ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 287

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
28. októbra 2005


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 5/2005 z 25. júna 2005, týkajúce sa prechodných opatrení uplatniteľných odo dňa podpisu do dňa nadobudnutia platnosti revidovanej Dohody o partnerstve AKT – ES

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

28.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/1


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 5/2005

z 25. júna 2005

týkajúce sa prechodných opatrení uplatniteľných odo dňa podpisu do dňa nadobudnutia platnosti revidovanej Dohody o partnerstve AKT – ES

(2005/750/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT – ES podpísanú 23. júna 2000 v Cotonou (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 95 ods. 3,

keďže:

(1)

Dohoda bola uzavretá na obdobie dvadsiatich rokov, počnúc 1.marcom 2000. Bola však stanovená možnosť zmeniť a doplniť ustanovenia v prípade revízie po každých piatich rokoch.

(2)

Rokovania o revízii Dohody o partnerstve AKT – ES (ďalej len „revidovaná dohoda“) boli teda uzavreté 23. februára 2005 v Bruseli. Revidovaná dohoda bola podpísaná v Luxemburgu 25. júna 2005 a nadobudne platnosť po ukončení procesov ratifikácie stanovených v jej článku 93.

(3)

V súlade s článkom 95 ods. 3 dohody Rada ministrov prijme prechodné opatrenia na obdobie medzi dňom podpisu a dňom nadobudnutia platnosti revidovanej dohody.

(4)

S výnimkou ustanovení týkajúcich sa povolenia a vykonávania viacročného finančného rámca spolupráce, boja proti terorizmu a spolupráce v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ustanovení prílohy IV, o ktorých sa má rokovať v rámci článku 100 dohody, považujú zmluvné strany za vhodné stanoviť predbežné uplatňovanie revidovanej dohody odo dňa jej podpisu.

(5)

Ustanovenia týkajúce sa povolenia a vykonávania finančných zdrojov podľa viacročného finančného rámca ustanoveného v prílohe Ia k revidovanej dohode nemôžu nadobudnúť účinnosť predtým, ako finančný rámec nadobudne platnosť. Spolupráca bude preto počas prechodného obdobia, najdlhšie však do 31. decembra 2007, financovaná zo zdrojov deviateho ERF a zostatkov prevedených z predchádzajúcich ERF.

(6)

Programovanie zdrojov dostupných z viacročného finančného rámca môže začať ešte predtým, ako tento rámec nadobudne platnosť. Akonáhle bude stanovený celkový rozpočet, môžu byť do programovania začlenené orientačné čiastky. Žiadne zdroje však nemôžu byť viazané, pokiaľ viacročný finančný rámec nenadobudne platnosť.

(7)

Rada Európskej únie rozhodne o finančnej a technickej pomoci v oblasti boja proti terorizmu a spolupráce v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. Táto pomoc bude financovaná prostredníctvom osobitných nástrojov odlišných od nástrojov určených na spoluprácu ES – AKT,

ROZHODLA TAKTO (1):

Článok 1

Prechodné uplatňovanie revidovanej dohody

1.   Všetky ustanovenia revidujúce dohodu sa predbežne uplatňujú od dátumu jej podpisu okrem požadovaných zmien a doplnení týkajúcich sa viacročného finančného rámca a s ním súvisiacich prvkov dohody z Cotonou, o ktorých rozhodne v súlade s odsekom 3 prílohy Ia revidovanej dohody Rada ministrov AKT – ES odchylne od článku 95 tejto dohody predtým, ako revidovaná dohoda nadobudne platnosť.

2.   Predbežné uplatňovanie nasledovných ustanovení však podlieha predbežnému rozhodnutiu Rady Európskej únie, ktoré stanoví dostupnosť vyčíslených finančných zdrojov uvedených v týchto článkoch:

a)

článok 11a: Boj proti terorizmu;

b)

článok 11b: Spolupráca v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

3.   Revidované ustanovenia dohody sú uvedené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Vykonanie tohto rozhodnutia

Vyzývame štáty AKT, členské štáty a Spoločenstvo, aby prijali príslušné opatrenia, ktoré považujú za vhodné na vykonanie tohto rozhodnutia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a platnosť tohto rozhodnutia

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu revidovanej dohody. Uplatňuje sa do dňa nadobudnutia platnosti revidovanej dohody.

V Luxemburgu 25. júna 2005

Za Radu ministrov AKT – ES

predseda

V. BORGES


(1)  Prostredníctvom vyhlásenia uvedeného v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.


PRÍLOHA I

VYHLÁSENIE AKT – ES

Každá zo zmluvných strán sa snaží, aby bol proces ratifikácie revidovanej dohody z Cotonou uskutočnený do 18 mesiacov od podpisu, a to v súlade s vnútroštátnymi právomocami a postupmi, ako aj právomocami a postupmi Spoločenstva.


PRÍLOHA II

DOHODA,

ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,

PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,

PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT ÍRSKA,

PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „Spoločenstvo“, štáty Spoločenstva, ďalej len „členské štáty“,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

PREZIDENT ANGOLSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ ANTIGUY A BARBUDY,

HLAVA ŠTÁTU BAHAMSKÉHO SPOLOČENSTVA,

HLAVA ŠTÁTU BARBADOS,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ BELIZE,

PREZIDENT BENINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT BOTSWANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT BURKINA FASO,

PREZIDENT BURUNDSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT KAMERUNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT KAPVERDSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT STREDOAFRICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT ISLAMSKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY KOMORY,

PREZIDENT KONŽSKEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT KONŽSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA COOKOVÝCH OSTROVOV,

PREZIDENT REPUBLIKY POBREŽIE SLONOVINY,

PREZIDENT DŽIBUTSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA SPOLOČENSTVA DOMINIKA,

PREZIDENT DOMINIKÁNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT ERITREJSKÉHO ŠTÁTU,

PREZIDENT ETIÓPSKEJ FEDERATÍVNEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SUVERÉNNEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY FIDŽI,

PREZIDENT GABONSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT A HLAVA ŠTÁTU GAMBIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT GHANSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ GRENADY,

PREZIDENT GUINEJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY GUINEA-BISSAU,

PREZIDENT REPUBLIKY ROVNÍKOVÁ GUINEA,

PREZIDENT GUYANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY HAITI,

HLAVA ŠTÁTU JAMAJKA,

PREZIDENT KENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT KIRIBATSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ LESOTHSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PREZIDENT LIBÉRIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MADAGASKARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALAWIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA REPUBLIKY MARŠALOVE OSTROVY,

PREZIDENT MAURITÁNSKEJ ISLAMSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MAURÍCIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA MIKRONÉZSKYCH FEDERATÍVNYCH ŠTÁTOV,

PREZIDENT MOZAMBICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT NAMÍBIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA NAURSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT NIGERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT NIGÉRIJSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY,

VLÁDA NIUE,

VLÁDA PALAUSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU PAPUA-NOVÁ GUINEA,

PREZIDENT RWANDSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SVÄTÉHO KRIŠTOFA A NEVISA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ SVÄTEJ LUCIE,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNÁ SVÄTÉHO VINCENTA A GRENADÍN,

HLAVA ŠTÁTU NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU SAMOA,

PREZIDENT DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV,

PREZIDENT SENEGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SEYCHELSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY SIERRA LEONE,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ ŠALAMÚNOVÝCH OSTROVOV,

PREZIDENT JUHOAFRICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SUDÁNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SURINAMSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ SVAZIJSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PREZIDENT TANZÁNIJSKEJ ZJEDNOTENEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY ČAD,

PREZIDENT TOŽSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ TAUFA'AHAU TUPOU IV TONGA,

PREZIDENT REPUBLIKY TRINIDAD A TOBAGO,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ TUVALU,

PREZIDENT UGANDSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA VANUATSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT ZAMBIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA ZIMBABWIANSKEJ REPUBLIKY,

ktorých štáty sú ďalej len „štáty AKT“,

na strane druhej,

SO ZRETEĽOM NA Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva na jednej strane a Georgetownskú dohodu o založení skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na strane druhej,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „dohoda z Cotonou“),

BERÚC DO ÚVAHY, že článok 95 ods. 1 dohody z Cotonou stanovuje dĺžka trvania dohody na dvadsať rokov od 1. marca 2000,

BERÚC DO ÚVAHY, že druhý pododsek článku 95 ods. 3 dohody z Cotonou ustanovuje, že desať mesiacov pred uplynutím každého päťročného obdobia zmluvné strany začnú rokovania na účely preskúmania akýchkoľvek možných zmien a doplnení k ustanoveniam dohody z Cotonou,

ROZHODLI SA podpísať túto dohodu, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z Cotonou, a na tento účel splnomocnili svojich zástupcov:

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA BELGIČANOV,

PREZIDENTA ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ DÁNSKA,

PREZIDENTA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA ŠPANIELSKA,

PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ÍRSKA,

PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKÚ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA,

PREZIDENTA MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALTY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ HOLANDSKA,

SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

PREZIDENTA ANGOLSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ ANTIGUY A BARBUDY,

HLAVU ŠTÁTU BAHAMSKÉHO SPOLOČENSTVA,

HLAVU ŠTÁTU BARBADOS,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ BELIZE,

PREZIDENTA BENINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA BOTSWANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA BURKINA FASO,

PREZIDENTA BURUNDSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KAMERUNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KAPVERDSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA STREDOAFRICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ISLAMSKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY KOMORY,

PREZIDENTA KONŽSKEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KONŽSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU COOKOVÝCH OSTROVOV,

PREZIDENTA REPUBLIKY POBREŽIE SLONOVINY,

PREZIDENTA DŽIBUTSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU SPOLOČENSTVA DOMINIKA,

PREZIDENTA DOMINIKÁNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ERITREJSKÉHO ŠTÁTU,

PREZIDENT ETIÓPSKEJ FEDERATÍVNEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SUVERÉNNEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY FIDŽI,

PREZIDENTA GABONSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA A HLAVU ŠTÁTU GAMBIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA GHANSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ GRENADY,

PREZIDENTA GUINEJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY GUINEA-BISSAU,

PREZIDENTA REPUBLIKY ROVNÍKOVÁ GUINEA,

PREZIDENTA GUYANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY HAITI,

HLAVU ŠTÁTU JAMAJKA,

PREZIDENTA KENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KIRIBATSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA LESOTHSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PREZIDENTA LIBÉRIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MADAGASKARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALAWIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU REPUBLIKY MARŠALOVE OSTROVY,

PREZIDENTA MAURITÁNSKEJ ISLAMSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MAURÍCIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU MIKRONÉZSKYCH FEDERATÍVNYCH ŠTÁTOV,

PREZIDENTA MOZAMBICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NAMÍBIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU NAURSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NIGERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NIGÉRIJSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY,

VLÁDU NIUE,

VLÁDU PALAUSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU PAPUA-NOVÁ GUINEA,

PREZIDENTA RWANDSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SVÄTÉHO KRIŠTOFA A NEVISA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SVÄTEJ LUCIE,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SVÄTÉHO VINCENTA A GRENADÍN,

HLAVU ŠTÁTU NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU SAMOA,

PREZIDENTA DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV,

PREZIDENTA SENEGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SEYCHELSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY SIERRA LEONE,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ ŠALAMÚNOVÝCH OSTROVOV,

PREZIDENTA JUHOAFRICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SUDÁNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SURINAMSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA SVAZIJSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PREZIDENTA TANZÁNIJSKEJ ZJEDNOTENEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY ČAD,

PREZIDENTA TOŽSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA TAUFA'AHAU TUPOU IV TONGA,

PREZIDENTA REPUBLIKY TRINIDAD A TOBAGO,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ TUVALU,

PREZIDENTA UGANDSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU VANUATSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ZAMBIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU ZIMBABWIANSKEJ REPUBLIKY,

KTORÍ po výmene svojich plných mocí formálne uznaných za správne a náležité

DOHODLI SA TAKTO:

JEDINÝ ČLÁNOK

V súlade s postupom ustanoveným v jej článku 95 sa dohoda z Cotonou mení a dopĺňa týmito ustanoveniami:

A.   PREAMBULA

1.

Za ôsme odôvodnenie, ktoré sa začína slovami: „POVAŽUJÚC Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv…“, sa vkladajú tieto odôvodnenia:

„OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že najzávažnejšie zločiny vyvolávajúce obavy medzinárodného spoločenstva nesmú zostať nepotrestané a že sa musí zabezpečiť ich účinné stíhanie prostredníctvom prijímania opatrení na vnútroštátnej úrovni a zlepšovania globálnej spolupráce;

BERÚC DO ÚVAHY, že zriadenie a účinné fungovanie Medzinárodného trestného súdu predstavujú dôležitý krok vpred pre mier a medzinárodnú spravodlivosť;“.

2.

Desiate odôvodnenie, ktoré sa začína slovami: „DOMNIEVAJÚC SA, že rozvojové ciele a zásady…“ sa nahrádza takto:

„BERÚC DO ÚVAHY, že rozvojové ciele tisícročia, ktoré vychádzajú z Miléniovej deklarácie prijatej Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 2000, najmä eliminácia extrémnej chudoby a hladu, ako aj rozvojové ciele a zásady dohodnuté na konferenciách Organizácie Spojených národov, poskytujú jasnú víziu a musia podporiť spoluprácu AKT — EÚ v rámci tejto dohody;“.

B.   TEXT ČLÁNKOV DOHODY Z COTONOU

1.

V článku 4 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Štáty AKT určujú rozvojové zásady, stratégie a modely svojich hospodárstiev a spoločností za plnej suverenity. Vypracujú so Spoločenstvom kooperačné programy stanovené v tejto dohode. Zmluvné strany však uznávajú doplňujúcu úlohu a potenciál prispenia neštátnych aktérov a miestnych decentralizovaných orgánov k rozvojovému procesu. Na tento účel a za podmienok stanovených v tejto dohode neštátni aktéri a miestne decentralizované orgány tam, kde je to vhodné:“.

2.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Cieľom tohto dialógu je výmena informácií, zveľaďovanie vzájomného porozumenia a uľahčovanie určovania dohodnutých priorít a spoločnej agendy najmä uznávaním existujúcich väzieb medzi rôznymi aspektmi vzťahov medzi zmluvnými stranami a rôznymi oblasťami spolupráce tak, ako sú stanovené v tejto dohode. Dialóg má uľahčovať konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci medzinárodných fór. Ciele dialógu zahŕňajú aj zabraňovanie situáciám, v ktorých jedna zmluvná strana môže považovať za nevyhnutné uchýliť sa ku konzultačným postupom uvedeným v článkoch 96 a 97.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Dialóg sa vedie pružným spôsobom. Dialóg je podľa potreby formálny alebo neformálny, pričom je vedený vnútri a mimo inštitucionálneho rámca vrátane skupiny AKT, Spoločného parlamentného zhromaždenia, v primeranom zložení a na primeranej úrovni vrátane regionálnej, subregionálnej a vnútroštátnej úrovni.“;

c)

vkladá sa tento odsek:

„6a.   Tam, kde je to vhodné, a s cieľom zabrániť vzniku situácií, keď jedna zmluvná strana môže považovať za nevyhnutné uplatniť konzultačný postup podľa článku 96, je dialóg o nevyhnutných súčastiach systematický a formalizovaný v súlade s pravidlami uvedenými v prílohe VII.“

3.

Názov článku 9 sa nahrádza takto:

Nevyhnutné súčasti týkajúce sa ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu a základná súčasť týkajúca sa dobrej správy a riadenia“.

4.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„3a.   Zmluvné strany sa tiež zaväzujú spolupracovať pri predchádzaní žoldnierskym činnostiam v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov a listín a ich príslušnými právnymi predpismi.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„6.   Podporou upevňovania mieru a medzinárodnej spravodlivosti zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoju odhodlanosť:

podeliť sa o skúsenosti pri prijímaní právnych úprav nevyhnutných na ratifikáciu a vykonávanie Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu a

bojovať proti medzinárodnému zločinu v súlade s medzinárodným právom s náležitým dodržiavaním Rímskeho štatútu.

Zmluvné strany sa snažia podniknúť kroky k ratifikácii a vykonávaniu Rímskeho štatútu a súvisiacich listín.“

5.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 11a

Boj proti terorizmu

Zmluvné strany znova opakujú, že rozhodne odsudzujú všetky teroristické činy, a zaväzujú sa bojovať proti terorizmu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom, príslušnými dohovormi a listinami, a najmä plnou implementáciou rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 1373 (2001) a 1456 (2003) a iných príslušných rezolúcií OSN. Na tento účel sa zmluvné strany dohodli vymieňať si:

informácie o teroristických skupinách a ich podporných sieťach a

názory na prostriedky a metódy čelenia teroristickým činom, zahŕňajúce aj technické oblasti a odbornú prípravu, ako aj skúsenosti súvisiace s prevenciou terorizmu.

Článok 11b

Spolupráca v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

1.   Zmluvné strany sa domnievajú, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a ich poskytnutie tak štátnym, ako aj neštátnym aktérom predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb medzinárodnej stabilite a bezpečnosti.

Zmluvné strany sa preto dohodli spolupracovať a prispievať k boju proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov dôsledným plnením existujúcich záväzkov, vyplývajúcich pre ne z medzinárodných zmlúv a dohôd o odzbrojení a nešírení zbraní hromadného ničenia, ako aj z iných príslušných medzinárodných záväzkov, a ich vnútroštátnou implementáciou.

Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje nevyhnutnú súčasť tejto dohody.

2.   Zmluvné strany sa okrem toho dohodli, že budú spolupracovať a prispievať k dosiahnutiu cieľa nešíriť zbrane hromadného ničenia:

prijímaním krokov na podpísanie, ratifikáciu všetkých ostatných významných medzinárodných listín, prípadne pristúpenie k nim, a ich plnou implementáciou,

vytvorením účinného systému vnútroštátnych kontrol vývozu, ktorým sa kontroluje tak vývoz, ako aj tranzit tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia, vrátane kontroly konečného použitia technológií na dvojaký účel, a ktorý obsahuje účinné sankcie za porušenia kontrol vývozu.

Finančná a technická pomoc v oblasti spolupráce v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia sa bude financovať špecifickými nástrojmi, inými ako sú tie, ktoré sú určené na financovanie spolupráce AKT — ES.

3.   Zmluvné strany sa dohodli otvoriť pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a upevňovať ich spoluprácu v tejto oblasti.

4.   Ak sa zmluvná strana informovaná najmä správami Medzinárodného úradu pre jadrovú energiu (IAEA), Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a iných významných multilaterálnych inštitúcií po tom, ako viedla intenzívny politický dialóg, domnieva, že druhá zmluvná strana nesplnila záväzok vyplývajúci z odseku 1, poskytne okrem mimoriadne naliehavých prípadov druhej zmluvnej strane a Rade ministrov AKT i Rade ministrov EÚ príslušné informácie nevyhnutné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom hľadať riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany. Na tento účel vyzve druhú zmluvnú stranu na konzultácie, ktoré sa zamerajú na prijaté opatrenia alebo opatrenia, ktoré má príslušná zmluvná strana prijať, aby napravila situáciu.

5.   Konzultácie sa vedú na úrovni a vo forme, ktorá sa považuje za najvhodnejšiu pre nájdenie riešenia.

Konzultácie sa začnú najneskôr do 30 dní po výzve a pokračujú počas obdobia stanoveného vzájomnou dohodou v závislosti od povahy a závažnosti porušenia. V žiadnom prípade však dialóg, ktorý sa vedie podľa konzultačného postupu, netrvá dlhšie ako 120 dní.

6.   Ak konzultácie nevedú k riešeniu prijateľnému pre obe strany, ak je konzultácia odmietnutá alebo v mimoriadne naliehavých prípadoch sa môžu prijať primerané opatrenia. Tieto opatrenia sa zrušia, len čo dôvody na ich prijatie zaniknú.“

6.

V článku 23 sa dopĺňa toto písmeno:

„l)

podpora tradičných vedomostí.“

7.

V článku 25 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

podporu boja proti:

HIV/AIDS so zabezpečením ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien,

iným chorobám súvisiacim s chudobou, najmä malárii a tuberkulóze;“.

8.

Článok 26 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„c)

pomoci spoločenským inštitúciám pri poskytovaní príležitosti deťom na rozvoj fyzického, psychického, sociálneho a ekonomického potenciálu a

d)

opätovné začlenenie detí do spoločnosti v situáciách prostredníctvom rehabilitačných programov a“;

b)

dopĺňa sa toto písmeno:

„e)

podporu aktívnej účasti mladých občanov na verejnom živote, výmen študentov a vzájomného pôsobenia mládežníckych organizácií štátov AKT a EÚ.“

9.

V článku 28 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Spoluprácou sa poskytuje účinná pomoc na dosiahnutie cieľov a priorít, ktoré pre seba stanovili štáty AKT v kontexte regionálnej a subregionálnej spolupráce a integrácie, vrátane medziregionálnej a vnútroregionálnej spolupráce AKT. Regionálna spolupráca môže taktiež zahŕňať rozvojové krajiny, ktoré nepatria do skupiny štátov AKT, ako aj zámorské krajiny a územia (ZKÚ) a najvzdialenejšie regióny. V tejto súvislosti sa podpora spolupráce zameria na:“.

10.

V článku 29 písm. a) sa bod i) nahrádza takto:

„i)

inštitúcií a organizácií regionálnej integrácie založených štátmi AKT alebo za ich účasti, ktoré podporujú regionálnu spoluprácu a integráciu, a“.

11.

Odsek 2 článku 30 sa nahrádza takto:

„2.   Spolupráca taktiež podporuje schémy a iniciatívy medzi AKT a vnútri AKT, vrátane tých, do ktorých sú zapojené rozvojové krajiny nepatriace do skupiny štátov AKT.“

12.

V článku 43 ods. 4 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

rozvoj a podpora využívania miestneho predmetného obsahu pre informačné a komunikačné technológie.“

13.

Článok 58 sa nahrádza takto:

„ČLÁNOK 58

Nárok na financovanie

1.   Tieto subjekty alebo orgány majú nárok na finančnú podporu podľa dohody:

a)

štáty AKT;

b)

regionálne alebo medzištátne orgány, ku ktorým patrí jeden alebo viacero štátov AKT, vrátane orgánov s členmi nepatriacimi do skupiny štátov AKT, ktoré tieto štáty AKT schválili, a

c)

spoločné orgány založené štátmi AKT a Spoločenstvom na dosahovanie určitých špecifických cieľov.

2.   S výhradou dohody dotknutého štátu alebo štátov AKT nárok na finančnú podporu majú aj:

a)

národné a/alebo regionálne verejné alebo čiastočne verejné agentúry a ministerstvá štátov AKT, vrátane parlamentov, a najmä ich finančné inštitúcie a rozvojové banky;

b)

spoločnosti, firmy a ostatné súkromné organizácie a súkromní prevádzkovatelia štátov AKT;

c)

podniky členského štátu Spoločenstva, ktoré umožnia okrem svojho prínosu aj realizáciu výrobných projektov na území štátu AKT;

d)

finanční sprostredkovatelia z AKT alebo Spoločenstva poskytujúci, podporujúci a financujúci súkromné investície v štátoch AKT a

e)

miestne decentralizované orgány zo štátov AKT a Spoločenstva a

f)

rozvojové krajiny, ktoré nepatria do skupiny AKT, ak sa zúčastňujú na spoločnej iniciatíve alebo majú účasť v regionálnej organizácii so štátmi AKT.

3.   Neštátni aktéri miestneho charakteru zo štátov AKT a Spoločenstva majú nárok na finančnú podporu poskytovanú podľa tejto dohody v súlade s pravidlami dohodnutými vo vnútroštátnych a regionálnych indikatívnych programoch.“

14.

Odseky 2 a 3 článku 68 sa nahrádzajú takto:

„2.   Účelom podpory v prípadoch krátkodobých výkyvov výnosov z vývozu je chrániť sociálno-ekonomické reformy a politiky, ktoré by mohli byť negatívne ovplyvnené následkom poklesu príjmov, a odstrániť nepriaznivé účinky nestability výnosov z vývozu najmä pri produktoch poľnohospodárstva a baníctva.

3.   Pri prideľovaní zdrojov na rok uplatňovania sa berie do úvahy extrémna závislosť hospodárstiev štátov AKT od vývozu, najmä z odvetví poľnohospodárstva a baníctva. V tejto súvislosti sa bude s najmenej rozvinutými, suchozemskými a ostrovnými štátmi AKT a štátmi AKT, ktoré boli postihnuté konfliktmi a prírodnými katastrofami, priaznivejšie zaobchádzať.“

15.

V článku 89 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Konkrétne opatrenia na podporu úsilia ostrovných štátov AKT sa podnikajú na zastavenie a zvrátenie ich zvyšujúcej sa zraniteľnosti spôsobenej novými a náročnými hospodárskymi, sociálnymi a ekologickým výzvami. Tieto opatrenia sa snažia urýchliť implementáciu priorít trvalo udržateľného rozvoja malých ostrovných rozvojových štátov za súčasnej podpory harmonizovaného prístupu k ich hospodárskemu rastu a ľudskému rozvoju.“

16.

Článok 96 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Obidve zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov vyčerpajú všetky dostupné možnosti dialógu podľa článku 8 pred začatím konzultácií uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku.“

b)

V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Ak sa napriek politickému dialógu o nevyhnutných súčastiach podľa článku 8 a odseku 1a tohto článku jedna zmluvná strana domnieva, že druhá zmluvná strana neplní záväzky vyplývajúce z dodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu, uvedených v článku 9 ods. 2, poskytne okrem mimoriadne naliehavých prípadov druhej zmluvnej strane a Rade ministrov príslušné informácie požadované na podrobné preskúmanie situácie na účely nájdenia riešenia prijateľného pre zmluvné strany. Na tento účel vyzve druhú zmluvnú stranu na konzultácie, ktoré sa zamerajú na prijaté riešenia alebo tie, ktoré sa majú prijať dotknutou zmluvnou stranou na nápravu situácie v súlade s prílohou VII.

Konzultácie sa vedú na úrovni a vo forme, ktorá sa považuje za najvhodnejšiu na nájdenie riešenia.

Konzultácie sa začnú do 30 dní po výzve a pokračujú počas obdobia stanoveného vzájomnou dohodou v závislosti od povahy a závažnosti porušenia. V každom prípade však dialóg vedený podľa konzultačného postupu trvá najviac 120 dní.

Ak konzultácie nevedú k riešeniu prijateľnému pre obe zmluvné strany, ak sa zamietnu alebo v prípade zvláštnej naliehavosti možno prijať primerané opatrenia. Tieto opatrenia sa odvolajú, len čo dôvod ich prijatia zanikol.“

17.

V článku 97 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V takýchto prípadoch môže jedna zo zmluvných strán vyzvať druhú zmluvnú stranu na začatie konzultácií. Takéto konzultácie sa začnú do 30 dní od výzvy a dialóg podľa konzultačného postupu trvá najviac 120 dní.“

18.

Článok 100 sa nahrádza takto:

„Článok 100

Status textov

Protokoly a prílohy priložené k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Rada ministrov môže revidovať, preskúmať a/alebo meniť a doplniť prílohy Ia, II, III, IV a VI na základe odporúčania Výboru AKT — ES pre rozvojovú finančnú spoluprácu.

Táto dohoda v dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický, je uložená v archíve Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie a sekretariátu štátov AKT, ktoré oba zašlú overenú kópiu každej z vlád signatárskych štátov.“

C.   PRÍLOHY

1.

V prílohe I sa dopĺňa tento odsek:

„9.

Odchylne od článku 58 tejto dohody sa do kapitoly pre spoluprácu medzi krajinami AKT v rámci 9. ERF prevedie suma 90 miliónov EUR. Túto sumu spravuje priamo Komisia a môže sa použiť na financovanie decentralizácie na obdobie rokov 2006 — 2007.“

2.

Vkladá sa táto príloha:

„PRÍLOHA Ia

Viacročný finančný rámec spolupráce podľa tejto dohody

1.

Na účely uvedené v tejto dohode a na obdobie od 1. marca 2005 nový viacročný finančný rámec spolupráce zahŕňa záväzky od 1. januára 2008 na obdobie piatich alebo šiestich rokov.

2.

Počas tohto nového obdobia Európska únia zachováva svoje úsilie týkajúce sa pomoci štátom AKT najmenej na úrovni 9. ERF bez zostatkov; toto sa dopĺňa na základe odhadov Komisie o vplyvy inflácie, rastu v rámci Európskej únie a rozšírenia o 10 nových členských štátov v roku 2004.

3.

O akýchkoľvek potrebných zmenách a doplneniach viacročného finančného rámca alebo s ním súvisiacich častí dohody rozhoduje Rada ministrov AKT—ES odchylne od článku 95 tejto dohody.“

3.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Bežné pôžičky možno poskytnúť za stanovených koncesných podmienok v týchto prípadoch:

a)

na infraštruktúrne projekty v najmenej rozvinutých krajinách alebo v krajinách po konfliktoch a prírodných katastrofách — okrem krajín uvedených v písmene aa), ktoré sú predpokladom rozvoja súkromného sektora. V takýchto prípadoch je úroková sadzba pôžičky znížená o 3 %;

aa)

na projekty infraštruktúry komerčne prevádzkovaných verejných subjektov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom rozvoja súkromného sektora v krajinách podliehajúcich reštriktívnym podmienkam získavania pôžičiek v rámci iniciatívy pre veľmi zadlžené chudobné krajiny (HIPC) alebo iného medzinárodne dohodnutého rámca udržateľnosti zadlženosti. V takýchto prípadoch sa banka snaží vhodným spolufinancovaním s ostatnými darcami znížiť priemerné náklady na financovanie. Ak by toto nebolo možné, môže sa úroková sadzba pôžičky znížiť o potrebnú sumu tak, aby zodpovedala úrovni vyplývajúcej z iniciatívy pre veľmi zadlžené chudobné krajiny (HIPC) alebo nového medzinárodne dohodnutého rámca udržateľnosti zadlženosti;

b)

na projekty zahŕňajúce reštrukturalizačné operácie v rámci privatizácie alebo na projekty so značnými a jasne preukázateľnými sociálnymi alebo ekologickými výhodami. V takýchto prípadoch možno pôžičky poskytnúť s dotáciou úrokových sadzieb, ktorých forma a výška sa určujú vzhľadom na konkrétne charakteristiky projektu. Avšak dotácia úrokovej sadzby nesmie byť vyššia ako 3 %.

Konečná úroková sadzba pôžičiek podľa písmena a) alebo b) nie je však v žiadnom prípade menšia ako 50 % referenčnej sadzby.“;

ii)

odsek 9 sa nahrádza takto:

„9.   Dotácie úrokov sa môžu kapitalizovať alebo použiť vo forme grantov. Až 10 % rozpočtu na dotácie úrokovej sadzby sa môže použiť na podporu projektovo orientovanej technickej pomoci v krajinách AKT.“

b)

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Investičné nástroje fungujú vo všetkých hospodárskych sektoroch a podporujú investície súkromných a komerčne prevádzkovaných subjektov verejného sektora vrátane hospodárskej a technologickej infraštruktúry, kľúčovej pre súkromný sektor. Nástroje:

a)

sa spravujú ako revolvingový fond zameraný na svoju trvalú udržateľnosť. Jeho fungovanie sa zakladá na trhových podmienkach a vyhýba sa vytváraniu porúch na miestnych trhoch a vytláčaniu súkromných zdrojov financií;

b)

podporujú finančný sektor krajín AKT a majú účinok urýchlenia najmä povzbudzovaním mobilizácie dlhodobých domácich zdrojov a prilákaním súkromných investorov a veriteľov do projektov štátov AKT;

c)

nesú časť rizika projektov, ktoré financujú, ich finančná udržateľnosť je zabezpečená portfóliom ako celkom, a nie jednotlivými intervenciami, a

d)

snažia sa smerovať prostriedky cez vnútroštátne a regionálne inštitúcie a programy krajín AKT, ktoré podporujú rozvoj malých a stredných podnikov (MSP).“;

ii)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Náklady na spravovanie investičných nástrojov sa uhrádzajú banke. Prvé dva roky po nadobudnutí platnosti druhého finančného protokolu je tento poplatok vo výške do 2 % ročne z celkovej počiatočnej dotácie investičných nástrojov. Po uplynutí tohto obdobia poplatok banke obsahuje pevnú zložku vo výške 0,5 % ročne z počiatočnej dotácie a variabilnú zložku vo výške do 1,5 % ročne z portfólia investičných nástrojov investovaných do projektov v štátoch AKT. Poplatok sa financuje z investičných nástrojov.“

c)

V článku 5 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

v prípade bežných pôžičiek a financovania rizikovým kapitálom pre malé a stredné podniky (MSP) na jednej strane riziko výmenných kurzov znáša čiastočne Spoločenstvo a na druhej strane ostatné zainteresované strany. V priemere by sa riziko výmenných devízových kurzov malo znášať rovnakým podielom;“.

d)

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 6a

Výročná správa o investičných nástrojoch

Zástupcovia členských štátov EÚ zodpovední za investičné nástroje, zástupcovia štátov AKT, ako aj Európska investičná banka, Európska komisia, sekretariát Rady EÚ a sekretariát krajín AKT sa stretnú raz ročne, aby prerokovali operácie investičných nástrojov, ich výkon a s nimi spojené otázky politiky.

Článok 6b

Preskúmanie výkonu investičných nástrojov

Celkový výkon investičných nástrojov sa podrobí spoločnému preskúmaniu uprostred a na konci platnosti finančného protokolu. Takéto preskúmanie môže obsahovať odporúčania na zlepšenie implementácie nástrojov.“

4.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

potreby sa hodnotia na základe kritérií týkajúcich sa príjmu na obyvateľa, veľkosti populácie, sociálnych ukazovateľov a úrovne zadlženia, strát z vývozných výnosov a v závislosti od vývozných výnosov, a to najmä z odvetví poľnohospodárstva a baníctva. Špeciálne zaobchádzanie sa poskytne najmenej rozvinutým štátom AKT a náležite sa zohľadní aj zraniteľnosť ostrovných a suchozemských štátov. Okrem toho sa zohľadnia osobitné ťažkosti krajín, ktoré musia odstrániť dôsledky násilných konfliktov alebo prírodných katastrof, a“;

ii)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 5 ods. 7 o preskúmaní, Spoločenstvo môže zvýšiť prideľovanie zdrojov pre dotknutú krajinu, aby zohľadnilo osobitné potreby alebo výnimočnú výkonnosť.“

b)

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Po získaní vyššie uvedených informácií každý štát AKT vyhotoví a predloží Spoločenstvu návrh indikatívneho programu na základe rozvojových cieľov a priorít vyjadrených v SPK a v súlade s nimi. Návrh indikatívneho programu obsahuje:

a)

ústredné odvetvie, odvetvia alebo oblasti, na ktoré sa má pomoc sústrediť;

b)

najprimeranejšie opatrenia a činnosti na dosiahnutie cieľov v ústrednom odvetví, odvetviach alebo oblastiach;

c)

zdroje vyhradené na programy a projekty mimo ústredného odvetvia (odvetví) a/alebo hrubý náčrt takýchto aktivít, ako aj určenie zdrojov, ktoré majú byť určené pre každú z týchto súčastí;

d)

typy neštátnych aktérov oprávnených získať podporu v súlade s kritériami, ktoré ustanovila Rada ministrov, zdroje pridelené neštátnym aktérom a typ podporovaných aktivít, ktoré sa nesmú zameriavať na dosahovanie ziskov;

e)

návrhy regionálnych programov a projektov a

f)

rezervu na poistenie oproti možným nárokom a na pokrytie nárastu nákladov a nepredvídaných udalostí.“;

ii)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Návrh indikatívneho programu je predmetom výmeny stanovísk medzi dotknutým štátom AKT a Spoločenstvom. Indikatívny program sa prijme po spoločnej dohode medzi Komisiou v mene Spoločenstva a dotknutým štátom AKT. Po prijatí je záväzný tak pre Spoločenstvo, ako aj pre štát. Tento indikatívny program sa pripojí k SPK a obsahuje okrem toho aj:

a)

konkrétne a jasne identifikované činnosti, najmä tie, ktoré možno financovať pred ďalším preskúmaním;

b)

časový harmonogram vykonávania a preskúmania indikatívneho programu vrátane záväzkov a vyplatených čiastok zdrojov a

c)

parametre a kritériá preskúmania.“;

iii)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   V prípade, že sa štát AKT nachádza v krízovej situácii, ktorá vznikla ako dôsledok vojny alebo iných konfliktov, alebo mimoriadnych okolností s porovnateľnými následkami a ktorá bráni národnému schvaľovaciemu úradníkovi vo výkone jeho povinností, môže Komisia riadiť zdroje pridelené tomuto štátu podľa článku 3 a použiť ich na účel zvláštnej pomoci. Zvláštna pomoc sa môže týkať mierovej politiky, politiky prekonávania a riešenia konfliktov, môže ísť o pomoc pri odstraňovaní následkov konfliktu vrátane budovania inštitúcií, aktivít zameraných na hospodársky a sociálny rozvoj, pričom sa bude venovať zvláštna pozornosť potrebám najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva. Komisia a dotknutý štát AKT sa vrátia k normálnemu procesu implementácie a riadenia, len čo budú príslušné úrady zodpovedné za spoluprácu schopné opäť spolupracovať.“

c)

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v tomto článku sa pojem „vedúci delegácie“ nahrádza pojmom „Komisia“;

ii)

v odseku 4 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

programy a projekty mimo ústredných odvetví;“

iii)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Po ukončení strednodobých a záverečných preskúmaní môže Komisia v mene Spoločenstva revidovať prideľovanie zdrojov vzhľadom na súčasné potreby a výkonnosť dotknutého štátu AKT.“

d)

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Regionálna spolupráca pokrýva činnosti prospievajúce a zahŕňajúce:

a)

dva alebo viac, alebo všetky štáty AKT, ako aj rozvojové štáty, ktoré nepatria k štátom AKT a ktoré sa podieľajú na týchto činnostiach, a/alebo

b)

regionálny orgán, ktorého členmi sú aspoň dva štáty AKT a taktiež štáty, ktoré nepatria k štátom AKT.“

e)

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Prideľovanie zdrojov

1.   Na začiatku obdobia pokrytého finančným protokolom dostane každý región od Spoločenstva orientačnú čiastku objemu zdrojov, z ktorých môže mať počas päťročného obdobia prospech. Indikatívne pridelenie zdrojov sa zakladá na odhade potrieb, pokroku a perspektív v procese regionálnej spolupráce a integrácie. Aby sa dosiahol primeraný objem a aby sa zvýšila efektívnosť, môžu sa regionálne a národné fondy zmiešať na financovanie regionálnych operácií s výrazným národným komponentom.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 11 o preskúmaní, môže Spoločenstvo zvýšiť prideľovanie zdrojov pre dotknutý región, aby zohľadnilo potreby alebo mimoriadnu výkonnosť.“

f)

V článku 10 ods. 1 sa písm. c) nahrádza takto:

„c)

programy a projekty, ktoré umožňujú splnenie týchto cieľov, pokiaľ boli jasne určené, ako aj určenie zdrojov, ktoré sa majú využiť pre každý z týchto elementov, a časový harmonogram ich implementácie.“

g)

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Spolupráca vnútri AKT

1.   Na začiatku obdobia pokrytého finančným protokolom vymedzí Spoločenstvo Rade AKT časť prostriedkov určených na regionálne činnosti, ktoré sa vyčlenia na činnosti s prospechom pre viaceré alebo všetky štáty AKT. Takéto činnosti môžu prekračovať koncept geografického umiestnenia.

2.   Spoločenstvo môže zvýšiť prideľovanie zdrojov na spoluprácu medzi štátmi AKT, aby zohľadnilo nové potreby, pokiaľ ide o zlepšenie účinnosti aktivít medzi štátmi AKT.;“

h)

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

Žiadosti o financovanie

1.   Žiadosti o financovanie regionálnych programov predkladajú:

a)

riadne poverené regionálne orgány alebo organizácie;

b)

riadne poverené subregionálne orgány, organizácie alebo štát AKT v dotknutom regióne v štádiu programovania za predpokladu, že činnosť bola identifikovaná v regionálnom indikatívnom programe (RIP).

2.   Žiadosti o financovanie programov vnútri AKT predkladajú:

a)

aspoň tri poverené regionálne orgány alebo organizácie patriace k rozdielnym geografickým regiónom alebo najmenej dva štáty AKT z každého z týchto troch regiónov;

b)

Rada ministrov AKT alebo Výbor veľvyslancov AKT, alebo

c)

medzinárodné organizácie vykonávajúce činnosti, ktoré prispievajú k cieľom regionálnej spolupráce a integrácie, ako je Africká únia, pod podmienkou predchádzajúceho schválenia Výborom veľvyslancov AKT.“

i)

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Postupy na implementáciu

1.   [vypustený]

2.   [vypustený]

3.   Berúc do úvahy ciele a vnútorne dané charakteristiky regionálnej spolupráce vrátane spolupráce medzi štátmi AKT, sú činnosti vykonávané v tejto oblasti upravené postupmi stanovenými pre rozvojovú finančnú spoluprácu tam, kde je to uplatniteľné.

4.   Najmä a s výhradou odsekov 5 a 6 sa pre každý regionálny program alebo projekt financovaný zo zdrojov fondu uzatvára:

a)

v súlade s článkom 17 dohoda o financovaní medzi Komisiou a jedným z orgánov uvedených v článku 13; v týchto prípadoch vymenuje príslušný orgán regionálneho schvaľovacieho úradníka, ktorého právomoci korešpondujú mutatis mutandis s právomocami príslušného národného schvaľovacieho úradníka;

b)

alebo v súlade s článkom 19a grantovú zmluvu medzi Komisiou a jedným z orgánov uvedených v článku 13 v závislosti od povahy opatrenia a v prípade, ak príslušný orgán, ktorý nie je orgánom štátu AKT, je zodpovedný za implementáciu programu alebo projektu.

5.   Pre programy a projekty, ktoré sa financujú zo zdrojov fondu a pre ktoré podala medzinárodná organizácia žiadosť o financovanie v zmysle článku 13 ods. 2 písm. c), sa vyhotoví grantová zmluva.

6.   Programy a projekty, ktoré sa financujú zo zdrojov fondu a pre ktoré podala Rada ministrov AKT alebo Výbor veľvyslancov žiadosť o financovanie, bude vykonávať buď sekretariát AKT, ktorý v tomto prípade uzaviera s Komisiou dohodu o financovaní podľa článku 17, alebo Komisia, a to v závislosti od povahy opatrenia.“

j)

V kapitole 3 sa názov nahrádza takto:

„ZHODNOTENIE A FINANCOVANIE“.

k)

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Identifikácia, príprava a zhodnotenie programov a projektov

1.   Programy a projekty predložené dotknutými štátmi AKT sú predmetom spoločného zhodnotenia. Výbor AKT — ES pre spoluprácu v rozvojových financiách vypracuje všeobecné usmernenia a kritériá na zhodnotenie programov a projektov. Tieto programy a projekty sú spravidla viacročné a môžu obsahovať celé spektrum opatrení obmedzeného rozsahu v určitej oblasti.

2.   Dokumenty pre programy a projekty pripravené a predložené na financovanie musia obsahovať všetky informácie nevyhnutné na zhodnotenie programov a projektov alebo tam, kde neboli takéto programy a projekty úplne definované, poskytovať hrubý náčrt nevyhnutný na ich zhodnotenie.

3.   Zhodnotenie programov a projektov náležite zohľadňuje národné prekážky ľudských zdrojov a zabezpečuje stratégiu priaznivú na podporu týchto zdrojov. Taktiež berie do úvahy špecifické charakteristiky a prekážky každého štátu AKT.

4.   Programy a projekty, ktoré majú implementovať neštátni aktéri oprávnení na túto činnosť v súlade s touto dohodou, môže hodnotiť len Komisia; na tieto programy a projekty sa môže uzavrieť grantová zmluva medzi Komisiou a neštátnymi aktérmi v súlade s článkom 19a. Toto zhodnotenie je v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d), pokiaľ ide o typy aktérov, ich oprávnenie a druhy aktivít, ktoré majú byť predmetom podpory. Komisia informuje prostredníctvom vedúceho delegácie národného schvaľovacieho úradníka o týchto pridelených grantoch.“

l)

Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Finančný návrh a rozhodnutie

1.   Závery zhodnotenia sa zhrnú vo finančnom návrhu, ktorého konečnú verziu vyhotoví Komisia v úzkej spolupráci s dotknutým štátom AKT.

2.   [vypustený]

3.   [vypustený]

4.   Komisia v mene Spoločenstva oznámi svoje rozhodnutie o financovaní dotknutému štátu AKT do 90 dní od dátumu vyhotovenia konečnej verzie finančného návrhu.

5.   Ak Komisia v mene Spoločenstva finančný návrh neprijala, dotknutý štát AKT je okamžite informovaný o dôvodoch tohto rozhodnutia. V takom prípade môžu zástupcovia dotknutého štátu AKT žiadať buď:

a)

aby bola vec postúpená Výboru AKT — ES pre spoluprácu v rozvojových financiách, zriadenému podľa tejto dohody, alebo

b)

aby im bola daná možnosť vypočutia pred zástupcami Spoločenstva.

6.   Po takomto vypočutí prijme Komisia v mene Spoločenstva definitívne rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí finančného návrhu, pričom dotknutý štát AKT môže predložiť Komisii ešte pred prijatím rozhodnutia akékoľvek fakty, ktoré môžu byť nevyhnutné na doplnenie informácií dostupných Komisii.“

m)

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Finančná dohoda

1.   Okrem prípadov, keď táto dohoda stanovuje inak, vyhotoví sa finančná dohoda pre akýkoľvek program alebo projekt financovaný z fondu medzi Komisiou a dotknutým štátom AKT.

2.   Finančná dohoda sa vyhotoví medzi Komisiou a dotknutým štátom AKT do 60 dní od rozhodnutia Komisie v mene Spoločenstva. Finančná dohoda:

a)

špecifikuje najmä podrobnosti týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva, finančné dojednania a podmienky, všeobecné a konkrétne ustanovenia týkajúce sa dotknutého programu alebo projektu a

b)

umožňuje primerane poskytnúť čiastky na pokrytie nárastu nákladov a nepredvídaných udalostí.

3.   Akýkoľvek nepoužitý zostatok po uzavretí účtov programov a projektov sa kumuluje v dotknutom štáte alebo štátoch AKT.“

n)

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Prekročenie nákladov

1.   Keď sa ukáže, že existuje riziko prekročenia nákladov nad rámec prostriedkov, ktoré sú k dispozícii podľa finančnej dohody, národný schvaľovací úradník informuje o tomto Komisiu a žiada Komisiu o schválenie opatrení, ktoré národný schvaľovací úradník zamýšľa prijať na pokrytie prekročenia nákladov, a to buď znížením rozsahu programu alebo projektu, alebo čerpaním národných či iných zdrojov mimo Spoločenstva.

2.   Ak nemožno znížiť rozsah programu alebo projektu alebo pokryť prekročenie pomocou iných zdrojov, Komisia môže, konajúc v mene Spoločenstva na základe zdôvodnenej žiadosti národného schvaľovacieho úradníka, prijať dodatočné rozhodnutie o financovaní zo zdrojov národného indikatívneho programu.“

o)

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Spätné financovanie

1.   Aby sa zabezpečilo včasné začatie projektu, aby sa vyhlo medzerám v následných projektoch a zabránilo odkladom, štáty AKT môžu pri ukončení zhodnotenia projektu a pred prijatím finančného rozhodnutia vopred financovať aktivity spojené so začatím programov, predbežných a sezónnych prác, objednávok na zariadenia s dlhým časom dodania, ako aj niektoré priebežné činnosti. Takéto výdavky spĺňajú postupy stanovené v tejto dohode.

2.   Akékoľvek výdavky podľa odseku 1 sa uvedú vo finančnom návrhu a nemajú dosah na finančné rozhodnutie, ktoré prijala Komisia v mene Spoločenstva.

3.   Výdavky vynaložené štátom AKT sa podľa tohto článku spätne financujú podľa programu alebo projektu po podpísaní finančnej dohody.“

p)

V kapitole 4 sa názov nahrádza takto:

„IMPLEMENTÁCIA“.

q)

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 19a

Implementačné opatrenia

1.   Ak za finančné vykonávanie zodpovedá Komisia, implementácia programov a projektov financovaná z fondu pozostáva hlavne:

a)

zo zadania zmlúv o verejnom obstarávaní;

b)

z poskytnutia grantov;

c)

z implementácie prostredníctvom priamej práce;

d)

z priamych platieb ako rozpočtovej pomoci, podpory sektorových programov, odpustenia dlhu alebo podpory v prípade krátkodobých výkyvov výnosov z vývozu.

2.   V zmysle tejto prílohy sú zmluvy o verejnom obstarávaní zmluvami na peňažný úrok, ktoré sa uzavierajú písomne na účel obstarania hnuteľného majetku, vykonávania prác alebo poskytovania služieb.

3.   V zmysle tejto prílohy sú granty priame finančné príspevky, ktoré sa poskytujú ako dar na účel financovania:

a)

opatrenia na podporu uskutočňovania cieľa tejto dohody alebo programu, alebo projektu, prijatých v súlade s touto dohodou, alebo

b)

fungovanie orgánu, ktorý sleduje takýto cieľ.

Granty sú predmetom písomnej zmluvy.

Článok 19b

Verejná súťaž s odkladacou doložkou

S cieľom zabezpečiť, aby sa projekty začali realizovať včas, štáty AKT môžu vo všetkých riadne odôvodnených prípadoch ihneď, ako sa dokončí hodnotenie projektu, a pred prijatím rozhodnutia o financovaní, po dohode s Komisiou, vypísať verejnú súťaž na všetky druhy zmlúv s odkladacou doložkou. Takéto ustanovenie sa musí uviesť vo finančnom návrhu.“

r)

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Oprávnenosť

Ak sa neudelí odchýlka podľa článku 22 a bez toho, aby bol dotknutý článok 26:

1.

na zadávaní zmlúv o verejnom obstarávaní alebo grantov financovaných z fondu sa môžu zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby zo štátov AKT a členských štátov Európskeho spoločenstva;

2.

tovar a materiály získané na základe zmlúv financovaných zo zdrojov fondu musia mať pôvod v štáte, ktorý je oprávnený na účasť podľa odseku 1. V tomto zmysle sa pojem ‚výrobky pôvodom z‘ vymedzuje podľa platných medzinárodných dohôd a k výrobkom pôvodom zo Spoločenstva patria aj výrobky pôvodom zo zámorských krajín a území;

3.

na postupoch zadávania zmlúv o verejnom obstarávaní alebo grantov financovaných z fondu sa môžu zúčastniť medzinárodné organizácie;

4.

ak sa z fondu financuje opatrenie, ktoré vykonáva medzinárodná organizácia, na postupoch zadávania zmlúv o verejnom obstarávaní alebo grantov sa môžu zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú oprávnené na účasť podľa odseku 1 alebo podľa pravidiel organizácie, pričom sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými darcami. Tie isté pravidlá platia pre tovar a materiály;

5.

ak sa z fondu financuje činnosť, ktorá sa implementuje v rámci regionálnej iniciatívy, na postupoch zadávania zmlúv o verejnom obstarávaní alebo grantov sa môžu zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú oprávnené na účasť podľa odseku 1, ako aj všetky fyzické a právnické osoby z krajiny, ktorá sa zúčastňuje na príslušnej iniciatíve. Tie isté pravidlá platia pre tovar a materiály;

6.

ak sa z fondu financuje opatrenie, ktoré je spolufinancované treťou krajinou, na postupoch zadávania zmlúv o verejnom obstarávaní alebo grantov sa môžu zúčastniť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú oprávnené na účasť podľa odseku 1 alebo podľa pravidiel tretej krajiny. Tie isté pravidlá platia pre tovar a materiály.“

s)

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Odchýlky

1.   Vo výnimočných, riadne odôvodnených prípadoch môžu fyzické a právnické osoby z tretích krajín, ktoré nie sú oprávnené na účasť podľa článku 20, na základe odôvodnenej žiadosti dotknutých štátov AKT získať oprávnenie, aby sa mohli zúčastniť na postupoch na získanie zmlúv alebo grantov verejného obstarávania, ktoré financuje Spoločenstvo. V každom prípade poskytujú dotknuté štáty AKT Komisii informácie, ktoré potrebuje na prijatie rozhodnutí o tejto odchýlke, pričom sa osobitná pozornosť venuje:

a)

geografickému umiestneniu dotknutého štátu AKT;

b)

konkurencieschopnosti zmluvných partnerov, dodávateľov a konzultantov z členských štátov a štátov AKT;

c)

potrebe vyhnúť sa nadmerným nárastom nákladov vykonávania zmluvy;

d)

ťažkostiam pri preprave alebo omeškaniam z dôvodu dodacích lehôt alebo podobných problémov;

e)

technológii, ktorá je najvhodnejšia a najlepšie vyhovuje miestnym podmienkam;

f)

obzvlášť naliehavým prípadom;

g)

dostupnosti tovarov a služieb na príslušných trhoch.

2.   V prípade projektov, ktoré sú financované z investičných nástrojov, platia pravidlá obstarávania banky.“

t)

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Implementácia prostredníctvom priamej práce

1.   V prípade implementácie projektov a programov prostredníctvom priamej práce sa programy a projekty implementujú verejnými alebo čiastočne verejnými agentúrami alebo ministerstvami dotknutého štátu AKT alebo dotknutých štátov, alebo právnickou osobou zodpovednou za vykonávanie činnosti.

2.   Spoločenstvo prispieva k nákladom daného ministerstva poskytnutím vybavenia a/alebo materiálu, ktoré ministerstvu chýbajú, a/alebo zdrojov, ktoré mu umožnia získať dodatočný požadovaný personál vo forme expertov z dotknutých štátov AKT alebo ostatných štátov AKT. Účasť Spoločenstva pokrýva iba náklady vynaložené na dodatočné opatrenia a dočasné výdavky týkajúce sa vykonávania programov a projektov prísne podľa ich požiadaviek.

3.   Programové odhady na implementáciu činností priamej práce musia byť v súlade s pravidlami, postupmi a štandardnými dokumentmi Spoločenstva, ktoré ustanovila Komisia a ktoré platia v čase schvaľovania programových odhadov.“

u)

Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Preferencie

1.   Prijmú sa opatrenia na čo najširšiu účasť fyzických a právnických osôb zo štátov AKT pri vykonávaní zmlúv financovaných z fondu tak, aby sa umožnila optimalizácia fyzických a ľudských zdrojov týchto štátov. Na tento účel:

a)

pre zmluvy na práce s hodnotou menšou ako 5 000 000 EUR sa poskytne účastníkom súťaže zo štátov AKT za predpokladu, že štvrtina akciového kapitálu alebo riadiaceho personálu pochádza z jedného alebo viacerých štátov AKT, cenová preferencia vo výške 10 % tam, kde sú porovnávané ponuky inak ekonomicky, technicky a administratívne rovnocenné z hľadiska kvality;

b)

pre zmluvy na tovary bez ohľadu na ich výšku sa poskytne účastníkom súťaže zo štátov AKT, ktorí ponúkajú aspoň 50 % zmluvnej hodnoty tovarmi s pôvodom v AKT, cenová preferencia vo výške 15 % tam, kde sú porovnávané ponuky inak ekonomicky, technicky a administratívne rovnocenné z hľadiska kvality;

c)

vo vzťahu k zmluvám na služby, pri porovnávaní ponuky s rovnakou ekonomickou a technickou kvalitou, sa preferencia poskytne:

i)

expertom, inštitúciám alebo konzultačným spoločnostiam či firmám zo štátov AKT s požadovanou kompetenciou;

ii)

ponukám predloženým firmami z AKT individuálne alebo v konzorciu s európskymi partnermi a

iii)

ponukám predloženým európskymi uchádzačmi so subdodávateľmi alebo expertmi z AKT;

d)

tam, kde sa predpokladá subdodávka, sa poskytne preferencia zo strany úspešného účastníka súťaže fyzickým osobám, spoločnostiam alebo firmám zo štátov AKT, ktoré sú schopné vykonať zmluvu za podobných podmienok, a

e)

štát AKT môže vo výzve na účasť vo verejnej súťaži navrhnúť perspektívnym účastníkom súťaže pomoc spoločností, firiem, národných expertov alebo konzultantov z AKT vybraných po vzájomnej dohode. Táto spolupráca môže mať formu buď spoločného podniku, subkontraktu, alebo praktického vzdelávania školených osôb.

2.   Ak sa na základe uvedených kritérií uznajú dve ponuky za rovnocenné, uprednostní sa:

a)

ponuka uchádzača zo štátu AKT alebo

b)

v prípade, že takýto uchádzač nie je:

i)

ponuka, ktorá umožňuje najlepšie využitie fyzických a ľudských zdrojov štátu AKT;

ii)

ponuka, ktorá zahŕňa najlepšie možnosti na zadanie subkontraktov fyzickým osobám, spoločnostiam alebo firmám zo štátov AKT, alebo

iii)

konzorcium fyzických osôb, spoločností a firiem zo štátov AKT a Spoločenstva.“

v)

V kapitole 6 sa názov nahrádza takto:

„RIADENIE ZDROJOV A VYKONÁVACIE SUBJEKTY“.

w)

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Komisia

1.   Komisia zabezpečuje finančnú realizáciu činností vykonávaných zo zdrojov fondu, s výnimkou investičného nástroja a úhrady úrokov, prostredníctvom týchto hlavných metód riadenia:

a)

centralizované riadenie;

b)

decentralizované riadenie.

2.   Komisia finančne riadi zdroje fondu spravidla decentralizovaným spôsobom.

V tomto prípade vykonávajú povinnosti spojené s vykonávaním štáty AKT v súlade s článkom 35.

3.   Na účely finančnej realizácie zdrojov fondu Komisia deleguje svoje vykonávacie právomoci na svoje útvary. Komisia informuje štáty AKT a Výbor AKT — ES pre spoluprácu v rozvojových financiách o delegovaní úloh v rámci svojich útvarov.“

x)

Článok 35 sa nahrádza takto:

„Článok 35

Národný schvaľovací úradník

1.   Vláda každého štátu AKT menuje národného schvaľovacieho úradníka, ktorý ju zastupuje vo všetkých činnostiach financovaných zo zdrojov fondu spravovaných Komisiou a bankou. Národný schvaľovací úradník vymenuje jedného alebo viacerých zastupujúcich národných schvaľovacích úradníkov, ktorí ho zastúpia v prípade, že nemôže vykonávať svoje povinnosti, a informuje Komisiu o tomto zastúpení. Ak nie je k dispozícii inštitucionálna kapacita a vhodné finančné riadenie, môže národný schvaľovací úradník delegovať svoje právomoci v súvislosti s implementáciou príslušných programov a projektov na orgán zodpovedný v rámci jeho vnútroštátnej správy. Národný schvaľovací úradník informuje Komisiu o každom takomto delegovaní.

Ak Komisia zistí problémy pri vykonávaní postupov týkajúcich sa riadenia zdrojov fondu, nadviaže spolu s národným schvaľovacím úradníkom všetky kontakty nevyhnutné na nápravu situácie a prijme vhodné opatrenia.

Národný schvaľovací úradník má finančnú zodpovednosť len za výkon úloh, ktoré mu boli zverené.

V prípade, že sú zdroje fondu riadené decentralizovaným spôsobom, a s výhradou dodatočných právomocí, ktoré môže udeliť Komisia národnému schvaľovaciemu úradníkovi, národný schvaľovací úradník:

a)

je zodpovedný za koordináciu, programovanie, pravidelné monitorovanie, ročné, strednodobé a záverečné preskúmanie implementácie spolupráce a za spoluprácu s darcami;

b)

v úzkej spolupráci s Komisiou je zodpovedný za prípravu, predkladanie a zhodnotenie programov a projektov;

c)

vypracuje podklady pre verejnú súťaž, prípadne požiadavky na podávanie návrhov;

d)

predkladá na schválenie Komisii podklady pre verejnú súťaž, prípadne požiadavky na podávanie návrhov pred vyhlásením verejnej súťaže, prípadne požiadaviek na podávanie návrhov;

e)

v úzkej spolupráci s Komisiou vydáva výzvy na predkladanie ponúk vo verejných súťažiach, prípadne na podávanie návrhov;

f)

prijíma ponuky, prípadne návrhy, a poskytuje Komisii kópie ponúk, predsedá pri hodnotení ponúk, prípadne návrhov, a rozhoduje o výsledkoch ich preskúmania v rámci lehoty platnosti verejných súťaží a so zreteľom na čas, ktorý je potrebný na schválenie zmlúv;

g)

pozýva Komisiu, aby začala hodnotiť ponuky, prípadne návrhy, a oznamuje Komisii výsledok hodnotenia ponúk a návrhov na schválenie návrhov na zadanie zmlúv a grantov;

h)

predkladá zmluvy a programové odhady a dodatočné dojednania na schválenie Komisii;

i)

podpisuje zmluvy a dodatočné dojednania, ktoré schválila Komisia;

j)

vyúčtuje a schvaľuje výdavky v rámci limitov jemu pridelených fondov;

k)

počas výkonu činností vypracúva akékoľvek úpravy a dojednania nevyhnutné na zabezpečenie správneho výkonu schválených projektov alebo programov z hospodárskeho a technického hľadiska.

2.   Národný schvaľovací úradník počas výkonu činností a v závislosti od požiadavky informovať Komisiu rozhoduje o:

a)

technických úpravách a modifikáciách programov a projektov, pokiaľ tieto neovplyvňujú prijaté technické riešenie a zostávajú v limitoch rezervy na úpravy predpokladané vo finančnej dohode;

b)

zmenách miesta v programoch alebo projektoch s viacerými jednotkami tam, kde je to opodstatnené z technických, hospodárskych alebo sociálnych dôvodov;

c)

uložení alebo odpustení pokút z omeškania;

d)

aktoch vyplatenia ručiteľov;

e)

nákupoch tovarov na miestnom trhu bez ohľadu na ich pôvod;

f)

použití stavebného vybavenia a strojov s pôvodom mimo členských štátov alebo štátov AKT, ak nie je v členských štátoch alebo štátoch AKT žiadna výroba porovnateľného vybavenia;

g)

subkontraktoch;

h)

záverečnom prijatí za predpokladu, že Komisia je prítomná pri predbežnom prijatí, schvaľuje príslušný záznam a tam, kde je to vhodné, je prítomný na záverečnom prijatí, a to najmä tam, kde si rozsah výhrad zaznamenaných na predbežnom prijatí vyžaduje značnú dodatočnú prácu, a

i)

zamestnávaní konzultantov a ostatných expertov technickej pomoci.“

y)

Článok 36 sa nahrádza takto:

„Článok 36

Vedúci delegácie

1.   Komisiu zastupuje v každom štáte AKT a pri každom regionálnom zoskupení, ktoré si to výslovne želá, delegácia pod vedením vedúceho delegácie so súhlasom dotknutého štátu AKT alebo štátov AKT. Ak bol vedúci delegácie vymenovaný pre skupinu štátov AKT, prijmú sa primerané opatrenia. Vedúci delegácie zastupuje Komisiu vo všetkých oblastiach svojich právomocí a pri všetkých aktivitách.

2.   Vedúci delegácie je hlavnou kontaktnou osobou pre štáty AKT a ich orgány alebo pre organizácie, ktoré podľa dohody prichádzajú do úvahy v súvislosti s finančnou podporou. Spolupracuje alebo pracuje v úzkej spolupráci s národným schvaľovacím úradníkom.

3.   Vedúci delegácie má potrebné inštrukcie a právomoci, ktoré potrebuje na uľahčenie a vykonávanie všetkých činností podľa tejto dohody.

4.   Vedúci delegácie pravidelne informuje národné úrady o činnostiach Spoločenstva, ktoré sa môžu priamo týkať spolupráce medzi Spoločenstvom a štátmi AKT.“

z)

Článok 37 sa nahrádza takto:

„Článok 37

Platby

1.   Na účely vykonávania platieb v národných menách štátov AKT sa môžu v štátoch AKT zo strany a v mene Komisie otvoriť účty v menách členských štátov alebo v eurách, a to vo verejných alebo poloverejných finančných inštitúciách vybraných na základe dohody medzi štátom AKT a Komisiou. Inštitúcia vykonáva funkcie národného platobného subjektu.

2.   Národnému platobnému subjektu sa neposkytuje žiadna odmena za jeho služby a nie je tu splatný žiadny úrok za uložené prostriedky. Miestne účty sa dopĺňajú Komisiou v mene jedného z členských štátov alebo v eurách na základe odhadov budúcich hotovostných požiadaviek, pričom doplnenie sa vykonáva v dostatočnom predstihu, tak aby sa vyhlo potrebe prefinancovania štátov AKT, a na zabránenie omeškaných platieb.

3.   [vypustený]

4.   Platby vykonáva Komisia v súlade s pravidlami stanovenými Spoločenstvom a Komisiou tam, kde je to vhodné, po zúčtovaní a autorizovaní výdavkov národným schvaľovacím úradníkom.

5.   [vypustený]

6.   Postupy zúčtovania, autorizácie a výplaty výdavkov sa musia ukončiť do 90 dní od dátumu splatnosti platby. Národný schvaľovací úradník spracuje a dodá platobnú autorizáciu vedúcemu delegácie najneskôr do 45 dní pred dátumom splatnosti.

7.   Nároky z omeškaných platieb znáša dotknutý štát alebo štáty AKT a Komisia z vlastných zdrojov za tú časť omeškania, za ktorú je každá strana zodpovedná v súlade s vyššie uvedenými postupmi.“

5.

Dopĺňa sa táto príloha:

„PRÍLOHA VII

Politický dialóg o ľudských právach, demokratických zásadách a právnom štáte

Článok 1

Ciele

1.   Konzultácie uvedené v článku 96 ods. 2 písm. a) sa okrem mimoriadne naliehavých prípadov uskutočnia po dôkladnom politickom dialógu uvedenom v článku 8 a článku 9 ods. 4 dohody.

2.   Obe zmluvné strany by takýto politický dialóg mali viesť v duchu dohody, pričom zohľadnia usmernenia pre politický dialóg AKT — EÚ, vypracované Radou ministrov.

3.   Politický dialóg je proces, ktorý by mal podporovať prehlbovanie vzťahov AKT — EÚ a prispievať k dosiahnutiu cieľov partnerstva.

Článok 2

Zintenzívnený politický dialóg predchádzajúci konzultácie podľa článku 96 dohody

1.   Politický dialóg týkajúci sa dodržiavania ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu sa vedie v súlade s článkom 8 a článkom 9 ods. 4 dohody a podľa medzinárodne uznávaných štandardov a noriem. V rámci tohto dialógu sa zmluvné strany môžu dohodnúť na spoločných programoch a prioritách.

2.   Pri zohľadnení osobitných a konkrétnych okolností dotknutého štátu AKT môžu zmluvné strany v rámci medzinárodne dohodnutých štandardov a noriem spoločne vyvinúť a dohodnúť špecifické porovnávacie ukazovatele alebo ciele vzťahujúce sa na ľudské práva, demokratické zásady a právny štát. Porovnávacie ukazovatele sú mechanizmy na dosiahnutie cieľov stanovením strednodobých úloh a časových rámcov na ich splnenie.

3.   Politický dialóg podľa odsekov 1 a 2 je systematický a formálny a vyčerpáva všetky dostupné možnosti pred konzultáciami podľa článku 96 dohody.

4.   Okrem mimoriadne naliehavých prípadov v zmysle článku 96 ods. 2 písm. b) dohody sa konzultácie podľa článku 96 môžu tiež začať bez toho, aby im predchádzal zintenzívnený politický dialóg, ak jedna zo zmluvných strán trvalo neplní záväzky, na ktoré sa zaviazala počas predchádzajúceho dialógu, alebo ak sa dialóg nevedie v dobrej viere.

5.   Politický dialóg podľa článku 8 sa medzi zmluvnými stranami použije aj s cieľom pomôcť krajinám, ktoré podliehajú primeraným opatreniam podľa článku 96 dohody, normalizovať vzťahy.

Článok 3

Dodatočné pravidlá o konzultáciách podľa článku 96 dohody

1.   Zmluvné strany sa snažia byť počas konzultácií podľa článku 96 dohody zastúpené na rovnakej úrovni.

2.   Zmluvné strany sa pred formálnymi konzultáciami, počas nich a po ich skončení usilujú o transparentnú interakciu, pričom zohľadňujú špecifické porovnávacie ukazovatele a ciele uvedené v článku 2 ods. 2 tejto prílohy.

3.   Zmluvné strany využijú 30-dňovú oznamovaciu lehotu ustanovenú v článku 96 ods. 2 dohody na dôkladnú prípravu z ich strany, ako aj na hlbšie konzultácie v rámci skupiny AKT i medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi. Zmluvné strany v priebehu konzultačného procesu prijímajú pružné časové rámce, berúc na vedomie, že mimoriadne naliehavé prípady v zmysle článku 96 ods. 2 písm. b) dohody a článku 2 ods. 4 tejto prílohy môžu vyžadovať okamžitú reakciu.

4.   Zmluvné strany uznávajú úlohu skupiny AKT v politickom dialógu na základe pravidiel, ktoré skupina AKT určí a oznámi Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom.

5.   Zmluvné strany uznávajú potrebu štruktúrovaných a nepretržitých konzultácií podľa článku 96 dohody. Rada ministrov môže na tento účel vytvoriť ďalšie pravidlá.“

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia pristúpili k podpísaniu tejto dohody.

ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia:

JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA BELGIČANOV,

PREZIDENTA ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ DÁNSKA,

PREZIDENTA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA ŠPANIELSKA,

PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ÍRSKA,

PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKEJ VÝSOSTI VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA,

PREZIDENTA MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALTY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ HOLANDSKA,

SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „Spoločenstvo“, štáty Spoločenstva ďalej len „členské štáty“,

a EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

na jednej strane a

splnomocnení zástupcovia:

PREZIDENTA ANGOLSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ ANTIGUY A BARBUDY,

HLAVY ŠTÁTU BAHAMSKÉHO SPOLOČENSTVA,

HLAVY ŠTÁTU BARBADOS,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ BELIZE,

PREZIDENTA BENINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA BOTSWANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA BURKINA FASO,

PREZIDENTA BURUNDSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KAMERUNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KAPVERDSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA STREDOAFRICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ISLAMSKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY KOMORY,

PREZIDENTA KONŽSKEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KONŽSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY COOKOVÝCH OSTROVOV,

PREZIDENTA REPUBLIKY POBREŽIE SLONOVINY,

PREZIDENTA DŽIBUTSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY SPOLOČENSTVA DOMINIKA,

PREZIDENTA DOMINIKÁNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ERITREJSKÉHO ŠTÁTU,

PREZIDENTA ETIÓPSKEJ FEDERATÍVNEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SUVERÉNNEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY FIDŽI,

PREZIDENTA GABONSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA A HLAVY ŠTÁTU GAMBIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA GHANSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ GRENADY,

PREZIDENTA GUINEJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY GUINEA-BISSAU,

PREZIDENTA REPUBLIKY ROVNÍKOVÁ GUINEA,

PREZIDENTA GUYANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY HAITI,

HLAVY ŠTÁTU JAMAJKA,

PREZIDENTA KENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA KIRIBATSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA LESOTHSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PREZIDENTA LIBÉRIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MADAGASKARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALAWIJSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY REPUBLIKY MARŠALOVE OSTROVY,

PREZIDENTA MAURITÁNSKEJ ISLAMSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MAURÍCIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY MIKRONÉZSKYCH FEDERATÍVNYCH ŠTÁTOV,

PREZIDENTA MOZAMBICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NAMÍBIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY NAURSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NIGERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA NIGÉRIJSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY,

VLÁDY NIUE,

VLÁDY PALAUSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU PAPUA-NOVÁ GUINEA,

PREZIDENTA RWANDSKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ SVÄTÉHO KRIŠTOFA A NEVISA,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ SVÄTEJ LUCIE,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ SVÄTÉHO VINCENTA A GRENADÍN,

HLAVY ŠTÁTU NEZÁVISLÉHO ŠTÁTU SAMOA,

PREZIDENTA DEMOKRATICKEJ REPUBLIKY SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV,

PREZIDENTA SENEGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SEYCHELSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY SIERRA LEONE,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ ŠALAMÚNOVÝCH OSTROVOV,

PREZIDENTA JUHOAFRICKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SUDÁNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SURINAMSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA SVAZIJSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PREZIDENTA TANZÁNIJSKEJ ZJEDNOTENEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA REPUBLIKY ČAD,

PREZIDENTA TOŽSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA TAUFA'AHAU TUPOU IV TONGA,

PREZIDENTA REPUBLIKY TRINIDAD A TOBAGO,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ TUVALU,

PREZIDENTA UGANDSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY VANUATSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ZAMBIJSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY ZIMBABWIANSKEJ REPUBLIKY,

ktorých štáty sú ďalej len „štáty AKT“,

na strane druhej,

na zasadnutí dvadsiateho piateho júna dvetisícpäť v Luxemburgu pri príležitosti podpisu Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000,

pri podpise tejto dohody prijali tieto vyhlásenia, ktoré sú priložené k tomuto záverečnému aktu:

Vyhlásenie I

Spoločné vyhlásenie k článku 8 dohody z Cotonou

Vyhlásenie II

Spoločné vyhlásenie k článku 68 dohody z Cotonou

Vyhlásenie III

Spoločné vyhlásenie k prílohe Ia

Vyhlásenie IV

Spoločné vyhlásenie k článku 3 ods. 5 prílohy IV

Vyhlásenie V

Spoločné vyhlásenie k článku 9 ods. 2 prílohy IV

Vyhlásenie VI

Spoločné vyhlásenie k článku 12 ods. 2 prílohy IV

Vyhlásenie VII

Spoločné vyhlásenie k článku 13 prílohy IV

Vyhlásenie VIII

Spoločné vyhlásenie k článku 19a prílohy IV

Vyhlásenie IX

Spoločné vyhlásenie k článku 24 ods. 3 prílohy IV

Vyhlásenie X

Spoločné vyhlásenie k článku 2 prílohy VII

Vyhlásenie XI

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 4 a článku 58 ods. 2 dohody z Cotonou

Vyhlásenie XII

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 11a dohody z Cotonou

Vyhlásenie XIII

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 11b ods. 2 dohody z Cotonou

Vyhlásenie XIV

Vyhlásenie Spoločenstva k článkom 28, 29, 30 a 58 dohody z Cotonou a k článku 6 prílohy IV

Vyhlásenie XV

Vyhlásenie Európskej únie k prílohe Ia

Vyhlásenie XVI

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 7, článku 16 a článku 17 ods. 2 prílohy IV

Vyhlásenie XVII

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 4 ods. 5 prílohy IV

Vyhlásenie XVIII

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 20 prílohy IV

Vyhlásenie XIX

Vyhlásenie Spoločenstva k článkom 34, 35 a 36 prílohy IV

Vyhlásenie XX

Vyhlásenie Spoločenstva k článku 3 prílohy VII.

VYHLÁSENIE I

Spoločné vyhlásenie k článku 8 dohody z cotonou

Pokiaľ ide o dialóg na vnútroštátnych a regionálnych úrovniach, na účely článku 8 dohody z Cotonou sa pod „skupinou AKT“ rozumie trojka z Výboru veľvyslancov AKT (CoA) a predseda Podvýboru AKT pre politické, sociálne, humanitárne a kultúrne záležitosti (PSHCA); pod Spoločným parlamentným zhromaždením (JPA) sa rozumejú predsedovia JPA alebo nimi určené osoby.

VYHLÁSENIE II

Spoločné vyhlásenie k článku 68 dohody z cotonou

Rada ministrov AKT — ES preskúma pri uplatnení ustanovení článku 100 dohody z Cotonou návrhy zo strany AKT týkajúce sa jej prílohy II o krátkodobých výkyvoch vo vývozných výnosoch (FLEX).

VYHLÁSENIE III

Spoločné vyhlásenie k prílohe Ia

Ak Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z Cotonou, nenadobudne platnosť do 1. januára 2008, spolupráca sa financuje zo zostatkov 9. ERF a z predchádzajúcich ERF.

VYHLÁSENIE IV

Spoločné vyhlásenie k článku 3 ods. 5 prílohy IV

Na účely článku 3 ods. 5 prílohy IV „osobitné potreby“ sú potreby vyplývajúce z mimoriadnych alebo nepredvídaných okolností, ako sú situácie po kríze; „výnimočná výkonnosť“ je situácia, keď sú zdroje, ktoré boli pridelené istej krajine, úplne viazané mimo strednodobého a záverečného preskúmania a keď sa na základe účinnej politiky znižovania chudoby a riadneho finančného riadenia môžu vyčleniť dodatočné zdroje na financovanie národného indikatívneho programu.

VYHLÁSENIE V

Spoločné vyhlásenie k článku 9 ods. 2 prílohy IV

Na účely článku 9 ods. 2 prílohy IV „nové potreby“ sú potreby vyplývajúce z mimoriadnych alebo nepredvídaných okolností, ako sú situácie po krízach; „výnimočná výkonnosť“ je situácia, keď sú zdroje, ktoré boli pridelené určitému regiónu, úplne viazané mimo strednodobého a záverečného preskúmania a keď sa na základe účinnej politiky regionálnej integrácie a riadneho finančného riadenia môžu vyčleniť dodatočné zdroje na financovanie regionálneho indikatívneho programu.

VYHLÁSENIE VI

Spoločné vyhlásenie k článku 12 ods. 2 prílohy IV

Na účely článku 12 ods. 2 prílohy IV „nové potreby“ sú potreby, ktoré môžu vyplynúť z mimoriadnych alebo nepredvídaných okolností, ako sú okolnosti, ktoré vyplývajú z nových záväzkov voči medzinárodným iniciatívam alebo výzvam, ktoré sú spoločné pre štáty AKT.

VYHLÁSENIE VII

Spoločné vyhlásenie k článku 13 prílohy IV

Vzhľadom na osobitnú geografickú situáciu karibských a tichomorských regiónov môže Rada ministrov AKT a Výbor veľvyslancov AKT bez ohľadu na článok 13 ods. 2 písm. a) podať osobitnú žiadosť o financovanie pre niektorý z regiónov.

VYHLÁSENIE VIII

Spoločné vyhlásenie k článku 19a prílohy IV

Rada ministrov preskúma v súlade s článkom 100 dohody z Cotonou ustanovenia prílohy IV týkajúce sa zadávania a vykonávania zmlúv na účely ich prijatia pred nadobudnutím platnosti dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z Cotonou.

VYHLÁSENIE IX

Spoločné vyhlásenie k článku 24 ods. 3 prílohy IV

Každá zmena alebo doplnenie pravidiel Spoločenstva uvedených v článku 24 ods. 3 prílohy IV sa bude konzultovať so štátmi AKT.

VYHLÁSENIE X

Spoločné vyhlásenie k článku 2 prílohy VII

Medzinárodné štandardy sú štandardy listín uvedených v preambule dohody z Cotonou.

VYHLÁSENIE XI

Vyhlásenie spoločenstva k článku 4 a článku 58 ods. 2 dohody z cotonou

Na účely článku 4 a článku 58 ods. 2 je dohodnuté, že pojem „miestne decentralizované orgány“ zahŕňa všetky úrovne decentralizácie vrátane „collectivités locales“.

VYHLÁSENIE XII

Vyhlásenie spoločenstva k článku 11a dohody z cotonou

Finančná a technická pomoc v oblasti spolupráce v boji proti terorizmu sa bude financovať z iných zdrojov, ako sú tie, ktoré sú určené na financovanie rozvojovej spolupráce AKT — ES.

VYHLÁSENIE XIII

Vyhlásenie spoločenstva k článku 11b ods. 2 dohody z cotonou

Je dohodnuté, že opatrenia článku 11b ods. 2 dohody z Cotonou sa prijmú v priebehu prispôsobeného časového rámca, ktorý zohľadní špecifické obmedzenia každej krajiny.

VYHLÁSENIE XIV

Vyhlásenie spoločenstva k článkom 28, 29, 30 a 58 dohody z cotonou a k článku 6 prílohy IV

Implementácia týchto ustanovení (o regionálnej spolupráci, do ktorej sú zapojené krajiny nepatriace do skupiny AKT) bude podliehať implementácii ekvivalentných ustanovení v rámci finančných nástrojov Spoločenstva o spolupráci s ostatnými krajinami a regiónmi sveta. Spoločenstvo bude informovať skupinu AKT o nadobudnutí platnosti týchto ekvivalentných ustanovení.

VYHLÁSENIE XV

Vyhlásenie európskej únie k prílohe Ia

1.

Európska únia sa zaväzuje navrhnúť pri najbližšej možnej príležitosti, podľa možnosti do septembra 2005, presnú výšku viacročného finančného rámca pre spoluprácu podľa dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z Cotonou, a obdobie jej uplatňovania.

2.

Minimálna výška pomoci uvedená v odseku 2 prílohy Ia je zaručená bez toho, aby bol dotknutý nárok štátov AKT na dodatočné prostriedky v rámci iných finančných nástrojov, ktoré už existujú alebo by sa prípadne mohli vytvoriť na podporu činností v oblastiach, ako je humanitárna pomoc v núdzi, zabezpečenie potravín, choroby súvisiace s chudobou, podpora vykonávania dohôd o hospodárskom partnerstve, podpora plánovaných opatrení, ktoré nasledujú po reforme trhu s cukrom, a v oblasti mieru a stability.

3.

Lehota záväzku prostriedkov 9. ERF, stanovená na 31. decembra 2007, sa v prípade potreby môže preskúmať.

VYHLÁSENIE XVI

Vyhlásenie spoločenstva k článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 7, článku 16 ods. 5 a 6 a článku 17 ods. 2 prílohy IV

Týmito ustanoveniami nie je dotknutá úloha členských štátov v rozhodovacom procese.

VYHLÁSENIE XVII

Vyhlásenie spoločenstva k článku 4 ods. 5 prílohy IV

Článok 4 ods. 5 prílohy IV a návrat k štandardným dojednaniam sa implementuje prostredníctvom rozhodnutia Rady na návrh Komisie. Toto rozhodnutia sa riadne oznámi skupine AKT.

VYHLÁSENIE XVIII

Vyhlásenie spoločenstva k článku 20 prílohy IV

Ustanovenia článku 20 prílohy IV sa implementujú v súlade so zásadou reciprocity s inými darcami.

VYHLÁSENIE XIX

Vyhlásenie spoločenstva k článkom 34, 35 a 36 prílohy IV

Presné právomoci útvarov poverených riadením a realizáciou zdrojov fondu sú zahrnuté v príručke o postupoch, o ktorej sa bude v súlade s článkom 12 dohody z Cotonou konzultovať so štátmi AKT. Príručka bude k dispozícii štátom AKT pred nadobudnutím platnosti dohody, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda z Cotonou. Tento postup platí pre každú zmenu alebo doplnenie príručky.

VYHLÁSENIE XX

Vyhlásenie spoločenstva k článku 3 prílohy vii

Pokiaľ ide o úpravy uvedené v článku 3 prílohy VII, stanovisko, ktoré má zaujať Rada Európskej únie v rámci Rady ministrov, bude založené na návrhu Komisie.