ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 286

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
28. októbra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1719/2005 z 27. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

28.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1719/2005

z 27. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho články 9 a 12,

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa zaviedla nomenklatúra tovaru, ďalej iba „kombinovaná nomenklatúra“, tak, aby zároveň spĺňala požiadavky Spoločného colného sadzobníka, obchodnej štatistiky o zahraničnom obchode Spoločenstva a ostatných politík Spoločenstva týkajúcich sa dovozu a vývozu tovaru.

(2)

V záujme zjednodušenia legislatívy je vhodné kombinovanú nomenklatúru zmodernizovať a upraviť jej štruktúru.

(3)

Je potrebné zmeniť a doplniť kombinovanú nomenklatúru tak, aby zohľadňovala: zmeny v požiadavkách týkajúcich sa štatistík a obchodnej politiky, zmeny uskutočnené na účely splnenia medzinárodných záväzkov, technologického alebo obchodného rozvoja, potrebu usporiadať alebo objasniť texty a potrebu prispôsobiť texty s cieľom zosúladenia terminológie týkajúcej sa colných záležitostí v jazykoch niektorých členských štátov, ktoré pristúpili v roku 2004.

(4)

V súlade s článkom 12 nariadenia (EHS) č. 2658/87 sa príloha I k tomuto nariadeniu zmení a doplní s účinnosťou od 1. januára 2006 úplnou verziou kombinovanej nomenklatúry spolu s autonómnymi a zmluvnými colnými sadzbami, ako to vyplýva z opatrení, ktoré prijala Rada alebo Komisia.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa nahrádza textom stanoveným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2005.

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).


PRÍLOHA I

KOMBINOVANÁ NOMENKLATÚRA

OBSAH

PRVÁ ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. oddiel – Všeobecné pravidlá

A.

Všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

B.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb

C.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru aj colné sadzby

II. oddiel – Osobitné ustanovenia

A.

Tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny

B.

Civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách

C.

Farmaceutické výrobky

D.

Štandardná colná sadzba

E.

Obaly a obalové materiály

F.

Zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

Znaky, skratky a symboly

Doplnkové jednotky

DRUHÁ ČASŤ – ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

Kapitola

I. trieda

Živé zvieratá; živočíšne výrobky

1.

Živé zvieratá

2.

Mäso a jedlé mäsové droby

3.

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

4.

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

5.

Výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

II. trieda

Rastlinné výrobky

6.

Živé stromy a ostatné rastliny; hľuzy cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie

7.

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

8.

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

9.

Káva, čaj, maté a koreniny

10.

Obilniny

11.

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok

12.

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

13.

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky

14.

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

III. trieda

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

15.

Živočíšne alebo rastlinné jedlé tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

IV. trieda

Pripravené potraviny; nápoje, liehoviny a ocot; tabak a vyrobené tabakové náhradky

16.

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

17.

Cukor a cukrovinky

18.

Kakao a kakaové prípravky

19.

Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo z mlieka; cukrárske výrobky

20.

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín

21.

Rôzne jedlé prípravky

22.

Nápoje, liehoviny a ocot

23.

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá

24.

Tabak a vyrobené tabakové náhradky

V. trieda

Nerastné produkty

25.

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement

26.

Rudy, strosky a popoly

27.

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenózne látky; minerálne vosky

VI. trieda

Výrobky chemického priemyslu a príbuzného priemyslu

28.

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemí, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov

29.

Organické chemikálie

30.

Farmaceutické výrobky

31.

Hnojivá

32.

Triesloviny alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

33.

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

34.

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry

35.

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

36.

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

37.

Fotografický alebo kinematografický tovar

38.

Rôzne chemické výrobky

VII. trieda

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z neho

39.

Plasty a výrobky z nich

40.

Kaučuk a výrobky z neho

VIII. trieda

Surové kože a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

41.

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne

42.

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

43.

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich

IX. trieda

Drevo a drevené výrobky; drevné uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, zesparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia

44.

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie

45.

Korok a výrobky z korku

46.

Výrobky zo slamy, zesparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia

X. trieda

Vláknina z dreva alebo ostatných celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka a predmety z nich

47.

Vláknina z dreva alebo ostatných celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

48.

Papier a lepenka predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky

49.

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

XI. trieda

Textílie a textilné výrobky

50.

Hodváb

51.

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny

52.

Bavlna

53.

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze

54.

Chemické vlákna

55.

Chemické strižné vlákna

56.

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich

57.

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny

58.

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky

59.

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie

60.

Pletené alebo háčkované textílie

61.

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

62.

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované

63.

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy, obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry

XII. trieda

Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; upravené perie a predmety z neho; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

64.

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov

65.

Pokrývky hlavy a ich súčasti

66.

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti

67.

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

XIII. trieda

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar

68.

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov

69.

Keramické výrobky

70.

Sklo a sklenený tovar

XIV. trieda

Perly prírodné alebo perly umelo pestované, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

71.

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince

XV. trieda

Základné kovy a predmety zo základných kovov

72.

Železo a oceľ

73.

Predmety zo železa alebo z ocele

74.

Meď a predmety z nej

75.

Nikel a predmety z neho

76.

Hliník a predmety z neho

77.

(Je voľná, určená pre prípadnú potrebu Harmonizovaného systému)

78.

Olovo a predmety z neho

79.

Zinok a predmety z neho

80.

Cín a predmety z neho

81.

Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich

82.

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu

83.

Rôzne predmety zo základných kovov

XVI. trieda

Stroje, prístroje a mechanické zariadenia; elektrické zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo takéhoto tovaru

84.

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti

85.

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov

XVII. trieda

Vozidlá lietadlá a pridružené dopravné zariadenia

86.

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

87.

Vozidlá iné ako železničné alebo električkové a ich časti a súčasti a príslušenstvo

88.

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

89.

Lode, člny a plávajúce zariadenia

XVIII. trieda

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudobné nástroje; ich časti, súčasti a príslušenstvo

90.

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo

91.

Hodiny, hodinky a ich časti

92.

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

XIX. trieda

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

93.

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

XX. trieda

Rôzne výrobky

94.

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné značky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

95.

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

96.

Rôzne výrobky

XXI. trieda

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

97.

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

98.

Kompletné priemyselné podniky

99.

(Je voľná, určená pre zvláštnu potrebu príslušných orgánov Spoločenstva)

TRETIA ČASŤ – PRÍLOHY K COLNÉMU SADZOBNÍKU

I. oddiel – Poľnohospodárske prílohy

Príloha 1

Poľnohospodárske zložky (EA), doplnkové clá na cukor (AD S/Z) a doplnkové clá na múku (AD F/M)

Príloha 2

Výrobky, na ktoré sa uplatňuje vstupná cena

II. oddiel – Zoznamy farmaceutických látok, ktoré nepodliehajú clu

Príloha 3

Zoznam medzinárodných nevlastníckych názvov (INN) ustanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou pre farmaceutické látky, ktoré sú oslobodené od cla

Príloha 4

Zoznam predpôn a prípon, ktoré v kombinácii s INN prílohy 3 opisujú soli, estery alebo hydráty liečiv podľa INN; tieto soli, estery a hydráty liečiv sú oslobodené od cla za podmienky, že sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotné liečivo podľa INN

Príloha 5

Soli, estery a hydráty INN, ktoré nie sú klasifikované v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS ako samotné liečivo podľa INN a ktoré sú oslobodené od cla

Príloha 6

Zoznam farmaceutických medziproduktov, to znamená zlúčenín používaných na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, ktoré sú oslobodené od cla

III. oddiel – Kvóty

Príloha 7

Colné kvóty WTO, ktoré majú byť otvorené príslušnými orgánmi spoločenstva

IV. oddiel – Zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru

Príloha 8

Tovar nevhodný na spotrebu

Príloha 9

Osvedčenia

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

I. ODDIEL

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

A.   Všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Zatrieďovanie výrobkov do kombinovanej nomenklatúry sa riadi nasledujúcimi zásadami:

1.

Názvy tried, kapitol a podkapitol majú len orientačný charakter; na právne účely sa zatriedenie určuje podľa znenia položiek a príslušných poznámok k triedam alebo kapitolám, a ak tieto položky alebo poznámky nevyžadujú inak, podľa nasledujúcich ustanovení.

2.

a)

Každé uvedenie výrobku v niektorej položke sa vzťahuje aj na taký výrobok, ktorý je nekompletný alebo nedokončený, ak v stave a za podmienok, v akých sa predkladá tento nekompletný alebo nedokončený výrobok, má charakteristické znaky kompletného alebo hotového výrobku. Vzťahuje sa aj na taký kompletný alebo hotový výrobok (alebo ktorý sa použitím tohto pravidla zatriedi ako kompletný alebo hotový), ktorý je predkladaný v nezmontovanom alebo rozmontovanom stave.

b)

Každá zmienka o materiáli alebo látke v niektorej položke sa vzťahuje aj na zmesi alebo kombinácie tohto materiálu alebo tejto látky s ostatnými materiálmi alebo látkami. Každá zmienka o tovare z daného materiálu alebo látky sa vzťahuje aj na tovar pozostávajúci úplne alebo čiastočne z takéhoto materiálu alebo látky. Zatriedenie tovaru pozostávajúceho z viac ako jedného materiálu alebo látky sa vykoná podľa zásad uvedených v pravidle 3.

3.

Ak má byť tovar podľa pravidla 2 písm. b) alebo z nejakých iných dôvodov, prima facie, zatriedený do dvoch alebo viacerých položiek, zatriedenie sa vykoná takto:

a)

najšpecifickejšia položka musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším významom. Ak sa však dve alebo viac položiek, a to každá z nich, vzťahuje na časť materiálov alebo látok, ktoré tvoria zmiešaný alebo zložený výrobok, alebo len na časť výrobkov zo súboru dodávaného do maloobchodného predaja, tieto položky sa považujú vo vzťahu k týmto výrobkom za rovnako špecifické, aj ak jedna z nich obsahuje úplnejší alebo presnejší opis tovaru;

b)

zmesi, tovar zložený z rôznych materiálov alebo skladajúci sa z rôznych komponentov a tovar dodávaný v súboroch na maloobchodný predaj, ktoré sa nemôžu riadiť pravidlom 3 a), sa zatriedia podľa materiálu alebo komponentu, ktorý im dáva podstatný charakter, ak je možné ho určiť;

c)

ak sa tovar nemôže zatriediť podľa pravidiel 3 písm. a) alebo písm. b), zatriedi sa do poslednej položky v numerickom poradí položiek, ktoré prichádzajú do úvahy.

4.

Tovar, ktorý nemožno zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel, sa zatriedi do položky, do ktorej patrí tovar najviac podobný.

5.

Okrem vyššie uvedených ustanovení sa nasledujúce pravidlá uplatnia na uvedený tovar:

a)

puzdrá na fotografické prístroje, hudobné nástroje, zbrane, rysovacie a kresliace nástroje, náhrdelníky a podobné schránky špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súboru výrobkov, vhodné na dlhodobé použitie a predkladané s výrobkami, pre ktoré sú určené, sa zatrieďujú spolu s týmito výrobkami, ak sa s nimi bežne predávajú. Toto pravidlo sa však nevzťahuje na schránky, ktoré dávajú celku podstatný charakter;

b)

s výnimkou ustanovení pravidla 5 písm. a) sa obalové materiály a obalové schránky (ďalej (1) predložené spolu s tovarom zatriedia s tovarom, ak sa bežne používajú na balenie takéhoto druhu tovaru. Toto ustanovenie však nie je záväzné, ak je zrejmé, že obalové materiály a obaly sú vhodné na opakované použitie.

6.

Na právne účely sa zatriedenie tovaru do položiek podpoložky určuje podľa znenia týchto podpoložiek a príslušných poznámok k podpoložkám a mutatis mutandis podľa vyššie uvedených pravidiel, pričom sa tým rozumie, že porovnateľné sú len podpoložky rovnakej úrovne. Na účely tohto pravidla sa tiež používajú poznámky k triedam a kapitolám, ak kontext nevyžaduje inak.

B.   Všeobecné pravidlá týkajúce sa colných sadzieb

1.

Colné sadzby uplatniteľné na dovezený tovar pôvodom z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode alebo s ktorými má Európske Spoločenstvo uzavreté dohody obsahujúce doložku najvyšších výhod, sú zmluvnými colnými sadzbami uvedenými v stĺpci 3 colného sadzobníka. Ak z kontextu nevyplýva inak, tieto zmluvné colné sadzby sa uplatnia na tovar, ktorý je dovezený z ktoréhokoľvek tretieho štátu a ktorý je iný ako vyššie uvedený tovar.

Zmluvné colné sadzby uvedené v stĺpci 3 sú uplatniteľné od 1. januára 2006.

Ak sú všeobecné colné sadzby nižšie ako zmluvné colné sadzby, uplatnia sa všeobecné clá, ktoré sú uvedené v podobe poznámky pod čiarou.

2.

Odsek 1 sa neuplatní, ak sú ustanovené zvláštne všeobecné colné sadzby v súvislosti s tovarom pôvodom z určitých krajín alebo ak sú podľa dohôd uplatniteľné preferenčné colné sadzby.

3.

Odseky 1 a 2 nevylučujú možnosť, aby členské štáty uplatnili iné colné sadzby, než sú uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, ak je uplatnenie takýchto colných sadzieb opodstatnené podľa práva Spoločenstva.

4.

Colné sadzby uvedené ako percentá sú valorickými colnými sadzbami (sadzba ad valorem).

5.

Symbol „EA“ naznačuje, že z príslušného tovaru sa vymeria clo s „poľnohospodárskou zložkou“ stanovenou v súlade s prílohou 1.

6.

Symbol „AD S/Z“ alebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 naznačuje, že maximálna colná sadzba pozostáva z valorickej sadzby (sadzby ad valorem) a doplnkového cla vymeraného pre určité druhy cukru alebo múky. Toto doplnkové clo sa stanovuje v súlade s ustanoveniami prílohy 1.

7.

V kapitole 22 symbol „€/% vol/hl“ znamená, že sa vypočíta zvláštna sadzba vyjadrená v eurách pre každé objemové percento alkoholu v hektolitri. Preto sa clo z alkoholického nápoja obsahujúcom 40 % alkoholu vymeria takto:

„1 €/% vol/hl“ = € 1 × 40, čo je sadzba 40 € na hektoliter, alebo

„1 €/% vol/hl +5 €/hl“ = 1 € × 40 plus 5 €, čo je sadzba 45 € na hektoliter.

Ak je okrem toho uvedená minimálna hodnota (MIN), napríklad „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že colná sadzba, vypočítaná na základe vyššie uvedeného pravidla, sa porovná s minimálnou sadzbou, napríklad „9 €/hl“, a uplatní sa vyššia z týchto dvoch sadzieb.

C.   Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby

1.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, ustanovenia týkajúce sa colnej hodnoty sa uplatnia nielen na určenie hodnoty pre stanovenie valorických colných sadzieb (colných sadzieb ad valorem), ale aj hodnôt, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek alebo podpoložiek.

2.

Hmotnosť, z ktorej sa vymeriava clo, v prípade tovaru, z ktorého sa clo vymeriava podľa hmotnosti, a hmotnosti, pomocou ktorých je definovaný rozsah určitých položiek a podpoložiek, sa považujú za

a)

v prípade odkazu na „hmotnosť brutto“, celkovú hmotnosť tovaru a všetkých obalových materiálov a obalových schránok;

b)

v prípade odkazu na „hmotnosť netto“ alebo jednoducho na „hmotnosť“ bez bližšieho určenia, hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalových schránok akéhokoľvek druhu.

3.

Ekvivalent hodnoty €, vyjadrený v národných menách, pre iné ako účastnícke členské štáty, ako sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 974/98 (2) (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“), sa stanovuje v súlade s článkom 18 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (3).

4.

Tovar zodpovedajúci zvýhodnenému tarifnému zaobchádzaniu z dôvodu jeho konečného použitia:

Ak dovozné clo uplatniteľné podľa dohôd o konečnom použití na tovar s osobitným konečným použitím nie je nižšie ako to, ktoré by sa inak na tovar uplatnilo, uvedený tovar sa zatriedi do kódu zodpovedajúceho konečnému použitiu a články 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993) sa neuplatnia.

II. ODDIEL

OSOBITNÉ USTANOVENIA

A.   Tovar pre určité kategórie lodí, člnov a ostatných plavidiel a pre vrtné alebo ťažobné plošiny

1.

Clá budú pozastavené v súvislosti s tovarom určeným na zapracovanie do lodí, člnov alebo ostatných plavidiel uvedených v tomto sadzobníku, na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na upevnenie na takýchto lodiach, člnoch alebo ostatných plavidlách, alebo na ich vybavenie.

2.

Clá clá budú pozastavené v súvislosti s:

a)

tovarom určeným na zapracovanie do vrtných alebo ťažobných plošín:

1.

pevných, podpoložka ex 8430 49, ktoré pracujú vo výsostných vodách členských štátov alebo mimo nich, alebo

2.

plávajúcich alebo ponorných, podpoložka 8905 20,

na účely ich stavby, opravy, údržby alebo prestavby a v súvislosti s tovarom určeným na vybavenie uvedených plošín.

Taký tovar, ako je napríklad motorové palivo, mazivá a plyn, ktorý je potrebný na prevádzku strojov a zariadení, ktoré sa nepoužívajú nepretržite a ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou plošín, a tovar, ktorý sa používa na palube pri stavbe, oprave, údržbe, prestavbe alebo vybavovaní týchto plošín, sa taktiež považuje za tovar použitý na zapracovanie do vrtných a ťažobných plošín;

b)

rúrami, rúrkami, potrubiami, káblami a ich spojovacími časťami spájajúcimi tieto vrtné alebo ťažobné plošiny s pevninou.

Číselný znak KN

Opis tovaru

(1)

(2)

8901

Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode, trajektové lode, nákladné člny a podobné plavidlá na prepravu osôb alebo nákladov

8901 10

Lode na osobnú a poštovú dopravu, turistické lode a podobné plavidlá určené prevažne na prepravu osôb; trajektové lode všetkého druhu

8901 10 10

Na námornú plavbu

8901 20

Cisternové lode

8901 20 10

Na námornú plavbu

8901 30

Chladiarenské lode, okrem uvedených v podpoložke 8901 20

8901 30 10

Na námornú plavbu

8901 90

Ostatné plavidlá na nákladnú dopravu a ostatné plavidlá na prepravu osôb a nákladu súčasne

8901 90 10

Na námornú plavbu

8902 00

Rybárske plavidlá; plavidlá zariadené na priemyslové spracovanie, opracovanie alebo konzervovanie produktov rybolovu

 

Na námornú plavbu

8902 00 12

S hrubou tonážou presahujúcou 250

8902 00 18

S hrubou tonážou nepresahujúcou 250

8903

Jachty a ostatné plavidlá pre zábavu alebo šport; veslové člny a kanoe

 

Ostatné

8903 91

Plachetnice, tiež s pomocným motorom

8903 91 10

Na námornú plavbu

8903 92

Motorové člny, iné ako s prívesným motorom

8903 92 10

Na námornú plavbu

8904 00

Ťažné a tlačné lode

8904 00 10

Ťažné lode

 

Tlačné lode

8904 00 91

Na námornú plavbu

8905

Majákové lode, požiarne lode, plávajúce bagre, plávajúce žeriavy a ostatné plavidlá, u ktorých je plavba iba vedľajšou činnosťou okrem ich hlavnej funkcie; plávajúce doky; plávajúce alebo ponorné vrtné alebo ťažobné plošiny

8905 10

Plávajúce nasávacie bagre

8905 10 10

Na námornú plavbu

8905 90

Ostatné

8905 90 10

Na námornú plavbu

8906

Ostatné lode a člny, vrátane vojnových lodí a záchranných člnov, iných ako veslových

8906 10 00

Vojnové lode

 

Ostatné

8906 90 10

Na námornú plavbu

3.

Odklad platenia cla musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Spoločenstva týkajúcich sa colnej kontroly použitia takéhoto tovaru.

B.   Civilné lietadlá a tovar na použitie v civilných lietadlách

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre:

civilné lietadlá,

určitý tovar určený na použitie v civilných lietadlách a pre zapracovanie do nich pri ich výrobe, oprave, údržbe, prestavbe, úprave alebo rekonštrukcii,

pozemné prístroje pre letecký výcvik a ich časti a súčasti, na civilné použitie.

Tento tovar je zatriedený do položiek a podpoložiek uvedených v tabuľkách v odseku 5.

2.

Na účely uplatnenia prvej a druhej zarážky odseku 1 znamená výraz „civilné lietadlá“ lietadlá iné ako lietadlá používané v členských štátoch na vojenskú alebo podobnú službu, ktoré sú zaregistrované ako vojenské alebo necivilné.

3.

Na účely uplatnenia druhej zarážky odseku 1 znamená výraz „na použitie v civilných lietadlách“ tovar na použitie v pozemných prístrojoch pre letecký výcvik.

4.

Oslobodenie od cla podlieha podmienkam ustanoveným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva, pokiaľ ide o kontrolu používania takéhoto tovaru vykonávanú colnými orgánmi [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1) a následné zmeny a doplnenia].

5.

Tovar spĺňajúci podmienky na takéto oslobodenie od cla je zatriedený do nasledujúcich položiek a podpoložiek:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

V prípade nasledujúcich podpoložiek sa oslobodenie od cla poskytne iba na tovar určený na použitie v civilných lietadlách, opísaný v stĺpci 2:

Podpoložka

Opis tovaru

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

S pripojeným príslušenstvom

4008 29

Tvarované profily, rezané na mieru

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Na technické použitie

4504 90, 4823 90

Tesnenie, tesniace podložky a ostatné upchávky

6813 10, 6813 90

So základom z azbestu alebo ostatných minerálnych látok

7007 21

Ochranné sklá, nezarámované

7312 10, 7312 90

S pripojeným príslušenstvom alebo vybavené inými predmetmi

7322 90

Ohrievače vzduchu a rozvodné zariadenia horúceho vzduchu (okrem ich častí a súčastí)

7324 90

Sanitárne (hygienické) výrobky (okrem ich častí a súčastí)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8108 90

Rúry a rúrky, s pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín

8415 90

Prístrojov a zariadení na klimatizáciu podpoložiek 8415 81, 8415 82 alebo 8415 83

8419 90

Časti a súčasti tepelných výmenníkov

8479 89

Hydropneumatické akumulátory; mechanické spúšťače na tlakové prepínače; špeciálne navrhnuté toaletné jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanizmy bez elektrického pohonu; motory spúšťačov (štartérov) bez elektrického pohonu; pneumatické štartéry na prúdové motory, turbovrtuľové prúdové motory a ďalšie plynové turbíny; stierače bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule bez elektrického pohonu

8501 20, 8501 40

S výkonom presahujúcim 735 W, ale nepresahujúcim 150 kW

8501 31

S výkonom presahujúcim 735 W, generátory jednosmerného prúdu

8501 33

Motory s výkonom nepresahujúcim 150 kW a generátory

8501 34 92, 8501 34 90

Generátory

8501 51

S výkonom presahujúcim 735 W

8501 53

S výkonom nepresahujúcim 150 kW

8516 80

Spojené len s jednoduchým izolovaným rámom a s elektrickým pripojením, používané na odstraňovanie námraz a proti vytváraniu námraz

8522 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo niekoľkých spojených častí, na prístroje patriace do podpoložky 8520 90

8525 20

Rádiotelegrafické alebo rádiotelefonické prístroje

8527 90

Na rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu

8529 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo niekoľkých spojených častí, na prístroje patriace do položky 8526

8543 89

Letové zapisovače, elektrické synchronizátory a prevodníky, rozmrazovače a odhmlievače s elektrickými rezistormi

8543 90

Zostavy a podzostavy skladajúce sa z dvoch alebo niekoľkých spojených častí, na letové zapisovače

8803 90 90

Vrátane klzákov

9014 90

Prístrojov a zariadení podpoložiek 9014 10 a 9014 20

9020 00

Okrem častí a súčastí

9029 10

Elektrické alebo elektronické otáčkomery

9029 90

Na otáčkomery, indikátory rýchlosti a tachometre

9031 90

Podpoložky 9031 80

9109 19, 9109 90

So šírkou alebo priemerom nepresahujúcim 50 mm

9401 10

Nepotiahnuté kožou

9405 10, 9405 60

Zo základných kovov alebo z plastov

9405 92, 9405 99

Výrobkov podpoložky 9405 10 alebo 9405 60

6.

Tovar uvedený v odseku 5 je v systéme Taric zahrnutý do podpoložiek s odkazom na poznámku pod čiarou „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v príslušných ustanoveniach Spoločenstva [pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1] a následné zmeny a doplnenia) “.

C.   Farmaceutické výrobky

1.

Oslobodenie od cla sa poskytne pre farmaceutické výrobky týchto kategórií:

1)

farmaceutické látky, na ktoré sa nevzťahuje CAS RN (servisné registračné čísla chemických abstraktov) a medzinárodné nevlastnícke označenia (INN) uvedené v prílohe 3;

2)

soli, estery a hydráty liečiv podľa INN, ktoré sú opísané kombináciou INN z prílohy 3 s predložkami alebo príponami prílohy 4, ak sú tieto výrobky zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS, ako je samotné liečivo podľa INN;

3)

soli, estery a hydráty liečiv podľa INN, ktoré sú uvedené v prílohe 5 a ktoré nie sú zatriedené v rovnakej šesťmiestnej podpoložke HS, ako je samotné liečivo podľa INN;

4)

farmaceutické medziprodukty, t. j. zlúčeniny používané na výrobu konečných farmaceutických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje CAS RN a chemické názvy uvedené v prílohe 6.

2.

Osobitné prípady:

1)

INN sa vzťahuje len na tie látky, ktoré sú opísané v zoznamoch odporúčaných a navrhovaných INN, uverejňovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Ak je počet látok, na ktoré sa vzťahuje INN, nižší ako látok, na ktoré sa vzťahuje CAS RN, clu nepodliehajú len tie látky, na ktoré sa vzťahuje INN;

2)

ak je niektorý výrobok z prílohy 3 alebo prílohy 6 identifikovaný pomocou CAS RN zodpovedajúceho konkrétnemu izoméru, podmienky pre bezcolné zaobchádzanie spĺňa len tento izomér;

3)

dvojnásobné deriváty (soli, estery a hydráty) INN identifikované kombináciou liečiv podľa INN uvedených v prílohe 3 s predponami alebo príponami uvedenými v prílohe 4 spĺňajú podmienky pre bezcolné zaobchádzanie za podmienky, že sú zatriedené v rámci rovnakej 6 miestnej podpoložky HS, ako je príslušné liečivo podľa INN:

príklad: alanín metyl ester, hydrochlorid;

4)

ak liečivo podľa INN z prílohy 3 je soľ (alebo ester), žiadna iná soľ (alebo ester) kyseliny zodpovedajúcej danému INN nemôže spĺňať podmienky pre bezcolné zaobchádzanie:

príklad: oxoprenoát draslíka (INN): bez cla

oxoprenoát sodíka: s clom

D.   Štandardná colná sadzba

1.

Colná sadzba sa vymeriava ako jednotná sadzba vo výške 3,5 % z hodnoty tovaru:

ktorý tvorí obsah zásielky posielanej jednou súkromnou osobou inej alebo

ktorý je obsahom osobnej batožiny cestujúcich,

ak takýto dovoz nie je obchodného charakteru.

Táto jednotná colná sadzba vo výške 3,5 % sa uplatní, ak hodnota tovaru podliehajúceho dovoznému clu neprevýši 350 € na zásielku alebo cestujúceho.

Táto jednotná sadzba sa neuplatní na tovar zatriedený do kapitoly 24, ktorý sa nachádza v zásielke alebo v osobnej batožine cestujúcich, ak jeho množstvo prevyšuje množstvá uvedené v článku 31 alebo 46 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 (4).

2.

Dovoz sa považuje za dovoz neobchodného charakteru, ak:

a)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou inej, takéto zásielky:

sú príležitostného charakteru,

obsahujú tovar výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje obchodný záujem,

odosielateľ ich posiela príjemcovi bezodplatne;

b)

v prípade tovaru, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, ak:

je príležitostnej povahy a

pozostáva výlučne z výrobkov pre osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín, alebo tovar dovážaný ako darčeky; povaha a množstvo takéhoto tovaru nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že je dovážaný z obchodných dôvodov.

3.

Jednotná colná sadzba sa neuplatní na tovar dovážaný za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2, ak oprávnená osoba ešte pred uplatnením jednotnej sadzby na tento tovar požiadala, aby sa na tovar vymeralo príslušné clo zodpovedajúce tomuto druhu tovaru. V takom prípade všetok tovar, ktorý sa nachádza v zásielke, podlieha dovoznému clu príslušnému pre tento druh tovaru bez toho, aby bol dotknutý bezcolný vstup ustanovený podľa článkov 29 až 31 a 45 až 49 nariadenia (EHS) č. 918/83.

Na účely prvého pododseku výraz „dovozné clá“ znamená clá a poplatky, ktoré majú rovnaký účinok, a ostatné dovozné poplatky ustanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo podľa konkrétnych ujednaní uplatniteľných na určitý tovar vyplývajúci zo spracovania poľnohospodárskych produktov.

4.

Členské štáty môžu zaokrúhliť hodnotu v národných menách získanú prepočítaním sumy 350 €.

5.

Nezúčastnené členské štáty môžu ponechať ekvivalent v národnej mene zo sumy 350 € nezmenený, ak v čase ročnej úpravy ustanovenej v článku 18 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2913/92 prepočet tejto čiastky, pred zaokrúhlením ustanoveným v odseku 4, má za následok zmenu menšiu ako 5 % ekvivalentu v národnej mene alebo jej zníženie.

E.   Obaly a obalové materiály

Na obaly a obalové materiály uvedené vo všeobecnom pravidle 5 písm. a) a písm. b) pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, ktoré boli prepustené do režimu voľný obeh zároveň s tovarom, ktorý obsahujú alebo s ktorým boli predložené, sa uplatnia nasledujúce ustanovenia.

1.

Ak sú obaly a obalové materiály zatriedené s tovarom v súlade s ustanoveniami všeobecného pravidla 5 pre interpretáciu:

a)

z týchto sa vymeria clo s rovnakou colnou sadzbou ako za tovar:

ak takýto tovar podlieha colnej sadzbe ad valorem alebo

ak sa započítavajú do spoplatnenej hmotnosti tovaru;

b)

sú prijaté bez cla:

ak je tovar oslobodený od cla alebo

ak sa clo vymeriava inak ako použitím hmotnosti alebo hodnoty tovaru, alebo

ak sa hmotnosť obalov a obalových materiálov nezahŕňa do spoplatnenej hmotnosti tovaru.

2.

Ak obaly a obalový materiál, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. a) a písm. b), obsahujú tovar alebo sú predkladané spolu s tovarom niekoľkých rozdielnych tarifných opisov, na účely určenia ich spoplatnenej hmotnosti alebo hodnoty sa hmotnosť a hodnota obalov a obalových materiálov rozdelí úmerne medzi všetok tovar obsiahnutý v zásielke úmerne hmotnosti alebo hodnote tohto tovaru.

F.   Zvýhodnené colné zaobchádzaniez dôvodu povahy tovaru

1.

Za určitých podmienok sa ustanovuje zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu povahy tovaru na:

tovar nevhodný na konzumáciu,

osivá,

mlynárske plátno, nedohotovené,

určité druhy čerstvého stolového hrozna, syrové fondue (pozn: syr varený v bielom víne), tabak a dusičnany.

Na tento tovar sa vzťahujú podpoložky (5) s touto poznámkou: „Tovar uvedený v tejto podpoložke musí spĺňať podmienky ustanovené v oddiele II. F úvodných ustanovení.“

2.

Tovar nevhodný na konzumáciu, na ktorý sa vzťahuje zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu jeho povahy, je uvedený v prílohe 8 s odkazom na položku, pod ktorou je zatriedený spolu s opisom a množstvom použitých denaturátov. Takýto tovar sa považuje za nevhodný na konzumáciu, ak má byť denaturovaný a denaturáty sú homogénne zmiešané a ich oddelenie nie je ekonomicky uskutočniteľné.

3.

Nižšie uvedený tovar je zatriedený v príslušných položkách pre semená alebo pre osivá, ak je v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločenstva:

pre sladkú kukuricu, špaldu, hybridnú kukuricu, ryžu a cirok (smernica Rady 66/402/EHS (6)).

zemiaky na výsadbu (smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 (7)),

pre olejnaté semená a olejnaté plody (smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 (8)).

Ak hybridná sladká kukurica, špalda, hybridná kukurica, hybridný cirok alebo olejnaté semená a olejnaté plody sú takého druhu, na ktorý sa nevzťahujú poľnohospodárske ustanovenia, zvýhodnené colné zaobchádzanie z dôvodu ich povahy sa prizná, ak sa preukáže, že tovar je skutočne určený na siatie.

4.

Mlynárskemu plátnu, nedohotovenému, sa prizná zvýhodnené colné zaobchádzanie pod podmienkou, že tovar je nezmazateľne označený spôsobom umožňujúcim jeho identifikáciu ako plátno určené na mlynárske alebo podobné priemyselné účely.

5.

Čerstvému stolovému hroznu, syrovému fondue, tabaku a dusičnanom sa poskytne zvýhodnené colné zaobchádzanie pri predložení riadne potvrdeného osvedčenia. Vzory a ustanovenia upravujúce vydávanie osvedčení sú uvedené v prílohe 9.

ZNAKY, SKRATKY A SYMBOLY

označuje nové číselné znaky

označuje číselné znaky používané v predchádzajúcom roku, ale ktoré sa vzťahovali na iný tovar

AD F/M

doplnkové clo na múku

AD S/Z

doplnkové clo na cukor

b/f

fľaša demižón

cm/s

centimeter/–re za sekundu

EA

poľnohospodárska zložka

euro

INN

medzinárodné nevlastnícke označenie

INNM

upravené medzinárodné nevlastnícke označenie

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Kbit

1 024 bitov

kg/br

kilogram, brutto

kg/netto

kilogram, netto

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg/net mas

kilogram, netto hmotnosť sušiny

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bitov

MIN

minimum

ml/g

mililiter/–re na gram

mm/s

milimeter/–re za sekundu

RON

oktánové číslo

Poznámka:

Číslo položky v hranatej zátvorke v zozname colných sadzieb znamená, že položka bola zrušená (napr. položka [1519]).

DOPLNKOVÉ JEDNOTKY

c/k

karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)

ce/el

počet buniek

ct/l

prepravná kapacita / nosnosť v tonách (9)

g

gram

gi F/S

gram štiepateľných izotopov

GT

hrubá tonáž

kg C5H14ClNO

kilogram cholín chloridu

kg H2O2

kilogram peroxidu vodíka

kg K2O

kilogram oxidu draselného

kg KOH

kilogram hydroxidu draselného

kg met.am.

kilogram metylamínu

kg N

kilogram dusíka

kg NaOH

kilogram hydroxidu sodného

kg/net eda

kilogram čistej hmotnosti bez nálevu

kg P2O5

kilogram oxidu fosforečného

kg 90 % sdt

kilogram látky 90 % suchej

kg U

kilogram uránu

1 000 kWh

1 000 kilowatthodín

l

liter

1 000 l

1 000 litrov

l alc. 100 %

liter čistého (100 %) alkoholu

m

meter

m2

štvorcový meter

m3

kubický meter

1 000 m3

1 000 kubických metrov

pa

počet párov

p/st

počet kusov

100 p/st

sto kusov

1 000 p/st

tisíc kusov

TJ

terajoule (spaľovacie teplo)

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM COLNÝCH SADZIEB

I. TRIEDA

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

Poznámky

1.

Akákoľvek zmienka v tejto triede o určitom rode alebo druhu zvierat, ak nie je stanovené inak, sa vzťahuje aj na mladé zvieratá toho druhu alebo rodu.

2.

Ak nie je stanovené inak, termin „sušené“ výrobky sa vzťahuje v nomenklatúre aj na výrobky, ktoré boli dehydratované, odparené alebo vysušené mrazom.

1. KAPITOLA

ŽIVÉ ZVIERATÁ

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly patria všetky živé zvieratá okrem:

a)

rýb a kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov položiek 0301, 0306 alebo 0307;

b)

kultúr mikroorganizmov a ostatných výrobkov položky 3002 a

c)

zvierat položky 9508.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

 

 

0101 10

Plemenné čistokrvné zvieratá

 

 

0101 10 10

Kone (10)

bez cla

p/st

0101 10 90

Ostatné

7,7

p/st

0101 90

Ostatné

 

 

 

Kone

 

 

0101 90 11

Jatočné (11)

bez cla

p/st

0101 90 19

Ostatné

11,5

p/st

0101 90 30

Somáre

7,7

p/st

0101 90 90

Muly a mulice

10,9

p/st

0102

Živé hovädzie zvieratá

 

 

0102 10

Plemenné čistokrvné zvieratá (12)

 

 

0102 10 10

Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

bez cla

p/st

0102 10 30

Kravy

bez cla

p/st

0102 10 90

Ostatné

bez cla

p/st

0102 90

Ostatné

 

 

 

Domáce druhy

 

 

0102 90 05

S hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg

 

 

0102 90 21

Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg

 

 

0102 90 41

Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

S hmotnosťou presahujúcou 300 kg

 

 

 

Jalovice (hovädzie samice, ktoré sa nikdy neotelili)

 

 

0102 90 51

Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Kravy

 

 

0102 90 61

Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Ostatné

 

 

0102 90 71

Jatočné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

Ostatné

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

Ostatné

bez cla

p/st

0103

Živé svine

 

 

0103 10 00

Plemenné čistokrvné zvieratá (14)

bez cla

p/st

 

Ostatné

 

 

0103 91

Vážiace menej ako 50 kg

 

 

0103 91 10

Domáce druhy

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

Ostatné

bez cla

p/st

0103 92

Vážiace 50 kg alebo viac

 

 

 

Domáce druhy

 

 

0103 92 11

Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň raz, s hmotnosťou nie menšou ako 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

Ostatné

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

Ostatné

bez cla

p/st

0104

Živé ovce a kozy

 

 

0104 10

Ovce

 

 

0104 10 10

Plemenné čistokrvné zvieratá (15)

bez cla

p/st

 

Ostatné

 

 

0104 10 30

Jahňatá (do jedného roka veku)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

Ostatné

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

Kozy

 

 

0104 20 10

Plemenné čistokrvné zvieratá (15)

3,2

p/st

0104 20 90

Ostatné

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

 

 

 

Vážiaca nie viac ako 185 g

 

 

0105 11

Hydina druhu Gallus domesticus

 

 

 

Samičie kurence chovné a reprodukčné

 

 

0105 11 11

Na znášanie vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

Ostatné

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Ostatné

 

 

0105 11 91

Na znášanie vajec

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

Ostatné

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Moriaky a morky

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

Ostatné

 

 

0105 19 20

Husi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Kačice a perličky

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Ostatné

 

 

0105 92 00

Hydina druhu Gallus domesticus vážiaca nie viac ako 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Hydina druhu Gallus domesticus vážiaca viac ako 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

Ostatné

 

 

0105 99 10

Kačice

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Husi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Moriaky a morky

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Perličky

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ostatné živé zvieratá

 

 

 

Cicavce

 

 

0106 11 00

Primáty

bez cla

p/st

0106 12 00

Veľryby, delfíny a delfínovce (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugondy (cicavce radu Sirenia)

bez cla

p/st

0106 19

Ostatné

 

 

0106 19 10

Domáce králiky

3,8

p/st

0106 19 90

Ostatné

bez cla

0106 20 00

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

bez cla

p/st

 

Vtáky

 

 

0106 31 00

Dravé vtáky

bez cla

p/st

0106 32 00

Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

bez cla

p/st

0106 39

Ostatné

 

 

0106 39 10

Holuby

6,4

p/st

0106 39 90

Ostatné

bez cla

0106 90 00

Ostatné

bez cla

2. KAPITOLA

MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

Poznámka

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky druhov opísaných v položkách 0201 až 0208 alebo 0210, nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú konzumáciu;

b)

črevá, mechúre alebo žalúdky zo zvierat (položka 0504), alebo krv zo zvierat (položka 0511 alebo 3002), alebo

c)

živočíšne tuky, iné ako výrobky položky 0209 (kapitola 15).

Doplnkové poznámky

1.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážané s hlavami alebo bez nich, s nohami alebo bez nich a s ostatnými drobami alebo bez nich. Ak sa trupy dovážajú bez hláv, musia byť hlavy od nich oddelené na mieste atlanto occipitálneho kĺbu. Ak sa dovážajú bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo–metakarpálneho alebo tarso-metatarsálneho kĺbu; „trup“ má obsahovať prednú časť so všetkými kosťami a krkom, karé a plieckom a viac ako desiatimi pármi rebier;

b)

„polovičky trupov hovädzích zvierat“ na účely podpoložiek 0201 10 a 0202 10: výrobok získaný symetrickým rozdelením celého hovädzieho trupu stredom krčných, chrbtových, bedrových a krížových) stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí; „polovička trupu“ bude obsahovať prednú časť polovičky trupu so všetkými kosťami a s krkom, karé a plieckom a viac ako desiatimi rebrami;

c)

„kompenzované štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 20 a 0202 20 10: porcie skladajúce sa z:

predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri desiatom rebre, a „zadných štvrtín“, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a roštenku, rozdelených pri treťom rebre, alebo

predných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a krk, karé a pliecko, rozdelených pri piatom rebre s pripojeným celým bokom a hruďou, a zadných štvrtín, ktoré zahŕňajú všetky kosti a stehno a roštenku, rozdelených pri ôsmom rozrezanom rebre.

Predné a zadné štvrtiny tvoriace „kompenzované štvrtiny“ sa musia dovážať súčasne a v rovnakom počte, s celkovou hmotnosťou predných štvrtín zhodnou s celkovou hmotnosťou zadných štvrtín; toleruje sa však rozdiel medzi hmotnosťou týchto dvoch častí zásielky, ak tento rozdiel nie je väčší ako 5 % celkovej hmotnosti ťažšej časti (predných štvrtín alebo zadných štvrtín);

d)

„neoddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: predná časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, najmenej so štyrmi a najviac s desiatimi pármi rebier (prvé štyri musia byť vcelku, ostatné môžu byť rozdelené), tiež s bokom alebo bez neho;

e)

„oddelené predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 30 a 0202 20 30: predná časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a krk, karé a pliecko, najmenej so štyrmi a najviac desiatimi pármi rebier (prvé štyri musia byť v celku, ostatné môžu byť rozdelené), tiež s bokom alebo bez neho;

f)

„neoddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadná časť trupu, ktorá obsahuje všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov, najmenej tri páry celých alebo rozdelených rebier, s kolenom alebo bez neho a s chudým bokom alebo bez neho.

g)

„oddelené zadné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadná časť polovice hovädzieho trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov, najmenej tri celé alebo rozdelené rebrá, s kolenom a s chudým bokom alebo bez neho;

h)

1.

„Predná časť, lopatka a hruď“ na účely podpoložky 0202 30 50: chrbtovú časť prednej štvrtiny zahŕňajúcej prednú časť pliecka získanú z prednej štvrtiny s najmenej štyrmi a najviac desiatimi rebrami rezom pozdĺž línie prechádzajúcej bodom, v ktorom sa prvé rebro spája s prvým segmentom prsnej kosti, k bodu ohybu bránice na desiatom rebre;

2.

„hovädzia hruď“ na účely podpoložky 0202 30 50: spodná časť prednej štvrtiny, ktorá zahŕňa strednú časť hrude a vrchnú časť hrude.

B.

Produkty uvedené v doplnkovej poznámke 1 A písm. a) až g) tejto kapitoly môžu byť predkladané s chrbtovou kosťou alebo bez nej.

C.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v doplnkovej poznámke 1 A sa berú do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá spojené s chrbtovou kosťou. Ak je chrbtová kosť odstránená, berú sa do úvahy len celé alebo rozdelené rebrá, ktoré by boli spojené s chrbtovou kosťou.

2.

A.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy alebo polovičky trupov“ na účely podpoložiek 0203 11 10 a 0203 21 10: zabité svine vo forme trupov z domácich svíň, po odkrvení a vyvrhnutí, z ktorých boli odstránené štetiny a paznechty. Polovičky trupov získané rozdelením celých trupov stredom krčných, chrbtových, lumbálnych a sakrálnych stavcov cez alebo pozdĺž hrudnej kosti a cez zrast ischio-ohanbových kostí. Trupy a polovičky trupov môžu byť bez hlavy alebo s hlavou, s hrdlom alebo bez neho, nožičiek, vnútorného sadla, obličiek, chvosta alebo bránice. Polovičky trupov môžu byť bez miechy, mozočkov alebo jazyka. Trupy alebo polovičky trupov z prasníc môžu byť s mliečnymi žľazami alebo bez nich;

b)

„stehná“ na účely podpoložiek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadnú (chvostovú) časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa kosti, s nožičkou alebo bez nožičky, kolena alebo podkožného tuku.

Stehno je oddelené od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňalo najviac posledný bedrový stavec;

c)

„predné časti“ na účely podpoložiek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: prednú (kraniálnu) časť polovičky trupu bez hlavy, s hrdlom alebo bez neho, vrátane kostí, s nožičkou alebo bez nožičky, kolena alebo podkožného tuku.

Predná časť je oddelená od zvyšku polovičky trupu tak, aby zahŕňala najviac piaty chrbtový stavec.

Horný polovičný diel prednej časti (krkovička), tiež s lopatkou a s priliehajúcimi svalmi, sa považuje kus chrbta, ktorý je oddelený od spodného dielu prednej časti rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

d)

„pliecka“ na účely podpoložiek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodný diel prednej časti, tiež s lopatkou a priliehajúcimi svalmi, s nožičkou alebo bez nožičky, kolena, kože alebo podkožného tuku.

Lopatková kosť s priliehajúcimi svalmi predkladaná samostatne zostáva zatriedená v tejto položke ako časť pliecka;

e)

„chrbty“ na účely podpoložiek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40, 0210 19 70: horný diel polovičky trupu od prvého krčného stavca až po chvostové stavce, vrátane kostí, s pravou sviečkovicou alebo bez pravej sviečkovice, lopatky, podkožného tuku, kože.

Chrbát je oddelený od polovičky spodného dielu trupu rezom hneď pod chrbtovou kosťou;

f)

„bôčiky“ na účely podpoložiek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodné diely polovičiek trupov, nazývané „prerastené“, ktoré sa nachádzajú medzi stehnom a plieckom, tiež bez kostí, ale s kožou a podkožným tukom;

g)

„slaninové boky“ na účely podpoložky 0210 19 10: polovičky trupu svine bez hlavy, lícnych častí, hrdla, nožičiek, chvosta, vnútorného sadla, obličiek, pravej sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, chrbtovej kosti, panvovej kosti a bez bránice;

h)

„predné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 10: slaninový bok bez stehna, vykostený alebo nevykostený;

ij)

„zadné tri štvrtiny“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez prednej časti, vykostený alebo nevykostený;

k)

„stredy“ na účely podpoložky 0210 19 20: slaninový bok bez stehna a bez prednej časti, vykostený alebo nevykostený.

Podpoložka zahŕňa tiež rezy stredov obsahujúce v prirodzenom pomere tkanivo z chrbta a bôčika k celému stredu.

B.

Kusy, ktoré vznikli delením uvedeným v doplnkovej poznámke 2 A písm. f), patria do rovnakých podpoložiek, len ak obsahujú kožu a podkožný tuk.

Ak kusy, ktoré patria do podpoložiek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60, sú získané zo slaninových bokov, z ktorých už boli odstránené kosti uvedené v doplnkovej poznámke 2 A písm. g), rez by mal byť vedený podľa doplnkovej poznámky 2 A písm. b), c) a d); tieto kusy alebo časti z nich musia obsahovať kosti.

C.

Podpoložky 0206 49 20 a 0210 99 49 musia zahŕňať najmä hlavy alebo polovice hláv domácich svíň tiež bez mozgov, lícnych častí alebo jazykov a ich častí.

Hlava je oddelená od zvyšku polovice trupu takto:

rovným rezom paralelným s lebkou alebo

rovným rezom paralelným s lebkou v rovine očí smerujúcim k prednej časti hlavy, čím hrdlo zostáva pripojené k polovičke trupu.

Lícne časti, rypák a uši, ako aj mäso spojené hlavou, najmä za lebkou a časťou krku, sa považujú za časti hláv. Samostatné kusy mäsa prednej časti (podbradky, hrdlá alebo podbradky a hrdlá spolu) sú zatriedené do podpoložky 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 alebo 0210 19 81.

D.

Na účely podpoložiek 0209 00 11 a 0209 00 19 termín „podkožný tuk“ znamená tukové tkanivo, ktoré sa ukladá pod kožou ošípanej a prilieha k nej nezávisle od časti ošípanej, z ktorej pochádza; v každom prípade musí byť hmotnosť tukového tkaniva väčšia ako hmotnosť kože.

Tieto podpoložky zahŕňajú aj tuk, z ktorého bola koža odstránená.

E.

Na účely podpoložiek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 sa za „sušené alebo údené“ považujú výrobky, v ktorých pomer voda/bielkoviny (obsah dusíka × 6,25) je 2,8 alebo menší. Obsah dusíka sa stanovuje podľa metódy ISO 937–1978.

3.

A.

Na účely položky 0204 sa nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„trupy“ na účely podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11, a 0204 50 51 celé trupy zabitých zvierat po ich odkrvení, vyvrhnutí a stiahnutí z kože, dovážane s hlavami alebo bez hláv, s nohami alebo bez nôh a s drobami patriacimi k nim alebo bez nich. Ak sú trupy dovážené bez hláv, musia byť hlavy od nich oddelené na mieste atlanto occipitálneho kĺbu. Ak sú dovážené bez nôh, musia byť nohy oddelené na úrovni karpo–metakarpálneho alebo tarso-metatarsálneho kĺbu;

b)

„polovičky trupov“ na účely podpoložiek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51 produkt získaný symetrickým rozdelením celého trupu stredom krčných, chrbtových, lumbálnych a sakrálnych stavcov a stredom hrudnej kosti a zrastu ischio-ohanbových kostí;

c)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53 predná časť trupu tiež s hruďou vrátane všetkých kostí, krku,pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť najmenej s piatimi a najviac so siedmimi pármi rebier vcelku alebo delenými;

d)

„krátke predné štvrtiny“ na účely podpoložiek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53 prednú časť polovičky trupu tiež s hruďou vrátane všetkých kostí, krku, pliecka, roštenky, delené kolmo na chrbtovú kosť najmenej s piatimi a najviac so siedmimi rebrami vcelku alebo delenými;

e)

„chrbty a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55 zvyšnú časť trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín s obličkami alebo bez nich; chrbty oddelené od karé musia zahŕňať najmenej päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbta musí zahŕňať päť párov rebier v celku alebo delených;

f)

„chrbty a/alebo karé“ na účely podpoložiek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zvyšná časť polovičky trupu po oddelení nôh a krátkych predných štvrtín s obličkami alebo bez nich; chrbát oddelený od karé musí zahŕňať najmenej päť bedrových stavcov; karé oddelené od chrbta musí zahŕňať päť párov rebier v celku alebo delených;

g)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59 zadnú časť trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohu, rozdelená kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom krížovom stavci priamo pod krížovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci naprieč krížovou kosťou k zrastu ischio-ohanbovej kosti;

h)

„nohy“ na účely podpoložiek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59 zadná časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti a nohu rozdelenú kolmo na chrbtovú kosť pri šiestom krížovom stavci priamo pod krížovou kosťou alebo pri štvrtom krížovom stavci naprieč krížovou kosťou k zrastu ischio-ohanbovej kosti.

B.

Na stanovenie počtu celých alebo rozdelených rebier uvádzaných v odseku 3 A sa berú do úvahy len rebrá spojené s chrbtovou kosťou.

4.

Nasledujúce termíny znamenajú:

a)

„hydinové kusy nevykostené“ na účely položiek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 35 21 až 0207 35 63 a 0207 36 21 až 0207 36 63 kusy v nich špecifikované, obsahujúce všetky kosti.

Hydinové kusy uvedené v bode a), ktoré majú časti kostí, sú zatriedené do podpoložiek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 alebo 0207 36 79;

b)

„polovičky“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25 polovičky hydinových trupov získané pozdĺžnym rezom v rovine pozdĺž prsnej kosti a chrbtovej kosti;

c)

„štvrtiny“ na účely podpoložiek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25 štvrtiny so stehnom alebo prsiami, získané priečnym rezom polovice;

d)

„celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek“ na účely položiek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 a 0207 36 31 hydinové kusy pozostávajúce z ramennej kosti, kosť predlaktia spolu s príslušným svalstvom. Špičky obsahujúce karpálne kosti nemusia byť odstránené. Rez sa robí v kĺbe;

e)

„prsia“ na účely podpoložiek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 a 0207 36 53 hydinové kusy pozostávajúce z prsnej kosti a rebier, distribuované s oboma stranami spolu s príslušným svalstvom;

f)

„stehná“ na účely podpoložiek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 a 0207 36 63 hydinové kusy pozostávajúce zo stehennej kosti, predkolenných kostí spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

g)

„dolné časti morčacích stehien“ na účely podpoložiek 0207 26 60 a 0207 27 60 kusy moriakov a moriek pozostávajúce z predkolenných kostí, (tibia a fibula) spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

h)

„morčacie stehná iné ako dolné časť“ na účely podpoložiek 0207 26 70 a 0207 27 70 kusy moriakov a moriek obsahujúce stehennú kosť spolu s príslušným svalstvom alebo stehennú kosť, kosti predkolenia spolu s príslušným svalstvom. Dva rezy sa robia v kĺboch;

ij)

„husacie alebo kačacie paletá“ na účely podpoložiek 0207 35 71 a 0207 36 71 ošklbané a úplne vypitvané kačice bez hláv alebo nôžok, bez kostí trupu (prsná kosť, rebrá, chrbtová kosť a krížová kosť,) ale so stehennými, kolennými a krídelnými kosťami.

5.

Na zmesi spadajúce do tejto kapitoly sa uplatňuje colná sadzba takto:

a)

pri zmesiach, kde jedna súčasť predstavuje minimálne 90 % hmotnosti, sa uplatní colná sadzba uplatniteľná na túto súčasť;

b)

pri ostatných zmesiach sa uplatní colná sadzba tej súčasti, za ktorú je dovozné clo najvyššie.

6.

a)

Nevarené ochutené mäso je zatriedené do kapitoly 16. Ochuteným mäsom sa rozumie nevarené mäso, ktoré bolo ochutené vnútri hĺbkovo alebo na celom povrchu výrobku koreninami viditeľnýmými voľným okom alebo jasne rozlíšiteľnými chuťou.

b)

Výrobky v položke 0210, ku ktorým boli pridané koreninypočas procesu ich prípravy, zostávajú zatriedené v tejto položke, ak pridanie korenín nezmenilo ich charakter.

7.

Na účely položky 0210 termín „mäso a jedlé droby,nasolené alebo v slanom náleve“ znamená mäso a jedlé droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach, ktoré majú celkový obsah soli 1,2 % hmotnosti alebo väčší, s podmienkou, že toto nasolenie zabezpečuje dlhodobú konzerváciu.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0201 10 00

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

Ostatné kusy nevykostené

 

 

0201 20 20

„Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

Ostatné

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

Vykostené

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0202 10 00

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

Ostatné kusy nevykostené

 

 

0202 20 10

„Kompenzované“ štvrtiny

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

Ostatné

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

Vykostené

 

 

0202 30 10

Predné štvrtiny celé alebo rozdelené maximálne na päť kusov, každá štvrtina v samostatnom bloku; „kompenzované“ tvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu celú alebo delenú maximálne na päť kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem sviečkovice, v jednom kuse

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

Ostatné

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

Čerstvé alebo chladené

 

 

0203 11

Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 11 10

Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

Ostatné

bez cla

0203 12

Stehná, pliecka a ich časti nevykostené

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

0203 12 11

Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

Ostatné

bez cla

0203 19

Ostatné

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

0203 19 11

Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

Bôčiky a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Ostatné

 

 

0203 19 55

Vykostené

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

Ostatné

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

Ostatné

bez cla

 

Mrazené

 

 

0203 21

Trupy a polovičky trupov

 

 

0203 21 10

Z domácich svíň

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

Ostatné

bez cla

0203 22

Stehná, pliecka a ich časti, nevykostené

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

0203 22 11

Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

Ostatné

bez cla

0203 29

Ostatné

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

0203 29 11

Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

Chrbty a kusy z nich, nevykostené

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

Bôčiky a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Ostatné

 

 

0203 29 55

Vykostené

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

Ostatné

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

Ostatné

bez cla

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0204 10 00

Trupy a polovičky trupov jahniat, čerstvé alebo chladené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

Ostatné mäso z oviec, čerstvé alebo chladené

 

 

0204 21 00

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 22 10

Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

Ostatné

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

Vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

Trupy a polovičky trupov jahniat, mrazené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

Ostatné mäso z oviec, mrazené

 

 

0204 41 00

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

Ostatné kusy nevykostené

 

 

0204 42 10

Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

Ostatné

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

Vykostené

 

 

0204 43 10

Jahňacie

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

Ostatné

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

Mäso z kôz

 

 

 

Čerstvé alebo chladené

 

 

0204 50 11

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

Krátke predné štvrtiny

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

Chrbty a/alebo karé

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

Nohy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

Ostatné

 

 

0204 50 31

Ostatné kusy nevykostené

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

Vykostené

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

Mrazené

 

 

0204 50 51

Trupy a polovičky trupov

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

Krátke predné štvrtiny

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

Chrbty a/alebo karé

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

Nohy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

Ostatné

 

 

0204 50 71

Ostatné kusy nevykostené

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

Vykostené

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0205 00 20

Čerstvé alebo chladené

5,1

0205 00 80

Mrazené

5,1

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0206 10

Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 10 10

Na výrobu farmaceutických výrobkov (18)

bez cla

 

Ostatné

 

 

0206 10 91

Pečene

bez cla

0206 10 95

Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

Ostatné

bez cla

 

Z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

0206 21 00

Jazyky

bez cla

0206 22 00

Pečene

bez cla

0206 29

Ostatné

 

 

0206 29 10

Na výrobu farmaceutických výrobkov (18)

bez cla

 

Ostatné

 

 

0206 29 91

Hrubá bránica a tenká bránica

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

Ostatné

bez cla

0206 30 00

Zo svíň, čerstvé alebo chladené

bez cla

 

Zo svíň, mrazené

 

 

0206 41 00

Pečene

bez cla

0206 49

Ostatné

 

 

0206 49 20

Z domácich svíň

bez cla

0206 49 80

Ostatné

bez cla

0206 80

Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

0206 80 10

Na výrobu farmaceutických výrobkov (18)

bez cla

 

Ostatné

 

 

0206 80 91

Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 80 99

Z oviec a kôz

bez cla

0206 90

Ostatné, mrazené

 

 

0206 90 10

Na výrobu farmaceutických výrobkov (18)

bez cla

 

Ostatné

 

 

0206 90 91

Z koní, somárov, múl a mulíc

6,4

0206 90 99

Z oviec a kôz

bez cla

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

Z hydiny druhu Gallus domesticus

 

 

0207 11

V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 11 10

Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, nazývané „kurčatá 83 %“

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %“ alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

V celku, mrazené

 

 

0207 12 10

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %“

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %“ alebo inak predkladané

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

Kusy

 

 

0207 13 10

Vykostené

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Nevykostené

 

 

0207 13 20

Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

Celé krídla, so spičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

Ostatné

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Droby

 

 

0207 13 91

Pečene

6,4

0207 13 99

Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Kusy a droby, mrazené

 

 

 

Kusy

 

 

0207 14 10

Vykostené

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Nevykostené

 

 

0207 14 20

Polovičky alebo štvrtiny

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

Prsia a kusy z nich

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

Stehná a kusy z nich

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

Ostatné

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Droby

 

 

0207 14 91

Pečene

6,4

0207 14 99

Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

Z moriakov a moriek

 

 

0207 24

V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 24 10

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „morky 73 %“ alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

V celku, mrazené

 

 

0207 25 10

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom nazývané „morky 80 %“

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka nazývané „morky 73 %“ alebo inak predkladané

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

Kusy

 

 

0207 26 10

Vykostené

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Nevykostené

 

 

0207 26 20

Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Stehná a kusy z nich

 

 

0207 26 60

Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

Ostatné

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

Ostatné

83 €/100 kg/net (16)

 

Droby

 

 

0207 26 91

Pečene

6,4

0207 26 99

Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Kusy a droby, mrazené

 

 

 

Kusy

 

 

0207 27 10

Vykostené

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Nevykostené

 

 

0207 27 20

Polovičky alebo štvrtiny

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

Prsia a kusy z nich

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Stehná a kusy z nich

 

 

0207 27 60

Dolné stehná a kusy z nich

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

Ostatné

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

Ostatné

83 €/100 kg/net (16)

 

Droby

 

 

0207 27 91

Pečene

6,4

0207 27 99

Ostatné

18,7 €/100 kg/net

 

Z kačíc, husí alebo z perličiek

 

 

0207 32

V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

 

Z kačíc

 

 

0207 32 11

Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie celkom vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „kačice 85 %“

38 €/100 kg/net

0207 32 15

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“ alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

 

Z husí

 

 

0207 32 51

Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“ alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

Z perličiek

49,3 €/100 kg/net

0207 33

V celku, mrazené

 

 

 

Z kačíc

 

 

0207 33 11

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“ alebo inak predkladané

51,3 €/100 kg/net

 

Z husí

 

 

0207 33 51

Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie vypitvané, s hlavou a nôžkami, nazývané „husi 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“ alebo inak predkladané

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

Z perličiek

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, čerstvé alebo chladené

 

 

0207 34 10

Z husí

bez cla

0207 34 90

Z kačíc

bez cla

0207 35

Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

 

Kusy

 

 

 

Vykostené

 

 

0207 35 11

Z husí

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

Z kačíc alebo perličiek

128,3 €/100 kg/net

 

Nevykostené

 

 

 

Polovičky alebo štvrtiny

 

 

0207 35 21

Z kačíc

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

Z husí

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

Z perličiek

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

 

Prsia a kusy z nich

 

 

0207 35 51

Z husí

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

Z kačíc alebo perličiek

115,5 €/100 kg/net

 

Stehná a kusy z nich

 

 

0207 35 61

Z husí

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

Z kačíc alebo perličiek

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Husacie alebo kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 35 79

Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

Droby

 

 

0207 35 91

Pečene, iné ako z kŕmnych husí alebo z kačíc

6,4

0207 35 99

Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0207 36

Ostatné, mrazené

 

 

 

Kusy

 

 

 

Vykostené

 

 

0207 36 11

Z husí

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

Z kačíc alebo perličiek

128,3 €/100 kg/net

 

Nevykostené

 

 

 

Polovičky alebo štvrtiny

 

 

0207 36 21

Z kačíc

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

Z husí

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

Z perličiek

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Chrbty, krky, chrbty s krkom, trtáče a špičky krídel

18,7 €/100 kg/net

 

Prsia a kusy z nich

 

 

0207 36 51

Z husí

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

Z kačíc alebo perličiek

115,5 €/100 kg/net

 

Stehná a kusy z nich

 

 

0207 36 61

Z husí

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

Z kačíc alebo perličiek

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Husacie alebo kačacie paletá

66 €/100 kg/net

0207 36 79

Ostatné

123,2 €/100 kg/net

 

Droby

 

 

 

Pečene

 

 

0207 36 81

Z kŕmnych husí

bez cla

0207 36 85

Z kŕmnych kačíc

bez cla

0207 36 89

Ostatné

6,4

0207 36 90

Ostatné

18,7 €/100 kg/net

0208

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0208 10

Z králikov alebo zajacov

 

 

 

Z domácich králikov

 

 

0208 10 11

Čerstvé alebo chladené

6,4

0208 10 19

Mrazené

6,4

0208 10 90

Ostatné

bez cla

0208 20 00

Žabacie stehienka

6,4

0208 30 00

Z primátov

9

0208 40

Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

 

 

0208 40 10

Mäso z veľrýb

6,4

0208 40 90

Ostatné

9

0208 50 00

Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek)

9

0208 90

Ostatné

 

 

0208 90 10

Z domácich holubov

6,4

 

Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zajacov

 

 

0208 90 20

Z prepelíc

bez cla

0208 90 40

Ostatné

bez cla

0208 90 55

Mäso z tuleňov

6,4

0208 90 60

Zo sobov

9

0208 90 95

Ostatné

9

0209 00

Prasačí tuk neprerastaný chudým mäsom a hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

 

 

 

Podkožný prasačí tuk

 

 

0209 00 11

Čerstvý, chladený, mrazený, solený alebo v slanom náleve

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

Sušený alebo údený

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Prasačí tuk, iný ako podpoložky 0209 00 11 alebo 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Hydinový tuk

41,5 €/100 kg/net

0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

 

 

 

Mäso zo svíň

 

 

0210 11

Stehná, pliecka a ich časti nevykostené

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

 

Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 11 11

Stehná a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Pliecka a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

 

Sušené alebo údené

 

 

0210 11 31

Stehná a kusy z nich

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Pliecka a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 11 90

Ostatné

15,4

0210 12

Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

0210 12 11

Solené alebo v slanom náleve

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

Sušené alebo údené

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

Ostatné

15,4

0210 19

Ostatné

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

 

Solené alebo v slanom náleve

 

 

0210 19 10

Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

Zadné tri štvrtiny alebo stredy

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Predné časti a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Chrbty a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

Ostatné

86,9 €/100 kg/net

 

Sušené alebo údené

 

 

0210 19 60

Predné časti a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Chrbty a kusy z nich

149,6 €/100 kg/net

 

Ostatné

 

 

0210 19 81

Vykostené

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

Ostatné

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

Ostatné

15,4

0210 20

Mäso z hovädzích zvierat

 

 

0210 20 10

Nevykostené

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

Vykostené

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Ostatné, vrátane jedlých múčok a práškov z mäsa a mäsových drobov

 

 

0210 91 00

Z primátov

15,4

0210 92 00

Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia)

15,4

0210 93 00

Z plazov (vrátane hadov a korytnačiek).

15,4

0210 99

Ostatné

 

 

 

Mäso

 

 

0210 99 10

Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

6,4

 

Z oviec a kôz

 

 

0210 99 21

Nevykostené

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

Vykostené

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

Zo sobov

15,4

0210 99 39

Ostatné

15,4

 

Droby

 

 

 

Z domácich svíň

 

 

0210 99 41

Pečene

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

Ostatné

47,2 €/100 kg/net

 

Z hovädzích zvierat

 

 

0210 99 51

Hrubá bránica a tenká bránica

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

Ostatné

12,8

0210 99 60

Z oviec a kôz

15,4

 

Ostatné

 

 

 

Hydinová pečeň

 

 

0210 99 71

Pečene z vykŕmených husí alebo kačíc, solené alebo v slanom náleve

bez cla

0210 99 79

Ostatné

6,4

0210 99 80

Ostatné

15,4

0210 99 90

Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3. KAPITOLA

RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝšE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE

Poznámky

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

morské cicavce (položka 0106);

b)

mäso z cicavcov položky 0106 (položka 0208 alebo 0210);

c)

ryby (vrátane ich pečene, ikier a mlieča) alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce mŕtve a nespôsobilé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu pre ich prirodzenú povahu alebo vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú (kapitola 5); múčky, prášky alebo pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu (položka 2301), alebo

d)

kaviár a kaviárové náhradky pripravené z rybých ikier (položka 1604).

2.

V tejto kapitole sa termínom „pelety“ rozumejú výrobky, ktoré sú aglomerované priamo lisovaním alebo pridaním malého množstva spojiva.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Živé ryby

 

 

0301 10

Ozdobné ryby

 

 

0301 10 10

Sladkovodné ryby

bez cla

0301 10 90

Morské ryby

7,5

 

Ostatné živé ryby

 

 

0301 91

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

Druhov Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

Ostatné

12

0301 92 00

Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0301 93 00

Kapry

8

0301 99

Ostatné

 

 

 

Sladkovodné ryby

 

 

0301 99 11

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0301 99 19

Ostatné

8

0301 99 90

Morské ryby

16

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

 

 

 

Lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 11

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

Druhov Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

Druhu Oncorhynchus mikiss s hlavou, žiabrami a črevami, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg

12

0302 11 80

Ostatné

12

0302 12 00

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0302 19 00

Ostatné

8

 

Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 21

Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Morské jazyky (Solea spp.)

15

0302 29

Ostatné

 

 

0302 29 10

Ryby platesovité druhu Lepidorhomhombus spp.

15

0302 29 90

Ostatné

15

 

Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 31

Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

Ostatné

22 (21)

0302 32

Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

Ostatné

22 (21)

0302 33

Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

0302 33 10

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

Ostatné

22 (21)

0302 34

Tuniaky „veľkooké“ (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

Ostatné

22 (21)

0302 35

Tuniaky obyčajné (Thunnus thynus)

 

 

0302 35 10

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

Ostatné

22 (21)

0302 36

Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

Ostatné

22 (21)

0302 39

Ostatné

 

 

0302 39 10

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

Ostatné

22 (21)

0302 40 00

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia

 (22)

0302 50

Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0302 50 10

Druhu Gadus morhua

12

0302 50 90

Ostatné

12

 

Ostatné ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0302 61

Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0302 65 20

Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

Žraloky druhu Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

Ostatné

8

0302 66 00

Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0302 69

Ostatné

 

 

 

Sladkovodné ryby

 

 

0302 69 11

Kapry

8

0302 69 19

Ostatné

8

 

Morské ryby

 

 

 

Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) uvedené v položke 0302 33

 

 

0302 69 21

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

Ostatné

22 (21)

 

Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

Druhu Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

Ostatné

7,5

0302 69 35

Ryby druhu Boreogadus saida

12

0302 69 41

Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Miene (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Sardely (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Pražmy morské (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

 

Merlúzy a tresky (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0302 69 66

Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0302 69 68

Ostatné

15 (21)

0302 69 69

Tresky rodu Urophycis

15

0302 69 75

Raje (Brama spp.)

15

0302 69 81

Ďasy morské (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Tresky druhu Micromesistius australis

7,5

0302 69 87

Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Ryby druhov Caranx trachurus, Trachurus trachurus

15

0302 69 92

Ryby druhu Genypterus blacodes

7,5

0302 69 94

Ryby druhu Dicentrarchus labrax

15

0302 69 95

Pražma zlatá morská (Sparus aurata)

15

0302 69 99

Ostatné

15

0302 70 00

Pečene, ikry a mliečie

10

0303

Ryby, mrazené, okrem rybacieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304

 

 

 

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), okrem pečene , ikier a mliečia

 

 

0303 11 00

Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

Ostatné

2

 

Ostatné lososovité ryby, okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 21

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

Druhov Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

Druhu Oncorhynchus mikiss s hlavou, žiabrami a črevami s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1,2 kg, alebo bez hláv, žiabier a čriev, s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 1 kg

12

0303 21 80

Ostatné

12

0303 22 00

Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

2

0303 29 00

Ostatné

9 (21)

 

Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 31

Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Morské jazyky (Solea spp.)

7,5

0303 39

Ostatné

 

 

0303 39 10

Platesa malá (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Ryby druhu Rhombosolea

7,5

0303 39 70

Ostatné

15

 

Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), okrem pečene, ikier a mliečia

 

 

0303 41

Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

0303 41 11

Celé

22 (20)  (21)

0303 41 13

Vypitvané a bez žiabier

22 (20)  (21)

0303 41 19

Ostatné (napr. bez hláv)

22 (20)  (21)

0303 41 90

Ostatné

22 (21)

0303 42

Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares)

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

 

Celé

 

 

0303 42 12

S hmotnosťou jedného kusa väčšou ako 10 kg

20 (20)  (21)

0303 42 18

Ostatné

20 (20)  (21)

 

Vypitvané a bez žiabier

 

 

0303 42 32

S hmotnosťou jedného kusa väčšou ako 10 kg

22 (20)  (21)

0303 42 38

Ostatné

22 (20)  (21)

 

Ostatné (napr. bez hláv)

 

 

0303 42 52

S hmotnosťou jedného kusa väčšou ako 10 kg

22 (20)  (21)

0303 42 58

Ostatné

22 (20)  (21)

0303 42 90

Ostatné

22 (21)

0303 43

Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

0303 43 11

Celé

22 (20)  (21)

0303 43 13

Vypitvané a bez žiabier

22 (20)  (21)

0303 43 19

Ostatné (napr. bez hláv)

22 (20)  (21)

0303 43 90

Ostatné

22 (21)

0303 44

Tuniaky „veľkooké“ (Thunnus obesus)

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

0303 44 11

Celé

22 (20)  (21)

0303 44 13

Vypitvané a bez žiabier

22 (20)  (21)

0303 44 19

Ostatné (napr. bez hláv)

22 (20)  (21)

0303 44 90

Ostatné

22 (21)

0303 45

Tuniaky obyčajné (Thunnus thynnus)

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

0303 45 11

Celé

22 (20)  (21)

0303 45 13

Vypitvané a bez žiabier

22 (20)  (21)

0303 45 19

Ostatné (napr. bez hláv)

22 (20)  (21)

0303 45 90

Ostatné

22 (21)

0303 46

Tuniaky modroplutvé južné (Thunnus maccoyii)

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

0303 46 11

Celé

22 (20)  (21)

0303 46 13

Vypitvané a bez žiabier

22 (20)  (21)

0303 46 19

Ostatné (napr. bez hláv)

22 (20)  (21)

0303 46 90

Ostatné

22 (21)

0303 49

Ostatné

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

0303 49 31

Celé

22 (20)  (21)

0303 49 33

Vypitvané a bez žiabier

22 (20)  (21)

0303 49 39

Ostatné (napr. bez hláv)

22 (20)  (21)

0303 49 80

Ostatné

22 (21)

0303 50 00

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia

 (22)

0303 60

Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

 

 

0303 60 11

Druhu Gadus morhua

12

0303 60 19

Druhu Gadus ogac

12

0303 60 90

Druhu Gadus macrocephalus

12

 

Ostatné ryby, okrem pečení , ikier a mliečia

 

 

0303 71

Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

Sardinky druhu Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

Treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

Druhov Scomber scombrus alebo Scomber japonicus

 (24)

0303 74 90

Druhu Scomber australasicus

15

0303 75

Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0303 75 20

Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

Žraloky druhu Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

Ostatné

8

0303 76 00

Úhory (Anguilla spp.)

bez cla

0303 77 00

Ostrieže morské (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Merlúzy rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Merlúza argentínska (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

Merlúza južná (Merluccius australis)

15

0303 78 19

Ostatné

15 (21)

0303 78 90

Merlúzy rodu Urophycis

15

0303 79

Ostatné

 

 

 

Sladkovodné ryby

 

 

0303 79 11

Kapry

8

0303 79 19

Ostatné

8

 

Morské ryby

 

 

 

Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] uvedené v podpoložke 0303 43

 

 

 

Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 (19)

 

 

0303 79 21

Celé

22 (20)  (21)

0303 79 23

Vypitvané a bez žiabier

22 (20)  (21)

0303 79 29

Ostatné (napr. bez hláv)

22 (20)  (21)

0303 79 31

Ostatné

22 (21)

 

Ostriežiky (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

Druhu Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

Ostatné

7,5

0303 79 41

Ryby druhu Boreogadus saida

12

0303 79 45

Treska merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Miene (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska európska (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Ryby druhu Orcynopsis unicolor

 (25)

0303 79 65

Sardely (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Pražmy morské (Dentex dentex a Pagellus spp.)

15

0303 79 75

Raje (Brama spp.)

15

0303 79 81

Ďasy morské (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Tresky druhu Micromesistius australis

7,5

0303 79 87

Mečiar obyčajný (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Zubáče (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Ryby druhov Caranx trachurus, Trachurus trachurus

15

0303 79 92

Ryby druhu Macruronus novaezealandiae

7,5

0303 79 93

Ryby druhu Genypterus blacodes

7,5

0303 79 94

Ryby druhov Pelotreis flavilatus alebo Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

Ostatné

15

0303 80

Pečene, ikry a mliečie

 

 

0303 80 10

Tuhé a jemné ikry a mliečne na výrobu deoxyribonukleovej kyseliny alebo protamínu sulfátu (19)

bez cla

0303 80 90

Ostatné

10

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

0304 10

Čerstvé alebo chladené

 

 

 

Filé

 

 

 

Sladkovodné ryby

 

 

0304 10 13

Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho)

2

 

Zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 10 15

Zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 400 g

12

0304 10 17

Ostatné

12

0304 10 19

Z ostatných sladkovodných rýb

9

 

Ostatné

 

 

0304 10 31

Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

18

0304 10 33

Z tresky tmavej (Pollachius virens)

18

0304 10 35

Z ostriežikov (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

Ostatné

18

 

Ostatné rybie mäso (tiež mleté)

 

 

0304 10 91

Sladkovodné ryby

8

 

Ostatné

 

 

0304 10 97

Priečne rezy zo sleďov

 (22)

0304 10 98

Ostatné

15 (21)

0304 20

Mrazené filé

 

 

 

Zo sladkovodných rýb

 

 

0304 20 13

Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho)

2

 

Zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae

 

 

0304 20 15

Zo pstruhov druhu Oncorhynchus mykiss s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 400 g

12

0304 20 17

Ostatné

12

0304 20 19

Z ostatných sladkovodných rýb

9

 

Ostatné

 

 

 

Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 20 21

Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

Ostatné

7,5

0304 20 31

Z tresky tmavej (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

Z tresky škvrnitej (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

Z ostriežikov (Sebastes spp.)

 

 

0304 20 35

Z druhu Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

Ostatné

7,5

0304 20 41

Z tresky merlang (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

Z mieňov (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

Z tuniakov (rodu Thunnus) a z rýb rodu Euthynnus

18

 

Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z rýb druhu Orcynopsis unicolor

 

 

0304 20 51

Z makrely druhu Scomber australasicus

15

0304 20 53

Ostatné

15

 

Z merlúz a tresiek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Z merlúz rodu Merluccius

 

 

0304 20 55

Z merlúzy plytčinovej (Merluccius capensis) a merlúzy hlbinnej (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

Z merlúzy argentínskej (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

Ostatné

7,5

0304 20 59

Z tresiek rodu Urophycis

7,5

 

Malé žraloky a ostatné žraloky

 

 

0304 20 61

Z malých žralokov (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

Z ostatných žralokov

7,5

0304 20 71

Z platesy obyčajnej (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

Z platesy malej (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

Zo sleďov (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

Z rýb platesovitých druhu Lepidorhombus spp.

15

0304 20 83

Z ďasov morských (Lophius spp.)

15

0304 20 85

Z tresky aljašskej (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

Z mečiara (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

Zo zubáčov (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

Z rýb druhu Macruronus novaezealandiae

7,5

0304 20 94

Ostatné

15 (21)

0304 90

Ostatné

 

 

0304 90 05

Surimi

15

 

Ostatné

 

 

0304 90 10

Zo sladkovodných rýb

8

 

Ostatné

 

 

0304 90 22

Zo sleďov (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

Z ostriežikov (Sebastes spp.)

8

 

Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0304 90 35

Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

Z tresiek druhu Gadus morhua

7,5

0304 90 39

Ostatné

7,5

0304 90 41

Z tresky tmavej (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

Z tresky škvrnitej (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

Z tresiek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

Z rýb platesovitých druhu Lepidorhombus spp.

15

0304 90 55

Z rají (Brama spp.)

15

0304 90 57

Z ďasov morských (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

Z tresiek poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

Z tresky aljašskej (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

Z mečúňa (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

Ostatné

7,5

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0305 10 00

Múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

13

0305 20 00

Pečene, ikry a mliečie z rýb, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve

11

0305 30

Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

 

 

 

Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z rýb druhu Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

Z tresiek druhu Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

Ostatné

20

0305 30 30

Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a hlavátky obyčajnej (Hucho hucho), solené alebo v slanom náleve

15

0305 30 50

Z halibuta menšieho alebo grónskeho (Reinhardtius hippoglossoides), solené alebo v slanom náleve

15

0305 30 90

Ostatné

16

 

Údené ryby, vrátane filé

 

 

0305 41 00

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

Ostatné

 

 

0305 49 10

Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Úhory (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

Ostatné

14

 

Sušené ryby, tiež solené, ale nie údené

 

 

0305 51

Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

Sušené, nesolené

13 (21)

0305 51 90

Sušené, solené

13 (21)

0305 59

Ostatné

 

 

 

Ryby druhu Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

Sušené, nesolené

13 (21)

0305 59 19

Sušené, solené

13 (21)

0305 59 30

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Sardely (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

Ostatné

12

 

Ryby, solené, nie však sušené alebo údené a ryby v slanom náleve

 

 

0305 61 00

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

Sardely (Engraulis spp.)

10

0305 69

Ostatné

 

 

0305 69 10

Ryby druhu Boreogadus saida

13 (21)

0305 69 30

Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

11

0305 69 80

Ostatné

12

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

 

Mrazené

 

 

0306 11

Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

Langustie chvostíky (Crawfish tails)

12,5

0306 11 90

Ostatné

12,5

0306 12

Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

Celé

6

0306 12 90

Ostatné

16

0306 13

Krevety a garnáty

 

 

0306 13 10

Krevety čeľade Pandalidae

12

0306 13 30

Krevety šedé rodu Crangon

18

0306 13 40

Krevety ružové hlbinné (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Krevety rodu Penaeus

12

0306 13 80

Ostatné

12

0306 14

Kraby

 

 

0306 14 10

Kraby druhov Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

Ostatné

7,5

0306 19

Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 19 10

Sladkovodné raky

7,5

0306 19 30

Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

Ostatné

12

 

Nemrazené

 

 

0306 21 00

Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

Homáre (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

Živé

8

 

Ostatné

 

 

0306 22 91

Celé

8

0306 22 99

Ostatné

10

0306 23

Krevety

 

 

0306 23 10

Krevety čeľade Pandalidae

12

 

Krevety šedé rodu Crangon

 

 

0306 23 31

Čerstvé, chladené alebo varené vo vode alebo v pare

18

0306 23 39

Ostatné

18

0306 23 90

Ostatné

12

0306 24

Kraby

 

 

0306 24 30

Kraby druhu Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

Ostatné

7,5

0306 29

Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0306 29 10

Sladkovodné raky

7,5

0306 29 30

Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

Ostatné

12

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0307 10

Ustrice

 

 

0307 10 10

Ustrice ploché (rodu Ostrea), živé a s hmotnosťou každého kusa (vrátane lastúry) nie väčšou ako 40 g

bez cla

0307 10 90

Ostatné

9

 

Hrebenatky, vrátane hrebenatky kuchynskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten

 

 

0307 21 00

Živé, čerstvé alebo chladené

8

0307 29

Ostatné

 

 

0307 29 10

Hrebenatky svätojakubské (Pecten maximus), mrazené

8

0307 29 90

Ostatné

8

 

Škľabky (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

Ostatné

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

Živé, čerstvé alebo chladené

 

 

0307 41 10

Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

Ostatné

8

0307 49

Ostatné

 

 

 

Mrazené

 

 

 

Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

Rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

Sépia menšia (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

Ostatné

8

0307 49 18

Ostatné

8

 

Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

Loligo spp.

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

Ostatné

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

Ostatné

8

 

Ostatné

 

 

0307 49 71

Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

Ostatné

8

 

Chobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

Živé, čerstvé alebo chladené

8

0307 59

Ostatné

 

 

0307 59 10

Mrazené

8

0307 59 90

Ostatné

8

0307 60 00

Slimáky, iné ako morské

bez cla

 

Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

 

 

0307 91 00

Živé, čerstvé alebo chladené

11

0307 99

Ostatné

 

 

 

Mrazené

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

Morské škľabky – (zádenky) a ostatné druhy čeľade Veneridae

8

0307 99 15

Medúzy (Rhopilema spp.)

bez cla

0307 99 18

Ostatné

11

0307 99 90

Ostatné

11

4. KAPITOLA

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky

1.

Mliekom sa rozumie mlieko plnotučné alebo čiastočne alebo úplne odstredené mlieko.

2.

Na účely položky 0405:

a)

termin „maslo“ znamená prírodné, srvátkové alebo rekonštituované maslo (čerstvé, solené alebo stuchnuté vrátane konzervovaného masla) získané výlučne z mlieka s obsahom mliečneho tuku 80 % alebo väčším, ale nie väčším ako 95 % hmotnosti, s maximálnym obsahom beztukovej mliečnej sušiny 2 % hmotnosti a s maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti. Maslo neobsahuje pridané emulgátory, ale môže obsahovať chlorid sodný, potravinárske farbivá, neutralizačné soli a kultúry neškodných baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu;

b)

termín „mliečne nátierky“ znamená roztierateľnú emulziu typu voda v oleji obsahujúcu mliečny tuk ako jediný tuk vo výrobku, s obsahom mliečneho tuku 39 % alebo väčším, ale menším ako 80 % hmotnosti.

3.

Výrobky získané koncentráciou srvátky a s prídavkom mlieka alebo mliečneho tuku sa zatrieďujú do položky 0406, ak majú tieto tri charakteristické znaky:

a)

obsah mliečneho tuku 5 % alebo viac hmotnosti vyjadrený na sušinu;

b)

obsah sušiny aspoň 70 %, ale nepresahujúci 85 % hmotnosti; a

c)

sú tvarované alebo tvarovateľné.

4.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

výrobky získané zo srvátky, obsahujúce viac ako 95 % hmotnosti laktózy vyjadrenej ako bezvodá laktóza počítaná na sušinu (položka 1702); alebo

b)

albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných na sušinu) (položka 3502) alebo globulíny (položka 3504).

Poznámky k podpoložkám

1.

Na účely podpoložky 0404 10 termín „upravená srvátka“ rozumejú výrobky pozostávajúce zo zložiek srvátky, napr. srvátka, z ktorej bola celkom alebo čiastočne odstránená laktóza, proteíny alebo minerály, srvátka, do ktorej boli pridané prirodzené zložky srvátky a výrobky získané zmiešaním prirodzených zložiek srvátky.

2.

Na účely podpoložky 0405 10 termín „maslo“ neznamená dehydratované maslo alebo ghee (podpoložky 0405 90).

Doplnková poznámka

1.

Na zmesi zatriedené do položiek 0401 až 0406 sa uplatňuje colná sadzba takto:

a)

pri zmesiach, kde jedna súčasť predstavuje najmenej 90 % hmotnosti, sa uplatní colná sadzba uplatniteľná na túto súčasť;

b)

pri ostatných zmesiach sa uplatní colná sadzba tej súčasti, za ktorú je dovozné clo najvyššie.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0401 10

S obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti

 

 

0401 10 10

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

Ostatné

12,9 €/100 kg/net

0401 20

S obsahom tuku presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti

 

 

 

Nepresahujúcim 3 %

 

 

0401 20 11

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

Ostatné

17,9 €/100 kg/net

 

Presahujúcim 3 % hmotnosti

 

 

0401 20 91

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

Ostatné

21,8 €/100 kg/net

0401 30

S obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti

 

 

 

Nepresahujúcim 21 %

 

 

0401 30 11

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

Ostatné

56,6 €/100 kg/net

 

Presahujúcim 21 %, ale nepresahujúcim 45 %

 

 

0401 30 31

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

110 €/100 kg/net

0401 30 39

Ostatné

109,1 €/100 kg/net

 

Presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0401 30 91

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

Ostatné

182,8 €/100 kg/net

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0402 10

V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

 

 

Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

0402 10 11

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

Ostatné

118,8 €/100 kg/net (26)

 

Ostatné

 

 

0402 10 91

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

Ostatné

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

 

0402 21

Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 21 11

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

Ostatné

 

 

0402 21 17

S obsahom tuku nepresahujúcim 11 % hmotnosti

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

S obsahom tuku presahujúcim 11 %, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti

130,4 €/100 kg/net

 

S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 21 91

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

Ostatné

161,9 €/100 kg/net

0402 29

Ostatné

 

 

 

S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 29 11

Špeciálne mlieka „pre dojčatá“ v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 % hmotnosti

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Ostatné

 

 

0402 29 15

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

Ostatné

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti

 

 

0402 29 91

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

Ostatné

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Ostatné

 

 

0402 91

Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

S obsahom tuku nepresahujúcim 8 % hmotnosti

 

 

0402 91 11

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

Ostatné

34,7 €/100 kg/net

 

S obsahom tuku presahujúcim 8 %, ale nepresahujúcim 10 % hmotnosti

 

 

0402 91 31

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

Ostatné

43,4 €/100 kg/net

 

S obsahom tuku presahujúcim 10 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 91 51

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

Ostatné

109,1 €/100 kg/net

 

S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 91 91

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

Ostatné

182,8 €/100 kg/net

0402 99

Ostatné

 

 

 

S obsahom tuku nepresahujúcim 9,5 % hmotnosti

 

 

0402 99 11

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

Ostatné

57,2 €/100 kg/net

 

S obsahom tuku presahujúcim 9,5 %, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 99 31

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

Ostatné

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti

 

 

0402 99 91

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

Ostatné

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

0403 10

Jogurt

 

 

 

Neochutený ani neobsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

Neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 10 11

Nepresahujúcim 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

Presahujúcim 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

Ostatný, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 10 31

Nepresahujúcim 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

Presahujúcim 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 10 51

Nepresahujúcim 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

Presahujúcim 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 10 91

Nepresahujúcim 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

Presahujúcim 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

Ostatné

 

 

 

Neochutené, ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách

 

 

 

Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 11

Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 31

Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Ostatné

 

 

 

Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 51

Nepresahujúcim 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

Presahujúcim 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0403 90 61

Nepresahujúcim 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

Presahujúcim 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

 

 

 

V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 90 71

Nepresahujúcim 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

Presahujúcim 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku

 

 

0403 90 91

Nepresahujúcim 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

Presahujúcim 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

 

0404 10

Srvátka a upravená srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách

 

 

 

Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 02

Nepresahujúcim 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 12

Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 26

Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 34

Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Ostatná

 

 

 

Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 48

Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 56

Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38)

 

 

 

Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 72

Nepresahujúcim 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 10 78

Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

Ostatné

 

 

 

Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 90 21

Nepresahujúcim 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

Presahujúcim 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku

 

 

0404 90 81

Nepresahujúcim 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

Presahujúcim 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

 

 

0405 10

Maslo

 

 

 

S obsahom tuku nepresahujúcim 85 % hmotnosti

 

 

 

Prírodné maslo

 

 

0405 10 11

V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

Ostatné

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

Rekonštituované maslo

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

Srvátkové maslo

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

Ostatné

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

Mliečne nátierky

 

 

0405 20 10

S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

9 + EA (30)

0405 20 30

S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

9 + EA (30)

0405 20 90

S hmotnostným obsahom tuku viac ako 75 %, ale menej ako 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

Ostatné

 

 

0405 90 10

S hmotnostným obsahom tuku 99,3 % alebo viac a s hmotnostným obsahom vody nepresahujúcim 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

Ostatné

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Syry a tvaroh

 

 

0406 10

Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra a tvarohu

 

 

0406 10 20

S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 40 %

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

Ostatné

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

Strúhané alebo práškové syry, všetkých druhov

 

 

0406 20 10

Syry Glarus s bylinkami (známe ako Schabziger) vyrábané z odstredeného mlieka a miešané s jemne mletými bylinkami (31)

7,7

0406 20 90

Ostatné

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

Tavené syry, nie strúhané alebo práškové

 

 

0406 30 10

Pri ich výrobe neboli použité iné syry ako Ementál, Gruyére a Appenzell a prípadne ako prísada syr Glarus s bylinkami (známy ako Schabziger); upravené na predaj v malom, s hmotnostným obsahom tuku v sušine nepresahujúcim 56 %

144,9 €/100 kg/net (26)

 

Ostatné

 

 

 

S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 36 % a s hmotnostným obsahom tuku v sušine

 

 

0406 30 31

Nepresahujúcim 48 %

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

Presahujúcim 48 %

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

S obsahom tuku presahujúcim 36 %

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

Syry s modrou plesňou

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

Ostatné

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

Ostatné syry

 

 

0406 90 01

Na spracovanie (32)

167,1 €/100 kg/net (26)

 

Ostatné

 

 

0406 90 13

Ementál

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 15

Gruyére, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzell

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 19

Syry Glarus s bylinkami (známy ako Schabziger) vyrábané z odstredeného mlieka a miešané s jemne mletými bylinkami (31)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (26)

0406 90 23

Edam

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 25

Tilsit

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (26)

 

Feta

 

 

0406 90 31

Z ovčieho alebo byvolieho mlieka, v nádobách obsahujúcich slaný nálev alebo v mechoch z ovčej alebo kozej kože

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 33

Ostatné

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 35

Kefalo–Tyri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (26)

 

Ostatné

 

 

0406 90 50

Syry z ovčieho alebo byvolieho mlieka, v nádobách obsahujúcich slaný nálev alebo v mechoch z ovčej alebo kozej kože

151 €/100 kg/net (26)

 

Ostatné

 

 

 

S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 40 % a s hmotnostným obsahom vody v beztukovej hmote

 

 

 

Nepresahujúcim 47 %

 

 

0406 90 61

Grana padano, Parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 69

Ostatné

188,2 €/100 kg/net (26)

 

Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 72 %

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint–Nectaire, Saint–Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

Ostatné syry, s obsahom vody v beztukovej hmote

 

 

0406 90 86

Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 52 %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 87

Presahujúcim 52 %, ale nepresahujúcim 62 %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 88

Presahujúcim 62 %, ale nepresahujúcim 72 %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 93

Presahujúcim 72 %

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 99

Ostatné

221,2 €/100 kg/net (26)

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

 

 

 

Hydinové

 

 

 

Na násadu (33)

 

 

0407 00 11

Moriek alebo husí

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

Ostatné

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

Ostatné

30,4 €/100 kg/net (26)

1 000 p/st

0407 00 90

Ostatné

7,7

p/st

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

Vaječné žĺtky

 

 

0408 11

Sušené

 

 

0408 11 20

Nevhodné na ľudskú konzumáciu (34)

bez cla

0408 11 80

Ostatné

142,3 €/100 kg/net (26)

0408 19

Ostatné

 

 

0408 19 20

Nevhodné na ľudskú konzumáciu (34)

bez cla

 

Ostatné

 

 

0408 19 81

Tekuté

62 €/100 kg/net (26)

0408 19 89

Ostatné, vrátane zmrazených

66,3 €/100 kg/net (26)

 

Ostatné

 

 

0408 91

Sušené

 

 

0408 91 20

Nevhodné na ľudskú konzumáciu (34)

bez cla

0408 91 80

Ostatné

137,4 €/100 kg/net (26)

0408 99

Ostatné

 

 

0408 99 20

Nevhodné na ľudskú konzumáciu (34)

bez cla

0408 99 80

Ostatné

35,3 €/100 kg/net (26)

0409 00 00

Prírodný med

17,3

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

7,7

5. KAPITOLA

VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky

1.

Do tejto kapitoly nepatria:

a)

jedlé výrobky (iné ako zvieracie črevá, mechúre a žalúdky, celé alebo ich časti, zvieracia krv, tekutá alebo sušená);

b)

kože alebo kožky (vrátane kožušín), iné ako tovar položky 0505, a odrezky a podobný surový odpad zo surových koží alebo kožiek položky 0511 (kapitola 41 alebo 43);

c)

živočíšne textilné suroviny, iné ako konské vlásie a odpad z konského vlásia (trieda XI), alebo

d)

pripravené zväzky alebo trsy na metly alebo štetce na kefárske výrobky položky 9603.

2.

Na účely položky 0501 sa vlasy urovnané po dĺžke (nie však v jednom smere od koreňa k špičke) považujú za neopracované.

3.

V celej nomenklatúre sa za „slonovinu“ považujú nielen kly slona, ale aj kly mroža, narvala, tesáky diviaka, rohy nosorožca, ako aj zuby všetkých zvierat.

4.

V celej nomenklatúre sa za „vlásie“ považujú chlpy z hrivy alebo chvosta koňovitých alebo hovädzích zvierat.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

bez cla

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov

 

 

0502 10 00

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy a odpad z nich

bez cla

0502 90 00

Ostatné

bez cla

0503 00 00

Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách s podložkou alebo bez podložky

bez cla

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

bez cla

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo s páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí

 

 

0505 10

Perie z druhov používaných na vypchávanie; páperie

 

 

0505 10 10

Surové

bez cla

0505 10 90

Ostatné

bez cla

0505 90 00

Ostatné

bez cla

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

 

 

0506 10 00

Oseín a kosti upravené kyselinou

bez cla

0506 90 00

Ostatné

bez cla

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

 

 

0507 10 00

Slonovina; slonovinový prach a odpad

bez cla

0507 90 00

Ostatné

bez cla

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak spracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožovcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

bez cla

0509 00

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

 

 

0509 00 10

Surové

bez cla

0509 00 90

Ostatné

5,1

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických produktov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

bez cla

0511

Výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu

 

 

0511 10 00

Býčie spermie

bez cla

p/st (35)

 

Ostatné

 

 

0511 91

Výrobky z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov; mŕtve zvieratá kapitoly 3

 

 

0511 91 10

Rybací odpad

bez cla

0511 91 90

Ostatné

bez cla

0511 99

Ostatné

 

 

0511 99 10

Šľachy; odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek

bez cla

0511 99 90

Ostatné

bez cla

II. TRIEDA

RASTLINNÉ VÝROBKY

Poznámka

1.

Termínom „pelety“ sa v tejto triede označujú výrobky aglomerované buď priamo zlisovaním, alebo pridaním malého množstva spojiva v rozsahu nepresahujúcom 3 % hmotnosti.

6. KAPITOLA

ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; HĽUZY CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETY A OKRASNÉ LÍSTIE

Poznámky

1.

Okrem druhej časti položky 0601 do tejto kapitoly patria len živé stromy a tovar z druhov spravidla dodávaných záhradníkmi alebo kvetinármi na pestovanie alebo na okrasné účely; nepatria sem však zemiaky, cibuľa, šalotka, cesnak a ostatné výrobky kapitoly 7.

2.

Všetky zmienky v položke 0603 alebo 0604 sa týkajú tovarov používaných na výrobu kytíc, kvetinových košov, vencov a podobných výrobkov úplne alebo čiastočne z týchto tovarov zhotovených, pričom sa neberie do úvahy príslušenstvo z ostatných materiálov. Do tejto kapitoly však nepatria koláže alebo podobné dekoratívne plakety položky 9701.

Číselný znak KN

Opis tovaru

Zmluvné colné sadzby (%)

Doplnkové jednotky

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sadenice, rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

 

 

0601 10

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji

 

 

0601 10 10

Hyacinty

5,1

p/st

0601 10 20

Narcisy

5,1

p/st

0601 10 30

Tulipány

5,1

p/st

0601 10 40

Gladioly

5,1

p/st

0601 10 90

Ostatné

5,1

0601 20

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetácii alebo v kvete; rastliny a korene čakanky

 

 

0601 20 10

Rastliny a korene čakanky

bez cla

0601 20 30

Orchidey, hyacinty, narcisy a tulipány

9,6

0601 20 90

Ostatné

6,4

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

 

 

0602 10

Nekoreňovité odrezky a vrúble

 

 

0602 10 10

Vinič hroznorodý

bez cla

0602 10 90

Ostatné

4

0602 20

Stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie alebo orechy

 

 

0602 20 10

Viničové kríky, vrúbľované alebo koreňovité

bez cla

0602 20 90

Ostatné

8,3

0602 30 00

Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované

8,3

0602 40

Ružové kríky, tiež vrúbľované