ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 280

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
25. októbra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1740/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1741/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1165/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1742/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1164/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe poľskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1743/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1166/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe francúzskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 1744/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1745/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú dočasné ustanovenia na vydávanie dovozných licencií požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1746/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2342/92, pokiaľ ide o osvedčenie o pôvode, ktoré sa musí predložiť v rámci poskytovania vývozných náhrad za čistokrvné plemenné samice hovädzieho dobytka

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č 1747/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1748/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1749/2005 z 24. októbra 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES o zozname subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom [oznámené pod číslom K(2005) 4026]  ( 1 )

16

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2005, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach [oznámené pod číslom K(2005) 4054]  ( 1 )

18

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/300/ES, pokiaľ ide o oblasti vyňaté zo zoznamu schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringens [oznámené pod číslom K(2005) 4081]  ( 1 )

20

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2005 pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s podozrením na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku v Chorvátsku [oznámené pod číslom K(2005) 4229]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1740/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 24. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

48,8

096

21,8

204

41,0

624

421,2

999

133,2

0707 00 05

052

88,4

999

88,4

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

052

69,9

388

67,9

524

55,3

528

71,5

999

66,2

0806 10 10

052

100,4

508

239,7

512

92,7

999

144,3

0808 10 80

052

57,2

388

80,0

400

100,2

404

84,6

512

77,2

720

26,4

800

161,1

804

68,5

999

81,9

0808 20 50

052

94,6

388

57,1

720

65,4

999

72,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1741/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1165/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1165/2005 (2) sa otvorila stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva. Uvedená verejná súťaž sa skončí 26. októbra 2005, zatiaľ čo množstvá, ktoré sa poskytli k dispozícii v zmysle uvedeného nariadenia, sa úplne nevyužili.

(2)

Zásoby kukurice, ktoré sú v držbe maďarskej intervenčnej agentúry, by sa mali naďalej umiestňovať na trhu s obilninami, aby sa pre chovateľov a krmovinársky priemysel zabezpečilo zásobovanie za konkurencieschopné ceny počas celého hospodárskeho roka 2005/2006.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1165/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1165/2005 sa dátum „26. októbra 2005“ nahrádza dátumom „28. júna 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 7.


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1742/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1164/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe poľskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1164/2005 (2) sa otvorila stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe poľskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva. Uvedená verejná súťaž sa skončí 26. októbra 2005, zatiaľ čo množstvá, ktoré sa poskytli k dispozícii v zmysle uvedeného nariadenia, sa úplne nevyužili.

(2)

Zásoby kukurice, ktoré sú v držbe poľskej intervenčnej agentúry, by sa mali naďalej umiestňovať na trhu s obilninami, aby sa pre chovateľov a krmovinársky priemysel zabezpečilo zásobovanie za konkurencieschopné ceny počas celého hospodárskeho roka 2005/2006.

(3)

S ohľadom na predvídateľné potreby trhov počas nadchádzajúceho obdobia a na množstvá, ktorými disponuje poľská intervenčná agentúra, Poľsko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť množstvo ponúknuté do verejnej súťaže o 56 129 ton. Vzhľadom na trhovú situáciu je vhodné odpovedať na žiadosť Poľska kladne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1164/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1164/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 sa množstvo „99 068“ ton nahrádza množstvom „90 000“ ton,

2.

v článku 4 ods. 1 treťom pododseku sa dátum „26. októbra 2005“ nahrádza dátumom „28. júna 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 4.


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1743/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1166/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe francúzskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1166/2005 (2) sa otvorila stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe francúzskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva. Uvedená verejná súťaž sa skončí 26. októbra 2005, zatiaľ čo množstvá, ktoré sa poskytli k dispozícii v zmysle uvedeného nariadenia, sa úplne nevyužili.

(2)

Zásoby kukurice, ktoré sú v držbe francúzskej intervenčnej agentúry, by sa mali naďalej umiestňovať na trhu s obilninami, aby sa pre chovateľov a krmovinársky priemysel zabezpečilo zásobovanie za konkurencieschopné ceny počas celého hospodárskeho roka 2005/2006.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1166/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1166/2005 sa dátum „26. októbra 2005“ nahrádza dátumom „28. júna 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1495/2005 (Ú. v. EÚ L 240, 16.9.2005, s. 36).


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č 1744/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1168/2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1168/2005 (2) sa otvorila stála verejná súťaž na ďalší predaj kukurice v držbe rakúskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva. Uvedená verejná súťaž sa skončí 26. októbra 2005, zatiaľ čo množstvá, ktoré sa poskytli k dispozícii v zmysle uvedeného nariadenia, sa úplne nevyužili.

(2)

Zásoby kukurice, ktoré sú v držbe rakúskej intervenčnej agentúry, by sa mali naďalej umiestňovať na trhu s obilninami, aby sa pre chovateľov a krmovinársky priemysel zabezpečilo zásobovanie za konkurencieschopné ceny počas celého hospodárskeho roka 2005/2006.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1168/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 4 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1168/2005 sa dátum „26. októbra 2005“ nahrádza dátumom „28. júna 2006“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 16. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1496/2005 (Ú. v. EÚ L 240, 16.9.2005, s. 37).


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1745/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa ustanovujú dočasné ustanovenia na vydávanie dovozných licencií požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, ktorým sa ustanovuje metóda správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2002 (2) stanovuje, že členské štáty majú oznamovať Komisii žiadosti o licencie každý týždeň v pondelok a vo štvrtok a vydávať povolenia piaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti za predpokladu, že Komisia neprijme počas tohto obdobia žiadne opatrenia.

(2)

V pondelok 31. októbra, v utorok 1. a v stredu 2. novembra 2005 je v Komisii voľno. Vydávanie povolení, na ktoré sa podala žiadosť od stredy 26. do piatka 28. októbra by sa preto malo odložiť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné licencie, na ktoré bola podaná žiadosť od stredy 26. do piatka 28. októbra 2005 podľa nariadenia (ES) č. 565/2002, sa vydajú v utorok 8. novembra 2005 za predpokladu, že Komisia neprijme počas tohto obdobia žiadne opatrenia v súlade s článkom 8 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 47/2003 (Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1746/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2342/92, pokiaľ ide o osvedčenie o pôvode, ktoré sa musí predložiť v rámci poskytovania vývozných náhrad za čistokrvné plemenné samice hovädzieho dobytka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 4 a článok 33 ods. 12,

keďže:

(1)

V článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2342/92 zo 7. augusta 1992 o dovozoch čistokrvných chovných (plemenných) zvierat druhov hovädzieho dobytka z tretích krajín a poskytovaní vývozných náhrad za ne, ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 1544/79 (2), sa stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže poskytnúť vývozná náhrada za čistokrvné plemenné samice hovädzieho dobytka. Medzi tieto podmienky patrí povinnosť predkladať osvedčenie o pôvode po skončení vývozných colných formalít.

(2)

Určité požiadavky týkajúce sa obsahu osvedčenia o pôvode sa uvádzajú v článku 3 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2342/92. Tieto požiadavky vyplývajú priamo z ustanovení rozhodnutia Komisie 86/404/EHS (3), ktoré sa zrušilo a nahradilo rozhodnutím Komisie 2005/379/ES zo 17. mája 2005 o osvedčeniach o pôvode a údajoch týkajúcich sa čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka, ich spermy, vajíčok a embryí (4).

(3)

Niektoré z požiadaviek týkajúcich sa obsahu osvedčenia o pôvode sa objasnili v rozhodnutí 2005/379/ES. Ustanovenia o obsahu osvedčenia o pôvode, ktoré sa uplatňujú v rámci poskytovania vývozných náhrad za čistokrvné plemenné samice, sa preto musia zosúladiť s uvedeným rozhodnutím.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 2342/92 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2342/92 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

osvedčenia o pôvode vyhotoveného v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2005/379/ES (5) alebo akéhokoľvek iného dokladu vyhotoveného v súlade s odsekom 2 uvedeného článku;

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 227, 11.8.1992, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 774/98 (Ú. v. ES L 111, 9.4.1998, s. 65).

(3)  Ú. v. ES L 233, 20.8.1986, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 15.

(5)  Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 15.“


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č 1747/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o obchodovaní s tretími krajinami s výrobkami vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 59 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2004 zo 7. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2), mení a dopĺňa kombinovanú nomenklatúru pre určité stolové vína.

(2)

Prílohy II a III k nariadeniu Komisie (ES) č. 883/2001 (3) obsahujú zoznamy vinárskych výrobkov, ktorých kódy by sa mali upraviť tak, aby zodpovedali zmenám zavedeným nariadením (ES) č. 1810/2004.

(3)

Nariadenie (ES) č. 883/2001 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Zmeny a doplnenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2005, dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1810/2004.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 883/2001 sa mení a dopĺňa takto:

a)

príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

b)

príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 30.10.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 908/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 56).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

Kategórie výrobkov uvedené v článku 8 ods. 1

Kód

Kategória

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3

2204 21 79 9100

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1

2204 21 80 9100

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2

2204 21 79 9200

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1

2204 21 80 9200

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2

2204 21 84 9100

2204 29 83 9100

6.1

2204 21 85 9100

2204 29 84 9100

6.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

Skupiny výrobkov uvedené v článku 8 ods. 2

Kód výrobku v nomenklatúre poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady

Skupina

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

A

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

B

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

C

2204 21 79 9100

2204 21 79 9200

2204 21 79 9910

2204 21 84 9100

D

2204 21 80 9100

2204 21 80 9200

2204 21 85 9100

E

2204 29 62 9100

2204 29 62 9200

2204 29 62 9910

2204 29 64 9100

2204 29 64 9200

2204 29 64 9910

2204 29 65 9100

2204 29 65 9200

2204 29 65 9910

2204 29 83 9100

F

2204 29 71 9100

2204 29 71 9200

2204 29 72 9100

2204 29 72 9200

2204 29 75 9100

2204 29 75 9200

2204 29 84 9100

G

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

H

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

I

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

J

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

K“


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1748/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1576/2005 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 253, 29.9.2005, s. 18.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 25. októbra 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

25,48

3,64

1701 11 90 (1)

25,48

8,79

1701 12 10 (1)

25,48

3,51

1701 12 90 (1)

25,48

8,36

1701 91 00 (2)

26,15

12,16

1701 99 10 (2)

26,15

7,64

1701 99 90 (2)

26,15

7,64

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1749/2005

z 24. októbra 2005,

ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 4088/87 z 21. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky uplatňovania preferenčného dovozného cla na niektoré kvetinárske produkty pochádzajúce z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy (1), a najmä na článok 5 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 2 a článok 3 nariadenia (EHS) č. 4088/87 stanovujú, že dovozné ceny Spoločenstva a výrobné ceny Spoločenstva sa určujú každé dva týždne pre jednokveté klince (štandard) a viackveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže a sú uplatniteľné počas dvoch týždňov. Podľa článku 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 700/88 zo dňa 17. marca 1988 o niektorých spôsoboch aplikácie režimu uplatniteľného pri dovoze niektorých kvetinárskych produktov na územie Spoločenstva, pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a pásma Gazy (2), tieto ceny sú stanovené na obdobie dvoch týždňov na základe vyvážených údajov poskytnutých členskými štátmi.

(2)

Uvedené ceny je dôležité stanoviť bez odkladu, aby bolo možné určiť clo, ktoré sa má uplatniť.

(3)

V dôsledku pristúpenia Cypru k Európskej únii 1. mája 2004 nie je potrebné stanoviť dovozné ceny pre túto krajinu.

(4)

S prihliadnutím na zmluvy prijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael, pokiaľ ide o recipročné liberalizačné opatrenia a nahradenie protokolov 1 a 2 k Dohode o pridružení ES–Izrael (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach a nahradení protokolov 1 a 3 k Dohode o pridružení ES–Maroko (4) rozhodnutím Rady 2005/4/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP), konajúcou v prospech Palestínskej samosprávy pre západný breh Jordánu a pásmo Gazy, týkajúcej sa recipročných liberalizačných opatrení a nahradenia protokolov 1 a 2 k dočasnej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Palestínskou samosprávou (5), nie je potrebné naďalej stanovovať dovozné ceny pre Izrael, Maroko, ako aj Zajordánsko a pásmo Gazy.

(5)

V období medzi rokovaniami Riadiaceho výboru pre živé rastliny a pestovanie kvetov musí Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre jednokveté klince (štandard), mnohokveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže v zmysle článku 1 nariadenia (EHS) č. 4088/87, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu pre obdobie od 26. októbra do 8. novembra 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahom a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 382, 31.12.1987, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1300/97 (Ú. v. ES L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 72, 18.3.1988, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2062/97 (Ú. v. ES L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2005, s. 4.


PRÍLOHA

(EUR/100 kusov)

Obdobie: od 26. októbra do 8. novembra 2005

Výrobné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

 

17,12

12,15

32,13

11,34

Dovozné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

Jordánsko


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES o zozname subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom

[oznámené pod číslom K(2005) 4026]

(Text s významom pre EHP)

(2005/746/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na vedecké účely (2), je so zámerom umožniť vypracovanie štatistických záverov na vedecké účely stanoviť podmienky, na základe ktorých sa môže poskytnúť prístup k dôverným údajom zasielaným do orgánov Spoločenstva, a pravidlá spolupráce medzi Spoločenstvom a vnútroštátnymi orgánmi na uľahčenie takéhoto prístupu.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2004/452/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom (3), sa stanovil zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom.

(3)

Cornellovu univerzitu (University of Cornell; štát New York, USA) treba považovať za subjekt, ktorý spĺňa požadované podmienky, a preto je potrebné zaradiť ho do zoznamu agentúr, organizácií a inštitúcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 831/2002.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistickú dôvernosť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2004/452/ES sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. októbra 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/412/ES (Ú. v. EÚ L 140, 3.6.2005, s. 11).


PRÍLOHA

Subjekty, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom

Európska centrálna banka

Španielska centrálna banka

Talianska centrálna banka

Cornellova univerzita (University of Cornell; štát New York, USA)


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. októbra 2005,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

[oznámené pod číslom K(2005) 4054]

(Text s významom pre EHP)

(2005/747/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby prehodnotila niektoré nebezpečné látky, ktoré sú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice zakázané.

(2)

Niektoré materiály a komponenty, ktoré obsahujú olovo a kadmium, by sa mali vyňať [alebo zostať vyňaté] z tohto zákazu, keďže sa nemožno vyhnúť používaniu týchto nebezpečných látok v príslušných špecifických materiáloch.

(3)

Rozsah niektorých výnimiek z tohto zákazu na určité špecifické materiály alebo komponenty by sa mal obmedziť, aby sa nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach postupne prestali používať, keďže ich použitiu na tento účel sa bude možno vyhnúť.

(4)

Podľa článku 5 ods. 1 písm. c) smernice 2002/95/ES každá výnimka uvedená v prílohe podlieha preskúmaniu aspoň každé štyri roky alebo štyri roky po tom, ako sa do zoznamu pridá položka s cieľom zvážiť vyradenie materiálov a komponentov v elektrických a elektronických zariadeniach, ak ich odstránenie alebo nahradenie v rámci dizajnových zmien alebo materiálov a komponentov, ktoré si nevyžadujú žiadne iné materiály alebo látky uvedené v článku 4 ods. 1, je technicky alebo vedecky možné, za podmienky, že negatívne vplyvy na životné prostredie, zdravie a/alebo bezpečnosť spotrebiteľov, spôsobené nahradením, nevyvážia jeho možné výhody pre oblasť životného prostredia, zdravia a/alebo bezpečnosti spotrebiteľov.

(5)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

V súlade s článkom 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES sa Komisia radila s výrobcami elektrických a elektronických zariadení, prevádzkovateľmi recyklačných a spracovateľských zariadení, environmentálnymi organizáciami a zamestnaneckými a spotrebiteľskými zväzmi a predložila pripomienky výboru zriadenému článkom 18 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpade (2), ďalej len „výbor“.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k smernici 2002/95/ES sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/717/ES (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 48).

(2)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k smernici 2002/95/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova najmenej 85 % na hmotnosť),

olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie,

olovo v elektronických keramických súčiastkach (napr. piezoelektronické prístroje).“

2.

Bod 8 sa nahrádza takto:

„8.

Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch a pokovovanie kadmiom okrem použitia zakázaného podľa smernice 91/338/EHS (1), ktorou sa mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS (2) vzťahujúca sa na obmedzenia uvádzania na trh a používanie niektorých nebezpečných látok a prípravkov.

3.

Pridávajú sa nasledujúce body:

„11.

Olovo používané v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov.

12.

Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti c-ring.

13.

Olovo a kadmium v optickom a filtračnom skle.

14.

Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky na spojenie medzi vývodmi a sadou mikroprocesorov s obsahom olova viac ako 80 % a menej ako 85 % na hmotnosť.

15.

Olovo v zliatinách na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip.“


(1)  Ú. v. ES L 186, 12.7.1991, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.“


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/300/ES, pokiaľ ide o oblasti vyňaté zo zoznamu schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringens

[oznámené pod číslom K(2005) 4081]

(Text s významom pre EHP)

(2005/748/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry na trh (1), a najmä na jej článok 5,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2002/300/ES z 18. apríla 2002, ktorým sa vytvára zoznam schválených zón so zreteľom na Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringes  (2), stanovuje zóny na území Spoločenstva považované za zóny bez chorôb mäkkýšov a kôrovcov Bonamia ostreae a/alebo Marteilia refringens.

(2)

Írsko a Spojené kráľovstvo informovali Komisiu listami z júna 2005, že v Lough Foyle, v oblasti spoločných pobrežných vôd na hranici medzi Írskom a Severným Írskom, bola zistená prítomnosť Bonamia ostreae. Táto oblasť sa predtým pokladala za oblasť bez výskytu Bonamia ostreae, ale z uvedeného dôvodu sa už viac nemôže považovať za oblasť bez výskytu tejto choroby.

(3)

Írsko tiež predložilo žiadosť o zmenu a doplnenie zoznamu v rozhodnutí 2002/300/ES, v časti týkajúcej sa schválených zón Írska, pokiaľ ide o Bonamia ostreae, s cieľom spresniť zemepisný opis jednej z oblastí postihnutej touto chorobou. Z tohto dôvodu by sa opis „Logmore, Belmullet“ mal nahradiť opisom „Loughmore, Blacksod Bay“.

(4)

Rozhodnutie 2002/300/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2002/300/ES sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 103, 19.4.2002, s. 24. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/104/ES (Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2005, s. 71).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ZÓNY SCHVÁLENÉ PRE JEDNU ALEBO VIACERÉ CHOROBY MÄKKÝŠOV A KÔROVCOV BONAMIA OSTREAE A MARTEILIA REFRINGENS

1.A.   Schválené zóny v Írsku, pokiaľ ide o B. ostreae

celé pobrežie Írska okrem týchto siedmich oblastí:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle.

1.B.   Schválené zóny v Írsku, pokiaľ ide o M. refringens

celé pobrežie Írska.

2.A.   Schválené zóny v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch a na ostrove Man, pokiaľ ide o B. ostreae

celé pobrežie Veľkej Británie okrem týchto troch oblastí:

južné pobrežie Cornwallu z Lizard po Start Point

oblasť okolo ústia Solentu od Portland Bill po Selsey Bill

oblasť pozdĺž pobrežia v Essexe z Shoeburyness po Landguard point

celé pobrežie Severného Írska okrem tejto oblasti:

Lough Foyle

celé pobrežie Guernsey a Herm

zóna štátu Jersey: zóna pozostáva z prílivovej a bezprostrednej pobrežnej oblasti medzi značkou priemernej veľkej vody na ostrove Jersey a imaginárnou čiarou prebiehajúcou tri morské míle od značky priemernej malej vody na ostrove Jersey. Zóna sa nachádza v normansko-bretónskom zálive, na južnej strane kanálu La Manche

celé pobrežie ostrova Man.

2.B.   Schválené zóny v Spojenom kráľovstve, na Normanských ostrovoch a na ostrove MAN, pokiaľ ide o M. refringens

celé pobrežie Veľkej Británie

celé pobrežie Severného Írska

celé pobrežie Guernsey a Herm

zóna štátu Jersey: zóna pozostáva z prílivovej a bezprostrednej pobrežnej oblasti medzi značkou priemernej veľkej vody na ostrove Jersey a imaginárnou čiarou prebiehajúcou tri morské míle od značky priemernej malej vody na ostrove Jersey. Zóna sa nachádza v normansko-bretónskom zálive, na južnej strane kanálu La Manche

celé pobrežie ostrova Man.

3.   Schválené zóny v Dánsku, pokiaľ ide o B. ostreae a M. refringens

Limfjorden od Thyborøn na západe po Hals na východe.“


25.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. októbra 2005

pokiaľ ide o určité ochranné opatrenia v súvislosti s podozrením na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku v Chorvátsku

[oznámené pod číslom K(2005) 4229]

(Text s významom pre EHP)

(2005/749/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 odsek 1,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 odsek 1,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a vtákov spôsobujúce úmrtnosť a poruchy, ktoré môžu rýchlo nadobudnúť epizootické rozmery a tým predstavovať vážne ohrozenie zdravia zvierat a verejnosti a výrazne znížiť ziskovosť v oblasti chovu hydiny. Existuje riziko, že pôvodca ochorenia by sa mohol rozšíriť prostredníctvom medzinárodného obchodu so živou hydinou a výrobkami z hydiny.

(2)

Chorvátsko oznámilo Komisii, že bol izolovaný vírus vtáčej chrípky H5, ktorý bol získaný z klinického prípadu u voľne žijúceho druhu. Kým sa nestanoví typ neuraminidázy (N) a index patogenity, existuje na základe klinického obrazu podozrenie na vysoko patogénnu vtáčiu chrípku.

(3)

Vzhľadom na to, aké riziko pre zdravie zvierat by rozšírenie ochorenia do Spoločenstva vyvolalo, sa považuje za vhodné zaviesť okamžité opatrenie, ktorým sa dočasne pozastavuje dovoz živej hydiny, vtákov z radu bežce, voľne žijúcej pernatej zveri a iných živých vtákov ako hydiny, ako aj násadových vajec uvedených druhov z Chorvátska.

(4)

Keďže dovoz trofejí z lovnej zvere, vajec určených na ľudskú spotrebu a nespracovaného peria z Chorvátska je povolený, dovoz týchto výrobkov do Spoločenstva by sa mal takisto pozastaviť z dôvodu rizika pre zdravie zvierat, ktoré predstavuje.

(5)

Okrem toho by sa mal pozastaviť dovoz čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri, ako aj dovoz mäsových prípravkov a mäsových výrobkov, ktoré pozostávajú z mäsa uvedených druhov alebo obsahujú mäso uvedených druhov, z Chorvátska do Spoločenstva.

(6)

Vzhľadom na inkubačné obdobie ochorenia by aj naďalej mali byť povolené určité výrobky z hydiny, ktorá bola porazená pred 1. augustom 2005.

(7)

V rozhodnutí Komisie 2005/432/ES z 3. júna 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz mäsových výrobkov z tretích krajín učených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 97/41/ES, 97/221/ES a 97/222/ES (3), sa uvádza zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty môžu povoliť dovoz mäsových výrobkov, a zavádzajú sa v ňom režimy ošetrovania, ktoré sa považujú za účinné na účely inaktivácie príslušných patogénov. Na zamedzenie nebezpečenstva prenosu ochorenia prostredníctvom takých výrobkov sa musí používať vhodné ošetrenie v závislosti od zdravotnej situácie v krajine pôvodu a od druhu, z ktorého bol výrobok získaný. Zdá sa preto vhodné, aby bol aj naďalej povolený dovoz mäsových výrobkov z voľne žijúcej pernatej zveri s pôvodom v Chorvátsku, ktoré boli ošetrené pri teplote najmenej 70 °C, pričom ošetreniu bol podrobený celý výrobok.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sa opätovne posúdia na ďalšom stretnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Členské štáty pozastavujú z územia Chorvátska dovoz:

živej hydiny, vtákov z radu bežce, chovnej a voľne žijúcej pernatej zveri, iných živých vtákov ako hydiny, ako je uvedené v tretej zarážke článku 1 rozhodnutia 2000/666/ES, vrátane vtákov v sprievode ich majiteľov (spoločenské zvieratá) a násadových vajec uvedených druhov,

čerstvého mäsa z voľne žijúcej pernatej zveri,

mäsových prípravkov a mäsových výrobkov, ktoré pozostávajú z mäsa voľne žijúcej pernatej zveri alebo obsahujú takéto mäso,

surového krmiva pre zvieratá a nespracovaných surovín do krmiva, ktoré obsahujú akúkoľvek časť z voľne žijúcej pernatej zveri,

vajec určených na ľudskú spotrebu,

neupravených trofejí z akýchkoľvek vtákov a

nespracovaného peria alebo jeho častí.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 od druhej do štvrtej zarážky, ktoré boli získané z vtákov porazených pred 1. augustom 2005.

3.   Vo veterinárnych osvedčeniach, resp. obchodných dokladoch, ktoré sa vystavujú na zásielky výrobkov uvedených v odseku 2, sa v závislosti od jednotlivých druhov uvedie:

„Čerstvé mäso z hydiny/čerstvé mäso z vtákov z radu bežce/čerstvé mäso z voľne žijúcej pernatej zveri/čerstvé mäso z chovnej pernatej zveri/mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa z hydiny, vtákov z radu bežce, chovnej alebo voľne žijúcej pernatej zveri alebo obsahujúce mäso z hydiny, vtákov z radu bežce, chovnej alebo voľne žijúcej pernatej zveri/mäsové prípravky pozostávajúce z mäsa z hydiny, vtákov z radu bežce, chovnej alebo voľne žijúcej pernatej zveri alebo obsahujúce mäso z hydiny, vtákov z radu bežce, chovnej alebo voľne žijúcej pernatej zveri/surové krmivo pre zvieratá a nespracované suroviny do krmiva obsahujúce akúkoľvek časť hydiny, vtákov z radu bežce, chovnej alebo voľne žijúcej pernatej zveri (4), ktorá bola získaná z vtákov porazených pred 1. augustom 2005 a v súlade s článkom 1 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2005/749/ES.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť dovoz mäsových výrobkov, ktoré pozostávajú z mäsa voľne žijúcej pernatej zveri, pod podmienkou, že mäso z uvedených druhov prešlo najmenej jedným z postupov špecifického ošetrenia uvedených v bodoch B, C alebo D časti IV prílohy II k rozhodnutiu 2005/432/ES.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby bol na účely dovozu vystavený na zásielky spracovaného peria alebo jeho častí obchodný doklad, v ktorom sa uvádza, že spracované perie alebo jeho časti boli ošetrené prúdom pary alebo inou metódou zabraňujúcou prenosu patogénov.

Uvedený obchodný doklad sa však nevyžaduje v prípade spracovaného ozdobného peria, spracovaného peria, ktoré prepravujú cestujúci pre ich osobnú potrebu, alebo zásielok spracovaného peria zaslaných súkromným osobám na iné ako priemyselné účely.

Článok 3

Členské štáty bezodkladne prijmú nevyhnutné opatrenia s cieľom zosúladiť ich s týmto rozhodnutím a tieto opatrenia uverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. októbra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 31.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1, opravené znenie v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2005, s. 3.

(4)  Nehodiace sa prečiarknuť.“