ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 273

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
19. októbra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1699/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1700/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1701/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, hrozno a jablká)

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1703/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1704/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v septembri 2005 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1705/2005 z 18. októbra 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

16

 

*

Smernica Komisie 2005/67/ES z 18. októbra 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú na účely ich prispôsobenia prílohy I a II smernice Rady 86/298/EHS, prílohy I a II smernice Rady 87/402/EHS a prílohy I, II a III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o schvaľovaní typov poľnohospodárskych a lesných traktorov ( 1 )

17

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/464/ES o implementácii prieskumných programov zameraných na mor hydiny u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2005) 3960]

21

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/727/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

25

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/728/SVV z 12. októbra 2005, ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1699/2005

z 18. októbra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

45,3

204

40,1

999

42,7

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

90,5

999

90,5

0805 50 10

052

76,6

388

60,9

524

55,3

528

67,6

999

65,1

0806 10 10

052

89,1

400

200,0

508

210,4

624

178,2

999

169,4

0808 10 80

388

80,2

400

118,7

404

91,3

512

43,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

82,9

999

85,4

0808 20 50

052

93,1

388

57,0

720

55,8

999

68,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1700/2005

z 18. októbra 2005,

ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2131/93 z 28. júla 1993, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr (2), sa ustanovuje, že predaj obilnín v držbe intervenčnej agentúry sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže a za ceny, ktoré nenarúšajú trh.

(2)

Následkom nepriaznivých klimatických podmienok na Pyrenejskom poloostrove došlo na vnútornom trhu Spoločenstva k relatívnemu zvýšeniu cien, čo sťažuje chovateľom a krmovinárskemu priemyslu zásobovanie za konkurencieschopné ceny.

(3)

Slovensko má veľké intervenčné zásoby kukurice, ktoré by sa mali využiť.

(4)

Zásoby kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry by sa preto mali umiestniť na vnútorný trh s obilninami.

(5)

Verejnú súťaž by mala riadiť Komisia, aby sa zohľadnila situácia na trhu Spoločenstva. Navyše by sa mal stanoviť koeficient pridelenia pre ponuky, ktoré sa nachádzajú na úrovni minimálnej predajnej ceny.

(6)

Okrem toho je dôležité, aby sa v oznámení poľskej intervenčnej agentúry Komisii zachovala anonymita uchádzačov.

(7)

S cieľom zmodernizovať riadenie by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval elektronickou cestou.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Slovenská intervenčná agentúra ponúkne na predaj 98 625 ton kukurice, ktoré má vo svojej držbe, na vnútorný trh Spoločenstva prostredníctvom stálej verejnej súťaže.

Článok 2

Predaj stanovený v článku 1 sa riadi nariadením (EHS) č. 2131/93.

Avšak na základe výnimky z uvedeného nariadenia:

a)

sa ponuky vyhotovujú vzhľadom na skutočnú kvalitu dávky, na ktorú sa ponuka vzťahuje,

b)

minimálna predajná cena sa stanovuje na takej úrovni, aby nenarúšala trhy s obilninami a v žiadnom prípade nebola nižšia ako intervenčná cena platná v príslušnom mesiaci, vrátane mesačných zvýšení.

Článok 3

Na základe výnimky z článku 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je zábezpeka za ponuku stanovená na 10 eur na tonu.

Článok 4

1.   Lehota na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 26. októbra 2005 o 15:00 hodine (bruselského času).

Lehota na predloženie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každú stredu o 15:00 hodine (bruselského času) s výnimkou 2. novembra 2005, 28. decembra 2005, 12. apríla 2006 a 24. mája 2006. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predloženie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 28. júna 2006 o 15:00 hodine (bruselského času).

2.   Ponuky sa musia predložiť slovenskej intervenčnej agentúre na túto adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel.: 421-2-58243271

fax: 421-2-58243362

Článok 5

Slovenská intervenčná agentúra oznámi Komisii prijaté ponuky najneskôr do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Toto oznámenie sa uskutoční elektronickou cestou podľa vzoru uvedeného v prílohe.

Článok 6

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu alebo sa rozhodne nevybrať žiadnu z ponúk. V prípade, že sa ponuky vzťahujú na rovnajú dávku a na celkové množstvo vyššie, ako je dostupné množstvo, cena sa môže stanoviť zvlášť pre každú dávku.

V prípade ponúk, ktoré sú na úrovni minimálnej predajnej ceny, sa súčasne s cenou môže stanoviť aj koeficient pridelenia ponúkaných množstiev.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. ES L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).


PRÍLOHA

Stála verejná súťaž na ďalší predaj 98 625 ton kukurice v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

[Nariadenie (ES) č. 1700/2005]

1

2

3

4

Poradové čísla uchádzača

Číslo dávky

Množstvo

(t)

Ponúknutá cena

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atď.

 

 

 


(1)  Odovzdať GR AGRI (D2).


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1701/2005

z 18. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), najmä na jeho článok 145 písmená c), d) a f),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 795/2004 (2) sa zavádzajú pravidlá uplatňovania schémy jednotných platieb od roku 2005. Skúsenosti s administratívnym a operatívnym zavádzaním tejto schémy na národnej úrovni ukázali, že v určitých ohľadoch je potrebné stanoviť podrobnejšie pravidlá a v iných ohľadoch sa musia vyjasniť a upraviť už existujúce pravidlá.

(2)

Je vhodné upresniť uplatňovanie definície trvalých kultúr a viacročných plodín vo vzťahu k podmienkam oprávnenosti na poskytnutie podpory v rámci schémy jednotných platieb v prípade využívania pôdy vyňatej z produkcie na výrobu surovín podľa ustanovení kapitoly 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (3), ako aj vo vzťahu k režimu podpory pre energetické plodiny uvedenému v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(3)

Podľa predchádzajúceho režimu pre poľnohospodárske plodiny pestované na ornej pôde stanoveného nariadením Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999 stanovujúcim systém podpory pre pestovateľov niektorých plodín pestovaných na ornej pôde (4) sa na pôdu vyňatú z produkcie, na ktorej sa vysadili trvalé kultúry používané na produkciu surovín, alebo na pôdu, na ktorej sa vysadili viacročné plodiny, vzťahovali platby na plochu. V článku 54 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa oprávnenosť na platbu obmedzuje na plochy, na ktorých neboli v čase podania žiadosti na rok 2003 trvalé kultúry, zatiaľ čo pri uplatňovaní článku 53 uvedeného nariadenia sa plochy s trvalými kultúrami používané na produkciu surovín nevylučujú zo stanovovania platobných nárokov, keďže týmto pozemkom boli poskytnuté priame platby v referenčnom období. Je preto vhodné umožniť poľnohospodárom, ktorí v roku 2003 pestovali takéto plodiny podľa príslušného osobitného režimu pre pôdu vyňatú z produkcie, alebo ktorí pestovali viacročné plodiny, používať takúto plochu najskôr na stanovenie nárokov za vyňatie pôdy z produkcie ustanovených v článku 53 uvedeného nariadenia a neskôr na využitie stanovených nárokov za vyňatie pôdy z produkcie.

(4)

Navyše, pokiaľ v regionálnom modeli ustanovenom v článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003 je referenčným rokom pre stanovenie platobných nárokov prvý rok uplatňovania schémy, ako stanovuje článok 38 ods. 1 nariadenia (ES) č. 795/2004, je vhodné upresniť, že pôda vyňatá z produkcie, na ktorej sú vysadené trvalé kultúry používané na účely uvádzané v článku 55 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, a pôda, na ktorej sú vysadené trvalé kultúry, a ktoré tiež podliehajú žiadosti o podporu pre energetické plodiny, ako ustanovuje článok 88 daného nariadenia, sa považujú za oprávnené hektáre, pri ktorých možno stanoviť a použiť platobné nároky.

(5)

Je tiež nevyhnutné uviesť, ktoré plodiny je povolené pestovať na pôde vyňatej z produkcie a ktoré plodiny je povolené pestovať na energetické účely na pôde, na ktorú sa vzťahuje žiadosť o pomoc v rámci schémy jednotných platieb. Je preto vhodné umožniť použitie platobných nárokov v súlade s podmienkami na poskytnutie podpory stanovenými pre plochy s trvalými kultúrami používanými na produkciu surovín podľa kapitoly 16 nariadenia (ES) č. 1973/2004, a pre plodiny používané na produkciu energetických produktov podľa schémy stanovenej v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(6)

Nariadenie (ES) č. 795/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Vzhľadom na to, že nariadenie (ES) č. 795/2004 sa uplatňuje od 1. januára 2005, je vhodné ustanoviť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo spätne od uvedeného dátumu a v dôsledku toho splnomocniť poľnohospodárov, ktorí podali žiadosti na rok 2005, na úpravu ich žiadosti o jednotnú platbu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 795/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa písmená c) a d) nahrádzajú takto:

„c)

‚trvalé kultúry’ znamenajú plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu päť rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu, vrátane škôlok stanovených v bode G/05 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2000/115/ES (5), a výmladkové porasty (kód KN ex 0602 90 41), s výnimkou viacročných plodín a škôlok viacročných plodín.

d)

‚viacročné plodiny’ znamenajú plodiny nasledujúcich produktov a škôlky takýchto viacročných plodín:

Kód KN

 

0709 10 00

Artičoky

0709 20 00

Špargľa

0709 90 90

Rebarbora

0810 20

Maliny, černice, moruše a ostružinové maliny

0810 30

Čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše

0810 40

Brusnice, čučoriedky a iné plody rodu Vaccinium

2.

Vkladá sa tento článok 3b:

„Článok 3b

Poskytnutie podpory

1.   Na účely článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa za hektáre, pri ktorých je možné stanoviť a použiť platobné nároky, považujú tieto plochy:

a)

plochy vysadené výmladkovými porastmi (kód KN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kód KN ex 0602 90 51) alebo Phalaris arundicea medzi 30. aprílom 2004 a 10. marcom 2005,

b)

plochy vysadené výmladkovými porastmi (kód KN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kód KN ex 0602 90 51), alebo Phalaris arundicea pred 30. aprílom 2004 a prenajaté alebo získané medzi 30. aprílom 2004 a 10. marcom 2005 s cieľom uplatňovania schémy jednotných platieb.

2.   Na účely článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003 pôda vyňatá z produkcie vysadená trvalými kultúrami používanými na účely uvádzané v článku 55 písm. b) daného nariadenia a pôda vysadená trvalými kultúrami, ktoré tiež podliehajú žiadosti o podporu pre energetické plodiny stanovenej v článku 88 daného nariadenia, sa považujú za hektáre, pri ktorých možno použiť najskôr nároky za vyňatie pôdy z produkcie a potom platobné nároky.

3.   Na účely článku 54 ods. 2 nariadenia (ES) 1782/2003, pôda vyňatá z produkcie, ktorá bola vysadená trvalými kultúrami použitými na účely uvádzané v článku 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999 (6), a ktorej bola poskytnutá platba na plochu uvádzaná v článku 2 ods. 2 daného nariadenia pre rok 2003, sa považuje za hektáre, pri ktorých možno použiť nároky za vyňatie pôdy z produkcie uvádzané v článku 53 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003, na účely článku 54 ods. 2 tohto nariadenia, pôda vysadená viacročnými plodinami v deň stanovený v žiadosti o podporu na plochu v roku 2003, sa považuje za hektáre, pri ktorých je možné poskytnúť nároky za vyňatie pôdy z produkcie uvádzané v článku 53 tohto nariadenia.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 60 nariadenia (ES) č. 1782/2003, v ktorom členský štát využíva možnosť uvádzanú v článku 59 tohto nariadenia:

a)

na účely článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pôda vyňatá z produkcie, ktorá bola vysadená trvalými kultúrami použitými na účely uvádzané v článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1251/1999, a ktorej bola poskytnutá platba na plochu uvádzaná v článku 2 ods. 2 daného nariadenia pre rok 2003 sa považuje za hektáre, pri ktorých možno stanoviť platobné nároky za vyňatie pôdy z produkcie;

b)

na účely článku 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pôda osiata trvalými kultúrami používanými na účely uvádzané v článku 55 písm. b nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa považuje za hektáre, pri ktorých možno stanoviť platobné nároky za vyňatie pôdy z produkcie;

c)

na účely článku 59 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pôda osiata trvalými kultúrami, ktorá tiež podlieha žiadosti o podporu pre energetické plodiny uvádzanej v článku 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa považuje za hektáre, pri ktorých možno stanoviť platobné nároky;

d)

na účely článku 59 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pôda osiata viacročnými plodinami sa považuje za hektáre, pri ktorých možno stanoviť platobné nároky.

6.   Poľnohospodári dotknutí uplatnením odsekov 2 až 5 tohto článku v roku 2005 môžu modifikovať svoju jedinú žiadosť do štyroch týždňov od 19. októbra 2005 alebo termínu, ktorý stanoví príslušný členský štát.

3.

Článok 48a sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 4 sa nahrádza týmto textom:

„Akékoľvek odvolanie sa na články 58 a 59 alebo 58 ods. 1 a 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v článku 3b a kapitolách 6 a 7 tohto nariadenia sa interpretuje ako odvolanie sa na článok 71e nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

2.

Odsek 6 sa nahrádza týmto textom:

„Akékoľvek odvolanie sa na článok 60 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v článku 3b, v článku 8 ods. 2, v článku 9 ods. 1 písm. e), v článku 41 a v článku 50a tohto nariadenia sa interpretuje ako odvolanie sa na článok 71g nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

3.

Odsek 7 sa nahrádza týmto textom:

„Akékoľvek odvolanie sa na článok 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v článkoch 39, 43 a 48b tohto nariadenia sa interpretuje ako odvolanie sa na článok 71j ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

4.

Odsek 8 sa nahrádza týmto textom:

„Články 3a, 3b ods. 1, 3 a 4, a články 7, 10, 12 až 17, 27, 28, 30, 31, 31a, 40, 42, 45 až 46 a 49 sa neuplatňujú.“

5.

Vkladá sa nový odsek 10:

„Akékoľvek odvolanie sa na článok 59 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v článku 3b tohto nariadenia sa interpretuje ako odvolanie sa na článok 71f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1085/2005 (Ú. v. EÚ L 177, 9.7.2005, s. 27).

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2005 (Ú. v. ES L 172, 5.7.2005, s. 76).

(4)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003.

(5)  Ú.v. ES L 38, 12.2.2000, s. 1.“

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.“


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1702/2005

z 18. októbra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady v rámci systémov A 1 a B za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, hrozno a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovilo podmienky uplatňovania vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa na produkty vyvážané Spoločenstvom môže v nevyhnutnej miere pre umožnenie ekonomicky dôležitého vývozu vzťahovať vývozná náhrada so zreteľom na vymedzené normy, vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy.

(3)

Podľa článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dohliadnuť na to, aby sa nenarušili obchodné toky, predtým zavedené prostredníctvom režimu náhrad. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu sezónneho zamerania vývozu ovocia a zeleniny je potrebné na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú zaviedlo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3), stanoviť pre každý produkt predbežné množstvá. Tieto množstvá je potrebné prerozdeliť so zreteľom na to, ako príslušné produkty podliehajú skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 treba pri určovaní náhrad brať do úvahy situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich disponibilitu, ale aj cien, ktoré sú zaužívané na medzinárodnom trhu. Takisto je potrebné brať do úvahy výdavky spojené s predajom a s prepravou, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu.

(5)

Podľa článku 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sú ceny na trhu Spoločenstva stanovené vzhľadom na ceny, ktoré sa z hľadiska vývozu javia ako najvýhodnejšie.

(6)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu pre určitý produkt spôsobiť nevyhnutnú diferenciáciu náhrady podľa miesta jeho určenia.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny, hrozno a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa skutočne môžu stať ekonomicky dôležitým vývozným artiklom.

(8)

Aby sa umožnilo čo najefektívnejšie využitie disponibilných zdrojov a vzhľadom na vývoznú štruktúru Spoločenstva majú sa určiť vývozné náhrady podľa systémov A 1 a B.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pre systém A 1 sú miera náhrad, obdobie na predkladanie žiadostí o náhrady a predpokladané množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe. Pre systém B sú smerná miera náhrad, obdobie na doručenie žiadostí o povolenia a plánované množstvá pre príslušné produkty určené v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. novembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 558/2005 (Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, hrozno a jablká)

Kód produktu (1)

Krajina určenia (2)

Systém A 1

Lehota na podávanie žiadostí o náhradu: 9.11.2005 – 9.1.2006

Systém B

Lehota na podávanie žiadostí o povolenia: 16.11.2005 – 16.1.2006

Miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

Smerná miera náhrady

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 072

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

54 862

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

13 048

0806 10 10 9100

A00

22

 

22

5 125

0808 10 80 9100

F04, F09

35

 

35

30 091


(1)  Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série A sú definované v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora (vrátane Kosova, v správe Spojených národov na základe rezolúcie Rady bezpečnosti 1244 z 10. júna 1999), Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Rás al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia v zmysle článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1703/2005

z 18. októbra 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu so spracovanými produktmi na báze ovocia a zeleniny (1) a najmä na jeho článok 16 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/95 (2) stanovilo pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov;

(2)

Podľa článku 16 odsek 1 nariadenia (ES) č. 2201/96, v miere potrebnej na umožnenie ekonomicky významného vývozu, môžu byť produkty uvedené v článku 1 odsek 2 bod a) tohto nariadenia predmetom vývoznej náhrady s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzatvorených podľa článku 300 zmluvy. Článok 18 odsek 4 nariadenia (ES) č. 2201/96 ukladá, že v prípade, keď náhrada za cukry obsiahnuté v produktoch vymenovaných v článku 1 odsek 2 bod b) nie je dostatočná na umožnenie vývozu týchto produktov, použije sa náhrada určená podľa článku 17 tohto nariadenia;

(3)

V súlade s článkom 16 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 treba dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky režimu náhrad. Z tohto dôvodu treba určiť predpokladané množstvá pre jednotlivé produkty na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktoré stanovuje nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3).

(4)

Podľa článku 17 odsek 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 musia byť náhrady určené tak vzhľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien spracovaných produktov na báze ovocia a zeleniny na trhu spoločenstva a ich disponibilitu, ako aj vzhľadom na ceny zaužívané v medzinárodnom obchode. Rovnako treba brať do úvahy náklady na uvedenie na trh a dopravu, ako aj ekonomické hľadisko plánovaného vývozu;

(5)

V súlade s článkom 17 odsek 3 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa ceny na trhu spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu;

(6)

Situácia v medzinárodnom obchode alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnej diferenciácii náhrady pre stanovený produkt, podľa miesta určenia tohto produktu;

(7)

Dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy a niektoré druhy pomarančovej šťavy môžu byť v súčasnosti predmetom ekonomicky významného vývozu;

(8)

Vzhľadom na to treba stanoviť sadzbu náhrad a plánované množstvá;

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Sadzba vývoznej náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, lehota na predloženie žiadostí o licencie, lehota na výdaj licencií a predpokladané množstvá sú určené v prílohe.

2.   Licencie vydané z titulu potravinovej pomoci v zmysle článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 498/2004 (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 558/2005 (Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadenia Komisie z 18. októbra 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na spracované produkty na báze ovocia a zeleniny, s výnimkou náhrad poskytnutých na základe pridaných cukrov (dočasne konzervované čerešne, lúpané rajčiny, konzervované čerešne, upravené lieskové orechy, niektoré druhy pomarančovej šťavy)

Lehota na predloženie žiadostí o licencie: od 25. októbra 2005 do 23. februára 2006.

Lehota na udeľovanie licencií: od novembra 2005 do februára 2006.

Kód produktu (1)

Kód miesta určenia (2)

Sadzba náhrady

(v EUR/t netto)

Predpokladanémnožstvá

(v t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Číselné kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy miest určenia série „A“ sú definované v prílohe II zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 3846/87.

Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

F06

Všetky miesta určenia s výnimkou krajín Severnej Ameriky.

F10

Všetky miesta určenia s výnimkou Spojených štátov amerických a Bulharska.


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1704/2005

z 18. októbra 2005,

ktorým sa určuje rozsah, v ktorom možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v septembri 2005 na niektoré produkty na báze bravčového mäsa v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Bulharskom a Rumunskom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1898/97 z 29. septembra 1997, ustanovujúce v sektore bravčového mäsa pravidlá uplatňovania v rámci režimu, ktorý určujú dohody, ktoré uzatvorilo Spoločenstvo s Poľskou republikou, Maďarskou republikou, Českou republikou, Slovenskom, Bulharskom a Rumunskom (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 5,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na štvrtý štvrťrok 2005 sa vzťahujú na menšie alebo rovnaké množstvo, ako je disponibilné množstvo, a možno im plne vyhovieť.

(2)

Určí sa prebytok, ktorý sa pripočíta k disponibilnému množstvu na nasledujúce obdobie.

(3)

Odporúča sa, aby prevádzkovatelia upriamili pozornosť na skutočnosť, že povolenia sa môžu použiť len na produkty, ktoré zodpovedajú všetkým veterinárnym ustanoveniam, ktoré v súčasnosti v Spoločenstve platia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   V zmysle prílohy I sa žiadostiam o dovozné povolenia, predloženým na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2005 podľa nariadenia (ES) č. 1898/97, vyhovuje.

2.   Na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006 sa žiadosti o dovozné povolenia môžu predkladať na celkové množstvo v zmysle prílohy II, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1898/97.

3.   Povolenia sa môžu použiť len na produkty, ktoré zodpovedajú všetkým veterinárnym ustanoveniam, ktoré v súčasnosti v Spoločenstve platia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 267, 30.9.1997, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1467/2003 (Ú. v. EÚ L 210, 28.8.2003, s. 11).


PRÍLOHA I

Skupina

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia predložených na obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2005

B1

15

16

17


PRÍLOHA II

(v t)

Skupina

Celkové disponibilné množstvo na obdobie od 1. januára do 31. marca 2006

B1

3 000,0

15

843,8

16

1 593,8

17

11 718,8


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1705/2005

z 18. októbra 2005,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 22,439 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/17


SMERNICA KOMISIE 2005/67/ES

z 18. októbra 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú na účely ich prispôsobenia prílohy I a II smernice Rady 86/298/EHS, prílohy I a II smernice Rady 87/402/EHS a prílohy I, II a III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o schvaľovaní typov poľnohospodárskych a lesných traktorov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 86/298/EHS z 26. mája 1986 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových a lesných traktorov (1), najmä na jej článok 12,

so zreteľom na smernicu Rady 87/402/EHS z 25. júna 1987 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča kolesových a lesných traktorov (2), najmä na jej článok 11,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS (3), najmä na článok 19 ods. 1 písm. a) a b),

keďže:

(1)

Smernica 2003/37/ES zaviedla montáž ukotvenia bezpečnostných pásov ako novú požiadavku na schvaľovanie typov celého poľnohospodárskeho alebo lesného vozidla v súlade so smernicou Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa ukotvenia bezpečnostných pásov motorových vozidiel (4). Keďže smernica 76/115/EHS sa týka schvaľovania typov rôznych kategórii motorových vozidiel, ktoré nie sú poľnohospodárske, je potrebné špecifikovať, ktoré požiadavky tejto smernice sa týkajú určitých poľnohospodárskych alebo lesných traktorov.

(2)

Požiadavky doplnku 1 prílohy I smernice 76/115/EHS na stredné sedadlá nasmerované dopredu vozidla kategórie N3 sú primerané pre traktory s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h.

(3)

Dňa 29. marca 2005 Rada OECD schválila rozhodnutie C(2005) 1, ktorým sa ustanovujú nové verzie kódov OECD na testovanie poľnohospodárskych a lesných traktorov.

(4)

Je vhodné prispôsobiť odkazy na kódy OECD v smerniciach 2003/37/ES, 86/298/EHS a 87/402/EHS s cieľom zohľadniť rozhodnutie C(2005) 1 Rady OECD.

(5)

Smernice 86/298/EHS, 87/402/EHS a 2003/37/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 20 ods. 1 smernice 2003/37/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I, II a III k smernici 2003/37/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

V súlade s prílohou II k tejto smernici sa týmto menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici 86/298/EHS.

Článok 3

V súlade s prílohou III k tejto smernici sa týmto menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici 87/402/EHS.

Článok 4

1.   Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2005 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. októbra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 186, 8.7.1986, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/13/ES (Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 35).

(4)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 96/38/ES (Ú. v. ES L 187, 26.1.1996, s. 95).


PRÍLOHA I

Prílohy I, II a III k smernici 2003/37/ES sa týmto menia a doplňujú takto:

1.

V prílohe I časť 4 položke 3.6.1. sa slová „kód 1 a 2 OECD“ nahrádzajú „kód 2 OECD“.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V riadku 26.1 kapitola B časť I sa slová „body upevnenia bezpečnostných pásov“ nahrádzajú slovami „ukotvenie bezpečnostných pásov (1).

b)

Časť II. C kapitoly B sa nahrádza takto:

„Časť II. C

Súlad so štandardizovanými kódmi OECD

Skúšobné bulletiny (úplné), ktoré sa riadia uvedenými kódmi OECD, sa môžu používať namiesto skúšobných správ, ktoré sú vypracované v súlade s príslušnými samostatnými smernicami.

Číslo uvedené v tabuľke v časti I (samostatné smernice)

Predmet

Kódy OECD (2)

10.1.

77/536/EHS

Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných traktorov (dynamické skúšky)

kód 3

26.1.

76/115/EHS

16.1.

79/622/EHS

Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných traktorov (statická skúška)

kód 4

26.1.

76/115/EHS

19.1.

86/298/EHS

Úradné skúšky o ochranných konštrukciách, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových a lesných traktorov

kód 7

26.1.

76/115/EHS

21.1.

87/402/EHS

Úradné skúšky o ochranných konštrukciách, ktoré sú namontované na prednej časti úzkorozchodných kolesových a lesných traktorov

kód 6

26.1.

76/115/EHS

 

SD (3)

Úradné skúšky ochranných konštrukcií poľnohospodárskych a lesných pásových traktorov

kód 8

26.1.

76/115/EHS

3.

V prílohe III časť I. A položke 3.6.1. sa slová „kód 1 a 2 OECD“ nahrádzajú slovami „kód 2 OECD“.


(1)  Minimálny počet bodov upevnenia, ktorý sa požaduje na traktory kategórií T1, T2, T3, C1, C2 a C3, sú dva body, tak ako to ustanovuje príloha I doplnok 1 k smernici 76/115/EHS na stredné sedadlá nasmerované dopredu vozidla kategórie N3. Skúšobné zaťaženia stanovené v bodoch 5.4.3. a 5.4.4. prílohy I smernice na vozidlá kategórie N3 sa použijú pre tieto kategórie traktorov.“

(2)  Skúšobné bulletiny musia byť v súlade s rozhodnutím OECD C(2005) 1. Rovnocennosť skúšobného bulletinu pre ukotvenie bezpečnostných pásov sa môže uznať, len ak boli odskúšané.

Skúšobné správy v súlade s kódmi podľa rozhodnutia C(2000) 59, zmeneného a doplneného rozhodnutím C(2003) 252, sa môžu prijímať aj počas prechodného obdobia jedného roka odo dňa uverejnenia rozhodnutia C(2005) 1 na internetovej stránke OECD, t. j. do 21. apríla 2006.

(3)  SD: bude riešiť samostatná smernica.“


PRÍLOHA II

Prílohy I a II k smernici 86/298/EHS sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa bod 1 nahradzuje týmto:

„1.

S výnimkou bodu 1.1 sa použijú definície a požiadavky bodu 1 kódu 7 rozhodnutia OECD C(2005) 1 z 29. marca 2005.“

2.

Príloha II sa nahradzuje týmto znením:

„PRÍLOHA II

Technické požiadavky

Technické požiadavky na schvaľovanie EK typov ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových a lesných traktorov, sú tie, ktoré sú uvedené v bode 3 kódu 7 rozhodnutia OECD C(2005) 1 z 29. marca 2005, s výnimkou bodov 3.1.4 (‚skúšobné správy’), 3.4 (‚malé úpravy’), 3.5 (‚označovanie’) a 3.6 (‚výkonnosť upevnenia bezpečnostných pásov’).“


PRÍLOHA III

Prílohy I a II k smernici 87/402/EHS sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa bod 1 nahradzuje týmto:

„S výnimkou bodu 1.1 sa použijú definície a požiadavky bodu 1 kódu 6 rozhodnutia OECD C(2005) 1 z 29. marca 2005.“

2.

Príloha II sa nahradzuje týmto znením:

„PRÍLOHA II

Technické požiadavky

Technické požiadavky schvaľovania EK typov ochranných konštrukcií chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných kolesových a lesných traktorov, sú tie, ktoré sú uvedené v bode 3 kódu 6 rozhodnutia OECD C(2005) 1 z 29. marca 2005, s výnimkou bodov 3.2.4 (‚skúšobné správy’), 3.5 (‚malé úpravy’), 3.6 (‚označovanie’) a 3.7 (‚výkonnosť upevnenia bezpečnostných pásov’).“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. októbra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/464/ES o implementácii prieskumných programov zameraných na mor hydiny u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch

[oznámené pod číslom K(2005) 3960]

(2005/726/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovuje finančný príspevok Spoločenstva na prijatie vedeckých a technických opatrení potrebných na vývoj veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva, ako aj na vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti veterinárnej medicíny.

(2)

Vedecký výbor pre zdravie a ochranu zvierat vo svojej správe z 27. júna 2000 odporučil, aby sa vykonali prieskumy zamerané na mor hydiny u kŕdľov hydiny a voľne žijúcich vtákov, najmä s cieľom zistiť výskyt infekcií vírusom moru hydiny subtypov H5 a H7.

(3)

Smernicou Rady 92/40/EHS z 19. mája 1992, ktorou sa zavádzajú opatrenia Spoločenstva na kontrolu moru hydiny (2), sa definujú kontrolné opatrenia Spoločenstva, ktoré sa majú uplatňovať v prípade prepuknutia moru hydiny. Nestanovujú sa ňou však pravidelné prieskumy zamerané na túto chorobu u hydiny a voľne žijúcich vtákov.

(4)

V rozhodnutí Komisie 2005/464/ES z 21. júna 2005 o implementácii prieskumných programov zameraných na mor hydiny u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch (3), sa ustanovuje implementácia prieskumov zameraných na mor hydiny u hydiny a voľne žijúcich vtákov v členských štátoch v roku 2005 za predpokladu, že plány prieskumov sú schválené Komisiou. Pomocou takýchto prieskumov by sa mal zisťovať výskyt infekcií u hydiny, čo by mohlo viesť k preskúmaniu platných právnych predpisov a prispieť k znalostiam o možných ohrozeniach, ktoré predstavujú voľne žijúce zvieratá pre človeka a zvieratá. V uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje, že do 30. júna 2005 predložia členské štáty Komisii na schválenie programy zamerané na implementáciu uvedených prieskumov v súlade s usmerneniami prílohy k predmetnému rozhodnutiu.

(5)

Členské štáty predložili predmetné programy do 30. júna 2005. Po nedávnom vývoji situácie týkajúcej sa moru hydiny v Ázii, a najmä pokiaľ ide o prieskum sťahovavých vtákov, dospela expertná skupina zvolaná 25. augusta 2005 a 6. septembra 2005 k záveru, že pri zohľadnení súčasných poznatkov o migračných trasách druhov vtákov pochádzajúcich zo strednej a západnej Ázie je náležité zlepšiť sledovanie voľne žijúcich vtákov a zintenzívniť prieskumné programy, ktoré boli naplánované na obdobie 2005/2006 tak, že sa pozdĺž migračných trás sťahovavých vodných vtákov, ktoré by mohli predstavovať riziko zavlečenia choroby, rozšíri odber vzoriek.

(6)

V súlade s uvedenými závermi upravili členské štáty svoje programy a oznámili tieto úpravy Komisii, aby ich schválila. Aby mohli byť upravené programy zmenené a doplnené a aby sa o finančnom príspevku mohlo rozhodnúť včas, mala by sa upraviť uzávierka predkladania programov, zoznam testov, ktoré sa majú financovať, ako aj podmienky uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2005/464/ES.

(7)

Rozhodnutie 2005/464/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/464/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa „30. júna 2005“ nahrádza takto: „13. septembra 2005“.

2.

Do článku 3 sa dopĺňa nasledovné písmeno e):

„e)

:

test PCR

:

10 EUR na test“;

3.

Časť D prílohy sa nahrádza časťou D v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

4.

Do prílohy sa dopĺňa časť F.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. októbra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 52.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu č. 2005/464/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť D sa nahrádza takto:

„D.   PRIESKUM MORU HYDINY U VOĽNE ŽIJÚCICH VTÁKOV

V tých členských štátoch, kde sa dozor vzťahuje aj na voľne žijúce vtáky, platia tieto usmernenia:

D.1.   Plán prieskumu a implementácia

1.

Spojenie s inštitúciami na ochranu/sledovanie operencov a špecializovanými stanicami bude nevyhnutné. Odber vzoriek v prípade vhodnosti uskutočnia zamestnanci týchto skupín/staníc alebo lovci.

2.

Aktívny dozor, ktorý sa vzťahuje na živé alebo ulovené vtáky, sa zameriava na:

a)

na identifikáciu populácie druhov voľne žijúcich vtákov predstavujúcich zvýšené riziko, so zreteľom na:

i)

pôvod a migračné trasy;

ii)

počty voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve a

iii)

pravdepodobnosť kontaktu s domácou hydinou.

b)

identifikáciu oblastí vystavených riziku, so zreteľom na:

i)

miesta, v ktorých dochádza k styku veľkého množstva sťahovavých vtákov rôznych druhov, a najmä tých, ktoré sú uvedené v časti F;

ii)

vzdialenosť od fariem s domácou hydinou;

iii)

polohy pozdĺž migračných trás.

Pri odbere vzoriek sa musí zohľadniť sezónnosť migračných modelov, ktorá sa môže líšiť v rôznych členských štátoch, ako aj druhy vtákov uvedené v prílohe F.

3.

Pasívny dozor vzťahujúci sa na voľne žijúce vtáky, ktoré sa našli mŕtve, sa primárne zameriava na výskyt abnormálnej úmrtnosti alebo na významné prepuknutia choroby:

a)

u druhov voľne žijúcich vtákov uvedených v časti F a iných voľne žijúcich vtákov, ktoré žijú s nimi v kontakte a

b)

v oblastiach uvedených v bode 2 písm. b) i).

Prípady úmrtnosti u viacerých druhov v tej istej oblasti sú ďalším faktorom, ktorý sa zohľadňuje.

D.2.   Postupy pri odbere vzoriek

1.

Odoberie sa kloakálny ster na virologické vyšetrenie. Okrem operencov, ktoré na jeseň migrujú po prvý raz, môžu hosťujúce druhy s vysokou suspektibilitou a častejším kontaktom s hydinou (ako napr. kačice druhu Mallard) poskytnúť najvyššiu šancu na úspech.

2.

Okrem kloakálneho steru alebo výkalov sa vzorky odoberajú na izoláciu vírusu a molekulárnu detekciu (PCR) z tkanív (a to z mozgu, srdca, pľúc, obličiek a z čriev) u voľne žijúcich vtákov, ktoré sa našli mŕtve alebo boli zastrelené. Molekulárne techniky sa vykonávajú len v laboratóriách, ktoré sú schopné zabezpečiť záruku kvality, a pri použití metód, ktoré sú uznané referenčným laboratóriom Spoločenstva (CRL) pre mor hydiny.

3.

Vzorky sa odoberajú rozličným druhom voľne žijúcich vtákov. Vodné a morské vtáky sú pri odbere vzoriek hlavnou cieľovou skupinou.

4.

Stery, ktoré obsahujú trus, alebo pozorne zozbieraný trus sa odoberajú voľne žijúcim vtákom, ktoré sa odchytia do pasce, ulovia alebo nájdu mŕtve.

5.

Povoľuje sa akumulovať až päť vzoriek rovnakých druhov, odobratých v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Ku skladovaniu a preprave vzoriek sa musí pristupovať s osobitnou starostlivosťou. Ak nie je zaručená rýchla preprava vzoriek do laboratória do 48 hodín (v prostriedku na prepravu s teplotou 4 °C), vzorky sa uskladnia v suchom ľade pri teplote – 70 °C.“

2.

Dopĺňa sa táto časť F:

„F.   ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ PREDSTAVUJÚ ZVÝŠENÉ RIZIKO, POKIAĽ IDE O MOR HYDINY (1)

 

Latinský názov

Anglický názov

Slovenský názov

1.

Anser albifrons

White-fronted Goose

hus bieločelá

2.

Anser fabalis

Bean Goose

hus siatinná

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

kačica divá

4.

Anas strepera

Gadwal

kačica chripľavá

5.

Anas acuta

Northern Pintail

kačica ostrochvostá

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

kačica lyžičiarka

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

kačica hvízdavá

8.

Anas crecca

Common teal

kačica chrapkavá

9.

Anas querquedula

Garganay

kačica chrapľavá

10.

Aythya ferina

Common Pochard

chochlačka sivá

11.

Aythya fuligula

Tufted Duck

chochlačka vrkočatá

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

cíbik chochlatý

13.

Philomachus pugnax

Ruff

pobrežník bojovný

14.

Larus ribibundus

Black-headed Gull

čajka smejivá

15.

Larus canus

Common Gull

čajka sivá


(1)  Na všetky prirodzene sa vyskytujúce druhy voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve vrátane druhov uvedených v tabuľke v tejto časti sa vzťahuje ochranný režim smernice 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Preto sa pri akomkoľvek dozore, ktorý sa vzťahuje na mor hydiny, v plnej miere zohľadňujú požiadavky tejto smernice.“


Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/25


ROZHODNUTIE RADY 2005/727/SVV

z 12. októbra 2005,

ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2005/211/SVV o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutie 2005/211/SVV stanovuje, že ustanovenia článku 1 uvedeného rozhodnutia sa uplatňujú odo dňa, ktorý stanoví Rada, čo najskôr po splnení potrebných podmienok, a že Rada môže rozhodnúť o stanovení rôznych dátumov pre uplatňovanie rôznych ustanovení. Tieto podmienky boli splnené s ohľadom na článok 1 ods. 10 rozhodnutia 2005/211/SVV.

(2)

Je vhodné, aby sa článok 1 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 871/2004 z 29. apríla 2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (2), ktorý je zhodný s článkom 1 ods. 10 rozhodnutia 2005/211/SVV, uplatňoval od toho istého dátumu.

(3)

Samostatné rozhodnutie Rady ustanovuje nadobudnutie účinnosti článku 1 ods. 6 nariadenia (ES) č. 871/2004.

(4)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (3), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia 1999/437/ES (4) v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (5) a 2004/860/ES (6) o podpise v mene Európskej únie a o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení tejto dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 ods. 10 rozhodnutia 2005/211/SVV sa uplatňuje od 1. januára 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. októbra 2005

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44.

(2)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29.

(3)  Dokument Rady 13054/04 je dostupný na http://register.consilium.eu.int

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26.

(6)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78.


19.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 273/26


ROZHODNUTIE RADY 2005/728/SVV

z 12. októbra 2005,

ktorým sa stanovuje dátum uplatňovania určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 871/2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 871/2004 z 29. apríla 2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (1), a najmä na jej článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 871/2004 stanovuje, že ustanovenia článku 1 tohto nariadenia sa uplatňujú odo dňa, ktorý stanoví Rada, ihneď po splnení potrebných predpokladov, a že Rada môže rozhodnúť o stanovení rôznych dátumov pre uplatňovanie rôznych ustanovení. Tieto predpoklady boli splnené s ohľadom na článok 1 ods. 6 nariadenia (ES) č. 871/2004.

(2)

Je vhodné, aby sa článok 1 ods. 10 rozhodnutia Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (2), ktorý je zhodný s článkom 1 ods. 6 nariadenia (ES) č. 871/2004, uplatňoval od toho istého dátumu.

(3)

Samostatné rozhodnutie Rady ustanovuje nadobudnutie účinnosti článku 1 ods. 10 rozhodnutia 2005/211/SVV.

(4)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (3), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode G rozhodnutia 1999/437/ES (4) v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (5) a 2004/860/ES (6) o podpise v mene Európskej únie a o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení tejto dohody,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 ods. 6 nariadenia (ES) č. 871/2004 sa uplatňuje od 1. januára 2006.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. októbra 2005

Za Radu

predseda

C. CLARKE


(1)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44.

(3)  Dokument Rady 13054/04 je dostupný na http://register.consilium.eu.int

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26.

(6)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78.