ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 246

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
22. septembra 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1528/2005 z 21. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1529/2005 z 20. septembra 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1530/2005 z 21. septembra 2005, ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre stolové vína v Taliansku

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1531/2005 z 21. septembra 2005 stanovujúce na hospodársky rok 2005/2006 odhadovanú produkciu neodzrnenej bavlny, ako aj dočasné zníženie cieľovej ceny, ktoré z toho vyplýva

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1532/2005 z 21. septembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

12

 

*

Smernica Komisie 2005/57/ES z 21. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť MCPA a MCPB ako účinné látky ( 1 )

14

 

*

Smernica Komisie 2005/58/ES z 21. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bifenazát a milbemektin medzi účinné látky ( 1 )

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1528/2005

z 21. septembra 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. septembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. septembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 21. septembra 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

31,1

096

20,4

204

49,2

999

33,6

0707 00 05

052

84,9

096

81,9

999

83,4

0709 90 70

052

85,9

999

85,9

0805 50 10

382

63,4

388

62,7

524

60,5

528

59,1

999

61,4

0806 10 10

052

90,2

624

216,6

999

153,4

0808 10 80

388

80,5

400

82,7

508

45,4

512

57,4

528

27,1

720

34,3

804

64,7

999

56,0

0808 20 50

052

94,0

388

70,2

720

84,9

999

83,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

92,0

624

108,8

999

100,4

0809 40 05

052

82,7

066

64,7

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

111,9

999

61,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1529/2005

z 20. septembra 2005

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. septembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 20. septembra 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

34,91

20,00

1 015,08

260,38

546,30

8 565,35

120,55

24,30

14,99

135,56

8 360,75

1 338,89

325,77

23,62

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

141,50

81,07

4 113,91

1 055,24

2 214,04

34 713,49

488,58

98,49

60,75

549,41

33 884,28

5 426,21

1 320,29

95,73

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

62,17

35,62

1 807,47

463,63

972,75

15 251,54

214,66

43,27

26,69

241,39

14 887,23

2 384,03

580,08

42,06

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

53,56

30,68

1 557,15

399,42

838,03

13 139,34

184,93

37,28

22,99

207,96

12 825,48

2 053,87

499,74

36,23

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

104,01

59,59

3 023,88

775,64

1 627,40

25 515,73

359,13

72,39

44,65

403,84

24 906,23

3 988,47

970,47

70,36

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

30,30

17,36

880,91

225,96

474,09

7 433,20

104,62

21,09

13,01

117,65

7 255,64

1 161,91

282,71

20,50

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

52,35

29,99

1 521,97

390,39

819,10

12 842,50

180,75

36,44

22,47

203,26

12 535,73

2 007,47

488,45

35,41

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

483,18

276,81

14 047,41

3 603,24

7 560,08

118 533,01

1 668,31

336,29

207,43

1 876,03

115 701,59

18 528,39

4 508,28

326,87

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

149,26

85,51

4 339,48

1 113,10

2 335,44

36 616,86

515,37

103,89

64,08

579,54

35 742,18

5 723,73

1 392,69

100,98

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,56

4 392,64

1 126,74

2 364,04

37 065,40

521,68

105,16

64,86

586,64

36 180,01

5 793,85

1 409,75

102,21

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

259,94

148,92

7 557,18

1 938,46

4 067,15

63 768,01

897,51

180,92

111,59

1 009,26

62 244,78

9 967,85

2 425,35

175,85

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

408,63

234,10

11 880,04

3 047,30

6 393,64

100 244,57

1 410,91

284,40

175,42

1 586,58

97 850,01

15 669,65

3 812,70

276,44

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

100,36

57,50

2 917,78

748,43

1 570,30

24 620,41

346,52

69,85

43,08

389,67

24 032,30

3 848,52

936,41

67,89

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

138,52

79,36

4 027,19

1 033,00

2 167,37

33 981,73

478,28

96,41

59,47

537,83

33 170,00

5 311,83

1 292,46

93,71

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

334,34

191,54

9 720,27

2 493,31

5 231,28

82 020,29

1 154,41

232,70

143,53

1 298,14

80 061,06

12 820,94

3 119,56

226,18

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

109,45

62,71

3 182,11

816,23

1 712,56

26 850,84

377,92

76,18

46,99

424,97

26 209,45

4 197,17

1 021,24

74,04

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

123,16

70,56

3 580,69

918,47

1 927,06

30 214,08

425,25

85,72

52,87

478,20

29 492,35

4 722,89

1 149,16

83,32

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

88,92

50,94

2 585,25

663,13

1 391,34

21 814,49

307,03

61,89

38,17

345,26

21 293,41

3 409,91

829,69

60,16

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

145,88

83,58

4 241,26

1 087,91

2 282,58

35 788,07

503,71

101,53

62,63

566,42

34 933,19

5 594,18

1 361,16

98,69

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

ex 0805 10 20

55,08

31,56

1 601,34

410,75

861,81

13 512,23

190,18

38,34

23,65

213,86

13 189,46

2 112,15

513,92

37,26

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

ex 0805 10 20

62,42

35,76

1 814,70

465,48

976,64

15 312,60

215,52

43,44

26,80

242,35

14 946,83

2 393,58

582,40

42,23

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

ex 0805 10 20

43,31

24,81

1 259,15

322,98

677,65

10 624,81

149,54

30,14

18,59

168,16

10 371,01

1 660,81

404,10

29,30

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

86,87

49,77

2 525,45

647,79

1 359,15

21 309,92

299,93

60,46

37,29

337,27

20 800,88

3 331,04

810,50

58,76

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

83,17

47,65

2 418,00

620,23

1 301,33

20 403,26

287,17

57,89

35,70

322,92

19 915,89

3 189,32

776,02

56,26

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

82,93

47,51

2 411,02

618,44

1 297,57

20 344,39

286,34

57,72

35,60

321,99

19 858,42

3 180,12

773,78

56,10

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,55

32,97

1 673,17

429,18

900,47

14 118,29

198,71

40,06

24,71

223,45

13 781,04

2 206,89

536,97

38,93

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

63,71

36,50

1 852,16

475,09

996,80

15 628,67

219,97

44,34

27,35

247,36

15 255,35

2 442,98

594,42

43,10

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

35,01

20,06

1 017,90

261,10

547,81

8 589,07

120,89

24,37

15,03

135,94

8 383,90

1 342,59

326,68

23,69

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

64,13

36,74

1 864,47

478,25

1 003,42

15 732,49

221,43

44,63

27,53

249,00

15 356,69

2 459,21

598,37

43,38

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

52,96

30,34

1 539,71

394,94

828,64

12 992,15

182,86

36,86

22,74

205,63

12 681,80

2 030,86

494,14

35,83

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,25

33,94

1 722,58

441,85

927,06

14 535,21

204,58

41,24

25,44

230,05

14 188,01

2 272,06

552,83

40,08

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

118,65

67,97

3 449,46

884,81

1 856,44

29 106,78

409,67

82,58

50,94

460,68

28 411,50

4 549,80

1 107,05

80,27

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

116,20

66,57

3 378,28

866,55

1 818,13

28 506,18

401,22

80,88

49,88

451,17

27 825,25

4 455,92

1 084,20

78,61

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,16

13 760,54

3 529,66

7 405,69

116 112,41

1 634,24

329,42

203,19

1 837,72

113 338,81

18 150,02

4 416,22

320,19

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

63,90

36,61

1 857,76

476,53

999,82

15 675,95

220,63

44,47

27,43

248,10

15 301,49

2 450,37

596,22

43,23

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

281,43

161,23

8 182,01

2 098,74

4 403,42

69 040,41

971,72

195,88

120,82

1 092,71

67 391,23

10 792,00

2 625,88

190,39

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

174,71

8 865,81

2 274,13

4 771,43

74 810,33

1 052,93

212,25

130,92

1 184,03

73 023,33

11 693,92

2 845,34

206,30

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

833,82

42 314,01

10 853,80

22 772,69

357 048,54

5 025,34

1 012,99

624,82

5 651,04

348 519,66

55 811,76

13 579,98

984,61

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

143,08

81,97

4 159,75

1 067,00

2 238,71

35 100,24

494,02

99,58

61,42

555,53

34 261,79

5 486,67

1 335,00

96,79

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

261,02

149,54

7 588,63

1 946,53

4 084,08

64 033,43

901,25

181,67

112,06

1 013,46

62 503,85

10 009,33

2 435,45

176,58

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

315,74

180,89

9 179,64

2 354,63

4 940,33

77 458,44

1 090,20

219,76

135,55

1 225,94

75 608,18

12 107,85

2 946,05

213,60

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1530/2005

z 21. septembra 2005,

ktorým sa otvára krízová destilácia podľa článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 pre stolové vína v Taliansku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), najmä na jeho článok 33 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

Článok 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 stanovuje možnosť prijať opatrenie krízovej destilácie vo výnimočných prípadoch narušenia trhu výraznými prebytkami. Toto opatrenie možno obmedziť na isté druhy vína alebo na isté produkčné oblasti a môže byť uplatnené na akostné vína psr vyrobené vo vymedzených regiónoch na základe požiadavky príslušného členského štátu.

(2)

Talianska vláda požiadala listom z 3. júna 2005 o otvorenie krízovej destilácie pre stolové vína vyrobené na jej území.

(3)

Trh so stolovým vínom v Taliansku zaznamenal výrazné prebytky, ktoré sa prejavujú poklesom cien a znepokojivým zvýšením zásob na konci hospodárskeho roku 2004/2005. S cieľom zvrátiť tento negatívny vývoj a zlepšiť ťažkú situáciu na trhu je potrebné znížiť zásoby stolového vína na úroveň považovanú za normálnu na pokrytie potrieb trhu.

(4)

Vzhľadom na to, že boli splnené podmienky uvedené v článku 30 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1493/1999, je treba stanoviť otvorenie krízovej destilácie na maximálne množstvo 2 milióny hektolitrov stolového vína.

(5)

Krízová destilácia otvorená týmto nariadením musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000 stanovujúcim podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus (2), pokiaľ ide o opatrenie destilácie stanovené v článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999. Rovnako sa musia uplatňovať iné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1623/2000, najmä ustanovenia týkajúce sa dodávky liehu intervenčnej agentúre a vyplácania preddavkov.

(6)

Výkupnú cenu, ktorú liehovarník vyplatí producentovi, treba stanoviť na úrovni, ktorá umožní odstrániť narušenie trhu a zároveň umožní producentom mať úžitok z tohto opatrenia.

(7)

Produkt získaný krízovou destiláciou môže byť iba surový alebo neutrálny alkohol, ktorý sa povinne dodá intervenčnej agentúre, aby sa zabránilo narušeniu trhu s konzumným alkoholom, ktorý je zásobovaný predovšetkým destiláciou stanovenou v článku 29 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Krízová destilácia stanovená v článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa otvára pre maximálne množstvo 2 milióny hektolitrov stolového vína v Taliansku v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktoré sa týkajú takéhoto druhu destilácie.

Článok 2

Každý producent môže uzavrieť zmluvu o dodaní ustanovenú v článku 65 nariadenia (ES) č. 1623/2000 (ďalej len „zmluvu“) od 25. septembra 2005 do 10. októbra 2005.

K zmluvám bude priložený dôkaz o zložení zábezpeky vo výške 5 eur na hektoliter.

Zmluvy nesmú byť postúpené.

Článok 3

1.   Ak celkové množstvo pokryté zmluvami predloženými intervenčnej agentúre prekročí množstvo stanovené v článku 1, členský štát určí sadzbu zníženia, ktorá sa použije na tieto zmluvy.

2.   Členský štát prijme potrebné administratívne opatrenia, aby boli zmluvy prijaté najneskôr 31. októbra 2005. V potvrdení o prijatí zmluvy sú uvedené potenciálne uplatnená sadzba zníženia a objem vína prijatý zmluvou a zmienka o možnosti producenta odstúpiť od zmluvy v prípade uplatnenia sadzby zníženia.

Členský štát do 30. novembra 2005 oznámi Komisii objemy vína uvedené na prijatých zmluvách.

3.   Členský štát môže obmedziť počet zmlúv, ktoré môže jeden producent podpísať v rámci tohto nariadenia.

Článok 4

1.   Dodávky množstiev vína obsiahnutých v prijatých zmluvách do liehovarov sa musia uskutočniť najneskôr do 31. januára 2006. Získaný lieh sa musí dodať intervenčnej agentúre v súlade s článkom 6 ods. 1 najneskôr do 31. marca 2006.

2.   Zábezpeka je uvoľnená pomerne k dodaným množstvám po tom, ako producent predloží dôkaz o dodávke do liehovaru.

Ak v lehote stanovenej v odseku 1 nedôjde k žiadnej dodávke, zábezpeka prepadá.

Článok 5

Minimálna výkupná cena vína dodaného na destiláciu podľa tohto nariadenia je 1,914 eur na obj. % a na hektoliter.

Článok 6

1.   Liehovarník dodá intervenčnej agentúre produkt získaný destiláciou. Tento produkt musí mať minimálny obsah alkoholu 92 % obj.

2.   Cena vyplatená liehovarníkovi intervenčnou agentúrou za dodaný surový alkohol je 2,281 eur na obj. % na hektoliter. Platba sa uskutoční v súlade s článkom 62 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Liehovarník môže dostať preddavok tejto sumy vo výške 1,122 eur na obj. % na hektoliter. V takomto prípade je reálne vyplatená suma znížená o výšku preddavku. Uplatňujú sa články 66 a 67 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. septembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. septembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1219/2005 (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 45).


22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1531/2005

z 21. septembra 2005

stanovujúce na hospodársky rok 2005/2006 odhadovanú produkciu neodzrnenej bavlny, ako aj dočasné zníženie cieľovej ceny, ktoré z toho vyplýva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Grécka, najmä na jeho protokol č. 4 o bavlne (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o výrobnej pomoci pre bavlnu (2), a najmä na jeho článok 19 ods. 2 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Článok 16 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie programu poskytovania pomoci pre bavlnu (3), stanovuje, že odhadovaná produkcia neodzrnenej bavlny, o ktorej sa hovorí v článku 14 ods. 3 bode 1 nariadenia (ES) č. 1051/2001, ako aj dočasné zníženie cieľovej ceny, ktoré z toho vyplýva, treba určiť pred 10. septembrom daného hospodárskeho roku.

(2)

Článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1051/2001 stanovuje, že odhadovaná produkcia má byť určená so zreteľom na odhadovanú úrodu.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 3 bodom 1 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa dočasné zníženie cieľovej ceny vypočíta na základe ustanovení článku 7 uvedeného nariadenia, pričom reálna produkcia sa nahradí odhadovanou produkciou, ku ktorej sa pripočíta 15 %.

(4)

Opatrenia v tomto nariadení sú v súlade s názorom Výboru pre prírodné vlákna,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na hospodársky rok 2005/2006 je odhadovaná produkcia neodzrnenej bavlny stanovená takto:

1 050 000

ton pre Grécko,

315 423

ton pre Španielsko,

611

ton pre Portugalsko.

2.   Na hospodársky rok 2005/2006 je dočasné zníženie cieľovej ceny stanovené takto:

34,654

EUR za 100 kg pre Grécko,

25,299

EUR za 100 kg pre Španielsko,

0

EUR za 100 kg pre Portugalsko.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. septembra 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Protokol naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1532/2005

z 21. septembra 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2005/2006 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1520/2005 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 na hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 22. septembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. septembra 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 244, 19.9.2005, s. 19.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 22. septembra 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

22,93

4,84

1701 11 90 (1)

22,93

10,07

1701 12 10 (1)

22,93

4,64

1701 12 90 (1)

22,93

9,64

1701 91 00 (2)

25,78

12,36

1701 99 10 (2)

25,78

7,82

1701 99 90 (2)

25,78

7,82

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/14


SMERNICA KOMISIE 2005/57/ES

z 21. septembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť MCPA a MCPB ako účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu podľa článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (2) a ktoré stanovuje zoznam účinných látok na posúdenie s ohľadom na ich možné zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa MCPA a MCPB.

(2)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 3600/92 pre celý rad použití, ktoré navrhli oznamovatelia. Nariadením Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a určujú spravodajské členské štáty na implementáciu nariadenia (EHS) č. 3600/92 (3), bolo Taliansko určené ako spravodajský členský štát. Taliansko predložilo Komisii príslušné hodnotiace správy a odporúčania 5. apríla 2001 a 19. decembra 2001 v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92.

(3)

Tieto hodnotiace správy preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Preskúmania boli ukončené 15. apríla 2005 formou posudkových správ Komisie pre MCPA a MCPB.

(4)

Preskúmania v prípade MPCA a MPCB nezaznamenali žiadne otvorené otázky na prerokovanie Vedeckým výborom pre rastliny alebo Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EÚBP), ktorý prebral úlohu uvedeného výboru.

(5)

Z rôznych vyšetrovaní vyplynulo, že od prípravkov na ochranu rastlín s obsahom MPCA a MPCB možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä s ohľadom na použitie, ktoré bolo skúmané a opísané v posudkových správach Komisie. Je preto vhodné zaradiť tieto účinné látky do prílohy I s cieľom zabezpečiť, že vo všetkých členských štátoch môže byť povolenie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok zaručené v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(6)

Predtým, než sa účinná látka zaradí do prílohy I, by mala uplynúť primeraná časová lehota s cieľom umožniť členským štátom a zúčastneným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti určené smernicou 91/414/EHS ako následok zaradenia účinnej látky do prílohy I, po zaradení by sa členským štátom mala udeliť lehota šesť mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich MPCA a MPCB, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty v prípade potreby zmenia, nahradia alebo odoberú existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od vyššie uvedeného termínu by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na podanie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok hodnotených v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92 do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, že držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k danej smernici. Toto objasnenie však neustanovuje žiadne nové povinnosti pre členské štáty alebo držiteľov oprávnení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktoré menia a dopĺňajú prílohu I.

(9)

Je preto vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť smernicu 91/414/EHS.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. novembra 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   V prípade potreby členské štáty zmenia a doplnia alebo odoberú povolenia v súlade so smernicou 91/414/EHS pre výrobky na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky MCPA alebo MCPB do 31. októbra 2006. Do tohto dňa overia najmä to, že podmienky prílohy I k tejto smernici týkajúce sa MPCA a MPCB boli splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B údajov týkajúcich sa týchto účinných látok, a že držiteľ povolenia má dokumentáciu, alebo k nej má prístup, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k uvedenej smernici v súlade s podmienkami článku 13.

2.   Odchylne od odseku I členské štáty prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom MCPA alebo MCPB ako buď jeho jedinej účinnej látky, alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky boli uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, najneskôr do 30. apríla 2006, v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k tejto smernici a berúc do úvahy časť B údajov v prílohe I k smernici, ktorá sa týka jednotlivo MCPA a MCPB. Na základe tohto zhodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky ustanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Podľa tohto určenia členské štáty:

a)

v prípade prípravku s obsahom MCPA alebo MCPB ako jedinej účinnej látky zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie, pokiaľ je to potrebné, najneskôr do 30. apríla 2010, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom MCPA alebo MCPB ako jednej z viacerých účinných látok zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie, pokiaľ je to potrebné, najneskôr do 30. apríla 2010 alebo do dátumu určeného pre takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnej smernici, alebo smerniciach, ktoré dopĺňajú príslušnú látku alebo látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, pričom určujúci je neskorší dátum.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. septembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 (Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1).


PRÍLOHA

Tieto údaje sa dopĺňajú na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS

Č.

Všeobecný názov,

Identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie účinnosti

Skončenie platnosti zaradenia

Osobitné ustanovenia

„108

MCPA

Číslo CAS 94-74-6

Číslo CIPAC 2

4-chloro-o-tolyloxy acetát

≥ 930 g/kg

1. máj 2006

30. apríl 2016

ČASŤ A

Môže byť povolené len použitie ako herbicíd.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa berú do úvahy výsledky posudkovej správy pre MCPA a najmä jej dodatkov I a II tak, ako ich formuloval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2005.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty musia venovať osobitú pozornosť ochrane vodných organizmov a musia zabezpečiť, že podmienky udelenia povolenia zahŕňajú ochranné opatrenia na zníženie rizika tam, kde je to potrebné, ako napríklad v ochranných pásmach.

109

MCPB

Číslo CAS 94-81-5

Číslo CIPAC 50

4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyrát

≥ 920 g/kg

1. máj 2006

30. apríl 2016

ČASŤ A

Môže byť povolené len použitie ako herbicíd.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa berú do úvahy výsledky posudkovej správy pre MCPB a najmä jej dodatkov I a II tak, ako ich formuloval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 15. apríla 2005.

Členské štáty musia venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd, keď sa táto účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami. Ak je to vhodné, podmienky povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

Členské štáty musia venovať osobitú pozornosť ochrane vodných organizmov a musia zabezpečiť, že podmienky udelenia povolenia zahŕňajú ochranné opatrenia na zníženie rizika tam, kde je to potrebné, ako napríklad v ochranných pásmach.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v posudkovej správe.


22.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/17


SMERNICA KOMISIE 2005/58/ES

z 21. septembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť bifenazát a milbemektin medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Holandsko obdržalo 3. júla 2001 žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS od spoločnosti Crompton Europe Ltd. o zaradenie účinnej látky bifenazát do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Rozhodnutie Komisie 2002/268/ES (2) potvrdilo, že dokumentácia bola „úplná“ v tom zmysle, že sa môže považovať za dokumentáciu, ktorá v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií ustanovených v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(2)

Holandsko obdržalo 6. marca 2000 žiadosť podľa článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS od spoločnosti Sankyo Company Ltd. o zaradenie účinnej látky milbemektin do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2000/540/ES (3) sa potvrdilo, že dokumentácia bola „úplná“ v tom zmysle, že sa môže považovať za dokumentáciu, ktorá v zásade spĺňa požiadavky týkajúce sa údajov a informácií ustanovených v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS.

(3)

Pri týchto účinných látkach sa hodnotili ich účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a ods. 4 smernice 91/414/EHS pri použitiach navrhovaných žiadateľmi. Určené spravodajské členské štáty predložili Komisii 3. apríla 2003 (za bifenazát) a 16. júna 2001 (za milbemektin) návrhy hodnotiacich správ, ktoré sa týkajú týchto látok.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali návrhy hodnotiacich správ v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Preskúmanie sa skončilo 3. júna 2005 formou revíznych správ Komisie pre bifenazát a milbemektin.

(5)

Pri preskúmaní bifenazátu a milbemektinu nevznikli žiadne nezodpovedané otázky ani obavy, ktoré by si vyžiadali konzultáciu s Vedeckým výborom pre rastliny alebo Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, ktorý prevzal úlohu tohto výboru.

(6)

Z rozličných vykonaných skúšok vyplýva, že je možné očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok budú vo všeobecnosti spĺňať požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) a článku 5 ods. 3 smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o použitia, ktoré boli preskúmané a ktoré sú podrobne uvedené v revíznej správe Komisie. Z toho dôvodu je vhodné zaradiť bifenazát a milbemektin do prílohy I s cieľom zabezpečiť vo všetkých členských štátoch udeľovanie povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vymedzené v smernici 91/414/EHS následkom zaradenia účinnej látky do prílohy I, členským štátom by sa mala po zaradení danej látky do prílohy povoliť šesťmesačná lehota na preskúmanie existujúcich dočasných povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom bifenazátu alebo milbemektinu s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, ako aj príslušných podmienok uvedených v prílohe I. Členské štáty by mali transformovať existujúce dočasné povolenia na riadne povolenia, zmeniť ich alebo doplniť, alebo ich odobrať v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od vyššie uvedenej lehoty, dlhšia lehota by sa mala poskytnúť na predloženie a zhodnotenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín a pre každé jej plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Zaradenie bifenazátu do prílohy I vychádza z dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na použitie tejto účinnej látky na okrasné rastliny v skleníkoch. Ďalšie použitia nie sú v súčasnosti dostatočne doložené údajmi od navrhovateľa a ukázalo sa, že nie všetky riziká boli dostatočne zdokumentované podľa kritérií, ktoré vyžaduje príloha VI. Ak členské štáty majú rozhodnúť o udelení povolenia na ďalšie použitia, mali by si vyžiadať údaje a informácie potrebné na preukázanie, že tieto použitia sú v súlade s kritériami v smernici 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o ich účinok na spotrebiteľov a na životné prostredie.

(9)

Z toho dôvodu je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť smernicu 91/414/EHS.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I smernice 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty najneskôr do 31. mája 2006 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite oznámia Komisii znenie ich ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmto ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. júna 2006.

Ak členské štáty prijmú také ustanovenia, uvedú priamo v nich alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob uvádzania takéhoto odkazu určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

1.   Členské štáty do 31. mája 2006 zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré ako účinné látky obsahujú bifenazát alebo milbemektin v súlade so smernicou 91/414/EHS. Dovtedy si overia najmä, či bifenazát a milbemektin spĺňajú podmienky prílohy I k uvedenej smernici, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B záznamov, ktoré sa týkajú týchto účinných látok, a či držiteľ povolenia mal alebo má prístup k dokumentácii, ktorá spĺňa požiadavky prílohy II k uvedenej smernici v súlade s podmienkami článku 13.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty pri každom povolenom prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje bifenazát alebo milbemektin buď ako jedinú účinnú látku, alebo ako jednu z niekoľkých účinných látok, ktoré sú zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS najneskôr k 30. novembru 2005, opätovne prehodnotia prípravok v súlade s jednotnými zásadami, ktoré sú uvedené v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie, ktorá spĺňa požiadavky prílohy III k uvedenej smernici pri zohľadnení časti B záznamov v prílohe I k uvedenej smernici, ktoré sa týkajú bifenazátu a milbemektinu. Na základe hodnotenia rozhodnú, či prípravok spĺňa podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto rozhodnutí členské štáty:

a)

v prípade prípravku, ktorý obsahuje bifenazát alebo milbemektin ako jedinú účinnú látku, v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. mája 2007; alebo

b)

v prípade prípravku, ktorý obsahuje bifenazát alebo milbemektin ako jednu z niekoľkých účinných látok, v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. mája 2007 alebo do dátumu, ktorý je stanovený pre takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa dopĺňala príslušná látka alebo látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý je neskorší.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. septembra 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 230, 12.9.2000, s. 14.


PRÍLOHA

V prílohe I sa na konci tabuľky dopĺňajú tieto riadky

Č.

Bežný názov Identifikačné čísla

Názov podľa IUPAC

Čistota (1)

Nadobudnutie platnosti

Platnosť zaradenia do

Osobitné ustanovenia

„110

bifenazát

CAS č. 149877-41-8

CIPAC č. 736

izopropyl 2-(4-metoxybifenyl-3-yl)hydrazinoformiát

≥ 950 g/kg

1. decembra 2005

30. novembra 2015

ČASŤ A

Môže sa povoliť len jeho použitie ako akaricídu.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú bifenazát, na iné použitia ako na okrasné rastliny v skleníkoch členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery kontrolnej správy k bifenazátu, a najmä jej dodatky I a II, ako boli 3. júna 2005 finalizované Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

111

milbemektin

Milbemektin je zmesou M.A3 a M.A4

CAS č.

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

CIPAC č. 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentametyl-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2’-tetrahydropyrán-2-ón

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-etyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetrametyl-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2’-tetrahydropyrán-2-ón

≥ 950 g/kg

1. decembra 2005

30. novembra 2015

ČASŤ A

Môže sa povoliť len jeho použitie ako akaricídu alebo insekticídu.

ČASŤ B

Pri uplatňovaní jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery kontrolnej správy k milbemektinu, a najmä jej dodatky I a II, ako boli 3. júna 2005 finalizované Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Pri tomto celkovom hodnotení by členské štáty mali venovať pozornosť najmä ochrane vodných organizmov.

V prípade potreby by sa mali uplatniť opatrenia na zmiernenie rizík.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite a špecifikácii účinných látok sú uvedené v revíznej správe.