ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
12. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1313/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1314/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 12. augusta 2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1315/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1316/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 2. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1317/2005 z 11. augusta 2005 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1318/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2005 z 11. augusta 2005 o otvorení a správe autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby od 1. októbra 2005

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2005 z 11. augusta 2005 o otvorení a ustanovení správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. októbra 2005

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2004/2005 stanovuje výška pomoci na skladovanie nespracovaných sušených hrozienok a sušených fíg

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje nákupná cena nespracovaných sušených hrozienok a sušených fíg pre skladovacie agentúry

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1323/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 1229/2005

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1324/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/2006

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1325/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1326/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1327/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1328/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1329/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2005 z 11. augusta 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1331/2005 z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

40

 

*

Smernica Komisie 2005/50/ES z 11. augusta 2005 o reklasifikácii protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu v rámci smernice Rady 93/42/EHS týkajúcej sa zdravotníckych pomôcok ( 1 )

41

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 96/550/ES schvaľujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných vo Fínsku [oznámené pod číslom K(2005) 2995]

44

 

*

Rozhodnutie Výboru pre leteckú dopravu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou č. 1/2005 z 12. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1313/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

54,4

096

18,0

999

36,2

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

47,7

999

47,7

0805 50 10

382

66,8

388

61,7

524

62,7

528

59,4

999

62,7

0806 10 10

052

108,0

204

57,3

220

115,0

624

180,9

999

115,3

0808 10 80

388

77,7

400

70,0

404

81,8

508

64,6

512

55,9

528

75,4

720

62,2

804

73,5

999

70,1

0808 20 50

052

107,2

388

74,4

512

13,7

528

37,8

999

58,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

106,2

999

106,2

0809 40 05

508

43,6

624

63,4

999

53,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1314/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 12. augusta 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/95.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 12. augusta 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,15

0

1703 90 00 (2)

11,72

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1315/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PLATNÉ OD 12. AUGUSTA 2005 (1)

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3924

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3924

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára 2005 neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1316/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 2. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1138/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1138/2005 z 15. júla 2005 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1138/2005 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 2. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1138/2005, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 41,841 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 3.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1317/2005

z 11. augusta 2005

o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovuje spôsoby uplatnenia vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 je možné, v miere potrebnej pre ekonomicky významný vývoz, na produkty, ktoré vyváža Spoločenstvo, uplatniť vývoznú náhradu, s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky prostredníctvom režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónnosti vývozu ovocia a zeleniny treba na každý produkt stanoviť plánované množstvo na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú určilo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množstvo sa musí rozvrhnúť s ohľadom na podliehanie týchto produktov skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa náhrady musia určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich dostupnosti, ale aj cien na medzinárodnom trhu. Do úvahy sa tiež musia vziať obchodné a dopravné náklady, ako aj ekonomické hľadisko plánovaných vývozov.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov si môžu vyžiadať diferenciáciu náhrad pre určitý produkt podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa môžu v súčasnosti vyvážať v ekonomicky významnom množstve.

(8)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva treba postupovať prostredníctvom výberového konania a stanoviť smernú čiastku náhrad a plánované množstvá pre dané obdobie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa výberové konanie pre udeľovanie vývozných povolení systému A3. Príslušné produkty, obdobie podávania ponúk, smerné miery náhrad a plánované množstvá sa určujú v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na uplatňovaní ustanovení článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti povolení typu A3 je dva mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. septembra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 558/2005 (Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 22).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA

Otvorenie výberového konania pre udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká)

Obdobie podávania ponúk: od 5. do 6. septembra 2005.


Kód produktov (1)

Krajina určenia (2)

Smerná miera náhrad

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(v t)

0702 00 00 9100

F08

45

6 814

0805 10 20 9100

A00

48

14 243

0805 50 10 9100

A00

70

7 991

0806 10 10 9100

A00

33

28 025

0808 10 80 9100

F04, F09

46

40 335


(1)  Kódy produktov sa určujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série „A“ sa určujú v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy krajín určenia sa určujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. ES L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatné krajiny určenia sú definované nasledovne:

F03

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua – Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

Nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Ra's al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1318/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na druhú zarážku článku 13,

keďže:

(1)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 7 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2092/91 niektoré členské štáty od roku 2002 predkladali informácie s cieľom zahrnúť určité produkty do prílohy II k tomuto nariadeniu.

(2)

Saturačný kal, vedľajší produkt z vákuovej výroby soli zo soľanky, ktorá sa nachádza v horách, sa považuje v niektorých členských štátoch za dôležitý pri jeho využívaní ako pôdnej pomocnej látky a pri výžive rastlín a zistilo sa, že aplikácia saturačného kalu nemá škodlivý vplyv na životné prostredie.

(3)

Zistilo sa, že v určitých klimatických podmienkach je hydroxid vápenatý dôležitý na likvidáciu hubových chorôb ovocných stromov. Likvidácia týchto chorôb v ekologickom poľnohospodárstve je náročná a vyžaduje používanie medi, ktorej spotrebu možno znížiť používaním hydroxidu vápenatého.

(4)

V časti B prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 je už zaradený etylén ako látka, ktorá sa tradične používa v ekologickom poľnohospodárstve. Ukázalo sa, že okrem banánov je použitie etylénu vhodné aj pre určité ďalšie druhy ovocia, pre ktoré je potrebné doplniť podmienky používania tejto látky.

(5)

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2254/2004 (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 20).


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V tabuľke k časti A „Hnojivá a pôdne pomocné látky“ sa za názov „Saturačný kal z výroby cukru“ vkladá toto heslo:

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

„Saturačný kal z vákuovej výroby soli

Vedľajší produkt z vákuovej výroby soli zo soľanky, ktorá sa vyskytuje v horách

Potrebu uznala súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia“

2.

V časti B „Pesticídy“ sa bod 1. „Prípravky na ochranu rastlín“ mení a dopĺňa takto:

a)

V tabuľke IV „Iné látky, ktoré sa tradične využívajú v ekologickom poľnohospodárstve“ sa odsek o etyléne nahradí takto:

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

„(*) Etylén

Odzelenenie banánov, kivi a kaki; vyvolávanie kvitnutia ananásu

Potrebu uznala súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia“

b)

Vkladá sa táto tabuľka V:

„V.   Iné látky

Názov

Opis, požiadavky na zloženie, podmienky používania

Hydroxid vápenatý

Fungicíd

Len na ovocných stromoch, vrátane škôlok, proti Nectria galligena


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1319/2005

z 11. augusta 2005

o otvorení a správe autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby od 1. októbra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1864/200 (1) sa otvárajú colné kvóty pre konzervované huby dovezené z tretích krajín a ustanovujú pravidlá ich správy.

(2)

Nariadením (ES) č. 1864/2004 sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré umožňujú dovozcom z Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nové členské štáty“) využívať tieto colné kvóty. Cieľom týchto opatrení je odlíšiť tradičných dovozcov od nových dovozcov v nových členských štátoch a prispôsobiť množstvá, na ktoré sa môžu vzťahovať žiadosti o licencie zo strany tradičných dovozcov z nových členských štátov, aby mohli títo dovozcovia využívať uvedený systém.

(3)

Aby sa zabezpečila kontinuita zásobovania trhu rozšíreného Spoločenstva s prihliadnutím na hospodárske podmienky zásobovania v nových členských štátoch pred ich pristúpením k Európskej únii, mala by sa otvoriť autonómna a dočasná dovozná colná kvóta pre konzervované huby rodu Agaricus, patriace pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30. Táto nová colná kvóta sa pripája ku kvótam otvoreným nariadeniami Komisie (ES) č. 1076/2004 (2), (ES) č. 1749/2004 (3), (ES) č. 220/2005 (4) a (ES) č. 1035/2005 (5).

(4)

Táto nová kvóta by mala byť otvorená prechodne a nemá mať vplyv na výsledok prebiehajúcich rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v dôsledku pristúpenia nových členských štátov.

(5)

Riadiaci výbor pre výrobky získané z ovocia a zeleniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Od 1. októbra 2005 sa otvára autonómna colná kvóta 1 200 ton (čistá hmotnosť bez nálevu) s poradovým číslom 09.4075 (ďalej len „autonómna kvóta“) na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus spp., patriacich pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30, do Spoločenstva.

2.   Sadzba cla ad valorem, uplatniteľného na výrobky dovezené v rámci autonómnej kvóty, je 12 % na výrobky patriace pod kód KN 0711 51 00 a 23 % na výrobky patriace pod kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1864/2004 sa uplatňuje na správu autonómnej kvóty podľa ustanovení tohto nariadenia.

Článok 1, článok 5 ods. 2 a 5, článok 6 ods. 2, 3 a 4, článok 7, článok 8 ods. 2 a články 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1864/2004 sa však na správu autonómnej kvóty neuplatňujú.

Článok 3

Dovozné licencie vydané v rámci autonómnej kvóty (ďalej len „licencie“) sú platné do 31. decembra 2005.

V kolónke 24 licencie sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v prílohe I.

Článok 4

1.   Dovozcovia môžu predložiť žiadosti o licencie príslušným orgánom členských štátov do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

V kolónke 20 licencie sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v prílohe II.

2.   Žiadosti o licenciu predložené jedným tradičným dovozcom sa nemôžu vzťahovať na množstvo presahujúce 9 % množstva autonómnej kvóty.

3.   Žiadosti o licenciu predložené jedným novým dovozcom sa nemôžu vzťahovať na množstvo presahujúce 1 % autonómnej kvóty.

Článok 5

Autonómna kvóta sa rozdelí týmto spôsobom:

95 % pre tradičných dovozcov,

5 % pre nových dovozcov.

Ak jedna kategória dovozcov nevyčerpá celé množstvo, ktoré má pridelené, zostatok môže byť pridelený druhej kategórii.

Článok 6

1.   Členské štáty oznámia Komisii do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia množstvá, na ktoré sa podali žiadosti o licenciu.

2.   Licencie sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.

3.   Ak Komisia zistí na základe informácií, ktoré jej boli oznámené v súlade s odsekom 1 tohto článku, že žiadosti o licencie prevyšujú disponibilné množstvá na kategóriu dovozcov podľa článku 5 tohto nariadenia, prijme nariadenie o znížení príslušných žiadostí jednotnou percentuálnou sadzbou.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 203, 8.6.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 9.10.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2005, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 2.7.2005, s. 15.


PRÍLOHA I

Záznamy uvedené v článku 3

:

v španielskom jazyku

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1319/2005 y válido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2005

:

v českom jazyku

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1319/2005 a platná pouze do 31. prosince 2005

:

v dánskom jazyku

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1319/2005 og kun gyldig til den 31. december 2005

:

v nemeckom jazyku

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1319/2005 erteilt und nur bis zum 31. Dezember 2005 gültig

:

v estónskom jazyku

:

määruse (EÜ) nr 1319/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 31. detsembrini 2005

:

v gréckom jazyku

:

Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1319/2005 και ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

:

v anglickom jazyku

:

licence issued under Regulation (EC) No 1319/2005 and valid only until 31 December 2005

:

vo francúzskom jazyku

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1319/2005 et valable seulement jusqu’au 31 décembre 2005

:

v talianskom jazyku

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1319/2005 e valida soltanto fino al 31 dicembre 2005

:

v lotyšskom jazyku

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1319/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. decembrim

:

v litovskom jazyku

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1319/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. gruodžio 31 d.

:

v maďarskom jazyku

:

a 1319/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. december 31-ig érvényes

:

v holandskom jazyku

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1319/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 31 december 2005

:

v poľskom jazyku

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1319/2005 i ważne wyłącznie do dnia 31 grudnia 2005 r.

:

v portugalskom jazyku

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1319/2005 e eficaz somente até 31 de Dezembro de 2005

:

v slovenskom jazyku

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1319/2005 a platná len do 31. decembra 2005

:

v slovinskom jazyku

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1319/2005 in veljavno samo do 31. decembra 2005

:

vo fínskom jazyku

:

asetuksen (EY) N:o 1319/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005

:

vo švédskom jazyku

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1319/2005, giltig endast till och med den 31 december 2005


PRÍLOHA II

Záznamy uvedené v článku 4 ods. 1

:

v španielskom jazyku

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1319/2005

:

v českom jazyku

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1319/2005

:

v dánskom jazyku

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1319/2005

:

v nemeckom jazyku

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1319/2005

:

v estónskom jazyku

:

määruse (EÜ) nr 1319/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v gréckom jazyku

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1319/2005

:

v anglickom jazyku

:

licence application under Regulation (EC) No 1319/2005

:

vo francúzskom jazyku

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1319/2005

:

v talianskom jazyku

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1319/2005

:

v lotyšskom jazyku

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1319/2005

:

v litovskom jazyku

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1319/2005

:

v maďarskom jazyku

:

a 1319/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v holandskom jazyku

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1319/2005 ingediende certificaataanvraag

:

v poľskom jazyku

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1319/2005

:

v portugalskom jazyku

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1319/2005

:

v slovenskom jazyku

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1319/2005

:

v slovinskom jazyku

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1319/2005

:

vo fínskom jazyku

:

asetuksen (EY) N:o 1319/2005 mukainen todistushakemus

:

vo švédskom jazyku

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1319/2005


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1320/2005

z 11. augusta 2005

o otvorení a ustanovení správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. októbra 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2002 (1) ustanovuje metódu správy colných kvót a zavádza systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovezený z tretích krajín.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 228/2004 z 3. februára 2004 sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na nariadenie (ES) č. 565/2002 z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (2), umožňujú dovozcom z uvedených štátov (ďalej „nové členské štáty“) využívať nariadenie (ES) č. 565/2002. Cieľom týchto opatrení je rozlíšiť tradičných dovozcov od nových dovozcov v nových členských štátoch a prijať koncepciu referenčného množstva, tak aby mohli títo dovozcovia využívať uvedený systém.

(3)

Aby sa zabezpečila kontinuita zásobovania trhu rozšíreného Spoločenstva, prihliadajúc na hospodárske podmienky zásobovania v nových členských štátoch pred ich pristúpením k Európskej únii, mala by sa otvoriť autonómna a dočasná dovozná colná kvóta pre čerstvý alebo chladený cesnak, patriaci pod kód KN 0703 20 00. Táto nová colná kvóta sa pripája ku kvótam otvoreným nariadeniami Komisie (ES) č. 1077/2004 (3), (ES) č. 1743/2004 (4), (ES) č. 218/2005 (5) a (ES) č. 1034/2005 (6).

(4)

Táto nová kvóta by mala byť prechodná a nemá mať vplyv na výsledok prebiehajúcich rokovaní so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) v dôsledku pristúpenia nových členských štátov.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Od 1. októbra 2005 sa otvorí pre dovoz čerstvého a chladeného cesnaku, patriaceho pod číselný kód KN 0703 20 00, do Spoločenstva autonómna kvóta 4 400 ton s poradovým číslom 09.4066 (ďalej len „autonómna kvóta“).

2.   Hodnotové clo platné pre výrobky dovezené v rámci autonómnej kvóty sa stanovuje na 9,6 %.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 565/2002 a nariadenie (ES) č. 228/2004 je uplatniteľné na riadenie autonómnej kvóty podľa ustanovení tohto nariadenia.

Článok 1, článok 5 ods. 5 a článok 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 565/2002 však nie sú uplatniteľné na riadenie autonómnej kvóty.

Článok 3

Dovozné licencie vydané v rámci autonómnej kvóty, ďalej len „licencie“, sú platné do 31. decembra 2005.

V kolónke 24 licencie sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v prílohe I.

Článok 4

1.   Dovozcovia môžu predložiť žiadosti o licencie príslušným orgánom členských štátov do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

V kolónke 20 licencie sa uvádza jeden z údajov uvedených v prílohe II.

2.   Žiadosti o licenciu predložené jedným dovozcom sa nemôžu vzťahovať na množstvo presahujúce 10 % autonómnej kvóty.

Článok 5

Autonómna kvóta sa rozdelí týmto spôsobom:

70 % tradičným dovozcom,

30 % novým dovozcom.

Ak jedna kategória dovozcov nevyčerpá celé množstvo, ktoré má pridelené, zostatok môže byť pridelený druhej kategórii.

Článok 6

1.   Členské štáty oznámia Komisii siedmy pracovný deň odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia množstvá, na ktoré sa podali žiadosti o licenciu.

2.   Licencie sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3.

3.   Ak Komisia zistí na základe oznámení, ktoré jej boli predložené v súlade s odsekom 1 tohto článku, že žiadosti o licencie prevyšujú disponibilné množstvá na kategóriu dovozcov v súlade s článkom 5 tohto nariadenia, prijme nariadenie o znížení príslušných žiadostí jednotnou percentuálnou sadzbou.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).

(2)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2004, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 203, 8.6.2004, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 19.

(5)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2005, s. 5.

(6)  Ú. v. EÚ L 171, 2.7.2005, s. 11.


PRÍLOHA I

Záznamy uvedené v článku 3

:

po španielsky

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1320/2005 y válido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2005

:

po česky

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1320/2005 a platná pouze do 31. prosince 2005

:

po dánsky

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1320/2005 og kun gyldig til den 31. december 2005

:

po nemecky

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1320/2005 erteilt und nur bis zum 31. Dezember 2005 gültig

:

po estónsky

:

määruse (EÜ) nr 1320/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 31. detsembrini 2005

:

po grécky

:

Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1320/2005 και ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

:

po anglicky

:

licence issued under Regulation (EC) No 1320/2005 and valid only until 31 December 2005

:

po francúzsky

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1320/2005 et valable seulement jusqu’au 31 décembre 2005

:

po taliansky

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2005 e valida soltanto fino al 31 dicembre 2005

:

po lotyšsky

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1320/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. decembrim

:

po litovsky

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1320/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. gruodžio 31 d.

:

po maďarsky

:

a 1320/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. december 31-ig érvényes

:

po holandsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 31 december 2005

:

po poľsky

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2005 i ważne wyłącznie do dnia 31 grudnia 2005 r.

:

po portugalsky

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1320/2005 e eficaz somente até 31 de Dezembro de 2005

:

po slovensky

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1320/2005 a platná len do 31. decembra 2005

:

po slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1320/2005 in veljavno samo do 31. decembra 2005

:

po fínsky

:

asetuksen (EY) N:o 1320/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005

:

po švédsky

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1320/2005, giltig endast till och med den 31 december 2005


PRÍLOHA II

Záznamy uvedené v článku 4 ods. 1

:

po španielsky

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1320/2005

:

po česky

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1320/2005

:

po dánsky

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1320/2005

:

po nemecky

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1320/2005

:

po estónsky

:

määruse (EÜ) nr 1320/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

po grécky

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1320/2005

:

po anglicky

:

licence application under Regulation (EC) No 1320/2005

:

po francúzsky

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1320/2005

:

po taliansky

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2005

:

po lotyšsky

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1320/2005

:

po litovsky

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1320/2005

:

po maďarsky

:

a 1320/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

po holandsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2005 ingediende certificaataanvraag

:

po poľsky

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2005

:

po portugalsky

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1320/2005

:

po slovensky

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1320/2005

:

po slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1320/2005

:

po fínsky

:

asetuksen (EY) N:o 1320/2005 mukainen todistushakemus

:

po švédsky

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1320/2005


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1321/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa na hospodársky rok 2004/2005 stanovuje výška pomoci na skladovanie nespracovaných sušených hrozienok a sušených fíg

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 8,

keďže:

(1)

Článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2201/96 ustanovuje, že skladovacím agentúram sa na skutočný čas skladovania poskytne pomoc na skladovanie množstiev hrozienok odrody sultánky a sušených hrozienok odrody korintky a sušených fíg, ktoré nakúpili.

(2)

Je potrebné na hospodársky rok 2004/2005 stanoviť v súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1622/1999 z 23. júla 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o schéme skladovania nespracovaných sušených hroznových bobúľ a sušených fíg (2), pomoc na skladovanie nespracovaných sušených hrozienok a sušených fíg.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok l

Pre produkty vyrobené v hospodárskom roku 2004/2005 je výška pomoci na skladovanie na základe článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2201/96 stanovená na:

a)

pre sušené hrozienka:

i)

0,1120 EUR na deň a netto tonu do 28. februára 2006;

ii)

0,0860 EUR na deň a netto tonu od 1. marca 2006;

b)

pre sušené figy 0,0934 EUR na deň a tonu netto hmotnosti.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 33. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1051/2005 (Ú. v. EÚ L 173, 6.7.2005, s. 5).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1322/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje nákupná cena nespracovaných sušených hrozienok a sušených fíg pre skladovacie agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 8,

keďže:

(1)

Kritériá na stanovovanie cien, za ktoré skladovacie agentúry nakupujú nespracované sušené figy a sušené hrozienka, sú stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96. Podmienky nákupu a správy produktov skladovacími agentúrami sú definované nariadením Komisie (ES) č. 1622/1999 z 23. júla 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o schéme skladovania nespracovaných sušených hroznových bobúľ a sušených fíg (2).

(2)

Je preto potrebné na hospodársky rok 2005/2006 stanoviť nákupné ceny pre sušené hrozienka na základe vývoja na svetovom trhu a pre sušené figy na základe minimálnej ceny stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 1583/2004 z 9. septembra 2004, ktorým sa na hospodársky rok 2004/2005 stanovuje minimálna výkupná cena nespracovaných sušených fíg a výška pomoci na produkciu sušených fíg (3).

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na hospodársky rok 2005/2006 je nákupná cena uvedená v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 stanovená na:

a)

399,16 EUR za netto tonu nespracovaných sušených hrozienok;

b)

542,70 EUR za netto tonu nespracovaných sušených fíg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 33. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1051/2005 (Ú. v. EÚ L 173, 6.7.2005, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 289, 10.9.2004, s. 58.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1323/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie produkty vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, stanovené v naradení (ES) č. 1229/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 odsek 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Náhrady uplatniteľné na vývoz sirupov a niektorých ďalších produktov bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru, boli stanovené v naridení Komisie (ES) č. 1229/2005 (2).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčastnosti k dispozícii, sa odlišujú od údajov z obdobia prijatia nariadenia (ES) č. 1229/2005, je potrebné tieto náhrady zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú počas vývozu produktov bez ďalšieho spracovania, uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f) a g) nariadenia (ES) č. 1260/2001, a ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1229/2005 pre hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 75.


PRÍLOHA

ZMENENÉ A DOPLNENÉ VÝŠKY NÁHRAD NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE PRODUKTY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA, PATRIACE DO SEKTORU CUKRU (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

39,24 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

39,24 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

74,56 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3924 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

39,24 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3924 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3924 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3924 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

39,24 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3924 (4)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(5)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1324/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov pre hospodársky rok 2005/06 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3). Tieto ceny a clá boli upravené nariadením (ES) č. 1274/2005 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/2006, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2005, s. 44.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 12. augusta 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

26,19

12,14

1701 99 10 (2)

26,19

7,62

1701 99 90 (2)

26,19

7,62

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1325/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu s cukrom (1), najmä na jeho článok 27 ods. 5 písm. a) a ods. 15,

keďže:

(1)

Sadzba náhrad platná od 29. júla 2005 pre výrobky uvedené v prílohe, vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve, bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1223/2005 (2).

(2)

Z uplatňovania pravidiel a kritérií obsiahnutých v nariadení (ES) č. 1223/2005 na údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii vyplýva, že v súčasnosti platné vývozné náhrady by mali byť pozmenené podľa prílohy tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzba náhrady stanovená nariadením (ES) č. 1223/2005 sa týmto upravuje podľa jeho prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 58.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 12. augusta 2005 za určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

39,24

39,24


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1326/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 12. augusta 2005 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,925

3,516

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

2,955

2,955

– – v iných prípadoch

4,379

4,379

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

1,830

2,421

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

2,216

2,216

– – v iných prípadoch

3,284

3,284

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

2,955

2,955

– inej (vrátane nespracovanej)

4,379

4,379

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (3)

2,325

2,912

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

2,955

2,955

– v iných prípadoch

4,379

4,379

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnosťou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska a s účinnosťou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.

(3)  Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č.2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú iba glukózového sirupu.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1327/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o vytvorení spoločnej organizácie trhov v sektore olejov a tukov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 nariadenia č. 136/66/EHS, keď je cena v spoločenstve vyššia ako ceny na svetovom trhu, rozdiel medzi týmito cenami možno pokryť náhradou pri vývoze olivového oleja do tretích krajín.

(2)

Pravidlá týkajúce sa určenia a udelenia vývoznej náhrady za olivový olej ustanovilo nariadenie Komisie (EHS) č. 616/72 (2).

(3)

Podľa článku 3 ods. 3 nariadenia č. 136/66/EHS musí byť náhrada rovnaká pre celé spoločenstvo.

(4)

V súlade s článkom 3 ods. 4 nariadenia č. 136/66/EHS sa náhrada za olivový olej musí určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien olivového oleja a jeho disponibility na trhu spoločenstva, ako aj cien olivového oleja na svetovom trhu. Avšak v prípade, že situácia na svetovom trhu neumožňuje určiť najpriaznivejšie ceny olivového oleja, môže sa prihliadať na cenu hlavných konkurenčných rastlinných olejov na tomto trhu a na rozdiel medzi touto cenou a cenou olivového oleja, zaznamenaný v priebehu reprezentatívneho obdobia. Výška náhrady nemôže byť vyššia ako existujúci rozdiel medzi cenou olivového oleja v spoločenstve a na svetovom trhu, v prípade potreby upravená s ohľadom na náklady na vývoz výrobkov na svetový trh.

(5)

V súlade s článkom 3 ods. 3, treťou zarážkou bodu b), nariadenia č. 136/66/EHS možno rozhodnúť, že náhrada sa určí prostredníctvom výberového konania. Výberové konanie sa týka výšky náhrady a môže sa obmedziť len na niektoré krajiny určenia, len na určité množstvo, kvalitu a úpravy.

(6)

Podľa článku 3 ods. 3, druhej zarážky, nariadenia č. 136/66/EHS náhrady za olivový olej možno určiť na rôznych úrovniach podľa krajiny určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo osobitné požiadavky niektorých trhov.

(7)

Náhrady sa musia určovať najmenej raz za mesiac. V prípade potreby sa môžu meniť aj v medziobdobí.

(8)

Uplatnenie týchto podmienok na aktuálnu situáciu na trhoch v sektore olivového oleja, najmä na cenu tohto produktu v spoločenstve a na trhoch tretích krajín, vedie k stanoveniu náhrady vo výške určenej v prílohe.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre oleje a tuky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za produkty v zmysle článku 1 ods. 2 bodu c) nariadenia č. 136/66/EHS sa určujú vo výške uvedenej v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 78, 31.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2962/77 (Ú. v. ES L 348, 30.12.1977, s. 53).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 11. augusta 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1328/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v Spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 14 nariadenia (ES) č. 1785/2003 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu Spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže, definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel Spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1518/95 sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1549/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 11. augusta 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

61,31

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

52,55

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

52,55

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

78,82

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

61,31

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

52,55

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

52,55

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

70,06

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

56,93

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

65,69

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

50,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,95

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

70,06

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

70,06

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

70,06

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

70,06

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

68,64

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

52,55

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

68,64

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

52,55

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

52,55

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

68,64

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

52,55

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

71,93

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

49,92

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

52,55

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1329/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

28,46 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

39,28 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1330/2005

z 11. augusta 2005

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1058/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 5. do 11. augusta 2005 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1331/2005

z 11. augusta 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1059/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššieuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 5. do 11. augusta 2005 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1059/2005, sa stanovuje na 4,00 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/41


SMERNICA KOMISIE 2005/50/ES

z 11. augusta 2005

o reklasifikácii protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu v rámci smernice Rady 93/42/EHS týkajúcej sa zdravotníckych pomôcok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993, týkajúcu sa zdravotníckych pomôcok (1), a najmä na jej článok 13 ods. 1 písm. b),

so zreteľom na žiadosť predloženú Francúzskom a Spojeným kráľovstvom,

keďže:

(1)

Na základe pravidiel klasifikácie, uvedených v prílohe IX k smernici 93/42/EHS, sa totálne protézy kĺbu zaraďujú do zdravotníckych pomôcok triedy IIb.

(2)

Francúzsko a Spojené kráľovstvo požiadali na rozdiel od ustanovení uvedených v prílohe IX k smernici 93/42/EHS o klasifikáciu totálnych protéz kĺbov do zdravotníckych pomôcok triedy III s cieľom zabezpečiť primerané hodnotenie zhody totálnych protéz kĺbov pred ich uvedením na trh.

(3)

Hodnotenie zhody sa opiera o určité činitele, akými sú vhodná klasifikácia, určenie a kontrola upovedomovaných orgánov a vhodné uskutočňovanie modulov hodnotenia zhody, opísaných v smernici 93/42/EHS.

(4)

K reklasifikácii odlišnej od pravidiel klasifikácie, uvedených v prílohe IX k smernici 93/42/EHS, dochádza v prípadoch, ak sa nedostatky vyplývajúce zo špecifických charakteristických vlastností výrobku budú dať lepšie riešiť na základe postupov harmonizácie zhody, ktoré zodpovedajú novej kategórii

(5)

Bedrové, kolenné a ramenné protézy je potrebné odlíšiť od iných totálnych protéz kĺbov vzhľadom na mimoriadnu komplexnosť funkcie kĺbu, ktorú treba obnoviť, ako aj na následné zvýšené riziko zlyhania, spôsobené samotnou pomôckou.

(6)

Najmä bedrové a kolenné protézy sú sofistikované implantáty, ktoré nesú hmotnosť tela, a preto je riziko revízneho chirurgického zákroku pri nich omnoho väčšie ako pri iných kĺboch.

(7)

Ramenné implantáty predstavujú novšiu technológiu a podliehajú podobným dynamickým silám; ich prípadná náhrada je v zásade spojená s vážnymi zdravotnými problémami.

(8)

Chirurgické zákroky týkajúce sa bedrových, kolenných a ramenných protéz sa navyše v čoraz väčšej miere dotýkajú mladých ľudí s vysokou očakávanou dĺžkou života, v dôsledku čoho sa zvýšila potreba správneho fungovania týchto implantátov počas dĺžky života pacientov, ako aj potreba obmedzenia revíznych chirurgických zákrokov a následných rizík.

(9)

Pri bedrových, kolenných a ramenných protézach nie sú špecifické klinické údaje vrátane dlhodobých údajov o ich výkone vždy k dispozícii pred ich uvedením na trh a uvedením do prevádzky. V dôsledku toho by sa mala záverom o klinických údajoch zhromaždených výrobcom v rámci hodnotenia zhody týchto výrobkov s požiadavkami týkajúcimi sa ich charakteristických vlastností a výkonu, uvedenými v oddieloch 1 a 3 prílohy I k smernici 93/42/EHS, venovať zvýšená pozornosť a mali by podliehať preskúmaniu s cieľom overiť správnosť dostupných klinických údajov.

(10)

Totálne protézy kĺbu môžu po ich zavedení do klinického užívania a uvedení na trh podliehať početným úpravám, príkladom sú bedrové a kolenné protézy dostupné na trhu. Skúsenosti však ukazujú, že na prvý pohľad malé zmeny koncepcie pôvodne bezproblémových protéz, vykonané po ich uvedení na trh, môžu v dôsledku neplánovaných účinkov viesť k závažným problémom a spôsobiť predčasné zlyhanie a vážne obavy o ich bezpečnosť.

(11)

S cieľom dosiahnuť optimálnu mieru bezpečnosti a ochrany zdravia a obmedziť problémy súvisiace s koncepciou výrobkov na najnižšiu možnú mieru by mali upovedomované orgány dôkladne preskúmať pred samotným zaradením pomôcok do všeobecného klinického užívania dokumentáciu týkajúcu sa koncepcie protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu vrátane klinických údajov používaných výrobcom na podloženie deklarovaného výkonu a následných zmien koncepcie a výroby po uvedení predmetného výrobku na trh.

(12)

V dôsledku toho by mal upovedomovaný orgán v rámci kompletného systému zabezpečovania kvality účinne preskúmať dokumentáciu týkajúcu sa koncepcie a zmien schválenej koncepcie v súlade s bodom 4 prílohy II k smernici 93/42/EHS.

(13)

Z týchto dôvodov je nevyhnutné pristúpiť k reklasifikácii totálnych protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu ako zdravotníckych pomôcok triedy III.

(14)

Pre totálne protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, už ohodnotené v rámci kompletného systému zabezpečovania kvality podľa prílohy II k smernici 93/42/EHS ako zdravotnícke pomôcky triedy IIb, je potrebné ustanoviť primerané prechodné obdobie s cieľom umožniť ich doplnkové hodnotenie podľa bodu 4 prílohy II k tejto smernici.

(15)

Na totálne protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, ktoré už boli osvedčené na základe postupu typovej skúšky ES, ustanoveného v prílohe III k smernici 93/42/EHS, spojeného s postupom overovania ES ustanoveným v prílohe IV alebo postupom vyhlásenia ES o zhode, ustanovenom v prílohe V k tejto smernici, sa súčasná smernica nevzťahuje, keďže tieto osvedčovacie schémy sú totožné pre zdravotnícke pomôcky triedy IIb aj triedy III.

(16)

Pre totálne protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, ktoré už prešli postupom typovej skúšky ES podľa prílohy III k smernici 93/42/EHS, spojeným s postupom vyhlásenia ES o zhode, ustanovenom v prílohe VI k tejto smernici, je potrebné ustanoviť primerané prechodné obdobie s cieľom ich hodnotenia podľa prílohy IV alebo V k smernici 93/42/EHS.

(17)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zdravotnícke pomôcky, ustanoveného článkom 6 ods. 2 smernice Rady 90/385/EHS z 20. júna 1990 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa aktívne implantovateľných zdravotníckych pomôcok (2),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Odlišne od pravidiel ustanovených v prílohe IX k smernici 93/42/EHS sa protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu reklasifikujú ako zdravotnícke pomôcky patriace do triedy III.

Článok 2

Na účely tejto smernice protéza bedrového, kolenného alebo ramenného kĺbu znamená implantovateľnú komponentnú časť totálnej protézy kĺbu, ktorej úlohou je zabezpečiť funkciu podobnú prirodzenému bedrovému kĺbu, prirodzenému kolennému kĺbu alebo prirodzenému ramennému kĺbu. Pomocné časti (skrutky, kliny, platničky a nástroje) sú z tejto definície vyňaté.

Článok 3

1.   Protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, ktoré prešli postupom hodnotenia zhody v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. a) smernice 93/42/EHS pred 1. septembrom 2007, budú podrobené doplnkovému hodnoteniu zhody podľa bodu 4 prílohy II k smernici 93/42/EHS, vedúcemu k certifikátu ES o skúške koncepcie do 1. septembra 2009. Toto ustanovenie nebráni výrobcovi predložiť žiadosť o hodnotenie zhody na základe článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 93/42/EHS.

2.   Protézy bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, ktoré prešli postupom hodnotenia zhody v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. b) bodom iii) smernice 93/42 EHS pred 1. septembrom 2007, môžu byť podrobené hodnoteniu zhody ako zdravotnícke pomôcky triedy III podľa článku 11 ods. 1 písm. b) bodu i) alebo ii) do 1. septembra 2010. Toto ustanovenie nebráni výrobcovi predložiť žiadosť o hodnotenie zhody na základe článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 93/42/EHS.

3.   Členské štáty uznajú do 1. septembra 2009 uvedenie protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, patriacich pod rozhodnutie v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. a) smernice 93/42/EHS, vydané pred 1. septembrom 2007, na trh a do prevádzky.

4.   Členské štáty uznajú do 1. septembra 2010 uvedenie protéz bedrového, kolenného a ramenného kĺbu, patriacich pod rozhodnutie v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. a) bodom iii) smernice 93/42/EHS, vydané pred 1. septembrom 2007, na trh a povolia uvedenie do prevádzky týchto totálnych protéz kĺbov po tomto dátume.

Článok 4

1.   Najneskôr do 1. marca 2007 členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úvodnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze si určia členské štáty.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. septembra 2007.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti smernice.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 11. augusta 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 12.7.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 189, 20.7.1990, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 96/550/ES schvaľujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných vo Fínsku

[oznámené pod číslom K(2005) 2995]

(Iba fínsky a švédsky text je autentický)

(2005/611/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných (1), najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie č. 96/550/ES (2) sa na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných vo Fínsku schválili dve metódy.

(2)

Fínska vláda požiadala Komisiu o schválenie používania nového vzorca na výpočet obsahu chudého mäsa jatočne opracovaných tiel ošípaných v rámci jestvujúcich metód klasifikácie a predložila podrobné údaje podľa požiadaviek článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných (3).

(3)

Na základe preskúmania tejto žiadosti sa dospelo k záveru, že podmienky na schválenie nového vzorca sú splnené.

(4)

Rozhodnutie č. 96/550/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu č. 96/550/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 3 časti 1 sa nahrádza takto:

„3.

Obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 56,713 – 0,271 • X1 – 0,620 • X2 + 0,258 • X3

kde:

Image

=

odhadovaný obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej;

X1

=

hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, nameraná 8 cm od stredovej čiary trupu za posledným rebrom;

X2

=

hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, nameraná 6 cm od stredovej čiary trupu medzi 3. a 4. posledným rebrom;

X3

=

hrúbka svaloviny v milimetroch nameraná súčasne v rovnakom bode ako X2.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 51 do 120 kg.“

2.

Bod 3 časti 2 sa nahrádza takto:

„3.

Obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 69,931 – 0,843 • X1

kde:

Image

=

odhadovaný obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej;

X1

=

hrúbka chrbtovej slaniny (vrátane kože) v milimetroch, nameraná 6 cm od stredovej čiary trupu medzi 3. a 4. posledným rebrom.

Vzorec platí pre jatočne opracované telá s hmotnosťou od 51 do 120 kg.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Fínskej republike.

V Bruseli 8. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 236, 18.9.1996, s. 47.

(3)  Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3127/94 (Ú. v. ES L 330, 21.12.1994, s. 43).


12.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/46


ROZHODNUTIE VÝBORU PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU č. 1/2005

z 12. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou

(2005/612/ES)

VÝBOR PRE LETECKÚ DOPRAVU MEDZI SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU,

so zreteľom na Dohodu o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 23 ods. 4,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

1.   Za bod 4 (letecká bezpečnosť) prílohy k dohode sa vkladá:

„5.   Ochrana civilného letectva

č. 2320/2002

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva, zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 849/2004 z 29. apríla 2004.

(Články 1 až 8, 10 až 13)“

2.   Do prílohy I k článku 1 ods. 1 predmetného rozhodnutia sa vkladá:

„č. 622/2003

Nariadenie Komisie (ES) zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva, zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 68/2004 z 15. januára 2004.“

3.   Za článok 1 ods. 2 predmetného rozhodnutia sa vkladá:

„č. 1217/2003

Nariadenie Komisie (ES) zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva.“

4.   Za článok 1 ods. 3 predmetného rozhodnutia sa vkladá:

„č. 1486/2003

Nariadenie Komisie (ES) z 22. augusta 2003, ustanovujúce postupy na vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(Články 1 až 13, 15 až 18)“

5.   Za článok 1 ods. 4 predmetného rozhodnutia sa vkladá:

„č. 1138/2004

Nariadenie Komisie (ES) z 21. júna 2004, ktorým sa stanovuje spoločná definícia citlivých častí ochranných priestorov na letiskách.“

Článok 2

Číslovanie bodu 5 („Iné“) prílohy k dohode sa mení na 6.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a Úradnej zbierke federálnych zákonov Švajčiarskej konfederácie. Rozhodnutie nadobudne účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jeho prijatí.

V Bruseli 12. júla 2005

Za spoločný výbor

vedúci delegácie Spoločenstva

Daniel CALLEJA CRESPO

vedúci delegácie Švajčiarskej konfederácie

Raymond CRON