ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 208

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
11. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1305/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1306/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa vyhlasuje dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj bieleho cukru vo vlastníctve belgickej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1307/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa vyhlasuje dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj bieleho cukru vo vlastníctve francúzskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1308/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj surového cukru v držbe švédskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1310/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje minimálna výkupná cena sušených sliviek a výška pomoci na produkciu sliviek

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1311/2005 z 10. augusta 2005 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1312/2005 z 10. augusta 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva

19

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Cyperskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky k Európskej únii

20

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň niektorých stavebných výrobkov [oznámené pod číslom K(2005) 2925]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1305/2005

z 10. augusta 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 10. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

47,7

999

47,7

0805 50 10

388

62,8

524

56,2

528

62,9

999

60,6

0806 10 10

052

64,7

204

57,3

220

129,9

624

180,9

999

108,2

0808 10 80

388

74,8

400

81,8

404

81,9

508

54,6

512

58,9

528

71,7

720

54,5

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

99,9

388

63,1

512

13,9

528

37,8

999

53,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

95,8

999

95,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,6

999

53,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1306/2005

z 10. augusta 2005,

ktorým sa vyhlasuje dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj bieleho cukru vo vlastníctve belgickej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Belgicko má intervenčné zásoby bieleho cukru. S cieľom reagovať na potreby trhu je vhodné, aby sa na vnútornom trhu sprístupnili zásoby bieleho cukru, ktorý belgická intervenčná agentúra nakúpila do intervencie pred 31. marcom 2005.

(2)

Na tento predaj by sa malo vzťahovať nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2001 z 27. júna 2001, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzťahujúceho sa na nákup a predaj cukru intervenčnými agentúrami (2). V prípade potreby možno prijať výnimku z nariadenia a stanoviť niektoré osobitné pravidlá postupu.

(3)

S ohľadom na situáciu na trhu Spoločenstva sa odporúča, aby Komisia stanovila minimálnu predajnú cenu pre každú časť verejnej súťaže.

(4)

Belgická intervenčná agentúra by mala oznámiť ponuky Komisii. Účastníci verejnej súťaže by mali zostať v anonymite.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyhlásením dlhodobej verejnej súťaže na vnútornom trhu Spoločenstva belgická intervenčná agentúra ponúka na predaj 52 000 ton bieleho cukru, ktorý nakúpila do intervencie pred 31. marcom 2005 a ktorý je v jej vlastníctve.

Článok 2

1.   Ponuka a predaj podľa článku 1 sa uskutočnia v súlade s nariadením (ES) č. 1262/2001, ak nie je ustanovené inak v tomto nariadení.

2.   Na rozdiel od ustanovenia článku 22 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1262/2001 vypracuje belgická intervenčná agentúra oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže a uverejní ho najneskôr osem dní pred začiatkom lehoty určenej na predkladanie ponúk.

V oznámení sa uvedú predovšetkým podmienky verejnej súťaže.

Oznámenie a všetky zmeny, ktoré s ním súvisia, sa pred ich uverejnením zašlú Komisii.

Článok 3

Najnižšia ponuka pre každú časť verejnej súťaže predstavuje 250 ton.

Článok 4

1.   Lehota na predkladanie ponúk, ktoré sú reakciou na vyhlásenie prvej časti verejnej súťaže, sa začína 19. augusta 2005 a končí 25. augusta 2005 o 9.00 hod. bruselského času.

Lehoty na predkladanie ponúk, ktoré sú reakciou na vyhlásenie druhej a nasledujúcich častí verejnej súťaže, sa začnú prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení predchádzajúcej lehoty. Končia sa o 9.00 hod. bruselského času:

8., 15., 22. a 29. septembra 2005,

6., 13., 20. a 27. októbra 2005.

2.   Ponuky sa zasielajú na adresu belgickej intervenčnej agentúry:

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax: (32-2) 287 25 24.

Článok 5

Na rozdiel od ustanovenia článku 28 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1262/2001 musí každý účastník verejnej súťaže poskytnúť záruku na ponuku vo výške 20 EUR za 100 kg bieleho cukru.

Článok 6

Belgická intervenčná agentúra oznámi Komisii predložené ponuky v priebehu dvoch hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ustanovenej v článku 4 ods. 1.

Účastníci verejnej súťaže nebudú identifikovaní.

Predložené ponuky sa oznámia v elektronickej forme podľa vzoru uvedeného v prílohe.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, príslušný členský štát o tom informuje Komisiu v tej istej lehote.

Článok 7

1.   Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu alebo rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001, že ponuky sa nebudú akceptovať.

2.   Ak by sa v prípade odsúhlasenia ponuky s minimálnou predajnou cenou v zmysle odseku 1 prekročilo množstvo, ktoré je k dispozícii, súhlas sa obmedzí na množstvo, ktoré ešte zostáva k dispozícii.

Ak by sa v dôsledku odsúhlasenia ponuky všetkých účastníkov verejnej súťaže, ktorí ponúkli rovnakú cenu, prekročilo množstvo, ktoré je k dispozícii, rozdelí sa množstvo, ktoré je k dispozícii, takto:

a)

proporčne k množstvu v ponukách príslušných účastníkov verejnej súťaže; alebo

b)

pre každého príslušného účastníka verejnej súťaže maximálne do výšky stanovenej pre každého z príslušných účastníkov; alebo

c)

žrebovaním.

Článok 8

Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 48.


PRÍLOHA

Dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj 52 000 ton bieleho cukru vo vlastníctve belgickej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Vzor oznámenia určeného Komisii podľa článku 6

(Nariadenie (ES) č. 1306/2005)

1

2

3

4

Číslo účastníka verejnej súťaže

Číslo šarže

Množstvo

(t)

Cenová ponuka

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atď.

 

 

 


(1)  Faxovať na toto číslo: (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1307/2005

z 10. augusta 2005,

ktorým sa vyhlasuje dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj bieleho cukru vo vlastníctve francúzskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Francúzsko má intervenčné zásoby bieleho cukru. S cieľom reagovať na potreby trhu je vhodné, aby sa na vnútornom trhu sprístupnili zásoby bieleho cukru, ktorý francúzska intervenčná agentúra nakúpila do intervencie pred 31. marcom 2005.

(2)

Na tento predaj by sa malo vzťahovať nariadenie Komisie (ES) č. 1262/2001 z 27. júna 2001, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzťahujúceho sa na nákup a predaj cukru intervenčnými agentúrami (2). V prípade potreby možno prijať výnimku z nariadenia a stanoviť niektoré osobitné pravidlá postupu.

(3)

S ohľadom na situáciu na trhu Spoločenstva sa odporúča, aby Komisia stanovila minimálnu predajnú cenu pre každú časť verejnej súťaže.

(4)

Francúzska intervenčná agentúra by mala oznámiť ponuky Komisii. Účastníci verejnej súťaže by mali zostať v anonymite.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyhlásením dlhodobej verejnej súťaže na vnútornom trhu Spoločenstva francúzska intervenčná agentúra ponúka na predaj 136 340 ton bieleho cukru, ktorý nakúpila do intervencie pred 31. marcom 2005 a ktorý je v jej vlastníctve.

Článok 2

1.   Ponuka a predaj podľa článku 1 sa uskutočnia v súlade s nariadením (ES) č. 1262/2001, ak nie je ustanovené inak v tomto nariadení.

2.   Na rozdiel od ustanovenia článku 22 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1262/2001 vypracuje francúzska intervenčná agentúra oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže a uverejní ho najneskôr osem dní pred začiatkom lehoty určenej na predkladanie ponúk.

V oznámení sa uvedú predovšetkým podmienky verejnej súťaže.

Oznámenie a všetky zmeny, ktoré s ním súvisia, sa pred ich uverejnením zašlú Komisii.

Článok 3

Najnižšia ponuka pre každú časť verejnej súťaže predstavuje 250 ton.

Článok 4

1.   Lehota na predkladanie ponúk, ktoré sú reakciou na vyhlásenie prvej časti verejnej súťaže, sa začína 19. augusta 2005 a končí 25. augusta 2005 o 9.00 hod. bruselského času.

Lehoty na predkladanie ponúk, ktoré sú reakciou na vyhlásenie druhej a nasledujúcich častí verejnej súťaže, sa začnú prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení predchádzajúcej lehoty. Končia sa o 9.00 hod. bruselského času:

8., 15., 22. a 29. septembra 2005,

6., 13., 20. a 27. októbra 2005.

2.   Ponuky sa zasielajú na adresu francúzskej intervenčnej agentúry:

Fonds d’intervention et de régularisation du marché du sucre

Bureau de l’intervention

21, Avenue Bosquet

F-75007 Paris

Tel.: (33) 144 18 23 37

Fax: (33) 144 18 20 08.

Článok 5

Na rozdiel od ustanovenia článku 28 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1262/2001 musí každý účastník verejnej súťaže poskytnúť záruku za ponuku vo výške 20 EUR za 100 kg bieleho cukru.

Článok 6

Francúzska intervenčná agentúra oznámi Komisii predložené ponuky v priebehu dvoch hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ustanovenej v článku 4 ods. 1.

Účastníci verejnej súťaže nebudú identifikovaní.

Predložené ponuky sa oznámia v elektronickej podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, príslušný členský štát o tom informuje Komisiu v tej istej lehote.

Článok 7

1.   Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu alebo rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001, že ponuky sa nebudú akceptovať.

2.   Ak by sa v prípade odsúhlasenia ponuky s minimálnou predajnou cenou v zmysle odseku 1 prekročilo množstvo, ktoré je k dispozícii, súhlas sa obmedzí na množstvo, ktoré ešte zostáva k dispozícii.

Ak by sa v dôsledku odsúhlasenia ponuky všetkých účastníkov verejnej súťaže, ktorí ponúkli rovnakú cenu, prekročilo množstvo, ktoré je k dispozícii, rozdelí sa množstvo, ktoré je k dispozícii, takto:

a)

proporčne k množstvu v ponukách príslušných účastníkov verejnej súťaže alebo

b)

pre každého príslušného účastníka verejnej súťaže maximálne do výšky stanovenej pre každého z príslušných účastníkov, alebo

c)

žrebovaním.

Článok 8

Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 48.


PRÍLOHA

Dlhodobá verejná súťaž na ďalší predaj 136 340 ton bieleho cukru vo vlastníctve francúzskej intervenčnej agentúry

Formulár (1)

Vzor oznámenia určeného Komisii podľa článku 6

(Nariadenie (ES) č. 1307/2005)

1

2

3

4

Číslo účastníka verejnej súťaže

Číslo šarže

Množstvo

(t)

Cenová ponuka

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atď.

 

 

 


(1)  Faxovať na toto číslo: (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1308/2005

z 10. augusta 2005,

ktorým sa otvára stála verejná súťaž pre ďalší predaj surového cukru v držbe švédskej intervenčnej agentúry na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Švédsko disponuje intervenčnými zásobami surového cukru. V záujme uspokojenia potrieb trhu je vhodné, aby sa zásoby surového cukru, ktorý švédska intervenčná agentúra prijala do intervencie pred 31. marcom 2005, ponúkli na vnútornom trhu.

(2)

Takýto predaj by mal podliehať nariadeniu Komisie (ES) č. 1262/2001 z 27. júna 2001 ustanovujúcemu podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 vzťahujúceho sa na nákup a predaj cukru intervenčnými agentúrami (2). V prípade potreby by sa mali prijať odchýlky od uvedeného nariadenia a vymedziť niektoré osobitné pravidlá postupu.

(3)

S cieľom zohľadniť situáciu na trhu Spoločenstva by sa malo prijať opatrenie, že Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu pre každú čiastkovú verejnú súťaž.

(4)

Švédska intervenčná agentúra by mala oznámiť ponuky Komisii. Mala by sa pritom zachovať anonymita uchádzačov.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Švédska intervenčná agentúra ponúkne na predaj prostredníctvom stálej verejnej súťaže na vnútorný trh Spoločenstva celkové množstvo 59 038 ton surového cukru, ktorý prijala do intervencie pred 31. marcom 2005 a ktorý má vo svojej držbe.

Článok 2

1.   Súťaž a predaj ustanovené v článku 1 sa uskutočnia v súlade s nariadením (ES) č. 1262/2001, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

2.   Odchylne od článku 22 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1262/2001 švédska intervenčná agentúra vypracuje oznámenie o verejnej súťaži a uverejní ho minimálne 8 dní pred začiatkom lehoty na predkladanie ponúk.

Oznámenie bude obsahovať podmienky verejnej súťaže.

Oznámenie a všetky zmeny v tomto oznámení sa musia postúpiť Komisii ešte pre uverejnením.

Článok 3

Minimálne ponúkané množstvo v každej čiastkovej verejnej súťaži je 250 ton.

Článok 4

1.   Lehota na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže sa začína 19. augusta 2005 a končí 25. augusta 2005 o 9.00 hod. bruselského času.

Lehoty na predloženie ponúk do druhej a nasledujúcich čiastkových verejných súťaží sa začínajú prvý pracovný deň nasledujúci po uplynutí predchádzajúcej lehoty. Končia sa o 9.00 hod. bruselského času:

8, 15, 22 a 29. septembra 2005,

6, 13, 20 a 27. októbra 2005.

2.   Ponuky treba posielať na adresu švédskej intervenčnej agentúry:

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tel: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

Článok 5

Odchylne od článku 28 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1262/2001 zloží každý uchádzač zábezpeku za ponuku vo výške 20 EUR na 100 kg surového cukru.

Článok 6

Švédska intervenčná agentúra oznámi Komisii prijaté ponuky do dvoch hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v článku 4 ods. 1.

Totožnosť uchádzačov zostane utajená.

Ponuky sa oznámia elektronickou formou podľa vzoru uvedeného v prílohe.

Pokiaľ sa nepredložia žiadne ponuky, príslušný členský štát informuje Komisiu v tejto istej lehote.

Článok 7

1.   Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu alebo sa rozhodne nevybrať žiadnu z ponúk v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001.

2.   Ak by výber ponuky s minimálnou cenou v zmysle odseku 1 viedol k prekročeniu dostupného množstva, tak by sa výber obmedzil na množstvo, ktoré je ešte dostupné.

Ak by výber ponúk všetkých uchádzačov, ktorí ponúkli rovnakú cenu, viedol k prekročeniu dostupného množstva, tak sa dostupné množstvo pridelí takto:

a)

rozdelí sa medzi príslušných uchádzačov proporčne k celkovým množstvám, ktoré ponúkli, alebo

b)

rozdelí sa medzi príslušných uchádzačov na základe maximálneho množstva stanoveného pre každého z nich, alebo

c)

losovaním.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 48.


PRÍLOHA

Stála verejná súťaž na ďalší predaj 59 038 ton surového cukru v držbe švédskej intervenčnej agentúry

Vzor (1)

Vzor oznámenia určeného Komisii podľa článku 6

(Nariadenie (ES) č. 1308/2005)

1

2

3

4

Poradové číslo uchádzača

Číslo dávky

Množstvo

(t)

Ponúknutá cena

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atď.

 

 

 


(1)  Poslať faxom na toto číslo: (32-2) 292 10 34.


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1309/2005

z 10. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre alkohol a alkoholické nápoje (1), a najmä na jej článok 27 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 (2) stanovuje, aby denaturáty, ktoré sa používajú v každom členskom štáte na účely úplne denaturovaného liehu v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS, boli opísané v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Podľa článku 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS sa od členských štátov vyžaduje, aby bol alkohol, ktorý bol úplne denaturovaný v súlade s požiadavkami niektorého členského štátu, úplne oslobodený od spotrebnej dane za predpokladu, že tieto požiadavky boli riadne oznámené a schválené v súlade s podmienkami ustanovenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

(3)

Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko oznámili denaturačné prostriedky, ktoré plánujú používať.

(4)

Dňa 1. mája 2004 Komisia postúpila uvedené oznámenia ostatným členským štátom.

(5)

Voči oznámeným požiadavkám boli doručené výhrady.

(6)

Preto by sa nariadenie (ES) č. 3199/93 malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 sa mení a dopĺňa, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 288, 23.11.1993, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2205/2004 (Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 42).


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 3199/93 sa dopĺňa:

„Cyprus

Na 100 litrov etylalkoholu:

 

5 litrov denaturovaného metanolu,

 

0,5 litra minerálnej nafty (známej ako petrolej),

 

2 cm3 (centimetrov kubických) metylénovej modrej (metylovej fialovej).

‚Denaturovaný metanol’ znamená buď:

a)

čistý metylalkohol, do ktorého bolo pridané minimálne 1 % objemu pyridínu,

alebo

b)

drevný lieh, do ktorého bolo pridané minimálne 0,25 % objemu pyridínu.

Česká Republika

Na hektoliter čistého alkoholu:

1.

1 gram denatoniumbenzoátu,

0,2 litra tiofénu,

1 liter metyletylketónu (butanónu) a

0,2 gramu metylénovej modrej (CI základná modrá 52015).

2.

0,4 litra rozpustného zemného oleja,

0,2 litra petroleja a

0,1 litra technického benzínu.

Estónsko

Na hektoliter etylalkoholu:

1.

2 litre metyletylketónu a 3 litre metylizobutylketónu;

2.

2 litre acetónu a 3 litre metylizobutylketónu;

3.

3 litre acetónu a 2 gramy denatoniumbenzoátu.

Maďarsko

Alkoholické výrobky sa považujú za denaturovaný alkohol (vyrobený denaturáciou), ak vzhľadom na obsah čistého etylalkoholu obsahujú minimálne:

a)

2 percentá hmotnosti metyletylketónu, 3 percentá hmotnosti metylizobutylketónu a 0,001 percenta hmotnosti denatoniumbenzoátu

alebo

b)

1 percento hmotnosti metyletylketónu a 0,001 percenta hmotnosti denatoniumbenzoátu,

alebo

c)

2 percentá hmotnosti izopropylalkoholu, 1 percento hmotnosti t-butylalkoholu a 0,001 percenta hmotnosti denatoniumbenzoátu

a v jeho skutočnom obsahu v objemových percentách nie je menej ako 92 % obj.

Chemikálie sa môžu považovať za denaturované len vtedy, keď je ich kvalita potvrdená osvedčeniami o analýze.

Lotyšsko

Minimálne množstvo na 100 litrov liehu:

1.

Zmes týchto látok:

izopropyl 9 litrov,

acetón 1 liter,

metylénová modrá alebo tymolová modrá alebo kryštalická fialová 0,4 gramu.

2.

Benzín alebo ropa minimálne 5 litrov a maximálne 7 litrov.

3.

Zmes týchto látok:

metyletylketón 2 litre,

metylizobutylketón 3 litre.

4.

Zmes týchto látok:

acetón alebo izopropyl 3 litre,

denatoniumbenzoát 2 gramy.

5.

Etylacetát 10 litrov.

Litva

Druh etylalkoholu

Denaturačné prostriedky

Množstvo denaturačných prostriedkov na hektoliter čistého alkoholu

Etylalkohol alebo aldehydová frakcia etylalkoholu, alebo destilovaná aldehydová frakcia etylalkoholu

Acetón a denatoniumbenzoát

3 litre

2 gramy

Malta

Mineralizované liehy

 

Základ:

 

90 % obj. etanolu,

 

9,5 % obj. drevného liehu a

 

0,5 % obj. surového pyridínu,

 

ku ktorému sa na každých 1 000 litrov pridáva:

3,75 litra minerálneho zemného oleja (ropný olej),

1,50 ppm metylénovej fialovej.

Poľsko

Na hektoliter čistého alkoholu:

1.

0,75 litra metyletylketónu, ktorý pozostáva z:

95 až 96 % hmotnosti metyletylketónu,

2,5 až 3 % hmotnosti metylizopropylketónu,

1,5 až 2 % hmotnosti etylizoamylketónu (5-metyl-3-heptanón),

spolu s 0,25 litra pyridínových báz.

2.

Jeden liter metyletylketónu, ktorý pozostáva z:

95 až 96 % hmotnosti metyletylketónu,

2,5 až 3 % hmotnosti metylizopropylketónu,

1,5 až 2 % hmotnosti etylizoamylketónu (5-metyl-3-heptanón),

spolu s jedným gramom denatoniumbenzoátu.

Slovensko

Na jeden hektoliter čistého alkoholu (1 hl a.) sa pridávajú:

a)

 

2 litre metyletylketónu,

 

3 litre metylizobutylketónu,

 

1 gram denatoniumbenzoátu a

 

0,2 gramu metylénovej modrej.

b)

 

1,5 litra technického benzínu (špeciálny lieh),

 

1,5 litra petroleja a

 

2 gramy denatoniumbenzoátu.

Hektoliter čistého alkoholu (hl a.) je alkohol pri teplote 20 °C.

Slovinsko

Na hektoliter čistého etylalkoholu:

1 580 g izopropylalkoholu,

790 g t-butylalkoholu a

0,79 g denatoniumbenzoátu.“


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1310/2005

z 10. augusta 2005,

ktorým sa na hospodársky rok 2005/2006 stanovuje minimálna výkupná cena sušených sliviek a výška pomoci na produkciu sliviek

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 6b ods. 3 a jeho článok 6c ods. 7,

keďže:

(1)

Článok 3 ods. 1 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny (2), stanovuje trvanie hospodárskeho roka pre slivky.

(2)

Produkty, pre ktoré sa stanovuje minimálna cena a pomoc, sú definované v článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 464/1999 z 3. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o programe pomoci v oblasti sušených sliviek (3), a kvalitatívne požiadavky, ktoré musia spĺňať, sú stanovené v článku 2 uvedeného nariadenia.

(3)

V súlade s príslušnými kritériami stanovenými v článkoch 6b a 6c nariadenia (ES) č. 2201/96, je preto potrebné stanoviť minimálnu cenu sušených sliviek a výšku pomoci na produkciu sliviek na hospodársky rok 2005/2006.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na hospodársky rok 2005/2006 je minimálna cena, uvedená v článku 6a ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, stanovená na 1 935,23 EUR za netto tonu sušených sliviek d'Ente.

Na hospodársky rok 2005/2006 je výška pomoci na produkciu na základe článku 6a ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96 stanovená na 784,97 EUR na netto tonu sliviek.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 180/2005 (Ú. v. EÚ L 30, 3.2.2005, s. 7).

(3)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1999, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2198/2003 (Ú. v. EÚ L 328, 17.12.2003, s. 20).


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1311/2005

z 10. augusta 2005

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 bode f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 bode f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. august 2005 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 bode f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca september 2005 pre množstvo 2 648,030 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1312/2005

z 10. augusta 2005,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 20,234 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/19


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva

Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o všeobecných zásadách účasti Albánskej republiky na programoch Spoločenstva (1), podpísaný 22. novembra 2004 v Bruseli, nadobudol platnosť 11. júla 2005 v súlade s článkom 10 dohody.


(1)  Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2005, s. 78.


11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/20


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Cyperskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky k Európskej únii

Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Cyperskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky k Európskej únii (1), podpísaný v Bruseli 7. decembra 2004, nadobudol platnosť 1. augusta 2005 v súlade s článkom 16 ods. 2 protokolu.


(1)  Ú. v. EÚ L 388, 29.12.2004, s. 6.


Komisia

11.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. augusta 2005,

ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň niektorých stavebných výrobkov

[oznámené pod číslom K(2005) 2925]

(Text s významom pre EHP)

(2005/610/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych a správnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1), a najmä na jej článok 20 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernica 89/106/EHS predpokladá, že v záujme zohľadnenia rozličných úrovní ochrany pri vykonávaní stavebných prác na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni sa môže javiť ako nevyhnutné ustanovenie tried zodpovedajúcich charakteristikám výrobkov pre každú základnú požiadavku v interpretačných dokumentoch. Tieto dokumenty boli uverejnené ako „Oznámenie Komisie vo vzťahu k interpretačným dokumentom smernice 89/106/EHS (2)“.

(2)

S ohľadom na základnú požiadavku bezpečnosti v prípade požiaru interpretačný dokument č. 2 upravuje vzájomne súvisiace opatrenia, ktoré spoločne definujú stratégiu protipožiarnej bezpečnosti, ktorá sa individuálne vypracuje v jednotlivých členských štátoch.

(3)

Interpretačný dokument č. 2 uvádza ako jedno z týchto opatrení obmedzenie vzniku a šírenia požiaru a dymu v určenej oblasti obmedzením tých vlastností stavebných výrobkov, ktoré prispievajú k úplnému rozvinutiu požiaru.

(4)

Stupeň tohto obmedzenia môže byť vyjadrený výlučne prostredníctvom určenia rôznych úrovní reakcie na oheň pri výrobkoch, pri ich konečnom použití.

(5)

Prostredníctvom harmonizácie bol rozhodnutím Komisie 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň (3), zavedený systém tried reakcie stavebných výrobkov na oheň.

(6)

V prípade niektorých stavebných výrobkov je potrebné použiť klasifikáciu upravenú rozhodnutím 2000/147/ES.

(7)

Triedy reakcie na oheň mnohých výrobkov a/alebo materiálov v rámci klasifikácie upravenej v rozhodnutí 2000/147/ES sú dobre zavedené a príslušné orgány pre boj proti požiarom v jednotlivých členských štátoch sú s nimi oboznámené, v dôsledku čoho sa na preverenie týchto konkrétnych požiarnych charakteristík nevyžaduje vykonanie skúšok.

(8)

Výrobky boli preverené s ohľadom na ich konečné použitie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky požiadavky charakteristík „reakcie na oheň“ bez ďalšieho skúšania, sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Osobitné triedy pre jednotlivé stavebné výrobky a/alebo materiály s ohľadom na klasifikáciu reakcie na oheň, prijaté rozhodnutím 2000/147/ES, sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/632/ES (Ú. v. EÚ L 220, 3.9.2003, s. 5).


PRÍLOHA

Tabuľka v tejto prílohe uvádza zoznam stavebných výrobkov a/alebo materiálov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky charakteristík reakcie na oheň bez ďalšieho skúšania.

Tabuľka 1

TRIEDY CHARAKTERISTÍK REAKCIE NA OHEŇ PRE GLULAM (1)

Materiál

Detaily o výrobku

Minimálna priemerná hustota (2)

(kg/m3)

Minimálna celková hrúbka

(mm)

Trieda (3)

Glulam

Lepené laminátové drevené výrobky v súlade s EN 14080

380

40

D-s2, d0


Tabuľka 2

TRIEDY CHARAKTERISTÍK REAKCIE NA OHEŇ PRE NÁŠĽAPNÉ VRSTVY LAMINÁTOVÝCH PODLÁH

Typ nášľapných podlahových vrstiev (4)

Detail výrobku

Minimálna hustota

(kg/m3)

Minimálna celková hrúbka

(mm)

Trieda (5)

podlahy

Laminátové podlahové nášľapné vrstvy

Laminátové podlahové nášľapné vrstvy vyrobené v súlade s EN 13329:2000

800

6,5

EFL


Tabuľka 3

TRIEDY CHARAKTERISTÍK REAKCIE NA OHEŇ PRUŽNÝCH NÁŠĽAPNÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV

Typ nášľapných podlahových vrstiev (6)

Výrobková norma EN

Minimálne množstvo

(g/m2)

Maximálne množstvo

(g/m2)

Minimálna celková hrúbka

(mm)

Trieda (7)

podlahy

Hladké a dekoračné linoleum

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogénne a heterogénne podlahové nášľapné vrstvy z polyvinylchloridu

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Podlahové nášľapné vrstvy z polyvinylchloridu s penovou vrstvou

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Podlahové nášľapné vrstvy z polyvinylchloridu s korkovým podkladom

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Expandované (čalúnené) podlahové nášľapné vrstvy z polyvinylchloridu

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Polopružné dlaždice z polyvinylchloridu

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linoleum na korkovom podklade

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogénne a heterogénne hladké gumené podlahové nášľapné vrstvy s penovým podkladom

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogénne a heterogénne hladké gumené podlahové nášľapné vrstvy

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogénne a heterogénne profilované gumené podlahové nášľapné vrstvy

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Tabuľka 4

TRIEDY CHARAKTERISTÍK REAKCIE NA OHEŇ TEXTILNÝCH NÁŠĽAPNÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV

Typ nášľapných podlahových vrstiev (8)

Výrobková norma EN

Trieda (9)

podlahy

Strojovo vyrábané koberce a kobercové krytiny určené na pokrytie celej miestnosti (10), bez zníženej horľavosti

EN 1307

EFL

Zošívané textilné podlahové krytiny bez vlasca (10), bez zníženej horľavosti

EN 1470

EFL

Zošívané podlahové krytiny s vlascom (10), bez zníženej horľavosti

EN 13297

EFL


(1)  Vzťahuje sa na všetky druhy lepidiel, na ktoré sa uplatňujú výrobkové normy.

(2)  Upravená v zmysle EN 13238.

(3)  Trieda, ako je uvedené v tabuľke 1 prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES.

(4)  Podlahové nášľapné vrstvy položené na drevený podklad ≥ D-s2, d0 alebo A2-s1, d0.

(5)  Trieda, ako je uvedené v tabuľke 2 prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES.

(6)  Podlahové nášľapné vrstvy položené na drevený podklad ≥ D-s2, d0 alebo A2-s1, d0.

(7)  Trieda, ako je uvedené v tabuľke 2 prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES.

(8)  Podlahové krytiny lepené alebo voľne položené cez triedu A2-s1, d0 substrát.

(9)  Trieda, ako je uvedené v tabuľke 2 prílohy k rozhodnutiu 2000/147/ES.

(10)  Textilné podlahové krytiny s celkovým objemom maximálne 4 800 g/m2 a minimálnou hrúbkou vlasca 1,8 mm (ISO 1766) a:

povrch 100 % vlna,

povrch minimálne z 80 % vlny – maximálne 20 % polyamidu,

povrch minimálne z 80 % vlny – maximálne 20 % polyamidu/polyesteru,

povrch zo 100 % polyamidu,

povrch zo 100 % polypropylénu a v prípade penového podkladu SBR, celkové množstvo > 780 g/m2. Všetky polypropylénové koberce s inými penovými podkladmi sú vylúčené.