ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 207

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
10. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1300/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 27/2005, pokiaľ ide o sleďa obyčajného, makrelu obyčajnú, stavridy, jazyk morský obyčajný a plavidlá zapojené do nedovoleného rybolovu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1302/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2005 týkajúce sa množstva, na ktoré sa vzťahuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1303/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu jazyka morského obyčajného v zónach II, IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1304/2005 z 9. augusta 2005, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky modrastej v zóne Vb (vody Faerských ostrovov) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. augusta 2005 o uvedení kukuričného produktu (Zea mays L., línia MON 863), ktorý je v dôsledku genetickej modifikácie odolný voči kukuričiarovi koreňovému, na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2005) 2950]  ( 1 )

17

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2005/240/ES schvaľujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku [oznámené pod číslom K(2005) 2985]

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1300/2005

z 3. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 27/2005, pokiaľ ide o sleďa obyčajného, makrelu obyčajnú, stavridy, jazyk morský obyčajný a plavidlá zapojené do nedovoleného rybolovu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 27/2005 (2) stanovilo príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžadujú obmedzenia výlovu.

(2)

Medzinárodná komisia pre rybolov v Baltskom mori (IBSFC) prijala v septembri 2004 odporúčanie zvýšiť na rok 2004 príležitosti na rybolov sleďa obyčajného na 10 000 ton v Riadiacej jednotke 3, ktorým by sa Fínsku poskytlo dodatočných 8 199 ton príležitosti na rybolov sleďa obyčajného. Toto odporúčanie nebolo súčasťou právnych predpisov Spoločenstva. V dôsledku toho Fínsko presiahlo v roku 2004 svoju kvótu o 7 856 ton, keďže dodatočné tony neboli pridelené. V nariadení Komisie (ES) č. 776/2005 z 19. mája 2005, ktorým sa prispôsobujú určité rybné kvóty na rok 2005 podľa nariadenia Rady (ES) č. 847/96, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky riadenia celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúceho rok (3), sa kvóty Fínska na sleďa obyčajného na rok 2005 znížili o 7 856 ton kvôli nadmernému rybolovu. Kvóty sleďa obyčajného pre Fínsko v sekcii 30–31 by sa preto mali zvýšiť o 7 856 ton, keďže zníženie bolo pre skutočnosť, že odporúčanie IBSFC sa neimplementovalo do právnych predpisov Spoločenstva. Táto zmena a doplnenie nezvýši množstvo sleďa obyčajného, ktoré Fínsko ulovilo v roku 2005.

(3)

Celkový povolený výlov (TAC), ktorý bol prijatý pre makrelu v správnej oblasti IIa (vody nepatriace ES) Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, by mali zahŕňať vody ES a medzinárodné vody Vb, aby sa predišlo nesprávnemu informovaniu. Správna oblasť by mala byť príslušným spôsobom zmenená a doplnená.

(4)

TAC prijaté pre stavridy v správnej oblasti Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV by mali zahŕňať vody ES a medzinárodné vody Vb, aby sa predišlo nesprávnemu informovaniu. Správna oblasť by mala byť príslušným spôsobom zmenená a doplnená.

(5)

Vo svetle nových vedeckých poznatkov TAC pre jazyk morský obyčajný sa môže zvýšiť na 900 ton v oblasti IIIa, IIIb, c, d (vody ES). TAC by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

S cieľom umožniť váženie sleďov obyčajných, makrel obyčajných a stavríd po prevoze z prístavu vykládky by sa v roku 2005 mali zaviesť doplňujúce opatrenia.

(7)

V súlade so schválenou správou o záveroch rokovaní v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Nórskom na rok 2005 majú zmluvné strany prístup k výlovu 50 000 ton svojich príslušných kvót na sleďa obyčajného v Severnom mori vo vodách ostatných zmluvných strán divízie IVa a IVb. Tieto množstvá sa môžu na základe žiadosti zvýšiť o 10 000 ton. Listom z 29. júna 2005 Nórsko požiadalo o takéto zvýšenie. Spoločenstvo predložilo podobnú žiadosť 20. júla 2005. Je preto vhodné vykonať tieto zmeny v právnych predpisoch Spoločenstva.

(8)

V máji 2005 Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (North Atlantic Fisheries Commission – NEAFC) odporúčala zaradiť určitý počet plavidiel do zoznamu plavidiel, pri ktorých sa preukázalo, že sú zapojené do nedovoleného, neohláseného a neregulovaného rybolovu. Vo februári 2004 sa prijalo odporúčanie o opatreniach, ktoré sa majú uplatniť na takéto plavidlá. Mala by sa zabezpečiť implementácia týchto odporúčaní na úrovni právneho poriadku Spoločenstva.

(9)

Z dôvodu naliehavosti tejto záležitosti je nevyhnutné udeliť výnimku, pokiaľ ide o lehotu šiestich týždňov, ustanovenú v ods. I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a zmluvám o založení Európskych spoločenstiev.

(10)

Nariadenie (ES) č. 27/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I A, I B a III k nariadeniu (ES) č. 27/2005 sa týmto menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto naradeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 130, 24.5.2005, s. 7.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 27/2005 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I A:

Údaje, ktoré sa týkajú druhu sleďa obyčajného sa v podoblastiach zóny 30–31 nahrádzajú takto:

„Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Podoblasti 30–31

HER/3D30; HER/3D31

Fínsko

60 327

 

Švédsko

11 529

 

ES

71 856

 

TAC

71 856

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.“

2.

V prílohe I B:

a)

Údaje, ktoré sa týkajú sleďa obyčajného v zóne IV severne od 53° 30′ s. š., sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Sleď obyčajný (1)

Clupea harengus

Zóna

:

IV severne od 53° 30′ s. š.

HER/4AB

Dánsko

95 211

 

Nemecko

57 215

 

Francúzsko

20 548

 

Holandsko

56 745

 

Švédsko

5 443

 

Spojené kráľovstvo

70 395

 

ES

305 557

 

Nórsko

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Nórske vody južne od 62° s. š.

(HER/*04N-)

ES

60 000“

b)

Údaje, ktoré sa týkajú druhov makrely obyčajnej v zóne IIa (nie vo vodách ES), Vb (vodách ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Makrela obyčajná

Scomber scombrus

Zóna

:

IIa (nie vo vodách ES), Vb (vody ES a medzinárodné vody), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Nemecko

13 845

 

Španielsko

20

 

Estónsko

115

 

Francúzsko

9 231

 

Írsko

46 149

 

Lotyšsko

85

 

Litva

85

 

Holandsko

20 190

 

Poľsko

844

 

Spojené kráľovstvo

126 913

 

ES

217 477

 

Nórsko

8 500 (3)

 

Faerské ostrovy

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci uvedených kvót sa v určených zónach môžu vyloviť maximálne tieto množstvá, a to len v období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.

 

IVa (vody ES) MAC/*04A-C

Nemecko

4 175

Španielsko

0

Francúzsko

2 784

Írsko

13 918

Holandsko

6 089

Spojené kráľovstvo

38 274

ES

65 240

Nórsko

8 500

Faerské ostrovy

1 002 ()

()  Severne od 59° s. š. (zóna ES) v období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.“

c)

Údaje, ktoré sa týkajú druhov jazyka morského obyčajného v zóne IIIa, IIIb, c, d (vody ES), sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Jazyk morský obyčajný

Solea solea

Zóna

:

IIIa, IIIb, c, d (vody ES)

SOL/3A/BCD

Dánsko

755

 

Nemecko

44

 

Holandsko

73

 

Švédsko

28

 

ES

900

 

TAC

900

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.“;

d)

Údaje, ktoré sa týkajú druhov stavridy v zóne Vb (vo vodách ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, sa nahrádzajú takto:

„Druh

:

Stavrida

Trachurus spp.

Zóna

:

Vb (vo vodách ES a v medzinárodných vodách), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Dánsko

12 088

 

Nemecko

9 662

 

Španielsko

13 195

 

Francúzsko

6 384

 

Írsko

31 454

 

Holandsko

46 096

 

Portugalsko

1 277

 

Spojené kráľovstvo

13 067

 

ES

133 223

 

Faerské ostrovy

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

3.

V prílohe III:

a)

bod 9 sa nahrádza takto:

„9.   Postupy pri vykládke a vážení sleďa, makrely a stavridy

9.1.   Rozsah

9.1.1.

Tieto postupy sa uplatňujú na vykládky plavidiel Európskeho spoločenstva a plavidiel tretích krajín v Európskom spoločenstve, pri ktorých vyložené množstvo presahuje 10 ton sleďov, makrel a stavríd alebo ich kombinácie:

a)

v prípade sleďov v podoblastiach MVMP I, II, IV, VI a VII a častiach IIIa, Vb;

b)

v prípade makrel a stavríd v podoblastiach MVMP III, IV, VI a VII a v časti IIa.

9.2.   Určené prístavy

9.2.1.

Vykládky uvedené v bode 9.1 sa povoľujú iba v určených prístavoch.

9.2.2.

Každý príslušný členský štát zašle Komisii zmeny v zozname určených prístavov, dodanom v roku 2004, v ktorých možno vykladať slede, makrely a stavridy, a zmeny v postupoch inšpekcie a dozoru pre tieto prístavy vrátane podmienok zaznamenávania a hlásenia množstiev každého z druhov a populácií uvedených v bode 9.1.1 v každej vykládke. Tieto zmeny je potrebné zaslať najmenej 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Komisia odošle tieto informácie, ako aj informácie o prístavoch, ktoré určili tretie krajiny, všetkým príslušným členským štátom.

9.3.   Vplávanie do prístavu

9.3.1.

Kapitán rybárskeho plavidla uvedeného v bode 9.1.1 alebo jeho zástupca musí informovať orgány príslušného členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka, najmenej 4 hodiny pred vplávaním do prístavu vykládky príslušného členského štátu o:

a)

prístave, do ktorého zamýšľa vplávať, názve plavidla a jeho registračnom čísle;

b)

odhadovanom čase príjazdu do tohto prístavu;

c)

množstve každého druhu ponechaného na palube v kilogramoch živej hmotnosti;

d)

správnej oblasti, odkiaľ bol úlovok ulovený, podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

9.4.   Vykládka

9.4.1.

Príslušné orgány zainteresovaného členského štátu musia vyžadovať, aby sa vykládka nezačala skôr, kým sa na ňu nevydá povolenie.

9.5.   Lodný denník

9.5.1.

Odchylne od ustanovení bodu 4.2 prílohy IV k nariadeniu (EHS) č. 2807/83 kapitán rybárskeho plavidla predloží ihneď po príjazde do prístavu príslušnú stranu alebo strany lodného denníka podľa požiadavky príslušného orgánu v prístave vykládky.

Množstvá ponechané na palube a zaznamenané pred vykládkou uvedenou v bode 9.3.1 písm. c) sa musia rovnať množstvám zaznamenaným v lodnom denníku po jeho uzavretí.

Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2807/83 povolené rozpätie tolerancie v odhadoch množstva rýb ponechaných na palube plavidla v kilogramoch, ktoré sú zaznamenané do lodného denníka, je 8 %.

9.6.   Váženie čerstvých rýb

9.6.1.

Všetci kupujúci, ktorí nakupujú čerstvé ryby, zabezpečia, že sa všetky prijaté množstvá vážia v systémoch schválených príslušnými orgánmi. Toto váženie sa musí uskutočniť predtým, ako sa ryby roztriedia, spracujú, uskladnia v chladiarenskom zariadení, prevezú z prístavu vykládky alebo ďalej predajú. Údaj vyplývajúci z váženia sa použije na vystavenie vyhlásení o vykládke a potvrdení objednávok.

9.6.2.

Pri stanovovaní hmotnosti nesmie zrážka na vodu presiahnuť 2 %.

9.7.   Váženie čerstvých rýb po prevoze

9.7.1.

Odchylne od bodu 9.6.1 členské štáty môžu povoliť váženie čerstvých rýb po prevoze z prístavu vykládky za predpokladu, že ryby sa prevážajú do miesta určenia, ktoré sa nachádza na území členského štátu a je vzdialené maximálne 60 km od prístavu vykládky, a že:

a)

tanker, v ktorom sa ryby prepravujú, sprevádza kontrolór z miesta vykládky na miesto váženia rýb alebo;

b)

príslušné orgány vydajú na mieste vykládky súhlas s prepravou rýb podľa týchto ustanovení:

i)

tesne predtým, než tanker vypláva z prístavu vykládky, kupujúci alebo jeho zástupca poskytne príslušným orgánom písomné vyhlásenie s uvedením druhov rýb a názvom plavidla, z ktorého sa má vykladať, špecifického identifikačného čísla tankera a podrobností o mieste určenia, kde sa ryby odvážia, a odhadovanom čase príchodu tankera na miesto určenia;

ii)

vodič uschová počas prevozu kópiu vyhlásenia uvedeného pod bodom i) a odovzdá ju príjemcovi na mieste určenia.

9.8.   Faktúra

9.8.1.

Okrem záväzkov ustanovených v článku 9 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2847/93 spracovateľ alebo kupujúci vyložených množstiev predloží príslušným orgánom zainteresovaného členského štátu kópiu faktúry alebo doklad, ktorý ju nahrádza, ako je uvedené v článku 22 ods. 3 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém jednotného východiska pri vyhodnocovaní dane z pridanej hodnoty (9).

9.8.2.

Každá takáto faktúra alebo dokument musí obsahovať informácie, ktoré vyžaduje článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2847/93, a zároveň registračné číslo plavidla, z ktorého sa ryby vykladajú. Táto faktúra alebo dokument sa predložia na požiadanie alebo do 12 hodín od ukončenia váženia.

9.9.   Váženie mrazených rýb

9.9.1.

Všetci kupujúci alebo majitelia mrazených rýb zabezpečia, aby sa vyložené množstvá odvážili ešte pred spracovaním rýb, pred ich uložením do chladiarenského zariadenia, pred ich prepravou z prístavu vykládky alebo pred ďalším predajom. Z hmotnosti akýchkoľvek vyložených množstiev sa môže odpočítať hmotnosť obalu rovnajúca sa hmotnosti škatúľ a plastových alebo iných kontajnerov, v ktorých sú ryby zabalené.

9.9.2.

Rovnako možno stanoviť hmotnosť mrazených rýb zabalených v škatuliach tak, že sa vynásobí priemerná hmotnosť reprezentatívnej vzorky určenej na základe odváženia hmotnosti obsahu odobratého zo škatule a bez plastového obalu bez ohľadu na to, či sa ľad na povrchu rýb nechal rozmraziť, alebo nie. Členské štáty dajú Komisii na schválenie akékoľvek zmeny vo svojej metodike odoberania vzoriek, ktoré Komisia schválila v roku 2004. Zmeny schvaľuje Komisia. Údaj vyplývajúci z váženia sa použije na vystavenie vyhlásení o vykládke a potvrdení objednávok.

9.10.   Zariadenia na váženie

9.10.1.

V prípadoch, v ktorých sa používajú verejné zariadenia na váženie, strana vážiaca ryby vydá kupujúcemu ústrižok o odvážení s uvedením dátumu a času váženia a identifikačným číslom tankera s rybami. Kópia ústrižku o odvážení sa pripojí k faktúre a predloží príslušným orgánom podľa bodu 9.8.

9.10.2.

V prípadoch, v ktorých sa používajú súkromné zariadenia na váženie, príslušné orgány schvália, okalibrujú a zapečatia systém s výhradou týchto ustanovení:

a)

strana vážiaca ryby si vedie lodný denník s očíslovanými stránkami, kde sa uvádza:

i)

názov a registračné číslo plavidla, z ktorého ryby vyložili;

ii)

identifikačné číslo cisterien s rybami v prípadoch, keď sa ryby prevážali z prístavu vykládky pred vážením;

iii)

druhy rýb;

iv)

hmotnosť každej vykládky;

v)

dátum a čas začatia a ukončenia váženia;

b)

ak váženie prebieha na dopravníkovom páse, musí byť viditeľný číselník, ktorý udáva kumulatívny súčet hmotnosti. Tento kumulatívny súčet sa zaznamená do lodného denníka s očíslovanými stranami, uvedeného v písmene a);

c)

lodný denník o vážení a kópie písomných vyhlásení, ustanovené v bode 9.7.1 písm. b) bode ii), sa uchovajú na tri roky.

9.11.   Prístup príslušných orgánov

Príslušné orgány majú neobmedzený prístup do systému váženia, lodných denníkov o vážení, k písomným vyhláseniam a do všetkých budov, kde sa spracúvajú a skladujú ryby.

9.12.   Krížové kontroly

9.12.1.

Príslušné orgány vykonajú administratívne krížové kontroly na všetkých miestach vykládky a skontrolujú:

a)

množstvá podľa druhov uvedených v predchádzajúcom oznámení o vykládke podľa bodu 9.3.1 a množstvá, ktoré sú uvedené v lodnom denníku plavidla;

b)

množstvá podľa druhov, ako sú zaznamenané v lodnom denníku plavidla a vo vyhlásení o vykládke alebo vo faktúre či v rovnocennom dokumente uvedenom v bode 9.8;

c)

množstvá podľa druhov, ako ich uvádza vyhlásenie o vykládke a faktúra alebo rovnocenný dokument uvedený v bode 9.8.

9.13.   Komplexná kontrola

9.13.1.

Príslušné orgány členského štátu zabezpečia aspoň 15 % množstva vyložených rýb a aspoň 10 % vykládok rýb podlieha komplexnej inšpekcii, ktorá zahŕňa aspoň:

a)

monitorovanie váženia úlovku z lode podľa druhov. V prípade plavidiel, ktoré pumpujú úlovok na pobreží, sa monitoruje celková vykládka z plavidiel vybratých na inšpekciu. V prípade lodí s mraziarenskými zariadeniami sa zrátajú všetky škatule. Reprezentatívna vzorka zo škatúľ/paliet sa naváži s cieľom stanoviť priemernú hmotnosť škatúľ/paliet. Na účely stanovenia priemernej čistej hmotnosti rýb (bez obalu, ľadu) sa odoberie vzorka zo škatúľ podľa osvedčenej metodiky;

b)

okrem krížových kontrol uvedených v bode 9.12 sa vykonajú krížové overenia:

i)

množstiev podľa druhov zaznamenaných do lodného denníka o vážení a množstiev podľa druhov zaznamenaných vo faktúre alebo v rovnocennom dokumente uvedenom v bode 9.8;

ii)

písomných vyhlásení, ktoré dostali príslušné orgány podľa bodu 9.7.1 písm. b) bodu i), a písomných vyhlásení príjemcu rýb podľa bodu 9.7.1 písm. b) bodu ii);

iii)

identifikačných čísel tankerov, uvedených v písomných vyhláseniach ustanovených v bode 9.7.1 písm. b) bode i) a v lodných denníkoch o vážení;

c)

v prípade prerušenia vykládky sa vyžaduje povolenie na pokračovanie vo vykládke;

d)

overenie, že po ukončení vykládky sa v plavidle nenachádzajú žiadne ryby.

9.13.2.

Zdokumentujú sa všetky inšpekčné činnosti, na ktoré sa vzťahuje bod 9. Táto dokumentácia sa uchováva 3 roky.

b)

dopĺňa sa časť I:

„ČASŤ I

SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

Plavidlá, ktoré sú zapojené do nedovoleného, neohláseného a neregulovaného rybolovu

Plavidlá zaradené Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (North-East Atlantic Fisheries Commission – NEAFC) do zoznamu plavidiel, ktoré boli potvrdené, že sú zapojené do nedovoleného, neohláseného a neregulovaného rybolovu (illegal, unreported and unregulated fisheries IUU vessels – plavidlá IUU), sú uvedené v dodatku 5. Na tieto plavidlá sa vzťahujú tieto opatrenia:

a)

plavidlá IUU, ktoré vplávajú do prístavov, nemajú oprávnenie vyložiť ani preložiť úlovok a skontrolujú ich príslušné orgány. Takéto kontroly zahŕňajú inšpekciu dokumentov, lodných denníkov, rybárskej výstroje, úlovku na palube a ďalších záležitostí súvisiacich s činnosťou plavidiel v oblasti upravenej predpismi NEAFC. Informácie o výsledkoch kontrol sa okamžite predložia Komisii;

b)

rybárske plavidlá, podporné plavidlá, plavidlá na doplnenie paliva, materské lode a nákladné plavidlá plávajúce pod vlajkou členského štátu žiadnym spôsobom nepomáhajú plavidlám IUU ani sa nepodieľajú na prekládke alebo spoločných rybárskych operáciách v tomto zozname;

c)

plavidlám IUU sa v prístave neposkytujú žiadne zásoby, palivo ani iné služby;

d)

plavidlá IUU nie sú oprávnené loviť vo vodách Spoločenstva a ich prenájom je zakázaný;

e)

zakazuje sa dovoz rýb z plavidiel IUU;

f)

členské štáty odmietnu udeliť vlajku plavidlám IUU a vyzývajú dovozcov, dopravcov a ostatné zúčastnené strany zdržiavať sa obchodovania a prekládky rýb, ktoré tieto plavidlá ulovili.

Komisia zoznam zmení a doplní podľa zoznamu NEAFC ihneď, ako NEAFC prijme nový zoznam.“

c)

dopĺňa sa dodatok 5:

„Dodatok 5 k prílohe III

Zoznam plavidiel, ktoré sú podľa Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) zapojené do nedovoleného, nehláseného a neregulovaného rybolovu

Názov plavidla

Vlajkový štát

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Dominické spoločenstvo

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Dominické spoločenstvo

OLCHAN

Dominické spoločenstvo

OSTROE

Dominické spoločenstvo

OSTROVETS

Dominické spoločenstvo

OYRA

Dominické spoločenstvo

OZHERELYE

Dominické spoločenstvo“


(1)  Vyložené ako celý úlovok alebo vytriedené zo zvyšku úlovku, členské štáty musia informovať Komisiu o svojich vykládkach tresky, rozlišujúc medzi časťami MVMP IVa a IVb, zóny HER/04A a HER/04B.

(2)  Možno loviť vo vodách ES. Výlov v rámci tejto kvóty treba odrátať od podielu Nórska na TAC.

Osobitné podmienky:

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Nórske vody južne od 62° s. š.

(HER/*04N-)

ES

60 000“

(3)  Loviť ryby sa smie len v IIa, VIa (severne od 56° 30′ s. š.), IVa, VIId, e, f, h.

(4)  Z toho 1 002 ton možno loviť v podiele MVMP časti IV a severne od 59° s. š. (pásmo ES) od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra. Množstvo 2 763 ton z Faerských ostrovov sa smie loviť v časti MVMP VIa (severne od 56° 30′  s. š.) počas celého roka a/alebo v časti MVMP VIIe, f, h a/alebo v časti MVMP IVa.

(5)  TAC, ktoré pre severnú oblasť dohodli ES, Nórsko a Faerské ostrovy.

Osobitné podmienky:

V rámci uvedených kvót sa v určených zónach môžu vyloviť maximálne tieto množstvá, a to len v období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.

 

IVa (vody ES) MAC/*04A-C

Nemecko

4 175

Španielsko

0

Francúzsko

2 784

Írsko

13 918

Holandsko

6 089

Spojené kráľovstvo

38 274

ES

65 240

Nórsko

8 500

Faerské ostrovy

1 002 ()

()  Severne od 59° s. š. (zóna ES) v období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.“

(6)  Severne od 59° s. š. (zóna ES) v období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.“

(7)  Tieto kvóty sa smú loviť len v oblastiach MVNP IV, VIa (severne od 56° 30′ s. š.) a VIIe, f, h.

(8)  V rámci celkovej kvóty 6 500 ton pre podoblasti MVMP IV, VIa (severne od 56° 30′ s. š.) a VIIe, f, h.“

(9)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).“


10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1301/2005

z 9. augusta 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1302/2005

z 9. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2005 týkajúce sa množstva, na ktoré sa vzťahuje stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1060/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 30 000 ton pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry.

(3)

Slovensko informovalo Komisiu o úmysle svojej intervenčnej agentúry zvýšiť o 84 757 ton množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu. Vzhľadom na situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Slovenska.

(4)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1060/2005.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1060/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 114 757 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín okrem Albánska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 18.

(4)  Vrátane Kosova, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1303/2005

z 9. augusta 2005,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu jazyka morského obyčajného v zónach II, IV (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2005.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe vyčerpali kvótu pridelenú na rok 2005.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v danej prílohe na rok 2005 sa považuje za vyčerpanú dátumom uvedeným v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v prílohe sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Zakazuje sa ponechať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami po uvedenom dátume.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 860/2005 (Ú. v. EÚ L 144, 8.6.2005, s. 1).


PRÍLOHA

Členský štát

Francúzsko

Zásoby

SOL/24.

Druhy

jazyk morský obyčajný (Solea solea)

Zóna

II, IV (vody ES)

Dátum

12. júla 2005


10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1304/2005

z 9. augusta 2005,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky modrastej v zóne Vb (vody Faerských ostrovov) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2005.

(2)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia, výlovy zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v tejto prílohe vyčerpali kvótu pridelenú na rok 2005.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať výlov týchto zásob, ako aj ich ponechanie na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Kvóta na rybolov pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre zásoby uvedené v danej prílohe na rok 2005 sa považuje za vyčerpanú dátumom uvedeným v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte uvedenom v prílohe sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Zakazuje sa ponechať na palube, prekladať alebo vykladať takéto zásoby vylovené týmito plavidlami po uvedenom dátume.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. augusta 2005

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 860/2005 (Ú. v. EÚ L 144, 8.6.2005, s. 1).


PRÍLOHA

Členský štát

Francúzsko

Zásoby

WHB/05B-F.

Druhy

treska modrastá (Micromesistius poutassou)

Zóna

Vb (vody Faerských ostrovov)

Dátum

12. júla 2005


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. augusta 2005

o uvedení kukuričného produktu (Zea mays L., línia MON 863), ktorý je v dôsledku genetickej modifikácie odolný voči kukuričiarovi koreňovému, na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES

[oznámené pod číslom K(2005) 2950]

(Iba nemecký text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/608/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (1), a najmä na prvý pododsek jej článku 18 ods. 1,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2001/18/ES je uvedenie na trh produktu, ktorý obsahuje geneticky modifikovaný organizmus alebo kombináciu geneticky modifikovaných organizmov, alebo z takýchto organizmov pozostáva, podmienené písomným súhlasom príslušného orgánu členského štátu v súlade s postupom ustanoveným v uvedenej smernici.

(2)

Spoločnosť Monsanto SA predložila príslušnému nemeckému orgánu oznámenie o uvedení dvoch geneticky modifikovaných kukuričných produktov (Zea mays L., línia MON 863 a hybrid MON 863 × MON 810) na trh.

(3)

Oznámenie pokrýva dovoz a použitie rovnako ako iných kukuričných zŕn, vrátane použitia ako krmiva, nie však ako potraviny, s výnimkou pestovania v Spoločenstve odrôd odvodených z transformačného prípadu MON 863, ako aj s výnimkou pestovania hybridov MON 863 × MON 810 v Spoločenstve.

(4)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 14 smernice 2001/18/ES príslušný nemecký úrad pripravil hodnotiacu správu, ktorá bola predložená Komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov. V uvedenej hodnotiacej správe sa uvádza, že sa neobjavili žiadne dôvody, na základe ktorých by sa mal odoprieť súhlas na uvedenie kukurice MON 863, ako aj kukurice MON 863 × MON 810 na trh, ak sú splnené osobitné podmienky.

(5)

Príslušné orgány iných členských štátov vzniesli námietky voči uvedeniu produktu na trh.

(6)

Záverom stanoviska prijatého Európskym úradom pre bezpečnosť potravín 2. apríla 2004 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), na základe všetkých poskytnutých dôkazov bolo, že nie je pravdepodobné, aby produkt Zea mays L. línie MON 863 mal v rámci navrhovaného použitia nepriaznivý účinok na zdravie ľudí a zvierat alebo životné prostredie. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín tiež zistil, že rozsah plánu monitorovania, ktorý predložil držiteľ súhlasu, je v súlade so zamýšľaným použitím MON 863.

(7)

Pokiaľ ide o hybrid MON 863 × MON 810, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín sa domnieva, že na podporu hodnotenia bezpečnosti hybridu MON 863 × MON 810 je vedecky prijateľné používať údaje z jednotlivých línií MON 863 a MON 810, ale vzhľadom na potrebu potvrdzujúcich údajov na hodnotenie bezpečnosti samotného hybridu sa rozhodol požiadať o 90-dňovú subchronickú štúdiu na potkanoch s hybridom kukurice, aby sa dokončilo hodnotenie jeho bezpečnosti. Dokončilo sa teda len hodnotenie kukurice línie druhu MON 863.

(8)

Z preskúmania každej z námietok na základe smernice 2001/18/ES, informácií predložených v oznámení a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vyplýva, že nie je dôvod domnievať sa, že uvedenie Zea mays L. línie MON 863 na trh bude mať nepriaznivý účinok na zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.

(9)

Je potrebné, aby bol kukurici MON 863 pridelený jednoznačný identifikátor na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (3), a nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4).

(10)

Na vedľajšie alebo technicky neodstrániteľné stopy geneticky modifikovaných organizmov v produktoch sa nevzťahujú požiadavky na označovanie a vysledovateľnosť v súlade s hraničnými hodnotami stanovenými smernicou 2001/18/ES a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (5).

(11)

Na základe stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín nie je nutné stanoviť osobitné podmienky na zamýšľané použitie produktu, pokiaľ ide o manipuláciu s produktom alebo balenie produktu a ochranu konkrétnych ekosystémov, životného prostredia alebo geografických oblastí.

(12)

Pred uvedením produktu na trh sa prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo jeho označovanie a vysledovateľnosť vo všetkých štádiách jeho uvádzania na trh vrátane overenia príslušnými platnými detekčnými metódami.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí nie sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 30 smernice 2001/18/ES, Komisia preto predložila Rade návrh týkajúci sa týchto opatrení. Keďže do uplynutia lehoty stanovenej v článku 30 ods. 2 smernice 2001/18/ES Rada neprijala navrhované opatrenia ani voči nim nevyjadrila svoje námietky v súlade s článkom 5 ods. 6 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6), Komisia by mala tieto opatrenia prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Súhlas

Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Spoločenstva, najmä nariadenie (ES) č. 258/97 a nariadenie (ES) č. 1829/2003, príslušný nemecký orgán udelí v súlade s týmto rozhodnutím písomný súhlas na uvedenie produktu uvedeného v článku 2, ktorý bol oznámený spoločnosťou Monsanto Europe SA (referenčné číslo C/DE/02/9) na trh.

Súhlas v súlade s článkom 19 ods. 3 smernice 2001/18/ES jednoznačne uvádza podmienky stanovené v článkoch 3 a 4, ktorými je tento súhlas podmienený.

Článok 2

Produkt

1.   Geneticky modifikované organizmy, ktoré sa majú uviesť na trh ako produkty alebo zložky produktov, ďalej len „produkt“, sú zrná kukurice (Zea mays L.) s odolnosťou voči kukuričiarovi koreňovému (Diabrotica spp.), získané z bunkovej kultúry Zea mays línie AT 824 (odvodené z nezrelých embryí kukurice línie AT množenej v rámci jednej línie), ktorá bola transformovaná použitím technológie urýchľovania častíc s obmedzujúcim fragmentom MluI DNA, izolovaným z plazmidu PV-ZMIR13.

Produkt obsahuje túto DNA v dvoch kazetách:

a)

Kazeta 1:

Upravený gén cry3Bb1, odvodený z Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis, ktorý dodáva odolnosť voči kukuričiarovi koreňovému Diabrotica spp., riadený promótorom 4AS1, ktorý sa získal z vírusu mozaiky karfiolu, translačný zosilňovač wtCAB z pšenice (Triticum aestivum), intrón transkripčného zosilňovača ract1 z génu aktín 1 z ryže (Oryza sativa) a terminátorové sekvencie tahsp 17 3’ z pšenice.

b)

Kazeta 2:

Gén nptII z E. coli, ktorý dodáva odolnosť voči aminoglykozidom obsiahnutým v kanamycíne a neomycíne, riadený promótorom 35S z vírusu mozaiky karfiolu, a terminátorové sekvencie NOS 3’ z Agrobacterium tumefaciens, ako aj nefunkčný, skrátený gén ble z E. coli.

2.   Súhlas sa vzťahuje na zrná z potomstiev odvodených z krížení kukurice línie MON 863 s akoukoľvek tradičným spôsobom vyšľachtenou kukuricou ako produktu alebo zložky produktov.

Článok 3

Podmienky uvedenia na trh

Produkt sa môže používať na rovnaké účely ako akákoľvek iná kukurica okrem pestovania a používania ako potraviny alebo zložky potravín a môže sa uviesť na trh za týchto podmienok:

a)

platnosť súhlasu je 10 rokov od dátumu vydania súhlasu;

b)

jednoznačný identifikátor produktu je MON-ØØ863-5;

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 25 smernice 2001/18/ES, držiteľ súhlasu poskytne príslušným orgánom a inšpekčným útvarom členských štátov, ako aj kontrolným laboratóriám Spoločenstva pozitívne a negatívne kontrolné vzorky alebo genetický materiál, alebo referenčný materiál, a to zakaždým, keď ho o to požiadajú;

d)

bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky na označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003, slová: „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované organizmy“ alebo „Tento produkt obsahuje geneticky modifikovanú kukuricu MON 863“ sa uvedú buď na etikete, alebo v doklade, ktorý produkt sprevádza, s výnimkou prípadov, keď iné právne predpisy Spoločenstva stanovujú hraničnú hodnotu, pod ktorou sa už nevyžaduje uvádzať tieto informácie;

e)

kým nebolo povolené, aby bol produkt uvedený na trh na účely pestovania, slová „nie je určené na pestovanie“ sa uvedú na etikete alebo v doklade, ktorý produkt sprevádza.

Článok 4

Monitorovanie

1.   Počas platnosti súhlasu je držiteľ súhlasu povinný zabezpečiť, aby sa zaviedol a uplatňoval plán monitorovania, uvedený v oznámení, na kontrolu nepriaznivých účinkov na zdravie ľudí a zvierat alebo životné prostredie, ktoré vzniknú pri manipulácii s produktom alebo pri jeho používaní.

2.   Držiteľ súhlasu priamo informuje obchodníkov a používateľov o bezpečnosti a všeobecných vlastnostiach produktu a o podmienkach monitorovania vrátane primeraných opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade náhodného uvoľnenia zŕn do prostredia.

3.   Držiteľ súhlasu predkladá Komisii a príslušným orgánom členských štátov výročné správy o výsledkoch monitorovania.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 smernice 2001/18/ES, držiteľ súhlasu a/alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý dostal pôvodné oznámenie, upravuje v prípade potreby a s výhradou súhlasu Komisie a príslušného orgánu členského štátu, ktorý dostal pôvodné oznámenie, oznámený plán monitorovania na základe výsledkov monitorovania.

5.   Držiteľ súhlasu je schopný Komisii a príslušným úradom členských štátov preukázať, že:

a)

monitorovacie siete uvedené v pláne monitorovania, ktorý je uvedený v oznámení, zhromažďujú informácie o monitorovaní produktu; a

b)

členovia týchto sietí súhlasili, že sprístupnia uvedené informácie držiteľovi súhlasu pred dátumom predloženia správ o monitorovaní Komisii a príslušným úradom členských štátov podľa odseku 3.

Článok 5

Účinnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje odo dňa účinnosti rozhodnutia Spoločenstva, ktorým sa povoľuje uvedenie produktu uvedeného v článku 1 na trh na účely použitia ako potraviny alebo zložky potravín v zmysle nariadenia (ES) č. 178/2002 a ktoré obsahuje metódu uznanú referenčným laboratóriom Spoločenstva na detekciu produktu.

Článok 6

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 8. augusta 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


10.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 207/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2005/240/ES schvaľujúce metódy klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku

[oznámené pod číslom K(2005) 2985]

(Iba poľský text je autentický)

(2005/609/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie č. 2005/240/ES (2) sa na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných v Poľsku schválili tri metódy.

(2)

Poľská vláda požiadala Komisiu o schválenie zmien v popise dvoch prístrojov.

(3)

Na základe preskúmania tejto žiadosti sa dospelo k záveru, že podmienky na schválenie zmeneného a doplneného popisu uvedených prístrojov sú splnené.

(4)

Rozhodnutie 2005/240/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2005/240/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 2 časti 2 sa nahrádza takto:

„2.

Súčasťou prístroja je súprava s ultrazvukovým prevodníkom s rezonančnou frekvenciou 3,5 MHz (U-Systems).

Odhad podielu chudého mäsa na základe prepočtov výsledkov meraní uskutočňuje samotný prístroj Ultra-FOM.“

2.

Bod 2 časti 3 sa nahrádza takto:

„2.

Súčasťou prístroja je 16 ultrazvukových prevodníkov s rezonančnou frekvenciou 2 MHz (GE Inspection Technologies).

Ultrazvukový údaj obsahuje merania hrúbky chrbtovej slaniny a hrúbky svaloviny.

Odhad podielu chudého mäsa uskutočňuje počítač na základe prepočtov výsledkov meraní.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 8. augusta 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2005, s. 62.