ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 203

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
4. augusta 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1280/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1281/2005 z 3. augusta 2005 o spravovaní licencií na rybolov a o minimálnych informáciách, ktoré musia obsahovať

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000 s cieľom zohľadniť nariadenie Komisie (ES) č. 1789/2003 a nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1283/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1284/2005 z 3. augusta 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1285/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1286/2005 z 3. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

17

 

 

Súdny dvor

 

*

Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

19

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. júla 2005 o vymenovaní štyroch členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA)

22

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1255/2005 z 29. júla 2005, ustanovujúcemu podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001 (Ú v. EÚ L 200, 30.7.2005)

23

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1280/2005

z 3. augusta 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. augusta 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1281/2005

z 3. augusta 2005

o spravovaní licencií na rybolov a o minimálnych informáciách, ktoré musia obsahovať

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 22 ods. 3,

keďže:

(1)

Na úrovni Spoločenstva je v záujme uľahčenia a zaistenia jednotnej kontroly rybárskej činnosti potrebné ustanoviť pravidlá o minimálnych informáciách, ktoré majú byť obsiahnuté v licencii na rybolov, a to najmä pokiaľ ide o informácie o držiteľovi licencie, o plavidle, o kapacite rybolovu a o rybárskom výstroji.

(2)

Licencia na rybolov predstavuje príslušný nástroj riadenia rybárskej flotily predovšetkým vzhľadom na obmedzovanie kapacity ustanovené v článkoch 12 a 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a v nariadení Rady (ES) č. 639/2004 z 30. marca 2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (2). Celková kapacita flotily členského štátu, ako je to vyjadrené vo vydaných licenciách, nemôže prevyšovať obmedzenia a najmä úrovne vyplývajúce z uplatňovania nariadenia Komisie (ES) č. 1438/2003 z 12. augusta 2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 (3) a nariadenia Komisie (ES) č. 2104/2004 z 9. decembra 2004 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva.

(3)

Vzhľadom na dôležitosť licencie na rybolov ako nástroja na spravovanie a riadenie flotily a inšpekciu rybárskych činností, členské štáty musia zabezpečiť, aby boli informácie obsiahnuté v licencii jasné a jednoznačné a vždy zodpovedajúce skutočnému stavu.

(4)

Podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) 2371/2002 musí členský štát odobrať licenciu na rybolov, aby bolo možné vyradiť loď z flotily, na ktorú bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov. Kapacita zodpovedajúca licencii sa nemôže nahradiť. Ak sa však vyradenie plavidla nefinancovalo z verejných zdrojov, sú kapacita a licencia na kapacitu nahraditeľné, pokiaľ sa postupuje v súlade s ustanoveniami článkov 12 a 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 o referenčných úrovniach a o systéme vstupu/výstupu flotily.

(5)

Informácie obsiahnuté v licencii by mali zodpovedať informáciám obsiahnutým v registri Spoločenstva o rybárskej flotile.

(6)

Informácie uvedené v licencii by mali byť stanovené v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (4) a s nariadením Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (5).

(7)

Nariadenie Rady (ES) č. 3690/93 (6) zaviedlo systém Spoločenstva, ktorý ustanovuje pravidlá o minimálnych informáciách, ktoré majú byť obsiahnuté v licencii na rybolov. Súčasné nariadenie by sa malo uplatňovať odo dňa zrušenia uvedeného nariadenia.

(8)

Zamýšľané opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje pravidlá spravovania licencií na rybolov, ako je uvedené v článku 22 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a pravidlá o minimálnych informáciách, ktoré v nich majú byť obsiahnuté.

Článok 2

Definícia

Na účely tohto nariadenia, „licencia na rybolov“ udeľuje držiteľovi právo, obmedzené vnútroštátnymi pravidlami, používať určitú rybársku kapacitu na komerčné využitie živých vodných zdrojov.

Článok 3

Využívanie vodných zdrojov

Rybárske plavidlo Spoločenstva sa môže používať na komerčné využívanie živých vodných zdrojov len vtedy, ak má na palube platnú rybársku licenciu.

Článok 4

Záväzky členských štátov

Vlajkový členský štát vydáva, spravuje a odoberá licencie na rybolov v súlade s týmto nariadením.

Článok 5

Minimálne informácie, ktoré majú byť obsiahnuté v licencii na rybolov

1.   Licencia na rybolov obsahuje aspoň tie informácie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   V prípade zmien vlajkový členský štát aktualizuje informácie obsiahnuté v licencii na rybolov.

3.   Vlajkový členský štát zaistí, aby boli informácie obsiahnuté v licencii na rybolov presné a v súlade s informáciami obsiahnutými v registri rybárskej flotily Spoločenstva, ako je uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 6

Pozastavenie a odobratie licencie

1.   Vlajkový členský štát dočasne zruší platnosť licencie na rybolov toho plavidla, ktoré je dočasne neschopné plavby, o čom rozhodne daný členský štát.

2.   Vlajkový členský štát s konečnou platnosťou odoberie licenciu na rybolov toho plavidla, na ktoré sa vzťahuje opatrenie na prispôsobenie kapacity, ako je uvedené v článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 7

Súlad s opatreniami riadenia kapacity flotily

Celková kapacita zodpovedajúca licencii vydanej členským štátom v BRT a kW nikdy nemôže byť vyššia ako maximálne úrovne kapacity pre daný členský štát stanovené v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a v súlade s nariadeniami (ES) č. 639/2004, 1438/2003 a (ES) č. 2104/2004.

Článok 8

1.   Každý vlajkový členský štát zaistí, aby najneskôr do 12 mesiacov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia boli všetky licencie v súlade s týmto nariadením.

2.   Licencie vydané v súlade s nariadením (ES) č. 3690/93 sa považujú za platné, kým vlajkový členský štát nevydá všetky licencie v súlade s týmto nariadením.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať odo dňa zrušenia nariadenia (ES) č. 3690/93.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 204, 13.4.2003, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 916/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 81).

(4)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3259/94 (Ú. v. ES L 339, 29.12.1994, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25.

(6)  Ú. v. ES L 341, 31.12.1993, s. 93.


PRÍLOHA I

Minimálne Informácie

I.   TOTOŽNOSŤ

A.   PLAVIDLO (1)

1.

Číslo registra flotily Spoločenstva („RFS“ (2)).

2.

Názov plavidla (3)

3.

Vlajkový štát/Krajina registrácie (2).

4.

Prístav registrácie (Názov a národný kód (2))

5.

Vonkajšie označenie (2)

6.

Medzinárodný rádiový volací znak (MRVZ) (2)) (4)

B.   DRŽITEĽ LICENCIE/VLASTNÍK LODE/KONATEĽ PLAVIDLA

1.

Meno a adresa držiteľa licencie

2.

Meno a adresa majiteľa lode (1)

3.

Meno a adresa konateľa plavidla (1)

II.   PARAMATRE KAPACITY RYBOLOVU

1.

Výkon motora (kW) (5)

2.

Tonáž (BRT) (5)

3.

Celková dĺžka (5)  (1)

4.

Hlavný rybársky výstroj (2)  (1)

5.

Vedľajší rybársky výstroj (2)  (1)


(1)  Táto informácia sa uvádza v licencii na rybolov len vtedy, keď je plavidlo registrované v registri Spoločenstva o rybárskej flotile v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 26/2004.

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 26/2004.

(3)  Pre plavidlá s menom.

(4)  Pre plavidlá vyžadujúce MRVZ.

(5)  V súlade s nariadením (EHS) č. 2930/86.


4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1282/2005

z 3. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000 s cieľom zohľadniť nariadenie Komisie (ES) č. 1789/2003 a nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000 z 18. septembra 2000, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii alebo sú s týmto procesom spojené a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2820/98 a rušia sa nariadenia (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (1), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1789/2003 z 11. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2), sa pozmenili kódy nomenklatúry určitých výrobkov rybolovu, zahrnutých v prílohe I, II a IV k nariadeniu č. 2007/2000.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1810/2004 zo 7. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (3), sa pozmenili kódy nomenklatúry určitých vinárskych výrobkov zahrnutých v prílohe I, II a IV k nariadeniu č. 2007/2000.

(3)

by sa nariadenie (ES) č. 2007/2000 malo upraviť príslušným spôsobom.

(4)

Úpravy kódov kombinovanej nomenklatúry sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1789/2003, t. j. od 1. januára 2004, a v prípade nariadenia Komisie (ES) č. 1810/2004 od 1. januára 2005.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Druhý stĺpec prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2007/2000 sa upravuje takto:

1.

pri poradových číslach 09.1571 a 09.1573:

kód KN „ex 0305 59 90“ sa nahrádza kódom KN „ex 0305 59 80“;

kód KN „ex 0305 69 90“ sa nahrádza kódom KN „ex 0305 69 80“;

2.

pri poradových číslach 09.1575 a 09.1577:

kód KN „ex 0304 20 95“ sa nahrádza kódom KN „ex 0304 20 94“;

kód KN „ex 0305 59 90“ sa nahrádza kódom KN „ex 0305 59 80“;

kód KN „ex 0305 69 90“ sa nahrádza kódom KN „ex 0305 69 80“;

3.

pri poradovom čísle 09.1515:

kód KN „2204 21 83“ sa nahrádza kódom KN „2204 21 84“;

kód KN „ex 2204 21 84“ sa nahrádza kódom KN „ex 2204 21 85“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenia článku 1 ods. 1 a ods. 2 sa uplatňujú od 1. januára 2004.

Ustanovenia článku 1 ods. 3 sa uplatňujú od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 374/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 281, 30.10.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 327, 30.10.2004, s. 1.


4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1283/2005

z 3. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol č. 10 o Cypre, Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a na úpravy zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 866/2004 z 29. apríla 2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 Aktu o pristúpení (2), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 866/2004 ustanovuje zoznam miest prechodu, cez ktoré môžu osoby a tovary prekročiť hranicu medzi územiami, na ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva efektívnu kontrolu a tými územiami, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

(2)

V dôsledku dohody o otvorení nových miest prechodu v Kato Pyrgos a Kokkina je potrebné upraviť prílohu I.

(3)

Vláda Cyperskej republiky odsúhlasila túto úpravu.

(4)

Turecko-cyperská obchodná komora bola konzultovaná v tejto veci,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 866/2004 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Zoznam miest prechodu uvedených v článku 2 ods. 4

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  Ú. v. ES L 161, 30.4.2004, s. 128. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 601/2005 (Ú. v. EÚ L 99, 19.4.2005, s. 10).


4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1284/2005

z 3. augusta 2005

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT-India, boli v týždni od 25. júla do 29. júla 2005 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 25. júla do 29. júla 2005 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 987/2005 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 25.–29.7.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Dosiahnutý

Kongo

100

 

Fidži

0

Dosiahnutý

Guyana

0

Dosiahnutý

India

0

Dosiahnutý

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Dosiahnutý

Maurícius

0

Dosiahnutý

Mozambik

0

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

0

Dosiahnutý

Svazijsko

0

Dosiahnutý

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

0

Dosiahnutý

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 25.–29.7.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

100

 

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Maurícius

100

 

Mozambik

100

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 25.–29.7.2005

Limit

India

100

 

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 25.–29.7.2005

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

100

 

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1285/2005

z 3. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (1), najmä na jeho článok 20,

keďže:

(1)

Článok 20 nariadenia (ES) č. 2368/2002 ustanovuje, že zoznam účastníkov certifikačnej schémy Kimberleyského procesu v prílohe II sa môže zmeniť a doplniť.

(2)

Predsedníctvo certifikačnej schémy Kimberleyského procesu svojím oznámením z 27. júla 2005 rozhodlo o doplnení Indonézie do zoznamu účastníkov od 1. augusta 2005. Príloha II by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 2368/2002 sa týmto nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 718/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 68).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Zoznam účastníkov certifikačnej schémy Kimberleyského procesu a ich náležite určené príslušné orgány, ako je uvedené v článkoch 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 a 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMÉNSKO

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRÁLIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BIELORUSKO

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIA

Ministry of Mines & Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco ‚U’ – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazil

BULHARSKO

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

KANADA

Medzinárodne:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Pre vzor kanadského certifikátu KP:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

Všeobecné informácie:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

ČÍNSKA ľUDOVÁ REPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Centre d'Evaluation, d'Éxpertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

POBREŽIE SLONOVINY

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Cote d’Ivoire

CHORVÁTSKO

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P.O. Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

IINDONÉZIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPONSKO

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOSKÁ ľUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAJZIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURÍCIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMÍBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NÓRSKO

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

RUMUNSKO

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

RUSKÁ FEDERÁCIA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Minerals Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

JUŽNÁ AFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRÍ LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

ŠVAJČIARSKO

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, samostatné colné územie

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZÁNIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAJSKO

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory ‚Kristall’

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export–Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe“.


4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1286/2005

z 3. augusta 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

KOMISIA EURÓSPKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2465/96 (1), najmä na jeho článok 11 písm. b,

keďže:

(1)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov spojených s režimom bývalého prezidenta Saddáma Husajna, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov podľa uvedeného nariadenia.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie sa 27. júla 2005 rozhodol zmeniť a doplniť zoznam zahŕňajúci Saddáma Husajna a iných vysoko postavených úradníkov bývalého irackého režimu, ich najbližších rodinných príslušníkov a subjekty vlastnené alebo kontrolované nimi alebo osobami, ktoré konajú v ich mene alebo na ich pokyny, na ktorých by sa zmrazenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov malo vzťahovať. Príloha IV by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa týmto mení a dopĺňa, ako je stanovené prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2005

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre medizinárodné vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1087/2005 (Ú. v. EÚ L 177, 9.7.2005, s. 32).


PRÍLOHA

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1210/2003 sa mení a dopĺňa takto:

Dopĺňajú sa tieto fyzické osoby:

1.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Dátum narodenia: a) 15.5.1968, b) 1970. Miesto narodenia: a) Al-Owja, Irak, b) Bagdad, Irak. Štátna príslušnost: Irak. Adresy: a) Mosul, Irak, b) Az Zabadani, Sýria. Číslo pasu: iracký pas č. 284158 (platnosť sa skončí 21.8.2005; meno: Ali Thafir Abdallah; dátum narodenia: 1970; miesto narodenia: Bagdad, Irak). Iné údaje: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikritiho, bývalého poradcu prezidenta Saddáma Husajna.

2.

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Dátum narodenia: a) „približne 1970“, b) 1970. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnost: Irak. Adresy: a) Damask, Sýria, b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Sýria, c) Jemen. Číslo pasu: iracký pas č. 2863795S (platnosť sa skončí 23.8.2005; meno: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; dátum narodenia: 1970; miesto narodenia: Bagdad, Irak). Iné údaje: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikritiho, bývalého poradcu prezidenta Saddáma Husajna.

3.

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Dátum narodenia: 21.10.1971. Miesto narodenia: a) Bagdad, Irak, b) Al-Owja, Irak. Štátna príslušnost: Irak. Adresy: a) Bludan, Sýria, b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Iné údaje: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikritiho, bývalého poradcu prezidenta Saddáma Husajna.

4.

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Dátum narodenia: a) 25.10.1983, b) 1977. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnost: Irak. Adresy: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Sýria, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damask, Sýria, c) Irak. Číslo pasu: iracký pas č. 284173 (platnosť sa skončí 21.8.2005; meno: Muhammad Da’ud Salman; dátum narodenia: 1977; miesto narodenia: Bagdad, Irak). Iné údaje: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikritiho, bývalého poradcu prezidenta Saddáma Husajna.

5.

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir „Abdullah“). Dátum narodenia: 17.7.1970. Miesto narodenia: Bagdad, Irak. Štátna príslušnost: Irak. Adresy: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damask, Sýria, b) Bejrút, Libanon. Iné údaje: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikritiho, bývalého poradcu prezidenta Saddáma Husajna.

6.

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Dátum narodenia: 19.9.1988. Štátna príslušnost: Irak. Adresy: a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Sýria, b) Jemen. Iné údaje: syn Sabawiho Ibrahima Hasana Al-Tikritiho, bývalého poradcu prezidenta Saddáma Husajna.


Súdny dvor

4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/19


ZMENY A DOPLNENIA ROKOVACIEHO PORIADKU SÚDNEHO DVORA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

SÚDNY DVOR,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223 ods. 6,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139 ods. 6,

keďže:

(1)

Súdne konania prebiehajúce pred Súdnym dvorom, najmä prejudiciálne konania, sa od istého času čím ďalej tým viac predlžujú a je potrebné najmä v súvislosti s rozšírením Únie skrátiť a zjednodušiť ich určité prvky.

(2)

Je potrebné skrátiť lehotu na podanie návrhov na nariadenie pojednávania a v niektorých prípadoch zrušiť povinnosť oboznámiť vnútroštátny súdny orgán a tiež povinnosť vypočuť účastníkov konania, keď Súdny dvor rozhoduje formou uznesenia v určitých prípadoch o jednoduchom návrhu na začatie konania o prejudiciálnej otázke.

(3)

V súvislosti s technickým rozvojom zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty je čím ďalej tým viac rozšírené a oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty sa stávajú stále viac dôveryhodným spôsobom komunikácie. Je potrebné umožniť Súdnemu dvoru prispôsobiť sa tomuto vývoju tým, že bude mať možnosť určiť podmienky, za ktorých bude podanie zaslané prostredníctvom elektronickej pošty považované za originál podania.

(4)

Nakoniec je potrebné prispôsobiť ustanovenia o poskytovaní pomoci súvisiacej s trovami konania tým, že sa stanoví, že uznesenie, ktorým sa úplne alebo čiastočne zamieta žiadosť, musí obsahovať dôvody takéhoto zamietnutia,

So súhlasom Rady z 28. júna 2005,

PRIJÍMA NASLEDUJÚCE ZMENY A DOPLNENIA SVOJHO ROKOVACIEHO PORIADKU:

Článok 1

Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, ktorý bol prijatý 19. júna 1991 (Ú. v. ES L 176, 4.7.1991, s. 7, s korigendom v Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 117) a zmenený 21. februára 1995 (Ú. v. ES L 44, 28.2.1995, s. 61), 11. marca 1997 (Ú. v. ES L 103, 19.4.1997, s. 1, s korigendom v Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 72), 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 43), 28. novembra 2000 (Ú. v. ES L 322, 19.12.2000, s. 1), 3. apríla 2001 (Ú. v. ES L 119, 27.4.2001, s. 1), 17. septembra 2002 (Ú. v. ES L 272, 10.10.2002, s. 24, s korigendom v Ú. v. ES L 281, 19.10.2002), 8. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 17), 19. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 132, 29.4.2004, s. 2) a 20. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 107) sa mení takto:

1.

V článku 37 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie:

„7.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia odseku 1 prvého pododseku a odseku 2 až odseku 5, Súdny dvor môže svojim rozhodnutím určiť podmienky, za ktorých je podanie zaslané do Kancelárie Súdneho dvora prostredníctvom elektronickej pošty považované za originál tohto podania. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“;

2.

v článku 44a tretia veta sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch týždňov“;

3.

v článku 76 sa odsek 3 druhý pododsek nahrádza takto:

„Komora rozhodne uznesením, proti ktorému nie je možné podať opravný prostriedok. V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia žiadosti o poskytnutie pomoci súvisiacej s trovami konania musí uznesenie obsahovať dôvody takéhoto zamietnutia.“;

4.

článok 104 ods. 1 sa mení takto:

„Rozhodnutia vnútroštátnych súdnych orgánov uvedené v článku 103 sa doručujú členským štátom v pôvodnom znení spoločne s prekladom do úradného jazyka štátu, ktorému sú určené. Ak je to vhodné z dôvodu rozsiahlosti rozhodnutia vnútroštátneho súdneho orgánu, takýto preklad sa nahradí prekladom zhrnutia rozhodnutia do úradného jazyka štátu, ktorému je určené, na základe ktorého tento štát zaujme stanovisko. V zhrnutí je uvedené úplné znenie jednej alebo viacerých položených prejudiciálnych otázok. Toto zhrnutie obsahuje najmä predmet konania vo veci samej, základné tvrdenia účastníkov konania vo veci samej, stručné odôvodnenie rozhodnutia vnútroštátneho súdneho orgánu, ako aj uvádzanú judikatúru a ustanovenia práva Spoločenstva a vnútroštátneho práva, pokiaľ sú tieto prvky uvedené v rozhodnutí vnútroštátneho súdneho orgánu.

V prípadoch uvedených v treťom odseku článku 23 Štatútu sa rozhodnutia vnútroštátnych súdnych orgánov doručujú zmluvným štátom Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, ako aj Dozornému úradu EZVO v pôvodnom znení spoločne s prekladom rozhodnutia, prípadne zhrnutia, do jedného z jazykov uvedených v článku 29 ods. 1 podľa výberu adresáta doručenia.

Ak má tretí štát právo zúčastniť sa prejudicálneho konania v súlade s článkom 23 štvrtým odsekom Štatútu, rozhodnutie vnútroštátneho súdneho orgánu sa mu doručí v pôvodnom znení spoločne s prekladom rozhodnutia, prípadne zhrnutia, do jedného z jazykov uvedených v článku 29 ods. 1, podľa výberu dotknutého tretieho štátu.“;

5.

v článku 104 sa odsek 3 nahrádza takto:

„Ak položená prejudiciálna otázka je zhodná s otázkou, o ktorej už Súdny dvor rozhodol, alebo ak odpoveď na takúto otázku môže byť jednoznačne vyvodená z judikatúry, Súdny dvor môže po vypočutí generálneho advokáta kedykoľvek rozhodnúť odôvodneným uznesením, ktoré obsahuje odkaz na predchádzajúci rozsudok alebo na danú judikatúru.

Súdny dvor môže tiež rozhodnúť odôvodneným uznesením po vyrozumení vnútroštátneho súdneho orgánu, po vypočutí prípadných pripomienok subjektov uvedených v článku 23 Štatútu a po vypočutí generálneho advokáta, ak odpoveď na položenú prejudiciálnu otázku nevyvoláva žiadne pochybnosti.“

6.

v článku 104 ods. 4 tretia veta sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch týždňov“;

7.

v článku 120 druhá veta sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch týždňov“.

Článok 2

Uvedené zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku, ktoré majú záväzný charakter v jazykoch uvedených v článku 29 ods. 1 poriadku, sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobúdajú účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po uverejnení.

V Luxemburgu 12. júla 2005


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/22


ROZHODNUTIE RADY

z 29. júla 2005

o vymenovaní štyroch členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA)

(2005/594/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (1), a najmä na jeho článok 65 ods. 1 a 4,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý Komisia zostavila 25. februára 2005,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pani Mary Geraldine BAKEROVÁ, narodená 27. októbra 1936 v Londýne (Spojené kráľovstvo),

pán Jean GEORGES, narodený 11. júla 1966 v Esch-sur-Alzette (Luxembursko),

pani Lisette TIDDENS-ENGWIRDAOVÁ, narodená 25. júna 1950 v Amsterdame (Holandsko), a

pán Fritz Rupert UNGEMACH, narodený 6. februára 1947 v Mníchove (Nemecko),

sa týmto vymenúvajú za členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA) na obdobie troch rokov.

Článok 2

Dátum, od ktorého sa trojročné obdobie uvedené v článku 1 začne, určí správna Rada Európskej agentúry pre lieky (EMEA).

V Bruseli 29. júla 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.


Korigendá

4.8.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/23


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1255/2005 z 29. júla 2005, ustanovujúcemu podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

( Úradný vestník Európskej únie L 200, 30. júla 2005 )

Strana 66, príloha I B:

Namiesto:

„5.

Výrobky s pôvodom v Rumunsku“

má byť:

„1.

Výrobky s pôvodom v Rumunsku“.

Namiesto:

„6.

Výrobky s pôvodom v Bulharsku“

má byť:

„2.

Výrobky s pôvodom v Bulharsku“.