ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 200

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
30. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1237/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 85/2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma na jablká

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1240/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1279/98, pokiaľ ide o určité colné kvóty na výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v Rumunsku

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1241/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na niektorý živý hovädzí dobytok s pôvodom v Rumunsku podľa rozhodnutia Rady 2003/18/ES

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 168. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 168. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1244/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 340. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1245/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

50

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1246/2005 z 29. júla 2005 týkajúce sa 87. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

51

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 24. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1248/2005 z 29. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 23. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2005 z 29. júla 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

56

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

58

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1252/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. augusta 2005

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2005 z 29. júla 2005, ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1256/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. augusta 2005

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1257/2005 z 29. júla 2005 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (broskyne)

71

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1258/2005 z 29. júla 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

72

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1259/2005 z 27. júla 2005 o uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

73

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej, so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

91

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2002 týkajúce sa konania podľa článku 81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (Prípad COMP/E-2/37.784 – Aukčné domy umeleckých diel) [oznámené pod číslom K(2002) 4283 konečná verzia a korigendá K(2002) 4283/7 a K(2002) 4283/8]  ( 1 )

92

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B prílohy XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v rybnom, mäsovom a mliekarenskom sektore v Poľsku [oznámené pod číslom K(2005) 2813]  ( 1 )

96

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/592/SZBP z 29. júla 2005, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

98

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1236/2005

z 27. júna 2005

o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 Zmluvy o Európskej únii predstavuje dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd jednu zo zásad, ktoré majú členské štáty spoločné. Vzhľadom na to sa v roku 1995 Spoločenstvo rozhodlo ustanoviť rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd za podstatnú súčasť svojich vzťahov s tretími krajinami. Prijalo sa rozhodnutie vložiť doložku na tento účel do každej novej dohody o obchode, spolupráci a pridružení všeobecnej povahy, ktorú Spoločenstvo uzatvára s tretími krajinami.

(2)

Článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článok 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ustanovujú bezpodmienečný úplný zákaz mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Ďalšie ustanovenia, najmä Deklarácia OSN proti mučeniu (1) a Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 ukladajú štátom povinnosť zabrániť mučeniu.

(3)

Článok 2 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (2) ustanovuje, že nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený. Rada 29. júna 1998 schválila „Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa trestu smrti“ a rozhodla, že Európska únia sa bude usilovať o všeobecné zrušenie trestu smrti.

(4)

Článok 4 uvedenej charty stanovuje, že nikoho nemožno mučiť ani podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu. Rada 9. apríla 2001 schválila „Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania“. Tieto usmernenia odkazujú na prijatie Kódexu správania sa štátov EÚ pri vývoze zbraní v roku 1998, ako aj na prebiehajúce úsilie zaviesť kontrolné mechanizmy pre vývoz polovojenských zariadení platných v celej EÚ ako na príklady opatrení, ktoré majú účinne smerovať k zákazu mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Tieto usmernenia tiež ustanovujú, že je potrebné vyzývať tretie krajiny, aby zabraňovali používaniu, výrobe a obchodovaniu so zariadeniami, ktoré sú určené na mučenie alebo na iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a aby zabraňovali zneužitiu akýchkoľvek iných zariadení na tento účel. Tiež uvádzajú, že zákaz krutého, neľudského alebo ponižujúceho trestania stanovuje jasné hranice uplatňovania trestu smrti. Z týchto dôvodov a v súlade s uvedenými textami sa trest smrti za žiadnych okolností nemá považovať za zákonný trest.

(5)

Komisia pre ľudské práva OSN vo svojej Rezolúcii o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní, prijatej 25. apríla 2001 a podporovanej členskými štátmi EÚ, vyzvala členov OSN, aby prijali kroky vrátane legislatívnych opatrení na zabránenie a zákaz, okrem iného, vývozu zariadení, ktoré sú špeciálne skonštruované s cieľom spôsobovať mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Tento zámer potvrdili rezolúcie prijaté 16. apríla 2002, 23. apríla 2003, 19. apríla 2004 a 19. apríla 2005.

(6)

Európsky parlament prijal 3. októbra 2001 uznesenie (3) k druhej výročnej správe Rady podľa operačného ustanovenia 8 Kódexu správania sa štátov Európskej únie pri vývoze zbraní, v ktorom nalieha na Komisiu, aby rýchlo konala s cieľom predložiť vhodný nástroj Spoločenstva, ktorý zakáže propagáciu, obchodovanie a vývoz policajných a bezpečnostných zariadení, ktorých použitie je vo vnútornej podstate kruté, neľudské alebo ponižujúce, a zabezpečila, aby tento nástroj Spoločenstva zastavil transfer policajných a bezpečnostných zariadení, ktorých účinky na zdravie nie sú úplne známe a zariadení, ktorých používanie v praxi odhalilo závažné riziko zneužitia alebo neodôvodneného ublíženia.

(7)

Preto je vhodné ustanoviť pravidlá Spoločenstva o obchodovaní s tretími krajinami s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti a s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Tieto pravidlá slúžia ako nástroj na podporu úcty k ľudskému životu a podporu základných ľudských práv, a tým slúžia na ochranu verejnej morálky. Mali by zabezpečiť, aby hospodárske subjekty Spoločenstva nezískavali žiadne výhody z obchodovania, ktoré buď podporuje alebo inak uľahčuje vykonávanie politík týkajúcich sa trestu smrti alebo mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ktoré nie sú zlučiteľné s príslušnými usmerneniami EÚ, s Chartou základných ľudských práv Európskej únie a medzinárodnými dohovormi a zmluvami.

(8)

Na účel tohto nariadenia sa považuje za vhodné používať definície mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ktoré sú ustanovené v Dohovore OSN proti mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 a v rezolúcii 3452 (XXX) Valného zhromaždenia OSN. Pri výklade týchto definícií treba brať do úvahy judikatúru v oblasti výkladu zodpovedajúcich termínov v Európskom dohovore o ľudských právach a v príslušných textoch prijatých Európskou úniou alebo jej členskými štátmi.

(9)

Považuje sa za nutné zakázať vývoz a dovoz zariadení, ktoré nemajú žiadne iné praktické použitie ako na účel vykonania trestu smrti alebo mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

(10)

Je tiež nutné zaviesť kontrolné mechanizmy pre vývoz určitého tovaru, ktorý by sa mohol používať nielen na účel trestu smrti alebo na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ale tiež na oprávnené účely. Tieto kontrolné mechanizmy by mali platiť na tovar, ktorý sa prvotne používa na účely vynucovania práva, a pokiaľ sa takéto kontrolné mechanizmy preukážu neprimerané, na všetky iné zariadenia, alebo výrobky, ktoré by sa mohli zneužiť na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, pri zohľadnení ich konštrukcie a technických vlastností.

(11)

Pokiaľ ide o prostriedky používané pri vynucovaní práva, je potrebné uviesť, že článok 3 Kódexu správania OSN pre príslušníkov orgánov vynútenia práva (4) ustanovuje, že príslušníci orgánov vynútenia práva môžu použiť silu len v prípade nevyhnutnosti a v miere potrebnej pre plnenie ich povinností. Základné zásady použitia sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov vynútenia práva, ktoré sa prijali na Ôsmom kongrese OSN o predchádzaní zločinu a zaobchádzaní s páchateľmi trestných činov z roku 1990, ustanovujú, že by príslušníci orgánov vynútenia práva pri vykonávaní svojich povinností mali v maximálnej možnej miere používať nenásilné prostriedky, kým sa uchýlia k použitiu sily a strelných zbraní.

(12)

Vzhľadom na tieto skutočnosti uvedené základné zásady podporujú vývoj nesmrtiacich paralyzujúcich zbraní na použitie v primeraných situáciách a uznávajú, že používanie takýchto zbraní treba starostlivo kontrolovať. V spojitosti s tým boli niektoré zariadenia, ktoré polícia tradične používa na sebaobranu a potláčanie nepokojov, upravené tak, aby sa mohli používať na spôsobovanie elektrických šokov a používanie chemických látok na paralyzovanie osôb. Existujú náznaky, že v niektorých krajinách sa takéto zbrane zneužívajú na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

(13)

Uvedené základné zásady zdôrazňujú, že príslušníci orgánov vynútenia práva by mali byť vybavení výstrojom na sebaobranu. Toto nariadenie by preto nemalo platiť pre obchodovanie s tradičným výstrojom na sebaobranu, ako sú napríklad štíty.

(14)

Toto nariadenie by malo platiť aj pre obchodovanie s niektorými osobitnými chemickými látkami používanými na paralyzovanie osôb.

(15)

Pokiaľ ide o putá na nohy, skupinové reťaze, náramky a putá, je potrebné uviesť, že článok 33 Štandardných minimálnych pravidiel OSN pre zaobchádzanie s väzňami (5) ustanovuje, že nástroje na obmedzenie voľnosti pohybu sa nesmú používať ako trest. Reťaze a putá na nohy sa taktiež nesmú používať na obmedzenie pohybu. Tiež je potrebné uviesť, že Štandardné minimálne pravidlá OSN pre zaobchádzanie s väzňami ustanovujú, že nástroje na obmedzenie voľnosti pohybu sa majú použiť iba ako preventívne opatrenie na zabránenie úteku počas prevozu, z lekárskych dôvodov podľa nariadenia úradného lekára alebo ak zlyhajú iné metódy s cieľom zabrániť väzňovi, aby ublížil sebe alebo iným alebo aby poškodil majetok.

(16)

S prihliadnutím na to, že niektoré členské štáty už zakázali dovoz a vývoz takéhoto tovaru, je vhodné udeliť členským štátom právo zakázať vývoz a dovoz pút na nohy, skupinových reťazí a prenosných zariadení na elektrošoky, s výnimkou elektrošokových pásov. Členské štáty by tiež mali mať právomoc, podľa svojho želania, uplatniť kontrolu vývozu na putá, ktorých celkový rozmer vrátane reťaze v zamknutej pozícii presahuje 240 mm.

(17)

Výklad tohto nariadenia sa netýka existujúcich pravidiel o vývoze slzotvorného plynu a látok na potláčanie nepokojov (6), strelných zbraní, chemických zbraní a toxických chemikálií.

(18)

Je vhodné ustanoviť osobitné výnimky z kontroly vývozu, aby sa nebránilo fungovaniu policajných zložiek členských štátov a vykonávaniu operácii na udržiavanie mieru alebo krízového riadenia, s prihliadnutím na preskúmanie v neskoršom štádiu, s cieľom dovoliť tranzit zahraničného tovaru.

(19)

Usmernenia politiky EÚ vo vzťahu k tretím krajinám týkajúce sa mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania okrem iného ustanovujú, že vedúci predstavitelia misií v tretích krajinách budú do svojich pravidelných správ zahŕňať analýzu výskytu mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v štáte ich akreditácie a opatrení prijatých na boj proti nim. Príslušné orgány by tieto a podobné správy vypracované príslušnými medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti mali brať do úvahy pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie. Takéto správy by mali tiež popísať akékoľvek zariadenia používané v tretích krajinách na vykonanie trestu smrti alebo na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

(20)

S cieľom prispieť k zrušeniu trestu smrti v tretích krajinách a k prevencii mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa považuje za nevyhnutné zakázať poskytovanie technickej pomoci tretím krajinám týkajúcej sa tovaru, ktorý nemá iné praktické použitie ako vykonávanie trestu smrti alebo mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania.

(21)

Opatrenia tohto nariadenia majú za cieľ zabrániť trestu smrti, ako aj mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu v tretích krajinách. Medzi ne patria obmedzenia obchodovania s tretími krajinami s tovarom, ktorý by sa mohol použiť na účel vykonania trestu smrti alebo na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Nepovažuje sa za potrebné ustanoviť podobné kontrolné mechanizmy vo vzťahu k transakciám v rámci Spoločenstva, keďže v členských štátoch trest smrti neexistuje a členské štáty prijmú primerané opatrenia na legislatívny zákaz a zabránenie mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

(22)

Vyššie uvedené usmernenia politiky EÚ uvádzajú, že na splnenie cieľa prijať účinné opatrenia proti mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu treba prijať opatrenia na zabránenie používania, výroby a obchodovania so zariadeniami, ktoré sú konštruované na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Úlohou členských štátov je uložiť a uplatňovať potrebné obmedzenia používania a výroby takýchto zariadení.

(23)

S cieľom vziať do úvahy nové údaje a technologický vývoj by sa mali priebežne revidovať zoznamy tovarov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a mal by sa ustanoviť osobitný postup zmeny a doplňovania týchto zoznamov.

(24)

Komisia a členské štáty by sa mali vzájomne informovať o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a o ostatných významných skutočnostiach, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením.

(25)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(26)

Členské štáty by mali ustanoviť predpisy o pokutách, ktoré sú uplatniteľné pri porušení ustanovení tohto nariadenia, a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto pokuty by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(27)

Žiadne ustanovenie v tomto nariadení neobmedzuje žiadne právomoci podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (8) a jeho vykonávacie ustanovenia, ako sú ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (9).

(28)

Tento akt rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje pravidlá Spoločenstva, ktoré upravujú obchodovanie s tretími krajinami s tovarom, ktorý možno použiť na účel vykonania trestu smrti alebo na účel mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ako aj súvisiacu technickú pomoc.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na poskytovanie súvisiacej technickej pomoci, ak sa toto dodávanie týka cezhraničného pohybu fyzických osôb.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

„mučenie“ je akékoľvek konanie, ktorým sa určitej osobe zámerne pôsobí krutá bolesť alebo utrpenie, fyzické alebo duševné, napríklad s cieľom získať od tejto osoby alebo od tretej osoby informácie alebo priznania, potrestať túto osobu za čin, ktorý spáchala táto osoba alebo tretia osoba, alebo zo spáchania ktorého je podozrivá, alebo zastrašiť alebo donútiť túto osobu alebo tretiu osobu; alebo z akéhokoľvek dôvodu založeného na diskriminácii akéhokoľvek druhu, ak túto bolesť alebo utrpenie pôsobí verejný činiteľ alebo iná osoba konajúca v úradnom postavení alebo je spôsobené na jej podnet alebo s jej výslovným alebo tichým súhlasom. Nezahŕňa však bolesť alebo trápenie, ktoré vyplýva výlučne z právoplatne uložených trestov, neoddeliteľne k nim patrí alebo s nimi súvisí;

b)

„iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie“ je akékoľvek konanie, ktorým sa určitej osobe spôsobí závažná bolesť alebo utrpenie, fyzické alebo duševné, ak túto bolesť alebo trápenie spôsobí verejný činiteľ alebo iná osoba konajúca v úradnom postavení, alebo je spôsobná na jej podnet alebo s jej výslovným alebo tichým súhlasom. Nezahŕňa však bolesť alebo trápenie, ktoré vyplýva výlučne z právoplatne uložených trestov, neoddeliteľne k nim patrí alebo s nimi súvisí;

c)

„orgán vynútenia práva“ znamená akýkoľvek orgán v tretej krajine zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie, potláčanie a trestanie trestných činov, vrátane avšak nie výlučne polície, akéhokoľvek prokurátora, súdneho orgánu, verejného alebo súkromného ústavu na výkon väzby a trestu a, kde to je vhodné, štátnych bezpečnostných síl a vojenských orgánov;

d)

„vývoz“ je každý výstup tovaru z colného územia Spoločenstva, vrátane výstupu tovaru, pri ktorom sa vyžaduje podanie colného vyhlásenia a výstup tovaru po jeho uskladnení v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo v slobodnom sklade v zmysle nariadenia (EHS) č. 2913/92;

e)

„dovoz“ je každý vstup tovaru na colné územie Spoločenstva vrátane dočasného uskladnenia, umiestnenia v slobodnom pásme alebo slobodnom sklade, prepustenia do režimu s podmienečným oslobodením od cla a prepustenia do voľného obehu v zmysle nariadenia (EHS) č. 2913/92;

f)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická pomoc týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, skúšania, údržby, montáže alebo akýchkoľvek iných technických služieb, pričom môže mať napríklad podobu pokynov, rád, školenia, odovzdávania pracovných vedomostí alebo zručností alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci a pomoc poskytnutú elektronickými prostriedkami;

g)

„múzeum“ je nezisková stála inštitúcia v službách spoločnosti a jej rozvoja, otvorená pre verejnosť, ktorá získava, uchováva, skúma, sprostredkováva a vystavuje hmotné dôkazy o ľuďoch a ich prostredí s cieľom štúdia, vzdelávania a zábavy;

h)

„príslušný orgán“ je orgán jedného z členských štátov uvedený v prílohe I, ktorý je podľa článku 8 ods. 1 oprávnený rozhodnúť o žiadosti o povolenie;

i)

„žiadateľ“ je

1.

v prípadoch vývozu uvedených v článku 3 alebo 5 každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zmluvu s príjemcom v krajine, do ktorej sa tovar vyvezie, a je oprávnená rozhodovať o vývoze tovaru kontrolovaného týmto nariadením z colného územia Spoločenstva v čase, keď je prijaté colné vyhlásenie. Ak sa neuzavrela zmluva o vývoze alebo ak zmluvná strana nekoná vo vlastnom mene, je určujúcim faktorom právomoc rozhodnúť o vyslaní tovaru mimo colného územia Spoločenstva;

2.

ak v prípadoch takéhoto vývozu zisk z práva nakladať s tovarmi patrí osobe, ktorá je usadená mimo Spoločenstva podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, je zmluvná strana usadená na území Spoločenstva;

3.

v prípade poskytovania technickej pomoci uvedenej v článku 3 fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude poskytovať službu; a

4.

v prípade dovozu a poskytovania technickej pomoci uvedenej v článku 4, múzeum, ktoré bude vystavovať tovar.

KAPITOLA II

Tovar, ktorý nemá iné praktické použitie ako na účely vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Článok 3

Zákaz vývozu

1.   Zakazuje sa každý vývoz tovaru, ktorý nemá žiadne iné praktické použitie ako na účely vykonania trestu smrti, mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na pôvod týchto zariadení.

Zakazuje sa poskytovanie technickej pomoci vzťahujúcej sa na tovar uvedený v prílohe II, či už za protihodnotu, alebo bezplatne, z colného územia Spoločenstva akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v tretej krajine.

2.   Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán povoliť vývoz tovaru uvedeného v prílohe II a poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, ak sa preukáže, že v tretej krajine, do ktorej sa daný tovar vyvezie, sa tento tovar bude používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu na základe jeho historického významu.

Článok 4

Zákaz dovozu

1.   Zakazuje sa každý dovoz tovaru uvedeného v prílohe II, bez ohľadu na pôvod tohto tovaru.

Zakazuje sa prijatie akoukoľvek osobou, subjektom alebo orgánom na colnom území Spoločenstva technickej pomoci, ktorá sa vzťahuje na tovar uvedený v prílohe II a je poskytnutá z tretej krajiny akoukoľvek osobou, subjetkom alebo orgánom, či už za protihodnotu, alebo bezplatne.

2.   Odchylne od odseku 1 príslušný orgán môže povoliť dovoz tovaru uvedeného v prílohe II a poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, ak sa preukáže, že tento tovar sa v členskom štáte určenia bude používať výhradne na účely verejného vystavenia v múzeu na základe jeho historického významu.

KAPITOLA III

Tovar, ktorý možno použiť na účely mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

Článok 5

Požiadavka vývozného povolenia

1.   Pre každý vývoz tovaru, ktorý možno použiť na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, uvedeného v prílohe III, sa vyžaduje povolenie, bez ohľadu na pôvod tohto tovaru. Povolenie sa však nevyžaduje na tovar, ktorý len prechádza colným územím Spoločenstva, t. j. ktorému nie je pridelené iné colné schválené určenie alebo použitie ako režim vonkajší tranzit v rámci článku 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92 vrátane uskladnenia iného tovaru ako tovar Spoločenstva v slobodnom pásme kontrolného typu I alebo slobodnom sklade.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na vývoz na územia tých členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe IV a nie sú súčasťou colného územia Spoločenstva za podmienky, že tovar použijú orgány vynútenia práva v krajine určenia alebo na území určenia, ako aj v metropolitnej časti členského štátu, ku ktorému dané územie patrí. Colné alebo iné príslušné orgány majú právo overovať, či je táto podmienka splnená, a môžu rozhodnúť, že vývoz nepovolia, kým sa takéto overovanie neukončí.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na vývoz do tretích krajín za podmienky, že tovar použije vojenský alebo civilný personál členského štátu, ak sa tento personál zúčastňuje operácie na udržanie mieru alebo operácie krízového riadenia EÚ alebo OSN v dotknutej tretej krajine, alebo operácie založenej na dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti obrany. Colné alebo iné príslušné orgány majú právo overovať, či sú tieto podmienky splnené. Vývoz sa neuskutoční, kým sa takéto overovanie neukončí.

Článok 6

Kritériá pre udeľovanie povolení na vývoz

1.   Rozhodnutia o žiadostiach o povolenie vývozu tovaru uvedeného v prílohe III prijme príslušný orgán v každom jednotlivom prípade, po zvážení všetkých príslušných dôvodov, najmä skutočnosti, či žiadosť o povolenie v podstate rovnakého vývozu za posledné tri roky zamietol iný členský štát.

2.   Príslušný orgán neudelí povolenie, ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že tovar uvedený v prílohe III môže byť použitý na mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, vrátane telesných trestov uložených súdom, orgánmi vynútenia práva alebo akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou v tretej krajine.

Príslušný orgán zohľadní:

dostupné rozhodnutia medzinárodného súdu,

zistenia príslušných orgánov OSN, Rady Európy a EÚ a správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Rady Európy a Osobitného spravodajcu OSN pre mučenie a neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Do úvahy možno vziať aj iné významné informácie, vrátane dostupných rozsudkov vnútroštátnych súdov, správ alebo iných informácii, ktoré pripravili organizácie občianskej spoločnosti, a informácie o obmedzeniach pre vývoz tovaru, uvedeného v prílohách II a III uplatňovaných v krajine určenia.

Článok 7

Vnútroštátne opatrenia

1.   Bez ohľadu na ustanovenia v článkoch 5 a 6 členský štát môže prijať, alebo zachovať zákaz vývozu a dovozu pút na nohy, skupinových reťazí a prenosných elektrošokových prístrojov.

2.   Členský štát môže uložiť na vývoz pút, ktorých celkový rozmer, vrátane reťaze, meraný od vonkajšieho okraja jedného náramku k druhému v uzamknutom stave, presahuje 240 mm, požiadavku vývozného povolenia. Dotknutý členský štát na takéto putá uplatní kapitoly III a IV.

3.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek prijaté opatrenia podľa odsekov 1 a 2. Existujúce opatrenia sa oznámia najneskôr do 30. júla 2006 a následné opatrenia sa oznámia pred tým, ako nadobudnú platnosť.

KAPITOLA IV

Postupy pri udeľovaní povolenia

Článok 8

Žiadosti o povolenie

1.   Povolenie vývozu a dovozu a povolenie pre poskytnutie technickej pomoci vydáva len príslušný orgán členského štátu uvedený v prílohe I, v ktorom je žiadateľ usadený.

2.   Žiadatelia poskytnú príslušnému orgánu všetky významné informácie o činnostiach, na ktoré je potrebné povolenie.

Článok 9

Povolenia

1.   Povolenia na vývoz a dovoz sa vydávajú na tlačive zhodujúcom sa so vzorom uvedeným v prílohe V a platia pre celé Spoločenstvo. Doba platnosti povolenia je od troch do dvanástich mesiacov, s možným predĺžením do 12 mesiacov.

2.   Povolenie možno vydať elektronicky. Osobitné postupy sa ustanovia na vnútroštátnom základe. Členské štáty, ktoré využijú túto možnost, o tom informujú Komisiu.

3.   Povolenie vývozu a dovozu je podmienené všetkými požiadavkami a podmienkami, ktoré príslušný orgán považuje za vhodné.

4.   Príslušné orgány, konajúc v súlade s týmto nariadením, môžu zamietnuť udeliť vývozné povolenie a môžu zrušiť, pozastaviť, pozmeniť, alebo odňať nimi už udelené vývozné povolenie.

Článok 10

Colné formality

1.   Vývozca alebo dovozca pri vybavovaní colných formalít predloží riadne vyplnené tlačivo uvedené v prílohe V ako dôkaz, že získal potrebné povolenie na dotknutý vývoz alebo dovoz. Ak toto tlačivo nie je vyplnené v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa vybavujú colné formality, vývozcovi alebo dovozcovi môže byť uložená povinnosť poskytnúť preklad do tohto úradného jazyka.

2.   Ak sa colné vyhlásenie podáva na tovar uvedený v prílohách II a III a ak sa potvrdilo, že pre plánovaný vývoz alebo dovoz nebolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, colné orgány zadržia deklarovaný tovar a upozornia na možnosť požiadať o povolenie podľa tohto nariadenia. Ak sa žiadosť o povolenie nepodá do šiestich mesiacov od zadržania, alebo ak príslušný orgán zamietne takúto žiadosť, colné úrady naložia so zadržaným tovarom v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 11

Požiadavka oznamovania a porady

1.   Ak orgány členských štátov, ktoré sú uvedené v prílohe I, rozhodnú o zamietnutí žiadosti o povolenie podľa tohto nariadenia a ak zrušia povolenie, ktoré udelili, informujú o tom všetky ostatné orgány členských štátov a Komisie, uvedené v tejto prílohe. Toto oznámenie sa urobí najneskôr do 30 dní od dátumu rozhodnutia.

2.   Príslušný orgán uskutoční konzultáciu s orgánom alebo orgánmi, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch zamietli žiadosť o povolenie dovozu alebo vývozu alebo o poskytnutie technickej pomoci podľa tohto nariadenia, ak dostane žiadosť o dovoz alebo vývoz alebo o poskytnutie technickej pomoci, v ktorej ide v podstate o takú istú transakciu ako v predchádzajúcej žiadosti, a domnieva sa, že povolenie by sa malo napriek tomu udeliť.

3.   Ak sa príslušný orgán po tejto konzultácii rozhodne udeliť povolenie, bezodkladne o svojom rozhodnutí informuje všetky orgány uvedené v prílohe I a vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia, pričom predloží všetky vhodné zdôvodňujúce informácie.

4.   Zamietnutie udelenia povolenie, ak je založené na vnútroštátnom zákaze v súlade s článkom 7 ods. 1, nepredstavuje rozhodnutie o zamietnutí žiadosti v zmysle odseku 1.

KAPITOLA V

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 12

Zmena a doplnenie príloh

1.   Komisia je oprávnená meniť a dopĺňať prílohu I. Údaje týkajúce sa príslušných orgánov členských štátov sa menia a dopĺňajú na základe informácií poskytovaných členskými štátmi.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 je Komisia oprávnená meniť a dopĺňať prílohy II, III, IV a V.

Článok 13

Výmena informácií medzi členskými štátmi a Komisiou

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, Komisia a členské štáty sa na požiadanie vzájomne informujú o prijatých opatreniach podľa tohto nariadenia a poskytujú si navzájom všetky významné informácie súvisiace s týmto nariadením, ktoré majú k dispozícii, najmä informácie o udelených a zamietnutých povoleniach.

2.   Významné informácie o udelených a zamietnutých povoleniach obsahujú minimálne druh rozhodnutia, dôvody rozhodnutia alebo ich zhrnutie, mená príjemcov, a ak to nie sú tie isté osoby, konečných užívateľov, ako aj dotknutý tovar.

3.   Členské štáty, ak je to možné v spolupráci s Komisiou, vypracujú verejenú výročnú správu o činnosti, v ktorej poskytnú informácie o počte prijatých žiadostí o tovare a krajinách, ktorých sa tieto žiadosti týkali, a o rozhodnutiach, ktoré prijali vo vzťahu k týmto žiadostiam. Táto správa nezahŕňa informácie, ktorých zverejnenie členský štát považuje za odporujúce jeho základným bezpečnostným záujmom.

4.   Okrem poskytovania informácii uvedených v odseku 2 orgánom iných členských štátov a Komisii sa tento článok nedotýka platných vnútroštátnych pravidiel o utajení a služobnom tajomstve.

5.   Zamietnutie udelenia povolenie, ak je založené na vnútroštátnom zákaze prijatom v súlade s článkom 7 ods. 1, nepredstavuje zamietnuté povolenie v zmysle odseku 1, 2 a 3 tohto článku.

Článok 14

Použitie informácií

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (10), a vnútroštátne právne predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom, informácie prijaté podľa tohto nariadenia sa použijú len na účel, na ktorý boli vyžiadané.

Článok 15

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre spoločné pravidlá pre vývozy, zriadený podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2603/69 (11).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Vykonávanie

Výbor uvedený v článku 15 preskúma každú záležitosť týkajúcu sa vykonávania tohto nariadenia, ktorú vznesie jeho predseda buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 17

Sankcie

1.   Členské štáty ustanovia predpisy o uplatniteľných sankciách za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty oznámia Komisii tieto pravidlá do 29. augusta 2006 a bezodkladne oznámia následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

Článok 18

Územný rozsah

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

colné územie Spoločenstva vymedzené v nariadení (EHS) č. 2913/92,

španielske územia Ceuta a Melilla,

nemecké územie Helgoland.

2.   Na účely tohto nariadenia sa Ceuta, Helgoland a Melilla považujú za súčasť colného územia Spoločenstva.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 27. júna 2005

Za Radu

predseda

L. LUX


(1)  Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 3452 (XXX) z 9.12.1975.

(2)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 87 E, 11.4.2002, s. 136.

(4)  Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 34/169 zo 17.12.1979.

(5)  Schválené rezolúciami 663 C (XXIV) z 31.7.1957 a 2076 (LXII) z 13.5.1977 Hospodárskej a sociálnej rady OSN.

(6)  Pozri položku VM 7c) Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie (Ú. v. EÚ C 127, 25.5.2005, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(10)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11)  Ú. v. ES L 324, 27.12.1969, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3918/91 (Ú. v. ES L 372, 31.12.1991, s. 31).


PRÍLOHA I

ZOZNAM ORGÁNOV UVEDENÝ V ČLÁNKOCH 8 A 11

A.   Orgány členských štátov:

BELGICKO

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DÁNSKO

Príloha č. 2 a 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Príloha II a Príloha III, č. 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

NEMECKO

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

GRÉCKÓ

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ESTÓNSKO

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

ŠPANIELSKO

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCÚZSKO

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

ÍRSKO

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

TALIANSKO

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

CYPRUS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LOTYŠSKO

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LITVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBUR

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

MAĎARSKO

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

HOLANDSKO (určí sa)

RAKÚSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLŠKO

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVINSKO

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FÍNSKO

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

SPOJENÉ KRÁČOVSTVO

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Adresa pre zasielanie oznámení Komisii:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate-General for External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


PRÍLOHA II

Zoznam tovaru uvedený v článkoch 3 a 4

Poznámka: v tomto zozname nie je zahrnutý lekársko-technický tovar.


Číselný znak KN

Opis

1.   

Tovar skonštruovaný na vykonávanie popráv ľudí, ako je uvedené nižšie:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Šibenice a gilotíny.

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektrické kreslá na vykonávanie popráv ľudí.

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Vzduchotesné komory vyrobené napr. z ocele a skla, skonštruované na popravu ľudí zavedením smrtiaceho plynu alebo látky.

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automatické injekčné systémy, určené na popravu ľudí podaním smrtiacej chemickej látky.

2.   

Tovar skonštruovaný na obmedzenie pohybu ľudí, ako je uvedené nižšie:

ex 8543 89 95

2.1.

Elektrošokové pásy určené na obmedzenie pohybu ľudí aplikáciou elektrických šokov, u ktorých napätie prerušeného obvodu presahuje 10 000 V.


PRÍLOHA III

Zoznam tovaru uvedený v článku 5

Číselný znak KN

Opis

1.   

Tovar skonštruovaný na obmedzenie pohybu ľudí, ako je uvedené nižšie:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Stoličky na obmedzenie pohybu a pripútavacie dosky.

Poznámka:

Táto položka nereguluje stoličky na obmedzenie pohybu určené pre telesne postihnutých.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Putá na nohy, skupinové reťaze a putá pre jednotlivcov alebo okovy.

Poznámka:

Táto položka nezahŕňa „bežné putá“. Bežné putá na ruky sú putá, ktoré majú celkový rozmer vrátane reťaze, merané od vonkajšieho okraja jedného puta po vonkajší okraj druhého puta, od 150 do 280 mm v uzamknutom stave a neboli upravené na spôsobenie fyzickej bolesti alebo trápenia.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Putá na palce a skrutky na palce vrátane vrúbkovaných pút na palce.

2.   

Prenosné zariadenia skonštruované na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu, ako je uvedené nižšie:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Prenosné elektrošokové zariadenia, vrátane, okrem iného, elektrošokových obuškov, elektrošokových štítov, omračovacích pušiek a elektrošokových šípových pušiek, u ktorých napätie prerušeného obvodu presahuje 10 000 V.

1.

Táto položka nekontroluje elektrošokové opasky opísané v položke 2.1 prílohy II.

2.

Táto položka nekontroluje osobné elektrošokové zariadenia, ak ich používateľ nosí na osobnú ochranu.

3.   

Látky na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu a s nimi súvisiace prenosné rozprašovacie zariadenia, ako sú uvedené nižšie:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Prenosné zariadenia na potláčanie nepokojov alebo sebaobranu aplikáciou alebo rozšírením znehybňujúcej chemickej látky.

Poznámka:

Táto položka nekontroluje osobné prenosné zariadenia, ak aj obsahujú chemické látky, ak ich používateľ nosí na osobnú ochranu.

ex 2924 29 95

3.2.

Vanilylamid kyseliny pelargónovej (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresin capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).


PRÍLOHA IV

Zoznam území členských štátov uvedený v článku 5 ods. 2

DÁNSKO:

Grónsko.

FRANCÚZSKO:

Nová Kaledónia a závislé územia,

Francúzska Polynézia,

Francúzske južné a antarktické územia,

Ostrovy Wallis a Futuna,

Mayotte,

St Pierre a Miquelon.

NEMECKO:

Büsingen.


PRÍLOHA V

Tlačivo vývozného alebo dovozného povolenia, uvedené v článku 9 ods. 1

Technické špecifikácie:

Tlačivá majú veľkosť 210 × 297 mm s najväčšou odchýlkou mínus 5 mm a plus 8 mm. Vodorovné rozmery kolóniek vychádzajú z dĺžkovej jednotky jedna desatina palca a zvislé z jednej šestiny palca. Vodorovné rozmery podpolí vychádzajú z dĺžkovej jednotky jedna desatina palca.

Image

Image

Vysvetlivky k tlačivu

„Povolenie vývozu alebo dovozu tovaru, ktorý by mohol byť použitý na mučenie [nariadenie (ES) č. 1236/2005]“

Tento povoľovací formulár sa používa na vydanie povolenia na vývoz alebo dovoz tovaru v súlade s nariadením (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Toto tlačivo sa nemá používať na povolenie poskytovať technickú pomoc.

Vydávajúci orgán je orgán vymedzený v článku 2 h) nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005, ktorý je uvedený v prílohe I tohto nariadenia.

Povolenia sa vydávajú na jednostranovom formulári, ktorý by mal byť potlačený z oboch strán. Príslušný colný úrad odpočíta vyvážané množstvo od celkového dostupného množstva. Musí zabezpečiť, aby rozdielne položky, ktoré podliehajú povoľovaniu, boli na tento účel jasne oddelené.

Ak si vnútroštátne postupy členských štátov vyžadujú dodatočné kópie formuláru (napríklad pri podávaní žiadosti), možno tento povoľovací formulár priložiť k súboru formulárov obsahujúcich potrebné kópie podľa uplatniteľných vnútroštátnych predpisov. V kolónke nad kolónkou 3 každého exempláru a na ľavom okraji by malo byť jasne uvedené na aký účel (napr. žiadosť, kópia pre žiadateľa) sú určené príslušné kópie. Povoľovací formulár uvedený v prílohe V nariadenia (ES) č. 1236/2005 je len v jednom vyhotovení.

Kolónka 1:

Žiadateľ:

Uveďte meno žiadateľa a úplnú adresu.

Možno tiež uviesť colné číslo žiadateľa (väčšinou nepovinné).

Mal by sa uviesť typ žiadateľa (nepovinné) v príslušnej kolónke, pomocou čísel 1, 2 alebo 4, odkazujúc na body ustanovené vo vymedzení pojmov v článku 2 písm. i) nariadenia (ES) č. 1236/2005.

Kolónka 3:

Povolenie č.:

Uveďte číslo a zaškrtnite kolónku vývoz alebo dovoz. Pre vymedzenia pojmov „vývoz“ a „dovoz“ pozri článok 2 písm. d) a 2 písm. e) a článok 17 nariadenia.

Kolónka 4:

Dátum uplynutia platnosti:

Uveďte rok (štyri číslice), mesiac (dve číslice) a deň (dve číslice).

Kolónka 5:

Zástupca:

Uveďte meno riadne splnomocneného zástupcu, alebo (colného) zástupcu, ktorý koná v mene žiadateľa, ak žiadosť neprekladá osobne. Pozri tiež článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

Kolónka 6:

Krajina, kde sa tovar nachádza:

Uveďte meno dotknutej krajiny a jej príslušný kód podľa nariadenia Rady (ES) č. 1172/95, Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2002, Ú. v. ES L 296, 5.10.2002, s. 6.

Kolónka 7:

Krajina určenia:

Uveďte meno dotknutej krajiny jej príslušný kód podľa nariadenia Rady (ES) č. 1172/95, Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2002, Ú. v. ES L 296, 5.10.2002, s. 6.

Kolónka 10:

Popis položky:

Zvážte uvedenie údajov o balení dotknutého tovaru. Všimnite si, že v kolónke 10 môžete uviesť aj hodnotu tovaru.

Ak v kolónke 10 nie je dosť miesta, pokračujte na priloženom čistom liste a uveďte číslo povolenia. V kolónke 16 uveďte počet príloh.

Tento formulár je určený najviac pre tri rozdielne druhy tovaru (pozri prílohy II a III nariadenia). Ak je potrebné povoliť vývoz alebo dovoz viac ako troch typov tovaru, udeľte dve povolenia.

Kolónka 11:

Položka č.:

Túto kolónku je potrebné vyplniť len na zadnej strane formulára. Zaistite, aby číslo položky zodpovedalo vytlačenému číslu položky v kolónke 11 vedľa opisu dotknutej položky na lícnej strane.

Kolónka 14:

Osobitné požiadavky a podmienky:

Ak nie je v kolónke 14 dosť miesta, pokračujte na priloženom čistom liste a uveďte číslo povolenia. V kolónke 16 uveďte počet príloh.

Kolónka 16:

Počet príloh:

Uveďte počet príloh (ak nejaké sú, pozri vysvetlenia pre kolónky 10 a 14).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1237/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

71,8

096

21,9

999

46,9

0707 00 05

052

61,9

999

61,9

0709 90 70

052

75,7

999

75,7

0805 50 10

388

72,5

508

58,8

524

69,1

528

72,2

999

68,2

0806 10 10

052

111,3

204

80,3

220

126,8

334

91,2

624

162,7

999

114,5

0808 10 80

388

92,3

400

101,0

508

69,1

512

63,3

528

88,5

720

73,3

804

85,4

999

81,8

0808 20 50

052

125,8

388

63,0

512

47,0

528

35,6

999

67,9

0809 10 00

052

141,4

999

141,4

0809 20 95

052

280,0

400

336,4

999

308,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

109,8

999

109,8

0809 40 05

624

87,6

999

87,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1238/2005

z 28. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 85/2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma na jablká

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 85/2004 (2) sa ustanovuje zníženie minimálnej veľkosti k 1. augustu 2005, pričom táto veľkosť je zhodná s veľkosťou stanovenou podľa normy Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK/OSN) FFV-50.

(2)

Pracovnej skupine pre normy kvality poľnohospodárskych výrobkov EHK/OSN sa navrhlo, aby sa do normy CEE/ONU FFV-50 zaradilo kritérium zrelosti založené na obsahu cukru.

(3)

Vzhľadom na to, že minimálna veľkosť je takisto kritériom zrelosti, mali by sa preštudovať možnosti čo najlepšieho začlenenia obidvoch kritérií zrelosti do obchodnej normy uplatniteľnej na jablká.

(4)

Keďže sa táto štúdia musí vykonávať minimálne počas troch hospodárskych rokov, zníženie by sa malo uplatňovať až od 1. júna 2008 a platnosť prechodných opatrení týkajúcich sa veľkosti by sa mala predĺžiť do 31. mája 2008.

(5)

Treba však ochraňovať oprávnené očakávanie hospodárskych subjektov, ktoré uzavreli zmluvy na základe predpokladu, že sa nové normy, v ktorých sa stanovuje zníženie veľkosti, budú uplatňovať od 1. augusta 2005.

(6)

V záujme jasnosti je potrebné upresniť, že keď sa pri predaji produktu používa obchodný názov, musí sa uviesť aj názov odrody alebo jeho synonymum.

(7)

V zozname odrôd vymenovaných v dodatku k norme sa vyskytujú isté chyby.

(8)

Nariadenie (ES) č. 85/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 85/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V úvodnej vete článku 2 sa dátum „31. júla 2005“ nahrádza dátumom „31. mája 2008“.

2.

V druhom pododseku článku 4 sa dátum „1. augusta 2005“ nahrádza dátumom „1. júna 2008“.

3.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Avšak hospodárske subjekty, ktoré k spokojnosti orgánov členských štátov uzatvorili pred 1. augustom 2005 zmluvy na základe druhého a tretieho pododseku bodu III prílohy k nariadeniu (ES) č. 85/2004, môžu v súlade s uvedenými pododsekmi uviesť na trh jablká.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2005

Za Komisiu

členka Komisie

Mariann FISCHER BOEL


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

Hlava 4 dodatku k prílohe nariadenia (ES) č. 85/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

prvá veta v druhom pododseku sa nahrádza takto:

„Niektoré z odrôd vymenovaných v nasledovnom zozname môžu byť predávané pod obchodnými názvami, pre ktoré bola v jednom alebo viacerých štátoch požadovaná alebo získaná ochrana pod podmienkou, že názov odrody alebo jeho synonymum sú uvedené na etikete“;

2.

tabuľka, ktorá uvádza neúplný zoznam, sa nahrádza takto:

Odrody

Synonymá

Obchodný názov

Farebná skupina

Hrdzavitosť

Veľkosť

African Red

 

African CarmineTM

B

 

 

Akane

Tohoku 3

Primerouge®

B

 

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

 

Aldas

 

 

B

 

N

Alice

 

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

 

C

 

 

Alwa

 

 

B

 

 

Angold

 

 

C

 

N

Apollo

Beauty of Blackmoor

 

C

 

N

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

 

C

 

N

Arlet

 

 

B

R

 

Aroma

 

 

C

 

 

Červeno sfarbené mutanty Aroma, napr. Aroma Amorosa

 

 

B

 

 

Auksis

 

 

B

 

 

Belfort

Pella

 

B

 

 

Belle de Boskoop a mutanty

 

 

D

R

N

Belle fleur double

 

 

D

 

N

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

 

N

Bohemia

 

 

B

 

N

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

 

B

R

N

Braeburn

 

 

B

 

N

Červeno sfarbené mutanty Braeburn, napr.:

 

 

A

 

N

Hidala

 

Hilwell®

 

Joburn

 

AuroraTM, Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Lochbuie Red

 

 

 

Braeburn

 

 

 

Mahana Red

 

Redfield®

 

Mariri Red

 

EveTM, Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Redfield

 

Red BraeburnTM, Southern RoseTM

 

Royal Braeburn

 

 

 

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

N

Brettacher Sämling

 

 

D

 

N

Calville (group of …)

 

 

D

 

N

Cardinal

 

 

B

 

 

Carola

Kalco

 

C

 

N

Caudle

 

CameoTM

B

 

 

Charden

 

 

D

 

N

Charles Ross

 

 

D

 

N

Civni

 

Rubens®

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

 

A

 

 

Cortland

 

 

B

 

N

Cox's orange pippin a mutanty

Cox Orange

 

C

R

 

Červeno sfarbené mutanty Cox's Orange Pippin napr.:

Cherry Cox

 

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

 

D

 

N

Cripps Pink

 

Pink Lady®

C

 

 

Cripps Red

 

SundownerTM

C (1)

 

 

Dalinbel

 

 

B

 

 

Delblush

 

Tentation®

D

 

N

Delcorf a mutanty, napr.:

 

Delbarestivale®

C

 

N

Dalili

 

Ambassy®

 

Monidel

 

 

 

Delgollune

 

Delbard Jubilé®

B

 

N

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

 

B

 

 

Deljeni

 

Primgold®

D

 

N

Delikates

 

 

B

 

 

Delor

 

 

C

 

N

Discovery

 

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

 

Egremont Russet

 

 

D

R

 

Elan

 

 

D

 

N

Elise

Red Delight

Roblos®

A

 

N

Ellison's orange

Ellison

 

C

 

N

Elstar a mutanty, napr.:

 

 

C

 

 

Daliter

 

EltonTM

 

 

Elshof

 

 

 

 

Elstar Armhold

 

 

 

 

Elstar Reinhardt

 

 

 

 

Červeno sfarbené mutanty Elstar, napr.:

 

 

B

 

 

Bel-El

 

Red ElswoutTM

 

 

Daliest

 

ElistaTM

 

 

Goedhof

 

ElnicaTM

 

 

Red Elstar

 

 

 

 

Valstar

 

 

 

 

Empire

 

 

A

 

 

Falstaff

 

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

 

C

 

 

Florina

 

Querina®

B

 

N

Fortune

 

 

D

R

 

Fuji a mutanty

 

 

B

 

N

Gala

 

 

C

 

 

Červeno sfarbené mutanty Gala, napr.:

 

 

A

 

 

Annaglo

 

 

 

 

Baigent

 

Brookfield®

 

 

Galaxy

 

 

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala®

 

 

Obrogala

 

Delbard Gala®

 

 

Regala

 

 

 

 

Regal Prince

 

Gala Must®

 

 

Tenroy

 

Royal Gala®

 

 

Garcia

 

 

D

 

N

Gloster

 

 

B

 

N

Goldbohemia

 

 

D

 

N

Golden Delicious a mutanty

 

 

D

 

N

Golden Russet

 

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

 

D

 

N

Goldstar

 

 

D

 

N

Gradigold

 

Golden Extreme®

Golden Supreme®

D

 

N

Granny Smith

 

 

D

 

N

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

B

 

N

Gravensteiner

Gravenstein

 

D

 

N

Greensleeves

 

 

D

 

N

Holsteiner Cox a mutanty

Holstein

 

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

C

R

 

Honeycrisp

 

Honeycrunch®

C

 

N

Honeygold

 

 

D

 

N

Horneburger

 

 

D

 

N

Howgate Wonder

Manga

 

D

 

N

Idared

 

 

B

 

N

Ingrid Marie

 

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

 

C

 

 

Jacob Fisher

 

 

D

 

N

Jacques Lebel

 

 

D

 

N

Jamba

 

 

C

 

N

James Grieve a mutanty

 

 

D

 

N

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

B

 

N

Jarka

 

 

C

 

N

Jerseymac

 

 

B

 

 

Jester

 

 

D

 

N

Jonagold (2) a mutanty, napr.:

 

 

C

 

N

Crowngold

 

 

 

Daligo

 

 

 

Daliguy

Jonasty

 

 

Dalijean

Jonamel

 

 

Jonagold 2000

Excel

 

 

Jonabel

 

 

 

Jonabres

 

 

 

King Jonagold

 

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

 

Novajo

Veulemanns

 

 

Schneica

 

Jonica®

 

Wilmuta

 

 

 

Jonagored a mutanty, napr.:

 

 

A

 

N

Decosta

 

 

 

Jomured

Van de Poel

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen®

 

Jomar

 

Marnica®

 

Jonagored Supra

 

 

 

Jonaveld

 

First Red®

 

Primo

 

 

 

Romagold

Surkijn

 

 

Rubinstar

 

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton's®, Red Prince®

 

Jonalord

 

 

C

 

 

Jonathan

 

 

B

 

 

Julia

 

 

B

 

 

Jupiter

 

 

D

 

N

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

R

N

Katy

Katja

 

B

 

 

Kent

 

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

 

C

R

 

Kim

 

 

B

 

 

Koit

 

 

C

 

N

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

 

B

 

 

Lady Williams

 

 

B

 

N

Lane's Prince Albert

 

 

D

 

N

Laxton's Superb

Laxtons Superb

 

C

R

 

Ligol

 

 

B

 

N

Lobo

 

 

B

 

 

Lodel

 

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

 

Maigold

 

 

B

 

 

Mc Intosh

 

 

B

 

 

Meelis

 

 

B

 

N

Melba

 

 

B

 

 

Melodie

 

 

B

 

N

Melrose

 

 

C

 

N

Meridian

 

 

C

 

 

Moonglo

 

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

 

B

 

N

Mountain Cove

 

Ginger GoldTM

D

 

N

Mutsu

 

Crispin®

D

 

N

Normanda

 

 

C

 

N

Nueva Europa

 

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

N

Odin

 

 

B

 

 

Ontario

 

 

B

 

N

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

 

Ozark Gold

 

 

D

 

N

Paula Red

 

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

 

D

 

N

Piglos

 

 

B

 

N

Pikant

 

 

B

 

N

Pikkolo

 

 

C

 

 

Pilot

 

 

C

 

 

Pimona

 

 

C

 

 

Pinova

 

Corail®

C

 

 

Pirella

 

Pirol®

B

 

N

Piros

 

 

C

 

N

Rafzubex

 

Rubinette® Rosso

A

 

 

Rafzubin

 

Rubinette®

C

 

 

Rajka

 

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

 

D

 

N

Rambour Franc

 

 

B

 

 

Reanda

 

 

B

 

N

Rebella

 

 

C

 

N

Red Delicious a mutanty, napr.:

 

 

A

 

N

Camspur

 

Redchief®

 

Erovan

 

Early Red One®

 

Evasni

 

Scarlet Spur®

 

Flatrar

 

Starkspur Ultra Red®

 

Fortuna Delicious

 

 

 

Otago

 

 

 

Red King

 

 

 

Red Spur

 

 

 

Red York

 

 

 

Richared

 

 

 

Royal Red

 

 

 

Sandidge

 

Super Chief®

 

Shotwell Delicious

 

 

 

Stark Delicious

 

 

 

Starking

 

 

 

Starkrimson

 

 

 

Starkspur

 

 

 

Topred

 

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious®

 

Well Spur

 

 

 

Red Dougherty

 

 

A

 

 

Red Rome

 

 

A

 

 

Redkroft

 

 

A

 

 

Regal

 

 

A

 

 

Regina

 

 

B

 

N

Reglindis

 

 

C

 

N

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

 

C

 

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

N

Reinette d'Orléans

 

 

D

 

N

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette

 

D

R

N

Reinette de France

 

 

D

 

N

Reinette de Landsberg

 

 

D

 

N

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

 

D

R

N

Relinda

 

 

C

 

 

Remo

 

 

B

 

 

Renora

 

 

B

 

N

Resi

 

 

B

 

 

Resista

 

 

D

 

N

Retina

 

 

B

 

N

Rewena

 

 

B

 

N

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

 

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

 

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

 

B

 

N

Royal Beaut

 

 

A

 

N

Rubin

 

 

C

 

N

Rubinola

 

 

B

 

N

Sciearly

 

Pacific BeautyTM

A

 

 

Scifresh

 

JazzTM

B

 

 

Sciglo

 

Southern SnapTM

A

 

 

Sciray

GS48

 

A

 

 

Scired

 

Pacific QueenTM

A

R

 

Sciros

 

Pacific RoseTM

A

 

N

Selena

 

 

B

 

N

Shampion

 

 

B

 

N

Sidrunkollane Talioun

 

 

D

 

N

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

 

D

 

N

Snygold

Earlygold

 

D

 

N

Sommerregent

 

 

C

 

 

Spartan

 

 

A

 

 

Splendour

 

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

 

C

 

 

Štaris

Staris

 

A

 

 

Sturmer Pippin

 

 

D

R

 

Sügisdessert

 

 

C

 

N

Sügisjoonik

 

 

C

 

N

Summerred

 

 

B

 

 

Sunrise

 

 

A

 

 

Sunset

 

 

D

R

 

Suntan

 

 

D

R

N

Sweet Caroline

 

 

C

 

N

Talvenauding

 

 

B

 

 

Tellisaare

 

 

B

 

 

Tiina

 

 

B

 

N

Topaz

 

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

 

B

 

N

Veteran

 

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

 

B

 

 

Wealthy

 

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

 

York

 

 

B

 

 


(1)  Minimálne 20 % červeného farbiva v triede I a II.

(2)  V prípade odrody Jonagold musí byť však aspoň 1/10 povrchu plodu triedy II pokrytá prúžkami červenej farby.


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1239/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 31 ods. 3 písm. b) a ods. 14,

keďže:

(1)

Podľa článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 581/2004 (2) a článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 582/2004 (3) sú niektoré miesta určenia vylúčené z poskytovania vývozných náhrad.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 909/2005 zo 16. júna 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky (4), boli Ceuta a Melilla od 17. júna 2005 zaradené do zoznamu miest určenia L 01 a L 03, v ktorom sa uvádzajú miesta určenia neoprávnené na vývozné náhrady, a zosúladila sa v ňom sadzba náhrady pre maslo platná pre Rusko so sadzbami platnými pre všetky ostatné miesta určenia. Je preto potrebné vylúčiť tieto miesta určenia z poskytovania vývozných náhrad stanovených podľa nariadení (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004.

(3)

Nariadenia (ES) č. 581/2004 a (ES) č. 582/2004 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 581/2004 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Výrobky uvedené v prvom pododseku sú určené na vývoz do všetkých miest určenia okrem Andorry, Ceuty a Melilly, Gibraltáru, Spojených štátov amerických a Vatikánu.“

Článok 2

V článku 1 nariadenia (ES) č. 582/2004 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Stále výberové konanie sa vypisuje s cieľom určiť vývoznú náhradu za sušené odstredené mlieko uvedené v oddiele 9 prílohy I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3846/87 (5) vo vreciach s čistou hmotnosťou najmenej 25 kilogramov a s obsahom maximálne 0,5 % hmotnosti pridaných nemliečnych látok patriacich pod kód produktu ex ex 0402 10 19 9000 určených na vývoz do všetkých miest určenia okrem Andorry, Bulharska, Ceuty a Melilly, Gibraltáru, Spojených štátov amerických a Vatikánu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(4)  Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2005, s. 10.

(5)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.“


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1240/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1279/98, pokiaľ ide o určité colné kvóty na výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v Rumunsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), najmä na prvý pododsek jeho článku 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2003/18/ES z 19. decembra 2002 týkajúcom sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody zriaďujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na druhej strane za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách (2) sa ustanovili koncesie, pokiaľ ide o dovoz výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa v rámci colných kvót otvorených touto dohodou.

(2)

Ustanovenia, ktorými sa implementujú tieto colné kvóty, boli prijaté v nariadení Komisie (ES) č. 1279/98 z 19. júna 1998, ktoré ustanovuje presné pravidlá uplatňovania colných kvót na hovädzie a teľacie mäso ustanovených v rozhodnutiach Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pre Bulharsko a Rumunsko (3).

(3)

V rozhodnutí Rady a Komisie 2005/431/ES z 25. apríla 2005 o uzavretí dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na druhej strane, so zreteľom na pristúpenie Cyperskej republiky, Českej republiky, Estónskej republiky, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky k Európskej únii (4) sa ustanovujú koncesie, pokiaľ ide o výrobky z hovädzieho a teľacieho mäsa.

(4)

Mali by sa prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na otvorenie koncesií týkajúcich sa výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa, a nariadenie (ES) č. 1279/98 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Okrem toho sa v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1279/98 ustanovuje, že žiadosti o licenciu sa môžu podávať len v priebehu prvých desiatich dní každého obdobia uvedeného v článku 2 tohto nariadenia. So zreteľom na dátum nadobudnutia účinnosti dodatkového protokolu je potrebné ustanoviť výnimku z tohto ustanovenia na obdobie od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia do 31. decembra 2005.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na základe výnimky z článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1279/98 sa žiadosti o dovozné licencie na obdobie od nadobudnutia účinnosti súčasného nariadenia do 31. decembra 2005 podávajú v priebehu prvých desiatich pracovných dní, ktoré nasledujú po dátume uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ale pred 13.00 hod. bruselského času v desiaty pracovný deň.

2.   Žiadosti o licenciu predložené v priebehu prvých desiatich dní v júli 2005 sa v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1279/98 považujú za žiadosti podľa ods. 1.

3.   Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1279/98 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  Ú. v. ES L 176, 20.6.1998, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1220/2005 (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 47).

(4)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 26.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Koncesie uplatniteľné na dovozy niektorých výrobkov s pôvodom v niektorých krajinách do Spoločenstva

(DNV = doložka najvyšších výhod)

Krajina pôvodu

Poradové číslo

Kód KN

Opis

Uplatniteľná sadzba cla

(% z DNV)

Ročné množstvo od 1. 7. 2005

(v tonách) (1)

Ročný nárast od 1. 7. 2006

(v tonách)

Rumunsko

09.4753

0201

0202

hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené

oslobodené

4 000

0

09.4765

0206 10 95

jedlá hrubá bránica a tenká bránica z hovädzích zvierat, čerstvá alebo chladená

oslobodené

100

0

0206 29 91

jedlá hrubá bránica a tenká bránica z hovädzích zvierat, mrazená

0210 20

hovädzie mäso solené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené

0210 99 51

hrubá a tenká bránica z hovädzích zvierat

09.4768

1602 50

pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z hovädzích zvierat

oslobodené

500

0

Bulharsko

09.4651

0201

0202

hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené

oslobodené

2 500

0

09.4784

1602 50

pripravené alebo konzervované mäso alebo droby z hovädzieho dobytka

oslobodené

660

60

PRÍLOHA II

EC Fax (32 2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Image


(1)  Ročné množstvo pre Rumunsko od 1. augusta 2005 (v tonách).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1241/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania colnej kvóty na niektorý živý hovädzí dobytok s pôvodom v Rumunsku podľa rozhodnutia Rady 2003/18/ES

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), najmä na prvý pododsek jeho článku 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady a Komisie 2003/18/ES z 19. decembra 2002 týkajúce sa uzavretia protokolu upravujúceho obchodné aspekty Európskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej za účelom zohľadnenia výsledku rokovaní medzi stranami o nových vzájomných poľnohospodárskych koncesiách sa ustanovujú koncesie (2), pokiaľ ide o otvorenie dovozných colných kvót na niektorý živý hovädzí dobytok s pôvodom v Rumunsku.

(2)

V rozhodnutí Rady a Komisie 2005/431/ES z 25. apríla 2005 o uzavretí Dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a jeho členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (3) sa ustanovujú dodatkové koncesie, pokiaľ ide o dovoz niektorého živého hovädzieho dobytku pôvodom z Rumunska.

(3)

Na otvorenie a spravovanie colnej kvóty, ktorá sa týka živého hovädzieho dobytka, je potrebné prijať podrobné pravidlá na obdobie viacerých rokov od 1. augusta 2005.

(4)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa mali počty kusov dostupné v rámci kvóty sprístupniť prevádzkovateľom, ktorí môžu preukázať, že sa skutočne významnou mierou podieľajú na obchode s tretími krajinami. V tejto súvislosti by sa mal vzhľadom na zabezpečenie účinného spravovania, vyžadovať od príslušných obchodníkov dovoz určitého minimálneho počtu kusov dobytka počas roka, ktorý predchádza danému ročnému kvótovému obdobiu. Takto by sa mal zároveň zabezpečiť spravodlivý prístup ku koncesiám. Vzhľadom na to, že sa tieto koncesie vzťahujú iba na dovoz dobytka z Rumunska a pri zohľadnení dovozu, ktorý sa realizuje z tejto krajiny, sa zásielka 50 zvierat môže považovať za bežný náklad. Skúsenosti ukazujú, že nákup jednej zásielky je minimálnou požiadavkou na to, aby bolo transakciu možné považovať za skutočnú a rentabilnú.

(5)

V prípade kontroly týchto kritérií by sa mali žiadosti predkladať v členskom štáte, v ktorom je dovozca registrovaný v registri platcov DPH.

(6)

Takisto s cieľom zabrániť špekuláciám by sa mal dovozcom, ktorí sa od 1. januára predchádzajúceho začiatku daného ročného kvótového obdobia nezaoberali obchodom so živým hovädzím dobytkom, zamietnuť prístup ku kvóte. Okrem toho by sa mala záruka súvisiaca s dovoznými právami poskytnúť v tom členskom štáte, v ktorom je prevádzkovateľ vedený v národnom registri platcov DPH. Dovozné licencie by mali byť neprevoditeľné a mali by sa obchodníkom vydávať len na počty kusov, na ktoré sa im pridelili dovozné práva.

(7)

Na poskytnutie rovnakého prístupu ku kvóte pri súčasnom zabezpečení obchodne rentabilného počtu kusov zvierat na žiadosť, mala by každá žiadosť o dovozné licencie zohľadňovať minimálny a maximálny počet kusov dobytka.

(8)

Malo by sa ustanoviť, že dovozné práva sa majú prideľovať po období určenom na zváženie a pokiaľ je to potrebné má sa pri tom uplatňovať pevné percentuálne zníženie.

(9)

Podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 by sa dojednania mali spravovať na základe dovozných licencií. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť pravidlá o spôsobe podávania žiadostí a informáciách, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a licenciách, ak je to potrebné, doplnením alebo naopak odchýlením sa od určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (4) a od nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (5).

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby každý prevádzkovateľ požiadal o dovoznú licenciu na všetky pridelené dovozné práva, by sa malo stanoviť, že táto žiadosť predstavuje vzhľadom na záruku dovozných práv základnú požiadavku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (6).

(11)

Riadne spravovanie kvóty takisto vyžaduje, aby oprávnený držiteľ licencie bol skutočným dovozcom. Preto by sa mal takýto dovozca aktívne podieľať na nákupe, preprave a dovoze príslušného dobytka. Predloženie dôkazu o takýchto činnostiach by malo byť teda základnou požiadavkou, pokiaľ ide o záruku licencie.

(12)

S cieľom zabezpečiť prísnu štatistickú kontrolu dobytka dovezeného v rámci kvóty by sa nemala uplatňovať tolerancia uvedená v článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

(13)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1143/1998 z 2. júna 1998, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre colnú kvótu pre kravy a jalovice špecifikovaných horských plemien, pochádzajúce z rôznych tretích krajín, iné než určené na porážku, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1012/98 (7) sa nakoniec stalo nadbytočným v dôsledku prijatia rozhodnutia 2005/431/ES a rozhodnutia Rady a Komisie 2005/430/ES z 18. apríla 2005 o uzatvorení Dodatkového protokolu k Európskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej, so zreteľom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (8). Toto nariadenie by sa z tohto dôvodu malo zrušiť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počas každého obdobia od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka je možné doviesť do Spoločenstva bez cla 46 000 kusov živého hovädzieho dobytka s pôvodom v Rumunsku, na ktorý sa vzťahujú kódy KN 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 alebo 0102 90 71.

Avšak v prípade kvótového obdobia 2005-2006, trvá kvótové obdobie uvedené v prvom pododseku od 1. augusta 2005 do 30. júna 2006.

Kvóta uvedená v prvom pododseku má poradové číslo 09.4769.

Článok 2

1.   Iba žiadatelia, ktorí sú fyzickými alebo právnickými osobami, môžu požiadať o pridelenie dovozných práv, na ktoré sa vzťahuje kvóta ustanovená v článku 1. Žiadatelia musia v období podania žiadostí preukázať kompetentným orgánom príslušného členského štátu, že počas roka, ktorý predchádza danému ročnému kvótovému obdobiu doviezli minimálne 50 kusov dobytka, na ktorý sa vzťahuje kód KN 0102 90.

Žiadatelia musia byť zapísaní v národnom registri platcov DPH.

2.   Doklad o dovoze sa predkladá výlučne vo forme colného dokladu na prepustenie do režimu voľného obehu, riadne potvrdeného colnými orgánmi a obsahujúceho odkaz na žiadateľa ako na príjemcu.

Členské štáty môžu uznať kópie dokumentov uvedených v prvom pododseku, ktoré sú riadne overené príslušným orgánom. V prípade, ak sú takéto kópie uznané, členské štáty o tejto skutočnosti upovedomia každého príslušného žiadateľa vo svojom oznámení podľa článku 3 odsek 5.

3.   Prevádzkovatelia, ktorí 1. januára predchádzajúceho danému ročnému kvótovému obdobiu ukončili svoju obchodnú činnosť s tretími krajinami v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nespĺňajú podmienky na pridelenie.

4.   Spoločnosť vytvorená fúziou spoločností, z ktorých každá preukazuje referenčný dovoz, ktorý zodpovedá minimálnemu množstvu uvedenému v odseku 1, môže na základe tohto referenčného dovozu predložiť žiadosť.

Článok 3

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa môžu predkladať len v tom členskom štáte, v ktorom je žiadateľ registrovaný ako platca DPH.

2.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa musia vzťahovať minimálne na 50 kusov dobytka a nesmú sa vzťahovať na viac ako 5 % dostupného počtu kusov.

V prípade, ak žiadosti prevyšujú percento uvedené v prvom pododseku, prevýšenie sa nezohľadní.

3.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa podávajú do 15. júna, ktorý predchádza danému ročnému kvótovému obdobiu, do 13. 00 hod. bruselského času.

Žiadosti o udelenie dovozných práv na kvótové obdobie od 1. augusta 2005 do 30. júna 2006 sa podávajú do 13.00 hod. bruselského času v desiaty pracovný deň odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Každý žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť pre kvótu uvedenú v článku 1. Ak ten istý žiadateľ predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti tohto žiadateľa budú zamietnuté.

5.   Po overení predložených dokladov zašle členský štát Komisii najneskôr v desiaty pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na podávanie žiadostí zoznam žiadateľov a ich adries, ako aj počet kusov, o ktorý žiadajú.

Všetky oznámenia vrátane oznámení s „nulovým“ výsledkom sa zašlú prostredníctvom faxu alebo e-mailu na vzorovom formulári uvedenom v prílohe I alebo inom formulári, o ktorom Komisia informuje členské štáty.

Článok 4

1.   Po prijatí oznámenia uvedeného v článku 3 ods. 5 Komisia čo najskôr rozhodne v akom rozsahu je možné žiadostiam vyhovieť.

2.   Ak počet kusov, na ktorý sa vzťahujú žiadosti podľa článku 3, prekročí dostupný počet kusov, Komisia určí jednotný koeficient zníženia, ktorý sa má uplatňovať na požadovaný počet kusov.

V prípade, že uplatňovanie koeficientu zníženia stanoveného v prvom pododseku udáva hodnotu menšiu ako 50 kusov na žiadosť, dostupné množstvo sa udeľuje príslušným členským štátom na základe žrebovania o dovozných právach vzťahujúcich sa na 50 kusov v každom prípade. V prípade, že je zostávajúci počet nižší ako 50 kusov, udelí sa pre tento počet jedno dovozné právo.

Článok 5

1.   Záruka súvisiaca s dovoznými právami predstavuje 3 EUR za kus. Poskytne sa príslušnému úradu spolu so žiadosťou o dovozné práva.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú vzhľadom na pridelené množstvá. Táto povinnosť predstavuje základnú požiadavku v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

3.   V prípade, že v dôsledku uplatňovania koeficientu zníženia uvedeného v článku 4 ods. 2 sa pridelí menej dovozných práv, ako sa požadovalo, zložená záruka sa úmerne a bezodkladne vráti.

Článok 6

1.   Dovoz pridelených počtov kusov podlieha predloženiu jednej alebo viacerých dovozných licencií.

2.   Žiadosti o licenciu sa môžu podávať výhradne v tom členskom štáte, v ktorom žiadateľ žiadal a získal dovozné práva v rámci kvóty.

Každé vydanie dovoznej licencie má za následok zodpovedajúce zníženie získaných dovozných práv.

3.   Dovozné licencie sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

4.   Žiadosti o licenciu a licencie uvádzajú nasledovné údaje:

a)

v kolónke 8, krajinu pôvodu;

b)

v kolónke 16, jeden alebo niekoľko z týchto kódov KN:

 

0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61 alebo 0102 90 71;

c)

v kolónke 20, poradové číslo danej kvóty a minimálne jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Licencie predstavujú povinnosť dovážať z krajiny uvedenej v kolónke 8.

Článok 7

1.   Odlišne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nie sú dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia prenosné a priznávajú práva podľa tarifných kvót iba vtedy, ak sú vystavené na meno a adresu totožné s údajmi príjemcu zásielky v priloženom colnom vyhlásení pre uvoľnenie do voľného obehu.

2.   Odlišne od článku 3 nariadenia (ES) č. 1445/95 dovozné licencie sú platné 150 dní odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 6 odsek 3 tohto nariadenia. Žiadne dovozné licencie nebudú platné po 30. júni príslušného ročného kvótového obdobia.

3.   Udelenie dovoznej licencie je podmienené zložením záruky 20 EUR za každý kus, ktorá pozostáva zo:

a)

záruky 3 EUR uvedenej v článku 5 ods. 1; a

b)

sumy 17 EUR, ktorú žiadateľ podá spolu so žiadosťou o licenciu.

4.   Vydané licencie platia na území celého Spoločenstva.

5.   Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa neuplatňuje. Z tohto dôvodu sa do rámčeka 19 licencie zapíše číslica „0“ (nula).

6.   Bez ohľadu na ustanovenia oddielu 4 hlavy III nariadenia (ES) č. 1291/2000 týkajúceho sa vracania záruk, sa záruka uvedená v článku 3 neuvoľní dovtedy, kým nebude predložený dôkaz o tom, že oprávnený držiteľ licencie je komerčne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušných zvierat pre režim voľného obehu. Takýto dôkaz musí pozostávať minimálne z:

a)

originálu alebo overenej kópie obchodnej faktúry vystavenej na meno oprávneného držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom so sídlom v tretej krajine vývozu a dokladu o zaplatení oprávneným držiteľom alebo o otvorení neodvolateľného dokumentárneho úveru oprávneným držiteľom v prospech predávajúceho;

b)

nákladného listu, alebo v príslušných prípadoch dokladu o cestnej alebo leteckej preprave vystaveného pre príslušné zvieratá na meno oprávneného držiteľa licencie;

c)

doklad, na základe ktorého sa tovary vyhlásili za spôsobilé na prepustenie do režimu voľného obehu, v ktorom sa uvádza meno a adresa oprávneného držiteľa ako príjemcu zásielky.

Článok 8

Na dovezené zvieratá sa pri predložení osvedčenia o pohybe EUR.1 vydaného vyvážajúcou krajinou v súlade s protokolom 4 priloženého k európskej dohode s Rumunskom alebo pri predložení vyhlásenia na faktúre spísanom vývozcom v súlade s uvedeným protokolom, vzťahuje oslobodenie od cla v súlade s článkom 1.

Článok 9

Nariadenia (ES) č. 1445/95 a (ES) č. 1291/2000 sa uplatňujú podľa tohto nariadenia.

Článok 10

Nariadenie (ES) č. 1143/1998 sa zrušuje.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 26.

(4)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 08.10.2004, s. 17).

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).

(7)  Ú. v. ES L 159, 3.6.1998, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004.

(8)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

Fax: EK (32 2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Image


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 6 ods. 4 písm. c)

:

V španielčine

:

Reglamento (CE) no 1241/2005

:

V češtine

:

Nařízení (ES) č. 1241/2005

:

V dánčine

:

Forordning (EF) nr. 1241/2005

:

V nemčine

:

Verordnung (EG) Nr. 1241/2005

:

V estónčine

:

Määrus (EÜ) nr 1241/2005

:

V gréčtine

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1241/2005

:

V angličtine

:

Regulation (EC) No 1241/2005

:

Vo francúzštine

:

Règlement (CE) no 1241/2005

:

V taliančine

:

Regolamento (CE) n. 1241/2005

:

V litovčine

:

Regula (EK) Nr. 1241/2005

:

V lotyštine

:

Reglamentas (EB) Nr. 1241/2005

:

V maďarčine

:

1241/2005/EK rendelet

:

V holandčine

:

Verordening (EG) nr. 1241/2005

:

V poľštine

:

Rozporządzenie (WE) nr 1241/2005

:

V portugalčine

:

Regulamento (CE) n.o 1241/2005

:

V slovenčine

:

Nariadenie (ES) č. 1241/2005

:

V slovinčine

:

Uredba (ES) št. 1241/2005

:

Vo fínčine

:

Asetus (EY) N:o 1241/2005

:

Vo švédčine

:

Förordning (EG) nr 1241/2005


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1242/2005

z 29. júla 2005

stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 168. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené na výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve, a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 168. ponukové konanie, uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97, sa minimálne predajné ceny pre intervenčné maslo, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú na hodnoty uvedené v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú minimálne predajné ceny masla pre 168. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Minimálna predajná cena

Maslo ≥ 82 %

Prirodzené

206

210

Zahustené

204,1

208,1

Záruka na spracovanie

Prirodzené

79

79

Zahustené

79

79


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1243/2005

z 29. júla 2005

stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 168. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené pre výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 168. ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97 sa maximálna výška subvencií, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú pre hodnoty uvedené v tabuľke v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005, ktorým sa stanovuje maximálna výška subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 168. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Maximálna výška subvencie

Maslo ≥ 82 %

41

37

41

37

Maslo < 82 %

39

36,1

Zahustené maslo

49

45,1

49

45

Smotana

20

16

Záruka na spracovanie

Maslo

45

45

Zahustené maslo

54

54

Smotana

22


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1244/2005

z 29. júla 2005

stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 340. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 429/90 z 20. februára 1990 týkajúcim sa udeľovania subvencie pre zahustené maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (2) prostredníctvom ponukového konania, intervenčné orgány pristupujú k stálemu ponukovému konaniu za účelom udelenia subvencie pre zahustené maslo. Článok 6 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje maximálna výška subvencie pre zahustené maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť výšku záruky miesta určenia.

(2)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť maximálnu výšku subvencie na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku miesta určenia.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislasti s 340. ponukovým konaním, uskutočneným v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90, a maximálna výška subvencie a záruka miesta určenia stanovujú takto:

maximálna výška subvencie:

48 EUR/100 kg,

záruka miesta určenia:

53 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 45, 21.2.1990, s. 8. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1245/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 2771/1999 ustanovuje, že nákupy otvára alebo pozastavuje Komisia v členskom štáte po tom, ako zistí, že trhová cena v tomto členskom štáte je počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov podľa konkrétneho prípadu na nižšej úrovni alebo na rovnakej, alebo vyššej úrovni ako 92 % intervenčnej ceny.

(2)

Posledný zoznam členských štátov, v ktorých je pozastavená intervencia, bol ustanovený v nariadení Komisie (ES) č. 1186/2005 (3). Tento zoznam je potrebné upraviť, aby sa mohli zohľadniť nové trhové ceny oznámené Poľsku v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 2771/1999. Z dôvodu jasnej orientácie je potrebné tento zoznam nahradiť a zrušiť nariadenie (ES) č. 1186/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nákupy masla ustanovené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú pozastavené v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Estónsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, na Cypre, v Lotyšsku, Maďarsku, na Malte, v Grécku, Luxembursku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku, Slovinsku, na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1186/2005 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Ú. v. EÚ L 193, 23.7.2005, s. 19.


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/51


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1246/2005

z 29. júla 2005

týkajúce sa 87. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného mlieka (2), intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania.

(3)

Po preskúmaní prijatých ponúk sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislosti s 87. individuálnou výzvou na predkladanie ponúk, uskutočnenou v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a ktorej lehota na podávanie ponúk vypršala dňa 26. júla 2005, intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1247/2005

z 29. júla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 24. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 24. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1991, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 26. júla 2005, stanovuje minimálna predajná cena masla na 265 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/53


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1248/2005

z 29. júla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 23. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (2) a na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, intervenčné agentúry ponúkajú na predaj určité množstvá prášku z odstredeného mlieka, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejnú súťaž je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 23. individuálnu výzvu na verejnú súťaž v súlade s nariadením (ES) č. 214/2001, na základe ktorého lehota na predloženie verejných súťaží vypršala 26. júla 2005, sa minimálna predajná cena odstredeného mlieka stanovuje na 195,24 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1249/2005

z 29. júla 2005,

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 zo dňa 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 ods. 1 podods. c) nariadenia (EHS) č. 1766/92 (3). Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená súčasne s náhradou a podľa rovnakého postupu. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 ods. 1 bodoch a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsehu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

8

1. termín

9

2. termín

10

3. termín

11

4. termín

12

5. termín

1

6. termín

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,76

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej hory, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky tretie krajiny okrem Bulharska, Nórska, Rumunska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1250/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 ods. 1 pīsm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/58


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1251/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (EHS) č. 1766/92 (3). Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

8

1. termín

9

2. termín

10

3. termín

11

4. termín

12

5. termín

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

2

7. termín

3

8. termín

4

9. termín

5

10. termín

6

11. termín

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1252/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1253/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záruenému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. júla 2005, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(v EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,48

1101 00 15 9130

5,12

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

53,30

1102 20 10 9400

45,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

68,53

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1254/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. augusta 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 piata zarážka.

keďže:

(1)

Článok 7 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje možnosť udelenia vývozných náhrad za výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 body a) a f) uvedeného nariadenia, za sirupy uvedené v bode d) uvedeného odseku, ako aj za chemicky čistú fruktózu (levulózu), s kódom KN 1702 50 00 ako medziprodukt, a na ktorý sa vzťahuje niektorá z podmienok uvedených v článku 23 odsek 2 zmluvy, a na ktoré sa využívajú pri výrobe niektorých výrobkov chemického priemyslu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 o udeľovaní výrobných náhrad za niektoré produkty patriace do sektora cukru, používané v chemickom priemysle (2), ukladá, že tieto náhrady sú určené v závislosti od náhrady stanovenej pre biely cukor.

(3)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1265/2001 stanovuje, že výrobná náhrada za biely cukor sa stanovuje mesačne na obdobie začínajúce prvým dňom v mesiaci.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobná náhrada na biely cukor podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1265/2001 sa stanovuje na 31,325 EUR/100 kg netto na obdobie od 1. do 31. augusta 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/65


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1255/2005

z 29. júla 2005,

ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v júli 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001 ustanovujúce podmienky na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s dovozným režimom mlieka a mliečnych výrobkov a otvorením tarifných kvót (2), najmä na jeho článok 16 ods. 2,

keďže:

Žiadosti predložené od 1. do 10. júla 2005 pre niektoré výrobky uvedené v prílohe I nariadenia (ES) č. 2535/2001 presahujú dostupné množstvá, je potrebné stanoviť priraďovací koeficient pre žiadané množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá výrobkov patriacich do kvót uvedených v častiach I.A, I.B, bode 1 a 2, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G a I.H prílohy I nariadenia (ES) č. 2535/2001, pre ktoré boli predložené žiadosti o dovozné certifikáty na obdobie od 1. do 10. júla 2005, sa upravujú podľa priraďovacieho koeficientu uvedeného v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1036/2005 (Ú. v. EÚ L 178, 2.7.2005, s. 19).


PRÌLOHA I.A

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

0,0083

09.4596

1,0000


PRÍLOHA I.B

5.   Výrobky s pôvodom v Rumunsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4771

0,0502

09.4772

09.4758

0,3024


6.   Výrobky s pôvodom v Bulharsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4773

09.4660

0,4123

09.4675


PRÍLOHA I.C

Výrobky pórodom z krajín AKT

Čislo kvóty

Množstvo (t)

09.4026

09.4027


PRÍLOHA I.D

Výrobkej pórodom z Turecka

Čislo kvóty

Množstvo (t)

09.4101


PRÍLOHA I.E

Výrobky pôvodom z Južnej Afriky

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4151


PRÍLOHA I.F

Vyrobky s povodom zo Švajčiarska

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4155

0,9283

09.4156

1,0000


PRÍLOHA I.G

Výrobky pórodom z Jordánska

Číslo kvóty

Množstvo (t)

09.4159


PRÌLOHA I.H

Vyrobky s povodom v Nórsko

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4781

1,0000

09.4782

0,9189


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1256/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. augusta 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. augusta 2005

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

37,12

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

55,50

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

55,50

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

42,11


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 15.7.2005–28.7.2005

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

120,54 (3)

78,92

173,01

163,01

143,01

94,14

Prémia v zálive (EUR/t)

11,02

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

24,66

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 16,58 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 25,77 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/71


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1257/2005

z 29. júla 2005

o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (broskyne)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), najmä na jeho článok 6 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2005 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré môžu byť vydané povolenia systému B.

(2)

Vzhľadom na informácie, ktoré má Komisia k dispozícii k dnešnému dňu, smerodajné množstvá pre broskyne na plynúce vývozné obdobie môžu byť čoskoro prekročené. Toto prekročenie by nepriaznivo pôsobilo na riadne fungovanie režimu vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(3)

Aby takáto situácia nenastala, je potrebné zamietnuť žiadosti o povolenia systému B pre broskyne vyvezené po 1. augusta 2005, a to až do konca plynúceho vývozného obdobia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia systému B na broskyne, predložené na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 951/2005, pre ktoré bolo vyhlásenie o vývoze produktov prijaté po 1. augusta 2005 a pred 16. septembrom 2005, sa zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 160, 23.6.2005, s. 19. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1078/2005 (Ú. v. EÚ L 177, 9.7.2005, s. 3).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/72


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1258/2005

z 29. júla 2005,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci Spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 20,850 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


30.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/73


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1259/2005

z 27. júla 2005

o uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), najmä na jeho článok 7,

po porade s Poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie konania

(1)

Dňa 24. septembra 2004 dostala Komisia sťažnosť podanú podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) , od týchto výrobcov (ďalej len „navrhovatelia“): Legré-Mante SA, Industria Chimica Valenzana S.p.A, Distilleries Mazzari S.p.a., Alcoholera Vinicola Europea S.A. a Comercial Quimica Sarasa s.l., ktorí predstavujú väčšinový podiel, v tomto prípade viac ako 50 % celkovej výroby kyseliny vínnej v Spoločenstve.

(2)

Táto sťažnosť obsahovala dôkaz o dumpingu kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) a o závažnej ujme, ktorá z toho vyplýva, čo sa považovalo za postačujúci dôvod na začatie konania.

(3)

Dňa 30. októbra 2004 sa začalo konanie uverejnením oznámenia o začatí konania (2) v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.2.   Príslušné strany konania

(4)

Komisia úradne oboznámila navrhovateľov, iných výrobcov Spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, dodávateľov a užívateľov, ako aj združenia užívateľov, o ktorých sa vie, že sa ich to týka, a predstaviteľov vlády ČĽR so začatím konania. Zainteresované strany dostali príležitosť, aby v lehote stanovenej v oznámeniach o začatí písomne predložili svoje stanoviská a požiadali o vypočutie.

(5)

Navrhovatelia, iní spolupracujúci výrobcovia Spoločenstva, vyvážajúci výrobcovia, dovozcovia, dodávatelia, užívatelia a združenia užívateľov predložili svoje stanoviská. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že existujú osobitné dôvody na ich vypočutie, boli vypočuté.

(6)

S cieľom umožniť vyvážajúcim výrobcom v ČĽR predložiť v prípade ich záujmu žiadosť o trhovohospodársky prístup (ďalej len „THP“) alebo individuálny prístup (ďalej len „IP“), zaslala Komisia formuláre žiadostí o trhovohospodársky prístup a individuálny prístup známym príslušným čínskym vyvážajúcim výrobcom. Tri spoločnosti podali žiadosti o THP, resp. o IP, v prípade, že prešetrovanie stanoví, že nie sú splnené podmienky na udelenie THP.

(7)

Komisia zaslala dotazníky všetkým známym zúčastneným stranám a všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili v lehote uvedenej v oznámení o začatí konania. Odpovede prišli od troch vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, jedného výrobcu v analogickej krajine (Argentína), siedmich výrobcov v Spoločenstve a dvoch užívateľov v Spoločenstve.

(8)

Komisia si vyžiadala a preverila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na dočasné stanovenie dumpingu, spôsobenej ujmy a záujmu Spoločenstva a vykonala overovanie na mieste v priestoroch týchto spoločností:

a)

Výrobcovia Spoločenstva

Alcoholera Vinicola Europea „Alvinesa“ SA, Ciudad Real, Španielsko,

Comercial Quimica Sarasa „Tydsa“ SL, Girona, Španielsko,

Distillerie Bonollo Srl, Frosinone, Taliansko,

Distillerie Mazzari SpA, Ravenna, Taliansko,

Etablissements Legré-Mante SA, Marseille, Francúzsko,

Industria Chimica Valenzana „I.C.V.“ SpA, Palermo, Taliansko,

Tartarica Treviso Srl, Faenza, Taliansko.

b)

Vyvážajúci výrobcovia v ČĽR

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, ČĽR,

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, ČĽR,

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, ČĽR.

(9)

Vzhľadom na potrebu stanoviť normálnu hodnotu pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorým by sa neudelil THP, sa v priestoroch nasledujúcich spoločností uskutočnilo overovanie na mieste s cieľom stanoviť normálnu hodnotu na základe údajov z analogickej krajiny, v tomto prípade Argentíny:

(c)

Výrobcovia v analogickej krajine

Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentína.

1.3.   Obdobie prešetrovania

(10)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy trvalo v období od 1. júla 2003 do 30. júna 2004 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Vzhľadom na trendy, ktoré sú relevantné pre zhodnotenie ujmy, Komisia skúmala údaje z obdobia od 1. januára 2001 do 30. júna 2004 (ďalej len „príslušné obdobie“). Obdobím použitým na zistenie cenového podhodnotenia, predaja za podhodnotenú cenu a odstránenie ujmy je vyššie spomenuté OP.

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Príslušný výrobok

(11)

Príslušným výrobkom je kyselina vínna (ďalej len „KV“). Tento výrobok je v súčasnosti zaradený pod kód KN 2918 12 00. Príslušný výrobok používajú hlavne výrobcovia vína, potravinársky priemysel a mnohé ďalšie odvetvia buď ako prídavok do konečného výrobku, alebo ako prísadu na urýchlenie, resp. spomalenie chemických procesov. Výrobok možno získať buď z vedľajších produktov pri výrobe vína, alebo chemickou syntézou z petrochemických zlúčenín. Na základe fyzikálnych vlastností, procesu výroby a nahraditeľnosti rôznych druhov výrobku z hľadiska užívateľa sa predpokladá, že všetka KV predstavuje jediný výrobok na účely spracovania.

2.2.   Podobný výrobok

(12)

Prešetrovanie ukázalo, že základné fyzikálne vlastnosti KV vyrábanej výrobným odvetvím Spoločenstva a predávanej v Spoločenstve, KV vyrábanej a predávanej na čínskom domácom trhu a KV dovážanej do Spoločenstva z ČĽR, ako aj KV vyrábanej a predávanej v Argentíne sú rovnaké a že tieto výrobky majú z veľkej časti rovnaké použitie.

(13)

Preto sa dočasne rozhodlo, že príslušný výrobok a KV predávaná na domácom trhu ČĽR, KV vyrábaná a predávaná v Argentíne, ako aj KV vyrábaná a predávaná v Spoločenstve výrobným odvetvím Spoločenstva majú rovnaké základné fyzikálne vlastnosti a použitie, a preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   DUMPING

3.1.   Trhovohospodársky prístup (ďalej len „THP“)

(14)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa v procese antidumpingového prešetrovania v súvislosti s dovozmi s pôvodom v ČĽR stanoví normálna hodnota v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku pre tých výrobcov, o ktorých sa zistilo, že splnili kritériá uvedené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

(15)

V krátkosti a len pre informatívne účely sú tieto kritériá THP zhrnuté nižšie:

1.

obchodné rozhodnutia a náklady sa stanovujú na základe trhových podmienok a bez závažných zásahov štátu;

2.

účtovné záznamy sú predmetom nezávislého auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS) a sú používané na všetky účely;

3.

nevyskytujú sa žiadne závažné deformácie, ktoré sú dôsledkom bývalého systému netrhového hospodárstva;

4.

právna istota a stabilita sú stanovené právnymi predpismi v oblasti konkurzného konania a vlastníckych vzťahov;

5.

výmena mien sa uskutočňuje na základe trhového kurzu.

(16)

Traja vyvážajúci výrobcovia v ČĽR požiadali o THP podľa článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Každá žiadosť o THP bola preskúmaná a uskutočnilo sa prešetrovanie na mieste v priestoroch spolupracujúcich spoločností [pozri odôvodnenie (7)]. Výsledkom prešetrovania bolo zistenie, že títo traja výrobcovia spĺňajú všetky podmienky na udelenie THP.

(17)

Na základe uvedeného sú vyvážajúcimi výrobcami v ČĽR, ktorým bol udelený THP:

1.

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou;

2.

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City;

3.

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

3.2.   Normálna hodnota

3.2.1.   Stanovenie normálnej hodnoty pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bol udelený THP

(18)

Pokiaľ ide o stanovenie normálnej hodnoty, Komisia najprv pre každého vyvážajúceho výrobcu stanovila, či jeho celkový objem domáceho predaja KV bol reprezentatívny v porovnaní s celkovým vývozným predajom do Spoločenstva. V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia sa domáci predaj považoval za reprezentatívny v prípade, ak celkový objem domáceho predaja každého vyvážajúceho výrobcu predstavoval minimálne 5 % jeho celkového objemu vývozného predaja do Spoločenstva.

(19)

Pre vyvážajúcich výrobcov, u ktorých bol celkový domáci predaj reprezentatívny, Komisia následne identifikovala tie druhy KV predávanej spoločnosťami na domácich trhoch, ktoré boli zhodné alebo priamo porovnateľné s druhmi predávanými na vývoz do Spoločenstva.

(20)

Pre každý z týchto druhov sa určilo, či je domáci predaj dostatočne reprezentatívny na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Domáci predaj jednotlivého druhu sa považoval za dostatočne reprezentatívny, ak celkový objem domáceho predaja tohto druhu počas OP predstavoval 5 % alebo viac z celkového objemu predaja porovnateľného druhu vyvážaného do Spoločenstva.

(21)

Taktiež sa skúmalo, či domáci predaj každého druhu príslušného výrobku možno považovať za predaj uskutočnený v rámci bežného obchodovania prostredníctvom stanovenia podielu ziskových predajov príslušného druhu nezávislým zákazníkom.

(22)

V prípadoch, v ktorých objem predaja niektorého druhu KV predávaného za čistú predajnú cenu, ktorá je rovnaká alebo vyššia než jeho výrobné náklady, predstavoval viac ako 80 % celkového objemu predaja tohto druhu a ak vážený priemer ceny tohto druhu bol rovnaký alebo vyšší než výrobné náklady, bola normálna hodnota založená na skutočnej domácej cene. Táto cena sa vyrátala ako vážený priemer cien celkového domáceho predaja tohto druhu výrobku, uskutočneného počas OP bez ohľadu na to, či bol tento predaj ziskový alebo nie.

(23)

Ak objem ziskového predaja niektorého druhu KV predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja tohto druhu, alebo ak bol vážený priemer ceny tohto druhu nižší než výrobné náklady, bola normálna hodnota založená na skutočnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer cien len ziskového predaja tohto druhu za predpokladu, že tento predaj predstavoval 10 % alebo viac z celkového objemu predaja tohto druhu.

(24)

Nakoniec, ak objem ziskového predaja ktoréhokoľvek druhu KV predstavoval menej než 10 % z celkového objemu predaja tohto druhu, usúdilo sa, že tento konkrétny druh sa predával v nedostatočných množstvách, a tak jeho domáca cena neposkytuje vhodný základ pre stanovenie normálnej hodnoty.

(25)

Ak sa nemohli použiť domáce ceny konkrétneho druhu, ktorý predával vyvážajúci výrobca, použila sa vytvorená normálna hodnota.

(26)

Následne sa v súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia vytvorená normálna hodnota určila tak, že sa k výrobným nákladom vyvážaných druhov prirátal primeraný objem predajných, všeobecných a administratívnych nákladov (ďalej len „PVA“) a primeraná marža zisku. S týmto cieľom Komisia preskúmala, či vzniknuté PVA náklady a zisk dosiahnutý každým z príslušných vyvážajúcich výrobcov na domácom trhu predstavuje spoľahlivý údaj.

(27)

Skutočné domáce výdavky PVA sa považovali za spoľahlivé, ak celkový objem domáceho predaja príslušnej spoločnosti mohol byť pri porovnaní s objemom vývozného predaja do Spoločenstva považovaný za reprezentatívny. Domáca marža zisku sa stanovila na základe domáceho predaja tých druhov, ktoré sa predali v bežnom obchodovaní. Na tento účel sa použila metodika uvedená v odôvodneniach (21) až (23).

(28)

Všetky spoločnosti mali celkový reprezentatívny predaj a zistilo sa, že väčšina druhov príslušného výrobku, ktoré sa vyvážali, sa predávala na domácom trhu v bežnom obchodovaní. Pre tie druhy, u ktorých to tak nebolo, sa vytvorená normálna hodnota stanovila s použitím metodiky uvedenej v odôvodnení (26) s použitím PVA a informácií o zisku každej príslušnej spoločnosti.

3.2.2.   Určenie normálnej hodnoty pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebol udelený THP

a)   Analogická krajina

(29)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa normálna hodnota, pokiaľ nie je možné udeliť THP, stanovila na základe cien alebo vytvorenej hodnoty v analogickej krajine.

(30)

V oznámení o začatí konania Komisia oznámila svoj úmysel použiť Argentínu ako vhodnú analogickú krajinu na stanovenie normálnej hodnoty pre ČĽR a vyzvala zainteresované strany, aby k tejto súvislosti poskytli stanovisko.

(31)

Žiadny vyvážajúci výrobca v ČĽR, ktorému nebol udelený THP, nenamietal proti tomuto návrhu. Okrem toho sa pri prešetrovaní zistilo, že Argentína je konkurenčným trhom pre príslušný výrobok s minimálne dvoma domácimi výrobcami rôznej veľkosti a s dovozom z tretích krajín. Zistilo sa, že domáci výrobcovia vyrábajú KV podobnú KV z ČĽR, iba inými metódami výroby. Argentínsky trh sa preto považoval za dostatočne reprezentatívny na účely stanovenia normálnej hodnoty.

(32)

Komisia sa skontaktovala so všetkými známymi vyvážajúcimi výrobcami v Argentíne a jedna spoločnosť súhlasila so spoluprácou. Komisia zaslala tomuto výrobcovi dotazník a údaje uvedené v odpovedi na tento dotazník sa overili na mieste.

b)   Normálna hodnota

(33)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebol udelený THP, stanovila na základe overených informácií získaných od výrobcu v analogickej krajine, t. j. na základe cien zaplatených alebo splatných na domácom trhu Argentíny za druhy výrobku, o ktorých sa zistilo, že sa dosahujú pri bežnom priebehu obchodovania podľa metodiky uvedenej v odôvodnení (23). V prípade potreby sa tieto ceny upravili tak, aby zabezpečovali spravodlivé porovnanie s tými druhmi výrobku, ktoré vyvážajú do Spoločenstva príslušní čínski výrobcovia.

(34)

Výsledkom bolo, že sa normálna hodnota stanovila ako vážený priemer domácich predajných cien nespriazneným zákazníkom zo strany spolupracujúceho výrobcu v Argentíne.

3.3.   Vývozná cena

(35)

Vo všetkých prípadoch sa príslušný výrobok vyvážal nezávislým zákazníkom v Spoločenstve. Vývozná cena sa preto v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia stanovila na základe skutočne zaplatených alebo splatných vývozných cien.

3.4.   Porovnanie

(36)

Normálna hodnota a vývozné ceny sa porovnali na základe cien zo závodu. Aby sa zabezpečilo spravodlivé porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny, vykonala sa náležitá úprava vo forme zohľadnenia rozdielov ovplyvňujúcich ceny a porovnateľnosť cien podľa článku 2 ods. 10 základného nariadenia. Boli vykonané úpravy rozdielov týkajúce sa poplatkov za prepravu a poistenie, úver, províziu a bankové poplatky vo všetkých prípadoch, u ktorých sa zistilo, že sú primerané, presné a podporené overeným dôkazom.

(37)

Úpravy sa vykonali aj pokiaľ ide o rozdiely v refundovaní DPH, pretože sa zistilo, že na vývozný predaj sa uplatňovala nižšia sadzba DPH než na domáci predaj.

3.5.   Dumpingové rozpätie

3.5.1.   Pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorým bol udelený THP

(38)

V prípade troch spoločností, ktorým bol udelený THP, bola vážená priemerná normálna hodnota každého druhu príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva porovnaná s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku, ako sa uvádza v článku 2 ods. 11 základného nariadenia.

(39)

Na tomto základe sú dočasné vážené priemerné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla:

Spoločnosť

Dočasné dumpingové rozpätie

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2,4 %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

13,8 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

6,6 %

3.5.2.   Pre všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov

(40)

Na výpočet dumpingového rozpätia pre celú krajinu, platného pre všetkých vývozcov v ČĽR, Komisia najprv stanovila úroveň spolupráce. Vykonalo sa porovnanie medzi celkovým dovozom príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR, vypočítaným na základe Eurostatu, a skutočnými odpoveďami na dotazník, získanými od vývozcov v ČĽR. Na tomto základe sa stanovilo, že úroveň spolupráce bola nízka, t. j. 63 % celkového čínskeho vývozu do Spoločenstva.

(41)

Dumpingové rozpätie sa následne vyrátalo s použitím vývozných cien a objemov získaných z Eurostatu, pričom sa najprv odrátali vývozné ceny a objemy vykazované spolupracujúcimi vývozcami, ktorým sa udelil THP. Použitie Eurostatu ako údajov dostupných podľa článku 18 základného nariadenia bolo potrebné z dôvodu viacerých chýbajúcich informácií o vývozných cenách pre clo pre celú krajinu. Vývozné ceny získané týmto spôsobom sa porovnali s váženým priemerom normálnej hodnoty, stanoveným pre analogickú krajinu pre porovnateľné druhy výrobku.

(42)

Na tomto základe sa predbežne stanovila úroveň dumpingu pre celú krajinu vo výške 34,9 % ceny CIF na hranici Spoločenstva.

4.   UJMA

4.1.   Výroba Spoločenstva

(43)

Pri vytváraní vzorky sa počas prešetrovania zistilo, že podobný výrobok v súčasnosti vyrábajú ôsmi výrobcovia v Spoločenstve. Jeden z nich však ďalej pri prešetrovaní nespolupracoval. Okrem toho je známe, že počas príslušného obdobia ďalší štyria výrobcovia Spoločenstva skončili výrobu a neboli zahrnutí do prešetrovania.

(44)

Objem výroby Spoločenstva na účely článku 4 ods. 1 základného nariadenia sa preto predbežne rátal ako súčet výroby siedmich spolupracujúcich výrobcov Spoločenstva a objemu výroby ostatných výrobcov, odhadnutého navrhovateľmi.

4.2.   Definícia výrobného odvetvia Spoločenstva

(45)

Sťažnosť podporilo sedem výrobcov Spoločenstva, ktorí plne spolupracovali počas prešetrovania. Odhaduje sa, že títo výrobcovia vyrábajú vyše 95 % kyseliny vínnej vyrábanej v Spoločenstve. Preto sa usudzuje, že tvoria výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia.

4.3.   Spotreba Spoločenstva

(46)

Spotreba sa stanovila ako súčet predajov v ES, uskutočnených spolupracujúcimi výrobcami v ES, odhadovaných predajov uskutočnených nespolupracujúcimi výrobcami v ES a celkových dovozov. Predaj nespolupracujúcich výrobcov ES vrátane niektorých spoločností, ktoré skončili výrobu, bol založený na sťažnosti, pretože neexistoval žiadny iný zdroj informácií. To ukazuje, že dopyt po príslušnom výrobku v Spoločenstve sa počas príslušného obdobia zvýšil o 15 %.

 

2001

2002

2003

OP

Spotreba Spoločenstva

20 930

21 016

21 717

24 048

Index 2001 = 100

100

100

104

115

4.4.   Dovoz do Spoločenstva z príslušnej krajiny

4.4.1.   Objem a podiel príslušného dovozu na trhu

(47)

Vývoj dovozov z príslušnej krajiny sa skúmal na základe údajov Eurostatu, pretože objemy vykazované spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami predstavovali podstatne menšie hodnoty než objemy vykazované v Eurostate za príslušné obdobie.

(48)

V zmysle objemu a podielu na trhu bol vývoj dovozov takýto:

 

2001

2002

2003

OP

Dovážaný objem z ČĽR

1 769

1 266

1 570

2 763

Index 2001 = 100

100

72

89

156

Trhový podiel ČĽR

8,5 %

6,0 %

7,2 %

11,5 %

(49)

Zatiaľ čo sa spotreba kyseliny vínnej počas príslušného obdobia zvýšila o 15 %, dovoz z príslušnej krajiny sa počas rovnakého obdobia zvýšil o vyše 50 %. Po relatívne vysokom objeme dovozu v roku 2001 v dôsledku vysokých cien a nedostatku na európskom trhu sa dovoz z ČĽR v roku 2002 vrátil na nižšiu úroveň, odvtedy sa však zvýšil viac než dvojnásobne v dôsledku agresívne nízkych cien. Následkom toho sa trhový podiel ČĽR počas príslušného obdobia zvýšil zo 6,0 % na 11,5 % v priebehu menej než dvoch rokov.

4.4.2.   Dovozné ceny a cenové podhodnotenie

(50)

Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj priemerných dovozných cien z ČĽR. Počas príslušného obdobia tieto ceny klesli takmer o 50 %.

 

2001

2002

2003

OP

Dovozné ceny z ČĽR v eurách/kg

3,49

1,74

1,83

1,78

Index 2001 = 100

100

50

52

51

(51)

Čo sa týka predajnej ceny výrobku počas OP na trhu Spoločenstva, porovnanie sa uskutočnilo medzi cenami výrobného odvetvia Spoločenstva a cenami vyvážajúcich výrobcov v ČĽR. Relevantné predajné ceny výrobného odvetvia Spoločenstva boli ceny pre nezávislých zákazníkov, v prípade potreby upravené na úroveň ceny zo závodu, t. j. bez nákladov na prepravu v Spoločenstve a po odrátaní zliav a rabatov. Tieto ceny sa porovnali s predajnými cenami účtovanými čínskymi vyvážajúcimi výrobcami bez zliav a v prípade potreby upravené na cenu CIF na hranice Spoločenstva s vhodnou úpravou zohľadňujúcou náklady na preclenie a náklady po dovoze.

(52)

Porovnanie ukázalo, že počas OP sa príslušný dovoz výrobku predával v Spoločenstve za ceny, ktoré cenovo podhodnotili ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, v percentuálnom vyjadrení o 22 % týchto cien.

4.5.   Situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva

(53)

V súlade s článkom 3 ods. 5 základného nariadenia preskúmanie dosahu dumpingového dovozu z ČĽR na výrobné odvetvie Spoločenstva zahrnovalo analýzu všetkých hospodárskych faktorov a ukazovateľov, ktoré majú vplyv na stav výrobného odvetvia od roku 2001 do OP.

(54)

Nižšie uvedené údaje výrobného odvetvia Spoločenstva predstavujú súhrnné informácie o siedmich spolupracujúcich výrobcoch Spoločenstva. Dve z týchto spoločností však začali činnosť počas príslušného obdobia, v roku 2001, resp. 2003. Uvažovalo sa, že z dôvodu ich zvláštnej situácie by údaje o týchto spoločnostiach mohli skresliť celkové trendy najmä vzhľadom na náklady, ziskovosť, tok hotovosti, investície a návratnosť investícií. Preto sa vo vhodných prípadoch údaje o týchto dvoch spoločnostiach vylúčili z celkových ukazovateľov a brali sa do úvahy oddelene, aby sa dosiahol správny a reprezentatívny obraz.

4.5.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(55)

Vývoj výroby, kapacity výroby a využitia kapacity u siedmich spolupracujúcich spoločností bol takýto:

 

2001

2002

2003

OP

Výroba (v tonách)

25 341

23 576

25 602

27 324

Index 2001 = 100

100

93

101

108

Výrobná kapacita (v tonách)

31 350

33 000

36 000

35 205

Index 2001 = 100

100

105

115

112

Využitie kapacity

81 %

71 %

71 %

78 %

Index 2001 = 100

100

88

88

96

(56)

Celková výroba vzrástla od roku 2001 do OP o 8 %. Treba však poznamenať, že tento nárast možno pripísať výlučne dvom novým spoločnostiam, zatiaľ čo u ostatných piatich spoločností výroba počas toho istého obdobia klesla o 6 %.

(57)

Kapacita výroby stúpla o 12 %, na čom majú takisto zásluhu uvedené dve nové spoločnosti. Údaje však neodzrkadľujú zníženie o niekoľko tisíc ton, spôsobené štyrmi výrobcami Spoločenstva, o ktorých sa vie, že počas príslušného obdobia skončili výrobu [pozri odôvodnenie (43)]. Hoci sa počas prešetrovania nezistili presné údaje o týchto výrobcoch, na základe údajov v sťažnosti sa odhaduje, že celková kapacita v Spoločenstve zostala v období od roku 2001 do OP približne konštantná.

(58)

Využitie kapacity počas tohto obdobia kleslo z 81 % v roku 2001 na 78 % počas OP.

4.5.2.   Zásoby

(59)

Uvedené údaje predstavujú objem zásob na konci každého obdobia.

 

2001

2002

2003

OP

Zásoby (v tonách)

3 464

2 743

3 967

4 087

Index 2001 = 100

100

79

115

118

(60)

Zásoby sa počas príslušného obdobia zvýšili o 18 %. Treba poznamenať, že údaje OP čiastočne odzrkadľujú najvyššiu sezónnu úroveň zásob počas leta. Minimálne u jednej z prešetrovaných spoločností však existovala nezvyčajne vysoká úroveň zásob, ktorú spoločnosť pripisovala svojmu obchodnému rozhodnutiu nepredávať za neziskové trhové ceny.

4.5.3.   Objem predaja, podiely na trhu, nárast a priemerné jednotkové ceny v Spoločenstve

(61)

Uvedené údaje predstavujú predaj výrobného odvetvia Spoločenstva nezávislým zákazníkom v Spoločenstve.

 

2001

2002

2003

OP

Objem predaja na trhu ES (v tonách)

16 148

16 848

18 294

20 034

Index 2001 = 100

100

104

113

124

Podiel na trhu (päť etablovaných spoločností)

71,0 %

66,9 %

66,3 %

60,9 %

Index 2001 = 100

100

94

93

86

Podiel na trhu (všetkých sedem spoločností)

77,2 %

80,2 %

84,2 %

83,3 %

Index 2001 = 100

100

104

109

108

Priemerná predajná cena (euro/tona)

5 392

3 214

2 618

2 513

Index 2001 = 100

100

60

49

47

(62)

Objem predaja vo výrobnom odvetví Spoločenstva sa počas príslušného obdobia zvýšil o 24 % a jeho podiel na trhu o 8 %.

(63)

Podiel piatich etablovaných spoločností na trhu výrazne klesol počas príslušného obdobia, a to o vyše 10 percentuálnych bodov. Ak sa prirátali dve spoločnosti, ktoré začali výrobu počas tohto obdobia, zvýšil sa celkový podiel na trhu o 6 %. Ako sa však uvádza v odôvodnení (57), tieto údaje nezohľadňujú štyroch výrobcov Spoločenstva, ktorí skončili výrobu počas toho istého obdobia. Hoci neexistujú presné údaje o týchto štyroch výrobcoch, navrhovatelia odhadujú, že títo výrobcovia mohli predstavovať výrobu niekoľko tisíc ton. To znamená, že ak by sa zohľadnili výrobcovia, ktorí skončili výrobu, celkový podiel výrobcov Spoločenstva na trhu klesol od roku 2001 do OP minimálne o 2,5 %.

(64)

Priemerné predajné ceny pre nespriaznených kupujúcich na trhu Spoločenstva zaznamenali od roku 2001 do OP značný pokles o vyše 50 %.

(65)

Jeden dovozca poznamenal, že v minulosti a počas dlhšieho obdobia, než je príslušné obdobie, mali ceny kyseliny vínnej podobné výkyvy a že najvyššiu hodnotu mali v rokoch 2000 – 2001. Po preskúmaní sa však zistilo, že aj podľa historických štandardov boli ceny počas OP extrémne nízke, ak sa zohľadnila inflácia.

(66)

Zistilo sa, že pri poklese trhovej ceny a pri zohľadnení výrobcov Spoločenstva, ktorí skončili výrobu, a pri prudkom poklese predajných cien sa výrobné odvetvie Spoločenstva nemohlo podieľať na náraste trhu vyplývajúceho z rastu spotreby Spoločenstva o 15 % počas príslušného obdobia.

4.5.4.   Ziskovosť

(67)

Ziskovosť uvedená nižšie je vyjadrená ako percentuálny podiel z obratu pri predaji nezávislým kupujúcim na trhu Spoločenstva. Údaje sú uvedené aj za päť spolupracujúcich spoločností, ktoré už vykonávali činnosť na začiatku príslušného obdobia (ďalej len „etablované spoločnosti“). Počas tohto obdobia sa ďalšie dve spoločnosti nachádzali vzhľadom na náklady a výnosy v prechodnom období, čo má silný vplyv na vývoj celkovej ziskovosti.

 

2001

2002

2003

OP

Ziskovosť predaja (päť etablovaných spoločností)

1,9 %

– 3,5 %

– 3,6 %

– 6,7 %

Ziskovosť predaja (všetkých sedem spoločností)

1,8 %

– 9,7 %

0,5 %

– 5,9 %

(68)

Pre päť etablovaných spoločností ziskovosť od roku 2001 do roku 2003 výrazne klesla v dôsledku značne znížených cien, čo sa zhoduje so zvýšením dumpingového dovozu z ČĽR. Trendy pre celkové výrobné odvetvie Spoločenstva, t. j. vrátane dvoch výrobcov vytvorených počas príslušného obdobia, sú do značnej miery podobné. Po tom, čo v roku 2002 zisky dramaticky klesli, výrobné odvetvie zažilo v roku 2003 zlepšenie, keď sa výrobca, ktorý začal pôsobiť v roku 2001, už dobre etabloval a na trh prišli ďalší dvaja výrobcovia. Počas OP však boli dvaja noví výrobcovia svedkami toho, že ich zisky klesli až na úroveň strát v miere porovnateľnej s piatimi etablovanými spoločnosťami.

(69)

Pokles cien sa do veľkej miery odzrkadlil v cenách dodávateľov surovín, pretože zmluvy o dodávke surovín sú často viazané indexom voči cenám kyseliny vínnej. Toto zníženie nákladov na suroviny však nebolo dostatočné na to, aby zabránilo poklesu ziskovosti vo výrobnom odvetví Spoločenstva z 1,9 % na – 6,7 % počas príslušného obdobia.

4.5.5.   Návratnosť investícií, peňažné toky a schopnosť zvyšovať kapitál

(70)

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené trendy návratnosti investícií (v tomto prípade čistých aktív), peňažných tokov a investícií. Z dôvodov uvedených v odôvodnení (67) sa údaje uvádzajú za päť spolupracujúcich výrobcov, ktorí vykonávali činnosť v roku 2001.

 

2001

2002

2003

OP

Návratnosť čistých aktív (päť etablovaných spoločností)

4,2 %

– 4,4 %

– 3,9 %

– 7,0 %

Návratnosť čistých aktív (všetkých sedem spoločností)

3,4 %

– 11,7 %

0,5 %

– 6,3 %

Peňažné toky (v eurách) (päť etablovaných spoločností)

2 076 591

6 020 127

6 413 005

– 278 607

Peňažné toky (v eurách) (všetkých sedem spoločností)

2 076 591

788 732

9 045 219

22 835

Investície (v eurách) (päť etablovaných spoločností)

5 285 432

7 078 796

8 794 719

7 255 251

Investície (v eurách) (všetkých sedem spoločností)

14 394 918

7 390 503

9 282 258

8 944 785

(71)

Trend návratnosti čistých aktív odzrkadľuje do veľkej miery trend ziskovosti predaja. Peňažné toky sa od roku 2001 do OP zhoršovali, aj keď sa vyskytli isté výkyvy hlavne v dôsledku kolísania zásob. Pokiaľ ide o dve nové spoločnosti, ich peňažné toky zaznamenali mimoriadne silné výkyvy v dôsledku začatia činnosti, ktoré sa časovo zhodovalo s rýchlo sa meniacou situáciou na trhu. Pokles návratnosti investícií a peňažných tokov vyplýval pre všetky spoločnosti zo skutočnosti, že priemerné predajné ceny klesali rýchlejšie než priemerné náklady na predávané výrobky.

(72)

Výrobné odvetvie spoločnosti si počas príslušného obdobia udržalo vysokú úroveň investícií a u piatich etablovaných spoločností došlo dokonca k ich zvýšeniu v porovnaní s rokom 2001. Tieto investície sa väčšinou týkali modernizácie, náhrady zastaraného zariadenia a technickej inovácie vyžadovanej legislatívou pre životné prostredie. Čo sa týka investícií do základných prostriedkov dvoch nových spoločností, prejavili sa väčšinou v roku 2001 a počas OP.

(73)

Zistilo sa, že schopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva získavať kapitál buď z externých zdrojov financovania, alebo od materských spoločností sa počas príslušného obdobia výrazne nezhoršila. Vo väčšine prípadov, najmä u dvoch nových spoločností, to bolo preto, lebo spoločnosti patria do väčších skupín, ktoré majú dlhodobejší pohľad na činnosť a domnievajú sa, že bude možné zlepšenie súčasnej ťažkej situácie, v ktorej sa výrobné odvetvie nachádza.

4.5.6.   Zamestnanosť, produktivita a mzdy

(74)

Táto tabuľka uvádza vývoj zamestnanosti, produktivity a nákladov na prácu u siedmich prešetrovaných výrobcov Spoločenstva.

 

2001

2002

2003

OP

Počet zamestnancov

210

203

220

217

Produktivita (ton/zamestnanec)

100

97

105

103

Náklady na prácu

29 717

34 297

31 822

34 323

(75)

Ako vyplýva z uvedenej tabuľky, počet zamestnancov u siedmich prešetrovaných výrobcov Spoločenstva sa od roku 2001 do OP zvýšil. Toto zvýšenie je, ako už bolo uvedené v bodoch 5.1 a 5.3, v dôsledku skutočnosti, že tieto údaje zahrnujú dve spoločnosti, ktoré začali výrobu počas príslušného obdobia, a nezohľadňujú štyroch výrobcov Spoločenstva, ktorí skončili výrobu počas toho istého obdobia. Napriek tomu sa ku koncu OP začal prejavovať pokles zamestnanosti.

(76)

Produktivita bola počas uvedeného obdobia pomerne stabilná, pričom od roku 2001 do OP došlo k jej celkovému miernemu zvýšeniu. Mzdové náklady sa od roku 2001 do OP napriek určitým výkyvom zvýšili. Tieto výkyvy boli spôsobené dočasnými nákladmi súvisiacimi s reštrukturalizáciou v niektorých spoločnostiach.

4.5.7.   Veľkosť skutočného dumpingového rozpätia

(77)

Dumpingové rozpätia sú stanovené vyššie v oddiele o dumpingu. Tieto rozpätia sú jasne vyššie než de minimis. Navyše, so zreteľom na objem a ceny dumpingových dovozov sa nemôže dosah skutočných dumpingových rozpätí považovať za zanedbateľný.

4.5.8.   Záver o ujme

(78)

Pripomína sa, že objemy dovozu z ČĽR značne vzrástli tak v zmysle objemu, ako aj podielu na trhu. Okrem toho sa priemerná jednotková cena tohto dovozu znížila takmer o 50 %, čo sa odzrkadľuje v podhodnotení cien, ktoré sa zistilo počas prešetrovania.

(79)

Zatiaľ čo sa objem predaja a podiel na trhu v Spoločenstve pre sedem prešetrovaných spoločností zvýšil, zostal pomerne stabilný, ak sa nezarátali dve nové spoločnosti. Na druhej strane výrobné odvetvie Spoločenstva zaznamenalo počas príslušného obdobia priemerný pokles cien o 51 %. Napriek poklesu cien surovín a snahe o zvýšenie produktivity úroveň zisku zostala počas OP výrazne záporná.

(80)

Zhoršujúca sa situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva počas príslušného obdobia sa potvrdzuje aj negatívnym vývojom ukazovateľov využívania kapacity, úrovne zásob, návratnosti investícií a peňažných tokov. Treba tiež poznamenať, že v posledných rokoch prestali štyria výrobcovia Spoločenstva podnikať. Aj keď v roku 2001 začali pôsobiť dvaja noví výrobcovia, títo výrobcovia vznikli na základe podnikateľských plánov, ktoré zohľadňovali rastúcu spotrebu v Spoločenstve. Zistilo sa však, že pokiaľ ide o vývoj cien, ziskovosti a návratnosti investícií, situácia týchto spoločností je porovnateľná so situáciou ostatných výrobcov Spoločenstva.

(81)

K vyššie uvedenému negatívnemu vývoju došlo v čase pomerne stabilnej produktivity, rastúcich investícií a zvyšujúcej sa spotreby v ES.

(82)

Vzhľadom na všetky ukazovatele sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo značnú ujmu počas OP v zmysle článku 3 základného nariadenia.

5.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

5.1.   Úvodná poznámka

(83)

Podľa článku 3 ods. 6 a ods. 7 základného nariadenia sa skúmalo, či existuje príčinná súvislosť medzi dumpingovým dovozom z ČĽR a značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva. Okrem dumpingového dovozu sa skúmali aj iné známe faktory, ktoré mohli súčasne spôsobiť ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva, aby sa zaistilo, že prípadná ujma spôsobená týmito inými faktormi sa nepripíše dumpingovému dovozu.

5.2.   Vplyv dovozu z ČĽR

(84)

Objem dovozu z ČĽR sa počas príslušného obdobia zvýšil o 56 % a jeho trhový podiel sa zvýšil o 3 percentuálne body. Okrem toho ceny dovozu z ČĽR klesli asi o 50 % a došlo k značnému podhodnoteniu cien. Výrobné odvetvie Spoločenstva bolo nútené reagovať na tento dovoz súbežným znížením cien o 53 %, aby si udržalo objem predaja. Zníženie nákladov na suroviny nebolo dostatočné na to, aby zabránilo zníženiu ziskovosti výrobného odvetvia Spoločenstva o približne 8 % na zápornú hodnotu –6 %. Táto ziskovosť bola značne nižšia než ziskovosť očakávaná pre tento druh výrobného odvetvia, a najmä vzhľadom na zápornú hodnotu nie je už udržateľná.

(85)

Preto sa dočasne rozhodlo, že tlak spôsobený dumpingovými dovozmi, ktoré od roku 2001 významne zvýšili objem a podiel na trhu a ktoré sa uskutočňovali za prudko klesajúcich dumpingových cien, hral rozhodujúcu úlohu pri znižovaní cien a poklese cien výrobného odvetvia Spoločenstva, a viedol teda k zápornej ziskovosti a k výslednému zhoršeniu finančnej situácie.

5.3.   Vplyv dovozu z ďalších krajín

(86)

Okrem ČĽR boli ďalšími dvoma najväčšími dodávateľmi kyseliny vínnej na trh Spoločenstva Argentína a Chile.

 

2001

2002

2003

OP

Podiel Argentíny na trhu

1,9 %

1,8 %

0,1 %

0,8 %

Jednotková predajná cena Argentíny (euro/tona)

5,33

2,75

2,47

2,09

Podiel Chile na trhu

0,5 %

0,4 %

1,1 %

0,9 %

Jednotková predajná cena (euro/tona)

6,21

3,24

3,39

3,55

Podiel ostatných krajín na trhu

0,1 %

0,7 %

1,4 %

0,2 %

Jednotková predajná cena ostatných krajín (euro/tona)

10,82

2,91

4,78

5,36

(87)

Tieto čísla ukazujú, že všetci dodávatelia iní než ČĽR predstavovali spolu iba 2,5 % spotreby Spoločenstva a že ich podiel na trhu klesal od roku 2001 do OP. Ich priemerné ceny boli tiež vyššie než priemerné ceny ČĽR, aj keď argentínske ceny klesli počas OP na pomerne nízku úroveň. Tlak dovozu z Číny na trh určite hral úlohu v poklese cien týchto vyvážajúcich krajín.

(88)

Z hľadiska toho, čo bolo uvedené vyššie, sa predpokladá, že vývoj dovozov s pôvodom v iných tretích krajinách, ako napríklad v Argentíne a v Chile, nebol dostatočne významný na to, aby prispel k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

5.4.   Dosah regulačného rámca

(89)

Niektoré zainteresované strany poznamenali, že ziskovosť výrobného odvetvia je ovplyvnená regulačným rámcom ES, ktorý stanovuje minimálnu nákupnú cenu pre hlavné suroviny, ako aj predajnú cenu za alkohol ako časť spoločnej poľnohospodárskej politiky v tomto sektore. Hoci regulačné parametre môžu ovplyvniť situáciu vo výrobnom odvetví ako celku, počas skúmaného obdobia zostali stabilné a nemohli teda spôsobiť zhoršenie situácie v tomto výrobnom odvetví.

5.5.   Dosah vývozov uskutočnených výrobným odvetvím Spoločenstva

(90)

Počas OP sa vyviezlo okolo 25 % objemu výroby výrobného odvetvia Spoločenstva do nečlenských krajín Spoločenstva. Objem vývozu sa počas sledovaného obdobia mierne zvýšil.

(91)

Zistilo sa, že ziskovosť týchto vývozov bola o niečo vyššia než ziskovosť na trhu Spoločenstva napriek skutočnosti, že vývoz tiež postihli klesajúce ceny a konkurencia čínskeho exportu na trhy ostatných krajín.

(92)

Z hľadiska toho, čo bolo uvedené vyššie, sa predpokladá, že vývoj vývozov nemohol byť podstatnou príčinou ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

5.6.   Vplyv predaja ostatných výrobcov Spoločenstva

(93)

Predaj zo strany ostatných výrobcov Spoločenstva, vrátane tých, ktorí skončili činnosť počas príslušného obdobia, sa od roku 2001 do OP prudko znížil. Preto tento predaj nebol zodpovedný za ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

5.7.   Záver o príčinných súvislostiach

(94)

Treba zdôrazniť, že ujma v tomto prípade bola hlavne vo forme poklesu ceny, ktorý spôsobil zníženú ziskovosť. Toto sa udialo súčasne s rýchlo sa zvyšujúcimi dovozmi za dumpingové ceny z ČĽR, ktoré značne podhodnotili ceny výrobného odvetvia Spoločenstva. Neexistuje žiadny náznak, že vyššie uvedené iné faktory by mohli byť významným dôvodom značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva. Počas prešetrovania sa nenašli žiadne ďalšie faktory, ktoré by boli mohli spôsobiť vážnu ujmu.

(95)

Na základe vyššie uvedenej analýzy účinkov známych faktorov na situáciu v priemyselnom odvetví Spoločenstva sa predbežne rozhodlo, že existuje príčinná súvislosť medzi dumpingovými dovozmi z ČĽR a vážnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

6.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

6.1.   Všeobecné úvahy

(96)

Skúmalo sa, či existujú nejaké závažné dôvody, ktoré mohli viesť k záveru, že zavedenie antidumpingových ciel na dovozy z príslušnej krajiny nie je v záujme Spoločenstva. Komisia poslala dotazníky dovozcom, obchodníkom a priemyselným užívateľom. Od dvoch užívateľov boli získané čiastočné odpovede. Ostatní užívatelia neodovzdali odpovede na dotazník, ale uviedli svoj názor v písomnej forme.

(97)

Na základe získaných informácií od spolupracujúcich strán sa dospelo k týmto záverom.

6.2.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva

(98)

Upozorňuje sa, že výrobné odvetvie Spoločenstva pozostávalo zo siedmich výrobcov zamestnávajúcich vyše 200 pracovníkov vo výrobe a predaji príslušného výrobku. Ďalej sa pripomína, že hospodárske ukazovatele výrobného odvetvia Spoločenstva vykázali počas príslušného obdobia zhoršujúce sa finančné výsledky, čo v posledných rokoch viedlo ku skončeniu činnosti štyroch výrobcov Spoločenstva.

(99)

Ak sa neprijmú opatrenia, je pravdepodobné, že po cenovom tlaku dumpingového dovozu bude pokračovať zhoršovanie finančnej situácie výrobného odvetvia Spoločenstva a ďalší výrobcovia Spoločenstva budú nútení skončiť výrobu, čo bude mať nepriaznivý vplyv na širší sektor výroby vína (pozri nižšie). Ak sa však opatrenia prijmú, možno očakávať, že ceny a ziskovosť dosiahnu udržateľnejšiu úroveň a že sa zabezpečí hospodárska životaschopnosť európskeho výrobného odvetvia.

(100)

Preto je jasné, že antidumpingové opatrenia by boli v záujme výrobného odvetvia Spoločenstva.

6.3.   Záujem dodávateľov

(101)

Dvaja dodávatelia surovín písomne vyjadrili Komisii podporu pre konanie. Niektorí z navrhovateľov majú tiež spriaznené spoločnosti vo vinárskom priemysle a počas prešetrovania využili možnosť vyjadriť záujem týchto spoločností.

(102)

Všetky tieto strany zdôraznili hospodársky význam odvetvia výroby kyseliny vínnej z hľadiska výrobcov Spoločenstva.

(103)

Po prvé, vinársky priemysel potrebuje spoľahlivý zdroj kyseliny vínnej so zaručenou kvalitou.

(104)

Po druhé, pri využívaní vedľajších produktov, ako sú hroznové výlisky a vínny kal, je odvetvie výroby kyseliny vínnej významným zdrojom príjmu vinárskeho sektora. Pripomína sa, že na tento sektor sa vzťahuje spoločná poľnohospodárska politika a že v súčasnosti tento sektor prežíva vážne hospodárske problémy.

(105)

Po tretie, ak by v Spoločenstve neexistovalo životaschopné odvetvie výroby kyseliny vínnej, vinársky sektor by bol nútený vynakladať zvláštne náklady na odstránenie týchto vedľajších produktov pri stále sa sprísňujúcich environmentálnych predpisoch.

(106)

Preto sa dospelo k záveru, že zavedenie antidumpingových opatrení by bolo v záujme dodávateľov Spoločenstva.

6.4.   Záujem užívateľov

(107)

Pôvodne sa dotazníky rozoslali všetkým stranám, ktoré boli v sťažnosti uvedené ako užívatelia. Informácie získané počas prešetrovania umožnili Komisii stanoviť najdôležitejšie priemyselné sektory, ktoré používajú kyselinu vínnu. V dôsledku toho sa rozoslali ďalšie dotazníky mnohým výrobcom potravín, nápojov, sadry, ako aj federácii farmaceutického priemyslu.

(108)

Jeden výrobca sadry a jeden výrobca potravín sa vyjadrili, že kyselina vínna je pre nich príliš málo významným nákladom na to, aby odpovedali na dotazník.

(109)

Jeden výrobca sadry sa rozhodol spolupracovať a odovzdal odpovede na dotazník. Ďalší výrobca sadry odovzdal čiastočnú odpoveď. Z týchto údajov možno vyvodiť záver, že príslušný výrobok predstavuje u spolupracujúcich spoločností menej než 2 % nákladov na výrobu sadrových výrobkov. Preto je možné urobiť záver, že navrhované antidumpingové clá by mali pomerne malý vplyv na náklady a konkurenčné postavenie týchto užívateľských výrobných odvetví. Keďže ide o významnú skupinu výroby sadry, informáciu možno považovať za pomerne reprezentatívnu za celý sektor. Treba tiež poznamenať, že stavebné materiály sa vyrábajú hlavne pre miestny a vnútroštátny trh a nie sú vystavené globálnej konkurencii, čo spoločnostiam v stavebnom sektore umožňuje preniesť akýkoľvek nárast nákladov na svojich zákazníkov.

(110)

Pripomienky zaslali aj dve spoločnosti potravinárskeho priemyslu, ktoré vyrábajú emulgátory pre pekárenský priemysel. Tieto spoločnosti oponovali prešetrovaniu a naznačili, že kyselina vínna je dôležitým nákladom v ich výrobkoch. Tieto spoločnosti však nepredložili odpovede na dotazník, takže ich tvrdenia nebolo možné potvrdiť na základe kvantifikovaných údajov.

(111)

V zaslaných pripomienkach užívateľské odvetvia zdôraznili nestabilnosť trhu s prírodnou kyselinou vínnou a opakujúci sa nedostatok tohto výrobku na európskom trhu v minulosti. Zdá sa, že hlavným záujmom týchto výrobných odvetví je skôr zabezpečenie dodávok kyseliny vínnej než jej cena.

(112)

Z hľadiska toho, čo bolo uvedené vyššie, nie je pravdepodobné, že antidumpingové opatrenia by viedli k nedostatočnej ponuke alebo k nekonkurenčnej situácii v užívateľských výrobných odvetviach. Navrhované opatrenia by iba prispeli k obnoveniu cien na európskom trhu na úroveň bližšiu dlhodobému trendu a zabránili by tomu, aby ďalšie spoločnosti skončili výrobu. Čo sa týka zvýšenia nákladov, zistilo sa, že by bolo iba okrajové a neovplyvnilo by významne konkurencieschopnosť užívateľských výrobných odvetví. Preto sa prijal predbežný záver, že záujmy užívateľov nebránia zavedeniu opatrenia.

6.5.   Záver o záujme Spoločenstva

(113)

Zavedenie opatrení na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v ČĽR by bolo jasne v záujme výrobného odvetvia Spoločenstva. Čo sa týka tak dovozcov a obchodníkov, ako aj užívateľských výrobných odvetví, predpokladá sa, že akýkoľvek vplyv na ceny kyseliny vínnej bude iba okrajový. Na rozdiel od toho straty, ktoré utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva a dodávateľské výrobné odvetvia, a riziko ďalšieho skončenia výroby majú jasne vyššiu dôležitosť.

(114)

Z hľadiska toho, čo bolo uvedené vyššie, sa prijal predbežný záver, že neexistujú žiadne osobitné dôvody na to, aby sa nezaviedli antidumpingové clá na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v ČĽR.

7.   ANTIDUMPINGOVÉ OPA