ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 194

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
26. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1191/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1192/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1915/83 o určitých vykonávacích predpisoch týkajúcich sa vedenia účtovníctva na účel stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1193/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1194/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pre odstredené mlieko a odstredené sušené mlieko určené na výživu zvierat a predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1195/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu so sušeným odstredeným mliekom

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1196/2005 z 22. júla 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1197/2005 z 25. júla 2005 o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (pomaranče)

11

 

*

Smernica Komisie 2005/49/ES z 25. júla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa, za účelom prispôsobenia sa technickému pokroku, smernica Rady 72/245/EHS týkajúca sa rádiového odrušenia (elektromagnetickej kompatibility) vozidiel a smernica 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ( 1 )

12

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/575/SZBP z 18. júla 2005, ktorou sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1191/2005

z 25. júla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 25. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1192/2005

z 25. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1915/83 o určitých vykonávacích predpisoch týkajúcich sa vedenia účtovníctva na účel stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 79/65/EHS z 15. júna 1965, ktorým sa zriaďuje sieť na zber účtovných dát o príjmoch a podnikateľskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1), najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 1915/83 (2) sa ustanovuje, že kontaktný orgán predkladá Komisii všetky podnikové výkazy najneskôr do deviatich mesiacov po skončení účtovného roku, ktorého sa týkajú. Na základe získaných skúseností je vhodné predĺžiť obdobie deviatich mesiacov.

(2)

Ako prechodné opatrenie pre účtovný rok 2004 je vhodné predĺžiť obdobie na poskytnutie údajov v prípade Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, aby sa tieto členské štáty mohli bez problémov prispôsobiť novému systému vedenia účtovníctva na účel stanovenia príjmov poľnohospodárskych podnikov.

(3)

Je preto nevyhnutné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (EHS) č. 1915/83.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru spoločenstva pre informačnú sieť poľnohospodárskych účtovných dát,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prvý odsek článku 3 nariadenia (EHS) č. 1915/83 sa nahrádza takto:

„Kontaktný orgán zašle Komisii všetky hlásenia poľnohospodárskych fariem predložené vo forme ustanovenej v prílohe III k nariadeniu (EHS) č. 2237/77.

Za účtovný rok 2004 sa hlásenia poľnohospodárskych fariem zašlú Komisii najneskôr do trinástich mesiacov po skončení tohto účtovného roka. Kontaktný orgán v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku však zašle hlásenia poľnohospodárskych fariem najneskôr do osemnástich mesiacov po skončení tohto účtovného roka.

Za účtovný rok 2005 sa hlásenia poľnohospodárskych fariem zašlú Komisii najneskôr do dvanástich mesiacov po skončení príslušného účtovného roka.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 660/2004 (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 190, 14.7.1983, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2204/2004 (Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 40).


26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1193/2005

z 25. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho články 10 a 21,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 998/2003 sa stanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých sa za predpokladu splnenia určitých požiadaviek môže povoliť premiestňovanie spoločenských zvierat.

(2)

Nariadením (ES) č. 998/2003, zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 592/2004 (2), sa stanovil predbežný zoznam tretích krajín. Tento zoznam zahŕňa krajiny a územia bez výskytu besnoty a krajiny, kde sa nezistilo, že riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z ich území je vyššie ako riziko spojené s premiestňovaním medzi členskými štátmi.

(3)

Z informácií, ktoré poskytla Argentína, vyplýva, že riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z Argentíny je vyššie ako riziko spojené s premiestňovaním medzi členskými štátmi alebo s premiestňovaním z tretích krajín, ktoré sú už uvedené v nariadení (ES) č. 998/2003. Preto by sa mala Argentína uviesť na zoznam krajín a území, ktorý je stanovený nariadením (ES) č. 998/2003.

(4)

V záujme zrozumiteľnosti by sa mal tento zoznam krajín a území nahradiť v celom rozsahu.

(5)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 425/2005 (Ú. v. EÚ L 69, 16.3.2005, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 7.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ZOZNAM KRAJÍN A ÚZEMÍ

ČASŤ A

 

IE – Írsko

 

MT – Malta

 

SE – Švédsko

 

UK – Spojené kráľovstvo

ČASŤ B

Oddiel 1

a)

DK – Dánsko vrátane GL – Grónska a FO – Faerských ostrovov

b)

ES – Španielsko vrátane kontinentálneho územia, Baleár, Kanárskych ostrovov, Ceuty a Mellily

c)

FR – Francúzsko vrátane GF – Francúzskej Guyany, GP – Guadeloupu, MQ – Martiniku a RE – Réunionu

d)

GI – Gibraltár

e)

PT – Portugalsko vrátane kontinentálneho územia, Azorských ostrovov a ostrovov Madeira

f)

členské štáty okrem tých, ktoré sú uvedené v časti A a v bodoch a), b), c) a e) tohto oddielu.

Oddiel 2

 

AD – Andorra

 

CH – Švajčiarsko

 

IS – Island

 

LI – Lichtenštajnsko

 

MC – Monako

 

NO – Nórsko

 

SM – San Maríno

 

VA – Vatikánsky mestský štát

ČASŤ C

 

AC – ostrov Ascension

 

AE – Spojené arabské emiráty

 

AG – Antigua a Barbuda

 

AN – Holandské Antily

 

AR – Argentína

 

AU – Austrália

 

AW – Aruba

 

BB – Barbados

 

BH – Bahrain

 

BM – Bermudy

 

CA – Kanada

 

CL – Čile

 

FJ – Fidži

 

FK – Falklandské ostrovy

 

HK – Hongkong

 

HR – Chorvátsko

 

JM – Jamajka

 

JP – Japonsko

 

KN – Svätý Krištof a Nevis

 

KY – Kajmanské ostrovy

 

MS – Montserrat

 

MU – Maurícius

 

NC – Nová Kaledónia

 

NZ – Nový Zéland

 

PF – Francúzska Polynézia

 

PM – Saint Pierre a Miquelon

 

RU – Ruská federácia

 

SG – Singapur

 

SH – Svätá Helena

 

TW – Taiwan

 

US – Spojené štáty americké

 

VC – Svätý Vincent a Grenadíny

 

VU – Vanuatu

 

WF – Wallis a Futuna

 

YT – Mayotte“


26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1194/2005

z 25. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2799/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pre odstredené mlieko a odstredené sušené mlieko určené na výživu zvierat a predaj takéhoto sušeného odstredeného mlieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 (2) predávajú intervenčné agentúry prostredníctvom stálej verejnej súťaže sušené odstredené mlieko uskladnené pred 1. septembrom 2004.

(2)

Pri zohľadnení zostávajúceho dostupného množstva a situácie na trhu by sa uvedený dátum mal zmeniť na 1. júla 2005.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa dátum „1. septembra 2004“ týmto nahrádza dátumom „1. júla 2005“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1009/2005 (Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 31).


26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1195/2005

z 25. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 214/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu so sušeným odstredeným mliekom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 (2) obmedzil predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom intervenčných agentúr členských štátov na množstvá uskladnené pred 1. septembrom 2004.

(2)

Vzhľadom k množstvu, ktoré je stále k dispozícii a, vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu by sa uvedený dátum mal zmeniť na 1. júla 2005.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 21 nariadenia (ES) č. 214/2001 sa dátum „1. september 2004“ nahrádza dátumom „1. júl 2005“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1196/2005

z 22. júla 2005

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 odsek 1 písmeno a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod KN kód, uvedený v stĺpci 2, na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, vzhľadom na opatrenia platné v Spoločenstve týkajúce sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu Spoločenstva dovozu textilných výrobkov do Spoločenstva, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu 60 dní, podľa článku 12 odsek 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod KN kód uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Vzhľadom na opatrenia platné v Spoločenstve týkajúce sa systémov dvojitej kontroly a predbežného a následného dohľadu Spoločenstva dovozu textilných výrobkov do Spoločenstva, na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu 60 dní podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

KN kód

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Rukavica vyrobená prevažne z tkaniny. Väčšia časť povrchu rukavice, ktorá zahŕňa zadnú časť rukavice (okrem zadnej časti prstov), zápästie, časť medzi prstami, časť palca a bočné strany ruky, je z tkaniny, na vnútornej strane potiahnutej vrstvou neľahčeného plastu.

Dlaň, predná časť palca a bočné strany prstov v smere dlane, ako aj 4 špičky prstov sú z pletenej textílie, na vonkajšej strane potiahnutej neľahčeným plastom.

Zadná časť prstov a vonkajšia strana palca sú vyrobené z ľahčeného plastu kombinovaného s pletenou textíliou na oboch stranách. Na zadnej strane prstov a palca v oblasti kĺbu sa nachádzajú kúsky kaučuku a pozdĺž vonkajšej strany ukazováka je upevnený tenký pásik kaučuku.

V oblasti zápästia sa nachádza elastický pás a sťahovací systém na suchý zips a na otvore rukavice šnúrkový sťahovací systém.

(pozri fotografie č. 635 A + B) (1)

6216 00 00

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1, 3 b) a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením KN kódu 6216 00 00.

Pozri taktiež vysvetlivky HS k všeobecnému pravidlu 3 b) a k položke 6216.

Rukavica je predovšetkým použitá na udržanie tepla rúk. Tkanina tvoriaca prevládajúci materiál plochy povrchu, ktorý prispieva k zachovaniu tepla, dáva tomuto výrobku podstatný charakter v zmysle VIP 3 b).

Image

Image


(1)  Fotografia má výlučne informatívny charakter.


26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1197/2005

z 25. júla 2005

o výdaji vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (pomaranče)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), najmä na jeho článok 6 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2005 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré môžu byť vydané povolenia systému B.

(2)

Vzhľadom na informácie, ktoré má Komisia k dispozícii k dnešnému dňu, smerodajné množstvá pre pomaranče na plynúce vývozné obdobie môžu byť čoskoro prekročené. Toto prekročenie by nepriaznivo pôsobilo na riadne fungovanie režimu vývozných náhrad za ovocie a zeleninu.

(3)

Aby takáto situácia nenastala, je potrebné zamietnuť žiadosti o povolenia systému B pre pomaranče vyvezené po 26. júli 2005, a to až do konca plynúceho vývozného obdobia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o vývozné povolenia systému B na pomaranče, predložené na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 951/2005, pre ktoré bolo vyhlásenie o vývoze produktov prijaté po 26. júli 2005 a pred 16. septembrom 2005, sa zamietajú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 160, 23.6.2005, s. 19. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1078/2005 (Ú. v. EÚ L 177, 9.7.2005, s. 3).


26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/12


SMERNICA KOMISIE 2005/49/ES

z 25. júla 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa, za účelom prispôsobenia sa technickému pokroku, smernica Rady 72/245/EHS týkajúca sa rádiového odrušenia (elektromagnetickej kompatibility) vozidiel a smernica 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1), najmä na jej článok 13 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 72/245/EHS týkajúcu sa rádiového rušenia (elektromagnetická kompatibilita) vozidiel (2), najmä na jej článok 4,

keďže:

(1)

Smernica 72/245/EHS je jednou zo samostatných smerníc postupu typového schvaľovania Spoločenstva zavedeného smernicou 70/156/EHS.

(2)

S cieľom zlepšiť bezpečnosť vozidiel podporou rozvoja a rozmiestňovania technológií, ktoré využívajú automobilové radarové zariadenia krátkeho dosahu, Komisia rozhodnutím Komisie 2004/545/ES z 8. júla 2004 týkajúce sa zosúladenia využitia rádiového frekvenčného spektra v pásme 79 GHz pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu v Spoločenstve (3) a rozhodnutím Komisie 2005/50/ES zo 17. januára 2005 o zosúladení rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz na časovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenie krátkeho dosahu na území Spoločenstva (4), zosúladila používanie dvoch pásiem rádiového frekvenčného spektra.

(3)

Pásmo rádiového spektra dosahu 79 GHz bolo stanovené ako najvhodnejšie pásmo dlhodobého rozvoja a rozmiestnenia automobilových radarov krátkeho dosahu. Na základe toho rozhodnutie 2004/545/ES určilo a sprístupnilo pásmo rádiového spektra dosahu 79 GHz pre automobilové radarové zariadenia krátkeho dosahu na nerušiacom a nechránenom základe. Avšak technológia pásma rádiového spektra dosahu 79 GHz sa stále vyvíja a nie je okamžite dostupná nákladovo efektívnym spôsobom.

(4)

Rozhodnutie 2005/50/ES povolilo časovo obmedzené používanie rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz pre automobilové rádiové zariadenia krátkeho dosahu. Technológia, ktorá využíva toto frekvenčné pásmo bude dostupná za krátky čas za primeranú cenu, čo umožní rýchlo vyhodnotiť efektívnosť nasadenia automobilových rádiových zariadení krátkeho dosahu z hľadiska cestnej bezpečnosti. Avšak používanie radarov s touto technológiou sa musí obmedziť, aby nedochádzalo k rušeniu iných aplikácii, ktoré používajú rádiové frekvenčné spektrum v pásme 24 GHz.

(5)

Rozhodnutie 2005/50/ES povoľuje používať radarové zariadenie rozsahu 24 GHz len ak ide o originálnu inštaláciu do nových vozidiel alebo pri výmene takto nainštalovaného zariadenia a na dobu najneskôr do júna 2013. Avšak v súlade s článkom 5 rozhodnutia 2005/50/ES sa tento termín môže predĺžiť.

(6)

V súlade s rozhodnutím 2005/50/ES členské štáty musia zaviesť monitorovací systém, cieľom ktorého je stanoviť počet vozidiel vybavených radarovým zariadením krátkeho rozsahu pásma 24 GHz, ktoré sú zaregistrované na jeho území. Preto je potrebné poskytnúť členským štátom primerané prostriedky na realizáciu tohto monitorovania.

(7)

Smernica 72/245/EHS by sa preto mala primerane zmeniť a doplniť.

(8)

Zmeny a doplnenia smernice 72/245/EHS majú vplyv na smernicu 70/156/EHS. Preto je potrebné túto smernicu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobovanie technickému pokroku, ktorý bol vytvorený na základe článku 13 smernice 70/156/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 72/245/EHS

Smernica 72/245/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I sa za bod 2.1.12.2 vložia tieto body:

„2.1.13.

‚Radarové zariadenie krátkeho dosahu pásma 24 GHz’ znamená radar ako je definovaný v článku 2 ods. 2 rozhodnutia Komisie 2005/50/ES (5), ktorý spĺňa výkonnostné požiadavky článku 4 tohto rozhodnutia.

2.1.14.

‚Radarové zariadenie krátkeho dosahu pásma 79 GHz’ znamená radar ako je definovaný v článku 2 písm. b rozhodnutia Komisie 2004/545/ES (6), ktorý spĺňa výkonnostné požiadavky článku 3 tohto rozhodnutia.

2.

V prílohe II A sa za bod 12.2.7 vložia nasledujúce body:

„12.7.1.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

12.7.2.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)“.

3.

V dodatku k prílohe III A sa za bod 1.3 vložia nasledujúce body:

„1.3.1.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

1.3.2.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)“.

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 70/156/EHS

Smernica 70/156/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I a III sa za bod 12.6.4 vložia nasledujúce body:

„12.7.1.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

12.7.2.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)“.

2.

V prílohe IX na strane 2 u všetkých modelov certifikátu o zhode sa bod 50 nahradí takto:

„50.   Poznámky

50.1.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

50.2.

vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 79 GHz: áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

50.3.

Iné poznámky …“.

Článok 3

Prechodné ustanovenia

1.   S účinnosťou od 1. júla 2006, ak ustanovenia stanovené smernicou 72/245/EHS zmenenou a doplnenou touto smernicou nebudú splnené, členské štáty na základe elektromagnetickej kompatibility:

a)

považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k novým vozidlám v súlade s ustanoveniami smernice 70/156/EHS za neplatné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice;

b)

môžu odmietnuť registráciu, predaj nových vozidiel alebo ich prvé uvedenie do prevádzky.

Existujúce schválenia vozidiel, ktoré nie sú vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz alebo 79 GHz sa nemenia.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2013 členské štáty zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré sú vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz.

3.   V prípade ak sa referenčný dátum v článku 2 ods. 5 rozhodnutia 2005/50/ES upraví v súlade s článkom 5 tohto rozhodnutia, členské štáty po tomto upravenom referenčnom termíne zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky vozidiel vybavených radarovým zariadením krátkeho dosahu pre pásmo 24 GHz.

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. júla 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 25. júla 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/104/ES (Ú. v. EÚ L 337, 13.11.2004, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/104/ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  Ú. v. EÚ L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  Ú. v. EÚ L 21, 25.1.2005, s. 15.

(6)  Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 66.“


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

26.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/15


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/575/SZBP

z 18. júla 2005,

ktorou sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Európska Rada na zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003 odsúhlasila vytvorenie koordinovanej politiky odborného vzdelávania EÚ v oblasti Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), ktorá by mala civilný aj vojenský rozmer.

(2)

Rada 17. novembra 2003 schválila politiku odborného vzdelávania EÚ v oblasti EBOP a následne 13. septembra 2004 schválila koncepciu odborného vzdelávania EÚ v rámci EBOP, ktorá obsahovala vymedzenie zásad zriadenia Európskej akadémie bezpečnosti a obrany (EABO).

(3)

Európska Rada 16. a 17. decembra 2004 vyjadrila súhlas s tým, aby sa začali práce na vymedzení podmienok fungovania EABO.

(4)

Politický a bezpečnostný výbor odsúhlasil 31. mája 2005 podmienky fungovania EABO, vrátane zriadenia riadiaceho výboru, výkonnej akademickej rady a stáleho sekretariátu, ktoré by mali vykonávať svoje úlohy v súlade s týmito podmienkami.

(5)

EABO by mala byť hlavným aktérom v oblasti odborného vzdelávania, ktorá by poskytovala odborné vzdelávanie v oblasti EBOP s osobitným zameraním na vzdelávacie kurzy o EBOP na strategickej úrovni. Mala by byť aktívnym partnerom v rámci celkového riadenia odborného vzdelávania EÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Zriadenie

1.   Týmto sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO).

2.   EABO sa organizuje ako sieť medzi národnými inštitútmi, vyššími odbornými školami, akadémiami a inštitúciami v EÚ, ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnostnej a obrannej politiky, a Inštitútom Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (ďalej len „inštitúty“).

3.   Nadviaže úzke vzťahy s inštitúciami EÚ.

Článok 2

Misia

EABO poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) na strategickej úrovni s cieľom vytvoriť a posilňovať jednotné chápanie EBOP medzi civilným a vojenským personálom a prostredníctvom svojej vzdelávacej činnosti určiť a šíriť osvedčené postupy vo vzťahu k rôznym záležitostiam EBOP.

Článok 3

Ciele

Ciele EABO sú:

a)

naďalej posilňovať európsku bezpečnostnú kultúru v rámci EBOP;

b)

podporovať lepšie porozumenie EBOP ako dôležitej časti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP);

c)

poskytovať orgánom EÚ kvalifikovaný personál, ktorý je schopný efektívne pracovať vo všetkých oblastiach EBOP;

d)

poskytovať správnym orgánom členských štátov a zamestnancom kvalifikovaný personál, ktorý má dobrú znalosť politík, inštitúcií a postupov EÚ; a

e)

pomáhať rozvíjať odborné vzťahy a kontakty medzi účastníkmi odborného vzdelávania.

Článok 4

Úlohy EABO

1.   Hlavnými úlohami EABO sú v súlade s jej poslaním a cieľmi organizácia a vykonávanie vzdelávacej činnosti v oblasti EBOP.

2.   Vzdelávacie činnosti EABO pozostávajú z dvoch druhov vzdelávacích činností:

a)

vyšší odborný kurz EBOP; a

b)

orientačný kurz EBOP.

Ostatné vzdelávacie činnosti sa uskutočňujú podľa rozhodnutí riadiaceho výboru uvedeného v článku 5.

3.   Okrem toho EABO najmä:

a)

podporuje vzťahy nadviazané medzi národnými inštitútmi;

b)

inštaluje a prevádzkuje internetový systém vyššieho diaľkového vzdelávania (IDL) na podporu na vzdelávacích činností EABO;

c)

navrhuje a vypracúva učebný materiál pre odborné vzdelávanie EÚ v oblasti EBOP;

d)

poskytuje príspevky k programu odborného vzdelávania EÚ v oblasti EBOP; a

e)

buduje sieť absolventov medzi bývalými účastníkmi odborného vzdelávania.

4.   Vzdelávacie činnosti EABO sa uskutočňujú prostredníctvom inštitútov tvoriacich sieť EABO.

5.   Ako časť siete EABO Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie (IEÚBS) podporuje vzdelávacie činnosti EABO, najmä prostredníctvom publikácií IEÚBS a poskytovaním prednášok výskumnými pracovníkmi z IEÚBS, ako aj sprístupnením svojej webovej stránky do internetového systému vyššieho diaľkového vzdelávania (IDL).

Článok 5

Organizácia

1.   V rámci EABO sa zriadia tieto orgány:

a)

Riadiaci výbor, ktorý je zodpovedný za celkovú koordináciu a vedenie vzdelávacích činností EABO.

b)

Výkonná akademická Rada, ktorá zabezpečuje kvalitu a súdržnosť vzdelávacích činností.

c)

Stály sekretariát EABO (ďalej len „sekretariát“), ktorý najmä pomáha riadiacemu výboru a výkonnej akademickej rade.

2.   Riadiaci výbor, výkonná akademická Rada a sekretariát plnia úlohy stanovené v článkoch 6, 7 a 8.

Článok 6

Riadiaci výbor

1.   Riadiaci výbor sa skladá z jedného zástupcu vymenovaného každým členským štátom. Každého člena výboru môže zastupovať alebo môže sprevádzať náhradník. Menovacie listiny riadne schválené členským štátom sa zašlú generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi (GT/VS).

Zástupcovia z pristupujúcich štátov sa môžu zúčastniť na jeho zasadnutiach ako aktívni pozorovatelia.

2.   Výboru predsedá zástupca členského štátu, ktorý vykonáva predsedníctvo v Rade; výbor zasadá aspoň raz za rok.

3.   Zástupcovia GT/VS a Komisie sa pozývajú na zasadnutia výboru.

4.   Výbor má tieto úlohy:

a)

vypracovať ročný učebný plán EABO;

b)

vybrať členský štát alebo členské štáty, kde sa budú vzdelávacie činnosti EABO uskutočňovať a inštitúty, ktoré budú tieto činnosti viesť;

c)

vypracovať a dohodnúť ročný učebný plán a návrh učebných osnov všetkých vzdelávacích činností EABO;

d)

prijať hodnotiace správy a všeobecnú výročnú správu o vzdelávacích činnostiach EABO, ktoré sa pošlú príslušným orgánom Rady; a

e)

vymenovať predsedu výkonnej akademickej rady na každý akademický rok.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

6.   Rozhodnutia výboru sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou. Hlasy členských štátov sa vážia v súlade s článkom 205 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Na ich prijatie sa vyžaduje počet hlasov stanovený v článku 23 ods. 2 treťom pododseku Zmluvy o Európskej únii.

Článok 7

Výkonná akademická Rada

1.   Výkonná akademická Rada je zložená z vyšších zástupcov inštitútov, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávacích činnostiach v danom akademickom roku.

2.   Predsedu rady vymenuje riadiaci výbor spomedzi členov rady.

3.   Zástupcovia inštitútov zúčastnených na vzdelávacích činnostiach EABO v predchádzajúcom a nasledujúcom akademickom roku, ako aj zástupcovia GT/VS a Komisie sa pozývajú na zasadnutia rady. Na jej zasadnutia môžu byť pozvaní aj akademickí odborníci a vyšší úradníci z vnútroštátnych a európskych inštitúcií.

4.   Výbor má tieto úlohy:

a)

plniť prostredníctvom inštitútov tvoriacich sieť EABO dohodnutý ročný učebný plán;

b)

dohliadať na internetový systém vyššieho diaľkového vzdelávania (IDL);

c)

vypracovať podrobné učebné osnovy všetkých vzdelávacích činností EABO na základe dohodnutého návrhu učebných osnov;

d)

zabezpečiť celkovú koordináciu vzdelávacích činností EABO medzi všetkými inštitútmi;

e)

preskúmať úroveň vzdelávacích činností uskutočnených v minulom akademickom roku;

f)

predkladať riadiacemu výboru návrhy o vzdelávacích činnostiach na nasledujúci akademický rok; a

g)

pripraviť návrh hodnotiacich správ o každom vzdelávacom kurze a štúdiu EABO, ako aj návrh všeobecnej výročnej správy o činnostiach EABO, ktorý sa predloží riadiacemu výboru.

5.   Riadiaci výbor prijme rokovací poriadok rady.

Článok 8

Sekretariát

1.   Úlohu sekretariátu EABO vykonáva Generálny sekretariát Rady.

Generálny sekretariát Rady, členské štáty a inštitúty tvoriace sieť EABO poskytujú zamestnancov.

2.   Sekretariát pomáha riadiacemu výboru a výkonnej akademickej rade pri výkone administratívnych úloh na podporu ich činností a poskytuje podporu pri organizovaní vzdelávacích činností EABO, ktoré sa uskutočňujú v Bruseli.

3.   Sekretariát úzko spolupracuje s Komisiou.

Každý inštitút tvoriaci sieť EABO určí na sekretariáte kontaktnú osobu, ktorá sa zaoberá organizačnými a administratívnymi záležitosťami spojenými s organizovaním vzdelávacích činností EABO.

Článok 9

Účasť na vzdelávacích činnostiach EABO

1.   Účasť na všetkých vzdelávacích činnostiach EABO je otvorená pre štátnych príslušníkov všetkých členských štátov a pristupujúcich štátov. Inštitúty zaoberajúce sa organizáciou a vedením vzdelávania zabezpečia, aby sa táto zásada uplatňovala bez akejkoľvek výnimky.

Účasť na všetkých vzdelávacích činnostiach EABO je v zásade otvorená pre štátnych príslušníkov kandidátskych krajín a podľa potreby aj pre štátnych príslušníkov tretích štátov.

2.   Účastníkmi je civilný a vojenský personál, ktorý sa zaoberá strategickými aspektmi v oblasti EBOP.

Zástupcovia, okrem iného, mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií a médií, ako aj predstavitelia podnikateľskej sféry môžu byť pozvaní na vzdelávacie činnosti EABO.

3.   Účastníkovi, ktorý ukončil školenie EABO, sa udelí osvedčenie, ktoré podpisuje GT/VS. Riadiaci výbor rozhodne o podrobnostiach ohľadom osvedčenia. Osvedčenie uznávajú členské štáty a inštitúcie EÚ.

Článok 10

Spolupráca

EABO spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inými významnými subjektami, ako napríklad národnými inštitútmi odborného vzdelávania tretích štátov a využíva ich odborné znalosti.

Článok 11

Financovanie

1.   Každý členský štát, inštitúcia EÚ, agentúra EÚ a inštitút tvoriaci sieť EABO znáša všetky náklady vzťahujúce sa na jeho účasť v EABO vrátane platov, príspevkov, cestovných výdavkov a nákladov spojených s organizačnou a administratívnou podporou vzdelávacích činností EABO.

2.   Členské štáty a inštitúty tvoriace sieť EABO znášajú náklady spojené so svojim personálom, ktorý poskytujú sekretariátu, vrátane platov, príspevkov a cestovných výdavkov.

3.   Generálny sekretariát Rady znáša všetky náklady vyplývajúce z úloh uvedených v článku 8 a súvisiace s nimi vrátane personálu, ktorý poskytuje.

4.   Každý účastník vzdelávacích činností EABO znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou.

5.   Financovanie osobitných činností, najmä rozvoj, vytvorenie a prevádzkovanie sietí informačného systému alebo aplikácií pre EABO, uvedených v článku 4 ods. 3, dobrovoľných príspevkov členských štátov, inštitúcií EÚ, agentúr EÚ a inštitútov tvoriacich sieť EABO spravuje Generálny sekretariát Rady ako účelovo viazané príjmy.

6.   Riadiaci výbor rozhoduje o praktických opatreniach pre príspevky uvedené v odseku 5.

Článok 12

Bezpečnostné nariadenia

Na činnosti EABO sa vzťahujú bezpečnostné nariadenia Rady, ktoré sú uvedené v rozhodnutí Rady č. 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (1).

Článok 13

Preskúmanie

Riadiaci výbor, uznášajúci sa na základe kvalifikovanej väčšiny, prijme a predloží najneskôr do 31. decembra 2007 Rade na účely preskúmania tejto jednotnej akcie správu o činnostiach a perspektívach EABO vrátane finančných podmienok a vzhľadom na sekretariát.

Článok 14

Účinnosť

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. júla 2005

Za Radu

predseda

J. STRAW


(1)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 48).