ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 174

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
7. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1055/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1056/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1057/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1058/2005 zo 6. júla 2005, ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1059/2005 zo 6. júla 2005, ktoré sa týka otvorenia výberového konania o náhradách za vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1060/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1061/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe poľskej intervenčnej agentúry

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1063/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1064/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe litovskej intervenčnej agentúry

42

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1065/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1066/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o nákup hovädzieho mäsa

60

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1069/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/06

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1070/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

71

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2005 o nezaradení triazamátu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2005) 1960]  ( 1 )

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1055/2005

z 27. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 99 ods. 5,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 252 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Pakt stability a rastu pôvodne pozostával z nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (3), nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (4) a rezolúcie Európskej rady o Pakte stability a rastu zo 17. júna 1997 (5). Pakt stability a rastu dokázal svoju prospešnosť pri zakotvení fiškálnej disciplíny, čím prispieva k vysokej miere makroekonomickej stability pri nízkej inflácii a nízkych úrokových sadzbách, čo je nevyhnutné na stimulovanie trvalo udržateľného rastu a tvorbu pracovných miest.

(2)

Dňa 20. marca 2005 Rada prijala správu s názvom Zlepšenie vykonávania Paktu stability a rastu, ktorej cieľom je zlepšiť riadenie a vnútroštátnu kontrolu fiškálneho rámca posilnením hospodárskych záchytných bodov a účinnosti paktu tak v preventívnej, ako aj v represívnej časti, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, podporovať rast a vyhýbať sa nadmernému zaťažovaniu budúcich generácií. Európska rada vo svojich záveroch z 23. marca 2005 (6) správu schválila, pričom v nich uviedla, že správa aktualizuje a dopĺňa Pakt stability a rastu a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou.

(3)

Podľa správy Ecofinu z 20. marca 2005, ktorú schválilo jarné zasadnutie Európskej rady v roku 2005, členské štáty, Rada a Komisia opätovne potvrdzujú svoj záväzok účinne a včas vykonávať zmluvu a Pakt stability a rastu prostredníctvom partnerskej podpory a tlaku a konať v úzkej a konštruktívnej spolupráci pri procese hospodárskeho a fiškálneho dohľadu s cieľom zaručiť istotu a účinnosť pravidiel paktu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1466/97 je potrebné zmeniť a doplniť s cieľom umožniť, aby sa dohodnuté zlepšenia vykonávania Paktu stability a rastu uplatňovali v plnom rozsahu.

(5)

Pakt stability a rastu stanovuje členským štátom povinnosť dodržiavať strednodobý cieľ (SC) pre pozíciu ich „takmer vyrovnaných alebo prebytkových“ rozpočtov (TVAP). Vzhľadom na hospodársku a rozpočtovú rôznorodosť v Únii by sa mal strednodobý rozpočtový cieľ pre jednotlivé členské štáty rozlišovať, aby sa zohľadnila rozmanitosť hospodárskych a rozpočtových pozícií, ako aj fiškálnych rizík pre trvalú udržateľnosť verejných financií aj napriek prípadným demografickým zmenám. Strednodobý rozpočtový cieľ sa môže líšiť od SC TVAP jednotlivých členských štátov. Pre eurozónu a členské štáty ERM2 by sa teda vymedzil rozsah cyklicky upravovaných strednodobých rozpočtových cieľov špecifických pre každú krajinu bez vplyvu jednorazových a dočasných opatrení.

(6)

Prostredníctvom lepšej rozpočtovej disciplíny v hospodársky priaznivých obdobiach by sa mal dosiahnuť symetrickejší prístup k fiškálnej politike v rámci cyklu s cieľom vyhnúť sa procyklickým politikám a postupne dosiahnuť strednodobý rozpočtový cieľ. Dodržiavanie strednodobého rozpočtového cieľa by malo členským štátom umožniť vyrovnať sa s bežnými cyklickými výkyvmi a zároveň udržať schodok verejných financií pod hranicou referenčnej hodnoty 3 % HDP a zabezpečiť rýchle napredovanie smerom k trvalej fiškálnej udržateľnosti. Vzhľadom na to by sa mal vytvoriť priestor pre rozpočtové manévrovanie, najmä pokiaľ ide o verejné investície.

(7)

Členské štáty, ktoré ešte nedosiahli svoj strednodobý rozpočtový cieľ, by mali prijať opatrenia na jeho dosiahnutie v rámci cyklu. S cieľom dosiahnuť svoj strednodobý rozpočtový cieľ by členské štáty eurozóny alebo ERM2 mali uskutočňovať cyklicky upravovanú minimálnu ročnú úpravu bez vplyvu jednorazových a iných dočasných opatrení.

(8)

S cieľom posilniť charakter paktu zameraný na rast by sa pri vymedzovaní postupu prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu krajín, ktoré tento cieľ ešte nedosiahli, a pri povoľovaní dočasnej odchýlky od tohto cieľa pre krajiny, ktoré ho už dosiahli, malo prihliadať na dôležité štrukturálne reformy, ktorých priamymi dlhodobými dôsledkami je úspora nákladov vrátane zvýšenia potenciálneho rastu a ktoré teda majú preukázateľný vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. S cieľom nebrániť štrukturálnym reformám, ktoré jednoznačne zlepšujú dlhodobú udržateľnosť verejných financií, by sa mala osobitná pozornosť venovať dôchodkovým reformám, ktoré zavádzajú viacpilierový systém s povinným, plne financovaným pilierom, pretože tieto reformy so sebou počas obdobia vykonávania prinášajú krátkodobé zhoršenie stavu verejných financií.

(9)

Lehoty stanovené pre Radu na preskúmanie programov stability a konvergencie by sa mali predĺžiť, aby sa umožnilo dôkladné zhodnotenie programov stability a konvergencie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1466/97 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento názov a článok:

„ODDIEL 1 A

STREDNODOBÉ ROZPOČTOVÉ CIELE

Článok 2a

Každý členský štát má pre svoju rozpočtovú pozíciu odlišný strednodobý cieľ. Tieto strednodobé rozpočtové ciele pre jednotlivé krajiny sa môžu líšiť od požiadavky pozície takmer vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu. Poskytujú bezpečnostnú rezervu vzhľadom na 3 % hranicu pomeru schodku verejných financií k HDP, zabezpečujú rýchle napredovanie smerom k trvalej udržateľnosti a vzhľadom na to poskytujú priestor pre rozpočtové manévrovanie, najmä pokiaľ ide o verejné investície.

Pri zohľadnení týchto faktorov sa pre členské štáty eurozóny a ERM2 cyklicky upravované strednodobé rozpočtové ciele, špecifické pre jednotlivé krajiny, spresňujú v rámci vymedzeného rozsahu od – 1 % HDP až po rovnováhu alebo prebytok bez vplyvu jednorazových a dočasných opatrení.

Strednodobý rozpočtový cieľ členského štátu možno revidovať v prípade, že sa uskutočňuje významná štrukturálna reforma; inak každé štyri roky.“

2.

Článok 3 ods. 2 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

strednodobý rozpočtový cieľ a postup prispôsobovania sa tomuto cieľu pre celkový prebytok/schodok verejných financií a očakávaný vývoj miery zadlženosti verejných financií;“

b)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

podrobné a kvantitatívne zhodnotenie rozpočtových a iných opatrení hospodárskej politiky, ktoré sa prijímajú a/alebo navrhujú, aby sa dosiahli ciele programu, a ktoré obsahujú podrobnú analýzu nákladovej efektívnosti významných štrukturálnych reforiem, ktorých priamymi dlhodobými dôsledkami je úspora nákladov vrátane zvyšovania potenciálneho rastu;“

c)

dopĺňa sa toto písmeno:

„e)

ak je to vhodné, dôvody odchýlky od požadovaného postupu prispôsobovania sa strednodobému rozpočtovému cieľu.“

3.

Článok 5 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa pododsek 1 nahrádza týmito pododsekmi:

„1.   Na základe hodnotení Komisie a výboru zriadeného článkom 114 zmluvy preskúma Rada v rámci mnohostranného dohľadu podľa článku 99 zmluvy strednodobý rozpočtový cieľ, ktorý predložil dotknutý členský štát, zhodnotí, či sú hospodárske predpoklady, z ktorých program vychádza, vierohodné, či je postup prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu vhodný a či sú prijímané a/alebo navrhované opatrenia dostatočné na dosiahnutie strednodobého cieľa v rámci cyklu.

Rada pri hodnotení postupu prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu preskúma, či sa dotknutý členský štát usiluje o ročné zlepšenie svojho cyklicky upravovaného zostatku bez vplyvu jednorazových alebo iných dočasných opatrení, ktoré je potrebné na dosiahnutie jeho strednodobého rozpočtového cieľa pri referenčnej hodnote 0,5 % HDP. Rada prihliadne na to, či sa väčšia snaha o prispôsobenie uskutočňuje v hospodársky priaznivých obdobiach, pričom v hospodársky nepriaznivých obdobiach sa táto snaha môže viac obmedziť.

Pri definovaní prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu pre členské štáty, ktoré tento cieľ zatiaľ nedosiahli, a pri povoľovaní dočasnej odchýlky od tohto cieľa pre členské štáty, ktoré ho dosiahli (pod podmienkou, že sa s ohľadom na referenčnú hodnotu schodku zachová vhodná bezpečnostná rezerva a rozpočtová pozícia sa počas programového obdobia má vrátiť k strednodobému rozpočtovému cieľu), zohľadní Rada vykonávanie významných štrukturálnych reforiem, ktorých priamymi dlhodobými dôsledkami je úspora nákladov vrátane zvyšovania potenciálneho rastu a ktoré teda majú preukázateľný vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Osobitná pozornosť sa venuje dôchodkovým reformám, ktoré zavádzajú viacpilierový systém s povinným, plne financovaným pilierom. Členským štátom, ktoré vykonávajú takéto reformy, by sa malo umožniť odchýliť sa od prispôsobovania svojmu strednodobému rozpočtovému cieľu alebo od samotného cieľa s odchýlkou, ktorá odzrkadľuje čisté náklady reformy na verejne riadený pilier, pod podmienkou, že odchýlka je dočasná a že sa zachová vhodná bezpečnostná rezerva vzhľadom na referenčnú hodnotu schodku.“

b)

V odseku 2 sa slová „dva mesiace“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.

4.

Článok 7 ods. 2 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

strednodobý rozpočtový cieľ a postup prispôsobovania tomuto cieľu pre celkový prebytok/schodok verejných financií a očakávaný trend miery zadlženosti verejných financií; strednodobé ciele menovej politiky; vzťah týchto cieľov k stabilite cien a výmenného kurzu;“

b)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

podrobné a kvantitatívne zhodnotenie rozpočtových a iných opatrení hospodárskej politiky, ktoré sa prijímajú a/alebo navrhujú, aby sa dosiahli ciele programu, a ktoré obsahujú podrobnú analýzu nákladovej efektívnosti významných štrukturálnych reforiem, ktorých priamymi dlhodobými dôsledkami je úspora nákladov vrátane zvyšovania potenciálneho rastu;“

c)

dopĺňa sa toto písmeno:

„e)

ak je to vhodné, dôvody odchýlky od požadovaného postupu prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu.“

5.

Článok 9 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa pododsek 1 nahrádza týmito pododsekmi:

„1.   Na základe hodnotení Komisie a výboru založeného článkom 114 zmluvy preskúma Rada v rámci mnohostranného dohľadu podľa článku 99 zmluvy strednodobý rozpočtový cieľ, ktorý predložil dotknutý členský štát, zhodnotí, či sú hospodárske predpoklady, z ktorých program vychádza, vierohodné, či je postup prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu vhodný a či sú prijímané a/alebo navrhované opatrenia dostatočné na dosiahnutie strednodobého cieľa v rámci cyklu.

Pri hodnotení postupu prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu Rada prihliadne na to, či sa väčšia snaha o prispôsobenie uskutočňuje v hospodársky priaznivých obdobiach, pričom v hospodársky nepriaznivých obdobiach sa táto snaha môže viac obmedziť. V prípade členských štátov ERM2 Rada preskúma, či sa dotknutý členský štát usiluje o ročné zlepšenie svojho cyklicky upravovaného zostatku bez vplyvu jednorazových alebo iných dočasných opatrení, ktoré je potrebné na dosiahnutie jeho strednodobého rozpočtového cieľa pri referenčnej hodnote 0,5 % HDP.

Pri definovaní prispôsobovania strednodobému rozpočtovému cieľu pre členské štáty, ktoré tento cieľ zatiaľ nedosiahli, a pri povoľovaní dočasnej odchýlky od tohto cieľa pre členské štáty, ktoré ho dosiahli (pod podmienkou, že sa s ohľadom na referenčnú hodnotu schodku zachová vhodná bezpečnostná rezerva a rozpočtová pozícia sa počas programového obdobia má vrátiť k strednodobému rozpočtovému cieľu), zohľadní Rada vykonávanie významných štrukturálnych reforiem, ktorých priamymi dlhodobými dôsledkami je úspora nákladov vrátane zvyšovania potenciálneho rastu a ktoré teda majú preukázateľný vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Osobitná pozornosť sa venuje dôchodkovým reformám, ktoré zavádzajú viacpilierový systém s povinným, plne financovaným pilierom. Členským štátom, ktoré vykonávajú takéto reformy, by sa malo umožniť odchýliť sa od prispôsobovania svojmu strednodobému rozpočtovému cieľu alebo od samotného cieľa s odchýlkou, ktorá odzrkadľuje čisté náklady reformy na verejne riadený pilier, pod podmienkou, že odchýlka je dočasná a že sa zachová vhodná bezpečnostná rezerva vzhľadom na referenčnú hodnotu schodku.“;

b)

V odseku 2 sa slová „dva mesiace“ nahrádzajú slovami „tri mesiace“.

6.

Odkazy na články 103 a 109c zmluvy sa v celom nariadení nahrádzajú odkazmi na články 99 a 114.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 27. júna 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ C 144, 14.6.2005, s. 17.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. júna 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 21. júna 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. júna 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(5)  Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 1.

(6)  Príloha 2 k záverom Európskej rady z 22. a 23. marca 2005.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/5


NARIADENIE RADY (ES) č. 1056/2005

z 27. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 14 druhý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Pakt stability a rastu pôvodne pozostával z nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (3), nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (4) a rezolúcie Európskej rady o Pakte stability a rastu zo 17. júna 1997 (5). Pakt stability a rastu sa ukázal užitočný pri upevnení fiškálnej disciplíny, čím prispieva k vysokej miere makroekonomickej stability pri nízkej hladine inflácie a nízkych úrokových sadzbách, čo je nevyhnutné na stimulovanie trvalo udržateľného rastu a tvorbu pracovných miest.

(2)

Dňa 20. marca 2005 Rada prijala správu s názvom „Zlepšenie vykonávania Paktu stability a rastu“, ktorej cieľom je zlepšiť riadenie a vnútroštátnu kontrolu fiškálneho rámca posilnením účinnosti paktu a jeho hospodárskych záchytných bodov tak v preventívnej, ako aj v represívnej časti, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií, podporovať rast a vyhýbať sa nadmernému zaťažovaniu budúcich generácií. Európska rada vo svojich záveroch z 23. marca 2005 (6) správu schválila, pričom v nich uviedla, že správa aktualizuje a dopĺňa Pakt stability a rastu a stáva sa jeho neoddeliteľnou súčasťou.

(3)

Podľa správy Ecofinu z 20. marca 2005, ktorá bola schválená na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2005, členské štáty, Rada a Komisia opätovne potvrdzujú svoj záväzok účinne a včas vykonávať zmluvu a Pakt stability a rastu prostredníctvom partnerskej podpory a tlaku partnerov a konať v úzkej a konštruktívnej spolupráci pri procese hospodárskeho a fiškálneho dohľadu s cieľom zaručiť istotu a účinnosť pravidiel paktu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1467/97 je potrebné zmeniť a doplniť, aby sa umožnilo uplatnenie dohodnutého zlepšenia vykonávania Paktu stability a rastu v celom rozsahu.

(5)

Hlavnou zásadou uplatňovania postupu pri nadmernom schodku je jeho včasná korekcia. Postup by mal zostať jednoduchý, transparentný a spravodlivý.

(6)

Pojem výnimočného prekročenia referenčnej hodnoty v dôsledku výrazného hospodárskeho poklesu by sa mal prehodnotiť. V tomto zmysle by sa mala náležite zohľadniť zvýšená hospodárska rôznorodosť Európskej únie.

(7)

Komisia by mala vždy vypracovať správu na základe článku 104 ods. 3 zmluvy. Vo svojej správe by mala preskúmať, či sa uplatňujú výnimky ustanovené v článku 104 ods. 2. Správa Komisie podľa článku 104 ods. 3 by mala náležite odzrkadľovať vývoj hospodárskej situácie a rozpočtovej pozície zo strednodobého hľadiska. Okrem toho by sa mali náležite zohľadniť všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa názoru dotknutého členského štátu významné na to, aby sa z kvalitatívneho hľadiska komplexne posúdilo prekročenie referenčnej hodnoty.

(8)

Vo všetkých rozpočtových hodnoteniach v rámci postupu pri nadmernom schodku by sa malo náležite zvážiť prekročenie blízko referenčnej hodnoty, ktoré odráža uskutočňovanie dôchodkových reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový systém, zahŕňajúci povinný, plne financovaný pilier, pretože uskutočňovanie týchto reforiem vedie ku krátkodobému zhoršeniu stavu rozpočtu, pričom dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa jasne zlepšuje. Pri posudzovaní podľa článku 104 ods. 12 zmluvy, či sa opravil nadmerný schodok, by Komisia a Rada mali posúdiť najmä vývoj údajov o schodku PND, pričom zvážia čisté náklady reformy verejne spravovaného piliera.

(9)

Procesné lehoty pre rozhodnutia Rady pri postupe pri nadmernom schodku by mali byť predĺžené, aby sa umožnilo dotknutému členskému štátu lepšie prispôsobiť svoje kroky vnútroštátnemu rozpočtovému postupu a vyvinúť súdržnejší balíček opatrení. Najmä konečná lehota na prijatie rozhodnutia Rady o existencii nadmerného schodku v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy by sa mala stanoviť spravidla na štyri mesiace po termínoch na podávanie správ stanovených v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (7). Týkalo by sa to prípadov, v ktorých rozpočtové štatistické údaje nepotvrdila Komisia (Eurostat) krátko po termínoch na predloženie správ, ktoré stanovuje nariadenie (ES) č. 3605/93.

(10)

S cieľom zaistiť rýchlu korekciu nadmerných schodkov je potrebné, aby členské štáty, ktoré čelia situácii nadmerného schodku, prijali účinné opatrenia a dosahovali ročné minimálne fiškálne zlepšenie svojich cyklicky upravených zostatkov, očistených od jednorazových alebo dočasných opatrení. Ako meradlo sa bude od krajín s nadmerným schodkom vyžadovať dosiahnutie ročného minimálneho fiškálneho úsilia v cyklicky upravovaných obdobiach, očistených od jednorazových a dočasných opatrení.

(11)

Maximálne časové obdobia, v rámci ktorých členské štáty prijmú účinné kroky a opatrenia, by sa mali predĺžiť, aby sa umožnilo lepšie prispôsobenie krokov vnútroštátnym rozpočtovým postupom, a pripraviť lepšie formulované balíky opatrení.

(12)

Ak dotknutý členský štát prijal účinné kroky v reakcii na odporúčania podľa článku 104 ods. 7 zmluvy alebo oznámenia vydaného podľa článku 104 ods. 9 a neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti s vážnymi negatívnymi dôsledkami na verejné financie zabránia uskutočneniu korekcie nadmerného schodku v rámci lehoty stanovenej Radou, Rada by mala mať možnosť vydať revidované odporúčanie podľa článku 104 ods. 7 alebo revidované oznámenie podľa článku 104 ods. 9.

(13)

Aktuálna celková maximálna lehota 10 mesiacov medzi termínmi na predkladanie správ, stanovenými v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 3605/93, a rozhodnutím o uvalení sankcií by mala byť v zhode so zmenenými a doplnenými lehotami v rámci každého kroku postupu a možnosťou vydať revidované odporúčania podľa článku 104 ods. 7 zmluvy alebo revidované oznámenia podľa článku 104 ods. 9. Preto je potrebné, aby sa celková maximálna lehota upravila v súlade s týmito zmenami a doplneniami.

(14)

Tiež je potrebné upraviť ustanovenia, ktoré sa uplatňujú pri výkone postupu pri nadmernom schodku v prípade Spojeného kráľovstva, ktoré sú stanovené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1467/97, tak, aby odrážali tieto zmeny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1467/97 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú týmito odsekmi:

„2.   Komisia a Rada pri posudzovaní a rozhodovaní o existencii nadmerného schodku v súlade s článkom 104 ods. 3 až 6 zmluvy môžu považovať prekročenie referenčnej hodnoty v dôsledku výrazného hospodárskeho poklesu za mimoriadne v zmysle druhej zarážky článku 104 ods. 2 písm. a) v prípade, že prekročenie referenčnej hodnoty je dôsledkom zápornej miery ročného rastu HDP alebo kumulovaného poklesu produkcie počas dlhšieho obdobia s veľmi nízkym indexom ročného rastu HDP v pomere k jeho potenciálu.

3.   Komisia pri príprave správy podľa článku 104 ods. 3 zmluvy zohľadní ostatné významné faktory, ako sú uvedené v spomínanom článku. Správa náležite odráža vývoj hospodárskej situácie v strednodobom výhľade (najmä potenciálny rast, prevažujúce cyklické podmienky, vykonávanie politík v kontexte lisabonskej agendy a politík na podporu výskumu a vývoja a inovácie) a vývoj strednodobého stavu rozpočtu (najmä snahy o fiškálnu konsolidáciu v ‚priaznivom čase’, udržateľnosť dlhu, verejné investície a celkovú kvalitu verejných financií). Okrem toho Komisia náležite zohľadní všetky ostatné faktory, ktoré sú podľa názoru dotknutého členského štátu významné preto, aby sa z kvalitatívneho hľadiska komplexne posúdilo prekročenie referenčnej hodnoty, a ktoré členský štát predložil Komisii a Rade. V tejto súvislosti sa osobitná pozornosť venuje rozpočtovým snahám o zvýšenie alebo udržanie vysokej úrovne finančných príspevkov určených na posilnenie medzinárodnej solidarity a dosiahnutie cieľov európskej politiky, najmä pokiaľ ide o zjednocovanie Európy, ak má tento proces škodlivý vplyv na rast a fiškálne zaťaženie jednotlivých členských štátov. Vyvážené celkové hodnotenie zahŕňa všetky tieto faktory.

4.   Ak sa predtým, ako sa významné faktory uvedené v odseku 3 zohľadnia, úplne splní dvojnásobná podmienka, že schodok sektora verejnej správy zostane na úrovni blízkej k referenčnej hodnote a jej prekročenie nad referenčnú hodnotu má dočasný charakter, tieto faktory sa tiež zohľadnia v krokoch vedúcich k rozhodnutiu o existencii nadmerného schodku, ako sa predpokladá v odsekoch 4, 5 a 6 článku 104 zmluvy. Vyvážené celkové hodnotenie, ktoré má vykonať Rada, obsahuje všetky tieto faktory.

5.   Komisia a Rada náležite zvážia vo všetkých rozpočtových hodnoteniach v rámci postupu pri nadmernom schodku vykonávanie dôchodkových reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový systém, ktorý zahŕňa povinný, plne financovaný pilier.

6.   Ak Rada na základe článku 104 ods. 6 zmluvy rozhodla, že v niektorom členskom štáte existuje nadmerný schodok, Komisia a Rada tiež zohľadnia významné faktory uvedené v odseku 3 v nasledujúcich procesných krokoch článku 104 vrátane tých, ktoré sú vymedzené v článku 3 ods. 5 a článku 5 ods. 2 tohto nariadenia. Takéto významné faktory sa však nezohľadnia v prípade rozhodnutia Rady podľa článku 104 ods. 12 zmluvy o zrušení niektorých alebo všetkých svojich rozhodnutí podľa článku 104 odsekov 6 až 9 a odseku 11.

7.   V prípade členského štátu, v ktorom schodok síce prekračuje referenčnú hodnotu, ale zostáva blízko nej a zároveň odráža vykonávanie dôchodkových reforiem, ktorými sa zavádza viacpilierový systém, zahŕňajúci povinný, plne financovaný pilier, Komisia a Rada tiež zvážia náklady reformy verejne spravovaného piliera pri hodnotení vývoja údajov o schodku PND. Na tieto účely sa čisté náklady reformy zvážia na lineárne zostupnom základe na prechodné obdobie piatich rokov. Tieto čisté náklady sa tiež zohľadnia v prípade rozhodnutia Rady podľa článku 104 ods. 12 zmluvy o zrušení niektorých alebo všetkých svojich rozhodnutí podľa článku 104 odsekov 6 až 9 a odseku 11, ak sa schodok podstatne a nepretržite znižoval a dosiahol úroveň, ktorá sa približuje k referenčnej hodnote.“

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Rada rozhodne o existencii nadmerného schodku v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy spravidla do štyroch mesiacov od termínov na predkladanie správ stanovených v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 3605/93. Ak Rada rozhodne o existencii nadmerného schodku, súčasne pre dotknutý členský štát vydá odporúčania v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza týmito odsekmi:

„4.   Odporúčanie Rady, vydané v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy ustanoví lehotu v dĺžke nanajvýš šiestich mesiacov na to, aby dotknutý členský štát podnikol účinné kroky. Odporúčanie Rady tiež ustanoví lehotu na vykonanie korekcie nadmerného schodku, ktorá sa musí ukončiť v roku, ktorý nasleduje po jeho zistení, pokiaľ sa nevyskytnú osobitné okolnosti. Rada vo svojom odporúčaní vyžaduje od členského štátu, aby dosiahol minimálne ročné zlepšenie najmenej 0,5 % HDP ako meradlo svojich cyklicky upravených zostatkov, očistených od jednorazových alebo dočasných opatrení, aby sa zaistilo dosiahnutie korekcie nadmerného schodku do konečného termínu stanoveného v odporúčaní.

5.   Ak sa podnikli účinné kroky v súlade s odporúčaním podľa článku 104 ods. 7 zmluvy a po prijatí odporúčania sa vyskytnú neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti s vážnymi nepriaznivými dôsledkami na verejné financie, Rada môže na základe odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí revidovaného odporúčania podľa článku 104 ods. 7. Takéto revidované odporúčanie môže pri zohľadnení významných faktorov uvedených v článku 2 ods. 3 tohto nariadenia najmä o rok predĺžiť lehotu na vykonanie korekcie nadmerného schodku. Rada posúdi existenciu neočakávaných nepriaznivých hospodárskych udalostí s vážnymi negatívnymi dôsledkami na verejné financie na pozadí hospodárskych predpovedí uvedených vo svojom odporúčaní.“

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Akékoľvek rozhodnutie Rady, ktorým sa predkladá oznámenie dotknutému zúčastnenému členskému štátu, aby prijal opatrenia na zníženie schodku v súlade s článkom 104 ods. 9 zmluvy, sa prijme do dvoch mesiacov od rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje, že nebolo prijaté žiadne účinné opatrenie v súlade s článkom 104 ods. 8. Rada vo svojom oznámení vyžaduje od členského štátu, aby dosiahol minimálne ročné zlepšenie najmenej 0,5 % HDP ako meradlo svojich cyklicky upravených zostatkov, očistených od jednorazových alebo dočasných opatrení, aby sa zaistilo dosiahnutie korekcie nadmerného schodku do konečného termínu stanoveného v oznámení.

2.   Ak sa podnikli účinné kroky v súlade s oznámením podľa článku 104 ods. 9 zmluvy a po prijatí oznámenia sa vyskytnú neočakávané nepriaznivé hospodárske udalosti s vážnymi nepriaznivými dôsledkami na verejné financie, Rada môže na základe odporúčania Komisie rozhodnúť o prijatí revidovaného oznámenia podľa článku 104 ods. 9 zmluvy. Takéto revidované oznámenie môže pri zohľadnení významných faktorov uvedených v článku 2 ods. 3 tohto nariadenia najmä o rok predĺžiť lehotu na vykonanie korekcie nadmerného schodku. Rada posúdi existenciu neočakávaných nepriaznivých hospodárskych udalostí s vážnymi negatívnymi dôsledkami na verejné financie na pozadí hospodárskych predpovedí uvedených vo svojom oznámení.“

4.

V článku 6 sa v druhej vete slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „štyroch mesiacov“.

5.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

V prípade, že zúčastnený členský štát nekoná podľa po sebe nasledujúcich rozhodnutí Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 a 9 zmluvy, rozhodnutie Rady o uvalení sankcií v súlade s článkom 104 ods. 11 sa spravidla prijme do šestnástich mesiacov od termínov na podávanie správ stanovených v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 3605/93. V prípade, že sa uplatňuje článok 3 ods. 5 alebo článok 5 ods. 2 tohto nariadenia, lehota šestnástich mesiacov sa primerane zmení a doplní. Urýchlený postup sa použije v tom prípade, keď Komisia rozhodne, že úmyselne plánovaný schodok je nadmerný.“

6.

Článok 9 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Lehota, počas ktorej sa postup odkladá, sa nezapočítava do lehoty uvedenej v článku 6 ani do lehoty uvedenej v článku 7 tohto nariadenia.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Po uplynutí lehoty uvedenej v prvej vete článku 3 ods. 4 a po uplynutí lehoty uvedenej v druhej vete článku 6 tohto nariadenia, Komisia oznámi Rade, či považuje prijaté opatrenia za dostatočné na zaistenie dostatočného pokroku na dosiahnutie korekcie nadmerného schodku v lehote stanovenej Radou za predpokladu, že sa úplne vykonávajú a že hospodársky vývoj zodpovedá predpovediam. Stanovisko Komisie sa zverejňuje.“

7.

Odkazy na články 104c, 109e, 109f a 210 zmluvy sa nahrádzajú v celom nariadení odkazmi na články 104, 116, 117 a 269. Odkaz na článok D Zmluvy o Európskej únii sa nahrádza odkazom na článok 4.

8.

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1467/97 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 27. júna 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ C 144, 14.6.2005, s. 16.

(2)  Stanovisko z 9. júna 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(5)  Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 1.

(6)  Príloha 2 k záverom Európskej rady z 22. a 23. marca 2005.

(7)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

LEHOTY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

1.

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi Rada pri prijímaní rozhodnutí v oddieloch 2, 3 a 4 tohto nariadenia zohľadní rozdielny rozpočtový rok Spojeného kráľovstva tak, aby prijímala rozhodnutia týkajúce sa Spojeného kráľovstva v takom časovom okamihu svojho rozpočtového roka, ktorý zodpovedá okamihom, v ktorých sa prijímajú alebo budú prijímať rozhodnutia týkajúce sa ostatných členských štátov.

2.

Ustanovenia uvedené v stĺpci I sa nahrádzajú ustanoveniami uvedenými v stĺpci II.

Stĺpec I

Stĺpec II

‚spravidla do štyroch mesiacov od termínov na predkladanie správ stanovených v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 3605/93’

(článok 3 ods. 3)

‚spravidla do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roka, v ktorom vznikol schodok’

‚rok nasledujúci po svojom označení’

(článok 3 ods. 4)

‚rozpočtový rok nasledujúci po svojom označení’

‚spravidla do šestnástich mesiacov od termínov na predkladanie správ stanovených v článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 3605/93’

(článok 7)

‚spravidla do osemnástich mesiacov po skončení rozpočtového roka, v ktorom vznikol schodok’

‚predchádzajúci rok’

(článok 12 ods. 1)

‚predchádzajúci rozpočtový rok’“


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1057/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 6. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1058/2005

zo 6. júla 2005,

ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, ktoré sa vzťahuje na spoločnú organizáciu trhu v sektore obilnín (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Pri zohľadnení aktuálnej situácie na trhu s obilninami sa ukazuje ako vhodné otvoriť pri jačmeni výberové konanie o náhradách za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ktoré stanovuje niektoré podmienky použitia nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytnutie náhrad za vývoz, ako aj o opatrenia, ktoré treba v prípade porušenia prijať v sektore obilnín (2).

(2)

Podmienky použitia postupu výberového konania boli ustanovené na účel stanovenia náhrady za vývoz nariadením (ES) č. 1501/95. Jedným zo záväzkov, ktoré sa vzťahujú na výberové konanie, je aj povinnosť podať žiadosť o vývozný certifikát a poskytnúť záruku. Je potrebné stanoviť výšku tejto záruky.

(3)

Bude treba určiť špecifickú dĺžku trvania platnosti pre certifikáty udelené v rámci tohto výberového konania. Táto lehota platnosti musí zodpovedať potrebám svetového trhu na hospodársky rok 2005/2006.

(4)

Na zabezpečenie rovnakého posudzovania všetkých zainteresovaných je potrebné stanoviť, že dĺžka trvania platnosti udelených certifikátov bude rovnaká.

(5)

Správny priebeh postupu výberového konania týkajúceho sa vývozu si vyžaduje stanoviť minimálne množstvo, ako aj termín a formu odovzdania ponúk kompetentným úradom.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristúpilo sa k výberovému konaniu o náhrade za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1501/95.

2.   Toto výberové konanie sa vzťahuje na jačmeň, ktorý sa bude vyvážať do Alžírska, Bahrajnu, Egypta, Iránu, Iraku, Izraela, Jemenu, Jordánska, Kuvajtu, Libanonu, Líbie, Maroka, Mauritánie, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Sýrie a Tuniska.

3.   Výberové konanie je otvorené až do 22. júna 2006. Počas jeho trvania sa pristupuje k týždenným výberovým konaniam, pri ktorých sa množstvá a dátumy predloženia ponúk určujú na základe oznámenia o výberovom konaní.

Na rozdiel od článku 4 ods. 4 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1501/95 sa termín predloženia ponúk pri prvom čiastočnom výberovom konaní končí 14. júla 2005.

Článok 2

Táto ponuka je platná len vtedy, ak sa vzťahuje na množstvo minimálne 1 000 ton.

Článok 3

Záruka uvedená v článku 5 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1501/95 predstavuje 12 EUR za jednu tonu.

Článok 4

1.   Na rozdiel od článku 23 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (3) sa vývozné certifikáty udelené v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 považujú na určenie ich času trvania za poskytnuté v deň predloženia ponuky.

2.   Vývozné certifikáty udelené v rámci výberového konania uvedeného v tomto nariadení sú platné od dátumu ich poskytnutia v zmysle odseku 1 až do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

Článok 5

Členské štáty odovzdajú Komisii ponuky predložené v elektronickej podobe najneskôr jeden a pol hodiny po uplynutí lehoty na týždňové predkladanie ponúk, tak ako je to uvedené v oznámení o výberovom konaní, s použitím formulára pripojeného v prílohe.

V prípade neposkytnutia ponúk členské štáty budú o tom informovať Komisiu v rovnakom termíne, ako je uvedené v prvom pododseku.

Hodiny stanovené na predkladanie ponúk predstavujú hodiny belgického času.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po dni jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA

Formulár (1)

Výberové konanie o náhrade za vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín

(nariadenie (ES) č. 1058/2005)

(Koniec lehoty na predkladanie ponúk)

1

2

3

Očíslovanie predkladateľov ponúk

Množstvá v tonách

Výška náhrady za vývoz v eurách/tona

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atď.

 

 


(1)  Prosím, pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1059/2005

zo 6. júla 2005,

ktoré sa týka otvorenia výberového konania o náhradách za vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, ktoré sa vzťahuje na spoločnú organizáciu trhu v sektore obilnín (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Pri zohľadnení aktuálnej situácie na trhu s obilninami sa ukazuje ako vhodné otvoriť pri mäkkej pšenici výberové konanie o náhradách za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 o poskytovaní vývozných náhrad za obilie a o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(2)

Podmienky použitia postupu výberového konania boli ustanovené na účely stanovenia náhrady za vývoz nariadením (ES) č. 1501/95. Jedným zo záväzkov, ktoré sa vzťahujú na výberové konanie, je aj povinnosť podať žiadosť o vývozný certifikát a poskytnúť záruku. Je potrebné stanoviť výšku tejto záruky.

(3)

Bude treba určiť špecifickú dĺžku trvania platnosti certifikátov udelených v rámci tohto výberového konania. Táto dĺžka platnosti musí zodpovedať potrebám svetového trhu na hospodársky rok 2005/2006.

(4)

Na zabezpečenie rovnakého posudzovania všetkých zainteresovaných je potrebné stanoviť, že dĺžka trvania platnosti udelených certifikátov bude rovnaká.

(5)

Aby sa predišlo opätovnému dovozu, vývozné náhrady sa budú prideľovať iba na vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Správny priebeh postupu výberového konania týkajúce sa vývozu si vyžaduje stanoviť minimálne množstvo, ako aj termín a formu odovzdania ponúk kompetentným úradom.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristúpilo sa k výberovému konaniu o náhrade za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1501/95.

2.   Toto výberové konanie sa vzťahuje na mäkkú pšenicu, ktorá sa bude vyvážať na miesta určenia okrem Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (3) a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska, Rumunska a Švajčiarska.

3.   Výberové konanie je otvorené až do 22. júna 2006. Počas jeho trvania sa pristupuje k týždenným výberovým konaniam, pri ktorých sa množstvá a dátumy predloženia ponúk určujú na základe oznámenia o výberovom konaní.

Na rozdiel od článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa termín predloženia ponúk pri prvom čiastočnom výberovom konaní končí 14. júla 2005.

Článok 2

Táto ponuka je platná len vtedy, ak sa vzťahuje na množstvo minimálne 1 000 ton.

Článok 3

Záruka uvedená v článku 5 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1501/95 predstavuje 12 EUR na jednu tonu.

Článok 4

1.   Na rozdiel od článku 23 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa vývozné certifikáty udelené v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 považujú pre určenie ich dĺžky trvania za poskytnuté v deň predloženia ponuky.

2.   Vývozné certifikáty udelené v rámci výberového konania uvedeného v tomto nariadení sú platné od dátumu ich poskytnutia v zmysle odseku 1 až do konca štvrtého nasledujúceho mesiaca.

Článok 5

Členské štáty odovzdajú Komisii ponuky predložené v elektronickej podobe najneskôr jeden a pol hodiny po uplynutí lehoty na týždenné predkladanie ponúk, tak ako je to uvedené v oznámení o výberovom konaní, s použitím formulára pripojeného v prílohe.

V prípade neposkytnutia ponúk budú členské štáty informovať o tom Komisiu v rovnakom termíne, ako je uvedené v prvom pododseku.

Hodiny stanovené na predkladanie ponúk predstavujú hodiny belgického času.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Vrátane Kosova, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA

Formulár (1)

Výberové konanie o náhrade za vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

(nariadenie (ES) č. 1059/2005)

(Koniec termínu na predkladanie ponúk)

1

2

3

Očíslovanie predkladateľov ponúk

Množstvá v tonách

Výška náhrady za vývoz v eurách/tona

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atď.

 

 


(1)  Prosím, pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1060/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) určuje postupy a podmienky uvedenia do predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) o ustanovení spoločných podrobných pravidiel overovania použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné otvoriť stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz 30 000 ton pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry.

(4)

Musia byť stanovené špeciálne podmienky na zabezpečenie pravidelnosti operácií a ich kontroly. Preto je účelné vytvoriť systém garancií, ktorý zabezpečí dodržiavanie sledovaných cieľov, a pritom umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre operátorov. Je teda vhodné pozmeniť niektoré predpisy, najmä nariadenie (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby sa zabránilo opätovnému dovozu, náhrady podľa tohto nariadenia by sa mali udeliť len na vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Článok 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnosť, aby boli úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a miestom výstupu do výšky určitého stropu. Vzhľadom na zemepisnú polohu Slovenskej republiky je vhodné uplatniť uvedené opatrenie.

(7)

Z dôvodu modernizácie systému riadenia je nevyhnutné, aby sa Komisiou požadované informácie predkladali v elektronickej podobe.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Slovenská intervenčná agentúra vykoná stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 30 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín, s výnimkou Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4), Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované so zreteľom na toto nariadenie sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 16 tretieho pododseku nariadenia (EHS) č. 2131/93 cenou za vývoz je cena uvedená v ponuke bez mesačného zvýšenia.

4.   V súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 budú úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a skutočným miestom výstupu do výšky limitu určeného vo výzve na predkladanie ponúk.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nesmú sprevádzať žiadosti o vývozné povolenia v rámci článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Na rozdiel od ustanovení článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 termín na predkladanie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 14. júla 2005 o 9.00 hod. (bruselského času).

Termín na predkladanie ponúk pre nasledujúce čiastkové verejné súťaže uplynie vždy vo štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času), s výnimkou 21. júla 2005, 4. augusta 2005, 18. augusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. V týchto týždňoch nebudú otvorené žiadne verejné súťaže.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky treba predkladať slovenskej intervenčnej agentúre na nasledujúcej adrese:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 58 24 33 62.

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a účastník verejnej súťaže, ak si to želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred, alebo počas odvozu zo skladu, podľa výberu účastníka verejnej súťaže, obojstranný odber vzoriek na analýzu, a to najmenej 1 vzorku na 500 ton. Intervenčnú agentúru môže zastúpiť splnomocnenec za podmienky, že to nebude skladovateľ.

Obojstranné odobratie vzoriek a ich analýza sa vykonajú v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti účastníkom verejnej súťaže alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Účastník verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu:

a)

vyššiu, ako bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk;

b)

vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu, ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže byť až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre percentuálny obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť dovolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu, ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v ods. 1 písm. b), účastník verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevziať príslušnú zásielku.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. b) bude účastník zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok vykonaných analýz poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, účastník verejnej súťaže nemôže prevziať príslušnú zásielku. Zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, bude až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch podľa článku 7 ods. 2 prvého pododseku písm. b) a ods. 3 môže účastník požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v plánovanej kvalite bez ďalších nákladov. V takých prípadoch zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od žiadosti účastníka verejnej súťaže. Účastník verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu na formulári uvedenom v prílohe I.

Ak v termíne najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti účastníka verejnej súťaže o výmenu po následných výmenách účastník nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých povinností vrátane zábezpek po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však dôjde k vyskladneniu pšenice obyčajnej pred výsledkami analýz podľa článku 6, všetky riziká nesie účastník verejnej súťaže od chvíle prevzatia zásielky, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných nárokov (opravných prostriedkov) účastníka verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady v súvislosti s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v článku 6, okrem tých uvedených v článku 7 ods. 3, sú na ťarchu Európskeho poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na vysilážovanie. Náklady na vysilážovanie a prípadné doplňujúce analýzy požadované účastníkom verejnej súťaže hradí účastník.

Článok 10

Na rozdiel od ustanovení článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92 na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznom povolení, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T 5, musia byť uvedené údaje podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka poskytnutá v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných povolení účastníkom verejnej súťaže.

2.   Na rozdiel od ustanovení článku 17 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 povinnosť vývozu je krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a vydraženou cenou a nikdy nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto sumy sa zloží pri vydaní povolenia a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Slovenská intervenčná agentúra zašle Komisii v elektronickej podobe prevzaté ponuky najneskôr do dvoch hodín po uplynutí termínu na predkladanie ponúk. Treba ich odovzdať v súlade so schémou uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 636/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 25).

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielky v rámci stálej výzvy na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1060/2005)

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Adresa sila

Zdôvodnenie odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Podľa článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

po litovsky

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

po lotyšsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


PRÍLOHA III

Formulár (1)

Stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe slovenskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslovanie účastníkov

Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Cena ponuky

(v EUR na tonu) (2)

Bonifikácie (+)

Zrážky z ceny (–)

(v EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(v EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Do tejto ceny sú zahrnuté bonifikácie alebo zrážky pripadajúce na zásielku, ktorej sa týka ponuka.

(3)  Obchodné náklady zodpovedajú nákladom na služby a poistenie, ktoré vznikli od času vyskladnenia z intervenčných zásob až po fázu FOB v prístave nakládky, s výnimkou nákladov na dopravu. Oznámené náklady sú určené na základe priemerných skutočných nákladov zaznamenaných intervenčnou agentúrou počas 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu začiatku obdobia na predkladanie ponúk a vyjadrujú sa v EUR/t.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1061/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe poľskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) určuje postupy a podmienky uvedenia do predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) ustanovuje spoločné podrobné pravidlá overovania použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné otvoriť stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz 250 000 ton pšenice obyčajnej v držbe poľskej intervenčnej agentúry.

(4)

Musia byť stanovené špeciálne podmienky na zabezpečenie pravidelnosti operácií a ich kontroly. Preto je účelné vytvoriť systém garancií, ktorý zabezpečí dodržiavanie sledovaných cieľov a pritom umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre operátorov. Je teda vhodné pozmeniť niektoré predpisy, najmä nariadenie (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby sa zabránilo opätovnému dovozu, náhrady podľa tohto nariadenia by sa mali udeliť len na vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Z dôvodu modernizácie systému riadenia je nevyhnutné, aby boli Komisiou vyžadované informácie predkladané v elektronickej podobe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Poľská intervenčná agentúra vykoná stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 250 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín, s výnimkou Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované z titulu tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 16 tretieho pododseku nariadenia (EHS) č. 2131/93 cenou za vývoz je cena uvedená v ponuke bez mesačného zvýšenia.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nesmú sprevádzať žiadosti o vývozné licencie v rámci článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Na rozdiel od ustanovení článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93 termín na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie dňa 14. júla 2005 o 9.00 hod. (bruselského času).

Termín na predkladanie ponúk pre nasledujúce čiastkové verejné súťaže uplynie vždy vo štvrtok o 9.00 hod. (bruselského času), s výnimkou dňa 21. júla 2005, 4. augusta 2005, 18. augusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. V týchto týždňoch nebudú otvorené žiadne verejné súťaže.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky treba predložiť poľskej intervenčnej agentúre na nasledujúcej adrese:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 78 10

Fax: (48-22) 661 78 26

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a účastník verejnej súťaže, ak si to želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred, alebo počas odvozu zo skladu, podľa výberu účastníka verejnej súťaže, obojstranný odber vzoriek na analýzu, a to najmenej 1 vzorku na 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocnencom za podmienky, že to nebude skladovateľ.

Obojstranné odobratie vzoriek a ich analýza sa vykonajú v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti účastníkom verejnej súťaže alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Účastník verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu:

a)

vyššiu, ako bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk;

b)

vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu, ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže byť až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre percentuálny obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy k nariadeniu (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť dovolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu, ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v písm. b), účastník verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevziať príslušnú zásielku.

V prípade uvedenom v písmene b) účastník bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok vykonaných analýz poukazuje na nižšiu kvalitu, ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, účastník verejnej súťaže nemôže prevziať príslušnú zásielku. Zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, bude až po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch podľa článku 7 ods. 2 prvého pododseku písm. b) a ods. 3 účastník môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v plánovanej kvalite bez ďalších nákladov. V tom prípade zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky sa musí vykonať najneskôr do troch dní od žiadosti účastníka verejnej súťaže. Účastník verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu na formulári uvedenom v prílohe I.

Ak v termíne najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti účastníka verejnej súťaže o výmenu, po následných výmenách, účastník nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých povinností, vrátane zábezpek, po tom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však k vyskladneniu pšenice obyčajnej dôjde pred výsledkami analýz podľa článku 6, všetky riziká nesie účastník verejnej súťaže od chvíle prevzatia zásielky, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných nárokov (opravných prostriedkov) účastníka verejnej súťaže voči skladovateľovi

2.   Náklady v súvislosti s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v čl. 6, okrem tých uvedených v čl. 7 ods. 3, sú na ťarchu Európskeho poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na vysilážovanie. Náklady na vysilážovanie a prípadné doplňujúce analýzy požadované účastníkom verejnej súťaže znáša účastník.

Článok 10

Na rozdiel od ustanovení článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92, na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 bod b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5, musia byť uvedené údaje podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka poskytnutá v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií účastníkom verejnej súťaže.

2.   Na rozdiel od ustanovení článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, povinnosť vývozu je krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a vydraženou cenou a nikdy nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto sumy sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Poľská intervenčná agentúra v elektronickej podobe zašle Komisii prevzaté ponuky najneskôr do dvoch hodín po uplynutí termínu na podanie ponúk. Musia byť odovzdané v súlade so schémou uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielky v rámci stálej výzvy na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe poľskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1061/2005)

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Adresa sila

Zdôvodnenie odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Podľa článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

po litovsky

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

po lotyšsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


PRÍLOHA III

Formulár (1)

Stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe poľskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslovanie účastníkov

Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Cena ponuky

(v EUR na tonu) (2)

Bonifikácie (+)

Zrážky z ceny (–)

(v EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(v EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Do tejto ceny sú zahrnuté bonifikácie alebo zrážky pripadajúce na zásielku, ktorej sa týka ponuka.

(3)  Obchodné náklady zodpovedajú nákladom na služby a poistenie, ktoré vznikli od času vyskladnenia z intervenčných zásob až po fázu FOB v prístave nakládky, s výnimkou nákladov na dopravu. Oznámené náklady sú určené na základe priemerných skutočných nákladov zaznamenaných intervenčnou agentúrou počas 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu začiatku obdobia na predkladanie ponúk a vyjadrujú sa v EUR/t.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1062/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2), určuje postupy a podmienky uvedenia do predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné otvoriť stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz 80 000 ton pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry.

(4)

Musia byť stanovené špeciálne podmienky na zabezpečenie pravidelnosti operácií a ich kontroly. Preto je účelné vytvoriť systém garancií, ktorý zabezpečí dodržiavanie sledovaných cieľov a pritom umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre operátorov. Je teda vhodné pozmeniť niektoré predpisy, najmä nariadenie (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby sa zabránilo opätovnému dovozu, náhrady podľa tohto nariadenia by sa mali udeliť len pre vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Článok 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnosť, aby boli úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a miestom výstupu, do výšky určitého stropu. Vzhľadom na zemepisnú polohu Rakúskej republiky je vhodné uplatniť uvedené opatrenie.

(7)

Z dôvodu modernizácie systému riadenia, je nevyhnutné, aby boli Komisiou vyžadované informácie predkladané v elektronickej podobe.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rakúska intervenčná agentúra vykoná stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 80 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory (4) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované z titulu tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2, nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 16 tretí pododsek nariadenia (EHS) č. 2131/93, cenou za vývoz je cena uvedená v ponuke, bez mesačného zvýšenia.

4.   V súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní budú preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a skutočným miestom výstupu, do výšky limitu určeného vo výzve na predkladanie ponúk.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nesmú byť sprevádzané žiadosťami o vývozné licencie v rámci článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5)

Článok 5

1.   Na rozdiel od ustanovení článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93, termín na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie dňa 14. júla 2005 o 9. hodine (bruselského času).

Termín na predloženie ponúk pre nasledujúce čiastkové verejné súťaže uplynie vždy vo štvrtok o 9. hodine (bruselského času), s výnimkou dňa 21. júla 2005, 4. augusta 2005, 18. augusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. V týchto týždňoch nebudú otvorené žiadne verejné súťaže.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9. hodine (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť podané na rakúsku intervenčnú agentúru na nasledujúcu adresu:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax:

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a účastník verejnej súťaže, ak si to želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred alebo počas odvozu zo skladu, podľa výberu účastníka verejnej súťaže, obojstranný odber vzoriek na analýzu, a to najmenej 1 vzorku na 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocnencom za podmienky, že to nebude skladovateľ.

Obojstranné odobratie vzoriek a ich analýza sa vykoná v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti účastníkom verejnej súťaže, alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Účastník verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu:

a)

vyššiu ako bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk;

b)

vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže byť až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre percentuálny obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy nariadenia (EHS) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť dovolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v bode b), účastník verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevziať príslušnú zásielku.

V prípade uvedenom v písmene (b) účastník bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru, na formulári uvedenom v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok vykonaných analýz poukazuje na nižšiu kvalitu ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii účastník verejnej súťaže nemôže prevziať príslušnú zásielku. Zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, bude až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch podľa článku 7, ods. 2 písmeno b) a ods. 3 účastník môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v plánovanej kvalite, bez ďalších nákladov, zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky musí byť vykonaná najneskôr do troch dní od žiadosti účastníka verejnej súťaže. Účastník verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu na formulári uvedenom v prílohe I.

Ak v termíne najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti účastníka verejnej súťaže o výmenu, po následných výmenách, účastník nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých povinností, vrátane zábezpek, potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však k vyskladneniu pšenice obyčajnej dôjde pred výsledkami analýz podľa článku 6, všetky riziká nesie účastník verejnej súťaže od chvíle prevzatia zásielky, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných nárokov (opravných prostriedkov) účastníka verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady v súvislosti s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v čl. 6, okrem tých uvedených v čl. 7 ods. 3, sú na ťarchu Európskeho poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na vysilážovanie. Náklady na vysilážovanie a prípadné doplňujúce analýzy požadované účastníkom verejnej súťaže znáša účastník.

Článok 10

Na rozdiel od ustanovení článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92, na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 bod b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5, musia byť uvedené údaje podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka poskytnutá v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií účastníkom verejnej súťaže.

2.   Na rozdiel od ustanovení článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, povinnosť vývozu je krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a vydraženou cenou a nikdy nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto sumy sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Rakúska intervenčná agentúra v elektronickej podobe zašle Komisii prevzaté ponuky najneskôr do dvoch hodín po uplynutí termínu na podanie ponúk. Musia byť odovzdané v súlade so schémou uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda platnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielky v rámci stálej výzvy na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1062/2005)

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Adresa sila

Zdôvodnenie odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Podľa článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

po litovsky

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

po lotyšsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


PRÍLOHA III

Formulár (1)

Stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslovanie účastníkov

Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Cena ponuky

(v EUR na tonu) (2)

Bonifikácie (+)

Zrážky z ceny (–)

(v EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(v EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Do tejto ceny sú zahrnuté bonifikácie alebo zrážky pripadajúce na zásielku, ktorej sa týka ponuka.

(3)  Obchodné náklady zodpovedajú nákladom na služby a poistenie, ktoré vznikli od času vyskladnenia z intervenčných zásob až po fázu FOB v prístave nakládky, s výnimkou nákladov na dopravu. Oznámené náklady sú určené na základe priemerných skutočných nákladov zaznamenaných intervenčnou agentúrou počas 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu začiatku obdobia na predkladanie ponúk a vyjadrujú sa v EUR/t.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1063/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2), určuje postupy a podmienky uvedenia do predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné otvoriť stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz 180 000 ton pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry.

(4)

Musia byť stanovené špeciálne podmienky na zabezpečenie pravidelnosti operácií a ich kontroly. Preto je účelné vytvoriť systém garancií, ktorý zabezpečí dodržiavanie sledovaných cieľov a pritom umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre operátorov. Je teda vhodné pozmeniť niektoré predpisy, najmä nariadenie (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby sa zabránilo opätovnému dovozu, náhrady podľa tohto nariadenia by sa mali udeliť len pre vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Článok 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnosť, aby boli úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a miestom výstupu, do výšky určitého stropu. Vzhľadom na zemepisnú polohu Českej republiky je vhodné uplatniť uvedené opatrenie.

(7)

Z dôvodu modernizácie systému riadenia, je nevyhnutné, aby boli Komisiou vyžadované informácie predkladané v elektronickej podobe.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Česká intervenčná agentúra vykoná stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 180 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory (4) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované z titulu tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2, nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 16 tretí pododsek nariadenia (EHS) č. 2131/93, cenou za vývoz je cena uvedená v ponuke, bez mesačného zvýšenia.

4.   V súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní budú preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a skutočným miestom výstupu, do výšky limitu určeného vo výzve na predkladanie ponúk.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nesmú byť sprevádzané žiadosťami o vývozné licencie v rámci článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Na rozdiel od ustanovení článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93, termín na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie dňa 14. júla 2005 o 9. hodine (bruselského času).

Termín na predloženie ponúk pre nasledujúce čiastkové verejné súťaže uplynie vždy vo štvrtok o 9. hodine (bruselského času), s výnimkou dňa 21. júla 2005, 4. augusta 2005, 18. augusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. V týchto týždňoch nebudú otvorené žiadne verejné súťaže.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9. hodine (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť predložené českej intervenčnej agentúre na nasledujúcu adresu:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel.: (420) 222 871 667/403

Fax: (420) 222 296 806 404

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a účastník verejnej súťaže, ak si to želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred alebo počas odvozu zo skladu, podľa výberu účastníka verejnej súťaže, obojstranný odber vzoriek na analýzu, a to najmenej 1 vzorku na 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocnencom za podmienky, že to nebude skladovateľ.

Obojstranné odobratie vzoriek a ich analýza sa vykoná v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti účastníkom verejnej súťaže, alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz v elektronickej podobe postúpia Komisii.

Článok 7

1.   Účastník verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu:

a)

vyššiu ako bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk;

b)

vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže byť až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre percentuálny obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy nariadenia (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť dovolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v bode b), účastník verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevziať príslušnú zásielku.

V prípade uvedenom v písmene b) účastník bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru, na formulári uvedenom v prílohe II.

3.   Ak konečný výsledok vykonaných analýz poukazuje na nižšiu kvalitu ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii účastník verejnej súťaže nemôže prevziať príslušnú zásielku. Zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, bude až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe II.

Článok 8

V prípadoch podľa článku 7, ods. 2 písmeno b) a ods. 3 účastník môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v plánovanej kvalite, bez ďalších nákladov, zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky musí byť vykonaná najneskôr do troch dní od žiadosti účastníka verejnej súťaže. Účastník verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu na formulári uvedenom v prílohe II.

Ak v termíne najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti účastníka verejnej súťaže o výmenu, po následných výmenách, účastník nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých povinností, vrátane zábezpek, potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe II.

Článok 9

1.   Ak však k vyskladneniu pšenice obyčajnej dôjde pred výsledkami analýz podľa článku 6, všetky riziká nesie účastník verejnej súťaže od chvíle prevzatia zásielky, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných nárokov (opravných prostriedkov) účastníka verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady v súvislosti s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v čl. 6, okrem tých uvedených v čl. 7 ods. 3, sú na ťarchu Európskeho poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na vysilážovanie. Náklady na vysilážovanie a prípadné doplňujúce analýzy požadované účastníkom verejnej súťaže znáša účastník.

Článok 10

Na rozdiel od ustanovení článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92, na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 bod b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5, musia byť uvedené údaje podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka poskytnutá v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií účastníkom verejnej súťaže.

2.   Na rozdiel od ustanovení článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, povinnosť vývozu je krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a vydraženou cenou a nikdy nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto sumy sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Česká intervenčná agentúra zašle v elektronickej podobe Komisii prevzaté ponuky najneskôr do dvoch hodín po uplynutí termínu na podanie ponúk. Musia byť odovzdané v súlade so schémou uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda platnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76, nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielky v rámci stálej výzvy na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1063/2005)

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Adresa sila

Zdôvodnenie odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Podľa článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

po litovsky

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

po lotyšsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


PRÍLOHA III

Formulár (1)

Stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe českej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslovanie účastníkov

Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Cena ponuky

(v EUR na tonu) (2)

Bonifikácie (+)

Zrážky z ceny (–)

(v EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(v EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Do tejto ceny sú zahrnuté bonifikácie alebo zrážky pripadajúce na zásielku, ktorej sa týka ponuka.

(3)  Obchodné náklady zodpovedajú nákladom na služby a poistenie, ktoré vznikli od času vyskladnenia z intervenčných zásob až po fázu FOB v prístave nakládky, s výnimkou nákladov na dopravu. Oznámené náklady sú určené na základe priemerných skutočných nákladov zaznamenaných intervenčnou agentúrou počas 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu začiatku obdobia na predkladanie ponúk a vyjadrujú sa v EUR/t.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1064/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe litovskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2), určuje postupy a podmienky uvedenia do predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné otvoriť stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz 150 000 ton pšenice obyčajnej v držbe litovskej intervenčnej agentúry.

(4)

Musia byť stanovené špeciálne podmienky na zabezpečenie pravidelnosti operácií a ich kontroly. Preto je účelné vytvoriť systém garancií, ktorý zabezpečí dodržiavanie sledovaných cieľov a pritom umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre operátorov. Je teda vhodné pozmeniť niektoré predpisy, najmä nariadenie (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby sa zabránilo opätovnému dovozu, náhrady podľa tohto nariadenia by sa mali udeliť len na vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Z dôvodu modernizácie systému riadenia je nevyhnutné, aby boli Komisiou vyžadované informácie predkladané v elektronickej podobe.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Litovská intervenčná agentúra vykoná stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 150 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bulharska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory (4) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované z titulu tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2, nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 16 tretí pododsek nariadenia (EHS) č. 2131/93, cenou za vývoz je cena uvedená v ponuke bez mesačného zvýšenia.

Článok 4

1.   1. Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nesmú byť sprevádzané žiadosťami o vývozné licencie v rámci článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Na rozdiel od ustanovení článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93, termín na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie dňa 14. júla 2005 o 9. hodine (bruselského času).

Termín na predloženie ponúk pre nasledujúce čiastkové verejné súťaže uplynie vždy vo štvrtok o 9. hodine (bruselského času), s výnimkou dňa 21. júla 2005, 4. augusta 2005, 18. augusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. V týchto týždňoch nebudú otvorené žiadne verejné súťaže.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9. hodine (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť predložené litovskej intervenčnej agentúre na nasledujúcu adresu:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel: 370-5-2685049

Fax: 370-5-2685061

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a účastník verejnej súťaže, ak si to želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred alebo počas odvozu zo skladu, podľa výberu účastníka verejnej súťaže, obojstranný odber vzoriek na analýzu, a to najmenej 1 vzorku na 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocnencom za podmienky, že to nebude skladovateľ.

Obojstranné odobratie vzoriek a ich analýza sa vykoná v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti účastníkom verejnej súťaže, alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz v elektronickej podobe postúpia Komisii.

Článok 7

1.   Účastník verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu:

a)

vyššiu ako bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk;

b)

vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže byť až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre percentuálny obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy nariadenia (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť dovolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v bode b), účastník verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevziať príslušnú zásielku.

V prípade uvedenom v písmene b) účastník bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru, na formulári uvedenom v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok vykonaných analýz poukazuje na nižšiu kvalitu ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, účastník verejnej súťaže nemôže prevziať príslušnú zásielku. Zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, bude až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch podľa článku 7, ods. 2 písmeno b) a ods. 3 účastník môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v plánovanej kvalite, bez ďalších nákladov, zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky musí byť vykonaná najneskôr do troch dní od žiadosti účastníka verejnej súťaže. Účastník verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu na formulári uvedenom v prílohe I.

Ak v termíne najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti účastníka verejnej súťaže o výmenu, po následných výmenách, účastník nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých povinností, vrátane zábezpek, potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však k vyskladneniu pšenice obyčajnej dôjde pred výsledkami analýz podľa článku 6, všetky riziká nesie účastník verejnej súťaže od chvíle prevzatia zásielky, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných nárokov (opravných prostriedkov) účastníka verejnej súťaže voči skladovateľovi

2.   Náklady v súvislosti s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v čl. 6, okrem tých uvedených v čl. 7 ods. 3, sú na ťarchu Európskeho poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na vysilážovanie. Náklady na vysilážovanie a prípadné doplňujúce analýzy požadované účastníkom verejnej súťaže znáša účastník.

Článok 10

Na rozdiel od ustanovení článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92, na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 bod b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5, musia byť uvedené údaje podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka poskytnutá v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií účastníkom verejnej súťaže.

2.   Na rozdiel od ustanovení článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, povinnosť vývozu je krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a vydraženou cenou a nikdy nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto sumy sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Litovská intervenčná agentúra zašle Komisii prevzaté ponuky najneskôr do dvoch hodín po uplynutí termínu na podanie ponúk. Musia byť odovzdané v súlade so schémou uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda platnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielky v rámci stálej výzvy na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe litovskeJ intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1064/2005)

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Adresa sila

Zdôvodnenie odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Podľa článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

po litovsky

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

po lotyšsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


PRÍLOHA III

Formulár (1)

Stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe litovskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslovanie účastníkov

Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Cena ponuky

(v EUR na tonu) (2)

Bonifikácie (+)

Zrážky z ceny (–)

(v EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(v EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Do tejto ceny sú zahrnuté bonifikácie alebo zrážky pripadajúce na zásielku, ktorej sa týka ponuka.

(3)  Obchodné náklady zodpovedajú nákladom na služby a poistenie, ktoré vznikli od času vyskladnenia z intervenčných zásob až po fázu FOB v prístave nakládky, s výnimkou nákladov na dopravu. Oznámené náklady sú určené na základe priemerných skutočných nákladov zaznamenaných intervenčnou agentúrou počas 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu začiatku obdobia na predkladanie ponúk a vyjadrujú sa v EUR/t.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1065/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2), určuje postupy a podmienky uvedenia do predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné otvoriť stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz 300 000 ton jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry.

(4)

Musia byť stanovené špeciálne podmienky na zabezpečenie pravidelnosti operácií a ich kontroly. Preto je účelné vytvoriť systém garancií, ktorý zabezpečí dodržiavanie sledovaných cieľov a pritom umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre operátorov. Je teda vhodné pozmeniť niektoré predpisy, najmä nariadenie (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby sa zabránilo opätovnému dovozu, náhrady podľa tohto nariadenia by sa mali udeliť len pre vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Z dôvodu modernizácie systému riadenia, je nevyhnutné, aby boli Komisiou vyžadované informácie predkladané v elektronickej podobe.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nemecká intervenčná agentúra vykoná stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz jačmeňa, ktorý sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 300 000 ton jačmeňa, ktorý sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Kanady, Lichtenštajnska, Mexika, Rumunska, Spojených štátov amerických, Srbska a Čiernej hory (4) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované z titulu tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2, nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 16 tretí pododsek nariadenia (EHS) č. 2131/93, cenou za vývoz je cena uvedená v ponuke, bez mesačného zvýšenia.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nesmú byť sprevádzané žiadosťami o vývozné licencie v rámci článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Na rozdiel od ustanovení článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93, termín na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie dňa 14. júla 2005 o 9. hodine (bruselského času).

Termín na predloženie ponúk pre nasledujúce čiastkové verejné súťaže uplynie vždy vo štvrtok o 9. hodine (bruselského času), s výnimkou dňa 21. júla 2005, 4. augusta 2005, 18. augusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. apríla 2006, 25. mája 2006 a 15. júna 2006. V týchto týždňoch nebudú otvorené žiadne verejné súťaže.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9. hodine (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť podané na nemeckú intervenčnú agentúru na nasledujúcu adresu:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax:

00 49 228 6845 3985

00 49 228 6845 3276

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a účastník verejnej súťaže, ak si to želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred alebo počas odvozu zo skladu, podľa výberu účastníka verejnej súťaže, obojstranný odber vzoriek na analýzu, a to najmenej 1 vzorku na 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocnencom za podmienky, že to nebude skladovateľ.

Obojstranné odobratie vzoriek a ich analýza sa vykoná v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti účastníkom verejnej súťaže, alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz postúpia Komisii v elektronickej podobe.

Článok 7

1.   Účastník verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu:

a)

vyššiu ako bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk;

b)

vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže byť až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 64 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre percentuálny obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy nariadenia (ES) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť dovolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v bode b), účastník verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave,

b)

alebo odmietnuť prevziať príslušnú zásielku.

V prípade uvedenom v písmene (b) účastník bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru, na formulári uvedenom v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok vykonaných analýz poukazuje na nižšiu kvalitu ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii účastník verejnej súťaže nemôže prevziať príslušnú zásielku. Zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, bude až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch podľa článku 7, ods. 2 písmeno b) a ods. 3 účastník môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky jačmeňa v plánovanej kvalite, bez ďalších nákladov, zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky musí byť vykonaná najneskôr do troch dní od žiadosti účastníka verejnej súťaže. Účastník verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu na formulári uvedenom v prílohe I.

Ak v termíne najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti účastníka verejnej súťaže o výmenu, po následných výmenách, účastník nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých povinností, vrátane zábezpek, potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však k vyskladneniu jačmeňa dôjde pred výsledkami analýz podľa článku 6, všetky riziká nesie účastník verejnej súťaže od chvíle prevzatia zásielky, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných nárokov (opravných prostriedkov) účastníka verejnej súťaže voči skladovateľovi.

2.   Náklady v súvislosti s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v čl. 6, okrem tých uvedených v čl. 7 ods. 3, sú na ťarchu Európskeho poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na vysilážovanie. Náklady na vysilážovanie a prípadné doplňujúce analýzy požadované účastníkom verejnej súťaže znáša účastník.

Článok 10

Na rozdiel od ustanovení článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92, na dokumentoch týkajúcich sa predaja jačmeňa v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 bod b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5, musia byť uvedené údaje podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka poskytnutá v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií účastníkom verejnej súťaže.

2.   Na rozdiel od ustanovení článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, povinnosť vývozu je krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a vydraženou cenou a nikdy nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto sumy sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Nemecká intervenčná agentúra zašle Komisii v elektronickej podobe prevzaté ponuky najneskôr do dvoch hodín po uplynutí termínu na podanie ponúk. Musia byť odovzdané v súlade so schémou uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda platnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielky v rámci stálej výzvy na predkladanie ponúk na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1065/2005)

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Adresa sila

Zdôvodnenie odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Podľa článku 10

:

po španielsky

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

po česky

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

po dánsky

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

po nemecky

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

po estónsky

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

po grécky

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

po anglicky

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

po francúzsky

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

po taliansky

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

po litovsky

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

po lotyšsky

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

po maďarsky

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

po holandsky

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

po poľsky

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

po portugalsky

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

po slovensky

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

po slovinsky

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

po fínsky

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

po švédsky

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


PRÍLOHA III

Formulár (1)

Stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslovanie účastníkov

Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Cena ponuky

(v EUR na tonu) (2)

Bonifikácie (+)

Zrážky z ceny (–)

(v EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(v EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Do tejto ceny sú zahrnuté bonifikácie alebo zrážky pripadajúce na zásielku, ktorej sa týka ponuka.

(3)  Obchodné náklady zodpovedajú nákladom na služby a poistenie, ktoré vznikli od času vyskladnenia z intervenčných zásob až po fázu FOB v prístave nakládky, s výnimkou nákladov na dopravu. Oznámené náklady sú určené na základe priemerných skutočných nákladov zaznamenaných intervenčnou agentúrou počas 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu začiatku obdobia na predkladanie ponúk a vyjadrujú sa v EUR/t.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1066/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2), určuje postupy a podmienky uvedenia do predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/92 (3) o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta určenia intervenčných produktov.

(3)

V súčasnej situácii na trhu je vhodné otvoriť stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz 500 000 ton pšenice obyčajnej v držbe maďarskej intervenčnej agentúry.

(4)

Musia byť stanovené špeciálne podmienky na zabezpečenie pravidelnosti operácií a ich kontroly. Preto je účelné vytvoriť systém garancií, ktorý zabezpečí dodržiavanie sledovaných cieľov a pritom umožní vyhnúť sa neúmerným nákladom pre operátorov. Je teda vhodné pozmeniť niektoré predpisy, najmä nariadenie (EHS) č. 2131/93.

(5)

Aby sa zabránilo opätovnému dovozu, náhrady podľa tohto nariadenia by sa mali udeliť len pre vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Článok 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 poskytuje možnosť, aby boli úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a miestom výstupu, do výšky určitého stropu. Vzhľadom na zemepisnú polohu Maďarskej republiky je vhodné uplatniť uvedené opatrenie.

(7)

Z dôvodu modernizácie systému riadenia, je nevyhnutné, aby boli Komisiou vyžadované informácie predkladané v elektronickej podobe.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maďarská intervenčná agentúra vykoná stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej, ktorá sa nachádza v jej držbe, za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ nie je ustanovené v tomto nariadení inak.

Článok 2

Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 500 000 ton pšenice obyčajnej, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín s výnimkou Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej hory (4) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Švajčiarska.

Článok 3

1.   Na vývozy realizované z titulu tohto nariadenia sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady, vývozné clá ani mesačné zvýšenia.

2.   Článok 8 ods. 2, nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa neuplatňuje.

3.   Na rozdiel od ustanovení článku 16 tretí pododsek nariadenia (EHS) č. 2131/93, cenou za vývoz je cena uvedená v ponuke, bez mesačného zvýšenia.

4.   V súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2131/93 úspešnému uchádzačovi vo výberovom konaní budú preplatené najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a skutočným miestom výstupu, do výšky limitu určeného vo výzve na predkladanie ponúk.

Článok 4

1.   Vývozné licencie sú platné odo dňa ich vydania v zmysle článku 9 nariadenia (EHS) č. 2131/93 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po tomto dátume.

2.   Ponuky predložené v rámci verejnej súťaže otvorenej na základe tohto nariadenia nesmú byť sprevádzané žiadosťami o vývozné licencie v rámci článku 49 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (5).

Článok 5

1.   Na rozdiel od ustanovení článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2131/93, termín na predloženie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie dňa 14. júla 2005 o 9. hodine (bruselského času).

Termín na predloženie ponúk pre nasledujúce čiastkové verejné súťaže uplynie vždy vo štvrtok o 9. hodine (bruselského času), s výnimkou dňa 21. júla 2005, 4. augusta 2005, 18. augusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. apríla 2006 a 25. mája 2006. V týchto týždňoch nebudú otvorené žiadne verejné súťaže.

Termín na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 22. júna 2006 o 9. hodine (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť podané na maďarskú intervenčnú agentúru na nasledujúcej adrese:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tel.: (36) 1-219 62 60

Fax: (36) 1-219 62 59

Článok 6

Intervenčná agentúra, skladovateľ a účastník verejnej súťaže, ak si to želá, vykonajú na základe vzájomnej dohody buď pred alebo počas odvozu zo skladu, podľa výberu účastníka verejnej súťaže, obojstranný odber vzoriek na analýzu, a to najmenej 1 vzorku na 500 ton. Intervenčná agentúra môže byť zastúpená splnomocnencom za podmienky, že to nebude skladovateľ.

Obojstranné odobratie vzoriek a ich analýza sa vykoná v termíne siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti účastníkom verejnej súťaže, alebo v termíne do troch pracovných dní, ak sa odber vzoriek vykoná pri vyskladnení.

V prípade námietok sa výsledky analýz v elektronickej podobe postúpia Komisii.

Článok 7

1.   Účastník verejnej súťaže musí prijať zásielku v danom stave, ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu:

a)

vyššiu ako bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk;

b)

vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii, ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom sa však nachádza v medziach odchýlky, ktorá môže byť až:

1 kilogram na hektoliter pre mernú hmotnosť, pričom však nesmie byť nižšia ako 75 kilogramov na hektoliter,

jedno percento pre percentuálny obsah vlhkosti,

pol percenta pre nečistoty uvedené v bodoch B.2 a B.4 prílohy nariadenia Komisie (ES) č. 824/2000 (6),

pol percenta pre nečistoty uvedené v bode B.5 prílohy nariadenia (EHS) č. 824/2000, pričom sa však nesmú meniť dovolené percentá škodlivých zŕn a námeľa.

2.   Ak konečné výsledky vykonaných analýz zo vzoriek vykazujú kvalitu vyššiu ako minimálne požadované charakteristiky pri intervencii ale nižšiu ako je kvalita opísaná vo výzve na predkladanie ponúk, pričom rozdiel je väčší ako rozdiel uvedený v bode b), účastník verejnej súťaže môže:

a)

buď prijať zásielku v danom stave;

b)

alebo odmietnuť prevziať príslušnú zásielku.

V prípade uvedenom v písmene b) účastník bude zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru, na formulári uvedenom v prílohe I.

3.   Ak konečný výsledok vykonaných analýz poukazuje na nižšiu kvalitu ako sú minimálne požadované charakteristiky pri intervencii účastník verejnej súťaže nemôže prevziať príslušnú zásielku. Zbavený všetkých svojich povinností v súvislosti s danou zásielkou, vrátane zábezpek, bude až potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 8

V prípadoch podľa článku 7, ods. 2 písmeno b) a ods. 3 účastník môže požiadať intervenčnú agentúru o dodávku inej zásielky pšenice obyčajnej v plánovanej kvalite, bez ďalších nákladov, zábezpeka nebude uvoľnená. Výmena zásielky musí byť vykonaná najneskôr do troch dní od žiadosti účastníka verejnej súťaže. Účastník verejnej súťaže o tom okamžite informuje Komisiu na formulári uvedenom v prílohe I.

Ak v termíne najneskôr do jedného mesiaca od žiadosti účastníka verejnej súťaže o výmenu, po následných výmenách, účastník nedostane náhradnú zásielku vyhovujúcej kvality, bude zbavený všetkých povinností, vrátane zábezpek, potom, ako bude okamžite informovať Komisiu a intervenčnú agentúru na formulári uvedenom v prílohe I.

Článok 9

1.   Ak však k vyskladneniu pšenice obyčajnej dôjde pred výsledkami analýz podľa článku 6, všetky riziká nesie účastník verejnej súťaže od chvíle prevzatia zásielky, čo však nemá vplyv na možnosti uplatnenia prípadných nárokov (opravných prostriedkov) účastníka verejnej súťaže voči skladovateľovi

2.   Náklady v súvislosti s odberom vzoriek a s analýzami uvedenými v čl. 6, okrem tých uvedených v čl. 7 ods. 3, sú na ťarchu Európskeho poľnohospodárskeho a usmerňovacieho záručného fondu (EPUZF) v rozsahu jednej analýzy na 500 ton, s výnimkou nákladov na vysilážovanie. Náklady na vysilážovanie a prípadné doplňujúce analýzy požadované účastníkom verejnej súťaže znáša účastník.

Článok 10

Na rozdiel od ustanovení článku 12 nariadenia (EHS) č. 3002/92, na dokumentoch týkajúcich sa predaja pšenice obyčajnej v súlade s týmto nariadením, a najmä na vývoznej licencii, na príkaze na odber v zmysle článku 3 ods. 1 bod b) nariadenia (EHS) č. 3002/92, na vývoznej deklarácii, prípadne na tlačive T5, musia byť uvedené údaje podľa prílohy II.

Článok 11

1.   Zábezpeka poskytnutá v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 musí byť uvoľnená okamžite po vydaní vývozných licencií účastníkom verejnej súťaže.

2.   Na rozdiel od ustanovení článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, povinnosť vývozu je krytá zábezpekou, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v deň verejnej súťaže a vydraženou cenou a nikdy nemôže byť nižšia ako 25 EUR na tonu. Polovica tejto sumy sa zloží pri vydaní licencie a druhá polovica pred odobratím obilnín.

Článok 12

Maďarská intervenčná agentúra zašle Komisii prevzaté ponuky v elektronickej podobe najneskôr do dvoch hodín po uplynutí termínu na podanie ponúk. Musia byť odovzdané v súlade so schémou uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda platnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo všetkých svojich ustanoveniach a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 770/96 (Ú. v. ES L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA I

Oznámenie o zamietnutí alebo prípadnej výmene zásielky v rámci stálej výzvy na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1066/2005)

Meno úspešného účastníka verejnej súťaže:

Dátum verejnej súťaže:

Dátum odmietnutia zásielky účastníkom:


Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Adresa sila

Zdôvodnenie odmietnutia prevzatia

 

 

 

merná hmotnosť (kg/hl)

% naklíčených zŕn

% rozličných nečistôt (Schwarzbesatz)

% častí, ktoré nie sú základnými obilninami bezchybnej kvality

iné


PRÍLOHA II

Podľa článku 10

:

po španielsky

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

po česky

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

po dánsky

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

po nemecky

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

po estónsky

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

po grécky

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

po anglicky

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

po francúzsky

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

po taliansky

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

po litovsky

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

po lotyšsky

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

po maďarsky

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

po holandsky

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

po poľsky

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

po portugalsky

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

po slovensky

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

po slovinsky

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

po fínsky

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

po švédsky

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


PRÍLOHA III

Formulár (1)

Stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz pšenice obyčajnej v držbe maďarskej intervenčnej agentúry

(nariadenie (ES) č. 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Číslovanie účastníkov

Číslo zásielky

Množstvo

v tonách

Cena ponuky

(v EUR na tonu) (2)

Bonifikácie (+)

Zrážky z ceny (–)

(v EUR na tonu)

(pre informáciu)

Obchodné náklady (3)

(v EUR na tonu)

Krajina určenia

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

atď.

 

 

 

 

 

 


(1)  Pošlite GR pre poľnohospodárstvo (D/2).

(2)  Do tejto ceny sú zahrnuté bonifikácie alebo zrážky pripadajúce na zásielku, ktorej sa týka ponuka.

(3)  Obchodné náklady zodpovedajú nákladom na služby a poistenie, ktoré vznikli od času vyskladnenia z intervenčných zásob až po fázu FOB v prístave nakládky, s výnimkou nákladov na dopravu. Oznámené náklady sú určené na základe priemerných skutočných nákladov zaznamenaných intervenčnou agentúrou počas 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu začiatku obdobia na predkladanie ponúk a vyjadrujú sa v EUR/t.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1067/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o nákup hovädzieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 4 a článok 41,

keďže:

(1)

Prílohou II k nariadeniu Komisie (ES) č. 562/2000 (2) sa stanovuje zoznam produktov, ktoré môžu byť predmetom intervencie. Príloha VI k tomuto nariadeniu zahŕňa adresy intervenčných orgánov. Po pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii 1. mája 2004 by sa do týchto príloh mali pridať informácie o týchto členských štátoch.

(2)

Nariadenie (ES) č. 562/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 562/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha II sa nahrádza textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha VI sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 68, 16.3.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1592/2001 (Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 18).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section ‚cheptel et viande’

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96“


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/65


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1068/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1784/2003 nie je viac stanovená intervencia pre raž od hospodárskeho roku 2004/2005. Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2000 (2) by sa preto malo upraviť vzhľadom na tento nový stav.

(2)

Pšenica obyčajná a tvrdá pšenica sú obilniny, pri ktorých sú stanovené kritériá minimálnej kvality vzhľadom na ľudskú spotrebu a ktoré musia vyhovovať zdravotným normám stanoveným nariadením Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri kontaminujúcich látkach v potravinách (3). Ostatné obilniny sú určené hlavne na kŕmenie zvierat a musia vyhovovať smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (4). Malo by sa ustanoviť, aby tieto normy boli uplatniteľné pri preberaní predmetných obilnín v tomto intervenčnom režime.

(3)

Niektoré z týchto noriem sú uplatniteľné od 1. júla 2006 pri prvom spracúvaní produktov. S cieľom zabezpečiť, aby sa obilniny, ktoré sa preberú pred uvedeným dátumom, mohli uviesť na trh za čo najlepších podmienok pri ich dodávke po výstupe z intervenčného režimu, malo by sa od hospodárskeho roku 2005/2006 ustanoviť, aby produkty ponúkané na intervenciu dodržiavali požiadavky uložené týmito normami.

(4)

Zdá sa, že možnosti rozvoja mykotoxínov súvisia so zvláštnymi podmienkami, ktoré sú identifikovateľné výlučne na základe klimatických podmienok pozorovaných počas rastu, a najmä počas kvitnutia obilnín.

(5)

Intervenčné agentúry môžu identifikovať riziká spojené s prekročením maximálnych povolených prahov kontaminujúcich látok na základe informácií prijatých od ponúkajúcich a na základe vlastných kritérií analýzy. S cieľom obmedziť finančné náklady je preto odôvodnené, ak sa požadujú iba tie analýzy, za vykonanie ktorých zodpovedajú intervenčné agentúry pred prebratím produktov, ktoré sa zakladajú na analýze rizika a umožňujú zabezpečiť kvalitu produktov pri vstupe do intervenčného režimu.

(6)

Články 2 a 5 nariadenia Rady (EHS) č. 3492/90 z 27. novembra 1990, stanovujúceho faktory, ktoré sa majú brať do úvahy v ročných zúčtovaniach na financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania vo verejných skladoch Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (5), určujú pravidlá zodpovednosti. Uvedené články konkrétne ustanovujú, že členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vhodného uchovania výrobkov, ktoré boli predmetom intervencie Spoločenstva, a že množstvá, ktoré boli znehodnotené pre fyzické podmienky skladovania alebo z dôvodu príliš dlhého uchovávania, sa zaznamenajú vo výkazoch ako množstvá, ktoré opustili intervenčný sklad v deň, keď bolo znehodnotenie stanovené. Tieto články tiež stanovujú, že výrobok sa pokladá za znehodnotený, ak už nespĺňa požiadavky na kvalitu, ktoré sa uplatňovali pri jeho nákupe. Z rozpočtu Spoločenstva sa preto môžu zaplatiť iba znehodnotenia, ktoré stanovujú tieto ustanovenia. Ak členský štát prijme pri nákupe produktu nesprávne rozhodnutie vzhľadom na analýzu rizika požadovanú v súlade s platnými pravidlami, mal by za to niesť zodpovednosť, pokiaľ sa následne preukáže, že produkt nespĺňal minimálne normy. Takéto rozhodnutie by neumožnilo zaručiť kvalitu produktu a následkom toho ani jeho dobré uchovávanie. Z tohto dôvodu by sa mali stanoviť podmienky, za ktorých nesie zodpovednosť členský štát.

(7)

S cieľom stanovenia kvality obilnín ponúkaných na intervenciu sa v článku 3 nariadenia (ES) č. 824/2000 uvádza zoznam metód podľa kritérií, ktoré sa majú analyzovať. Z uvedených metód pristúpila Medzinárodná organizácia pre normalizáciu k úprave metódy na určenie Hagbergovho čísla poklesu. Predmetná referencia by sa mala upraviť. Mali by sa spresniť aj metódy analýzy súvisiace s dodržiavaním noriem v oblasti kontaminujúcich látok.

(8)

V záujme jasnosti a presnosti si článok 6 nariadenia (ES) č. 824/2000 vyžaduje novú úpravu, najmä čo sa týka poradia príslušných ustanovení. Vzhľadom na princíp analýzy rizika, ktorý sa stanovil na kontrolu mykotoxínov, by bolo odôvodnené, keby sa k analýzam, ktorých náklady znášajú ponúkajúci, pridali analýzy, ktoré sa používajú na určovanie úrovne mykotoxínov.

(9)

Nariadenie (ES) č. 824/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Riadiaci výbor pre obilniny nepredložil žiadne stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 824/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Prvý pododsek článku 1 sa nahrádza takto:

„Počas období, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003, každý držiteľ homogénnych dávok pšenice obyčajnej, jačmeňa, kukurice a ciroku v množstve najmenej 80 ton alebo tvrdej pšenice v množstve najmenej 10 ton, dopestovaných v rámci Spoločenstva, bude oprávnený ponúknuť tieto obilniny intervenčnej agentúre.“

2.

Prvý a druhý pododsek ods. 2 článku 2 sa nahrádza takto:

„Obilniny sa považujú za zdravé a v dobrej obchodovateľnej kvalite vtedy, keď má príslušná obilnina typickú farbu, nemá neobvyklý pach a živých škodcov (vrátane roztočov) v akomkoľvek stupni svojho vývoja, spĺňa minimálne kvalitatívne požiadavky stanovené v prílohe I a jej úroveň kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity nepresahuje maximálnu povolenú úroveň stanovenú v predpisoch Spoločenstva. Maximálna povolená úroveň kontaminujúcich látok, ktorá sa nesmie presiahnuť, je táto:

v prípade pšenice obyčajnej a tvrdej pšenice platia úrovne stanovené nariadením Rady (EHS) č. 315/93 (6) vrátane požiadaviek na úroveň Furasium-toxínov, ktorá je pre pšenicu obyčajnú a tvrdú pšenicu stanovená v bodoch 2.4 až 2.7 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 466/2001 (7),

v prípade jačmeňa, kukurice a ciroku platia úrovne stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (8).

Členské štáty skontrolujú úroveň kontaminujúcich látok vrátane rádioaktivity na základe analýzy rizika, pričom zohľadnia najmä informácie poskytnuté ponúkajúcim a jeho záväzky týkajúce sa dodržiavania požadovaných noriem najmä v porovnaní s výsledkami analýz, ktoré dosiahli. V prípade potreby sa pravidelnosť a rozsah kontrolných opatrení stanoví podľa postupu stanoveného v článku 25 nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 najmä v prípadoch, keď môžu situáciu na trhu vážne narušiť kontaminujúce látky.

3.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 3.7 sa nahrádza takto:

„3.7.

metóda stanovenia Hagbergovho čísla poklesu (test aktivity amylázy) je v súlade s metódou ISO 3093:2004,“;

b)

vkladá sa tento bod 3.10:

„3.10.

referenčnými metódami odberu vzoriek a metódami analýzy na stanovenie úrovne mykotoxínov sú metódy uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 466/2001.“

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Intervenčná agentúra dá na vlastnú zodpovednosť analyzovať fyzikálne a technické vlastnosti odobratých vzoriek do 20 pracovných dní od zostavenia reprezentatívnej vzorky.

2.   Navrhovateľ znáša náklady vzťahujúce sa na:

a)

stanovenie obsahu tanínu v ciroku;

b)

test aktivity amylázy (Hagbergov test);

c)

stanovenie obsahu proteínov v pšenici tvrdej a pšenici obyčajnej;

d)

Zelenyho test;

e)

test spracovateľnosti strojom;

f)

analýzy kontaminujúcich látok.

3.   Ak analýzy uvedené v odseku 1 ukážu, že ponúkané obilniny nespĺňajú minimálnu kvalitu požadovanú pre intervenciu, stiahnu sa spomínané obilniny na náklady ponúkajúceho. Ponúkajúci tiež znáša všetky súvisiace náklady.

4.   V prípade sporu musí intervenčná agentúra opäť vykonať nevyhnutné kontroly predmetných produktov, pričom s tým spojené náklady bude znášať strana, ktorá prehrá.“

5.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„c)

Tam, kde percento poškodených zŕn presahuje 3 % pri tvrdej pšenici, pšenici obyčajnej a jačmeni a 4 % pri kukurici a ciroku, bude sa uplatňovať zníženie o 0,05 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta.

d)

Tam, kde percento nečistôt zŕn presahuje 2 % pri tvrdej pšenici, 4 % pri kukurici a ciroku a 5 % pri pšenici obyčajnej a jačmeni, bude sa uplatňovať zníženie o 0,05 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta.“

b)

Písmeno f) sa nahrádza takto:

„f)

Tam, kde percento rôznych nečistôt (Schwartzbesatz) presiahne 0,5 % pri tvrdej pšenici a 1 % pri pšenici obyčajnej, jačmeni, kukurici a ciroku, bude sa uplatňovať zníženie o 0,1 EUR za každú ďalšiu desatinu percenta.“

6.

Do článku 10 sa dopĺňa tento odsek 3:

„3.   Pokiaľ sa kontroly stanovené podľa tohto nariadenia majú vykonať na základe analýzy rizika uvedenej v článku 2 ods. 2 druhom pododseku, finančnú zodpovednosť za finančné následky vyplývajúce z nedodržiavania maximálnych povolených úrovní kontaminujúcich látok nesie členský štát. Táto zodpovednosť sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vlastné prostriedky členského štátu, ktoré má voči ponúkajúcemu alebo skladovateľovi v prípade, že nedodržiavajú svoje záväzky alebo povinnosti.

Avšak v prípade ochratoxínu A a aflatoxínu sa finančná zodpovednosť uhrádza z rozpočtu Spoločenstva, ak príslušný členský štát predloží Komisii dostatočný dôkaz o dodržiavaní noriem pri vstupe, o dodržiavaní normálnych podmienok skladovania, ako aj o dodržiavaní ďalších povinností skladovateľa.“

7.

V prílohe I sa stĺpec „raž“ zrušuje.

8.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 1.2 a) sa prvý pododsek nahrádza takto:

„za scvrknuté zrná sa považujú zrná, ktoré po eliminácii všetkých ostatných látok uvedených v tejto prílohe prejdú sitami cez otvory týchto rozmerov: pšenica obyčajná 2,0 mm, tvrdá pšenica 1,9 mm, jačmeň 2,2 mm.“

b)

Bod 2.3 sa zrušuje.

9.

Bod 1 prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Pri pšenici obyčajnej, tvrdej pšenici a jačmeni prechádza priemerná vzorka s hmotnosťou 250 g cez dve sitá – jedno so štrbinovými otvormi s priemerom 3,5 mm a druhé so štrbinovými otvormi s priemerom 1,0 mm –, a to po pol minúte cez každé sito.“

b)

Siedmy pododsek sa nahrádza takto:

„Čiastková vzorka sa bude preosievať pol minúty v site so štrbinovými otvormi s priemerom 2,0 mm pri pšenici obyčajnej, 1,9 mm pri tvrdej pšenici, 2,2 mm pri jačmeni. Zrná, ktoré prejdú sitom, sa budú považovať za scvrknuté zrná. Zrná poškodené mrazom a nezrelé zelené zrná patria k skupine ‚scvrknuté zrná’.“

10.

V poznámke pod čiarou 2 v prílohe IV sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Vetranie by malo byť také, že keď sa budú obilniny, ktoré majú malé zrná (pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, jačmeň a cirok), sušiť dve hodiny a kukurica štyri hodiny, výsledky zo všetkých testovacích vzoriek semoliny alebo poprípade kukurice sa môžu líšiť o menej než 0,15 % od výsledkov získaných po sušení malozrnných obilnín po troch hodinách a kukurice po piatich hodinách.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Avšak ustanovenia, ktoré sa týkajú Furasium-toxínov, ako aj metódy na kontrolu úrovne kontaminujúcich látok uvedených v bode 2 sú uplatniteľné iba na obilniny zozbierané a prevzaté od hospodárskeho roku 2005/2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/8/ES (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005, s. 44).

(5)  Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 3.

(6)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 856/2005 (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2005, s. 3).

(8)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10“.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/69


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1069/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/06

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov pre hospodársky rok 2005/06 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1011/2005 (3).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčas tnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1011/2005 pre hospodársky rok 2005/06, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohek tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 170, 1.7.2005, s. 35.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 7. júla 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/71


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1070/2005

zo 6. júla 2005,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 23,984 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadeníe zmenené, a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

7.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/72


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. júla 2005

o nezaradení triazamátu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2005) 1960]

(Text s významom pre EHP)

(2005/487/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS ustanovuje, že členský štát môže počas 12 mesiacov od oznámenia tejto smernice povoliť uvádzanie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky neuvedené v prílohe I k tejto smernici a ktoré sú na trhu aj dva roky po jej oznámení, kým sa tieto látky postupne skúmajú v rámci pracovného programu.

(2)

Nariadenia Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania druhej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS. Pokiaľ ide o účinnú látku triazamát, 7. júla 2004 oznamovateľ informoval Komisiu, že si viac neželá zaradenie tejto látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V dôsledku toho by sa táto účinná látka nemala zaradiť do uvedenej prílohy a členské štáty by mali odňať povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazamát.

(3)

Mala by sa ustanoviť tolerančná lehota na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a využívanie existujúcich zásob, aby sa využívanie týchto zásob obmedzilo na jedno ďalšie vegetačné obdobie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Triazamát sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že:

1.

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazamát sa odnímu do 4. januára 2006;

2.

odo dňa uverejnenia sa neposkytnú ani neobnovia žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce triazamát.

Článok 3

Každá tolerančná lehota poskytnutá členskými štátmi podľa článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a využívanie existujúcich zásob bude čo najkratšia a skončí sa najneskôr 4. januára 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. júla 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/34/ES (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.