ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 172

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
5. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1039/2005 z 21. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1907/90, pokiaľ ide o označovanie vajec

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1040/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1042/2005 z 29. júna 2005 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) ( 1 )

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1044/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2808/98, pokiaľ ide o stanovenie rozhodujúcej skutočnosti výmenného kurzu pre pomoci, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1045/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2760/98 o vykonávaní programu cezhraničnej spolupráce v rámci programu PHARE

78

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1046/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 958/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné vykonávacie pravidlá uplatňovania rozhodnutia Rady 2003/286/ES, týkajúce sa výhod vo forme colných kvót Spoločenstva na určité produkty z obilnín s pôvodom v Bulharskej republike, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2809/2000

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1047/2005 zo 4. júla 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

81

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/481/SZBP z 13. júna 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

83

Dohoda medzi Ukrajinou a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

84

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

5.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1039/2005

z 21. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1907/90, pokiaľ ide o označovanie vajec

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Od 1. júla 2005 musia byť vajcia, ktoré sa predávajú na miestnych verejných trhoviskách, opečiatkované kódom, ktorý označuje rozlišovacie číslo producenta a ktorý umožňuje identifikovať spôsob chovu v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1907/90 z 26. júna 1990 o niektorých obchodných normách pre vajcia (2). V niektorých členských štátoch by táto povinnosť mohla spôsobovať ťažkosti malým poľnohospodárskym podnikom s nízkym príjmom, v ktorých sa produkcia vajec častokrát limituje na doplnkovú činnosť. Vzhľadom na to, že možnosť predaja konzumných vajec na miestnom verejnom trhovisku má pre tieto prevádzky veľkú ekonomickú a sociálnu dôležitosť, je vhodné povoliť členským štátom oslobodiť ich od povinnosti označovania. Je preto potrebné v tejto súvislosti ustanoviť výnimku pre producentov vajec, ktorých poľnohospodársky podnik nemá viac než 50 nosníc.

(2)

Z dôvodu naliehavosti tejto záležitosti je nevyhnutné udeliť výnimku vo vzťahu k šesťtýždňovému obdobiu uvedenému v odseku I bod 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a zmluvám o založení Európskych spoločenstiev.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 1907/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

V článku 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1907/90 sa posledný pododsek nahrádza takto:

„Avšak vajcia, ktoré predáva producent na miestnom verejnom trhovisku, sú označené kódom určeným v článku 7 ods. 1 písm. a). Členské štáty môžu oslobodiť producentov vajec, ktorých poľnohospodársky podnik nemá viac než 50 nosníc, od tejto povinnosti pod podmienkou, že sa tieto vajcia predávajú na miestnom verejnom trhovisku, ktoré sa nachádza v produkčnej oblasti v dotknutom členskom štáte, a že názov a adresa poľnohospodárskeho podniku sú uvedené na mieste predaja.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 21. júna 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2052/2003 (Ú. v. EÚ L 305, 22.11.2003, s. 1).


5.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/2


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1040/2005

zo 4. júla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

65,0

096

41,8

999

53,4

0707 00 05

052

93,0

999

93,0

0709 90 70

052

85,4

999

85,4

0805 50 10

382

71,1

388

64,6

528

50,5

999

62,1

0808 10 80

388

81,4

400

85,1

508

78,3

512

66,3

524

62,4

528

48,8

720

103,7

804

91,2

999

77,2

0808 20 50

388

87,6

512

60,6

528

69,3

800

55,9

999

68,4

0809 10 00

052

182,7

999

182,7

0809 20 95

052

279,5

068

218,2

400

317,1

999

271,6

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1041/2005

z 29. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 157,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 40/94 je potrebné prijať technické opatrenia na uplatnenie pokynov týkajúcich sa štandardných tlačív na rešeršnú správu, rozdelenia prihlášky a zápisu, zrušenia rozhodnutí, povolení a rozhodnutí, ktoré prijal jediný zástupca námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia.

(2)

Po 10. marci 2008 bude systém rešerší ochranných známok Spoločenstva naďalej povinný, v súvislosti s platením za rešerš v registroch ochranných známok členských štátov, ktoré oznámili svoje vlastné rozhodnutie vykonať takéto rešerše, by sa mal stať dobrovoľným. Na zlepšenie kvality a kvôli jednotnosti tlačív rešeršnej správy sa v tomto nariadení predkladá štandardné tlačivo so základnými údajmi.

(3)

Vyhlásenie o rozdelení a registrácii musí byť v súlade s prvkami uvedenými v tomto nariadení. Nové zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra ex officio Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (ďalej len „úrad“) musí byť v súlade s osobitným postupom stanoveným v tomto nariadení. Výnimočné prípady, pri ktorých je povinné splnomocnenie, sú uvedené. Obsahuje aj zoznam jednoduchých prípadov, v ktorých rozhodnutie môže prijať aj jediný zástupca námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia.

(4)

Okrem toho je potrebné zmeniť a doplniť existujúce pravidlá, aby sa zlepšil a sprehľadnil postup pri zápise. Navyše by sa mali zmeniť určité procedurálne aspekty bez toho, aby sa zmenila podstata systému.

(5)

Aby sa vyhovelo osobitným možnostiam a postupom pri vypĺňaní tlačív elektronicky, menia a dopĺňajú sa nasledujúce ustanovenia: pravidlo 1 ods. 1 písm. c), pravidlo 3 ods. 2, pravidlo 61, pravidlo 72 ods. 4, pravidlo 79, pravidlo 82, pravidlo 89 ods. 1 a 2.

(6)

Elektronické podávanie a elektronické zverejňovanie prihlášok ochrannej známky Spoločenstva by malo uľahčiť celkový postup prihlasovania ochranných známok, a najmä podporiť prihlasovanie ochranných známok, ktoré ako také pozostávajú z farieb alebo zvukov, jasným, presným, obsažným, ľahko prístupným, zrejmým, trvalým a objektívnym reprodukovaním tejto známky. Technické podmienky, najmä formát dát pri zvukových súboroch, by mal stanoviť predseda úradu. Elektronické podanie ochranných známok, ktoré pozostávajú zo zvukov, môže sprevádzať elektronický zvukový súbor a tento súbor môže byť zahrnutý do elektronickej zverejnenej verzie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, aby sa tak uľahčil prístup verejnosti k samotnej zvukovej nahrávke.

(7)

Ustanovenia týkajúce sa postupu zamietnutia by sa mali celkovo prehodnotiť, aby sa špecifikovali požiadavky na prípustnosť, jasne uviedli právne dôsledky nedostatkov a ustanovenia prispôsobili chronologickému poriadku pri postupe.

(8)

Na základe dodatočnej kompetencie úradu preskúmať prípustnosť konverzie môže byť zamietnutie žiadosti o konverziu čiastkové v tom zmysle, že konverzia môže byť pre niektoré členské štáty prijateľná a pre iné neprijateľná. Okrem toho by mali byť pridané niektoré kritériá na preskúmanie absolútnych dôvodov z hľadiska jazyka členského štátu.

(9)

Pokiaľ ide o náklady, ktoré vzniknú neúspešnej strane v námietkovom alebo zrušovacom konaní, náhrada nákladov pri zastupovaní by mala byť obmedzená, ale v súčasnosti platná maximálna výška nákladov by mala byť mierne zvýšená vzhľadom na čas, ktorý uplynul od prijatia vykonávacieho nariadenia. Ak sa pozývajú svedkovia alebo znalci, takáto maximálna suma by nemala byť poskytnutá, náhrada výdavkov by však mala zahŕňať skutočné náklady, na ktoré majú títo svedkovia a znalci nárok.

(10)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 (2) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poplatky, implementačné pravidlá a postup odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Pravidlo 1 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

meno, adresu a štátnu príslušnosť prihlasovateľa a štát, v ktorom má bydlisko alebo svoje sídlo alebo podnik. Mená fyzických osôb sa uvádzajú v poradí: priezvisko a meno (mená). Názvy právnických osôb, ako aj orgánov patriacich pod článok 3 nariadenia sa uvádzajú pod ich úradným označením a uvedie sa pri nich aj právna forma, ktorá môže byť skrátená zvyčajným spôsobom. Môžu sa uviesť telefónne a faxové čísla, adresa elektronickej pošty a podrobné údaje o iných komunikačných prostriedkoch na prenos údajov, prostredníctvom ktorých prihlasovateľ môže prijímať oznámenia. Každý prihlasovateľ v zásade uvádza iba jednu adresu. Ak je uvedených viacero adries, zohľadňuje sa iba tá, ktorá je uvedená na prvom mieste okrem prípadu, keď prihlasovateľ označí jednu z adries ako adresu na doručovanie;“

b)

v písm. c) sa pridáva tento text:

„alebo odkaz na zoznam tovarov a služieb staršej prihlášky ochrannej známky Spoločenstva;“

c)

písm. k) sa nahrádza takto:

„k)

podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu v súlade s pravidlom 79;“

d)

pridáva sa bod 1:

„l)

ak je to vhodné, žiadosť o rešerš uvedená v článku 39 ods. 2 nariadenia“.

2.

Pravidlo 3 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Okrem prípadov uvedených v odseku 1 a prípadu, keď sa prihláška vypĺňa elektronicky, sa ochranná známka vyobrazí na hárku papiera odlišnom od hárku, na ktorom je text prihlášky. Hárok papiera, na ktorom sa vyobrazí ochranná známka, nesmie mať väčší formát ako DIN A 4 (výška 29,7 cm, šírka 21 cm) a plocha, na ktorej je vyobrazenie, nesmie byť väčšia ako 26,2 cm × 17 cm. Na ľavej strane musí byť voľný okraj so šírkou najmenej 2,5 cm. Ak to nie je zrejmé, správne umiestnenie známky na každom vyobrazení sa naznačí uvedením slova „hore“. Vyobrazenie známky musí mať takú kvalitu, aby umožnila jej zmenšovanie a zväčšovanie na plochu, ktorá nie je širšia ako 8 cm a vyššia ako 16 cm, tak aby mohla byť uvedená vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva.“

b)

Odseky 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„5.

Ak sa žiada o zápis vo farebnom vyhotovení, vyobrazenie známky podľa odseku 2 je farebné. Farby, z ktorých známka pozostáva, sa uvedú aj slovne a môže sa pridať aj odkaz na štandardný farebný kód.

6.

Ak sa žiada o registráciu zvuku, predložená ochranná známka musí pozostávať z grafického záznamu tohto zvuku, teda notového záznamu; ak sa prihláška podáva prostredníctvom elektronického média, jej súčasťou je elektronický zvukový súbor. Predseda úradu určí formáty a maximálnu veľkosť elektronického súboru.“

3.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 4

Poplatky za prihlášku

Za prihlášku treba zaplatiť tieto poplatky:

a)

základný poplatok;

b)

poplatok za každú triedu prevyšujúcu tri triedy, do ktorej dané tovary alebo služby patria v súlade s pravidlom 2;

c)

prípadne poplatok za rešerš.“

4.

Vkladá sa pravidlo 5a tohto znenia:

„Pravidlo 5a

Rešeršná správa

Rešeršné správy sa pripravujú s použitím štandardných formulárov, ktoré obsahujú aspoň tieto informácie:

a)

názov ústredného úradu priemyselného vlastníctva, ktorý uskutočnil rešerš;

b)

počet prihlášok ochrannej známky alebo zápisov uvedených v rešeršnej správe;

c)

dátum prihlášky, prípadne dátum prioritných prihlášok alebo zápisov uvedených v rešeršnej správe;

d)

dátum zápisov ochranných známok uvedených v rešeršnej správe;

e)

názov a kontaktnú adresu prihlasovateľa ochranných známok alebo zápisy uvedené v rešeršnej správe;

f)

vyobrazenie prihlásených alebo zapísaných ochranných známok uvedených v rešeršnej správe;

g)

uvedenie tried podľa Nicejskej klasifikácie, do ktorých sú prihlásené alebo zapísané staršie národné ochranné známky, alebo tovary a služby, pre ktoré sú ochranné známky uvedené v rešeršnej správe prihlásené alebo zapísané.“

5.

V pravidle 6 ods. 1 sa pridáva táto veta:

„Ak je staršia prihláška prihláškou ochrannej známky Spoločenstva, úrad ex officio pripojí kópiu staršej prihlášky do spisu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.“

6.

Pravidlo 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Ak si prihlasovateľ želá uplatňovať senioritu jednej alebo viacerých už zapísaných ochranných známok, ako je uvedené v článku 34 nariadenia, po podaní prihlášky podá vyhlásenie o seniorite s uvedením členského štátu alebo členských štátov, v ktorom/ktorých je táto známka zapísaná, čísla a dátumu príslušného zápisu a tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná, v lehote dvoch mesiacov odo dňa podania. Dôkazy požadované na základe odseku 1 sa predložia úradu do troch mesiacov od prijatia vyhlásenia o seniorite.“

7.

Pravidlo 10 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 10

Rešerše vykonávané národnými úradmi

1.

Ak sa pri podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva nepožaduje rešeršná správa uvedená v článku 39 ods. 2 uvedeného nariadenia alebo ak sa poplatok za rešerš uvedený v pravidle 4 písm. c) nezaplatil v lehote určenej na zaplatenie základného poplatku za prihlášku, ústredné úrady priemyselného vlastníctva nevykonajú k prihláške rešerš.

2.

Medzinárodný zápis s vyznačením Európskeho spoločenstva nie je predmetom rešerše na ústrednom úrade priemyselného vlastníctva, ak sa úradu nepodá žiadosť o rešerš podľa článku 39 ods. 2 nariadenia do jedného mesiaca odo dňa, keď medzinárodný úrad ústrednému úradu oznámi medzinárodnú registráciu alebo ak v rovnakej lehote nebol zaplatený poplatok za rešerš.“

8.

Písm. c) pravidla 12 sa nahrádza takto:

„c)

vyobrazenie známky spolu s údajmi a opismi uvedenými v pravidle 3; ak je vyobrazenie známky farebné alebo sčasti farebné, jeho reprodukcia bude farebná a zobrazí farbu alebo farby, z ktorých známka pozostáva, ako aj prípadne špecifikovaný farebný kód.“

9.

V pravidle 13 písm. c) sa odseky 1 a 2 vypúšťajú.

10.

Vkladá sa pravidlo 13a tohto znenia:

„Pravidlo 13a

Rozdelenie prihlášky

1.

Vyhlásenie o rozdelení prihlášky podľa článku 44a nariadenia obsahuje:

a)

číslo spisu podanej prihlášky;

b)

názov a adresu prihlasovateľa v súlade s pravidlom 1 ods. 1 písm. b);

c)

zoznam tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje rozdelená prihláška, alebo ak sa má dosiahnuť rozdelenie prihlášky na viac častí, zoznam tovarov a služieb každej rozdelenej prihlášky;

d)

zoznam tovarov a služieb, ktoré ostávajú v pôvodnej prihláške.

2.

Ak úrad zistí, že požiadavky stanovené v odseku 1 nie sú splnené alebo že zoznam tovarov a služieb, ktoré sú súčasťou rozdelenej prihlášky, je sčasti rovnaký so službami a tovarmi, ktoré ostávajú v pôvodnej prihláške, vyzve prihlasovateľa, aby zistené chyby napravil v ním určenej lehote.

Ak sa pred uplynutím lehoty chyby neopravia, úrad zamietne vyhlásenie o rozdelení prihlášky.

3.

Lehoty uvedené v článku 44a ods. 2 písm. b) nariadenia, počas ktorých vyhlásenie o rozdelení prihlášky nie je prípustné, sú:

a)

lehota pred stanovením dátumu podania;

b)

lehota troch mesiacov po zverejnení prihlášky, ktorá je stanovená v článku 42 ods. 1 nariadenia;

c)

lehota po dátume vydania výzvy na zaplatenie poplatku za zápis, uvedeného v pravidle 23 ods. 1.

4.

Ak úrad zistí, že vyhlásenie o rozdelení prihlášky je podľa článku 44a nariadenia alebo podľa odseku 3 písm. a) a b) nariadenia neprípustné, vyhlásenie o rozdelení zamietne.

5.

Úrad založí osobitný spis s rozdelenou prihláškou. Pozostáva z kompletnej kópie spisu pôvodnej prihlášky vrátane vyhlásenia o rozdelení a príslušnej korešpondencie. Úrad rozdelenej prihláške pridelí nové prihlasovacie číslo.

6.

Ak sa vyhlásenie o rozdelení vzťahuje na prihlášku, ktorá už bola zverejnená podľa článku 40 nariadenia, rozdelenie sa zverejní vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva. Rozdelená prihláška sa zverejňuje; zverejnenie obsahuje údaje a opisy uvedené v pravidle 12. Zverejnením sa nezačína nová lehota na podanie námietok.“

11.

Pravidlá 15 a 20 sa nahrádzajú takto:

„Pravidlo 15

Oznámenie o námietkach

1.

Oznámenie o námietkach možno podať na základe jednej alebo viacerých starších známok v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia (staršie známky) a/alebo jedného alebo viacerých starších práv v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia (staršie práva), ak staršie známky alebo staršie práva patria rovnakému majiteľovi alebo majiteľom. Ak má staršia známka alebo staršie právo viac ako jedného majiteľa (spoluvlastníctvo), námietky môže podať ktorýkoľvek z nich alebo všetci.

2.

Oznámenie o námietke obsahuje:

a)

číslo spisu prihlášky, voči ktorej sú podané námietky, a meno prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva;

b)

jednoznačnú identifikáciu staršej známky alebo staršieho práva, voči ktorému/ktorej sa namieta, najmä:

i)

ak sa pri podávaní námietok vychádzalo zo staršej známky podľa článku 8 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia alebo ak sa námietky zakladajú na článku 8 ods. 3 nariadenia, uvedenie čísla spisu alebo čísla zápisu staršej známky, údaj o tom, či je staršia známka zapísaná alebo či je prihlásená na zápis, ako aj uvedenie členských štátov, prípadne Beneluxu, v ktorých alebo pre ktoré je staršia známka chránená, alebo prípadne údaj, že ide o ochrannú známku Spoločenstva;

ii)

ak sa námietky zakladajú na všeobecne známej známke podľa článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia, údaj o členskom štáte, v ktorom je známka všeobecne známa, a buď údaje, ktoré sú uvedené v bode i), alebo vyobrazenie známky;

iii)

ak sa námietky zakladajú na staršom práve podľa článku 8 ods. 4, údaje o jeho druhu a charaktere, opis staršieho práva a údaje o tom, či toto staršie právo existuje v celom Spoločenstve alebo v jednom či viacerých členských štátoch, a ak áno, údaje o týchto členských štátoch;

c)

dôvody, na ktorých sa námietky zakladajú, najmä vyhlásenie o tom, že príslušné požiadavky podľa článku 8 ods. 1, 3, 4 a 5 nariadenia sú splnené;

d)

dátum podania a prípadne dátum zápisu a dátum priority staršej známky, ak ide o nezapísanú všeobecne známu ochrannú známku;

e)

vyobrazenie staršej známky vo forme, v akej bola zapísaná alebo prihlásená na zápis; ak je staršia známka farebná, jej zobrazenie je farebné;

f)

tovary a služby, voči ktorým sa namieta;

g)

ak sa námietky zakladajú na staršej známke, ktorá má dobré meno podľa článku 8 ods. 5 nariadenia, údaj o členskom štáte, v ktorom má známka dobré meno, a tovar a služby, na ktoré sa vzťahuje;

h)

pokiaľ ide o namietajúcu stranu:

i)

názov a adresu namietajúcej strany v súlade s pravidlom 1 ods. 1 písm. b);

ii)

ak namietajúca strana určila svojho zástupcu, meno a firemnú adresu zástupcu v súlade s pravidlom 1 ods. 1 písm. e);

iii)

ak sú námietky podané na základe licencie alebo ak ich podáva osoba, ktorá je na základe príslušného zákona členskej krajiny oprávnená uplatňovať staršie právo, vyhlásenie na tento účel a údaje týkajúce sa splnomocnenia alebo oprávnenia podať námietky.

3.

Oznámenie o námietkach môže obsahovať:

a)

údaje o tovaroch a službách, voči ktorým sú vznesené námietky; ak takéto údaje chýbajú, vychádza sa z toho, že námietky sa týkajú všetkých tovarov a služieb, ktoré sú predmetom prihlášky;

b)

odôvodnenie, v ktorom sa uvedú najdôležitejšie skutočnosti a argumenty, na ktorých sa zakladajú námietky, a príslušné dôkazy.

4.

Ak sa námietky zakladajú na viacerých starších známkach alebo staršom práve, odsek 2 a 3 sa uplatní na každé z týchto práv.

Pravidlo 16

Používanie jazykov v oznámení o námietkach

1.

Lehota uvedená v článku 115 ods. 6 nariadenia, v ktorej má namietajúca strana poskytnúť preklad svojich námietok, je jeden mesiac od uplynutia lehoty na podanie námietok.

2.

Ak namietajúca strana alebo prihlasovateľ pred dátumom, ktorý sa považuje za začiatok námietkového konania podľa pravidla 18 ods. 1, informuje úrad, že prihlasovateľ a namietajúca strana sa dohodli na inom jazyku námietkového konania podľa článku 115 ods. 7 nariadenia, namietajúca strana v prípade, ak oznámenie o námietkach nebolo predložené v dohodnutom jazyku, predloží preklad oznámenia o námietkach do tohto jazyka v lehote do jedného mesiaca od uvedeného dátumu. Ak sa preklad neposkytne alebo sa poskytne neskoro, jazyk konania ostáva nezmenený.

Pravidlo 16a

Oznámenie prihlasovateľovi

Všetky oznámenia o námietkach a všetky dokumenty, ktoré predloží namietajúca strana, ako aj všetky oznámenia úradu určené jednej zo strán pred uplynutím obdobia uvedeného v pravidle 18 úrad zasiela druhej strane na účel poskytnutia informácie o začatí námietkového konania.

Pravidlo 17

Preskúmanie prípustnosti

1.

Ak sa v lehote vyhradenej na podanie námietok nezaplatil príslušný poplatok, námietky sa nepovažujú za podané. Ak sa poplatok za námietky zaplatil po uplynutí lehoty na podanie námietok, vráti sa namietajúcej strane.

2.

Ak sa námietky nepodajú v lehote na podanie námietok alebo ak sa v podaných námietkach jasne neuvedie prihláška, voči ktorej sa podávajú námietky, alebo staršia známka, alebo staršie právo, na ktorom sa zakladajú námietky podľa pravidla 15 ods. 2 písm. a) a b), alebo ak námietky neobsahujú dôvody podľa pravidla 15 ods. 2 písm. c), a ak sa tieto nedostatky neodstránia pred uplynutím lehoty na podanie námietok, úrad zamietne námietky ako neprípustné.

3.

Ak namietajúca strana nepredloží preklad, ako to požaduje pravidlo 16 ods. 1, námietky sa zamietnu ako neprípustné. Ak namietajúca strana predloží neúplný preklad, časť podania námietok, ktorá nie je preložená, sa pri skúmaní prípustnosti nebude brať do úvahy.

4.

Ak podanie námietok nie je v súlade s inými ustanoveniami pravidla 15, úrad o tom informuje namietajúcu stranu a vyzve ju, aby odstránila zistené nedostatky v lehote do dvoch mesiacov. Ak pred uplynutím lehoty nedostatky nie sú odstránené, úrad zamietne námietky ako neprípustné.

5.

Každé zistenie podľa odseku 1, že oznámenie námietok sa považuje za nepodané, a každé rozhodnutie zamietnuť námietky ako neprípustné podľa odsekov 2, 3 a 4 sa oznámi prihlasovateľovi.

Pravidlo 18

Začiatok námietkového konania

1.

Ak sú podľa pravidla 17 námietky prípustné, úrad pošle stranám oznámenie o tom, že námietkové konanie sa bude považovať za začaté po uplynutí dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia. Toto obdobie možno predĺžiť maximálne na 24 mesiacov, ak obe strany pred uplynutím pôvodnej lehoty predložia žiadosti na takéto predĺženie.

2.

Ak je prihláška v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 vzatá späť alebo sa obmedzí na tovary a služby, voči ktorým nie sú podané námietky, alebo úrad dostane informáciu o urovnaní sporu medzi oboma stranami, alebo sa prihláška zamietne v paralelných konaniach, námietkové konanie sa zastaví.

3.

Ak v lehote uvedenej v odseku 1 prihlasovateľ obmedzí prihlášku vypustením niektorých tovarov a služieb, voči ktorým nie sú podané námietky, úrad vyzve namietajúcu stranu v lehote, ktorú stanoví, vyjadriť sa, či táto strana zotrváva na svojich námietkach, a ak áno, voči ktorým uvedeným tovarom a službám. Ak namietajúca strana vezme svoje námietky späť so zreteľom na obmedzenia, námietkové konanie sa zastaví.

4.

Ak sa pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 námietkové konanie zastaví podľa odseku 2 alebo 3, o nákladoch konania sa nerozhoduje.

5.

Ak sa pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 námietkové konanie zastaví vzatím späť alebo obmedzením prihlášky alebo podľa odseku 3, poplatok za podanie námietok bude vrátený.

Pravidlo 19

Odôvodnenie námietok

1.

Úrad poskytne namietajúcej strane príležitosť predložiť fakty, dôkazy a argumenty na podporu svojich námietok, alebo doplniť akékoľvek fakty, dôkazy a argumenty, ktoré už boli predložené podľa pravidla 15 ods. 3 v lehote, ktorú určil a ktorá je najmenej 2 mesiace a začína sa dňom začatia námietkového konania v súlade s pravidlom 18 ods. 1.

2.

V lehote uvedenej v odseku 1 namietajúca strana predloží aj dôkaz existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky, ako aj dôkaz svojej oprávnenosti podať námietky. Namietajúca strana predloží najmä tento dôkaz:

a)

ak sa námietky zakladajú na ochrannej známke, ktorá nie je ochrannou známkou Spoločenstva, ako dôkaz o jej udelení alebo zapísaní sa predloží:

i)

ak známka ešte nie je zapísaná, kópia príslušného potvrdenia o podaní alebo podobný dokument vydaný úradom, na ktorom bola podaná prihláška ochrannej známky, alebo

ii)

ak je ochranná známka zapísaná, kópiu príslušného potvrdenia o zápise a podľa potreby posledného potvrdenia o obnovení, v ktorom je uvedené, že lehota ochrany ochrannej značky je dlhšia ako lehota uvedená v odseku 1, a všetky jej predĺženia alebo rovnocenné dokumenty vydané úradom, ktorý ochrannú známku zapísal;

b)

ak sa námietky zakladajú na všeobecne známej známke podľa článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia, dôkaz o tom, že táto známka je všeobecne známa na príslušnom území;

c)

ak sa námietky zakladajú na známke s dobrým menom podľa článku 8 ods. 5 nariadenia, okrem dôkazov uvedených v písm. a) tohto odseku, dôkaz o tom, že známka má dobré meno, ako aj dôkazy alebo argumenty, z ktorých vyplýva, že neopodstatnené používanie známky by nečestným spôsobom využívalo výhody známky s dobrým menom alebo by narúšalo osobitné postavenie alebo dobré meno staršej ochrannej známky;

d)

ak sa námietky zakladajú na staršom práve podľa článku 8 ods. 4 nariadenia, dôkaz o jeho nadobudnutí, trvaní a rozsahu ochrany tohto práva;

e)

ak sa námietky zakladajú na článku 8 ods. 3 nariadenia, dôkaz namietajúcej strany o vlastníctve a o druhu právneho vzťahu k agentovi alebo zástupcovi.

3.

Informácia a dôkaz uvedený v odsekoch 1 a 2 je v jazyku konania alebo je preklad priložený. Preklad sa predkladá v lehote stanovenej na predloženie pôvodného dokumentu.

4.

Úrad neberie do úvahy písomne predložené dokumenty alebo ich časti, ktoré neboli predložené alebo ktoré neboli preložené do jazyka konania v lehote, ktorú stanovil úrad.

Pravidlo 20

Preskúmanie námietok

1.

Ak až do uplynutia lehoty uvedenej v pravidle 19 ods. 1 namietajúca strana nedokázala existenciu, platnosť a rozsah ochrany svojej staršej ochrannej známky alebo staršieho práva ani svoje oprávnenie podať námietky, námietky sa zamietnu ako neopodstatnené.

2.

Ak sa námietky nezamietnu podľa odseku 1, úrad postúpi podanie prihlasovateľovi a vyzve ho, aby v lehote stanovenej úradom poskytol svoje stanovisko.

3.

Ak prihlasovateľ neposkytne nijaké stanovisko, úrad založí svoje rozhodnutie o námietkach na dôkazoch, ktoré má k dispozícii.

4.

Stanovisko, ktoré poskytol prihlasovateľ, sa oznámi namietajúcej strane, ktorú úrad, ak to považuje za potrebné, vyzve, aby sa k nemu vyjadrila v lehote, ktorú určí úrad.

5.

Pravidlo 18 ods. 2 a 3 platí mutatis mutandis po dátume, odkedy sa námietkové konanie považuje za začaté.

6.

V určitých prípadoch môže úrad vyzvať strany, aby obmedzili svoje stanoviská ku konkrétnym otázkam; v takomto prípade povolí zúčastnenej strane vyjadrovať sa k ostatným otázkam v neskoršej fáze konania. Úrad v nijakom prípade nie je povinný informovať strany o tom, ktoré skutočnosti alebo dôkazy by mohli byť alebo neboli predložené.

7.

Úrad môže zastaviť námietkové konanie:

a)

ak sa námietky zakladajú na prihláške na zápis podľa článku 8 ods. 2 písm. b) nariadenia, až kým v tomto konaní nie je prijaté konečné rozhodnutie;

b)

ak sa námietky zakladajú na prihláške na zápis zemepisného označenia alebo označenia pôvodu podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 (3), až kým v tomto konaní nie je prijaté konečné rozhodnutie, alebo

c)

ak je zastavenie vhodné so zreteľom na okolnosti.

12.

Pravidlo 22 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 22

Dôkaz o používaní ochrannej známky

1.

Žiadosť o dôkaz o používaní ochrannej známky podľa článku 43 ods. 2 alebo 3 nariadenia je prípustná, iba ak prihlasovateľ predloží takúto žiadosť v lehote stanovenej úradom podľa pravidla 20 ods. 2.

2.

Ak má namietajúca strana poskytnúť dôkaz o používaní alebo preukázať, že existujú opodstatnené dôvody nepoužívania, úrad ju vyzve, aby predložila dôkaz v lehote, ktorú stanoví. Ak namietajúca strana neposkytne takýto dôkaz pred uplynutím lehoty, úrad námietky zamietne.

3.

Údaje a dôkazy o používaní pozostávajú z informácií o mieste, čase, rozsahu a charaktere použitia namietanej ochrannej známky pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú námietky, a z dôkazu podporujúceho tieto údaje v súlade s odsekom 4.

4.

Dôkaz sa poskytne v súlade s pravidlami 79 a 79a a v zásade sa obmedzí na predloženie podporných dokumentov a dôkazov, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia v súlade s článkom 76 ods. 1 písm. f) nariadenia.

5.

Žiadosť o dôkaz používania možno podať aj bez vyjadrenia k dôvodom, na ktorých sa zakladajú námietky. Takéto vyjadrenia sa môžu poskytnúť spolu s vyjadreniami k dôkazu používania.

6.

Ak namietajúca strana podá dôkaz, ktorý nie je v jazyku námietkového konania, úrad môže požadovať, aby namietajúca strana predložila preklad tohto dôkazu do tohto jazyka v lehote, ktorú tento úrad stanoví.“

13.

Pravidlo 24 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Úrad po zaplatení poplatku poskytne overené alebo neoverené kópie osvedčenia o zápise.“

14.

Písm. c) v pravidle 25 ods. 1 sa vypúšťa.

15.

Vkladá sa pravidlo 25a tohto znenia:

„Pravidlo 25a

Rozdelenie zápisu

1.

Vyhlásenie o rozdelení zápisu podľa článku 48a nariadenia obsahuje:

a)

číslo zápisu;

b)

názov a adresu majiteľa ochrannej známky v súlade s pravidlom 1 ods. 1 písm. b);

c)

zoznam tovarov a služieb, ktoré tvoria rozdelený zápis, alebo ak sa žiada o rozdelenie zápisu na viac častí, zoznam tovarov a služieb ku každému rozdelenému zápisu;

d)

zoznam tovarov a služieb, ktoré ostávajú v pôvodnom zápise.

2.

Ak úrad zistí, že požiadavky stanovené v odseku 1 nie sú splnené alebo že zoznam tovarov a služieb, ktoré sú súčasťou rozdeleného zápisu, je sčasti rovnaký ako služby a tovary, ktoré ostávajú v pôvodnom zápise, vyzve prihlasovateľa, aby zistené nedostatky odstránil v lehote, ktorú mu môže určiť.

Ak pred uplynutím lehoty nedostatky nie sú odstránené, úrad vyhlásenie o rozdelení prihlášky zamietne.

3.

Ak úrad zistí, že vyhlásenie o rozdelení zápisu je podľa článku 48a nariadenia neprípustné, vyhlásenie o rozdelení zamietne.

4.

Úrad založí osobitný spis pre rozdelený zápis. Pozostáva z kompletnej kópie spisu pôvodnej prihlášky, vrátane vyhlásenia o rozdelení, a príslušnej korešpondencie. Úrad rozdelenému zápisu pridelí nové prihlasovacie číslo.“

16.

Písm. d) v pravidle 26 ods. 2 sa vypúšťa.

17.

Pravidlo 28 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písm. c) sa vypúšťa;

b)

písm. d) sa nahrádza takto:

„d)

údaj členského štátu alebo členských štátov, v ktorom/ktorých alebo pre ktorý/ktoré je staršia známka zapísaná, číslo a dátum podania prihlášky príslušného zápisu a tovary a služby, pre ktoré je staršia známka zapísaná;“.

18.

Pravidlo 30 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 30

Obnovenie zápisu

1.

Žiadosť o obnovenie zápisu obsahuje:

a)

meno žiadateľa o obnovenie zápisu;

b)

číslo zápisu chránenej známky Spoločenstva, ktorá sa má obnoviť;

c)

ak sa obnovenie žiada iba pre časť tovarov a služieb, pre ktoré je známka zapísaná, označenie tých tried alebo tých tovarov a služieb, pre ktoré sa žiada obnovenie zápisu, alebo tých tried alebo tých tovarov alebo služieb, pre ktoré sa o obnovenie zápisu nežiada, zoskupených do tried podľa Nicejskej klasifikácie, pričom sa pred každou skupinou uvedie číslo triedy tej klasifikácie, ku ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí, a uvedú sa v poradí tried tejto klasifikácie.

2.

Poplatky, ktoré sa majú zaplatiť podľa článku 47 nariadenia za obnovenie zápisu ochrannej známky Spoločenstva, pozostávajú z týchto zložiek:

a)

základný poplatok;

b)

poplatok za každú triedu prevyšujúcu tri triedy, ak sa jej týka obnovenie zápisu, a

c)

prípadne ďalší poplatok za oneskorenú platbu poplatku za obnovenie zápisu alebo neskoré predloženie žiadosti o obnovenie zápisu podľa článku 47 ods. 3 nariadenia, ako je uvedené v nariadení o poplatkoch.

3.

Ak sa platba uvedená v odseku 2 uskutoční spôsobom uvedeným v článku 5 ods. 1 nariadenia o poplatkoch, považuje sa to za žiadosť o obnovenie zápisu, ak obsahuje všetky údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) tohto pravidla a článku 7 ods. 1 nariadenia o poplatkoch.

4.

Ak sa žiadosť o obnovenie zápisu podá v lehote uvedenej v článku 47 ods. 3 nariadenia, ale ostatné podmienky, ktoré sa vzťahujú na obnovenie stanovené v článku 47 nariadenia a tieto pravidlá nie sú splnené, úrad žiadateľa upovedomí o zistených nedostatkoch.

5.

Ak sa žiadosť o obnovenie zápisu nepodá alebo sa podá po uplynutí lehoty stanovenej v tretej vete článku 47 ods. 3 nariadenia, alebo ak sa poplatky nezaplatia, alebo sa zaplatia až po uplynutí uvedenej lehoty, alebo ak sa nedostatky neodstránia v tejto lehote, úrad vyhlási, že platnosť zápisu je skončená, a oznámi to majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva.

Ak sú zaplatené poplatky nedostatočné na pokrytie všetkých tried tovarov a služieb, na ktoré sa žiada obnovenie zápisu, takéto vyhlásenie sa neuskutoční, ak je jasné, na ktorú triedu alebo triedy sa majú vzťahovať. Ak iné kritériá nie sú, úrad vezme do úvahy triedy v poradí klasifikácie.

6.

Ak sa uskutočnilo vyhlásenie podľa odseku 5, úrad vymaže ochrannú známku z registra. Zrušenie nadobudne účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni, keď sa platnosť zápisu skončila.

7.

Ak sa zaplatili poplatky uvedené v odseku 2, ale zápis sa neobnoví, tieto poplatky sa vrátia.

8.

Jednu žiadosť o obnovenie zápisu možno predložiť na dve alebo viacero známok po zaplatení požadovaných poplatkov za každú známku, ak sú v oboch prípadoch rovnakí majitelia alebo zástupcovia.“

19.

Pravidlo 31 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú.

20.

Pravidlo 32 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.

Úrad založí osobitný spis pre nový zápis. Pozostáva z kompletnej kópie spisu pôvodného zápisu vrátane prihlášky na zápis čiastočného prevodu a príslušnej korešpondencie. Úrad novému zápisu pridelí nové číslo zápisu.“

21.

Pravidlo 33 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Pravidlo 31 ods. 1, 2, 5 a 7 platí mutatis mutandis na zápis licencie, prevod licencie, práva in rem, vecného práva, prevodu in rem, opatrenia na vynútenie uplatňovania práva alebo na konkurzné konania okrem týchto prípadov:

a)

pravidlo 31 ods. 1 písm. c) neplatí v prípade žiadosti o zápis vecného práva in rem, vykonanie exekúcie alebo konkurzných konaní;

b)

pravidlo 31 ods. 1 písm. d) a ods. 5 neplatia, ak žiadosť podal majiteľ ochrannej známky Spoločenstva.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Prihláška na zápis licencie, prevod licencie, právo in rem, prevod práva in rem alebo opatrenie na vynútenie uplatňovania práva sa nepovažujú za podané, kým nie je zaplatený požadovaný poplatok.“

c)

V odseku 3 sa slová „články 19, 20 alebo 22“ nahrádzajú slovami „články 19 až 22“ a slová „v odseku 1 a vyššie“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 1 tohto pravidla a v pravidle 34 ods. 2“.

d)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Odseky 1 a 3 platia mutatis mutandis na prihlášky ochranných známok Spoločenstva. Licencie, práva in rem, konkurzné konania a opatrenia na vynútenie uplatňovania práva sa zaznamenajú do spisov týkajúcich sa ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sú uložené v úrade.“

22.

Pravidlo 34 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 34

Osobitné ustanovenia na zapísanie licencie

1.

Prihláška na zápis licencie môže obsahovať žiadosť o zápis licencie do registra ako jednej alebo viacerých z nasledujúcich:

a)

výlučná licencia;

b)

sublicencia, ak ju udeľuje nadobúdateľ licencie, ktorého licencia je zapísaná v registri;

c)

licencia obmedzená iba na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je známka registrovaná;

d)

licencia platí iba pre územie Spoločenstva;

e)

dočasná licencia.

2.

Ak je podaná žiadosť o zápis licencie ako licencie podľa odseku 1 písm. c), d) a e), prihláška na zápis licencie obsahuje tovary a služby a časť Spoločenstva, ako aj obdobie, na ktoré je licencia udelená.“

23.

Pravidlo 35 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.

Prihláška na zrušenie licencie, práva in rem alebo opatrenie na vynútenie uplatňovania práva sa nepovažujú za podané, ak nie je zaplatený požadovaný poplatok.“

24.

Písm. c) pravidla 36 ods. 1 sa vypúšťa.

25.

Pravidlo 38 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Lehota uvedená v článku 115 ods. 6 nariadenia, v ktorej musí navrhovateľ zrušenia alebo vyhlásenia o neplatnosti poskytnúť preklad svojho návrhu, je jeden mesiac odo dňa podania návrhu. Jej nedodržaním sa návrh zamietne ako neprípustný.“

b)

V odseku 3 sa pridáva táto veta:

„Ak sa preklad neposkytne alebo sa poskytne neskoro, jazyk konania ostáva nezmenený.“

26.

Pravidlo 39 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 39

Zamietnutie návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie o neplatnosti pre neprípustnosť

1.

Ak úrad zistí, že požadovaný poplatok nebol zaplatený, vyzve navrhovateľa zaplatiť ho v lehote, ktorú určí. Ak požadovaný poplatok nie je zaplatený v lehote určenej úradom, úrad oznámi navrhovateľovi, že návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie o neplatnosti pre neprípustnosť sa nepovažuje za podaný. Ak sa poplatok za námietky zaplatil po uplynutí stanovenej lehoty, vráti sa žiadateľovi.

2.

Ak sa preklad požadovaný podľa pravidla 38 ods. 1 neposkytne v stanovenom termíne, úrad zamietne návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie o neplatnosti pre neprípustnosť.

3.

Ak úrad zistí, že návrh nie je v súlade s pravidlom 37, vyzve navrhovateľa, aby odstránil zistené nedostatky v lehote, ktorú určí. Ak pred uplynutím lehoty nedostatky nie sú odstránené, úrad zamietne návrh ako neprípustný.

4.

Všetky rozhodnutia zamietnuť návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie o neplatnosti podľa odseku 2 alebo 3 sa oznámia navrhovateľovi a majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva.“

27.

Pravidlo 40 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Všetky návrhy na zrušenie alebo na vyhlásenie o neplatnosti, ktoré sa považujú za podané, sa oznámia majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva. Ak úrad zistí, že žiadosť je prípustná, vyzve majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, aby poskytol svoje pripomienky v lehote, ktorú určí.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.

Okrem prípadu, pri ktorom pravidlo 69 stanovuje alebo povoľuje inak, všetky pripomienky, ktoré podajú zúčastnené strany, sa pošlú zainteresovaným stranám.“

c)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.

V prípade návrhu na zrušenie, ktorý sa zakladá na článku 50 ods. 1 písm. a) nariadenia, úrad vyzve majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, aby poskytol dôkaz o náležitom používaní známky v lehote, ktorú určí. Ak sa v určenej lehote neposkytne dôkaz, ochranná známka Spoločenstva sa vymaže. Pravidlo 22 ods. 2, 3 a 4 platí mutatis mutandis.“

d)

Pridáva sa nový odsek 6:

„6.

Ak musí žiadateľ predložiť dôkaz o používaní ochrannej známky alebo dôkaz, že existujú opodstatnené dôvody nepoužívania podľa článku 56 ods. 2 alebo 3 nariadenia, úrad vyzve žiadateľa, aby predložil dôkaz o náležitom používaní ochrannej známky v lehote, ktorú určí. Ak takýto dôkaz nie je v stanovenej lehote predložený, návrh na vyhlásenie o neplatnosti sa zamietne. Pravidlo 22 ods. 2, 3 a 4 platí mutatis mutandis. “

28.

Pravidlá 44 a 45 sa nahrádzajú takto:

„Pravidlo 44

Žiadosť o konverziu

1.

Žiadosť o konverziu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo zapísanej známky Spoločenstva na prihlášku národnej ochrannej známky na základe článku 108 nariadenia obsahuje:

a)

názov a adresu žiadateľa o konverziu v súlade s pravidlom 1 ods. 1 písm. b);

b)

podacie číslo prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo číslo zápisu ochrannej známky Spoločenstva;

c)

údaje o dôvodoch na konverziu v súlade s článkom 108 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia;

d)

presné uvedenie členského štátu alebo členských štátov, pre ktoré sa požaduje konverzia;

e)

ak sa žiadosť netýka všetkých tovarov a služieb, na ktoré bola prihláška podaná alebo na ktoré bola ochranná známka zapísaná, v žiadosti sa uvedú tovary a služby, na ktoré sa požaduje konverzia, a ak sa konverzia požaduje pre viac ako jeden členský štát a zoznam tovarov a služieb nie je rovnaký pre všetky členské štáty, uvedú sa príslušné tovary a služby pre každý členský štát;

f)

ak sa žiada o konverziu podľa článku 108 ods. 6 nariadenia, v žiadosti sa uvedie dátum, keď bolo vydané konečné rozhodnutie vnútroštátneho súdu, a priloží sa kópia tohto rozhodnutia; táto kópia sa môže predložiť v jazyku, v ktorom bolo vydané rozhodnutie.

2.

Žiadosť o konverziu sa podá v príslušnej lehote podľa článku 108 ods. 4, 5 alebo 6 nariadenia. Ak sa o konverziu žiada po zamietnutí obnovenia zápisu, lehota troch mesiacov, stanovená v článku 108 ods. 5 nariadenia, začne plynúť dňom nasledujúcim po poslednom dni, keď môže byť podaná žiadosť o obnovu zápisu podľa článku 47 ods. 3 nariadenia.

Pravidlo 45

Preskúmanie žiadosti o konverziu

1.

Ak žiadosť o konverziu nie je v súlade s požiadavkami článku 108 ods. 1 alebo 2 nariadenia alebo nebola podaná v príslušnej lehote troch mesiacov, alebo nie je v súlade s pravidlom 44 alebo s inými pravidlami, úrad to oznámi žiadateľovi a stanoví lehotu, v ktorej žiadateľ môže zmeniť alebo doplniť svoju žiadosť, alebo poskytnúť chýbajúce informácie alebo údaje.

2.

Ak v príslušnej lehote troch mesiacov nebol zaplatený poplatok za konverziu, úrad žiadateľovi oznámi, že žiadosť o konverziu sa považuje za nepodanú.

3.

Ak chýbajúce údaje neboli poskytnuté v lehote, ktorú stanovil úrad, úrad žiadosť o konverziu zamietne.

Ak sa uplatňuje článok 108 ods. 2 nariadenia, úrad zamietne žiadosť o konverziu ako neprípustnú iba vzhľadom na tie členské štáty, pre ktoré je konverzia podľa týchto ustanovení vylúčená.

4.

Ak úrad alebo súd pre ochranné známky Spoločenstva zamietol prihlášku na ochrannú známku Spoločenstva alebo vyhlásil ochrannú známku Spoločenstva za neplatnú z absolútnych dôvodov s uvedením jazyka členského štátu, podľa článku 108 ods. 2 nariadenia je konverzia vylúčená pre všetky členské štáty, v ktorých je uvedený jazyk jedným z úradných jazykov. Ak úrad alebo súd pre ochranné známky Spoločenstva zamietol prihlášku na ochrannú známku Spoločenstva alebo vyhlásil ochrannú známku Spoločenstva za neplatnú z absolútnych dôvodov, ktoré sa týkajú celého Spoločenstva, alebo na základe staršej ochrannej známky Spoločenstva, alebo iného práva priemyselného vlastníctva Spoločenstva, podľa článku 108 ods. 2 nariadenia je konverzia vylúčená pre všetky členské štáty.“

29.

Pravidlo 47 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 47

Doručenie na ústredné úrady priemyselného vlastníctva členských štátov

Ak je žiadosť o konverziu v súlade s požiadavkami nariadenia a s týmito pravidlami, úrad doručí žiadosť o konverziu spolu s údajmi uvedenými v pravidle 84 ods. 2 úradom priemyselného vlastníctva jednotlivých členských štátov, pre ktoré sa žiadosť považuje za prípustnú, vrátane úradu pre ochranné známky Beneluxu. Úrad informuje žiadateľa o dátume doručenia.“

30.

V pravidle 50 ods. 1 sa pridáva táto veta:

„V prípade, ak sa odvolanie týka rozhodnutia prijatého v námietkovom konaní, článok 78a nariadenia sa nevzťahuje na lehoty stanovené podľa článku 61 ods. 2 nariadenia.

Ak je odvolanie zamerané proti rozhodnutiu oddelenia námietok, výbor obmedzí svoje preskúmanie odvolania na skutočnosti a dôkazy predložené v lehote, ktorú stanovilo oddelenie námietok v súlade s nariadením a týmito pravidlami, ak komisia nezváži, že by sa mali vziať do úvahy ďalšie skutočnosti a dôkazy podľa článku 74 ods. 2 nariadenia.“

31.

Pravidlo 51 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 51

Vrátenie poplatkov za odvolanie

Poplatok za odvolanie sa vráti iba na podnet jedného z uvedených útvarov:

a)

oddelenia, ktorého rozhodnutie bolo napadnuté, ak usúdilo, že je potrebná revízia podľa článku 60 ods. 1 alebo článku 60a nariadenia;

b)

odvolacieho výboru, ak prijme odvolanie a považuje takéto vrátenie vzhľadom na podstatné porušenie postupu za spravodlivé.“

32.

Pravidlo 53 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 53

Oprava chýb v rozhodnutiach

Ak úrad na základe vlastnej iniciatívy alebo na podnet zainteresovanej strany zistí jazykovú chybu, chybu pri prepise alebo zrejmú chybu v rozhodnutí, zabezpečí, aby túto chybu opravilo oddelenie alebo útvar, ktorý je za ňu zodpovedný.“

33.

Vkladá sa pravidlo 53a tohto znenia:

„Pravidlo 53a

Zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra

1.

Ak úrad na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe príslušnej informácie zainteresovaných strán zistí, že na rozhodnutie alebo zápis do registra sa podľa článku 77a nariadenia vzťahuje zrušenie, o úmysle zrušiť ho informuje dotknutú stranu.

2.

Dotknutá strana môže predložiť stanovisko k predpokladanému zrušeniu v lehote, ktorú stanoví úrad.

3.

Ak dotknutá strana s predpokladaným zrušením súhlasí alebo ak nepredloží nijaké stanovisko v stanovenej lehote, úrad zruší rozhodnutie alebo zápis. Ak dotknutá strana so zrušením nesúhlasí, rozhodnutie o zrušení prijme úrad.

4.

Odseky 1, 2 a 3 platia mutatis mutandis, ak sa zrušenie pravdepodobne dotkne viac ako jednej strany. V týchto prípadoch sa stanovisko, ktoré poskytne jedna zo strán podľa odseku 3, vždy oznámi druhej strane alebo stranám s výzvou predložiť ich stanovisko.

5.

Ak má zrušenie rozhodnutia alebo zápisu do registra vplyv na rozhodnutie alebo zápis, ktorý bol uverejnený, uverejní sa aj zrušenie.

6.

Zrušiť podľa odsekov 1 až 4 je oprávnené oddelenie alebo útvar, ktorý vydal rozhodnutie.“

34.

Pravidlo 59 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.

Sumy a preddavky na výdavky, ktoré sa majú zaplatiť podľa odsekov 1, 2 a 3, určí predseda úradu a uverejnia sa v úradnom vestníku. Sumy sa vypočítajú na rovnakom základe, ktorý je uvedený v Služobnom poriadku zamestnancov Európskych spoločenstiev a v jeho prílohe VII.“

35.

Pravidlo 60 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 60

Zápisnice z ústnych konaní

1.

V zápisniciach z ústnych konaní alebo z dokazovania sa uvedie:

a)

dátum konania;

b)

mená zodpovedných pracovníkov úradu, strán, ich zástupcov, prítomných svedkov a znalcov;

c)

prihlášky a žiadosti, ktoré podali zúčastnené strany;

d)

spôsoby poskytnutia alebo získania dôkazu;

e)

prípadne nariadenia alebo rozhodnutia, ktoré vydal úrad.

2.

Zápisnice sa vložia do spisu príslušnej ochrannej známky Spoločenstva alebo zápisu do registra. Zúčastneným stranám sa poskytne kópia zápisníc.

3.

Ak sú vypočutí svedkovia, odborníci alebo strany v súlade s článkom 76 ods. 1 písm. a) alebo d) nariadenia alebo s pravidlom 59 ods. 2, ich výpovede sa zaznamenajú.“

36.

Pravidlo 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

V konaniach na úrade majú oznámenia úradu formu zaslania originálneho dokumentu, jeho neoverenej kópie alebo z počítača vytlačeného dokumentu v súlade s pravidlom 55, alebo pokiaľ ide o dokumenty, ktoré pochádzajú od zúčastnených strán, ich duplikáty alebo neoverené kópie.“

b)

Pridáva sa odsek 3 tohto znenia:

„3.

Ak adresát udal svoje číslo telefaxu alebo podrobné údaje na komunikáciu inými technickými prostriedkami, úrad si vyberie medzi ktorýmikoľvek z týchto prostriedkov oznamovania a oznamovania poštou.“

37.

Pravidlo 62 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Rozhodnutia, na ktoré sa vzťahuje odvolacia lehota, predvolania a iné dokumenty, ktoré určí predseda úradu, sa oznámia doporučeným listom s potvrdenkou o jeho prevzatí. Všetky ostatné oznámenia sa posielajú obyčajnou poštou.“

b)

Druhá veta odseku 2 sa vypúšťa.

c)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.

Oznámenie obyčajnou poštou sa považuje za doručené desiaty deň po jeho odoslaní.“

38.

V pravidle 65 ods. 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Oznámenie sa považuje za uskutočnené v deň, keď ho prijímateľ prijal telefaxom.“

39.

Pravidlo 66 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Ak nemožno zistiť adresu adresáta alebo ak sa aspoň po jednom pokuse oznámenie podľa pravidla 62 ukázalo ako neuskutočniteľné, vykoná sa vyhláškou.“

40.

Pravidlo 72 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.

Ak lehota uplynie v deň, keď sa v členskom štáte, v ktorom je umiestnený úrad, pošta všeobecne nedoručuje, alebo ak predseda úradu podľa pravidla 82 povolil zasielanie oznámení elektronickou cestou, v deň, keď je pripojenie úradu na tieto elektronické komunikačné prostriedky narušené, lehota sa predlžuje až po prvý deň po takomto prerušení, keď úrad môže prijímať dokumenty, a keď sa doručuje bežná pošta. Dĺžku prerušenia určí predseda úradu.“

41.

Pravidlo 72 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.

Ak mimoriadna udalosť, ako je napríklad prírodná katastrofa alebo štrajk, preruší alebo naruší komunikáciu medzi stranami, ktoré sa zúčastňujú na konaní, a úradom alebo opačne, predseda úradu môže určiť, že pre strany zúčastnené na konaní, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v dotknutom štáte alebo ktoré určili svojho zástupcu s miestom výkonu práce v dotknutom štáte, všetky lehoty, ktoré by inak uplynuli v deň alebo deň po začiatku takejto udalosti a ktoré tento úrad stanovil, sa predĺžia na lehotu, ktorú stanoví. Ak má mimoriadna udalosť dosah na sídlo úradu, v takomto určení sa uvedie, že sa týka všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú na konaní.“

42.

Pravidlo 76 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odseky 1 až 4 sa nahrádzajú takto:

„1.

Právni zástupcovia a zástupcovia odboru, ktorí sú zapísaní v zozname úradu podľa článku 89 ods. 2 nariadenia, predložia úradu podpísané splnomocnenie na založenie do spisu iba v prípade, ak o to úrad výslovne požiada alebo ak sa na konaní zúčastňuje viacero strán, ktoré pred úradom zastupuje zástupca, ak o to výslovne požiada druhá strana.

2.

Zamestnanci, ktorí zastupujú fyzické alebo právnické osoby podľa článku 88 ods. 3 nariadenia, predložia úradu podpísané splnomocnenie, ktoré sa založí do spisu.

3.

Splnomocnenie môže byť v ktoromkoľvek úradnom jazyku Spoločenstva. Môže sa vzťahovať na jednu alebo viaceré prihlášky, alebo zapísané známky, alebo môže mať formu všeobecného splnomocnenia, ktorým sa zástupca splnomocňuje konať vo všetkých konaniach v úrade, ktorých sa splnomocňujúca strana zúčastňuje.

4.

Ak sa podľa odseku 1 alebo 2 požaduje predloženie podpísaného splnomocnenia, úrad určí lehotu, dokedy treba toto splnomocnenie predložiť. Ak sa splnomocnenie v stanovenej lehote nepredloží, konanie bude pokračovať so zastúpenou stranou. Všetky procedurálne kroky okrem podania prihlášky, ktoré urobí zástupca, sa považujú za neuskutočnené, ak ich zastúpená osoba neschváli v lehote, ktorú stanoví úrad. Uplatňovanie článku 88 ods. 2 nariadenia sa nemení.“

b)

Odseky 8 a 9 sa nahrádzajú takto:

„8.

Ak sa vymenovanie zástupcu oznámi úradu, v súlade s pravidlom 1 ods. 1 písm. e) sa uvedie jeho meno a sídlo spoločnosti. Ak v úrade koná zástupca, ktorý už bol vymenovaný, uvedie svoje meno, a pokiaľ možno, aj identifikačné číslo, ktoré mu pridelil úrad. Ak jedna strana vymenuje viacero zástupcov, môžu bez zreteľa na iné ustanovenia vo svojich splnomocneniach konať buď v súčinnosti, alebo individuálne.

9.

Určenie alebo splnomocnenie združenia zástupcov sa považuje za určenie alebo splnomocnenie ktoréhokoľvek zástupcu, ktorý vykonáva svoju činnosť v tomto združení.“

43.

Pravidlo 79 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písm. a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

predložením podpísaného originálu príslušného dokumentu v úrade, napríklad poštou, osobne alebo akýmikoľvek inými prostriedkami;

b)

zaslaním dokumentu telefaxom v súlade s pravidlom 80;“.

b)

Písm. c) sa vypúšťa.

44.

Vkladá sa pravidlo 79a tohto znenia:

„Pravidlo 79a

Prílohy k písomnej korešpondencii

Ak strana v súlade s pravidlom 79 písm. a) predloží úradu dokument alebo dôkaz, ktorý sa týka viac ako jednej strany konania, tento dokument alebo dôkaz, ako aj všetky jeho prílohy sa predložia v takom počte kópií, koľko je strán zúčastnených konania.“

45.

Pravidlo 80 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Ak sa úradu podá prihláška ochrannej známky Spoločenstva telefaxom a súčasťou tejto prihlášky je reprodukcia známky podľa pravidla 3 ods. 2, ktorá nevyhovuje požiadavkám tohto pravidla, požadovaná vyhovujúca reprodukcia vhodná na uverejnenie sa predloží úradu podľa pravidla 79a. Ak úrad prijme vyobrazenie v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia telefaxu, reprodukcia sa bude považovať za prijatú úradom dňom doručenia faxu.“

b)

V odseku 3 sa pridáva táto veta:

„Ak bolo oznámenie odoslané elektronicky telefaxom, uvedené meno odosielateľa sa považuje za rovnajúce sa podpisu.“

c)

Odsek 4 sa vypúšťa.

46.

Pravidlo 81 sa vypúšťa.

47.

Pravidlo 82 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

Predseda úradu určí, či, do akej miery a za akých technických podmienok sa môžu oznámenia zasielať úradu elektronicky.“

b)

Odsek 4 sa vypúšťa.

48.

Pravidlo 83 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 83

Formuláre

1.

Úrad verejnosti sprístupní bezplatné formuláre v papierovej forme na účely:

a)

podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, prípadne vrátane žiadosti o rešeršnú správu;

b)

podania námietok;

c)

žiadosti o zrušenie alebo vyhlásenie o neplatnosti;

d)

žiadosti o zápis prevodu a príslušného formulára na prevod a dokumentu o prevode uvedenom v pravidle 31 ods. 5;

e)

prihlášky na zapísanie licencie;

f)

žiadosti o obnovenie ochrannej známky Spoločenstva;

g)

podania odvolania;

h)

splnomocnenia zástupcu vo forme splnomocnenia pre jednotlivca alebo všeobecného splnomocnenia;

i)

podania medzinárodnej prihlášky alebo následného určenia na základe Madridského protokolu v úrade.

2.

Strany, ktoré sa zúčastňujú na konaní v úrade, môžu používať aj:

a)

formuláre na základe dohovoru o ochranných známkach alebo podľa odporúčaní zhromaždenia Parížskeho združenia na ochranu priemyselného vlastníctva;

b)

okrem formulára uvedeného v bode i) odseku 1, formuláre s rovnakým obsahom a formátom.

3.

Úrad sprístupní formuláre uvedené v odseku 1 vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.“

49.

Pravidlo 84 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

meno a adresa žiadateľa;“.

b)

Odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod i) sa nahrádza takto:

„i)

výkon exekúcie podľa článku 20 nariadenia a konkurzné konanie podľa článku 21 nariadenia;“.

ii)

Pridávajú sa písm. w) a x) tohto znenia:

„w)

rozdelenie zápisu podľa článku 48a nariadenia a pravidla 25a, spolu s údajmi uvedenými v odseku 2, týkajúcimi sa rozdeleného zápisu, ako aj zoznam tovarov a služieb pôvodného zápisu v znení neskorších zmien a doplnení;

x)

zrušenie rozhodnutia alebo zápisu v registri podľa článku 77a nariadenia, ak sa zrušenie týka rozhodnutia alebo zápisu, ktorý bol uverejnený.“

50.

Pravidlo 85 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.

Vestník ochranných známok Spoločenstva sa bude vydávať spôsobom a periodicitou, ktorú určí predseda úradu.“

51.

Odseky 1 a 2 pravidla 89 sa nahrádzajú takto:

„1.

Nahliadnutie do spisov prihlášok ochranných známok Spoločenstva a zapísaných ochranných známok Spoločenstva sa týka buď originálu dokumentu, alebo jeho kópií, alebo technických prostriedkov uloženia, ak sú spisy uložené týmto spôsobom. Prostriedky nahliadnutia určí predseda úradu.

Ak sa uskutoční nahliadnutie, ako je stanovené v odsekoch 3, 4 a 5, žiadosť o nahliadnutie do spisov sa nepovažuje za podanú, kým nie je zaplatený požadovaný poplatok. Ak sa uskutoční nahliadnutie online prostredníctvom technických prostriedkov uloženia, neplatí sa nijaký poplatok.

2.

Ak sa požaduje nahliadnutie do spisov prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktorá ešte nebola zverejnená podľa článku 40 nariadenia, žiadosť obsahuje údaj a dôkaz o tom, že prihlasovateľ súhlasí s nahliadnutím alebo vyhlásil, že po zapísaní ochrannej známky uplatní svoje práva na ňu voči strane, ktorá požaduje nahliadnutie.“

52.

Pravidlo 91 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 91

Vedenie spisov

1.

Predseda úradu určí formu, akou sa vedú spisy.

2.

Ak sa spisy vedú v elektronickej podobe, súbory alebo ich záložné kópie sa uchovajú bez časového obmedzenia. Originálne dokumenty podané zúčastnenými stranami, ktoré tvoria základ týchto elektronických súborov, sa vymažú po uplynutí lehoty nasledujúcej po prijatí v úrade a ktorú určí predseda úradu.

3.

Ak sa spisy alebo ich časti vedú v inej ako elektronickej forme, dokumenty alebo dôkazy, ktoré sú časťou týchto spisov, sa uchovávajú najmenej päť rokov od konca roka, v ktorom:

a)

sa prihláška zamietne alebo vezme späť, alebo sa považuje za vzatú späť;

b)

úplne uplynie obdobie zápisu ochrannej známky podľa článku 47 nariadenia;

c)

podľa článku 49 nariadenia sa zapíše úplné vzdanie sa ochrannej známky Spoločenstva;

d)

ochranná známka Spoločenstva sa úplne vymaže z registra podľa článku 56 ods. 6 alebo článku 96 ods. 6 nariadenia.“

53.

Pravidlo 94 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.

Ak nebola stanovená výška nákladov podľa článku 81 ods. 6 prvej vety nariadenia, prílohou žiadosti o stanovenie nákladov je vyčíslenie nákladov a sprievodné dokumenty. Pokiaľ ide o náklady uvedené v odseku 7 písm. d) tohto pravidla, ktoré vznikli zastupovaním, dostatočné je vyhlásenie zastupujúceho, že náklady vznikli. Pokiaľ ide o iné náklady, postačí, ak sa stanoví ich dôveryhodnosť. Ak sa výška nákladov stanoví podľa článku 81 ods. 6 prvej vety nariadenia, náklady na zastupovanie sa priznajú vo výške stanovenej v odseku 7 písm. d tohto pravidla bez ohľadu na to, či skutočne vznikli.“

b)

V odseku 4 sa slová „druhá veta článku 81 ods. 6“ nahrádzajú slovami „tretia veta článku 81 ods. 6“.

c)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.

S výhradou odseku 3 tohto pravidla nevyhnutné náklady na konanie, ktoré vznikli úspešnej strane, znáša neúspešná strana v súlade s článkom 81 ods. 1 nariadenia na základe týchto obmedzení:

a)

ak stranu nezastupuje zástupca, cestovné výdavky a náklady na pobyt jednej strany pre jednu osobu pri ceste tam a späť medzi miestom bydliska a miestom výkonu práce a miestom ústneho konania podľa pravidla 56 takto:

i)

cena cestovného prvou triedou železnice vrátane zvyčajných príplatkov na dopravu, ak celková vzdialenosť železnicou nie je väčšia ako 800 km;

ii)

cena letenky turistickou triedou, ak je celková vzdialenosť železnicou väčšia ako 800 km alebo časť cesty zahŕňa lodnú dopravu;

iii)

náklady na pobyt stanovené v článku 13 prílohy VII Služobného poriadku pre zamestnancov inštitúcií Európskych spoločenstiev;

b)

cestovné náklady zástupcov na základe článku 89 ods. 1 nariadenia v limitoch stanovených v písm. a) bodoch i) a ii) tohto pravidla;

c)

cestovné náklady, náklady na pobyt, náhrada za stratu zárobku a poplatky, na náhradu ktorých sú svedkovia a znalci oprávnení podľa pravidla 59 ods. 2, 3 alebo 4 v takom rozsahu, že konečná zodpovednosť je na strane, ktorá sa zúčastňuje konania podľa pravidla 59 ods. 5 písm. b;

d)

náklady na zastupovanie na základe článku 89 ods. 1 nariadenia:

i)

namietajúcej strany pri námietkových konaniach:

 

300 EUR;

ii)

žiadateľa pri námietkových konaniach:

 

300 EUR;

iii)

žiadateľa v konaniach týkajúcich sa zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva:

 

450 EUR;

iv)

majiteľa ochrannej známky v konaniach týkajúcich sa zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva:

 

450 EUR;

v)

strany, ktorá sa odvolala v odvolacích konaniach:

 

550 EUR;

vi)

odporcu v odvolacích konaniach:

 

550 EUR;

vii)

ak prebehli ústne konania, na ktoré boli zúčastnené strany pozvané podľa pravidla 56, suma uvedená v bodoch i) až vi) sa zvýši o 400 EUR;

e)

ak je prihlasovateľov alebo majiteľov ochrannej známky Spoločenstva viacero alebo ak voči nej namietajú viaceré strany, alebo ak je viacero žiadateľov o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, ktorí podali námietky alebo žiadali o zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti spoločne, náklady uvedené v písm. a) znáša neúspešná strana iba pre jednu osobu;

f)

ak má úspešná strana viac ako jedného zástupcu na základe článku 89 ods. 1 nariadenia, neúspešná strana znáša náklady iba za jednu osobu, uvedené v písm. b) a d) tohto nariadenia;

g)

neúspešná strana nie je povinná uhrádzať úspešnej strane nijaké iné náklady, výdavky ani poplatky okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. a) až f).“

54.

Pravidlo 98 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 98

Preklady

1.

Ak treba poskytnúť preklad dokumentu, tento preklad má presne interpretovať pôvodný text a má mať rovnakú štruktúru a obsah ako pôvodný dokument. Úrad môže požiadať o poskytnutie osvedčenia, že preklad zodpovedá pôvodnému textu, v lehote, ktorú určí. Predseda úradu určuje formu, akou sa osvedčujú preklady.

2.

Okrem prípadov, keď nariadenie alebo tieto pravidlá uvádzajú inak, dokument, ktorého preklad treba poskytnúť, sa považuje za neposkytnutý:

a)

ak úrad dostane preklad po uplynutí lehoty určenej na predloženie originálneho dokumentu alebo prekladu;

b)

v prípade uvedenom v odseku 1, ak osvedčenie nebolo predložené v stanovenej lehote.“

55.

Pravidlo 100 sa nahrádza takto:

„Pravidlo 100

Rozhodnutia prijaté jedným členom

Prípady, keď podľa článku 127 ods. 2 alebo článku 129 ods. 2 nariadenia môže rozhodnutie prijať jeden člen námietkového oddelenia alebo zrušovacieho oddelenia, sú tieto:

a)

rozhodnutia o rozdelení nákladov;

b)

rozhodnutia o stanovení výšky nákladov, ktoré je potrebné zaplatiť podľa článku 81 ods. 6 prvej vety nariadenia;

c)

rozhodnutia ad acta alebo o nevydaní rozsudku;

d)

rozhodnutia zamietnuť námietky ako neprípustné pred uplynutím lehoty uvedenej v pravidle 18 ods. 1;

e)

rozhodnutie o zastavení konania;

f)

rozhodnutia o zlúčení alebo rozdelení viacerých námietok podľa pravidla 21 ods. 1.“

56.

Odseky 1, 2 a 3 pravidla 101 sa nahrádzajú takto:

„1.

Ak je to potrebné, predseda úradu požiada, aby Komisia zistila, či štát, ktorý nie je signatárom Parížskeho dohovoru alebo dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, zaručuje zaobchádzanie na základe vzájomnosti podľa článku 29 ods. 5 nariadenia.

2.

Ak Komisia stanoví, že zaobchádzanie na základe vzájomnosti v súlade s odsekom 1 je zaručené, na tento účel uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie.

3.

Článok 29 ods. 5 nariadenia sa uplatňuje odo dňa uverejnenia oznámenia uvedeného v odseku 2 v Úradnom vestníku Európskej únie, ak sa v oznámení neuvedie skorší termín, od ktorého sa uplatňuje. Prestane sa uplatňovať odo dňa uverejnenia oznámenia Komisie v Úradnom vestníku Európskej únie, že zaobchádzanie na základe vzájomnosti už nie je zaručené, ak sa v oznámení neuvedie skorší termín, od ktorého sa uplatňuje.“

57.

Pravidlo 114 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

údaje a súčasti uvedené v pravidle 15 ods. 2 písm. b) až h)“.

b)

V odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Pravidlo 15 ods. 1, 3 a 4 a 16 až 22 platia za predpokladu, že:“.

58.

Písm. c) pravidla 122 ods. 1 sa nahrádza takto:

„c)

údaje a súčasti uvedené v pravidle 44 ods. 1 písm. a), c), d), e) a f)“.

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   V článku 1 sa bod 1 písm. d), body 3, 4 a 7 uplatňujú od 10. marca 2008, rovnako ako druhá časť písm. a) pravidla 83 ods. 1, ktorá sa začína slovom „vrátane“, uvedená v bode 48 článku 1 tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 14.1.1994 s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 422/2004 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 782/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 88).

(3)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.“


5.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1042/2005

z 29. júna 2005

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 139,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 40/94 vykonávaného nariadením Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (2), je potrebné zaviesť dodatočné poplatky týkajúce sa rešeršných správ, rozdelenia prihlášky alebo zápisu ochrannej známky, alebo pokračovania v konaní. Je potrebné stanoviť výšku týchto nových poplatkov.

(2)

Podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 422/2004 nie je režim rešerší od 10. marca 2008 povinný. Je potrebné, aby od tohto dátumu platili dodatočné poplatky za vnútroštátne rešeršné správy.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 (3) sa musí z tohto dôvodu príslušne zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poplatky, vykonávacie pravidlá a konanie odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2869/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tabuľka v článku 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Dopĺňa sa tento bod 1a:

„1a.

Poplatok za rešerš

a)

za prihlášku ochrannej známky Spoločenstva (článok 39 ods. 2, pravidlo 4 písm. c)

b)

za medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo (článok 39 ods. 2 a článok 150 ods. 2, pravidlo 10 ods. 2)

Čiastka 12 EUR vynásobená počtom ústredných úradov priemyselného vlastníctva podľa odseku 2 článku 39 nariadenia; túto čiastku a nasledujúce zmeny úrad uverejňuje v úradnom vestníku úradu.“

b)

Bod 6 sa zrušuje.

c)

V bode 13 sa slová „poplatok za každú triedu tovarov a služieb, pokiaľ ide o viac ako tri triedy pre ochrannú známku“ nahrádzajú slovami „poplatok za obnovenie každej triedy tovarov a služieb, pokiaľ ide o viac ako tri triedy pre ochrannú známku“.

d)

V bode 15 sa slová „poplatok za každú triedu tovarov a služieb, pokiaľ ide o viac ako tri triedy pre kolektívnu ochrannú známku“ nahrádzajú slovami „poplatok za obnovenie každej triedy tovarov a služieb, pokiaľ ide o viac ako tri triedy pre kolektívnu ochrannú známku“.

e)

V bode 19 sa slová „poplatok za restitutio in integrum“ nahrádzajú slovami „poplatok za žiadosť o restitutio in integrum“.

f)

V bode 20 sa slová „poplatok za zmenu ochrannej známky“ nahrádzajú slovami „poplatok za žiadosť o zmenu ochrannej známky“.

g)

Body 21 a 22 sa nahrádzajú takto:

„21.

Poplatok za pokračovanie v konaní (článok 78a ods. 1)

400

22.

Poplatok za potvrdenie rozdelenia registrovanej ochrannej známky Spoločenstva (článok 48a ods. 4) alebo za prihlášku ochrannej známky Spoločenstva (článok 44a ods. 4):

250“

h)

V bode 23 sa úvodná veta nahrádza takto: „Poplatok za žiadosť o zápis licencie alebo iného práva týkajúceho sa registrovanej ochrannej známky Spoločenstva (bod 5 článku 157 ods. 2, pravidlo 33 ods. 1) alebo za prihlášku ochrannej známky Spoločenstva (bod 6 článku 157 ods. 2, pravidlo 33 ods. 4):“.

i)

V bode 29 sa zrušujú nasledujúce slová:

„plus za stranu, pokiaľ ich je viac ako 10

1“

2.

V článku 13 sa odsek 3 nahrádza týmto textom:

„3.   Vrátenie sa uskutoční po vydaní oznámenia medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 113 ods. 2 písm. b) a c) alebo pravidlom 115 ods. 5 písm. b), c) a ods. 6 nariadenia (ES) č. 2868/95.“

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Písmeno a) článku 1 ods. 1 sa uplatňuje od 10. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 422/2004 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 782/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 88).

(3)  Ú. v. ES L 303, 15.12.1995, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 781/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 85).


5.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2005

z 30. júna 2005,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na prvý pododsek jeho článku 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3615/92 z 15. decembra 1992, ktorým sa stanovujú množstvá poľnohospodárskych výrobkov braných do úvahy pri výpočte vyplácania náhrad v prípade vývozu tovarov uvedených v nariadení Rady (EHS) č. 3035/80 (2), nariadení Komisie (ES) č. 3223/93 z 25. novembra 1993 o štatistických informáciách týkajúcich sa poskytovania vývozných náhrad pri vývoze niektorých poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov obsiahnutých v nariadení Rady (EHS) č. 3035/80 (3) a nariadení Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému prideľovania vývozných náhrad na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (4), všetky súvisia s vývozom určitých poľnohospodárskych výrobkov vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy. Väčšina týchto nariadení sa niekoľkokrát podstatne zmenila a doplnila. Je potrebné zmeniť a doplniť všetky tieto nariadenia a v záujme zrozumiteľnosti, zjednodušenia a administratívnej účinnosti je vhodné, aby sa nahradili jedným nariadením.

(2)

Nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75 (5) a (ES) č. 1255/1999 (6), 1260/2001 (7), 1784/2003 (8) a 1785/2003 (9) o spoločnej organizácii trhov s vajciami, mliekom a mliečnymi výrobkami, cukrom, obilninami a ryžou ustanovujú, že do rozsahu potrebného na umožnenie vývozu uvedených poľnohospodárskych výrobkov vo forme určitých spracovaných výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I zmluvy, na základe cenových ponúk na svetových trhoch alebo cien takýchto výrobkov môže sa rozdiel medzi takýmito cenovými ponukami alebo cenami a cenami v Spoločenstve kompenzovať vývoznou náhradou. Priznanie náhrad na všetky poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje prílohe I zmluvy, by malo podliehať spoločným pravidlám.

(3)

Vývozné náhrady sa vyplatia na tovary, ktoré sa získajú priamo zo základných výrobkov, z výrobkov získaných spracovaním základných výrobkov a z výrobkov asimilovaných na niektorú z týchto kategórií. Mala by sa stanoviť metóda určenia výšky vývoznej náhrady v každom z týchto prípadov.

(4)

V snahe zabezpečiť správne uplatňovanie ustanovení nariadení o spoločnej organizácii trhov súvisiacich s priznávaním vývozných náhrad, takého náhrady by sa nemali priznávať na tovary z tretích krajín použité pri výrobe tovarov, ktoré sa vyvážajú po ich voľnom obehu v Spoločenstve.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 (10) ustanovilo spoločné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky. Je však potrebné vyjasniť spôsob, akým sa tieto pravidlá uplatňujú na tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy.

(6)

Dodržiavanie medzinárodných záväzkov, ktoré prevzalo Spoločenstvo znamená, že náhrady priznané na vývoz poľnohospodárskych výrobkov, ktoré tvoria súčasť tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, nesmú presiahnuť náhrady, ktoré by boli uplatniteľné na tieto výrobky pri vývoze v nezmenenom stave. Toto by sa malo zohľadniť pri stanovovaní sadzieb náhrad a pri formulácii pravidiel asimilácie.

(7)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2825/93 z 15. októbra 1993 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 v súvislosti so stanovením a priznaním upravených náhrad pre obilniny vyvážané vo forme určitých liehovín (11) ustanovuje, že sadzba vývoznej náhrady je tá, ktorá sa uplatňuje v deň, keď sú obilniny umiestnené pod kontrolu pri výrobe liehovín. Preto by sa odovzdanie obilnín do režimu colnej kontroly na výrobu liehovín uvedených v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 malo považovať na účel priznania vývoznej náhrady za ekvivalentné vývozu.

(8)

Liehoviny sa považujú za menej citlivé ako iné tovary na cenu poľnohospodárskych výrobkov používaných pri ich výrobe. Protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska však stanovuje, že sa musí rozhodnúť o potrebných opatreniach, ktoré by uľahčili využívanie obilnín Spoločenstva pri výrobe liehovín získaných z obilnín.

(9)

Zemiakový škrob by sa mal na účely stanovenia vývozných náhrad asimilovať na kukuričný škrob. Malo by byť však možné určiť konkrétnu sadzbu náhrady za zemiakový škrob v trhových situáciách, keď je jeho cena významne nižšia ako cena kukuričného škrobu.

(10)

Na to, aby vznikol nárok na náhradu, použité poľnohospodárske výrobky a zvlášť tovary vyrobené z takýchto výrobkov sa musia vyviezť. Akákoľvek výnimka z tohto pravidla by sa mala vykladať obmedzujúcim spôsobom. V procese výroby tovarov však môže vzniknúť výrobcom strata surovín, za ktoré sa ale platili ceny Spoločenstva, kým straty, ktoré vznikli výrobcom sídliacim mimo Spoločenstva sa obmedzujú na ceny svetového trhu. Okrem toho v procese výroby určitých tovarov sa získavajú určité vedľajšie produkty, ktorých hodnota sa značne líši od hodnoty hlavných výrobkov; v niektorých prípadoch sa tieto vedľajšie produkty môžu použiť len ako krmivo pre zvieratá. Preto je potrebné stanoviť spoločné pravidlá, aby sa určil pojem množstva výrobkov, ktoré sa skutočne využili v procese výroby vyvážaných tovarov.

(11)

Mnoho tovarov, ktoré podnik vyrobí pri zreteľne stanovených technických podmienkach a so stálymi vlastnosťami a kvalitou, sa riadi obvyklým spôsobom vývozu. V snahe zjednodušiť vývozné formality pre takéto tovary by sa mal prijať zjednodušený postup, pri ktorom výrobca oznámi príslušným orgánom také informácie, aké tieto orgány považujú za potrebné v súvislosti s podmienkami výroby tovarov. V prípade, že sa množstvá skutočne použitých poľnohospodárskych výrobkov pri výrobe vyvážaného tovaru zaregistrujú na príslušnom orgáne, mala by sa prijať úprava pre každoročné potvrdenie takejto registrácie, aby sa znížili riziká spojené s neoznámením zmien týchto množstiev.

(12)

Mnohé poľnohospodárske výrobky podliehajú prirodzenej a sezónnej variabilite. Obsah poľnohospodárskeho výrobku vo vyvážaných tovaroch sa môže z daného dôvodu líšiť. Výška náhrady by sa preto mala určiť na základe množstva poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa skutočne použijú pri výrobe vyvážaných tovarov. Pre určité tovary, ktorých zloženie je jednoduché a relatívne nemenné, by sa však na uľahčenie administratívy mala určiť výška náhrady na základe pevne stanovených množstiev poľnohospodárskych výrobkov.

(13)

Pri stanovovaní sadzby náhrady na základné alebo asimilované výrobky je vhodné zohľadniť výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia, ktoré majú podobný účinok v prípade, že sú uplatniteľné, v súlade s príslušným nariadením o spoločnej organizácii trhu s výrobkom.

(14)

Určité tovary, ktoré majú podobné vlastnosti, sa môžu získať rôznymi technikami z odlišných základných materiálov. Od vývozcov by sa malo žiadať, aby uviedli druh základných materiálov a aby predložili určité vyhlásenia týkajúce sa výrobného procesu, ak sú takého informácie potrebné na určenie nároku na náhradu alebo vhodnej sadzby náhrady, ktorá sa má uplatniť.

(15)

Pri výpočte množstiev poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sa skutočne použili, je vhodné zohľadniť obsah sušiny v prípade škrobov a určitých glukózových a maltodextrínových sirupov.

(16)

V prípadoch, keď to vyžaduje situácia vo svetovom obchode, špecifické požiadavky určitých trhov alebo medzinárodné obchodné dohody, malo by byť možné rozlišovať náhrady na určité tovary podľa miesta určenia.

(17)

Spravovanie výšky náhrad, ktoré sa môžu priznať počas rozpočtového roka na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje prílohe I zmluvy, si môže vyžiadať potrebu stanoviť rozličné sadzby pre vývoz so stanovením sadzby náhrady vopred alebo nie na základe vývoja na trhu Spoločenstva alebo na svetových trhoch.

(18)

Výška náhrady, ktorá sa môže priznať v ktoromkoľvek rozpočtovom roku, sa obmedzí v súlade s medzinárodnými záväzkami prijatými Spoločenstvom. Malo by sa umožniť vyvážať tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, za podmienok, ktoré sú vopred známe. Najmä by malo byť možné získať ubezpečenie, že takéto vývozy majú nárok na náhrady, ktoré sú zlučiteľné so záväzkami Spoločenstva. V prípade, že to už nebude možné, vývozcovia by mali byť informovaní s dostatočným predstihom. Vydanie osvedčení o náhrade umožňuje nadväzovať na žiadosti o náhrady a zaručiť ich držiteľom, že budú môcť mať prospech z náhrad do výšky množstva, na ktoré bolo osvedčenie vydané, za podmienky, že budú spĺňať ostatné podmienky pre náhrady stanovené pravidlami Spoločenstva. Opatrenia pre spravovanie by sa mali stanoviť pre systém osvedčení o náhrade. Predovšetkým by sa malo vytvoriť opatrenie pre redukčný koeficient, ktorý sa má uplatňovať v prípade, že žiadosti o osvedčenia o náhrade prekračujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Za určitých okolností by sa malo vytvoriť opatrenie na vydávanie osvedčení o náhrade, ktoré majú byť pozastavené.

(19)

Osvedčenia o náhrade slúžia na zabezpečenie dodržiavania medzinárodných záväzkov prijatých Spoločenstvom. Umožňujú aj určiť náhradu vopred, ktorú je možné priznať na poľnohospodárske výrobky použité pri výrobe tovarov vyvážaných do tretích krajín. Tento účel sa v istých ohľadoch líši od cieľov vývozných licencií vydaných na základné výrobky vyvážené v nezmenenom stave, ktoré podliehajú medzinárodným záväzkom týkajúcim sa kvantitatívnych obmedzení. Je preto potrebné špecifikovať, ktoré všeobecné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske licencie a osvedčenia, ktoré v súčasnosti ukladá nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a osvedčení s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (12), by sa nemali uplatniť na osvedčenia o náhrade.

(20)

Ďalej je potrebné špecifikovať, ako by sa mali uplatniť určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000 súvisiace s osvedčeniami, ktoré vopred stanovujú vývoznú náhradu v súvislosti s vyhlásením verejného ponukového konania v tretej krajine dovozu na osvedčenia o náhrade. Obvykle sa majú sadzby náhrad stanoviť alebo meniť vo štvrtok. Aby sa znížilo riziko podávania žiadostí o stanovenie vývozných náhrad vopred pre výrobky zo špekulatívnych dôvodov, malo by sa ustanoviť, že v prípade, keď bola žiadosť o stanovenie vopred podaná vo štvrtok, bude sa žiadosť považovať za podanú v nasledujúci pracovný deň.

(21)

Mali by sa ustanoviť podmienky uvoľnenia záruky zodpovedajúcej osvedčeniu podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (13). Záväzky, ktoré sú považované za prvoradé požiadavky, a proti ktorým sa skladá záruka, by sa mali špecifikovať spolu s dôkazmi, ktoré sa majú predkladať pri plnení záväzkov a pri ktorých je možné uvoľniť príslušnú záruku.

(22)

Je veľmi pravdepodobné, že sa predložia žiadosti o osvedčenia na vyššie sumy, ako je možné priznať. Preto by sa mal rozpočtový rok rozdeliť do období, aby sa mohli dať osvedčenia k dispozícii takým prevádzkovateľom, ktorí vyvážajú koncom rozpočtového roka, ako aj tým, ktorí vyvážajú na začiatku rozpočtového roka. Tam, kde je to vhodné, mal by sa uplatniť redukčný koeficient na všetky sumy požadované počas určitého obdobia.

(23)

Určité typy vývozu nepodliehajú obmedzeniam výplaty náhrad, čo je výsledkom medzinárodných záväzkov prijatých Spoločenstvom. Tieto vývozy by mali byť oslobodené od povinnosti predložiť osvedčenie o náhrade.

(24)

Väčšina vývozcov dostáva v náhradách menej ako 75 000 EUR ročne. Spolu predstavujú tieto vývozy len malú časť celkovej sumy náhrad priznaných na poľnohospodárske výrobky, ktoré boli vyvezené vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy. Malo by byť možné oslobodiť tieto vývozy od požiadavky predkladať osvedčenie. Avšak, aby sa predišlo zneužívaniu, je dôležité obmedziť uplatňovanie tejto výnimky na členský štát, v ktorom je vývozca usadený.

(25)

Malo by sa zaviesť monitorovanie založené na zásade, že vývozca by mal príslušným orgánom oznamovať pri každom vývoze tovarov množstvá výrobkov použitých na výrobu vyvážaného tovaru. Príslušné orgány by mali podniknúť všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné na overenie presnosti takýchto vyhlásení.

(26)

Orgány, ktoré zodpovedajú za kontrolu hlásení vývozcov nemusia mať k dispozícii dostatočné dôkazy, ktoré by im umožnili prijať hlásenie použitých množstiev, aj keď sa budú zakladať na chemickom rozbore. Takéto situácie môžu s veľkou pravdepodobnosťou nastať vtedy, keď sa tovar určený na vývoz vyrobil v inom členskom štáte ako vyvážajúci členský štát. Preto príslušné orgány vyvážajúceho členského štátu by mali mať možnosť v prípade potreby získať priamo od príslušných orgánov ostatných členských štátov všetky informácie, ktoré sú tieto orgány schopné získať v súvislosti s podmienkami, za akých sa tovar vyrobil.

(27)

Po porade s príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa tovary vyrobili, by mali mať prevádzkovatelia možnosť predložiť zjednodušené hlásenie použitých výrobkov vo forme súhrnných množstiev týchto výrobkov, ak si budú viesť podrobný záznam o použitých výrobkoch a dajú ho k dispozícii uvedeným orgánom.

(28)

Vývozca nie vždy môže poznať presné množstvá použitých poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré môže žiadať náhradu, osobitne ak nie je výrobcom. Preto vývozca nie vždy môže tieto množstvá nahlásiť. Je preto potrebné poskytnúť alternatívnu metódu výpočtu náhrady, o ktorú môže dotknutá osoba požiadať, a ktorá sa obmedzí na určité druhy tovarov na základe chemickej analýzy týchto tovarov a s použitím tabuľky vypracovanej na tento účel.

(29)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a o poskytovaní podpôr na smotanu, maslo a koncentrované maslo používané pri výrobe pekárenských výrobkov, zmrzliny a iných potravín (14) ustanovuje, že maslo a smotana môžu byť prístupné za znížené ceny pre odvetvia, ktoré vyrábajú určité tovary. Toto by sa malo vziať do úvahy, keď sa náhrady vypočítavajú na základe chemickej analýzy.

(30)

V článku 21 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa ustanovuje, že na výrobky, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. Aby sa zaručilo, že toto pravidlo sa bude jednotne uplatňovať, malo by sa ujasniť, že pre náhradu, ktorá sa má poskytnúť pre výrobky uvedené v článku 1 smernice Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa stanovujú hygienické predpisy pre výrobu surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh (15), alebo v článku 1 smernice Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a zdravotných otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu vaječných výrobkov a ich umiestňovanie na trh (16), a ktoré sa vyskytujú v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa dotknuté výrobky musia pripraviť s súlade s požiadavkami týchto smerníc a majú mať požadované označenie zdravotnej nezávadnosti.

(31)

Ak sa článok 31 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1255/1999 uvádza v spojitosti s jeho s článkom 31 ods. 12, obmedzuje požiadavku, aby mliečne výrobky, na ktoré sa platí vývozná náhrada, mali pôvod v Spoločenstve na určité výrobky s vysokým obsahom mlieka. Mali by sa preto zaviesť opatrenia na implementáciu a monitorovanie tejto požiadavky.

(32)

Článok 28 nariadenia (ES) č. 800/1999 obmedzuje dobu, počas ktorej sa na základné poľnohospodárske výrobky alebo tovary môže na neuplynutú časť lehoty vývozného povolenia naďalej vzťahovať predfinancovanie podľa úprav o náhradách. Osvedčenia o náhrade, ktoré sú vydávané ku koncu rozpočtového obdobia, majú však kratšie obdobie platnosti, ktoré kvôli medzinárodným záväzkom Spoločenstva nemožno predĺžiť po 30. septembri. Aby sa zabezpečila dostatočná flexibilita tak, aby mohli vývozcovia naplno využívať toto krátke obdobie platnosti osvedčení o náhrade, je vhodné prijať špecifické opatrenia týkajúce sa týchto osvedčení, pretože obmedzujú obdobie, počas ktorého sa na základné poľnohospodárske výrobky alebo tovary vzťahuje predfinancovanie podľa úprav o náhradách na neuplynutú lehotu vývozného povolenia.

(33)

Je vhodné zabezpečiť jednotné uplatňovanie ustanovení o náhradách na tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy v celom Spoločenstve. S týmto cieľom by mal každý členský štát informovať ostatné členské štáty prostredníctvom Komisie o monitorovaní rôznych typov vyvážaného tovaru uplatnenom na jeho území.

(34)

Zásadný význam má umožnenie Komisii, aby dostatočne monitorovala opatrenia prijaté v súvislosti s priznanými vývoznými náhradami. Preto by mala mať Komisia k dispozícii určité štatistické informácie, ktoré by jej poskytovali príslušné orgány členských štátov. Mal by sa špecifikovať formát a rozsah týchto informácií.

(35)

Na prechod z administratívnych úprav osvedčení o náhrade podľa nariadenia (ES) č. 1520/2000 na administratívne úpravy ustanovené týmto nariadením by sa mal poskytnúť primeraný čas. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať na žiadosti predkladané od 8. júla 2005 pre osvedčenia, ktoré sa použijú od 1. októbra 2005.

(36)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky, ktoré sa týkajú obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I zmluvy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

1.   Toto nariadenie stanovuje pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávania vývozných náhrad ustanoveným v zmysle nariadenia (EHS) č. 2771/75, nariadenia (ES) č. 1255/1999, nariadenia (ES) č. 1260/2001, nariadenia (ES) č. 1784/2003 a nariadenia (ES) č. 1785/2003.

Uplatňuje sa na vývozy základných výrobkov vymenovaných v prílohe I k tomuto nariadeniu, ďalej len „základné výrobky“, výrobkov získaných z ich spracovania alebo výrobkov asimilovaných na jednu z týchto dvoch kategórií v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, keď sa tieto výrobky vyvážajú vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, ale uvedených v niektorej a nasledujúcich príloh:

a)

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75;

b)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999;

c)

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001;

d)

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003;

e)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.

Takéto tovary, ďalej „tovary“, sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Vývozná náhrada uvedená v odseku 1 sa neprizná na tovary uvedené do voľného obehu v súlade s článkom 24 zmluvy a na tovary, ktoré sa znovu vyvezú.

Na takéto tovary sa neprizná náhrada, keď sa vyvážajú po spracovaní, alebo ak sú súčasťou iných tovarov.

3.   Okrem obilnín sa neprizná náhrada na výrobky použité pri výrobe alkoholu, ktorý obsahujú liehové nápoje uvedené v prílohe II a ktoré patria pod kód KN 2208.

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledovné definície:

1.

„rozpočtové obdobie“ znamená obdobie od 1. októbra jedného roka do 30. septembra nasledujúceho roka;

2.

„rozpočtový rok“ znamená obdobie od 16. októbra jedného roka do 15. októbra nasledujúceho roka;

3.

„potravinová pomoc“ znamená operácie potravinovej pomoci, ktoré spĺňajú podmienky stanovené článkom 10 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní, ďalej len „dohoda“;

4.

„zvyšky“ znamenajú produkty príslušného výrobného procesu, ktorých zloženie je výrazne odlišné od skutočne vyvážaného tovaru, a s ktorými nie je možné obchodovať;

5.

„vedľajšie produkty“ znamenajú výrobky alebo tovary získané v priebehu príslušného výrobného procesu, ktorých zloženie alebo vlastnosti sa odlišujú od skutočne vyvážaných tovarov a s ktorými je možné obchodovať;

6.

„straty“ znamenajú množstvá výrobkov alebo tovaru, ktoré sú výsledkom príslušného výrobného procesu od fázy, keď sa použijú pri výrobe nespracované poľnohospodárske výrobky iné ako sú množstvá tovarov, ktoré sa skutočne vyvážajú, iné ako zvyšky a vedľajšie produkty a s ktorými nie je možné obchodovať.

2.   Na účely bodov 4, 5 a 6 odseku 1 výrobky získané v priebehu príslušného výrobného procesu, ktorých zloženie sa líši od zloženia skutočne vyvážaného tovaru, predávané za úhradu, ktorá predstavuje výlučne náklady vynaložené na ich likvidáciu, sa nepovažujú za predmet obchodovania.

Na účely bodu 6 odseku 1 výrobky alebo tovary, ktoré sú výsledkom príslušného výrobného procesu a ktoré je možné zlikvidovať, či už za úhradu alebo bez nej len ako krmivo, sa asimilujú ako straty.

Článok 3

1.   Zemiakový škrob, ktorý patrí pod kód KN 1108 13 00 priamo vyrobený zo zemiakov s vylúčením druhotných výrobkov, sa asimiluje na výrobok získaný zo spracovania kukurice.

2.   Nekoncentrovaná, zmrazená alebo nezmrazená srvátka, ktorá patrí pod kódy KN 0404 10 48 až 0404 10 62, sa asimiluje na srvátku v prášku uvedenú v prílohe I, ďalej len „skupina výrobkov 1“.

3.   Nasledujúce výrobky sa asimilujú na mlieko v prášku s obsahom tuku, ktorý nepresahuje 1,5 %, ako je uvedené v prílohe I, ďalej len „skupina výrobkov 2“:

a)

nekoncentrované mlieko a mliečne výrobky, ktoré neobsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlo, zmrazené alebo nezmrazené s hmotnostným obsahom mliečneho tuku, ktorý nepresahuje 0,1 %, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 11, 0403 90 51 a 0404 90 21;

b)

mlieko a mliečne výrobky, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 11, 0403 90 11 a 0404 90 21 v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, ktoré neobsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlo s hmotnostným obsahom tuku, ktorý nepresahuje 1,5 %.

4.   Nasledujúce výrobky sa asimilujú na mlieko v prášku s obsahom tuku 26 %, ako je uvedené v prílohe I, ďalej len „skupina výrobkov 3“:

a)

mlieko, smotana a mliečne výrobky, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 a 0404 90 23, nekoncentrované, ktoré neobsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlo, zmrazené alebo nezmrazené s hmotnostným obsahom mliečneho tuku, ktorý presahuje 0,1 %, ale nepresahuje 6 %;

b)

mlieko, smotana a mliečne výrobky, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 a 0404 90 29 v prášku, zrnách alebo iných pevných formách, ktoré neobsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlo s hmotnostným obsahom mliečneho tuku, ktorý presahuje 1,5 %, ale nižším ako 45 %.

Ak to však strana vyžaduje, výrobky uvedené pod písmenami a) a b) prvého pododseku sa môžu so súhlasom príslušného orgánu asimilovať do:

a)

skupiny výrobkov 2, pokiaľ ide o odtučnenú zložku obsahu sušiny vo výrobku;

b)

masla uvedeného v prílohe I, ďalej len „skupina výrobkov 6“, pokiaľ ide o zložku mliečneho tuku výrobku.

5.   Do skupiny výrobkov 6 sa asimilujú tieto výrobky:

a)

mlieko, smotana a mliečne výrobky, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 a 0404 90 29, nekoncentrované, ktoré neobsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlo s hmotnostným obsahom mliečneho tuku, ktorý presahuje 6 %;

b)

mlieko, smotana a mliečne výrobky, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 19, 0403 90 19 a 0404 90 29, v prášku, zrnách alebo iných pevných formách, ktoré neobsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlo s hmotnostným obsahom mliečneho tuku, nie menej ako 45 %;

c)

maslo a iné mliečne tuky s hmotnostným obsahom mliečneho tuku iným ako 82 %, ale nie menej ako 62 %, ktoré patria pod kódy KN 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90.

6.   Mlieko, smotana a mliečne výrobky, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 11 až 0403 10 19, 0403 90 51 až 0403 90 59 a 0404 90 21 až 0404 90 29, koncentrované, iné ako v prášku, granulách alebo iných pevných formách, ktoré neobsahujú pridaný cukor alebo iné sladidlo, sa asimilujú, pokiaľ ide o odtučnenú zložku obsahu sušiny v takom výrobku, do skupiny výrobkov 2. Pokiaľ ide o zložku mliečneho tuku takého výrobku, asimiluje sa do skupiny výrobkov 6.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na syr a tvaroh.

7.   Lúpaná ryža patriaca pod kód KN 1006 20 a polobielená ryža, ktorá patrí pod kódy KN 1006 30 21 až 1006 30 48, sa asimiluje na bielenú ryžu, ktorá patrí pod kódy KN 1006 30 61 až 1006 30 98.

8.   Ak nasledujúce výrobky spĺňajú podmienky na získanie náhrady, ktoré ukladá nariadenie (ES) č. 1260/2001 a nariadenie Komisie (ES) č. 2135/95 (17) a vyvážajú sa nespracované, asimilujú sa na biely cukor, ktorý patrí pod kód KN 1701 99 10:

a)

repný alebo trstinový cukor, ktoré patria pod kód KN 1701 11 90 alebo KN 1701 12 90 a v suchom stave obsahujú sacharózu rovnajúcu sa minimálne 92 % hmotnosti určenej polarimetrickou metódou;

b)

cukor, ktorý patrí pod kódy KN 1701 91 00 alebo 1701 99 90;

c)

výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 okrem zmesí získaných čiastočným použitím výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003;

d)

výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písmená f) a g) nariadenia (ES) č. 1260/2001 okrem zmesí získaných čiastočným použitím výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 800/1999 platí podporne vo vzťahu k ustanoveniam tohto nariadenia.

KAPITOLA II

VÝVOZNÉ NÁHRADY

ODDIEL 1

Metóda výpočtu

Článok 5

1.   Čiastka náhrady poskytnutej na množstvo určené v súlade s oddielom 2 každého zo základných výrobkov vo forme rovnakého typu tovaru sa získa vynásobením tohto množstva sadzbou náhrady na základný výrobok počítanej na jednotku hmotnosti v súlade s oddielom 3.

2.   Ak sú podľa článku 15 ods. 2 stanovené rôzne sadzby náhrady pre určitý základný výrobok, vypočíta sa osobitná výška pre každé množstvo základného výrobku, pre ktorý existuje odlišná sadzba náhrady.

3.   Ak sa tovar používa pri výrobe vyvážaného tovaru, sadzba náhrady, ktorá sa má použiť pri výpočte čiastky uplatňovanej na každý zo základných výrobkov, na výrobky pochádzajúce z ich spracovania alebo na výrobky asimilované do jednej z týchto dvoch kategórií v súlade s článkom 3, ktoré boli použité pri výrobe vyvážaného tovaru, je sadzba, ktorá sa uplatňuje keď sa tovar použitý pri výrobe vyváža nespracovaný.

ODDIEL 2

Referenčné množstvo

Článok 6

V súvislosti s tovarmi, množstvo každého zo základných výrobkov, ktoré slúži ako základ pre výpočet výšky náhrady, ďalej len „referenčné množstvo“, sa určí v súlade s článkami 7, 8 a 9 okrem prípadného odkazu na prílohu III, alebo ak sa uplatňuje druhý odsek článku 51.

Článok 7

V prípade použitia nespracovaného základného výrobku alebo asimilovaného výrobku je referenčným množstvom množstvo, ktoré sa skutočne použije pri výrobe vyvážaných tovarov, pričom sa zohľadnia prevodné koeficienty stanovené v prílohe VII.

Článok 8

V prípade použitia výrobku zahrnutého do článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo nariadenia (ES) č. 1785/2003 je referenčným množstvom množstvo, ktoré sa skutočne použije pri výrobe vyvážaných tovarov prispôsobené množstvu základného výrobku za použitia koeficientov stanovených v prílohe V k tomuto nariadeniu, ak pre príslušný výrobok platí jeden z týchto bodov:

a)

výrobok je výsledkom spracovania základného výrobku alebo výrobku asimilovaného na tento základný výrobok;

b)

výrobok je asimilovaný na výrobok, ktorý je výsledkom spracovania základného výrobku;

c)

výrobok je výsledkom spracovania výrobku asimilovaného na výrobok, ktorý je výsledkom spracovania základného výrobku.

Pre alkohol z obilnín obsiahnutý v liehových nápojoch, ktoré patria pod kód KN 2208, je však referenčné množstvo 3,4 kg jačmeňa na % obj. alkoholu odvodeného z obilnín na hektoliter vyvážaného liehového nápoja.

Článok 9

V prípade použitia niektorého z nasledujúcich výrobkov sa referenčné množstvo pre každý príslušný základný výrobok rovná množstvu stanovenému príslušnými orgánmi v súlade s článkom 49, s výhradou článku 11:

a)

výrobok, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, ktorý je odvodený zo spracovania výrobku uvedeného v článkoch 7 alebo 8 tohto nariadenia;

b)

výrobok odvodený zo zmesi alebo spracovania niekoľkých výrobkov uvedených v článkoch 7 alebo 8 alebo výrobkov uvedených pod písmenom a) tohto odseku.

Referenčné množstvo sa určí na základe množstva výrobku, ktorý sa skutočne použije pri výrobe vyvážaného tovaru. Na účely výpočtu tohto množstva sa uplatnia prevodné koeficienty uvedené v prílohe VII, prípadne osobitné pravidlá o výpočte, ekvivalenčných pomeroch a koeficientoch uvedených v článku 8.

Avšak pre liehové nápoje vyrobené z obilnín obsiahnuté v liehových nápojoch, ktoré patria pod kód KN 2208, je referenčným množstvom 3,4 kg jačmeňa na % obj. alkoholu odvodeného z obilnín na hektoliter vyvážaného liehového nápoja.

Článok 10

Na účely článkov 6 až 9 sa nespracované výrobky použité pri výrobe vyvážaného tovaru považujú za skutočne použité. Ak sa počas niektorej fázy výroby takýchto tovarov spracuje sám základný výrobok do iného prepracovanejšieho základného výrobku použitého v neskoršej fáze, za skutočne použitý sa považuje len tento druhý základný výrobok.

Pre každý vyvážaný tovar sa určia množstvá skutočne použitých výrobkov v zmysle prvého odseku.

Avšak v prípade pravidelného vývozu tovarov vyrobených konkrétnym podnikom za jasne definovaných technických podmienok a s nemennými vlastnosťami a kvalitou, je možné dohodou s príslušnými orgánmi určiť množstvá buď podľa výrobného vzorca pre príslušné tovary, alebo z priemerných množstiev výrobku používaného počas určeného obdobia vo výrobe daného množstva týchto tovarov. Takto určené množstvá výrobkov sa stanú základom pre výpočet, ak nedôjde k zmene podmienok, za ktorých sa príslušné tovary vyrábajú.

S výnimkou prípadu titulárneho povolenia vydaného príslušným orgánom sa takto určené množstvá výrobkov potvrdia aspoň raz za rok.

Článok 11

V súvislosti s tovarmi uvedenými v prílohe III je referenčné množstvo základného tovaru vyjadrené v kilogramoch na 100 kg tovaru pri každom z týchto tovarov v tejto prílohe.

V prípade čerstvých cestovín sa však množstvá základného výrobku uvedené v prílohe III znížia na ekvivalentné množstvo suchej cestoviny vynásobením týchto množstiev percentom suchého extraktu cestoviny delené 88.

V prípade, že boli predmetné tovary čiastočne vyrobené z výrobkov, pre ktoré je platba vývoznej náhrady zahrnutá v nariadeniach uvedených v článku 1 ods. 1 a čiastočne z iných výrobkov, referenčné množstvo pre výrobky z uvedených nariadení sa určí v súlade s článkami 6 až 10.

Článok 12

1.   Pri určovaní množstiev skutočne použitých poľnohospodárskych výrobkov sa uplatnia odseky 2 a 3.

2.   Všetky poľnohospodárske výrobky použité v zmysle článku 10, na ktoré vzniká nárok na náhradu, ktoré sa stratia v priebehu normálneho výrobného procesu v takej forme ako je para alebo dym, alebo premenou na neobnoviteľný prášok či popol, majú nárok na túto náhradu v súvislosti so všetkými použitými množstvami.

3.   Akékoľvek množstvo tovaru, ktoré sa skutočne nevyvezie, nemá nárok na náhrady spojené s množstvami poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú skutočne použité bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 13 ods. 1.

Ak majú takéto tovary rovnaké zloženie ako skutočne vyvezené tovary, môžu sa uplatniť pomerné zníženia množstiev poľnohospodárskych výrobkov, ktoré boli skutočne použité pri ich výrobe.

Článok 13

1.   Odchylne od článku 12 ods. 3 sa nemusia vziať do úvahy straty vo výške 2 % hmotnosti alebo menej, ktoré vzniknú pri výrobe tovarov.

Prahová hodnota 2 % sa vypočíta ako časť hmotnosti sušiny akejkoľvek použitej suroviny po odrátaní množstiev uvedených v článku 12 ods. 2 vo vzťahu k hmotnosti sušiny skutočne vyvezených tovarov alebo použitím akejkoľvek inej metódy výpočtu vhodnej pri podmienkach výroby tovarov.

2.   Ak straty spojené s výrobou prekročia 2 %, prekročená strata nemá nárok na náhrady v súvislosti s množstvami skutočne použitých poľnohospodárskych výrobkov. Príslušné orgány členských štátov však môžu prijať opodstatnené vyššie straty. Členské štáty oznámia Komisii prípady, v ktorých orgány prijali vyššie straty, ako aj príčiny ich prijatia.

3.   Skutočne použité množstvá poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú súčasťou zvyškov, sa pri priznávaní náhrad zohľadnia.

4.   V prípade vzniku vedľajších produktov sa množstvá skutočne použitých poľnohospodárskych výrobkov pripíšu zodpovedajúcim vyvážaným výrobkom a vedľajším produktom.

ODDIEL 3

Sadzby náhrad

Článok 14

Určenie sadzby náhrady, ako ustanovuje článok 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a zodpovedajúce ustanovenia ostatných nariadení uvedených v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, sa vykoná každý mesiac na 100 kg základných výrobkov.

Sadzba náhrady na hydinové vajcia v škrupine, čerstvé alebo konzervované a vajcia bez škrupiny a vaječné žĺtky vhodné pre ľudskú spotrebu, čerstvé, sušené alebo inak konzervované, nesladené, sa stanovia na rovnakú dobu ako je doba pre náhrady na tieto výrobky vyvážané nespracované.

Článok 15

1.   Sadzba náhrady sa určí s osobitným zreteľom na:

a)

priemerné náklady, ktoré vzniknú spracovateľským odvetviam pri získavaní dodávok základných výrobkov na trhu Spoločenstva a prevládajúce ceny na svetovom trhu;

b)

úroveň náhrady na vývoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v prílohe I zmluvy, ktoré sa vyrábajú v podobných podmienkach;

c)

potrebu zabezpečiť rovnaké podmienky súťaže medzi odvetviami, ktoré využívajú výrobky Spoločenstva a odvetviami, ktoré využívajú výrobky z tretích krajín vo vnútorných spracovateľských podmienkach;

d)

trend vo výdavkoch na jednej strane a trend cien v Spoločenstve a na svetovom trhu na druhej strane;

e)

plnenie hraničných hodnôt vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

2.   Pri určovaní sadzieb náhrady sa zohľadnia, v prípadoch kde je to uplatniteľné, výrobné náhrady, pomoc a iné opatrenia s rovnakým účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov alebo asimilovaných výrobkov.

3.   Na vývoz tovarov, ktoré patria pod kód KN 3505 10 50, sa uplatní znížená sadzba, ak je uplatniteľná výrobná náhrada na základný výrobok použitý počas predpokladanej doby výroby tovarov v zmysle nariadenia (EHS) č. 1722/93 (18). Znížená sadzba sa stanoví v súlade s článkom 14 tohto nariadenia.

Článok 16

V prípade zemiakového škrobu, ktorý patrí pod kód KN 1108 13 00, sa sadzba náhrady určí osobitne v ekvivalente kukurice v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatnením kritérií uvedených v článku 15 ods. 1 tohto nariadenia. Použité množstvá zemiakového škrobu sa konvertujú na ekvivalentné množstvá kukurice v súlade s článkom 8 tohto nariadenia.

V prípade zmesí D-glucitolu (sorbitolu) patriacich pod kódy KN 2905 44 a 3824 60, ak dotknutá strana nevyhotoví vyhlásenie uvedené v článku 49 uvádzajúce informácie požadované podľa článku 52 ods. 1 písm. d), alebo ak neposkytne dostatočnú dokumentáciu na potvrdenie svojho vyhlásenia, sadzba náhrady na tieto zmesi bude taká ako u základného výrobku, na ktorý sa uplatňuje najnižšia sadzba náhrady.

Článok 17

Náhrada na škroby, ktoré patria pod kódy KN 1108 11 00 až 1108 19 90, alebo na výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1784/2003, ktoré sú výsledkom spracovania takýchto škrobov, sa prizná len pri predložení vyhlásenia od dodávateľa týchto výrobkov, ktoré potvrdí, že boli priamo vyrobené z obilnín, zemiakov alebo ryže s vylúčením použitia všetkých vedľajších produktov získaných pri výrobe iných poľnohospodárskych výrobkov alebo tovarov.

Vyhlásenie platí až do odvolania na všetky dodávky od toho istého výrobcu. Overuje sa v súlade s článkom 49.

Článok 18

1.   Ak sa obsah suchého extraktu zemiakového škrobu asimilovaného na kukuričný škrob v zmysle článku 3 ods. 1 rovná 80 % alebo je vyšší, sadzba vývoznej náhrady sa stanoví v súlade s článkom 14. Ak je obsah suchého extraktu nižší ako 80 %, sadzba náhrady sa určí v súlade s článkom 14 a vynásobí sa jednou osemdesiatinou skutočného percentuálneho podielu suchého extraktu.

Pre všetky ostatné škroby s obsahom suchého extraktu 87 % a viac sa stanoví sadzba vývoznej náhrady v súlade s článkom 14. Ak je obsah suchého extraktu nižší ako 87 %, sadzba náhrady sa stanoví v súlade s článkom 14 a vynásobí sa jednou osemdesiat sedminou skutočného percentuálneho podielu suchého extraktu.

Ak je obsah suchého extraktu glukózových alebo maltodextrínových sirupov, ktoré patria pod kódy KN 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 alebo 2106 90 55 78 % a viac, sadzba vývoznej náhrady sa stanoví v súlade s článkom 14. Ak je obsah suchého extraktu týchto sirupov nižší ako 78 %, sadzba náhrady sa stanoví v súlade s článkom 14 a vynásobí sa jednou sedemdesiatosminou skutočného percentuálneho podielu suchého extraktu.

2.   Na účely odseku 1 sa určí obsah suchého extraktu škrobov použitím metódy uvedenej v prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) č. 824/2000 (19) a obsah sušiny v glukózových alebo maltodextrínových sirupoch sa určí použitím metódy 2 uvedenej v prílohe II k smernici Komisie 79/796/EHS (20) alebo akejkoľvek vhodnej analytickej metódy, ktorá poskytuje rovnaké záruky.

3.   Ak sa vyhotoví vyhlásenie uvedené v článku 49, žiadateľ nahlási obsah suchého extraktu použitých škrobov alebo glukózových alebo maltodextrínových sirupov.

Článok 19

1.   Ak si to vyžaduje situácia vo svetovom obchode s kazeínom, ktorý patrí pod kód KN 3501 10, s kazeinátom, ktorý patrí pod kód KN 3501 90 90 alebo s ovalbumínom, ktorý patrí pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90, alebo špecifické požiadavky určitých trhov, môže sa náhrada na tieto tovary líšiť podľa miesta určenia.

2.   Sadzba náhrady na tovary, ktoré patria pod kódy KN 1902 11 00, 1902 19 a 1902 40 10 sa môže líšiť podľa miesta určenia.

3.   Náhrada sa môže meniť podľa toho, či bola stanovená vopred alebo nie v súlade s článkom 29.

Článok 20

1.   Sadzba náhrady je tá, ktorá sa uplatňuje v deň vývozu tovarov, okrem nasledujúcich prípadov:

a)

žiadosť bola vypracovaná v súlade s článkom 29 pre sadzbu náhrady, ktorá sa má stanoviť vopred;

b)

žiadosť bola vypracovaná v súlade s článkom 41 ods. 2 a sadzba náhrady bola stanovená vopred v deň, keď bola podaná žiadosť o osvedčenie o náhrade.

2.   Ak sa uplatní systém stanovenia sadzby náhrady vopred, sadzba platná v deň podania žiadosti o stanovenie vopred sa uplatní na tovary vyvezené neskôr počas doby platnosti osvedčenia o náhrade v zmysle druhého pododseku článku 39 ods. 2. Žiadosti o stanovenie vopred podané vo štvrtok sa však budú považovať za podané na nasledujúci pracovný deň.

Sadzba náhrady sa upraví použitím rovnakých pravidiel, aké sa uplatňujú na predbežné stanovenie náhrad na základné výrobky, ktoré sa vyvážajú nespracované, ale s použitím prevodných koeficientov stanovených v prílohe V pre spracované obilninové a ryžové výrobky.

3.   Výpisy z osvedčení o náhrade v zmysle nariadenia (ES) č. 1291/2000 nie sú predmetom stanovenia náhrad vopred nezávisle od osvedčení, z ktorých boli vyhotovené.

Článok 21

Ak sú vyvážané tovary uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2571/97, sadzba náhrady na mliečne výrobky sa rovná tej, ktorá je uplatniteľná na použitie mliečnych výrobkov za znížené ceny, ak vývozca nepredloží dôkaz, že tovar neobsahuje mliečne výrobky za znížené ceny.

KAPITOLA III

OSVEDČENIA O NÁHRADE

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 22

1.   Členské štáty vydávajú akémukoľvek žiadateľovi, bez ohľadu na jeho miesto usadenia v Spoločenstve, osvedčenia o náhrade platné v celom Spoločenstve.

Osvedčenia o náhrade zaručujú platbu náhrady pod podmienkou, že boli splnené podmienky stanovené v kapitole V. Môžu zahŕňať aj predbežné stanovenie sadzieb náhrad. Osvedčenia sú platné len počas jedného rozpočtového obdobia.

2.   Priznanie náhrady na vývozy základných výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II alebo na obilniny, ktoré sú umiestnené pod colnú kontrolu kvôli výrobe liehovín uvedených v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93, je podmienené predložením osvedčenia o náhrade vydanom v súlade s článkom 24 tohto nariadenia.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na dodávky uvedené v tretej zarážke článku 4 ods. 1 a v článkoch 36 ods. 1, 40 ods. 1, 44 ods. 1 a 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999, alebo na vývozy uvedené v kapitole IV tohto nariadenia.

3.   Priznanie náhrady pri systéme stanovenia sadzby náhrady vopred, ktorý ustanovuje článok 20 ods. 2, je podmienené vydaním osvedčenia o náhrade s uvedením vopred stanovených sadzieb náhrad.

Článok 23

1.   Nariadenie (ES) č. 1291/2000 sa uplatňuje na osvedčenia o náhrade uvedené v tomto nariadení.

2.   Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1291/2000 o právach a povinnostiach vyplývajúcich z osvedčení o náhrade vyjadrených v množstvách sa uplatňujú mutatis mutandis na práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z osvedčení o náhrade uvedených v tomto nariadení pre množstvá vyjadrené v euro, pričom sa zohľadnia ustanovenia prílohy VI k tomuto nariadeniu.

3.   Odchylne od odseku 1 a odseku 2 tohto článku, článok 8 ods. 2 a ods. 4, články 9, 12 a 14, článok 18 ods. 1, články 21, 24, 32, 33 a 35, článok 36 ods. 5 a články 42, 46, 47 a 50 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa neuplatňujú na osvedčenia o náhrade uvedené v tomto nariadení.

4.   Na účely článkov 40 a 41 nariadenia (ES) č. 1291/2000, osvedčenia platné do 30. septembra sa nesmú predĺžiť. V takých prípadoch sa musí osvedčenie zrušiť na každé množstvo, ktoré sa neuplatnilo kvôli vyššej moci, a príslušná záruka sa musí uvoľniť.

Článok 24

1.   Žiadosť o osvedčenie o náhrade a samotné osvedčenie o náhrade sú založené na formulári stanovenom v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1291/2000 a majú vyznačenú sumu v euro.

Tieto dokumenty sa vyplnia v súlade s pokynmi stanovenými v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

2.   Ak nie je žiadateľovým úmyslom vyvážať z iného členského štátu ako z toho, kde žiada o osvedčenie o náhrade, príslušný orgán môže evidovať z toho vyplývajúce osvedčenie o náhrade najmä vo forme počítačového súboru. V takomto prípade príslušný orgán informuje žiadateľa, že jeho osvedčenie o náhrade bolo zaregistrované a poskytne mu informácie, ktoré sú vysvetlené na kópii držiteľa osvedčenia o náhrade, ďalej len „kópia č. 1“. Kópia osvedčenia o náhrade vydávajúcich orgánov, ďalej len „kópia č. 2“, sa nevydá.

Príslušný orgán zaznamená všetky informácie z osvedčenia o náhrade, ktoré uvádzajú oddiely III a IV prílohy VI a sumy žiadané podľa tohto osvedčenia.

Článok 25

Priznanie náhrady na obilniny, ktoré sú umiestnené pod colnú kontrolu kvôli výrobe liehovín uvedených v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93, je podmienené predložením osvedčenia o náhrade vydanom v súlade s článkom 24 tohto nariadenia.

Pre uplatnenie článku 22 sa takéto obilniny považujú za vyvážané.

Článok 26

Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, osvedčenie o náhrade je neprenosné.

Článok 27

1.   Povinnosti, ktoré vyplývajú z osvedčení o náhrade, sú neprenosné.

Práva vyplývajúce z osvedčení môže prenášať ich titulárny držiteľ počas doby ich platnosti za predpokladu, že práva vyplývajúce z každého osvedčenia alebo jeho výpisu sú prenesené len na jednu osobu a ak sa meno a adresa osoby, na ktorú sa osvedčenie prenesie, zapíše do kolónky 20 formulára žiadosti o osvedčenie o náhrade, ako sa uvádza v článku 24 najneskôr v čase podania žiadosti. Takýto prenos sa vzťahuje na sumy, ktoré ešte neboli pridelené osvedčeniu alebo výpisu.

Pred vydaním osvedčenia sa do kolónky 22 zaznamená nasledujúci text a vyplní sa v súlade s podrobnosťami žiadosti: „Práva je možné preniesť na.... (meno a adresa nadobúdateľa práv).“

Ak sa meno a adresa osoby, na ktorú sa prenášajú práva neuvedie v žiadosti o osvedčenie, kolónka 6 sa vyčiarkne.

2.   Odchylne od odseku 1 sa v prípade osvedčení o náhrade vydaných na použitie od 1. júna na tovary, ktoré sa majú vyviezť pred 1. októbrom neuplatní požiadavka, aby sa uviedlo meno a adresa nadobúdateľa do kolónky 20. Kolónka 6 sa z týchto osvedčení o náhrade nevyčiarkne.

3.   Nadobúdatelia práv nemôžu ďalej svoje práva prenášať, ale môžu ich preniesť späť na ich titulárneho držiteľa.

V takých prípadoch vykoná vydávajúci orgán v kolónke 6 osvedčenia jeden zo zápisov uvedených v prílohe VIII.

Článok 28

1.   V prípade žiadosti o prenos zo strany titulárneho držiteľa alebo v prípade spätného prenosu na titulárneho držiteľa vpíše vydávajúci orgán alebo agentúra alebo agentúry určené každým členským štátom do osvedčenia alebo, ak sa to hodí, do výpisu z neho:

a)

meno a adresu osoby, na ktorú bolo osvedčenie prenesené v súlade s článkom 27 ods. 1, alebo zápis uvedený v článku 27 ods. 3;

b)

dátum prenosu alebo spätného prenosu na titulárneho držiteľa potvrdený pečiatkou orgánu alebo agentúry.

2.   Prenos alebo spätný prenos na titulárneho držiteľa nadobudne účinnosť odo dňa zápisu uvedeného v odseku 1 písm. b).

Článok 29

Žiadosti o stanovenie sadzieb náhrad vopred sa týkajú všetkých uplatniteľných sadzieb náhrad.

Žiadosť o stanovenie vopred sa môže predložiť buď v čase žiadosti o osvedčenie o náhrade alebo kedykoľvek odo dňa priznania osvedčenia o náhrade.

Žiadosti o stanovenie vopred sa vyhotovia v súlade s oddielom II prílohy VI použitím formulára uvedeného v prílohe I nariadenia (ES) č. 1291/2000. Stanovenie vopred sa neuplatní na vývozy, ktoré sa uskutočnia pred dátumom predloženia žiadosti.

Žiadosti o stanovenie vopred predložené vo štvrtok sa považujú za predložené v nasledujúci pracovný deň.

Článok 30

Držiteľ osvedčenia o náhrade môže požiadať o výpis z osvedčenia vo forme stanovenej v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1291/2000. Žiadosť musí obsahovať informácie uvedené v bode 3 oddielu II prílohy VI k tomuto nariadeniu.

Suma, na ktorú sa žiada výpis, sa zaznamená v pôvodnom osvedčení.

Článok 31

1.   Vydanie osvedčenia o náhrade zaväzuje držiteľa, aby požiadal o náhradu sumy, na ktorú bol vydané osvedčenie na tovary vyvezené počas doby platnosti osvedčenia o náhrade. Na zaručenie splnenia tejto povinnosti sa zloží záruka uvedená v článku 43.

2.   Povinnosti uvedené v odseku 1 sú primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Primárna požiadavka sa považuje za splnenú, ak vývozca doručil špecifickú žiadosť, ktorá sa vzťahuje na tovar vyvezený počas doby platnosti osvedčenia o náhrade v súlade s podmienkami, ktoré ukladá článok 32 tohto nariadenia a oddiel V prílohy VI.

V prípade, že špecifická žiadosť nie je vývozné vyhlásenie, musí sa predložiť do troch mesiacov odo dňa uplynutia platnosti osvedčenia o náhrade s číslom, ktoré bolo zapísané na špecifickej žiadosti, s výnimkou prípadov vyššej moci.

Ak sa nesplní termín troch mesiacov uvedený v treťom pododseku, povinnosť uvedená v prvej vete odseku 1 sa nemôže považovať za splnenú. Záruka stanovená v článku 43 v súvislosti s príslušnou sumou takto prepadne.

3.   Dôkaz, že bola primárna požiadavka splnená sa poskytne tak, že sa príslušnému orgánu predloží kópia č. 1 osvedčenia o náhrade, riadne zaznamenaného v súlade s článkom 32 ods. 2. Tento dôkaz sa predloží do konca deviateho mesiaca po skončení doby platnosti osvedčenia o náhrade. Záruka stanovená v článku 43 prepadne pomerne k sume, na ktorú sa neposkytol požadovaný dôkaz v danej lehote.

Článok 32

1.   Každý vývozca musí vyplniť špecifickú žiadosť o platbu v zmysle článku 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999. Predloží sa orgánu, ktorý je zodpovedný za platbu, a priložia sa zodpovedajúce osvedčenia s výnimkou prípadu, ak došlo k registrácii osvedčení v zmysle článku 24 ods. 2 tohto nariadenia.

Príslušný orgán nemusí špecifickú žiadosť považovať za platobné doklady uvedené v článku 49 ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Príslušný orgán môže považovať špecifickú žiadosť za vývozné vyhlásenie v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999. V tom prípade dátum, keď orgán zodpovedný za platbu uvedenú v odseku 2 tohto článku dostane špecifickú žiadosť, bude dňom, kedy tento orgán získal vývozné vyhlásenie. V ostatných prípadoch musí špecifická žiadosť obsahovať podrobnosti vývozného vyhlásenia.

2.   Orgán zodpovedný za platbu určí žiadanú sumu na základe informácií, ktoré obsahuje špecifická žiadosť, pričom sa za základ zoberie len množstvo a povaha základného výrobku/výrobkov, ktoré sa vyvážajú a uplatniteľná sadzba/sadzby náhrady. Tieto údaje sa jasne vyznačia alebo uvedú vo vývoznom vyhlásení.

Orgán zodpovedný za platbu zaznamená túto sumu do osvedčenia o náhrade tri mesiace po prijatí špecifickej žiadosti.

Osvedčenia sa zapíšu na zadnú stranu kópie č. 1. Kolónky 28, 29 a 30 obsahujú sumu v eurách namiesto množstva.

Tretí pododsek sa uplatní mutatis mutandis na osvedčenia uložené v elektronickej forme.

3.   Ak sa po potvrdení osvedčenie o náhrade nezaregistruje, vráti sa kópia č.1 držiteľovi alebo ju na žiadosť vývozcu uloží náhradu vyplácajúci orgán.

4.   Záruku zadržanú v súvislosti s množstvom, na ktoré bolo udelené osvedčenie pre vyvážané tovary, možno vrátiť alebo preniesť na zaručenie predbežne vyplatenej náhrady v súlade s kapitolou 2 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 33

Osvedčenia o náhrade vydané pre jedno rozpočtové obdobie je možné uplatniť oddelene v šiestich tranžách. Žiadosti o osvedčenia sa môžu predkladať najneskôr do:

a)

7. septembra pre osvedčenia, ktoré sa použijú od 1. októbra;

b)

7. novembra pre osvedčenia, ktoré sa použijú od 1. decembra;

c)

7. januára pre osvedčenia, ktoré sa použijú od 1. februára;

d)

7. marca pre osvedčenia, ktoré sa použijú od 1. apríla;

e)

7. mája pre osvedčenia, ktoré sa použijú od 1. júna;

f)

7. júla pre osvedčenia, ktoré sa použijú od 1. augusta.

Prevádzkovatelia môžu predložiť žiadosť o osvedčenie o náhrade len v súvislosti s tranžou, ktorá zodpovedá prvému uzatváraciemu termínu, ktorý nasleduje po dátume predloženia, ako to stanovujú písmená a) až f) prvého odseku.

Článok 34

Konečné termíny pre oznámenie žiadostí o osvedčenia od členských štátov Komisii sú nasledujúce:

a)

14. september pre osvedčenia uvedené v článku 33 písm. a);

b)

14. november pre osvedčenia uvedené v článku 33 písm. b);

c)

14. január pre osvedčenia uvedené v článku 33 písm. c);

d)

14. marec pre osvedčenia uvedené v článku 33 písm. d);

e)

14. máj pre osvedčenia uvedené v článku 33 písm. e);

f)

14. júl pre osvedčenia uvedené v článku 33 písm. f).

Článok 35

1.   Celková suma, v súvislosti s ktorou je možné vydať osvedčenia o náhrade pre každé rozpočtové obdobie, sa určí v súlade s odsekom 2.

2.   Z čísla, ktoré predstavuje maximálnu sumu náhrad určenú v súlade s článkom 9 ods. 2 dohody, sa odrátajú nasledujúce prvky:

a)

suma, ktorá presahuje maximálnu sumu, a ktorá bola nesprávne priznaná počas predchádzajúceho rozpočtového roka;

b)

suma rezervovaná na pokrytie vývozov uvedených v kapitole IV tohto nariadenia;

c)

sumy, v súvislosti s ktorými boli osvedčenia o náhrade platné počas rozpočtového obdobia vydané.

Suma, v súvislosti s ktorou sa vrátili vydané osvedčenia v zmysle článku 45, sa pridá k číslu získanému v súlade s prvým pododsekom tohto odseku.

Výsledná suma sa primerane zvýši, ak bola suma rezervovaná na pokrytie vývozu uvedeného v kapitole IV nevyužitá.

Ak existuje neistota v súvislosti s niektorou zo súm uvedených pod písmenami a), b) a c) prvého pododseku, zohľadní sa pri určovaní konečnej sumy.

Článok 36

Celková suma, v súvislosti s ktorou sa môžu vydať osvedčenia pre každú z tranží uvedených v článku 33 je:

a)

30 % sumy vypočítanej v súlade s článkom 35 tak, ako sa určilo 14. septembra v prípade tranže uvedenej v písm. a) prvého odseku článku 33;

b)

27 % sumy vypočítanej v súlade s článkom 35 tak, ako sa určilo 14. novembra v prípade tranže uvedenej v písm. b) prvého odseku článku 33;

c)

32 % sumy vypočítanej v súlade s článkom 35 tak, ako sa určilo 14. januára v prípade tranže uvedenej v písm. c) prvého odseku článku 33;

d)

44 % sumy vypočítanej v súlade s článkom 35 tak, ako sa určilo 14. marca v prípade tranže uvedenej v písm. d) prvého odseku článku 33;

e)

67 % sumy vypočítanej v súlade s článkom 35 tak, ako sa určilo 14. mája v prípade tranže uvedenej v písm. e) prvého odseku článku 33;

f)

100 % sumy vypočítanej v súlade s článkom 35 tak, ako sa určilo 14. júla v prípade tranže uvedenej v písm. f) prvého odseku článku 33.

Článok 37

1.   Ak celková suma predstavovaná doručenými žiadosťami v súvislosti s každým z príslušných období presiahne maximum uvedené v článku 35, Komisia stanoví redukčný koeficient, ktorý sa uplatní na všetky predložené žiadosti pred zodpovedajúcim termínom uvedeným v článku 33, aby sa maximum uvedené v článku 35 dodržalo.

Komisia uverejní koeficient v Úradnom vestníku Európskej únie do piatich pracovných dní odo dňa uvedeného v článku 34.

2.   Ak Komisia stanoví redukčný koeficient, osvedčenia vydané na požadovanú sumu sa násobia 1 mínus redukčný koeficient ustanovený v odseku 1 tohto článku alebo článku 38 ods. 3 písm. a).

V súvislosti s tranžou uvedenou v písm. f) prvého odseku článku 33 však žiadatelia môžu stiahnuť svoje žiadosti do piatich pracovných dní od uverejnenia koeficientu v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Členské štáty do 1. augusta oboznámia Komisiu so sumami, ktoré predstavujú žiadosti o osvedčenia o náhrade stiahnuté v zmysle druhého pododseku odseku 2.

Článok 38

1.   Ak sumy určené v súlade s článkom 35 zostanú k dispozícii, Komisia môže uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr do 10. augusta povoliť predloženie žiadostí o osvedčenia o náhrade od pondelka, ktorý bude nasledovať, v súvislosti s tovarom, ktorý sa má vyviezť do 1. októbra.

Ak dôjde k takémuto uverejneniu, uplatnia sa ustanovenia odseku 2 a odseku 3.

2.   Žiadosti podané v priebehu každého týždňa členské štáty oznámia Komisii v nasledujúci utorok. Príslušné osvedčenia sa môžu vydávať od pondelka, ktorý bude nasledovať po oznámení, ak Komisia nevydá opačné pokyny.

3.   Ak celkové množstvo prijatých žiadosti, predovšetkým v príslušnom týždni vyhradenom pre žiadosti, presiahne zostávajúce množstvo, ktoré je k dispozícii podľa odseku 1, Komisia prijme jedno alebo viacero nasledujúcich opatrení:

a)

stanoví redukčný koeficient na žiadosti o osvedčenia o náhrade podané v tomto príslušnom týždni vyhradenom pre žiadosti, ktoré boli oznámené Komisii a na ktoré ešte neboli vydané osvedčenia o náhrade;

b)

usmerní členské štáty, aby odmietali žiadosti podané v tomto príslušnom týždni vyhradenom pre žiadosti, ktoré sa majú ešte len oznámiť Komisii;

c)

pozastaviť podávanie žiadostí o osvedčenia o náhrade.

4.   Každé nariadenie prijaté podľa odseku 3 sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do štyroch dní od oznámenia podaných žiadostí v súlade s odsekom 2.

Článok 39

1.   Osvedčenia o náhrade sú platné odo dňa vydania tak, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

2.   Osvedčenia o náhrade sú platné do posledného dňa piateho mesiaca, ktorý nasleduje za mesiacom podania žiadosti o osvedčenie alebo do posledného dňa rozpočtového obdobia, podľa toho, ktoré je skôr. Osvedčenia o náhrade uvedené v článku 40 sú však platné do posledného dňa piateho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci podania žiadosti o osvedčenie.

Ak sa sadzby náhrad stanovia vopred v súlade s článkom 29, tieto sadzby zostanú v platnosti do posledného dňa piateho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, keď bola podaná žiadosť o stanovenie vopred alebo do posledného dňa doby platnosti osvedčenia, podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 40

Nariadenie Komisie (ES) č. 2298/2001 (21) sa uplatňuje na žiadosti o osvedčenia o náhrade a osvedčenia o náhrade vydané na vývoz tovarov, ktoré sú súčasťou operácie potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 dohody.

Článok 41

1.   Na účely článku 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa uplatnia ustanovenia odsekov 2 až 11 tohto článku.

2.   Od 1. októbra každého rozpočtového obdobia sa môžu podávať žiadosti o osvedčenia v spojitosti s vyhlásením verejného ponukového konania v dovážajúcej tretej krajine, stanovujúc vopred sadzbu náhrady za vývoz v deň, keď bola podaná žiadosť, v súlade s týmto článkom mimo období stanovených v článkoch 33 a 38, keď súčet súm zodpovedajúcich jednému vyhláseniu verejného ponukového konania, na ktoré bolo podaných jedna alebo viac žiadostí o osvedčenie o náhrade jedným alebo viacerými vývozcami, a pre ktoré nebolo zatiaľ vydané žiadne osvedčenie, nepresahuje sumu 2 milióny eur.

Ale táto hraničná hodnota sa môže zvýšiť na 4 milióny eur, ak nijaký z redukčných koeficientov uverejnených od začiatku rozpočtového obdobia, ktoré sa uvádzajú v článku 37 ods. 1, nepresiahne 50 %.

3.   Suma, v súvislosti s ktorou sa žiada osvedčenie alebo osvedčenia, nesmie prekročiť množstvo uvedené vo vyhlásení verejného ponukového konania vynásobené príslušnou sadzbou/sadzbami náhrady, stanovenej vopred v deň podania žiadosti. Tolerancie alebo možnosti, ktoré poskytuje vyhlásenie verejného ponukového konania, sa nezohľadňujú.

4.   Okrem informácií uvedených v článku 49 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1291/2000 musia členské štáty bezodkladne informovať Komisiu o sumách, ktoré sa požadujú v súvislosti s každým osvedčením, a dátume a čase podania každej žiadosti.

5.   V prípade, keď sumy oznámené podľa odseku 4 po pripočítaní k sumám, o ktoré boli podané žiadosti o jedno alebo viac osvedčení ako súčasť toho istého vyhlásenia verejného ponukového konania, presiahnu uplatniteľnú hranicu uvedenú v odseku 2, Komisia informuje členské štáty do dvoch pracovných dní od prijatia dodatočných informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 4, o tom, že osvedčenie o náhrade sa nevydá prevádzkovateľovi.

6.   Komisia môže pozastaviť uplatňovanie odseku 2, ak kumulatívny súčet súm osvedčení o náhrade, ktoré možno vydať v súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000, prekročí sumu 4 milióny eur v rozpočtovom období. Rozhodnutia o pozastavení sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.   Formou výnimky z článkov 39 ods. 1 a ods. 2 z tohto nariadenia osvedčenia o náhrade vydané v súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú platné odo dňa, keď boli vydané v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000. Osvedčenia o náhrade sú platné do konca ôsmeho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci jeho vydania alebo do 30. septembra, podľa toho, čo nastane skôr. Sadzby stanovené vopred platia do posledného dňa platnosti osvedčenia.

8.   Ak sa príslušný orgán ubezpečí v súlade s článkom 49 ods. 9 písm. a) nariadenia (ES) č. 1291/2000, že agentúra, ktorá vyhlásila verejné ponukové konanie zrušila zmluvu z dôvodov, ktoré sa netýkajú úspešného účastníka a nepredstavujú prípad vyššej moci, uvoľní záruku v prípadoch, v ktorých je sadzba náhrady stanovená vopred v súvislosti so základným výrobkom, ktorá zodpovedá najväčšej náhrade v porovnaní s ostatnými použitými základnými výrobkami, vyššia alebo sa rovná sadzbe náhrady, ktorá platí v posledný deň platnosti osvedčenia.

9.   Ak sa príslušný orgán ubezpečí v súlade s článkom 49 ods. 9 písm. b) nariadenia (ES) č. 1291/2000, že agentúra, ktorá vyhlásila verejné ponukové konanie zaviazala úspešného účastníka akceptovať zmeny zmluvy z dôvodov, ktoré sa ho netýkajú, a ktoré nepredstavujú prípad vyššej moci, môže predĺžiť platnosť osvedčenia a lehotu platnosti sadzby náhrady stanovenej vopred až do 30. septembra.

10.   Ak úspešný účastník verejného ponukového konania poskytne dôkaz v súlade s článkom 49 ods. 9 písm. c) nariadenia (ES) č. 1291/2000, že vyhlásenie verejného ponukového konania alebo zmluva uzavretá po udelení, predpokladajú zostupnú toleranciu alebo opciu presahujúcu 5 %, a že agentúra, ktorá vyhlásila verejné ponukové konanie sa dovoláva príslušného ustanovenia, povinnosť vyviezť sa bude považovať za splnenú, ak vyvezené množstvo nebude nižšie viac ako o 10 % než množstvo, ktoré zodpovedá sume, na ktorú bolo vydané osvedčenie.

Prvý odsek platí za podmienky, že sadzba náhrady stanovená vopred v súvislosti so základným výrobkom zodpovedajúcim najväčšej náhrade v porovnaní s inými použitými základnými výrobkami je vyššia alebo sa rovná sadzbe náhrady platnej v posledný deň platnosti osvedčenia. V takých prípadoch sadzbu 95 % uvedenú v článku 44 ods. 4 tohto nariadenia nahradí 90 %.

11.   Na účely tohto článku lehota 21 dní uvedená v článku 49 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1291/2000 je 44 dní.

Článok 42

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 nariadenia (ES) č. 1291/2000, je možné vyhotovovať výpisy platné v celom Spoločenstve zo zaregistrovaných osvedčení platných v jednom členskom štáte.

ODDIEL 2

Záruky

Článok 43

Žiadosti o osvedčenia o náhrade s výnimkou tých, ktoré sa týkajú operácií potravinovej pomoci uvedených v článku 40, platia len ak sa zloží záruka, ktorá sa rovná 25 % žiadanej sumy v súlade s podmienkami stanovenými v článku 15 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Záruka sa vráti v súlade s podmienkami stanovenými v článku 44 tohto nariadenia.

Článok 44

1.   Ak sa uplatní redukčný koeficient v zmysle článku 37 ods. 2 alebo článku 38 ods. 3 písm. a), časť záruky, ktorá sa rovná zloženej sume násobenej redukčným koeficientom, sa vráti ihneď.

2.   Ak žiadateľ stiahne svoju žiadosť o osvedčenie v súlade s článkom 37 ods. 2, vráti sa 80 % pôvodnej záruky.

3.   Záruka sa vráti v plnej výške, ak držiteľ osvedčenia požiadal o náhrady, ktoré sa rovnajú 95 % sumy, v súvislosti s ktorou sa osvedčenie vydalo. Pri žiadosti zo strany titulárneho držiteľa môžu členské štáty vrátiť záruku v splátkach pomerne k sumám, v súvislosti s ktorými boli splnené podmienky uvedené v článku 31 ods. 2 a ods. 3, za predpokladu, že sa poskytli dôkazy, že sa požiadalo o sumu, ktorá sa rovná aspoň 5 % sumy vyznačenej na osvedčení.

4.   Ak sa požiadalo o náhrady na menej ako 95 % sumy, na ktorú bolo vydané osvedčenie, časť záruky, ktorá sa rovná 25 % rozdielu medzi 95 % sumy, na ktorú bolo vydané osvedčenie a sumou skutočne využitých náhrad, prepadne.

Ak je však suma, v súvislosti s ktorou boli splnené podmienky uvedené v článku 31 ods. 2 a ods. 3, nižšia ako 5 % sumy vyznačenej na osvedčení, prepadne celá záruka.

Ak celková suma záruky, ktorá má prepadnúť, dosiahne 100 eur alebo menej na danom osvedčení, príslušný členský štát vráti celú záruku.

Článok 45

1.   V prípade, že sa osvedčenie alebo výpis z osvedčenia vrátia orgánu, ktorý ich vydal v rámci doby zodpovedajúcej počiatočným dvom tretinám doby platnosti, zodpovedajúca suma záruky, ktorá má prepadnúť, sa zníži o 40 % a na tento účel sa bude akákoľvek časť dňa počítať ako celý deň.

Ak sa osvedčenie alebo výpis z osvedčenia vrátia orgánu, ktorý ich vydal v rámci doby zodpovedajúcej poslednej tretine jeho doby platnosti alebo počas mesiaca, ktorý nasleduje po dátume uplynutia platnosti, príslušná suma záruky, ktorá má prepadnúť, sa zníži o 25 %.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje len na osvedčenia a výpisy z osvedčení vrátené orgánu, ktorý ich vydal, počas rozpočtového obdobia, v súvislosti s ktorým boli osvedčenia vydané, ak sa vrátili najneskôr do 30. júna toho obdobia.

KAPITOLA IV

VÝVOZY, KTORÉ NIE SÚ KRYTÉ OSVEDČENIAMI

Článok 46

Pre každé rozpočtové obdobie od 1. októbra 2004 majú vývozy, ktoré nie sú kryté osvedčením, nárok na platbu náhrady v rámci celkovej rezervy 40 miliónov eur pre každý rozpočtový rok.

Článok 47

1.   Článok 46 sa neuplatňuje na vývozy, ktoré sú súčasťou medzinárodnej operácie potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 dohody, ani na dodávky uvedené v tretej zarážke druhého pododseku článku 4 ods. 1 a článkoch 36 ods. 1, 40 ods. 1, 44 ods. 1 a 46 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999.

2.   Článok 46 sa uplatňuje na vývozy prevádzkovateľov, ktorí neboli držiteľmi osvedčení od začiatku príslušného rozpočtového obdobia a nevlastnia také osvedčenie ku dňu vývozu. Žiadosti podané prevádzkovateľom za podmienok stanovených v článku 32 ods. 1 počas rozpočtového roka, vrátane podania žiadosti o príslušný vývoz, nevedú k platbe, ktorá je vyššia ako 75 000 eur.

Ak príslušný orgán posúdi špecifickú žiadosť ako colné vyhlásenie v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999, dátum žiadosti sa môže, ak s tým súhlasí príslušný orgán, stať dátumom, keď colný orgán prijme príslušné vývozné vyhlásenie.

3.   Článok 46 sa uplatňuje len v členskom štáte, v ktorom sídli prevádzkovateľ.

Článok 48

Členské štáty oboznámia Komisiu najneskôr do piateho dňa každého mesiaca so sumami náhrad priznanými v zmysle článku 46 od šestnásteho dňa do konca predchádzajúceho mesiaca a najneskôr do dvadsiateho dňa každého mesiaca so sumami náhrad priznanými v zmysle článku 46 od prvého do pätnásteho dňa bežného mesiaca. V prípade potreby členské štáty informujú Komisiu, že medzi relevantnými dňami sa nepriznali nijaké sumy.

Ak súčet súm oznámených členskými štátmi dosiahne 30 miliónov eur, môže Komisia, berúc do úvahy medzinárodné záväzky Spoločenstva, prerušiť na najviac 20 pracovných dní uplatňovanie článku 46 na vývozy, ktoré nie sú kryté osvedčením o náhrade.

Na základe tých istých podmienok môže Komisia v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 3448/93 prerušiť na obdobie presahujúce 20 pracovných dní uplatňovanie článku 46 na vývozy, ktoré nie sú kryté osvedčením o náhrade.

KAPITOLA V

POVINNOSTI VÝVOZCU

Článok 49

1.   Pri vývoze tovarov dotknutá strana nahlási množstvá základných výrobkov, výrobkov odvodených z ich spracovania alebo výrobkov asimilovaných na jednu z týchto dvoch kategórií v súlade s článkom 3, ktoré boli skutočne použité v zmysle článku 10 pri výrobe týchto tovarov, na ktoré sa bude žiadať náhrada alebo inak sa bude odvolávať na to zloženie, ak sa určilo v súlade s tretím odsekom článku 10.

2.   Ak boli tovary použité pri výrobe tovarov, ktoré sa budú vyvážať, vyhlásenie dotknutej strany zahŕňa množstvá tovarov, ktoré sa skutočne použili, povahu a množstvo každého zo základných výrobkov, výrobkov odvodených z ich spracovania a/alebo výrobkov asimilovaných na jednu z týchto dvoch kategórií v súlade s článkom 3, z ktorej sú dotknuté tovary odvodené.

Dotknutá strana na podporu svojho vyhlásenia predloží príslušným orgánom všetky doklady a informácie, ktoré orgán pokladá za relevantné.

Príslušné orgány overia presnosť predložených vyhlásení akýmikoľvek vhodnými prostriedkami.

3.   Ak o to požiadajú príslušné orgány členského štátu, na ktorého území prebiehajú colné vývozné formality, príslušné orgány iných členských štátov im priamo oznámia informácie, ktoré sú schopné získať, aby dotknutá strana mohla overiť vyhlásenie, ktoré jej bolo predložené.

Článok 50

Odchylne od článku 49 a po konzultácii s príslušnými orgánmi, je možné nahradiť nahlásenie použitých výrobkov alebo tovarov agregovaným nahlásením množstiev použitých výrobkov alebo odvolaním sa na nahlásenie týchto množstiev, ak už boli určené v zmysle tretieho odseku článku 10 a za podmienky, že výrobca poskytne orgánom k dispozícii všetky informácie potrebné na overenie hlásenia.

Článok 51

Ak vývozca nevyhotoví vyhlásenie uvedené v článku 49, alebo neposkytne uspokojivé informácie, ktoré podporia toto vyhlásenie, stráca nárok na náhradu.

Ale ak sú dotknuté tovary vymenované v stĺpcoch 1 a 2 prílohy IV, dotknutá strana môže získať náhradu, ak o to vyslovene požiada. Povaha a množstvo základných výrobkov, ktoré sa zoberú do úvahy pri výpočte takejto náhrady, sa určia z analýzy tovarov, ktoré sa majú vyviezť, a v súlade s tabuľkou v prílohe IV. Príslušný orgán rozhodne o podmienkach, za ktorých sa vykoná analýza, a o tom, aké informácie bude potrebné dodať na podporu požiadavky.

Náklady na takúto analýzu znáša vývozca.

Článok 52

1.   Článok 49 sa neuplatní na množstvá poľnohospodárskych výrobkov určené v súlade s prílohou III s výnimkou:

a)

množstiev výrobkov, ktoré sa uvádzajú v článku 49 ods. 1 vyvezených vo forme tovarov čiastočne získaných z výrobkov, na ktoré je vyplácanie vývoznej náhrady zahrnuté v nariadeniach uvedených v článku 1 ods. 1, a čiastočne z iných výrobkov v súlade s podmienkami, ktoré ukladá tretí odsek článku 11;

b)

množstiev vajec alebo vaječných výrobkov vyvážaných vo forme cestoviny, ktoré patria pod kód KN 1902 11 00;

c)

množstiev sušiny, ktorá sa nachádza v čerstvej cestovine, ako uvádza druhý odsek článku 11;

d)

povahy základných výrobkov, ktoré sa skutočne použili pri výrobe D-glucitolu (sorbitolu), ktorý patrí pod kódy KN 2905 44 a 3824 60, a v prípade potreby, podielov D-glucitolu (sorbitolu) získaných zo škrobových výrobkov a sacharózy;

e)

množstiev kazeínu vyvážaného vo forme tovarov, ktoré patria pod kód KN 3501 90 90;

f)

stupňa piva vyrobeného zo sladu označeného kódom KN 2202 90 10;

g)

množstiev nesladového jačmeňa prijatých príslušnými orgánmi.

Opis tovarov uvedený vo vývoznom vyhlásení a v žiadosti o náhradu na tovary vymenované v prílohe III musí zohľadňovať nomenklatúru uvedenú v tejto prílohe.

2.   Pri analýze tovarov na účely článkov 49, 50, 51 alebo odsekov 1 alebo 3 tohto článku sú metódy analýzy tie, ktoré uvádza nariadenie Komisie (ES) č. 4056/87 (22), alebo ak také metódy chýbajú, sú to metódy uplatniteľné pre klasifikáciu podobných tovarov podľa klasifikácie uvedenej v Spoločnom colnom sadzobníku, ktoré sa dovážajú do Spoločenstva.

3.   Množstvá vyvážaných tovarov a množstvá výrobkov, ktoré uvádza článok 49 ods. 1 alebo zloženie určené v súlade s tretím odsekom článku 10 sa zapíšu do dokladu, ktorý potvrdzuje vývoz. Ale ak sa uplatní druhý odsek článku 51, množstvá výrobkov sa nahradia množstvami základných výrobkov, ktoré sú uvedené v stĺpci 4 prílohy IV zodpovedajúce výsledkom analýzy vyvážaných tovarov.

4.   Na priznanie náhrady na tovary, ktoré patria pod kódy KN 0403 10 51 až 0403 10 99, 0403 90 71 až 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, a 2105 00 99, tovary spĺňajú požiadavky smernice 92/46/EHS, osobitne požiadavku, aby boli pripravené v schválenom zariadení a pri dodržaní požiadaviek na zdravotné označovanie, ktoré uvádza bod A kapitoly IV prílohy C k tejto smernici.

Na priznanie náhrady na tovary, ktorý patria pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90, tovary spĺňajú ustanovenia kapitoly XI prílohy k smernici 89/437/EHS.

5.   Na účely článkov 49 a 50 musí každý členský štát informovať Komisiu o vykonaných kontrolách na svojom území rôznych druhov tovaru, ktoré vyváža. Komisia musí podľa toho informovať ostatné členské štáty.

Článok 53

1.   V zmysle článkov 49 a 50 pre tovary, ktoré patria pod kódy KN 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 60 až 1806 90 90, 1901 alebo 2106 90 98, ktoré obsahujú vysoký percentuálny podiel mliečnych výrobkov a patria pod kódy KN 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 alebo 0406, dotknutá strana podá vyhlásenie, že žiaden z mliečnych výrobkov nebol dovezený z tretích krajín alebo špecifikáciu množstiev mliečnych výrobkov dovážaných z tretích krajín.

2.   Na účely odseku 1 výraz „ktoré obsahujú vysoký percentuálny podiel“ znamená obsah 51 kilogramov alebo viac mliečnych výrobkov uvedených v odseku 1 použitých na 100 kg vyvážaných tovarov.

3.   Ak vznikne požiadavka, aby sa určili množstvá v súlade s tretím odsekom článku 10, príslušný orgán môže prijať potvrdenie od dotknutej strany, že mliečne výrobky uvedené v odseku 1, ktoré boli dovezené z tretích krajín, sa nepoužijú.

4.   Vyhlásenie uskutočnené v súlade s odsekom 1 alebo potvrdenie v zmysle odseku 3 môže prijať príslušný orgán, ak sa ubezpečí, že cena zaplatená za mliečny výrobok uvedený v odseku 1, ktorý je súčasťou vyváženého tovaru, je taká ako cena rovnocenného výrobku, ktorá prevláda na trhu Spoločenstva, alebo sa k nej blíži. Pri porovnávaní cien sa zohľadní dátum nákupu mliečneho výrobku.

KAPITOLA VI

VYPLÁCANIE NÁHRADY

Článok 54

1.   V prípade vývozu uskutočneného medzi 1. októbrom a 15. októbrom každého roka sa náhrady nevyplatia pred 16. októbrom.

Pokiaľ ide o vývozy, ktoré sa uskutočnili s predložením osvedčenia o náhrade v súvislosti s rozpočtovým obdobím a v prípade, že Komisia dospeje k záveru, že hrozí nebezpečenstvo, že Spoločenstvo nesplní svoje medzinárodné záväzky, platby náhrad naplánované po konci tohto obdobia sa neuskutočnia pred 16. októbrom. V tomto prípade sa termín uvedený v článku 49 ods. 8 nariadenia (ES) č. 800/1999 môže dočasne predĺžiť na tri mesiace a 15 dní formou nariadenia uverejneného pred 20. septembrom v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Odchylne od článku 28 ods. 6 nariadenia (ES) č. 800/1999, v prípade osvedčení o náhrade vydaných pre použitie od 1. júna v súvislosti s tovarmi, ktoré sa majú vyviezť do 1. októbra, základné výrobky, ako sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu môžu zostať pod colným dozorom s cieľom ich spracovania počas troch mesiacov od dátumu prijatia platobného vyhlásenia.

Odchylne od článku 29 ods. 5 nariadenia (ES) č. 800/1999 v prípade osvedčení o náhrade vydaných pre použitie od 1. júna v súvislosti s tovarmi, ktoré sa majú vyviezť pred 1. októbrom, môžu tovary zostať v colných skladoch alebo v slobodnom colnom pásme tri mesiace od dátumu prijatia platobného vyhlásenia.

KAPITOLA VII

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

Článok 55

1.   Členské štáty oznámia do 10. dňa každého mesiaca Komisii nasledujúce:

a)

sumy, v súvislosti s ktorými sa vrátili osvedčenia o náhrade v priebehu predchádzajúceho mesiaca v súlade s článkom 45 ods. 1;

b)

sumy na osvedčeniach o náhrade, ktoré boli splatné predchádzajúci mesiac, za ktoré sa záväzky uvedené v článku 31 ods.1 nesplnili v súlade s článkom 31 ods. 2 alebo ods. 3;

c)

osvedčenia o náhrade vydané počas predchádzajúceho mesiaca, ako uvádza článok 40;

d)

osvedčenia o náhrade vydané počas predchádzajúceho mesiaca v súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Sumy uvedené v písmene b) prvého pododseku sa rozlišujú s odvolaním sa na rozpočtové obdobie osvedčenia o náhrade, ku ktorému sa vzťahujú.

2.   Pred 1. novembrom každého roku členské štáty oznámia Komisii celkové sumy pridelené pred 1. októbrom daného roka na osvedčenia o náhrade, ktoré boli vydané v rozpočtovom období, ktoré sa končí 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roku.

Článok 56

1.   Členské štáty musia najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po každom mesiaci kalendárneho roka oznámiť Komisii prostredníctvom zabezpečeného internetového Systému výmeny dát známeho ako DEX štatistické informácie o tovaroch, ktoré sú zahrnuté do tohto nariadenia, v súvislosti s ktorými boli priznané vývozné náhrady v predchádzajúcom mesiaci a klasifikované podľa osemmiestnych kódov KN a uvedú:

a)

množstvá takýchto tovarov vyjadrené v tonách alebo iných uvádzaných merných jednotkách;

b)

sumu vyjadrenú v eurách alebo národnej mene vývozných náhrad, ktoré boli priznané v predchádzajúcom mesiaci v súvislosti s každým dotknutým poľnohospodárskym výrobkom;

c)

množstvá vyjadrené v tonách každého zo základných poľnohospodárskych výrobkov, v súvislosti s ktorými boli priznané náhrady.

2.   Členské štáty oznámia Komisii pred 1. januárom každého roka celkové sumy náhrad, ktoré boli skutočne priznané do 30. septembra predchádzajúceho roka, na tovary vyvezené v predchádzajúcich rozpočtových obdobiach, ktoré sa predtým neoznámili, pričom uvedú príslušné rozpočtové obdobia.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 priznané náhrady zahŕňajú preddavky. Vrátenie nesprávne vyplatených náhrad sa oznámi osobitne.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 57

Nariadenia (EHS) č. 3615/92, (ES) č. 3223/93 a (ES) č. 1520/2000 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe IX.

Článok 58

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti predložené od 8. júla 2005 o osvedčenia na použitie od 1. októbra 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júna 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 367, 16.12.1992, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 292, 26.11.1993, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1762/2002 (Ú. v. ES L 265, 3.10.2002, s. 13).

(4)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).

(5)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(7)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(8)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(9)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(10)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(11)  Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1633/2000 (Ú. v. ES L 187, 26.7.2000, s. 29).

(12)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1741/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 17).

(13)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 673/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 17).

(14)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(15)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(16)  Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 87. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003.

(17)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(18)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. ES L 280, 31.8.2004, s. 11).

(19)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 31. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. ES L 123, 27.4.2004, s. 50).

(20)  Ú. v. ES L 239, 22.9.1979, s. 24.

(21)  Ú. v. ES L 308, 27.11.2001, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2080/2004 (Ú. v. ES L 360, 7.12.2004, s. 4).

(22)  Ú. v. ES L 379, 31.12.1987, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 202/98 (Ú. v. ES L 21, 28.1.1998, s. 5).


PRÍLOHA I

Základné výrobky

Kód KN

Opis

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, granulách alebo iných pevných formách, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (skupina výrobkov 2)

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, granulách alebo iných pevných formách, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá s obsahom tuku 26 % hmotnosti (skupina výrobkov 3)

ex 0404 10 02 až ex 0404 10 16

Srvátka v prášku, granulách alebo iných pevných formách, neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá (skupina výrobkov 1)

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (skupina výrobkov 6)

ex 0407 00 30

Hydinové vajcia v škrupine, čerstvé alebo konzervované, neurčené na násadu

ex 0408

Vajcia bez škrupín a vaječné žĺtka vhodné pre ľudskú spotrebu, čerstvé, sušené mrazené alebo inak konzervované, nesladené

1001 10 00

Tvrdá pšenica

1001 90 99

Pšenica a súraž iná ako súraž na siatie

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň iný ako na siatie

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica (zrno) iná ako na siatie

ex 1006 30

Bielená ryža

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku okrem hybridov na siatie

1701 99 10

Biely cukor

ex 1702 19 00

Laktóza, ktorá obsahuje v sušine 98,5 % čistého výrobku

1703

Melasa získaná extrakciou alebo rafináciou cukru


PRÍLOHA II

Tovary, na ktoré je možné vyplatiť vývozné náhrady

Kód KN

Opis

Poľnohospodárske výrobky, v súvislosti s ktorými môže byť priznaná vývozná náhrada

III: pozri Príloha III

Obilniny (1)

Ryža (2)

Vajcia (3)

Cukor, melasa alebo izoglukóza (4)

Mliečne výrobky (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené a obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

 

 

 

 

0403 10

– Jogurt:

 

 

 

 

 

0403 10 51 až 0403 10 99

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

 

 

 

 

– – – Ochutený

X

X

X

X

 

– – – Ostatné:

 

 

 

 

 

– – – – Obsahujúci pridané ovocie a/alebo orechy

X

X

 

X

 

– – – – Obsahujúci pridané kakao

X

X

X

X

 

0403 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

0403 90 71 až 0403 90 99

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie alebo orechy alebo kakao:

 

 

 

 

 

– – – Ochutený

X

X

X

X

 

– – – Ostatné:

 

 

 

 

 

– – – – Obsahujúci pridané ovocie alebo orechy

X

X

 

X

 

– – – – Obsahujúci pridané kakao

X

X

X

X

 

ex 0405

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

 

 

 

 

 

0405 20

– Mliečne nátierky:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac ale nie menej ako 60 %

 

 

 

 

X

0405 20 30

– – S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

 

 

 

 

X

ex 0710

Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená:

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Sladká kukurica

 

 

 

 

 

– – V klase

X

 

 

X

 

– – V zrnách

III

 

 

X

 

ex 0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú spotrebu:

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Sladká kukurica

 

 

 

 

 

– – – – V klase

X

 

 

X

 

– – – – V zrnách

III

 

 

X

 

ex 1517

Margarín, jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky č. 1516:

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarín, okrem tekutého margarínu

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – Obsahujúci viac ako 10 % ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

X

1517 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – Obsahujúci viac ako 10 % ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

X

1702 50 00

– Chemicky čistá fruktóza

 

 

 

X

 

ex 1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:

 

 

 

 

 

1704 10

– Žuvacia guma obalená alebo neobalená cukrom:

X

 

 

X

 

1704 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Biela čokoláda

X

 

 

X

X

1704 90 51 až 1704 90 99

– – Ostatné

X

X

 

X

X

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

 

 

 

 

 

1806 10

– Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

 

 

 

– – Sladený výlučne pridaním sacharózy

X

 

X

X

 

– – Ostatné

X

 

X

X

X

1806 20

– Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo tyčinkách vážiace viac ako 2 kg alebo v roztoku, paste, v prášku, granuliach alebo ostatných tvaroch v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou nepresahujúcou 2 kg:

 

 

 

 

 

– – Čokoládové mliečne drobky (pod kódom KN 1806 20 70)

X

 

X

X

X

– – Ostatné prípravky položky 1806 20

X

X

X

X

X

1806 31 00 a 1806 32

– Ostatné v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách

X

X

X

X

X

1806 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

– – ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)

X

X

X

X

X

– – ex 1806 90 (60, 70, 90)

X

 

X

X

X

ex 1901

Sladový výťažok, potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom

 

 

 

 

 

– – Potravinové prípravky výrobkov položiek 0401 až 0404, obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa vypočítanej na celkom odtučnenom základe

X

X

X

X

X

– – Ostatné

X

X

 

X

X

1901 20 00

– Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru, cukrárenského pečiva, výrobkov alebo sušienok položky 1905

 

 

 

 

 

– – Potravinové prípravky výrobkov položiek 0401 až 0404, obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa vypočítanej na celkom odtučnenom základe

X

X

X

X

X

– – Ostatné

X

X

 

X

X

1901 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

1901 90 11 a 1901 90 19

– – Sladový výťažok

X

X

 

 

 

– – Ostatné

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – Ostatné:

 

 

 

 

 

– – – – Potravinové prípravky výrobkov položiek 0401 až 0404, obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa vypočítanej na celkom odtučnenom základe

X

X

X

X

X

– – – – Ostatné

X

X

 

X

X

ex 1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

 

 

 

 

 

– Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Vaječné:

 

 

 

 

 

– – – Z tvrdej pšenice a cestoviny vyrobené z iných obilnín

III

 

X

 

 

– – – Ostatné:

X

 

X

 

 

1902 19

– – Ostatné:

 

 

 

 

 

– – – Z tvrdej pšenice a cestoviny vyrobené z iných obilnín

III

 

 

 

X

– – – Ostatné:

X

 

 

 

X

1902 20

– Cestoviny plnené tiež varené alebo inak pripravené:

 

 

 

 

 

1902 20 91 a 1902 20 99

– – Ostatné:

X

X

 

X

X

1902 30

– Ostatné cestoviny

X

X

 

X

X

1902 40

– Kuskus:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Nepripravený:

 

 

 

 

 

– – – Z tvrdej pšenice

III

 

 

 

 

– – – Ostatné

X

 

 

 

 

1902 40 90

– – Ostatné

X

X

 

X

X

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

X

 

 

 

 

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných výrobkov (napr. pražené kukuričné vločky (corn flakes)), obilniny, (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krupice a krupičky) predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

– Nesladená napučaná ryža alebo predvarená ryža

 

 

 

 

 

– – Obsahujúca kakao (6)

X

III

X

X

X

– – Neobsahujúca kakao

X

III

 

X

X

– Ostatná, obsahujúca kakao (6)

X

X

X

X

X

– Ostatné

X

X

 

X

X

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky tiež obsahujúce kakao, hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobky:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Chrumkavý chlieb

X

 

 

X

X

1905 20

– Medovník a podobné

X

 

X

X

X

 

– Sladké sušienky; wafle a oblátky

 

 

 

 

 

1905 31

– – Sladké sušienky

X

 

X

X

X

1905 32

– – Wafle a oblátky

X

 

X

X

X

1905 40

– Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky

X

 

X

X

X

1905 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Macesy

X

 

 

 

 

1905 90 20

– – Hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové „papierové“ cesto a podobné výrobky:

X

X

 

 

 

1905 90 30

– – – Chlieb neobsahujúci med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v hmotnosti v suchom stave nie viac ako 5 % cukrov a nie viac ako 5 % tuku

X

 

 

 

 

1905 90 45 až 1905 90 90

– – – Ostatné výrobky

X

 

X

X

X

ex 2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

 

 

 

 

 

2001 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – V klase

X

 

 

X

 

– – – V zrne

III

 

 

X

 

2001 90 40

– – Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

X

 

 

X

 

ex 2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006

 

 

 

 

 

2004 10

– Zemiaky:

 

 

 

 

 

– – Ostatné:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

X

X

 

X

X

2004 90

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – V klase

X

 

 

X

 

– – – V zrne

III

 

 

X

 

ex 2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

 

 

 

 

 

2005 20

– Zemiaky:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

X

X

 

X

X

2005 80 00

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – V klase

X

 

 

X

 

– – V klase

III

 

 

X

 

ex 2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

2008 99

– – Ostatné:

 

 

 

 

 

– – – Neobsahujúce pridaný alkohol:

 

 

 

 

 

– – – – Neobsahujúce pridaný alkohol:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Kukurica, iná ako sladká kukurica (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – – – – V klase

X

 

 

 

 

– – – – – – V zrne

III

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

X

 

 

 

 

ex 2101

Výťažky, esencie, koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

– Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – Ostatné

X

X

 

X

 

2101 20

– Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – Ostatné

X

X

 

X

 

2101 30

– Čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

 

 

 

 

 

– – Čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – Ostatné

X

 

 

X

 

– – Výťažky, esencie, koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových náhradiek:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – Ostatné

X

 

 

X

 

ex 2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne), ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:

 

 

 

 

 

2102 10

– Aktívne kvasinky

 

 

 

 

 

2102 10 31 a 2102 10 39

– – Pekárske kvasinky:

X

 

 

 

 

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao:

 

 

 

 

 

– Obsahujúca kakao

X

X

X

X

X

– Ostatné

X

X

 

X

X

ex 2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

2106 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

2106 90 10

– – Syrové fondues

X

X

 

X

X

2106 90 92 a 2106 90 98

– – Ostatné:

X

X

 

X

X

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky

X

 

 

X

 

2202 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – Neobsahujúce výrobky položiek 0401 až 0404 alebo tuky získané z výrobkov položiek 0401 až 0404:

 

 

 

 

 

– – – Pivo vyrobené zo sladu s alkoholickým titrom nepresahujúcim 0,5 % obj.

III

 

 

 

 

– – – Ostatné

X

 

 

X

 

2202 90 91 až 2202 90 99

– – Ostatné

X

 

 

X

X

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

X

 

 

X

 

ex 2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemových alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje:

 

 

 

 

 

2208 20

– Liehoviny získané destilovaním hroznového vína alebo hroznových výliskov

 

 

 

X

 

2208 30

– Whisky:

 

 

 

 

 

– – Iné ako whisky Bourbon

 

 

 

 

 

ex 2208 30 32 až 2208 30 88

– – – Whisky iné ako tie, ktoré vymenúva nariadenie (EHS) č. 2825/93

X

 

 

 

 

2208 50 11 až 2208 50 19

– Gin

X

 

 

 

 

2208 50 91 až 2208 50 99

– Borovička

X

 

 

X

 

2208 60

– Vodka

X

 

 

 

 

2208 70

– Likéry a liečivé aromatické likéry

X

 

X

X

X

2208 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo, v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším

X

 

 

X

 

2208 90 45

– – – – – – – Kalvados, v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším

 

 

 

X

 

2208 90 48

– – – – – – – Ostatné destiláty ovocia v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším

 

 

 

X

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn, v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším

X

 

 

X

 

2208 90 56

– – – – – – – Ostatné, v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším

X

 

 

X

 

2208 90 69

– – – – – Ostatné liehové nápoje, v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším

X

 

 

X

X

2208 90 71

– – – – – Destilované z ovocia v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre

 

 

 

X

 

2208 90 77

– – – – – Ostatné v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre

X

 

 

X

 

2208 90 78

– – – – Ostatné liehové nápoje v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre

X

 

 

X

X

ex 2905

Akrylové alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Manitol

III

 

 

III

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

III

 

 

III

 

ex 3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako suroviny v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

 

 

 

 

 

3302 10

– Druhy používané v potravinárskom alebo priemysle výroby nápojov:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – Ostatné

X

 

 

X

X

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

 

 

 

 

 

3501 10

– Kazeín

 

 

 

 

III

3501 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – Kazeínové gleje

 

 

 

 

X

3501 90 90

– – Ostatné:

 

 

 

 

III

ex 3502

Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných na sušinu) albumináty a ostatné deriváty albumínu:

 

 

 

 

 

– Vaječný albumín

 

 

 

 

 

3502 11

– – Sušený

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – Ostatné

 

 

III

 

 

3502 19

– – Ostatné

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – Ostatné

 

 

III

 

 

3502 20

– Mliečne albumíny (Laktalbumíny)

 

 

 

 

 

3502 20 91 a 3502 20 99

– – Ostatné

 

 

 

 

III

ex 3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatinizované alebo esterifikované škroby), gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov s výnimkou škrobov položky 3505 10 50

X

X

 

 

 

3505 10 50

– – – Esterifikované alebo éterifikované škroby

X

 

 

 

 

ex 3809

Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

 

 

 

 

 

3809 10

– Na báze škrobových látok

X

X

 

 

 

ex 3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov) inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol iný ako podpoložky 2905 44

III

 

 

III

 


(1)  Nariadenie (ES) č. 1784/2003 (Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 78).

(2)  Nariadenie (ES) č. 1785/2003 (Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 96).

(3)  Nariadenie (EHS) č. 2771/75 (Ú. v. ES L 282, 1.11.1975 s. 45).

(4)  Nariadenie (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(5)  Nariadenie (ES) č. 1255/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48).

(6)  Obsahujúce najviac 6 % kakaa


PRÍLOHA III

Referenčné množstvo uvedené v článku 11

Kód KN

Opis

Pšenica

Tvrdá pšenica

Kukurica

Bielená ryža s dlhými zrnami

Bielená ryža s okrúhlymi zrnami

Jačmeň

Biely cukor

Srvátka (Skup. Výrobkov1)

Odstredené mlieko v prášku (Skup. výrobkov 2)

Vajcia v škrupine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0710

Zelenina (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Sladká kukurica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Vo forme zŕn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Sladká kukurica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Vo forme zŕn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Vaječné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Z tvrdej pšenice neobsahujúce alebo obsahujúce viac ako 3 % hmotnosti iných obilnín s obsahom popola (na hmotnosť) v sušine (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Nepresahujúcim 0,95 %

 

160 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Presahujúcim 0,95 %, ale nepresahujúcim 1,10 %

 

150 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Presahujúcim 1,10 %, ale nepresahujúcim 1,30 %

 

140 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Presahujúcim 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Ostatné, z obilnín:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti tvrdej pšenica s obsahom popola (na hmotnosť) v sušine (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Nepresahujúcim 0,87 %

32

128 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Presahujúcim 0,87 %, ale nepresahujúcim 0,99 %

30

120 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Presahujúcim 0,99 %, ale nepresahujúcim 1,15 %

28

112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Presahujúcim 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Obsahujúce menej ako 80 % hmotnosti tvrdú pšenicu s obsahom popola (na hmotnosť) sušiny (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Nepresahujúcim 0,75 %

80

80 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Presahujúcim 0,75 %, ale nepresahujúcim 0,83 %

75

75 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Presahujúcim 0,83 %, ale nepresahujúcim 0,93 %

70

70 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Presahujúcim 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Ostatné (iné ako obilniny): pozri prílohu II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – Ostatné (t. j. iné ako vaječné):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Z tvrdej pšenice neobsahujúce alebo obsahujúce viac ako 3 % hmotnosti iných obilnín s obsahom popola (na hmotnosť) v sušine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Nepresahujúcim 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Presahujúcim 0,95 %, ale nepresahujúcim 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Presahujúcim 1,10 %, ale nepresahujúcim 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Presahujúcim 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Ostatné, z obilnín:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti tvrdej pšenica s obsahom popola (na hmotnosť) v sušine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Nepresahujúcim 0,87 %

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Presahujúcim 0,87 %, ale nepresahujúcim 0,99 %

30

120

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Presahujúcim 0,99 %, ale nepresahujúcim 1,15 %

28

112

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Presahujúcim 1,15 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Obsahujúce menej ako 80 % hmotnosti tvrdú pšenicu s obsahom popola (na hmotnosť) sušiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Nepresahujúcim 0,75 %

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Presahujúcim 0,75 %, ale nepresahujúcim 0,83 %

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Presahujúcim 0,83 %, ale nepresahujúcim 0,93 %

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Presahujúcim 0,93 %

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Ostatné (iné ako obilniny): pozri prílohu II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Kuskus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Nepripravený:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Z tvrdej pšenice neobsahujúce alebo obsahujúce viac ako 3 % hmotnosti iných obilnín s obsahom popola (na hmotnosť) v sušine (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Nepresahujúcim 0,95 %

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Presahujúcim 0,95 %, ale nepresahujúcim 1,10 %

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Presahujúcim 1,10 %, ale nepresahujúcim 1,30 %

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Presahujúcim 1,30 %

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Ostatné (iné ako tvrdá pšenica): pozri prílohu II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – Ostatné (pripravené) pozri prílohu II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných výrobkov (napr. pražené kukuričné vločky (corn flakes)), obilniny, (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krupice a krupičky) predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných výrobkov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 10 30

– – Získané z ryže:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Nesladená napučaná ryža

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 20

– Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesí nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek a napučaných obilnín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 20 95

– – – Získané z ryže:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Nesladená napučaná ryža

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 90

– Ostatné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 90 10

– – Ryža:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Predvarená ryža (5)

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2001 90 30

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – V zrne

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2004 90 10

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – V zrne

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005 80 00

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Vo forme zŕn

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2008 99 85

– – – – – Kukurica, v zrnách, iná ako sladká kukurica (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – V zrne

 

 

60 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ex 2202 90 10

– – – Pivo vyrobené zo sladu s alkoholickým titrom nepresahujúcim 0,5 % obj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Vyrobené z jačmenného sladu alebo pšeničného sladu, neobsahujúc nesladované obilniny, ryžu (alebo výrobky, ktoré sú výsledkom ich spracovania) alebo cukor (sacharózu alebo inverzný cukor)

 

 

 

 

 

23 (6)  (9)

 

 

 

 

– – – – – Ostatné

 

 

 

 

 

22 (6)  (9)

 

 

 

 

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Polyhydrické alkoholy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Manitol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Získané zo sacharózy zahrnuté do nariadenia (ES) č. 1260/2001

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

– – – Získané zo škrobových výrobkov pokrytých nariadením (ES) č. 1784/2003

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Vo vodnom roztoku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 19

– – – – Ostatné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 91

– – – – Obsahujúci 2  % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

2905 44 99

– – – – Ostatné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

– Kazeín

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3501 90 90

– – Ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502

Albumíny, albumináty a ostatné deriváty albumínu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vaječný albumín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11

– – Sušený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – Ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

3502 19

– – Ostatné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – Ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3502 20

– Mliečne albumíny (Laktalbumíny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 20 91

– – – Sušený (napr. vo fóliách, vločkách, v šupinkách, v prášku)

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

3502 20 99

– – – Ostatné

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá, chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov) inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: zvyškové výrobky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol iný ako pod kódom KN 2905 44:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Vo vodnom roztoku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 19

– – – Ostatné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 91

– – – Obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu počítaného na obsah D-glucitolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3824 60 99

– – – Ostatné:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo škrobových výrobkov

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Získané zo sacharózy

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 


(1)  Toto množstvo sa vzťahuje na kukuricu v zrne prispôsobené tak, aby zodpovedalo obsahu vlhkosti 72 % hmotnosti.

(2)  Tento obsah sa určí odrátaním z celkového obsahu popola výrobku tej časti popola, ktorá sa odvodzuje od vajec doň vložených na základe 0,04 % hmotnosti popola na 50 g, zaokrúhlené nadol na najbližších 50 g.

(3)  Toto množstvo sa zníži o 1,6 kg/100 kg na 50 g vajec v škrupine (alebo jeho ekvivalentu v iných vaječných výrobkoch) na kilogram cestoviny.

(4)  5 kg/100 kg na 50 g vajec v škrupine (alebo jeho ekvivalentu v iných vaječných výrobkoch) na kilogram cestoviny, každé množstvo medzi tým sa zaokrúhli nadol na najbližších 50 g.

(5)  Predvarená ryža znamená bielenú ryžu v zrnách, ktorá bola predvarená a čiastočne vysušená, aby sa uľahčilo jej konečné varenie.

(6)  Toto množstvo platí na pivo, ktoré má najmenej 11° a najviac 12°. Pri pive, ktoré má menej ako 11° sa toto množstvo zníži o 9 % na stupeň, skutočná sila sa pritom zaokrúhli na najbližší stupeň. Pri pive, ktoré má viac ako 12°, sa toto množstvo zvýši o 9 % na stupeň, skutočná sila sa pritom zaokrúhli na najbližší stupeň.

(7)  Množstvá uvedené v stĺpcoch 5 a 9 pre vodný roztok D-glucitolu (sorbitolu) platia na obsah sušiny 70 % hmotnosti. Pre vodné roztoky sorbitolu s rôznym obsahom sušiny, sa podľa vhodnosti, tieto množstvá zvýšia alebo znížia pomerne k skutočnému obsahu sušiny a zaokrúhlia sa smerom dolu na najbližší kilogram.

(8)  Množstvo určené v závislosti na použitom kazeíne na základe 291 kg odstredeného mlieka v prášku (SKUPINA VÝROBKOV 2) na 100 kg kazeínu.

(9)  Na hektoliter piva.


PRÍLOHA IV

Tovary, pre ktoré možno stanoviť množstvá základného výrobku na základe chemickej analýzy – spolu s príslušnou konverznou tabuľkou, ako je uvedené v článku 48

Kód KN

Opis

Údaje získané z analýzy tovarov

Povaha základných výrobkov, v súvislosti s ktorými sa priznáva náhrada

Množstvo základného výrobku, v súvislosti s ktorým sa priznáva náhrada (na 100 kg tovarov)

1

2

3

4

5

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:

 

 

 

1704 10

– Žuvacia guma obalená alebo neobalená cukrom

1.

Sacharóza (1)

1.

Biely cukor

1.

1 kg na 1 % hmotnosti sacharózy (1)

2.

Glukóza (2)

2.

Kukurica (zrno)

2.

2,1 kg na 1 % hmotnosti glukózy (2)

1704 90 30 až 1704 90 99

– – Ostatné

1.

Sacharóza1 (1)

1.

Biely cukor

1.

1 kg na 1 % hmotnosti sacharózy (1)

2.

Glukóza (2)

2.

Kukurica (zrno)

2.

2,1 kg na 1 % hmotnosti glukózy (2)

3. a)

S obsahom mliečneho tuku nižším ako 12 % hmotnosti

3. a)

Plnotučné mlieko v prášku (Skup. výrobkov 3)

3. a)

3,85 kg na 1 % hmotnosti mliečneho tuku

b)

S obsahom mliečneho tuku 12 % hmotnosti alebo vyšším

b)

Maslo (Skup. výrobkov 6)

3. b)

1,22 kg na 1 % hmotnosti mliečneho tuku

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

 

 

 

1806 10

– Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

1.

Sacharóza (1)

1.

Biely cukor

1.

1 kg na 1 % hmotnosti sacharózy (1)

2.

Glukóza (2)

2.

Kukurica (zrno)

2.

2,1 kg na 1 % hmotnosti glukózy (2)

1806 20

– Ostatné prípravky v blokoch, doskách alebo tyčinkách vážiace viac ako 2 kg alebo v roztoku, paste, v prášku, granuliach alebo ostatných tvaroch v nádobách alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosťou nepresahujúcou 2 kg

1.

Sacharóza (1)

1.

Biely cukor

1.

1 kg na 1 % hmotnosti sacharózy (1)