ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 171

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
2. júla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1027/2005 z 1. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1028/2005 z 1. júla 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 166. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1029/2005 z 1. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 85. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1030/2005 z 1. júla 2005 týkajúce sa 338. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1031/2005 z 1. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 21. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1032/2005 z 1. júla 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 166. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1033/2005 z 1. júla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 22. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1034/2005 z 1. júla 2005 o otvorení a metóde správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. júla 2005

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1035/2005 z 1. júla 2005 o otvorení a ustanovení správy autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby od 1. júla 2005

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1036/2005 z 1. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1037/2005 z 1. júla 2005, ktorým sa ustanovujú núdzové opatrenia na ochranu a obnovu zásob sardely v podoblasti ICES VIII

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1038/2005 z 1. júla 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júna 2005, ktorým sa vymenúva člen vo Výbore regiónov

26

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júna 2005, ktorým sa vymenúva náhradník vo Výbore regiónov

27

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2004 týkajúce sa prípadov COMP/D2/32448 a 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Preskúmanie rozsudku Súdneho dvora zo 16. marca 2000) [oznámené pod číslom K(2004) 1779]

28

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1027/2005

z 1. júla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 1. júla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1028/2005

z 1. júla 2005

stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 166. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené na výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve, a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 166. ponukové konanie, uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97, sa minimálne predajné ceny pre intervenčné maslo, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú na hodnoty uvedené v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 1. júla 2005, ktorým sa stanovujú minimálne predajné ceny masla pre 166. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Minimálna predajná cena

Maslo ≥ 82 %

Prirodzené

206,1

210

Zahustené

204,1

Záruka na spracovanie

Prirodzené

73

73

Zahustené

73


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1029/2005

z 1. júla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 85. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného sušeného mlieka (2) intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 tohto nariadenia sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Výška záruky na spracovanie musí byť stanovená na základe rozdielu medzi trhovou cenou odtučneného sušeného mlieka a minimálnou predajnou cenou.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku na spracovanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 85. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a pre ktorú lehota na podávanie žiadostí vypršala 28. júna 2005, sa minimálna predajná cena a záruka na spracovanie stanovujú nasledovne:

minimálna predajná cena:

195,24 EUR/100 kg,

záruka na spracovanie:

35,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1030/2005

z 1. júla 2005

týkajúce sa 338. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 429/90 z 20. februára 1990, týkajúcim sa udeľovania subvencie pre zahustené maslo určené na priamu spotrebu v Spoločenstve (2) prostredníctvom ponukového konania, intervenčné orgány pristupujú k stálemu ponukovému konaniu na účely udelenia subvencie pre zahustené maslo. Článok 6 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje maximálna výška subvencie pre zahustené maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť výšku záruky miesta určenia.

(2)

Po preskúmaní prijatych ponúk sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť konanie,

(3)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislosti s 338. ponukovým konaním, uskutočneným v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90, sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 45, 21.2.1990, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1031/2005

z 1. júla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 21. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (2) a na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, intervenčné agentúry ponúkajú na predaj určité množstvá prášku z odstredeného mlieka, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejnú súťaž je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 21. individuálnu výzvu na verejnú súťaž v súlade s nariadením (ES) č. 214/2001, na základe ktorého lehota na predloženie verejných súťaží vypršala 28. júna 2005, sa minimálna predajná cena odstredeného mlieka stanovuje na 196,24 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1032/2005

z 1. júla 2005

stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 166. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené pre výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 166. ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97 sa maximálna výška subvencií, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú pre hodnoty uvedené v tabuľke v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 1. júla 2005, ktorým sa stanovuje maximálna výška subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 166. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Maximálna výška subvencie

Maslo ≥ 82 %

41

37,5

Maslo < 82 %

36,1

Zahustené maslo

Smotana

20

16

Záruka na spracovanie

Maslo

45

Zahustené maslo

Smotana

22


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1033/2005

z 1. júla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 22. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 22. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1991, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 28. júna 2005, stanovuje minimálna predajná cena masla na 275 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1034/2005

z 1. júla 2005

o otvorení a metóde správy autonómnej colnej kvóty pre cesnak od 1. júla 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 41 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2002 (1) stanovilo metódu správy colných kvót a zaviedlo systém osvedčení o pôvode pre cesnak dovážaný z tretích krajín.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 228/2004 z 3. februára 2004, ktorým sa určili prechodné opatrenia uplatniteľné na nariadenie (ES) č. 565/2002 a spojené s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (2), prijalo opatrenia umožňujúce dovozcom z týchto krajín (ďalej len „nové členské štáty“) využívať výhody nariadenia (ES) č. 565/2002. Cieľom týchto opatrení bolo rozlíšiť tradičných a nových dovozcov v nových členských štátoch a prispôsobiť referenčné množstvo, aby títo dovozcovia mohli vyžívať uvedený systém.

(3)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu zásobovania trhu rozšíreného Spoločenstva, prihliadajúc na hospodárske podmienky zásobovania, existujúce v nových členských štátoch pred ich pristúpením do Európskej únie, je potrebné autonómne a dočasne otvoriť novú dovoznú colnú kvótu pre čerstvý alebo chladený cesnak patriaci pod kód KN 0703 20 00. Táto nová kvóta sa pripája ku kvótam otvoreným nariadením Komisie (ES) č. 1077/2004 (3), nariadením Komisie (ES) č. 1743/2004 (4) a nariadením Komisie (ES) č. 218/2005 (5).

(4)

Táto nová kvóta by sa mala otvoriť dočasne a nemá prejudikovať výsledok prebiehajúcich rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v súvislosti s pristúpením nových členských štátov.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Od 1. júla 2005 sa otvára autonómna colná kvóta 4 400 ton s poradovým číslom 09.4018 (ďalej len „autonómna kvóta“) pre dovoz čerstvého alebo chladeného cesnaku patriaceho pod kód KN 0703 20 00 do Spoločenstva.

2.   Sadzba hodnotového cla uplatniteľného na výrobky dovezené v rámci autonómnej kvóty je 9,6 %.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 565/2002 a nariadenie (ES) č. 228/2004 sú uplatniteľné na správu autonómnej kvóty podľa ustanovení tohto nariadenia.

Ustanovenia článku 1, článku 5 ods. 5 a článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 565/2002 však nie sú uplatniteľné na správu autonómnej kvóty.

Článok 3

Dovozné povolenia vydané v rámci autonómnej kvóty, ďalej len „povolenia“, sú platné do 30. septembra 2005.

Povolenia obsahujú v kolónke 24 jeden zo záznamov uvedených v prílohe I.

Článok 4

1.   Dovozcovia môžu predložiť žiadosti o povolenia príslušným orgánom v členských štátoch do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Žiadosti musia obsahovať v kolónke 20 jeden zo záznamov uvedených v prílohe II.

2.   Žiadosti o povolenie predložené dovozcom môžu dosiahnuť najviac 10 % z množstva autonómnej kvóty.

Článok 5

Autonómna kvóta sa rozdelí týmto spôsobom:

70 % tradičným dovozcom,

30 % novým dovozcom.

Ak jedna kategória dovozcov nevyčerpá množstvo, ktoré má pridelené, zostatok môže byť pridelený druhej kategórii.

Článok 6

1.   Členské štáty oznámia Komisii do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia množstvá pre požadované povolenia.

2.   Povolenia sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.

3.   Ak Komisia zistí na základe oznámení, ktoré jej boli predložené v súlade s odsekom 1 tohto článku, že žiadosti o licencie prevyšujú disponibilné množstvá na kategóriu dovozcov v súlade s článkom 5 tohto nariadenia, prijme nariadenie o jednotnej percentuálnej sadzbe zníženia pre príslušné žiadosti.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).

(2)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2004, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 203, 8.6.2004, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 19.

(5)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2005, s. 5.


PRÍLOHA I

Záznamy uvedené v článku 3

:

po španielsky

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

po česky

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

po dánsky

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

po nemecky

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

po estónsky

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

po grécky

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

po anglicky

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

po francúzsky

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

po taliansky

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

po lotyšsky

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

po litovsky

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

po maďarsky

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

po holandsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

po poľsky

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

po portugalsky

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

po slovensky

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

po slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

po fínsky

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

po švédsky

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


PRÍLOHA II

Záznamy uvedené v článku 4 ods. 1

:

po španielsky

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

po česky

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

po dánsky

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

po nemecky

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

po estónsky

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

po grécky

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

po anglicky

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

po francúzsky

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

po taliansky

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

po lotyšsky

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

po litovsky

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

po maďarsky

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

po holandsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

po poľsky

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

po portugalsky

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

po slovensky

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

po slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

po fínsky

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

po švédsky

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1035/2005

z 1. júla 2005

o otvorení a ustanovení správy autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby od 1. júla 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na jeho článok 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1864/2004 (1) sa otvárajú colné kvóty pre konzervované huby dovezené z tretích krajín a ustanovujú pravidlá ich správy.

(2)

Nariadením (ES) č. 1864/2004 sa ustanovujú prechodné opatrenia, ktoré umožňujú dovozcom z Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (ďalej len „nové členské štáty“) využívať tieto colné kvóty. Cieľom týchto opatrení je odlíšiť tradičných dovozcov v nových členských štátoch od nových a prispôsobiť množstvá, na ktoré sa môžu vzťahovať žiadosti o licencie zo strany tradičných dovozcov z nových členských štátov, aby mohli títo dovozcovia využívať uvedený systém.

(3)

Aby sa zabezpečila kontinuita zásobovania trhu rozšíreného Spoločenstva, prihliadajúc na hospodárske podmienky zásobovania v nových členských štátoch pred ich pristúpením k Európskej únii, mala by sa otvoriť autonómna a dočasná dovozná colná kvóta pre konzervované huby rodu Agaricus, patriace pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30. Táto nová colná kvóta sa pripája ku kvótam otvoreným nariadením Komisie (ES) č. 1076/2004 (2), nariadením Komisie (ES) č. 1749/2004 (3) a nariadením Komisie (ES) č. 220/2005 (4).

(4)

Táto nová kvóta by mala byť otvorená prechodne a nemá mať vplyv na výsledok prebiehajúcich rokovaní so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) v dôsledku pristúpenia nových členských štátov.

(5)

Riadiaci výbor pre výrobky získané z ovocia a zeleniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Od 1. júla 2005 sa otvára autonómna colná kvóta 1 200 ton (čistá hmotnosť bez nálevu) s poradovým číslom 09.4019 (ďalej len „autonómna kvóta“) na dovoz konzervovaných húb rodu Agaricus spp., patriacich pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30, do Spoločenstva.

2.   Sadzba cla ad valorem uplatniteľného na výrobky dovezené v rámci autonómnej kvóty je 12 % na výrobky patriace pod kód KN 0711 51 00 a 23 % na výrobky patriace pod kódy KN 2003 10 20 a 2003 10 30.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1864/2004 je uplatniteľné na správu autonómnej kvóty podľa ustanovení tohto nariadenia.

Článok 1, článok 5 ods. 2 a 5, článok 6 ods. 2, 3 a 4, článok 7, článok 8 ods. 2 a články 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1864/2004 však nie sú uplatniteľné na správu autonómnej kvóty.

Článok 3

Dovozné povolenia vydané v rámci autonómnej kvóty, ďalej len „povolenia“, sú platné do 30. septembra 2005.

V kolónke 24 povolenia sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v prílohe I.

Článok 4

1.   Dovozcovia môžu predložiť žiadosti o povolenia príslušným orgánom členských štátov do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

V kolónke 20 povolenia sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v prílohe II.

2.   Žiadosti o povolenia predložené jedným tradičným dovozcom sa nemôžu vzťahovať na množstvo presahujúce 9 % množstva autonómnej kvóty.

3.   Žiadosti o povolenia predložené jedným novým dovozcom sa nemôžu vzťahovať na množstvo presahujúce 1 % autonómnej kvóty.

Článok 5

Autonómna kvóta sa rozdelí týmto spôsobom:

95 % tradičným dovozcom,

5 % novým dovozcom.

Ak jedna kategória dovozcov nevyčerpá celé množstvo, ktoré má pridelené, zostatok môže byť pridelený druhej kategórii.

Článok 6

1.   Členské štáty oznámia Komisii do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia množstvá, na ktoré sa podali žiadosti o povolenie.

2.   Povolenia sa vydávajú dvanásty pracovný deň, ktorý nasleduje po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ Komisia neprijme zvláštne opatrenia podľa odseku 3 tohto článku.

3.   Ak Komisia zistí na základe oznámení, ktoré jej boli predložené v súlade s odsekom 1 tohto článku, že žiadosti o povolenia prevyšujú disponibilné množstvá na kategóriu dovozcov v súlade s článkom 5 tohto nariadenia, prijme nariadenie o znížení príslušných žiadostí jednotnou percentuálnou sadzbou.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 203, 8.6.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 9.10.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2005, s. 11.


PRÍLOHA I

Záznamy uvedené v článku 3

:

po španielsky

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

po česky

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

po dánsky

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

po nemecky

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

po estónsky

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

po grécky

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

po anglicky

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

po francúzsky

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

po taliansky

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

po lotyšsky

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

po litovsky

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

po maďarsky

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

po holandsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

po poľsky

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

po portugalsky

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

po slovensky

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

po slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

po fínsky

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

po švédsky

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


PRÍLOHA II

Záznamy uvedené v článku 4 ods. 1

:

po španielsky

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

po česky

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

po dánsky

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

po nemecky

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

po estónsky

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

po grécky

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

po anglicky

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

po francúzsky

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

po taliansky

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

po lotyšsky

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

po litovsky

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

po maďarsky

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

po holandsky

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

po poľsky

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

po portugalsky

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

po slovensky

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

po slovinsky

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

po fínsky

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

po švédsky

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1036/2005

z 1. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 (2) stanovuje inter alia podrobné pravidlá uplatňovania dohôd týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov stanovených v európskych dohodách medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a medzi niektorými stredoeurópskymi a východoeurópskymi krajinami na strane druhej. S cieľom zaviesť úľavy ustanovené rozhodnutiami Rady a Komisie 2005/430/ES (3) a 2005/431/ES (4) o uzavretí dodatkových protokolov k Európskym dohodám o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskom a Rumunskom na strane druhej s ohľadom na pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, by mali byť otvorené nové colné kvóty a niektoré existujúce kvóty by mali byť zvýšené od 1. júla 2005, dátumu nadobudnutia účinnosti dodatočných protokolov.

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 747/2001 (5) stanovuje, že kvóta č. 09.1302, týkajúca sa niektorých poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Izraela, je spravovaná spôsobom „kto prvý príde, ten prvý berie“ v súlade s článkami 308a až 308c nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, zavádzajúceho ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6). Je vhodné, aby sa táto kvóta zohľadnila v nariadení (ES) č. 2535/2001.

(3)

Príloha XII k nariadeniu (ES) č. 2535/2001 obsahuje odkaz na orgán vydávajúci certifikáty na Cypre, ktorý by sa mal zrušiť z dôvodu pristúpenia Cypru k Európskej únii.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 sa písm. b) nahrádza takto:

„b)

kvóty ustanovené v rozhodnutiach Rady a Komisie 2005/430/ES (7) a 2005/431/ES (8);

2.

Článok 19a sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   V rámci kvót ustanovených nariadeniami Rady (ES) č. 312/2003 (9) a (ES) č. 747/2001 (10) a uvedenými v prílohe VIIa k tomuto nariadeniu, sa uplatňujú články 308a až 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Uplatnenie zníženej sadzby cla podlieha predloženiu dôkazu o pôvode, vydaného v súlade s prílohou III k dohode s Čile alebo s protokolom 4 k dohode s Izraelom.“

3.

Časť B prílohy I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

4.

Príloha VIIa sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

5.

V prílohe XII sa ruší riadok súvisiaci s Cyprom.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 1 a 3 prílohy 1 sa uplatňujú od 1. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 810/2004 (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 138).

(3)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 26.

(5)  Ú. v. ES L 109, 19.4.2001, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 503/2005 (Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 13).

(6)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 883/2005 (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2005, s. 5).

(7)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2005, s. 26.“

(9)  Ú. v. EÚ L 46, 20.2.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 109, 19.4.2001, s. 2.“


PRÍLOHA I

„I.B

COLNÉ KVÓTY PODĽA EURÓPSKYCH DOHÔD MEDZI SPOLOČENSTVOM NA JEDNEJ STRANE A BULHARSKOM A RUMUNSKOM NA STRANE DRUHEJ

1.   Výrobky pôvodom z Rumunska

Poradové č. kvóty

Kód KN

Opis (1)

Uplatniteľné clo (% z DNV)

Množstvo (v tonách)

ROČNÉ KVÓTY

od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006

Ročný nárast od 1. júla 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Odstredené mlieko v prášku

Oslobodené od cla

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Plnotučné mlieko v prášku

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Neochutený jogurt

Oslobodené od cla

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Ostatné, neochutené

09.4758

0406

Syr a tvaroh

Oslobodené od cla (2)

3 000

200


2.   Výrobky pôvodom z Bulharska

Poradové č. kvóty

Kód KN

Opis (1)

Uplatniteľné clo (% z DNV)

Množstvo (v tonách)

ROČNÉ KVÓTY

od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006

Ročný nárast od 1. júla 2006

09.4773

0402 10

Odstredené mlieko v prášku

Oslobodené od cla (2)

3 300

300

0402 21

Plnotučné mlieko v prášku, nesladené

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Neochutený jogurt

Oslobodené od cla

770

70

09.4660

0406

Syr a tvaroh

Oslobodené od cla (2)

7 000

300


(1)  Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má opis výrobkov iba informatívny charakter a preferenčný režim sa určuje v rámci tejto prílohy podľa kódov KN. Ak sa kódy uvádzajú ako kódy ‚ex’ KN, preferenčný režim sa určuje súčasne na základe kódu KN spolu s príslušným opisom.

(2)  Táto úľava je uplatniteľná iba na výrobky, na ktoré sa nevzťahujú žiadne vývozné náhrady.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VIIa

1.   Colné kvóty podľa prílohy I k Asociačnej dohode medzi ES a Čílskou republikou

 

Ročné množstvá (tony)

(základ = kalendárny rok)

 

Kvóta č.

Kód KN

Opis (1)

Uplatniteľné clo (% z DNV)

od 1.2.2003

do 31.12.2003

2004

Ročný nárast od roku 2005

09.1924

0406

Syr a tvaroh

Oslobodené

od cla

1 375

1 500

75


2.   Colné kvóty podľa prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o niektoré výrobky pôvodom z Izraela

 

Ročné množstvá (tony)

(základ = kalendárny rok)

Kvóta č.

Kód KN

Opis (1)

Uplatniteľné clo

2004

2005

2006

od roku 2007

09.1302

0404 10

Srvátka a modifikovaná srvátka

Oslobodené

od cla

824

848

872

896


(1)  Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry má opis výrobkov iba informatívny charakter a preferenčný režim sa určuje v rámci tejto prílohy podľa kódov KN. Ak sa kódy uvádzajú ako kódy „ex“ KN, preferenčný režim sa určuje súčasne na základe kódu KN spolu s príslušným opisom.“


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1037/2005

z 1. júla 2005,

ktorým sa ustanovujú núdzové opatrenia na ochranu a obnovu zásob sardely v podoblasti ICES VIII

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

Z nových vedeckých poznatkov Medzinárodného výboru pre prieskum mora (ICES) vyplýva, že je potrebné prijať núdzové opatrenia na ochranu a obnovu zásob sardely v podoblasti ICES VIII. Táto oblasť rybolovu by sa mala s okamžitým účinkom uzatvoriť na obdobie troch mesiacov.

(2)

V rámci uvedeného trojmesačného obdobia Komisia po konzultácii s Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom pre rybné hospodárstvo posúdi, či sa má obdobie zákazu rybolovu preskúmať.

(3)

Je preto primerané, aby Komisia z vlastnej iniciatívy prijala núdzové opatrenia na ochranu zásob sardely,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V podoblasti ICES VIII sa zakazuje lov sardely. Zároveň sa zakazuje držať na palube, prekladať alebo vykladať sardely, ktoré boli ulovené v podoblasti ICES VIII, po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa počas obdobia troch mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1038/2005

z 1. júla 2005,

ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 2771/1999 ustanovuje, že nákupy otvára alebo pozastavuje Komisia v členskom štáte po tom, ako zistí, že trhová cena v tomto členskom štáte je počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov podľa konkrétneho prípadu na nižšej úrovni alebo na rovnakej, alebo vyššej úrovni ako 92 % intervenčnej ceny.

(2)

Posledný zoznam členských štátov, v ktorých je pozastavená intervencia, bol ustanovený v nariadení Komisie (ES) č. 947/2005 (3). Tento zoznam je potrebné upraviť, aby sa mohli zohľadniť nové trhové ceny oznámené Švédskom v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 2771/1999. Z dôvodu jasnej orientácie je potrebné tento zoznam nahradiť a zrušiť nariadenie (ES) č. 947/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nákupy masla ustanovené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú pozastavené v Belgicku, Dánsku, na Cypre, v Maďarsku, na Malte, v Grécku, Holandsku, Rakúsku, Luxembursku, v Slovinsku, vo Fínsku a v Spojenom kráľovstve.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 947/2005 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. júla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Ú. v. EÚ L 160, 23.6.2005, s. 12.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/26


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júna 2005,

ktorým sa vymenúva člen vo Výbore regiónov

(2005/478/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh britskej vlády,

keďže:

(1)

Dňa 22. januára 2002 Rada prijala rozhodnutie 2002/60/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2002 do 25. januára 2006.

(2)

V dôsledku odstúpenia Dereka BODENA, sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa na zvyšok funkčného obdobia, t. j. do 25. januára 2006, vymenúva:

 

Dave QUAYLE

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council

ako náhrada za Dereka BODENA.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 24. júna 2005

Za Radu

predseda

L. LUX


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/27


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júna 2005,

ktorým sa vymenúva náhradník vo Výbore regiónov

(2005/479/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh britskej vlády,

keďže:

(1)

Dňa 22. januára 2002 Rada prijala rozhodnutie 2002/60/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2002 do 25. januára 2006.

(2)

V dôsledku úmrtia Ruth BAGNALLOVEJ sa uvoľnilo miesto náhradníka vo Výbore regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za náhradníka Výboru regiónov sa na zvyšok funkčného obdobia, t. j. do 25. januára 2006, vymenúva:

Sharon TAYLOROVÁ

Member of the East of England Regional Assembly

(Stevenage Borough Council)

ako náhrada za Ruth BAGNALLOVÚ.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 24. júna 2005

Za Radu

predseda

L. LUX


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komisia

2.7.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2004

týkajúce sa prípadov COMP/D2/32448 a 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Preskúmanie rozsudku Súdneho dvora zo 16. marca 2000)

[oznámené pod číslom K(2004) 1779]

(Iba holandský text je autentický)

(2005/480/ES)

I.   ÚVOD

(1)

Dňa 30. apríla 2004 prijala Komisia rozhodnutie týkajúce sa súdneho procesu (konania) na základe článku 82 Zmluvy o založení ES, ktorým uložila antverpskej lodnej spoločnosti Compagnie Maritime Belge SA (ďalej len „CMB“) pokutu vo výške 3 400 000 EUR. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže, stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (1), Komisia zverejňuje meno strany a hlavný obsah rozhodnutia so zreteľom na zákonný záujem podnikov chrániť svoje obchodné záujmy. Verejne prístupná verzia úplného znenia rozhodnutia sa dá nájsť v záväzných jazykoch prípadov a v úradných jazykoch Komisie na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   POSTUP

(2)

Rozhodnutie je výsledkom preskúmania takzvaného prípadu Cewal, v ktorom Komisia uložila pokuty členom lodnej spoločnosti s názvom Associated Central West Africa Lines (ďalej len „Cewal“) za nedodržanie článku 86 Zmluvy o založení ES (v súčasnosti článok 82, na ktorý sa ďalej odkazuje).

(3)

V rozhodnutí 93/82/EHS (2) (ďalej „pôvodné rozhodnutie“) Komisia okrem iného stanovila, že Cewal a dve ďalšie lodné združenia, Cowac a Ukwal, a podniky, ktoré boli členmi uvedených združení, porušili článok 85 ods. 1 Zmluvy o založení ES (v súčasnosti článok 81 ods. 1, ďalej uvedený rovnako). Okrem toho podniky, ktoré boli členmi združenia Cewal, svojou účasťou na troch rôznych spôsoboch zneužívania dominantného postavenia takisto porušili článok 82 Zmluvy o založení ES. Podnikom bolo prikázané, aby ukončili tieto porušenia.

(4)

V pôvodnom rozhodnutí uložila Komisia pokuty za porušenie článku 82 Zmluvy o založení ES štyrom členským podnikom združenia Cewal. CMB dostalo pokutu vo výške 9,6 milióna ECU.

(5)

Všetky štyri spoločnosti a CMBT, dcérska spoločnosť CMB, podali na súd prvého stupňa žiadosti o zrušenie pôvodného rozhodnutia. Vo svojom rozsudku zo dňa 8. októbra 1996 (3) (ďalej len „rozsudok súdu prvého stupňa“) súd prvého stupňa žiadosť zamietol. Znížil však pokuty. Pokuta CMB sa znížila na 8 640 000 ECU.

(6)

CMB, CMBT a ďalšia spoločnosť, ktorej bola uložená pokuta, Dafra-Lines A/S, sa odvolali proti rozsudku súdu prvého stupňa. Vo svojom rozsudku zo dňa 16. marca 2000 (4) (ďalej len „rozsudok ESD“) súd prvého stupňa zamietol všetky dôvody na odvolanie, uvedené v súvislosti s charakterom pôvodného rozhodnutia;

zrušil však články pôvodného rozhodnutia, ktorým boli uložené pokuty, a

zamietol zvyšnú časť odvolania.

(7)

Dôvod na zrušenie spočíval v tom, že Komisia v súpise námietok jasne neuviedla:

že má v úmysle uložiť pokutu každému jednotlivému členovi združenia Cewal, a

že výška pokút bude stanovená v súlade s posúdením účasti každej spoločnosti v jednaní, ktoré stanovuje údajné porušenie.

(8)

Dňa 16. apríla 2003 poslala Komisia spoločnosti CMB nové oznámenie o námietkach a oznámila jej, že má v úmysle prijať nové rozhodnutie, ktorým uloží pokuty za protiprávne konanie, ktoré sa konštatovalo v pôvodnom rozhodnutí. V oznámení o námietkach Komisia jednoznačne oznámila spoločnosti CMB, že pokuty zamýšľa udeliť individuálne a výška udelenej pokuty sa stanoví v súlade s posúdením účasti každej spoločnosti na konaní, ktoré stanovuje porušenie.

III.   ROZHODNUTIE

(9)

Toto rozhodnutie je založené na podstatných zisteniach pôvodného rozhodnutia. Obsahuje explicitné tvrdenie, že toto rozhodnutie neznamená doplnenie ani zmenu a doplnenie predložených skutočností alebo porušení, ktoré obsahovalo pôvodné rozhodnutie. Vzhľadom na to rozhodnutie obsahuje len opisné zhrnutie prvkov pôvodného rozhodnutia, ktoré tvorí základ v ňom uvedeného porušenia, a opis toho, ako prvky posudzoval súdom prvého stupňa a ESD.

(10)

V pôvodnom rozhodnutí Komisia zistila, že členovia združenia Cewal mali spoločnú dominantnú pozíciu na lodných trasách medzi zairskými a severoeurópskymi prístavmi. Zneužívali toto dominantné postavenie, aby odstránili konkurenciu dvoch ďalších konkurenčných lodných spoločností:

trvaním na implementácii dohody o exkluzivite medzi Cewalom a zairskou polooficiálnou vládnou agentúrou (Ogefrem),

systematickým používaním „bojových lodí“, a

zavedením 100 % dohôd o vernosti a používaním čiernych listín, ktoré by umožňovali odvetu používateľom nezávislých plavidiel.

(11)

V právnom posúdení Komisia vyhlasuje, že prvky pôvodného rozhodnutia týkajúceho sa existencie, charakteru a rozsahu porušení buď ako:

res judicata, alebo

ako vec, ktorá nadobudla definitívny charakter, keďže lehota na podanie žaloby proti nim dávno uplynula.

(12)

Pokiaľ ide o právne posúdenie situácie týkajúcej sa pokút, je zaujatý postoj, že spoločnosti CMB sa umožnilo riadne sa obhajovať, pokiaľ ide o pokutu, ktorá im bola uložená, a o prvky, ktoré pokutu opodstatňujú.

(13)

Pokiaľ ide o zákon o premlčacích lehotách, je stanovené, že neuplynula ani päťročná, ani desaťročná premlčacia lehota podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2988/74 (5), a teda uloženie novej pokuty je v právomoci Komisie.

IV.   POKUTA

(14)

Komisia považuje za potrebné uložiť podľa článku 19 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 4056/86 (6) spoločnosti CMB pokutu za porušenia článku 82 Zmluvy o založení ES, stanovenú v pôvodnom rozhodnutí.

(15)

Toto rozhodnutie sa zakladá na úvahách o uložení, úrovni a rozdelení pokút v pôvodnom rozhodnutí a úvahách Súdu prvého stupňa.

(16)

Uložená pokuta rovnako vychádza z usmernení na rok 1998. Pokiaľ ide o stanovenie sumy na základe závažnosti, bol zohľadnený charakter porušenia a jeho skutočný dosah na trh a príslušný zemepisný trh.

(17)

Pod príslušným trhovým priestorom sa myslí trh lodnej prepravy medzi severoeurópskymi a zairskými prístavmi.

(18)

Porušenia článku 82 Zmluvy o založení ES, ktorého sa dopustila spoločnosť CMB a ďalší členovia združenia Cewal, je závažného charakteru, pretože viedlo k tomu, že si združenie Cewal v skutočnosti udržalo monopol na svojich trasách do Zairu a späť. Okrem toho sa porušenia dopustili preto, aby z trhu vyradili jediného konkurenta.

(19)

Rovnako bola zohľadnená skutočnosť, že predseda a tajomník združenia Cewal boli zamestnancami CMB a Cewal mal svoje kancelárie v rovnakých priestoroch ako CMB.

(20)

Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku ustanovil, že z dôvodu zastrašovania bola Komisia zákonne oprávnená zohľadniť skutočnosť, že v čase, keď bolo prijaté pôvodné rozhodnutie, prevážali plavidlá patriace skupine CMB takmer celý náklad združenia. Odvtedy, ako sa však prijalo súčasné rozhodnutie, sa na prípad nevzťahovala žiadna taká osobitná okolnosť a táto okolnosť nebola zohľadnená pri výpočte pokuty v tomto rozhodnutí.

(21)

Na základe uvedeného Komisia určila základnú čiastku v sume 1 milión EUR za každé porušenie.

(22)

Tieto základné čiastky sa zvýšili o 20 %, 15 % a 20 % so zreteľom na trvanie porušenia.

(23)

Vzhľadom na časový odstup od ukončenia konania, ako aj na čas, ktorý uplynul od rozsudku ESD do vydania oznámenia o námietkach v apríli 2003, sa zo všetkých troch stanovení sumy odrátala čiastka 50 000 UR.

(24)

To viedlo Komisiu k uloženiu pokuty 3,4 milióna EUR.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 411/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 34, 10.2.1993, s. 20.

(3)  Spoločné prípady T-24/93, T-25/93, T-26/93 a T-28/93, CMB, CMBT a Dafra-Lines verzus Komisia [1996], Zb., s. II-1201.

(4)  Spoločné prípady C-395/96 P a C-396/96 P, CMB, CMBT a Dafra-Lines verzus Komisia [2000], Zb., s. I-1365.

(5)  Ú. v. ES L 319, 29.11.1974, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1/2003.

(6)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1/2003.