ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 156

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
18. júna 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 919/2005 z 13. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 827/2004, pokiaľ ide o zákaz dovozu tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Kambodži, v Rovníkovej Guinei a v Sierra Leone, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 826/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) pochádzajúceho z Rovníkovej Guiney a zo Sierra Leony a nariadenie (ES) č. 828/2004, ktorým sa zakazuje dovoz mečiara obyčajného (Xiphias gladius) s pôvodom v Sierra Leone

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 920/2005 z 13. júna 2005 o zmene a doplnení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, a o dočasných odchylných opatreniach od týchto nariadení

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 921/2005 zo 17. júna 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 922/2005 zo 17. júna 2005, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 923/2005 z 15. júna 2005 o prevoze a predaji 80000 ton pšenice obyčajnej, 80000 ton kukurice a 40000 ton jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na portugalskom trhu

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 924/2005 zo 17. júna 2005 týkajúce sa 84. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 925/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 20. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 926/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 165. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 927/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 165. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 928/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 337. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 929/2005 zo 17. júna 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 21. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

18

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 30. mája 2005, ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

19

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/447/SZBP zo 14. marca 2005 o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

21

Dohoda medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

22

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 919/2005

z 13. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 827/2004, pokiaľ ide o zákaz dovozu tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Kambodži, v Rovníkovej Guinei a v Sierra Leone, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 826/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) pochádzajúceho z Rovníkovej Guiney a zo Sierra Leony a nariadenie (ES) č. 828/2004, ktorým sa zakazuje dovoz mečiara obyčajného (Xiphias gladius) s pôvodom v Sierra Leone

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Na základe rozhodnutia Rady 86/238/EHS (1) je Spoločenstvo od 14. novembra 1997 zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov, podpísaného 14. mája 1966, v Rio de Janeiro, zmeneného a doplneného protokolom pripojeným k záverečnému aktu z konferencie splnomocnených zástupcov zmluvných štátov k dohovoru podpísanému v Paríži 10. júla 1984 (ďalej len „Dohovor ICCAT“).

(2)

Vytvorením Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantického tuniaka (ďalej len: „ICCAT“) a opatreniami prijatými týmto orgánom na zachovanie a riadenie zdrojov tuniakov, ktoré sa pre zmluvné strany stávajú záväzné, Dohovor ICCAT poskytuje rámec pre regionálnu spoluprácu v zachovaní a riadení zdrojov tuniakov a tuniakom príbuzných druhov v Atlantickom oceáne a v priľahlých moriach.

(3)

ICCAT v roku 1998 prijala rezolúciu 98-18 o neoznamovaných a neregulovaných výlovoch tuniakov veľkými plavidlami s dlhými lovnými šnúrami v oblasti dohovoru. Táto rezolúcia stanovila postupy na označenie krajín, ktorých plavidlá lovili tuniaka a tuniakom príbuzné druhy spôsobom znižujúcim účinnosť opatrení ICCAT na zachovanie a riadenie zdrojov. Rezolúcia takisto presne stanovila opatrenia, ktoré treba prijať, vrátane, v prípade potreby, nediskriminačných opatrení na obmedzenie obchodu s cieľom zabrániť lodiam týchto krajín, aby pokračovali v takýchto rybolovných praktikách.

(4)

ICCAT od obdobia prijatia rezolúcie 98-18 označila Bolíviu, Kambodžu, Rovníkovú Guineu, Gruzínsko a Sierra Leonu za krajiny, ktorých plavidlá lovia tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) spôsobom znižujúcim účinnosť jej opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov, a svoje zistenia podložila údajmi o výlovoch, o obchodovaní a o aktivitách plavidiel.

(5)

ICCAT takisto označila Rovníkovú Guineu a Sierra Leonu za krajiny, ktorých plavidlá lovia tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) spôsobom znižujúcim účinnosť jej opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov.

(6)

ICCAT ďalej označila Sierra Leonu za krajinu, ktorej plavidlá lovia mečiara obyčajného (Xiphias gladius) spôsobom znižujúcim účinnosť jej opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov.

(7)

Nariadenie (ES) č. 827/2004 (2) v súčasnosti zakazuje dovoz tuniaka zavalitého s pôvodom v Bolívii, v Kambodži, v Rovníkovej Guinei, v Gruzínsku a v Sierra Leone.

(8)

Nariadenie (ES) č. 826/2004 (3)

(9)

Nariadenie (ES) č. 828/2004 (4) v súčasnosti zakazuje dovoz mečiara obyčajného s pôvodom v Sierra Leone.

(10)

Na svojom 14. osobitnom zasadnutí v roku 2004 ICCAT ocenila úsilie Kambodže, Rovníkovej Guiney a Sierra Leony v prístupe k jej obavám a prijala odporúčania týkajúce sa zrušenia opatrení na obmedzenie obchodu vo vzťahu k týmto trom krajinám.

(11)

Nariadenie (ES) č. 827/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Nariadenie (ES) č. 826/2004 a nariadenie (ES) č. 828/2004 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 827/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová: „Kambodža, Rovníková Guinea a Sierra Leone“.

2.

V článku 3 sa slová „Bolívia, Gruzínsko a Sierra Leone“ nahrádzajú slovami „Bolívia a Gruzínsko“.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 826/2004 a nariadenie (ES) č. 828/2004 sa zrušujú.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 13. júna 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. ES L 162, 18.6.1986, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 23.


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 920/2005

z 13. júna 2005

o zmene a doplnení nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, a o dočasných odchylných opatreniach od týchto nariadení

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 290,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 190,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 28 ods. 1 a 41 ods. 1,

keďže:

(1)

Írska vláda požiadala, aby bol írskemu jazyku priznaný rovnaký štatút, aký je priznaný národným úradným jazykom ostatných členských štátov, a aby boli na tento účel vykonané potrebné zmeny a doplnenia v nariadení č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1) a nariadení č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (2) (ďalej len „nariadenie č. 1“).

(2)

Z článku 53 Zmluvy o Európskej únii a z článku 314 Zmluvy o založení ES vyplýva, že írsky jazyk je jedným z autentických jazykov každej z týchto zmlúv.

(3)

Írska vláda zdôrazňuje, že v súlade s článkom 8 Ústavy Írska je írsky jazyk ako národný jazyk prvým úradným jazykom Írska.

(4)

Je vhodné kladne odpovedať na žiadosť vlády Írska a zmeniť a doplniť nariadenie č. 1 zodpovedajúcim spôsobom. Je však vhodné rozhodnúť, že z praktických dôvodov a na prechodnom základe nie sú inštitúcie Európskej únie viazané povinnosťou vyhotovovať a prekladať všetky akty vrátane rozsudkov Súdneho dvora do írskeho jazyka. Je však vhodné ustanoviť, aby takáto odchýlka bola čiastočná, preto sa z jej pôsobnosti vylučujú nariadenia prijaté spoločne Európskym parlamentom a Radou, a tiež splnomocniť Radu, aby jednomyseľne určila v období štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom v päťročných intervaloch, či bude táto odchýlka zrušená,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie č. 1 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Úradnými jazykmi a pracovnými jazykmi orgánov Únie sú angličtina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, írčina, lotyština, litovčina, maltčina, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto

„Článok 4

Nariadenia a ostatné všeobecne uplatniteľné dokumenty sú vypracované v dvadsaťjeden úradných jazykoch.“

3.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Úradný vestník Európskej únie sa uverejňuje v dvadsaťjeden úradných jazykoch.“

Článok 2

Odchylne od nariadenia č. 1 a počas obnoviteľného obdobia piatich rokov počínajúceho dňom, od ktorého sa toto nariadenie uplatňuje, inštitúcie Únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky akty v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tento článok sa nevzťahuje na nariadenia prijaté spoločne Európskym parlamentom a Radou.

Článok 3

Najneskôr štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom v päťročných intervaloch Rada preskúma fungovanie článku 2 a jednomyseľne určí, či bude odchýlka uvedená v tomto článku zrušená.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 13. júna 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 401/58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 921/2005

zo 17. júna 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 17. júna 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 922/2005

zo 17. júna 2005,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), najmä na jeho článok 7 a článok 9 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 63 odsek 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 15. júnu 2005, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 30. júna 2005, pre pásma určenia (1) Afrika a (4) západná Európa podľa článku 9 odsek 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 8. do 14. júna 2005 a pozastaviť pre tieto zóny do 1. júla 2005 vydávanie potvrdení pre predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, o ktoré sa predkladali žiadosti od 8. do 14. júna 2005 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 20,78 % požadovaného množstva pre pásmo (1) Afrika a vo výške 100,00 % požadovaného množstva pre pásmo (4) západná Európa.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 15. júna 2005, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 17. júna 2005, pozastavuje pre pásma určenia (1) Afrika a (4) západná Európa do 1. júla 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 908/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 56).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 923/2005

z 15. júna 2005

o prevoze a predaji 80 000 ton pšenice obyčajnej, 80 000 ton kukurice a 40 000 ton jačmeňa v držbe maďarskej intervenčnej agentúry na portugalskom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Klimatické podmienky v Portugalsku spôsobili počas hospodárskeho roka 2004/2005 veľké sucho, ktoré viedlo k výraznému zníženiu dostupnosti krmív a vyvolalo veľký nedostatok u chovateľov. Tento nedostatok krmív môže donútiť chovateľov k predčasnému predaju alebo porážke ich dobytka a môže zanechať vážne následky v tomto sektore a na príjmoch poľnohospodárov.

(2)

Bohatá úroda obilnín vo zvyšnej Európe počas toho istého hospodárskeho roka, najmä v členských štátoch, ktoré pristúpili k Spoločenstvu 1. mája 2004, mala súčasne za následok výrazné zvýšenie intervenčných zásob pšenice obyčajnej, kukurice a jačmeňa, pre ktoré už pomerne dlhé obdobie neexistujú odbytiská na vnútorných trhoch dotknutých členských štátov, či na vývozných trhoch a pre ktoré ešte stále nie sú k dispozícii dostatočné miestne skladové kapacity.

(3)

Situácia na trhu Spoločenstva s obilninami je momentálne veľmi nevyrovnaná a bolo by vhodné, aby sa v rámci intervencie prijali stabilizačné a kompenzačné opatrenia. Vzhľadom na existenciu zásob obilnín, pri ktorých hrozí riziko, že budú v regiónoch s výrazným prebytkom veľmi dlho držané v intervenčnom režime a vzhľadom na náklady, ktoré z toho vyplývajú pre rozpočet Spoločenstva, ako aj na súčasný nedostatok krmiva pre dobytok v Portugalsku, by sa preto časť týchto zásob mala poskytnúť portugalským chovateľom.

(4)

Rozdelenie obilnín na portugalskom trhu si vyžaduje, aby sa použila primeraná štruktúra riadenia a finančnej kontroly. Najskôr by sa mala zabezpečiť preprava obilnín do portugalskej intervenčnej agentúry, ktorá by bola následne poverená predajom obilnín a ich rozdelením v prospech poľnohospodárov.

(5)

Vzhľadom na úroveň dopytu a na dostupnosť obilnín ponúkaných na intervenciu v Maďarsku, vzhľadom na nedostatok skladových kapacít schválených na účely intervencie v tejto krajine a na nedostačujúci charakter opatrení, ktoré boli doteraz prijaté s cieľom vyriešiť problém s odbytom týchto maďarských zásob, by sa s touto operáciou malo začať v Maďarsku.

(6)

Mali by sa stanoviť ustanovenia o zohľadnení tejto operácie podľa mechanizmov ustanovených nariadením Rady (EHS) č. 1883/78 z 2. augusta 1978, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá pre financovanie intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (2).

(7)

Z dôvodov zjednodušenia a kontroly by sa mala stanoviť paušálna výška finančného príspevku Spoločenstva.

(8)

Predaj prepravených zásob sa musí uskutočniť za podmienok uvedených v nariadení Komisie (EHS) č. 2131/93 z 28. júla 1993, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr (3). Tento predaj však má svoje zvláštnosti, berúc do úvahy ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v súvislosti s nedostatkom krmiva pre dobytok. Odchylne od ustanovení nariadenia (EHS) č. 2131/93 by sa preto mali stanoviť osobitné ustanovenia, ktoré musí portugalská intervenčná agentúra uplatňovať.

(9)

S cieľom zabrániť narušeniu portugalského trhu s obilninami je zvlášť dôležité, aby sa stanovili osobitné ustanovenia pre ponúkané množstvá, ako aj maximálna výška predajnej ceny obilnín.

(10)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Maďarská intervenčná agentúra poskytne portugalskej intervenčnej agentúre 80 000 ton pšenice obyčajnej, 80 000 ton kukurice a 40 000 ton jačmeňa.

2.   Portugalská intervenčná agentúra preberie produkty uvedené v odseku 1, zabezpečí ich prepravu do Portugalska a ich predaj na účely kŕmenia dobytka do 31. decembra 2005.

Článok 2

1.   Maďarská intervenčná agentúra zaúčtuje v ročnej účtovnej závierke uvedenej v článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1883/78 vyvezené množstvá pšenice obyčajnej, kukurice a jačmeňa ako vstup s nulovou hodnotou.

2.   Portugalská intervenčná agentúra zaúčtuje v ročnej účtovnej závierke uvedenej v článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1883/78 dovezené množstvá pšenice obyčajnej, kukurice a jačmeňa, ktoré fyzicky prebrala, ako vstup s nulovou hodnotou a na konci mesiaca ich ocení na 101, 44 EUR na tonu v prípade pšenice obyčajnej, 85,52 EUR na tonu v prípade kukurice a 80,87 EUR na tonu v prípade jačmeňa.

3.   Za vykonávanie všetkých ostatných formalít ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva ohľadom transferu obilnín medzi maďarskou intervenčnou agentúrou a portugalskou intervenčnou agentúrou nesú zodpovednosť tieto agentúry.

Článok 3

1.   Náklady na prepravu obilnín pre množstvá uvedené v prvom článku tohto nariadenia sú zohľadnené portugalskou intervenčnou agentúrou v ročnej účtovnej závierke uvedenej v článku 4 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1883/78 vo výške paušálnej čiastky stanovenej v odseku 2 tohto nariadenia.

2.   Spoločenstvo prispeje na náklady na prepravu obilnín do výšky 60 EUR na tonu.

Článok 4

1.   Portugalská a maďarská intervenčná agentúra sa dohodnú na východiskovom mieste, cieľovom mieste a mieste prípadného uskladnenia, ako aj na dátumoch prevzatia produktov. Zoznam týchto miest a príslušných množstiev sa bezodkladne oznámi Komisii.

2.   Portugalská a maďarská intervenčná agentúra overia pri nakládke v Maďarsku a pri vstupe na miesta uskladnenia v Portugalsku nakladanú a vykladanú váhu, ako aj kvalitu predmetných produktov na základe osvedčenia o analýze.

Článok 5

Maďarská intervenčná agentúra oznámi portugalskej intervenčnej agentúre, ako aj Komisii skutočne množstvá zaznamenané pri vývoze, ako aj dátumy vývozu pre každé miesto nakládky.

Článok 6

Portugalská intervenčná agentúra preberie obilniny v množstve naloženom na dopravnom prostriedku pri výstupe zo skladu určenom maďarskou intervenčnou agentúrou a od tohto momentu preberá za ne zodpovednosť.

Portugalská intervenčná agentúra informuje Komisiu a maďarskú intervenčnú agentúru o priebehu prepravných činností.

Článok 7

Portugalská intervenčná agentúra uskutoční predaj množstiev obilnín, ktoré doviezla zo skladu maďarskej intervenčnej agentúry, na domácom trhu, a to prostredníctvom stálej verejnej súťaže.

V súlade s článkom 4 nariadenia (EHS) č. 2131/93 je predaj určený výlučne združeniam alebo družstvám chovateľov hovädzieho dobytka, oviec a kôz, alebo spracovávateľským podnikom, ktoré uzavreli s týmito združeniami alebo družstvami zmluvy o spolupráci, a na účely použitia v Portugalsku.

Článok 8

Ustanovenia nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa uplatňujú na predaj uvedený v článku 7 tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9.

Článok 9

1.   Množstvá každého typu obilniny určené na predaj zodpovedajú skutočne vyvezeným množstvám a musia sa upresniť v oznámení o konaní verejnej súťaže.

2.   Minimálne množstvo každej ponuky je 1 500 ton.

3.   Ponuky sa vyhotovia vzhľadom na skutočnú kvalitu dávky, na ktorú sa ponuka vzťahuje.

4.   Minimálna predajná cena pre každý typ obilniny sa stanoví na takej úrovni, aby nedošlo k narušeniu portugalského trhu s obilninami a v žiadnom prípade nesmie byť nižšia ako intervenčná cena.

Článok 10

Portugalské orgány vypracujú oznámenie o konaní verejnej súťaže, v ktorom určia dátumy verejných súťaží a podrobné kontrolné ustanovenia, ktoré im umožnia, aby sa ubezpečili o dodržiavaní článku 7 ods. 2.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 695/2005 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 749/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 10).


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 924/2005

zo 17. júna 2005

týkajúce sa 84. individuálnej výzvy na predkladanie ponúk, uskutočnenej v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa stanovujú podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného mlieka (2), intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2799/1999 sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania.

(3)

Po preskúmaní prijatých ponúk sa intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislosti s 84. individuálnou výzvou na predkladanie ponúk, uskutočnenou v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a ktorej lehota na podávanie ponúk vypršala dňa 14. júna 2005, intervenčné orgány rozhodli zastaviť ponukové konanie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 925/2005

zo 17. júna 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 20. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (2) a na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, intervenčné agentúry ponúkajú na predaj určité množstvá prášku z odstredeného mlieka, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejnú súťaž je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 20. individuálnu výzvu na verejnú súťaž v súlade s nariadením (ES) č. 214/2001, na základe ktorého lehota na predloženie verejných súťaží vypršala 14. júna 2005, sa minimálna predajná cena odstredeného mlieka stanovuje na 198,24 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 926/2005

zo 17. júna 2005

stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 165. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené na výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve, a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 165. ponukové konanie, uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97, sa minimálne predajné ceny pre intervenčné maslo, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú na hodnoty uvedené v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 17. júna 2005, ktorým sa stanovujú minimálne predajné ceny masla pre 165. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Minimálna predajná cena

Maslo ≥ 82 %

Prirodzené

206

210

Zahustené

204,1

208,1

Záruka na spracovanie

Prirodzené

73

73

Zahustené

73

73


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 927/2005

zo 17. júna 2005

stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 165. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené pre výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 165. ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97 sa maximálna výška subvencií, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú pre hodnoty uvedené v tabuľke v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

K nariadeniu Komisie zo 17. júna 2005, ktorým sa stanovuje maximálna výška subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 165. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Maximálna výška subvencie

Maslo ≥ 82 %

46

42

41

Maslo < 82 %

44

40

40

Zahustené maslo

55,5

51,5

55,5

51,5

Smotana

22

18

Záruka na spracovanie

Maslo

51

Zahustené maslo

61

61

Smotana

24


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 928/2005

zo 17. júna 2005

stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 337. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 429/90 z 20. februára 1990 týkajúcim sa udeľovania subvencie pre zahustené maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (2) prostredníctvom ponukového konania, intervenčné orgány pristupujú k stálemu ponukovému konaniu za účelom udelenia subvencie pre zahustené maslo. Článok 6 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje maximálna výška subvencie pre zahustené maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť výšku záruky miesta určenia.

(2)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť maximálnu výšku subvencie na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku miesta určenia.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislasti s 337. ponukovým konaním, uskutočneným v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90, a maximálna výška subvencie a záruka miesta určenia stanovujú takto:

maximálna výška subvencie:

54,5 EUR/100 kg,

záruka miesta určenia:

60 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 45, 21.2.1990, s. 8. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 929/2005

zo 17. júna 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 21. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 21. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1991, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 14. júna 2005, stanovuje minimálna predajná cena masla na 275 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júna 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/19


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV ZASADAJÚCICH V RADE

z 30. mája 2005,

ktorým sa určuje konečný termín vyčlenenia finančných prostriedkov z 9. európskeho rozvojového fondu (ERF)

(2005/446/ES)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZIŠLI NA ZASADNUTÍ RADY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1), ďalej len „dohoda o partnerstve“,

so zreteľom na Vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov zasadajúcimi v Rade o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k dohode o partnerstve (2), ďalej len „vnútorná dohoda“, a najmä na jej článok 2 ods. 4,

keďže:

(1)

Bod 5 prílohy I (finančný protokol) k dohode o partnerstve AKT – ES ustanovuje, že celková suma finančného protokolu doplnená o zostatky prevedené z predchádzajúcich ERF pokrýva obdobie rokov 2000 – 2007.

(2)

Bod 7 uvedenej prílohy a článok 2 ods. 3 vnútornej dohody ustanovujú zhodnotenie stupňa realizácie záväzkov a vyplatených čiastok ako základ na zhodnotenie potreby nových zdrojov po uplynutí platnosti terajšieho finančného protokolu.

(3)

Vo vyhlásení EÚ o finančnom protokole, ktoré je ako vyhlásenie XVIII pripojené k dohode o partnerstve, sa uvádza, že pre zhodnotenie potreby nových prostriedkov by sa tiež malo v plnej miere prihliadať na termín, po ktorom sa prostriedky z 9. ERF už nebudú prideľovať.

(4)

V súlade s článkom 2 ods. 4 vnútornej dohody je preto potrebné pred uplynutím platnosti 9. ERF určiť dátum, ktorý by sa mohol v prípade potreby preskúmať, po ktorom sa už prostriedky z 9. ERF nebudú prideľovať,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Dátum, po ktorom sa prostriedky z 9. ERF spravované Komisiou, úrokové dotácie spravované Európskou investičnou bankou (EIB) a príjmy z úrokov z týchto vyhradených prostriedkov už nebudú prideľovať, sa stanovuje na 31. december 2007. Tento dátum by sa mohol v prípade potreby preskúmať.

Článok 2

Hodnota prostriedkov vyčlenených na financovanie investičného nástroja vo forme revolvingového fondu a spravovaných EIB nie je týmto rozhodnutím dotknutá.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. mája 2005

V mene vlád členských štátov

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Rady ministrov AKT – ES č. 2/2004 (Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 18).

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

18.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 156/21


ROZHODNUTIE RADY 2005/447/SZBP

zo 14. marca 2005

o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 12. júla 2004 Rada prijala jednotnú akciu 2004/570/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (1).

(2)

Článok 11 ods. 3 tejto jednotnej akcie ustanovuje, že podrobnosti o účasti tretích štátov sa majú upraviť v dohode v súlade s článkom 24 Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Po udelení oprávnenia Radou 13. septembra 2004 predsedníctvo s pomocou generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca prerokovalo dohodu medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea).

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea) sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje, aby určil osobu splnomocnenú na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Argentínskou republikou o účasti Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

ARGENTÍNSKA REPUBLIKA

na druhej strane,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

prijatie jednotnej akcie 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (1) Radou Európskej únie,

pozvanie Argentínskej republiky na účasť na operácii vedenej EÚ,

úspešné zakončenie procesu vytvorenia ozbrojených síl a odporúčanie veliteľa operácie EÚ a vojenského výboru EÚ schváliť účasť ozbrojených síl Argentínskej republiky na operácii vedenej EÚ,

rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BiH/1/2004 z 21. septembra 2004 o prijatí príspevkov Argentínskej republiky na vojenskú operáciu EÚ v Bosne a Hercegovine (2),

rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru BiH/3/2004 z 29. septembra 2004 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu EÚ v Bosne a Hercegovine (3),

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účasť na operácii

1.   Argentínska republika sa pripája k jednotnej akcii 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine a ku každej jednotnej akcii alebo rozhodnutiu, ktorým Rada Európskej únie rozhodne o rozšírení vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ v súlade s ustanoveniami tejto dohody a akýmikoľvek požadovanými vykonávacími opatreniami.

2.   Príspevok Argentínskej republiky na vojenskú operáciu krízového manažmentu EÚ sa nedotýka autonómie rozhodovania Európskej únie.

3.   Argentínska republika zabezpečuje, aby jej ozbrojené sily a zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, vykonávali svoju misiu v súlade s:

jednotnou akciou 2004/570/SZBP a prípadnými následnými zmenami a doplneniami,

operačným plánom,

vykonávacími opatreniami.

4.   Ozbrojené sily a zamestnanci, ktorých v rámci operácie vysiela Argentínska republika, vykonávajú svoje služobné povinnosti a konajú výhradne v záujme vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ.

5.   Argentínska republika včas oboznamuje veliteľa operácie EÚ s každou zmenou týkajúcou sa svojej účasti na operácii.

Článok 2

Postavenie ozbrojených síl

1.   Postavenie ozbrojených síl a zamestnancov, ktorých v rámci vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ vysiela Argentínska republika, je upravené v ustanoveniach o postavení ozbrojených síl, pokiaľ takéto existujú, na ktorých sa dohodla Európska únia a hostiteľská krajina.

2.   Postavenie ozbrojených síl a zamestnancov vyslaných na veliteľstvo alebo do veliteľských štruktúr umiestnených mimo Bosny a Hercegoviny sa riadi dojednaniami medzi veliteľstvom a dotknutými veliteľskými štruktúrami a Argentínskou republikou.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o postavení ozbrojených síl, uvedené v odseku 1, Argentínska republika uplatňuje súdnu právomoc nad svojimi ozbrojenými silami a zamestnancami, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ.

4.   Argentínska republika je zodpovedná za prerokovanie každej sťažnosti súvisiacej s účasťou na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, ktorú predloží alebo ktorá sa týka niektorého z príslušníkov jej ozbrojených síl alebo jej zamestnancov. Argentínska republika je zodpovedná za začatie konania, najmä súdneho alebo disciplinárneho, voči svojim ozbrojeným silám a zamestnancom v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi.

5.   Argentínska republika sa zaväzuje vypracovať vyhlásenie s ohľadom na vzdanie sa nárokov na úhradu voči každému štátu, ktorý sa zúčastňuje na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpise tejto dohody.

6.   Európska únia sa zaväzuje zabezpečiť, aby členské štáty EÚ dali vyhlásenie s ohľadom na vzdanie sa nárokov na úhradu v súvislosti s účasťou Argentínskej republiky na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpise tejto dohody.

Článok 3

Utajované skutočnosti

1.   Argentínska republika prijíma primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby utajované skutočnosti EÚ boli chránené v súlade s bezpečnostnými opatreniami Rady Európskej únie, ktoré sú predmetom rozhodnutia Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 (4), a v súlade s ďalšími usmerneniami vydanými príslušnými orgánmi vrátane veliteľa operácie EÚ.

2.   Ak EÚ a Argentínska republika uzavreli dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v súvislosti s vojenskou operáciou krízového manažmentu EÚ.

Článok 4

Velenie

1.   Všetci príslušníci ozbrojených síl a zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, zostávajú v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

2.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívne a taktické velenie a/alebo kontrolu svojich ozbrojených síl a zamestnancov veliteľovi operácie EÚ. Veliteľ operácie EÚ má právo delegovať svoje právomoci.

3.   Argentínska republika má rovnaké práva a povinnosti týkajúce sa každodenného manažmentu operácie ako zúčastnené členské štáty Európskej únie.

4.   Veliteľ operácie EÚ môže po porade s Argentínskou republikou kedykoľvek požiadať Argentínsku republiku, aby zrušila svoj príspevok.

5.   Argentínska republika vymenuje vysokého vojenského zástupcu (VVZ), ktorý má za úlohu zastupovať jej národný kontingent na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ. VVZ sa radí s veliteľom ozbrojených síl EÚ vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa operácie a zodpovedá za každodennú disciplínu kontingentu.

Článok 5

Finančné aspekty

1.   Argentínska republika hradí všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii, pokiaľ tieto náklady nepodliehajú spoločnému financovaniu, ako je ustanovené v právnych nástrojoch uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody, ako aj v rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie EÚ s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (5).

2.   V prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickej alebo právnickej osobe pochádzajúcej zo štátu/štátov, na území ktorého/ktorých operácia prebieha, Argentínska republika po určení svojej zodpovednosti zaplatí náhradu škody za podmienok uvedených v ustanoveniach o postavení ozbrojených síl, pokiaľ takéto existujú, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

Článok 6

Dojednania na vykonávanie dohody

Generálny tajomník Rady Európskej únie/vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a príslušné orgány Argentínskej republiky uzavrú všetky potrebné technické a správne dojednania súvisiace s vykonávaním tejto dohody.

Článok 7

Neplnenie záväzkov

Ak si jedna zo strán neplní svoje záväzky ustanovené v predchádzajúcich článkoch, druhá strana má právo túto dohodu ukončiť formou oznámenia s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Článok 8

Urovnávanie sporov

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi stranami riešia diplomatickou cestou.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

2.   Táto dohoda ostáva v platnosti, kým Argentínska republika prispieva na operáciu.

V Bruseli 9. júna 2005 v anglickom jazyku v štyroch kópiách.

Za Európsku úniu

Za Argentínsku republiku


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 64. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím BiH/5/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68.

VYHLÁSENIA

uvedené v článku 2 ods. 5 a 6 dohody

Vyhlásenie členských štátov EÚ:

„Členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú jednotnú akciu EÚ 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine, sa budú usilovať v miere, v akej to ich vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať podľa možnosti nárokov na náhradu voči Argentínskej republike v prípade úrazu alebo úmrtia svojich zamestnancov, alebo škody, alebo straty majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového manažmentu EÚ, ak takýto úraz, smrť, škodu alebo stratu:

zapríčinili zamestnanci Argentínskej republiky pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového manažmentu EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli používaním akéhokoľvek majetku vo vlastníctve Argentínskej republiky za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci zamestnancami operácie krízového manažmentu EÚ z Argentínskej republiky, ktorí tento majetok používali.“

Vyhlásenie Argentínskej republiky:

„Argentínska republika, ktorá uplatňuje jednotnú akciu EÚ 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine, sa bude usilovať v miere, v akej to jej vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať podľa možnosti nárokov na náhradu voči každému štátu zúčastňujúcemu sa na operácii krízového manažmentu EÚ v prípade úrazu alebo smrti zamestnancov, alebo škody, alebo straty majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového manažmentu EÚ, ak takýto úraz, smrť, škodu alebo stratu:

zapríčinili zamestnanci pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového manažmentu EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli v dôsledku používania majetku vo vlastníctve štátov zúčastňujúcich sa na operácii krízového manažmentu EÚ za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci zamestnancami operácie krízového manažmentu EÚ, ktorí tento majetok používali.“