ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 141

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
4. júna 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 850/2005 z 30. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2500/2001 s cieľom umožniť vykonávanie pomoci Spoločenstva podľa článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 851/2005 z 2. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o mechanizmus reciprocity

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 852/2005 z 3. júna 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 853/2005 z 3. júna 2005, ktorým sa štyridsiatyšiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

8

 

*

Smernica Komisie 2005/37/ES z 3. júna 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí niektorých pesticídov v a na obilninách a niektorých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ( 1 )

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. mája 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES o finančnom príspevku Spoločenstva na eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) a na monitorovacie programy pre rok 2005 [oznámené pod číslom K(2005) 1550]

24

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou hematopoetickou nekrózou (IHN) u rýb [oznámené pod číslom K(2005) 1563]  ( 1 )

29

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. júna 2005, ktorým sa povoľuje Malte, aby používala systém stanovený v oddiele I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, nahrádzajúci štatistické zisťovania o hovädzom dobytku [oznámené pod číslom K(2005) 1588]  ( 1 )

30

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 770/2005 z 20. mája 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie (Ú v. EÚ L 128, 21.5.2005)

31

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2199/2004 z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3846/87 ustanovujúce nomenklatúru poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady (Ú v. EÚ L 380, 24.12.2004)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 850/2005

z 30. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2500/2001 s cieľom umožniť vykonávanie pomoci Spoločenstva podľa článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 181a ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Článok 54 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), umožňuje plnenie rozpočtu Spoločenstva prostredníctvom centralizovaného nepriameho hospodárenia a stanovuje osobitné požiadavky na plnenie.

(2)

V oblasti predvstupovej pomoci sa centralizované nepriame hospodárenie vo forme uvedenej v článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách osvedčilo v minulosti ako hodnotný nástroj, najmä pokiaľ ide o činnosti Úradu pre technickú pomoc a výmenu informácií (TAIEX).

(3)

Turecko bolo v posledných rokoch hlavným užívateľom činností TAIEX-u a malo by mať možnosť naďalej využívať tento nástroj taktiež podľa pravidiel stanovených novým nariadením o rozpočtových pravidlách.

(4)

V oblasti predvstupovej pomoci je žiaduci harmonizovaný prístup, a preto by použitý vzor mal byť zhodný s tým, ktorý sa použil v nariadeniach Rady (EHS) č. 3906/89 (Phare) (3) a (ES) č. 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Nariadenie Rady (ES) č. 2500/2001 zo 17. decembra 2001 o predvstupovej finančnej pomoci Turecku (5) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nariadení (ES) č. 2500/2001 sa vkladá tento článok:

„Článok 6a

Komisia môže v rámci obmedzení stanovených v článku 54 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), rozhodnúť o zverení úloh verejného orgánu, a najmä úloh plnenia rozpočtu orgánom uvedeným v článku 54 ods. 2 uvedeného nariadenia. Orgánom vymedzeným v článku 54 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia môžu byť zverené úlohy verejného orgánu, ak majú medzinárodne uznávané postavenie, spĺňajú požiadavky medzinárodne uznávaných systémov riadenia a kontroly a sú pod dozorom verejného orgánu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. mája 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Stanovisko z 28. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 375, 23.12.1989, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004 (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2257/2004.

(5)  Ú. v. ES L 342, 27.12.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 769/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.“


4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 851/2005

z 2. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o mechanizmus reciprocity

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. b) bod i),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Mechanizmus ustanovený v článku 1 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 (2) sa ukázal ako nevhodný na riešenie situácií, v ktorých sa neuplatňuje zásada reciprocity, keď tretia krajina uvedená v prílohe II k tomuto nariadeniu, t. j. tretia krajina, na ktorej štátnych príslušníkov sa nevzťahuje vízová povinnosť, zachováva alebo zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov jedného alebo viacerých členských štátov. Solidarita s členskými štátmi, voči ktorým sa neuplatňuje zásada reciprocity, vyžaduje, aby sa existujúci mechanizmus prispôsobil tak, aby sa stal účinným.

(2)

Vzhľadom na závažnosť situácií, v ktorých sa neuplatňuje zásada reciprocity, je dôležité, aby ich dotknutý(-é) členský(-é) štát(-y) určite oznámil(-i). Aby daná tretia krajina opäť uplatňovala bezvízový styk na štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu, mal by sa ustanoviť mechanizmus, ktorý skombinuje rýchlo uskutočniteľné opatrenia na rôznych stupňoch a rôznej intenzity. Komisia by preto mala bezodkladne podniknúť kroky voči tretej krajine, predložiť správu Rade a mala by byť schopná kedykoľvek navrhnúť Rade, aby prijala dočasné rozhodnutie, ktorým by sa obnovila vízová povinnosť pre štátnych príslušníkov danej tretej krajiny. Uchýlenie sa k takému dočasnému rozhodnutiu by nemalo brániť presunutiu danej tretej krajiny do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 539/2001. Mala by sa tiež ustanoviť časová nadväznosť medzi nadobudnutím účinnosti dočasného opatrenia a akýmkoľvek návrhom na presunutie krajiny do prílohy I.

(3)

Rozhodnutie tretej krajiny zaviesť alebo obnoviť bezvízový styk pre štátnych príslušníkov jedného alebo viacerých členských štátov by malo automaticky ukončiť dočasne zavedenú vízovú povinnosť, o ktorej rozhodla Rada.

(4)

Cieľom zmeneného a doplneného mechanizmu solidarity je dosiahnuť úplnú reciprocitu vo vzťahu k všetkým členským štátom a vytvoriť účinný a záväzný mechanizmus na jej zabezpečenie.

(5)

Nariadenie (ES) č. 539/2001 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Mali by sa ustanoviť prechodné dohody pre prípad, keď členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia podliehajú vízovej povinnosti tretích krajín uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 539/2001.

(7)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie rozvíja tie ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (3), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode (4).

(8)

Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú viazané nariadením (ES) č. 539/2001. Preto sa nezúčastňujú na prijatí tohto nariadenia a nie sú ním viazané ani ho neuplatňujú.

(9)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie rozvíja tie ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES (6) a článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES (7),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 nariadenia (ES) č. 539/2001 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak tretia krajina uvedená v prílohe II zavedie vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov členského štátu, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

dotknutý členský štát to písomne oznámi Rade a Komisii do 90 dní od takého zavedenia alebo ohlásenia; oznámenie sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie. V oznámení sa uvedie dátum zavedenia opatrenia a druh príslušných cestovných dokladov a víz.

Ak sa tretia krajina rozhodne zrušiť vízovú povinnosť pred uplynutím tejto lehoty, oznámenie sa stáva bezpredmetným;

b)

Komisia bezodkladne po uverejnení tohto oznámenia a po porade s dotknutým členským štátom podnikne s orgánmi tretej krajiny kroky s cieľom obnoviť bezvízový styk;

c)

do 90 dní po uverejnení tohto oznámenia Komisia po porade s dotknutým členským štátom predloží správu Rade. K správe môže pripojiť návrh na dočasné obnovenie vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov danej tretej krajiny. Komisia môže tento návrh predložiť aj po tom, ako jej správu prerokuje Rada. Rada o tomto návrhu rozhodne kvalifikovanou väčšinou do troch mesiacov;

d)

ak to Komisia uzná za potrebné, môže predložiť návrh na dočasné obnovenie vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ako sa uvádza v písmene c), aj bez predchádzajúceho predloženia správy. Pri tomto návrhu sa uplatňuje postup ustanovený v písmene c). Dotknutý členský štát môže uviesť, či si želá, aby Komisia upustila od dočasného obnovenia takejto vízovej povinnosti bez predchádzajúcej správy;

e)

postup uvedený v písmenách c) a d) neovplyvňuje právo Komisie predložiť návrh na zmenu a doplnenie tohto nariadenia s cieľom presunúť dotknutú tretiu krajinu do prílohy I. Ak sa rozhodlo o zavedení dočasného opatrenia uvedeného v písmenách c) a d), Komisia predloží návrh, ktorým sa mení a dopĺňa toto nariadenie, najneskôr deväť mesiacov po nadobudnutí účinnosti dočasného opatrenia. Takýto návrh zahŕňa tiež ustanovenia na zrušenie dočasných opatrení, ktoré mohli byť zavedené podľa postupov uvedených v písmenách c) a d). Komisia sa bude medzitým ďalej usilovať presvedčiť orgány danej tretej krajiny, aby obnovili bezvízový styk pre štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu;

f)

ak daná tretia krajina zruší vízovú povinnosť, členský štát to bezodkladne oznámi Rade a Komisii. Toto oznámenie sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie. Akékoľvek dočasné opatrenie, o ktorom sa rozhodlo podľa písmena d), sa končí siedmym dňom po uverejnení oznámenia v úradnom vestníku. V prípade, že daná tretia krajina zaviedla vízovú povinnosť pre štátnych príslušníkov dvoch alebo viacerých členských štátov, dočasné opatrenie sa skončí až po uverejnení posledného oznámenia.“

2.

Dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Pokiaľ akákoľvek tretia krajina uvedená v prílohe II naďalej neuplatňuje vzájomné oslobodenie od vízovej povinnosti vo vzťahu k akémukoľvek členskému štátu, Komisia podá správu o situácii, v ktorej sa neuplatňuje zásada reciprocity, Európskemu parlamentu a Rade pred 1. júlom každého párneho roka, a ak je to potrebné, predloží príslušné návrhy.“

Článok 2

Členské štáty, ktorých štátni príslušníci podliehajú 24. júna 2005 vízovej povinnosti tretej krajiny uvedenej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 539/2001, to písomne oznámia Rade a Komisii do 24. júla 2005. Toto oznámenie sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Uplatňujú sa ustanovenia článku 1 ods. 4 písm. b) až f) nariadenia (ES) č. 539/2001.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Luxemburgu 2. júna 2005

Za Radu

predseda

L. FRIEDEN


(1)  Stanovisko z 28. apríla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Dokument Rady č. 13054/04, dostupný na adrese: http://register.consilium.eu.int.

(6)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26.

(7)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78.


4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 852/2005

z 3. júna 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júna 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. júna 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 750/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 12). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 853/2005

z 3. júna 2005,

ktorým sa štyridsiatyšiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov.

(2)

Dňa 1. júna 2005 Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie rozhodol, že zmení a doplní zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júna 2005

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre zahraničné vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 757/2005 (Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 38).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa dopĺňa tento záznam:

 

Skupina Islamský džihád (Islamic Jihad Group) [alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami].


4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/10


SMERNICA KOMISIE 2005/37/ES

z 3. júna 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí niektorých pesticídov v a na obilninách a niektorých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v a na obilninách (1), a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych úrovní rezíduí pesticídov v a na niektorých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (2), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o zavádzaní produktov na ochranu rastlín na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

Nasledujúce existujúce aktívne látky boli zaradené do prílohy I smernice 91/414/EHS: hydrazid kyseliny maleinovej na základe smernice Komisie 2003/31/ES (4); propyzamid na základe smernice Komisie 2003/39/ES (5) a mecoprop a mecoprop-P na základe smernice Komisie 2003/70/ES (6).

(2)

Nové aktívne látky isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazon-etyl a fenamidon boli zaradené do prílohy I smernice 91/414/EHS na základe smernice Komisie 2003/68/ES (7).

(3)

Zaradenie príslušných aktívnych látok do prílohy I smernice 91/414/EHS bolo založené na zhodnotení predložených informácií o navrhovanom použití. Informácie týkajúce sa tohto použitia boli predložené niektorými členskými štátmi v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS. Dostupné informácie boli preskúmané a sú dostatočné na to, aby bolo možné stanoviť niektoré maximálne úrovne rezíduí (MÚR).

(4)

V prípade, že neexistujú komunitné MÚR alebo dočasné MÚR, členské štáty stanovia národné dočasné MÚR v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS pred tým, než budú povolené produkty na ochranu rastlín obsahujúce tieto aktívne látky.

(5)

Komunitné MÚR a úrovne odporúčané kódexom „Codex Alimentarius“ sú stanovené a vyhodnotené podľa podobných postupov. V prípade hydrazidu kyseliny maleinovej je obmedzený počet MÚR podľa kódexu. V smernici 90/642/EHS už existujú komunitné MÚR pre: hydrazid kyseliny maleinovej, (smernica Rady 1993/58/EHS) (8) a v smerniciach 86/362/EHS a 90/642/EHS pre: propyzamid (smernice Rady 1996/32/ES (9) a 1996/33/ES (10). Tieto úrovne boli posúdené pri stanovovaní príslušných MÚR úpravami vykonanými na základe tejto smernice. MÚR podľa kódexu, ktorých odvolanie bude odporúčané v blízkej budúcnosti, neboli brané do úvahy. MÚR založené na MÚR podľa kódexu boli zhodnotené vo svetle rizík vyplývajúcich pre spotrebiteľov. Nebolo stanovené žiadne riziko, keď sa použijú toxikologické koncové body založené na štúdiách, ktoré mala k dispozícii Komisia.

(6)

S ohľadom na zaradenie príslušných aktívnych látok do prílohy I smernice 91/414/EHS boli dokončené súvisiace technické a vedecké hodnotenia vo forme kontrolných správ Komisie. Hodnotiace správy pre tieto uvedené látky boli dokončené v dňoch uvedených v smerniciach Komisie, ktoré sú citované v odôvodneniach 1 a 2. Tieto správy stanovili prijateľný denný príjem (ADI) pre príslušné látky, a ak je to nutné, akútnu referenčnú dávku (ARfD). Vystavenie spotrebiteľov potravinových produktov aktívnym látkam, ktorými boli tieto produkty ošetrené, bolo posudzované a zhodnotené v súlade s komunitnými postupmi. Do úvahy bola vzatá aj smernica zverejnená Svetovou zdravotníckou organizáciou (11) a stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny (12) k použitej metodológii. Dospelo sa k záveru, že navrhované MÚR nebudú viesť k prekročeniu ADI, ani ARfD.

(7)

Aby sa zaistilo, že spotrebiteľ bude primerane chránený pred vystavením sa rezíduám v dôsledku neoprávneného používania produktov na ochranu rastlín, je potrebné stanoviť dočasné MÚR pre príslušné kombinácie produktov/pesticídov pri nižšom limite analytického stanovenia.

(8)

Stanovenie týchto dočasných MÚR na komunitnej úrovni nebráni členským štátom stanoviť dočasné MÚR pre príslušné látky v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a jej prílohou VI. Obdobie štyroch rokov sa považuje za dostatočnú dobu na povolenie ďalšieho používania príslušných aktívnych látok. Dočasné MÚR by sa potom mali stať konečnými.

(9)

Je preto nevyhnutné pridať alebo nahradiť všetky rezíduá pesticídov, ktoré vyplývajú z používania týchto produktov na ochranu rastlín, do príloh smerníc 86/362/EHS a 90/642/EHS, aby boli umožnené riadny dozor a kontrola zákazu ich používania a ochrana spotrebiteľov. Ak už MÚR boli stanovené v prílohách týchto smerníc, je vhodné ich upraviť. Ak MÚR neboli doposiaľ stanovené, je vhodné ich stanoviť po prvýkrát.

(10)

Preto je potrebné podľa toho zmeniť a doplniť smernice 86/362/EHS a 90/642/EHS.

(11)

Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 86/362/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti A prílohy II sa pridávajú maximálne úrovne rezíduí pesticídov pre isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazon-etyl, mecoprop, mecoprop-P, hydrazid kyseliny maleinovej a fenamidon tak, ako je uvedené v prílohe I tejto smernice.

b)

V časti A prílohy II sa maximálne úrovne rezíduí pesticídov pre propyzamid nahrádzajú úrovňami uvedenými v prílohe II tejto smernice.

Článok 2

Smernica 90/642/EHS sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prílohe II sa pridávajú maximálne úrovne rezíduí pesticídov pre isoxaflutol, trifloxystrobin, carfentrazon-etyl, mecoprop, mecoprop-P a fenamidon tak, ako je uvedené v prílohe III tejto smernice.

b)

V prílohe II sa maximálne úrovne rezíduí pesticídov pre propyzamid a hydrazid kyseliny maleinovej nahrádzajú úrovňami uvedenými v prílohe IV tejto smernice.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a zverejnia najneskôr do 4. decembra 2005 zákony, predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení spolu s tabuľkou, ktorá uvádza, ako sa tieto ustanovenia zhodujú s ustanoveniami tejto smernice.

Členské štáty začnú uplatňovať tieto ustanovenia od 4. decembra 2006.

Po prijatí týchto ustanovení členskými štátmi, tieto ustanovenia musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musia byť spojené s takýmto odkazom pri príležitosti ich úradného zverejnenia. Členské štáty určia spôsob, akým bude tento odkaz uvedený.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení národných právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. júna 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/61/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/115/ES (Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/34/ES (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 101, 23.4.2003, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, s. 30.

(6)  Ú. v. ES L 184, 23.7.2003, s. 9.

(7)  Ú. v. ES L 177, 16.7.2003, s. 12.

(8)  Ú. v. ES L 211, 23.8.1993, s. 6.

(9)  Ú. v. ES L 144, 18.6.1996, s. 12.

(10)  Ú. v. ES L 144, 18.6.1996, s. 35.

(11)  Smernica na predpokladanie rezíduí pesticídov v prijatej potrave (prepracované), ktorú pripravil GEMS/Potravinový program v spolupráci s Výborom kódexu pre rezíduá pesticídov, zverejnená Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Stanovisko Vedeckého výboru pre rastliny k otázkam súvisiacim so zmenou a doplnením príloh smerníc Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko vyjadrené Vedeckým výborom pre rastliny 14. júla 1998) (http://europa.eu.int/comm /food/fs/sc/index_en.html).


PRÍLOHA I

Maximálne úrovne mg/kg

Rezíduá pesticídov

Jednotlivé produkty, na ktoré sa vzťahujú MÚR

Isoxaflutol (suma isoxaflutolu, RPA 202248 a RPA 203328 vyjadrená ako isoxaflutol) (1)

0,05 (2)  (3)

OBILNINY

jačmeň, pohánka, kukurica, proso, ovos, ryža, žito, cirok, triticale, pšenica, iné obilniny

Trifloxystrobin

0,3 (3) jačmeň

0,05 (3) žito

0,05 (3) triticale, pšenica

0,02 (2)  (3) iné obilniny

Carfentrazon-etyl (stanovený ako carfentrazon a vyjadrený ako carfentrazon-etyl)

0,05 (2)  (3)

OBILNINY

jačmeň, pohánka, kukurica, proso, ovos, ryža, žito, cirok, triticale, pšenica, iné obilniny

Fenamidon

0,02 (2)  (3)

OBILNINY

jačmeň, pohánka, kukurica, proso, ovos, ryža, žito, cirok, triticale, pšenica, iné obilniny

Mecoprop (suma mecopropu-P a mecopropu vyjadrená ako mecoprop)

0,05 (2)  (3)

OBILNINY

jačmeň, pohánka, kukurica, proso, ovos, ryža, žito, cirok, triticale, pšenica, iné obilniny

Hydrazid kyseliny maleinovej

0,2 (2)  (3)

OBILNINY

jačmeň, pohánka, kukurica, proso, ovos, ryža, žito, cirok, triticale, pšenica, iné obilniny


(1)  RPA 202248 je 2-kyano-3-cyklopropyl-1-(2-metylsulfonyl-4-trifluorometylfenyl) propán-1,3-dión. RPA 203328 je kyselina 2-metansulfonyl-4-trifluorometylbenzoová.

(2)  Označuje nižší limit analytického stanovenia.

(3)  Označuje dočasnú maximálnu úroveň rezídua v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS: ak nebude zmenená a doplnená, táto úroveň sa stane konečnou s účinnosťou od 24. júna 2009.


PRÍLOHA II

Maximálne úrovne mg/kg

Rezíduá pesticídov

Jednotlivé produkty, na ktoré sa vzťahujú MÚR

Propyzamid

0,02 (1)  (2)

OBILNINY

jačmeň, pohánka, kukurica, proso, ovos, ryža, žito, cirok, triticale, pšenica, iné obilniny


(1)  Označuje nižší limit analytického stanovenia.

(2)  Označuje dočasnú maximálnu úroveň rezídua v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS: ak nebude zmenená a doplnená, táto úroveň sa stane konečnou s účinnosťou od 24. júna 2009.


PRÍLOHA III

Pesticídne rezíduá a maximálne úrovne rezíduí (mg/kg)

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, u ktorých sa uplatňujú MÚR

Isoxaflutol (suma isoxaflutolu, RPA 202248 a RPA 203328, vyjadrená ako isoxaflutol) (viď. poznámku pod čiarou I) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazon-etyl (stanovený ako carfentrazon a vyjadrený ako carfentrazon-etyl)

Fenamidon

Mecoprop (suma mecopropu-P a mecopropu vyjadrená ako mecoprop)

1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, upravené mrazením, neobsahujúce pridaný cukor; orechy;

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSOVÉ OVOCIE

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Grapefruit

 

 

 

 

 

Citróny

 

 

 

 

 

Limetky

 

 

 

 

 

Mandarínky (vrátane klementínok a iných krížencov)

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

Pomelá

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

ii)

ORECHY ZO STROMOV (so škrupinou alebo bez škrupiny)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Mandle

 

 

 

 

 

Para orechy

 

 

 

 

 

Kešu orechy

 

 

 

 

 

Gaštany

 

 

 

 

 

Kokosové orechy

 

 

 

 

 

Lieskové oriešky

 

 

 

 

 

Makadamiové orechy

 

 

 

 

 

Pekanové orechy

 

 

 

 

 

Píniové oriešky

 

 

 

 

 

Pistácie

 

 

 

 

 

Vlašské orechy

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

iii)

MALVICE

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Jablká

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

Dule

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

iv)

KÔSTKOVICE

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Marhule

 

1 (3)

 

 

 

Čerešne

 

1 (3)

 

 

 

Broskyne (vrátane nektarínok a podobných krížencov)

 

1 (3)

 

 

 

Slivky

 

 

 

 

 

Iné

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

BOBULE A DROBNÉ OVOCIE

 

 

 

 

 

a)

Stolové a muštové hrozno

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Stolové hrozno

 

 

 

 

 

Muštové hrozno

 

 

 

 

 

b)

Jahody (okrem divo rastúcich)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Trstinové plody (okrem divo rastúcich)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Černice

 

 

 

 

 

Ostružiny

 

 

 

 

 

Krížence maliny s ostružinou

 

 

 

 

 

Maliny

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

d)

Iné drobné ovocie a bobule (okrem divo rastúcich)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Borievky

 

 

 

 

 

Brusnice

 

 

 

 

 

Ríbezle (červené, čierne, biele)

 

1 (3)

 

 

 

Egreše

 

1 (3)

 

 

 

Iné

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Lesné plody a divo rastúce ovocie

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

RÔZNE

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokáda

 

 

 

 

 

Banány

 

0,05 (3)

 

 

 

Datle

 

 

 

 

 

Figy

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumkváty

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

Mangá

 

 

 

 

 

Olivy

 

 

 

 

 

Plod mučenky

 

 

 

 

 

Ananás

 

 

 

 

 

Papája

 

 

 

 

 

Iné

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Červená repa

 

 

 

 

 

Mrkva

 

 

 

 

 

Zeler

 

 

 

 

 

Chren

 

 

 

 

 

Topinambury

 

 

 

 

 

Paštrnák

 

 

 

 

 

Petržlenový koreň

 

 

 

 

 

Reďkovky

 

 

 

 

 

Kozia brada fialová

 

 

 

 

 

Sladké zemiaky

 

 

 

 

 

Kvaka

 

 

 

 

 

Okrúhlica

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

ii)

CIBUĽOVITÁ ZELENINA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Cesnak

 

 

 

 

 

Cibuľa

 

 

 

 

 

Šalotka

 

 

 

 

 

Jarná cibuľka

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

a)

Ľuľkovitá

 

 

 

 

 

Paradajky

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Paprika

 

 

 

 

 

Baklažán

 

 

 

 

 

Iné

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Tekvicová zelenina – s jedlou šupkou

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Šalátové uhorky

 

 

 

 

 

Uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

c)

Tekvicová zelenina – s nejedlou šupkou

 

 

 

 

 

Melóny cukrové

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Tekvica

 

 

 

 

 

Vodové melóny

 

 

 

 

 

Iné

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Sladká kukurica

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KAPUSTOVITÁ ZELENINA

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Kvitnúca kapusta

 

 

 

 

 

Brokolica

 

 

 

 

 

Karfiol

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

b)

Hlávková kapusta

 

 

 

 

 

Ružičkový kel

 

 

 

 

 

Hlávková kapusta

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

c)

Listová kapusta

 

 

 

 

 

Čínska kapusta

 

 

 

 

 

Kel

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

d)

Kaleráb

 

 

 

 

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINY

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Šalát a podobné

 

 

 

2 (3)

 

Žerucha

 

 

 

 

 

Valeriánka poľná

 

 

 

 

 

Hlávkový šalát

 

 

 

 

 

Scarole (širokolistá endívia)

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

b)

Špenát a podobné

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Špenát

 

 

 

 

 

Repa listová (mangold)

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

c)

Potočnica lekárska

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Čakanka

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Byliny

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Trebuľka voňavá

 

 

 

 

 

Pažítka

 

 

 

 

 

Petržlen

 

 

 

 

 

Zelerové listy

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

vi)

STRUKOVINY (čerstvé)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Fazuľa (so strukmi)

 

 

 

 

 

Fazuľa (bez strukov)

 

 

 

 

 

Hrášok (so strukmi)

 

 

 

 

 

Hrášok (bez strukov)

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

vii)

STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Špargľa

 

 

 

 

 

Artičoka kardová

 

 

 

 

 

Zeler

 

 

 

 

 

Fenikel

 

 

 

 

 

Artičoky

 

 

 

 

 

Pór

 

 

 

 

 

Rebarbora

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

viii)

HUBY

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Pestované huby

 

 

 

 

 

b)

Divo rastúce huby

 

 

 

 

 

3.

Strukoviny

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Fazuľa

 

 

 

 

 

Šošovica

 

 

 

 

 

Hrach

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

4.

Olejniny

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Ľanové semená

 

 

 

 

 

Podzemnica olejná

 

 

 

 

 

Mak

 

 

 

 

 

Sezamové semená

 

 

 

 

 

Slnečnicové semená

 

 

 

 

 

Repkové semená

 

 

 

 

 

Sója

 

 

 

 

 

Horčicové semená

 

 

 

 

 

Bavlníkové semená

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

5.

Zemiaky

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Skoré zemiaky

 

 

 

 

 

Zemiaky na uskladnenie

 

 

 

 

 

6.

Čaj (lístky a stonky, sušené, fermentované alebo inak upravené, z lístkov Camellia sinensis)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Chmeľ (sušený), vrátane chmeľových granúl a nekoncentrovaného prášku

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 je 2-kyano-3-cyklopropyl-1-(2-metylsulfonyl-4-trifluorometylfenyl) propán-1,3-dión. RPA 203328 je kyselina 2-metánsulfonyl-4-trifluorometylbenzoová.

(2)  Vyjadruje nižší limit analytického stanovenia.

(3)  Vyjadruje dočasnú maximálnu úroveň rezídua v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS: pokiaľ nebude zmenená a doplnená, táto úroveň sa stane konečnou s účinnosťou od 24. júna 2009.


PRÍLOHA IV

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, u ktorých sa uplatňujú MÚR

Propyzamid

Hydrazid kyseliny maleinovej

1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, upravené mrazením, neobsahujúce pridaný cukor; orechy

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSOVÉ OVOCIE

 

 

Grapefruit

 

 

Citróny

 

 

Limetky

 

 

Mandarínky (vrátane klementínok a iných krížencov)

 

 

Pomaranče

 

 

Pomelá

 

 

Iné

 

 

ii)

ORECHY ZO STROMOV (so škrupinou alebo bez škrupiny)

 

 

Mandle

 

 

Para orechy

 

 

Kešú orechy

 

 

Gaštany

 

 

Kokosové orechy

 

 

Lieskové oriešky

 

 

Makadamiové orechy

 

 

Pekanové orechy

 

 

Píniové oriešky

 

 

Pistácie

 

 

Vlašské orechy

 

 

Iné

 

 

iii)

MALVICE

 

 

Jablká

 

 

Hrušky

 

 

Dule

 

 

Iné

 

 

iv)

KÔSTKOVICE

 

 

Marhule

 

 

Čerešne

 

 

Broskyne (vrátane nektárinok a podobných krížencov)

 

 

Slivky

 

 

Iné

 

 

v)

BOBULE A DROBNÉ OVOCIE

 

 

a)

Stolové a muštové hrozno

 

 

Stolové hrozno

 

 

Muštové hrozno

 

 

b)

Jahody (okrem divo rastúcich)

 

 

c)

Trstinové plody (okrem divo rastúcich)

 

 

Černice

 

 

Ostružiny

 

 

Krížence maliny s ostružinou (Loganove ostružiny)

 

 

Maliny

 

 

Iné

 

 

d)

Iné drobné ovocie a bobule (okrem divo rastúcich)

 

 

Borievky

 

 

Brusnice

 

 

Ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

Egreše

 

 

Iné

 

 

e)

Lesné plody a divo rastúce ovocie

 

 

vi)

RÔZNE

 

 

Avokáda

 

 

Banány

 

 

Datle

 

 

Figy

 

 

Kiwi

 

 

Kumkváty

 

 

Liči

 

 

Mangá

 

 

Olivy

 

 

Plod mučenky

 

 

Ananásy

 

 

Papája

 

 

Iné

 

 

2.

Zelenina, čerstvá alebo nevarená, mrazená alebo sušená

 

 

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Červená repa

 

 

Mrkva

 

 

Zeler

 

 

Chren

 

 

Topinambury

 

 

Paštrnák

 

 

Petržlenový koreň

 

 

Reďkovky

 

 

Kozia brada fialová

 

 

Sladké zemiaky

 

 

Kvaka

 

 

Okrúhlica

 

 

Jam

 

 

Iné

 

 

ii)

CIBUĽOVITÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

 

Cesnak

 

15 (2)

Cibuľa

 

15 (2)

Šalotka

 

15 (2)

Jarná cibuľka

 

 

Iné

 

0,2 (1)  (2)

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Ľuľkovitá zelenina

 

 

Paradajky

 

 

Paprika

 

 

Baklažán

 

 

Iné

 

 

b)

Tekvicová zelenina – s jedlou šupkou

 

 

Šalátové uhorky

 

 

Uhorky nakladačky

 

 

Cukety

 

 

Iné

 

 

c)

Tekvicová zelenina – s nejedlou šupkou

 

 

Melóny cukrové

 

 

Tekvica

 

 

Vodové melóny

 

 

Iné

 

 

d)

Sladká kukurica

 

 

iv)

KAPUSTOVITÁ ZELENINA

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Kvitnúca kapusta

 

 

Brokolica

 

 

Karfiol

 

 

Iné

 

 

b)

Hlávková kapusta

 

 

Ružičkový kel

 

 

Hlávková kapusta

 

 

Iné

 

 

c)

Listová kapusta

 

 

Čínska kapusta

 

 

Kel

 

 

Iné

 

 

d)

Kaleráb

 

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINY

 

0,2 (1)  (2)

a)

Šalát a podobné

1 (2)

 

Žerucha

 

 

Valeriánka poľná

 

 

Hlávkový šalát

 

 

Scarole (širokolistá endívia)

 

 

Iné

 

 

b)

Špenát a podobné

0,02 (1)  (2)

 

Špenát

 

 

Repa listová (mangold)

 

 

Iné

 

 

c)

Potočnica lekárska

0,02 (1)  (2)

 

d)

Čakanka

0,02 (1)  (2)

 

e)

Byliny

1 (2)

 

Trebuľka voňavá

 

 

Pažítka

 

 

Petržlen

 

 

Zelerové listy

 

 

Iné

 

 

vi)

STRUKOVINY (čerstvé)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fazuľa (so strukmi)

 

 

Fazuľa (bez strukov)

 

 

Hrášok (so strukmi)

 

 

Hrášok (bez strukov)

 

 

Iné

 

 

vii)

STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Špargľa

 

 

Artičoka kardová

 

 

Zeler

 

 

Fenikel

 

 

Artičoky

 

 

Pór

 

 

Rebarbora

 

 

Iné

 

 

viii)

HUBY

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

(a)

Pestované huby

 

 

(b)

Divo rastúce huby

 

 

3.

Strukoviny

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Fazuľa

 

 

Šošovica

 

 

Hrach

 

 

Iné

 

 

4.

Olejniny

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Ľanové semená

 

 

Podzemnica olejná

 

 

Mak

 

 

Sezamové semená

 

 

Slnečnicové semená

 

 

Repkové semená

 

 

Sója

 

 

Horčicové semená

 

 

Bavlníkové semená

 

 

Iné

 

 

5.

Zemiaky

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Skoré zemiaky

 

 

Zemiaky na uskladnenie

 

 

6.

Čaj (lístky a stonky, sušené, fermentované alebo inak upravené, z lístkov Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Chmeľ (sušený), vrátane chmeľových granúl a nekoncentrovaného prášku

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Vyjadruje nižší limit analytického stanovenia.

(2)  Vyjadruje dočasnú maximálnu úroveň rezídua v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS: ak nebude zmenená a doplnená, táto úroveň sa stane konečnou s účinnosťou od 24. júna 2009.

(3)  MÚR v prípade zemiakov sú predmetom preskúmania otvorených požiadaviek na údaje 18 mesiacov od dátumu zverejnenia.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. mája 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES o finančnom príspevku Spoločenstva na eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) a na monitorovacie programy pre rok 2005

[oznámené pod číslom K(2005) 1550]

(2005/413/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), najmä na jeho článok 24 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2004/696/ES zo 14. októbra 2004 o zozname programov na eradikáciu a monitorovanie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) oprávnených získať príspevok Spoločenstva v roku 2005 (2) sa uvádza zoznam takých programov, ako aj navrhovaná miera a výška príspevku pre každý program.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2004/863/ES z 30. novembra 2004 sa schvaľujú programy určitých členských štátov zamerané na eradikáciu a monitorovanie TSE na rok 2005 a stanovuje sa úroveň finančného príspevku Spoločenstva (3).

(3)

Skupina odborníkov Spoločenstva, ktorú viedlo referenčné laboratórium Spoločenstva pre TSE, potvrdila 28. januára 2005 výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE) u kozy porazenej vo Francúzsku. Ide o prvý prípad BSE u malých prežúvavcov za prirodzených podmienok.

(4)

Vedecká skupina pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EÚBP) vo vyhlásení z 28. januára 2005 zdôraznila, že význam tohto jedného prípadu nákazy BSE u kozy vo Francúzsku je ešte potrebné posúdiť. EÚBP uviedla, že na účely takého posúdenia sú nevyhnutné výsledky zvýšeného monitorovania TSE u kôz.

(5)

V reakcii na toto vyhlásenie sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (4), zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 214/2005 (5), zaviedol nový program na monitorovanie TSE u kôz so začiatkom 11. februára 2005. Podľa tohto nového monitorovacieho programu sa podstatne zvýšili testovacie množstvá zdravých porazených kôz a kôz uhynutých na farme.

(6)

Z dôvodu špecifík sektoru kozieho mäsa, obmedzenej hodnoty kôz starších ako 18 mesiacov na účely porážky a vzhľadom na dôležitosť účinnej implementácie zvýšeného monitorovania je v záujme posúdenia výskytu BSE u kôz vhodné, aby sa zvýšila suma na jeden test, ktorú má Komisia nahrádzať členským štátom, a to až do maximálnej výšky 30 EUR na jeden rýchly test kôz.

(7)

Okrem toho, nariadením (ES) č. 999/2001, zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 36/2005 (6), sa s účinnosťou od 14. januára 2005 zaviedlo povinné systematické rozlišujúce testovanie s cieľom rozlišovať medzi BSE a klusavkou (scrapie) vo všetkých prípadoch TSE zistených u oviec a kôz. Také opatrenie by sa malo považovať za spôsobilé pre získanie finančného príspevku Spoločenstva určeného pre programy na monitorovanie a eradikáciu v členských štátoch.

(8)

Vzhľadom na to, že posúdenie výskytu BSE u malých prežúvavcov je dôležité na dosiahnutie cieľov Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a zdravia zvierat, je vhodné nahrádzať 100 % nákladov uhradených členskými štátmi na primárne molekulárne testy na odlíšenie BSE od klusavky (scrapie).

(9)

Preto je nevyhnutné prehodnotiť maximálnu výšku finančnej účasti Spoločenstva na každom programe stanovenú v rozhodnutiach 2004/696/ES a 2004/863/ES.

(10)

Rozhodnutie 2004/863/ES vymedzuje podmienky na získanie finančného príspevku Spoločenstva, ktoré zahŕňajú predkladanie správ o pokroku programov na monitorovanie TSE a o uhradených nákladoch Komisii každý mesiac zo strany príslušných členských štátov. Príloha k tomuto rozhodnutiu vymedzuje náklady, ktoré sa majú uhrádzať. Túto prílohu je potrebné zmeniť a doplniť vzhľadom na zmeny a doplnenia príloh III a X k nariadeniu (ES) č. 999/2001, zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 36/2005 a č. 214/2005.

(11)

Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutia 2004/696/ES a 2004/863/ES.

(12)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2004/696/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie 2004/863/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa výraz „3 550 000 EUR“ nahrádza výrazom „3 586 000 EUR“;

2.

v článku 2 ods. 2 sa výraz „1 700 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 736 000 EUR“;

3.

v článku 3 ods. 2 sa výraz „2 375 000 EUR“ nahrádza výrazom „2 426 000 EUR“;

4.

v článku 4 ods. 2 sa výraz „15 020 000 EUR“ nahrádza výrazom „15 170 000 EUR“;

5.

v článku 5 ods. 2 sa výraz „290 000 EUR“ nahrádza výrazom „294 000 EUR“;

6.

v článku 6 ods. 2 sa výraz „585 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 487 000 EUR“;

7.

v článku 7 ods. 2 sa výraz „4 780 000 EUR“ nahrádza výrazom „8 846 000 EUR“;

8.

v článku 8 ods. 2 sa výraz „24 045 000 EUR“ nahrádza výrazom „29 755 000 EUR“;

9.

v článku 9 ods. 2 sa výraz „6 170 000 EUR“ nahrádza výrazom „6 172 000 EUR“;

10.

v článku 10 ods. 2 sa výraz „6 660 000 EUR“ nahrádza výrazom „8 677 000 EUR“;

11.

v článku 11 ods. 2 sa výraz „85 000 EUR“ nahrádza výrazom „353 000 EUR“;

12.

v článku 12 ods. 2 sa výraz „835 000 EUR“ nahrádza výrazom „836 000 EUR“;

13.

v článku 13 ods. 2 sa výraz „145 000 EUR“ nahrádza výrazom „155 000 EUR“;

14.

v článku 14 ods. 2 sa výraz „1 085 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 184 000 EUR“;

15.

v článku 15 ods. 2 sa výraz „35 000 EUR“ nahrádza výrazom „36 000 EUR“;

16.

v článku 16 ods. 2 sa výraz „4 270 000 EUR“ nahrádza výrazom „4 510 000 EUR“;

17.

v článku 17 ods. 2 sa výraz „1 920 000 EUR“ nahrádza výrazom „2 076 000 EUR“;

18.

v článku 18 ods. 2 sa výraz „1 135 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 480 000 EUR“;

19.

v článku 19 ods. 2 sa výraz „435 000 EUR“ nahrádza výrazom „444 000 EUR“;

20.

v článku 20 ods. 2 sa výraz „1 160 000 EUR“ nahrádza výrazom „1 170 000 EUR“;

21.

v článku 21 ods. 2 sa výraz „305 000 EUR“ nahrádza výrazom „313 000 EUR“;

22.

v článku 22 ods. 2 sa výraz „5 570 000 EUR“ nahrádza výrazom „5 690 000 EUR“;

23.

článok 23 sa nahrádza týmto textom:

„Článok 23

Finančný príspevok Spoločenstva na programy monitorovania TSE uvedené v článkoch 1 až 22 sa poskytuje so sadzbou 100 % nákladov, bez dane z pridanej hodnoty, ktoré príslušné členské štáty uhradili za vykonané testy, za predpokladu, že:

a)

maximálna suma na jeden test pre testy vykonané v období od 1. januára do 31. decembra 2005 na hovädzom dobytku a ovciach uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 je 8 EUR;

b)

maximálna suma na jeden test pre testy vykonané v období od 1. januára do 31. decembra 2005 na kozách uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 je 30 EUR;

c)

maximálna suma na jeden test pre primárne molekulárne testy vykonané v období od 14. januára 2005 do 31. decembra 2005, ako sa uvádza bode 3.2 písm. c) a i) kapitoly C v prílohe X k nariadeniu (ES) č. 999/2001 je 145 EUR.“

24.

Príloha sa nahrádza prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 30. mája 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 91.

(3)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 82.

(4)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 260/2005 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2005, s. 9).

(5)  Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2005, s. 9.

(6)  Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2005, s. 9.


PRÍLOHA I

Príloha I k rozhodnutiu 2004/696/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Zoznam programov na monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií (TSE)

Miera a maximálna výška finančného príspevku Spoločenstva

(EUR)

Choroba

Členský štát

Miera uskutočnených testov (1)

Maximálna suma

Prenosné spongiformné encefalopatie

Rakúsko

100 %

2 076 000

Belgicko

100 %

3 586 000

Cyprus

100 %

353 000

Česká republika

100 %

1 736 000

Dánsko

100 %

2 426 000

Estónsko

100 %

294 000

Fínsko

100 %

1 170 000

Francúzsko

100 %

29 755 000

Nemecko

100 %

15 170 000

Grécko

100 %

1 487 000

Maďarsko

100 %

1 184 000

Írsko

100 %

6 172 000

Taliansko

100 %

8 677 000

Litva

100 %

836 000

Luxembursko

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Holandsko

100 %

4 510 000

Portugalsko

100 %

1 480 000

Slovinsko

100 %

444 000

Španielsko

100 %

8 846 000

Švédsko

100 %

313 000

Spojené kráľovstvo

100 %

5 690 000

Celkom

96 396 000


(1)  Rýchle testy a primárne molekulárne testy.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA

Monitorovanie TSE

Členský štát:

Mesiac:

Rok:


Testy na hovädzom dobytku

 

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Testy na zvieratách uvedených v bodoch 2.1, 3 a 4.1 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvieratách uvedených v bodoch 2.2, 4.2 a 4.3 časti I kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Celkom

 

 

 


Testy na hovädzom dobytku

 

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Testy na zvieratách uvedených v bode 2 písm. a) časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvieratách uvedených v bode 3 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvieratách uvedených v bode 5 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Celkom

 

 

 


Testy na kozách

 

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Testy na zvieratách uvedených v bode 2 písm. b) časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvieratách uvedených v bode 3 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Testy na zvieratách uvedených v bode 5 časti II kapitoly A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 999/2001

 

 

 

Celkom

 

 

 


Primárne molekulárne testovanie s rozlišujúcim immuno-blottingom

 

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Testy na zvieratách uvedených v bode 3.2 písm. c) a i) kapitoly C prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001“

 

 

 


4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach v súvislosti s vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a infekčnou hematopoetickou nekrózou (IHN) u rýb

[oznámené pod číslom K(2005) 1563]

(Text s významom pre EHP)

(2005/414/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (1), najmä na jej článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2003/634/ES (2) sa schvaľujú programy predložené rôznymi členskými štátmi a uvádza sa ich zoznam. Programy sú vypracované tak, aby členskému štátu umožnili následne iniciovať konania pre zónu alebo farmu, nachádzajúcu sa v neschválenej zóne, s cieľom získať štatút schválenej zóny alebo schválenej farmy, nachádzajúcej sa v neschválenej zóne, pokiaľ ide o jednu alebo viacero chorôb rýb vírusovej hemoragickej septikémie (VHS) a infekčnej hematopoetickej nekrózy (IHN).

(2)

Listom z 23. septembra 2004 Taliansko požiadalo o schválenie programu, ktorý sa má uplatniť v zóne „Zona Valle di Tosi“. Zistilo sa, že predložená žiadosť je v súlade s článkom 10 smernice 91/67/EHS, a preto by sa mal program schváliť.

(3)

Rozhodnutie 2003/634/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe I rozhodnutia 2003/634/ES sa za bod 3.5 vkladá tento bod:

„3.6   PROGRAM PREDLOŽENÝ TALIANSKOM V REGIÓNE TOSKÁNSKO 23. SEPTEMBRA 2004, ZAHŔŇAJÚCI:

Zona Valle di Tosi

povodie rieky Vicano di S. Ellero od jej prameňov po priehradu Il Greto pri obci Raggioli“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. mája 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/67/ES (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005, s. 55).


4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. júna 2005,

ktorým sa povoľuje Malte, aby používala systém stanovený v oddiele I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, nahrádzajúci štatistické zisťovania o hovädzom dobytku

[oznámené pod číslom K(2005) 1588]

(Iba anglický text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/415/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 93/24/EHS z 1. júna 1993 o štatistických zisťovaniach, ktoré sa majú vykonávať ohľadne produkcie hovädzieho dobytka (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Oddiel I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (2) zavádza systém na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2004/588/ES (3) uznáva plne prevádzkyschopný charakter maltskej databázy pre hovädzí dobytok.

(3)

V súlade so smernicou 93/24/EHS možno členským štátom na ich vlastnú žiadosť povoliť používanie informačných administratívnych zdrojov, ktoré nahrádzajú štatistické zisťovania o hovädzom dobytku, aby spĺňali záväzky príslušnej smernice.

(4)

Spolu so žiadosťou z 11. marca 2005 Malta postúpila technickú dokumentáciu o štruktúre a zavedení databázy uvedenej v oddiele I nariadenia (ES) č. 1760/2000, ako aj o výpočtových metódach štatistických informácií.

(5)

Malta osobitne navrhla výpočtové metódy na získanie štatistických informácií pre kategórie uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 93/24/EHS, ktoré sa nenachádzajú priamo v databáze uvedenej v oddiele I nariadenia (ES) č. 1760/2000. Malta by mala vziať do úvahy všetky opatrenia, aby sa zaistilo, že tieto výpočtové metódy zabezpečia presnosť štatistických údajov.

(6)

Z preskúmania a analýzy technickej dokumentácie oznámenej maltskými orgánmi vyplýva, že žiadosť by mala byť prijatá.

(7)

Toto rozhodnutie je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku, ustanoveného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Malta je oprávnená nahradiť štatistické zisťovania o hovädzom dobytku podľa smernice 93/24/EHS prostredníctvom použitia systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka, ktorý je uvedený v oddiele I nariadenia (ES) č. 1760/2000, aby získala všetky požadované štatistické informácie, s cieľom zohľadniť povinnosti požadované uvedenou smernicou.

Článok 2

Ak systém uvedený v prvom článku prestane byť výkonný alebo ak bude jeho obsah prinášať iba slabé štatistické informácie pre všetky alebo určité kategórie hovädzieho dobytka, Malta sa opäť vráti k používaniu systému štatistických zisťovaní, s cieľom vyhodnotiť všetok hovädzí dobytok alebo jeho príslušné kategórie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované Maltskej republike.

V Bruseli 1. júna 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. EÚ L 257, 4.8.2004, s. 8.

(4)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.


Korigendá

4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/31


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 770/2005 z 20. mája 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

( Úradný vestník Európskej únie L 128 z 21. mája 2005 )

Strana 17, článok 2, uvádzacia veta:

Namiesto:

„počas prvých desiatich dní mesiaca mája 2005“,

má byť:

„počas prvých desiatich dní mesiaca júna 2005“.


4.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 141/31


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 2199/2004 z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3846/87 ustanovujúce nomenklatúru poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady

( Úradný vestník Európskej únie L 380 z 24. decembra 2004 )

Strana 12, poznámka pod čiarou 6:

Namiesto:

„Vývozná náhrada sa vypláca na výrobky, ktoré majú obsah sušiny menší ako 78 %.“

má byť:

„Vývozná náhrada sa vypláca na výrobky, ktoré majú obsah sušiny najmenej 78 %.“