ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
26. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 785/2005 z 23. mája 2005 o ukončení čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 786/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 787/2005 z 25. mája 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 788/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 789/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1858/93, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v súvislosti s plánom pomoci na kompenzáciu straty výnosov z predaja v odvetví banánov

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu

15

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/395/SZBP z 10. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/80/SZBP o zriadení Vojenského štábu Európskej únie

17

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

26.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 785/2005

z 23. mája 2005

o ukončení čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz kremíka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovým dovozom z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 22 písm. c),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

V marci 2004 po uplynutí doby skúmania platnosti Rada nariadením (ES) č. 398/2004 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovozy kremíkového kovu (ďalej len „kremík“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Sadzba konečného cla uplatniteľného na čistú cenu na hraniciach Spoločenstva pred preclením bola 49 %.

2.   Začiatok skúmania

(2)

Komisia začala uverejnením oznámenia (3) v Úradnom vestníku Európskej únie20. marca 2004 čiastočné predbežné preskúmanie opatrení vzťahujúcich sa, okrem iného, na dovoz kremíka s pôvodom z ČĽR podľa článku 11 ods. 3 a článku 22 písm. c) základného nariadenia.

(3)

Skúmanie bolo začaté na základe iniciatívy Komisie s cieľom prešetriť, či v dôsledku rozšírenia Európskej únie 1. mája 2004 (ďalej len „rozšírenie“) a so zreteľom na záujem Spoločenstva existuje potreba prispôsobiť opatrenia a vyhnúť sa tak náhlemu a neprimerane negatívnemu dosahu na zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov.

3.   Posudzovaný výrobok

(4)

Posudzovaný výrobok je zhodný s výrobkom z prešetrenia, ktoré viedlo k uloženiu existujúcich opatrení, t. j. kremíkový kov s pôvodom v ČĽR, zaradený pod kód KN 2804 69 00 (obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti kremíka). Čisto z dôvodu súčasného zaradenia uvedeného v colnej nomenklatúre, správne znenie je „kremík“. Kremík s vyššou čistotou, obsahujúci najmenej 99,99 % hmotnosti kremíka, využívaný predovšetkým v oblasti elektronického polovodičového priemyslu, spadá do iného kódu KN a týmto postupom nie je pokrytý.

4.   Prešetrenie

(5)

Komisia oficiálne upovedomila dotknutých dovozcov, užívateľov a vývozcov a ich združenia, zástupcov vyvážajúcej krajiny a výrobcov Spoločenstva o začatí prešetrenia. Zúčastneným stranám bola poskytnutá príležitosť písomne predložiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v časovej lehote stanovenej v oznámení o začatí.

(6)

Čínska obchodná komora pre dovozcov a vývozcov kovov, minerálov a chemických látok (CCCMC), Združenie pre priemysel Spoločenstva (Euroalliages), dovozcovia/obchodníci, orgány niektorých nových členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 (ďalej len „EÚ 10“) a užívatelia kremíka v EÚ 10 predložili svoje stanoviská písomne. Všetkým stranám, ktoré o to požiadali v rámci časovej lehoty a ktoré preukázali, že existujú mimoriadne dôvody, prečo by mali byť vypočuté, bola priznaná možnosť byť vypočuté.

(7)

Komisia požiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné s cieľom stanovenia primeranosti platných opatrení.

B.   ZISTENIA VYPLÝVAJÚCE Z PREŠETRENIA A UKONČENIE ČIASTOČNÉHO PREDBEŽNÉHO SKÚMANIA

1.   Dovoz kremíka z ČĽR do EÚ 10

(8)

Prešetrenie preukázalo, že priemerné ročné zvýšenie objemu dovezeného kremíka z ČĽR do EÚ 10 podľa správy z Eurostatu bolo v roku 2001 a 2002 okolo 13 %. V roku 2003 sa v dôsledku značného nárastu v období od októbra do decembra objem dovozu zvýšil približne o 54 %.

(9)

Navyše, v porovnaní s rovnakým obdobím z predchádzajúceho roka tesne pred rozšírením, to znamená január až apríl 2004, bol zistený abnormálny nárast v objeme dovozu vo výške okolo 120 %.

(10)

Prešetrenie ďalej preukázalo, že dovoz kremíka z ČĽR do EÚ 10 po rozšírení poklesol. Pokles by sa dal vysvetliť abnormálnym nárastom v objeme dovezeného kremíka pred rozšírením.

(11)

Okrem toho, štatistiky o dovozoch do EÚ 10 v období po rozšírení naznačujú, že pokles v dovezenom objeme z ČĽR sa zhoduje s postupným nárastom v dovoze z Nórska a Brazílie, ako aj predaja z pätnástich členských štátov, ktoré tvorili Európsku úniu pred rozšírením (ďalej len „EÚ 15“).

2.   Dopyt po kremíku v EÚ 10

(12)

Dopyt po kremíku v EÚ 10 bol stanovený na základe odpočítania celkového vývozu od celkového dovozu. Je treba podotknúť, že v EÚ 10 nebola zverejnená žiadna výroba kremíka.

(13)

Ak zoberieme do úvahy abnormálne nárasty v objeme dovozu z ČĽR pred rozšírením, pre obdobie 2003 a 2004 bolo nevyhnutné vypracovať pre objem dovozu určité úpravy v snahe zistiť, ako by sa výšky dovozu v tých istých obdobiach vyvíjali, ak by neprišlo k rozšíreniu.

(14)

Z tohto pohľadu, priemerný ročný nárast v dovezenom objeme z ČĽR v rokoch 2001 a 2002 bol 13 %. Preto sa výška bežného dovozu z ČĽR v rokoch 2003 a 2004 stanovila na základe pripočítania 13 percentného ročného nárastu k objemu dovozu v predchádzajúcich rokoch, ktorý by sa za bežných okolností odhadoval ako výška dovozu počas týchto období, ak by nedošlo k rozšíreniu.

(15)

Pri uplatnení toho istého postupu, vývoz z EÚ 10 v roku 2004 sa odhadoval na základe sčítania celkového vývozu v roku 2003 a bežného nárastu vo výške 80 %, ktorý bol zhodnotený ako priemerný ročný nárast v objeme vývozu v rokoch 2002 a 2003.

Tabuľka 1

Dopyt po kremíku v EÚ 10

(v tonách)

Rok

2000

2001

2002

2003

2004 (odhadovaný)

Dovoz do EÚ 10

18 815

19 802

22 661

23 855 (odhadovaný)

26 957

Vývoz z EÚ 10

37

6

84

153

275

Celkový dopyt v EÚ 10

18 778

19 795

22 576

23 703

26 682

Zdroj: Eurostat a odhadované údaje pre roky 2003 a 2004.

(16)

V súvislosti s vyššie uvedeným sa zistilo, že dopyt v EÚ 10 je okolo 6 % z výšky dopytu v EÚ 15 tak, ako sa odhadovalo v poslednom prešetrovaní uplynutia platnosti antidumpingových opatrení pre dovoz kremíka s pôvodom v ČĽR vykonanom v nariadení (ES) č. 398/2004.

3.   Alternatívne zdroje pre dodávku kremíka na uspokojenie dopytu v EÚ 10

(17)

Šetrenie preukázalo, že existujú dostatočné potenciálne zdroje pre zásobovanie kremíkom, alternatívne ku zásobovaniu kremíkom z ČĽR, ktoré sú schopné uspokojiť dopyt v EÚ 10, a to dokonca i vtedy, ak by rozšírenie antidumpingového cla z EÚ 15 na 10 nových členských štátov spôsobilo úplné zastavenie alebo zníženie dovozu z ČĽR.

(18)

V EÚ 15 existuje okolo 18 000 ton možných zásob kremíka. Tento prepočet bol urobený na základe posledného skúmania uplynutia platnosti antidumpingových opatrení pre dovoz kremíka s pôvodom z ČĽR. Zistilo sa, že výroba kremíka v EÚ 15 v roku 2001 predstavovala okolo 148 000 ton. To isté skúmanie uplynutia platnosti preukázalo, že existuje okolo 166 000 ton výrobnej kapacity v EÚ 15, čo naznačuje voľnú kapacitu vo výške približne 18 000 ton.

(19)

Navyše, iné možné zdroje zásobovania kremíkom (nepodliehajúce antidumpingovým clám) sú, okrem iného, Nórsko (so zásobovacou kapacitou 18 000 ton), Brazília, Kanada a USA.

(20)

Ako bolo naznačené v odôvodnení č. 11, zistilo sa, že v období po rozšírení, to znamená máj až november 2004, pre ktoré Eurostat poskytol spoľahlivé údaje, dovozy z iných zdrojov, predovšetkým z Nórska a Brazílie, ako aj z predaja z EÚ 15 postupne narástli. Predaj z EÚ 15 sa v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2003 zvýšil štvornásobne, objem dovozu z Nórska sa zvýšil päťnásobne a z Brazílie šesťnásobne.

Tabuľka 2

Objemy dovozu do EÚ 10 z Nórska, Brazílie a predaj z EÚ 15

(v tonách)

Obdobie roka

Predaj z EÚ 15

Objemy dovozu z Nórska

Objemy dovozu z Brazílie

Máj–november 2003

2 070

238

152

Máj–november 2004

7 772

1 144

975

(21)

V súvislosti s vyššie uvedeným nie je najmenší dôvod sa domnievať, že na trhu EÚ 10 nastane nedostatok kremíka.

4.   Posúdenie vplyvu na náklady

(22)

Na základe konštatovania viacerých zainteresovaných strán, kremík je medziproduktom, ktorý sa využíva iba v niektorých spracovateľských odvetviach v nových členských štátoch, predovšetkým na výrobu druhotných hliníkových zliatin.

(23)

Výrobcovia hliníka v EÚ 10 potvrdzujú, že priemerný podiel kremíka spotrebovaný vo výrobnom procese druhotných hliníkových zliatin sa pohybuje v rozmedzí od 3 % do 13,5 %.

(24)

Prešetrenie preukázalo, že nárast v cene kremíka v EÚ 10 alebo prechod na iné, alternatívne zdroje dodávok bude mať pravdepodobne iba nepatrný dosah na výrobné náklady pre užívateľov v EÚ 10.

(25)

V súvislosti s vyššie uvedeným percentom spotreby kremíka vo výrobe druhotných hliníkových zliatin a za predpokladu, že antidumpingové clo na dovoz kremíka z ČĽR je 49 %, vplyv na náklady pre výrobcov druhotných hliníkových zliatin by sa pohyboval iba v rozmedzí od 1,47 % do 6,6 % celkových nákladov na výrobu druhotných hliníkových zliatin.

(26)

Niektoré zainteresované strany naznačili, že pri rozšírení antidumpingových opatrení na dovoz v EÚ 10 sa usilovali o alternatívne zdroje pre zásobovanie kremíkom, avšak takáto snaha o alternatívne zdroje vyústila do zvýšenia cien približne o 34 %. V tejto súvislosti sa zistilo, že vplyv na náklady pre výrobcov druhotných hliníkových zliatin by bol dokonca menší a spadal by do rozpätia od 1 % do 4,6 % celkových nákladov pre výrobu druhotných hliníkových zliatin.

5.   Pripomienky od zainteresovaných strán

(27)

Viacerí dovozcovia a užívatelia namietali, že na trhu EÚ 10 nastane nedostatok zásobovania kremíkom. Avšak ako bolo naznačené v úvodných ustanoveniach 11, 19 a 20, po rozšírení sa objem dovozu z ČĽR do EÚ 10 postupne nahrádza kremíkom s pôvodom v EÚ 15, Nórsku a Brazílii. Nie je preto dôvod sa domnievať, že na trhu EÚ 10 nastane nedostatok kremíka.

(28)

Istý užívateľ v EÚ 10, ako aj slovenské a slovinské orgány namietali, že kremík pochádzajúci z iných zdrojov ako z ČĽR je iný, pokiaľ ide o jeho kvalitu. V tejto súvislosti je treba poznamenať, že nariadenie (ES) č. 398/2004 o ukončení skúmania uplynutia platnosti antidumpingových opatrení uložených na dovoz kremíka s pôvodom v ČĽR a dovezeného do Spoločenstva, ako aj kremík vyrobený v Nórsku a kremík vyrobený v Spoločenstve výrobcami Spoločenstva, majú tie isté fyzikálne a chemické vlastnosti a to isté základné využitie. Preto sa hodnotia ako výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia. Bolo poznamenané, že pokiaľ ide o kvalitu, nie je potrebné robiť žiadne úpravy. Preto nie je dôvod sa domnievať, že čínsky dovoz kremíka do EÚ 10 nahradený dovozom z vyššie uvedených krajín by sa líšil v kvalite. Okrem toho, ako bolo vysvetlené v odôvodneniach č. 11, 19 a 20 tohto nariadenia, nárast v dovoze z iných krajín naznačuje, že výrobky sú nahraditeľné.

(29)

Ten istý užívateľ takisto namietal, že vplyv na náklady pre výrobcov druhotných hliníkových zliatin pri nízkom ziskovom rozpätí v tom istom priemyselnom odvetví nie je zanedbateľný. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v odôvodneniach č. 25 a 26 bolo zhrnuté, že dosah rozšírenia anidumpingových opatrení na užívateľov kremíka v EÚ 10 bude obmedzený, s minimálnym nárastom 6,6 % v celkových nákladoch pre výrobu druhotných hliníkových zliatin. Avšak toto nebol presvedčivý dôvod na to, aby sa zavedením prechodných úpravami modifikovali existujúce opatrenia. V skutočnosti sa tento dosah z hľadiska materiálnej stránky nelíšil od dosahu odhadovaného v EÚ 15 počas skúmania, ktoré viedlo k zavedeniu konečných opatrení v roku 2004, pričom sa skonštatovalo, že platné opatrenia by na užívateľov nemali mať významný vplyv.

6.   Záver

(30)

Ak zoberieme do úvahy obmedzený dosah cla na náklady pre výrobu hliníkových zliatin v EÚ 10 a existenciu alternatívnych zdrojov pre zásobovanie EÚ 10, možno konštatovať, že rozšírenie existujúcich opatrení z EÚ 15 na EÚ 10 by pravdepodobne nespôsobilo náhly a neprimerane negatívny dosah na zainteresované strany, vrátane užívateľov, distribútorov a spotrebiteľov. Preto žiadne prechodné úpravy nie sú opodstatnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastočné predbežné skúmanie antidumpigových opatrení uplatniteľných na dovoz kremíka s pôvodom z Čínskej ľudovej republiky začaté v súlade s článkom 11 ods. 3 a článkom 22 písm. c) nariadenia (ES) č. 384/96 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2005

Za Radu

predseda

J.-L. SCHILTZ


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ C 70, 20.3.2004, s. 15.


26.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 786/2005

z 25. mája 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 25. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

77,3

204

85,3

212

97,2

999

86,6

0707 00 05

052

98,3

204

30,3

999

64,3

0709 90 70

052

91,9

624

50,3

999

71,1

0805 10 20

052

40,8

204

37,6

212

108,2

220

46,5

388

63,6

400

48,8

528

45,4

624

59,1

999

56,3

0805 50 10

052

107,2

388

60,1

524

56,8

528

64,4

624

64,9

999

70,7

0808 10 80

388

92,2

400

94,3

404

78,7

508

57,3

512

70,0

524

64,3

528

66,5

720

49,9

804

96,5

999

74,4

0809 20 95

400

432,0

999

432,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


26.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 787/2005

z 25. mája 2005

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT-India, boli v týždni od 16. do 20. mája 2005 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 16. do 20. mája 2005 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 16.–20.5.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Dosiahnutý

Kongo

100

 

Fidži

0

Dosiahnutý

Guyana

0

Dosiahnutý

India

100

 

Pobrežie Slonoviny

26,3398

Dosiahnutý

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Dosiahnutý

Maurícius

0

Dosiahnutý

Mozambik

0

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

0

Dosiahnutý

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Hospodársky rok 2005/2006

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 16.–20.5.2005

Limit

Barbados

 

Belize

100

 

Kongo

 

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

 

Pobrežie Slonoviny

 

Jamajka

 

Keňa

 

Madagaskar

 

Malawi

100

 

Maurícius

100

 

Mozambik

100

 

Sv.Krištof a Nevis

 

Svazijsko

100

 

Tanzánia

 

Trinidad a Tobago

 

Zambia

 

Zimbabwe

100

 

Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 16.–20.5.2005

Limit

India

0

Dosiahnutý

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 16.–20.5.2005

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

0

Dosiahnutý

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


26.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 788/2005

z 25. mája 2005,

ktorým sa určuje konečná miera náhrady a percentuálny podiel výdaja vývozných povolení systému B na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 o podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 v oblasti vývozných náhrad za ovocie a zeleninu (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 7,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 291/2005 (3) určilo smerné množstvá, na ktoré sa môžu vývozné povolenia systému B vydať.

(2)

Pre povolenia systému B na rajčiny, pomaranče, citróny, stolové hrozno a jablká, o ktoré boli žiadosti podané od 16. marca 2005 do 13. mája 2005, sa má určiť definitívna miera náhrad na úrovni smernej miery a určiť percentuálny podiel na vydanie požadovaných množstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o vývozné povolenia systému B, vydané na základe článku 1 nariadenia (ES) č. 291/2005 medzi 16. marca 2005 a 13. mája 2005, sú percentuálne podiely vydania a miera uplatniteľných náhrad určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 49, 22.2.2005, s. 4.


PRÍLOHA

Percentuálny podiel požadovaných množstiev a miera uplatniteľných náhrad pre povolenia systému B, o ktoré bolo požiadané od 16. marca 2005 do 13. mája 2005 (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

Produkt

Miera náhrad

(EUR/t netto)

Percentuálny podiel vydania požadovaných množstiev

Rajčiny

30

100 %

Pomaranče

35

100 %

Citróny

55

100 %

Jablká

37

100 %


26.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 789/2005

z 25. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1858/93, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v súvislosti s plánom pomoci na kompenzáciu straty výnosov z predaja v odvetví banánov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi (1), a najmä na jeho článok 14,

keďže:

(1)

Článok 7 nariadenia Komisie (EHS) č. 1858/93 (2) stanovil pravidlá uplatňovania nariadenia (EHS) č. 404/93, pokiaľ ide o predkladanie žiadostí o preddavky, ako aj o výplatu zostatku pomoci na kompenzáciu strát výnosov z predaja v odvetví banánov, ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia (EHS) č. 404/93. Na účely dobrého riadenia a s cieľom získať čo najskôr, na konci roka, všetky údaje a informácie potrebné najmä na určenie pomoci, mali by sa stanoviť sankcie v prípade žiadostí o výplatu zostatku pomoci, ktoré boli predložené s oneskorením.

(2)

Tiež by sa mali spresniť podporné dokumenty, ktoré je potrebné priložiť k žiadostiam a stanoviť, že tieto dokumenty musia poskytovať dôkaz o predaji tovaru, najmä o jeho prijatí kupujúcim.

(3)

V dôsledku toho je potrebné nariadenie (EHS) č. 1858/93 zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre banány,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7 nariadenia (EHS) č. 1858/93 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 2 písm. b) sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Predložením žiadosti o výplatu zostatku pomoci po dni uvedenom v prvom pododseku písm. b) sa čiastka zostatku, na ktorú by mal producent právo pri predložení žiadosti v stanovenom termíne, znižuje o 1 % za každý pracovný deň. Ak oneskorenie prekročí pätnásť dní, žiadosť sa neprijme.

Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže príslušný orgán prijať žiadosti o výplatu zostatku, predložené po dni uvedenom v prvom pododseku písm. b), ak toto oneskorenie nie je prekážkou overeniam stanoveným v článku 10 ods. 1. V takomto prípade sa ustanovenia predchádzajúceho pododseku neuplatňujú.“

2.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   K žiadostiam musia byť priložené tieto dokumenty:

osvedčenia o zhode alebo prípadne osvedčenie o oslobodení, uvedené v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2898/95 (3),

predajné faktúry,

v prípade banánov predávaných mimo produkčnej oblasti dokumenty týkajúce sa prepravy.

Predložené dokumenty musia poskytovať dôkaz o prijatí tovaru kupujúcim.

3.

Vkladá sa tento odsek 4a:

„4a.   Žiadosti, ktoré neobsahujú informácie uvedené v odseku 3 a ku ktorým nie sú priložené podporné dokumenty a dôkazy uvedené v odseku 4, sa neprijímajú.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 2 a 3 sa však po prvýkrát uplatnia pre žiadosti o preddavky týkajúce sa množstiev predaných počas mája a júna 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 170, 13.7.1993, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 471/2001 (Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 52).

(3)  Ú. v. ES L 304, 16.12.1995, s. 17.“


26.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 790/2005

z 25. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 ustanovuje, že spoločné obchodné normy sa môžu určovať pre produkty alebo skupiny týchto produktov uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia.

(2)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 104/2000 uvádza určité druhy, na ktoré sa vzťahujú intervenčné mechanizmy. Akt o pristúpení z roku 2003 ustanovil, že do tejto prílohy sa majú doplniť šproty.

(3)

Stanovenie spoločných obchodných noriem harmonizovaných v Spoločenstve má mimoriadny význam pre riadne fungovanie intervenčných mechanizmov ustanovených v nariadení (ES) č. 104/2000.

(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 z 26. novembra 1996, ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu (2), nestanovuje normy pre šproty. Uvedené nariadenie by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa vzťahovalo aj na šproty.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2406/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

šproty (Sprattus sprattus)“.

2.

Prílohy I a II sa menia a dopĺňajú takto:

a)

Do prílohy I časti B (Modré ryby) sa dopĺňa druh „šproty“.

b)

Do prílohy II sa dopĺňajú údaje stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2005

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 334, 23.12.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Hmotnostné triedy

Minimálne veľkosti, ktoré sa musia dodržiavať podľa podmienok stanovených v nariadeniach uvedených v článku 7

Druhy

Veľkosť

Hmotnosť ryby v kg

Počet rýb/kg

Oblasť

Geografická oblasť

Minimálna veľkosť

Šproty

(Sprattus sprattus)

1

0,004 a viac

250 alebo menej

 

 

 


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

26.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/17


ROZHODNUTIE RADY 2005/395/SZBP

z 10. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/80/SZBP o zriadení Vojenského štábu Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207 ods. 2,

keďže:

(1)

Súčasná organizácia a štruktúra Vojenského štábu Európskej únie (VŠEÚ) nezohľadňuje mnohé jeho nové úlohy.

(2)

Pokiaľ ide o vedenie samostatných vojenských operácií, Rada môže navyše za istých okolností po porade s Vojenským výborom EÚ rozhodnúť o použití kolektívnej kapacity VŠEÚ, najmä ak je potrebná spoločná civilno-vojenská reakcia alebo ak nie je určené národné veliteľstvo.

(3)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť mandát a organizáciu VŠEÚ.

(4)

Dňa 12. apríla 2005 Politický a bezpečnostný výbor odporučil, aby sa mandát a organizácia VŠEÚ zmenili a doplnili.

(5)

Rozhodnutie 2001/80/SZBP (1) by sa preto malo zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie 2001/80/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Mandát a organizácia Vojenského štábu Európskej únie sú vymedzené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Členovia Vojenského štábu Európskej únie podliehajú pravidlám, ktoré sú ustanovené v rozhodnutí Rady č. 2003/479/ES zo 16. júna 2003 o pravidlách pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady (2).

3.

Príloha k rozhodnutiu 2001/80/SZBP sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. mája 2005

Za Radu

predseda

J. KRECKÉ


(1)  Ú. v. ES L 27, 30.1.2001, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 160, 28.6.2003, s. 72.“


PRÍLOHA

MANDÁT A ORGANIZÁCIA VOJENSKÉHO ŠTÁBU EURÓPSKEJ ÚNIE (VŠEÚ)

1.   Úvod

Členské štáty EÚ sa v Helsinkách rozhodli zriadiť v rámci Rady nové stále politické a vojenské orgány, ktoré EÚ umožnia v plnom rozsahu prevziať zodpovednosť za predchádzanie konfliktom a za úlohy krízového riadenia vymedzené v Zmluve o Európskej únii (Zmluva o EÚ). Ako je ustanovené v správe zo zasadania v Helsinkách, VŠEÚ „v rámci štruktúr Rady poskytuje odborné vojenské znalosti a podporu SEBOP vrátane vedenia vojenských operácií krízového riadenia vedených EÚ“.

Na svojom zasadnutí 12. a 13. decembra 2003 Európska Rada uvítala dokument s názvom „Európska obrana: konzultácie NATO/EÚ, plánovanie a operácie“. V dňoch 16. a 17. decembra 2004 Európska Rada odsúhlasila podrobné návrhy na vykonávanie tohto dokumentu. Mandát VŠEÚ sa vymedzuje takto:

2.   Misia

Vojenský štáb vykonáva včasné varovanie, vyhodnotenie situácie a strategické plánovanie pre misie a úlohy ustanovené v článku 17 ods. 2 Zmluvy o EÚ vrátane tých, ktoré vymedzuje Európska bezpečnostná stratégia. Patrí sem aj určovanie európskych vnútroštátnych a mnohonárodných síl a vykonávanie politík a rozhodnutí nariadených Vojenským výborom Európskej únie (VVEÚ).

3.   Postavenie

Vojenský štáb je zdrojom odborných vojenských znalostí EÚ.

Zaisťuje spojenie medzi VVEÚ na jednej strane a vojenskými zdrojmi, ktoré sú EÚ k dispozícii, na druhej strane a poskytuje odborné vojenské znalosti orgánom EÚ pod vedením VVEÚ.

Vykonáva tri hlavné operačné funkcie: včasné varovanie, vyhodnotenie situácie a strategické plánovanie.

Zabezpečuje funkciu včasného varovania. Plánuje, vyhodnocuje a vydáva odporúčania, ktoré sa týkajú koncepcie krízového riadenia a všeobecnej vojenskej stratégie, a vykonáva rozhodnutia a usmernenie VVEÚ.

Pomáha VVEÚ pri vyhodnocovaní situácie a vojenských hľadiskách strategického plánovania (1) v plnom rozsahu misií a úloh ustanovených v článku 17 ods. 2 Zmluvy o EÚ vrátane tých, ktoré vymedzuje Európska bezpečnostná stratégia, vo všetkých prípadoch operácií vedených EÚ bez ohľadu na to, či EÚ využije prostriedky a kapacity NATO alebo nie.

Podporuje [na žiadosť generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca alebo Politického a bezpečnostného výboru (PBV)] dočasné misie do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, s cieľom poskytnúť požadované poradenstvo a pomoc vo vojenských hľadiskách predchádzania konfliktom, krízového riadenia a stabilizačných operácií po ukončení konfliktu.

Prispieva k procesu vypracovania, vyhodnocovania a preskúmavania cieľov možností, s ohľadom na potrebu dotknutých členských štátov zabezpečiť súdržnosť s procesom plánovania obrany NATO (DPP) a s procesom plánovania a kontroly (PARP) partnerstva za mier (PfP) v súlade s dohodnutými postupmi.

Úzko spolupracuje s Európskou obrannou agentúrou.

Zodpovedá za sledovanie, vyhodnocovanie a vydávanie odporúčaní o silách a kapacitách, ktoré EÚ poskytujú členské štáty na výcvik, cvičenia a interoperabilitu.

Udržiava kapacitu na posilnenie národného veliteľstva povereného vykonaním samostatnej operácie EÚ, a to najmä prostredníctvom civilno-vojenskej bunky.

Prostredníctvom civilno-vojenskej bunky zodpovedá za vytvorenie potrebnej kapacity na plánovanie a vedenie samostatnej vojenskej operácie EÚ a v rámci VŠEÚ udržiava potrebné prostriedky na rýchle vytvorenie operačného centra pre konkrétnu operáciu, najmä ak je potrebná spoločná civilno-vojenská reakcia, alebo ak nie je určené národné veliteľstvo, keď Rada po porade s VVEÚ o takejto operácii rozhodla.

4.   Úlohy

Pod vedením VVEÚ poskytuje odborné vojenské znalosti generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi a orgánom EÚ.

Sleduje potenciálne krízy, pričom sa spolieha na vhodné vnútroštátne a mnohonárodné spravodajské služby.

Dodáva vojenské informácie do situačného centra a prijíma výsledok ich spracovania.

Vykonáva vojenské hľadiská strategického predbežného plánovania.

Určuje a eviduje európske vnútroštátne a mnohonárodné sily pre operácie vedené EÚ v spolupráci s NATO.

Prispieva k rozvoju a príprave (vrátane výcviku a cvičení) vnútroštátnych a mnohonárodných síl, ktoré EÚ poskytujú členské štáty. Úprava vzťahu s NATO je vymedzená v príslušných dokumentoch.

Organizuje a koordinuje postupy s vnútroštátnymi a mnohonárodnými veliteľstvami vrátane veliteľstiev NATO, ktoré sú k dispozícii EÚ, pričom zaisťuje v čo možno najvyššej miere súlad s postupmi NATO.

Prispieva k vojenským hľadiskám boja proti terorizmu na úrovni EBOP.

Prispieva k tvorbe koncepcií, doktríny, plánov a postupov na využitie vojenských prostriedkov a kapacít pre operácie riešiace dôsledky prírodných katastrôf alebo katastrôf spôsobených ľudskou činnosťou.

Plánuje, navrhuje, riadi a vyhodnocuje vojenské hľadiská postupov krízového riadenia EÚ vrátane uplatňovania postupov EÚ/NATO.

Zúčastňuje sa na finančných odhadoch nákladov na operácie a cvičenia.

Udržuje styk s vnútroštátnymi veliteľstvami a mnohonárodnými veliteľstvami mnohonárodných síl.

Nadväzuje trvalé vzťahy s NATO podľa „Stálych dojednaní medzi EÚ a NATO“.

Je hostiteľom styčného tímu NATO pri VŠEÚ a udržiava jednotku EÚ pri SHAPE v súlade so správou predsedníctva o EBOP, ktorú Rada prijala 13. decembra 2004.

Nadväzuje zodpovedajúce vzťahy s určenými partnermi v OSN, ako aj v iných medzinárodných organizáciách vrátane OBSE a AÚ, podliehajúc súhlasu týchto organizácií.

Prispieva k nevyhnutnému komplexnému procesu, ktorý vyhodnocuje nadobudnuté skúsenosti.

Úlohy, ktoré vykonáva civilno-vojenská bunka:

vykonáva strategické plánovanie výnimočnej situácie na podnet generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca alebo PBV,

prispieva k vytvoreniu súboru doktríny/koncepcií, pričom využíva skúsenosti z civilno-vojenských operácií a cvičení,

pripravuje koncepcie a postupy pre operačné centrum EÚ a zabezpečuje dostupnosť a pripravenosť ľudských zdrojov, zariadenia a vybavenia operačného centra pre operácie, výcvik a cvičenia,

zabezpečuje údržbu, modernizáciu a výmenu zariadenia operačného centra EÚ a údržbu prevádzkových priestorov.

a)   Ďalšie úlohy v situáciách krízového riadenia:

Požaduje a spracováva osobitné informácie od spravodajských organizácií a iné dôležité informácie zo všetkých dostupných zdrojov,

Podporuje VVEÚ v prispievaní k prvotnému plánovaciemu usmerneniu a plánovacím smerniciam PBV,

Rozvíja a stanovuje priority vojenských strategických riešení, ktoré tvoria základ vojenského poradenstva VVEÚ pre PBV:

definovaním počiatočných všeobecných riešení,

vyhľadávaním vhodnej pomoci pri plánovaní u vonkajších zdrojov, ktoré analyzujú a ďalej rozvíjajú tieto riešenia podrobnejšie,

vyhodnocovaním výsledkov tejto podrobnejšej práce a zadávaním akýchkoľvek ďalších prác, ktoré by mohli byť potrebné,

predkladaním VVEÚ celkového hodnotenia s prípadným uvedením priorít a odporúčaní.

V spolupráci s vnútroštátnymi plánovacími štábmi a podľa potreby tiež s NATO určuje sily, ktoré by sa mohli zúčastniť prípadných operácií vedených EÚ.

Pomáha veliteľovi operácie pri technických výmenách s tretími krajinami, ktoré ponúkajú vojenský potenciál do operácií vedených EÚ, a pri príprave konferencie o vytváraní ozbrojených síl.

Naďalej sleduje krízové situácie.

Úlohy, ktoré vykonáva civilno-vojenská bunka:

na žiadosť DGE adresovanú generálnemu riaditeľovi VŠEÚ (GRVŠEÚ) poskytuje pomoc pri politicko-vojenskom strategickom plánovaní krízových opatrení vykonávanom pod vedením DGE (príprava koncepcie riadenia krízy, jednotnej akcie...),

prispieva k strategickému plánovaniu krízových opatrení pre spoločné civilno-vojenské operácie vytváraním strategických riešení, ako ustanovujú postupy krízového riadenia. Toto plánovanie podlieha priamemu vedeniu GRVŠEÚ a DGE a celkovému vedeniu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca,

na žiadosť DGE adresovanú GRVŠEÚ poskytuje pomoc pri civilnom strategickom plánovaní krízových opatrení vykonávanom pod vedením DGE (príprava policajného strategického opatrenia, civilného strategického opatrenia atď.);

b)   Ďalšie úlohy počas operácií:

VŠEÚ pod vedením VVEÚ trvalo sleduje všetky vojenské hľadiská operácií. Vykonáva strategickú analýzu v spolupráci s vymenovaným veliteľom operácie, aby podporil VVEÚ v jeho poradnej úlohe vo vzťahu k PBV, poverenému strategickým usmerňovaním,

s ohľadom na politický a operačný vývoj poskytuje VVEÚ nové riešenia, ktoré tvoria základ vojenského poradenstva VVEÚ pre PBV,

prispieva k posilneniu kľúčového jadra a, v prípade potreby, k ďalšiemu rozširovaniu operačného centra EÚ,

úlohy, ktoré vykonáva civilno-vojenská bunka:

je stálym kľúčovým jadrom operačného centra EÚ,

pomáha pri koordinácii civilných operácií. Takéto operácie sa uskutočňujú pod vedením DGE. Pomáha pri plánovaní, podpore (vrátane možného využitia vojenských prostriedkov) a vedení civilných operácií (strategickú funkciu si ponecháva DGE).

5.   Organizácia

Pracuje pod vojenským velením VVEÚ, ktorému podáva hlásenia.

VŠEÚ je oddelením Sekretariátu Rady, ktoré priamo podlieha generálnemu tajomníkovi/vysokému splnomocnencovi a úzko spolupracuje s inými oddeleniami Sekretariátu Rady.

VŠEÚ riadi generálny riaditeľ (GRVŠEÚ), trojhviezdičkový generál.

Skladá sa z personálu prideleného členskými štátmi, ktorý vykonáva funkcie na medzinárodnej úrovni, v súlade s pravidlami pridelenia národných expertov a vojenského personálu na Generálny sekretariát Rady, ako aj zo štátnych úradníkov, ktorých prideľuje GSR a Komisia. S cieľom zlepšiť výberové konanie sa víta, ak členské štáty predstavia viac než jedného kandidáta na každú pozíciu, o ktorú sa uchádzajú.

VŠEÚ je organizovaný tak, ako je uvedené v dodatku, aby bol schopný obsiahnuť celé spektrum misií a úloh.

V situáciách krízového riadenia alebo pri cvičeniach môže VŠEÚ vytvárať krízové akčné tímy, ktoré čerpajú z vlastných odborných znalostí, ľudských zdrojov a infraštruktúry. Okrem toho si môže prostredníctvom VVEÚ od členských štátov EÚ podľa potreby vyžiadať ľudské zdroje na účely dočasného rozšírenia.

Misiu, funkciu a organizáciu civilno-vojenskej bunky, ako aj usporiadanie operačného centra schválila Rada 13. decembra a odsúhlasila Európska Rada na zasadnutí 16.–17. decembra 2004. VVEÚ poskytne prostredníctvom GRVŠEÚ usmernenie pre vojenské činnosti, ktoré vykonáva civilno-vojenská bunka. Prispenie bunky k civilným hľadiskám krízového riadenia ostáva v rámci funkčnej zodpovednosti DGE. Podávanie správ o týchto činnostiach Výboru pre civilné aspekty krízového riadenia (CIVCOM) je v súlade so zavedenými postupmi pre civilné hľadiská krízového riadenia.

6.   Vzťahy s tretími krajinami

Vzťahy medzi VŠEÚ a európskymi členmi NATO, ktorí nie sú členmi EÚ, inými tretími štátmi a kandidátmi na pristúpenie k EÚ sú vymedzené v príslušných dokumentoch o vzťahoch EÚ s tretími krajinami.


(1)  Predbežné vymedzenie pojmov:

Strategické plánovanie: plánovacie činnosti, ktoré sa začínajú s nástupom krízy a končia sa, keď politické orgány EÚ schvália vojenské strategické riešenie alebo súbor vojenských strategických riešení. Proces strategického plánovania zahŕňa vyhodnotenie vojenskej situácie, definovanie politicko-vojenského rámca a vytvorenie vojenských strategických riešení.

Vojenské strategické riešenie: možná vojenská akcia zameraná na dosiahnutie politicko-vojenských cieľov stanovených v politicko-vojenskom rámci. Vojenské strategické riešenie zahŕňa načrtnutie vojenského riešenia, požadovaných zdrojov, obmedzení a odporúčaní pre výber veliteľa operácie a operačného veliteľstva.

DODATOK

NÁČRT ORGANIZÁCIE VŠEÚ

Image

SKRATKY

A

ACOS

Zástupca veliteľa vojenského štábu

ADMIN

Administratívny útvar

C

CMUE

Vojenský výbor Európskej únie (VVEÚ)

CIS

Oddelenie komunikačných a informačných systémov

CIV/MIL

Civilno-vojenská bunka

CIVCOM

Výbor pre civilné aspekty krízového riadenia

CMC SPT

Pomocný útvar predsedu Vojenského výboru Európskej únie

CMSP

Civilno-vojenský strategický plánovací útvar

CONOPS

Koncepcia operácií

CRP/COP

Útvar plánovania krízových opatrení/bežných operácií

D

DDG/COS

Zástupca generálneho riaditeľa/veliteľ Vojenského štábu Európskej únie

DGEUMS

Generálny riaditeľ Vojenského štábu Európskej únie (GRVŠEÚ)

DOC/CON

Útvar doktríny a koncepcií

E

EUME

Vojenský štáb Európskej únie (VŠEÚ)

EXE/TRG/ANL

Útvar cvičení, výcviku a analýzy

EX OFFICE

Výkonný úrad

F

FOR/CAP

Útvar pripravenosti síl a rozvoja spôsobilosti

I

INT

Spravodajské oddelenie

INT POL

Útvar spravodajskej politiky

ITS

Útvar informačných technológií a bezpečnosti

L

LEGAL

Právny poradca

LOG

Útvar logistiky

LOG/RES

Oddelenie logistiky a zdrojov

O

OCPS

Stáli zamestnanci operačného centra

OHQ

Operačné veliteľstvo

OPLAN

Operačný plán

OPSCEN

Operačné centrum

OPS/EXE

Oddelenie operácií a cvičení

P

PCMUE

Predseda Vojenského výboru Európskej únie (PVVEÚ)

PERS

Personálne oddelenie

POL

Útvar politiky

POL/PLS

Oddelenie politiky a plánovania

POL/REQ

Útvar politiky a požiadaviek

PRD

Výrobný útvar

R

REQ

Útvar požiadaviek

RES/SPT

Útvar podpory zdrojov

U

UN MLO

Vojenský styčný dôstojník Organizácie Spojených národov