ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 131

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
25. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 778/2005 z 23. mája 2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy oxidu horečnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 779/2005 z 23. mája 2005 o ukončení čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz karbidu kremíka s pôvodom na Ukrajine

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 780/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 781/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch ( 1 )

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 783/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch ( 1 )

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 784/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa prijímajú výnimky z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o Litvu, Poľsko a Švédsko ( 1 )

42

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie č. 1/2005 Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami z 25. februára 2005 týkajúce sa dodatku 1 písm. B bod 9 prílohy 7

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 778/2005

z 23. mája 2005,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy oxidu horečnatého s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho Spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Na základe preskúmania ukončenia platnosti Rada zaviedla nariadením Rady (ES) č. 1334/1999 (2) konečné antidumpingové opatrenia na dovozy oxidu horečnatého (ďalej len „príslušný výrobok“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) Tieto opatrenia nadobudli formu minimálnej dovoznej ceny. Rada na základe predbežného preskúmania nariadením (ES) č. 985/2003 (3), zmenila a doplnila formu platných antidumpingových opatrení, a to tak, že zachovala minimálnu cenu, ale s výhradou špecifických podmienok a vo všetkých ostatných prípadoch uložila clo ad valorem vo výške 27,1 %.

(2)

Treba poznamenať, že pôvodné opatrenia boli zavedené nariadením Rady (ES) č. 1473/93 (4) (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“).

B.   SÚČASNÉ PREŠETROVANIE

(3)

Na základe uverejnenia oznamu o blížiacom sa ukončení platnosti antidumpingových opatrení na dovoz oxidu horečnatého s pôvodom v ČĽR (5), dostala Komisia žiadosť o preskúmanie ukončenia platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia. Žiadosť podal Eurométaux (ďalej len „žiadateľ“) 9. marca 2004 v mene výrobcov, ktorí predstavujú väčšiu časť, v tomto prípade 96 % celkovej výroby oxidu horečnatého v Spoločenstve. V žiadosti sa uvádza, že ukončenie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmu vo výrobnom odvetví Spoločenstva.

(4)

Komisia po porade s Poradným výborom dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania ukončenia platnosti, oznámila začatie preskúmania (6), podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia a začala prešetrovanie.

(5)

Komisia oficiálne informovala výrobcov Spoločenstva, ktorí podali žiadosť, ostatných výrobcov Spoločenstva, ktorí ju podporili, vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, dovozcov/obchodníkov, užívateľské výrobné odvetvia, o ktorých mala vedomosť, že sa ich to týka, ako aj predstaviteľov čínskej vlády o začatí preskúmania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí.

(6)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých mala vedomosť, že sa ich to týka, a tým, ktoré si vyžiadali dotazník v lehote stanovenej v oznámení o začatí.

(7)

Vzhľadom na zjavne veľký počet vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a dovozcov príslušného produktu sa v oznámení o začatí preskúmania počítalo s výberom vzoriek podľa článku 17 základného nariadenia. Na to, aby Komisia mohla rozhodnúť, či je výber vzoriek potrebný, a ak je, vybrať vzorku, rozoslala dotazníky, v ktorých žiadala o špecifické informácie o priemernom objeme predaja a cenách každého vyvážajúceho výrobcu a dovozcu, ktorého sa to týka. Od žiadneho vyvážajúceho výrobcu alebo dovozcu nedostala odpoveď. Preto rozhodla, že výber vzoriek nie je potrebný.

(8)

Dotazníky boli okrem toho zaslané všetkým výrobcom v Spojených štátoch amerických (USA), Austrálii a Indii (možné analogické krajiny), o ktorých Komisia vedela.

(9)

Komisia dostala vyplnené dotazníky od štyroch výrobcov Spoločenstva, ktorí podali žiadosť, a jedného výrobcu v analogickej krajine, a to USA.

(10)

Komisia si vyžiadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely stanovenia pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy a stanovenie záujmu Spoločenstva. Overovanie na mieste sa uskutočnilo v priestoroch týchto spoločností:

 

Výrobcovia Spoločenstva

Grecian Magnesite S.A., Athens, Grécko

Magnesitas Navarras, S.A., Pamplona, Španielsko

Magnesitas de Rubian, S.A., Sarria (Lugo), Španielsko

Styromag GmbH, St Katharein an der Laming, Rakúsko

 

Výrobca v analogickej krajine

Premier Chemicals, LLC, King of Prussia, Pennsylvania, USA

(11)

Prešetrovanie ohľadne pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2003 do 31. marca 2004 (ďalej len „OP“). Skúmanie trendov relevantných pre posúdenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opakovaného výskytu ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2000 do konca OP (ďalej len „posudzované obdobie“).

C.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(12)

Príslušný výrobok je ten istý výrobok ako v predošlých prešetrovaniach, ktoré viedli k uloženiu v súčasnosti platných opatrení, to znamená oxid horečnatý, a to prírodný kalcinovaný uhličitan horečnatý (magnezit) patriaci pod číselný znak KN ex 2519 90 90 (číselný znak TARIC 25199090*10).

(13)

Oxid horečnatý sa spracováva z uhličitanu horečnatého alebo magnezitu, ktorý sa vyskytuje v prírode. Aby bolo možné vyrobiť oxid horečnatý, magnezit sa musí ťažiť, drviť, triediť a potom spekať v peci pri teplotách od 700 do 1 000 °C. Výsledkom je oxid horečnatý s rôznym obsahom oxidu horečnatého alebo rôznej kvality. Najdôležitejšími prímesami v oxide horečnatom sú SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO a B2O3 (oxid kremičitý, oxid železitý, oxid hlinitý, oxid vápenatý a oxid boritý). Oxid horečnatý sa používa hlavne v poľnohospodárstve do krmív pre zvieratá alebo ako hnojivo a na priemyselné použitie v stavebnom priemysle na podlahové a izolačné dosky, ako aj v odvetviach výroby celulózy, papiera, chemikálií, liečiv, prísad spomaľujúcich horenie, brusív a na ochranu životného prostredia.

(14)

Tak, ako bolo stanovené v predošlých prešetrovaniach, aj toto prešetrovanie potvrdilo, že výrobky, ktoré vyváža ČĽR, a výrobky, ktoré vyrábajú a predávajú výrobcovia Spoločenstva na trhu Spoločenstva a výrobca v analogickej krajine na domácom trhu analogickej krajiny, majú rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a konečné použitie, a preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

D.   PRAVDEPODOBNOSŤ POKRAČOVANIA DUMPINGU

(15)

V súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia sa skúmalo, či by skončenie platnosti opatrení pravdepodobne viedlo k pokračovaniu dumpingu.

(16)

Vzhľadom na chýbajúcu spoluprácu zo strany čínskych vyvážajúcich výrobcov alebo dovozcov do Spoločenstva muselo toto skúmanie vychádzať z informácií, ktoré mala Komisia k dispozícii z iných zdrojov. V tejto súvislosti a v súlade s ustanoveniami článku 18 základného nariadenia sa použili údaje Eurostatu s osemčíselným znakom KN a desaťčíselným znakom TARIC a odsúhlasili sa s inými zdrojmi.

(17)

Treba poznamenať, že príslušné údaje Eurostatu s osemčíselným znakom KN zahrnujú iné výrobky ako príslušný výrobok, zatiaľ čo údaje za posudzované obdobie s desaťčíselným znakom TARIC nezahrnujú desať pristupujúcich krajín.

(18)

Z toho dôvodu sa údaje Eurostatu s desaťčíselným znakom TARIC použili pre pätnásť členských štátov, ktoré tvorili Európsku úniu pred rozšírením, zatiaľ čo údaje Eurostatu s osemčíselným znakom KN sa použili pre desať nových členských štátov. Okrem toho, údaje Eurostatu s osemčíselným znakom KN, ktoré sa použili pre desať nových členských štátov, boli upravené pomocou odpočítania percentuálneho rozdielu medzi údajmi s osemčíselným znakom KN a desaťčíselným znakom TARIC, ktorý vykazovalo desať nových členských štátov v šesťmesačnom období po rozšírení s cieľom vylúčiť iné výrobky ako príslušný výrobok.

(19)

Na základe upravených údajov TARIC sa zistilo, že počas OP sa do Spoločenstva z ČĽR doviezlo 115 225 ton oxidu horečnatého, to znamená približne 29 % spotreby Spoločenstva.

(20)

Počas OP v rámci predošlého preskúmania ukončenia platnosti antidumpingových opatrení dosahoval objem dovozu čínskeho oxidu horečnatého do Spoločenstva 110 592 ton, to znamená približne 31 % spotreby Spoločenstva.

(21)

Treba poznamenať, že vzhľadom na to, že sa Spoločenstvo rozšírilo na dvadsaťpäť členských štátov, nie je možné porovnávať objemy vývozu a podiely vývozu na trhu v predošlom a súčasnom preskúmaní ukončenia platnosti antidumpingových opatrení.

(22)

V súlade s článkom 11 ods. 9 základného nariadenia použila Komisia rovnakú metodiku ako v pôvodnom prešetrovaní. Treba pripomenúť, že v pôvodnom prešetrovaní bolo stanovené dumpingové rozpätie 27,1 %.

(23)

Vzhľadom na to, že v ČĽR dochádza k transformácii ekonomiky, normálna hodnota musela vychádzať z informácií získaných vo vhodnej tretej krajine s trhovým hospodárstvom v súlade s článkom 2 ods. 7 základného nariadenia.

(24)

Nakoľko v predošlom preskúmaní ukončenia platnosti bola ako analogická krajina na účely stanovenia normálnej hodnoty vybraná India, indickým výrobcom bola zaslaná žiadosť o spoluprácu. Okrem toho, žiadosť o spoluprácu bola tiež adresovaná všetkým známym výrobcom v Austrálii a USA, ktoré boli v žiadosti o preskúmanie ukončenia platnosti navrhnuté ako možné analogické krajiny.

(25)

Jeden indický výrobca súhlasil so spoluprácou, ale nezaslal vyplnený dotazník. Jeden austrálsky výrobca odpovedal, ale vyhlásil, že nemá možnosť pomôcť Komisii s požadovanými informáciami. Iba jeden výrobca z USA súhlasil s tým, že poskytne požadované informácie.

(26)

V súvislosti s USA sa zistilo, že na trhu Spojených štátov je dostatočne silná hospodárska súťaž. Skutočne, na dovozy oxidu horečnatého nie sú uložené žiadne antidumpingové clá, dovážajú sa značné objemy príslušného výrobku z rôznych tretích krajín a sú tu dvaja konkurujúci si miestni výrobcovia. Výrobný proces spolupracujúceho výrobcu z USA je podobný ako v prípade čínskych výrobcov. Predaj výrobcu z USA na domácom trhu predstavuje významné množstvo (približne 83 %) celkových dovozov Spoločenstva z ČĽR počas OP.

(27)

Preto sa dospelo k záveru, že USA predstavujú vhodnú analogickú krajinu na účely stanovenia normálnej hodnoty.

(28)

V súlade s článkom 2 ods. 4 základného nariadenia sa posudzovalo, či by sa predaj výrobcu v USA na domácom trhu, vzhľadom na účtované ceny, mohol považovať za predaj uskutočnený v obvyklom obchodnom styku. Na tento účel sa porovnávali úplné výrobné náklady na jednotku počas OP s priemernou jednotkovou cenou predajných transakcií uskutočnených počas toho istého obdobia. Zistilo sa, že všetky predaje sa uskutočnili so ziskom. Prešetrovanie tiež odhalilo, že všetky predaje spolupracujúceho výrobcu v USA boli predaje nezávislým zákazníkom. V dôsledku toho sa na stanovenie normálnej hodnoty v súlade s článkom 2 ods. 1 základného nariadenia použili ceny, ktoré zaplatili alebo mali zaplatiť nezávislí zákazníci na domácom trhu USA v obvyklom obchodnom styku.

(29)

Ako sa už uviedlo, vzhľadom na nedostatok akýchkoľvek spoľahlivejších informácií vychádzala vývozná cena z údajov Eurostatu. Zistilo sa, že údaje o cenách v Eurostate sa zaznamenávajú ako ceny CIF na hranici Európskeho spoločenstva. Tieto ceny boli prevedené na ceny franko paluba odpočítaním zaoceánskych dopravných a poistných nákladov. Potrebné informácie o týchto cenách predložilo výrobné odvetvie Spoločenstva a vzhľadom na nedostatok akýchkoľvek iných spoľahlivejších informácií sa použili vo výpočtoch.

(30)

S cieľom zabezpečiť spravodlivé porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny na úrovni ex-works (zo závodu) sa vo forme úprav náležite zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a cenovú porovnateľnosť v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. V tejto súvislosti sa uskutočnili úpravy so zreteľom na zaoceánsku a vnútrozemskú prepravu.

(31)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia sa stanovilo dumpingové rozpätie na základe porovnania váženého priemeru normálnej hodnoty a váženého priemeru vývozných cien, ako bolo stanovené vyššie. Toto porovnanie preukázalo existenciu dumpingu. Dumpingové rozpätie vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Spoločenstva bez cla bolo 100,73 %, čo vysoko presahuje úroveň zistenú v predošlom prešetrovaní (41,9 %).

(32)

Okrem analýzy existencie dumpingu počas OP sa tiež skúmala pravdepodobnosť pokračovania dumpingu. Vzhľadom na chýbajúcu spoluprácu zo strany vyvážajúcich výrobcov a vzhľadom na to, že je k dispozícii málo verejných informácií o čínskom odvetví výroby oxidu horečnatého, sa uvedené závery opierajú hlavne o dostupné skutočnosti, a to informácie z prieskumu trhu založené na štatistike japonského obchodu, Úradu pre sčítanie obyvateľstva v USA a údajoch o colnom styku s Čínou, ktoré predložil sťažovateľ.

(33)

Podľa žiadosti o preskúmanie ukončenia platnosti majú čínski výrobcovia značnú voľnú výrobnú kapacitu vzhľadom na to, že majú najväčšiu zásobu magnezitovej rudy na svete, odhadovanú na 1 300 000 ton. Celková výrobná kapacita Číny v prípade príslušného výrobku sa odhaduje na 800 000 až 1 000 000 ton za rok, zatiaľ čo domáca spotreba v Číne sa odhaduje na približne 250 000 ton a vývoz na približne 550 000 ton za rok. Preto, ak by to zaručovali obchodné podmienky, čínska výroba by sa mohla ďalej zvyšovať

(34)

Na základe toho istého zdroja bolo stanovené, že celkový svetový vývoz čínskeho oxidu horečnatého sa zvýšil o 17 %, teda zo 465 900 ton v roku 1999 na 545 600 ton v roku 2003. Vývozné ceny na iné svetové trhy, ako napríklad Japonsko alebo USA, sú približne o 38 % nižšie ako ceny vývozov do Spoločenstva, takže v prípade, že by existujúce opatrenia boli zrušené, vývozcovia by mali podnet skôr zvyšovať vývozy do Spoločenstva ako do tretích krajín.

(35)

Okrem toho, ceny čínskych vývozov do Japonska klesli v roku 2003 približne o 13 %, to znamená zo 109,4 USD za tonu v roku 2000 na 95 USD za tonu v roku 2003. V tom istom období klesli tiež ceny vývozov do USA približne o 8 %, to znamená zo 133 USD za tonu v roku 2000 na 122 USD za tonu v roku 2003.

(36)

To jasne dokazuje, že ak by boli opatrenia zrušené, čínski vývozcovia by mali podnet zamerať na trh Spoločenstva vzhľadom na ich značnú voľnú výrobnú kapacitu a vyššiu úroveň cien v Spoločenstve v porovnaní s tretími krajinami.

(37)

Treba tiež poznamenať, že všeobecne prevládajúca úroveň cien v prípade príslušného produktu na trhu Spoločenstva spôsobuje, že trh Spoločenstva je veľmi atraktívny. To je ďalší podnet na to, aby sa s narastajúcou výrobou zvyšovali vývozy do Spoločenstva. Okrem toho, ako sa už uviedlo, zistilo sa, že vývozné ceny do tretích krajín sú nižšie ako v prípade vývozu do Spoločenstva. Jednako, príťažlivé a relatívne vysoké ceny na trhu Spoločenstva sa pravdepodobne dlhodobo neudržia. Ak by boli opatrenia zrušené, početní čínski vývozcovia by sa výslovne zaujímali o trh Spoločenstva s cieľom zvýšiť svoj podiel. Taká zintenzívnená hospodárska súťaž by však mohla viesť k nižším cenám. Je teda veľmi pravdepodobné, že všetky podniky prítomné na trhu Spoločenstva by v súlade s tým museli znížiť svoje ceny.

(38)

Prešetrovanie ukázalo, že ČĽR pokračovala vo svojich dumpingových postupoch počas OP na oveľa vyššej úrovni ako predtým. Vzhľadom na skutočnosť, že ČĽR má značnú voľnú výrobnú kapacitu a že čínske vývozy do tretích krajín sa uskutočňujú dokonca za nižšie ceny ako vývozy do Spoločenstva, je veľmi pravdepodobné, že čínski vyvážajúci výrobcovia by v prípade zrušenia existujúcich opatrení značne zvýšili svoje dumpingové vývozy príslušného výrobku do Spoločenstva.

E.   DEFINÍCIA VÝROBNÉHO ODVETVIA SPOLOČENSTVA

(39)

Štyria výrobcovia Spoločenstva, ktorí podali žiadosť, vyplnili dotazníky a v plnom rozsahu spolupracovali počas prešetrovania. Počas OP predstavovali 96 % výroby Spoločenstva.

(40)

Na základe toho štyria výrobcovia zo Spoločenstva, ktorí podali žiadosť, predstavujú výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia.

F.   SITUÁCIA NA TRHU SPOLOČENSTVA

(41)

Spotreba v Spoločenstve vychádzala z výsledného objemu predaja, ktorý uskutočnilo výrobné odvetvie Spoločenstva v Spoločenstve, dovozov z ČĽR a dovozov z ostatných tretích krajín.

Tabuľka 1 –   spotreba v Spoločenstve (objemy predaja)

Spotreba v Spoločenstve

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

V tonách

423 791

448 234

456 197

398 038

392 416

 

Index

100

106

108

94

93

– 7

Medziročný trend %

 

6

2

– 14

– 1

 

Zdroj: Údaje Eurostatu

(42)

Spotreba oxidu horečnatého v EÚ sa medzi rokmi 2000 až 2002 zvyšovala a vrchol dosiahla v roku 2002 v množstve približne 456 197 ton, pričom v roku 2003 a v OP znovu klesla a skončila na úrovni 392 416 ton. Za celé sledované obdobie došlo k celkovému poklesu o 7 %, ale s nárastom o 6 % medzi rokmi 2000 a 2001.

(43)

Kolísanie v spotrebe príslušného produktu dosahujúce 10 % pozitívnej alebo negatívnej medziročnej zmeny nesvedčí o dlhodobom trende. Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdí, že celkový trh s oxidom horečnatým je relatívne stabilný a toto mierne kolísanie je z dlhodobého hľadiska v rámci bežného rozsahu spotreby.

(44)

Objemy vyvážané z ČĽR sledovali ten istý trend ako spotreba Spoločenstva. Do roku 2002 sa zvýšili v priemere o 8 % a potom začali klesať. Celkove sa počas sledovaného obdobia dovozy z ČĽR znížili o 18 %, to znamená zo 140 171 ton na 115 225 ton.

Tabuľka 2 –   dovozy z ČĽR

Objemy dovozov z ČĽR

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

V tonách

140 171

150 403

163 116

126 387

115 225

 

Index

100

107

116

90

82

– 18

Medziročný trend

 

7

9

– 26

– 8

 

Zdroj: Údaje Eurostatu

(45)

Podiel čínskych dovozov na trhu narástol v roku 2002 na 36 % v súlade s nárastom spotreby v Spoločenstve. Od roku 2003 začal mierne klesať a počas OP ešte vždy dosahoval 29 %.

Tabuľka 3 –   podiel čínskych dovozov na trhu

Podiel čínskych dovozov na trhu

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Percentuálny podiel na trhu

33

34

36

32

29

 

Index

100

103

109

97

88

– 12

Zdroj: Údaje Eurostatu

(46)

Priemerná dovozná cena z ČĽR postupne klesala, pričom počas sledovaného obdobia dosiahol celkový pokles 24 %.

Tabuľka 4 –   priemerná dovozná cena čínskych dovozov

Priemerná dovozná cena čínskych dovozov

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

EUR za tonu

174

164

149

135

133

 

Index

100

94

86

78

76

– 24

Zdroj: Údaje Eurostatu

(47)

Priemerná cena dovozov príslušného produktu z ČĽR počas OP predstavovala 133 EUR za tonu CIF na hranici ES tak, ako bola vykazovaná na úrovni desaťčíselného znaku Taric. Na účely analýzy predaja pod cenu sa porovnávali priemerné predajné ceny (zo závodu) výrobného odvetvia Spoločenstva s čínskymi dovoznými cenami počas OP náležite upravenými vzhľadom na náklady po dovoze, colné poplatky a antidumpingové clo. Na základe toho sa nezistil predaj pod cenu.

Tabuľka 5 –   výroba

Výroba

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

104

102

97

95

– 5

Medziročný trend

 

4

– 2

– 5

– 2

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(48)

Výroba výrobného odvetvia Spoločenstva spočiatku vzrástla o 4 % medzi rokmi 2000 a 2001, čím do určitej miery sledovala trend spotreby Spoločenstva. Potom však postupne klesala, až kým nedosiahla celkový pokles 5 % počas posudzovaného obdobia. Počas OP predstavovala výroba oxidu horečnatého vo výrobnom odvetví Spoločenstva približne 55 % spotreby Spoločenstva.

Tabuľka 6 –   výrobná kapacita

Výroba kapacita

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

100

100

100

100

0

Medziročný trend

 

0

0

0

0

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(49)

Výrobná kapacita zostávala počas posudzovaného obdobia stabilná.

Tabuľka 7 –   využitie kapacity

Využitie kapacity

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

104

102

97

95

– 5

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(50)

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že počas posudzovaného obdobia sledovalo využitie kapacity ten istý trend ako výroba. Po náraste medzi rokmi 2000 a 2001 postupne klesalo. Pokles za sledované obdobie dosiahol 5 percentuálnych bodov.

Tabuľka 8 –   objem predaja na trhu Spoločenstva (v tonách)

Objem predaja na trhu Spoločenstva

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Nespriazneným stranám

Index

100

98

94

87

89

– 11

Spriazneným stranám

Index

100

149

150

150

157

57

Spriazneným a nespriazneným stranám

Index

100

104

101

95

97

– 3

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(51)

Predaj výrobného odvetvia Spoločenstva nespriazneným zákazníkom na trhu Spoločenstva klesol medzi rokom 2000 a OP o 11 %. Predaj spriazneným spoločnostiam sa medzi rokom 2000 a OP zvýšil o 57 %. Tento predaj sa týkal iba jednej spoločnosti a realizoval sa ako predaj dcérskym spoločnostiam patriacim do tej istej skupiny. Predstavoval približne 17 % celkového predaja oxidu horečnatého počas posudzovaného obdobia.

(52)

Celkový objem predaja na trhu Spoločenstva klesol medzi rokom 2000 a OP o 3 %.

Tabuľka 9 –   predajné ceny oxidu horečnatého vo výrobnom odvetví Spoločenstva

Predajná cena výrobného odvetvia Spoločenstva nespriazneným stranám

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

108

110

109

109

9

Medziročný trend

 

8

2

– 1

– 1

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(53)

V období od roku 2000 do OP sa priemerné predajné ceny oxidu horečnatého, ktoré účtovalo výrobné odvetvie Spoločenstva na trhu Spoločenstva, zvýšili o 9 %. Predajné ceny dosiahli vrchol v roku 2002, potom opäť mierne klesli v roku 2003 a OP.

Tabuľka 10 –   podiel na trhu

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Percentuálny podiel na trhu

62

61

59

63

65

 

Index

100

98

95

102

105

5

Zdroj: Údaje Eurostatu a overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(54)

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu sa zvýšil zo 62 % v roku 2000 na 65 % v OP. Najväčší nárast sa uskutočnil medzi rokmi 2002 a 2003 (7 % trhu).

(55)

Zdá sa, že výrobné odvetvie Spoločenstva dokázalo získať podiely na trhu v dôsledku jeho konkurencieschopných cien v porovnaní s ostatnými tretími krajinami.

Tabuľka 11 –   zásoby

Zásoby

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

107

94

101

81

– 19

Medziročný trend

 

7

– 13

7

– 20

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(56)

Z tabuľky vyplýva, že počas posudzovaného obdobia sa zásoby znížili o 19 %. Počas obdobia od roku 2000 do roku 2003 predstavovali zásoby približne 43 000 ton, zatiaľ čo v OP klesli na niečo vyše 35 000 ton.

(57)

Zásoby, ktoré predstavovali približne 16 % objemu predaja výrobného odvetvia Spoločenstva v EÚ v roku 2000, klesli počas OP na približne 14 % predaja EÚ.

(58)

Počas posudzovaného obdobia sa ziskovosť vyjadrená ako percento netto hodnoty predaja nespriazneným stranám vyvíjala takto:

Tabuľka 12 –   ziskovosť

Ziskovosť

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

113

538

13

200

100

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(59)

Po strate v roku 2000 začal byť predaj výrobného odvetvia Spoločenstva ziskový až do konca OP. V roku 2002 zisk dosiahol maximum 4,3 %, ale v roku 2003 klesol na 0,1 % a v OP na 1,6 %. Pokles v roku 2003 bol spôsobený poklesom objemov predaja a tlakom cien uplatňovaným čínskymi vývozcami, ktorý neumožnil, aby výrobné odvetvie Spoločenstva zvýšilo svoje ceny na úroveň postačujúcu na dosiahnutie primeraného ziskového rozpätia.

(60)

Treba poznamenať, že ak sa vezme do úvahy predaj spriazneným stranám, ziskovosť by bola o niečo nižšia, ale trend by sa nezmenil.

Tabuľka 13 –   peňažný tok

Peňažný tok

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

128

160

82

134

34

Medziročný trend

 

28

33

– 79

52

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(61)

Peňažný tok sa počas posudzovaného obdobia zlepšil o 34 % a sledoval podobný trend ako ziskovosť.

Tabuľka 14 –   investície

Investície

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

92

76

74

81

– 19

Medziročný trend

 

– 8

– 16

– 2

6

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(62)

Investície klesli od roku 2000 do obdobia prešetrovania približne o 19 %. Napriek tomu v súčasnom OP boli investície o 24 % vyššie ako v OP počas predošlého prešetrovania, v ktorom dosiahli investície maximum 4 219 000 ECU. Investície sa týkali hlavne zlepšenia a ďalšej racionalizácie výrobného procesu s cieľom znížiť náklady a prispôsobiť sa požiadavkám na ochranu životného prostredia.

Tabuľka 15 –   návratnosť investícií

Návratnosť investícií

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

129

700

14

231

131

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(63)

Návratnosť investícií bola v roku 2000 negatívna a počas posudzovaného obdobia sa zvýšila približne o 11,6 percentuálnych bodov a sledovala podobný trend ako ziskovosť.

(64)

Schopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva zvyšovať kapitál zostala počas posudzovaného obdobia nezmenená.

Tabuľka 16 –   zamestnanosť

Zamestnanosť

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

99

90

85

80

– 20

Medziročný trend

 

– 1

– 9

– 5

– 5

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(65)

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že zamestnanosť klesla počas posudzovaného obdobia o 20 %. K hlavnému poklesu došlo v období od roku 2001 do obdobia prešetrovania.

(66)

Vzhľadom na to, že výroba klesala v nižšej miere ako zamestnanosť, produktivita sa za to isté obdobie zvýšila o 19 %, ako to dokazuje tabuľka 17:

Tabuľka 17 –   produktivita

Produktivita

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

105

113

115

119

19

Medziročný trend

 

5

8

2

4

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(67)

Počas posudzovaného obdobia klesli mzdy zamestnancov výrobného odvetvia Spoločenstva približne o 4 %.

Tabuľka 18 –   mzdy

Mzdy

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Index

100

104

99

100

96

– 4

Medziročný trend

 

4

– 4

0

– 3

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(68)

Prešetrovanie ukázalo, že vývozná aktivita výrobného odvetvia Spoločenstva sa vyvíjala takto:

Tabuľka 19 –   vývozy výrobného odvetvia Spoločenstva

Vývozy výrobného odvetvia Spoločenstva

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

V tonách

9 240

9 206

15 671

9 962

10 022

 

Index

100

100

170

108

108

8

Medziročný trend

 

0

70

– 62

1

 

Zdroj: Overené odpovede výrobného odvetvia Spoločenstva na dotazník

(69)

Vývozy oxidu horečnatého zo strany výrobného odvetvia Spoločenstva sa za posudzované obdobie zvýšili o 8 %, a to hlavne v roku 2002. Nárast objemov vývozu však bude mať malý vplyv na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva, pretože tieto vývozy dosahovali v priemere približne 4 % celkového predaja výrobného odvetvia Spoločenstva.

(70)

Objemy dovozu oxidu horečnatého do Spoločenstva z iných krajín ako ČĽR a ich priemerné ceny sa vyvíjali takto:

Tabuľka 20 –   dovozy do Spoločenstva z ostatných tretích krajín (objem)

V tonách

2000

2001

2002

2003

OP

Turecko

2 704

3 116

7 010

2 105

1 373

USA

849

1 518

326

704

897

Izrael

2 417

2 558

2 714

3 156

2 725

Mexiko

703

781

627

856

755

Japonsko

1 949

1 658

2 081

627

455

Austrália

1 115

749

42

341

301

Nórsko

459

198

72

117

149

Ostatné tretie krajiny

56

1 462

679

109

516

Celkove

10 252

12 041

13 550

8 016

7 172

Zdroj: Údaje Eurostatu

Tabuľka 21 –   dovozy do Spoločenstva z ostatných tretích krajín (priemerná cena)

Euro

2000

2001

2002

2003

OP

Turecko

128

147

154

169

195

USA

1 475

509

1 431

796

795

Izrael

964

712

607

611

667

Mexiko

458

718

870

591

617

Japonsko

1 164

1 173

1 044

713

458

Austrália

609

495

466

407

431

Nósko

284

0

495

295

270

Ostatné tretie krajiny

0

528

740

200

191

Zdroj: Údaje Eurostatu

Tabuľka 22 –   podiel dovozov do Spoločenstva z ostatných tretích krajín na trhu

Podiel dovozov do Spoločenstva z ostatných tretích krajín na trhu

2000

2001

2002

2003

OP

OP/2000

Percentuálny podiel na trhu

2

2

3

2

1

– 1

Index

100

117

129

80

73

 

Zdroj: Údaje Eurostatu

(71)

Celkové objemy dovozu oxidu horečnatého z iných tretích krajín ako ČĽR klesli počas posudzovaného obdobia z 10 252 ton v roku 2000 na 7 172 ton v OP. Na účely vypočítania podielov dovozov z iných tretích krajín na trhu sa urobila mierna úprava, ktorá spočívala vo vylúčení objemu dovozov, predávaných jedným z výrobcov Spoločenstva, ktorý ich nakupoval od svojej dcérskej spoločnosti v Turecku. Podiel týchto dovozov na trhu klesol za toto obdobie z približne 2 % na 1 %. Hlavnými vývozcami do Spoločenstva boli Turecko, Izrael, Austrália a USA.

(72)

Priemerné dovozné ceny z iných tretích krajín boli významne vyššie ako ceny výrobného odvetvia Spoločenstva počas OP. Treba však poznamenať, že údaje Eurostatu s desaťčíselným znakom Taric zahrnujú tiež ceny syntetického oxidu horečnatého, ktorý má oveľa vyššiu čistotu ako príslušný výrobok, a preto aj vyššie ceny. Keďže nie sú k dispozícii presné informácie, čo sa týka pomeru medzi syntetickým oxidom horečnatým a príslušným výrobkom v skladbe sortimentu podliehajúcej údajom Eurostatu s desaťčíselným znakom TARIC, dá sa odôvodnene predpokladať, že celková úroveň cien oxidu horečnatého z tretích krajín počas OP bola vyššia ako úroveň cien výrobného odvetvia Spoločenstva.

(73)

Ako už bolo vysvetlené vyššie, spotreba príslušného výrobku počas posudzovaného obdobia mierne klesla. Podobne ako v predošlom preskúmaní ukončenia platnosti sa však usudzuje, že spotreba v Spoločenstve nemala závažný vplyv na situáciu vo výrobnom odvetví Spoločenstva počas posudzovaného obdobia, ako to vysvetľuje odôvodnenie č. 42 o spotrebe Spoločenstva.

(74)

Účinné opatrenia viedli k čiastočnému zotaveniu výrobného odvetvia Spoločenstva od roku 2000. Ekonomické faktory ako podiely na trhu, ziskovosť, návratnosť investícií, peňažný tok, produktivita a konečný stav zásob vykazovali pozitívny vývoj. Predaj výrobného odvetvia Spoločenstva bol od roku 2001 (0,9 %) do OP (1,6 %) ziskový. Jednako v dôsledku tlaku vyvíjaného čínskymi vývozcami nebolo výrobné odvetvie Spoločenstva schopné dosiahnuť dostatočný zisk potrebný na zabezpečenie jeho životaschopnosti v budúcnosti. Čo sa týka klesajúceho trendu vo výrobe (– 5 %), využití kapacity (– 5 %) a predaji na trhu Spoločenstva (– 3 %), bol viac alebo menej v súlade s poklesom spotreby. Bolo to však na úkor zamestnanosti (– 20 %) a investícií (– 19 %). Treba poznamenať, že predaj spriazneným stranám uskutočňovaný zo strany jedného výrobcu Spoločenstva nezmenil celkový obraz situácie výrobného odvetvia Spoločenstva. Preto je možné vyvodiť záver, že aj keď sa situácia výrobného odvetvia Spoločenstva zlepšila, je naďalej zraniteľná, medzi iným aj v dôsledku pokračujúcich dumpingových dovozov z ČĽR. Snahy výrobného odvetvia Spoločenstva zlepšiť svoju konkurencieschopnosť preto neboli úplné úspešné.

(75)

Na druhej strane treba tiež pripomenúť, že objemy a podiel čínskych dovozov na trhu za posudzované obdobie klesli. Okrem toho sa zistilo, že čínske dovozy sa vzhľadom na ceny výrobného odvetvia Spoločenstva neuskutočnili pod cenu. Za týchto okolností a najmä vzhľadom na obmedzené zlepšenie situácie výrobného odvetvia Spoločenstva pokles dovozu z Číny a jej podielu na trhu a vzhľadom na to, že nedošlo k predaju pod cenu, nebolo možné stanoviť pokračovanie ujmy spôsobenej dumpingovými dovozmi. Preto sa skúmalo, či by došlo k opätovnému výskytu ujmy v prípade ukončenia platnosti opatrení.

(76)

So zreteľom na pravdepodobný účinok skončenia platnosti opatrení na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva sa bral do úvahy celý rad faktorov v súlade s prvkami zhrnutými v predošlých odôvodneniach.

(77)

Ako sa už uviedlo, ak by sa pripustilo ukončenie platnosti antidumpingových opatrení, je veľmi pravdepodobné, že dovozy príslušného výrobku z ČĽR za dumpingové ceny by sa, vzhľadom na značnú voľnú výrobnú kapacitu ČĽR vyplývajúcu zo skutočnosti, že Čína má najväčšie zásoby magnezitovej rudy na svete, značne zvýšili.

(78)

Porovnanie dovozov z ČĽR a ostatných tretích krajín do Spoločenstva vykazovalo značné rozdiely v cenách. Dovozné ceny z iných tretích krajín boli počas sledovaného obdobia vysoké, zatiaľ čo čínske dovozné ceny, ktoré sú dumpingové, sústavne klesali. Okrem toho, skutočnosť, že čínske vývozné ceny na ostatné hlavné trhy s oxidom horečnatým boli o 38 % nižšie ako ceny vývozov do Spoločenstva, jasne dokazuje, že výrobné odvetvie Spoločenstva by čelilo väčšiemu tlaku zvýšených objemov dumpingových vývozov príslušného výrobkuu z ČĽR, majúc na pamäti, že tieto vývozy už počas posudzovaného obdobia vyvíjali tlak na pokles cien v Spoločenstve.

(79)

V tejto súvislosti je možné vyvodiť záver, že ukončenie platnosti opatrení by so všetkou pravdepodobnosťou malo za následok opätovný výskyt ujmy pre výrobné odvetvie Spoločenstva.

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

(80)

V súlade s článkom 21 základného nariadenia bolo preskúmané, či by zachovanie existujúcich antidumpingových opatrení bolo proti záujmu Spoločenstva ako celku. Stanovenie záujmu Spoločenstva vychádzalo z posúdenia rôznych dotknutých záujmov, to znamená záujmov výrobného odvetvia Spoločenstva, dovozcov/obchodníkov, ako aj používateľov a dodávateľov príslušného výrobku.

(81)

Treba pripomenúť, že v predošlom preskúmaní sa dospelo k záveru, že opätovné uloženie opatrení by nebolo proti záujmu Spoločenstva. Okrem toho, nakoľko súčasné prešetrovanie je tiež preskúmaním ukončenia platnosti opatrení, umožňuje analýzu akéhokoľvek neprimeraného dosahu súčasných antidumpingových opatrení na príslušné strany.

(82)

Na základe toho bolo preskúmané, či aj napriek záveru o pravdepodobnosti pokračovania poškodzujúceho dumpingu existujú naliehavé dôvody, ktoré by viedli k záveru, že zachovanie opatrení v tomto konkrétnom prípade nie je v záujme Spoločenstva.

(83)

Treba pripomenúť, že bola stanovená pravdepodobnosť pokračovania dumpingu príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR a že hrozí riziko opätovného výskytu ujmy pre výrobné odvetvie Spoločenstva vyplývajúcej z takých dovozov. Navyše sa zistilo, že postavenie výrobného odvetvia Spoločenstva je ešte vždy oslabené. Pokračovanie opatrení by mu preto pomohlo, aby sa úplne zotavilo a predišlo ďalšej ujme. Preto je v záujme výrobného odvetvia Spoločenstva zachovať opatrenia proti dumpingovým dovozom z ČĽR.

(84)

Komisia zaslala dotazníky 23 dovozcom/obchodníkom uvedeným v sťažnosti. Nedostala žiadne odpovede.

(85)

Za týchto okolností bol vyvodený záver, že platné opatrenia veľmi nepostihli dovozcov alebo obchodníkov, a preto by pokračovanie opatrení tieto strany významne neovplyvnilo. Je to tiež v súlade so zisteniami, ku ktorým sa dospelo v predošlých prešetrovaniach.

(86)

Komisia zaslala dotazníky štyrom používateľom. Nedostala žiadne odpovede.

(87)

Vzhľadom na to, že chýbali vyplnené dotazníky a tiež overiteľné údaje na podporu ukončenia platnosti opatrení, podobne ako v predošlom preskúmaní ukončenia platnosti, dospelo sa k záveru, že pokračovanie ciel by nemalo významný účinok na používateľov.

H.   ZÁVER

(88)

Prešetrovanie dokázalo, že vývozcovia v ČĽR pokračovali počas OP vo svojich dumpingových postupoch. Preukázalo sa tiež, že trh Spoločenstva je pre čínskych vývozcov atraktívny, vzhľadom na úroveň cien účtovaných na iných vývozných trhoch a majúc na pamäti značnú voľnú kapacitu v ČĽR. Z toho dôvodu, ak by došlo k zrušeniu opatrení, je pravdepodobné, že na trh Spoločenstva by sa dostali obrovské množstvá dumpingových importov.

(89)

Situácia výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorá sa počas posudzovaného obdobia odzrkadlila v zníženej výrobe, predaji a zamestnanosti, ako aj nedostatočnom zisku, by sa v prípade zrušenia opatrení s najväčšou pravdepodobnosťou zhoršila, pretože na trh Spoločenstva by začali plynúť zvýšené objemy dumpingových dovozov z ČĽR.

(90)

So zreteľom na záujem Spoločenstva sa dospelo záveru, že neexistujú žiadne naliehavé dôvody na to, aby sa neuložili antidumpingové opatrenia proti dovozom príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR.

(91)

Preto sa považuje za potrebné zachovať súčasné antidumpingové opatrenia proti dovozom oxidu horečnatého s pôvodom v ČĽR.

(92)

Všetky strany boli informované o základných faktoch a úvahách, na základe ktorých sa dospelo k zámeru odporúčať zachovanie existujúcich opatrení. Následne po oznámení im tiež bola poskytnutá lehota na vyjadrenie. Komisia nedostala žiadne pripomienky, v dôsledku ktorých by došlo k zmenám uvedených záverov.

(93)

Z uvedeného vyplýva, že ako to stanovuje článok 11 ods. 2 základného nariadenia, antidumpingové opatrenia uplatniteľné na dovozy oxidu horečnatého s pôvodom v ČĽR, ktoré ukladá nariadenie Rady (ES) č. 1334/1999, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č 985/2003, by sa mali zachovať,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy oxidu horečnatého patriaceho pod číselný znak KN ex 2519 90 90 (číselný znak TARIC 25199090*10) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba antidumpingového cla:

a)

sa rovná rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou 112 EUR na tonu a netto cenou franko na hranici Spoločenstva pred zaplatením cla, a to vo všetkých prípadoch, v ktorých je naostatok uvedená cena:

nižšia ako minimálna dovozná cena, a

stanovená na základe faktúry vystavenej vývozcom so sídlom v Čínskej ľudovej republike priamo nespriaznenej strane v Spoločenstve (dodatočný číselný znak TARIC A420);

b)

sa rovná nule, ak je netto cena franko na hranici Spoločenstva pred zaplatením cla stanovená na základe faktúry vystavenej vývozcom so sídlom v Čínskej ľudovej republike priamo nespriaznenej strane v Spoločenstve a je rovnaká alebo vyššia ako minimálna dovozná cena 112 EUR na tonu (dodatočný číselný znak TARIC A420);

c)

sa rovná clu ad valorem 27,1 % vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nepatria pod písmená a) a b) (dodatočný číselný znak TARIC A999).

V prípadoch, v ktorých sa antidumpingové clo stanovuje podľa pododseku 2 písm. a) článku 1, a keď bol tovar pred prepustením do voľného obehu poškodený a skutočne zaplatená alebo splatná cena je preto vzhľadom na stanovenie colnej hodnoty rozdelená podľa článku 145 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (7), stanovená minimálna dovozná cena sa znižuje o percentuálnu hodnotu, ktorá zodpovedá rozdeleniu skutočne zaplatenej alebo splatnej ceny. Splatné clo sa potom bude rovnať rozdielu medzi zníženou minimálnou dovoznou cenou a zníženou netto cenou franko na hranicu Spoločenstva pred preclením.

3.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia o colných poplatkoch.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 159, 25.6.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 985/2003 (Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 145, 17.6.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 230, 26.9.2003, s. 2.

(6)  Ú. v. EÚ C 138, 18.5.2004, s. 2.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/18


NARIADENIE RADY (ES) č. 779/2005

z 23. mája 2005

o ukončení čiastočného predbežného preskúmania antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz karbidu kremíka s pôvodom na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovým dovozom z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Rada nariadením (ES) č. 821/94 (2), po preskúmaní z dôvodu uplynutia platnosti, zaviedla konečné antidumpingové clo na dovoz karbidu kremíka medziiným z Ukrajiny (ďalej len „opatrenia“). Nariadením (ES) č. 1100/2000 (3), po preskúmaní z dôvodu uplynutia platnosti, na základe žiadosti Európskej rady pre chemický priemysel (ďalej len „CEFIC“) Rada ponechala opatrenia na ich pôvodnej úrovni. Rada nariadením (ES) č. 991/2004 (4) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 1100/2000 ako dôsledok rozšírenia Európskej únie po pristúpení 10 nových členských štátov 1. mája 2004 (ďalej len „EÚ 10“), aby zabezpečila, že v prípade prijatia záväzku Komisiou by sa dovoz do Spoločenstva mohol za podmienok uvedených v záväzku oslobodiť od antidumpingových ciel zavedených nariadením (ES) č. 1100/2000. Komisia rozhodnutiami 2004/498/ES (5) a 2004/782/ES (6) prijala záväzky, ktoré ponúkol ukrajinský vyvážajúci výrobca akciová spoločnosť „Zaporozhsky Abrasivny Combinat“ (ďalej len „ZAC“).

(2)

Skutočná sadzba cla uplatniteľného na čistú cenu Spoločenstva s franko hranicou pred preclením je 24 % na dovoz karbidu kremíka s pôvodom na Ukrajine.

2.   Súčasné prešetrenie

(3)

Komisia prijala žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie, ktorú podal ZAC (ďalej len „žiadateľ“) podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(4)

Žiadosť vychádzala z dôkazu prima facie, ktorý predložil žiadateľ, že okolnosti, na ktorých základe sa opatrenia zaviedli, sa zmenili a že tieto zmeny majú trvalú povahu. Žiadateľ medziiným tvrdil, že okolnosti, pokiaľ ide o štatút trhového hospodárstva (ďalej len „MES“), sa zásadne zmenili. Žiadateľ najmä uvádzal, že už splnil požiadavky na udelenie MES podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia. Ďalej žiadateľ predložil dôkaz preukazujúci, že porovnanie normálnej hodnoty, založené na jeho vlastných nákladových/domácich cenách a jeho vývozných cenách do USA ako trhu tretej krajiny porovnateľného s EÚ, by viedlo k zníženiu dumpingu výrazne pod úroveň súčasných opatrení. Žiadateľ tvrdil, že pokračujúce zavedenie opatrenia na jeho súčasnej úrovni nie je preto viac potrebné na vyrovnanie dumpingu.

(5)

Komisia po porade s Poradným výborom začala 7. januára 2004 po uverejnení oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (7) čiastočné predbežné preskúmanie obmedzené v rozsahu na preskúmanie dumpingu a MES, pokiaľ ide o ZAC.

(6)

Komisia zaslala žiadateľovi dotazník a formulár žiadosti o MES podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia.

(7)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie dumpingu a MES. V priestoroch žiadateľa sa vykonala preverovacia návšteva.

(8)

Prešetrenie dumpingu sa týkalo obdobia od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 (ďalej len „obdobie prešetrenia alebo OP“).

3.   Strany, ktorých sa prešetrenie týka

(9)

Komisia oficiálne oznámila vyvážajúcemu výrobcovi, predstaviteľom vyvážajúcej krajiny a výrobcom Spoločenstva začatie preskúmania. Zainteresované strany dostali možnosť, aby písomne oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a aby poskytli podporné dôkazy a požiadali o vypočutie v rámci časového limitu určeného v oznámení o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré požiadali o vypočutie a preukázali, že existujú dôvody, prečo by mali byť vypočuté, dostali možnosť takéhoto vypočutia.

(10)

V tejto súvislosti oznámili svoje stanoviská tieto strany:

a)

Združenie výrobcov Spoločenstva:

Európska rada pre chemický priemysel (CEFIC)

b)

Výrobca Spoločenstva:

Best-Business, Kunštát na Moravě, Česká republika

c)

Vyvážajúci výrobca:

Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Záporožie, Ukrajina

d)

Výrobcovia v analogických krajinách:

Volzhsky Abrasive, Volshsky, Volgogradská oblasť, Rusko

Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brazília.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(11)

Výrobkom, na ktorý sa toto konanie vzťahuje, je karbid kremíka zaradený pod číselný kód KN 2849 20 00 (ďalej len „karbid kremíka“ alebo „príslušný výrobok“). Nezistili sa žiadne dôkazy, podľa ktorých by sa okolnosti týkajúce sa príslušného výrobku výrazne zmenili od zavedenia opatrení.

C.   VÝSLEDOK PREŠETRENIA

1.   Úvodná poznámka

(12)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia účelom tohto typu preskúmania je stanoviť potrebu pokračujúceho zavedenia opatrení na ich súčasnej úrovni. Komisia môže pri vykonaní čiastočného predbežného preskúmania medziiným zvážiť, či sa okolnosti týkajúce sa dumpingu výrazne zmenili. Komisia prešetrila všetky tvrdenia, ktoré predložil žiadateľ, a okolnosti, ktoré sa mohli výrazne zmeniť od zavedenia opatrení: MES, individuálny prístup (IT), výber analogickej krajiny a vývozné ceny žiadateľa.

2.   Štatút trhového hospodárstva (MES)

(13)

Žiadateľ požiadal o MES podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia a predložil formulár žiadosti o štatút trhového hospodárstva v rámci časového termínu určeného v oznámení o začatí konania.

(14)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa pri antidumpingových prešetreniach týkajúcich sa dovozu s pôvodom na Ukrajine normálna hodnota určí v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku pre tých výrobcov, o ktorých sa zistilo, že splnili všetkých päť kritérií uvedených v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

(15)

Prešetrenie ukázalo, že žiadateľ nesplnil všetky tieto kritériá:

KRITÉRIÁ MES

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 1

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 2

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 3

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 4

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 5

Nesplnené

Nesplnené

Nesplnené

Splnené

Splnené

Zdroj: overená odpoveď žiadateľa vo formulári žiadosti o MES.

(16)

Prešetrenie ukázalo, že ZAC je v procese privatizácie pod dohľadom ukrajinského štátu. V rámci privatizácie väčšinový akcionár ZAC a súkromný investor uzatvorili zmluvu so štátnou organizáciou. Až do konca OP mal ZAC niekoľko povinností vyplývajúcich zo zmluvy, najmä týkajúcich sa jeho pracovnej sily a činností. Splnenie týchto povinností podliehalo ročným štátnym inšpekciám a nesplnenie týchto povinností bolo predmetom sankcií. Zistilo sa, že podmienky zavedené v zmluve presahujú podmienky, ktoré by súkromný investor za normálnych podmienok trhového hospodárstva akceptoval. Preto sa konštatovalo, že rozhodnutia spoločnosti ZAC s ohľadom na prácu, kapacitu a predaj sa neprijali ako odpoveď na trhové signály odrážajúce ponuku a dopyt. Práve naopak, rozhodnutia boli prijaté za výrazného zasahovania štátu v tejto oblasti.

(17)

Ďalej sa tiež zistilo, že účtovníctvo a audit účtovníctva neboli spoľahlivé. ZAC v skutočnosti mohol upravovať kľúčové údaje v účtovníckom programe (dátumy a hodnoty pre uzatvorené účtovné obdobie) a v účtovníctve ZAC nebolo možné sledovať niektoré finančné operácie. Tieto vážne nedostatky neboli zaznamenané v správe z auditu. Preto sa konštatovalo, že ZAC nemá jasný súbor základných účtovných záznamov, ktoré boli predmetom nezávislého auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými normami a ktoré sa uplatňujú na všetky účely.

(18)

Napokon sa zistilo, že zahrnutím do súvahy obranných objektov vojenskej povahy patriacich štátu a odpočítaním týchto objektov podlieha majetkový stav, výrobné náklady a finančná situácia ZAC významným skresleniam preneseným z bývalého systému netrhového hospodárstva. Výrobné náklady sú tiež skreslené v dôsledku toho, že ZAC prijal bezúročnú pôžičku, ktorú mu udelil investor počas procesu privatizácie.

(19)

Na základe tohto sa konštatovalo, že nie sú splnené všetky kritériá uvedené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia a že podmienky trhového hospodárstva v prípade žiadateľa neexistujú.

(20)

Komisia podrobne informovala žiadateľa a priemyselné odvetvia Spoločenstva o uvedených zisteniach a poskytla im možnosť vyjadriť svoje pripomienky. Priemyselné odvetvia Spoločenstva podporili zistenia Komisie. Pripomienky, ktoré predložil žiadateľ, neboli takej povahy, ktorá by oprávnila akúkoľvek zmenu v určení MES.

3.   Individuálny prístup (IP)

(21)

Pokiaľ ide o článok 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia, clo pre celú krajinu sa zavádza pre krajiny, ktoré patria pod článok 2 ods. 7, s výnimkou tých prípadov, keď sú spoločnosti schopné preukázať na základe primerane zdôvodnených tvrdení, že všetky kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia sú splnené.

(22)

Žiadateľ si tiež uplatňoval nárok na IP vedúci k zavedeniu špecifického individuálneho antidumpingového cla v prípade, že žiadateľovi nebude udelený MES. Avšak prešetrenie nepoukázalo na existenciu iných výrobcov príslušného výrobku na Ukrajine, ale ukázalo, že žiadateľ je jediným známym výrobcom príslušného výrobku na Ukrajine. V takomto prípade platí, že otázka individuálneho prístupu nevzniká, pretože špecifické individuálne dumpingové rozpätie by bolo identické s celoštátnym dumpingovým rozpätím.

4.   Analogická krajina

(23)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa pre krajiny s netrhovým hospodárstvom a do rozsahu, že by sa MES nemohol udeliť, pre krajiny v procese transformácie normálna hodnota určí na základe ceny alebo zostavenej hodnoty v analogickej krajine. Žiadateľ tvrdil, že analogická krajina použitá v pôvodnom prešetrení, Brazília, nebola vhodná a že v súčasnom predbežnom preskúmaní by sa malo zvoliť Rusko ako najprimeranejšia, ak nie jediná vhodná analogická krajina na stanovenie normálnej hodnoty pre Ukrajinu.

(24)

Tvrdenia predložené žiadateľom v prospech Ruska boli skutočnosti, že údajne: i) prístup Ruska k surovinám, energetickým zdrojom a iným významným vstupom, použitá technológia vo výrobe a rozsah výroby sú porovnateľné s Ukrajinou, ii) domáci predaj Ruska je reprezentatívny, pretože celkový domáci objem predaja presiahol 5 % celkového objemu vývozného predaja Ukrajiny, iii) súťažná situácia v Rusku je porovnateľná so súťažnou situáciou na Ukrajine.

(25)

Komisia zvážila návrh žiadateľa. V prvom rade sa zvážilo, že v pôvodnom prešetrení sa zistilo, že vývoz príslušného výrobku s pôvodom v Rusku bol dumpingový. Takáto samotná situácia vedie k anomálii vo vzťahu medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou a spochybňuje vhodnosť Ruska ako analogickej krajiny. Napriek tomuto konštatovaniu a po výslovnej žiadosti žiadateľa útvary Komisie prizvali ruského vyvážajúceho výrobcu, aby spolupracoval v tomto konaní. Ruská spoločnosť však nespolupracovala.

(26)

Z týchto dôvodov sa konštatovalo, že Rusko sa nemôže zvoliť ako primeraná analogická krajina na stanovenie normálnej hodnoty pre Ukrajinu. Ďalej sa nenašli žiadne dôkazy, podľa ktorých by sa okolnosti s ohľadom na analogickú krajinu v pôvodnom prešetrení zmenili na prospech žiadateľa.

5.   Vývozná cena

(27)

Podľa článku 2 ods. 8 základného nariadenia vývozná cena je cena skutočne zaplatená alebo splatná za výrobok pri jeho predaji na vývoz z vyvážajúcej krajiny do Spoločenstva. V prípadoch, keď neexistuje vývozná cena, sa vývozná cena môže vytvoriť podľa článku 2 ods. 9 základného nariadenia na základe ceny, za ktorú sa dovezené výrobky po prvý raz ďalej predali nezávislému kupujúcemu, alebo ak sa výrobky ďalej nepredávajú nezávislému kupujúcemu, alebo sa ďalej nepredávajú za podmienok, za ktorých boli dovezené, na akomkoľvek primeranom základe.

(28)

Žiadateľ tvrdil, že došlo k zmene okolností s ohľadom na jeho vývozné ceny, a uvádzal, že za neprítomnosti reprezentatívneho vývozu do Spoločenstva by sa ako primeraný základ na stanovenie dumpingového rozpätia mali použiť vývozné ceny pre náhradný trh, iný ako trh EÚ, porovnateľný so Spoločenstvom. Na tento účel žiadateľ ako referenčnú krajinu navrhol USA alebo EÚ 10.

(29)

Komisia zvážila návrhy žiadateľa, pretože za mimoriadnych okolností by sa skutočne mohlo počítať s použitím vývozných cien do tretích krajín ako základu na porovnanie s normálnou hodnotou. V tomto prípade sa však zistilo, že vývozné množstvá žiadateľa do USA počas OP neboli dokonca ani reprezentatívne, takže otázka, či je primerané použiť vývozné ceny do USA, nevznikla. Preto sa žiadosť, aby dumpingový výpočet vychádzal z vývozných cien do USA, odmietla. Okrem toho sa nenašiel žiadny dôkaz, ktorý by svedčil o tom, že izolované použitie vývozných cien do EÚ 10 by bolo na prospech žiadateľa. Napokon, je potvrdené, že počas OP nedošlo k žiadnym reprezentatívnym predajom do Spoločenstva.

6.   Záver

(30)

Vzhľadom na uvedené by sa žiadateľovi nemohol udeliť MES. Otázka IP v tomto prípade nevznikla. Okrem toho všetky preskúmané tvrdenia týkajúce sa výberu analogickej krajiny a vývozných cien, ktoré predložil žiadateľ, boli odmietnuté. Z tohto vyplýva, že okolnosti týkajúce sa dumpingu sa v porovnaní so situáciou, ktorá existovala počas OP, ktoré viedlo k zavedeniu opatrení, podstatne nezmenili. Preto sa konštatuje, že čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení vzťahujúcich sa na dovoz karbidu kremíka s pôvodom na Ukrajine do Spoločenstva by sa malo ukončiť bez zmeny a doplnenia alebo zrušenia platných opatrení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingového cla na dovoz karbidu kremíka s pôvodom na Ukrajine sa týmto ukončuje.

2.   Konečné antidumpingové clo zavedené nariadením (ES) č. 1100/2000 sa zachováva.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 94, 13.4.1994, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1786/97 (Ú. v. ES L 254, 17.9.1997, s. 6).

(3)  Ú. v. ES L 125, 26.5.2000, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ L 183, 20.5.2004, s. 88.

(6)  Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 37.

(7)  Ú. v. EÚ C 3, 7.1.2004, s. 4.


25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 780/2005

z 24. mája 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 24. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

85,0

204

84,2

212

97,2

999

88,8

0707 00 05

052

88,0

204

30,3

999

59,2

0709 90 70

052

88,1

624

50,3

999

69,2

0805 10 20

052

48,3

204

39,0

212

108,2

220

47,9

388

54,6

400

48,8

528

45,4

624

60,9

999

56,6

0805 50 10

052

107,2

388

62,1

400

69,6

528

64,3

624

61,9

999

73,0

0808 10 80

388

96,0

400

101,0

404

78,7

508

59,6

512

67,8

524

72,2

528

67,7

720

61,8

804

97,5

999

78,0

0809 20 95

400

385,0

999

385,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 781/2005

z 24. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 2320/2002 sa vyžaduje, aby Komisia prijala opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva na celom území Európskeho spoločenstva. Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) bolo prvým právnym aktom, ktorý obsahoval takéto opatrenia.

(2)

Sú potrebné opatrenia, ktoré spresňujú spoločné základné normy.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 2320/2002 a s cieľom zabrániť protiprávnym činom by mali byť opatrenia ustanovené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 622/2003 tajné a nemali by sa uverejniť. Rovnaké pravidlo sa nevyhnutne vzťahuje na akúkoľvek zmenu a doplnenie.

(4)

Nariadenie (ES) č. 622/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Príloha k nariadeniu (ES) č. 622/2003 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3 tohto nariadenia sa uplatňuje s ohľadom na dôverný charakter tejto prílohy.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2003, s. 9. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 68/2004 (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 14).


PRÍLOHA

V súlade s článkom 1 je príloha tajná a nesmie sa uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.


25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 782/2005

z 24. mája 2005,

ktorým sa ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistikách o odpadoch (1), najmä na jeho článok 6 písm. e),

keďže:

(1)

Na základe článku 6 nariadenia (ES) č. 2150/2002 je Komisia povinná prijať opatrenia potrebné na implementáciu tohto nariadenia.

(2)

V súlade s článkom 6 písm. e) nariadenia (ES) č. 2150/2002 by Komisia mala ustanoviť vhodný formát pre odosielanie výsledkov členskými štátmi.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vhodný formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch určených pre Komisiu (Eurostat) je formát ustanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Členské štáty používajú tento formát pre údaje za referenčný rok 2004 a nasledujúce roky.

Článok 2

Členské štáty odosielajú Komisii (Eurostat) údaje a metaúdaje požadované nariadením (ES) č. 2150/2002 v elektronickej forme v súlade s normami pre výmenu údajov, ktoré navrhla Komisia (Eurostat).

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 574/2004 (Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 15).

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA

FORMÁT PRE ODOSIELANIE VÝSLEDKOV ŠTATISTÍK O ODPADOCH

Údaje sa odosielajú nezávisle od systému. Údaje sa odosielajú v súlade s normami pre výmenu údajov, ktoré navrhla Komisia (Eurostat).

Sady údajov

Oblasť pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2150/2002 o štatistikách o odpadoch pozostáva z piatich sád informácií:

Vznik odpadu (GENER),

Spaľovanie (INCIN),

Procesy zhodnocovania odpadu (RECOV),

Zneškodňovanie (DISPO),

Počet a kapacita zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, pokrytie systému zberu odpadu na úrovni NUTS 2 (REGIO).

Pre každú sadu sa musí odoslať jeden súbor. Názov súboru pozostáva zo šiestich častí:

Doména

5

Hodnota: WASTE

Sada

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Periodicita

2

Hodnota: A2

Kód krajiny

2

Kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen (pozri zoznam A)

Rok

4

Referenčný rok (prvý referenčný rok 2004)

Obdobie

4

Hodnota: 0000 (nula, nula, nula, nula) pre údaje za jeden rok

Časti názvu súboru sú oddelené podčiarkovníkom. Použije sa textový formát. Napríklad sada o vzniku odpadu z Belgicka za rok 2004 bude mať názov WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Chýbajúce hodnoty

V klasifikačných premenných nebudú žiadne chýbajúce hodnoty (kategória odpadu, ekonomická činnosť, úroveň NUTS 2, typ zariadenia na spracovanie odpadu). Záznamy by sa mali poskytnúť pre každú kombináciu klasifikačných premenných. Všetky záznamy, v prípade ktorých sa kombinácia nevyskytne, by sa mali odoslať s údajovou hodnotou 0 (nula). Záznamy, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne údaje, by sa napriek tomu mali poskytnúť s hodnotou, ktorá sa označí ako „chýbajúca“ (kód „M“). Chýbajúce údajové hodnoty sa musia vysvetliť v správe o kvalite; môžu byť napríklad výsledkom použitých metód. Je dôležité rozlišovať medzi reálnymi nulami a chýbajúcimi hodnotami, kedže s chýbajúcimi údajmi nie je možné vypočítať agregáty. Ak kombinácia z logických dôvodov nie je možná, v tabuľke sa uvedie kód „L“; takto je to napríklad v prípade kalov z priemyselných odpadových vôd, ktoré vznikajú v domácnostiach. S cieľom uľahčiť súdržnosť kontrôl a opráv chýb by sa mali odoslať aj súhrnné hodnoty.

Dôvernosť

Dôverné údaje by sa mali odoslať primerane označené ako „dôverné“. Národná politika dôvernosti údajov ustanovuje, aké údaje je potrebné pokladať za dôverné. Vo všeobecnosti by mohla byť informácia dôverná, ak by sa mohla prezradiť identita poskytovateľa informácie. Takto je to v prípade, ak sa informácia zakladá na údajoch jedného alebo dvoch respondentov, alebo ak väčšinu údajov poskytne jeden alebo dvaja respondenti. Údaje verejných orgánov sa vo všeobecnosti nepovažujú za dôverné.

Mala by sa uvádzať aj sekundárna dôvernosť. Sekundárna dôvernosť by sa mala uplatňovať tak, že sa môžu uverejniť (parciálne) súhrnné hodnoty. Komisia (Eurostat) použije dôverné informácie na výpočet (EÚ) agregátov bez toho, aby zverejnila dôverné informácie na úrovni jednotlivých krajín.

Miery

Požadované polia sú alfanumerické, t. j. nemali by obsahovať oddeľovače alebo desatinné symboly, s výnimkou údajových hodnôt. Množstvo odpadu sa udáva v 1 000 ton za rok s troma desatinnými miestami. Čiarka sa použije ako desatinný symbol. Metóda odhadu vždy nedovolí uviesť tri desatinné miesta. V takomto prípade sa uvedie hodnota len s relevantnými desatinnými miestami. Pre všetky kategórie odpadu sa vypočíta množstvo na základe (normálneho) mokrého odpadu, v prípade vzniku kalov (položka č. 11, 12, 40) sa vypočíta aj množstvo v 1 000 ton sušiny. Aj v prípade procesov spracovania odpadu sa kaly merajú v (normálnom) mokrom odpade aj v sušine. Toto platí len vtedy, ak boli kaly separovanou jednotkou; tak je to v prípade bežných kalov (položka č. 12) pri spaľovaní a zneškodňovaní.

Počet zariadení na spracovanie odpadu sa uvedie ako celé číslo. Kapacita zariadení na spracovanie odpadu sa opíše pomocou rôznych mier v závislosti od typu procesu zhodnocovania alebo zneškodňovania. S cieľom zlepšiť porovnateľnosť by sa mala kapacita spaľovania uvádzať prednostne v 1 000 tonách. Krajiny, ktoré môžu uviesť kapacitu spaľovania v terajouloch (1012 joulov), by tak mali urobiť. Krajiny, ktoré nemôžu uviesť kapacitu spaľovania v terajouloch, by mali označiť údajovú hodnotu ako „chýbajúca“ (kód „M“). Kapacita zhodnocovania sa meria v 1 000 ton. Kapacita zneškodňovania sa uvedie buď v kubických metroch, alebo v tonách, v závislosti od typu zneškodňovania. Iba hodnoty merané v 1 000 ton sa uvádzajú ako reálne čísla s troma desatinnými miestami, všetky ostatné hodnoty sa uvádzajú ako celé čísla.

Pokrytie systému zberu odpadu pre miešaný odpad z domácností a podobný odpad by sa malo uviesť buď v percentách obyvateľstva, alebo v percentách bytových jednotiek.

Revízie

Sady by sa mali odoslať v oddelených súboroch obsahujúcich všetky záznamy. Napríklad sada o vzniku odpadu obsahuje 51 kategórií odpadu x 21 skupín NACE záznamov meraných v mokrom odpade a 3 kategórie odpadu x 21 skupín NACE záznamov meraných v sušine. Sada obsahuje 1 134 záznamov.

Aj revidované údaje by sa mali odoslať v úplnej sade s riadnym označením revidovaných buniek (R). Predbežné údaje sa označia indikátorom aktualizácie P. Predbežné údaje sa vždy musia revidovať. Predbežné i revidované údaje sa musia vysvetliť v správe o kvalite.

Sada 1:   Vznik odpadu

Pole

Maximálna dĺžka

Hodnoty

Doména

8

Hodnota: WASTE

Sada

6

Hodnota: GENER (sada pozostáva z 51 × 21 záznamov meraných v mokrom odpade a 3 × 21 záznamov meraných v sušine na krajinu)

Kód krajiny

2

Kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen (pozri zoznam A)

Rok

4

Referenčný rok (prvý referenčný rok 2004)

Kategória odpadu/položka č.

2

Kód uvedený v Európskom katalógu odpadov-Stat, 3. verzia (pozri zoznam B)

Ekonomické činnosti/položka č.

2

Kód uvedený v NACE (pozri zoznam C)

Mokrý/Suchý

1

Pre všetky kategórie odpadu množstvo v (normálnom) mokrom odpade (kód W); pre kaly (položky č. 11, 12, 40) aj množstvo v sušine (kód D)

Vzniknutý odpad

12

Množstvo v 1 000 ton za rok. Množstvo je udané ako reálne číslo s troma desatinnými miestami. Čiarka sa použije ako desatinný symbol. Napríklad: 19,876. Toto pole by malo vždy obsahovať istú hodnotu. Ak sa takáto kombinácia nevyskytne, hodnota je 0 (nula). Pre chýbajúce údaje sa použije kód „M“. Logická nemožnosť kombinácie sa vyjadrí kódom „L“

Indikátor aktualizácie

1

Označiť predbežné údaje ako (P) alebo revidované údaje ako (R), v ostatných prípadoch nechať prázdne

Indikátor dôvernosti údajov

1

Označuje dôverné údaje (pozri zoznam D)


Sada 2:   Spaľovanie

Pole

Maximálna dĺžka

Hodnoty

Doména

8

Hodnota: WASTE

Sada

6

Hodnota: INCIN (sada pozostáva zo 17 × 2 záznamov meraných v mokrom odpade a 1 × 2 záznamov meraných v sušine na úrovni NUTS 1)

Kód krajiny

2

Kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen (pozri zoznam A)

Rok

4

Referenčný rok (prvý referenčný rok 2004)

Kód NUTS 1

3

Identifikačný kód územnej jednotky podľa klasifikácie NUTS v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (1), pre celkovú vnútroštátnu hodnotu sa použije kód TT

Kategória odpadu/položka č.

2

Kód uvedený v Európskom katalógu odpadov-Stat, 3. verzia (pozri zoznam E)

Proces zhodnocovania alebo zneškodňovania

1

Kód uvedený v prílohe k smernici Rady 75/442/EHS (2) (pozri zoznam F); iba procesy 1 a 2 platia pre tieto sady

Mokrý/Suchý

1

Pre všetky kategórie odpadu množstvo v (normálnom) mokrom odpade (kód W); pre kaly (položka č. 12) aj množstvo v sušine (kód D)

Spaľovaný odpad

12

Množstvo v 1 000 ton za rok. Množstvo je udané ako reálne číslo s troma desatinnými miestami. Čiarka sa použije ako desatinný symbol. Napríklad: 19,876. Toto pole by malo vždy obsahovať istú hodnotu. Ak sa takáto kombinácia nevyskytne, hodnota je 0 (nula). Pre chýbajúce údaje sa použije kód „M“. Logická nemožnosť kombinácie sa vyjadrí kódom „L“

Indikátor aktualizácie

1

Označiť predbežné údaje ako (P) alebo revidované údaje ako (R), v ostatných prípadoch nechať prázdne

Indikátor dôvernosti údajov

1

Označuje dôverné údaje (pozri zoznam D)


Sada 3:   Procesy zhodnocovania odpadu (okrem využitia ako zdroj energie)

Pole

Maximálna dĺžka

Hodnoty

Doména

8

Hodnota: WASTE

Sada

6

Hodnota: RECOV (sada pozostáva z 20 záznamov na úrovni NUTS 1)

Kód krajiny

2

Kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen (pozri zoznam A)

Rok

4

Referenčný rok (prvý referenčný rok 2004)

Kód NUTS 1

3

Identifikačný kód územnej jednotky podľa klasifikácie NUTS v nariadení (ES) č. 1059/2003; pre celkovú vnútroštátnu hodnotu sa použije kód TT

Kategória odpadu/položka č.

2

Kód uvedený v Európskom katalógu odpadov-Stat, 3. verzia (pozri zoznam G)

Proces zhodnocovania alebo zneškodňovania

1

Kód uvedený v prílohe k smernici 75/442/EHS (pozri zoznam F); iba proces 3 platí pre túto sadu

Mokrý/Suchý

1

Pre všetky kategórie odpadu množstvo v (normálnom) mokrom odpade (kód W)

Zhodnotený odpad

12

Množstvo v 1 000 ton za rok. Množstvo je udané ako reálne číslo s troma desatinnými miestami. Čiarka sa použije ako desatinný symbol. Napríklad: 19,876. Toto pole by malo vždy obsahovať istú hodnotu. Ak sa takáto kombinácia nevyskytne, hodnota je 0 (nula). Pre chýbajúce údaje sa použije kód „M“. Logická nemožnosť kombinácie sa vyjadrí kódom „L“

Indikátor aktualizácie

1

Označiť predbežné údaje ako (P) alebo revidované údaje ako (R), v ostatných prípadoch nechať prázdne

Indikátor dôvernosti údajov

1

Označuje dôverné údaje (pozri zoznam D)


Sada 4:   Zneškodňovanie (okrem spaľovania)

Pole

Maximálna dĺžka

Hodnoty

Doména

8

Hodnota: WASTE

Sada

6

Hodnota: DISPO (sada pozostáva z 19 × 2 záznamov meraných v mokrom odpade a 1 × 2 záznamov meraných v sušine na úrovni NUTS 1)

Kód krajiny

2

Kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen (pozri zoznam A)

Rok

4

Referenčný rok (prvý referenčný rok 2004)

Kód NUTS 1

3

Identifikačný kód územnej jednotky podľa klasifikácie NUTS v nariadení (ES) č. 1059/2003; pre celkovú vnútroštátnu hodnotu sa použije kód TT

Kategória odpadu/položka č.

2

Kód uvedený v Európskom katalógu odpadov-Stat, 3. verzia (pozri zoznam H)

Proces zhodnocovania alebo zneškodňovania

1

Kód uvedený v prílohe k smernici 75/442/EHS (pozri zoznam F); iba procesy 4 a 5 platia pre túto sadu

Mokrý/Suchý

1

Pre všetky kategórie odpadu množstvo v (normálnom) mokrom odpade (kód W); pre kaly (položka č. 12) aj množstvo v sušine (kód D)

Zneškodnený odpad

12

Množstvo v 1 000 tonách za rok. Množstvo je udané ako reálne číslo s troma desatinnými miestami. Čiarka sa použije ako desatinný symbol. Napríklad: 19,876. Toto pole by malo vždy obsahovať istú hodnotu. Ak sa takáto kombinácia nevyskytne, hodnota je 0 (nula). Pre chýbajúce údaje sa použije kód „M“. Logická nemožnosť kombinácie sa vyjadrí kódom „L“

Indikátor aktualizácie

1

Označiť predbežné údaje ako (P) alebo revidované údaje ako (R), v ostatných prípadoch nechať prázdne

Indikátor dôvernosti údajov

1

Označuje dôverné údaje (pozri zoznam D)


Sada 5:   Počet a kapacita zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a obyvateľstvo napojené na sytém zberu odpadu na kokrétnom území

Pole

Maximálna dĺžka

Hodnoty

Doména

8

Hodnota: WASTE

Sada

6

Hodnota: REGIO (sada pozostáva zo 14 záznamov na úrovni NUTS 2)

Kód krajiny

2

Kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen (pozri zoznam A)

Rok

4

Referenčný rok (prvý referenčný rok 2004)

Kód NUTS 2

4

Identifikačný kód územnej jednotky podľa klasifikácie NUTS v nariadení (ES) č. 1059/2003; pre celkovú vnútroštátnu hodnotu sa použije kód TT

Proces zhodnocovania alebo zneškodňovania

1

Kód uvedený v prílohe k smernici 75/442/EHS (pozri zoznam F); nechať prázdne v prípade obyvateľstva napojeného na systém zberu odpadu

Premenná

1

Počet zariadení (N), kapacita (C) alebo obyvateľstvo napojené na systém zberu odpadu (P)

Kapacita

1

Kód pre kapacitu v závislosti od druhu procesu zhodnocovania a zneškodňovania (pozri zoznam I); pre počet zariadení kód N, pre obyvateľstvo napojené na systém zberu odpadu buď P (obyvateľstvo), alebo D (bytové jednotky)

Hodnota

12

Všetky hodnoty, počet zariadení, percento obyvateľstva a bytových jednotiek napojených na systém zberu odpadu a kapacita sa udávajú v celých číslach. Toto pole by malo vždy obsahovať istú hodnotu. Ak sa takáto kombinácia nevyskytne, hodnota je 0 (nula). Pre chýbajúce údaje sa použije kód „M“. Logická nemožnosť kombinácie sa vyjadrí kódom „L“

Indikátor aktualizácie

1

Označiť predbežné údaje ako (P) alebo revidované údaje ako (R), v ostatných prípadoch nechať prázdne

Indikátor dôvernosti údajov

1

Označuje dôverné údaje (pozri zoznam D)


Zoznam A – Kódy krajín

Belgicko

BE

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Nemecko

DE

Estónsko

EE

Grécko

EL

Španielsko

ES

Francúzsko

FR

Írsko

IE

Taliansko

IT

Cyprus

CY

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Luxembursko

LU

Maďarsko

HU

Malta

MT

Holandsko

NL

Rakúsko

AT

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Slovinsko

SI

Slovenská republika

SK

Fínsko

FI

Švédsko

SE

Spojené kráľovstvo

UK

Bulharsko

BG

Chorvátsko

HR

Rumunsko

RO

Turecko

TR

Island

IS

Lichtenštajnsko

LI

Nórsko

NO


Zoznam B – Kategórie odpadov

Európsky katalóg odpadov-Stat, 3. verzia (Ú. v. EÚ L 90, 27. 3. 2004, s. 15)

Opis

Kód

Nebezpečný (H)

Položka č.

Použité rozpúšťadlá

01.1

H

1

Odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli

01.2

 

2

Odpady obsahujúce kyseliny, zásady alebo soli

01.2

H

3

Odpadové oleje

01.3

H

4

Použité chemické katalyzátory

01.4

 

5

Použité chemické katalyzátory

01.4

H

6

Odpady z chemických prípravkov

02

 

7

Odpady z chemických prípravkov

02

H

8

Chemické usadeniny a zvyšky

03.1

 

9

Chemické usadeniny a zvyšky

03.1

H

10

Kaly z priemyselných odpadových vôd

03.2

 

11

Kaly z priemyselných odpadových vôd

03.2

H

12

Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

05

 

13

Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

05

H

14

Kovové odpady

06

 

15

Kovové odpady

06

H

16

Odpady zo skla

07.1

 

17

Odpady zo skla

07.1

H

18

Odpady z papiera a lepenky

07.2

 

19

Odpady z gumy

07.3

 

20

Odpady z plastov

07.4

 

21

Odpady z dreva

07.5

 

22

Odpady z dreva

07.5

H

23

Odpady z textilu

07.6

 

24

Odpady obsahujúce PCB

07.7

H

25

Vyradené zariadenia (okrem vyradených vozidiel a odpadov z batérií a akumulátorov)

08 (okrem 08.1, 08.41)

 

26

Vyradené zariadenia (okrem vyradených vozidiel a odpadov z batérií a akumulátorov)

08 (okrem 08.1, 08.41)

H

27

Vyradené vozidlá

08.1

 

28

Vyradené vozidlá

08.1

H

29

Odpady z batérií a akumulátorov

08.41

 

30

Odpady z batérií a akumulátorov

08.41

H

31

Živočíšne a rastlinné odpady (okrem živočíšnych odpadov z prípravy potravín a potravinových výrobkov a okrem živočíšneho trusu, moču a hnoja)

09 (okrem 09.11, 09.3)

 

32

Živočíšny odpad z prípravy potravín a potravinových výrobkov

09.11

 

33

Živočíšny trus, moč a hnoj

09.3

 

34

Odpady z domácností a podobné odpady

10.1

 

35

Zmiešané a netriedené materiály

10.2

 

36

Zmiešané a netriedené materiály

10.2

H

37

Zvyšky z triedenia

10.3

 

38

Zvyšky z triedenia

10.3

H

39

Bežné kaly (okrem neznečistených sedimentov z vodných tokov a nádrží)

11 (okrem 11.3)

 

40

Neznečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží

11.3

 

41

Minerálne odpady (okrem odpadov zo spaľovania a kontaminovaných zemín a znečistených sedimentov z vodných tokov a nádrží)

12 (okrem. 12.4, 12.6)

 

42

Minerálne odpady (okrem odpadov zo spaľovania a kontaminovaných zemín a znečistených sedimentov z vodných tokov a nádrží)

12 (okrem 12.4, 12.6)

H

43

Odpady zo spaľovania

12.4

 

44

Odpady zo spaľovania

12.4

H

45

Kontaminovaná zemina a znečistené sedimenty z vodných tokov a nádrží

12.6

H

46

Solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady

13

 

47

Solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady

13

H

48

Ostatný odpad spolu

 

 

TN

Nebezpečný odpad spolu

 

H

TH

Odpad spolu

 

 

TT


Zoznam C – Ekonomické činnosti

NACE Rev 1.1 kategória (nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90) (3)

Opis

Položka č.

A

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo

1

B

Rybolov

2

C

Ťažba a úprava

3

DA

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

4

DB+DC

Výroba textílií a odevov

Spracovanie kože a výroba kožených výrobkov

5

DD

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva

6

DE

Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera; vydavateľstvo a tlač

7

DF

Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva

8

DG+DH

Výroba chemikálií, chemických výrobkov a umelých vlákien

Výroba výrobkov z gumy a plastu

9

DI

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

10

DJ

Výroba kovov a kovových výrobkov

11

DK+DL+DM

Výroba strojov a zariadení i.n.

Výroba elektrických a optických zariadení

Výroba dopravných prostriedkov

12

DN (okrem 37)

Výroba i.n.

13

E

Dodávka elektriny, plynu a vody

14

F

Stavebníctvo

15

G-Q (okrem 51.57 a 90)

Iné ekonomické činnosti (služby)

16

37

Recyklovanie

17

51.57

Veľkoobchodný predaj odpadu a šrotu

18

90

Čistenie odpadových vôd a odvoz odpadkov, asanačné a podobné činnosti

19

HH

Odpad vznikajúci v domácnostiach

20

Spolu

 

TA


Zoznam D – Indikátor dôvernosti údajov

Veľmi málo podnikov

A

Napríklad 1 alebo 2 podniky celkom

Jeden podnik poskytne väčšinu údajov

B

Nie málo podnikov, ale jeden podnik produkuje/spravuje napríklad viac ako 70 %

Dva podniky poskytnú väčšinu údajov

C

Nie málo podnikov, ale dva podniky produkujú/spravujú napríklad viac ako 70 %

Dôverné údaje na základe sekundárnej dôvernosti

D

Nie dôverné údaje o sebe (indikátor A, B, C), ale dôvernosť týchto údajov má zabrániť nepriamemu zverejneniu dôverných údajov

Údajová hodnota nie je dôverná

Nechať prázdne

 


Zoznam E – Kategórie odpadov pre spaľovanie

Položka č.

Európsky katalóg odpadov-Stat, 3. verzia (Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 15)

Nebezpečný/ostatný odpad

Kód

Opis

1

01 + 02 + 03

Chemické odpady

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Ostatný

2

01 + 02 + 03 okrem 01.3

Chemické odpady okrem odpadových olejov

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Nebezpečný

3

01.3

Odpadové oleje

Nebezpečný

4

05

Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

Ostatný

5

05

Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

Nebezpečný

6

07.7

Odpady obsahujúce PCB

Nebezpečný

7

10.1

Odpady z domácností a podobné odpady

Ostatný

8

10.2

Zmiešané a netriedené materiály

Ostatný

9

10.2

Zmiešané a netriedené materiály

Nebezpečný

10

10.3

Zvyšky z triedenia

Ostatný

11

10.3

Zvyšky z triedenia

Nebezpečný

12

11

Bežné kaly

Ostatný

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Iné odpady

(Kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + živočíšne a rastlinné odpady + minerálne odpady + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Ostatný

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 okrem 07.7

Iné odpady

(Kovové odpady + nekovové odpady okrem odpadov obsahujúcich PCB + vyradené zariadenia + živočíšne a rastlinné odpady + minerálne odpady + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Nebezpečný

TN

 

Ostatný odpad spolu

Ostatný

TH

 

Nebezpečný odpad spolu

Nebezpečný

TT

 

Odpad spolu

 


Zoznam F – Procesy zhodnocovania a zneškodňovania odpadu; kódy odkazujú na kódy v prílohách k nariadeniu 75/442/EHS

Proces

Kód

Typy procesov zhodnocovania a zneškodňovania

Spaľovanie

1

R1

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

2

D10

Spaľovanie na pevnine

Procesy zhodnocovania odpadu (okrem využitia ako zdroj energie)

3

R2 +

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R3 +

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátanie kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

R4 +

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a zlúčenín kovov

R5 +

Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

R6 +

Regenerácia kyselín alebo zásad

R7 +

Spätné získavanie komponentov, ktoré sa používajú pri odstraňovaní znečistenia

R8 +

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

R9 +

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

R10 +

Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

R11

Využitie odpadov získaných z ktorýchkoľvek procesov označených R1 až R10

Procesy zneškodňovania

4

D1 +

Ukladanie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov, atď.)

D3 +

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)

D4 +

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún, atď.)

D5 +

Špeciálne vybudovaná skládka (napr. umiestnenie do samostatných kaziet s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté alebo izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)

D12

Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach, atď.)

5

D2 +

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)

D6 +

Vypúšťanie a vyhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

D7

Vypúšťanie a vyhadzovanie do morí a oceánov vrátanie uloženia na morské dno


Zoznam G – Kategórie odpadov pre procesy zhodnocovania (okrem využitia ako zdroj energie)

Položka č.

Európsky katalóg odpadov-Stat, 3. verzia (Ú. v. EÚ L 90, 27. 3. 2004, s. 15)

Nebezpečný/ostatný odpad

Kód

Opis

1

01.3

Odpadové oleje

Nebezpečný

2

06

Kovové odpady

Ostatný

3

06

Kovové odpady

Nebezpečný

4

07.1

Odpady zo skla

Ostatný

5

07.1

Odpady zo skla

Nebezpečný

6

07.2

Odpady z papiera a lepenky

Ostatný

7

07.3

Odpady z gumy

Ostatný

8

07.4

Odpady z plastov

Ostatný

9

07.5

Odpady z dreva

Ostatný

10

07.6

Odpady z textilu

Ostatný

11

09 (okrem 09.11, 09.3

Živočíšne a rastlinné odpady

(okrem živočíšnych odpadov z prípravy potravín a potravinových výrobkov a okrem živočíšneho trusu, moču a hnoja)

Ostatný

12

09.11

Živočíšny odpad z prípravy potravín a potravinových výrobkov

Ostatný

13

09.3

Živočíšny trus, moč a hnoj

Ostatný

14

12

Minerálne odpady

Ostatný

15

12

Minerálne odpady

Nebezpečný

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Iné odpady

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady + odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + vyradené zariadenia + zmiešané bežné odpady + bežné kaly + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Ostatný

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 okrem 01.3

Iné odpady

(Odpady z chemických zlúčenín okrem odpadových olejov + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady + odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + odpady z dreva + odpady obsahujúce PCB + vyradené zariadnia + zmiešané bežné odpady + bežné kaly + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Nebezpečný

TN

 

Ostatný odpad spolu

Ostatný

TH

 

Nebezpečný odpad spolu

Nebezpečný

TT

 

Odpad spolu

 


Zoznam H – Kategórie odpadov pre zneškodňovanie (okrem spaľovania)

Položka č.

Európsky katalóg odpadov-Stat, 3. verzia (Ú. v. EÚ L 90, 27. 3. 2004, s. 15)

Nebezpečný/ostatný odpad

Kód

Opis

1

01 + 02 + 03

Chemické odpady

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Ostatný

2

01 + 02 + 03 okrem 01.3

Chemické odpady okrem odpadových olejov

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Nebezpečný

3

01.3

Odpadové oleje

Nebezpečný

4

09 (okrem 09.11, 09.3)

Živočíšne a rastlinné odpady

(okrem živočíšnych odpadov z prípravy potravín a potravinových výrobkov a okrem živočíšneho trusu, moču a hnoja)

Ostatný

5

09.11

Živočíšny odpad z prípravy potravín a potravinových výrobkov

Ostatný

6

09.3

Živočíšny trus, moč a hnoj

Ostatný

7

10.1

Odpady z domácností a podobné odpady

Ostatný

8

10.2

Zmiešané a netriedené materiály

Ostatný

9

10.2

Zmiešané a netriedené materiály

Nebezpečný

10

10.3

Zvyšky z triedenia

Ostatný

11

10.3

Zvyšky z triedenia

Nebezpečný

12

11

Bežné kaly

Ostatný

13

12

Minerálne odpady

Ostatný

14

12

Minerálne odpady

Nebezpečný

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Iné odpady

(Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Ostatný

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Iné odpady

(Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Nebezpečný

TN

 

Ostatný odpad spolu

Ostatný

TH

 

Nebezpečný odpad spolu

Nebezpečný

TT

 

Odpad spolu

 


Zoznam I – Kapacita

Proces

Kapacita

Jednotka

1

1 000 ton za rok s troma desatinnými miestami

t

 

terajouly za rok (1012)

j

2

1 000 ton za rok s troma desatinnými miestami

t

 

terajouly za rok (1012)

j

3

1 000 ton za rok s troma desatinnými miestami

t

4

kubické metre za rok

m

5

1 000 ton za rok s troma desatinnými miestami

t


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003.


25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 783/2005

z 24. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 5 a článok 6 písm. b),

keďže:

(1)

Na základe článku 6 nariadenia (ES) č. 2150/2002 je Komisia povinná ustanoviť opatrenia na implementáciu tohto nariadenia.

(2)

Podľa článku 6 písm. b) nariadenia (ES) č. 2150/2002 Komisia môže upraviť špecifikácie v prílohách k tomuto nariadeniu.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 574/2004 ustanovuje zmenu a doplnenie štatistickej nomenklatúry v prílohe I a prílohe III k nariadeniu (ES) č. 2150/2002. Príloha II k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 by sa preto mala upraviť tak, aby zodpovedala tejto zmene a doplneniu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2150/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy, zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 2150/2002 sa časť 2 nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 574/2004 (Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 15).

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ČASŤ 2

Kategórie odpadov

Zoznam kategórií odpadov, pre ktoré sa musia vypracovať štatistiky v súlade so spôsobom znehodnocovania alebo zneškodňovania odpadov, ako je uvedené v časti 8 bode 2:

Spaľovanie

Položka č.

Európsky katalóg odpadov – Stat, 3. verzia

Nebezpečný/Ostatný odpad

Kód

Opis

1

01 + 02 + 03

Chemické odpady

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Ostatný

2

01 + 02 + 03 okrem 01.3

Chemické odpady okrem odpadových olejov

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Nebezpečný

3

01.3

Odpadové oleje

Nebezpečný

4

05

Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

Ostatný

5

05

Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady

Nebezpečný

6

07.7

Odpady obsahujúce PCB

Nebezpečný

7

10.1

Odpady z domácnosti a podobné odpady

Ostatný

8

10.2

Miešané a nediferencované materiály

Ostatný

9

10.2

Miešané a nediferencované materiály

Nebezpečný

10

10.3

Zvyšky z triedenia

Ostatný

11

10.3

Zvyšky z triedenia

Nebezpečný

12

11

Bežné kaly

Ostatný

13

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Iné odpady

(Kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + živočíšne a rastlinné odpady + minerálne odpady + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Ostatný

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 okrem 07.7

Iné odpady

(Kovové odpady + nekovové odpady okrem odpadov obsahujúcich PCB + vyradené zariadenia + živočíšne a rastlinné odpady + minerálne odpady + solidifikované, stabilizované alebo vitrifikované odpady)

Nebezpečný


Procesy zhodnocovania odpadov

(okrem využívania odpadov ako zdroja energie)

Položka č.

Európsky katalóg odpadov – Stat, 3. verzia

Nebezpečný/Ostatný odpad

Kód

Opis

1

01.3

Odpadové oleje

Nebezpečný

2

06

Kovové odpady

Ostatný

3

06

Kovové odpady

Nebezpečný

4

07.1

Odpady zo skla

Ostatný

5

07.1

Odpady zo skla

Nebezpečný

6

07.2

Odpady z papiera a lepenky

Ostatný

7

07.3

Odpady z gumy

Ostatný

8

07.4

Odpady z plastov

Ostatný

9

07.5

Odpady z dreva

Ostatný

10

07.6

Odpady z textilu

Ostatný

11

09 okrem 09.11, 09.3

Živočíšne a rastlinné odpady

(okrem živočíšnych odpadov z prípravy potravy a potravinových výrobkov; živočíšny trus, moč a hnoj)

Ostatný

12

09.11

Živočíšne odpady z prípravy potravy a potravinových výrobkov

Ostatný

13

09.3

Živočíšny trus, moč a hnoj

Ostatný

14

12

Minerálne odpady

Ostatný

15

12

Minerálne odpady

Nebezpečný

16

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Iné odpady

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady + odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + vyradené zariadenia + miešané bežné odpady + bežné kaly + solidifikované, stabilizované a vitrifikované odpady)

Ostatný

17

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 okrem 01.3

Iné odpady

(Odpady z chemických zlúčenín okrem odpadových olejov + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady + odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + odpady z dreva + odpady obsahujúce PCB + vyradené zariadenia + miešané bežné odpady + bežné kaly + solidifikované, stabilizované a vitrifikované odpady)

Nebezpečný


Zneškodňovanie (iné procesy ako spaľovanie)

Položka č.

Európsky katalóg odpadov – Stat, 3. verzia

Nebezpečný/Ostatný odpad

Kód

Opis

1

01 + 02 + 03

Chemické odpady

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Ostatný

2

01 + 02 + 03 okrem 01.3

Chemické odpady okrem odpadových olejov

(Odpady z chemických zlúčenín + odpady z chemických prípravkov + iné chemické odpady)

Nebezpečný

3

01.3

Odpadové oleje

Nebezpečný

4

09 okrem 09.11, 09.3

Živočíšne a rastlinné odpady

(okrem živočíšnych odpadov z prípravy potravy a potravinových výrobkov; živočíšny trus, moč a hnoj)

Ostatný

5

09.11

Živočíšne odpady z prípravy potravy a potravinových výrobkov

Ostatný

6

09.3

Živočíšny trus, moč a hnoj

Ostatný

7

10.1

Odpady z domácnosti a podobné odpady

Ostatný

8

10.2

Miešané a nediferencované materiály

Ostatný

9

10.2

Miešané a nediferencované materiály

Nebezpečný

10

10.3

Zvyšky z triedenia

Ostatný

11

10.3

Zvyšky z triedenia

Nebezpečný

12

11

Bežné kaly

Ostatný

13

12

Minerálne odpady

Ostatný

14

12

Minerálne odpady

Nebezpečný

15

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Iné odpady

(Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + solidifikované, stabilizované a vitrifikované odpady)

Ostatný

16

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Iné odpady

(Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti a biologické odpady + kovové odpady + nekovové odpady + vyradené zariadenia + solidifikované, stabilizované a vitrifikované odpady)

Nebezpečný“


25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 784/2005

z 24. mája 2005,

ktorým sa prijímajú výnimky z ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o Litvu, Poľsko a Švédsko

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

so zreteľom na žiadosť Litvy z 2. júla 2004,

so zreteľom na žiadosť Poľska z 13. júla 2004,

so zreteľom na žiadosť Švédska z 26. augusta 2004,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2150/2002 môže Komisia udeliť výnimky z určitých ustanovení prílohy k tomuto nariadeniu na prechodné obdobie.

(2)

Tieto výnimky by sa mali udeliť Litve, Poľsku a Švédsku na ich žiadosť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy, zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa udeľujú tieto výnimky z ustanovení nariadenia (ES) č. 2150/2002:

a)

Litve a Poľsku sa udeľujú výnimky na vypracovanie výsledkov týkajúcich sa časti 8 (1.1) bodov 1 (poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo), 2 (rybolov) a 16 (služby) v prílohe I a výsledkov týkajúcich sa časti 8 bodu 2 v prílohe II;

b)

Švédsku sa udeľujú výnimky na vypracovanie výsledkov týkajúcich sa časti 8 (1.1) bodov 1 (poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo), 2 (rybolov) a 16 (služby) v prílohe I.

2.   Výnimky uvedené v odseku 1 sa udeľujú iba vzhľadom na údaje za prvý referenčný rok, teda za rok 2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. mája 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 574/2004 (Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 15).

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

25.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/43


ROZHODNUTIE č. 1/2005 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODE S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI

z 25. februára 2005

týkajúce sa dodatku 1 písm. B bod 9 prílohy 7

(2005/394/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

Táto dohoda vstúpila do platnosti 1. júna 2002.

(2)

Cieľom prílohy 7 je zjednodušiť výmeny vinohradníckych produktov medzi zmluvnými stranami.

(3)

Na základe článku 27 ods. 1 prílohy 7 pracovná skupina preskúma všetky otázky, ktoré sa budú vzťahovať na zavedenie prílohy 7, a vypracuje najmä, na základe článku 27 ods. 2 prílohy 7, návrhy, ktoré odovzdá Výboru s cieľom upraviť a aktualizovať dodatky k prílohe 7.

(4)

Dodatok 1 písm. B bod 9 prílohy 7 zostavuje sprievodný dokument k vínam importovaným zo Švajčiarska v súlade s ustanoveniami uvedenými v dodatku 1 písm. B bode 9 pôvodnej verzie dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

V dodatku 1 prílohy 7 písm. B sa bod 9 nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je uplatniteľné od 1. októbra 2004.

V Bruseli 25. februára 2005

Za Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

prezident, vedúci švajčiarskej delegácie

Christian HÄBERLI

Za Európske spoločenstvo

vedúci oddelenia AGRI AI/2

Aldo LONGO

Sekretariát Výboru

sekretár

Remigi WINZAP


PRÍLOHA

Image