ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 128

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
21. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 769/2005 z 20. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 770/2005 z 20. mája 2005 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2005 z 20. mája 2005 o uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz niektorých spojovacích materiálov z ušľachtilej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Indonézii, na Taiwane, v Thajsku a vo Vietname

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 772/2005 z 20. mája 2005 o špecifikáciách rozsahu vlastností a o definícii technického formátu na vytváranie ročných štatistík Spoločenstva o oceliarskom priemysle za referenčné roky 2003 – 2009 ( 1 )

51

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. mája 2005, ktoré sa týka prijatia nevyhnutných opatrení, pokiaľ ide o obchodné prekážky v obchodných postupoch Brazílie, ktoré postihujú obchod s protektorovanými pneumatikami [oznámené pod číslom K(2005) 1302]

71

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny [oznámené pod číslom K(2005) 1437]  ( 1 )

73

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa po piaty raz mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES týkajúce sa určitých ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Kórejskej ľudovodemokratickej republike [oznámené pod číslom K(2005) 1451]  ( 1 )

77

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 768/2005

z 26. apríla 2005

o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2) vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili účinnú kontrolu, inšpekciu a vykonávanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a aby na tieto účely spolupracovali medzi sebou a s tretími krajinami.

(2)

Na splnenie týchto záväzkov je nevyhnutné, aby členské štáty koordinovali svoje kontrolné a inšpekčné činnosti na svojej pevnine, vo vodách Spoločenstva a v medzinárodných vodách v súlade s medzinárodným právom, a najmä so záväzkami Spoločenstva v rámci regionálnych organizácií rybného hospodárstva podľa dohôd s tretími krajinami.

(3)

Žiadny inšpekčný program nemôže využívať finančné prostriedky účinne bez ustanovenia inšpekcií na pevnine. Z toho dôvodu by mala byť pevnina súčasťou plánov spoločného nasadenia.

(4)

Táto spolupráca prostredníctvom prevádzkovej koordinácie kontrolných a inšpekčných činností by mala prispieť k trvalo udržateľnému využívaniu živých vodných zdrojov, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých v oblasti rybného hospodárstva, ktorí sú do tohto využívania zapojení, a tým obmedziť prípady narušenia hospodárskej súťaže.

(5)

Účinná kontrola a inšpekcia rybného hospodárstva sa považujú za nevyhnutné na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

(6)

Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov, ktoré vyplývajú z nariadenia (ES) č. 2371/2002, je potrebné, aby technický a správny orgán Spoločenstva organizoval medzi členskými štátmi spoluprácu a koordináciu v oblasti kontroly a inšpekcie rybného hospodárstva.

(7)

Na tieto účely je vhodné v rámci existujúcej inštitucionálnej štruktúry Spoločenstva a s ohľadom na prerozdelenie právomocí medzi Komisiou a členskými štátmi zriadiť agentúru Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva (ďalej len „agentúra“).

(8)

Na dosiahnutie cieľov, pre ktoré sa agentúra zakladá, je potrebné vymedziť jej úlohy.

(9)

Dôležité je najmä to, aby agentúra na požiadanie Komisie bola schopná pomáhať Spoločenstvu a členským štátom pri ich vzťahoch s tretími krajinami a/alebo regionálnymi organizáciami rybného hospodárstva a aby spolupracovala s ich príslušnými orgánmi v rámci medzinárodných záväzkov Spoločenstva.

(10)

Navyše je potrebné pracovať na účinnom uplatňovaní inšpekčných postupov Spoločenstva. Agentúra by sa časom mohla stať referenčným zdrojom vedeckej a technickej pomoci pre kontrolu a inšpekciu rybného hospodárstva.

(11)

S cieľom splniť ciele spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, čiže zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, Rada prijíma opatrenia týkajúce sa ochrany, riadenia a využívania živých vodných zdrojov.

(12)

Na zabezpečenie riadneho vykonávania týchto opatrení musia členské štáty nasadiť primerané prostriedky kontroly a presadzovania. Na zvýšenie účinnosti a efektívnosti tejto kontroly a presadzovania je vhodné, aby Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a v zhode s dotknutými členskými štátmi prijala osobitné programy kontroly a inšpekcie. Článok 34 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (3), by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Koordinácia prevádzkovej spolupráce medzi členskými štátmi zo strany agentúry by sa mala vykonávať na základe plánov spoločného nasadenia, ktorými sa organizuje využitie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie dotknutých členských štátov, aby sa vykonávali programy kontroly a inšpekcie. Kontrolné a inšpekčné činnosti rybného hospodárstva, vykonávané členskými štátmi, by mali prebiehať v súlade so spoločnými kritériami, prioritami, vzťažnými hodnotami a postupmi kontrolných a inšpekčných činností na základe týchto programov.

(14)

Prijatie programu kontroly a inšpekcie ukladá členským štátom povinnosť účinným spôsobom zabezpečiť zdroje potrebné na vykonanie programu. Členské štáty musia bezodkladne oznámiť agentúre prostriedky kontroly a inšpekcie, ktorými chcú akýkoľvek takýto program vykonať. Plány spoločného nasadenia nesmú ukladať žiadne ďalšie povinnosti z hľadiska kontroly, inšpekcie a presadzovania alebo vo vzťahu k poskytovaniu zdrojov potrebných v tejto súvislosti.

(15)

Agentúra by mala pripraviť plán spoločného nasadenia iba v prípade, že sa to tak navrhuje v pracovnom programe.

(16)

Pracovný program by mala prijať správna rada, čím sa zaručuje dosiahnutie dostatočného konsenzu okrem iného aj o prideľovaní zdrojov, ktorými disponuje agentúra, na činnosti, ktoré agentúre stanovuje pracovný program, na základe informácií, ktoré majú poskytnúť členské štáty.

(17)

Kľúčovou úlohou výkonného riaditeľa by malo byť zabezpečiť po porade s členmi rady a členskými štátmi, aby členské štáty poskytovali agentúre dostatok zdrojov na plnenie cieľov stanovených v pracovnom programe na každý rok.

(18)

Výkonný riaditeľ by mal najmä pripravovať podrobné plány nasadenia s využitím zdrojov, ktoré nahlásia členské štáty, na plnenie jednotlivých programov kontroly a inšpekcie, pričom dodrží pravidlá a ciele stanovené v osobitnom programe kontroly a inšpekcie, na ktorom sa daný plán spoločného nasadenia zakladá, ako aj iné príslušné pravidlá, ako napríklad pravidlá súvisiace s inšpektormi Spoločenstva.

(19)

V tejto súvislosti je potrebné, aby výkonný riaditeľ organizoval časový rozvrh takým spôsobom, aby členské štáty mali dostatok času na vypracovanie pripomienok, pričom by vychádzal z ich prevádzkových znalostí a pridŕžal sa pracovného plánu agentúry a časových obmedzení uvedených v tomto nariadení. Je nevyhnutné, aby výkonný riaditeľ zohľadnil záujem dotknutých členských štátov o oblasti rybolovu, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé plány. Na zabezpečenie účinnej a presnej koordinácie spoločných kontrolných a inšpekčných činností je potrebné ustanoviť postup, ktorý umožní rozhodnúť o prijatí plánov v prípade, že dotknuté členské štáty nemôžu dosiahnuť dohodu.

(20)

Postup prípravy a prijímania plánov spoločného nasadenia mimo vôd Spoločenstva musí byť podobný ako postup pre vody Spoločenstva. Základom týchto plánov spoločného nasadenia musí byť medzinárodný program kontroly a inšpekcie, ktorým sa vykonávajú medzinárodné záväzky Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie.

(21)

Na vykonávanie plánov spoločného nasadenia by mali dotknuté členské štáty združovať a nasadzovať prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré na tieto plány vyhradili. Agentúra by mala posúdiť, či sú dostupné prostriedky kontroly a inšpekcie postačujúce, a prípadne informovať dotknuté členské štáty a Komisiu o tom, že prostriedky nie sú postačujúce na vykonanie úloh požadovaných podľa programu kontroly a inšpekcie.

(22)

Zatiaľ čo by členské štáty mali rešpektovať svoje povinnosti súvisiace s inšpekciou a kontrolou najmä podľa osobitného programu kontroly a inšpekcie prijatého podľa nariadenia (ES) č. 2371/2002, agentúra by nemala mať právomoc udeľovať ďalšie záväzky prostredníctvom plánov spoločného nasadenia ani ukladať členským štátom sankcie.

(23)

Agentúra by mala pravidelne preskúmavať účinnosť plánov spoločného nasadenia.

(24)

Je vhodné ustanoviť možnosť prijatia osobitných vykonávacích predpisov na prijímanie a schvaľovanie plánov spoločného nasadenia. Táto možnosť môže byť užitočná po tom, ako začne agentúra pôsobiť, a výkonný riaditeľ bude toho názoru, že tieto predpisy musia byť ustanovené v práve Spoločenstva.

(25)

Agentúra by mala byť oprávnená poskytovať na požiadanie zmluvné služby súvisiace s prostriedkami kontroly a inšpekcie, ktoré majú dotknuté členské štáty použiť na spoločné nasadenie.

(26)

Na účely plnenia úloh agentúry by si mali Komisia, členské štáty a agentúra vymieňať dôležité informácie o kontrole a inšpekcii prostredníctvom informačnej siete.

(27)

Postavenie a štruktúra agentúry by mali zodpovedať objektívnemu charakteru výsledkov, ktoré má dosahovať, a umožňovať jej vykonávať svoje funkcie v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Komisiou. Agentúre by mala byť preto priznaná právna, finančná a správna autonómia, pričom by mali byť zároveň zachované úzke kontakty s inštitúciami Spoločenstva a s členskými štátmi. Na to je nevyhnutné a vhodné, aby bola agentúra orgánom Spoločenstva, ktorý má právnu subjektivitu a vykonáva právomoci, ktoré jej udeľuje toto nariadenie.

(28)

Pre zmluvnú zodpovednosť agentúry, ktorú upravuje zákon uplatňovaný na zmluvy uzavreté agentúrou, by mal byť príslušný Súdny dvor na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú takáto zmluva obsahuje. Súdny dvor by mal byť tiež príslušný rozhodovať v sporoch súvisiacich s náhradou akejkoľvek škody vzniknutej z nezmluvnej zodpovednosti agentúry v súlade so všeobecnými princípmi spoločnými pre práva členských štátov.

(29)

Komisia a členské štáty by mali byť zastúpené v správnej rade, ktorá je poverená zabezpečením správneho a účinného fungovania agentúry.

(30)

Mal by sa vytvoriť poradný výbor s cieľom radiť výkonnému riaditeľovi a zabezpečiť úzku spoluprácu so zainteresovanými stranami.

(31)

Vzhľadom na to, že agentúra musí plniť záväzky Spoločenstva a na požiadanie Komisie spolupracovať s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami rybného hospodárstva v rámci medzinárodných záväzkov Spoločenstva, je vhodné, aby sa predseda správnej rady volil spomedzi zástupcov Komisie.

(32)

Pravidlá hlasovania v správnej rade musia zohľadňovať záujem členských štátov a Komisie o účinnú prevádzku agentúry.

(33)

Je vhodné ustanoviť účasť zástupcu poradného výboru na rokovaniach správnej rady bez hlasovacích práv.

(34)

Je nevyhnutné ustanoviť menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa agentúry, ako aj pravidlá, ktoré upravujú výkon jeho funkcií.

(35)

Na podporu transparentného fungovania agentúry by sa malo bez jej obmedzovania uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4).

(36)

V záujme ochrany súkromia jednotlivcov by sa pre toto nariadenie malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(37)

Na zaručenie funkčnej autonómie a nezávislosti agentúry by sa jej mal priznať autonómny rozpočet, ktorého príjem pochádza z príspevku Spoločenstva, ako aj z platieb za zmluvné služby, ktoré poskytuje agentúra. Mal by sa uplatňovať postup pri tvorbe rozpočtu Spoločenstva, pokiaľ ide o príspevok Spoločenstva a akékoľvek ďalšie dotácie započítateľné do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Audit účtovnej závierky by mal vykonávať Dvor audítorov.

(38)

V záujme boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam by sa mali na agentúru bez obmedzenia vzťahovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (6), ktoré by sa mali pripojiť k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev o vnútorných vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (7).

(39)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

CIEĽ, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Cieľ

Týmto nariadením sa zriaďuje Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva („agentúra“), ktorej cieľom je organizovať prevádzkovú koordináciu kontrolných a inšpekčných činností členských štátov v rybnom hospodárstve a pomáhať im pri spolupráci zameranej na dosahovanie súladu so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva, aby sa zabezpečilo jej účinné a jednotné uplatňovanie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„kontrola a inšpekcia“ znamená akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi najmä podľa článkov 23, 24 a 28 nariadenia (ES) č. 2371/2002 na účely kontroly a inšpekcie rybolovných činností v rámci rozsahu pôsobnosti spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vrátane dozorných a monitorovacích činností, ako sú satelitné monitorovacie systémy plavidiel a systémy pozorovateľov;

b)

„prostriedky kontroly a inšpekcie“ znamenajú dozorné plavidlá, lietadlá, vozidlá a iné materiálne zdroje, ako aj inšpektorov, pozorovateľov a iné ľudské zdroje, ktoré využívajú členské štáty na kontrolu a inšpekciu;

c)

„plán spoločného nasadenia“ znamená plán, ktorý ustanovuje prevádzkové dojednania pre nasadenie dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie;

d)

„medzinárodný program kontroly a inšpekcie“ znamená program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti na účely vykonania medzinárodných záväzkov Spoločenstva súvisiacich s kontrolou a inšpekciou;

e)

„osobitný program kontroly a inšpekcie“ znamená program, ktorý stanovuje ciele, spoločné priority a postupy pre kontrolné a inšpekčné činnosti zriadené v súlade s článkom 34 c nariadenia (EHS) č. 2847/93;

f)

„rybolovná oblasť“ znamená rybolovné činnosti, ktoré využívajú určité zásoby vymedzené Radou najmä podľa článkov 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

g)

„inšpektori Spoločenstva“ znamenajú inšpektorov zaradených do zoznamu uvedeného v článku 28 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

KAPITOLA II

POSLANIE A ÚLOHY AGENTÚRY

Článok 3

Poslanie

Poslaním agentúry je:

a)

koordinovať kontrolu a inšpekciu zo strany členských štátov, ktorá súvisí so záväzkami Spoločenstva v oblasti inšpekcie a kontroly;

b)

koordinovať nasadzovanie vnútroštátnych prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré združujú dotknuté členské štáty v súlade s týmto nariadením;

c)

pomáhať členským štátom pri oznamovaní informácií o rybolovných činnostiach a kontrolných a inšpekčných činnostiach Komisii a tretím stranám;

d)

v rozsahu svojich právomocí pomáhať členským štátom plniť úlohy a záväzky podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;

e)

pomáhať členským štátom a Komisii pri harmonizovanom uplatňovaní spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva v Spoločenstve;

f)

prispievať k práci členských štátov a Komisie v oblasti výskumu a rozvoja kontrolných a inšpekčných techník;

g)

prispievať ku koordinácii odbornej prípravy inšpektorov a výmeny skúseností medzi členskými štátmi;

h)

koordinovať činnosti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu v súlade s pravidlami Spoločenstva.

Článok 4

Úlohy súvisiace s medzinárodnými záväzkami Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie

1.   Agentúra na požiadanie Komisie:

a)

pomáha Spoločenstvu a členským štátom v ich vzťahoch s tretími krajinami a regionálnymi medzinárodnými organizáciami rybného hospodárstva, ktorých je Spoločenstvo členom;

b)

spolupracuje s príslušnými orgánmi regionálnych medzinárodných organizácií rybného hospodárstva v súvislosti so záväzkami Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie v rámci pracovných dojednaní uzavretých s týmito organizáciami.

2.   Agentúra môže na požiadanie Komisie spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v záležitostiach súvisiacich s kontrolou a inšpekciou v rámci dohôd uzavretých medzi Spoločenstvom a týmito krajinami.

3.   Agentúra môže v rozsahu svojich právomocí vykonávať v mene členských štátov úlohy podľa medzinárodných dohôd o rybnom hospodárstve, ktorých je Spoločenstvo stranou.

Článok 5

Úlohy súvisiace s prevádzkovou koordináciou

1.   Prevádzková koordinácia agentúry zahŕňa inšpekciu a kontrolu rybolovných činností vrátane dovozu, prepravy a vykládky produktov rybného hospodárstva, až kým tieto produkty neprijme prvý nákupca po vyložení.

2.   Na účely prevádzkovej koordinácie vytvára agentúra plány spoločného nasadenia a organizuje prevádzkovú koordináciu kontroly a inšpekcie zo strany členských štátov v súlade s kapitolou III.

Článok 6

Poskytovanie zmluvných služieb členským štátom

Agentúra môže poskytovať členským štátom na ich požiadanie zmluvné služby v oblasti kontroly a inšpekcie v súvislosti s ich záväzkami v oblasti rybného hospodárstva vo vodách Spoločenstva a/alebo v medzinárodných vodách vrátane prenajímania, prevádzkovania a personálneho obsadzovania platforiem kontroly a inšpekcie a zabezpečenia pozorovateľov pre spoločné činnosti dotknutých členských štátov.

Článok 7

Pomoc členským štátom

S cieľom pomôcť členským štátom lepšie plniť svoje záväzky podľa pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva agentúra najmä:

a)

stanovuje a pripravuje základnú osnovu odbornej prípravy inštruktorov pre inšpektorov rybného hospodárstva z členských štátov a poskytuje ďalšie kurzy odbornej prípravy a semináre pre inšpektorov a iných zamestnancov z oblasti monitorovacích, kontrolných a inšpekčných činností;

b)

na požiadanie členských štátov vykonáva spoločné obstarávanie tovaru a služieb súvisiacich s kontrolnými a inšpekčnými činnosťami členských štátov, ako aj pripravuje a koordinuje vykonávanie spoločných pilotných projektov členskými štátmi;

c)

vypracúva spoločné prevádzkové postupy v súvislosti so spoločnými kontrolnými a inšpekčnými činnosťami, ktoré vykonávajú dva alebo viaceré členské štáty;

d)

vypracúva kritériá na výmenu prostriedkov kontroly a inšpekcie medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ako aj kritériá na poskytovanie týchto prostriedkov členskými štátmi.

KAPITOLA III

PREVÁDZKOVÁ SPOLUPRÁCA

Článok 8

Implementácia záväzkov Spoločenstva v oblasti kontroly a inšpekcie

Agentúra na požiadanie Komisie koordinuje kontrolné a inšpekčné činnosti členských štátov na základe medzinárodných programov kontroly a inšpekcie tým, že stanovuje plány spoločného nasadenia.

Článok 9

Vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie

Agentúra koordinuje vykonávanie osobitných programov kontroly a inšpekcie zriadených v súlade s článkom 34c nariadenia (EHS) č. 2847/93 prostredníctvom plánov spoločného nasadenia.

Článok 10

Obsah plánov spoločného nasadenia

Každý plán spoločného nasadenia:

a)

spĺňa požiadavky príslušného programu kontroly a inšpekcie;

b)

realizuje kritériá, vzťažné hodnoty, priority a spoločné inšpekčné postupy, ktoré stanovuje Komisia v programoch kontroly a inšpekcie;

c)

sa snaží prispôsobiť existujúce vnútroštátne prostriedky kontroly a inšpekcie oznamované podľa článku 11 ods. 2 potrebám a organizovať ich nasadenie;

d)

organizuje využitie ľudských a materiálnych zdrojov s ohľadom na obdobia a zóny, v ktorých sa musia nasadiť, vrátane činnosti tímov inšpektorov Spoločenstva z viac ako jedného členského štátu;

e)

zohľadňuje existujúce záväzky dotknutých členských štátov súvisiace s inými plánmi nasadenia, ako aj akékoľvek osobitné regionálne alebo miestne obmedzenia;

f)

vymedzuje podmienky, za ktorých môžu prostriedky kontroly a inšpekcie členského štátu vstúpiť do územných vôd iného členského štátu a vôd patriacich do jeho jurisdikcie.

Článok 11

Oznamovanie prostriedkov kontroly a inšpekcie

1.   Členské štáty oznamujú agentúre každý rok do 15. októbra prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré má agentúra k dispozícii na účely kontroly a inšpekcie v nasledujúcom roku.

2.   Každý členský štát najneskôr jeden mesiac od informovania členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa zriaďuje medzinárodný program kontroly a inšpekcie alebo osobitný program kontroly a inšpekcie, oznamuje agentúre prostriedky, ktoré zamýšľa použiť na vykonanie akéhokoľvek takéhoto programu, ktorý sa ho dotýka.

Článok 12

Postup prijímania plánov spoločného nasadenia

1.   Na základe oznámení ustanovených v článku 11 ods. 2 a do troch mesiacov od prijatia takýchto oznámení vytvára výkonný riaditeľ agentúry po porade s dotknutými členskými štátmi návrh plánu spoločného nasadenia.

2.   Tento návrh plánu spoločného nasadenia určuje prostriedky kontroly a inšpekcie, ktoré by sa mohli združiť na účely vykonania programu kontroly a inšpekcie, s ktorým plán súvisí, na základe záujmu dotknutých členských štátov o príslušnú rybolovnú oblasť.

Záujem členského štátu o istú rybolovnú oblasť sa hodnotí na základe týchto kritérií, ktorých relatívna váha závisí od týchto osobitných vlastností každého plánu:

a)

relatívny rozsah jeho územných vôd alebo vôd patriacich do jeho jurisdikcie, na ktoré sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, ak nejaké existujú;

b)

množstvo rýb vyložených na jeho území počas daného referenčného obdobia, udané ako časť celkovej vykládky z rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia;

c)

relatívny počet rybárskych plavidiel Spoločenstva plaviacich sa pod jeho vlajkou (výkon motora a hrubá tonáž), ktoré sú činné v rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje plán spoločného nasadenia, vo vzťahu k celkovému počtu plavidiel, ktoré sú činné v tejto rybolovnej oblasti;

d)

relatívna veľkosť jemu pridelenej kvóty alebo ak kvótu nemá, jeho výlovu v danom referenčnom období vzhľadom na túto rybolovnú oblasť;

3.   Ak je počas prípravy návrhu plánu spoločného nasadenia zrejmé, že nie sú k dispozícii dostatočné prostriedky kontroly a inšpekcie na splnenie požiadaviek príslušného programu kontroly a inšpekcie, výkonný riaditeľ urýchlene upovedomí dotknuté členské štáty a Komisiu.

4.   Výkonný riaditeľ upovedomí o návrhu plánu spoločného nasadenia dotknuté členské štáty a Komisiu. Ak do pätnástich pracovných dní od tohto upovedomenia dotknuté členské štáty ani Komisia nevznesú námietku, výkonný riaditeľ plán prijme.

5.   Ak jeden alebo viaceré dotknuté členské štáty, alebo Komisia vznesú námietku, výkonný riaditeľ postúpi túto záležitosť Komisii. Komisia môže vykonať akékoľvek nevyhnutné úpravy plánu a prijať ho v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

6.   Každý plán spoločného nasadenia podlieha každoročnému preskúmaniu agentúrou po porade s dotknutými členskými štátmi, aby sa zohľadnili všetky nové programy kontroly a inšpekcie, ktoré sa vzťahujú na dotknuté členské štáty, a všetky priority v programoch kontroly a inšpekcie stanovené Komisiou.

Článok 13

Implementácia plánov spoločného nasadenia

1.   Spoločné kontrolné a inšpekčné činnosti sa vykonávajú na základe plánov spoločného nasadenia.

2.   Členské štáty, ktorých sa plán spoločného nasadenia týka:

a)

dajú k dispozícii prostriedky kontroly a inšpekcie vyhradené na plán spoločného nasadenia;

b)

vymenujú jednu vnútroštátnu kontaktnú osobu/koordinátora, ktorému sa udelí dostatočná právomoc na včasné reagovanie na požiadavky agentúry súvisiace s vykonávaním plánu spoločného nasadenia, a nahlásia ju agentúre;

c)

nasadia svoje združené prostriedky kontroly a inšpekcie v súlade s plánom spoločného nasadenia a požiadavkami uvedenými v odseku 4;

d)

poskytujú agentúre on-line prístup k informáciám potrebným na vykonanie plánu spoločného nasadenia;

e)

spolupracujú s agentúrou pri vykonávaní plánu spoločného nasadenia;

f)

zabezpečia, aby všetky prostriedky kontroly a inšpekcie pridelené plánu spoločného nasadenia Spoločenstva vykonávali svoje činnosti v súlade s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov v rámci plánu spoločného nasadenia zriadeného podľa článku 12, za riadenie a kontrolu prostriedkov kontroly a inšpekcie, ktoré sa vyhradili pre plán spoločného nasadenia, zodpovedajú príslušné vnútroštátne orgány v súlade s vnútroštátnym právom.

4.   Výkonný riaditeľ môže stanoviť požiadavky na vykonanie plánu spoločného nasadenia prijatého podľa článku 12. Tieto požiadavky nesmú prekročiť hranice daného plánu.

Článok 14

Posúdenie plánov spoločného nasadenia

Agentúra vykonáva každoročné posúdenie účinnosti každého plánu spoločného nasadenia a na základe dostupných dôkazov aj analýzu existencie rizika, že rybolovné činnosti nie sú v súlade s platnými kontrolnými opatreniami. Tieto posúdenia sa bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Komisii a členským štátom.

Článok 15

Rybolovné oblasti, na ktoré sa programy kontroly a inšpekcie nevzťahujú

Dva alebo viaceré členské štáty môžu požiadať agentúru, aby koordinovala nasadenie ich prostriedkov kontroly a inšpekcie v súvislosti s rybolovnou oblasťou alebo pásmom, na ktoré sa nevzťahuje program kontroly a inšpekcie. Táto koordinácia sa uskutoční v súlade s kritériami na kontrolu a inšpekciu a prioritami dohodnutými medzi dotknutými členskými štátmi.

Článok 16

Informačná sieť

1.   Komisia, agentúra a príslušné orgány členských štátov si vymieňajú dôležité dostupné informácie o spoločných kontrolných a inšpekčných činnostiach vo vodách Spoločenstva a v medzinárodných vodách.

2.   Každý príslušný vnútroštátny orgán prijme v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva opatrenia na zabezpečenie dostatočného utajenia informácií, ktoré dostane podľa tohto článku, v súlade s článkom 37 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

Článok 17

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá implementácie tejto kapitoly možno prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Tieto pravidlá môžu obsahovať najmä postupy prípravy a prijímania návrhov plánov spoločného nasadenia.

KAPITOLA IV

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE

Článok 18

Právne postavenie a ústredie

1.   Agentúra je orgánom Spoločenstva. Má právnu subjektivitu.

2.   V každom členskom štáte má agentúra najširšiu spôsobilosť na právne úkony, akú jeho právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ním disponovať, ako aj byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

4.   Sídlo agentúry je v meste Vigo v Španielsku.

Článok 19

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov agentúry sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako sú ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (9), a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania. Správna Rada po dohode s Komisiou prijme potrebné podrobné pravidlá uplatňovania.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30, agentúra vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré menovaciemu orgánu udelil služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov.

3.   Zamestnancami agentúry sú úradníci, ktorých dočasne pridelí alebo preloží Komisia, a ostatní zamestnanci, ktorých zamestná agentúra ako potrebných na vykonávanie jej úloh.

Agentúra môže zamestnávať aj úradníkov, ktorých dočasne preložia členské štáty.

Článok 20

Výsady a imunity

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 21

Zodpovednosť

1.   Zmluvnú zodpovednosť agentúry upravuje právo, ktoré sa uplatňuje na príslušnú zmluvu.

2.   Súdny dvor je príslušný rozhodovať na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzatvorená agentúrou.

3.   V prípade nezmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre práva členských štátov nahradí každú škodu, ktorú spôsobí agentúra alebo jej zamestnanci pri vykonávaní svojich povinností. Súdny dvor je príslušný rozhodovať vo všetkých sporoch súvisiacich s náhradou takejto škody.

4.   Osobnú zodpovednosť zamestnancov voči agentúre upravujú ustanovenia služobného poriadku alebo podmienky zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 22

Jazyky

1.   Na agentúru sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (10).

2.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry poskytuje Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie.

Článok 23

Vytvorenie a právomoci správnej rady

1.   Agentúra má správnu radu.

2.   Správna rada:

a)

vymenúva a odvoláva výkonného riaditeľa podľa článku 30;

b)

každý rok do 30. apríla prijíma súhrnnú správu agentúry za predchádzajúci rok a postupuje ju Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a členským štátom. Správa sa uverejňuje;

c)

každý rok do 31. októbra prijíma s ohľadom na stanovisko Komisie a členských štátov pracovný program agentúry na nadchádzajúci rok a postupuje ho Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a členským štátom.

Pracovný program obsahuje priority agentúry. Uprednostňuje úlohy agentúry súvisiace s programami kontroly a dozoru. Prijíma sa bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup Spoločenstva. V prípade, že Komisia do 30 dní odo dňa prijatia pracovného programu vyjadrí svoj nesúhlas s týmto programom, správna rada tento program znovu preskúma a prijme ho prípadne v zmenenej a doplnenej podobe do dvoch mesiacov v druhom čítaní;

d)

pred začiatkom finančného roka prijme konečný rozpočet agentúry, ktorý podľa potreby upraví podľa príspevku Spoločenstva a akéhokoľvek iného príjmu agentúry;

e)

vykonáva svoje povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry v súlade s článkami 35, 36 a 38;

f)

vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom;

g)

zriaďuje si rokovací poriadok, ktorý môže podľa potreby ustanovovať zriadenie podvýborov správnej rady;

h)

prijíma postupy potrebné na vykonávanie úloh agentúry.

Článok 24

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada sa skladá zo zástupcov členských štátov a šiestich zástupcov Komisie. Každý členský štát je oprávnený vymenovať jedného člena. Členské štáty a Komisia menujú ku každému členovi jedného náhradníka, ktorý bude tohto člena zastupovať v jeho neprítomnosti.

2.   Členovia rady sa menujú na základe stupňa príslušnej praxe a odbornosti v oblasti kontroly a inšpekcie rybného hospodárstva.

3.   Funkčné obdobie jednotlivých členov je päť rokov odo dňa vymenovania. Toto funkčné obdobie možno obnoviť.

Článok 25

Predsedníctvo správnej rady

1.   Správna rada volí spomedzi zástupcov Komisie predsedu. Správna rada volí spomedzi svojich členov podpredsedu. Podpredseda automaticky zastupuje predsedu, ak si tento nemôže plniť svoje povinnosti.

2.   Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a skončí sa, ak ukončia členstvo v správnej rade. Ich funkčné obdobie možno raz obnoviť.

Článok 26

Zasadnutia

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Program stanovuje predseda, pričom zohľadňuje návrhy členov správnej rady a výkonného riaditeľa agentúry.

2.   Výkonný riaditeľ a zástupca, menovaní poradným výborom, sa zúčastňujú na rokovaniach bez práva hlasovať.

3.   Riadne zasadnutie správnej rady sa koná najmenej raz do roka. Okrem toho sa zasadnutie koná z podnetu predsedu alebo na požiadanie Komisie, alebo jednej tretiny členských štátov zastúpených v správnej rade.

4.   Ak sa vyskytne prípad utajenia alebo konfliktu záujmov, môže správna rada rozhodnúť, že preskúma osobitné body svojho programu bez prítomnosti členov menovaných poradným výborom. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto ustanovenia možno ustanoviť v rokovacom poriadku.

5.   Správna rada môže vyzvať akúkoľvek osobu, ktorej názor môže byť zaujímavý, aby sa zúčastnila na zasadnutiach ako pozorovateľ.

6.   Pokiaľ ustanovenia rokovacieho poriadku neustanovujú inak, môžu členom správnej rady pomáhať poradcovia alebo odborníci.

7.   Sekretariát správnej rady zabezpečí agentúra.

Článok 27

Hlasovanie

1.   Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov.

2.   Každý člen má jeden hlas. V neprítomnosti člena je oprávnený uplatniť jeho hlasovacie právo náhradník.

3.   Rokovací poriadok stanovuje podrobnejšie pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, a tam, kde je to vhodné, aj akékoľvek požiadavky na kvórum.

Článok 28

Vyhlásenie o záujmoch

Členovia správnej rady podajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorom uvedú, že buď nemajú žiadne záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislosť, alebo že majú priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za ovplyvnenie ich nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa podávajú písomne každoročne alebo vždy, keď môže dôjsť ku konfliktu záujmov v súvislosti s bodmi programu. V posledne uvedenom prípade nemá dotknutý člen právo o takýchto bodoch hlasovať.

Článok 29

Povinnosti a právomoci výkonného riaditeľa

1.   Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie a správnej rady, výkonný riaditeľ nežiada ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani iného orgánu.

2.   Výkonný riaditeľ pri plnení svojich úloh uplatňuje zásady spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

3.   Výkonný riaditeľ má tieto povinnosti a právomoci:

a)

pripravuje návrh pracovného programu a po porade s Komisiou a členskými štátmi ho predkladá správnej rade. Podniká kroky potrebné na vykonanie pracovného programu v rámci obmedzení stanovených týmto nariadením, jeho vykonávacími predpismi a akýmkoľvek príslušným právom;

b)

podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia vnútorných správnych pokynov a uverejnenia oznámení na zabezpečenie organizácie a fungovania agentúry v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

c)

podniká všetky potrebné kroky vrátane prijatia rozhodnutí týkajúcich sa zodpovedností agentúry podľa kapitol II a III vrátane prenájmu a prevádzky prostriedkov kontroly a inšpekcie a prevádzky informačnej siete;

d)

reaguje na požiadavky Komisie a na žiadosti členského štátu o pomoc podľa článkov 6, 7 a 15;

e)

organizuje účinný monitorovací systém, aby mohol porovnať výsledky agentúry s jej prevádzkovými cieľmi. Na tomto základe pripravuje výkonný riaditeľ každý rok návrh súhrnnej správy a predkladá ho správnej rade. Stanovuje pravidelné postupy hodnotenia, ktoré spĺňajú uznávané odborné štandardy;

f)

vo vzťahu k zamestnancom uplatňuje právomoci ustanovené v článku 19 ods. 2;

g)

vypracúva odhady príjmov a výdavkov agentúry v súlade s článkom 35 a plní rozpočet v súlade s článkom 36.

4.   Výkonný riaditeľ sa zodpovedá za svoju činnosť správnej rade.

Článok 30

Menovanie a odvolanie výkonného riaditeľa

1.   Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe náležitej a zdokumentovanej príslušnej praxe v spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva a v kontrole a inšpekcii rybného hospodárstva zo zoznamu aspoň dvoch kandidátov, ktorých navrhuje Komisia po výberovom konaní uskutočnenom po uverejnení tohto pracovného miesta v Úradnom vestníku Európskej únie, prípadne po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu.

2.   Právomoc odvolať výkonného riaditeľa má správna rada. Táto rada rokuje o tomto bode na základe žiadosti Komisie alebo jednej tretiny jej členov.

3.   Správna rada prijíma rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 dvojtretinovou väčšinou členov.

4.   Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Toto funkčné obdobie možno jedenkrát predĺžiť o ďalších päť rokov na návrh Komisie a po schválení dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.

Článok 31

Poradný výbor

1.   Poradný výbor sa skladá zo zástupcov regionálnych poradných výborov ustanovených článkom 31 nariadenia (ES) č. 2371/2002, pričom každý regionálny poradný výbor menuje jedného zástupcu. Zástupcov môžu nahradiť náhradníci, ktorí sa menujú súčasne.

2.   Členovia poradného výboru nesmú byť členmi správnej rady.

Poradný výbor menuje jedného zo svojich členov na účasť na rokovaniach správnej rady bez hlasovacieho práva.

3.   Na žiadosť výkonného riaditeľa mu poradný výbor radí pri výkone jeho povinností podľa tohto nariadenia.

4.   Poradnému výboru predsedá výkonný riaditeľ. Jeho zasadnutie zvoláva predseda aspoň jedenkrát ročne.

5.   Agentúra poskytuje poradnému výboru potrebnú logistickú podporu a sekretariát pre jeho zasadnutia.

6.   Na zasadnutiach poradného výboru sa môžu zúčastňovať členovia správnej rady.

Článok 32

Transparentnosť a komunikácia

1.   Na dokumenty, ktoré uchováva agentúra, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Správna rada do šiestich mesiacov odo dňa svojho prvého zasadnutia prijme praktické opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Agentúra môže vydávať oznámenia z vlastnej iniciatívy v oblastiach, ktoré patria do jej poslania. Zabezpečí najmä to, aby verejnosť a akákoľvek zainteresovaná strana dostala rýchlo objektívne, spoľahlivé a ľahko pochopiteľné informácie o jej práci.

4.   Správna rada stanoví vnútorné pravidlá potrebné na uplatňovanie odseku 3.

5.   Rozhodnutia agentúry podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť dôvodom na podanie sťažnosti ombudsmanovi alebo môžu byť predmetom žaloby na Súdnom dvore podľa článkov 195 a 230 zmluvy.

6.   Informácie, ktoré v súlade s týmto nariadením zhromaždí Komisia a agentúra, podliehajú nariadeniu (ES) č. 45/2001.

Článok 33

Utajenie

1.   Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ a zamestnanci agentúry podliehajú aj po ukončení svojich funkcií povinnosti mlčanlivosti podľa článku 287 zmluvy.

2.   Správna rada stanovuje vnútorné pravidlá týkajúce sa praktických opatrení na vykonávanie povinnosti mlčanlivosti uvedenej v odseku 1.

Článok 34

Prístup k informáciám

1.   Komisia má neobmedzený prístup ku všetkým informáciám, ktoré zhromaždí agentúra. Agentúra zašle Komisii na jej požiadanie akékoľvek informácie a vyhodnotenie týchto informácií vo forme, ktorú určí Komisia.

2.   Členské štáty, ktorých sa týka akákoľvek konkrétna činnosť agentúry, majú prístup k informáciám, ktoré agentúra zhromaždí v súvislosti s touto činnosťou, ak podmienky, ktoré možno stanoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002, neustanovujú inak.

KAPITOLA V

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 35

Rozpočet

1.   Príjmy agentúry pozostávajú z:

a)

príspevku Spoločenstva uvedeného vo všeobecnom rozpočte Európskej únie (kapitola Komisie);

b)

poplatkov za služby, ktoré agentúra poskytuje členským štátom v súlade s článkom 6;

c)

poplatkov za publikácie, odborné vzdelávanie a/alebo iné služby, ktoré agentúra poskytuje.

2.   Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na zamestnancov, správu, infraštruktúru a prevádzku.

3.   Výkonný riaditeľ zostaví návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rozpočtový rok a postúpi ho správnej rade spolu s návrhom plánu plnenia rozpočtu.

4.   Príjmy a výdavky sú v rovnováhe.

5.   Správna rada každý rok na základe návrhu výkazu odhadov príjmov a výdavkov vypracúva pre agentúru výkaz odhadov príjmov a výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok.

6.   Tento výkaz odhadov, ktorý obsahuje návrh plánu plnenia rozpočtu, postúpi správna rada Komisii spoločne s predbežným pracovným programom najneskôr do 31. marca.

7.   Komisia postúpi výkaz odhadov Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) spoločne s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

8.   Na základe výkazu odhadov Komisia zaznamenáva do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán plnenia rozpočtu a výšku dotácie, ktoré sa majú zaúčtovať do všeobecného rozpočtu, ktorý sa predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

9.   Rozpočtový orgán schvaľuje prostriedky na dotácie pre agentúru. Rozpočtový orgán schvaľuje plán plnenia rozpočtu agentúry.

10.   Rozpočet prijíma správna rada. Konečným sa stáva po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Podľa potreby sa príslušne upravuje.

11.   Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať výrazné finančné dôsledky pre financovanie rozpočtu, najmä pokiaľ ide o projekty súvisiace s majetkom, ako napríklad prenájom alebo nákup budov. Informuje o tom Komisiu.

12.   Ak pobočka rozpočtového orgánu oznámila svoj zámer zaujať stanovisko, postúpi svoje stanovisko správnej rade do šiestich týždňov odo dňa oznámenia projektu.

Článok 36

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.   Výkonný riaditeľ plní rozpočet agentúry.

2.   Najneskôr do 1. marca po každom rozpočtovom roku zašle účtovník agentúry účtovníkovi Komisie priebežné účtovné závierky spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za tento finančný rok. Účtovník Komisie skonsoliduje priebežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (11) (ďalej len „rozpočtové nariadenie“).

3.   Najneskôr do 31. marca po každom rozpočtovom roku zašle účtovník Komisie priebežné účtovné závierky agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za tento rozpočtový rok. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za tento rozpočtový rok sa zasiela aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Po prijatí zistení Dvora audítorov k priebežným účtovným závierkam agentúry podľa článku 129 finančného nariadenia výkonný riaditeľ vypracuje na vlastnú zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju na posúdenie správnej rade.

5.   Správna rada zaujíma k účtovnej závierke agentúry stanovisko.

6.   Najneskôr do 1. júla nasledujúceho roku zašle výkonný riaditeľ účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

7.   Účtovná závierka sa uverejní.

8.   Agentúra vytvorí funkciu vnútorného audítora, ktorá sa musí vykonávať v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi.

9.   Riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho zistenia najneskôr do 30. septembra. Túto odpoveď zašle aj správnej rade.

10.   Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na hladké uplatňovanie postupu udeľovania absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako to ustanovuje článok 146 ods. 3 rozpočtového nariadenia.

11.   Európsky parlament na odporúčanie Rady udelí do 30. apríla druhého nasledujúceho roku výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za daný rok.

Článok 37

Boj proti podvodom

1.   Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa na agentúru bez obmedzenia vzťahujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1073/1999.

2.   Agentúra pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), a bezodkladne vydá príslušné ustanovenia pre všetkých svojich zamestnancov.

3.   Rozhodnutia o financovaní a vykonávaní dohôd a s nimi súvisiacich nástrojoch výslovne stanovujú, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste, pokiaľ ide o príjemcov financií agentúry a subjekty zodpovedné za ich prideľovanie.

Článok 38

Finančné ustanovenia

Správna rada po prijatí súhlasu Komisie a stanoviska Dvoru audítorov prijíma rozpočtové pravidlá agentúry. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (12), pokiaľ si to osobitne nevyžaduje prevádzka agentúry a pokiaľ na to Komisia nevydá vopred súhlas.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Hodnotenie

1.   Do piatich rokov odo dňa, keď agentúra prevzala svoje povinnosti, a potom každých päť rokov správna rada objedná nezávislé vonkajšie hodnotenie vykonávania tohto nariadenia. Komisia poskytne agentúre všetky informácie, ktoré agentúra považuje za dôležité pre toto hodnotenie.

2.   Každé hodnotenie posudzuje vplyv tohto nariadenia, užitočnosť, význam a efektivitu agentúry a jej pracovných postupov, ako aj mieru jej prispievania k dosahovaniu vysokého súladu s pravidlami vytvorenými v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Správna rada vydáva so súhlasom Komisie a po porade so zainteresovanými stranami osobitný referenčný rámec.

3.   Správna rada dostane toto hodnotenie a vydá Komisii odporúčania týkajúce sa zmien tohto nariadenia, agentúry a jej pracovných postupov. Komisia zašle závery hodnotenia a odporúčania Európskemu parlamentu a Rade a zverejní ich.

Článok 40

Začiatok činnosti agentúry

Agentúra začína vykonávať svoju činnosť do dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 41

Zmena a doplnenie

Článok 34c nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa nahrádza takto:

„Článok 34c

1.   Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 a v zhode s dotknutými členskými štátmi stanoví, na ktoré oblasti rybolovu zahŕňajúce dva alebo viac členských štátov sa vzťahujú osobitné programy kontroly a inšpekcie, a podmienky upravujúce tieto programy.

Osobitný program kontroly a inšpekcie stanovuje oblasti rybolovu zahŕňajúce dva alebo viaceré členské štáty, na ktoré sa program vzťahuje, a podmienky upravujúce tieto oblasti rybolovu.

Každý osobitný program kontroly a inšpekcie stanovuje svoje ciele, spoločné priority a postupy, ako aj vzťažné hodnoty pre kontrolné a inšpekčné činnosti, očakávané výsledky stanovených opatrení a stratégiu potrebnú na zabezpečenie toho, aby kontrolné a inšpekčné činnosti boli čo najjednotnejšie, najúčinnejšie a najekonomickejšie. V každom programe sa určujú dotknuté členské štáty.

Osobitné programy kontroly a inšpekcie nesmú trvať dlhšie ako tri roky alebo ako akýkoľvek čas ustanovený na tento účel v pláne na obnovu prijatom podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (13) alebo v pláne hospodárenia prijatom podľa článku 6 tohto nariadenia.

Osobitné programy kontroly a inšpekcie vykonávajú dotknuté členské štáty na základe plánov spoločného nasadenia, vytvorených podľa nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (14)

2.   Komisia kontroluje a vyhodnocuje plnenie každého osobitného programu kontroly a inšpekcie a podáva správy Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 42

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. apríla 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Stanovisko z 23. februára 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(10)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.

(11)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(13)  Ú. v. ES L 358, 21.12.2002, s. 59.

(14)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.“


21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 769/2005

z 20. mája 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

93,8

204

82,6

212

97,2

999

91,2

0707 00 05

052

124,5

204

51,2

999

87,9

0709 90 70

052

85,2

624

50,3

999

67,8

0805 10 20

052

41,7

204

37,7

212

55,7

220

44,3

388

50,1

400

42,8

528

45,4

624

58,6

999

47,0

0805 50 10

388

65,6

400

69,6

528

59,4

624

61,7

999

64,1

0808 10 80

388

87,9

400

116,3

404

78,7

508

60,8

512

69,6

524

57,3

528

68,5

720

70,9

804

94,0

999

78,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 770/2005

z 20. mája 2005

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. mája 2005, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možne žiadať certifikáty od 1. júna 2005, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. mája 2005 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Spojené kráľovstvo:

30 t pochádzajúcich z Botswany,

800 t pochádzajúcich z Namíbie;

 

Nemecko:

350 t pochádzajúcich z Botswany,

425 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca mája 2005 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

15 606 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

9 125 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1899/2004 (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 771/2005

z 20. mája 2005

o uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz niektorých spojovacích materiálov z ušľachtilej ocele a ich častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Indonézii, na Taiwane, v Thajsku a vo Vietname

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovým dovozom z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 7,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Začatie konania

(1)

V auguste 2004 Komisia prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) oznámila začatie antidumpingového konania, ktoré sa týka dovozu spojovacieho materiálu z ušľachtilej ocele a jeho častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“), Indonézii, Malajzii, na Filipínach, na Taiwane, v Thajsku a vo Vietname do Spoločenstva, a začala prešetrovanie.

(2)

Konanie sa začalo na základe sťažnosti predloženej Európskym inštitútom pre priemyselný spojovací materiál (European Industrial Fastener Institute, ďalej len „EIFI“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú väčšinu, v tomto prípade viac ako 50 % celkovej výroby spojovacieho materiálu z ušľachtilej ocele a jeho častí v Spoločenstve. Sťažnosť obsahovala dôkaz o dumpingu uvedeného výrobku a o závažnej ujme ním spôsobenej, čo sa považovalo za postačujúci dôvod na začatie konania.

2.   Zúčastnené strany a overovanie na mieste

(3)

Komisia úradne informovala navrhujúcich výrobcov Spoločenstva, ich združenie, iných výrobcov Spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, dodávateľov a používateľov, o ktorých vedela, že sa ich záležitosť týka, ako aj predstaviteľov vyvážajúcich krajín o začatí konania. Zúčastnené strany dostali príležitosť oznámiť svoje stanovisko písomne a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(4)

Vzhľadom na veľký počet známych vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a na Taiwane, výrobcov a dovozcov Spoločenstva sa v oznámení o začatí konania v súlade s článkom 17 základného nariadenia uviedla informácia o výbere vzorky na určenie dumpingu a ujmy.

(5)

V snahe umožniť vyvážajúcim výrobcom v ČĽR a vo Vietname predložiť v prípade záujmu žiadosť o štatút trhového hospodárstva (ďalej len „ŠŠHP“) alebo o individuálny prístup (ďalej len „IP“) Komisia zaslala formuláre žiadosti vyvážajúcim výrobcom, o ktorých vedela, že sa ich záležitosť týka, a orgánom týchto dvoch krajín.

(6)

Komisia zaslala dotazníky všetkým stranám, o ktorých vedela, že sa ich záležitosť týka, a dostala vyplnené dotazníky od piatich taiwanských vývozcov vybraných do vzorky, od štyroch výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky, od dvoch výrobcov Spoločenstva nevybraných do vzorky, od dvoch vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, dvoch v Indonézii, dvoch v Malajzii, dvoch na Filipínach, štyroch v Thajsku, jedného vo Vietname, od štyroch dovozcov vybraných do vzorky, od jedného používateľa v Spoločenstve a od jedného dodávateľa materiálu v Spoločenstve.

(7)

Aj nemecké združenie dovozcov/distribútorov (Fachverband des Schrauben-Großhandels e.V.) oznámilo svoje stanoviská v písomnej forme. Všetkým stranám, ktoré o to požiadali v rámci stanovenej lehoty a uviedli, že existujú osobitné dôvody, prečo by mali byť vypočuté, sa vypočutie umožnilo.

(8)

Komisia si vyžiadala a preverila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na predbežné stanovenie dumpingu, spôsobenej ujmy a záujmu Spoločenstva a vykonala prešetrovania v priestoroch týchto spoločností:

 

Výrobcovia Spoločenstva

Bontempi Vibo SpA, Brescia, Taliansko,

Bulnava Srl, Milano/Suello, Taliansko,

Inox Viti Snc, Grumello Del Monte, Taliansko,

Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Nemecko.

 

Vyvážajúci výrobcovia a spriaznené spoločnosti vo vyvážajúcich krajinách

 

ČĽR

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang.

 

Indonézia

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam.

 

Malajzia

Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor,

Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang.

 

Filipíny

Rosario Fasteners Corporation, Cavitete,

Philshin Works Corporation, Cavite.

 

Taiwan

Arrow Fasteners Co. Ltd. a s ňou súvisiaca spoločnosť Header Plan Co. Inc., Tchaj-pei,

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Yuan,

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtung,

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd. a s ňou súvisiace spoločnosti Tong Jou Enterprise Co. Ltd. and Winlink Fasteners Co., Ltd., Kaohsiung,

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainan.

 

Thajsko

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ayutthaya,

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakorn,

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarn,

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakorn.

 

Spriaznený vývozca v Spoločenstve

Tigges GmbH & Co. KG, Wuppertal, Nemecko.

(9)

Prešetrovanie dumpingu sa konalo v období od 1. júla 2003 do 30. júna 2004 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Prešetrovanie ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2001 do 30. júna 2004 (ďalej len „príslušné obdobie“).

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

1.   Všeobecné poznámky

(10)

Spojovacie materiály z ušľachtilej ocele a ich časti (ďalej len „SMUO“) sú svorníky, matice a skrutky z ušľachtilej ocele, ktoré sa používajú na mechanické spájanie dvoch alebo viacerých prvkov. Skrutky sú upevňujúce výrobky s vonkajším závitom na drieku. Môžu sa buď používať bez akejkoľvek inej časti a fixovať do dreva (závrtky) alebo kovového plechu (závitorezné skrutky), alebo môžu byť spojené s maticou a podložkami tak, aby tvorili svorník. Skrutky majú rozmanité tvary hlavy (polguľové, hlavy s vybraním pre nástrčný kľúč, ploché šesťhranné atď.), dĺžky a priemery drieku. Driek môže byť úplne alebo čiastočne závitový. SMUO sa používajú v mnohých spotrebiteľských odvetviach a majú široké uplatnenie v konečných aplikáciách, kde je dôležitá odolnosť voči atmosférickej a chemickej korózii a kde môže byť veľmi dôležitá aj hygiena, ako sú zariadenia na spracovanie a skladovanie potravinových výrobkov, závody v chemickom priemysle, výroba zdravotníckeho zariadenia, zariadenia verejného osvetlenia, stavba lodí atď.

2.   Príslušný výrobok

(11)

SMUO, t. j. svorníky, matice a skrutky z ušľachtilej ocele, ktoré sa používajú na mechanické spájanie dvoch alebo viacerých článkov, sa zvyčajne zaraďujú pod číselné kódy KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 a 7318 16 30. Existuje veľa druhov SMUO, z ktorých každý má špecifické fyzikálne a technické vlastnosti a kvalitu ušľachtilej ocele, z ktorej sa vyrába.

(12)

Počas prešetrovania dovozcovia a nemecké združenie dovozcov/distribútorov tvrdili, že na matice by sa prešetrovanie nemalo vzťahovať z dôvodu ich údajnej nedostatočnej výroby v Spoločenstve.

(13)

Táto otázka sa posudzovala. Počas predbežného prešetrovania vznikli pochybnosti o tom, či by sa matice skutočne mali považovať za samostatný výrobok s ostatnými SMUO. V tejto súvislosti je potrebné ďalej skúmať viaceré aspekty, napr. či a do akej miery sa svorníky a matice predávajú spolu ako súbor, do akej miery sa tieto druhy vyvíjajú spoločne atď. Takisto sa musí preskúmať, do akej miery sú výrobcovia v Spoločenstve schopní ponúkať tieto súbory. Na tomto základe sa predbežne rozhodlo nezahrnúť matice, ktoré sa zvyčajne zaraďujú pod číselný kód KN 7318 16 30, do definície príslušného výrobku.

(14)

V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že v skutočnosti všetky dovozy z Filipín zrejme pozostávajú z matíc. Preto, ak by sa malo v konečnom štádiu prešetrovania prijať rozhodnutie, že matice sa majú vyradiť spomedzi výrobkov, konanie v súvislosti s Filipínami sa bude musieť ukončiť.

(15)

Dovozcovia a nemecké združenie dovozcov/distribútorov ďalej požadovali, aby sa rámec výrobkov obmedzil na číselné kódy KN 7318 15 61 a 7318 15 70, t. j. na skrutky z ušľachtilej ocele s hlavami s vnútorným šesťhranom a svorníky z ušľachtilej ocele so šesťhrannými hlavami, pretože v Spoločenstve je nedostatočná výroba všetkých ostatných druhov SMUO. Prešetrovanie však potvrdilo, že tieto ostatné druhy SMUO sa v Spoločenstve vyrábajú. Preto nebolo možné túto požiadavku akceptovať.

(16)

Ukázalo sa, že všetky iné druhy ako matice zahrnuje široká definícia spojovacieho materiálu a majú tie isté základné fyzikálne a technické vlastnosti, to isté základné použitie a tú istú distribučnú sieť.

(17)

Preto všetky rozličné druhy SMUO, s výnimkou matíc, ktoré zvyčajne patria pod číselné kódy KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70 s pôvodom v ČĽR, Indonézii, Malajzii, na Taiwane, v Thajsku a vo Vietname tvoria predbežne na účely tohto prešetrovania jeden výrobok (ďalej len „príslušný výrobok“).

3.   Podobný výrobok

(18)

Komisia konštatovala, že všetky SMUO, ktoré sa vyrábajú a predávajú na príslušných vnútorných trhoch v ČĽR, Indonézii, Malajzii, na Taiwane, v Thajsku a vo Vietname, a SMUO vyvážané do Spoločenstva z príslušných krajín, ako aj SMUO vyrábané a predávané v Spoločenstve výrobným odvetvím Spoločenstva majú tie isté fyzikálne, chemické a technické vlastnosti a použitie. Preto urobila predbežný záver, že všetky tieto SMUO sú podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   VÝBER VZORKY

1.   Výber vzorky vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a na Taiwane

(19)

Vzhľadom na veľký počet vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a na Taiwane v oznámení o začatí konania sa v súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia rátalo s výberom vzorky.

(20)

S cieľom umožniť Komisii rozhodnúť, či bude potrebné urobiť výber vzorky, a v kladnom prípade vybrať vzorku boli vyvážajúci výrobcovia požiadaní, aby sa do 15 dní od dátumu začatia prešetrovania prihlásili Komisii a poskytli jej základné informácie o svojom vývoze a predaji na domácom trhu, o svojich presných činnostiach v súvislosti s výrobou príslušného výrobku, ako aj názvy a činnosti svojich spriaznených spoločností zapojených do výroby a/alebo predaja príslušného výrobku. Komisia konzultovala v tejto veci aj s orgánmi v ČĽR a na Taiwane.

1.1.   Predbežný výber spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov

(21)

Prihlásili sa len dvaja vyvážajúci výrobcovia v ČĽR, ktorí poskytli požadované informácie v trojtýždňovom období určenom článkom 17 ods. 2 základného nariadenia. Za týchto okolností sa Komisia rozhodla, že výber vzorky pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR nie je potrebný.

(22)

Z Taiwanu sa prihlásilo 49 spoločností, ktoré poskytli požadované informácie v rámci stanoveného termínu určeného článkom 17 ods. 2 základného nariadenia. Len 37 vyvážajúcich výrobcov však oznámilo vývozy do Spoločenstva počas obdobia prešetrovania. Tí vyvážajúci výrobcovia, ktorí vyvážali príslušný výrobok do Spoločenstva počas obdobia prešetrovania a prejavili záujem zúčastniť sa na vzorke, sa od začiatku považovali za spolupracujúce spoločnosti a zohľadnili sa pri výbere vzorky. Jedenásť spoločností zo zvyšných 12 boli buď predajcovia, alebo vyvážajúci výrobcovia bez vývozov do Spoločenstva počas obdobia prešetrovania. Preto uvedené spoločnosti nemožno zohľadniť pri výpočte dumpingu. Napokon treba poznamenať, že jednou zo zvyšných 12 spoločností bol výhradný vyvážajúci výrobca matíc, a preto sa na neho nevzťahujú predbežné opatrenia.

(23)

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia tvorili približne 78 % z celkového vývozu príslušného výrobku z Taiwanu do Spoločenstva.

(24)

Vyvážajúci výrobcovia, ktorí sa neprihlásili v uvedenom období, sa považovali za nespolupracujúcich na prešetrovaní.

1.2.   Výber vzorky

(25)

Podľa článku 17 ods. 1 základného nariadenia sa výber opieral o najväčší reprezentatívny objem vývozu, ktorý sa mohol náležite prešetriť v stanovenom čase. Na tomto základe sa vybrali dvaja taiwanskí vyvážajúci výrobcovia. Vybrané spoločnosti tvorili približne 47 % taiwanského vývozu do Spoločenstva a približne 57 % predaja na Taiwane. V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia Komisia konzultovala v tejto veci s taiwanskými orgánmi, ktoré nevzniesli žiadne námietky.

(26)

Tridsiatich dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí napokon neboli zaradení do vzorky, informovali taiwanské orgány, že na ich vývozy sa vypočíta antidumpingové clo v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 6 základného nariadenia.

(27)

Komisia poslala všetkým piatim spoločnostiam vybraným do vzorky dotazníky a od všetkých z nich dostala vyplnené dotazníky v rámci stanovených termínov.

1.3.   Individuálne prešetrovanie

(28)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia na Taiwane, ktorí neboli zaradení do vzorky, požadovali individuálne dumpingové rozpätie a colnú sadzbu, ak vôbec nejakú, so zreteľom na uplatňovanie článku 9 ods. 6 a článku 17 ods. 3 základného nariadenia. Vzhľadom na veľký počet zapojených krajín a strán a na časové obmedzenia Komisia dospela k záveru, že nemožno začať žiadne individuálne prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov na Taiwane, pretože by to bolo príliš náročné a znemožnilo by to dokončenie prešetrovania v stanovenom čase. Okrem toho treba poznamenať, že jeden z vyvážajúcich výrobcov, ktorí požadovali takéto individuálne prešetrovanie, vyrábal len matice, ktoré, ako sa konštatovalo, sú predbežne vylúčené z rámca tohto konania.

2.   Výber vzorky výrobcov Spoločenstva

(29)

Vzhľadom na veľký počet výrobcov Spoločenstva sa v oznámení o začatí konania v súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia rátalo s výberom vzorky. Na tieto účely Komisia požiadala výrobcov Spoločenstva, aby poskytli informácie týkajúce sa výroby a predaja podobného výrobku.

(30)

Prihlásili sa ôsmi výrobcovia Spoločenstva, ktorí poskytli požadované informácie v rámci daného konečného termínu určeného článkom 17 ods. 2 základného nariadenia. V súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia Komisia vybrala do vzorky štyri spoločnosti vo dvoch členských štátoch, tri v Taliansku a jednu v Nemecku, keďže predstavovali najväčší reprezentatívny objem výroby v Spoločenstve (približne 50 %), ktorý by sa mohol náležite prešetriť v stanovenom čase. V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia Komisia konzultovala so združením výrobcov Spoločenstva, ktoré nevznieslo žiadne námietky. Okrem toho Komisia požiadala zostávajúcich štyroch výrobcov so sídlom v Belgicku, Nemecku, Taliansku a v Spojenom kráľovstve, aby poskytli niektoré všeobecné údaje na analýzu ujmy. Všetci výrobcovia Spoločenstva vybraní do vzorky a ďalší dvaja výrobcovia Spoločenstva spolupracovali a zaslali vyplnené dotazníky v rámci stanovených termínov. Jedna z dvoch spolupracujúcich spoločností, ktoré neboli zaradené do vzorky, však bola výhradným výrobcom určitých špeciálnych matíc, ktoré boli predbežne vylúčené z rámca prešetrovania, a preto sa táto spoločnosť pri predbežných zisteniach nebrala do úvahy.

3.   Výber vzorky dovozcov

(31)

Vzhľadom na veľký počet dovozcov v Spoločenstve sa v oznámení o začatí konania v súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia rátalo s výberom vzorky. Na tieto účely Komisia požiadala dovozcov, aby poskytli informácie týkajúce sa dovozu a predaja príslušného výrobku.

(32)

Na základe získaných informácií Komisia vybrala piatich dovozcov v štyroch členských štátoch: dvoch v Nemecku, jedného v Taliansku, jedného vo Švédsku a jedného v Spojenom kráľovstve. Konzultovala s dvoma známymi združeniami dovozcov. Títo dovozcovia predstavovali najväčší reprezentatívny objem predaja známych dovozcov v Spoločenstve (približne 37 %), ktorý by sa mohol náležite prešetriť v stanovenom čase. Štyria dovozcovia spolupracovali a zaslali vyplnené dotazníky. Švédsky dovozca ďalej nespolupracoval a len dvaja dovozcovia poskytli úplné odpovede so všetkými požadovanými informáciami.

D.   DUMPING

1.   Štatút trhového hospodárstva (ŠHP)

(33)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa normálna hodnota v antidumpingových prešetrovaniach, ktoré sa týkajú dovozov z ČĽR a Vietnamu, určuje v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku pre tých vyvážajúcich výrobcov, u ktorých sa zistilo, že spĺňajú kritériá ustanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, t. j. keď sa preukáže, že prevažujú podmienky trhového hospodárstva, pokiaľ ide o výrobu a predaj podobného produktu. Stručne a len pre zjednodušenie odkazu sa tieto kritériá uvádzajú v zhrnutej forme:

1.

obchodné rozhodnutia a náklady sa stanovujú na základe trhových podmienok a bez závažných zásahov štátu;

2.

účtovné záznamy sú predmetom nezávislého auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (ďalej len „IAS“) a používajú sa na všetky účely;

3.

nevyskytujú sa žiadne závažné deformácie, ktoré sú dôsledkom bývalého systému netrhového hospodárstva;

4.

právnu istotu a stabilitu stanovujú právne predpisy v oblasti konkurzného konania a vlastníckych vzťahov;

5.

menové operácie sa uskutočňujú na základe trhového kurzu.

(34)

Dvaja čínski výrobcovia a jeden vietnamský výrobca požadovali ŠHP na základe článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia a v rámci určených konečných termínov vyplnili formulár žiadosti o ŠHP určený pre vyvážajúcich výrobcov.

(35)

Jeden čínsky výrobca bol v počiatočnej fáze a nemal ani auditované účtovné záznamy, ani žiadny iný druh účtovných záznamov. Komisia usúdila, že absencia takýchto účtovných záznamov nedovoľuje určiť, či sú splnené kritériá 2 a 3. Preto dospela k záveru, že spoločnosť nespĺňa požiadavky pre ŠHP. Spoločnosť bola príslušne informovaná a nevzniesla žiadne námietky.

(36)

Pokiaľ ide o druhého čínskeho vyvážajúceho výrobcu, Komisia si vyžiadala všetky informácie, ktoré považovala za nevyhnutné, a všetky informácie predložené v žiadosti o ŠHP preverila v priestoroch príslušnej spoločnosti.

(37)

Preverovaním sa zistilo, že spoločnosť nemá jednoznačný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sa vypracúvajú a podrobujú auditu v súlade s IAS. Napriek tomu, že účtovné záznamy kontrolovali nezávislí externí audítori, stále pretrvávali početné problémy a nezrovnalosti. V priebehu prešetrovania spoločnosť predložila rôzniace sa verzie svojich účtovných záznamov, z ktorých všetky obsahovali chyby, ako sú konečné a počiatočné saldá po sebe idúcich finančných rokov, ktoré si nezodpovedali (IAS 1), alebo nepotvrdené zmeny v účtovnej politike, ktoré neboli riadne opodstatnené žiadnou formou uvedenia v účtovných záznamoch (IAS 8). Nebolo možné overiť dôležité číselné údaje, ako je obrat z predaja, na základe iných záznamov spoločnosti. Okrem toho spoločnosť vykazovala značné zisky v čase, keď sa v skutočnosti zdalo, že má značné straty, a predložené účtovné záznamy neobsahovali konsolidované číselné údaje o obrate, pokrývajúce všetky operácie spoločnosti. V správach audítorov nebola o všetkých uvedených problémoch žiadna zmienka.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebolo splnené kritérium 2. Preto Komisia dospela k záveru, že spoločnosť nevyhovuje podmienkam ustanoveným v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

(38)

V prípade vietnamského výrobcu si Komisia vyžiadala všetky informácie, ktoré považovala za nevyhnutné.

(39)

Pokiaľ ide o kritérium 1, Komisia dospela k záveru, že nebolo splnené. Zistilo sa najmä, že existovalo určité množstvové obmedzenie na vývoz a predaj na domácom trhu. Toto obmedzenie existovalo v povolení na podnikové investovanie, v žiadosti o vydanie povolenia, ako aj v stanovách spoločnosti. Napokon všetky rozhodnutia o záležitostiach zahŕňajúcich postupy v oblasti prenájmu pôdy a pôžičky explicitne určuje štát v povolení na podnikové investovanie spoločnosti. Spoločnosť neplatí za prenájom pôdy, pokiaľ jej základné stavebné plány nebudú dokončené, ako aj je dodatočne oslobodená od platby za prenájom pôdy na niekoľko rokov. Za týchto okolností sa zistilo, že spoločnosť nepreukázala, že jej obchodné rozhodnutia a náklady sa stanovujú na základe trhových podmienok a bez závažných zásahov štátu.

(40)

Pokiaľ ide o kritérium 2, Komisia dospela k záveru, že nebolo splnené, pretože v rozpore s IAS 1 finančné výkazy za rok 2002 neboli uverejnené v stanovenom čase a neboli riadne auditované.

(41)

Následne Komisia dospela k záveru, že spoločnosť nespĺňa podmienky ustanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia.

(42)

Príslušní vyvážajúci výrobcovia v Číne a vo Vietname, ako aj výrobné odvetvie Spoločenstva dostali príležitosť pripomienkovať uvedené zistenia.

(43)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia sa odvolali proti rozhodnutiu a tvrdili, že im má byť udelený ŠHP.

(44)

Čínsky vyvážajúci výrobca tvrdil, že sledované účtovné postupy sú v súlade s účtovnými pravidlami a praxou čínskych spoločností.

(45)

V tejto súvislosti poznamenávame, že v súlade s kritériami článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia Komisia preskúma, či účtovné záznamy spoločností sa vypracúvajú a auditujú v súlade s IAS. Dodržiavanie alebo nedodržiavanie čínskych noriem nie je rozhodujúce v kontexte posudzovania ŠHP. Okrem toho závery overovania poukazujú buď na nedodržiavanie základných zásad účtovníctva, alebo na podstatné zmeny v účtovníctve, ktoré musia byť riadne doložené a vysvetlené.

(46)

Napriek uvedenému poznamenávame, že čínsky účtovný systém pre obchodné podniky vo svojom článku 155 vyžaduje od spoločností, aby predkladali úplné a podrobné poznámky k účtovným výkazom. Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek zmysluplných poznámok alebo vysvetlení v účtovných záznamoch spoločností sa zdá, že audit nielen porušoval IAS, ale že nebol v súlade ani s čínskymi normami.

(47)

Preto Komisia dospela k záveru, že pripomienky čínskeho vyvážajúceho výrobcu neboli opodstatnené a že ŠHP nemožno udeliť.

(48)

Vietnamský vyvážajúci výrobca tvrdil, že pomer vývozu k domácemu predaju, ktorý sa uvádza v povolení na podnikové investovanie, nie je záväzný a iba odzrkadľuje osobitné daňové stimuly, ktoré vietnamská vláda zaviedla s cieľom podporiť investície. Preto žiadny štátny orgán údajne nepredpisuje, koľko môže spoločnosť predať na vývoz a koľko na domácom trhu.

(49)

V tejto súvislosti poznamenávame, že nejestvuje žiadna priama korelácia medzi ustanoveniami týkajúcimi sa vydávania povolení a ustanoveniami týkajúcimi sa daňových a finančných otázok. Okrem toho povolenie na podnikové investovanie samo osebe neobsahuje žiadnu indikáciu, že by vývozný pomer mal byť stanovený výlučne na daňové účely.

(50)

Pokiaľ ide o prenájom pôdy, spoločnosť tvrdila, že proces prenajímania pôdy uplatňovaný vo Vietname nebol v rozpore so zásadami trhového hospodárstva a že všetky osobitné ustanovenia v súvislosti s postupom prenajímania pôdy boli iba stimulmi, ktoré vietnamská vláda používa na získanie zahraničných investícií. Vyvážajúci výrobca uviedol, že samotná výška nájomného je určitý druh „dane“ a že kúpil pôdu od inej spoločnosti, ktorá bola „pôvodným vlastníkom pôdy“.

(51)

Poznamenávame, že vo Vietname nejestvuje voľný trh s pôdou. Podľa vládneho obežníka, ktorý predložila spoločnosť, cenu pôdy určuje štát. Pokiaľ ide o tvrdenie o kúpe pôdy od „pôvodného vlastníka pôdy“, tento pojem je dosť zavádzajúci, pretože vo Vietname nejestvuje súkromné vlastníctvo pôdy. Spoločnosť sa vlastne odvolávala na náhradu za právo používať pôdu zaplatenú predchádzajúcemu nájomcovi, ktorú jednostranne stanovil štát. Okrem toho spoločnosť nepredložila žiadny dôkaz, ktorý by mohol podporiť tvrdenie, že prenájom pôdy je určitý druh „dane“. V každom prípade, ako sa uvádza v odôvodnení 39, spoločnosť už niekoľko rokov neplatí za prenájom pôdy.

(52)

Pokiaľ ide o kritérium 2, spoločnosť tvrdila, že audítori zistili, že svoje finančné výkazy za rok 2002 uverejnila neskôr, ako predpisuje IAS, dostala však od ministerstva financií povolenie túto nezrovnalosť ignorovať.

(53)

Poznamenávame, že audítorská správa nepotvrdila toto tvrdenie. Naopak, audítori konštatovali, že audit sa skončil v súlade s IAS a neobsahoval žiadne výhrady týkajúce sa účtovných záznamov alebo vysvetlenia vo forme poznámky o tom, prečo sa spoločnosť odchýlila od jasne definovanej praxe IAS. Navyše, skutočnosť, že list ministerstva financií môže údajne zmeniť alebo zmierniť jednoznačne stanovený právny postup, dokazuje, že IAS sa v praxi neuplatňovali správne.

(54)

Komisia preto dospela k záveru, že kritériá 1 a 2 neboli splnené, a preto ŠHP nemá byť udelený.

2.   Individuálny prístup (IP)

(55)

Na základe článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa zavádza prípadné celoštátne clo pre krajiny patriace pod uvedený článok, s výnimkou prípadov, keď sú spoločnosti schopné preukázať, že spĺňajú všetky kritériá uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

(56)

Pokiaľ ide o ČĽR, obidvaja spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia, ktorí požiadali o ŠHP, žiadali aj o IP v prípade, ak by sa im ŠHP nemal udeliť.

(57)

Na základe dostupných informácií sa zistilo, že obidve spoločnosti spĺňajú všetky požiadavky pre IP uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

(58)

Preto Komisia dospela k záveru, že IP má byť udelený týmto vyvážajúcim výrobcom v ČĽR:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd., Tengzhou City,

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang.

(59)

Pokiaľ ide o Vietnam, vyvážajúci výrobca, ktorý požiadal o ŠHP, žiadal aj o IP v prípade, ak by mu ŠHP nemal byť udelený.

(60)

Na základe dostupných informácií sa zistilo, že táto spoločnosť nespĺňa všetky požiadavky pre IP uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia.

Komisia zistila najmä, ako sa uvádza v analýze ŠHP, že spoločnosť nestanovila vyvážané množstvá slobodne, ale že ich stanovil štát v obchodnej licencii spoločnosti. Preto Komisia konštatovala, že spoločnosť nespĺňa podmienky udelenia IP.

(61)

Dvaja ďalší vietnamskí vyvážajúci výrobcovia tiež požiadali o IP v rámci určených termínov. Jeden z nich však nevyplnil celý dotazník a druhý vôbec vyplnený dotazník nezaslal.

Tieto dve spoločnosti neposkytli požadované informácie ani žiadne iné vysvetlenie. Komisia preto dospela k záveru, že tieto spoločnosti nepreukázali, že spĺňajú podmienky udelenia IP.

3.   Normálna hodnota

3.1.   Tretia krajina

(62)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov v transformujúcich sa hospodárstvach, ktorým nebol udelený ŠHP, sa stanovuje na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine.

(63)

V oznámení o začatí konania Komisia navrhla Indiu ako vhodnú tretiu krajinu na stanovenie normálnej hodnoty pre ČĽR a Vietnam. Komisia vyzvala všetky zúčastnené strany, aby v tejto súvislosti predložili svoje pripomienky.

Viaceré zainteresované strany predložili pripomienky, v ktorých navrhovali ako tretiu krajinu Taiwan, Thajsko, Kórejskú republiku alebo Taliansko. Komisia kontaktovala známe spoločnosti v Indii, s ktorou sa spočiatku rátalo ako s vhodnou treťou krajinou. Od výrobcov v Indii však nedostala žiadny vyplnený dotazník ani žiadne zmysluplné pripomienky. Pokiaľ ide o Kórejskú republiku a Taliansko, strany, ktoré ich navrhli, neposkytli žiadne konkrétne informácie. Preto sa s nimi v ďalšom postupe neuvažovalo ako s alternatívnymi tretími krajinami.

Pokiaľ ide o Thajsko, poznamenávame, že v priebehu prešetrovania sa ukázalo na strane spolupracujúcich výrobcov ako evidentné, že v Thajsku sa v rámci bežného spôsobu obchodovania neuskutočnil žiadny predaj na domácom trhu, a preto s ním nemožno uvažovať ako s treťou krajinou.

Ukázalo sa však, že Taiwan, ktorý je jedným z najväčších svetových výrobcov príslušného výrobku, má reprezentatívny domáci trh, na ktorom široké spektrum výrobkov a veľký počet dodávateľov zabezpečuje dostatočnú úroveň konkurencie. Prešetrovaním sa zistilo, že štyria spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia na Taiwane, ktorí boli vybraní do vzorky, uskutočňujú v rámci bežného spôsobu obchodovania značný objem predaja na domácom trhu.

(64)

Vzhľadom na uvedené Komisia dospela k záveru, že Taiwan predstavuje vhodnú tretiu krajinu v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia.

3.2.   Metodika používaná na stanovenie normálnej hodnoty

3.2.1.   Globálna reprezentatívnosť

(65)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia Komisia najprv skúmala v každej vyvážajúcej krajine, či predaj príslušného výrobku na domácom trhu pre nezávislých odberateľov, ktorý uskutočňuje každý vyvážajúci výrobca, je reprezentatívny, t. j. či celkový objem takéhoto predaja sa rovná alebo je väčší ako 5 % z celkového objemu zodpovedajúceho vývozu do Spoločenstva.

3.2.2.   Porovnateľnosť druhov výrobku

(66)

Komisia následne označila tie druhy výrobkov, ktoré na domácom trhu predávajú spoločnosti s celkovým reprezentatívnym predajom na domácom trhu a ktoré boli totožné alebo priamo porovnateľné s typmi predávanými na vývoz do Spoločenstva. Použili sa tieto kritériá: číselný kód KN, druh použitej suroviny, číslo DIN (t. j. číslo, pod ktorým je výrobok zaradený do nomenklatúry DIN), priemer v milimetroch, dĺžka v milimetroch.

3.2.3.   Špecifická reprezentatívnosť druhov výrobku

(67)

Domáci predaj konkrétneho typu výrobku sa posudzoval ako dostatočne reprezentatívny, ak objem tohto typu výrobku predaný na domácom trhu nezávislým spotrebiteľom počas obdobia prešetrovania predstavoval 5 % alebo viac z celkového objemu porovnateľného typu výrobku predaného na vývoz do Spoločenstva.

3.2.4.   Test bežného spôsobu obchodovania

(68)

Komisia následne preskúmala, či by sa predaj na domácom trhu každej spoločnosti v každej vyvážajúcej krajine mohol posudzovať ako uskutočnený v rámci bežného spôsobu obchodovania podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia.

(69)

Určil sa podiel predaja na domácom trhu nezávislým odberateľom pre každý vyvážaný typ výrobku predávaný so stratou na domácom trhu počas obdobia prešetrovania.

a)

Pre tie typy výrobku, u ktorých sa viac ako 80 % podľa objemu predaja na domácom trhu uskutočnilo za ceny, ktoré neboli nižšie ako jednotkové náklady, a u ktorých sa priemerné predajné ceny rovnali váženým priemerným výrobným nákladom alebo boli vyššie ako vážené priemerné výrobné náklady, sa normálna hodnota pre jednotlivé typy výrobkov vypočítala ako vážený priemer všetkých domácich predajných cien daného typu.

b)

Pre tie typy výrobku, u ktorých sa najmenej 10 %, ale nie viac ako 80 % podľa objemu predaja na domácom trhu uskutočnilo za ceny, ktoré neboli nižšie ako jednotkové náklady, sa normálna hodnota pre jednotlivé druhy výrobkov vypočítala ako vážený priemer domácich predajných cien pre daný druh, o ktorých sa zistilo, že sa rovnajú jednotkovým nákladom alebo sú vyššie.

c)

Pre tie druhy výrobku, u ktorých sa menej ako 10 % podľa objemu predalo na domácom trhu za cenu, ktorá nebola nižšia ako jednotkové náklady, sa usúdilo, že príslušný druh výrobku sa nepredal v rámci bežného spôsobu obchodovania, a preto sa vytvorila normálna hodnota.

3.2.5.   Normálna hodnota zakladajúca sa na skutočnej cene na domácom trhu

(70)

Pre druhy výrobku, ktoré prešetrované spoločnosti predávajú na vývoz do Spoločenstva, ak sú splnené požiadavky uvedené v oddieloch 3.2.3 až 3.2.4 písm. a) a b), sa normálna hodnota pre príslušné druhy výrobku zakladala na skutočných cenách, ktoré zaplatili alebo majú zaplatiť nezávislí spotrebitelia na domácom trhu prešetrovanej krajiny počas obdobia prešetrovania, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 základného nariadenia.

3.2.6.   Normálna hodnota zakladajúca sa na vytvorenej hodnote

(71)

Pre druhy výrobku patriace pod uvedený oddiel 3.2.4 písm. c), ako aj pre druhy výrobku, ktoré vyvážajúci výrobca nepredával v reprezentatívnych množstvách na domácom trhu prešetrovaných krajín, ako sa uvádza v oddiele 3.2.3, musela byť vytvorená normálna hodnota.

Na vytvorenie normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 6 základného nariadenia vzniknuté odbytové, režijné a administratívne (ďalej len „ORA“) náklady a priemerný vážený zisk realizovaný príslušnými spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami z domáceho predaja podobného výrobku v rámci bežného spôsobu obchodovania počas obdobia prešetrovania boli pridané k ich vlastným priemerným výrobným nákladom počas obdobia prešetrovania. V prípade potreby sa vykázané ORA náklady korigovali pred ich použitím v teste bežného spôsobu obchodovania a pri vytváraní normálnych hodnôt.

V prešetrovaných krajinách, kde neboli žiadni vyvážajúci výrobcovia s domácim predajom podobného výrobku alebo rovnakej všeobecnej kategórie výrobkov v rámci bežného spôsobu obchodovania počas obdobia prešetrovania, sa normálna hodnota vytvorila s použitím výrobných nákladov príslušného vyvážajúceho výrobcu, ktoré mohli byť v prípade potreby korigované. Prechodne sa považovalo za vhodné pridať k týmto výrobným nákladom vážené priemerné vzniknuté ORA náklady a zisky realizované štyrmi taiwanskými spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami, ktorí boli vybraní do vzorky, z ich predaja podobného výrobku na domácom trhu počas obdobia prešetrovania podľa článku 2 ods. 6 písm. c) základného nariadenia.

3.2.7.   Hospodárstva v transformačnom procese

(72)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia bola normálna hodnota pre ČĽR a Vietnam stanovená na základe overených informácií od výrobcov v tretej krajine, t. j. na základe cien zaplatených alebo splatných na domácom trhu Taiwanu za porovnateľné typy výrobku, ak sa zistilo, že tento predaj sa uskutočnil v rámci bežného spôsobu obchodovania, alebo na základe vytvorených normálnych hodnôt, ak nebol zistený žiadny domáci predaj uskutočnený v rámci bežného spôsobu obchodovania pre porovnateľné typy výrobku.

V dôsledku toho bola normálna hodnota stanovená ako vážené priemerné domáce predajné ceny pre nesúvisiacich spotrebiteľov alebo ako hodnota vytvorená pre jednotlivé typy štyrmi spolupracujúcimi výrobcami na Taiwane, ktorí boli vybraní do vzorky.

3.3.   Stanovenie normálnej hodnoty

a)   Čínska ľudová republika

(73)

Keďže ŠHP nebol udelený, normálna hodnota pre ČĽR bola stanovená tak, ako sa uvádza v odôvodnení 722.

b)   Indonézia

(74)

V prípade jediného indonézskeho spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu sa ukázalo, že nejestvuje žiadny domáci predaj podobného výrobku. Preto musela byť normálna hodnota vytvorená v súlade s ustanoveniami uvedenými v odôvodnení 71.

(75)

Poznamenávame, že druhý indonézsky vyvážajúci výrobca spočiatku zaslal vyplnený dotazník, ktorý mu poslala Komisia, neskôr však ukončil svoje podnikateľské aktivity, čím znemožnil overenie svojich údajov v dotazníku. Preto Komisia dospela k záveru, že táto konkrétna spoločnosť už viac nespolupracovala na prešetrovaní. Spoločnosť a indonézske orgány boli príslušne informované a nemali v tejto súvislosti žiadne pripomienky.

c)   Malajzia

(76)

V prípade dvoch spolupracujúcich malajských vyvážajúcich výrobcov so sídlom v zónach voľného obchodu sa ukázalo, že predaj podobného výrobku vykazovaný ako predaj na domácom trhu sa uskutočňoval prevažne do zón voľného obchodu alebo do colných skladov, to znamená, že vývoz vykonávali iné nezávislé strany.

V dôsledku toho Komisia dospela k záveru, že v prípade týchto vyvážajúcich výrobcov neexistoval počas obdobia prešetrovania žiadny reprezentatívny predaj na domácom trhu, a preto musela byť normálna hodnota vytvorená v súlade s ustanoveniami uvedenými v odôvodnení 71.

d)   Taiwan

(77)

Pre štyroch vyvážajúcich výrobcov bola normálna hodnota stanovená podľa metodiky uvedenej v odôvodneniach 65 až 71.

(78)

V priebehu prešetrovania Komisia zistila, že dvaja z týchto štyroch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov boli spriaznení. Tieto spoločnosti predávali podobný výrobok na domácom trhu tak cez spriaznené predávajúce spoločnosti, ako aj priamo nespriazneným spotrebiteľom. Poznamenávame, že podľa tretieho odseku článku 2 ods. 1 základného nariadenia, ak sa typy výrobku predávajú spriaznenej predávajúcej spoločnosti, tento predaj sa môže posudzovať ako nevykonávaný v rámci bežného spôsobu obchodovania. Z tohto dôvodu a v záujme stanovenia normálnej hodnoty Komisia v dostatočnom predstihu pred overovaním na mieste požiadala obidve spoločnosti, aby predložili ceny, ktoré spriaznené spoločnosti predávajúce výrobok ďalej účtovali prvému nezávislému odberateľovi. Na mieste sa ukázalo, že títo dvaja spolupracujúci výrobcovia nemôžu poskytnúť takéto informácie. Spoločnosť predávajúca výrobok ďalej kupovala príslušný výrobok z rôznych zdrojov, vrátane dvoch vyvážajúcich výrobcov, a predávala ho konečným používateľom, maloobchodníkom a distribútorom. Napriek tomu spoločnosť predávajúca výrobok ďalej nebola schopná preukázať svojimi účtovnými záznamami, ktoré výrobky zakúpila od dvoch spolupracujúcich výrobcov, a preto nemohla uviesť ceny týchto výrobkov predávaných ďalej nezávislým spotrebiteľom.

Na základe uvedeného Komisia dospela k predbežnému záveru, že predaj príslušného výrobku uskutočnený na domácom trhu prostredníctvom spriaznených spoločností, ktoré predávali výrobok ďalej, sa nemá brať do úvahy pri výpočte normálnej hodnoty, keďže sa zvyšný domáci predaj môže ešte stále považovať za reprezentatívny.

(79)

V prípade piateho vyvážajúceho výrobcu na Taiwane, ktorý bol vybraný do vzorky, sa ukázalo, že neexistuje žiadny domáci predaj podobného výrobku. Preto bola normálna hodnota vytvorená, ako je uvedené v odôvodnení 71. V priebehu prešetrovania však Komisia zistila vážne nezrovnalosti v predložených informáciách. Po prvé spoločnosť nezatriedila rozličné typy príslušného výrobku v súlade s jednoznačnými špecifikáciami, ktoré uviedla Komisia, a preto značný počet typov výrobku sa nemohol porovnať s domácim predajom iných výrobcov na Taiwane. Po druhé počas overovania na mieste nebolo možné zladiť výrobné náklady pre príslušný výrobok udávané vo vyplnenom dotazníku s cenou predaného tovaru uvedenou v tabuľke ziskov a strát vo vyplnenom dotazníku alebo v niektorom účtovnom zázname spoločnosti. Taktiež nebolo možné zistiť žiadnu súvislosť medzi nákupom surovín a vykázanými výrobnými nákladmi na každý typ výrobku. Po kontrolnom overovaní na mieste spoločnosť predložila nové výrobné náklady, ktoré overené informácie nemohli potvrdiť.

V dôsledku uvedeného vývoja a podľa článku 18 základného nariadenia Komisia informovala spoločnosť, že niektoré informácie sa nedajú použiť na výpočty dumpingu a že predbežné zistenia budú stanovené čiastočne na základe dostupných faktov. Preto v záujme stanovenia vytvorenej normálnej hodnoty Komisia použila upravené výrobné náklady pre vyvážané typy výrobku, ktoré možno jednoznačne identifikovať na základe dostupných špecifikácií. K týmto výrobným nákladom bol pridaný vážený priemer ORA nákladov a zisku z predaja na domácom trhu ďalších štyroch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov na Taiwane.

e)   Thajsko

(80)

V prípade štyroch thajských spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sa ukázalo, že nejestvuje žiadny reprezentatívny predaj podobného výrobku na domácom trhu, uskutočňovaný v rámci bežného spôsobu obchodovania. Preto musela byť normálna hodnota vytvorená v súlade s ustanoveniami uvedenými v odôvodnení 71.

f)   Vietnam

(81)

Keďže ŠHP nebol udelený žiadnemu vietnamskému vyvážajúcemu výrobcovi, normálna hodnota pre Vietnam bola stanovená tak, ako sa uvádza v odôvodnení.

4.   Vývozná cena

a)   Čínska ľudová republika

(82)

Vývoz výrobkov dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorým bol udelený IP, sa vykonával priamo nezávislým spotrebiteľom v Spoločenstve. Preto sa vývozné ceny zakladali na skutočne zaplatených alebo splatných cenách za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

b)   Indonézia

(83)

Vývoz výrobkov jediného spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu sa vykonával priamo nezávislým spotrebiteľom v Spoločenstve. Preto sa vývozná cena zakladala na skutočne zaplatených alebo splatných cenách za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

c)   Malajzia

(84)

V prípade jedného vyvážajúceho výrobcu, ktorý vykonával vývozný predaj do Spoločenstva priamo nezávislým spotrebiteľom, boli vývozné ceny určované na základe skutočne zaplatených alebo splatných cien za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

(85)

Druhý malajský vyvážajúci výrobca vykonával vývoz príslušného výrobku nezávislým spotrebiteľom a jednej súvisiacej strane v Spoločenstve. V prípade prv menovaných vývozov sa vývozná cena stanovila na základe skutočne zaplatených alebo splatných cien za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia. V prípade vývozu pre súvisiacu stranu sa vývozná cena určovala v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia na základe cien, za ktoré boli dovážané výrobky najprv predané ďalej nezávislému kupujúcemu. Na tento účel sa vykonali úpravy s cieľom zohľadniť všetky náklady vrátane ciel a daní, ktoré vznikli medzi dovezením a ďalším predajom výrobkov, ako aj zisky, ktoré obvykle narastajú nezávislým spolupracujúcom dovozcom, tak aby bolo možné stanoviť hodnovernú vývoznú cenu.

d)   Taiwan

(86)

Vyvážajúci výrobcovia vykonávali vývozný predaj do Spoločenstva buď priamo nezávislým spotrebiteľom, alebo prostredníctvom obchodných spoločností so sídlom na Taiwane.

(87)

Ak sa vývozný predaj do Spoločenstva vykonával priamo nezávislým spotrebiteľom, vývozné ceny sa určovali na základe skutočne zaplatených alebo splatných cien za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

(88)

Ak sa vývozný predaj do Spoločenstva vykonával prostredníctvom obchodných spoločností, vývozné ceny sa určovali na základe cien výrobku, keď ho príslušní výrobcovia predávali na vývoz obchodným spoločnostiam v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

(89)

Jeden vyvážajúci výrobca, ktorý tiež predával príslušný výrobok cez obchodné spoločnosti na Taiwane, nebol schopný predložiť žiadne potvrdzujúce dokumenty, ktoré by mohli objasniť miesta určenia jeho výrobkov predávaných cez obchodníkov. Takýto predaj sa preto nebral do úvahy a vývozná cena sa zakladala len na priamych vývozoch nezávislým spotrebiteľom v Spoločenstve.

e)   Thajsko

(90)

Vývozy štyroch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sa vykonávali priamo nezávislým spotrebiteľom v Spoločenstve. Preto sa vývozná cena zakladala na skutočne zaplatených alebo splatných cenách za príslušný výrobok v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

f)   Vietnam

(91)

Ako bolo vysvetlené v rámci analýzy IP, vo Vietname spolupracovala iba jedna spoločnosť, IP jej však nebol udelený. Okrem toho táto spoločnosť pôsobila ako subdodávateľ taiwanskej spriaznenej spoločnosti, ktorá spolupracovala pri prešetrovaní. Taiwanská spoločnosť bola vlastníkom surovín a vykonávala všetky funkcie súvisiace s vývozným predajom. Nebola však schopná preukázať svojimi účtovnými záznamami, že vývozné ceny pre nezávislých spotrebiteľov, ako sa uvádza vo vyplnenom dotazníku vietnamského subdodávateľa, sa týkali výrobkov vyrábaných vo Vietname a vyvážaných do Spoločenstva. Preto sa takéto ceny nemôžu používať ako vývozné ceny z Vietnamu do Spoločenstva. Spoločnosť bola o tom informovaná. Keďže nebol k dispozícii žiadny iný zdroj, vývozné ceny sa prechodne zakladali na štatistických údajoch Eurostatu o vyvážajúcich výrobcoch.

5.   Porovnanie

(92)

Porovnanie medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou sa vykonávalo na základe „ex works“.

(93)

V záujme zabezpečenia spravodlivého porovnania medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou Komisia v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia vo forme úpravy náležite zohľadnila rozdiely, ktoré majú vplyv na ceny a cenovú porovnateľnosť. Pre všetkých vyvážajúcich výrobcov tam, kde to bolo uplatniteľné a odôvodnené, Komisia poskytla príplatky na zohľadnenie rozdielov v dopravných nákladoch, nákladoch na prepravné po mori a na poistenie, manipulačných, nakladacích poplatkoch a dodatočných nákladoch, nákladoch na balenie, úverových nákladoch, nákladoch súvisiacich so zárukami a províziami.

6.   Dumpingové rozpätie

6.1.   Všeobecná metodika

(94)

Podľa článku 2 ods. 11 a 12 sa dumpingové rozpätie určovalo na základe porovnania váženej priemernej normálnej hodnoty podľa typu výrobku s váženou priemernou vývoznou cenou podľa typu výrobku, ako boli určené vyššie.

(95)

Dumpingové rozpätie pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa prihlásili v súlade s článkom 17 základného nariadenia, ale ktorí neboli skúmaní individuálne, sa určovalo na základe váženého priemeru dumpingových rozpätí spoločností vo vzorke podľa článku 9 ods. 6 základného nariadenia.

(96)

V prípade vyvážajúcich výrobcov, ktorí nevyplnili dotazník Spoločenstva ani inak o sebe neinformovali, sa dumpingové rozpätie určovalo na základe dostupných faktov v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia.

(97)

V záujme stanovenia dumpingového rozpätia pre nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov sa najprv určovala úroveň nespolupráce. Na tento účel sa objem vývozov do Spoločenstva vykázaných spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami porovnával s ekvivalentnými štatistickými údajmi Eurostatu o vývoze.

(98)

Ak bola úroveň nespolupráce vysoká, t. j. vyššia ako 20 %, Komisia považovala za náležité stanoviť dumpingové rozpätie pre nespolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov na vyššej úrovni ako najvyššie dumpingové rozpätie zistené pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov. Skutočne existuje dôvod domnievať sa, že vysoká úroveň nespolupráce vyplýva z toho, že nespolupracujúci vyvážajúci výrobcovia v prešetrovanej krajine vo všeobecnosti predávali výrobky za dumpingové ceny na vyššej úrovni ako ktorýkoľvek zo spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov. V takýchto prípadoch sa dumpingové rozpätie preto určovalo na úrovni, ktorá zodpovedá priemernému váženému dumpingovému rozpätiu najpredávanejších reprezentatívnych druhov výrobku u spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov s najvyšším dumpingovým rozpätím.

(99)

Ak bola úroveň spolupráce vysoká, Komisia považovala za náležité stanoviť dumpingové rozpätie pre každého nespolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu na úrovni najvyššieho dumpingového rozpätia zisteného pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine, pretože nebol žiadny dôvod domnievať sa, že niektorý nespolupracujúci vyvážajúci výrobca predával výrobky za dumpingové ceny na nižšej úrovni.

(100)

Bolo dôslednou praxou Komisie považovať spriaznených vyvážajúcich výrobcov alebo vyvážajúcich výrobcov za prináležiacich do tej istej skupiny ako jeden subjekt na stanovenie dumpingového rozpätia a tak určiť pre nich jedno dumpingové rozpätie. Je to tak najmä preto, že výpočet individuálnych dumpingových rozpätí by mohol podnietiť obchádzanie antidumpingových opatrení, ktoré by sa tak stali neúčinnými, tým, že by umožnil súvisiacim vyvážajúcim výrobcom smerovať svoje vývozy do Spoločenstva cez spoločnosti s najnižším individuálnym dumpingovým rozpätím.

V súlade s touto praxou sa dvaja súvisiaci vyvážajúci výrobcovia na Taiwane, patriaci do tej istej skupiny, považovali za jeden subjekt a bolo im pridelené jedno dumpingové rozpätie. V prípade týchto vyvážajúcich výrobcov sa Komisia rozhodla najprv vypočítať dumpingové rozpätie pre každú spoločnosť a potom stanoviť vážený priemer týchto dumpingových rozpätí, ktorý bol pridelený skupine ako celku.

6.2.   Dumpingové rozpätie

a)   Čínska ľudová republika

(101)

V ČĽR bola značná úroveň nespolupráce vyvážajúcich výrobcov (približne 85 %).

(102)

Dočasné dumpingové rozpätie vyjadrené v percentách dovoznej ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla je:

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd., Tengzhou City 21,5 %,

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang 12,2 %,

všetky ostatné spoločnosti 27,4 %.

b)   Indonézia

(103)

V Indonézii bola značná úroveň nespolupráce vyvážajúcich výrobcov (približne 60 %). Dočasné dumpingové rozpätie vyjadrené v percentách dovoznej ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla je:

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam 9,8 %,

všetky ostatné spoločnosti 24,6 %.

c)   Malajzia

(104)

V Malajzii bola 100-percentná spolupráca vyvážajúcich výrobcov. Pre obidvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov [Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd., Ipoh, Chemor, a Tong Heer Fasteners Co. Sdn., Bhd, Penang] nebolo stanovené žiadne dočasné dumpingové rozpätie, a preto sa na dovoz z Malajzie nemajú uložiť žiadne dočasné opatrenia. Ak sa tieto závery potvrdia v ďalšom priebehu prešetrovania, konanie v súvislosti s Malajziou sa ukončí.

d)   Filipíny

(105)

Ako sa uvádza v odôvodnení 14, ukázalo sa, že v skutočnosti všetky vývozy z Filipín do Spoločenstva zrejme pozostávajú z matíc. Keďže Komisia dospela k predbežnému záveru, že matice sa majú vylúčiť z rámca výrobku, nebolo stanovené žiadne dumpingové rozpätie a na dovoz z Filipín sa neuložia žiadne dočasné opatrenia.

e)   Taiwan

(106)

V prípade jedného taiwanského vyvážajúceho výrobcu vybraného do vzorky bolo dumpingové rozpätie stanovené s čiastočným využitím dostupných faktov v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia. Preto sa v súlade s článkom 9 ods. 6 základného nariadenia jeho dumpingové rozpätie nebralo do úvahy pri výpočte váženého priemerného dumpingového rozpätia pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli vybraní do vzorky.

(107)

Dvaja vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky boli spriaznení, a preto sa pre nich vypočítalo jedno dumpingové rozpätie.

(108)

Na Taiwane bola značná úroveň nespolupráce vyvážajúcich výrobcov (približne 22 %). Dočasné dumpingové rozpätie vyjadrené v percentách dovoznej ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla je takéto:

Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipei 15,2 %,

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Yuan 18,8 %,

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtung 16,1 %,

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiung 16,1 %,

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainan 11,4 %,

spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nevybraní do vzorky 15,8 %,

všetky ostatné spoločnosti 23,6 %.

f)   Thajsko

(109)

V Thajsku bola 100-percentná spolupráca vyvážajúcich výrobcov. Dočasné dumpingové rozpätie vyjadrené v percentách dovoznej ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla je takéto:

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ayutthaya 15,9 %,

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakorn 10,8 %,

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarn 14,6 %,

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakorn 11,0 %,

všetky ostatné spoločnosti 15,9 %.

g)   Vietnam

(110)

Dočasné dumpingové rozpätie pre všetky spoločnosti vo Vietname vyjadrené v percentách dovoznej ceny CIF na hraniciach Spoločenstva bez cla je 7,7 %.

E.   UJMA

1.   Výroba v Spoločenstve

(111)

V rámci vykonávania výberu vzorky sa prešetrovaním zistilo, že podobný výrobok vyrábali počas obdobia prešetrovania siedmi výrobcovia v Spoločenstve (pozri odôvodnenie 30). Dvaja z nich však na prešetrovaní ďalej nespolupracovali. Okrem toho v súvislosti so sťažnosťou existoval istý počet iných malých výrobcov v Spoločenstve, ktorí tiež nespolupracujú na prešetrovaní.

(112)

Objem výroby v Spoločenstve na účely článku 4 ods. 1 základného nariadenia sa preto prechodne vypočítal spočítaním objemu výroby siedmich výrobcov známych z vykonania výberu vzorky plus objem výroby iných malých nespolupracujúcich výrobcov známych zo sťažnosti.

2.   Definícia výrobného odvetvia Spoločenstva

(113)

Piati spolupracujúci výrobcovia uvedení v odôvodnení 30 predstavovali 54 % z celkovej výroby podobného výrobku v Spoločenstve. Tieto spoločnosti preto vytvárajú výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 základného nariadenia a ďalej sa uvádzajú pod týmto označením. Štyri z týchto spoločností, predstavujúce najväčší reprezentatívny objem výroby, boli vybrané do vzorky v súlade s článkom 17 ods. 1 základného nariadenia. Uvádzajú sa ako „výrobcovia Spoločenstva vybraní do vzorky“.

(114)

Vzhľadom na použitie výberu vzorky boli ukazovatele ujmy stanovené čiastočne pre celé výrobné odvetvie Spoločenstva a čiastočne len pre výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky. Analýza ujmy v súvislosti s podielom na trhu, výrobou, kapacitou a využitím kapacít, objemom a hodnotou predaja, rastom, zásobami, zamestnanosťou a produktivitou sa zakladá na údajoch celého výrobného odvetvia Spoločenstva. Inak sa použili údaje týkajúce sa výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky (transakčné ceny, investície a návratnosť investícií, mzdy, ziskovosť, peňažný tok a schopnosť obstarať si kapitál).

3.   Analýza situácie na trhu Spoločenstva

3.1.   Úvod

(115)

Relevantné štatistické údaje Eurostatu pre číselné kódy KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70 spolu s údajmi z overených vyplnených dotazníkov výrobného odvetvia Spoločenstva sa použili na vyhodnotenie objemu a cenových trendov. Treba pripomenúť, že matice sa v tejto predbežnej etape nepovažujú za súčasť rámca výrobkov. Údaje týkajúce sa tejto položky (číselný kód KN 7318 16 30) neboli preto začlenené do tejto analýzy.

(116)

Údaje výrobného odvetvia Spoločenstva sa získali z overených vyplnených dotazníkov spolupracujúcich výrobcov Spoločenstva.

(117)

Od septembra 1997 až do februára 2003 sa uplatňovali antidumpingové opatrenia na dovoz SMUO z ČĽR, Indie, Malajzie, Kórejskej republiky, Taiwanu a Thajska (3).

3.2.   Spotreba Spoločenstva

(118)

Pri výpočte zdanlivej spotreby príslušného výrobku a podobného výrobku v Spoločenstve Komisia pripočítala:

objem celkových dovozov príslušného výrobku a podobného výrobku do Spoločenstva, vykázaný Eurostatom,

objem predaja podobného výrobku v Spoločenstve, vyrobeného výrobným odvetvím Spoločenstva,

a na základe informácií obsiahnutých v sťažnosti odhadovaný objem predaja podobného výrobku v Spoločenstve, uskutočnený inými známymi výrobcami Spoločenstva.

Ako je uvedené v tabuľke, spotreba príslušného výrobku a podobného výrobku v Spoločenstve sa v posudzovanom období zvýšila o 24 %.

Spotreba v kg

2001

2002

2003

OP

Príslušný výrobok a podobný výrobok

63 907 918

70 113 833

75 854 601

79 427 756

Index

100

110

119

124

3.3.   Dovoz príslušného výrobku do Spoločenstva

3.3.1.   Súhrnné posúdenie

(119)

Dumpingový dovoz SMUO s pôvodom v ČĽR, Indonézii, na Taiwane, v Thajsku a vo Vietname („príslušné krajiny“) sa posudzoval súhrnne v súlade s článkom 3 ods. 4 základného nariadenia. Pripomíname, že v prípade dovozu z Malajzie sa ukázalo, že nie je dumpingový a že dovoz z Filipín sa týkal len matíc, ktoré boli prechodne vylúčené z rámca tohto konania. Tento dovoz sa preto neposudzoval spolu s dumpingovým dovozom. Rozpätie dumpingu stanovené v súvislosti s dovozom z každej príslušnej krajiny je viac ako de minimis podľa definície v článku 9 ods. 3 základného nariadenia, t. j. 2 % vývozných cien, a objem dovozu z každej príslušnej krajiny presahuje prah 1 % podielu na trhu, stanovený v článku 5 ods. 7 základného nariadenia. Priemerné dovozné ceny zo všetkých príslušných krajín počas posudzovaného obdobia trvalo klesali. Okrem toho SMUO dovážané z príslušných krajín boli v každom ohľade navzájom podobné, sú vzájomne zameniteľné a predávajú sa v Spoločenstve cez porovnateľnú distribučnú sieť a za podobných obchodných podmienok, teda konkurujú si navzájom, ako aj so SMUO vyrábanými v Spoločenstve. Komisia preto dospela k predbežnému záveru, že súhrnné hodnotenie vplyvu dovozu je náležité.

3.3.2.   Objem, cena a podiel na trhu dovozov z príslušných krajín

(120)

Objem dovozu príslušného výrobku sa počas príslušného obdobia značne zvýšil. V období prešetrovania bol objem dovozu o 96 % vyšší ako v roku 2001.

Priemerné dovozné ceny za kg

(v EUR)

2001

2002

2003

OP

Príslušný výrobok

3,53

2,90

2,50

2,41

Index

100

82

71

68

(121)

Priemerná dovozná cena príslušného výrobku v priebehu príslušného obdobia nepretržite klesala. Celkové cenové hladiny v období prešetrovania boli o 32 % nižšie ako v roku 2001.

Podiel na trhu ES

2001

2002

2003

OP

Príslušný výrobok

21,9 %

20,4 %

29,6 %

34,5 %

Index

100

93

135

158

(122)

Podiel príslušných krajín na trhu Spoločenstva klesol v rokoch 2001 a 2002 o 7 %. Od roku 2003 však príslušné krajiny výrazne a rýchlo zvyšovali svoje aktivity na trhu Spoločenstva, čo vyústilo do celkového zvýšenia ich podielu na trhu v príslušnom období o 58 %.

3.3.3.   Predaj pod cenu

(123)

Na stanovenie predaja pod cenu Komisia analyzovala údaje o cenách týkajúce sa obdobia prešetrovaní. Na tento účel sa predajné ceny výrobného odvetvia Spoločenstva pre svojich nespriaznených spotrebiteľov na základe„ex works“ porovnávali s predajnými cenami vyvážajúcich výrobcov príslušných krajín pre ich prvých nezávislých spotrebiteľov v Spoločenstve na základe dovoznej ceny CIF v obidvoch prípadoch po odpočítaní zliav, rabatov, provízií a daní.

(124)

Predajné ceny výrobného odvetvia Spoločenstva a dovozné ceny CIF vyvážajúcich výrobcov sa porovnávali na tej istej úrovni obchodovania, najmä u obchodníkov/distribútorov v rámci trhu Spoločenstva, na základe vážených priemerných cien. Porovnávanie sa uskutočňovalo osobitne pre každý typ SMUO a použitej ušľachtilej ocele. Počas obdobia prešetrovania sa prakticky všetok predaj výrobkov vyvážajúcich výrobcov v Spoločenstve realizoval prostredníctvom obchodníkov/distribútorov.

(125)

Výsledky porovnávania, vyjadrené v percentách predajných cien výrobného odvetvia Spoločenstva počas obdobia prešetrovania, vykázali značné rozpätie predaja pod cenu (až do 59,2 %). Toto rozpätie predaja pod cenu svedčí o cenovom tlaku na trhu Spoločenstva, ktorý vytvára dovoz z príslušných krajín.

(126)

Rozpätie predaja pod cenu v jednotlivých príslušných krajinách bolo takéto:

Krajina

Rozpätie predaja pod cenu

ČĽR

od 8,6 % do 59,2 %

Indonézia

od 28 % do 31,9 %

Taiwan

od 7 % do 38,9 %

Thajsko

od 13,1 % do 44,4 %

Vietnam

28,2 %

3.4.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Spoločenstva

3.4.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(127)

Po zvýšení objemu výroby o 31 % v roku 2002, ktoré prevýšilo rast spotreby Spoločenstva v relatívnom vyjadrení, výroba vo výrobnom odvetví Spoločenstva následne klesla a od roku 2003 sa stabilizovala na úrovni o 15 % vyššej ako v roku 2001. Je potrebné poznamenať, že táto úroveň zvýšenia zaostáva o 24 % za rastom spotreby Spoločenstva v priebehu príslušného obdobia.

(128)

Výrobná kapacita výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorá tiež vrcholila v roku 2002, vzrástla o 24 %, odzrkadľujúc investície, ktoré uskutočnili výrobcovia Spoločenstva vybraní do vzorky.

(129)

Miera využitia kapacity vo výrobnom odvetví Spoločenstva po miernom zlepšení v roku 2002 následne počas príslušného obdobia klesla celkove o 7 %.

3.4.2.   Objem predaja, predajné ceny, podiel na trhu a rast

(130)

Objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva sa v príslušnom období zvýšil o 72 %. Treba však poznamenať, že po zvýšení o 22 % v roku 2002 objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva trvalo klesal. Navyše, tento nárast je podstatne nižší ako 24-percentný rast spotreby Spoločenstva a výrazne zaostáva za 96-percentným zvýšením dovozov z príslušných krajín v priebehu príslušného obdobia.

(131)

Priemerné predajné ceny výrobného odvetvia Spoločenstva sa v priebehu príslušného obdobia zvýšili o 6 %. Po ich znížení o 13 % v rokoch 2001 a 2002 sa tieto ceny trvalo zvyšovali.

(132)

Podiel výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu sa v priebehu príslušného obdobia znížil o 14 %. Po jeho zvýšení o 12 % medzi rokmi 2001 a 2002 podiel na trhu trvalo klesal. Porovnanie situácie v období prešetrovania s rokom 2002 ukazuje dokonca pokles o 26 %. Pritom sa podiel dovozov z príslušných krajín výrazne zvýšil.

(133)

Ako vidieť z trendov výroby a objemu predaja v absolútnom vyjadrení, výrobné odvetvie Spoločenstva zaznamenalo rast v priebehu príslušného obdobia, pritom však od roku 2002 zaznamenalo pokles. Okrem toho podiel na trhu v priebehu príslušného obdobia klesal, naznačujúc, že v relatívnom vyjadrení, t. j. v porovnaní s konkurentmi, výrobné odvetvie Spoločenstva nerástlo.

3.4.3.   Ziskovosť

(134)

Ziskovosť výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky sa v priebehu príslušného obdobia zvýšila. Po dosiahnutí malých ziskov v roku 2001 ziskovosť klesla a v roku 2002 vyústila do stratovej situácie. Medzi rokmi 2002 a 2003 sa ziskovosť zlepšila, no výrobné odvetvie Spoločenstva zostalo i napriek tomu stratové. V čase medzi rokom 2003 a obdobím prešetrovania Spoločenstvo dosiahlo, pokiaľ ide o ziskovosť, svoje najlepšie výsledky v priebehu príslušného obdobia a priemerné ziskové rozpätie 4,3 %. To sa môže na prvý pohľad zdať pozitívne, vyžaduje to však ďalšie hodnotenie vo vhodnom kontexte.

(135)

Výrobcovia Spoločenstva vybraní do vzorky skutočne ani pri individuálnom prístupe nedosiahli v priemere minimálne ziskové rozpätie považované za adekvátne a dosiahnuteľné pri absencii dumpingu, t. j. 5 % (pozri odôvodnenie 178), a zďaleka nedosahovali úroveň ziskovosti, ktorú výrobné odvetvie Spoločenstva dosiahlo v roku 1995, t. j. úroveň 9,1 % (4), dosiahnutú predtým, ako sa na trh dostal dumpingový dovoz

(136)

Okrem toho možno oprávnene usúdiť, že táto zvýšená ziskovosť v období prešetrovania: i) sa dosiahla na úkor klesajúceho podielu na trhu a ii) bola v podstate výsledkom značne špekulatívneho zvýšenia ceny hlavného hnacieho motora rastu nákladov, t. j. ušľachtilej ocele. Predpokladané zvýšenie cien ušľachtilej ocele umožnilo výrobnému odvetviu Spoločenstva dosiahnuť vyššie ceny pre podobný výrobok tým, že vo svojej výrobe využila zásoby porovnateľne lacnej ušľachtilej ocele, vyrobenej pred špekulatívnym zvýšením jej ceny. Táto cenová výhoda sa však skončila, len čo boli vyčerpané existujúce zásoby surovín a bolo potrebné vyrábať novú oceľ pri značne zvýšených cenových úrovniach. Okrem toho takáto špekulatívna fáza nemá vo všeobecnosti trvalý charakter a spotrebitelia, najmä veľkí distribútori s veľkou vyjednávacou silou, znovu začínajú vyvíjať tvrdý cenový tlak, hneď ako začnú predvídať stagnáciu alebo pokles cien ocele. Zvýšená ziskovosť je preto v podstate spôsobená veľmi benevolentnými trhovými podmienkami pre výrobné odvetvie Spoločenstva, hlavne v druhej fáze obdobia prešetrovaní, a nemá trvalo udržateľný charakter.

3.4.4.   Zásoby

(137)

Koncoročná úroveň zásob výrobného odvetvia Spoločenstva v priebehu príslušného obdobia výrazne klesla o 52 %. To sa dá vysvetliť: i) zvýšením výroby „na požiadanie“ (v takom prípade nadobúdajú zásoby obmedzenú relevantnosť) a ii) poklesom výroby od roku 2002.

3.4.5.   Investície, návratnosť investícií, peňažný tok a schopnosť obstarať si kapitál

(138)

V rokoch 2001 až 2003 výrobcovia Spoločenstva vybraní do vzorky nepretržite zvyšovali svoje investície najmä kvôli výmene zastaraných strojov a zariadenia. V období prešetrovaní investície klesli o 35 % v porovnaní so začiatkom príslušného obdobia. Tento pokles v období prešetrovania však možno čiastočne vysvetliť významnými investíciami v predchádzajúcich rokoch. Investície do výroby podobného výrobku sú nevyhnutné na zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie dodržiavania environmentálnych a bezpečnostných noriem.

(139)

Návratnosť investícií sa v priebehu príslušného obdobia zlepšila. To: i) potvrdzuje primeranosť investičných rozhodnutí, ktoré prijalo vedenie, a ii) odzrkadľuje zvýšené úrovne ziskovosti výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky počas obdobia prešetrovania. Ako však už bolo uvedené v súvislosti s analýzou ziskovosti, zlepšenú ziskovosť možno do značnej miery vysvetliť osobitnými okolnosťami krátkodobého charakteru (špekulatívny vývoj cien ocele počas obdobia prešetrovania). Okrem toho skutočnosť, že časť výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky v čoraz väčšej miere využívala vo svojej výrobe prenajímané strojové zariadenia, vysvetľuje relatívne lepšie dosiahnutie ukazovateľa návratnosti investícií v porovnaní s ukazovateľom ziskovosti.

(140)

Hoci peňažný tok výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky, generovaný predajom podobného výrobku, sa od roku 2002 zvýšil, v priebehu posudzovaného obdobia klesol o 36 %.

(141)

Do vzorky vybraní výrobcovia Spoločenstva nezaznamenali žiadne výraznejšie ťažkosti pri obstarávaní kapitálu, čo preukazuje ich schopnosť investovať počas posudzovaného obdobia.

3.4.6.   Zamestnanosť, produktivita a mzdy

(142)

V roku 2002 výrobné odvetvie Spoločenstva zvýšilo zamestnanosť. Následne však zamestnanosť trvalo klesala, celkove o 5 % v priebehu príslušného obdobia. Tento negatívny vývoj sa časovo zhoduje so zníženou výrobou od roku 2002.

(143)

Produktivita vyjadrená v kg produkcie na jedného pracovníka sa v priebehu príslušného obdobia zvýšila o 22 %, čo svedčí o cieli a schopnosti zachovať a zvýšiť konkurencieschopnosť.

(144)

Mzdy pripadajúce na jedného pracovníka sa v priebehu príslušného obdobia zvýšili o 10 %. Toto zvýšenie odzrkadľuje odmeny za zvýšenú produktivitu a kompenzáciu za infláciu v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov. Okrem toho mzdové náklady v absolútnom vyjadrení od roku 2002 klesli.

3.4.7.   Rozsah dumpingu a prekonanie účinkov minulého dumpingu

(145)

Vzhľadom najmä na objem dumpingového dovozu z príslušných krajín nemožno považovať zistené dumpingové rozpätie za zanedbateľné.

(146)

Až do začiatku roku 2003 sa uplatňovali antidumpingové opatrenia v súvislosti s dovozmi príslušného výrobku z ČĽR, Indie, Malajzie, Kórejskej republiky, Taiwanu a Thajska. Výrobné odvetvie Spoločenstva však úplne neprekonalo účinky minulého dumpingu, čo sa osobitne prejavilo na vývoji podielu na trhu, objeme predaja a zamestnanosti. To sa jasne ukázalo po skončení predchádzajúcich antidumpingových opatrení.

3.4.8.   Záver o ujme

(147)

V priebehu posudzovaného obdobia výrobné odvetvie Spoločenstva zvýšilo objem výroby a predaja, bolo schopné zmenšiť svoje zásoby a neustále investovalo. Nezaznamenalo žiadne ťažkosti v súvislosti s obstarávaním kapitálu a zvýšilo svoju produktivitu. Mzdové náklady v absolútnom vyjadrení klesli. Okrem toho výrobné odvetvie Spoločenstva bolo schopné zvýšiť v období prešetrovania svoje ceny tak, aby sa zlepšila ziskovosť a návratnosť investícií.

(148)

Tieto pozitívne aspekty si však vyžadujú hodnotenie vo svojom kontexte. Vyššie ceny a zlepšená ziskovosť sa dosiahli na úkor značných strát podielu na trhu pre výrobné odvetvie Spoločenstva, t. j. 14 % v priebehu posudzovaného obdobia a dokonca 26 % od roku 2002. Najmä v dôsledku dostupnosti lacného dumpingového dovozu sa spotrebitelia rozhodovali pre alternatívne zdroje dodávok a výrobné odvetvie Spoločenstva nebolo schopné sledovať tento vývoj.

(149)

Okrem toho a v súlade so závermi o podiele na trhu rast výroby (15 %) a objemu predaja (7 %) výrobného odvetvia Spoločenstva počas príslušného obdobia nedržal krok s výrazne priaznivejším vývojom spotreby na trhu Spoločenstva (24 %). Zamestnanosť vo výrobnom odvetví Spoločenstva klesla o 5 %, čo v skutočnosti vysvetľuje znížené mzdové náklady. Okrem toho situácia v ziskovosti pre výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky sa celkove nemôže považovať za uspokojivú. V prevažnej časti príslušného obdobia bola jednoznačne nedostatočná (straty alebo nedostatočné ziskové rozpätie). Hoci sa ziskovosť výrobcov Spoločenstva vybraných do vzorky v období prešetrovania zlepšila (ziskové rozpätie 4,3 %): i) stále zaostáva za minimálnym 5-percentným rozpätím, ktoré by výrobné odvetvie Spoločenstva malo podľa predpokladov dosiahnuť pri absencii škodlivého dumpingu, a ii) môže byť do značnej miery pripísaná krátkodobým vplyvom zvyšovania cien ocele. Nepriaznivá situácia výrobného odvetvia Spoločenstva sa ďalej odzrkadľuje v obraze vytvorenom vývojom peňažného toku.

(150)

V dôsledku uvedeného celkové negatívne ukazovatele trendu prevažujú nad pozitívnymi trendmi a Komisia dospela k predbežnému záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo vážnu ujmu v zmysle článku 3 ods. 1 základného nariadenia.

F.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   Úvod

(151)

V súlade s článkom 3 ods. 6 a článkom 3 ods. 7 základného nariadenia Komisia skúmala, či dumpingový dovoz príslušného výrobku s pôvodom v príslušných krajinách spôsobil výrobnému odvetviu Spoločenstva vážnu ujmu. Skúmali sa aj známe faktory, iné ako dumpingový dovoz, ktoré by mohli byť súčasne škodlivé pre výrobné odvetvie Spoločenstva, s cieľom zabezpečiť, aby sa možná ujma spôsobená týmito faktormi nepripisovala dumpingovému dovozu.

2.   Vplyv dumpingového dovozu

(152)

Príslušné krajiny si od roku 2003 výrazne zlepšili svoje postavenie na trhu. Možno zreteľne pozorovať, že zvýšenie ich podielu na trhu o 58 % sa časovo zhoduje s poklesom tohto ukazovateľa vo výrobnom odvetví Spoločenstva. Navyše, objem dovozu z príslušných krajín (96 %) sa zvýšil oveľa výraznejšie ako spotreba na trhu Spoločenstva (24 %). Napokon, priemerná dovozná cena príslušných krajín bola od roku 2003 v dôsledku nekalého obchodovania vo forme dumpingu po skončení antidumpingových opatrení podstatne nižšia ako úroveň cien výrobného odvetvia Spoločenstva, čím vyvíjala cenový tlak.

Komisia preto predbežne konštatovala, že dumpingový dovoz z príslušných krajín mal v priebehu príslušného obdobia značne nepriaznivý vplyv na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o podiel na trhu a objem predaja.

3.   Vplyv iných faktorov

3.1.   Dovoz z iných tretích krajín

(153)

Dovoz príslušného výrobku z iných krajín ako príslušné krajiny celkovo klesal. V skutočnosti podiel tohto iného dovozu na trhu sa v priebehu príslušného obdobia zmenšil o 20 %. Okrem toho bola priemerná dovozná cena týchto iných krajín podstatne vyššia v porovnaní s cenovou úrovňou dovozu z príslušných krajín.

(154)

Dvaja vývozcovia vyhlásili, že dovoz z Indie, Kórejskej republiky a Nórska by prerušil všetky príčinné súvislosti, ktoré môžu existovať medzi vážnou ujmou, ktorú by mohlo utrpieť výrobné odvetvie Spoločenstva, a dumpingovým dovozom z príslušných krajín.

(155)

Na základe existujúcich faktov však dovoz z Kórejskej republiky (OP: 221 ton po 2,72 EUR/kg v priemere) a Nórska (OP: 438 ton po 2,89 EUR/kg v priemere) nemôže tak pre svoj malý objem, ako aj pre svoju cenovú úroveň vysvetliť ujmu spôsobenú výrobnému odvetviu Spoločenstva. Je potrebné ďalej poznamenať, že dovoz z Nórska klesol v priebehu príslušného obdobia o 36 %.

(156)

Pokiaľ však ide o Indiu, možno pozorovať, že dovoz sa od roku 2003 výrazne zvýšil (OP: 1 147,6 tony) pri nízkych cenách (v priemere 1,91 EUR/kg). Nemožno vylúčiť, že tento dovoz z Indie mohol mať v období prešetrovaní určitý negatívny dosah, najmä pokiaľ ide o cenový tlak na stav výrobného odvetvia Spoločenstva. No vzhľadom na relatívne malé množstvo objemu dovozu z Indie v porovnaní s objemom dovozu z príslušných krajín (27 400 ton v priemere po 2,41 EUR/kg) Komisia dospela k záveru, že dosah dumpingového dovozu z Indie (podiel na trhu v období prešetrovaní bol 1,4 %) nebol taký veľký, aby prerušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovými dovozmi a vážnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva. Dovoz z Indie, vzaté samostatne, nemôže vysvetliť značnú stratu podielu na trhu, ktorú zaznamenalo výrobné odvetvie Spoločenstva, a pokiaľ ide o rast spotreby, jeho oveľa menej priaznivé zvýšenie predaja.

(157)

Okrem toho, napriek tvrdeniam dvoch vývozcov, v zmysle článku 9 ods. 5 základného nariadenia nie je diskriminujúce, že dovoz z Indie nepodlieha prebiehajúcemu prešetrovaniu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že dovoz z Indie bol v priebehu príslušného obdobia až do obdobia prešetrovaní v zmysle článku 5 ods. 7 základného nariadenia zanedbateľný. Až v období prešetrovania sa tento dovoz zvýšil, ale aj vtedy zostal pomerne menej významný (podiel na trhu 1,4 %). Okrem toho treba poznamenať, že Komisia nemá žiadny evidentný dôkaz o tom, že takýto dovoz z Indie bol dumpingový, keď sa toto konanie začalo.

(158)

Keďže dovoz z Filipín a Malajzie je teraz vylúčený z prebiehajúceho prešetrovania, Komisia ďalej zvažovala, či tento dovoz prerušil príčinnú súvislosť medzi dumpingovými dovozmi a vážnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva. Po vylúčení matíc z rámca výrobkov však bol dovoz iných SMUO z Filipín jednoznačne zanedbateľný (jeho podiel na trhu počas OP bol 0,1 %) a prebiehal na dosť vysokej cenovej úrovni (3,47 EUR/kg). Z toho vyplýva, že nebolo možné konštatovať žiadny relevantný škodlivý dosah. Aj dovoz z Malajzie bol nižší, čo sa týka objemu, a vyšší, pokiaľ ide o priemerné ceny (OP: 1 456 ton pri 2,70 EUR/kg) v porovnaní s dovozom z príslušných krajín. Okrem toho podiel dovozu z Malajzie na trhu v priebehu príslušného obdobia klesol o 6 %. Preto, hoci dovoz z Malajzie mohol mať negatívny vplyv na stav výrobného odvetvia Spoločenstva, Komisia predbežne dospela k záveru, že tento vplyv nebol taký, aby neutralizoval škodlivé účinky spôsobené dumpingovým dovozom z príslušných krajín.

(159)

Preto Komisia predbežne dospela k záveru, že dovoz z iných krajín ako príslušné krajiny neprerušil príčinnú súvislosť medzi vážnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a dumpingovým dovozom z príslušných krajín.

3.2.   Vývoj spotreby na trhu Spoločenstva

(160)

Spotreba prešetrovaného výrobku na trhu Spoločenstva sa v priebehu príslušného obdobia zvýšila o 24 %. To znamená, že ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, nemožno pripísať zmenšeniu dopytu na trhu Spoločenstva.

3.3.   Konkurencieschopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva

(161)

Výrobné odvetvie Spoločenstva je významným konkurentom na trhu s podobným výrobkom, ako to dokazuje jeho podiel na trhu, a neustále investovalo v snahe zachovať technologickú úroveň svojej výroby. V dôsledku toho sa objem výroby pripadajúci na jedného pracovníka v priebehu príslušného obdobia zvýšil o 22 %. V rozpore s tvrdeniami štyroch vývozcov táto zvýšená produktivita výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorá sa časovo zhoduje s jeho investíciami, nemôže vysvetliť vážnu ujmu, ktorú utrpelo. Naopak, vzhľadom na zvýšenú produktivitu investície prispeli k minimalizácii ujmy. Preto Komisia nenašla žiadny dôkaz o tom, že nedostatočná konkurencieschopnosť by mohla prerušiť príčinnú súvislosť medzi dovozom z príslušných krajín a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

4.   Záver o príčinnej súvislosti

(162)

Komisia preto celkove dospela k predbežnému záveru, že dovoz z piatich príslušných krajín dovedna spôsobil výrobnému odvetviu Spoločenstva vážnu ujmu. Nebol zistený žiadny iný faktor, ktorý by prerušil túto príčinnú súvislosť.

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1.   Úvod

(163)

Skúmalo sa, či existujú nejaké závažné dôvody, ktoré by mohli viesť k záveru, že dočasné zavedenie opatrení v tomto konkrétnom prípade nie je v záujme Spoločenstva. Na tento účel a v súlade s článkom 21 ods. 1 základného nariadenia Komisia posúdila pravdepodobný dosah opatrení na všetky príslušné strany zúčastnené na prešetrovaniach. S cieľom posúdiť, či je zavedenie opatrení v záujme Spoločenstva, Komisia zaslala dotazníky používateľom a dovozcom príslušného výrobku a dodávateľom materiálu používaného pri výrobe podobného výrobku.

2.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva

(164)

Prešetrovania ukázali, že výrobné odvetvie Spoločenstva je životaschopné a za spravodlivých trhových podmienok dokáže konkurovať. Ako sa uvádza v tomto nariadení, výrobné odvetvie Spoločenstva má značné voľné kapacity na výrobu podobného výrobku. Využitie týchto voľných kapacít by bolo prospešné pre zvýšenie predaja jeho výrobkov a jeho podielu na trhu, pre vyššiu zamestnanosť a napokon, prostredníctvom zvýšených úspor z veľkosériovej výroby, pre trvalo udržateľnú adekvátnu ziskovosť. Prekážkou týchto zlepšení je však najmä nepretržitý cenový tlak, ktorý vyvíja dumpingový dovoz príslušného výrobku na trhu Spoločenstva. Zavedenie antidumpingových opatrení by zmiernilo účinky tohto nekalého cenového tlaku.

(165)

Komisia usúdila, že bez opatrení zameraných na neutralizovanie negatívnych vplyvov dumpingového dovozu bude výrobné odvetvie Spoločenstva naďalej čeliť predaju pod cenu, a teda aj cenovému poklesu s jeho nepriaznivými účinkami najmä na podiel na trhu a objem predaja výrobného odvetvia. V konečnom dôsledku by to mohlo ohroziť životaschopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva. Preto Komisia usúdila, že zavedenie opatrení by bolo v záujme výrobného odvetvia Spoločenstva.

3.   Záujem dovozcov/distribútorov

(166)

Dovozcovia/distribútori zohrávajú výnimočnú úlohu ako sprostredkovatelia medzi výrobcami (v Spoločenstve i mimo neho) a používateľmi SMUO. Ich vyjednávacia sila a ich kapacita na skladovanie veľkých množstiev SMUO má silný dosah na ceny týchto výrobkov.

(167)

Štyria dovozcovia/distribútori vybraní do vzorky zaslali vyplnené dotazníky. Iba dvaja dovozcovia však poskytli úplné odpovede. Títo dvaja dovozcovia predstavovali 14 % dovozu príslušného výrobku do Spoločenstva počas obdobia prešetrovania. Okrem toho nemecké združenie dovozcov/distribútorov predložilo svoje pripomienky. Dovozcovia/distribútori a toto združenie boli potom vypočutí.

(168)

Dovozcovia/distribútori v Spoločenstve nie sú za zavedenie opatrení. Spolupracujúci dovozcovia a ich združenie argumentujú tým, že zavedenie opatrení zvýši ceny pre používateľov, zatiaľ čo podľa ich tvrdenia príslušný výrobok a podobný výrobok vyrobený výrobným odvetvím Spoločenstva nie sú vždy porovnateľné. Okrem toho takéto opatrenia by boli v neprospech ich podnikania a ich zamestnancov.

(169)

Na základe získaných informácií sa však ukazuje, že dovozcovia/distribútori kupujú prešetrovaný výrobok z viacerých zdrojov v Spoločenstve i mimo neho, a to aj od výrobného odvetvia Spoločenstva. Keďže nejestvujú žiadne zásadné rozdiely v kvalite alebo type výrobku medzi výrobkom dovážaným z príslušných krajín a podobným výrobkom získaným z iných zdrojov, Komisia dospela k predbežnému záveru, že dovozcovia/distribútori v Spoločenstve by nemali žiadny problém so získavaním výrobku, keby boli antidumpingové opatrenia zavedené, najmä vzhľadom na veľký počet alternatívnych dodávateľov. Dovozcovia okrem toho neodôvodnili svoje tvrdenie, že zavedenie antidumpingových opatrení by malo značný dosah na zamestnanosť, najmä že dovozné aktivity nie sú pracovne náročné. Pokiaľ ide o zvýšenie cien, ktoré by spôsobilo zavedenie dočasných antidumpingových ciel, je potrebné poznamenať, že antidumpingové opatrenia uplatňované v rokoch 1997 až 2003 neohrozili ekonomickú situáciu dovozcov/distribútorov. Na základe vyplnených dotazníkov sa ďalej ukazuje, že ziskové rozpätie dovozcov v priebehu príslušného obdobia značne presahovalo ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva. Za týchto okolností sa nepredpokladá, že by sa akékoľvek zvýšenie cien v dôsledku zavedenia opatrení automaticky prenieslo na používateľov.

(170)

Hoci dovozcovia/distribútori nie sú za opatrenia, možno na základe dostupných informácií urobiť záver, že záujem výrobného odvetvia Spoločenstva odstrániť nekalé a škodlivé obchodné praktiky prevažuje nad všetkými výhodami, ktoré títo dovozcovia/distribútori môžu získať z nezavedenia antidumpingových opatrení.

4.   Záujem dodávateľov materiálu

(171)

Na stanovenie pravdepodobného vplyvu, ktorý by antidumpingové opatrenia mohli mať na dodávateľov surovín pre výrobné odvetvie Spoločenstva, Komisia poslala dotazníky všetkým takýmto známym dodávateľom. Celkove rozoslala deväť dotazníkov a dostala jeden vyplnený dotazník. Tento dodávateľ materiálu, výrobca ušľachtilej ocele, je za zavedenie opatrení. Hoci výrobné odvetvie Spoločenstva nie je jedným z najvýznamnejších odberateľov tohto dodávateľa surovín, táto obchodná činnosť predsa len prispieva k jeho zamestnanosti a ziskovosti. Keby výrobné odvetvie Spoločenstva obmedzilo alebo dokonca zastavilo výrobu podobného výrobku, dodávateľ surovín by prišiel o niektoré zo svojich obchodných činností.

(172)

Pri absencii akýchkoľvek informácií svedčiacich o opaku Komisia preto dospela k záveru, že zavedenie antidumpingových opatrení by bolo v záujme dodávateľov materiálu.

5.   Záujem používateľov a spotrebiteľov

(173)

Združenie spotrebiteľov nielenže nedalo o sebe vedieť, ale ani neposkytlo žiadne informácie v súlade s článkom 21 ods. 2 základného nariadenia. Analýza sa preto obmedzila na vplyv opatrení na používateľov, keďže využívanie SMUO sa v podstate uskutočňuje pri zostavovaní ďalších nadväzujúcich výrobkov. SMUO sa využívajú v širokom spektre sektorov, okrem iného vo výrobe automobilov, stavbe lodí, stavebníctve, v chemickom, farmaceutickom, zdravotníckom a potravinárskom sektore. Komisia poslala dotazníky dvanástim známym používateľom príslušného výrobku v Spoločenstve. Popri iných informáciách ich Komisia požiadala o ich pripomienky k tomu, či by zavedenie antidumpingových opatrení bolo v záujme Spoločenstva a aký vplyv by mali na nich tieto opatrenia. Komisia dostala jeden vyplnený dotazník od výrobcu dopravných prostriedkov. Uviedol, že prešetrovaný výrobok sa podieľa na menej ako 1 % celkových nákladov na jeho hotových výrobkoch.

(174)

S prihliadnutím na skutočnosť, že používatelia môžu získavať prešetrovaný výrobok nielen z príslušných krajín, ale aj z iných zdrojov, a vzhľadom na okrajový vplyv SMUO na náklady spojené s výrobou nadväzujúcich výrobkov Komisia nezistila u používateľov žiadne odmietavé stanovisko väčšieho významu.

6.   Záver

(175)

Po preskúmaní rozličných súvisiacich záujmov Komisia dospela k predbežnému záveru, že z hľadiska celkového záujmu Spoločenstva žiadny záujem neprevažuje nad záujmom výrobného odvetvia Spoločenstva dočasne zaviesť opatrenia s cieľom odstrániť deformujúce účinky vyplývajúce z dumpingového dovozu.

H.   DOČASNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(176)

So zreteľom na závery, ku ktorým Komisia dospela v súvislosti s dumpingom, ujmou, príčinnými súvislosťami a záujmom Spoločenstva, považuje Komisia za náležité zaviesť dočasné antidumpingové opatrenia, aby sa zabránilo ďalšej ujme, ktorú výrobnému odvetviu Spoločenstva spôsobuje dumpingový dovoz. Na stanovenie úrovne týchto opatrení Komisia zohľadnila dumpingové rozpätie zistené počas obdobia prešetrovaní a výšku cla nevyhnutného na odstránenie ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(177)

Zvýšenie ceny potrebné na odstránenie ujmy sa stanovilo pre každú spoločnosť porovnaním váženej priemernej dovoznej ceny príslušného výrobku s cenou podobného výrobku, ktorá nespôsobuje ujmu, predávaného výrobným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva. Cenový rozdiel sa vyjadril v percentách dovoznej ceny CIF.

(178)

Cena, ktorá nespôsobuje ujmu, sa vypočítala z vážených výrobných nákladov výrobného odvetvia Spoločenstva spolu so ziskovým rozpätím vo výške 5 %. Toto sa dočasne považuje za ziskové rozpätie, ktoré by výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo dosiahnuť pri absencii dumpingového dovozu. Odzrkadľuje dosiahnuteľné ziskové rozpätie pre skupiny podobných výrobkov výrobného odvetvia Spoločenstva, ktoré nie sú vystavené nekalej súťaži, napr. spojovacieho materiálu, ktoré nepatria pod číselné kódy KN rámca výrobkov súčasného prešetrovania.

2.   Výška dočasného antidumpingového cla

(179)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia usúdila, že v súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia sa má zaviesť dočasné antidumpingové clo na dovoz z príslušných krajín. Toto clo sa zavedie na úrovni dumpingového rozpätia alebo na úrovni odstránenia ujmy, ak je úroveň odstránenia ujmy nižšia (článok 7 ods. 2 základného nariadenia).

(180)

Pokiaľ ide o výšku cla, v prípade dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov (jedného na Taiwane a jedného v ČĽR) sa ukázalo, že úroveň odstránenia ujmy je nižšia ako dumpingové rozpätie. V týchto prípadoch sa výška cla obmedzí úrovňou odstránenia ujmy. Vo všetkých ostatných prípadoch sa výška cla stanoví na úrovni zisteného dumpingového rozpätia. Sadzby dočasného antidumpingového cla pre príslušné krajiny sú takéto:

Krajina

Vyvážajúci výrobca

Sadzba antidumpingového cla

ČĽR

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd., Tengzhou City

11,4 %

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang

12,2 %

Všetky ostatné spoločnosti

27,4 %

Indonézia

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

9,8 %

Všetky ostatné spoločnosti

24,6 %

Taiwan

Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipei

15,2 %

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Yuan

8,8 %

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtung

16,1 %

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiung

16,1 %

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainan

11,4 %

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nevybraní do vzorky

15,8 %

Všetky ostatné spoločnosti

23,6 %

Thajsko

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ayutthaya

15,9 %

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakorn

10,8 %

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarn

14,6 %

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakorn

11,0 %

Všetky ostatné spoločnosti

15,9 %

Vietnam

Všetky spoločnosti

7,7 %

(181)

Antidumpingové colné sadzby pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení pochádzajúcich zo súčasného prešetrovania. Z tohto dôvodu odzrkadľujú situáciu zistenú počas tohto prešetrovania vo vzťahu k týmto spoločnostiam. Tieto colné sadzby (v protiklade k celoštátnemu clu uplatniteľnému na „všetky ostatné spoločnosti“) sú teda uplatniteľné výlučne na dovoz výrobkov s pôvodom z príslušnej krajiny a vyrobených týmito spoločnosťami, a teda uvedenými konkrétnymi právnickými osobami. Dovážané výrobky vyrábané ktoroukoľvek inou spoločnosťou, ktorá sa osobitne nespomína v normatívnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov spriaznených s týmito osobitne uvedenými spoločnosťami, nemôžu užívať výhody týchto sadzieb a podliehajú colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky ostatné spoločnosti“.

(182)

Akákoľvek žiadosť o uplatnenie týchto antidumpingových colných sadzieb týkajúcich sa jednotlivých spoločností (napr. po zmene v názve subjektu alebo po zriadení nových výrobných alebo predajných subjektov) by mala byť bezodkladne adresovaná Komisii (5) spolu so všetkými relevantnými informáciami, najmä pokiaľ ide o zmeny činnosti súvisiacej s výrobou spoločnosti, ako aj o zmeny v domácom a vývoznom predaji, ktoré sú spojené napr. So zmenou v názve alebo zmenou výrobného alebo predajného subjektu. V prípade potreby Komisia po konzultácii s poradným výborom zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní nariadenie aktualizáciou zoznamu spoločností, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé colné sadzby.

I.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(183)

V záujme správneho administratívneho spracovania sa má stanoviť lehota, v rámci ktorej zainteresované strany, ktoré sa prihlásili v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania, môžu písomne vyjadriť svoje stanovisko a požiadať o vypočutie. Okrem toho je potrebné uviesť, že zistenia týkajúce sa uloženia ciel na účely tohto nariadenia sú dočasné a nemožno ich opätovne vziať do úvahy na účely akéhokoľvek konečného cla,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

1.   Týmto sa zavádza dočasné antidumpingové clo na dovoz niektorých spojovacích materiálov z ušľachtilej ocele a ich častí, ktoré patria pod číselné kódy KN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 a 7318 15 70, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Indonézii, na Taiwane, v Thajsku a Vietname.

2.   Sadzba dočasného cla, uplatňovaná na čistú cenu franko na hranici Spoločenstva pred preclením pre výrobky vyrábané taiwanskými vyvážajúcimi výrobcami uvedenými v prílohe, je 15,8 % (dodatočný číselný kód TARIC A649).

3.   Sadzba dočasného cla, uplatňovaná na čistú cenu franko na hranici Spoločenstva pred preclením pre výrobky vyrábané uvedenými spoločnosťami, je tak:

Krajina

Vyvážajúci výrobca

AD colná sadzba (%)

Dodatočný číselný kód TARIC

Čínska ľudová republika

Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co., Ltd., Tengzhou City

11,4

A650

Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang

12,2

A651

Všetky ostatné spoločnosti

27,4

A999

Indonézia

PT. Shye Chang Batam Indonesia, Batam

9,8

A652

Všetky ostatné spoločnosti

24,6

A999

Taiwan

Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipei

15,2

A653

Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd., Tao Yuan

8,8

A654

Min Hwei Enterprise Co. Ltd., Pingtung

16,1

A655

Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiung

16,1

A656

Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainan

11,4

A657

Všetky spoločnosti, iné ako uvedené, a spoločnosti uvedené v prílohe

23,6

A999

Thajsko

A.B.P. Stainless Fasteners Co. Ltd., Ayutthaya

15,9

A658

Bunyat Industries 1998 Co. Ltd., Samutsakorn

10,8

A659

Dura Fasteners Company Ltd., Samutprakarn

14,6

A660

Siam Screws (1994) Co. Ltd., Samutsakorn

11,0

A661

Všetky ostatné spoločnosti

15,9

A999

Vietnam

Všetky spoločnosti

7,7

4.   Výrobok uvedený v odseku 1 sa uvedie do voľného obehu v rámci Spoločenstva pod podmienkou, že sa poskytne záruka vo výške dočasného cla.

5.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia o clách.

Článok 2

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 20 nariadenia Rady (ES) č. 384/96, môžu zainteresované strany požadovať uverejnenie základných skutočností a dôvodov, na základe ktorých sa prijalo toto nariadenie, písomne oznámiť svoje stanoviská a požiadať Komisiu o vypočutie do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Podľa článku 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 384/96 sa môžu zainteresované strany vyjadriť k uplatňovaniu tohto nariadenia do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 tohto nariadenia sa uplatňuje šesť mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ C 212, 24.8.2004, s. 2.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 393/98 (Ú. v. ES L 50, 20.2.1998, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 243, 5.9.1997, s. 17, odôvodnenie 69.

(5)

Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre obchod

Riaditeľstvo B

J-79 5/17

Rue de la Loi/Wetstraat

B-1049 Brusel.


PRÍLOHA

(dodatočný číselný kód TARIC A649)

A-STAINLESS INTERNATIONAL CO LTD, Taipei

BOLTUN CORPORATION, Tainan

CHAEN WEI CORPORATION, Taipei

CHIAN SHYANG ENT CO LTD, Chung-Li City

CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan

DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

DRAGON IRON FACTORY CO LTD, Kaohsiung

EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD, Lu Chu

FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO LTD, Lung Tan Hsiang

FWU KUANG ENTERPRISES CO LTD, Tainan

HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO LTD, Taipin City

HU PAO INDUSTRIES CO LTD, Tainan

J C GRAND CORPORATION, Taipei

JAU YEOU INDUSTRY CO LTD, Kangshan

JOHN CHEN SCREW IND CO LTD, Taipei

KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO LTD, Kwanmiao

KWANTEX RESEARCH INC, Taipei

LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO LTD, Taipei

LIH TA SCREW CO LTD, Kweishan

LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD, Kaohsiung

M & W FASTENER CO LTD, Kaoshsiung

MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan

NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City

QST INTERNATIONAL CORP., Tainan

SEN CHANG INDUSTRIAL CO LTD, Ta-Yuan

SPEC PRODUCTS CORP., Tainan

SUMEEKO INDUSTRIES CO LTD, Kaoshiung

TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO LTD, Kaohsiung

VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO LTD, Taichung

YEA-JANN INDUSTRIAL CO LTD, Kaohsiung

ZONBIX ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung

ZYH YIN ENTERPRISE CO LTD, Kaohsiung


21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/51


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 772/2005

z 20. mája 2005

o špecifikáciách rozsahu vlastností a o definícii technického formátu na vytváranie ročných štatistík Spoločenstva o oceliarskom priemysle za referenčné roky 2003 – 2009

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle na referenčné roky 2003 – 2009 (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 48/2004 vytvorilo spoločný rámec na tvorbu ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle na referenčné roky 2003 – 2009.

(2)

Podľa článku 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 48/2004 sú potrebné implementačné opatrenia, ktoré budú špecifikovať rozsah vyžadovaných vlastností.

(3)

Podľa článku 7 písm. b) nariadenia (ES) č. 48/2004 sú potrebné implementačné opatrenia, ktorú budú definovať technický formát prenosu ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Špecifikácie rozsahu vlastností sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   V týchto špecifikáciách odkazy na účty spoločnosti používajú nadpisy stanovené v článku 9 a článku 23 smernice Rady 78/660/EHS (2) na účely prezentácie súvahy výkazu ziskov a strát v uvedenom poradí.

Článok 2

Technický formát uvedený v článku 6.2 nariadenia (ES) č. 48/2004 bude taký, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Členské štáty uplatnia tieto špecifikácie a tento technický formát počas referenčného roka 2003 a počas nasledujúcich rokov.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.


PRÍLOHA I

ROZSAH VLASTNOSTÍ

1.   ROČNÁ ŠTATISTIKA SÚVAHY OCEĽOVÉHO A LIATINOVÉHO ŠROTU

Úvodné poznámky

Od členských štátov sa očakáva, že budú zhromažďovať tieto informácie od všetkých závodov, ktoré vyrábajú železo, oceľ alebo výrobky definované ako skupina 27.1 NACE. Rev. 1.1 a ktoré spotrebúvajú a/alebo vyrábajú šrot. Za prvý referenčný rok 2003 bude Komisia akceptovať, že rozsah štatistiky sa bude týkať skupiny 27.1 NACE Rev. 1. Pre každý závod treba vyplniť samostatný dotazník, i keď niektoré z nich tvoria súčasť tej istej spoločnosti. Ak má závod lokálne integrovanú zlievareň ocele, treba ju považovať za integrovanú časť závodu. Lokálne integrované závody sú tie, ktoré vedie ten istý manažment a nachádzajú sa na tom istom mieste. Formulár platí pre valcovne priamo valcujúce použité výrobky, ktoré sa zvyčajne nepovažujú za šrot. Všetky železiarske huty a oceliarne, ktoré nemajú žiadne vlastné zdroje a ktoré preto nakupujú svoj šrot od iných závodov, musia vyplniť tento prieskum rovnako ako výrobcovia. Zlievarne železa, či sú lokálne integrované, alebo nie, a neintegrované zlievarne ocele sa z rozsahu vylučujú, pretože v skupine 27.1 NACE Rev. 1.1 nie sú klasifikované.

Za šrot sa považuje:

každý železný alebo oceľový šrot, ktorý vzniká počas výroby a spracovania železa alebo ocele, resp. sa získava zo starých výrobkov z ocele alebo železa vhodných na opätovné roztavenie (vrátane šrotu, ktorý sa nakupuje; ale nie vrátane vypálených kalcinovaných odliatkov alebo odliatkov napadnutých kyselinou),

lejárske kanáliky a iný šrot z liatia ocele (normálneho alebo so spodným výpustom) vrátane tunelových vtokov a vtokových kanálikov, odpadu z prívodných rúrok pri liatí spodkom atď. a tiež vrátené a chybné ingoty, ktoré neboli zaradené do výroby,

usadeniny na stenách odlievacích paniev (s výnimkou liatia do pieskovej formy).

Na druhej strane odpad obsahujúci železo, ktoré je výrazne znečistené nekovovými materiálmi a ktoré sa objaví v priebehu tavenia alebo tepelnej úpravy, resp. mechanickej úpravy, by sa nemal zahrnúť do šrotu, napríklad:

vypúšťacie kanály vysokých pecí,

žliabky z odlievania, rozstrek a ostatný odpad vznikajúci pri liatí železa, odpad z odlievacích jám,

troska z oceliarní,

šupiny z ohrievacích pecí a z valcovania a kovania,

rozstrek z konvertorov,

usadeniny z kanála a z pyšteka, usadeniny a zvyšky vznikajúce pri odlievaní do piesku.

Špecifikácie

Kód:

1010

Titul: Zásoby v prvý deň roka

V týchto kódoch by sa mali uviesť zásoby vo všetkých závodoch vrátane lokálne integrovaných činností (vrátane zlievarní ocele), s výnimkou zásob, ktoré sa nachádzajú v zlievarniach železa.

Kód:

1020

Titul: Vznikajúci v rámci závodu

Obsahuje:

kanáliky a ostatný odpad z liatia, z oceliarní a z integrovaných zlievarní ocele: vtokové kanáliky, odpad z liatia ocele. Patria sem chybné a vrátené ingoty, ktoré sa nerátajú do výroby,

prevádzkový šrot je ten, ktorý vzniká vo výrobe polotovarov a valcovaných výrobkov aj vo výrobe na objednávku, ako aj odpad z ingotov a chybné ingoty a odliatky z ocele, pri ktorých sa zistilo, že sú chybné po tom, čo opustili hutu alebo zlievareň (t. j. po tom, čo sa zarátali do výroby surovej ocele alebo ocele na odliatky). Patrí sem šrot vznikajúci v lokálne integrovaných zlievarniach ocele, vo vyhniach, závodoch na výrobu rúr, v drôtovniach a valcovniach zastudena, v závodoch na výrobu kovových konštrukcií a v ostatných odvetviach spracúvajúcich oceľ, s výnimkou zlievarní železa (pozrite všeobecnú poznámku č. 1 uvedenú vyššie). Šrot, ktorý sa má znova valcovať vo vlastných valcovniach závodu, sa neráta za nový šrot,

regenerovaný šrot, ktorým je oceľ a liatina vznikajúca z opráv a demontáže starého závodu, strojového zariadenia a prístrojov, napr. formy na odlievanie ingotov.

Kód:

1030

Titul: Príjem (1031 + 1032 + 1033)

Šrot získaný prostredníctvom obchodníka, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ, sa uvedie podľa príslušnosti do zdrojov uvedených v kódoch 1031, 1032 a 1033.

Lodný šrot zo zbúrania lodeníc v Spoločenstve by sa mal rátať ako domáci šrot a šrot Spoločenstva.

Kód:

1031

Titul: Príjem z domácich zdrojov

Sem patrí príjem šrotu od ostatných závodov alebo divízií tej istej spoločnosti v tej istej krajine vrátane vysokých pecí, oceliarní, valcovní, zlievarní železa (vrátane integrovaných zlievarní železa). Treba sem zahrnúť príjem šrotu od závodov iných oceliarskych spoločností a od iných závodov než tých, ktoré vyrábajú alebo používajú oceľ, napr. od baní.

Patrí sem tiež príjem šrotu z domáceho trhu získaný priamo od neoceliarskych spoločností, ako napríklad zlievarní ocele alebo železa, závodov na výrobu rúr, vyhní, závodov stavebného priemyslu, ťažobného priemyslu, lodeníc, železničných spoločností, strojárskeho priemyslu, spracovania kovov atď.

Kód:

1032

Titul: Príjem od krajín Spoločenstva

Sem patrí príjem šrotu od ostatných krajín Spoločenstva.

Kód:

1033

Titul: Príjem od tretích krajín

Sem patrí príjem šrotu od iných krajín než krajín EÚ (alebo tretích) krajín.

Kód:

1040

Titul: Celkove k dispozícii (1010 + 1020 + 1030)

Súčet zásob v prvý deň roka, ktoré vznikli v závodoch a ako príjem.

Kód:

1050

Titul: Celková spotreba …

Celková spotreba uvádza celkové množstvo šrotu spotrebovaného pri výrobe železa vo vysokých peciach, elektrických peciach na výrobu železa a tiež v aglomeračných úpravniach, ako aj celková spotreba šrotu použitého pri celkovej výrobe surovej ocele vrátane výroby špeciálnych odliatkov opätovným nauhličením ocele a výroby lokálne integrovaných zlievarní ocele.

Kód:

1051

Titul: … z toho elektrické pece

Spotreba šrotu pri výrobe ocele v elektrických peciach.

Kód:

1052

Titul: … z toho antikorový šrot

Spotreba antikorového šrotu obsahujúceho 10,5 % alebo viac chrómu a do 1,2 % uhlíka s ostatnými legovacími prvkami alebo bez nich.

Kód:

1060

Titul: Dodávky

Uveďte všetky dodávky šrotu vrátane dodávok do všetkých zlievarní, aj tých, ktoré sú lokálne integrované.

Kód:

1070

Titul: Zásoby v posledný deň roka (1040 – 1050 – 1060)

V týchto kódoch treba uviesť zásoby v celom závode vrátane lokálne integrovaných činností (vrátane zlievarní ocele), s výnimkou zásob v zlievarniach železa.

2.   SPOTREBA PALIVA A ENERGIE A BILANCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE V OCELIARSKOM PRIEMYSLE

Úvodné poznámky o druhoch závodov

Závod na prípravu zavážky obsahuje závod na prípravu vsádzky a aglomeračný závod.

Čo sa týka vysokých pecí a elektrických pecí na výrobu železa, započítava sa iba spotreba paliva, ktoré sa používa priamo vo vysokých peciach ako náhrada za koks, to znamená bez spotreby v kauperoch, dúchadlách a ostatných pomocných zariadeniach vysokých pecí (tieto sa vykazujú ako „ostatné prevádzky“).

Taviarne zahrnujú taviarne oceliarní a nepretržité liatie.

Stanice na výrobu elektrickej energie zahrnujú spotrebu paliva a energie používanej na výrobu všetkej elektrickej energie v oceliarni alebo v spoločných staniciach na výrobu elektrickej energie viacerých oceliarní. Pozrite tiež všeobecnú poznámku č. 2.

Od členských štátov sa bude očakávať, že budú zhromažďovať tieto informácie zo všetkých železiarní a oceliarní definovaných ako skupina 27.1 NACE Rev. 1.1, vrátane prevalcovní a staníc na výrobu elektrickej energie oceliarskeho priemyslu, ktoré sú spoločné pre viac závodov a spoločností. Tieto stanice na výrobu elektrickej energie treba na účely týchto štatistík považovať za oceliarne skupiny 27.1 NACE Rev. 1.1.

Spoločné stanice na výrobu elektrickej energie oceliarskeho priemyslu

Stanice na výrobu elektrickej energie spoločné pre niekoľko závodov alebo oceliarskych spoločností treba zaradiť ako jeden subjekt.

Spoločné stanice na výrobu elektrickej energie oceliarskeho priemyslu by mali odpovedať na prieskum priamo. Závody používajúce výstup z týchto staníc by nemali zahrnúť tieto údaje do svojich príslušných odpovedí, aby sa zabránilo dvojitému zarátaniu.

Oceliarne by však mali vo svojich zdrojoch vykazovať príjem elektrickej energie zo spoločných staníc na výrobu elektrickej energie ako celkovú hodnotu (kód 3102) vo svojom príjme zvonka.

Stanice na výrobu elektrickej energie spojené s ostatnými odvetviami, napr. uhoľným priemyslom, sú vylúčené.

Závod na výrobu elektrickej energie a pary

Tieto zmiešané závody treba považovať čiastočne za stanice na výrobu elektrickej energie. Spotreba paliva by mala obsahovať iba palivo používané na výrobu elektrickej energie, t. j. bez množstva paliva, ktoré zodpovedá dodávke tepla.

Spotreba energie

V časti A uveďte spotrebu paliva a energie v železiarňach a oceliarňach a v ich pomocných závodoch, s výnimkou koksovacích pecí (vysoké pece, aglomeračné úpravne, lokálne integrované zlievarne ocele, valcovne atď.).

Uveďte všetku spotrebu pomocných závodov (napríklad elektrární a výhrevne), i keď nefungujú iba pre železiareň a oceliareň.

Neuvádzajte prevádzky integrované so železiarňami a oceliarňami, ktorých činnosť nie je zahrnutá do skupiny 27.1 NACE Rev. 1.1.

Časť A:   Ročná štatistika spotreby paliva a energie, členená podľa typu závodu

Kód:

2010

Titul: Tuhé palivá (2011 + 2012)

Tuhé palivá treba zaznamenať podľa ich stavu pri príjme.

Kód:

2011

Titul: Koks

Patrí sem koks, polokoks, ropný koks a koksový hrášok.

Kód:

2012

Titul: Ostatné tuhé palivá

Patrí sem uhlie a aglomeráty, lignit a brikety.

Kód:

2020

Titul: Tekuté palivá

Patrí sem spotreba všetkých tekutých palív v železiarňach a oceliarňach a v ich pomocných prevádzkach, v staniciach na výrobu elektrickej energie, ale s výnimkou koksovacích pecí.

Kód:

2030

Titul: Plyn (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

Spotreba, ktorú treba zaznamenať, musí byť čistá spotreba, bez zarátania strát a spáleného prebytočného plynu.

Spotrebu plynu treba zaznamenávať v gigajouloch (1 gigajoule = 109 joulov = 1 gigakalória/4,186) na základe nižšej výhrevnej hodnoty pre každý plyn (pre suchý plyn pri 0° a 760mm/Hg).

Kód:

2040

Titul: Externé dodávky vysokopecného plynu

Patria sem celkové externé dodávky vysokopecného plynu do verejnej siete, do integrovaných koksovní, do ostatných oceliarní a ostatným zákazníkom.

Kód:

2050

Titul: Externé dodávky konvertorového plynu

Patria sem celkové externé dodávky konvertorového plynu do verejnej siete, do integrovaných koksovní, do ostatných oceliarní a ostatným zákazníkom.

Časť B:   Ročná štatistika bilancie elektrickej energie v oceliarskom priemysle

Špecifikácie

Kód:

3100

Titul: Zdroje (3101 + 3102)

Pozrite špecifikácie pre 3101 a 3102.

Kód:

3101

Titul: Hrubá výroba

Hrubá výroba zodpovedajúca celkovej spotrebe v staniciach na výrobu elektrickej energie, ako sa vykazuje v časti A pre stanice na výrobu elektrickej energie.

Kód:

3102

Titul: Príjem zvonka

Výraz zvonka zahrnuje verejné siete, ostatné krajiny, železiarne a oceliarne (vrátane spoločných staníc na výrobu elektrickej energie), pece na výrobu oceliarskeho koksu, lokálne integrované strediská atď.

Kód:

3200

Titul: Použité (3210 + 3220 + 3230)

Celková hodnota riadku 3200 by mala zodpovedať celkovej hodnote riadku 3100.

Kód:

3210

Titul: Spotreba závodom (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

Zahrnuje celkovú spotrebu závodu pozostávajúcu z riadkov (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217).

Kód:

3217

Titul: Ostatné závody

Vzťahuje sa na ostatné druhy závodov, ako sú špecifikované v časti A.

Kód:

3220

Titul: Dodávky von

Pozrite kód 3102.

Kód:

3230

Titul: Straty

Obsahuje všetky straty elektrickej energie.

3.   DOTAZNÍK O INVESTÍCIÁCH DO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU (VÝDAVKY A KAPACITA)

Časť A:   Ročná štatistika výdavkov

Úvodné poznámky

Pre každý závod treba vyplniť samostatný dotazník, i keď niektoré z nich tvoria súčasť tej istej spoločnosti.

Investičné výdavky predstavujú investíciu počas referenčného obdobia do hmotných aktív. Patria sem nové a existujúce hmotné kapitálové aktíva, či kúpené od tretích strán, alebo vyrobené na vlastnú potrebu (t. j. kapitalizovaná výroba hmotných kapitálových aktív), ktoré majú životnosť viac než jeden rok, vrátane nevyrábaných hmotných aktív, ako napríklad pozemkov. Hraničnú hodnotu životnosti aktíva, ktoré možno kapitalizovať, možno zvýšiť podľa účtovných postupov spoločnosti, ak si tieto postupy vyžadujú dlhšiu očakávanú životnosť než vyššie uvedenú jednoročnú hranicu.

Všetky investície sa hodnotia pred (t. j. bez odrátania) oprávkami a pred odrátaním príjmu z ich predaja. Nakupované aktíva sa hodnotia nákupnou cenou, t. j. zahrnujú sa sem poplatky za dopravu a inštaláciu, poplatky, dane a ostatné náklady na prevod vlastníctva. Vlastné vyrábané hmotné aktíva sa oceňujú výrobnými nákladmi. Aktíva získané prostredníctvom procesu reštrukturalizácie (ako napríklad zlúčenia, prevzatia, rozštiepenia, vyčlenenia) sú vylúčené. Nákupy malých nástrojov, ktoré nie sú kapitalizované, sú zahrnuté do bežných výdavkov.

Patria sem aj všetky prírastky, zmeny, zlepšenia a renovácie, ktoré predlžujú životnosť alebo zvyšujú výrobnú kapacitu kapitálových aktív.

Bežné náklady na údržbu sú vylúčené, rovnako ako hodnota a bežné výdavky na kapitálové aktíva použité v rámci prenájmu a lízingových zmlúv.

Čo sa týka zaznamenávania investícií, ak sa fakturovanie, dodanie, platba a prvé použitie aktíva môžu vykonať v rôznych referenčných obdobiach, navrhuje sa nasledujúca metóda:

Investície sa zaznamenajú, keď sa vlastníctvo prevedie na subjekt, ktorý ho zamýšľa používať. Kapitalizovaná výroba sa zaznamenáva, keď sa vyrobí. Čo sa týka zaznamenávania investícií vykonaných v identifikovateľných štádiách, každá čiastočná investícia by sa mala zaznamenať v referenčnom období, v ktorom sa vykonáva.

V praxi to nemusí byť možné a účtovnícke zvyklosti spoločnosti môžu znamenať, že bude potrebné použiť nasledujúce priblíženie sa k tejto metóde:

investície sa zaznamenávajú v referenčnom období, v ktorom sú dodané,

investície sa zaznamenávajú v referenčnom období, v ktorom vstúpia do výrobného procesu,

investície sa zaznamenávajú v referenčnom období, v ktorom sa fakturujú,

investície sa zaznamenávajú v referenčnom období, v ktorom sa za ne zaplatí,

investície sa nezaznamenávajú v súvahe. Ale prírastky, oddisponovanie a prevod všetkých fixných aktív, ako aj oprávky týchto fixných aktív sú uvedené v súvahe alebo v poznámkach k účtom.

Hmotné aktíva sú uvedené v účtoch spoločnosti pod titulom Fixné aktíva – hmotné aktíva.

Špecifikácie podľa druhu závodu

Kód:

4010

Titul: Koksovňa

Patria sem:

pece vrátane batérií koksovacích pecí s pomocným zariadením, ako napríklad plnenie, posunovanie, drvenie atď., ako aj koksové vozíky a hasiace veže koksovne,

pomocná prevádzka.

Poznámka: každý nadpis zahrnuje závod, budovy a pomocné zariadenie.

Kód:

4020

Titul: Závod na prípravu zavážky

Obsahuje závod na prípravu železnej rudy a vsádzky.

Kód:

4030

Titul: Závod na výrobu železa a ferozliatin (vrátane vysokých pecí)

Patria sem elektrické pece na výrobu ingotov, nízkošachtové pece a ostatné predtaviarne atď.

Kód:

4040

Titul: Taviarne oceliarní …

Proces AOD, vákuové spracovanie a spracovanie liatím atď. sa považujú za spracovanie nasledujúce po finálnom spracovaní; príslušné investičné náklady (podobne ako všetka výroba) musia byť zahrnuté v kategórii obsahujúcej príslušný finálny proces.

Ak závod vlastní (alebo bude vlastniť) taviareň ocele a miesidlo, výdavky týkajúce sa miesidla treba zahrnúť do príslušnej taviarne. Ak závod nemá taviareň, tento výdavok by sa mal zahrnúť do výdavkov týkajúcich sa vysokých pecí.

Kód:

4041

Titul: … z toho elektrické

Patrí sem proces EAF na výrobu surovej ocele elektrickými (oblúkovými alebo indukčnými) pecami.

Kód:

4050

Titul: Nepretržité liatie

Vzťahuje sa na nepretržite odlievané dosky, predvalky, trámy, predliatky a rúrové polotovary, s výnimkou hlavového a chvostového odpadu.

Kód:

4060

Titul: Valcovne (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

Pre každý druh valcovne treba zohľadniť nielen výdavky týkajúce sa samotného závodu, ale aj výdavky týkajúce sa súčastí závodu smerom proti technologickému toku (napr. ohrievacie pece) a v smere technologického toku (napr. chladiace lôžka, nožnice). Pod nadpisom „ostatné“ (kód 4070) sa uvádzajú výdavky týkajúce sa všetkých zariadení, ktoré nepatria do zvláštnej kategórie závodu, s výnimkou zariadení na nanášanie vrstvy (pocínovanie, pozinkovanie atď.), ktoré sú odlíšené v kóde 4064.

Výdavky na povrchové valcovanie zastudena treba vykazovať v kóde 4063 – valcovacia trať na valcovanie širokých pásov zastudena.

Kód:

4061

Titul: Ploché výrobky

Pod týmto kódom sa zaznamenávajú výdavky na valcovacie trate na valcovanie plochých výrobkov zatepla.

Kód:

4062

Titul: Dlhé výrobky

Pod týmto kódom sa zaznamenávajú výdavky na valcovacie trate na dlhé výrobky zatepla.

Kód:

4063

Titul: Valcovacie trate na valcovanie širokých pásov zastudena

Pod týmto kódom sa zaznamenávajú výdavky na valcovacie trate na valcovanie širokých pásov zastudena, či nepretržité, alebo nie.

Kód:

4064

Titul: Zariadenia na nanášanie vrstvy

Pod týmto kódom sa zaznamenávajú výdavky na zariadenia na nanášanie vrstvy (linky na nanesenie vrstvy).

Kód:

4070

Titul: Ostatné závody

Tento kód zahrnuje:

všetky centrálne závody a distribučné siete elektrickej energie, plynu, vody, pary, vzduchu a kyslíka,

dopravu, strojárske dielne, laboratóriá a všetky ostatné zaradenia, ktoré tvoria súčasť celého závodu, ale ich nemožno klasifikovať ako súčasť určitého sektora,

závody na výrobu predvalkov, dosák a trámov, ak sa tieto polotovary neodlievajú nepretržitým spôsobom a nie sú vykazované pod kódom 4050.

Kód:

4200

Titul: Z toho na boj proti znečisťovaniu

Kapitálové výdavky na postupy, techniky, procesy alebo zariadenia určené na zachytávanie a odstraňovanie znečistenia a znečisťujúcich látok (napr. emisií do vzduchu, priesakov alebo tuhého odpadu) po ich vytvorení, zabránenie ich rozširovaniu a meranie úrovne znečistenia a spracovanie a odstraňovanie znečisťujúcich látok tvorených prevádzkovou činnosťou spoločnosti.

Tento nadpis je súčtom výdavkov v environmentálnych doménach: ochrana okolitého vzduchu a klímy, manažment odpadových vôd, manažment odpadu a ostatné činnosti ochrany životného prostredia. Medzi ostatné činnosti ochrany životného prostredia patrí ochrana a náprava pôdy, spodných vôd a povrchových vôd, zníženie hluku a vibrácií, ochrana biodiverzity a krajiny, ochrana pred žiarením, výskum a vývoj, celková environmentálna administratíva a riadenie, vzdelávanie, školenie a informácie, činnosti vedúce k nedeliteľným výdavkom a činnosti, ktoré nie sú klasifikované na inom mieste.

Patria sem:

investície do jasných, identifikovateľných komponentov, doplňujúcich existujúce zariadenia, ktoré sa používajú na konci alebo úplne mimo výrobnej linky („koncové“ zariadenia),

investície do zariadení (napr. filtrov rôznych stupňov čistenia), ktoré sa zlučujú so znečisťujúcimi látkami alebo ich zachytávajú vo výrobnej linke, ak by odstránenie týchto doplnených zariadení neovplyvnilo hlavnú funkčnosť výrobnej linky.

Hlavným účelom alebo funkciou týchto kapitálových výdavkov je ochrana životného prostredia a majú sa vykazovať celkové výdavky na túto ochranu.

Výdavky treba vykazovať brutto, bez akýchkoľvek kompenzácií nákladov vyplývajúcich z vytvárania a predaja obchodovateľných vedľajších výrobkov, dosiahnutých úspor alebo získaných subvencií.

Nakupované aktíva sa oceňujú v kúpnej cene bez odpočítateľnej DPH a ostatných odpočítateľných daní priamo spojených s obratom.

Nepatrí sem:

pôsobenie a činnosti prospešné pre životné prostredie, ktoré by sa vykonali bez ohľadu na motív ochrany životného prostredia, vrátane opatrení, ktoré sú primárne zamerané na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku a bezpečnosť výroby,

opatrenia na zníženie znečisťovania, ak sa výrobky používajú alebo vyraďujú (environmentálne prispôsobenie výrobkov), ak zásady a pravidlá ochrany životného prostredia nerozšíria právnu zodpovednosť výrobcu tak, že sa bude vzťahovať aj na znečistenie vytvárané výrobkami pri ich používaní, resp. že sa postará o výrobky po tom, čo sa z nich stane odpad,

použitie zdrojov a úsporné činnosti (napr. dodávka vody alebo úspora materiálu, resp. surovín), ak prvoradým účelom nie je ochrana životného prostredia: napr. ak tieto činnosti majú za cieľ realizáciu národnej a medzinárodnej politiky na ochranu životného prostredia a nevykonávajú sa z dôvodov úspory nákladov.

Časť B:   Ročná štatistika kapacity

Úvodné poznámky

Maximálna možná výroba (MMV) zodpovedá výrobe, ktorú by závod mohol dosiahnuť počas uvažovaného roka, pričom sa zohľadňujú normálne alebo očakávané prevádzkové postupy, prevádzkové metódy a sortiment výrobkov. Podľa definície je vyššia než skutočná výroba.

Zmeny v MMV sa vo všeobecnosti budú týkať:

vykonaných investícií, aj keď výdavky a zmeny sa nemusia nevyhnutne objaviť súčasne,

efektívnych alebo plánovaných trvalých uzatvorení, prevodu alebo predaja. Maximálna možná výroba nezodpovedá technickej ani nominálnej kapacite žiadnej časti zariadenia, ale je založená na celkovej technickej štruktúre závodu, pričom sa zohľadňujú vzťahy medzi rôznymi stupňami výroby, napr. medzi oceliarňami a vysokými pecami.

Maximálna možná ročná výroba je maximálnou výrobou, ktorú možno dosiahnuť počas príslušného roka vo zvyčajných pracovných podmienkach, pričom sa zohľadňujú opravy, údržba a normálne sviatky so zariadením, ktoré je k dispozícii na začiatku roka, pričom sa berie do úvahy aj doplňujúca výroba zariadení, ktoré začnú činnosť, a existujúcich zariadení, ktoré by sa mali definitívne odstaviť v priebehu roka. Vývoj výroby je založený na pravdepodobných podieloch zloženia zaťaženia pre každý kus uvažovaného zariadenia a na predpoklade, že suroviny budú k dispozícii.

Bežné spôsoby výpočtu

Do odpovedí dotazníka treba zahrnúť všetky zariadenia, ktoré nie sú trvalo odstavené.

Výpočet MMV je založený na predpoklade normálnych prevádzkových podmienok vrátane:

normálnej dostupnosti práce, t. j. nemajú sa urobiť žiadne zmeny v MMV v situácii, ak sa závod prispôsobuje meniacim sa podmienkam trhu dočasným znížením alebo zvýšením svojho počtu pracovníkov,

normálnej dostupnosti zariadenia, t. j. treba rátať s rezervou na pravidelné odstávky, platené dovolenky, rutinnú údržbu, a ak je to potrebné, na sezónnu dostupnosť elektrickej energie (1),

normálnej dostupnosti surovín,

normálneho rozloženia zaťaženia, tak surovín, ako aj polotovarov (ak nie je uvedené inak, „normálne“ znamená ako v predchádzajúcom roku) na rôzne zariadenia. V prípadoch, pri ktorých sú z dôvodov špecifických pre určitý závod potrebné zmeny tohto rozloženia, možno takéto zmeny vykonať iba vtedy, ak sú suroviny alebo polotovary pravdepodobne k dispozícii v dostatočnom množstve,

normálneho sortimentu výrobkov, rovnakého ako v predchádzajúcom roku, ak nie sú plánované špecifické zmeny,

žiadneho problému s odstraňovaním výrobkov,

žiadnych štrajkov ani výluk,

žiadnych technických havárií ani poruchy závodu,

žiadnych vážnych prerušení v dôsledku počasia, napr. záplav.

Uvedenie do prevádzky alebo vyradenie z prevádzky

V prípadoch, keď je v priebehu príslušného roka potrebné uviesť závod do prevádzky, trvalo ho uzavrieť, previesť alebo predať, je potrebné zohľadniť dátum, keď sa vstup alebo vyradenie vyskytne, a vypočítať MMV pomerným spôsobom pre počet mesiacov, počas ktorých sa predpokladá, že zariadenie bude vykonávať činnosť. V prípade nového zariadenia, najmä veľmi veľkých projektov, treba dodržiavať obozretnosť pri výrobe dosiahnuteľnej počas obdobia zapracovania, ktoré môže trvať niekoľko rokov.

1.   Oceliarne

—   Konvertorové ocele: v prípade konvertorových ocelí (napr. LD, OBM atď.) sa musia brať do úvahy všetky železiarne a oceliarne spolu, t. j. MMV oceliarní môže byť obmedzená dostupnosťou horúceho materiálu; v takýchto prípadoch MMV oceliarní treba vypočítať na základe dostupného železa umožňujúceho normálne rozloženie železa medzi oceliarne, zlievarne, granulačný závod a prípadne predaj a dávku normálneho šrotu potrebného na 1 tonu hotového výrobku.

—   Elektrické ocele: treba brať do úvahy normálne dostupné dodávky elektrickej energie.

—   Všeobecne: v určitých pomocných závodoch môže existovať technické úzke miesto a môže spôsobovať napríklad súčasné využívanie iba dvoch vysokých pecí z troch (príčinou môže byť technický problém v dodávke kyslíka, vyrovnávacie jamy, žeriavy posúvajúce sa nad hlavou atď.). Preto treba pri každej taviarni uvažovať so všetkým pomocným zariadením, ktoré ovplyvňuje jej využitie.

2.   Valcovne a linky na nanášanie vrstvy

MMV valcovne alebo linky na nanášanie vrstvy sa musia stanoviť na základe daného sortimentu výrobkov, t. j. na základe pevných objemov daných veľkostí výrobku a častí. Ak sa spoločnosť v dôsledku podmienok na trhu, ktoré sa nedajú predpovedať, cíti neschopnou uskutočniť predpoveď, treba použiť sortiment výrobkov z predchádzajúceho roka.

Okrem toho MMV treba stanoviť aj na základe normálneho rozsahu rozmerov polotovarov účtovaných závodu.

Pri výpočte MMV treba zohľadniť úzke miesta proti technologickému toku aj v smere technologického toku, ktoré existujú v celom závode, napr. dostupnosť polotovarov, kapacita spracovania alebo dokončovania výrobku.

Nákup ocele vo forme polotovaru môže umožniť to, že MMV inak obmedzeného závodu sa zvýši iba vtedy, ak je potrebné množstvo ocele vo forme polotovaru počas roka pravdepodobne k dispozícii a existujú dobré podmienky obchodu. To zvyčajne znamená dlhodobé zmluvy alebo dobre definované dodávateľské programy.

Vo všeobecnosti by v integrovanom závode alebo v závode jedinej skupiny mala existovať rovnováha medzi výrobou ocele a výrobou valcovaných výrobkov po tom, čo sa umožní normálne rozloženie ocele, ktorá je k dispozícii, medzi valcovne, zlievarne a polotovary na výrobu rúr alebo pre huty.

Čo sa týka skutočnej výroby (kód ACP), mala by sa vykazovať na brutto základe, v konečnom stave každej fázy procesu, pred akoukoľvek transformáciou.

Mala by obsahovať všetky výrobky vyrábané v závode, či sú, alebo nie sú na jeho vlastný účet. Predovšetkým treba všetky výrobky vyrábané na objednávku zahrnúť do výroby závodov, v ktorých sa vyrábajú, a nie do výroby závodu, ktorý si túto výrobu objednal. Mala by obsahovať všetky výrobky a druhy (nelegované aj legované druhy) vrátane tých, ktoré sú na zaradenie do nižšej kategórie, ale nie na okamžité opätovné roztavenie, ako napríklad neprvotriedne výrobky, odrezky z plechov a dosiek a orezané konce; výrobky regenerované orezaním valcovaných alebo čiastočne valcovaných oceľových výrobkov, resp. polotovary, pri ktorých sa chybné časti dajú do šrotu na okamžité opätovné roztavenie.

Prenos údajov týkajúcich sa skutočnej výroby je voliteľný.

Treba vyplniť separátny dotazník pre každý závod, aj ak niektoré z nich tvoria súčasť tej istej spoločnosti.

Špecifikácie

Kód:

5010

Titul: Koks

Výkon koksovacích pecí.

Kód:

5020

Titul: Príprava zavážky

Výroba všetkých závodov na výrobu spekaných peliet a ostatných závodov vyrábajúcich aglomerovaný materiál pre vysoké pece a priamo redukované hubovité železo.

Kód:

5030

Titul: Ingoty a ferozliatiny

Výroba všetkého železa, zrkadlovej liatiny a vysokouhlíkatých feromangánových zliatin prichádzajúcich z vysokých pecí a elektrických pecí na železo v závodoch.

Kód:

5040

Titul: Surová oceľ …

Surová oceľ celkove.

Kód:

5041

Titul: ... z toho elektrická

z toho oceľ z elektrických (oblúkových a indukčných) pecí.

Kód:

5042

Titul: z toho používaných pri nepretržitom odlievaní

z toho nepretržito liate dosky, predvalky, trámy, predliatky a rúrové polotovary.

Kód:

5050

Titul: Výrobky získané priamo valcovaním zatepla (5051 + 5052)

Zahrnuje výrobky valcované zatepla celkove.

Kód:

5051

Titul: Ploché výrobky

Zahrnuje ploché výrobky valcované zatepla celkove.

Kód:

5052

Titul: Dlhé výrobky

Dlhé výrobky valcované zatepla celkove. Z dôvodov zjednodušenia tento kód obsahuje valcované polotovary pre rúry, pretože tieto nemôžu byť klasifikované pod žiadnym iným kódom.

Kód:

5060

Titul: Výrobky získané z výrobkov valcovaných zatepla …

(Okrem výrobkov s nanesenou vrstvou)

Výrobky získané z výrobkov valcovaných zatepla (okrem výrobkov s nanesenou vrstvou). Tento kód obsahuje horúci úzky pás zo širokého pásu valcovaného zatepla, horúce plechy rezané zo širokého pásu valcovaného zatepla, ploché výrobky valcované zastudena v doskovej alebo zvitkovej forme.

Kód:

5061

Titul: … z toho výrobky získané valcovaním zastudena

z toho ploché výrobky (dosky a pásy) získané valcovaním zastudena.

Kód:

5070

Titul: Výrobky s nanesenou vrstvou

Tento kód zahrnuje obalové ocele (pocínovaný plech, pocínované tabule a pásy, ECCS), všetky zahorúca namáčané alebo elektrolyticky pokovované dosky, plechy a zvitky, ploché alebo zvlnené, a všetky dosky, plechy a zvitky, ploché alebo zvlnené, s nanesenou vrstvou organického náteru.

Definícia kódov v tomto prieskume je uvedená vzhľadom na predchádzajúci dotazník Eurostatu ESUO 2-61.


(1)  Pravidelné generálne opravy po určitom počte rokov (napr. vysokých pecí) však možno znížiť na ročný priemer.


PRÍLOHA II

TECHNICKÝ FORMÁT

1.   FORMA ÚDAJOV

Údaje sa odosielajú ako súbor záznamov, z ktorých veľká časť opisuje vlastnosti údajov (krajinu, rok, hospodársku činnosť atď.). Samotný údaj je číslo, ktoré môže byť spojené s označeniami a vysvetľujúcimi poznámkami. Utajované údaje treba odosielať so zaznamenaním skutočnej hodnoty v poli hodnoty a označením uvádzajúcim povahu utajenosti, pripojeným k záznamu.

2.   ŠTRUKTÚRA ZÁZNAMU

Záznamy sa skladajú z polí premenlivej dĺžky, oddelených bodkočiarkami (;). Maximálna predpokladaná dĺžka je pre vašu informáciu uvedená v tabuľke. V poradí zľava doprava to sú:

Pole

Typ

Maximálna dĺžka

Hodnoty

Séria

A

3

Alfanumerický kód série (pozrite zoznam uvedený nižšie).

Rok

A

4

Rok štyrmi číslicami, napr. 2003.

Krajina

A

6

Kód krajiny (pozrite zoznam uvedený nižšie).

Typ výroby

A

3

Na odlíšenie maximálnej možnej výroby od skutočnej výroby (používa sa iba pri štatistikách kapacity) alebo na odlíšenie typu závodu (závod na prípravu zavážky, valcovne, vysoké pece a elektrické pece na výrobu železa, stanice na výrobu elektrickej energie, taviarne, ostatné prevádzky) (používajú sa iba pre štatistiky spotreby paliva a energie).

Variabilný

A

4

Variabilný kód. Kódy uvedené v nariadení (ES) č. 48/2004 o tvorbe ročnej štatistiky Spoločenstva o oceliarskom priemysle na referenčné roky 2003–2009 majú 4 znaky (pozrite zoznam uvedený nižšie).

Hodnota údaju

N

12

Numerická hodnota údaju vyjadrená ako celé číslo bez desatinných miest.

Označenie utajenosti

A

1

A, B, C, D: označuje, že údaje sú utajené a dôvod tejto utajenosti (pozrite zoznam uvedený nižšie). Nevyplnené miesto označuje údaje, ktoré nie sú utajované.

Dominantnosť

N

3

Numerická hodnota, ktorá je nižšia alebo sa rovná 100. Toto označuje percentuálnu dominantnosť jedného alebo dvoch podnikov, ktoré dominujú v údajoch a spôsobujú ich utajovanie. Hodnota sa zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo: napr. 90,3 sa zaokrúhli na 90, 94,50 sa zaokrúhli na 95. Toto pole zostáva nevyplnené pre neutajované údaje. Toto pole sa použije iba vtedy, keď sa v predchádzajúcom poli použije označenie utajenosti B alebo C.

Jednotky hodnôt údajov

A

4

Kódy na označenie jednotiek

3.   OPIS JEDNOTLIVÝCH POLÍ

3.1.   Typ série

Typ série

Kód

Ročná štatistika a bilancia oceľového alebo liatinového šrotu

S10

Ročná štatistika spotreby paliva a energie podľa typu závodu

S2A

Ročná štatistika bilancie elektrickej energie v oceliarskom priemysle

S2B

Informácia o investíciách do železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

S3A

Ročná štatistika kapacity

S3B

3.2.   Krajiny

Krajina

Kód

Belgicko

BE

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Nemecko

DE

Estónsko

EE

Grécko

GR

Španielsko

ES

Francúzsko

FR

Írsko

IE

Taliansko

IT

Cyprus

CY

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Luxembursko

LU

Maďarsko

HU

Malta

MT

Holandsko

NL

Rakúsko

AT

Portugalsko

PT

Poľsko

PL

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Fínsko

FI

Švédsko

SE

Spojené kráľovstvo

UK

Island

IS

Lichtenštajnsko

LI

Nórsko

NO

Švajčiarsko

CH

3.3.   Typ výroby alebo typ závodu

Typ výroby

Kód

Maximálna možná výroba (MMP)

MPP

Skutočná výroba (voliteľné)

ACP

Typ závodu

 

Závod na prípravu zavážky

PLP

Valcovne

RMD

Vysoké pece alebo elektrické pece na výrobu železa

FRN

Stanice na výrobu elektrickej energie

EGS

Taviarne

MLS

Ostatné prevádzky

OTH

3.4.   Variability a jednotka hodnoty údajov

Kód

Titul

Jednotka hodnoty údajov

 

Bilancia oceľového a liatinového šrotu

Metrické tony

1010

Zásoby v prvý deň v roku

MTON

1020

Vznikajúce v závode

MTON

1030

Príjem (1031 + 1032 + 1033)

MTON

1031

z domácich zdrojov

MTON

1032

od krajín Spoločenstva

MTON

1033

od tretích krajín

MTON

1040

Celkove k dispozícii (1010 + 1020 + 1030)

MTON

1050

Spotreba celkove …

MTON

1051

… z toho elektrické pece

MTON

1052

… z toho neoceľový šrot

MTON

1060

Dodávky

MTON

1070

Zásoby v posledný deň roka (1040 – 1050 – 1060)

MTON

 

Spotreba paliva a energie

 

2010

Tuhé palivá (2011 + 2012)

MTON

2011

Koks

MTON

2012

Ostatné tuhé palivá

MTON

2020

Tekuté palivá

MTON

2030

Plyn (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Vysokopecný plyn

GJ

2032

Plyn z koksových pecí

GJ

2033

Konvertorový plyn

GJ

2034

Ostatný plyn

GJ

2040

Externé dodávky vysokopecného plynu

GJ

2050

Externé dodávky konvertorového plynu

GJ

 

Ročná štatistika bilancie elektrickej energie v oceliarskom priemysle

MWh

3100

Zdroje (3101 + 3102)

MWh

3101

Hrubá výroba

MWh

3102

Príjmy zvonka

MWh

3200

Použité (3210 + 3220 + 3230)

MWh

3210

Spotreba závodmi

(3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

MWh

3211

Aglomeračná úpravňa a závod na prípravu vsádzky

MWh

3212

Vysoké pece a elektrické pece

MWh

3213

Elektrické zlievarne a nepretržité liatie

MWh

3214

Ostatné zlievarne a nepretržité liatie

MWh

3215

Sekcia valcovní

MWh

3216

Stanice na výrobu elektrickej energie

MWh

3217

Ostatné závody

MWh

3220

Dodávky von

MWh

3230

Straty

MWh

Mesačné údaje sa musia vyjadriť v tisícoch eur pre krajiny eurozóny a v tisícoch národnej meny pre krajiny mimo oblasti eura.

Kód

Titul

Jednotka hodnoty údaju

 

Investičné náklady do železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

Tisíce eur alebo tisíce národnej meny

4010

Koksovňa

KEUR alebo KNC

4020

Závod na prípravu zavážky

KEUR alebo KNC

4030

Závod na výrobu železa a ferozliatin (vrátane vysokých pecí)

KEUR alebo KNC

4040

Taviarne oceliarní

KEUR alebo KNC

4041

z toho elektrické

KEUR alebo KNC

4050

Nepretržité liatie

KEUR alebo KNC

4060

Valcovne (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

KEUR alebo KNC

4061

Ploché výrobky

KEUR alebo KNC

4062

Dlhé výrobky

KEUR alebo KNC

4063

Valcovne plochých výrobkov zastudena

KEUR alebo KNC

4064

Inštalácie na nanášanie vrstvy

KEUR alebo KNC

4070

Ostatné závody

KEUR alebo KNC

4100

Celkove (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

KEUR alebo KNC

4200

Z toho na boj proti znečisťovaniu

KEUR alebo KNC

 

Maximálna možná výroba v železiarskom a oceliarskom priemysle (kapacita)

1 000 ton ročne

5010

Koks

1 000

5020

Príprava vsádzky

1 000

5030

Ingoty a zliatiny železa

1 000

5040

Surová oceľ

1 000

5041

z toho elektrická

1 000

5042

z toho používaná na nepretržité odlievanie

1 000

5050

Výrobky získané priamo valcovaním zatepla (5051 + 5052)

1 000

5051

Ploché výrobky

1 000

5052

Dlhé výrobky

1 000

5060

Výrobky získané z výrobkov valcovania zatepla (okrem výrobkov s nanesenou vrstvou)

1 000

5061

z toho výrobky získané valcovaním zastudena

1 000

5070

Výrobky s nanesenou vrstvou

1 000

3.5.   Označenia utajovania

Od členských štátov sa žiada, aby jasne označovali utajované údaje s použitím označení uvedených nižšie:

Dôvod utajovania

Označenie

Príliš málo podnikov

A

V údajoch dominuje jeden podnik

B

V údajoch dominujú dva podniky

C

Utajované údaje z dôvodu sekundárneho utajovania

D

4.   PRÍKLADY ZÁZNAMOV

Príklad 1

S10;2003;DE;;1010;12345;;;MTON

Čo sa týka ročnej štatistiky bilancie oceľového a liatinového šrotu, zásoby 1. januára 2003 v Nemecku boli 12 345 metrických ton. Tieto údaje neboli utajené.

Príklad 2

S3B;2003;SK;MPP;5010;12000;;;MTON

Čo sa týka ročnej štatistiky kapacity, maximálna možná výroba koksu na Slovensku v roku 2003 bola 12 000 ton. Tieto údaje neboli utajované.

Príklad 3

S3B;2003;ES;ACP;5040;12000;B;95;MTON

Čo sa týka ročných štatistík kapacity, bola skutočná výroba surovej ocele v Španielsku v roku 2003 12 000 ton. Tieto údaje boli utajené, pretože v údajoch dominoval jeden podnik a predstavoval 95 % výroby.

5.   ELEKTRONICKÁ FORMA

Členské štáty odošlú Komisii (Eurostatu) dáta a metadáta vyžadované podľa tohto nariadenia v elektronickom formáte podľa štandardu výmeny, ktorý Komisia (Eurostat) navrhla.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/71


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. mája 2005,

ktoré sa týka prijatia nevyhnutných opatrení, pokiaľ ide o obchodné prekážky v obchodných postupoch Brazílie, ktoré postihujú obchod s protektorovanými pneumatikami

[oznámené pod číslom K(2005) 1302]

(2005/388/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 (1), ktoré stanovuje postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistiť uplatňovanie práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a najmä na jeho článok 12 ods. 1 a článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 5. novembra 2003 Komisia prijala sťažnosť v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 3286/94 (nariadenie o obchodných prekážkach, „Trade Barriers Regulation“). Sťažnosť bola podaná Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques (BIPAVER).

(2)

Sťažnosť sa týkala niektorých údajných brazílskych obchodných postupov, ktoré zamedzovali dovoz protektorovaných pneumatík do Brazílie (2). V sťažnosti sa najmä uvádza, že tieto postupy neboli v súlade s článkami III a XI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (GATT 1994). Na základe toho sťažovateľ požiadal Komisiu, aby podnikla náležité kroky.

(3)

Sťažnosť obsahovala dostatočné dôkazy na začatie postupu preskúmania v rámci Spoločenstva v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia o obchodných prekážkach. Komisia následne začala postup preskúmania po porade s členskými štátmi v rámci poradného výboru 7. januára 2004 (3).

(4)

Po začatí postupu preskúmania Komisia uskutočnila vyšetrovanie. Vyšetrovanie sa týkalo zákazu dovozu protektorovaných pneumatík a uloženia finančných sankcií za ich dovoz.

(5)

Vyšetrovanie sa týkalo príslušných brazílskych právnych predpisov o zákaze dovozu a uloženia finančných sankcií a rovnako zohľadňovalo aj stanoviská rôznych brazílskych ministerstiev vlády a brazílskych obchodných združení.

(6)

Z vyšetrenia vyplýva, že brazílske opatrenia, ktoré boli predmetom vyšetrovania, neboli v súlade s viacerými ustanoveniami dohody GATT 1994, najmä s jej článkami I:1, III:4, XI:1 a XIII:1, a neboli oprávnené ani podľa článku XX dohody GATT 1994, ani podľa splnomocňujúcej doložky alebo iných nástrojov medzinárodného práva. Na základe dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o zákaze nekalých obchodných praktík ide teda o dôkaz obchodnej prekážky v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia o obchodných prekážkach.

(7)

Vyšetrenie poukázalo na skutočnosť, že Brazília bola dôležitým obchodným odbytiskom pre európskych výrobcov protektorovaných pneumatík až do zákazu dovozu dňa 25. septembra 2000. V rokoch 1995–2000 sa vývoz protektorovaných pneumatík do Brazílie, ktoré boli určené pre osobné automobily, zvýšil v priemere o 58 % predtým, ako po prvýkrát po šiestich rokoch klesol o 32 % v roku 2001 po vydaní zákazu.

(8)

Kým vývoz naďalej pokračoval napriek vydaniu zákazu, buď v rámci dovozných licencií, ktoré boli stále platné, alebo ako dôsledok odvolaní sa niektorých dovozcov na brazílsky súd, je zrejmé, že trh sa postupne uzatváral pred európskymi dovozcami. Väčšina vývozcov Spoločenstva bola v konečnom dôsledku schopná nájsť nové odbytiská, nebola však schopná vyrovnať sa so stratou spôsobenou zánikom brazílskeho trhu, ktorý bol v širokej miere časťou ich výnosov z vývozu. Nie všetci boli úspešní pri vstupe na nový trh alebo pri vytváraní nových druhov protektorovaných pneumatík pre špeciálne vozidlá (4×4, športové vozidlá atď.), rovnako zákaz dovozu spolu s ďalšími faktormi (oneskorenie platieb brazílskeho vývozcu, fluktuácia výmenných kurzov) priviedol niektorých výrobcov Spoločenstva do konkurzného správcovstva.

(9)

Dôkazy jasne ukazujú, že priemyselné odvetvie Spoločenstva je a naďalej ostáva vystavené nepriaznivým účinkom v zmysle článku 2 ods. 4 nariadenia o obchodných prekážkach.

(10)

Údaje o exporte a odpovede na dotazník zaslaný Komisiou európskym výrobcom a vývozcom protektorovaných pneumatík potvrdzujú tvrdenia priemyselného odvetvia Spoločenstva, že Brazília bola dôležitým vývozným trhom pred vydaním zákazu dovozu a že ich ročný predpoklad predaja bol stanovený na 3 milióny kusov do konca roku 2002. Dôkazy tiež potvrdzujú, že výrobcovia a vývozcovia sú už tri roky vystavení ujme z dôvodu prijatého zákazu dovozu Brazíliou. V určitých prípadoch spoločnosti, ktoré nenašli vhodný vývozný trh, vstúpili do likvidácie.

(11)

Na základe predchádzajúcich tvrdení sa uzatvára, že je v záujme Spoločenstva v zmysle článku 12 ods. 1 nariadenia o obchodných prekážkach prijať v rámci WTO opatrenia na urýchlené zrušenie zákazu vývozu protektorovaných pneumatík prijatého Brazíliou, ktorým sa porušujú základné pravidlá WTO a ktorý je obchodnou prekážkou v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia o obchodných prekážkach.

(12)

Spoločenstvo kladie veľký dôraz na to, aby partneri WTO plne rešpektovali ich záväzky, tak ako sa to vyžaduje od samotného Spoločenstva. Na zabezpečenie priaznivého fungovania mnohostranného systému obchodovania je nevyhnutné, aby bola táto nezlučiteľnosť s pravidlami WTO prediskutovaná na fóre.

(13)

Pokusy o vyriešenie tohto sporu po viacerých stretnutiach s brazílskymi orgánmi od prijatia zákazu dovozu a počas uvedeného vyšetrenia narazili na neochotu brazílskych orgánov dospieť k vzájomne prijateľnému výsledku. Keďže je pravdepodobné, že Brazília nezmení svoje stanovisko, začatie postupu v rámci Dohody o pravidlách a postupoch platných pri urovnávaní sporov WTO bude nevyhnutné.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru nariadenia o obchodných prekážkach (TBR Committee),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Uloženie zákazu dovozu protektorovaných pneumatík a finančných sankcií brazílskou vládou nie je v súlade s brazílskymi záväzkami vyplývajúcimi z Dohody z Marakešu o založení Svetovej obchodnej organizácie, a najmä s opatreniami Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 a vytvára obchodnú prekážku v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3286/94.

Článok 2

Spoločenstvo začne zmierovací postup s Brazíliou podľa Dohody o pravidlách a postupoch platných pri urovnávaní sporov a iných príslušných ustanovení WTO s cieľom odstrániť obchodnú prekážku.

V Bruseli 2. mája 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 71. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 356/95 (Ú. v. ES L 41, 23.2.1995, s. 3).

(2)  Postup sa týka protektorovaných pneumatík patriacich pod kódy 4012 11, 4012 12, 4012 13 a 4012 19 kombinovanej nomenklatúry. Protektorované pneumatiky sú obnovené pneumatiky vyrábané stiahnutím opotrebovanej časti pneumatiky a nastavením nového behúňa na pneumatiku.

(3)  Ú. v. EÚ C 3, 7.1.2004, s. 2.


21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny

[oznámené pod číslom K(2005) 1437]

(Text s významom pre EHP)

(2005/389/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo uvažované na použitie do potravín alebo na potraviny (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2 a článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 2232/96 sa ustanovuje proces na zavedenie pravidiel týkajúcich sa aromatických prísad používaných alebo uvažovaných na použitie do potravín. Na základe oznámenia zoznamu chuťových a aromatických látok členskými štátmi, ktoré sa môžu používať do potravín alebo na potraviny predávané na ich území, a na základe preskúmania tohto zoznamu Komisiou sa týmto nariadením stanovuje prijatie zoznamu chuťových a aromatických látok (ďalej len „zoznam“). Zoznam bol prijatý rozhodnutím Komisie 1999/217/ES (2).

(2)

Okrem toho sa nariadením (ES) č. 2232/96 stanovuje program na hodnotenie chuťových a aromatických látok na účely kontroly, či tieto látky spĺňajú všeobecné kritériá na používanie chuťových a aromatických látok, stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku k parahydroxybenzoátom z 13. júla 2004 dospel k záveru, že propyl 4-hydroxybenzoát (FL 09.915) mal u mladých potkanov účinok na pohlavné hormóny a mužské reprodukčné orgány. Úrad nemohol pre chýbajúcu jasne identifikovanú úroveň žiadnych pozorovaných nepriaznivých účinkov (NOAEL) pri tejto látke odporučiť prijateľný denný príjem (ADI). Použitie propyl 4-hydroxybenzoátu ako chuťovej a aromatickej prísady do potravín je neprijateľné, pretože nie je v súlade so všeobecnými kritériami na použitie chuťových a aromatických prísad stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2232/96. Preto by sa propyl 4-hydroxybenzoát mal vypustiť z uvedeného zoznamu.

(4)

Úrad vo svojom stanovisku zo 7. decembra 2004 k alifatickým dialkoholom, diketónom a hydroxyketónom dospel k záveru, že pentán-2,4-dión (FL 07.191) je genotoxický in vitro aj in vivo. Z toho dôvodu je jeho použitie ako chuťovej a aromatickej prísady neprijateľné, pretože nie je v súlade so všeobecnými kritériami na použitie chuťových a aromatických prísad, stanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2232/96. Preto by sa mal pentán-2,4-dión vypustiť z uvedeného zoznamu.

(5)

Pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2232/96 a odporúčania Komisie 98/282/ES z 21. apríla 1998 o súčasnej ochrane duševného vlastníctva členskými štátmi a signatárskymi štátmi Dohody o Európskom hospodárskom priestore v súvislosti s vyvíjaním a výrobou chuťových a aromatických prísad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 (3) oznamujúce členské štáty požiadali, aby niektoré prísady boli zaregistrované takým spôsobom, ktorým by sa chránili práva duševného vlastníctva ich výrobcu.

(6)

Ochrana týchto prísad, uvedených v časti B zoznamu, sa obmedzuje na obdobie maximálne 5 rokov od dátumu prijatia uvedeného oznámenia. V prípade 28 prísad toto obdobie už uplynulo, preto by sa následne mali presunúť do časti A zoznamu.

(7)

Rozhodnutie 1999/217/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 1999/217/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1999, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/357/ES (Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 28).

(3)  Ú. v. ES L 127, 29.4.1998, s. 32.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 1999/217/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť A sa mení a dopĺňa takto:

a)

Riadky uvedené v tabuľke pre prísady s číslami FL 07.191 (pentán-2,4-dión) a 09.915 (propyl 4-hydroxybenzoát) sa vypúšťajú.

b)

V tabuľke sa dopĺňajú tieto riadky:

Číslo FL

Chemická skupina

CAS

Názov

Fema

Einecs

Synonymá

Poznámky

01.070

31

111-66-0

okt-1-én

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

okt-2-én

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

hexadekán

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

metylacetofenón

 

 

 

č. CAS zodpovedá 2-metylacetofenónu

01.073

31

592-99-4

okt-4-én

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

oktadekán

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-metyl-1-nitrobután

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

heptadekán

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

metyl-2-metyl-3-sulfanylpropanát

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

metánditiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadién

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimetyl-1,3-oxatián

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(metyltio)metántiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodecénal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-metyloktánal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

kyselina indoloctová

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-oktén-2-ón

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-oktén-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

laktón 4-hydroxy-2-heptánovej kyseliny

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

dodec-6-énal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonénal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-metyl-2-nitrobután

 

 

ružový tiofén

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecénal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadiénal (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadiénal (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-sulfanyl-3-metylbutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-tiopentanón

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

dibutyléter

 

205-575-3

 

 

2.

Časť B tabuľky sa nahrádza takto:

Chuťové a aromatické prísady oznámené pri uplatňovaní článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2232/96, pre ktoré bolo požiadané o ochranu práv duševného vlastníctva výrobcu

Kód

Dátum prijatia oznámenia Komisiou

Poznámky

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6


21.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/77


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. mája 2005,

ktorým sa po piaty raz mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES týkajúce sa určitých ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Kórejskej ľudovodemokratickej republike

[oznámené pod číslom K(2005) 1451]

(Text s významom pre EHP)

(2005/390/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, stanovujúcu zásady, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 2000/666/ES zo 16. októbra 2000, ktoré ustanovuje zdravotné podmienky pre zvieratá a veterinárnu certifikáciu na dovoz vtákov s výnimkou hydiny a podmienky karantény (3), sa stanovuje, že členské štáty majú povoliť dovoz vtákov z tretích krajín uvedených v zozname členov Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (Office International des Epizooties, OIE), ako aj to, že sa tieto vtáky pri vstupe do Spoločenstva podrobia karanténnym opatreniam a kontrole.

(2)

Kórejská ľudovodemokratická republika (Severná Kórea) potvrdila vypuknutie moru hydiny na svojom území. Keďže Severná Kórea je členom OIE, členské štáty majú podľa rozhodnutia 2000/666/ES prijímať dovozy uvedených vtákov z tejto krajiny. S prihliadnutím na potenciálne vážne následky v súvislosti s konkrétnym kmeňom vírusu moru hydiny, ktorý spôsobuje ochorenie v ostatných krajinách Ázie, je potrebné prijať preventívne opatrenie pozastavujúce dovoz týchto vtákov zo Severnej Kórey.

(3)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (4), sa povoľuje dovoz nespracovaného peria a častí peria s pôvodom v Severnej Kórei. Vzhľadom na súčasnú nákazovú situáciu v Severnej Kórei by sa mal tento dovoz pozastaviť.

(4)

Rozhodnutie Komisie 2004/122/ES zo 6. februára 2004, ktoré sa týka určitých ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v niekoľkých ázijských krajinách (5), sa prijalo ako reakcia na vypuknutie moru hydiny v niekoľkých ázijských krajinách. V článku 4 tohto rozhodnutia sa stanovuje, že členské štáty majú pozastaviť dovoz nespracovaného peria a častí peria, ako aj živých vtákov s výnimkou hydiny z tretích krajín podľa rozhodnutia 2000/666/ES. V záujme ochrany zdravia zvierat a verejnosti je potrebné Severnú Kóreu zaradiť medzi tretie krajiny uvedené v článku 4 rozhodnutia 2004/122/ES.

(5)

Rozhodnutie 2004/122/ES by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 4 ods. 1 rozhodnutia 2004/122/ES sa nahrádza nasledujúcim textom:

„1.   Členské štáty pozastavia dovoz z Kambodže, Číny vrátane Hongkongu, Indonézie, Laosu, Malajzie, Severnej Kórey, Pakistanu, Thajska a Vietnamu:

nespracovaného peria a jeho častí, ako aj

‚živých vtákov s výnimkou hydiny’, ako sa uvádza v rozhodnutí 2000/666/ES, vrátane vtákov sprevádzajúcich svojich majiteľov (spoločenských vtákov).“

Článok 2

Členské štáty zmenia a doplnia opatrenia, ktoré uplatňujú na dovozy s cieľom zosúladiť ich s týmto rozhodnutím, a prijaté opatrenia okamžite náležite zverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 278, 31.10.2000, s. 26. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/279/ES (Ú. v. ES L 99, 16.4.2002, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 416/2005 (Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 10).

(5)  Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 59. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 10.3.2005, s. 25).