ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 126

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
19. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 747/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 749/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2131/93, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 750/2005 z 18. mája 2005 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 751/2005 zo 17. mája 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 752/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2005 z 18. mája 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 754/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 19. mája 2005

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 19. mája 2005

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2005 z 18. mája 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2005 z 18. mája 2005, ktorým sa štyridsiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

38

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

40

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2005, ktorým sa zavádza dotazník hlásenia o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES [oznámené pod číslom K(2005) 1359]  ( 1 )

43

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie trupov ošípaných v Maďarsku [oznámené pod číslom K(2005) 1448]

55

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Odporúčanie Dozorného orgánu EZVO č. 65/04/COL z 31. marca 2004 týkajúce sa koordinovaného programu úradných kontrol krmív na rok 2004

59

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 718/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (Tento text zrušuje a náhradza text, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie L 121 z 13. mája 2005, s. 64)

68

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 747/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

91,4

204

64,8

212

111,6

999

89,3

0707 00 05

052

54,5

204

51,2

999

52,9

0709 90 70

052

89,7

624

50,3

999

70,0

0805 10 20

052

43,4

204

41,4

212

59,6

220

49,3

388

57,3

400

49,9

624

59,3

999

51,5

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

63,1

400

69,6

528

57,7

624

63,1

999

60,7

0808 10 80

388

85,1

400

109,7

404

85,6

508

61,6

512

78,3

524

57,3

528

65,8

720

62,3

804

94,4

999

77,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 748/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa otvára verejná súťaž na predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000, stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus (2), stanovuje okrem iného podrobné pravidlá odstraňovania zásob liehu, ktorý sa získal destiláciou podľa článkov 35, 36 a 39 nariadenia Rady (EHS) č. 822/87 zo 16. marca 1987 o spoločnej organizácii trhu s vínom (3) a podľa článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr.

(2)

V súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000 je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž na vínny destilát na účely jeho výhradného použitia v odvetví pohonných látok vo forme bioetanolu v Spoločenstve, aby sa znížili zásoby vínneho destilátu Spoločenstva a zabezpečila sa kontinuita zásobovania pre schválené spoločnosti v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

(3)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (4), sa od 1. januára 1999 predajná cena a zábezpeky musia vyjadriť v eurách a platby sa musia vykonať v eurách.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Verejnou súťažou č. 1/2005 ES sa otvára predaj vínneho destilátu na účely jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve.

Tento lieh sa vyrobil destiláciou v súlade s článkom 35 nariadenia (EHS) č. 822/87 a s článkami 27 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe intervenčných agentúr členských štátov.

2.   Celkový objem ponúknutý na predaj je 691 331,79 hektolitra liehu 100 % obj., rozdelený takto:

a)

dávka očíslovaná 1/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

b)

dávka očíslovaná 2/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

c)

dávka očíslovaná 3/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

d)

dávka očíslovaná 4/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

e)

dávka očíslovaná 5/2005 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

f)

dávka očíslovaná 6/2005 ES v množstve 100 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

g)

dávka očíslovaná 7/2005 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

h)

dávka očíslovaná 8/2005 ES v množstve 50 000 hektolitrov liehu 100 % obj.;

i)

dávka očíslovaná 9/2005 ES v množstve 41 331,79 hektolitra liehu 100 % obj.

3.   Miesto uskladnenia a referenčné čísla sudov tvoriacich dávky, množstvo liehu v každom sude, obsah alkoholu a charakteristiky liehu sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.   Na verejnej súťaži sa môžu zúčastniť iba spoločnosti schválené v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Článok 2

Predaj sa uskutoční v súlade s článkami 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 až 98, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a s článkom 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 3

1.   Ponuky sa musia predložiť intervenčným agentúram, ktoré majú lieh v držbe a ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, alebo sa musia poslať doporučene na adresu týchto agentúr.

2.   Ponuky sa vložia do zapečatenej obálky s označením: „Predloženie ponuky – verejná súťaž č. 1/2005 ES na predaj liehu na účelym jeho použitia vo forme bioetanolu v Spoločenstve“, ktorá sa vloží do obálky s adresou príslušnej intervenčnej agentúry.

3.   Ponuky sa musia doručiť príslušnej intervenčnej agentúre najneskôr do 30. mája 2005 do 12.00 hod. (bruselského času).

Článok 4

1.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, musí byť v súlade s článkami 94 a 97 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

2.   Aby bola ponuka spôsobilá na zváženie, je potrebné, aby sa k nej pri predložení priložil:

a)

dôkaz o zložení zábezpeky v príslušnej intervenčnej agentúre, ktorá má lieh v držbe, vo výške 4 EUR na hektoliter liehu 100 % obj.;

b)

určenie konečného miesta použitia liehu a prísľub uchádzača dodržať toto miesto určenia;

c)

názov a adresa uchádzača, referenčné číslo predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže, ponúknutá cena, vyjadrená v eurách na hektoliter liehu 100 % obj.;

d)

prísľub uchádzača o verejnú súťaž dodržiavať pravidlá týkajúce sa príslušného konania verejnej súťaže;

e)

vyhlásenie uchádzača o verejnú súťaž, ktorým:

i)

sa zrieka všetkých nárokov v súvislosti s kvalitou a vlastnosťami prijatého liehu;

ii)

súhlasí s podstúpením akýchkoľvek kontrol vykonaných na mieste určenia a v súvislosti s použitím liehu;

iii)

súhlasí so zodpovednosťou poskytnúť dôkaz o tom, že lieh je použitý v súlade s ustanoveniami predbežného oznámenia o konaní verejnej súťaže.

Článok 5

Oznámenia ustanovené v článku 94a nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktoré sa týkajú verejnej súťaže otvorenej týmto nariadením, sa doručia Komisii na adresu uvedenú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Formality týkajúce sa odberu vzoriek sú definované v článku 98 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Intervenčná agentúra poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa charakteristík liehov ponúknutých na predaj.

Každý záujemca, ktorý sa obráti na príslušnú intervenčnú agentúru, môže dostať vzorky liehu ponúknutého na predaj, ktoré odoberie zástupca príslušnej intervenčnej agentúry.

Článok 7

1.   Intervenčné agentúry členských štátov, v ktorých je lieh ponúknutý na predaj uskladnený, vykonajú zodpovedajúce kontroly na overenie akosti liehu v čase jeho konečného použitia. Na tento účel môžu:

a)

uplatniť mutatis mutandis ustanovenia článku 102 nariadenia (ES) č. 1623/2000;

b)

vykonať kontroly vzoriek použitím jadrovej magnetickej rezonancie na overenie akosti liehu v čase konečného použitia.

2.   Náklady na kontroly uvedené v odseku 1 budú znášať podniky, ktorým sa lieh predá.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 616/2005 (Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1677/1999 (Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 8).

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA I

VEREJNÁ SÚŤAŽ NA LIEH NA ÚČELY JEHO POUŽITIA VO FORME BIOETANOLU V SPOLOČENSTVE

č. 1/2005 ES

Miesto uskladnenia, množstvo a charakteristiky liehu ponúknutého na predaj

Členský štát a č. dávky

Miesto uskladnenia

Číslo sudov

Objem v hektolitroch 100 % obj.

Odkaz na nariadenia (EHS) č. 822/87 a (ES) č. 1493/1999 (články)

Druh liehu

Španielsko

Dávka č. 1/2005 ES

Tomelloso

1

46 584

27

Surový

Tomelloso

2

118

27

Surový

Tomelloso

3

2 250

27

Surový

Tomelloso

5

48 048

27

Surový

Tarancón

B-4

3 000

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Španielsko

Dávka č. 2/2005 ES

Tarancón

A-2

24 353

27

Surový

Tarancón

A-6

24 490

27

Surový

Tarancón

B-1

24 574

27

Surový

Tarancón

B-2

24 406

27

Surový

Tarancón

B-4

2 177

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 3/2005 ES

Deulep – PSL

13230 Port Saint Louis Du Rhône

B2

26 055

27

Surový

B4

10 955

27

Surový

B2B

300

27

Surový

B1

44 820

27

Surový

B2B

17 870

30

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 4/2005 ES

Onivins – Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Surový

1

47 435

27

Surový

15

4 545

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Francúzsko

Dávka č. 5/2005 ES

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Surový

73

30 445

30

Surový

603

5 615

27

Surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 6/2005 ES

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Surový

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Surový

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Surový

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Surový

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Surový

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Surový

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Surový

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Surový

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Surový

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Surový

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Surový

 

Spolu

 

100 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 7/2005 ES

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Surový

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Taliansko

Dávka č. 8/2005 ES

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Surový

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Surový

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Surový

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Surový

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Surový

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Surový

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Surový

 

Spolu

 

50 000

 

 

Grécko

Dávka č. 9/2005 ES

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron – (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Surový

B2

550,83

35

Surový

B3

556,14

35

Surový

B4

556,16

35

Surový

B5

555,90

35

Surový

B6

550,60

35

Surový

10

914,43

35

Surový

B9

550,04

35

Surový

B10

553,72

35

Surový

B11

554,60

35

Surový

B12

554,50

35

Surový

B13

556,91

35

Surový

B14

551,86

35

Surový

B15

547,57

35

Surový

B16

910,55

35+27

Surový

3

851,86

27

Surový

4

894,58

27

Surový

5

894,83

27

Surový

6

871,50

27

Surový

7

898,94

27

Surový

14

864,99

27

Surový

15

893,13

27

Surový

1

873,77

27

Surový

2

885,55

27

Surový

8

904,07

27

Surový

9

863,37

27

Surový

B7

544,88

27

Surový

11

901,79

27

Surový

12

869,67

27

Surový

13

907,15

27

Surový

17

799,07

27

Surový

Π.Α. ΤΖΑΡΑ – (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara – (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Surový

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron – Anthia Patron]

A1

856,07

35

Surový

A2

917,34

35

Surový

A3

747,20

35

Surový

A4

803,85

35

Surový

A5

577,07

35

Surový

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ – (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis – (Pikermi)]

1

917,80

27

Surový

2

917,58

27

Surový

3

919,35

27

Surový

4

903,82

27

Surový

5

751,82

27

Surový

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Surový

B75

583,84

27

Surový

B76

724,92

27

Surový

B80

890,23

27

Surový

68

2 113,82

27

Surový

66

2 122,29

27

Surový

82

731,69

27

Surový

69

2 110,67

27

Surový

 

Spolu

 

41 331,79

 

 


PRÍLOHA II

Intervenčné agentúry, ktoré majú lieh v držbe, uvedené v článku 3

ONIVINS-LIBOURNE–

FEGA–

AGEA–

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.–


PRÍLOHA III

Adresa uvedená v článku 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 749/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2131/93, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

V členských štátoch, ktoré nemajú námorné prístavy, sú účastníci výberového konania pre obilniny vyčlenené na predaj zaťažení vyššími prepravnými nákladmi. V dôsledku toho sa obilniny z týchto členských štátov vyvážajú ťažšie, čo má za následok najmä dlhšie intervenčné skladovanie a dodatočné náklady pre rozpočet Spoločenstva. Článok 7 nariadenia (EHS) č. 2131/93 preto v niektorých prípadoch ustanovuje možnosť financovať najnižšie prepravné náklady medzi miestom skladovania a miestom výstupu, aby boli ponuky porovnateľné.

(3)

Chorvátske prístavy Rijeka a Split boli pre krajiny strednej Európy tradičnými výstupnými prístavmi pred ich pristúpením k Únii. Preto je potrebné, aby sa Rijeka a Split zahrnuli medzi výstupné miesta a mohli sa tak brať do úvahy pri výpočte prepravných nákladov, ktoré môžu byť preplatené v prípade vývozu.

(4)

S cieľom zjednodušiť a zosúladiť postupy predaja obilnín na vývoz je potrebné, aby sa vyjasnil postup uvoľnenia zábezpeky uvedený v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93, na základe ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (3), najmä pokiaľ ide o dôkazy splnenia colných formalít na dovoz do tretích krajín.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 2131/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa odsek 2a nahrádza takto:

„2a.   Pokiaľ členský štát nemá námorný prístav, môže sa podľa postupu uvedeného v odseku 1 rozhodnúť o výnimke z odseku 2 a ustanoviť v prípade vývozu z námorného prístavu financovanie najnižších prepravných nákladov medzi miestom skladovania a miestom skutočného výstupu, do maximálnej výšky uvedenej v oznámení o konaní verejnej súťaže.

Na účely tohto odseku sa môžu rumunský prístav Konstanza a chorvátske prístavy Rijeka a Split považovať za miesta výstupu.“

Článok 2

V článku 17 nariadenia (EHS) č. 2131/93 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Zábezpeka uvedená v druhej zarážke odseku 2 sa uvoľní, pokiaľ sa vzťahuje na množstvá, v prípade ktorých:

sa predložil dôkaz o tom, že tovar sa stal nevhodným na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu,

sa predložil dôkaz o tom, že boli splnené colné formality na vývoz mimo colného územia Spoločenstva a na dovoz do jednej z tretích krajín stanovenej v rámci verejnej súťaže. Dôkazy o vývoze mimo colného územia Spoločenstva a dovoze do tretej krajiny sa predložia podľa pravidiel uvedených v článkoch 7 a 16, odseky 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 800/1999,

sa nevydá licencia v súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000,

sa zrušila zmluva v súlade so štvrtým pododsekom článku 16.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2045/2004 (Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 5.10.2004, s. 5).


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 750/2005

z 18. mája 2005

o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (1), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2081/2003 z 27. novembra 2003 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými krajinami a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (2) stanovilo znenie uvedenej nomenklatúry s platnosťou od 1. januára 2004.

(2)

Abecedné kódovanie krajín a území musí vychádzať z platnej normy ISO alpha 2, pokiaľ je zlučiteľné s požiadavkami právnych predpisov Spoločenstva.

(3)

Je potrebné identifikovať zvlášť Srbsko, Čiernu Horu a Kosovo (ako to zakotvuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999) v záujme spravovania dohôd o obchode s textilnými výrobkami, uzavretými medzi niektorými z týchto území a Európskym spoločenstvom. Podmienky, ktoré sú určené ustanoveniami Spoločenstva vzťahujúcimi sa na vyhlásenia o pôvode tovarov v obchodovaní s tretími krajinami, takisto odkazujú na potrebu vytvorenia osobitného kódu na určenie pôvodu tovarov Spoločenstva.

(4)

Je preto potrebné vypracovať nové znenie tejto nomenklatúry, ktorá zohľadní nové skutočnosti, ako aj niektoré zmeny, ku ktorým došlo vo vzťahu k určitým kódom.

(5)

Je žiaduce ustanoviť prechodné obdobie umožňujúce určitým členským štátom prispôsobiť sa zmenám zavedeným prostredníctvom predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú ukončenia používania číselných kódov. V záujme zjednodušenia je potrebné, aby sa toto prechodné obdobie skončilo, keď vstúpia do platnosti ustanovenia pozmeňujúce pravidlá vzťahujúce sa na jednotný colný doklad.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodovania s tovarom s tretími krajinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Znenie nomenklatúry krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi platné od 1. júna 2005 je uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Členské štáty však môžu používať trojmiestne číselné kódy, uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, do dátumu, keď nadobudnú platnosť ustanovenia pozmeňujúce prílohu 37 a prílohu 38 k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (3).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

NOMENKLATÚRA KRAJÍN A ÚZEMÍ PRE ŠTATISTIKU ZAHRANIČNÉHO OBCHODU SPOLOČENSTVA A ŠTATISTIKU OBCHODU MEDZI JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

(Znenie platné od 1. júna 2005)

Kód

Názov

Popis

Abecedný

Číselný

AD

(043)

Andorra

 

AE

(647)

Spojené arabské emiráty

Abú Zabí, Adžmán, Šardžá, Dubaj, Fudžajra, Umm al-Kuvajn a Rás al-Chajmá

AF

(660)

Afganistan

 

AG

(459)

Antigua a Barbuda

 

AI

(446)

Anguilla

 

AL

(070)

Albánsko

 

AM

(077)

Arménsko

 

AN

(478)

Holandské Antily

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache a južná časť Saint- Martin

AO

(330)

Angola

vrátane Cabindy

AQ

(891)

Antarktída

územia ležiace južne od 60 južnej zemepisnej šírky; bez Francúzskych južných území (TF), Bouvetovho ostrovu (BV), Južnej Georgie a Južných Sandwichových ostrovov (GS)

AR

(528)

Argentína

 

AS

(830)

Americká Samoa

 

AT

(038)

Rakúsko

 

AU

(800)

Austrália

 

AW

(474)

Aruba

 

AZ

(078)

Azerbajdžan

 

BA

(093)

Bosna a Hercegovina

 

BB

(469)

Barbados

 

BD

(666)

Bangladéš

 

BE

(017)

Belgicko

 

BF

(236)

Burkina

 

BG

(068)

Bulharsko

 

BH

(640)

Bahrajn

 

BI

(328)

Burundi

 

BJ

(284)

Benin

 

BM

(413)

Bermudy

 

BN

(703)

Brunejsko-darussalamský štát

vžitá forma: Brunej

BO

(516)

Bolívia

 

BR

(508)

Brazília

 

BS

(453)

Bahamy

 

BT

(675)

Bhután

 

BV

(892)

Bouvetov ostrov

 

BW

(391)

Botswana

 

BY

(073)

Bieloruská republika

vžitá forma: Bielorusko

BZ

(421)

Belize

 

CA

(404)

Kanada

 

CC

(833)

Kokosové ostrovy

 

CD

(322)

Konžská demokratická republika

býv. Zair

CF

(306)

Stredoafrická republika

 

CG

(318)

Kongo

 

CH

(039)

Švajčiarsko

vrátane nemeckého územia Büsingen a talianskej samosprávnej obce Campione d'Italia

CI

(272)

Pobrežie Slonoviny

 

CK

(837)

Cookove ostrovy

 

CL

(512)

Čile

 

CM

(302)

Kamerun

 

CN

(720)

Čínska ľudová republika

zaužívaná forma: Čína

CO

(480)

Kolumbia

 

CR

(436)

Kostarika

 

CU

(448)

Kuba

 

CV

(247)

Kapverdy

 

CX

(834)

Vianočný ostrov

 

CY

(600)

Cyprus

 

CZ

(061)

Česká republika

 

DE

(004)

Nemecko

vrátane ostrova Helgoland; okrem územia Büsingen

DJ

(338)

Džibutsko

 

DK

(008)

Dánsko

 

DM

(460)

Dominika

 

DO

(456)

Dominikánska republika

 

DZ

(208)

Alžírsko

 

EC

(500)

Ekvádor

vrátane ostrovov Galapágy

EE

(053)

Estónsko

 

EG

(220)

Egypt

 

ER

(336)

Eritrea

 

ES

(011)

Španielsko

vrátane Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov; bez Ceuty a Melilly

ET

(334)

Etiópia

 

FI

(032)

Fínsko

vrátane ostrovov Alandy

FJ

(815)

Fidži

 

FK

(529)

Falklandy

 

FM

(823)

Mikronézia

Truk, Kusaie, Pohnpei a Yap

FO

(041)

Faerské ostrovy

 

FR

(001)

Francúzsko

vrátane Monaka a francúzskych zámorských departementov (Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik a Réunion)

GA

(314)

Gabon

 

GB

(006)

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo, Severné Írsko, Normanské ostrovy a ostrov Man

GD

(473)

Grenada

vrátane južných Grenadín

GE

(076)

Gruzínsko

 

GH

(276)

Ghana

 

GI

(044)

Gibraltár

 

GL

(406)

Grónsko

 

GM

(252)

Gambia

 

GN

(260)

Guinea

 

GQ

(310)

Rovníková Guinea

 

GR

(009)

Grécko

 

GS

(893)

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

 

GT

(416)

Guatemala

 

GU

(831)

Guam

 

GW

(257)

Guinea-Bissau

 

GY

(488)

Guyana

 

HK

(740)

Hongkong

Hongkong, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

HM

(835)

Heardov ostrov

 

HN

(424)

Honduras

vrátane Labutích ostrovov

HR

(092)

Chorvátsko

 

HT

(452)

Haiti

 

HU

(064)

Maďarsko

 

ID

(700)

Indonézia

 

IE

(007)

Írsko

 

IL

(624)

Izrael

 

IN

(664)

India

 

IO

(357)

Britské indickoooceánske územie

Čagoské ostrovy

IQ

(612)

Irak

 

IR

(616)

Iránska islamská republika

 

IS

(024)

Island

 

IT

(005)

Taliansko

vrátane Livigna; bez samosprávnej obce Campione d'Italia

JM

(464)

Jamajka

 

JO

(628)

Jordánsko

 

JP

(732)

Japonsko

 

KE

(346)

Keňa

 

KG

(083)

Kirgizská republika

 

KH

(696)

Kambodža

 

KI

(812)

Kiribati

 

KM

(375)

Komory

Anjouan, Grande Comore a Mohéli

KN

(449)

Svätý Krištof

 

KP

(724)

Kórejská ľudovodemokratická republika

vžitá forma: Severná Kórea

KR

(728)

Kórejská republika

vžitá forma: Južná Kórea

KW

(636)

Kuvajt

 

KY

(463)

Kajmanie ostrovy

 

KZ

(079)

Kazachstan

 

LA

(684)

Laoská ľudovodemokratická republika

vžitá forma: Laos

LB

(604)

Libanon

 

LC

(465)

Svätá Lucia

 

LI

(037)

Lichtenštajnsko

 

LK

(669)

Srí Lanka

 

LR

(268)

Libéria

 

LS

(395)

Lesotho

 

LT

(055)

Litva

 

LU

(018)

Luxembursko

 

LV

(054)

Lotyšsko

 

LY

(216)

Veľká líbyjská arabská džamahírija

vžitá forma: Líbya

MA

(204)

Maroko

 

MD

(074)

Moldavská republika

vžitá forma: Moldavsko

MG

(370)

Madagaskar

 

MH

(824)

Marshallove ostrovy

 

MK (1)

(096)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

ML

(232)

Mali

 

MM

(676)

Mjanmarsko

býv. Barma

MN

(716)

Mongolsko

 

MO

(743)

Macao

Macao, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

MP

(820)

Severné Mariány

 

MR

(228)

Mauritánia

 

MS

(470)

Montserrat

 

MT

(046)

Malta

vrátane ostrova Gozo a Comino

MU

(373)

Maurícius

Maurícius, ostrov Rodrigues, ostrov Agalega a Cargados Carajos

MV

(667)

Maldivy

 

MW

(386)

Malawi

 

MX

(412)

Mexiko

 

MY

(701)

Malajzia

polostrovná Malajzia a východná Malajzia (Labuan, Sabah a Sarawak)

MZ

(366)

Mozambik

 

NA

(389)

Namíbia

 

NC

(809)

Nová Kaledónia

vrátane ostrovov Loyalty (Lifou, Maré a Ouvéa)

NE

(240)

Niger

 

NF

(836)

Norfolk

 

NG

(288)

Nigéria

 

NI

(432)

Nikaragua

vrátane Kukuričných ostrovov

NL

(003)

Holandsko

 

NO

(028)

Nórsko

vrátane súostrovia Špicbergy a ostrova Jan Mayen

NP

(672)

Nepál

 

NR

(803)

Nauru

 

NU

(838)

Niue

 

NZ

(804)

Nový Zéland

bez závislého územia Ross (Antarktída)

OM

(649)

Omán

 

PA

(442)

Panama

vrátane bývalého prieplavového pásma

PE

(504)

Peru

 

PF

(822)

Francúzska Polynézia

Markézy, Ostrovy Spoločnosti (vrátane Tahiti), ostrovy Tuamotu, Gambierove ostrovy a Južné ostrovy, tiež ostrov Clipperton

PG

(801)

Papua-Nová Guinea

východná časť Novej Guiney; Bismarckovo súostrovie (vrátane New Britain a New Ireland, Lavongaia, a Ostrovov admirality); Šalamúnove ostrovy (Bougainville a Buka); Trobriandske ostrovy, ostrov Woodlark; D'Entrecasteauxove ostrovy a Louisiady

PH

(708)

Filipíny

 

PK

(662)

Pakistan

 

PL

(060)

Poľsko

 

PM

(408)

Saint-Pierre a Miquelon

 

PN

(813)

Pitcairnove ostrovy

vrátane ostrovov Ducie, Henderson a Oeno

PS

(625)

Palestína

Predjordánsko (vrátane východného Jeruzalema) a pásmo Gazy

PT

(010)

Portugalsko

vrátane Azor a Madeiry

PW

(825)

Palau

 

PY

(520)

Paraguay

 

QA

(644)

Katar

 

RO

(066)

Rumunsko

 

RU

(075)

Ruská federácia

vžitá forma: Rusko

RW

(324)

Rwanda

 

SA

(632)

Saudská Arábia

 

SB

(806)

Šalamúnove ostrovy

 

SC

(355)

Seychely

ostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette; Amiranty (vrátane ostrovov Desroches, Alphonse, Platte a Coëtivy); ostrovy Farquhar (vrátane ostrova Providence); ostrovy Aldabra a Cosmoledo.

SD

(224)

Sudán

 

SE

(030)

Švédsko

 

SG

(706)

Singapur

 

SH

(329)

Svätá Helena

vrátane ostrova Ascension a ostrovov Tristan da Cunha

SI

(091)

Slovinsko

 

SK

(063)

Slovensko

 

SL

(264)

Sierra Leone

 

SM

(047)

San Maríno

 

SN

(248)

Senegal

 

SO

(342)

Somálsko

 

SR

(492)

Surinam

 

ST

(311)

Svätý Tomáš

 

SV

(428)

Salvádor

 

SY

(608)

Sýrska arabská republika

zaužívaná forma: Sýria

SZ

(393)

Svazijsko

 

TC

(454)

Turks a Caicos

 

TD

(244)

Čad

 

TF

(894)

Francúzske južné územia

vrátane ostrovov Kergueleny, ostrova Nový Amsterdam, Ostrova svätého Pavla, Crozetových ostrovov

TG

(280)

Togo

 

TH

(680)

Thajsko

 

TJ

(082)

Tadžikistan

 

TK

(839)

Tokelau

 

TL

(626)

Východný Timor

 

TM

(080)

Turkmenistan

 

TN

(212)

Tunisko

 

TO

(817)

Tonga

 

TR

(052)

Turecko

 

TT

(472)

Trinidad a Tobago

 

TV

(807)

Tuvalu

 

TW

(736)

Taiwan

samostatné colné územie Kinmen, Mazu, Penghum a Taiwan

TZ

(352)

Tanzánijská zjednotená republika

Tanganika, ostrovy Pemba a Zanzibar

UA

(072)

Ukrajina

 

UG

(350)

Uganda

 

UM

(832)

Menšie odľahlé ostrovy USA

vrátane ostrovov Baker, Howland, Jarvis, atolu Johnston, útesu Kingman, Midwayských ostrovov, ostrova Navassa, atolu Palmyra a ostrova Wake

US

(400)

Spojené štáty

vrátane Portorika

UY

(524)

Uruguay

 

UZ

(081)

Uzbekistan

 

VA

(045)

Svätá stolica (Vatikán)

 

VC

(467)

Sv. Vincent a Grenadíny

 

VE

(484)

Venezuela

 

VG

(468)

Panenské ostrovy (britské)

 

VI

(457)

Panenské ostrovy (USA)

 

VN

(690)

Vietnam

 

VU

(816)

Vanuatu

 

WF

(811)

Wallis a Futuna

vrátane ostrova Alofi

WS

(819)

Samoa

býv. Západná Samoa

XC

(021)

Ceuta

 

XK

(095)

Kosovo

ako je zakotvené v rezolúcii 1244 Bezpečnostnej rady OSN z 10. júna 1999

XL

(023)

Melilla

vrátane ostrovov Peñón de Vélez de la Gomerra, Peñón de Alhucemas a ostrovov Chafarinas

XM

(097)

Čierna Hora

 

XS

(098)

Srbsko

 

YE

(653)

Jemen

býv. Severný Jemen a Južný Jemen

YT

(377)

Mayotte

Grande-Terre a Pamandzi

ZA

(388)

Južná Afrika

 

ZM

(378)

Zambia

 

ZW

(382)

Zimbabwe

 

RÔZNE

EU

(999)

Európske spoločenstvo

Kód vyhradený v rámci obchodu s tretími krajinami na vyhlásenie o pôvode tovarov, v súlade s ustanoveniami Spoločenstva vydávanými v tejto oblasti. Kód nepoužívať na štatistické účely.

QQ

alebo

(950)

Rezervy a zásoby

Voliteľný

QR

(951)

Rezervy a zásoby v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QS

(952)

Rezervy a zásoby v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný

QU

alebo

(958)

Nešpecifikované krajiny a územia

Voliteľný

QV

(959)

Krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QW

(960)

Krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný

QX

alebo

(977)

Krajiny a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov

Voliteľný

QY

(978)

Krajiny a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QZ

(979)

Štáty a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný


(1)  Dočasný kód, ktorý nijako neprejudikuje definitívne pomenovanie krajiny, ktoré bude schválené po uzavretí rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v rámci OSN.


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 751/2005

zo 17. mája 2005

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 17. mája 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

30,12

17,40

903,73

224,21

471,34

7 547,92

104,01

20,97

12,93

125,49

7 214,75

1 171,47

277,34

20,49

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

31,62

18,26

948,53

235,32

494,71

7 922,16

109,17

22,01

13,57

131,71

7 572,46

1 229,55

291,10

21,50

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

139,47

80,55

4 184,17

1 038,05

2 182,27

34 946,15

481,57

97,09

59,88

580,99

33 403,59

5 423,79

1 284,08

94,86

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

62,17

35,90

1 865,10

462,71

972,75

15 577,32

214,66

43,28

26,69

258,98

14 889,72

2 417,67

572,38

42,28

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

53,56

30,93

1 606,80

398,63

838,03

13 419,99

184,93

37,28

22,99

223,11

12 827,62

2 082,84

493,11

36,43

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

104,01

60,07

3 120,30

774,12

1 627,40

26 060,75

359,13

72,40

44,65

433,26

24 910,40

4 044,74

957,59

70,74

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

33,54

19,37

1 006,20

249,63

524,79

8 403,78

115,81

23,35

14,40

139,71

8 032,83

1 304,30

308,79

22,81

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

52,35

30,23

1 570,50

389,63

819,10

13 116,82

180,75

36,44

22,47

218,07

12 537,83

2 035,79

481,97

35,61

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

333,80

192,77

10 013,87

2 484,34

5 222,77

83 635,88

1 152,53

232,36

143,30

1 390,46

79 944,09

12 980,65

3 073,16

227,03

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

134,33

77,58

4 029,91

999,78

2 101,81

33 657,83

463,82

93,51

57,67

559,57

32 172,13

5 223,84

1 236,74

91,36

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

131,43

6 827,40

1 693,81

3 560,85

57 022,44

785,79

158,42

97,70

948,01

54 505,41

8 850,13

2 095,26

154,79

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

193,51

111,75

5 805,35

1 440,25

3 027,80

48 486,27

668,16

134,70

83,07

806,09

46 346,03

7 525,28

1 781,60

131,62

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

345,69

199,63

10 370,61

2 572,84

5 408,83

86 615,33

1 193,59

240,63

148,40

1 439,99

82 792,04

13 443,08

3 182,64

235,12

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

110,13

63,60

3 303,88

819,66

1 723,15

27 594,02

380,25

76,66

47,28

458,76

26 375,99

4 282,71

1 013,93

74,90

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

125,19

72,29

3 755,55

931,72

1 958,72

31 366,38

432,24

87,14

53,74

521,47

29 981,83

4 868,20

1 152,54

85,14

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

926,44

535,02

27 793,20

6 895,21

14 495,64

232 128,81

3 198,81

644,89

397,72

3 859,18

221 882,38

36 027,40

8 529,46

630,12

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

134,06

77,42

4 021,94

997,80

2 097,66

33 591,28

462,90

93,32

57,55

558,46

32 108,52

5 213,51

1 234,29

91,18

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

102,95

59,45

3 088,56

766,24

1 610,85

25 795,63

355,47

71,66

44,20

428,86

24 656,98

4 003,59

947,85

70,02

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

102,05

58,93

3 061,39

759,50

1 596,68

25 568,70

352,35

71,03

43,81

425,08

24 440,06

3 968,37

939,51

69,41

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

135,94

78,51

4 078,34

1 011,79

2 127,07

34 062,25

469,39

94,63

58,36

566,29

32 558,71

5 286,61

1 251,60

92,46

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

0805 10 10

58,77

33,94

1 763,10

437,41

919,55

14 725,41

202,92

40,91

25,23

244,81

14 075,42

2 285,45

541,08

39,97

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

0805 10 30

57,99

33,49

1 739,75

431,61

907,37

14 530,40

200,23

40,37

24,90

241,57

13 889,01

2 255,18

533,91

39,44

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

0805 10 50

52,20

30,15

1 566,00

388,51

816,75

13 079,23

180,24

36,34

22,41

217,44

12 501,90

2 029,95

480,59

35,50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

92,07

53,17

2 762,10

685,25

1 440,58

23 069,06

317,90

64,09

39,53

383,53

22 050,76

3 580,42

847,66

62,62

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

75,09

43,36

2 252,67

558,86

1 174,89

18 814,30

259,27

52,27

32,24

312,79

17 983,82

2 920,06

691,32

51,07

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

63,51

36,68

1 905,22

472,67

993,67

15 912,36

219,28

44,21

27,26

264,55

15 209,97

2 469,67

584,69

43,19

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,17

25,51

1 325,20

328,77

691,16

11 068,06

152,52

30,75

18,96

184,01

10 579,51

1 717,81

406,69

30,04

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

61,28

35,39

1 838,41

456,09

958,83

15 354,39

211,59

42,66

26,31

255,27

14 676,63

2 383,07

564,19

41,68

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

65,53

37,84

1 965,84

487,70

1 025,29

16 418,67

226,25

45,61

28,13

272,96

15 693,93

2 548,25

603,30

44,57

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

83,49

48,22

2 504,78

621,41

1 306,37

20 919,88

288,28

58,12

35,84

347,80

19 996,45

3 246,86

768,69

56,79

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

155,35

89,71

4 660,37

1 156,19

2 430,63

38 923,39

536,38

108,14

66,69

647,11

37 205,27

6 041,08

1 430,22

105,66

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

92,44

53,38

2 773,20

688,00

1 446,37

23 161,77

319,18

64,35

39,68

385,07

22 139,38

3 594,81

851,07

62,87

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

72,09

41,63

2 162,71

536,55

1 127,97

18 062,92

248,91

50,18

30,95

300,30

17 265,60

2 803,44

663,71

49,03

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

120,95

69,85

3 628,37

900,16

1 892,39

30 304,15

417,60

84,19

51,92

503,81

28 966,50

4 703,34

1 113,51

82,26

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

53,92

31,14

1 617,69

401,33

843,71

13 510,97

186,19

37,54

23,15

224,62

12 914,58

2 096,96

496,45

36,68

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

73,85

42,65

2 215,53

549,65

1 155,52

18 504,11

254,99

51,41

31,70

307,63

17 687,31

2 871,92

679,92

50,23

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

705,36

407,35

21 160,80

5 249,78

11 036,49

176 735,00

2 435,47

491,00

302,81

2 938,25

168 933,72

27 430,04

6 494,04

479,75

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

610,83

352,75

18 324,90

4 546,22

9 557,41

153 049,56

2 109,07

425,20

262,23

2 544,47

146 293,79

23 753,96

5 623,73

415,46

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

212,56

122,75

6 376,69

1 581,99

3 325,78

53 258,11

733,91

147,96

91,25

885,42

50 907,23

8 265,89

1 956,94

144,57

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

241,14

139,26

7 234,34

1 794,77

3 773,09

60 421,22

832,62

167,86

103,52

1 004,51

57 754,16

9 377,64

2 220,15

164,01

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

153,54

88,67

4 606,23

1 142,76

2 402,40

38 471,26

530,15

106,88

65,92

639,59

36 773,09

5 970,91

1 413,61

104,43

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

103,01

59,49

3 090,30

766,67

1 611,76

25 810,19

355,67

71,71

44,22

429,10

24 670,90

4 005,85

948,38

70,06

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

176,11

9 148,50

2 269,65

4 771,43

76 408,27

1 052,93

212,28

130,92

1 270,30

73 035,52

11 858,90

2 807,58

207,41

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

840,52

43 663,20

10 832,40

22 772,69

364 675,05

5 025,34

1 013,13

624,82

6 062,78

348 577,88

56 599,15

13 399,80

989,92

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

74,67

43,12

2 240,07

555,74

1 168,32

18 709,06

257,82

51,98

32,06

311,04

17 883,23

2 903,73

687,46

50,79

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

193,25

111,60

5 797,50

1 438,30

3 023,71

48 420,72

667,25

134,52

82,96

805,00

46 283,38

7 515,11

1 779,19

131,44

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

264,65

152,84

7 939,52

1 969,72

4 140,88

66 310,88

913,79

184,22

113,61

1 102,43

63 383,84

10 291,74

2 436,56

180,00

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 752/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), najmä na jeho článok 8 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 8 odsek 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75 stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 k tomuto nariadeniu v zahraničnom obchode a cenami v Spoločenstve možno kryť vývoznou náhradou v prípade, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe k tomuto nariadeniu. Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 ustanovujúce spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému prideľovania vývozných náhrad na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), uvádza výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady, uplatňovaná v prípade, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75.

(2)

V súlade s článkom 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by mala byť sadzba náhrady na 100 kg každého zo základných predmetných výrobkov stanovená na rovnako dlhé obdobie, ako je to pri náhradách stanovených na rovnaké výrobky vyvážané v nespracovanom stave.

(3)

Článok 11 Dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nesmie prevýšiť náhradu uplatniteľnú pre tento výrobok v prípade, ak je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzba náhrad uplatniteľná na základné výrobky zahrnuté v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a uvedené v článku 1 odsek 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75, ktoré sú vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2771/75, je stanovená v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 19. mája 2005 pre vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha 1 k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

 

– Z hydiny:

 

 

0407 00 30

– – Ostatné:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

12,00

03

25,00

04

6,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

6,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

40,00

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

20,00

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

75,00

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

19,00


(1)  Miesta učenia sú nasledovné:

01

Tretie krajiny okrem Bulharska od 1. októbra 2004. Pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa tieto sadzby neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol s účinnosťou od 1. februára 2005,

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong a Rusko,

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny,

04

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska, Bulharska od 1. októbra 2004 a miest uvedených v 02 a 03.


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 753/2005

z 18. mája 2005

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT-India, boli v týždni od 9. do 13. mája 2005 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 9. do 13. mája 2005 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 9.–13.5.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Dosiahnutý

Kongo

100

 

Fidži

0

Dosiahnutý

Guyana

25,1272

Dosiahnutý

India

100

 

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

0

Dosiahnutý

Maurícius

84,8900

Dosiahnutý

Mozambik

0

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

95,2370

Dosiahnutý

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 9.–13.5.2005

Limit

India

0

Dosiahnutý

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 9.–13.5.2005

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

0

Dosiahnutý

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 754/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 19. mája 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (1), a najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s vajciami vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Aktuálna situácia trhu a hospodárskej súťaže niektorých tretích krajín si vyžaduje stanovenie diferencovanej náhrady podľa miesta určenia niektorých vaječných produktov.

(4)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2), stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musia byť vaječné produkty uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2771/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti ako to ukladá smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu vaječných produktov a ich uvádzanie na trh (3).

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2771/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XI prílohy ku smernici 89/437/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 87. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 19. mája 2005

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 ks

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 ks

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E16

Všetky miesta určenia s výnimkou Spojených štátov amerických a Bulharska

E17

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska, Bulharska a skupín E09, E10

E18

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarska a Bulharska


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 755/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na hydinové mäso uplatniteľné od 19. mája 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), najmä na článok 8 odsek 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, rozdiel medzi cenami produktov uvedenými v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia na svetovom trhu a v spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Uplatňovanie týchto pravidiel a kritérií na aktuálnu situáciu na trhu s hydinovým mäsom vedie k stanoveniu náhrady vo výške, ktorá umožňuje účasť spoločenstva v medzinárodnom obchode a tiež berie do úvahy charakter vývozu týchto produktov, ako aj ich aktuálny význam.

(3)

Článok 21 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999 o spoločných pravidlách uplatňovania režimu vývozných náhrad pre poľnohospodárske produkty (2) stanovuje, že na produkty, ktoré nie sú primeranej a prijateľnej kvality ku dňu prijatia vývozného colného vyhlásenia, sa neposkytuje žiadna náhrada. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie platných nariadení treba upresniť, že pre získanie náhrady musí byť hydinové mäso uvedené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2777/75 označené značkou zdravotnej bezchybnosti ako to stanovuje smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh (3).

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kódy produktov, na vývoz ktorých sa prideľuje náhrada v zmysle článku 8 nariadenia (EHS) č. 2777/75, a výšky tejto náhrady sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Aby sa mohla získať náhrada, produkty spadajúce pod rozsah uplatňovania kapitoly XII prílohy ku smernici 71/118/EHS musia takisto spĺňať podmienky označenia zdravotnej bezchybnosti určené touto smernicou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23. Smernica, naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 19. mája 2005

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 ks

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 ks

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V01

Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 756/2005

z 18. mája 2005,

ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom výmennom režime vaječného albumínu a mliečneho albumínu (3), najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 (4), určilo pravidlá uplatňovania režimu, ktorý sa týka uplatňovania dodatočných dovozných ciel, a určilo reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých produktov sa majú zmeniť a doplniť s ohľadom na kolísanie cien podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny sa následne majú zverejniť.

(3)

Túto zmenu je potrebné uplatniť v čo najkratšom čase, s ohľadom na situáciu na trhu.

(4)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hydinové mäso a vajcia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003.

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 563/2005 (Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 42).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. mája 2005, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Kód KN

Označenie tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 70 % kurčatá, zmrazené

80,2

3

01

0207 12 90

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 65 % kurčatá, zmrazené

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Vykostené kohútie alebo slepačie kusy, zmrazené

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Kuracie prsia, zmrazené

140,4

22

01

0207 14 70

Ostatné rezy z kurčiat, mrazené

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Vykostené morčacie kusy, zmrazené

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Nevarené kohútie alebo slepačie prípravky

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Pôvod dovozu:

01

Brazília

02

Thajsko

03

Argentína

04

Čile“


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 757/2005

z 18. mája 2005,

ktorým sa štyridsiaty šiestykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie 16. mája 2005 rozhodol, že zmení a doplní zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 717/2005 (Ú. v. EÚ L 121, 13.5.2005, s. 62).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

1.

Joko Pitono (alias a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Dátum narodenia: a) 16. 6. 1970, b) 6. 6. 1970. Miesto narodenia: dedina Petarukan, Pemalang, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia.

2.

Abu Rusdan (alias a) Abu Thoriq, b) Rusdjan, c) Rusjan, d) Rusydan, e) Thoriquddin, f) Thoriquiddin, g) Thoriquidin, h) Toriquddin). Dátum narodenia: 16. 8. 1960. Miesto narodenia: Kudus, Stredná Jáva, Indonézia.

3.

Zulkarnaen (alias a) Zulkarnan, b) Zulkarnain, c) Zulkarnin, d) Arif Sunarso, e) Aris Sumarsono, f) Aris Sunarso, g) Ustad Daud Zulkarnaen, h) Murshid). Dátum narodenia: 1963. Miesto narodenia: dedina Gebang, Masaran, Sragen, Stredná Jáva, Indonézia. Štátna príslušnosť: Indonézia.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/40


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 2005,

ktorým sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva

(2005/380/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Komisia stanovila v Akčnom pláne modernizácie obchodného práva a zlepšenia správy a riadenia spoločností v Európskej únii (1), prijatom v máji 2003, súbory činností, ktoré sú potrebné na modernizáciu, doplnenie a zjednodušenie regulačného rámca pre obchodné právo a správu a riadenie spoločností.

(2)

Akčný plán uznáva dôležitosť konzultácií s odborníkmi a verejnosťou ako neoddeliteľnú súčasť rozvoja obchodného práva a správy a riadenia spoločností na úrovni Spoločenstva.

(3)

Mala by byť preto ustanovená skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva, ktorá poslúži ako orgán, v rámci ktorého bude možné uvažovať, diskutovať a radiť Komisii v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva, najmä v súlade s opatreniami predpokladanými v Akčnom pláne. Z toho dôvodu je v tejto skupine potrebné zabezpečiť vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sú činní v podnikateľskej sfére a akademických kruhoch alebo v rámci občianskej spoločnosti a ktorí prispejú svojimi špeciálnymi vedomosťami o obchodnom práve a správe a riadení spoločností na úrovni Spoločenstva.

(4)

Skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva by si mala vypracovať vlastný rokovací poriadok a mala by plne rešpektovať úlohu a výsady inštitúcií,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa ustanovuje skupina mimovládnych expertov v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva v Spoločenstve (ďalej len „skupina“)

Článok 2

Úlohou skupiny je na žiadosť Komisie poskytovať technické poradenstvo v otázkach správy a riadenia spoločností a obchodného práva. Predseda skupiny môže navrhnúť, aby Komisia konzultovala so skupinou akékoľvek súvisiace veci.

Článok 3

Skupina sa skladá maximálne z 20 členov z podnikateľskej sféry a akademických kruhov alebo z občianskej spoločnosti, ktorých skúsenosti a kompetencie v oblasti správy a riadenia spoločností a obchodného práva sú na úrovni Spoločenstva všeobecne uznávané. Členov skupiny vymenuje Komisia. Vymenovanie sa uskutočňuje na základe osobnej spôsobilosti. Členovia skupiny poskytnú Komisii poradenstvo nezávisle od akýchkoľvek vonkajších pokynov.

Zoznam členov je uvedený v prílohe.

Článok 4

Funkčné obdobie členov skupiny je trojročné. Je možné ho predĺžiť. Členovia skupiny zostávajú vo funkcii po uplynutí trojročného obdobia dovtedy, kým nie sú nahradení alebo ich vymenovanie nie je predĺžené. V prípade odstúpenia alebo smrti člena skupiny počas funkčného obdobia Komisia vymenuje nového člena skupiny v súlade s článkom 3.

Článok 5

Komisia uverejní zoznam členov v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Predsedom skupiny je zástupca Komisie.

Po dohode s Komisiou môže skupina vytvoriť pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať špecifickými témami na základe mandátu. Pracovné skupiny zaniknú hneď po splnení mandátov.

Komisia môže pozvať odborníkov a pozorovateľov so špeciálnymi vedomosťami, aby sa podieľali na práci skupiny a/alebo pracovných skupín.

Článok 7

Skupina a pracovné skupiny sa spravidla stretávajú v priestoroch Komisie v takej forme a podľa časového harmonogramu, ktorý určí Komisia.

Skupina prijme rokovací poriadok na základe návrhu, ktorý predloží Komisia.

Sekretariát skupiny zabezpečí Komisia. Zainteresovaní zamestnanci Komisie sa môžu zúčastniť na stretnutiach skupiny a pracovných skupín a podieľať sa na diskusiách.

Komisia môže na internete v pôvodnom jazyku príslušného dokumentu zverejniť záver, zhrnutie, čiastkový záver alebo pracovný dokument týkajúci sa skupiny alebo jej pracovných skupín.

Článok 8

Cestovné náklady a náklady na pobyt, ktoré vznikli členom, pozorovateľom a odborníkom v súvislosti s činnosťou skupiny, uhrádza Komisia v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie. Ich funkcia nie je platená.

Článok 9

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 27. apríla 2008.

V Bruseli 28. apríla 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  KOM(2003) 284 konečná verzia.


PRÍLOHA

ZOZNAM ČLENOV

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. mája 2005,

ktorým sa zavádza dotazník hlásenia o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES

[oznámené pod číslom K(2005) 1359]

(Text s významom pre EHP)

(2005/381/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 21 ods. 1,

keďže:

(1)

Dotazník, ktorý majú používať členské štáty na vypracovanie konceptu výročných správ o uplatňovaní smernice 2003/87/ES, by mal predovšetkým stanoviť podrobný záznam o uplatňovaní hlavných opatrení ustanovených v uvedenej smernici členskými štátmi, ako aj ďalších opatrení, do takej miery, do akej úzko súvisia s vykonávaním smernice 2003/87/ES: smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (2), rozhodnutie Komisie 2004/156/ES z 29. januára 2004, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3), a nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o štandardizovaných a zabezpečených systémoch registrov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (4). Bolo by vhodné pravidelne tento dotazník revidovať.

(2)

Prvé hlásenie je potrebné odovzdať do 30. júna 2005. Je však žiaduce, aby sa celý prvý rok prevádzky systému zhrnul vo výročnej správe. Prvé hlásenie by preto malo zahŕňať obdobie od 1. januára 2005 do 30. apríla 2005 a druhé hlásenie, ktoré treba odovzdať do 30. júna 2006, by malo zahŕňať obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005. Nasledujúce hlásenia by sa mali každý rok odovzdávať Komisii do 30. júna a mali by zahŕňať predchádzajúci kalendárny rok od 1. januára do 31. decembra.

(3)

Opatrenia, ktoré ustanovuje toto rozhodnutie, sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 6 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy v rámci vykonávania určitých smerníc vzťahujúcich sa na životné prostredie (5),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty používajú dotazník uvedený v prílohe na účel vypracovania konceptu výročných správ, ktoré sa majú predkladať Komisii podľa článku 21 ods. 1 smernice 2003/87/ES.

Článok 2

Prvé hlásenie, ktoré treba odovzdať do 30. júna 2005, zahŕňa štvormesačné obdobie od 1. januára 2005 do 30. apríla 2005.

Nasledujúce hlásenia sa každý rok odovzdávajú Komisii do 30. júna a zahŕňajú predchádzajúci kalendárny rok od 1. januára do 31. decembra, počnúc kalendárnym rokom 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 18).

(2)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 59, 26.2.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 377, 31.12.1991, s. 48.


PRÍLOHA

ČASŤ 1

DOTAZNÍK O UPLATŇOVANÍ SMERNICE 2003/87/ES

1.   Podrobnosti o inštitúcii, ktorá predkladá hlásenie

1.

Meno kontaktnej osoby:

2.

Úradný titul kontaktnej osoby:

3.

Názov a oddelenie útvaru:

4.

Adresa:

5.

Medzinárodné telefónne číslo:

6.

Medzinárodné telefaxové číslo:

7.

E-mail:

2.   Príslušné orgány

Otázka 2.1 sa má zodpovedať v prvom hlásení a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

2.1.

Vypíšte zoznam príslušných orgánov a ich úloh.

3.   Pokrytie činností a zariadení

Otázky 3.1 až 3.3 sa majú zodpovedať v prvom hlásení (1) jednotlivých období obchodovania a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

3.1.

Koľko zariadení vykonáva jednotlivé činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES? Pre každú činnosť uveďte počet zariadení, ktoré boli zahrnuté jednostranne (ak také existujú).

Pri odpovedi na túto otázku použite tabuľku 1 uvedenú v časti 2 tejto prílohy. Ďalej by sa malo zohľadniť, že to isté zariadenie môže vykonávať činnosti spadajúce do rôznych podtitulov. Uveďte všetky príslušné činnosti (aj keby to malo znamenať, že zariadenie sa bude počítať viackrát).

3.2.

Koľko spaľovacích zariadení má menovitý tepelný príkon vyšší ako 20 MW, ale nižší ako 50 MW? Koľko ekvivalentov CO2 spolu vypustili tieto zariadenia v nahlasovanom období?

3.3.

Koľko zahrnutých zariadení vypúšťa ročne menej ako 10 000 ton ekvivalentov CO2, 10 000 – 25 000, 25 000 – 50 000, 50 000 – 500 000 alebo viac ako 500 000 ton ekvivalentov CO2? Ako sa percentuálne celkové emisie zahrnuté v smernici rozdeľujú do uvedených tried?

3.4.

K akým zmenám došlo v priebehu nahlasovaného obdobia v porovnaní s tabuľkou národného alokačného plánu, zapísanou v registri CITL (Community Independent Transaction Log) (noví účastníci, odstávky)?

Pri odpovedi na túto otázku použite tabuľku 2 uvedenú v časti 2 tejto prílohy.

3.5.

Boli príslušnému orgánu doručené v priebehu nahlasovaného obdobia žiadosti od prevádzkovateľov, ktorí by chceli vytvoriť združenie podľa článku 28 smernice 2003/87/ES? Ak áno, na ktorú činnosť v prílohe I sa žiadosť vzťahovala?

Žiadne informácie uvedené v odpovedi na túto otázku sa nebudú zverejňovať.

3.6.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa zahrnutia zariadení a činností vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

4.   Vydávanie povolení pre zariadenia

Otázky 4.1 až 4.4 sa majú zodpovedať v prvom hlásení a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

4.1.

Aké opatrenia boli prijaté, aby sa zaistilo dodržiavanie požiadaviek na získanie povolení na emisie skleníkových plynov?

4.2.

Ako vnútroštátne právo zabezpečuje úplnú koordináciu postupu a podmienok povoľovania, ak sa týkajú viacerých príslušných orgánov? Ako sa táto koordinácia realizuje v praxi?

4.3.

Aké opatrenia sa prijali pre prípad, že zariadenia vykonávajú činnosti zahrnuté v prílohe I k smernici 96/61/ES, s cieľom zabezpečiť koordináciu podmienok a postupu udeľovania povolení s tými, ktoré sú ustanovené v uvedenej smernici? Zapracovali sa požiadavky ustanovené v článkoch 5, 6 a 7 smernice 2003/87/ES do postupov ustanovených v smernici 96/61/ES? Ak áno, ako táto integrácia prebehla?

4.4.

Ktoré právne ustanovenia, postupy a praktiky sa týkajú aktualizovania podmienok povoľovania príslušným orgánom podľa článku 7 smernice 2003/87/ES?

4.5.

Koľko povolení bolo aktualizovaných počas nahlasovaného obdobia v dôsledku zmeny charakteru alebo fungovania zariadení alebo ich predĺženia prevádzkovateľmi, ako je uvedené v článku 7 smernice 2003/87/ES? Uveďte počet aktualizovaných povolení v každej kategórii (zvýšenie kapacity, zníženie kapacity, zmena typu procesu atď.)

4.6.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa povolení pre zariadenia vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

5.   Uplatňovanie usmernení pre monitorovanie a nahlasovanie

V prvom hlásení možno nebudú k dispozícii úplné odpovede na otázky 5.1 až 5.7. Odpovedzte na uvedené otázky v prvom hlásení čo najúplnejšie.

5.1.

Aké postupy a metódy sa použili na monitorovanie emisií zo zariadení (porovnaj rozhodnutie 2004/156/ES, ktorým sa zavádzajú usmernenia pre monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov)?

Pri odpovedi na túto otázku použite tabuľku 3 uvedenú v časti 2 tejto prílohy. Informácie požadované v tabuľke 3 treba uviesť len v prípade zariadení, ktoré ročne nahlasujú vyše 500 000 ton emisií CO2 za rok.

5.2.

Ak minimálne úrovne uvedené v tabuľke 1 v časti 4.2.2.1.4 prílohy I k rozhodnutiu 2004/156/ES neboli technicky zrealizovateľné, udajte pre každé zariadenie, pri ktorom k tomu došlo, zahrnuté emisie, činnosť, kategóriu úrovne (údaje o činnosti, čistú kalorickú hodnotu, emisný faktor, oxidačný faktor alebo konverzný faktor) a prístup k monitorovaniu schválený v povolení.

Pri odpovedi na túto otázku použite stĺpce A až I v tabuľke 3 uvedenej v časti 2 tejto prílohy. Informácie požadované v tabuľke 3 treba uviesť len v prípade zariadení, ktoré ročne nahlasujú menej ako 500 000 ton emisií CO2 za rok.

5.3.

Ktoré zariadenia dočasne uplatňovali metódy úrovní, ktoré sa líšia od metód dohodnutých s príslušným orgánom?

Pri odpovedi na túto otázku použite tabuľku 4 uvedenú v časti 2 tejto prílohy..

5.4.

V koľkých zariadeniach sa uplatnilo nepretržité meranie emisií? Uveďte počet zariadení na činnosť uvedenú na zozname v prílohe I k smernici 2003/87/ES a v rámci každej činnosti na podkategóriu na základe nahlásených ročných emisií (menej ako 50 kt, 50 – 500 kt a vyše 500 kt).

Pri odpovedi na túto otázku použite tabuľku 5 uvedenú v časti 2 tejto prílohy.

5.5.

Aké množstvo CO2 sa prenieslo zo zariadení? Uveďte počet ton CO2, ktoré boli prenesené podľa časti 4.2.2.1.2 prílohy I nariadenia 2004/156/ES a počet zariadení, ktoré prenášali CO2, na každú činnosť uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES.

5.6.

Aké množstvo biomasy sa spálilo alebo použilo v procesoch? Uveďte množstvo biomasy vymedzenej v odseku 2 písm. d) v prílohe I k rozhodnutiu 2004/156/ES, ktorá bola spálená (TJ) alebo použitá (t alebo m3), pre každú činnosť uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES.

Mal by sa tu uvádzať organický podiel akéhokoľvek odpadu, ktorý bol spálený alebo použitý ako vstupný materiál.

5.7.

Aké je celkové množstvo emisií CO2 z odpadu, ktorý sa používa ako palivo alebo vstupný materiál? Predložte percentuálny rozpis takých emisií na typ odpadu.

5.8.

V prípade potreby predložte vzorky dokumentov z monitorovania a hlásení z dočasne vyradených zariadení.

Otázka 5.9 sa má zodpovedať v prvom hlásení a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

5.9.

Aké opatrenia boli prijaté na koordináciu požiadaviek na nahlasovanie s akýmikoľvek súčasnými požiadavkami na nahlasovanie s cieľom minimalizovať záťaž, ktorú nahlasovanie predstavuje pre podniky?

5.10.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa uplatňovania usmernení pre monitorovanie a nahlasovanie vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

6.   Úprava potvrdzovania

Otázky 6.1 až 6.4 sa majú zodpovedať v prvom hlásení a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

6.1.

Opíšte rámec potvrdzovania emisií zo zariadení, najmä úlohu príslušných orgánov a iných overovateľov v procese potvrdzovania.

6.2.

Predložte dokumenty, ktoré stanovujú akreditačné kritériá pre overovateľov.

Ak sú dokumenty k dispozícii na internete, stačí uviesť prepojenie na webovú lokalitu.

6.3.

Musia overovatelia akreditovaní v inom členskom štáte prejsť ďalším akreditačným procesom, kým budú môcť vykonávať potvrdzovanie? Ak áno, stručne opíšte príslušný postup a dôvod, prečo sa považuje za nevyhnutný.

6.4.

Predložte všetky inštrukcie na potvrdzovanie poskytnuté akreditovaným overovateľom a dokumenty, ktoré stanovujú mechanizmy dohľadu a zabezpečenia kvality overovateľov, ak sú k dispozícii.

Ak sú dokumenty k dispozícii na internete, stačí uviesť prepojenie na webovú lokalitu.

6.5.

Stalo sa, že by prevádzkovateľ do 31. marca nahlasovaného obdobia neposkytol hlásenie o emisiách, ktoré boli potvrdené ako uspokojivé? Ak áno, uveďte zoznam predmetných zariadení a dôvodov, prečo neboli potvrdené.

Pri odpovedi na túto otázku použite tabuľku 6 uvedenú v časti 2 tejto prílohy.

6.6.

Vykonal príslušný orgán nezávislé kontroly potvrdených hlásení? Ak áno, opíšte spôsob vykonania dodatočných kontrol a/alebo koľko hlásení sa skontrolovalo.

6.7.

Nariadil príslušný orgán správcovi registra, aby pri všetkých zariadeniach opravil potvrdené emisie za minulý rok, aby tak zabezpečil súlad s podrobnými požiadavkami stanovenými členskými štátmi podľa prílohy V k smernici 2003/87/ES?

Uveďte opravy do tabuľky 6 v časti 2.

6.8.

Existujú nejaké iné náležité informácie týkajúce sa úpravy potvrdzovania vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aké.

7.   Prevádzka registrov

Otázky 7.1 a 7.2 sa majú zodpovedať v prvom hlásení a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

7.1.

Uveďte akékoľvek zmluvné podmienky, ktoré majú podpísať majitelia účtov, a opíšte vykonanú kontrolu totožnosti osôb pred vytvorením holdingových účtov [porovnaj nariadenie (ES) č. 2216/2004 o normalizovanom a zabezpečenom systéme registrov].

7.2.

Aké poplatky sa účtujú? Podrobne rozpíšte.

7.3.

Aké kroky boli podniknuté podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2216/2004, aby sa predišlo opätovnému výskytu nezrovnalostí zistených v registri CITL?

7.4.

Zhrňte všetky bezpečnostné upozornenia súvisiace s vnútroštátnym registrom, ktoré sa vyskytli v nahlasovanom období, spôsob ich riešenia a čas potrebný na prijatie rozhodnutia.

7.5.

Uveďte počet minút v každom mesiaci nahlasovaného obdobia, počas ktorých bol štátny register nedostupný používateľom a) v dôsledku plánovaného prestoja a b) v dôsledku nepredvídaných problémov.

7.6.

Uveďte zoznam a podrobnosti o každej aktualizácii štátneho registra plánovanej v nasledujúcom nahlasovanom období.

7.7.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa prevádzky registrov vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

8.   Úprava rozdeľovania kvót – noví účastníci – odstávky

Otázky 8.1 až 8.2 sa majú zodpovedať v prvom hlásení po každom oznámení a alokačnom postupe v zmysle článkov 9 a 11 smernice 2003/87/ES:

8.1.

Pri spätnom pohľade na zavŕšený alokačný proces opíšte hlavné poznatky, ku ktorým dospeli orgány vašej krajiny, a spôsob, akým ovplyvnia váš prístup k ďalšiemu alokačnému procesu.

8.2.

Máte nejaký návrh na zlepšenie budúcich oznamovacích a alokačných procesov v EÚ ako celku?

8.3.

Koľko kvót sa rozdelilo novým účastníkom uvedeným na zozname v tabuľke 2? Uveďte totožnosť zariadenia nového účastníka a identifikačný kód transakcie, ktorý súvisí s rozdeľovaním kvót.

Pri odpovedi na túto otázku použite tabuľku 2 uvedenú v časti 2 tejto prílohy.

8.4.

Koľko kvót ostalo v rezerve ktoréhokoľvek nového účastníka na konci nahlasovaného obdobia a aký podiel pôvodnej rezervy predstavujú?

8.5.

Ak sa rozdeľovalo prostredníctvom dražby, koľko dražieb sa uskutočnilo v priebehu nahlasovaného obdobia, koľko kvót sa vydražilo na každej dražbe, aký podiel predstavujú na celkovom množstve kvót v danom období obchodovania, akú výšku mala cena kvóty na jednotlivých dražbách a ako sa využili kvóty, ktoré neboli odkúpené na dražbe? Uveďte aj zoznam identifikačných kódov transakcií spojených s rozdeľovaním vydražených kvót.

8.6.

Ako sa naložilo s kvótami, ktoré boli zadelené, ale neboli vydané zariadeniam odstaveným počas nahlasovaného obdobia?

Otázka 8.7 sa má zodpovedať v prvom hlásení po ukončení období obchodovania stanovených v článku 11 ods. 1 a 2 smernice 2003/87/ES:

8.7.

Boli kvóty, ktoré ostali v rezerve nových účastníkov po skončení obdobia obchodovania, zrušené alebo vydražené?

8.8.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa úpravy rozdeľovania kvót, nových účastníkov a odstávok vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

9.   Vzdanie sa kvót prevázdkovateľmi

9.1.

Vo všetkých prípadoch zatvorenia účtu v registri v dôsledku neexistencie jasnej perspektívy, že by sa prevádzkovateľ zariadenia vzdal ďalších kvót, opíšte, prečo takáto perspektíva neexistovala, a uveďte množstvo nerozdelených kvót.

9.2.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa vzdania sa kvót prevádzkovateľmi vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

10.   Používanie jednotiek zníženia emisií (JZE) a certifikovaných znížení emisií (CZE) v systéme Spoločenstva

Otázky 10.1 a 10.2 sa majú zodpovedať každoročne počnúc hlásením predloženým v roku 2006, pokiaľ ide o CZE, a počnúc hlásením predloženým v roku 2009, pokiaľ ide o JZE:

10.1.

Koľko CZE a JZE použili prevádzkovatelia podľa článku 11 písm. a) smernice 2003/87/ES? Uveďte zoznam osobitne pre CZE a JZE, celkový počet použitých jednotiek a celkový počet prevádzkovateľov, ktorí ich použili.

10.2.

Boli vydané také JZE a CZE, pre ktoré bol zrušený rovnaký počet kvót podľa článku 11 písm. b) bod 3) alebo 4) smernice 2003/87/ES, pretože aktivity na projektoch spoločnej realizácie (JI) alebo mechanizmu čistého rozvoja (CDM) znižujú priamo alebo nepriamo úroveň emisií zo zariadení, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice? Ak áno, udajte výšku zrušených kvót a osobitne celkový počet prevádzkovateľov, ktorých sa týka zrušenie podľa článku 11 písm. b) bodu 3 a podľa článku 11 písm. b) bodu 4.

Otázka 10.3 sa má zodpovedať v prvom hlásení a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

10.3.

Aké opatrenia sa prijali na zabezpečenie dodržiavania náležitých medzinárodných kritérií a usmernení vrátane tých, ktoré sú uvedené v záverečnej správe Svetovej komisie pre priehrady za rok 2000, v priebehu rozvoja projektov vodných elektrární s kapacitou výroby energie nad 20 MW?

10.4.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa používania JZE a CZE v systéme Spoločenstva vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

11.   Otázky súladu so smernicou

11.1.

Ak bola uložená pokuta podľa článku 16 ods. 1 za porušenie vnútroštátnych ustanovení, uveďte predmetné vnútroštátne ustanovenia a uložené pokuty.

11.2.

Uveďte mená prevádzkovateľov, ktorým boli uložené pokuty za nadmerné emisie podľa článku 16 ods. 3.

Pri odpovedi na túto otázku stačí uviesť odkaz na zverejnenie mien v zmysle článku 16 ods. 2.

11.3.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa súladu so smernicou vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

12.   Právna povaha kvót a fiškálne spracovanie

Otázky 12.1 až 12.3 sa majú zodpovedať v prvom hlásení a v nasledujúcich hláseniach, ak počas nahlasovaného obdobia došlo k zmenám:

12.1.

Aký právny štatút má kvóta v prípade vedenia účtov, finančných právnych predpisov a zdaňovania?

12.2.

Ak váš členský štát rozdelí kvóty inak ako zadarmo, uveďte ako (napr. spôsob vykonania dražby).

12.3.

Ak váš členský štát rozdelí kvóty za platbu, je pri tejto transakcii splatná DPH?

12.4.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa právnej povahy kvót a ich fiškálneho spracovania vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

13.   Prístup k informáciám podľa článku 17

13.1.

Kde sa rozhodnutia o rozdelení kvót, informácie o činnostiach na projektoch, na ktorých sa zúčastňuje členský štát, alebo ktoré umožňujú účasť súkromným aj verejným subjektom, a hlásenia o emisiách požadované v zmysle povolenia na emisie skleníkových plynov a vedené u príslušného orgánu, sprístupňujú verejnosti?

13.2.

Existuje nejaká iná náležitá informácia týkajúca sa prístupu k informáciám podľa článku 17 vo vašej krajine? Ak áno, uveďte aká.

14.   Všeobecné zistenia

14.1.

Existujú vo vašej krajine nejaké osobitné otázky súvisiace s vykonávaním, ktoré vyvolávajú obavy? Ak áno, uveďte aké.

Časť 2

Tabuľka 1

Počet zariadení na činnosť z prílohy I

 

Členský štát:

 

Nahlasované obdobie:


Činnosti z prílohy I

Počet zariadení (2)

Činnosti v sektore energetiky

E1

Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom vyše 20 MW (okrem zariadení na nebezpečný alebo komunálny odpad)

 

E2

Rafinérie minerálnych olejov

 

E3

Koksovacie pece

 

Výroba a spracovanie železných kovov

F1

Zariadenia na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sulfidických rúd)

 

F2

Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (prvotná alebo druhotná tavba) vrátane kontinuálneho odlievania, s kapacitou vyše 2,5 tony za hodinu

 

Minerálny priemysel

M1

Zariadenia na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou vyše 500 ton za deň alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou vyše 50 ton za deň alebo v iných vysokých peciach s výrobnou kapacitou vyše 50 ton za deň

 

M2

Zariadenia na výrobu skla vrátane skleného vlákna s kapacitou tavenia vyše 20 ton za deň

 

M3

Zariadenia na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tehál, dlaždíc, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou vyše 75 ton za deň a/alebo s kapacitou pece vyše 4 m3 a s hustotou zavážania pecí vyše 300 kg/m3

 

Iné činnosti

 

Priemyselné závody na výrobu

 

O1

a)

buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov

 

O2

b)

papiera a lepenky s výrobnou kapacitou vyše 20 ton denne

 


Tabuľka 2

Zmeny zoznamu zariadení

 

Členský štát:

 

Nahlasované obdobie:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Zariadenie

Prevádzkovateľ

Hlavná činnosť z prílohy I (3)

Iné činnosti z prílohy I (3)

Hlavná činnosť mimo prílohy I (4)

Zmena v porovnaní so zariadeniami zahrnutými do NAP (5)

Pridelené alebo vydané kvóty (6)

Identifikačný kód transakcie (7)

ID kód povolenia

ID kód zariadenia

Názov

Množstvo

Rok(-y)

 

 

 

 

 


Tabuľka 3

Uplatnené metódy monitorovania (len pri zariadeniach s nahlásenými ročnými emisiami CO2 vyše 500 000 ton za rok a pri zariadeniach, pri ktorých nebolo technicky zrealizovateľné použiť minimálne úrovne uvedené v tabuľke 1 časti 4.2.2.1.4 rozhodnutia 2004/156/ES)

 

Členský štát:

 

Nahlasovaný rok:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Zvolená úroveň (10)

Hodnota (12)

Zariadenie

Celkové ročné emisieb (9)

Údaje o činnosti

Emisný faktor

Čistá kalorická hodnota

Oxidačný faktor

Typ paliva alebo činnosti (11)

Emisný faktor

Čistá kalorická hodnota

Oxidačný faktor

ID kód povolenia

ID kód zariadenia

Hlavná činnosť z prílohy I (8)

t CO2

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Hodnota

Jednotka (13)

Hodnota

Jednotka (14)

%

 

 

 

 

 


Tabuľka 4

Dočasná zmena metódy monitorovania

 

Členský štát:

 

Nahlasovaný rok:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Zariadenie

činnosť z prílohy I (15)

Celkové ročné emisie

Ovplyvnený parameter monitorovania (16)

Pôvodná schválená metóda

Dočasne uplatňovaná metóda

Dôvod dočasnej zmeny (17)

Obdobie dočasného pozastavenia až do obnovy primeranej metódy úrovne

Začiatok

Koniec

ID kód povolenia

ID kód zariadenia

t CO2

Úroveň

Úroveň

Mesiac/rok

Mesiac/rok

 

 

 

 

 


Tabuľka 5

Počet zariadení, ktoré uplatňujú nepretržité meranie emisií

 

Členský štát:

 

Nahlasovaný rok:


A

B

C

D

Hlavná činnosť z prílohy I (18)

< 50 000 t CO2e

50 000 až 500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Tabuľka 6

Hlásenia emisií v zmysle článku 14 ods. 3, ktoré neboli potvrdené ako uspokojivé

 

Členský štát:

 

Nahlasovaný rok:


A

B

C

D

E

F

G

Zariadenie

Nahlásené emisie zo zariadení

Odstúpené kvóty

Kvóty blokované na holdingovom účte prevádzkovateľa

Dôvod nepotvrdenia hlásenia emisií (19)

Opravy potvrdených emisií príslušným orgánom

ID kód povolenia

ID kód zariadenia

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  Ak nie je možné poskytnúť úplné údaje v prvom hlásení, uveďte odhad a postúpte úplné údaje v druhom hlásení.

(2)  Rovnaké zariadenie môže vykonávať činnosti, ktoré spadajú do rôznych podtitulov. Mali by sa uvádzať všetky náležité činnosti (aj keby to malo znamenať, že sa zariadenie započíta viackrát).

(3)  Rovnaké zariadenie môže vykonávať činnosti, ktoré spadajú do rôznych podtitulov. Mali by sa uvádzať všetky náležité činnosti. Pri činnostiach z prílohy I použite kódy uvedené na zozname v tabuľke 1.

(4)  Hlavná činnosť zariadenia sa môže odlišovať od činnosti z prílohy I. Vyplňte tam, kde je to vhodné.

(5)  Uveďte „nový účastník“ alebo „odstávka“.

(6)  Pri nových účastníkoch uveďte roky, pre ktoré bolo pridelené uvedené množstvo kvót. Pri odstávkach uveďte kvóty vydané v priebehu zvyšného obdobia obchodovania.

(7)  Pri nových účastníkoch uveďte kód spojený s prideľovaním kvót.

(8)  Rovnaké zariadenie môže vykonávať činnosti, ktoré spadajú do rôznych podtitulov. Mala by sa uviesť hlavná činnosť z prílohy I. Pri činnostiach z prílohy I použite kódy uvedené na zozname v tabuľke 1.

(9)  Pokiaľ možno potvrdené emisie, inak emisie nahlásené prevádzkovateľom.

(10)  Vypĺňa sa, len ak sú emisie vypočítané.

(11)  Čierne uhlie, zemný plyn, oceľ, vápno atď. Použite na každé palivo a činnosť samostatný riadok, ak sa na jedno zariadenie vzťahuje viac ako jedno palivo alebo činnosť.

(12)  Kolónky J až N sa vypĺňajú pre zariadenia s oznámenými emisiami CO2 viac než 500 000 ton za rok.

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg atď.

(14)  kJ/kg, kJ/m3 atď.

(15)  Rovnaké zariadenie môže vykonávať činnosti, ktoré spadajú do rôznych podtitulov. Mala by sa uviesť hlavná činnosť. Použite kódy činností z prílohy I uvedené na zozname v tabuľke 1.

(16)  Použite tento kľúč k označeniam: údaje o činnosti (AD), čistá kalorická hodnota (NCV), emisný faktor (EF), údaje o zložení (CD), oxidačný faktor (OF), konverzný faktor (CF); ak sú ovplyvnené viaceré hodnoty jedného zariadenia, vyplňte pre každú hodnotu jeden riadok.

(17)  Použite tento kľúč k označeniam: zlyhanie meracích prístrojov (FMD), dočasný nedostatok údajov (TLD), zmeny v zariadení, type paliva atď. (CIF), iné (upresnite).

(18)  Opis kódov činností z prílohy I nájdete v tabuľke 1. Ak zariadenie vykonáva viac ako jednu činnosť, malo by sa započítavať iba raz pod svojou hlavnou činnosťou z prílohy I.

(19)  a) Použite tento kľúč k označeniam: nahlásené údaje obsahujú nezrovnalosti (NFI), údaje neboli zozbierané v súlade platnými vedeckými normami (NASS), náležité záznamy o zariadeniach nie sú úplné a/alebo konzistentné (RNC), overovateľovi nebol poskytnutý prístup na všetky miesta a k informáciám súvisiacim s predmetom potvrdenia (VNA), hlásenie nebolo vypracované (NR), iné (upresnite).


19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/55


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. mája 2005,

ktorým sa povoľujú metódy klasifikácie trupov ošípaných v Maďarsku

[oznámené pod číslom K(2005) 1448]

(Iba maďarský text je autentický)

(2005/382/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica Spoločenstva na klasifikáciu trupov z ošípaných (1), najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa stanovuje, že pri klasifikácii trupov ošípaných je potrebné odhadom určiť obsah chudého mäsa v súlade so štatisticky osvedčenými metódami posudzovania založenými na fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí trupu ošípanej. Schválenie klasifikačných metód podlieha dodržaniu maximálnej tolerancie štatistickej chyby v posudzovaní. Táto tolerancia sa uvádza v článku 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva na klasifikáciu trupov ošípaných (2).

(2)

Maďarská vláda požiadala Komisiu o povolenie štyroch metód klasifikácie trupov ošípaných, pričom vo forme druhej časti protokolu stanoveného v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85 predložila výsledky pokusných pitiev, ktoré boli vykonané pred dňom pristúpenia.

(3)

Na základe posúdenia tejto žiadosti sa dospelo k názoru, že podmienky na schválenie týchto klasifikačných metód sú splnené.

(4)

V článku 2 nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa stanovuje, že členské štáty môžu dostať povolenie na zabezpečenie prezentácie trupov ošípaných, ktorá sa líši od štandardnej prezentácie stanovenej v tom istom článku, ak si takúto výnimku vyžaduje obchodná prax alebo technické požiadavky.

(5)

Tradičná prezentácia trupov ošípaných a následná obchodná prax v Maďarsku vyžaduje prezentáciu tiel s vnútorným tukom a bránicou. Uvedené skutočnosti by sa mali zohľadniť pri upravovaní zaznamenanej hmotnosti na hmotnosť tela pre štandardnú prezentáciu.

(6)

Nepovoľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani klasifikačných metód iba na základe nového rozhodnutia Komisie prijatého na základe nadobudnutých skúseností. Z uvedeného dôvodu je možné zrušiť toto povolenie.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podľa nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa na klasifikáciu trupov ošípaných v Maďarsku týmto povoľuje používanie týchto metód:

a)

prístroje Fat-O-Meater FOM S70 a Fat-O-Meater FOM S71 a s nimi súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 1 prílohy;

b)

prístroj Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 2 prílohy;

c)

prístroj Ultra FOM 200 a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 3 prílohy;

d)

prístroj Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM) a s ním súvisiace metódy posudzovania, podrobne opísané v časti 4 prílohy.

Pokiaľ ide o prístroj Ultra FOM 200 uvedený v prvom odseku písm. c), je stanovené, že po ukončení merania musí byť možné na trupe ošípanej skontrolovať, že prístroj meral hodnoty SZ1 a SZ2 v mieste uvedenom v prílohe časť 3 bod 3. Zodpovedajúce označenie merania príslušného miesta sa musí vykonať súčasne s meraním.

Článok 2

Bez ohľadu na opis štandardnej prezentácie uvedený v článku 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 3220/84 nie je pred vážením a klasifikáciou trupov ošípaných potrebné z trupov odstrániť vnútorný tuk a bránicu. S cieľom určiť predbežnú cenu za trup ošípanej na porovnateľnom základe sa zaznamenaná hmotnosť trupu za tepla zníži:

a)

v prípade bránice o 0,35 %;

b)

v prípade vnútorného tuku o 1,68 %.

Článok 3

Nepovoľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani metód posudzovania.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Maďarskej republike.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3127/94 (Ú. v. ES L 330, 21.12.1994, s. 43).


PRÍLOHA

METÓDY KLASIFIKÁCIE TRUPOV OŠÍPANÝCH V MAĎARSKU

Časť 1

FAT-O-MEATER FOM S70 A FAT-O-MEATER FOM S71

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístrojov Fat-O-Meater FOM S70 a Fat-O-Meater FOM S71.

2.

Súčasťou prístrojov je sonda s priemerom šesť milimetrov, ktorá obsahuje optickú sondu typu Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ a jej operačná vzdialenosť je od 5 do 105 milimetrov. Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača typu S70 a S71 prevedú do odhadnutého obsahu chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

kde:

Image

=

je odhadovaný obsah chudého mäsa (v percentách)

SZ1

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P1 (8 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým bedrovým stavcom)

SZ2

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

H2

=

je hrúbka svaloviny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

W

=

hmotnosť trupu v teplom stave (kg).

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

Časť 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM)“.

2.

Prístroj je rovnaký ako prístroj opísaný podľa bodu 2 časť 1. Prístroj UNIFOM sa však líši od prístroja FOM vzhľadom na počítačové a softvérové vybavenie pre zvážený profil z optickej sondy. UNIFOM nie je spojený s vážiacim prístrojom.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 × SZ2 + 0,283 × H2

kde:

Image

=

je odhadovaný obsah chudého mäsa (v percentách)

SZ1

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P1 (8 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým bedrovým stavcom)

SZ2

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

H2

=

je hrúbka svaloviny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (6 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom).

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

Časť 3

ULTRA FOM 200

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „Ultra FOM 200“.

2.

Súčasťou prístroja je ultrazvuková sonda s 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Ultrazvukový signál sa digitalizuje, uloží a spracuje mikroprocesorom (typ Intel 80 C 32). Výsledky meraní sa pomocou prístroja Ultra-FOM prepočítajú do odhadovaného obsahu chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta na základe tohto vzorca:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

kde:

Image

=

je odhadovaný obsah chudého mäsa (v percentách)

SZ1

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P1 (7 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým bedrovým stavcom)

SZ2

=

je hrúbka chrbtovej slaniny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (7 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

H2

=

je hrúbka svaloviny nameraná v milimetroch v meranom bode P2 (7 cm od stredovej čiary trupu medzi tretím a štvrtým posledným rebrom)

W

=

hmotnosť trupu v teplom stave (kg).

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.

Časť 4

PLNE AUTOMATICKÁ KLASIFIKÁCIA ULTRAZVUKOM (AUTOFOM)

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „AUTOFOM (Fully automatic ultrasonic carcase grading)“.

2.

Tento prístroj je vybavený 16 ultrazvukovými prevodníkmi s 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP) s 25 mm operačnou vzdialenosťou medzi prevodníkmi.

Ultrazvukový údaj obsahuje merania hrúbky chrbtovej slaniny a svaloviny.

Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača prevedú do odhadovaného obsahu chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa trupu ošípanej sa vypočíta zo 60 bodov merania na základe tohto vzorca:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

kde:

Image

=

je odhadované percento chudého mäsa

x1, x2 ….x60 sú premenné merané pomocou prístroja AUTOFOM.

4.

Opis bodov merania a štatistickej metódy možno nájsť v časti II maďarského protokolu, ktorý bol odovzdaný Komisii v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85.

Vzorec platí pre trup s hmotnosťou od 50 do 120 kg.


EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Dozorný orgán EZVO

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/59


ODPORÚČANIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 65/04/COL

z 31. marca 2004

týkajúce sa koordinovaného programu úradných kontrol krmív na rok 2004

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 109 a jej protokol 1,

so zreteľom na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora a najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. b) a jej protokol 1,

so zreteľom na akt uvedený v bode 31a kapitoly II prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995 stanovujúca zásady pri organizácii úradných kontrol v oblasti výživy zvierat (1)) v znení zmien a doplnení a v úprave podľa protokolu 1 a najmä článku 22 ods. 3 Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

keďže:

(1)

V záujme správneho fungovania Európskeho hospodárskeho priestoru je potrebné pripraviť koordinované programy zamerané na kontrolu krmív v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru s cieľom zlepšiť jednotné zavedenie úradných kontrol v štátoch patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru.

(2)

Tieto programy by mali klásť dôraz na súlad s príslušnými právnymi predpismi platnými podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore a na ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat.

(3)

Výsledky súčasného zavedenia národných programov a koordinovaných programov môžu byť zdrojom informácií a skúseností, na ktorých možno založiť budúcu kontrolnú činnosť a právne predpisy v tejto oblasti.

(4)

Hoci akt uvedený v bode 33 kapitoly II prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (smernica 2002/32/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (2)) zavádza maximálny povolený obsah aflatoxínu B1 v krmivách, k dispozícii nie sú žiadne platné právne predpisy vychádzajúce z Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktoré by stanovovali normy pre iné mykotoxíny, ako je ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizíny. Zhromažďovanie údajov o prítomnosti týchto mykotoxínov pomocou náhodných odberov vzoriek by mohlo byť zdrojom užitočných informácií pri hodnotení situácie na účely ďalšieho rozvoja právnych predpisov. Okrem toho sú niektoré krmivá, ako obilniny a olejové semená, osobitne náchylné na kontamináciu mykotoxínmi vzhľadom na podmienky zberu, uskladňovania a dopravy. Keďže koncentrácia mykotoxínov sa každoročne mení, je vhodné zhromažďovať údaje o všetkých mykotoxínoch počas niekoľkých za sebou idúcich rokov.

(5)

Predchádzajúce kontroly prítomnosti antibiotík a kokcídiostatík v niektorých krmivách, kde tieto látky nie sú povolené, naznačujú, že tieto druhy priestupkov sa ešte stále vyskytujú. Tieto nálezy, ako aj citlivosť problematiky oprávňujú na ďalšie pokračovanie kontrol.

(6)

Účasť Nórska a Islandu v programoch, ktoré sú opísané v prílohe II k tomuto odporúčaniu a týkajú sa látok, ktoré nie sú povolené ako prísady do krmív, bude potrebné prehodnotiť vzhľadom na ich vyňatie z kapitoly II prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

(7)

Je dôležité zabezpečiť účinné dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu, ako je ustanovené v príslušných právnych predpisoch EHP.

(8)

Prípad kontaminácie kŕmneho a potravinového reťazca octanom medroxyprogesterónu (MPA) upozornil na význam výberu dodávok z hľadiska bezpečnosti krmív. Niektoré zložky krmív sú vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva, iných druhov priemyslu alebo ťažby minerálov. Zdroj kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu a použité metódy spracovania môžu mať mimoriadny význam z hľadiska bezpečnosti týchto produktov. Z tohto dôvodu by kompetentné orgány pri vykonávaní svojich kontrol mali zvážiť tento aspekt.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto odporúčaní sú v súlade s názorom Výboru EZVO pre rastlinné a živočíšne krmivá, ktorý pomáha dozornému orgánu EZVO,

ODPORÚČA ŠTÁTOM EZVO:

1.

Uskutočniť v roku 2004 koordinovaný program zameraný na kontrolu:

a)

koncentrácie mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizínov) v krmivách s uvedením použitých analytických metód; postup pri odbere vzoriek by mal zahŕňať náhodný aj cielený odber vzoriek; v prípade cieleného odberu musia vzorky predstavovať kŕmny materiál, ktorý je podozrivý z vyššej koncentrácie mykotoxínov, ako sú obilné zrná, olejové semená, ovocie s obsahom oleja, výrobky z nich, vedľajšie produkty a kŕmne materiály skladované dlhodobo alebo prevážané po mori na dlhšiu vzdialenosť; o výsledkoch kontrol by mala byť podaná správa podľa vzoru uvedeného v prílohe I;

b)

prítomnosti niektorých liečiv, ktoré môžu, ale nemusia byť povolené ako prísady do krmiva pre niektoré živočíšne druhy a kategórie, vo vopred pripravených zmesiach bez liekov a zložených krmivách, v ktorých tieto liečivá nie sú povolené; kontroly musia byť zamerané na prítomnosť tých liečiv vo vopred pripravených zmesiach a zložených krmivách, kde kompetentný orgán predpokladá vyššiu pravdepodobnosť zistenia nekalých praktík; o výsledkoch kontrol by mala byť podaná správa podľa vzoru uvedeného v prílohe II;

c)

zavedenia obmedzení výroby a používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu, ako je uvedené v prílohe III;

d)

postupov výrobcov zložených krmív pri výbere a hodnotení ich dodávok kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu a postupov zameraných na zaručenie kvality a bezpečnosti týchto zložiek, ako je uvedené v prílohe IV.

2.

Zahrnúť výsledky koordinovaného kontrolného programu zavedeného v odseku 1 do samostatnej kapitoly výročnej správy o kontrolných aktivitách, ktorá sa predloží Dozornému orgánu EZVO do 1. apríla 2005 v súlade s článkom 22 ods. 2 smernice 95/53/ES a s najnovšou verziou harmonizovaného vzoru na podávanie správ.

V Bruseli 31. marca 2004

Za Dozorný orgán EZVO

Bernd HAMMERMAN

člen kolégia

Niels FENGER

riaditeľ


(1)  Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/46/ES (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/8/ES (Ú. v. EÚ L 27, 29.1.2005, s. 44).


PRÍLOHA I

Koncentrácia niektorých mykotoxínov (aflatoxínu B1, ochratoxínu A, zearalenónu, deoxynivalenolu, fumonizínov) v krmivách

Jednotlivé výsledky všetkých skúmaných vzoriek; vzor na podávanie správ podľa odseku 1 písm. a)

Krmivá

Odber vzoriek (náhodný alebo cielený)

Druh a koncentrácia mykotoxínov (μg/kg vzhľadom na krmivo s vlhkosťou 12 %)

Druh

Krajina pôvodu

Aflatoxín B1

Ochratoxín A

Zearalenón

Deoxynivalenol

Fumonizíny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentný orgán by mal tiež uviesť:

opatrenia podniknuté po zistení prekročenia maximálnych hladín aflatoxínu B1,

použité analytické metódy,

medze detekcie.


(1)  Koncentrácia fumonizínov zahŕňa celkovú koncentráciu fumonizínov B1, B2 a B3.


PRÍLOHA II

Prítomnosť niektorých látok, ktoré nie sú povolené ako prísady do krmív

Niektoré antibiotiká, kokcídiostatiká a iné látky môžu byť legálne prítomné ako prísady vo vopred pripravených zmesiach a zložených krmivách pre niektoré druhy a kategórie zvierat, ak sú povolené podľa aktu uvedeného v bode 1 kapitoly II Dohody o Európskom hospodárskom priestore (smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1)).

Prítomnosť nepovolených látok v krmivách sa považuje za priestupok.

Z nasledovných látok je potrebné vybrať látky podliehajúce kontrole:

1.

Látky povolené ako prísady do krmív len pre niektoré živočíšne druhy a kategórie:

 

avilamycín

 

dekochinát

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginón bromid

 

lasalocid A sodný

 

maduramicín amónny alfa

 

monenzín sodný

 

narazín

 

narazín – nikarbazín

 

robenidín chlorid

 

salinomycín sodný

 

semduramicín sodný

2.

Látky, ktoré už nie sú povolené ako prísady do krmív:

 

amprolium

 

amprolium/etopabát

 

arprinocid

 

avoparcín

 

karbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metylbenzochát

 

nikarbazín

 

nifursol

 

olachindox

 

ronidazol

 

spiramycín

 

tetracyklíny

 

tylozín fosfát

 

virginiamycín

 

zinkový bacitracín

 

iné antimikrobiálne látky

3.

Látky, ktoré nikdy neboli povolené ako prísady do krmiva:

iné látky

Individuálne výsledky nevyhovujúcich vzoriek; vzor na podávanie správ podľa odseku 1 písm. b)

Druh krmiva

(živočíšny druh a kategória)

Zistená látka

Zistená koncentrácia

Dôvod priestupku (2)

Podniknuté opatrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentný orgán musí taktiež uviesť:

celkový počet skontrolovaných vzoriek,

názvy látok, ktorých prítomnosť bola preskúmaná,

použité analytické metódy,

medze detekcie.


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

(2)  Dôvod prítomnosti nepovolenej látky v krmive, zistený po preskúmaní kompetentným orgánom.


PRÍLOHA III

Obmedzenia týkajúce sa výroby a používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 až 13 a článok 15 smernice 95/53/ES, by štáty EZVO v roku 2004 mali uskutočniť koordinovaný kontrolný program s cieľom určiť, či boli dodržané obmedzenia týkajúce sa výroby a používania kŕmnych materiálov živočíšneho pôvodu.

Najmä kvôli zabezpečeniu efektívneho uplatnenia zákazu kŕmenia niektorých živočíchov spracovanými živočíšnymi bielkovinami, ako je ustanovené v prílohe IV aktu uvedeného v bodoch 7, 1, 12 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií] (1) musia štáty EZVO zaviesť špecifický kontrolný program, ktorý bude spočívať v cielených kontrolách. V súlade s článkom 4 smernice 95/53/ES tento kontrolný program musí byť založený na rizikovej stratégii zahŕňajúcej všetky štádiá výroby a všetky miesta, kde sa krmivo vyrába, s krmivom manipuluje a kde sa ním kŕmia zvieratá. Štáty EZVO musia venovať osobitnú pozornosť definícii kritérií týkajúcich sa rizika. Význam každého kritéria musí odrážať mieru rizika. Frekvencia kontrol a počet vzoriek analyzovaných na jednotlivých miestach musí zodpovedať súhrnnému významu, ktorý sa týmto miestam pripisuje.

Pri príprave kontrolného programu je potrebné vziať do úvahy nasledujúce miesta a kritériá:

Miesta

Kritériá

Význam

Výrobne krmiva

Dvojprúdové výrobne krmiva vyrábajúce zložené krmivo pre prežúvavcov a zložené krmivo pre neprežúvavcov so zníženým obsahom spracovaných živočíšnych bielkovín

Výrobne krmiva, u ktorých sa v minulosti vyskytlo alebo predpokladalo nesplnenie požiadaviek

Výrobne krmiva s veľkým množstvom dovezeného krmiva s vysokým obsahom bielkovín, ako je rybacia múčka, sójová múčka, kukuričná gluténová múčka a bielkovinové koncentráty

Výrobne krmiva s veľkou produkciou zloženého krmiva

Riziko skríženej kontaminácie v dôsledku interných prevádzkových postupov (použitie síl, kontrola účinného oddelenia výrobných liniek, kontrola zložiek, interné laboratórium, postupy pri odbere vzoriek a pod.)

 

Hraničné kontrolné body a iné miesta vstupu do Európskeho hospodárskeho priestoru

Veľký/malý objem dovezeného krmiva

Krmivá s vysokým obsahom bielkovín

 

Farmy

Domáce výrobne zmesí používajúce znížený obsah spracovaných živočíšnych bielkovín

Farmy chovajúce prežúvavce a iné druhy zvierat (riziko krížového kŕmenia)

Farmy nakupujúce krmivo vo veľkých množstvách

 

Predajcovia

Sklady a priestory na prechodné uchovávanie krmiva s vysokým obsahom bielkovín

Vysoký objem obchodovania s krmivom vo veľkých množstvách

Predajcovia zložených krmív vyrobených v zahraničí

 

Mobilné výrobne zmesí

Výrobne zmesí vyrábajúce krmivá pre prežúvavce aj neprežúvavce

Výrobne zmesí, u ktorých sa v minulosti vyskytlo alebo predpokladalo nesplnenie požiadaviek

Výrobne zmesí, spracúvajúce krmivá s vysokým obsahom bielkovín

Výrobne zmesí s vysokou produkciou krmív

Dodávka krmív veľkému počtu fariem vrátane fariem chovajúcich prežúvavce

 

Dopravné prostriedky

Vozidlá používané na prevoz spracovaných živočíšnych bielkovín a krmív

Vozidlá u ktorých sa v minulosti vyskytlo alebo predpokladalo nesplnenie požiadaviek

 

Štáty EZVO môžu do 30. apríla 2004 predložiť Dozornému orgánu EZVO svoje vlastné hodnotenie rizík, v ktorom zohľadnia aj iné miesta a kritériá.

Odber vzoriek sa musí zamerať na dávky alebo udalosti, pri ktorých je najväčšia pravdepodobnosť skríženej kontaminácie zakázanými spracovanými bielkovinami (prvá dávka po prevoze krmív obsahujúcich živočíšne proteíny zakázané v tejto dávke, technické problémy alebo zmeny výrobnej linky, zmeny v skladovacích zásobníkoch alebo silách určených pre materiál vo veľkom množstve).

Minimálny počet kontrol za 1 rok v štáte EZVO je 10 na každých 100 000 ton vyrobeného zloženého krmiva. Minimálny počet úradných kontrol za 1 rok v štáte EZVO je 20 na každých 100 000 ton vyrobeného zloženého krmiva. Do schválenia alternatívnych metód sa na analýzu vzoriek použije mikroskopická identifikácia a stanovovanie opísané v smernici Komisie 98/88/ES z 13. novembra 1998, ktorou sa ustanovujú pravidlá na mikroskopickú identifikáciu a stanovenie komponentov živočíšneho pôvodu na účely úradných kontrol krmív (2). Prítomnosť zakázaných zložiek živočíšneho pôvodu v krmivách sa považuje za priestupok voči zákazu týkajúceho sa krmív.

Výsledky kontrolných programov je potrebné oznámiť Dozornému orgánu EZVO pomocou týchto formátov:

Súhrn kontrol týkajúcich sa obmedzení výroby a používania krmív živočíšneho pôvodu (kŕmenie zakázanými spracovanými živočíšnymi bielkovinami)

A.   Vykonané kontroly

Štádium

Počet kontrol zahŕňajúcich kontroly prítomnosti spracovaných živočíšnych bielkovín

Počet priestupkov skôr zistený pri kontrolách ako pri laboratórnom vyšetrení

Dovoz kŕmnych materiálov

 

 

Uskladnenie kŕmnych materiálov

 

 

Výrobne krmiva

 

 

Domáce výrobne zmesí/mobilné výrobne zmesí

 

 

Prechodné uskladnenie krmív

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

Farmy chovajúce neprežúvavce

 

 

Farmy chovajúce prežúvavce

 

 

Iné: …

 

 


B.   Odber vzoriek a vyšetrenie kŕmnych materiálov a zložených kŕmnych materiálov na prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín

Miesta

Počet úradných vzoriek vyšetrených na prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín

Počet nevyhovujúcich vzoriek

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín získaných zo suchozemských zvierat

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín získaných z rýb

Kŕmne materiály

Zložené krmivá

Kŕmne materiály

Zložené krmivá

Zložené krmivá

Zložené krmivá

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

pre prežúvavce

pre neprežúvavce

Počas dovozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobne krmív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prechodné uskladnenie/sklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravné prostriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domáce výrobne zmesí/mobilné výrobne zmesí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na farme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Súhrn zakázaných spracovaných živočíšnych bielkovín nachádzajúcich sa vo vzorkách krmív určených pre prežúvavce

 

Mesiac odberu vzorky

Druh, stupeň a pôvod kontaminácie

Uplatnené sankcie (alebo iné opatrenia)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem toho musia štáty EZVO vykonať analýzu tukov a rastlinných olejov, ktoré sú určené na výrobu krmív, z hľadiska prítomnosti stopového množstva kostí, pričom výsledky týchto analýz musia byť zahrnuté v správe, na ktorú sa odvoláva odsek 2 tohto odporúčania.


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 45.


PRÍLOHA IV

Postupy pri výbere a hodnotení dodávok kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu

Kompetentné orgány musia identifikovať a stručne opísať postupy výrobcov zložených krmív, ktoré sa použili pri výbere a hodnotení dodávok kŕmnych materiálov priemyselného pôvodu. Niektoré postupy sa môžu týkať predchádzajúceho ustanovenia charakteristík alebo požiadaviek kladených na dodávané produkty alebo na dodávateľov. Iné postupy sa môžu týkať vlastných kontrol zameraných na overenie splnenia niektorých parametrov výrobcami zložených krmív pri preberaní dodávok.

Pri každom identifikovanom postupe (postup pri výbere a hodnotení dodávok) musia kompetentné orgány uviesť výhody a nevýhody uplatnenia daného postupu z hľadiska bezpečnosti krmív. Po zvážení možných rizík musia kompetentné orgány nakoniec zhodnotiť, či je daný postup prijateľný, nedostatočný alebo neprijateľný z hľadiska zaručenia bezpečnosti krmív, pričom súčasne musia uviesť dôvody vedúce k uvedenému záveru.

Hodnotenie postupov

Postup (krátky popis vrátane kritérií na prijatie alebo zamietnutie kŕmnych materiálov)

Výhody

Nevýhody

Hodnotenie prijateľnosti postupov

 

 

 

 

 

 

 

 


Korigendá

19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/68


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 718/2005 z 12. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

(Tento text zrušuje a náhradza text, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie L 121 z 13. mája 2005, s. 64 )

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 718/2005

z 12. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi (1), najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Česká republika určila orgán Spoločenstva a informovala o tom Komisiu. Komisia dospela k záveru, že bol poskytnutý dostatočný dôkaz o tom, že tento orgán je schopný spoľahlivo, včas, efektívne a primerane plniť úlohy, ktoré vyžadujú kapitoly II, III a V nariadenia (ES) č. 2368/2002.

(2)

Spojené kráľovstvo informovalo Komisiu o podrobnostiach týkajúcich sa novej adresy pre jeho orgán Spoločenstva.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 22 nariadenia (ES) č. 2368/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2368/2002 sa týmto nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2005

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie

PRÍLOHA

‚PRÍLOHA III

Zoznam príslušných orgánov členských štátov a ich úlohy, ako sú uvedené v článkoch 2 a 19

BELGICKO

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

tel. (32-3) 206 94 70

fax (32-3) 206 94 90

e-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

V Belgicku sa kontroly dovozov a vývozov neopracovaných diamantov, požadované nariadením (ES) č. 2368/2002, a colné odbavovanie uskutočnia iba v:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČESKÁ REPUBLIKA

 

V Českej republike sa kontroly dovozov a vývozov neopracovaných diamantov, požadované nariadením (ES) č. 2368/2002, a colné odbavovanie uskutočnia iba v:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax: (420-2) 61 33 38 70

e-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NEMECKO

 

V Nemecku sa sa kontroly dovozov a vývozov neopracovaných diamantov, požadované nariadením (ES) č. 2368/2002, a colné odbavovanie uskutočnia iba v tomto orgáne:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel.: (49-6781) 56 27 - 0

Fax: (49-6781) 56 27 - 19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

Na účely článku 5 ods. 3, článkov 6, 9, 10, článku 14 ods. 3, článkov 15 a 17 tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä povinností podávať správy Komisii, ako príslušný nemecký orgán bude konať tento orgán:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel.: (44-207) 008 6903

Fax: (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk’


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 522/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 2.4.2005, s. 8).