ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 123

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
17. mája 2005


Obsah

 

II.   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. marca 2005, ktorým sa vykonáva smernica Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k uvedenej smernici [oznámené pod číslom K(2005) 463]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II. Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

17.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/1


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. marca 2005,

ktorým sa vykonáva smernica Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k uvedenej smernici

[oznámené pod číslom K(2005) 463]

(Text s významom pre EHP)

(2005/366/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 95/64/ES z 8. decembra 1995 o štatistických výkazoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (1), najmä na jej článok 4 ods. 1 a článok 12,

keďže:

(1)

Na rozlíšenie zberu údajov o cestujúcich na rekreačných plavbách sú potrebné dodatočné štatistické premenné, definície a štruktúra súborov štatistických údajov.

(2)

Je potrebné upraviť klasifikáciu druhu tovaru, aby sa zabezpečila jasná definícia rozsahu štatistických údajov.

(3)

Nomenklatúru týkajúcu sa námorných pobrežných oblastí a nomenklatúru vzťahujúcu sa k štátu registrácie plavidiel je potrebné prispôsobiť technickému pokroku.

(4)

V súlade s prvou zarážkou článku 12 smernice 95/64/ES môže Komisia prispôsobiť obsah príloh k tejto smernici. Smernica 95/64/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

V súlade s článkom 4 smernice 95/64/ES môže Komisia vypracovať a aktualizovať zoznam prístavov kódovaných a klasifikovaných podľa krajín a námorných pobrežných oblastí.

(6)

Zoznam prístavov sa uvádza v rozhodnutí Komisie 98/385/ES z 13. mája 1998 o pravidlách pre vykonávanie smernice Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (2).

(7)

Zoznam prístavov je potrebné aktualizovať. Rozhodnutie Komisie 98/385/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť.

(8)

Rozhodnutie Komisie 2000/363/ES z 28. apríla 2000 o pravidlách pre vykonávanie smernice Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (3) zmenilo a doplnilo prílohy II, IV, V a VIII k smernici 95/64/ES a zoznam prístavov vypracovaný v prílohe II k rozhodnutiu 98/385/ES. Je možné ho preto zrušiť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom z 19. júna 1989, ktorým sa zriaďuje Výbor pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I, II, IV, V, VI a VIII k smernici 95/64/ES sa nahrádzajú prílohami I, II, III, IV, V a VI k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Zoznam prístavov vypracovaný v prílohe II k rozhodnutiu 98/385/ES sa nahrádza aktualizovaným zoznamom prístavov kódovaných a klasifikovaných podľa krajín a námorných pobrežných oblastí uvedených v prílohe VII k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Rozhodnutie 2000/363/ES sa zrušuje.

Všetky odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od referenčného roka 2004 s pôsobnosťou na údaje roka 2004.

V Bruseli 4. marca 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 320, 30.12.1995, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 174, 18.6.1998, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. ES L 132, 5.6.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

PREMENNÉ A DEFINÍCIE

1.   Štatistické premenné

a)   Informácie o náklade a cestujúcich:

celková hmotnosť tovaru v tonách,

druh nákladu podľa nomenklatúry uvedenej v prílohe II,

opis tovaru s využitím nomenklatúry uvedenej v prílohe III,

ohlasovací prístav,

smer pohybu, buď do prístavu, alebo z prístavu,

pre náklad smerujúci do prístavu: prístav nakládky (t. j. prístav, v ktorom sa náklad naložil na loď, ktorou sa dopravil do ohlasovacieho prístavu) využívajúc jednotlivé prístavy v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) uvedené v zozname prístavov a námorné pobrežné oblasti mimo krajín EHP, ktoré sú uvedené v prílohe IV,

pre náklad smerujúci z prístavu: prístav vykládky (t. j. prístav, v ktorom sa má náklad vyložiť z lode, v ktorej opustil ohlasovací prístav), využívajúc jednotlivé prístavy v krajinách EHP uvedené v zozname prístavov a námorné pobrežné oblasti mimo krajín EHP, ktoré sú uvedené v prílohe IV,

počet cestujúcich nastupujúcich na cestu alebo končiacich cestu, ako aj počet cestujúcich zúčastňujúcich sa výletov na rekreačnej plavbe.

Pre tovar prevážaný v kontajneroch alebo ro-ro jednotkách sa uvádzajú tieto dodatočné podrobné údaje:

celkový počet kontajnerov (bez nákladu a s nákladom),

počet kontajnerov bez nákladu,

celkový počet mobilných (ro-ro) jednotiek s nákladom a bez nákladu,

počet mobilných (ro-ro) jednotiek bez nákladu.

b)   Informácie o plavidle:

počet plavidiel,

hrubá nosnosť plavidiel alebo hrubá tonáž,

štát alebo územie registrácie plavidiel s použitím nomenklatúry uvedenej v prílohe V,

druh plavidiel s použitím nomenklatúry uvedenej v prílohe VI,

rozmery plavidiel s použitím nomenklatúry uvedenej v prílohe VII.

2.   Definície

a)

‚Nákladný kontajner’ znamená článok prepravného zariadenia:

1.

trvalého charakteru a v súlade s tým dostatočne pevný, aby bol schopný opakovaného využitia;

2.

špeciálne skonštruovaný na umožnenie prepravy tovaru jedným alebo viacerými prepravnými prostriedkami bez prechodného vykladania a opätovného nakladania;

3.

vybavený nástrojmi umožňujúcimi jednoduchú manipuláciu, najmä prenos z jedného prepravného prostriedku na iný;

4.

skonštruovaný tak, aby sa ľahko naplnil a vyprázdnil;

5.

s dĺžkou 20 stôp alebo viac.

b)

‚Ro-ro jednotka’ znamená kolesové zariadenie na prenášanie nákladu, napr. nákladný vozík, vlečné vozidlo alebo náves, ktoré možno riadením alebo zavlečením dostať do plavidla. Do tejto definície sú zahrnuté aj prístavné a lodné vlečné vozidlá. Pri klasifikácii by sa malo postupovať podľa odporúčania EHK OSN č. 21 ‚Kódy pre druhy nákladu, balení a obalových materiálov’.

c)

‚Nákladný kontajner’ znamená kontajnery s nákladom alebo bez nákladu, ktoré sa pomocou žeriavu nakladajú na plavidlá alebo vykladajú z plavidiel, v ktorých sa prevážajú po mori.

d)

‚Náklad ro-ro’ znamená tovar, ktorý, či je v kontajneri, alebo nie je v kontajneri, sa nachádza na ro-ro jednotkách, a ro-ro jednotky, ktoré sa na kolesách dostanú na plavidlá alebo z plavidiel, v ktorých sa prevážajú po mori.

e)

‚Hrubá hmotnosť tovaru’ znamená tonáž prepravovaného tovaru vrátane obalu, ale bez tara hmotnosti samotných kontajnerov alebo ro-ro jednotiek.

f)

‚Hrubá nosnosť (DWT)’ znamená rozdiel (vyjadrený v tonách) medzi výtlakom lode na letnej nákladnej čiare vo vode s hustotou 1,025 g.cm-3 a celkovou hmotnosťou lode, t. j. výtlakom lode bez nákladu, paliva, mazacích olejov, záťažovej vody, čerstvej vody a pitnej vody v zásobníkoch, dodaného spotrebného tovaru, ako aj cestujúcich, posádky a ich osobných vecí.

g)

‚Hrubá tonáž’ znamená celkové rozmery lode určené v súlade s ustanoveniami Medzinárodného dohovoru o meraní tonáže lodí z roku 1969.

h)

‚Cestujúci na rekreačnej plavbe’ znamená cestujúceho, ktorý vykonáva plavbu na mori na lodi pre rekreačnú plavbu. Cestujúci na denných výletoch sa z definície vylučujú.

i)

‚Loď pre rekreačnú plavbu’ znamená loď na osobnú dopravu určenú na kompletné poskytovanie turistických zážitkov pre cestujúcich. Všetci cestujúci majú kabíny. Zahŕňajú sa aj plavidlá poskytujúce zábavu na palube lode. Vylučujú sa lode poskytujúce trajektové služby, aj keď niektorí cestujúci chápu tieto služby ako turistickú zábavu. Okrem toho sa vylučujú aj plavidlá prevážajúce náklady schopné prepravovať aj veľmi obmedzený počet cestujúcich s vlastnými kabínami. Vylučujú sa tiež lode určené výhradne na denné výlety.

j)

‚Výlet cestujúceho počas rekreačnej plavby’ znamená krátku návštevu turistickej atrakcie cestujúceho na rekreačnej plavbe spojenú s prístavom, pričom si cestujúci ponecháva kabínu na palube.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

KLASIFIKÁCIA DRUHOV NÁKLADU

Kategória (1)

Kód

1 číslica

Kód

2 číslice

Opis

Tonáž

Číslo

Kvapalný lodný náklad

1

1X

Kvapalný lodný tovar (žiadna jednotka nákladu)

X

 

11

Skvapalnený plyn

X

 

12

Ropa

X

 

13

Ropné výrobky

X

 

19

Iný kvapalný lodný tovar

X

 

Suchý lodný náklad

2

2X

Suchý lodný náklad (žiadna jednotka nákladu)

X

 

21

Ruda

X

 

22

Uhlie

X

 

23

Poľnohospodárske produkty (napr. obilie, sója, tapioka)

X

 

29

Iný suchý lodný tovar

X

 

Kontajnery

3

3X

Veľké kontajnery

X (2)

X

31

20 stopové jednotky nákladu

X (2)

X

32

40 stopové jednotky nákladu

X (2)

X

33

Jednotky nákladu > 20 stôp a < 40 stôp

X (2)

X

34

Jednotky nákladu > 40 stôp

X (2)

X

Roll on/roll off

(mobilné jednotky s vlastným pohonom)

5

5X

Mobilné jednotky s vlastným pohonom

X

X

51

Cestné motorová nákladné vozidlá a sprievodné vlečné vozidlá

X (2)

X

52

Osobné autá, motocykle a sprievodné vlečné vozidlá/karavany

 

X (3)

53

Autobusy

 

X (3)

54

Obchodné vozidlá (vrátane motorových vozidiel na dovoz/vývoz)

X

X (3)

56

Živé zvieratá schopné pohybu

X

X (3)

59

Iné mobilné jednotky s vlastným pohonom

X

X

Roll on/roll off

(mobilné jednotky bez vlastného pohonu)

6

6X

Mobilné jednotky bez vlastného pohonu

X

X

61

Samostatné cestné nákladné prívesy a návesy

X (2)

X

62

Samostatné karavany a iné cestné, poľnohospodárske a priemyselné vozidlá

X

X (3)

63

Železničné vagóny, na lodi prepravované prípojné vozidlá a člny podieľajúce sa na preprave tovaru

X (2)

X

69

Iné mobilné jednotky bez vlastného pohonu

X

X

Iný všeobecný náklad

(vrátane malých kontajnerov)

9

9X

Iný náklad, inde nešpecifikovaný

X

 

91

Lesnícke produkty

X

 

92

Výrobky zo železa a ocele

X

 

99

Iný všeobecný náklad

X

 


(1)  Tieto kategórie sú zhodné s odporúčaním EHK OSN č. 21.

(2)  Množstvo zaznamenané v hrubej hmotnosti tovaru vrátane obalu, ale bez tara hmotnosti kontajnerov a ro-ro jednotiek.

(3)  Iba celkový počet jednotiek.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IV

NÁMORNÉ POBREŽNÉ OBLASTI

Nomenklatúra, ktorá sa má použiť, je geonomenklatúra [nomenklatúra krajín pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi, ktorá bola pôvodne zostavená nariadením Rady (EHS) č. 1736/75 (1)] platná v roku, na ktorý sa vzťahujú údaje.

Kód pozostáva zo štyroch symbolov: štandardného dvojpísmenového abecedného ISO kódu pre každú krajinu z uvedenej nomenklatúry a nasledujúcich dvoch núl (napr. kód GR00 pre Grécko), okrem krajín, ktoré sú rozdelené do dvoch alebo viacerých námorných pobrežných oblastí, ktoré sa rozlišujú štvrtou číslicou odlišnou od nuly (od 1 do 7), ako sa uvádza ďalej:

Kód

Námorné pobrežné oblasti

FR01

Francúzsko: Atlantický oceán a Severné more

FR02

Francúzsko: Stredomorie

FR03

Francúzske zámorské departementy: Francúzska Guayana

FR04

Francúzske zámorské departementy: Martinik a Guadeloupe

FR05

Francúzske zámorské departementy: Réunion

DE01

Nemecko: Severné more

DE02

Nemecko: Baltské more

DE03

Nemecko: vnútrozemie

GB01

Spojené kráľovstvo

GB02

Ostrov Man

GB03

Normandské ostrovy

ES01

Španielsko: Atlantický oceán (sever)

ES02

Španielsko: Stredomorie a Atlantický oceán (juh) vrátane Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov

SE01

Švédsko: Baltské more

SE02

Švédsko: Severné more

TR01

Turecko: Čierne more

TR02

Turecko: Stredomorie

RU01

Rusko: Čierne more

RU02

Rusko: Baltské more

RU03

Rusko: Ázia

MA01

Maroko: Stredomorie

MA02

Maroko: Západná Afrika

EG01

Egypt: Stredomorie

EG02

Egypt: Červené more

IL01

Izrael: Stredomorie

IL02

Izrael: Červené More

SA01

Saudská Arábia: Červené more

SA02

Saudská Arábia: Záliv

US01

Spojené štáty americké: Atlantický oceán (sever)

US02

Spojené štáty americké: Atlantický oceán (juh)

US03

Spojené štáty americké: Záliv

US04

Spojené štáty americké: Tichý oceán (juh)

US05

Spojené štáty americké: Tichý oceán (sever)

US06

Spojené štáty americké: Veľké jazerá

US07

Portoriko

CA01

Kanada: Atlantický oceán

CA02

Kanada: Veľké jazerá a Horný svätý Laurinc

CA03

Kanada: Západné pobrežie

CO01

Kolumbia: Severné pobrežie

CO02

Kolumbia: Západné pobrežie

S doplnkovými kódmi

ZZ01

Zariadenia na otvorenom mori

ZZ02

Združenia a inde neuvedené“


(1)  Ú. v. ES L 183, 14.7.1975, s. 3.


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA V

ŠTÁT REGISTRÁCIE PLAVIDIEL

Nomenklatúra, ktorá sa má použiť, je geonomenklatúra [nomenklatúra krajín pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi, ktorá bola pôvodne zostavená nariadením Rady (EHS) č. 1736/75 z 24. júna 1975 (1)] platná v roku, na ktorý sa vzťahujú údaje.

Kód pozostáva zo štyroch symbolov: štandardného dvojpísmenového abecedného ISO kódu pre každú krajinu z uvedenej nomenklatúry a nasledujúcich dvoch núl (napr. kód GR00 pre Grécko), okrem krajín s viac ako jedným registrom, ktoré sa rozlišujú štvrtou číslicou odlišnou od nuly, ako sa uvádza ďalej:

FR01

Francúzsko

FR02

Francúzske antarktické územie (vrátane Kerguelenských ostrovov)

IT01

Taliansko — prvý register

IT02

Taliansko — medzinárodný register

GB01

Spojené kráľovstvo

GB02

Ostrov Man

GB03

Normandské ostrovy

GB04

Gibraltár

DK01

Dánsko

DK02

Dánsko (DIS)

PT01

Portugalsko

PT02

Portugalsko (MAR)

ES01

Španielsko

ES02

Španielsko (Rebeca)

NO01

Nórsko

NO02

Nórsko (NIS)

US01

Spojené štáty americké

US02

Portoriko“


(1)  Ú. v. ES L 183, 14.7.1975, s. 3.


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA VI

KLASIFIKÁCIA DRUHU LODÍ (ICST-COM)

 

Druh

Zahrnuté kategórie lodí

10

Kvapalný lodný náklad

Ropný tanker

Chemický tanker

Tanker na skvapalnené plyny

Tanker s vlečným nákladným člnom

Iné tankery

20

Suchý lodný náklad

Prepravná loď voľného tovaru/ropy

Prepravná loď voľného tovaru

31

Kontajner

Naplnený kontajner

32

Špecializovaný

Vlečný nákladný čln s prepravnou loďou

Prepravná loď s chemickým tovarom

Vyžiarené palivo

Prepravná loď na živé zvieratá

Prepravná loď na vozidlá

Iné so špecializovaným účelom

33

Všeobecný náklad, nešpecializovaný

Mraziarenská loď

Ro-ro osobná loď

Ro-ro kontajner

Iný náklad na ro-ro jednotke

Kombinovaná prepravná loď pre všeobecný náklad a cestujúcich

Kombinovaná prepravná loď pre všeobecný náklad a kontajnery

Loď s jednou palubou

Loď s viacerými palubami

34

Vlečný nákladný čln so suchým nákladom

Plošinový vlečný nákladný čln

Výsypný vlečný nákladný čln

Vlečný nákladný čln s nákladom na dopravnom člne

Nekrytý vlečný nákladný čln so suchým nákladom

Krytý vlečný nákladný čln so suchým nákladom

Vlečný nákladný čln s iným suchým nešpecifikovaným nákladom

35

Cestujúci

Cestujúci (okrem cestujúcich na rekreačnej plavbe)

36

Cestujúci na rekreačnej plavbe

Len lode určené na rekreačnú plavbu

41

Rybolov (1)

Lov rýb (1)

Spracovanie rýb (1)

42

Činnosti na otvorenom mori

Vrtné práce a výskum (1)

Podporné činnosti na otvorenom mori (1)

43

Remorkéry

Remorkéry (1)

Tlačné remorkéry (1)

49

Ďalšie

Plávajúce rýpadlá a bagre (1)

Výskum/prieskum (1)

Iné nešpecifikované plavidlá (1)

XX

Neznáme

Neznáme druhy plavidiel


(1)  Mimo pôsobnosti tejto smernice.“


PRÍLOHA VI

„PRÍLOHA VIII

ŠTRUKTÚRA SÚBOROV ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

Súbory údajov špecifikované v tejto prílohe definujú pravidelnosť spracovania štatistiky o námornej preprave požadovaných Spoločenstvom. Každý súbor údajov definuje krížovú klasifikáciu vymedzenej množiny rozmerov pri rozličných úrovniach nomenklatúr, zrátané pre všetky rozmery, pre ktoré sa vyžadujú kvalitné štatistické údaje.

O podmienkach zhromažďovania súboru údajov B1 rozhodne Rada na návrh Komisie z hľadiska výsledkov pilotnej štúdie realizovanej počas trojročného prechodného obdobia definovaného v článku 10 tejto smernice.

SÚHRNNÁ A PODROBNÁ ŠTATISTIKA

Súbory údajov o tovare a cestujúcich, ktoré sa majú poskytovať pre vybrané prístavy, sú A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 a/alebo F2.

Súbory údajov o tovare, ale nie o cestujúcich, ktoré sa majú poskytovať pre vybrané prístavy, sú A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 a/alebo F2.

Súbory údajov o cestujúcich, ale nie o tovare, ktoré sa majú poskytovať pre vybrané prístavy, sú A3, D1, F1 a/alebo F2.

Súbor údajov, ktorý sa má poskytovať pre vybrané prístavy a pre prístavy, ktoré neboli vybrané (ani o tovare, ani o cestujúcich), je A3.

Súbor údajov A1:   Námorná preprava v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu nákladu a relácie

Pravidelnosť:

štvrťročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

A1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Relácia

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Druh nákladu

Jednomiestny alfanumerický

Druh nákladu, príloha II

Údaje: Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.

Súbor údajov A2:   Námorná preprava tovaru nenakladaného v jednotkách v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu nákladu a relácie

Pravidelnosť:

štvrťročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

A2

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednopísmenový alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťpísmenový alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Relácia

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Druh nákladu

Dvojmiestny alfanumerický

Druh nákladu (len tovar nenakladaný v jednotkách) príloha II (podkategórie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 a 99)

Údaje: Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.

Súbor údajov A3:   Údaje požadované pre vybrané prístavy a pre prístavy, pre ktoré sa podrobná štatistika nevyžaduje (pozri článok 4 ods. 3)

Pravidelnosť:

ročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

A3

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(0)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Všetky prístavy v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.

Počet cestujúcich (okrem cestujúcich na rekreačných plavbách).

Počet cestujúcich na rekreačných plavbách, ktorí začínajú a končia plavbu.

Počet cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou: smer: len do prístavu (1) – (nepovinne).

Súbor údajov B1:   Námorná preprava v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu nákladu, tovaru a relácie

Pravidelnosť:

ročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

B1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(0)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Relácia

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Druh nákladu

Jednomiestny alfanumerický

Druh nákladu, príloha II

Komodita

Dvojmiestny alfanumerický

Nomenklatúra tovaru, príloha III

Údaje: Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.

Súbor údajov C1:   Námorná preprava tovaru nakladaného v jednotkách v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu nákladu, relácie a štatútu nakladania

Pravidelnosť:

štvrťročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

C1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Relácia

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Druh nákladu

Dvojmiestny alfanumerický

Druh nákladu (len kontejner, ro-ro) príloha II (podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 a 69)

Údaje:

Hrubá hmotnosť tovaru v tonách (druh nákladu: podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 a 69).

Počet jednotiek bez nákladu (druh nákladu: podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 a 69).

Počet jednotiek (druh nákladu: podkategórie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 a 69).

Súbor údajov D1:   Osobná doprava v hlavných európskych prístavoch podľa relácie a štátnej registrácie plavidla

Pravidelnosť:

štvrťročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

D1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Relácia

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Štát registrácie plavidla

Štvormiestny alfanumerický

Štát registrácie plavidiel, príloha V

Údaje: Počet cestujúcich bez cestujúcich na rekreačných plavbách, ktorí začínajú a končia plavbu, a bez cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou.

Súbor údajov E1:   Námorná preprava v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu nákladu, relácie a štátu registrácie plavidiel

Pravidelnosť:

ročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

E1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(0)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Prístav nakládky/vykládky

Päťmiestny alfanumerický

Prístavy v EHP v zozname prístavov

Relácia

Štvormiestny alfanumerický

Námorné pobrežné oblasti, príloha IV

Druh nákladu

Jednomiestny alfanumerický

Druh nákladu, príloha II

Štát registrácie plavidla

Štvormiestny alfanumerický

Štát registrácie plavidiel, príloha V

Údaje: Hrubá hmotnosť tovaru v tonách.

Súbor údajov F1:   Premávka plavidiel v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu a veľkosti plavidiel, na ktoré sa nakladá alebo z ktorých sa vykladá tovar, na ktoré nastupujú alebo z ktorých vystupujú cestujúci (vrátane cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou)

Pravidelnosť:

štvrťročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

F1

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Druh plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Druh lode, príloha VI

Hodnota DWT plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Triedy podľa hodnoty hrubej nosnosti, príloha VII

Údaje:

Počet plavidiel.

Hrubá nosnosť plavidiel v tonách.

Súbor údajov F2:   Premávka plavidiel v hlavných európskych prístavoch podľa prístavu, druhu a veľkosti plavidiel, na ktoré sa nakladá alebo z ktorých sa tovar vykladá, na ktoré nastupujú alebo z ktorých vystupujú cestujúci (vrátane cestujúcich na výletoch spojených s rekreačnou plavbou)

Pravidelnosť:

štvrťročne

 

Premenné

Podrobnosti kódovania

Nomenklatúra

Rozmery

Súbor údajov

Dvojmiestny alfanumerický

F2

Referenčný rok

Štvormiestny alfanumerický

(napr. 1997)

Referenčný štvrťrok

Jednomiestny alfanumerický

(1, 2, 3, 4)

Ohlasovací prístav

Päťmiestny alfanumerický

Vybrané prístavy v EHP v zozname prístavov

Smer

Jednomiestny alfanumerický

Smerom do prístavu, z prístavu (1, 2)

Druh plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Druh lode, príloha VI

Hodnota GT plavidla

Dvojmiestny alfanumerický

Triedy podľa hodnoty hrubej tonáže, príloha VII

Údaje:

Počet plavidiel.

Hrubá tonáž plavidiel.“


PRÍLOHA VII

EUROSTAT — ZOZNAM EURÓPSKYCH PRÍSTAVOV

Opis zoznamu prístavov

Prístavy a sub-prístavy, pre ktoré sa vykazujú štatistické údaje, sú klasifikované v abecednom poradí pre každý členský štát.

Štruktúra

Názov stĺpca

Vysvetlenie

CTRY

štát (štandardný dvojpísmenový abecedný ISO kód)

MCA

námorná pobrežná oblasť, v ktorej sa prístav nachádza (príloha IV k smernici)

MODIFIC.

upravené podľa rozhodnutia 2000/363/ES (1)

PORT NAME

názov prístavu

LOCODE

kód (abecedný) UN/LOCODE alebo kód (numerický), ktorý Eurostat dočasne pridelil prístavom bez kódu LOCODE

NAT. STAT. GROUP

pre prístav, za ktorý sa nevykazujú štatistické údaje, je národná štatistická skupina (nat. stat. group) kódom toho štatisticky vykazovaného prístavu, pod ktorý je tento prístav zahrnutý

STATISTICAL PORT

prístav, pre ktorý sa vykazujú štatistické údaje

NATIONAL CODE

kód pridelený prístavu, pre ktorý sa vykazujú štatistické údaje v národnej štatistike toho členského štátu, v ktorom sa prístav nachádza


CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE

BE00

X

Albertkanaal

BEABK

 

X

 

BE

BE00

X

Antwerpen

BEANR

 

X

 

BE

BE00

X

Brugge

BEBGS

BEZEE

 

 

BE

BE00

X

Bruxelles (Brussel)

BEBRU

 

X

 

BE

BE00

X

Gent

BEGNE

 

X

 

BE

BE00

X

Liège

BELGG

 

X

 

BE

BE00

X

Nieuwpoort

BENIE

 

X

 

BE

BE00

X

Oostende

BEOST

 

X

 

BE

BE00

X

Rupel

BERUP

BEBRU

 

 

BE

BE00

X

Zeebrugge

BEZEE

 

X

 

BE

BE00

X

Zelzate

BEZEL

BEGNE

 

 

BE

BE00

X

BE - zariadenia na otvorenom mori

BE88P

 

 

 

BE

BE00

X

Iné - Belgicko

BE888

 

 

 

 

 

 

11

11

3

8

 

DK

DK00

X

Aabenraa

DKAAB

 

X

885-00

DK

DK00

X

Aalborg

DKAAL

 

X

970-00

DK

DK00

X

Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal)

DKROR

 

X

971-00

DK

DK00

X

Århus

DKAAR

 

X

980-00

DK

DK00

X

Årø

DKARO

 

X

363-02

DK

DK00

X

Årøsund

DKARD

 

X

363-01

DK

DK00

X

Ærøskøbing

DKARK

 

X

864-00

DK

DK00

X

Agersø

DKAGO

 

X

493-01

DK

DK00

X

Agger Havn

DKAGH

 

X

896-00

DK

DK00

X

Aggersund Havn

DKASH

 

X

976-00

DK

DK00

X

Anholt

DKANH

 

X

982-01

DK

DK00

X

Askø

DKASK

 

X

599-02

DK

DK00

X

Asnæsværkets Havn

DKASV

 

X

462-00

DK

DK00

X

Assens

DKASN

 

X

285-00

DK

DK00

X

Augustenborg

DKAUB

 

X

881-00

DK

DK00

X

Avedøreværkets Havn

DKAVE

 

X

045-00

DK

DK00

X

Avernakø/Lyø

DKAVK

 

X

869-03

DK

DK00

X

Bågø

DKBGO

 

X

287-00

DK

DK00

X

Bagenkop

DKBAG

 

X

867-00

DK

DK00

X

Ballebro

DKBLB

 

X

888-01

DK

DK00

X

Bandholm (Maribo)

DKBDX

 

X

592-00

DK

DK00

X

Bogø

DKBOG

 

X

636-00

DK

DK00

X

Bøjden

DKBOS

 

X

869-01

DK

DK00

X

Branden Havn

DKBRH

 

X

801-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Danias Havn

DKDAN

 

X

674-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Kongsdal Havn

DKKON

 

X

674-02

DK

DK00

X

Dansk Salts Havn

DKDAS

 

X

675-00

DK

DK00

X

Dragør

DKDRA

 

X

044-00

DK

DK00

X

Ebeltoft

DKEBT

 

X

985-00

DK

DK00

X

Egense

DKEGN

 

X

 

DK

DK00

X

Egernsund

DKEND

 

X

883-00

DK

DK00

X

Endelave

DKEDL

 

X

452-00

DK

DK00

X

Enstedværkets Havn

DKENS

 

X

886-00

DK

DK00

X

Esbjerg

DKEBJ

 

X

260-00

DK

DK00

X

Fåborg Havn

DKFAA

 

X

861-00

DK

DK00

X

Fakse Ladeplads Havn

DKFAK

 

X

637-00

DK

DK00

X

Feggesund

DKFGS

 

X

897-01

DK

DK00

X

Fejø

DKFEJ

 

X

598-01

DK

DK00

X

Femø

DKFMO

 

X

598-02

DK

DK00

X

Fredericia (Og Shell-Havnen)

DKFRC

 

X

280-00

DK

DK00

X

Frederikshavn

DKFDH

 

X

290-00

DK

DK00

X

Frederikssund Havn

DKFDS

 

X

371-00

DK

DK00

X

Frederiskværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)

DKSVV

 

X

374-00

DK

DK00

X

Fur

DKFUH

 

X

803-00

DK

DK00

X

Fynshav

DKFYH

 

X

887-00

DK

DK00

X

Gedser

DKGED

 

X

593-00

DK

DK00

X

Gråsten

DKGRA

 

X

882-00

DK

DK00

X

Grenå

DKGRE

 

X

986-00

DK

DK00

X

Gulfhavnen

DKGFH

 

X

592-01

DK

DK00

X

Haderslev

DKHAD

 

X

360-00

DK

DK00

X

Hadsund

DKHSU

 

X

969-00

DK

DK00

X

Hals

DKHAS

 

X

 

DK

DK00

X

Hanstholm

DKHAN

 

X

891-00

DK

DK00

X

Hardeshøj

DKHDH

 

X

888-02

DK

DK00

X

Hasle

DKHSL

 

X

744-00

DK

DK00

X

Havneby

DKHNB

 

X

366-00

DK

DK00

X

Havnsø

DKHVN

 

X

467-00

DK

DK00

X

Helsingør (Elsinore)

DKHLS

 

X

370-00

DK

DK00

X

Hirtshals

DKHIR

 

X

291-00

DK

DK00

X

Hobro

DKHBO

 

X

979-00

DK

DK00

X

Holbæk

DKHBK

 

X

463-01

DK

DK00

X

Holstebro-Struer Havn

DKSTR

 

X

444-00

DK

DK00

X

Horsens

DKHOR

 

X

450-00

DK

DK00

X

Hou Havn

DKHOH

 

X

982-02

DK

DK00

X

Hundested

DKHUN

 

X

375-00

DK

DK00

X

Hvalpsund

DKHVA

 

X

977-00

DK

DK00

X

Juelsminde Havn

DKJUE

 

X

451-00

DK

DK00

X

Kalundborg

DKKAL

 

X

460-00

DK

DK00

X

Kastrup

DKKTP

 

X

043-00

DK

DK00

X

Kerteminde

DKKTD

 

X

643-00

DK

DK00

X

Kleppen

DK102

 

X

 

DK

DK00

X

Københavns Havn

DKCPH

 

X

040-00

DK

DK00

X

Køge

DKKOG

 

X

510-00

DK

DK00

X

Kolby Kås Havn

DKKOK

 

X

984-00

DK

DK00

X

Kolding

DKKOL

 

X

480-00

DK

DK00

X

Korsør

DKKRR

 

X

490-00

DK

DK00

X

Kragenæs

DKKRA

 

X

599-03

DK

DK00

X

Kyndbyværkets Havn

DKKBY

 

X

372-00

DK

DK00

X

Lemvig

DKLVG

 

X

441-00

DK

DK00

X

Lindø Havn

DKLIN

 

X

641-00

DK

DK00

X

Løgstør

DKLGR

 

X

975-00

DK

DK00

X

Lohals

DKLOH

 

X

866-00

DK

DK00

X

Lyngs Odde Havn

DKLYO

 

X

283-00

DK

DK00

X

Marbæk Havn

DKMRB

 

X

377-00

DK

DK00

X

Mariager

DKMRR

DKDAS

 

 

DK

DK00

X

Marstal

DKMRS

 

X

862-00

DK

DK00

X

Masnedøværkets Havn

DKMAS

 

X

634-00

DK

DK00

X

Masnedsund

DKMNS

DKVOR

 

 

DK

DK00

X

Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn)

DKUNX

 

X

835-00

DK

DK00

X

Middelfart

DKMID

 

X

284-00

DK

DK00

X

Mommark

DKMOM

 

X

888-03

DK

DK00

X

Næssund

DKNUD

 

X

897-02

DK

DK00

X

Næstved

DKNVD

 

X

630-00

DK

DK00

X

Nakskov

DKNAK

 

X

594-00

DK

DK00

X

Neksø

DKNEX

 

X

742-00

DK

DK00

X

Nordby Havn, Fanø

DKNDB

 

X

261-00

DK

DK00

X

Nordjyllandsværkets Havn

DKVSV

 

X

974-00

DK

DK00

X

Nørresundby

DKNRS

DKAAL

 

 

DK

DK00

X

Nyborg

DKNBG

 

X

870-00

DK

DK00

X

Nykøbing Falster

DKNYF

 

X

590-00

DK

DK00

X

Nykøbing Mors

DKNYM

 

X

892-00

DK

DK00

X

Nysted

DKNTD

 

X

597-00

DK

DK00

X

Odense

DKODE

 

X

640-00

DK

DK00

X

Omø

DKOMO

 

X

593-02

DK

DK00

X

Orehoved, Falster

DKORE

DKNYF

 

591-00

DK

DK00

X

Orø

DKORO

 

X

563-02

DK

DK00

X

Randers

DKRAN

 

X

670-00

DK

DK00

X

Rødby

DKROD

 

X

599-01

DK

DK00

X

Rødby (Færgehavn)

DKROF

 

X

730-00

DK

DK00

X

Rønne

DKRNN

 

X

740-00

DK

DK00

X

Rørvig

DKRRV

 

X

469-02

DK

DK00

X

Rudkøbing

DKRKB

 

X

863-00

DK

DK00

X

Sælvig Havn

DKSLV

 

X

984-03

DK

DK00

X

Sakskøbing

DKSAX

 

X

595-00

DK

DK00

X

Sejerø

DKSEO

 

X

468-00

DK

DK00

X

Sjællands Odde

DKSJO

 

X

469-01

DK

DK00

X

Skælskør

DKSSK

 

X

490-00

DK

DK00

X

Skærbækværkets Havn

DKSKB

 

X

282-00

DK

DK00

X

Skagen

DKSKA

 

X

292-00

DK

DK00

X

Skarø/Drejø

DKSDO

 

X

869-05

DK

DK00

X

Skive

DKSKV

 

X

800-00

DK

DK00

X

Snekkersten

DKSNE

 

X

376-00

DK

DK00

X

Søby Havn

DKSOB

 

X

868-00

DK

DK00

X

Sønderborg

DKSGD

 

X

880-00

DK

DK00

X

Spodsbjerg Havn

DKSPB

 

X

867-00

DK

DK00

X

Statoil-Havnen

DKSTT

 

X

461-00

DK

DK00

X

Stege

DKSTE

 

X

632-00

DK

DK00

X

Stigsnæs

DKSTN

 

X

492-03

DK

DK00

X

Stigsnæsværkets Havn

DKSTG

 

X

492-02

DK

DK00

X

Strib Havn

DKSTB

 

X

286-00

DK

DK00

X

Strynø

DKSNO

 

X

869-04

DK

DK00

X

Stubbekøbing Havn

DKSBK

 

X

596-00

DK

DK00

X

Studstrupværkets Havn

DKSSV

 

X

981-00

DK

DK00

X

Sundsøre

DKSUE

 

X

801-02

DK

DK00

X

Svendborg

DKSVE

 

X

860-00

DK

DK00

X

Tårs

DKTRS

 

X

599-04

DK

DK00

X

Thisted

DKTED

 

X

890-00

DK

DK00

X

Thyborøn

DKTYB

 

X

635-00

DK

DK00

X

Tuborg

DKTUB

 

X

042-00

DK

DK00

X

Tunø

DKTNO

 

X

982-03

DK

DK00

X

Vang Havn

DKVNG

 

X

747-00

DK

DK00

X

Vejle

DKVEJ

 

X

920-00

DK

DK00

X

Venø Havn

DKVEN

 

X

445-00

DK

DK00

X

Vesterø Havn, Læsø

DKVES

 

X

294-00

DK

DK00

X

Vordingborg Havn

DKVOR

 

X

633-00

DK

DK00

X

DK - zariadenia na otvorenom mori

DK88P

 

 

 

DK

DK00

X

Iné - Dánsko

DK888

 

 

 

 

 

 

145

145

4

141

 

DE

DE01

X

Amrum I.

DEAMR

 

X

01301

DE

DE03

X

Andernach

DEAND

 

X

13202

DE

DE02

X

Anklam

DEANK

 

X

23301

DE

DE02

X

Baltské more (iné prístavy)

DE115

 

X

01684

DE

DE01

X

Baltrum I.

DEBMR

 

X

04102

DE

DE03

X

Beddingen - zu Salzgitter -

DEBZS

 

X

05101

DE

DE01

X

Beidenfleth

DEBEI

 

X

01401

DE

DE01

X

Bensersiel

DEBEN

 

X

04204

DE

DE03

X

Berlin

DEBER

 

X

22229

DE

DE02

X

Berndshof

DEBOF

 

X

23331

DE

DE01

X

Blumenthal

DEBLM

DEBRE

 

06101

DE

DE01

X

Borkum I.

DEBMK

 

X

04103

DE

DE01

X

Brake

DEBKE

 

X

04206

DE

DE03

X

Braunschweig

DEBWE

 

X

05103

DE

DE01

X

Bremen

DEBRE

 

X

06101

DE

DE01

X

Bremerhaven

DEBRV

 

X

06201

DE

DE01

X

Brunsbüttel

DEBRB

 

X

01404

DE

DE01

X

Büsum

DEBUM

 

X

01405

DE

DE01

X

Bützfleth

DEBUZ

 

X

03108

DE

DE02

X

Burgstaaken/Fehmarn

DEBSK

 

X

01701

DE

DE01

X

Carolinensiel

DECAR

 

X

04208

DE

DE03

X

Castrop-Rauxel

DECRL

 

X

08205

DE

DE01

X

Cuxhaven

DECUX

 

X

03110

DE

DE01

X

Dagebüll

DEDAG

 

X

01302

DE

DE02

X

Damp-Ostseebad

DEDAP

DE115

 

01684

DE

DE02

X

Demmin

DEDMN

 

X

23332

DE

DE03

X

Dormagen

DEDMG

 

X

09301

DE

DE03

X

Dorsten

DEDON

 

X

08208

DE

DE03

X

Dortmund

DEDTM

 

X

08302

DE

DE02

X

Dranske

DEDRA

DE075

 

23175

DE

DE01

X

Drochtersen

DEDRO

DE116

 

03182

DE

DE03

X

Düsseldorf

DEDUS

 

X

09201

DE

DE03

X

Duisburg

DEDUI

 

X

08101

DE

DE02

X

Eckernförde

DEECK

 

X

01602

DE

DE01

X

Eiderdam

DEEDD

DE118

 

01318

DE

DE01

X

Elbe (iné prístavy)

DE116

 

X

03182

DE

DE01

X

Emden

DEEME

 

X

04105

DE

DE03

X

Emmelsum

DEESU

 

X

07226

DE

DE02

X

Flensburg

DEFLF

 

X

01201

DE

DE02

X

Flensburger Förde (iné prístavy)

DE117

 

X

01282

DE

DE01

X

Föhr I.

DE017

 

X

01303

DE

DE01

X

Friedrichstadt

DEFRI

 

X

01304

DE

DE03

X

Fürst Leopold-Baldur, Zeche - zu Dorsten -

DE102

 

X

08213

DE

DE03

X

Gelsenkirchen

DEGEK

 

X

08215

DE

DE02

X

Gelting

DEGEL

 

X

01202

DE

DE01

X

Gieselaukanal a Eider (iné prístavy)

DE118

 

X

01381

DE

DE02

X

Glücksburg, Langballigau, Neukirchen

DENEK

DE117

 

01282

DE

DE01

X

Glückstadt

DEGLU

 

X

01408

DE

DE02

X

Greifswald, Landkreis

DEGRD

 

X

23372

DE

DE01

X

Hamburg

DEHAM

 

X

02001

DE

DE03

X

Hanau

DEHAU

 

X

12310

DE

DE01

X

Harburg

DEHBU

DEHAM

 

02001

DE

DE01

X

Haren/Ems

DEHRN

 

X

04409

DE

DE02

X

Heiligenhafen

DEHHF

 

X

01704

DE

DE01

X

Helgoland I.

DEHGL

 

X

01409

DE

DE01

X

Hochdonn

DEHOD

 

X

01410

DE

DE01

X

Hörnum/Sylt

DEHRM

 

X

01305

DE

DE01

X

Hohenhoern

DEHHS

 

X

01412

DE

DE03

X

Homberg

DEHOM

 

X

08106

DE

DE01

X

Husum

DEHUS

 

X

01306

DE

DE01

X

Itzehoe

DEITZ

 

X

01413

DE

DE01

X

Juist

DEJUI

 

X

04108

DE

DE02

X

Kappeln

DEKAP

 

X

01203

DE

DE02

X

Kiel

DEKEL

 

X

01501

DE

DE03

X

Köln

DECGN

 

X

09505

DE

DE03

X

Krefeld

DEKRE

 

X

09302

DE

DE01

X

Langeoog, Insel

DELGO

 

X

04220

DE

DE02

X

Lauterbach

DELAU

 

X

23110

DE

DE01

X

Leer

DELEE

 

X

04109

DE

DE01

X

List/Sylt

DELIS

 

X

01307

DE

DE01

X

Lohesch

DELOH

 

X

04414

DE

DE02

X

Lübeck

DELBC

 

X

01801

DE

DE03

X

Lülsdorf

DELLF

 

X

09507

DE

DE03

X

Minden

DEMID

 

X

10110

DE

DE03

X

Mühlheim an der Ruhr

DEMUH

 

X

08231

DE

DE02

X

Mukran

DEMUK

DESAS

 

23111

DE

DE01

X

Nessmersiel

DENES

 

X

04113

DE

DE01

X

Neuharlingersiel

DENHS

 

X

04223

DE

DE03

X

Neuss

DENSS

 

X

09303

DE

DE02

X

Neustadt/Holstein

DENHO

 

X

01705

DE

DE01

X

Norddeich

DENOE

 

X

04114

DE

DE01

X

Nordenham

DENHA

 

X

04224

DE

DE01

X

Norderney I.

DENRD

 

X

04115

DE

DE01

X

Oldenburg/Oldenburg

DEOLO

 

X

04225

DE

DE03

X

Orsoy

DEORS

 

X

07212

DE

DE02

X

Orth/Fehmarn

DEORT

 

X

01706

DE

DE01

X

Papenburg

DEPAP

 

X

04417

DE

DE03

X

Peine

DEPEI

 

X

05106

DE

DE01

X

Pellworm I.

DEPEL

 

X

01309

DE

DE02

X

Petersdorf

DEPTD

DERSK

 

23115

DE

DE02

X

Puttgarden

DEPUT

 

X

01707

DE

DE02

X

Rendsburg

DEREN

 

X

01607

DE

DE03

X

Rheinberg-Ossenberg

DERBH

 

X

07217

DE

DE02

X

Rostock

DERSK

 

X

23118

DE

DE02

X

Rügen (Inneres Gewässer)

DE075

 

X

23175

DE

DE02

X

Rügen (Östl. Stralsunder Fahrw.)

DE055

 

X

23180

DE

DE03

X

Salzgitter

DESAR

 

X

05108

DE

DE02

X

Sassnitz

DESAS

 

X

23120

DE

DE01

X

Schülpersiel

DESPS

 

X

01422

DE

DE01

X

Schwarzenhütten, Hemmoor

DEHMO

 

X

03126

DE

DE03

X

Schwedt

DESDT

 

X

24217

DE

DE03

X

Sehnde

DESNE

 

X

05215

DE

DE01

X

Spieckeroog I.

DESPI

 

X

04230

DE

DE03

X

Spyck

DE061

 

X

07218

DE

DE01

X

Stade

DESTA

 

X

03127

DE

DE01

X

Stadersand

DESTS

 

X

03128

DE

DE01

X

Steenodde

DESDD

DEAMR

 

01301

DE

DE02

X

Stralsund

DESTL

 

X

23124

DE

DE01

X

Travemünde

DETRV

DELBC

 

01801

DE

DE03

X

Uelzen

DEUEL

 

X

03217

DE

DE01

X

Upschört

DEUPS

 

X

04233

DE

DE02

X

Vitte/Hiddensee

DE070

 

X

23125

DE

DE03

X

Walsum

DEWLS

 

X

08109

DE

DE01

X

Wangerooge I.

DEAGE

 

X

04235

DE

DE02

X

Warnemünde

DEWAR

DERSK

 

23126

DE

DE01

X

Wedel-Schulau

DEWED

 

X

01424

DE

DE03

X

Wesel

DEWES

 

X

07224

DE

DE01

X

Wilhelmshaven

DEWVN

 

X

04236

DE

DE01

X

Wilster

DEWIL

 

X

01426

DE

DE01

X

Wischhafen

DEWIF

 

X

03131

DE

DE02

X

Wismar

DEWIS

 

X

23213

DE

DE02

X

Wolgast

DEWOL

 

X

23328

DE

DE01

X

Wyk/Föhr

DEWYK

DE017

 

01303

DE

DE01

X

DE zariadenia na otvorenom mori

DE88P

 

 

 

DE

DE02

X

DE zariadenia na otvorenom mori

DE88P

 

 

 

DE

DE01

X

Iné — Nemecko — Severné more

DE888

 

 

 

DE

DE02

X

Iné — Nemecko — Baltické more

DE888

 

 

 

DE

DE03

X

Iné — Nemecko — vnútrozemie

DE888

 

 

 

DE

DE09

X

Iné — Nemecko (neznáme MCA)

DE888

 

 

 

 

 

 

123

123

13

110

 

EE

EE00

X

Kunda

EEKUN

 

X

 

EE

EE00

X

Miiduranna

EEMID

 

X

 

EE

EE00

X

Pärnu

EEPAR

 

X

 

EE

EE00

X

Tallinn (vrátane Vanasadam (Staré mesto), Muuga, Paljassaare, Paldiski Lõunasadam (Paldiski juh)

EETLL

 

X

 

EE

EE00

X

Vene-Balti

EEVEB

 

X

 

EE

EE00

X

EE - zariadenia na otvorenom mori

EE88P

 

 

 

EE

EE00

X

Iné — Estónsko

EE888

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

 

GR

GR00

X

Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας)

GRACL

GRSYS

 

072

GR

GR00

X

Aegina (Αίγινα)

GRAEG

 

X

025

GR

GR00

X

Aegio (Αίγιο)

GRAEN

 

X

027

GR

GR00

X

Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας)

GR868

 

X

868

GR

GR00

X

Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής)

GR883

 

X

883

GR

GR00

X

Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας)

GRAGM

 

X

006

GR

GR00

X

Agia Pelagia (Αγία Πελαγία)

GRAPE

 

X

019

GR

GR00

X

Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρούμελη Χανίων)

GR704

 

X

704

GR

GR00

X

Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι)

GRAGT

 

X

008

GR

GR00

X

Agiokampos Larissas (Αγιόκαμπος Λάρισας)

GR879

 

X

879

GR

GR00

X

Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος)

GRAKO

 

X

013

GR

GR00

X

Agios Kyrikos (Άγιος Κύρικος)

GRAKI

 

X

011

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)

GRANI

 

X

015

GR

GR00

X

Agios Eystratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος Λέσβου)

GR703

 

X

703

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος Φωκίδας)

GR876

 

X

876

GR

GR00

X

Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας)

GR708

 

X

708

GR

GR00

X

Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού)

GR710

 

X

710

GR

GR00

X

Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας)

GR880

 

X

880

GR

GR00

X

Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις)

GRAXD

 

X

031

GR

GR00

X

Aliverio (Αλιβέριο)

GRLVR

 

X

033

GR

GR00

X

Almyros Volou (Αλμυρός Βόλου)

GRALM

 

X

 

GR

GR00

X

Alonissos (Αλόνησσος)

GRALO

 

X

035

GR

GR00

X

Amfilochia (Αμφιλοχία)

GRAMF

 

X

047

GR

GR00

X

Amoliani (Αμολιανή)

GRAMI

 

X

043

GR

GR00

X

Amorgos (Αμοργός)

GRAMO

 

X

045

GR

GR00

X

Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδες)

GR716

 

X

716

GR

GR00

X

Andros (Άνδρος)

GRAND

 

X

055

GR

GR00

X

Antikyra (Αντίκυρα)

GRATK

 

X

057

GR

GR00

X

Antiparos (Αντίπαρος)

GRANP

 

X

059

GR

GR00

X

Antirio (Αντίριο)

GRANT

 

X

060

GR

GR00

X

Araxos ('Αραξος)

GR870

 

X

870

GR

GR00

X

Argostoli (Αργοστόλι)

GREFL

 

X

185

GR

GR00

X

Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας)

GR877

 

X

877

GR

GR00

X

Aspropyrgos (Ασπρόπυργος)

GRAPY

GREEU

 

 

GR

GR00

X

Astakos (Αστακός)

GRAST

 

X

065

GR

GR00

X

Astypalea (Αστυπάλαια)

GRJTY

 

X

069

GR

GR00

X

Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας)

GR722

 

X

722

GR

GR00

X

Canea (Χανιά)

GRCHQ

GRSUD

 

 

GR

GR00

X

Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσων)

GR846

 

X

846

GR

GR00

X

Chalkida (Χαλκίδα)

GRCLK

 

X

515

GR

GR00

X

Chios (Χίος)

GRJKH

 

X

521

GR

GR00

X

Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων)

GRCSF

 

X

525

GR

GR00

X

Corfu (Κέρκυρα)

GRCFU

 

X

183

GR

GR00

X

Dafni Agiou Orous (Δάφνη Αγίου Όρους)

GR728

 

X

728

GR

GR00

X

Diafani Karpathou (Διαφανή Καρπαθου)

GR729

 

X

729

GR

GR00

X

Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδες)

GR733

 

X

733

GR

GR00

X

Drapetsona (Δραπετσώνα)

GRDPA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Edipsos (Αιδηψός)

GREDI

 

X

029

GR

GR00

X

Elafonissos Lakonias (Ελαφόνησος Λακωνίας)

GR734

 

X

734

GR

GR00

X

Eleftheres (Ελευθερές)

GRELT

 

X

103

GR

GR00

X

Eleusina (Ελευσίνα)

GREEU

 

X

105

GR

GR00

X

Eretria Evoias (Ερέτρεια Εβοίας)

GR882

 

X

882

GR

GR00

X

Eydilos (Εύδηλος)

GREYD

 

X

115

GR

GR00

X

Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη Σαλαμίνας)

GR891

 

X

891

GR

GR00

X

Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας)

GR842

 

X

842

GR

GR00

X

Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος Κυκλάδες)

GR843

 

X

843

GR

GR00

X

Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου)

GR844

 

X

844

GR

GR00

X

Frikes Ithakis (Φρίκες Ιθάκης)

GR845

 

X

845

GR

GR00

X

Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας)

GR884

 

X

884

GR

GR00

X

Gavrio (Γαύριο)

GRGAV

 

X

085

GR

GR00

X

Gerakas Lakonias (Γέρακας Λακωνίας)

GR857

 

X

857

GR

GR00

X

Glossa Skopelou (Γλώσσα Σκοπέλου)

GRGLO

 

X

091

GR

GR00

X

Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας)

GR878

 

X

878

GR

GR00

X

Gythio (Γύθειο)

GRGYT

 

X

093

GR

GR00

X

Heraklio (Ηράκλειο)

GRHER

 

X

121

GR

GR00

X

Hydra ('Υδρα)

GRHYD

 

X

501

GR

GR00

X

Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα)

GRIGO

 

X

119

GR

GR00

X

Inousses (Οινούσες)

GRINO

 

X

365

GR

GR00

X

Ios ('Ιος)

GRIOS

 

X

137

GR

GR00

X

Iraklia Kyklades (Ηρακλειά Κυκλάδες)

GR738

 

X

738

GR

GR00

X

Istmia (Ίσθμια)

GRITM

 

X

139

GR

GR00

X

Itea (Ιτέα)

GRITA

 

X

141

GR

GR00

X

Ithaki (Ιθάκη)

GRITH

 

X

135

GR

GR00

X

Kalamata (Καλαμάτα)

GRKLX

 

X

145

GR

GR00

X

Kalymnos (Κάλυμνος)

GRKMI

 

X

151

GR

GR00

X

Karlovassi (Καρλόβασι)

GRKAR

 

X

159

GR

GR00

X

Karpathos (Κάρπαθος)

GRAOK

 

X

161

GR

GR00

X

Karra Chalkidikis (Καρρά Χαλκιδικής)

GR854

 

X

854

GR

GR00

X

Karystos (Κάρυστος)

GRKST

 

X

163

GR

GR00

X

Kassos (Κάσσος)

GRKSI

 

X

167

GR

GR00

X

Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου)

GRKIS

 

X

171

GR

GR00

X

Katakolo (Κατάκολο)

GRKAK

 

X

173

GR

GR00

X

Kavala (Καβάλα)

GRKVA

 

X

143

GR

GR00

X

Kea (Κέα)

GRKEA

 

X

177

GR

GR00

X

Keramoti (Κεραμωτή)

GRKER

 

X

181

GR

GR00

X

Keratsini (Κερατσίνι)

GRKTS

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Kiato (Κιάτο)

GRKIO

 

X

189

GR

GR00

X

Kimolos (Κίμωλος)

GRKMS

 

X

193

GR

GR00

X

Korinthos (Κόρινθος)

GRCRG

 

X

203

GR

GR00

X

Kos (Κως)

GRKGS

 

X

225

GR

GR00

X

Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας)

GR881

 

X

881

GR

GR00

X

Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδες)

GR761

 

X

761

GR

GR00

X

Kylini (Κυλήνη)

GRKYL

 

X

217

GR

GR00

X

Kymi (Κύμη)

GRKIM

 

X

219

GR

GR00

X

Kythnos (Κύθνος)

GRKYT

 

X

099

GR

GR00

X

Larymna (Λάρυμνα)

GRLRY

 

X

231

GR

GR00

X

Lavrio (Λαύριο)

GRLAV

 

X

233

GR

GR00

X

Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας)

GRLFK

 

X

214

GR

GR00

X

Leros (Λέρος)

GRLRS

 

X

237

GR

GR00

X

Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων)

GR766

 

X

766

GR

GR00

X

Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας)

GRLIX

 

X

245

GR

GR00

X

Loutro Chania (Λουτρό Χανίων)

GR850

 

X

850

GR

GR00

X

Marmari (Μαρμάρι)

GRMRM

 

X

261

GR

GR00

X

Meganissi (Μεγανήσι)

GRMGN

 

X

253

GR

GR00

X

Megara (Μέγαρα)

GRMGR

 

X

267

GR

GR00

X

Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου)

GR775

 

X

775

GR

GR00

X

Menidi Etolokarnanias (Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας)

GRMEN

 

X

277

GR

GR00

X

Messologi (Μεσολόγγι)

GRMEL

 

X

281

GR

GR00

X

Methana (Μέθανα)

GRMET

 

X

 

GR

GR00

X

Milos (Μήλος)

GRMLO

 

X

287

GR

GR00

X

Moudros (Μούδρος Λήμνου)

GRMDR

 

X

299

GR

GR00

X

Mykonos (Μύκονος)

GRJMK

 

X

311

GR

GR00

X

Myrina (Μύρινα)

GRMYR

 

X

315

GR

GR00

X

Mytilene (Μυτιλήνη)

GRMJT

 

X

319

GR

GR00

X

Nafplio (Ναύπλιο)

GRNAF

 

X

327

GR

GR00

X

Naxos (Νάξος)

GRJNX

 

X

321

GR

GR00

X

Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας)

GRNKV

GRKVA

 

 

GR

GR00

X

Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής)

GRNMA

 

X

345

GR

GR00

X

Nea Styra (Νέα Στύρα)

GRNST

 

X

349

GR

GR00

X

Neapoli Lakonias (Νεάπολις Λακωνίας)

GRNEA

 

X

329

GR

GR00

X

Nidri (Νυδρί)

GRNID

 

X

359

GR

GR00

X

Nissyros (Νίσσυρος)

GRNIS

 

X

355

GR

GR00

X

Orei (Ωρεοί)

GRORE

 

X

529

GR

GR00

X

Oropos (Ωρωπός)

GRORO

 

X

531

GR

GR00

X

Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολις Χαλκιδικής)

GR801

 

X

801

GR

GR00

X

Paleochora Sfakion (Παλαιοχώρα Σφακίων)

GRPSF

 

X

371

GR

GR00

X

Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας)

GR890

 

X

890

GR

GR00

X

Paros (Πάρος)

GRPAS

 

X

389

GR

GR00

X

Patmos (Πάτμος)

GRPMS

 

X

391

GR

GR00

X

Patras (Πάτρα)

GRGPA

 

X

393

GR

GR00

X

Paxi (Παξοί)

GRPAX

 

X

385

GR

GR00

X

Perama (Πέραμα)

GRPER

GRPIR

 

399

GR

GR00

X

Pessada Kefallinias (Πεσσάδα Κεφαλληνίας)

GR887

 

X

887

GR

GR00

X

Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου)

GR812

 

X

812

GR

GR00

X

Pireus (Πειραιάς)

GRPIR

 

X

397

GR

GR00

X

Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης)

GR852

 

X

852

GR

GR00

X

Politika (Πολιτικά)

GRPTK

 

X

414

GR

GR00

X

Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας)

GRPTR

 

X

417

GR

GR00

X

Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας)

GRPKE

 

X

419

GR

GR00

X

Porto Lagos (Πόρτο Λάγος)

GRPTL

 

X

421

GR

GR00

X

Preveza (Πρέβεζα)

GRPVK

 

X

423

GR

GR00

X

Psara (Ψαρά)

GR804

 

X

804

GR

GR00

X

Rafina (Ραφήνα)

GRRAF

 

X

433

GR

GR00

X

Rethymno (Ρέθυμνο)

GRRET

 

X

437

GR

GR00

X

Rhodes (Ρόδος)

GRRHO

 

X

439

GR

GR00

X

Rio (Ρίο)

GRRIO

 

X

 

GR

GR00

X

Sami (Σάμη)

GRSMI

 

X

445

GR

GR00

X

Samothraki (Σαμοθράκη)

GRSAM

 

X

447

GR

GR00

X

Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδες)

GR836

 

X

836

GR

GR00

X

Seriphos (Σέριφος)

GRSER

 

X

451

GR

GR00

X

Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου)

GR892

 

X

892

GR

GR00

X

Sifnos (Σίφνος)

GRSIF

 

X

461

GR

GR00

X

Sikinos Kyklades (Σίκινος)

GR829

 

X

829

GR

GR00

X

Sitia (Σητεία)

GRJSH

 

X

453

GR

GR00

X

Skaramagas (Σκαραμαγκάς)

GRSKA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Skiathos (Σκιάθος)

GRJSI

 

X

465

GR

GR00

X

Skopelos (Σκόπελος)

GRSKO

 

X

467

GR

GR00

X

Skyros (Σκύρος)

GRSKU

 

X

469

GR

GR00

X

Souda Bay (Σούδα)

GRSUD

 

X

470

GR

GR00

X

Sougia (Σούγια)

GR873

 

X

873

GR

GR00

X

Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας)

GR832

 

X

832

GR

GR00

X

Spetses (Σπέτσες)

GRSPE

 

X

473

GR

GR00

X

Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής)

GRSTI

 

X

479

GR

GR00

X

Stylida (Στυλίδα)

GRSYS

 

X

481

GR

GR00

X

Symi (Σύμη)

GRSYM

 

X

487

GR

GR00

X

Syros (Σύρος)

GRJSY

 

X

489

GR

GR00

X

Thassos (Θάσος)

GRTSO

 

X

123

GR

GR00

X

Thessaloniki (Θεσσαλονίκη)

GRSKG

 

X

125

GR

GR00

X

Thira (Θήρα)

GRJTR

 

X

127

GR

GR00

X

Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσων)

GR837

 

X

837

GR

GR00

X

Tinos (Τήνος)

GRTIN

 

X

493

GR

GR00

X

Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής)

GR885

 

X

885

GR

GR00

X

Vathy Samou (Βαθύ Σάμου)

GRVTH

 

X

449

GR

GR00

X

Volos (Βόλος)

GRVOL

 

X

079

GR

GR00

X

Yerakini (Γερακινή Χαλικιδικής)

GRYER

GRNMA

 

 

GR

GR00

X

Zakynthos (Ζάκυνθος)

GRZTH

 

X

117

GR

GR00

X

GR zariadenia na otvorenom mori

GR88P

 

 

 

GR

GR00

X

Iné Grécko

GR888

 

X

 

 

 

 

176

176

9

167

 

ES

ES02

X

Alcudia

ESALD

 

X

 

ES

ES02

X

Algeciras

ESALG

 

X

 

ES

ES02

X

Alicante

ESALC

 

X

 

ES

ES02

X

Almería

ESLEI

 

X

 

ES

ES02

X

Arguineguin

ESARI

 

X

 

ES

ES02

X

Arrecife de Lanzarote

ESACE

 

X

 

ES

ES01

X

Avilés

ESAVS

 

X

 

ES

ES02

X

Barcelona

ESBCN

 

X

 

ES

ES01

X

Bilbao

ESBIO

 

X

 

ES

ES02

X

Cabezuela

ESCBZ

 

X

 

ES

ES02

X

Cádiz

ESCAD

 

X

 

ES

ES02

X

Cala Sabina

ESCBS

 

X

 

ES

ES02

X

Carboneras

ESCRS

 

X

 

ES

ES02

X

Cartagena

ESCAR

 

X

 

ES

ES02

X

Castellón

ESCAS

 

X

 

ES

XC00

X

Ceuta

XCCEU

 

X

 

ES

ES02

X

Escombreras

ESESC

 

X

 

ES

ES01

X

Ferrol

ESFER

 

X

 

ES

ES02

X

Gandía

ESGAN

 

X

 

ES

ES01

X

Gijón

ESGIJ

 

X

 

ES

ES02

X

Hierro

ESHIE

 

X

 

ES

ES02

X

Huelva

ESHUV

 

X

 

ES

ES02

X

Ibiza

ESIBZ

 

X

 

ES

ES01

X

La Coruña

ESLCG

 

X

 

ES

ES02

X

La Estaca

ESLES

 

X

 

ES

ES02

X

Las Palmas

ESLPA

 

X

 

ES

ES02

X

Los Cristianos

ESLCR

 

X

 

ES

ES02

X

Mahón

ESMAH

 

X

 

ES

ES02

X

Málaga

ESAGP

 

X

 

ES

ES01

X

Marín- (Pontevedra)

ESMPG

 

X

 

ES

XL00

X

Melilla

XLMLN

 

X

 

ES

ES02

X

Motril

ESMOT

 

X

 

ES

ES02

X

Palma de Mallorca

ESPMI

 

X

 

ES

ES01

X

Pasajes

ESPAS

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto de Santa Maria

ESPSM

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto del Rosario

ESFUE

 

X

 

ES

ES02

X

Rota

ESROT

 

X

 

ES

ES02

X

Sagunto

ESSAG

 

X

 

ES

ES01

X

San Ciprián

ESSCI

 

X

 

ES

ES02

X

San Sebastian de la Gomera

ESSSG

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de la Palma

ESSPC

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de Tenerife

ESSCT

 

X

 

ES

ES01

X

Santander

ESSDR

 

X

 

ES

ES02

X

Sevilla

ESSVQ

 

X

 

ES

ES02

X

Tarifa

ESTRF

 

X

 

ES

ES02

X

Tarragona

ESTAR

 

X

 

ES

ES02

X

Torrevieja

ESTOR

 

X

 

ES

ES02

X

Valencia

ESVLC

 

X

 

ES

ES01

X

Vigo

ESVGO

 

X

 

ES

ES01

X

Villagarcía (de Arosa)

ESVIL

 

X

 

ES

ES02

X

Vinaroz

ESVZR

 

X

 

ES

ES02

X

Zona Franca De Cadiz

ESZFR

 

X

 

ES

ES01

X

ES zariadenia na otvorenom mori

ES88P

 

 

 

ES

ES02

X

ES zariadenia na otvorenom mori

ES88P

 

 

 

ES

ES01

X

Iné - Španielsko Atlantický oceán (Sever Portugalska)

ES888

 

 

 

ES

ES02

X

Iné — Španielsko — Stredomorie

ES888

 

 

 

ES

ES09

X

Iné — Španielsko (neznáme MCA)

ES888

 

 

 

 

 

 

52

52

0

52

 

FR

FR02

X

Ajaccio

FRAJA

 

X

76

FR

FR01

X

Basse-Indre

FRBAI

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Bassens

FRBAS

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Basse-Terre (Guadeloupe)

GPBBR

GP001

 

 

FR

FR02

X

Bastia

FRBIA

 

X

73

FR

FR01

X

Bayonne

FRBAY

 

X

57

FR

FR01

X

Bec d'Ambes

FRBEC

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Berre

FRBEE

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Blaye

FRBYE

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Bonifacio

FRBON

 

X

78

FR

FR01

X

Bonsecours

FRBSC

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Bordeaux

FRBOD

 

X

56

FR

FR01

X

Boulogne-sur-Mer

FRBOL

 

X

04

FR

FR01

X

Brest

FRBES

 

X

29

FR

FR01

X

Caen

FRCFR

 

X

13

FR

FR01

X

Calais

FRCQF

 

X

03

FR

FR02

X

Calvi

FRCLY

 

X

75

FR

FR01

X

Camaret

FRCAM

 

X

32

FR

FR02

X

Cannes

FRCEQ

 

X

68

FR

FR01

X

Carteret

FRCRT

 

X

15

FR

FR01

X

Cherbourg

FRCER

 

X

14

FR

FR03

X

Degrad-des Cannes (Guyane française)

GFDDC

 

X

94

FR

FR01

X

Concarneau

FRCOC

 

X

38

FR

FR01

X

Dieppe

FRDPE

 

X

07

FR

FR01

X

Donges

FRDON

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Douarnenez

FRDRZ

 

X

33

FR

FR01

X

Dunkerque

FRDKK

 

X

1

FR

FR02

X

Étang-de-Berre

FRETB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Fécamp

FRFEC

 

X

08

FR

FR04

X

Fort-de-France (Martinique)

MQFDF

 

X

93

FR

FR02

X

Fos-sur-Mer

FRFOS

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Gonfreville-l'Orcher

FRGLO

FRLEH

 

 

FR

FR04

X

Guadeloupe (Guadeloupe)

GP001

 

X

90

FR

FR01

X

Granville

FRGFR

 

X

16

FR

FR01

X

Gravelines

FRGRV

 

X

02

FR

FR01

X

Harfleur

FRHRF

FRLEH

 

 

FR

FR01

X

Hennebont

FRHET

 

X

40

FR

FR01

X

Honfleur

FRHON

 

X

11

FR

FR04

X

Jarry (Guadeloupe)

GPJAR

GP001

 

 

FR

FR03

X

Kourou (Guyane française)

GFQKR

 

X

96

FR

FR02

X

L'Île-Rousse

FRILR

 

X

74

FR

FR02

X

La Ciotat

FRLCT

 

X

65

FR

FR03

X

Larivot (Guyane française)

GFLVT

 

X

91

FR

FR01

X

La Pallice

FRLPE

FRLRH

 

 

FR

FR01

X

La Rochelle

FRLRH

 

X

49

FR

FR01

X

Landerneau

FRLDN

 

X

30

FR

FR01

X

Lannion

FRLAI

 

X

26

FR

FR02

X

Lavéra

FRLAV

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Le Fret (Crozon)

FRLFR

 

X

31

FR

FR01

X

Le Guildo (Créhen)

FRLGU

 

X

20

FR

FR01

X

Le Havre

FRLEH

 

X

09

FR

FR01

X

Le Lègue (Saint-Brieuc)

FRSBK

 

X

22

FR

FR01

X

Le Tréport

FRLTR

 

X

06

FR

FR01

X

Le Verdon

FRLVE

FRBOD

 

 

FR

FR01

X

Les Sables-d'Olonne

FRLSO

 

X

47

FR

FR01

X

Lézardrieux

FRLEZ

 

X

19

FR

FR01

X

Lorient

FRLRT

 

X

39

FR

FR02

X

Marseille

FRMRS

 

X

64

FR

FR01

X

Montoir-de-Bretagne

FRMTX

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Morlaix

FRMXN

 

X

27

FR

FR01

X

Mortagne-sur-Gironde

FRMSG

 

X

54

FR

FR01

X

Nantes Saint-Nazaire

FRNTE

 

X

44

FR

FR02

X

Nice-Villefranche

FRNCE

 

X

70

FR

FR01

X

Paimbœuf

FRPBF

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Paimpol

FRPAI

 

X

23

FR

FR01

X

Pauillac-Port

FRPAP

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

GPPTP

GP001

 

 

FR

FR01

X

Petit-Couronne

FRPET

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Pontrieux

FRPOX

 

X

24

FR

FR02

X

Port-de-Bouc

FRPDB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Port-Jérôme

FRPJE

FRURO

 

 

FR

FR05

X

Port-Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion)

REPDG

 

X

97

FR

FR02

X

Port-Vendres

FRPOV

 

X

61

FR

FR01

X

Port-Joinville (Île d'Yeu)

FRPRJ

 

X

46

FR

FR02

X

Port-la-Nouvelle

FRNOU

 

X

62

FR

FR02

X

Porto Vecchio

FRPVO

 

X

79

FR

FR02

X

Propriano

FRPRP

 

X

77

FR

FR01

X

Quimper

FRUIP

 

X

37

FR

FR01

X

Redon

FRRDN

 

X

42

FR

FR01

X

Rochefort

FRRCO

 

X

51

FR

FR01

X

Roscoff

FRROS

 

X

28

FR

FR01

X

Rouen

FRURO

 

X

10

FR

FR01

X

Royan

FRRYN

 

X

53

FR

FR03

X

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française)

GFSLM

 

X

95

FR

FR02

X

Sète

FRSET

 

X

63

FR

FR02

X

Saint-Louis (Rhône)

FRPSL

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Saint-Malo

FRSML

 

X

17

FR

FR01

X

Saint-Nazaire

FRSNR

FRNTE

 

 

FR

FR02

X

Saint-Raphaël

FRSRL

 

X

67

FR

FR01

X

Saint-Valéry-sur-Somme

FRSVS

 

X

05

FR

FR01

X

Saint-Wandrille

FRSWD

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Tonnay Charente

FRTON

 

X

52

FR

FR02

X

Toulon

FRTLN

 

X

66

FR

FR01

X

Tréguier

FRTRE

 

X

25

FR

FR01

X

Vannes

FRVNE

 

X

41

FR

FR01

X

FR zariadenia na otvorenom mori

FR88P

 

 

 

FR

FR02

X

FR zariadenia na otvorenom mori

FR88P

 

 

 

FR

FR01

X

Iné - Francúzsko Atlantický oceán/Severné more

FR888

 

 

 

FR

FR02

X

Iné — Francúzsko -Stredomorie

FR888

 

 

 

FR

FR03

X

Iné - France Guyane française

GF888

 

 

 

FR

FR04

X

Iné - France Guadeloupe

GP888

 

 

 

FR

FR04

X

Iné - France Martinique

MQ888

 

 

 

FR

FR05

X

Iné - France Réunion

RE888

 

 

 

FR

FR09

X

Iné - Francúzsko (neznáme MCA)

FR888

 

 

 

 

 

 

95

95

26

69

 

IE

IE00

X

Arklow

IEARK

 

X

00ARKL

IE

IE00

X

Arklow Head Port

IE009

 

X

 

IE

IE00

X

Bantry Bay

IEBYT

 

X

 

IE

IE00

X

Castletown Bere

IECTB

 

X

 

IE

IE00

X

Cork

IEORK

 

X

00CORK

IE

IE00

X

Drogheda

IEDRO

 

X

00DROG

IE

IE00

X

Dublin

IEDUB

 

X

00DUBL

IE

IE00

X

Dun Laoghaire

IEDLG

 

X

00DUNL

IE

IE00

X

Dundalk

IEDDK

 

X

00DUND

IE

IE00

X

Foynes

IEFOV

 

X

00FOYN

IE

IE00

X

Galway

IEGWY

 

X

00GALW

IE

IE00

X

Greenore

IEGRN

 

X

00GREE

IE

IE00

X

Killybegs

IEKBS

 

X

 

IE

IE00

X

Kilrush

IEKLR

 

X

 

IE

IE00

X

Kinsale

IEKLN

 

X

 

IE

IE00

X

Limerick

IELMK

 

X

00LIME

IE

IE00

X

New Ross

IENRS

 

X

00NEWR

IE

IE00

X

Rosslare Harbour

IEROS

 

X

00ROSS

IE

IE00

X

Sligo

IESLI

 

X

00SLIG

IE

IE00

X

Tralee

IETRA

 

X

 

IE

IE00

X

Waterford

IEWAT

 

X

00WATE

IE

IE00

X

Wicklow

IEWIC

 

X

00WICK

IE

IE00

X

Youghal

IEYOU

 

X

 

IE

IE00

X

IE zariadenia na otvorenom mori

IE88P

 

 

 

IE

IE00

X

Iné — Írsko

IE888

 

 

 

 

 

 

23

23

0

23

 

IT

IT00

X

Alghero

ITAHO

 

X

 

IT

IT00

X

Alicudi

ITALI

 

X

 

IT

IT00

X

Amalfi

ITAMA

 

X

 

IT

IT00

X

Ancona

ITAOI

 

X

 

IT

IT00

X

Anzio

ITANZ

 

X

 

IT

IT00

X

Arbatax

ITATX

 

X

 

IT

IT00

X

Augusta

ITAUG

 

X

 

IT

IT00

X

Bari

ITBRI

 

X

 

IT

IT00

X

Barletta

ITBLT

 

X

 

IT

IT00

X

Brindisi

ITBDS

 

X

 

IT

IT00

X

Cagliari

ITCAG

 

X

 

IT

IT00

X

Calasetta

ITCLS

 

X

 

IT

IT00

X

Capraia

ITCPA

 

X

 

IT

IT00

X

Capri

ITPRJ

 

X

 

IT

IT00

X

Carloforte

ITCLF

 

X

 

IT

IT00

X

Casamicciola

ITCML

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare del Golfo

ITCTR

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare di Stabia

ITCAS

 

X

 

IT

IT00

X

Catania

ITCTA

 

X

 

IT

IT00

X

Cavo

ITCVX

 

X

 

IT

IT00

X

Chioggia

ITCHI

 

X

 

IT

IT00

X

Civitavecchia

ITCVV

 

X

 

IT

IT00

X

Crotone

ITCRV

 

X

 

IT

IT00

X