ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 118

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
5. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 699/2005 zo 4. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 700/2005 zo 4. mája 2005 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 701/2005 zo 4. mája 2005 ustanovujúce podmienky, za ktorých možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenie, podaným v apríli 2005, na dovoz nejatočných býkov, kráv a jalovíc niektorých alpských a horských plemien

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 702/2005 z 3. mája 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 703/2005 zo 4. mája 2005, ktorým sa stanovuje výška kompenzačnej pomoci pre banány vypestované a predané v Spoločenstve počas roka 2004, ako aj jednotková výška preddavkov na rok 2005

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 704/2005 zo 4. mája 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie označenia pôvodu uvedeného v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1107/96 (Mel de Barroso) (CHOP)

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 705/2005 zo 4. mája 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú alebo zrušujú určité nariadenia o zatrieďovaní tovaru do kombinovanej nomenklatúry

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 706/2005 zo 4. mája 2005, ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva pre mazadlá [oznámené pod číslom K(2005) 1372]  ( 1 )

26

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/659/ES, ktorým sa stanovuje orientačné rozdelenie finančných prostriedkov v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu pre opatrenia na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2000 až 2006 [oznámené pod číslom K(2005) 1320]

35

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. mája 2005, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri na Sardínii v Taliansku [oznámené pod číslom K(2005) 1255]  ( 1 )

37

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. mája 2005 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku [oznámené pod číslom K(2005) 1321]  ( 1 )

39

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/364/SZBP z 12. apríla 2005 týkajúce sa uzatvorenia Dohody medzi Európskou úniou a Rumunskom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

47

Dohoda medzi Rumunskom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

48

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/365/SBZP zo 14. apríla 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bulharskou republikou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

52

Dohoda medzi Bulharskou Republikou a Európskou uniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 699/2005

zo 4. mája 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

117,8

204

93,3

212

124,2

999

111,8

0707 00 05

052

146,6

204

63,3

999

105,0

0709 90 70

052

68,4

204

125,1

624

50,3

999

81,3

0805 10 20

052

42,2

204

46,5

212

72,0

220

46,2

388

71,6

400

42,8

624

55,1

999

53,8

0805 50 10

052

49,0

388

65,9

400

57,3

528

64,0

624

75,2

999

62,3

0808 10 80

388

92,4

400

127,1

404

129,5

508

71,2

512

70,0

524

84,1

528

68,1

720

104,0

804

90,8

999

93,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 700/2005

zo 4. mája 2005

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT-India, boli v týždni od 25. do 29. apríla 2005 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 25. do 29. apríla 2005 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 568/2005 (Ú. v. EÚ L 97, 15.4.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 25.–29.4.2005

Limit

Barbados

100

 

Belize

0

Dosiahnutý

Kongo

100

 

Fidži

76,9560

Dosiahnutý

Guyana

100

 

India

100

 

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

24,6811

Dosiahnutý

Maurícius

100

 

Mozambik

0

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 25.–29.4.2005

Limit

India

0

Dosiahnutý

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 25.–29.4.2005

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

0

Dosiahnutý

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 701/2005

zo 4. mája 2005

ustanovujúce podmienky, za ktorých možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenie, podaným v apríli 2005, na dovoz nejatočných býkov, kráv a jalovíc niektorých alpských a horských plemien

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovdzím a teľacim mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1081/1999 z 26. mája 1999, ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre nejatočné býky, kravy a jalovice niektorých alpských a horských plemien, zrušujúce nariadenie (ES) č. 1012/98 a pozmeňujúce a dopĺňajúce nariadenie (ES) č. 1143/98 (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Článok 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1081/1999 ustanovuje nové pridelenie množstiev, na ktoré neboli podané žiadosti pre dovozné certifikáty do 15. marca 2005.

(2)

Článok 1 nariadenia Komisie (ES) č. 553/2005 z 11. apríla 2005, ustanovujúceho nové pridelenie dovozných povolení v zmysle nariadenia (ES) č. 1081/1999 pre nejatočné býky, kravy a jalovice niektorých alpských a horských plemien (3), stanovilo množstvá nejatočných býkov, kráv a jalovíc niektorých alpských a horských plemien, ktoré možno dovážať za zvláštnych podmienok do 30. júna 2005.

(3)

Množstvám, na ktoré boli podané žiadosti o udelenie dovozného povolenia, sa môže vyhovieť v celom rozsahu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti podanej v zmysle ustanovení článku 9 nariadenia (ES) č. 1081/1999 sa vyhovie v plnej miere podľa čísla objednávky 09.0003.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 5. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 131, 27.5.1999, s. 15. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1096/2001 (Ú. v. ES L 150, 6.6.2001, s. 33).

(3)  Ú. v. ES L 93, 12.4.2005, s. 31.


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 702/2005

z 3. mája 2005

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 3. mája 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

38,20

22,22

1 164,94

284,41

597,64

9 644,90

131,88

26,59

16,40

163,15

9 151,02

1 506,26

350,66

25,88

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

33,97

19,76

1 035,90

252,90

531,44

8 576,50

117,27

23,64

14,58

145,08

8 137,33

1 339,41

311,82

23,01

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

144,30

83,95

4 400,94

1 074,44

2 257,77

36 436,64

498,23

100,45

61,95

616,37

34 570,87

5 690,38

1 324,73

97,76

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

62,17

36,17

1 896,12

462,92

972,75

15 698,55

214,66

43,28

26,69

265,56

14 894,69

2 451,67

570,75

42,12

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

53,56

31,16

1 633,53

398,81

838,03

13 524,44

184,93

37,28

22,99

228,78

12 831,90

2 112,14

491,71

36,29

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

104,01

60,51

3 172,20

774,46

1 627,40

26 263,57

359,13

72,40

44,65

444,28

24 918,72

4 101,63

954,86

70,47

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

31,39

18,26

957,36

233,73

491,15

7 926,29

108,38

21,85

13,48

134,08

7 520,42

1 237,86

288,18

21,27

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

49,34

28,71

1 504,82

367,39

772,00

12 458,84

170,36

34,35

21,18

210,76

11 820,88

1 945,72

452,97

33,43

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

391,58

227,82

11 942,71

2 915,68

6 126,68

98 877,16

1 352,04

272,58

168,10

1 672,62

93 814,07

15 441,85

3 594,87

265,29

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

155,51

90,48

4 742,91

1 157,93

2 433,21

39 267,91

536,95

108,25

66,76

664,26

37 257,16

6 132,55

1 427,66

105,36

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

132,41

6 940,96

1 694,56

3 560,85

57 466,23

785,79

158,42

97,70

972,11

54 523,62

8 974,62

2 089,30

154,19

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

410,09

238,59

12 507,23

3 053,50

6 416,46

103 550,97

1 415,95

285,46

176,05

1 751,68

98 248,55

16 171,77

3 764,80

277,83

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

417,26

242,76

12 726,02

3 106,92

6 528,70

105 362,35

1 440,72

290,45

179,13

1 782,33

99 967,17

16 454,65

3 830,66

282,69

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

126,31

73,49

3 852,26

940,49

1 976,28

31 893,93

436,11

87,92

54,22

539,52

30 260,77

4 980,94

1 159,57

85,57

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

132,97

77,36

4 055,53

990,11

2 080,57

33 576,89

459,13

92,56

57,09

567,99

31 857,55

5 243,77

1 220,75

90,09

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

926,44

539,00

28 255,49

6 898,27

14 495,64

233 935,36

3 198,81

644,89

397,72

3 957,29

221 956,50

36 534,16

8 505,18

627,66

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

120,79

70,28

3 684,08

899,43

1 890,01

30 501,57

417,08

84,08

51,86

515,97

28 939,71

4 763,49

1 108,94

81,84

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

97,95

56,99

2 987,53

729,37

1 532,66

24 734,62

338,22

68,19

42,05

418,41

23 468,06

3 862,86

899,28

66,36

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

80,14

46,62

2 444,14

596,71

1 253,89

20 235,72

276,70

55,78

34,40

342,31

19 199,53

3 160,25

735,71

54,29

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

115,39

67,13

3 519,31

859,20

1 805,48

29 137,41

398,42

80,32

49,54

492,89

27 645,40

4 550,45

1 059,35

78,18

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

112,11

65,23

3 419,24

834,77

1 754,14

28 308,90

387,09

78,04

48,13

478,88

26 859,31

4 421,06

1 029,23

75,95

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

84,79

49,33

2 585,90

631,32

1 326,62

21 409,41

292,75

59,02

36,40

362,17

20 313,13

3 343,55

778,38

57,44

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

46,68

27,16

1 423,54

347,54

730,31

11 785,93

161,16

32,49

20,04

199,37

11 182,42

1 840,63

428,50

31,62

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,97

26,16

1 371,45

334,83

703,58

11 354,67

155,26

31,30

19,30

192,08

10 773,24

1 773,28

412,82

30,47

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

66,28

38,56

2 021,39

493,50

1 037,01

16 735,66

228,84

46,14

28,45

283,10

15 878,69

2 613,64

608,46

44,90

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

75,60

43,99

2 305,81

562,94

1 182,93

19 090,46

261,04

52,63

32,46

322,94

18 112,92

2 981,40

694,07

51,22

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

84,72

49,29

2 583,84

630,82

1 325,56

21 392,34

292,52

58,97

36,37

361,88

20 296,93

3 340,89

777,76

57,40

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

149,95

87,24

4 573,40

1 116,55

2 346,25

37 864,48

517,76

104,38

64,37

640,52

35 925,60

5 913,37

1 376,64

101,59

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

69,80

40,61

2 128,83

519,73

1 092,13

17 625,20

241,01

48,59

29,97

298,15

16 722,68

2 752,56

640,80

47,29

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

49,82

28,99

1 519,56

370,98

779,57

12 580,88

172,03

34,68

21,39

212,82

11 936,67

1 964,78

457,40

33,76

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

108,37

63,05

3 305,20

806,93

1 695,63

27 364,69

374,18

75,44

46,52

462,91

25 963,45

4 273,60

994,90

73,42

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

29,44

17,13

897,89

219,21

460,64

7 433,89

101,65

20,49

12,64

125,75

7 053,24

1 160,97

270,27

19,95

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

75,61

43,99

2 306,16

563,02

1 183,11

19 093,34

261,08

52,64

32,46

322,99

18 115,65

2 981,85

694,18

51,23

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

705,36

410,38

21 512,77

5 252,11

11 036,49

178 110,45

2 435,47

491,00

302,81

3 012,95

168 990,15

27 815,87

6 475,56

477,88

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,38

18 629,70

4 548,24

9 557,41

154 240,68

2 109,07

425,20

262,23

2 609,16

146 342,65

24 088,08

5 607,72

413,84

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

190,68

110,94

5 815,68

1 419,84

2 983,56

48 149,72

658,40

132,74

81,86

814,51

45 684,17

7 519,64

1 750,58

129,19

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

153,99

89,59

4 696,62

1 146,63

2 409,46

38 884,67

531,71

107,19

66,11

657,78

36 893,55

6 072,70

1 413,73

104,33

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

144,66

84,16

4 411,98

1 077,14

2 263,43

36 528,05

499,48

100,70

62,10

617,91

34 657,59

5 704,66

1 328,05

98,01

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

103,01

59,93

3 141,70

767,01

1 611,76

26 011,06

355,67

71,71

44,22

440,01

24 679,14

4 062,20

945,68

69,79

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,42

9 300,67

2 270,66

4 771,43

77 002,92

1 052,93

212,28

130,92

1 302,59

73 059,92

12 025,70

2 799,59

206,60

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

846,77

44 389,46

10 837,21

22 772,69

367 513,15

5 025,34

1 013,13

624,82

6 216,91

348 694,32

57 395,28

13 361,67

986,06

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

97,37

56,65

2 969,69

725,02

1 523,51

24 586,90

336,20

67,78

41,80

415,92

23 327,90

3 839,79

893,91

65,97

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

269,47

156,78

8 218,66

2 006,50

4 216,34

68 044,65

930,44

187,58

115,68

1 151,05

64 560,37

10 626,67

2 473,90

182,57

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

202,69

117,92

6 181,81

1 509,22

3 171,39

51 180,97

699,84

141,09

87,01

865,79

48 560,21

7 993,04

1 860,79

137,32

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 703/2005

zo 4. mája 2005,

ktorým sa stanovuje výška kompenzačnej pomoci pre banány vypestované a predané v Spoločenstve počas roka 2004, ako aj jednotková výška preddavkov na rok 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 6 prvý pododsek a na článok 14,

keďže:

(1)

Podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 404/93 sa kompenzačná pomoc za každú stratu výnosov pre producentov Spoločenstva vypočíta na základe rozdielu medzi paušálnym referenčným výnosom a priemerným produkčným výnosom za banány vypestované a predané v Spoločenstve počas príslušného roka.

(2)

Článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 1858/93 z 9. júla 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v súvislosti s plánom pomoci na kompenzáciu straty výnosov z predaja v odvetví banánov (2), stanovil paušálny referenčný výnos na 64,03 EUR na 100 kilogramov čistej hmotnosti zelených banánov expedovaných z baliarne.

(3)

Priemerný produkčný výnos na rok 2004, vypočítaný na jednej strane na základe priemeru cien predaných banánov mimo produkčných regiónov, v etape dodávky do prvého prístavu vykládky (nevyložený tovar), a na druhej strane na základe priemeru predajných cien na lokálnych trhoch pre banány predané v produkčných regiónoch, a vzhľadom na paušálne čiastky stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1858/93 je nižší ako paušálny referenčný výnos na rok 2004. V dôsledku toho je potrebné určiť výšku kompenzačnej pomoci, ktorú treba poskytnúť v roku 2004.

(4)

V súlade s článkom 12 ods. 6 druhým pododsekom nariadenia (EHS) č. 404/93 sa dodatočná pomoc poskytne jednému alebo viacerým produkčným regiónom, ak sú priemerné výnosy z produkcie významne nižšie ako priemerné výnosy Spoločenstva.

(5)

Priemerný ročný produkčný výnos, ktorý sa dosiahol počas predaja banánov pestovaných na Martiniku a Guadeloupe, sa ukázal významne nižší ako priemerné výnosy Spoločenstva za rok 2004. Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť dodatočnú pomoc pre produkčné regióny Martinik a Guadeloupe. Údaje, ktoré sa vzťahujú na rok 2004, poukazujú na veľmi ťažké produkčné a predajné podmienky, čo viedlo k stanoveniu dodatočnej pomoci pokrývajúcej 75 % rozdielu medzi priemerným výnosom Spoločenstva a výnosom zaznamenaným počas predaja produktov týchto dvoch regiónov.

(6)

Jednotná výška preddavkov a príslušnej zábezpeky sa určí v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 1858/93 na základe výšky pomoci stanovenej na predchádzajúci rok.

(7)

Keďže neboli k dispozícii všetky potrebné údaje, výška kompenzačnej pomoci na rok 2004 sa nemohla určiť dopredu. Je potrebné stanoviť úhradu zostatku pomoci za rok 2004, ako aj preddavku za banány predané v januári a vo februári 2005 do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre banány,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výška kompenzačnej pomoci uvedená v článku 12 nariadenia (EHS) č. 404/93 pre banány patriace pod kód KN ex 0803, ktoré boli vypestované a predané v čerstvom stave v Spoločenstve počas roka 2004, okrem plantajnov, je stanovená na 28,1 EUR na 100 kilogramov.

2.   Výška pomoci stanovenej v odseku 1 sa zvyšuje o 7,82 EUR na 100 kilogramov za banány pestované v regióne Martinik a o 8,18 EUR na 100 kilogramov za banány pestované v regióne Guadeloupe.

Článok 2

Výška každého preddavku za banány predané od januára do decembra 2005 je 19,67 EUR na 100 kilogramov. Výška príslušnej zábezpeky je 9,84 EUR na 100 kilogramov.

Článok 3

Odchylne od článku 10 nariadenia (EHS) č. 1858/93 príslušné orgány členských štátov zaplatia zvyšok kompenzačnej pomoci, ktorá sa má udeliť na rok 2004, ako aj výšku preddavku, ktorý sa má udeliť za banány predané v januári a vo februári 2005, do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia po overení stanovenom v článku 10 nariadenia (EHS) č. 1858/93.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2587/2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 170, 13.7.1993, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 471/2001 (Ú. v. ES L 67, 9.3.2001, s. 52).


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 704/2005

zo 4. mája 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie označenia pôvodu uvedeného v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1107/96 (Mel de Barroso) (CHOP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), najmä na jeho článok 9 a článok 6 ods. 3 a ods. 4 druhú zarážku,

keďže:

(1)

Žiadosť Portugalska o zmenu a doplnenie náležitostí špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Mel de Barroso“ zaregistrovaného nariadením Komisie (ES) č. 1107/96 (2), bola v súlade s článkom 6 odsekom 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 nariadenia (EHS) č. 2081/92, tieto zmeny musia byť zaregistrované a uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného označenia pôvodu „Mel de Barroso“ sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Konsolidovaný zoznam hlavných náležitostí špecifikácie je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1345/2004 (Ú. v. EÚ L 249, 23.7. 2004, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ C 262, 31.10.2003, s. 16 („Mel de Barroso“).


PRÍLOHA I

PORTUGALSKO

„Mel de Barroso“

Prinášaná zmena a doplnenie:

Kapitola príslušnej špecifikácie:

Image

Názov

Image

Popis

Image

Zemepisná oblasť

Image

Dôkaz o pôvode

Image

Spôsob výroby

Image

Prepojenie

Image

Označovanie etiketami

Image

Vnútroštátne požiadavky

Zmena a doplnenie:

Rozšírenie výrobnej zemepisnej oblasti na obce Chaves a Vila Pouca de Aguiar a na freguesias Jou a Valongo de Milhais obce Murça.

Uvedené oblasti majú rovnaké pôdno-klimatické podmienky a vyrábajú med s rovnakými charakteristikami, ako má med získaný zo súčasnej zemepisnej oblasti, podľa rovnakých výrobných pravidiel a so zaručenou sledovateľnosťou pôvodu.


PRÍLOHA II

Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92

„MEL DE BARROSO“

č. ES: PT/0229/24.1.1994

CHOP (X) CHZO ( )

Tento zoznam je informatívnym zhrnutím. Úplnú informáciu, najmä pokiaľ ide o výrobcov produktov chránených CHOP alebo CHZO, môžete získať prostredníctvom konzultácie úplnej verzie špecifikácie výrobku buď na národnej úrovni, alebo prostredníctvom útvarov Európskej komisie (1).

1.

   Zodpovedný úrad v členskom štáte

Názov

:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresa

:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisbonne

Telefón

:

(351-21) 844 22 00

Fax

:

(351-21) 844 22 02

E-mail

:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Žiadajúce združenie

2.1.

Názov

:

Capolib — Cooperativa Agrícola de Boticas, CRL

2.2.

Adresa

:

Av. do Eiró

P-5460 Boticas

Telefón

:

(351-276) 41 81 70

Fax

:

(351-276) 41 57 34

E-mail

:

capolib@mail.telepac.pt

2.3.

Zloženie

:

Výrobcovia/spracovatelia (X) iné ( )

3.

   Druh výrobku Trieda 1.4: Ostatné výrobky živočíšneho pôvodu – Med

4.

   Opis špecifikácie (zhrnutie podmienok článku 4 ods. 2)

4.1.   Názov „Mel de Barroso“

4.2.   Opis Med vyrába miestna včela Apis mellifera (sp. iberica) z nektáru kvetov, v ktorom prevláda peľ z vresovcovitých rastlín, ktoré sú súčasťou regionálnej medonosnej flóry.

4.3.   Zemepisná oblasť Tvoria ju hranice obcí Boticas, Chaves, Montalegre a Vila Pouca de Aguiar a freguesias Jou a Valongo de Milhais obce Murça (obvod Vila Real).

4.4.   Dôkaz o pôvode Zachovaný používaním, najmä na základe fyzických odkazov písomných, a dokonca aj ústnych, výrobným potenciálom regiónu a dôležitosťou medu a včiel v emblémoch a v toponymii regiónu.

4.5.   Spôsob výroby Med sa môže extrahovať iba v schválených extrakčných priestoroch a extrakcia a dekantácia sa musia povinne vykonávať vo výrobnej oblasti. Keďže med Barroso je miešateľný výrobok, jeho balenie môžu vykonávať iba riadne oprávnené subjekty vo vnútri zemepisnej oblasti pôvodu, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu v reťazi sledovateľnosti pôvodu a s cieľom zaručiť kvalitu a pravosť výrobku a nezavádzať spotrebiteľov. Výroba, extrakcia a balenie sa môžu vykonávať iba v ohraničenej zemepisnej oblasti. Med Barroso sa môže uvádzať na trh ako tekutý, kryštalický alebo plástový (pod podmienkou, že bunky sú úplne zaviečkované a že neobsahujú vajíčka); musí byť balený v obaloch z neškodných inertných materiálov, ktoré sú prispôsobené potravinám, a vzory a etikety obalov musia byť vopred schválené združením výrobcov.

4.6.   Prepojenie Med Barroso je vyrábaný v najvyššie položených regiónoch Barroso. Ide o med so zvláštnymi vlastnosťami, ktoré súvisia s vegetáciou tvorenou prevažne vresoviskami.

4.7.   Inšpekčný orgán

Názov

:

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Adresa

:

Av. 25 de Abril 273, S/L

P-5370 Mirandela

Telefón

:

(351-278) 26 14 10

Fax

:

(351-278) 26 14 10

E-mail

:

tradicao-qualidade@clix.pt

4.8.   Označovanie etiketami MEL DE BARROSO — Denominação de Origem Protegida

4.9.   Vnútroštátne požiadavky


(1)  Európska Komisia – Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo – Unité „Politique de qualité des produits agricoles“ – B-1049 Brusel.


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 705/2005

zo 4. mája 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú alebo zrušujú určité nariadenia o zatrieďovaní tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Určité nariadenia Komisie o zatrieďovaní tovaru, ktoré boli prijaté s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry stanovenej nariadením (EHS) č. 2658/87, odkazujú na už neexistujúce číselné znaky. Mali by byť preto aktualizované prostredníctvom zmien a doplnení, ktoré zohľadňujú príslušné platné číselné znaky.

(2)

Ostatné nariadenia sa stali nadbytočnými najmä pre zmeny v opisoch výrobkov a príslušných číselných znakov v harmonizovanom systéme alebo v kombinovanej nomenklatúre. Mali by sa preto zrušiť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Číselné znaky uvedené v nariadeniach vymenovaných v prílohe I k tomuto nariadeniu sa nahrádzajú číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry v súlade s touto prílohou.

Článok 2

1.   V tabuľke priloženej k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3491/88 (2), sa vypúšťa bod 2.

2.   V tabuľke priloženej k nariadeniu Komisie (ES) č. 883/94 (3) sa vypúšťa bod 1.

3.   V tabuľke priloženej k nariadeniu Komisie (ES) č. 710/2000 (4) sa vypúšťa bod 2.

Článok 3

Nariadenia Komisie uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu sa zrušujú.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 306, 11.11.1988, s. 18. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999 (Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 9).

(3)  Ú. v. ES L 103, 22.4.1994, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999.

(4)  Ú. v. ES L 84, 5.4.2000, s. 8.


PRÍLOHA I

Č.

Nariadenie Komisie

Nahradiť:

Kódom KN:

(1)

(2)

(3)

(4)

1

(EHS) č. 731/93 (Ú. v. ES L 75, 30.3.1993, s. 7)

0106 00 90

0106 90 00

2

(EHS) č. 1669/77 (Ú. v. ES L 186, 26.7.1977, s. 23), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2723/90 (1)

0207 41 10

0207 14 10

0207 42 10

0207 27 10

0207 43 11

0207 36 11

0207 43 15

0207 36 15

3

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 3491/88 (Ú. v. ES L 306, 11.11.1988, s. 18), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999 (2)

0304 90 20 alebo 0304 90 21 alebo 0304 90 27

0304 90 22

4

(EHS) č. 288/84 (Ú. v. ES L 33, 4.2.1984, s. 1)

07.01 H

0709 90 90

5

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1196/97 (Ú. v. ES L 170, 28.6.1997, s. 13)

0711 90 40

0711 51 00

6

(EHS) č. 847/71 (Ú. v. ES L 92, 24.4.1971, s. 26), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2723/90

1212 91 90

1212 91 20

7

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 314/90 (Ú. v. ES L 35, 7.2.1990, s. 9)

1602 39 30

1602 32 30

8

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 964/91 (Ú. v. ES L 100, 20.4.1991, s. 14), naposledy zmenenému a doplnenému nariadením (EHS) č. 3411/91 (3)

2003 10 10

2003 10 20

9

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 316/91 (Ú. v. ES L 37, 9.2.1991, s. 25), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

2008 19 59

2008 19 91

10

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 627/2003 (Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 34)

2008 99 68

2008 99 67

11

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 3565/88 (Ú. v. ES L 311, 17.11.1988, s. 25)

2106 90 91

2106 90 92

12

Bod 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1533/92 (Ú. v. ES L 162, 16.6.1992, s. 5)

2106 90 99

2106 90 98

13

(EHS) č. 1676/89 (Ú. v. ES L 164, 15.6.1989, s. 7)

2206 00 93

2206 00 59

14

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2084/91 (Ú. v. ES L 193, 17.7.1991, s. 16), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

2309 90 93

2309 90 95

15

(EHS) č. 200/82 (Ú. v. ES L 21, 29.1.1982, s. 20), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999

2309 90 93

2309 90 99

16

Bod 2 nariadenia (EHS) č. 509/92 (Ú. v. ES L 55, 29.2.1992, s. 80), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 936/1999

2309 90 97

2309 90 99

17

Bod 4 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1533/92 (Ú. v. ES L 162, 16.6.1992, s. 5), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

2309 90 97

2309 90 99

18

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 2696/95 (Ú. v. ES L 280, 23.11.1995, s. 17)

2309 90 93

2309 90 99

19

(ES) č. 2354/2000 (Ú. v. ES L 272, 25.10.2000, s. 10)

2309 90 97

2309 90 99

20

Bod 1 nariadenia (EHS) č. 2257/87 (Ú. v. ES L 208, 30.7.1987, s. 8), zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 2080/91 (4)

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

21

Bod 2 nariadenia (EHS) č. 2257/87 (Ú. v. ES L 208, 30.7.1987, s. 8), zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 2080/91

2707 50 91

2707 50 99

2707 50 90

22

Bod 4 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 314/90 (Ú. v. ES L 35, 7.2.1990, s. 9)

2710 00 59

2710 19 29

23

(EHS) č. 2585/86 (Ú. v. ES L 232, 19.8.1986, s. 5), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999

2710 00 662710 00 67 alebo 2710 00 68

2710 19 412710 19 45 alebo 2710 19 49

24

(EHS) č. 313/90 (Ú. v. ES L 35, 7.2.1990, s. 7), zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999

2710 00 662710 00 67 alebo 2710 00 68

2710 19 412710 19 45 alebo 2710 19 49

25

Položka 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1260/89 (Ú. v. ES L 126, 9.5.1989, s. 12)

2930 90 90

2930 90 70

26

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1825/93 (Ú. v. ES L 167, 9.7.1993, s. 8)

2940 00 90

2940 00 00

27

(EHS) č. 2053/83 (Ú. v. ES L 202, 26.7.1983, s. 5), zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2695/95 (5)

3203 00 19

3203 00 10

28

Bod 5 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2084/91 (Ú. v. ES L 193, 17.7.1991, s. 16)

3823 90 91

3824 90 64

29

(EHS) č. 3402/82 (Ú. v. ES L 357, 18.12.1982, s. 16), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

30

Bod 6 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2275/88 (Ú. v. ES L 200, 26.7.1988, s. 10), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

31

Bod 7 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2275/88 (Ú. v. ES L 200, 26.7.1988, s. 10), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

32

Bod 8 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2275/88 (Ú. v. ES L 200, 26.7.1988, s. 10), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

33

Bod 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 3491/88 (Ú. v. ES L 306, 11.11.1988, s. 18), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

34

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 542/90 (Ú. v. ES L 56, 3.3.1990, s. 5), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

35

Bod 6 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2084/91 (Ú. v. ES L 193, 17.7.1991, s. 16), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

36

Bod 6 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1533/92 (Ú. v. ES L 162, 16.6.1992, s. 5), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

37

(EHS) č. 2933/92 (Ú. v. ES L 293, 9.10.1992, s. 8), zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

38

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 691/96 (Ú. v. ES L 97, 18.4.1996, s. 13), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

39

Bod 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 691/96 (Ú. v. ES L 97, 18.4.1996, s. 13), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3824 90 95

3824 90 99

40

Bod 6 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1264/98 (Ú. v. ES L 175, 19.6.1998, s. 4)

3824 90 95

3824 90 99

41

Bod 7 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1264/98 (Ú. v. ES L 175, 19.6.1998, s. 4)

3824 90 95

3824 90 99

42

Bod 8 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 169/1999 (Ú. v. ES L 19, 26.1.1999, s. 6)

3824 90 95

3824 90 99

43

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1694/2001 (Ú. v. ES L 229, 25.8.2001, s. 3)

3824 90 95

3824 90 99

44

Položka 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1260/89 (Ú. v. ES L 126, 9.5.1989, s. 12), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

3911 90 99

3911 90 19

45

Bod 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1214/91 (Ú. v. ES L 116, 9.5.1991, s. 44)

3913 90 90

3913 90 00

46

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 597/92 (Ú. v. ES L 64, 10.3.1992, s. 13)

3913 90 80

3913 90 00

47

Bod 6 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 314/90 (Ú. v. ES L 35, 7.2.1990, s. 9)

3921 19 90

3921 19 00

48

(ES) č. 201/98 (Ú. v. ES L 21, 28.1.1998, s. 3)

3921 19 90

3921 19 00

49

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1509/97 (Ú. v. ES L 204, 31.7.1997, s. 8)

4411 19 00

4411 19 90

50

Bod 2 nariadenia (EHS) č. 2141/89 (Ú. v. ES L 205, 18.7.1989, s. 22)

4810 12 00

4810 14 80 alebo 4810 19 90

51

(EHS) č. 3557/81 (Ú. v. ES L 356, 11.12.1981, s. 26), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2080/91

4811 39 00

4811 59 00

52

(EHS) č. 2174/93 (Ú. v. ES L 195, 4.8.1993, s. 20)

5509 22 10

5509 22 00

53

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1796/91 (Ú. v. ES L 160, 25.6.1991, s. 40)

6002 43 31

6005 31 90

54

Bod 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1796/91 (Ú. v. ES L 160, 25.6.1991, s. 40)

6002 43 31

6005 31 90

55

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1796/91 (Ú. v. ES L 160, 25.6.1991, s. 40)

6002 49 00

6005 90 00

56

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1611/93 (Ú. v. ES L 155, 26.6.1993, s. 9)

6002 91 00

6006 10 00

6002 92 10

6006 21 00

6002 93 31

6006 31 90

6002 93 99

6006 41 00

6002 99 00

6006 90 00

57

Bod 2 písm. b) tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 893/93 (Ú. v. ES L 93, 17.4.1993, s. 5)

6104 62 10

6104 62 00

58

Bod 5 písm. b) tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1054/97 (Ú. v. ES L 154, 12.6.1997, s. 14)

6104 62 10

6104 62 00

59

Bod 6 písm. b) tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1054/97 (Ú. v. ES L 154, 12.6.1997, s. 14)

6104 62 10

6104 62 00

60

Písmeno b) tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 2049/2002 (Ú. v. ES L 316, 20.11.2002, s. 15)

6104 62 90

6104 62 00

61

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 2855/2000 (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 41)

6104 63 90

6104 63 00

62

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1176/91 (Ú. v. ES L 114, 7.5.1991, s. 27)

6108 31 90

6108 31 00

63

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1176/91 (Ú. v. ES L 114, 7.5.1991, s. 27)

6108 31 90

6108 31 00

64

Bod 2 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 1911/92 (Ú. v. ES L 192, 11.7.1992, s. 23)

6108 31 90

6108 31 00

65

Bod 7 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1966/94 (Ú. v. ES L 198, 30.7.1994, s. 103)

6302 31 90

6302 31 00

66

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 546/91 (Ú. v. ES L 60, 7.3.1991, s. 12)

6302 51 90

6302 51 00

67

(EHS) č. 1592/71 (Ú. v. ES L 166, 24.7.1971, s. 39), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2080/91

6807 10 11

6807 10 10

68

Bod 6 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 810/83 (Ú. v. ES L 90, 8.4.1983, s. 11), naposledy zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

7326 90 97

7326 90 98

69

Bod 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1165/95 (Ú. v. ES L 117, 24.5.1995, s. 15), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

8471 80 10

8471 80 00

70

Bod 1 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 48/90 (Ú. v. ES L 8, 11.1.1990, s. 16), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

8524 91 10

8524 91 00

71

(ES) č. 1718/98 (Ú. v. ES L 215, 1.8.1998, s. 56)

8527 39 91

8527 39 20

72

Bod 4 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 701/1999 (Ú. v. ES L 89, 1.4.1999, s. 23)

8528 12 93

8528 12 94

73

Bod 5 tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 701/1999 (Ú. v. ES L 89, 1.4.1999, s. 23)

8528 12 93

8528 12 94

74

Bod 5 písm. a) tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1638/94 (Ú. v. ES L 172, 7.7.1994, s. 5), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

5829 90 88

8529 90 40

75

Bod 5 písm. b) tabuľky priloženej k nariadeniu (ES) č. 1638/94 (Ú. v. ES L 172, 7.7.1994, s. 5), zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 936/1999

5829 90 88

8529 90 40

76

(EHS) č. 1936/84 (Ú. v. ES L 180, 7.7.1984, s. 12), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999

8542 13 608542 14 40 alebo 8542 19 66

8542 21 50 alebo 8542 21 85

77

Bod 3 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 396/92 (Ú. v. ES L 44, 20.2.1992, s. 9)

8704 10 19

8704 10 10

78

Bod 4 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 442/91 (Ú. v. ES L 52, 27.2.1991, s. 11)

9503 90 31

9503 90 32

79

Bod 4 tabuľky priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2087/92 (Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 24)

9503 90 31

9503 90 32


(1)  Ú. v. ES L 261, 25.9.1990, s. 24.

(2)  Ú. v. ES L 117, 5.5.1999, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 321, 23.11.1991, s. 23.

(4)  Ú. v. ES L 193, 17.7.1991, s. 6.

(5)  Ú. v. ES L 280, 23.11.1995, s. 15.


PRÍLOHA II

Č.

Nariadenie Komisie

(1)

(2)

1

(EHS) č. 955/69 (Ú. v. ES L 124, 24.5.1969, s. 20)

2

(EHS) č. 1484/70 (Ú. v. ES L 163, 25.7.1970, s. 19)

3

(EHS) č. 2606/70 (Ú. v. ES L 278, 23.12.1970, s. 19)

4

(EHS) č. 2607/70 (Ú. v. ES L 278, 23.12.1970, s. 21)

5

(EHS) č. 1487/73 (Ú. v. ES L 149, 6.6.1973, s. 15)

6

(EHS) č. 482/74 (Ú. v. ES L 57, 28.2.1974, s. 23)

7

(EHS) č. 565/75 (Ú. v. ES L 60, 6.3.1975, s. 7)

8

(EHS) č. 2811/77 (Ú. v. ES L 322, 17.12.1977, s. 20)

9

(EHS) č. 251/78 (Ú. v. ES L 38, 8.2.1978, s. 6)

10

(EHS) č. 885/79 (Ú. v. ES L 111, 4.5.1979, s. 19)

11

(EHS) č. 2282/79 (Ú. v. ES L 262, 18.10.1979, s. 23)

12

(EHS) č. 308/80 (Ú. v. ES L 35, 12.2.1980, s. 7)

13

(EHS) č. 479/80 (Ú. v. ES L 56, 29.2.1980, s. 13)

14

(EHS) č. 2418/80 (Ú. v. ES L 249, 20.9.1980, s. 17)

15

(EHS) č. 299/81 (Ú. v. ES L 33, 5.2.1981, s. 17)

16

(EHS) č. 333/81 (Ú. v. ES L 37, 10.2.1981, s. 11)

17

(EHS) č. 550/81 (Ú. v. ES L 56, 3.3.1981, s. 19)

18

(EHS) č. 3555/81 (Ú. v. ES L 356, 11.12.1981, s. 24), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2723/90

19

(EHS) č. 3559/81 (Ú. v. ES L 356, 11.12.1981, s. 29)

20

(EHS) č. 1978/82 (Ú. v. ES L 214, 22.7.1982, s. 11), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2723/90

21

(EHS) č. 2496/82 (Ú. v. ES L 267, 16.9.1982, s. 11)

22

(EHS) č. 2497/82 (Ú. v. ES L 267, 16.9.1982, s. 12)

23

(EHS) č. 2738/82 (Ú. v. ES L 290, 14.10.1982, s. 11)

24

(EHS) č. 524/83 (Ú. v. ES L 61, 8.3.1983, s. 5)

25

(EHS) č. 1535/83 (Ú. v. ES L 155, 14.6.1983, s. 6)

26

(EHS) č. 2055/83 (Ú. v. ES L 202, 26.7.1983, s. 9)

27

(EHS) č. 2056/83 (Ú. v. ES L 202, 26.7.1983, s. 11)

28

(EHS) č. 2333/83 (Ú. v. ES L 224, 17.8.1983, s. 13)

29

(EHS) č. 3529/83 (Ú. v. ES L 352, 15.12.1983, s. 32)

30

(EHS) č. 555/84 (Ú. v. ES L 61, 2.3.1984, s. 18)

31

(EHS) č. 1219/84 (Ú. v. ES L 117, 3.5.1984, s. 18)

32

(EHS) č. 1935/84 (Ú. v. ES L 180, 7.7.1984, s. 10)

33

(EHS) č. 3518/84 (Ú. v. ES L 328, 15.12.1984, s. 10)

34

(EHS) č. 3317/85 (Ú. v. ES L 317, 28.11.1985, s. 12)

35

(EHS) č. 244/86 (Ú. v. ES L 30, 5.2.1986, s. 8)

36

(EHS) č. 315/86 (Ú. v. ES L 39, 14.2.1986, s. 15)

37

(EHS) č. 1202/86 (Ú. v. ES L 108, 25.4.1986, s. 19)

38

(EHS) č. 1203/86 (Ú. v. ES L 108, 25.4.1986, s. 20)

39

(EHS) č. 277/87 (Ú. v. ES L 28, 30.1.1987, s. 8)

40

(EHS) č. 1324/87 (Ú. v. ES L 125, 14.5.1987, s. 22)

41

(EHS) č. 1464/87 (Ú. v. ES L 138, 28.5.1987, s. 38), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 936/1999

42

(EHS) č. 3791/87 (Ú. v. ES L 356, 18.12.1987, s. 30)

43

(EHS) č. 3844/87 (Ú. v. ES L 361, 22.12.1987, s. 25)

44

(ES) č. 2383/96 (Ú. v. ES L 326, 17.12.1996, s. 1)


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 706/2005

zo 4. mája 2005,

ktorým sa pozastavuje nákup masla v niektorých členských štátoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 2771/1999 ustanovuje, že nákupy otvára alebo pozastavuje Komisia v členskom štáte po tom, ako zistí, že trhová cena v tomto členskom štáte je počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov podľa konkrétneho prípadu na nižšej úrovni alebo na rovnakej, alebo vyššej úrovni ako 92 % intervenčnej ceny.

(2)

Posledný zoznam členských štátov, v ktorých je pozastavená intervencia, bol ustanovený v nariadení Komisie (ES) č. 626/2005 (3). Tento zoznam je potrebné upraviť, aby sa mohli zohľadniť nové trhové ceny oznámené Spojeným kráľovstvom v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 2771/1999. Z dôvodu jasnej orientácie je potrebné tento zoznam nahradiť a zrušiť nariadenie (ES) č. 626/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nákupy masla ustanovené v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú pozastavené v Belgicku, Dánsku, na Cypre, v Maďarsku, na Malte, v Grécku, Holandsku, Rakúsku, Luxembursku, v Slovinsku a vo Fínsku.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 626/2005 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).

(3)  Ú. v. EÚ L 104, 23.4.2005, s. 3.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. apríla 2005,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva pre mazadlá

[oznámené pod číslom K(2005) 1372]

(Text s významom pre EHP)

(2005/360/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde udeľovania environmentálnej značky Spoločenstva (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 6 ods. 1,

po porade s Výborom Európskej únie na udeľovanie environmentálnej značky,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 možno udeliť environmentálnu značku Spoločenstva výrobku s vlastnosťami, ktoré mu umožňujú výrazne prispieť k zlepšeniu kľúčových aspektov životného prostredia.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1980/2000 ustanovuje, že na základe kritérií navrhnutých Výborom Európskej únie na udeľovanie environmentálnej značky treba vypracovať konkrétne kritériá na udeľovanie environmentálnej značky pre skupiny výrobkov.

(3)

Keďže používanie mazadiel môže byť pre životné prostredie nebezpečné, napríklad kvôli ich toxicite vo vodnom prostredí alebo ich bioakumulácii, mali by sa ustanoviť náležité ekologické kritériá.

(4)

Dosah na životné prostredie sa môže považovať za zanedbateľný v prípade látok obsiahnutých v mazadlách, ktoré pri použití menia svoju chemickú povahu a už sa nemusia klasifikovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (2). Kritériá udeľovania environmentálnych značiek by sa preto nemali uplatňovať na tie látky, v ktorých sa menej ako 0,1 % látky v spracovanej časti zachová v rovnakej forme ako pred použitím.

(5)

Ekologické kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie by mali platiť štyri roky.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina výrobkov „mazadlá“ zahŕňa hydraulické oleje, mastiace tuky, oleje pre reťazové píly, oleje pre dvojtaktné motory, činidlá na oddebnenie betónu a iné výrobky na doplňujúce mazanie, určené na použitie pre bežných spotrebiteľov a profesionálnych užívateľov.

Článok 2

1.   Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„mazadlo“ znamená prípravok, ktorý pozostáva zo základných kvapalín a aditív;

b)

„základná kvapalina“ znamená mastiacu kvapalinu, ktorej tok, starnutie, mastivosť a odolnosť voči opotrebeniu, ako aj vlastnosti týkajúce sa rozptýlenia znečisťujúcej látky, sa pridaním aditív nezlepšili;

c)

„zahusťovadlo“ znamená látku v základnej kvapaline, ktorá sa používa na zahustenie alebo úpravu reológie mastiacej kvapaliny alebo mastiaceho tuku;

d)

„hlavný komponent“ znamená akúkoľvek látku, ktorá tvorí viac ako 5 % hmotnosti mazadla;

e)

„aditívum“ znamená látku, ktorej základnými funkciami sú zlepšenie toku, starnutia, mastivosti, odolnosti voči opotrebeniu alebo rozptylu znečisťujúcej látky;

f)

„mastiaci tuk“ znamená pevný až polopevný prípravok, ktorý pozostáva zo zahusťovadla v tekutom mazadle.

2.   V prípade mastiacich tukov sa môžu pridať aj iné zložky, ktoré sa vyznačujú osobitnými vlastnosťami.

Článok 3

Na to, aby bolo možné udeliť environmentálnu značku Spoločenstva pre mazadlá v zmysle nariadenia (ES) č. 1980/2000, musí mazadlo patriť do skupiny výrobkov „mazadlá“ a musí spĺňať kritériá uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Kritériá sa uplatňujú na práve vyrobený výrobok v čase dodania.

Keď sa kritériá sformulujú na úrovni základných látok, uplatňujú sa na všetky zámerne pridané látky a tvoriace viac ako 0,1 % zloženia výrobku, merané tak pred, ako aj po akejkoľvek chemickej reakcii medzi zmiešanými látkami na dosiahnutie mazacieho prípravku.

Kritériá by sa však nemali uplatňovať na látku, ktorá pri použití mení svoju chemickú povahu tak, že klasifikácia podľa smernice 1999/45/ES už nie je oprávnená, a pri ktorej sa menej ako 0,1 % v spracovanej časti zachová v rovnakej forme ako pred použitím.

Článok 4

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „mazadlá“ a s nimi súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie sú platné do 31. mája 2009.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „mazadlá“ priraďuje číselný kód „27“.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).


PRÍLOHA

RÁMEC

Ciele kritérií

Tieto kritériá majú za cieľ presadzovanie najmä tých výrobkov, ktoré:

sú pri používaní menej škodlivé pre vodu a pôdu, a

umožňujú znižovať emisie CO2.

Požiadavky na hodnotenie a overovanie

Osobitné požiadavky na hodnotenie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Keď sa od žiadateľa požaduje, aby predložil príslušnému orgánu vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o testoch či iné dôkazy na preukázanie súladu s danými kritériami, je zrejmé, že ich môže poskytnúť žiadateľ a/alebo jeho dodávateľ (dodávatelia) a/alebo poprípade ich dodávateľ (dodávatelia) atď. Dodávateľ aditíva, balenia aditív alebo základnej kvapaliny môže poskytnúť relevantné informácie priamo príslušnému orgánu.

Podľa potreby možno použiť iné testovacie metódy ako tie, ktoré sa uvádzajú pre každé kritérium, ak ich príslušný orgán, ktorý žiadosť hodnotí, uzná za rovnocenné.

Podľa potreby môžu príslušné orgány požadovať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovania.

Príslušným orgánom sa pri hodnotení žiadostí a kontrolovaní plnenia daných kritérií odporúča zohľadniť implementáciu uznávaných systémov riadenia v oblasti životného prostredia, napríklad EMAS alebo EN ISO 14001.

(Poznámka: implementácia týchto systémov riadenia sa nevyžaduje.)

KRITÉRIÁ

1.   Upozornenia R na riziká pre životné prostredie a ľudské zdravie

Na výrobok sa v čase žiadosti o environmentálnu značku nesmie vzťahovať žiadne upozornenie R na nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie v súlade so smernicou 1999/45/ES. Pre túto skupinu výrobkov sa považujú za relevantné tieto upozornenia R:

R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 33, R 34, R 35, R 36, R 37, R 38, R 39, R 40, R 41, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 59, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64, R 65, R 66, R 67, R 68 a ich kombinácie.

Hodnotenie a overenie kritéria 1

Žiadateľská spoločnosť písomne vyjadrí a podpíše súlad s kritériom 1.

Všetky hlavné komponenty, ktoré sa vo výrobku nachádzajú, sa musia jednoznačne popísať s uvedením ich názvu a poprípade ich čísla EINECS alebo ELINCS a koncentrácií, v akých sa používajú.

Výrobca výrobku poskytne príslušnému orgánu:

Kartu bezpečnostných údajov výrobku (spĺňajúcich požiadavky smernice Komisie 91/155/EHS (1)),

Karty bezpečnostných údajov žiadateľských dodávateľov (spĺňajúcich požiadavky smernice 91/155/EHS a smernice Rady 67/548/EHS (2)) pre každý hlavný komponent.

K dispozícii má byť dostatočné množstvo údajov, aby bolo možné zhodnotiť riziká výrobku pre životné prostredie (uvádzajú sa v upozorneniach R: R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53) v súlade so smernicami 91/155/EHS a 1999/45/ES.

Hodnotenie rizík výrobku pre životné prostredie sa vykoná obvyklou metódou, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 1999/45/ES. Ako sa však vymedzuje v časti C prílohy III k uvedenej smernici, výsledky testovania prípravku (či už ide výrobok, alebo o súbor aditív) sa môžu ako také použiť na úpravu klasifikácie, pokiaľ ide o toxicitu vo vodnom prostredí, ktorá by sa dosiahla použitím obvyklej metódy.

2.   Dodatočné požiadavky v oblasti toxicity vo vodnom prostredí

Žiadateľ preukáže súlad splnením požiadaviek stanovených v kritériu 2.1 alebo v kritériu 2.2.

Kritérium 2.1.   Požiadavky týkajúce sa prípravku a hlavných komponentov

Požadujú sa údaje o toxicite vo vodnom prostredí:

prípravku, a

hlavných komponentov.

Kritická koncentrácia toxicity vo vodnom prostredí pre každý hlavný komponent je najmenej 100 mg/l. Test sa vykoná na riasach a dafniách (OECD 201 a 202).

Kritická koncentrácia toxicity vo vodnom prostredí v prípade hydraulických olejov je najmenej 100 mg/l.

V prípade mastiacich tukov, olejov pre reťazové píly, činidiel na oddebnenie betónu a iných výrobkov na doplňujúce mazanie je kritická koncentrácia toxicity vo vodnom prostredí najmenej 1 000 mg/l.

Mastiace tuky sa môžu hodnotiť len na základe poskytnutia údajov o prípravku a o hlavných komponentoch, ak zahusťovadlo preukáže úplný biorozpad (pozri kritérium 3) alebo inherentný biorozpad, ktorý zodpovedá týmto podmienkam:

biorozpad > 70 % v teste OECD 302 C na inherentný biorozpad alebo v rovnocenných metódach testovania, alebo

biorozpad > 20 %, ale < 60 % po 28 dňoch v testoch OECD 301 založených na vyčerpaní kyslíka alebo na tvorbe oxidu uhličitého, alebo

biorozpad > 60 % v ISO 14593 („headspace test CO2“).

Test na prípravku sa vykoná na všetkých troch druhových skupinách (OECD 201, 202 a 203).

Tabuľka 1 obsahuje súhrn požiadaviek pre jednotlivé podskupiny výrobkov podľa kritéria 2.1.

Tabuľka 1

Požiadavky v oblasti toxicity vo vodnom prostredí pre jednotlivé podskupiny výrobkov – Požiadavky na údaje týkajúce sa prípravku a hlavných komponentov

Kritérium 2.1

Hydraulické kvapaliny

Mastiace tuky (3)

Oleje pre reťazové píly, činidlá na oddebnenie betónu a iné výrobky na doplňujúce mazanie

Oleje pre dvojtaktné motory

Toxicita vo vodnom prostredí pre úplne sformovaný výrobok vo všetkých troch testoch na akútnu toxicitu OECD 201, 202 a 203

≥ 100 mg/l

≥ 1 000 mg/l

≥ 1 000 mg/l

≥ 1 000 mg/l

Toxicita vo vodnom prostredí pre každý jednotlivý hlavný komponent v OECD 201 a 202

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

≥ 100 mg/l

Hodnotenie a overenie kritéria 2.1

Príslušnému orgánu sa predkladajú správy, ktoré obsahujú údaje o toxicite prípravku a všetkých hlavných komponentov vo vodnom prostredí, získané s využitím existujúceho materiálu zo záznamov alebo nových testov, a ktoré umožňujú preukázať súlad s požiadavkami uvedenými v tabuľke 1.

Toxicita prípravku vo vodnom prostredí sa určí v súlade s OECD 201, 202 a 203, alebo rovnocennými metódami.

Toxicita každého jednotlivého hlavného komponentu vo vodnom prostredí sa určí v súlade s OECD 201 a 202, alebo rovnocennými metódami.

Kritérium 2.2.   Požiadavky na každú základnú látku

Údaje o toxicite vo vodnom prostredí sa poskytujú pre každú základnú látku, ktorá sa do výrobku zámerne pridala. V mazadle sa povoľuje jedna alebo viacero látok, ktoré vykazujú určitý stupeň toxicity vo vodnom prostredí, pokiaľ ich kumulovaná hmotnostná koncentrácia zodpovedá hodnotám v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Požiadavky v oblasti toxicity vo vodnom prostredí pre jednotlivé podskupiny výrobkov – Požiadavky na údaje pre každú základnú látku

Kritérium 2.2

Kumulovaná hmotnostná koncentrácia látok prítomných v

Toxicita vo vodnom prostredí

Hydraulické kvapaliny

Mastiace tuky

Oleje pre reťazové píly, činidlá na oddebnenie betónu a iné výrobky na doplňujúce mazanie

Oleje pre dvojtaktné motory

10 mg/l < Akútna toxicita (4) ≤ 100 mg/l alebo 1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

1 mg/l < Akútna toxicita (4) ≤ 10 mg/l alebo 0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0,5

≤ 1

Akútna toxicita (4) < 1 mg/l alebo NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Hodnotenie a overenie kritéria 2.2

Príslušnému orgánu sa predkladajú správy, ktoré obsahujú údaje o toxicite každej základnej látky vo vodnom prostredí, získané s využitím existujúceho materiálu zo záznamov alebo nových testov a ktoré preukazujú súlad s požiadavkami uvedenými v tabuľke 2.

Toxicita každej jednotlivej základnej látky vo vodnom prostredí sa určí v súlade s OECD 201 a 202, alebo rovnocennými metódami.

Hodnotenie a overenie oboch kritérií 2.1 a 2.2

V prípade málo rozpustných komponentov (< 10 mg/l) sa pri určovaní toxicity vo vodnom prostredí môže použiť metóda Water Accomodated Fraction (WAF). Stanovená úroveň dávkovania, niekedy uvedená ako LL50 a týkajúca sa smrtiacej dávky, sa môže použiť priamo v klasifikačných kritériách. Príprava WAF sa riadi odporúčaniami stanovenými v súlade s jedným z týchto usmernení: ECETOC technická správa č. 20 (1986), príloha III k testu OECD 1992 301 alebo usmernenie ISO 10634, alebo norma ASTM D6081-98 (Standard practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation alebo rovnocennými metódami).

Štúdia o akútnej toxicite vo vodnom prostredí na riasach a dafniách (OECD 201 a 202) sa nemusí vykonať, keď:

je málo pravdepodobné, že látka prejde cez biologické membrány Mr > 800 alebo molekulárny priemer > 1,5 nm (> 15 Å),

alebo je látka vysoko nerozpustná vo vode (rozpustnosť vo vode < 10 μg/l),

keďže tieto látky sa nepovažujú za toxické pre riasy a dafnie vo vodnom prostredí.

Rovnako nie je potrebné brať do úvahy štúdiu o akútnej toxicite dafnií vo vodnom prostredí (OECD 202), keď je k dispozícii štúdia o dlhodobej toxicite dafnií, ktorá sa uskutočnila podľa testovacej metódy OECD 211 alebo rovnocennej metódy.

V prípade potreby sa určí rozpustnosť látok vo vode podľa testovacej metódy OECD 105 (alebo podľa rovnocenných testovacích metód).

Ak sú k dispozícii údaje o chronickej toxicite (výsledky testovania OECD 210 a 211 alebo rovnocenných metód), môžu sa použiť namiesto údajov o akútnej toxicite vo vodnom prostredí. Neexistenciu údajov o chronickej toxicite oznámi žiadateľ písomne v dokumente, ktorý podpíše.

3.   Biologická rozložiteľnosť a bioakumulačný potenciál

Výrobok nesmie obsahovať látky, ktoré sú zároveň:

biologicky nerozložiteľné,

a

(potenciálne) bioakumulačné.

Výrobok však môže obsahovať jednu alebo viacero látok s určitým stupňom rozložiteľnosti a potenciálnej alebo skutočnej bioakumulácie, pokiaľ ich kumulovaná hmotnostná koncentrácia neprekračuje hodnoty uvedené v tabuľke 3.

Tabuľka 3

Požiadavky týkajúce sa biologickej rozložiteľnosti a bioakumulačného potenciálu

 

Kumulovaná hmotnostná koncentrácia látok je

Biorozpad

Hydraulické kvapaliny

Mastiace tuky

Oleje pre reťazové píly, činidlá na oddebnenie betónu a iné výrobky na doplňujúce mazanie

Oleje pre dvojtaktné motory

Biologicky nerozložiteľné  (5)

≤ 5

≤ 10

≤ 5

≤ 10

Inherentne aeróbne biologicky rozložiteľné

≤ 5

≤ 20

≤ 5

≤ 20

Úplne aeróbne biologicky rozložiteľné

≥ 90

≥ 75

≥ 90

≥ 75

Hodnotenie a overenie kritéria 3

Súlad sa preukáže poskytnutím týchto informácií:

správy, ktoré obsahujú údaje o biologickej rozložiteľnosti každej základnej látky, ak tieto údaje nie sú zodpovedajúcim spôsobom vykázané v kartách bezpečnostných údajov, ktoré sa poskytujú pre každú látku,

správy, ktoré obsahujú údaje o bioakumulačnom potenciáli každej základnej látky:

pre biologicky nerozložiteľné látky, a

pre toxické a vysoko toxické látky, ktoré sú ľahko biologicky rozložiteľné (na účely klasifikácie).

Biologická rozložiteľnosť sa určí pre každú základnú látku výrobku jednotlivo metódami testovania, ktoré sa špecifikujú nižšie (alebo rovnocennými testmi).

Látka sa považuje za úplne biologicky rozložiteľnú (aeróbnu), ak:

1)

sa v 28-dňovej štúdii biorozpadu podľa metódy testovania OECD 301 A-F alebo rovnocennými testmi dosiahnu tieto úrovne biorozpadu:

v testoch OECD 301 založených na rozpustenom organickom uhlíku ≥ 70 %,

v testoch OECD 301 založených na vyčerpaní kyslíka alebo na tvorbe oxidu uhličitého ≥ 60 % teoretického maxima;

2)

pomer BSK5/TSP alebo BSK5/ChSK je väčší ako 0,5.

V teste OECD sa zásada 10-dňového okna nebude nutne uplatňovať. Ak látka dosiahne prah biorozpadu v rámci 28 dní, avšak nie v rámci 10-dňového okna, predpokladá sa, že jej rýchlosť rozpadu je pomalšia.

Látka sa považuje za inherentne biologicky rozložiteľnú, ak preukazuje:

biorozpad > 70 % v teste OECD 302 C na inherentný biorozpad alebo v rovnocennej testovacej metóde, alebo

biorozpad > 20 %, ale < 60 % po 28 dňoch v testoch OECD 301 založených na vyčerpaní kyslíka alebo na tvorbe oxidu uhličitého, alebo

biorozpad ≥ 60 % v ISO 14593 („headspace test CO2“).

Látka, ktorej základnou funkciou je zahusťovanie, sa považuje za inherentne aeróbne biologicky rozložiteľnú, ak preukazuje biorozpad vyšší než 20 % v teste OECD 302 C na inherentný biorozpad alebo v rovnocenných testovacích metódach. Všetky požiadavky týkajúce sa toxicity vo vodnom prostredí sa v tomto prípade uplatňujú aj na rozpadové výrobky, ktoré boli vedecky potvrdené ako deriváty zahusťovadla po vystavení vodnému prostrediu.

Látka je biologicky nerozložiteľná, ak nespĺňa kritériá na úplnú a inherentnú biologickú rozložiteľnosť.

Látka nie je bioakumulačná, ak jej Mr > 800, alebo má molekulárny priemer > 1,5 nm (> 15 Å).

Látka s Mr < 800 alebo s molekulárnym priemerom < 1,5 nm (< 15 Å) nie je bioakumulačná, ak:

rozdeľovací koeficient v systéme oktanol-voda log Kow < 3 alebo > 7, alebo

namerané FBK je ≤ 100. Keďže väčšina látok, ktoré sa používajú v mazadlách, je úplne hydrofóbna, mala by sa hodnota FBK zakladať na hmotnostnom obsahu lipidov a musí sa venovať pozornosť zabezpečeniu dostatočného expozičného času.

Testovacie metódy

Na určovanie ľahkej biologickej rozložiteľnosti sa používajú testy OECD 301 série A-F alebo rovnocenné testy ISO a ASTM, alebo pomer BSK5/(TSP alebo ChSK). Môže sa použiť len pomer BSK5/(TSP alebo ChSK), ak nie sú dostupné žiadne údaje založené na OECD 301 alebo iných rovnocenných testovacích metódach. BSK5 sa určí podľa C.5 (smernica Komisie 92/69/EHS (6)) alebo podľa rovnocenných metód, zatiaľ čo ChSK sa určí podľa C.6 (smernica 92/69/EHS) alebo podľa rovnocenných metód. Na určenie inherentnej biologickej rozložiteľnosti sa použije test OECD 302 C alebo rovnocenné testovacie metódy.

Žiadateľ môže na odhad biologickej rozložiteľnosti látky využiť aj krížové údaje. Krížové údaje hodnotenia biologickej rozložiteľnosti látky sú prijateľné, ak sa referenčná látka odlišuje od látky použitej vo výrobku len jednou funkčnou skupinou alebo fragmentom. Ak je referenčná látka ľahko alebo inherentne biologicky rozložiteľná a funkčná skupina má pozitívny účinok na aeróbny biorozpad, potom sa aj použitá látka môže považovať za ľahko alebo inherentne biologicky rozložiteľnú. Funkčné skupiny alebo fragmenty s pozitívnym účinkom na biorozpad sú: alifatický a aromatický alkohol [-OH], alifatická a aromatická kyselina [-C(=O)-OH], aldehyd [-CHO], ester [-C(=O)-O-C], amid [-C(=O)-N of -C(=S)-N]. Poskytne sa zodpovedajúca a hodnoverná dokumentácia k štúdii o referenčnej látke. V prípade porovnania s fragmentom, ktorý nebol uvedený vyššie, je potrebné poskytnúť zodpovedajúcu a hodnovernú dokumentáciu týkajúcu sa štúdií o pozitívnom účinku funkčnej skupiny na biorozpad látok s podobnou štruktúrou.

Log rozdeľovací koeficient v systéme oktanol/voda (log Kow) sa určí podľa OECD 107, 117 alebo podľa návrhu 123, alebo podľa akejkoľvek inej rovnocennej testovacej metódy. Faktor biokoncentrácie (FBK) sa určí podľa OECD 305.

Hodnoty log Kow sú uplatniteľné len na organické chemikálie. Na vyhodnotenie bioakumulačného potenciálu neorganických zlúčenín, niektorých povrchovo aktívnych látok a niektorých zlúčenín organických látok s kovmi sa vykoná meranie FBK.

Ak nie je možné test vykonať (napr. látka s vysokou povrchovou aktivitou, alebo sa nerozpúšťa vo vode alebo v oktanole), poskytne sa vypočítaná hodnota pre log Kow, ako aj podrobnosti o metóde výpočtu.

Pre log Kow sa povoľujú tieto metódy výpočtu: CLOGP pre log Kow medzi 0 a 9, LOGKOW (KOWWIN) pre log Kow medzi – 4 a 8, AUTOLOGP pre log Kow väčší než 5, ako je ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1488/94 (7), ktoré dopĺňa dokument s technickými usmerneniami (DTU).

4.   Vylúčenie osobitných látok

Žiadna z látok nachádzajúcich sa na zozname Spoločenstva, ktorý obsahuje prioritné látky v oblasti politiky vodného hospodárstva a na zozname OSPAR, ktorý obsahuje chemické látky určené na prioritné opatrenia, oba uvedené vo verzii platnej v decembri 2004, sa úmyselne nepridá do zloženia výrobku, ktorý sa uchádza o udelenie environmentálnej značky Spoločenstva.

Zlúčeniny organických halogénov a dusitanové zlúčeniny sa úmyselne nepridajú do zloženia výrobku, ktorý sa uchádza o udelenie environmentálnej značky Spoločenstva.

Kovy ani zlúčeniny kovov sa úmyselne nepridajú do zloženia výrobku, ktorý sa uchádza o udelenie environmentálnej značky Spoločenstva, s výnimkou sodíka, draslíka, horčíka a vápnika. V prípade zahusťovadiel sa môžu použiť aj zlúčeniny lítia a/alebo hliníka až do hodnoty koncentrácií, ktoré obmedzujú iné kritériá v tejto prílohe.

Hodnotenie a overenie kritéria 4

Žiadateľ písomne vyjadrí a podpíše súlad s týmito kritériami.

5.   Obnoviteľné suroviny

Viazané výrobky majú obsah uhlíka odvodený z obnoviteľných surovín, ktorý je:

≥ 50 % (m/m) pre hydraulické oleje,

≥ 45 % (m/m) pre mastiace tuky,

≥ 70 % (m/m) pre oleje pre reťazové píly, činidlá na oddebnenie betónu a iné látky na doplňujúce mazanie,

≥ 50 % (m/m) pre oleje pre dvojtaktné motory.

Obsah uhlíka získaného z obnoviteľných surovín znamená percentuálny podiel hmotnosti komponentu A × [počet atómov uhlíka v komponente A získaných z (rastlinných) olejov alebo zo (živočíšnych) tukov, vydelený celkovým počtom atómov uhlíka v komponente A] plus percentuálny podiel hmotnosti komponentu B × [počet atómov uhlíka v komponente B získaných z (rastlinných) olejov alebo zo (živočíšnych) tukov, vydelený celkovým počtom atómov uhlíka v komponente B] plus percentuálny podiel hmotnosti komponentu C × [počet atómov uhlíka v komponente C] a tak ďalej.

Hodnotenie a overenie kritéria 5

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

6.   Technický výkon

Hydraulické kvapaliny musia spĺňať aspoň kritériá technického výkonu uvedené v ISO 15380, tabuľky 2–5.

Mastiace tuky musia byť prispôsobené na daný účel.

Oleje pre reťazové píly musia prinajmenšom spĺňať kritériá technického výkonu uvedené v RAL-UZ 48 v rámci označenia Modrý anjel.

Činidlá na oddebnenie betónu a iné látky na doplňujúce mazanie musia byť prispôsobené na daný účel.

Oleje pre dvojtaktné motory musia prinajmenšom spĺňať kritériá technického výkonu NMMA TC-W3, uvedené v osvedčení NMMA o mazadlách pre dvojtaktné zážihové motory.

Hodnotenie a overenie kritéria 6

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vyhlásenie o súlade s týmto kritériom a zároveň súvisiacu dokumentáciu.

7.   Informácie, ktoré sa nachádzajú na environmentálnej značke

Políčko 2 na environmentálnej značke obsahuje toto znenie: „použitie má zníženú škodlivosť pre vodu a pôdu; znížené emisie CO2“.

Hodnotenie a overenie kritéria 7

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu vzorku balenia výrobku s uvedenou značkou a zároveň vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.


(1)  Ú. v. ES L 76, 22.3.1991, s. 35.

(2)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(3)  Mastiace tuky sa môžu hodnotiť týmto spôsobom len vtedy, ak zahusťovadlo preukáže biorozpad > 70 % v teste OECD 302 C alebo v rovnocenných metódach testovania, alebo biorozpad > 20 %, ale < 60 % po 28 dňoch v testoch OECD založených na vyčerpaní kyslíka alebo na tvorbe oxidu uhličitého.

(4)  EC50/LC50/IC50.

(5)  Poznámka: Biologicky nerozložiteľné a zároveň bioakumulačné látky nie sú povolené.

(6)  Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 113.

(7)  Ú. v ES L 161, 29.6.1994, s. 3.


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/659/ES, ktorým sa stanovuje orientačné rozdelenie finančných prostriedkov v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu pre opatrenia na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2000 až 2006

[oznámené pod číslom K(2005) 1320]

(Iba anglický, dánsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, nemecký, portugalský, španielsky, švédsky a taliansky text je autentický)

(2005/361/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktorým sa menia, dopĺňajú a zrušujú niektoré nariadenia (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 1999/659/ES (2) Komisia určila počiatočné prídely členským štátom na opatrenia pre rozvoj vidieka v období rokov 2000 až 2006, ktoré čiastočne financuje Záručná sekcia EPUZF.

(2)

V súlade s článkom 46 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa počiatočné prídely upravia na základe skutočných výdavkov a prehodnotených odhadov výdavkov predložených členskými štátmi po zohľadnení programových cieľov.

(3)

V súlade s článkom 57 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) (3), Komisia upraví počiatočné prídely pre každý členský štát, ktoré boli stanovené rozhodnutím 1999/659/ES, v priebehu dvoch mesiacov od prijatia rozpočtu na príslušný finančný rok.

(4)

Pri úprave počiatočných prídelov sa musí zohľadniť finančné plnenie členských štátov v rokoch 2000 – 2004 a prehodnotené odhady na roky 2005 a 2006, ktoré boli predložené do 1. októbra 2004.

(5)

Rozhodnutie 1999/659/ES je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 1999/659/ES sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Dánskemu kráľovstvu, Fínskej republike, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskému kráľovstvu, Írsku, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Portugalskej republike, Rakúskej republike, Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Švédskemu kráľovstvu a Talianskej republike.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2223/2004 (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 259, 6.10.1999, s. 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/592/ES (Ú. v. EÚ L 263, 10.8.2004, s. 24).

(3)  Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Podpora rozvoja vidieka zo záručnej sekcie EPUZF (2000–2006)

(Mil. EUR)

 

2000

2001

2002

2003

2004 (1)

2005

2006 (3)

Celé obdobie

(revidované prídely)

Celá kapitola ‚Berlín’

Realizované výdavky

Počiatoč. prídel

Plán

Revid. prídel

Počiatoč. prídel

Plán

Revid. prídel

Belgicko

25,9

31,7

47,9

46,2

48,9

55,7

55,2

55,2

56,9

54,3

54,3

310,1

379,0

Dánsko

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

52,2

53,6

53,0

62,0

63,9

63,9

326,4

348,8

Nemecko

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

794,2

852,9

806,6

808,7

848,0

781,3

5 308,6

5 308,6

Grécko

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

148,6

175,5

150,9

159,9

178,1

178,1

973,6

993,4

Španielsko

395,3

539,8

448,5

500,1

512,1

520,9

535,2

529,1

494,2

542,6

542,6

3 467,5

3 481,0

Francúzsko

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

862,4

909,8

875,9

1 075,0

1 105,3

1 105,3

5 414,8

5 763,4

Írsko

344,4

326,6

333,0

341,0

350,1

356,5

356,5

356,5

338,6

338,6

337,3

2 388,9

2 388,9

Taliansko

755,6

658,7

649,9

655,4

635,3

673,3

683,4

683,4

412,8

805,2

474,0

4 512,3

4 512,3

Luxembursko

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

13,6

14,7

13,8

13,9

13,9

13,9

89,8

91,0

Holandsko

59,8

54,8

48,9

69,4

67,7

62,2

69,5

63,2

61,0

48,5

48,5

412,3

417,0

Rakúsko

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

478,7

478,7

478,7

450,4

450,6

450,0

3 208,1

3 208,1

Portugalsko

132,1

197,8

167,7

153,1

193,3

226,3

226,3

226,3

231,4

254,1

254,1

1 324,4

1 516,8

Fínsko

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

328,2

340,9

333,4

223,4

320,6

219,9

2 199,3

2 199,3

Švédsko

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

169,1

170,6

170,6

138,5

157,7

140,2

1 129,9

1 129,9

Spojené kráľovstvo

151,2

180,5

162,3

148,7

154,2

168,2

162,4

162,4

183,2

188,6

188,6

1 147,9

1 168,0

ešte nepridelené

 

 

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

167,8

 

 

Spolu

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 705,3

4 749,0

4 910,1

5 085,2

4 959,0

4 709,9

5 370,0

5 019,8

32 213,9

32 905,5

a)

rozpočtové prostriedky

 (2) 4 184

4 495

4 595

4 698

4 803

 

 

4 910

 

 

 

 

 

b)

prenos

0

0

99

49,3

41,2

 

 

49,0

 

 

 

 

 

a) + b)

4 184

4 495

4 694

4 747,3

4 844,2

 

 

4 959,0

 

 

 

 

 

Fin. výhľady 1b

4 386

4 495

4 595

4 698

4 803

 

 

4 910

 

 

5 020

 

 


(1)  Údaje o výdavkoch za rok 2004 pred finančným vyrovnaním účtov.

(2)  Po prevode 100 miliónov EUR z 1a) na 1b) na konci rozpočtového roku.

(3)  V sumách na 2006 nie je zahrnutá modulácia.“


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. mája 2005,

ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri na Sardínii v Taliansku

[oznámené pod číslom K(2005) 1255]

(Iba taliansky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/362/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných sa vyskytuje u diviačej zveri v provincii Nuoro na Sardínii v Taliansku.

(2)

Rozsiahly opätovný výskyt tohto ochorenia nastal na Sardínii v roku 2004. Taliansko v súvislosti s týmto opätovným výskytom preskúmalo opatrenia podniknuté na eradikáciu ochorenia v rámci smernice 2002/60/ES.

(3)

Vo vzťahu k tomuto opätovnému výskytu preskúmala Komisia opatrenia prijaté na úrovni Spoločenstva, pokiaľ ide o africký mor ošípaných na Sardínii, a prijala rozhodnutie 2005/363/ES z 2. mája 2005 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku (2).

(4)

Taliansko predložilo podľa smernice 2002/60/ES na schválenie plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri v regióne Sardínie, ktorý taktiež zahŕňa opatrenia na zabránenie rozširovania tohto ochorenia na domáce ošípané.

(5)

Predložený plán identifikuje oblasti na Sardínii, ktoré predstavujú rôznu úroveň rizika, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, a na ktoré by sa mal uplatňovať rôzny dozor nad ochorením a kontrolné opatrenia.

(6)

Plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri, ktorý predložilo Taliansko, bol preskúmaný a považuje sa za vyhovujúci smernici 2002/60/ES.

(7)

Kvôli transparentnosti je potrebné v tomto rozhodnutí ustanoviť geografické oblasti, v ktorých sa majú realizovať plány eradikácie.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schvaľuje sa plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri v oblasti, ktorá sa uvádza v prílohe, predložený Talianskom.

Článok 2

Taliansko okamžite prijme potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a následne ich zverejní. Bezodkladne o tom informuje Komisiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 2. mája 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Pozri stranu 38 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Oblasti v regióne Sardínie v Taliansku, v ktorých sa realizuje plán eradikácie

A.   Zóna nákazy

Územie oblasti Montarbu v provincii Nuoro, situované v územných celkoch obcí Arzana, Gairo, Osini, Seui a Ussassai.

B.   Vysokoriziková zóna

a)

Celé územie provincie Nuoro okrem oblasti uvedenej v bode A.

b)

V provincii Sassari, na území obcí Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi a Torralba.

C.   Pozorovaná zóna

Územie regiónu Sardínie okrem oblastí uvedených v bodoch A a B.


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. mája 2005

o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku

[oznámené pod číslom K(2005) 1321]

(Text s významom pre EHP)

(2005/363/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990, týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002, ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2003/514/ES z 10. júla 2003 o zdravotných opatreniach proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku (4) sa prijalo ako reakcia na výskyt afrického moru ošípaných v provincii Nuoro na Sardínii v Taliansku.

(2)

V roku 2004 sa na Sardínii zaznamenal opätovný rozšírený výskyt afrického moru ošípaných. Africký mor ošípaných treba považovať za endemické ochorenie tak domácich ošípaných, ako aj diviačej populácie v provincii Nuoro. Podľa hlásení sa však toto ochorenie vyskytlo aj u domácich ošípaných v iných provinciách na Sardínii.

(3)

Je pravdepodobné, že toto ochorenie ohrozí chovy ošípaných v iných oblastiach Talianska a v iných členských štátoch a bude mať dosah na obchodovanie so živými ošípanými, spermiami, vajíčkami a embryami ošípaných, s bravčovým mäsom, výrobkami z bravčového mäsa a inými výrobkami s obsahom bravčového mäsa.

(4)

Taliansko podniklo opatrenia na boj s africkým morom ošípaných na Sardínii v súlade so smernicou Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (5).

(5)

Taliansko preskúmalo dosiaľ prijaté opatrenia zamerané na boj proti tomuto ochoreniu vzhľadom na jeho opätovný výskyt v roku 2004.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2005/362/ES z 2. mája 2005 (6), ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri na Sardínii v Taliansku, sa prijalo s cieľom schváliť plán eradikácie afrického moru ošípaných u diviačej zveri, ktorý predložilo Taliansko.

(7)

Na základe súčasnej epidemiologickej situácie je primerané uplatňovať ďalšie opatrenia Spoločenstva na celom území Sardínie, pokiaľ ide o presun živých ošípaných, spermií, vajíčok a embryí ošípaných a odosielanie bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a výrobkov s obsahom bravčového mäsa.

(8)

V súlade so smernicou Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vnútri Spoločenstva (7) alebo smernicou Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnych inšpekcií pri dovoze hovädzieho dobytka a ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín (8), alebo smernicou Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernice 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (9), alebo v súlade s niektorými požiadavkami tohto rozhodnutia je vhodné stanoviť isté výnimky z opatrení uvedených v tomto rozhodnutí, pokiaľ ide o bravčové mäso získané z ošípaných privezených na Sardíniu na zabitie.

(9)

Zároveň je vhodné stanoviť isté výnimky v prípade výrobkov z bravčového mäsa a iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa, vyrobených z mäsa, ktoré bolo na Sardíniu privezené ako čerstvé bravčové mäso v súlade so smernicou Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom v rámci Spoločenstva (10), alebo v súlade so smernicou 2002/99/ES alebo v súlade so smernicou Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o riešení hygienických otázok pri obchodovaní s mäsovými výrobkami v Spoločenstve (11), prípadne v súlade s niektorými požiadavkami tohto rozhodnutia.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby sa bravčové mäso, výrobky z bravčového mäsa a iné výrobky s obsahom bravčového mäsa nespĺňajúce požiadavky súvisiace so zdravotným stavom zvierat neodosielali zo Sardínie, a s cieľom zabezpečiť sledovateľnosť tohto bravčového mäsa a výrobkov z neho musí mať bravčové mäso osobitné označenie. Toto osobitné označenie sa musí dať jasne odlíšiť od oválnej pečiatky pre bravčové mäso, uvedenej v bode 50 kapitoly XI prílohy I k smernici 64/433/EHS, alebo od zdravotného označenia používaného odo dňa jeho uplatnenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (12), a od oválnej pečiatky pre výrobky z bravčového mäsa a iné výrobky s obsahom bravčového mäsa, stanovené v bode 4 kapitoly VI prílohy B k smernici 77/99/EHS, alebo od identifikačného označenia používaného odo dňa jeho uplatnenia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (13).

(11)

Rozhodnutie 2003/514/ES by sa preto malo zrušiť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat, pokiaľ ide o:

a)

presun živých ošípaných, spermií, vajíčok a embryí ošípaných a odosielanie bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa s pôvodom na Sardínii a

b)

označovanie bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa na Sardínii.

Článok 2

Definície

Na účely tohto rozhodnutia platia tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ošípaná“ podľa vymedzenia v článku 2 písm. a) smernice 2002/60/ES;

b)

„bravčové mäso“ sú všetky časti ošípanej vhodné na ľudskú spotrebu;

c)

„výrobky z bravčového mäsa“ sú spracované výrobky, ktoré sú výsledkom spracovania bravčového mäsa alebo ďalšieho spracovania takýchto už spracovaných výrobkov, pričom na základe povrchového rezu možno usúdiť, že tento výrobok už nemá charakter čerstvého mäsa;

d)

„iné výrobky s obsahom bravčového mäsa“ sú výrobky obsahujúce bravčové mäso alebo výrobky z bravčového mäsa, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu.

Článok 3

Zákaz presunu živých ošípaných, spermií, vajíčok a embryí ošípaných a zasielania bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa zo Sardínie

Taliansko zakáže:

a)

presun živých ošípaných zo Sardínie;

b)

presun spermií, vajíčok a embryí ošípaných zo Sardínie a

c)

odosielanie bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa zo Sardínie.

Článok 4

Osobitné označovanie bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa na Sardínii

Taliansko zabezpečí, aby sa bravčové mäso, výrobky z bravčového mäsa a akékoľvek iné výrobky s obsahom bravčového mäsa získané z ošípaných zabitých na Sardínii označovali osobitným zdravotným alebo identifikačným označením, ktoré sa musí dať jasne odlíšiť od pečiatky Spoločenstva a ktoré nesmie mať oválny tvar.

Článok 5

Výnimka z článkov 3 a 4, pokiaľ ide o bravčové mäso

1.   Na základe výnimky z článku 3 písm. c) môže Taliansko povoliť odosielanie bravčového mäsa zo Sardínie do oblastí mimo Sardínie v prípade splnenia podmienok stanovených v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Toto bravčové mäso:

a)

sa získalo z ošípaných:

i)

ktoré boli na Sardíniu privezené ako ošípané určené na zabitie v súlade so smernicou 64/432/EHS alebo so smernicami 72/462/EHS, 2004/68/ES a

ii)

ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe II A;

b)

alebo sa získalo z ošípaných:

i)

ktoré sa aspoň štyri mesiace pred dňom prevozu na bitúnok nachádzali na mieste pôvodného chovu, ktoré sa nachádza na Sardínii, avšak mimo oblastí uvedených v prílohe I, a

ii)

ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe II.

3.   Bravčové mäso sa vyrába, uskladňuje a spracúva v zariadeniach:

a)

ktoré na tieto účely schválil príslušný orgán a

b)

v ktorých sa bravčové mäso vyrába, uskladňuje a spracúva oddelene od mäsa nespĺňajúceho podmienky uvedené v odseku 2.

4.   Na základe výnimky z článku 4 tohto rozhodnutia sa musí bravčové mäso označovať oválnou pečiatkou uvedenou v bode 50 kapitoly XI prílohy I k smernici 64/433/EHS alebo zdravotným označením používaným odo dňa jeho uplatnenia v súlade s nariadením (ES) č. 854/2004.

5.   Je potrebné, aby bravčové mäso:

a)

bolo podrobené veterinárnemu osvedčovaniu v súlade s článkom 5 smernice 2002/99/ES a

b)

pri vývoze zo Sardínie malo vystavené osvedčenie povoľujúce jeho presun v rámci vnútorného trhu, stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 599/2004 (14) podľa osobitných sanitárnych požiadaviek, uvedených v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 6

Výnimky z článkov 3 a 4, pokiaľ ide o výrobky z bravčového mäsa a akékoľvek iné výrobky s obsahom bravčového mäsa

1.   Na základe výnimky z článku 3 písm. c) môže Taliansko povoliť odosielanie výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa zo Sardínie do oblastí mimo Sardínie v prípade splnenia podmienok stanovených v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Tieto výrobky:

a)

sú vyrobené z mäsa privezeného na Sardíniu ako čerstvé bravčové mäso v súlade so smernicou 64/433/EHS alebo smernicou 2002/99/ES, alebo

b)

sú vyrobené z bravčového mäsa spĺňajúceho podmienky uvedené v článku 5 tohto rozhodnutia, alebo

c)

vyhovujú požiadavkám stanoveným v článku 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES a boli ošetrené s cieľom účelne eliminovať vírus afrického moru ošípaných podľa prílohy III k tejto smernici.

3.   Tieto výrobky sa vyrábajú, uskladňujú a spracúvajú v zariadeniach:

a)

ktoré na tieto účely schválil príslušný orgán a

b)

v ktorých sa vyrábajú, uskladňujú alebo spracúvajú len výrobky spĺňajúce podmienky uvedené v odseku 2.

4.   Na základe výnimky z článku 4 sa musia výrobky označovať oválnou pečiatkou stanovenou v bode 4 kapitoly VI prílohy B k smernici 77/99/EHS alebo identifikačným označením používaným odo dňa jeho uplatnenia v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004.

5.   Je potrebné, aby tieto výrobky:

a)

boli podrobené veterinárnemu osvedčovaniu v súlade s článkom 5 smernice 2002/99/ES a

b)

mali pri vývoze zo Sardínie vystavené osvedčenie o vnútornom trhu, stanovené v nariadení (ES) č. 599/2004, podľa osobitných sanitárnych požiadaviek uvedených v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu.

Článok 7

Oznámenie Komisii a ostatným členským štátom

Každých šesť mesiacov odo dňa tohto rozhodnutia Taliansko oboznámi Komisiu a ostatné členské štáty:

a)

s aktualizovaným zoznamom schválených zariadení uvedených v článku 5 ods. 3 a článku 6 ods. 3 a

b)

so zoznamom všetkých zásielok bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa, ktorým bolo pridelené osvedčenie podľa článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 4, a

c)

s akýmikoľvek náležitými informáciami týkajúcimi sa uplatňovania tohto rozhodnutia.

Článok 8

Zrušenie

Rozhodnutie 2003/514/ES sa zrušuje.

Článok 9

Určenie

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. mája 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(6)  Pozri stranu 36 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1/2005 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(9)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 320.

(10)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(11)  Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(12)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(13)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(14)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 44.


PRÍLOHA I

Oblasti Sardínie uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b) bodu i)

a)

V provincii Nuoro: celé územie.

b)

V provincii Sassari: oblasť územných celkov: Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi a Torralba.


PRÍLOHA II

Podmienky uvedené v článku 5 ods. 2

Oddiel A

Všeobecné ustanovenia pre ošípané uvedené v článku 5 ods. 2 písm. a) a b)

Po príchode na bitúnok sa ošípané uvedené v článku 5 ods. 2 písm. a) a b) umiestňujú a zabíjajú oddelene od ostatných ošípaných nespĺňajúcich ustanovenia článku 5 ods. 2 s cieľom zabrániť akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu kontaktu.

Oddiel B

Osobitné ustanovenia pre ošípané uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b)

1.

Pôvodný chov ošípaných uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) spĺňa tieto podmienky:

a)

nachádza sa najmenej v 10 km vzdialenosti od miesta prepuknutia afrického moru ošípaných, ktorý sa vyskytol v období troch mesiacov pred dňom prepravy ošípaných uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) na bitúnok;

b)

nachádza sa v provincii, kde sa uplatňuje plán dohľadu a prevencie afrického moru ošípaných pod vedením príslušného orgánu a kde sa pravidelne a príslušným spôsobom realizujú opatrenia na sledovanie a prevenciu tohto ochorenia;

c)

neboli doň počas 30 dní pred dňom prevozu ošípaných uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) na bitúnok zaradené nové ošípané;

d)

od príslušného veterinárneho orgánu dostal príslušné povolenie súvisiace s účelom stanoveným v tomto bode.

2.

Ošípané uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b) sa prevezú z pôvodného chovu uvedeného v bode 1 tohto oddielu na bitúnok za týchto podmienok:

a)

Úradný veterinárny lekár:

i)

konal v súlade s postupmi pri kontrole a odoberaní vzoriek uvedenými v kapitole IV D prílohy k rozhodnutiu Komisie 2003/422/ES (1), pričom sa v rámci výnimky z odoberania vzoriek ošípaných, uvedenej v bode 6 kapitoly IV D uplatňuje mutatis mutandis, a

ii)

vykonal kontrolu registra a identifikačných označení ošípaných podľa článkov 4 a 5 smernice Rady 92/102/EHS (2);

b)

na základe postupov pri kontrole a odoberaní vzoriek uvedených v písmene a) sa nepreukázal výskyt afrického moru ošípaných, pričom kontrola uvedená v tomto bode potvrdzuje súlad s článkami 4 a 5 smernice 92/102/EHS;

c)

vozidlá použité na prevoz ošípaných uvedených v článku 5 ods. 2 písm. b) boli očistené a dezinfikované v súlade s článkom 12 smernice 2002/60/ES a pred prevozom zapečatené príslušným orgánom;

d)

príslušnému orgánu zodpovednému za bitúnok sa oznámi zámer odoslať ošípané uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b) a tento orgán informuje o dovoze týchto ošípaných príslušný orgán zodpovedný za pôvodný chov.

3.

Počas prehliadky pred zabitím a po zabití zvieraťa, ktorá sa vykonáva na bitúnku, príslušný orgán zohľadňuje akékoľvek príznaky prítomnosti afrického moru ošípaných.


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 35.

(2)  Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32.


PRÍLOHA III

k rozhodnutiu Komisie 2005/363/ES

Image


PRÍLOHA IV

k rozhodnutiu Komisie 2005/363/ES

Image


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/47


ROZHODNUTIE RADY 2005/364/SZBP

z 12. apríla 2005

týkajúce sa uzatvorenia Dohody medzi Európskou úniou a Rumunskom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 24 a 38,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Na svojom zasadnutí 27. a 28. novembra 2003 Rada rozhodla poveriť predsedníctvo, s pomocou generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca, aby v súlade s článkami 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii začalo rokovania s určitými tretími štátmi, aby Európska únia s každým z nich uzavrela dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(2)

Po tomto poverení začať rokovania predsedníctvo s pomocou generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca dosiahlo dohodu s Rumunskom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(3)

Táto dohoda by mala byť schválená,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Rumunskom o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností sa týmto schvaľuje v mene Európskej únie.

Znenie dohody tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 12. apríla 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


PREKLAD

DOHODA

medzi Rumunskom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

RUMUNSKO

na jednej strane a

EURÓPSKA ÚNIA (ďalej len „EÚ“), zastúpená predsedníctvom Rady Európskej únie,

na strane druhej

(ďalej len „strany“),

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE Rumunsko a EÚ majú rovnaké ciele posilniť vo všetkých smeroch svoju vlastnú bezpečnosť a poskytovať svojim občanom vysokú úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE Rumunsko a EÚ súhlasia, aby medzi nimi prebiehali konzultácie a rozvíjala sa spolupráca v otázkach spoločného záujmu týkajúceho sa bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, ŽE v tomto kontexte preto existuje stála potreba výmeny utajovaných skutočností medzi Rumunskom a EÚ,

UZNÁVAJÚC, ŽE pre úplné a účinné konzultácie a spoluprácu môže byť nutný prístup k utajovaným skutočnostiam a materiálom Rumunska a EÚ, ako aj výmena utajovaných skutočností a súvisiacich materiálov medzi Rumunskom a EÚ,

S VEDOMÍM, ŽE takýto prístup k utajovaným skutočnostiam a súvisiacim materiálom a ich výmena vyžadujú náležité bezpečnostné opatrenia,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

S cieľom splnenia cieľa posilňovania bezpečnosti každej zo strán vo všetkých smeroch sa táto dohoda uplatňuje na utajované skutočnosti alebo materiály v akejkoľvek forme, poskytované alebo vymieňané medzi stranami.

Článok 2

Na účely tejto dohody utajovaná skutočnosť znamená akúkoľvek informáciu (t. j. poznatok, ktorý môže byť oznámený v akejkoľvek forme) alebo materiál, o ktorom je rozhodnuté, že si vyžaduje ochranu voči neoprávnenému sprístupneniu a ktorý bol takto označený v bezpečnostnej klasifikácii (ďalej len „utajovaná skutočnosť“).

Článok 3

Na účely tejto dohody „EÚ“ znamená Radu Európskej únie (ďalej len „Rada“), generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca a generálny sekretariát Rady a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska komisia“).

Článok 4

Každá strana:

a)

ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti, ktoré jej podľa tejto dohody poskytuje alebo si s ňou vymieňa druhá strana;

b)

zabezpečuje, aby si poskytované alebo vymieňané utajované skutočnosti, podliehajúce tejto dohode, zachovali bezpečnostnú klasifikáciu, ktorú im pridelila poskytujúca strana. Prijímajúca strana ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti v súlade s opatreniami ustanovenými v jej vlastných bezpečnostných predpisoch pre informácie alebo materiály s rovnocennou bezpečnostnou klasifikáciou, ako je uvedené v bezpečnostných opatreniach, ktoré sa ustanovia podľa článkov 11 a 12;

c)

nepoužíva utajované skutočnosti v zmysle tejto dohody na iné účely ako tie, ktoré určil pôvodca a na ktoré sa skutočnosť poskytuje alebo vymieňa;

d)

bez predchádzajúceho súhlasu pôvodcu nesprístupní utajovanú skutočnosť v zmysle tejto dohody tretej strane, orgánu EÚ alebo subjektu, ktorý sa nespomína v článku 3.

Článok 5

1.   Utajovanú skutočnosť môže jedna strana („poskytujúca strana“) sprístupniť alebo uvoľniť druhej strane („prijímajúcej strane“) v súlade so zásadou kontroly pôvodcu.

2.   Vo veci uvoľnenia iným príjemcom, ako sú strany tejto dohody, rozhoduje o sprístupnení alebo uvoľnení utajovanej skutočnosti prijímajúca strana na základe súhlasu poskytujúcej strany v súlade so zásadou kontroly pôvodcu tak, ako je ustanovené v jej bezpečnostných predpisoch.

3.   Pri vykonávaní odsekov 1 a 2 nie je možné žiadne všeobecné uvoľnenie, pokiaľ si strany nezavedú a neschvália postupy týkajúce sa určitých kategórií informácií, zodpovedajúce ich operačným požiadavkám.

Článok 6

Každá strana a jej subjekty definované v článku 3 majú bezpečnostnú organizáciu a bezpečnostné programy založené na takých základných zásadách a minimálnych bezpečnostných normách, ktoré sa zavádzajú do bezpečnostných systémov strán zriadených podľa článkov 11 a 12 s cieľom zabezpečiť, aby sa na utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

Článok 7

1.   Strany zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pri vykonávaní svojich služobných povinností potrebujú mať prístup k utajovaným skutočnostiam, poskytovaným alebo vymieňaným podľa tejto dohody, alebo osoby, ktorých povinnosti či funkcie môžu umožňovať takýto prístup, boli náležite bezpečnostne preverené predtým, ako im bude udelený prístup k takýmto skutočnostiam.

2.   Sú vypracované postupy bezpečnostnej previerky s cieľom určiť, či jednotlivec môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, zohľadňujúc jeho lojalitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Článok 8

Strany si poskytujú vzájomnú pomoc týkajúcu sa bezpečnosti utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode a záležitostí spoločného bezpečnostného záujmu. Orgány definované v článku 11 vykonávajú vzájomné bezpečnostné porady a kontroly s cieľom zhodnotiť účinnosť bezpečnostných opatrení, ktoré vypracujú v rámci svojej príslušnej zodpovednosti podľa článkov 11 a 12.

Článok 9

1.   Na účely tejto dohody:

a)

pokiaľ ide o EÚ:

 

všetka korešpondencia sa zasiela Rade na túto adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels.

 

Vedúci spisovej služby Rady zasiela všetku korešpondenciu členským štátom a Európskej komisii, pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak;

b)

pokiaľ ide o Rumunsko:

 

všetka korešpondencia sa adresuje Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) a odosiela sa podľa vhodnosti prostredníctvom Misie Rumunska pri Európskej únii na túto adresu:

Guvernul Romaniei

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS)

Str. Mures nr. 4, Sector 1

Bucuresti

Romania.

2.   Výnimočne môže byť z operačných dôvodov korešpondencia jednej strany, ktorá je prístupná iba určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám tejto strany, adresovaná a prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám druhej strany, jednoznačne určených za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada „vedieť len to najdôležitejšie“. Pokiaľ ide o EÚ, táto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom vedúceho spisovej služby Rady.

Článok 10

Vláda Rumunska a generálni tajomníci Rady a Európskej komisie dozerajú na vykonávanie tejto dohody.

Článok 11

S cieľom vykonávania tejto dohody:

1.

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) pod vedením a v mene vlády Rumunska, konajúci v mene vlády Rumunska a na základe jej právomoci, je zodpovedný za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú Rumunsku podľa tejto dohody.

2.

Generálny sekretariát Bezpečnostného úradu Rady pod vedením a v mene generálneho tajomníka Rady, konajúci v mene Rady a na základe jej právomoci, je zodpovedný za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a zabezpečenie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú EÚ v zmysle tejto dohody.

3.

Bezpečnostné riaditeľstvo Európskej komisie, konajúce v mene Európskej komisie a na základe jej právomoci, je zodpovedné za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu utajovaných skutočností, poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov.

Článok 12

Bezpečnostné opatrenia, ktoré majú byť vypracované podľa článku 11 po dohode medzi tromi danými úradmi, zavedú normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode. V prípade EÚ podliehajú tieto normy schváleniu bezpečnostným výborom Rady.

Článok 13

Orgány definované v článku 11 stanovujú postupy, podľa ktorých sa má postupovať v prípade preukázaného ohrozenia utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode alebo podozrenia naň.

Článok 14

Pred poskytovaním utajovanej skutočnosti v zmysle tejto dohody medzi stranami musia zodpovedné bezpečnostné orgány definované v článku 11 súhlasiť, že prijímajúca strana je schopná chrániť a uchovávať informácie podliehajúce tejto dohode spôsobom zlučiteľným s opatreniami, ktoré sa majú stanoviť podľa článkov 11 a 12.

Článok 15

Táto dohoda nijakým spôsobom nezabraňuje stranám uzavrieť iné dohody týkajúce sa poskytovania alebo výmeny utajovaných skutočností, podliehajúce tejto dohode, za predpokladu, že nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 16

Všetky rozdiely medzi EÚ a Rumunskom, vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody, sa riešia rokovaním medzi stranami.

Článok 17

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako sa strany navzájom informovali, že ukončili vnútorné postupy potrebné na tento účel.

2.   Táto dohoda sa môže na žiadosť ktorejkoľvek strany preskúmať, aby sa zvážili prípadné zmeny a doplnenia.

3.   Každá zmena a doplnenie k tejto dohode sa robí iba písomne a po vzájomnej dohode strán. Účinnosť nadobúda po vzájomnom informovaní, ako je uvedené v odseku 1.

Článok 18

Túto dohodu môže jedna strana vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej strane. Takéto vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po prijatí oznámenia druhou stranou, ale neovplyvní už dohodnuté záväzky podľa ustanovení tejto dohody. Najmä všetky utajované skutočnosti, poskytované alebo vymieňané podľa tejto dohody, sa budú naďalej ochraňovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v dohode.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, náležite splnomocnení, podpísali túto dohodu.

V Bruseli 22. apríla 2005, vyhotovené v dvoch kópiách, každá v anglickom jazyku.

Za Rumunsko

Za Európsku úniu


5.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/52


ROZHODNUTIE RADY 2005/365/SBZP

zo 14. apríla 2005

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bulharskou republikou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 24 a 38,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Na svojom zasadnutí 27. a 28. novembra 2003 sa Rada rozhodla poveriť predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VS, aby v súlade s článkami 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii začalo rokovania s určitými tretími štátmi s cieľom uzavrieť s každým z nich dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(2)

Predsedníctvo za pomoci GT/VS po tomto poverení začať rokovania dosiahlo dohodu s Bulharskou republikou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(3)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Bulharskou republikou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností sa týmto schvaľuje v mene Európskej únie.

Text dohody tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 14. apríla 2005

Za Radu

predseda

L. FRIEDEN


PREKLAD

DOHODA

medzi Bulharskou Republikou a Európskou uniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

BULHARSKÁ REPUBLIKA

na jednej strane a

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len EÚ, zastúpená predsedníctvom Rady Európskej únie,

na strane druhej,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY, že Bulharská republika a EÚ majú rovnaké ciele posilniť vo všetkých smeroch svoju vlastnú bezpečnosť a poskytovať svojim občanom vysokú úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti;

BERÚC DO ÚVAHY, že Bulharská republika a EÚ súhlasia, aby medzi nimi prebiehali porady a rozvíjala sa spolupráca v otázkach spoločného záujmu týkajúceho sa bezpečnosti;

BERÚC DO ÚVAHY, že v tomto kontexte preto existuje stála potreba výmeny utajovaných skutočností medzi Bulharskou republikou a EÚ;

UZNÁVAJÚC, že pre úplné a účinné porady a spoluprácu môže byť nutný prístup k utajovaným skutočnostiam a materiálom Bulharskej republiky a EÚ, ako aj výmena utajovaných skutočností a súvisiacich materiálov medzi Bulharskou republikou a EÚ;

S VEDOMÍM, že takýto prístup k utajovaným skutočnostiam a súvisiacim materiálom a ich výmena si vyžaduje náležité bezpečnostné opatrenia,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

S cieľom splnenia cieľov posilňovania bezpečnosti každej zo strán vo všetkých smeroch sa táto dohoda uplatňuje na utajované skutočnosti alebo materiály v akejkoľvek forme poskytované alebo vymieňané medzi stranami.

Článok 2

Na účely tejto dohody utajovaná skutočnosť znamená akúkoľvek informáciu (t. j. poznatok, ktorý môže byť oznámený v akejkoľvek forme) alebo materiál, o ktorom je rozhodnuté, že si vyžaduje ochranu voči neoprávnenému sprístupneniu, a ktorý takto v bezpečnostnej klasifikácii označila niektorá strana tejto dohody (ďalej len „utajovaná skutočnosť“).

Článok 3

Na účely tejto dohody „EÚ“ znamená Radu Európskej únie (ďalej len „Rada“), generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca a Generálny sekretariát Rady a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska Komisia“).

Článok 4

Každá strana:

a)

ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti, ktoré jej podľa tejto dohody poskytuje, alebo si s ňou vymieňa druhá strana;

b)

zabezpečuje, aby si poskytované alebo vymieňané utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode zachovali bezpečnostnú klasifikáciu, ktorú im pridelila poskytujúca strana. Prijímajúca strana ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti v súlade s opatreniami ustanovenými v jej vlastných bezpečnostných predpisoch pre informácie alebo materiály s rovnocennou bezpečnostnou klasifikáciou, ako je uvedené v bezpečnostných opatreniach ustanovených podľa článkov 11 a 12;

c)

nepoužíva utajované skutočnosti v zmysle tejto dohody na iné účely ako tie, ktoré určil pôvodca a na ktoré sa skutočnosť poskytuje alebo vymieňa;

d)

bez predchádzajúceho súhlasu pôvodcu nesprístupní utajovanú skutočnosť v zmysle tejto dohody tretej strane, orgánu EÚ alebo subjektu, ktorý sa nespomína v článku 3.

Článok 5

1.   Utajovanú skutočnosť môže jedna strana („poskytujúca strana“) sprístupniť alebo uvoľniť druhej strane („prijímajúcej strane“) v súlade so zásadou kontroly pôvodcu.

2.   Vo veci uvoľnenia iným príjemcom, ako sú strany tejto dohody, rozhoduje o sprístupnení alebo uvoľnení utajovanej skutočnosti prijímajúca strana na základe súhlasu poskytujúcej strany v súlade so zásadou kontroly pôvodcu tak, ako je ustanovené v jej bezpečnostných predpisoch.

3.   Pri vykonávaní odsekov 1 a 2 nie je možné žiadne všeobecné uvoľnenie, pokiaľ si strany nezavedú a neschvália postupy týkajúce sa určitých kategórií informácií a zodpovedajúce ich operačným požiadavkám.

Článok 6

Každá strana a jej subjekty definované v článku 3 majú bezpečnostnú organizáciu a bezpečnostné programy založené na takých základných zásadách a minimálnych bezpečnostných normách, ktoré sa zavedú do bezpečnostných systémov strán, zriadených podľa článkov 11 a 12, s cieľom zabezpečiť, aby sa na utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

Článok 7

1.   Strany zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pri vykonávaní svojich služobných povinností potrebujú mať prístup k utajovaným skutočnostiam poskytovaným alebo vymieňaným podľa tejto dohody, alebo osoby, ktorých povinnosti či funkcie môžu umožňovať takýto prístup, boli náležite bezpečnostne preverené predtým, ako im bude udelený prístup k takýmto informáciám.

2.   Vypracujú sa postupy bezpečnostnej previerky s cieľom určiť, či jednotlivec môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, zohľadňujúc jeho lojalitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Článok 8

Strany si poskytujú vzájomnú pomoc ohľadne bezpečnosti utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode a záležitostí spoločného bezpečnostného záujmu. Orgány definované v článku 11 vykonávajú vzájomné bezpečnostné porady a kontroly s cieľom zhodnotiť účinnosť bezpečnostných opatrení, ktoré vypracujú v rámci svojej príslušnej zodpovednosti podľa článkov 11 a 12.

Článok 9

1.

a)

Pokiaľ ide o Bulharskú republiku:

všetka korešpondencia sa adresuje prostredníctvom Misie Bulharskej republiky pri Európskej únii na tejto adrese:

Mission of the Republic of Bulgaria to the European Union

Registry Officer

Rue d’Arlon, 108

B-1040 Brussels

ministerstvu zahraničných vecí, ktoré zasiela všetky potrebné informácie centrálnej spisovej službe na Štátnej komisii pre bezpečnosť informácií na účely registrácie.

b)

Pokiaľ ide o EÚ:

všetka korešpondencia sa zasiela Rade na túto adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

Vedúci spisovej služby Rady zasiela všetku korešpondenciu členským štátom a Európskej komisii, pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak.

2.   Výnimočne môže byť z operačných dôvodov korešpondencia jednej strany, ktorá je prístupná iba určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám tejto strany, adresovaná a prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám druhej strany jednoznačne určených za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada „vedieť len to potrebné“. Pokiaľ ide o Európsku úniu, táto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom vedúceho spisovej služby Rady.

Článok 10

Štátna Komisia Bulharskej republiky pre bezpečnosť informácií, generálny tajomník Rady a generálny tajomník Európskej komisie dozerajú na vykonávanie tejto dohody.

Článok 11

S cieľom vykonávania tejto dohody:

1.

Štátna Komisia Bulharskej republiky pre bezpečnosť informácií, konajúca v mene vlády Bulharskej republiky a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú Bulharskej republike podľa tejto dohody.

2.

Generálny sekretariát Bezpečnostného úradu Rady (ďalej len „Bezpečnostný úrad GSR“) pod vedením a v mene generálneho tajomníka Rady, konajúci v mene Rady a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú EÚ podľa tejto dohody.

3.

Bezpečnostné riaditeľstvo Európskej komisie, konajúce v mene Európskej komisie a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov.

Článok 12

Bezpečnostné opatrenia, ktoré majú byť vypracované podľa článku 11 po dohode medzi tromi danými úradmi, zavedú normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode. V prípade EÚ podliehajú tieto normy schváleniu bezpečnostným výborom Rady.

Článok 13

Orgány definované v článku 11 stanovujú postupy, podľa ktorých sa má postupovať v prípade preukázaného ohrozenia utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode alebo v prípade podozrenia, že k takémuto ohrozeniu došlo.

Článok 14

Pred poskytovaním utajovanej skutočnosti v zmysle tejto dohody medzi stranami, zodpovedné bezpečnostné orgány definované v článku 11 musia súhlasiť, že prijímajúca strana je schopná chrániť a uchovávať informácie podliehajúce tejto dohode spôsobom zlučiteľným s opatreniami, ktoré sa majú ustanoviť podľa článkov 11 a 12.

Článok 15

Táto dohoda nijakým spôsobom nezabraňuje stranám uzavrieť iné dohody týkajúce sa poskytovania alebo výmeny utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode za predpokladu, že nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 16

Všetky rozdiely medzi EÚ a Bulharskou republikou vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia rokovaním medzi stranami.

Článok 17

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako sa strany navzájom informovali, že ukončili vnútorné postupy potrebné na tento účel.

2.   Táto dohoda sa môže na žiadosť ktorejkoľvek strany prehodnotiť, aby sa zvážili prípadné zmeny a doplnenia.

3.   Každá zmena a doplnenie k tejto dohode sa vykoná iba písomne a po vzájomnej dohode strán. Účinnosť nadobúda po vzájomnom informovaní, ako je uvedené v odseku 1.

Článok 18

Túto dohodu môže jedna strana vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej strane. Takéto vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po doručení oznámenia druhej strane, ale neovplyvní už dohodnuté záväzky podľa ustanovení tejto dohody. Najmä všetky utajované skutočnosti poskytované alebo vymieňané podľa tejto dohody budú aj naďalej ochraňované v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto dohode.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní, náležite splnomocnení, podpísali túto dohodu.

V Bruseli 25. apríla 2005, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom jazyku.

Za Bulharskú republiku

Za Európsku úniu