ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 117

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
4. mája 2005


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

13

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 649/2005/ES z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1419/1999/ES o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry na roky 2005 až 2019

20

 

 

Korigendum

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1590/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1467/94 (Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004)

22

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 647/2005

z 13. apríla 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 42 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V nariadeniach (EHS) č. 1408/71 (3) a (EHS) č. 574/72 (4) by sa mali urobiť určité zmeny a doplnenia, aby sa zohľadnil najnovší vývoj judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, uľahčilo uplatňovanie týchto nariadení a premietli zmeny právnych predpisov členských štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

(2)

S cieľom zohľadniť najnovší vývoj judikatúry je potrebné vyvodiť dôsledky z rozsudkov, najmä v prípadoch Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) a Office national de l'emploi/Calogero Spataro (6).

(3)

Rozsudky v prípadoch Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter a Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales (7), ktoré sa týkajú klasifikácie osobitných nepríspevkových peňažných dávok, vyžadujú, aby sa z dôvodu právnej istoty upresnili dve kumulatívne kritériá, ktoré sa majú vziať do úvahy, aby sa tieto dávky mohli uviesť v prílohe IIa nariadenia (EHS) č. 1408/71. Preto je dôvod na revidovanie tejto prílohy, berúc do úvahy aj zmeny a doplnenia v právnych predpisoch členských štátoch, ktoré upravujú tento typ dávok a ktoré, s ohľadom na svoj zmiešaný charakter, podliehajú osobitnej koordinácii. Okrem toho je dôležité stanoviť prechodné ustanovenia v súvislosti s dávkou, ktorá bola predmetom rozsudku v prípade Jauch, aby sa chránili práva príjemcov dávok.

(4)

Na základe judikatúry týkajúcej sa vzťahu medzi nariadením (EHS) č. 1408/71 a ustanoveniami dvojstranných dohôd o sociálnom zabezpečení je potrebné preskúmať prílohu III tohto nariadenia. Položky v časti A prílohy III sú odôvodnené len v dvoch prípadoch: ak sú výhodnejšie pre migrujúcich pracovníkov (8), alebo ak súvisia s osobitnými a výnimočnými situáciami spojenými zvyčajne s historickými okolnosťami. Okrem toho nie je vhodné pripustiť položky v časti B, pokiaľ výnimočné a objektívne situácie odôvodňujú odchýlku od článku 3 ods. 1 tohto nariadenia a od článkov 12, 39 a 42 zmluvy (9).

(5)

S cieľom uľahčiť uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 by mali existovať určité ustanovenia o štátnych zamestnancoch a osobách považovaných za také na jednej strane a na druhej strane o cestujúcom alebo lietajúcom personáli podniku, ktorý prevádzkuje služby medzinárodnej prepravy cestujúcich alebo tovaru po železnici, ceste, letecky alebo po vnútrozemských vodných cestách, a mali by sa aj stanoviť metódy určovania priemernej sumy, ktorá sa má brať do úvahy v kontexte článku 23 nariadenia.

(6)

Revízia prílohy IIa k nariadeniu (EHS) č. 1408/71 povedie k vypusteniu niektorých existujúcich položiek a, berúc do úvahy zmeny a doplnenia vnútroštátnych právnych predpisov niektorých členských štátov, k zaradeniu určitých nových položiek. V tomto druhom prípade je na týchto členských štátoch, aby zvážili potrebu prechodných opatrení alebo dvojstranných riešení, ktoré by vzali do úvahy situácie ľudí, ktorých nadobudnuté práva by mohli byť touto situáciou dotknuté,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa vypúšťajú slová „s bydliskom na území jedného z členských štátov“;

b)

v odseku 3 sa vypúšťajú slová „a ustanovenia dohovorov uzavretých podľa článku 8 ods. 1“.

2.

Článok 4 ods. 2a sa nahrádza takto:

„2a.   Tento článok sa vzťahuje na osobitné nepríspevkové peňažné dávky, ktoré sa poskytujú podľa právnych predpisov, ktorých osobný rozsah, ciele a/alebo podmienky na priznanie nároku majú znaky právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa odseku 1, ako aj v oblasti sociálnej pomoci.

‚Osobitné nepríspevkové peňažné dávky’ sú dávky, ktoré:

a)

sú určené:

i)

na poskytovanie doplnkového, náhradného alebo pridruženého krytia proti rizikám, na ktoré sa vzťahujú časti sociálneho zabezpečenia uvedené v odseku 1 a ktoré zaručujú dotknutým osobám príjem na úrovni životného minima so zreteľom na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom štáte,

alebo

ii)

len ako osobitná ochrana pre zdravotne postihnuté osoby a sú úzko späté so sociálnym prostredím uvedenej osoby v dotknutom členskom štáte,

a

b)

sú financované výhradne z povinných daní určených na krytie všeobecných verejných výdavkov, a ktorých podmienky na poskytovanie a výpočet dávok nezávisia od akýchkoľvek príspevkov vo vzťahu k príjemcom dávok. Avšak dávky poskytnuté ako doplnok k príspevkovým dávkam sa nepovažujú z tohto jediného dôvodu za príspevkové dávky,

a

c)

ktoré sú uvedené v prílohe IIa.“.

3.

Článok 7 ods. 2 písm. c) sa nahrádza takto:

„c)

určité ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré uzavreli členské štáty do dátumu uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, že sú výhodnejšie pre príjemcov dávok alebo ak vyplývajú z osobitných historických okolností a majú obmedzený časový účinok, ak sú tieto ustanovenia uvedené v prílohe III.“.

4.

Článok 9a sa nahrádza takto:

„Článok 9a

Predĺženie referenčnej doby

Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú priznanie nároku na dávku dosiahnutím minimálnej doby poistenia počas stanoveného obdobia, ktoré predchádza poistnej udalosti (referenčná doba), a ak stanovujú, že táto referenčná doba sa predlžuje o doby, počas ktorých sa vyplácali dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu alebo o doby venované výchove detí na území tohto členského štátu, potom sa referenčná doba predlžuje aj o doby, počas ktorých sa vyplácal invalidný alebo starobný dôchodok alebo nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu a o doby venované výchove detí na území iného členského štátu.“.

5.

Článok 10a ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ustanovenia článku 10 a ustanovenia hlavy III sa neuplatňujú na osobitné nepríspevkové peňažné dávky uvedené v článku 4 ods. 2a. Osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, poberajú tieto dávky výlučne na území členského štátu, v ktorom majú bydlisko, a podľa právnych predpisov toho štátu, pokiaľ sú tieto dávky uvedené v prílohe IIa. Dávky na vlastné náklady poskytuje inštitúcia miesta bydliska.“.

6.

V článku 23 sa vkladá tento odsek:

„2a.   Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa uplatňujú aj vtedy, ak právne predpisy uplatňované príslušnou inštitúciou ustanovujú osobitnú referenčnú dobu a táto doba sa prípadne úplne alebo čiastočne zhoduje s dobami, ktoré dosiahla dotknutá osoba podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých iných členských štátov.“.

7.

V článku 35 sa vypúšťa odsek 2.

8.

V článku 69 sa vypúšťa odsek 4.

9.

Vkladajú sa tieto články, ktoré znejú:

„Článok 95f

Prechodné ustanovenia týkajúce sa prílohy II, oddiel I, položky ‚D. NEMECKO’ a ‚R. RAKÚSKO’

1.   Ustanovenia prílohy II oddiel I pod položkami ‚D. NEMECKO’ a ‚R. RAKÚSKO’ v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (10), nezakladajú žiadny nárok na obdobie pred 1. januárom 2005.

2.   Všetky doby poistenia a prípadne všetky doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. januárom 2005 sa zohľadnia pri určovaní nadobudnutých práv v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.   Pokiaľ ustanovenia odseku 1 nestanovujú inak, právo sa podľa tohto nariadenia nadobúda aj v prípade, keď súvisí s poistnou udalosťou, ku ktorej došlo pred 1. januárom 2005.

4.   Každá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo bydliska dotknutej osoby, sa na základe žiadosti dotknutej osoby prizná alebo obnoví od 1. januára 2005 za predpokladu, že práva na dávky priznané predtým neboli vyrovnané paušálnou platbou.

5.   Práva osôb, ktorým bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2005, sa môžu na základe žiadosti dotknutých osôb preskúmať, berúc do úvahy ustanovenia tohto nariadenia. Toto sa vzťahuje aj na ostatné dávky podľa článku 78.

6.   Ak je žiadosť uvedená v odseku 4 alebo 5 predložená do dvoch rokov od 1. januára 2005, nároky nadobudnuté podľa tohto nariadenia sú účinné od tohto dátumu a ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sa týkajú zániku alebo premlčania práv, sa voči dotknutým osobám nemôžu uplatniť.

7.   Ak je žiadosť uvedená v odseku 4 alebo 5 predložená po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. januári 2005, práva, ktoré nezanikli alebo neboli premlčané, sú účinné od dátumu predloženia žiadosti, pokiaľ sa neuplatňujú výhodnejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 95g

Prechodné ustanovenia týkajúce sa vypustenia položky rakúskych opatrovníckych prídavkov (Pflegegeld) z prílohy IIa.

V prípade žiadostí o opatrovnícky prídavok podľa rakúskeho spolkového zákona (Bundespflegegeldgesetz) predložených najneskôr 8. marca 2001 podľa článku 10a ods. 3 tohto nariadenia, toto ustanovenie sa uplatňuje aj naďalej, pokiaľ má príjemca opatrovníckych prídavkov bydlisko v Rakúsku aj po 8. marci 2001.

10.

Prílohy II, IIa, III, IV a VI sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I tohto nariadenia.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 574/72 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa vypúšťa odsek 11.

2.

Vkladá sa článok, ktorý znie:

„Článok 10c

Formality ustanovené v prípade uplatnenia článku 13 ods. 2 písm. d) nariadenia pre štátnych zamestnancov a osoby, ktoré sa za také považujú.

Na účely článku 13 ods. 2 písm. d) vydá inštitúcia určená príslušným orgánom členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, osvedčenie, v ktorom uvedie, že štátny zamestnanec alebo osoba, ktorá sa považuje za štátneho zamestnanca podlieha jeho právnym predpisom.“.

3.

Článok 12a sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Pravidlá platné vo vzťahu k osobám uvedeným v článku 14 ods. 2 a 3, článku 14a ods. 2 až 4 a článku 14c nariadenia, ktoré obvykle vykonávajú zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov“.

b)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Na účely uplatňovania ustanovení článku 14 ods. 2 a 3, článku 14a ods. 2 až 4 a článku 14c nariadenia platia tieto pravidlá:“.

c)

Vkladá sa tento odsek, ktorý znie:

„1a.   Ak v súlade s článkom 14 ods. 2 písm. a) nariadenia osoba, ktorá patrí k cestujúcemu alebo lietajúcemu personálu podniku medzinárodnej prepravy, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má svoje sídlo alebo miesto podnikania tento podnik alebo organizačná zložka alebo stála prevádzkáreň, ktoré ho zamestnávajú, alebo v ktorom má bydlisko a je prevažne zamestnaná, inštitúcia určená príslušným orgánom tohto členského štátu vydá dotknutej osobe osvedčenie, v ktorom uvedie, že podlieha jeho právnym predpisom.“.

4.

Článok 32a sa vypúšťa.

5.

Prílohy sa menia dopĺňajú v súlade s prílohou II tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 9 v rozsahu, v akom je dotknutý článok 95f nariadenia (EHS) č. 1408/71, príloha I bod 1 písm. a) a bod 1 písm. b) a príloha II body 2 a 4 sa uplatňujú od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. apríla 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 80, 30.3.2004, s. 118.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 15. novembra 2004 (Ú. v. EÚ C 38 E, 15.2.2005, s. 21) a pozícia Európskeho parlamentu z 8. marca 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2. Nariadenie aktualizované nariadením (ES) č. 118/97 (Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 1) a zrušené s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 (Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 631/2004.

(5)  Rozsudok z 18. apríla 2002 vo veci C-290/00, Zb. 2002, s. I-3567.

(6)  Rozsudok z 13. júna 1996 vo veci C-170/95, Zb. 1996, s. I-2921.

(7)  Rozsudok z 8. marca 2001 vo veci C-215/99, Zb. 2001, s. I-1901, a z 31. mája 2001 vo veci C-43/99, Zb. 2001, s. I-4265.

(8)  Zásadu najvýhodnejšieho zaobchádzania pripomenul Súdny dvor vo svojich rozsudkoch zo 7. februára 1991 vo veci C-227/89, Zb. 1991, s. I-323, z 9. novembra 1995 vo veci C- 475/93, Zb. 1995, s. I-3813, z 9. novembra 2000 vo veci C-75/99, Zb. 2000, s. I-9399, a z 5. februára 2002 vo veci C-277/99, Zb. 2002, s. I-1261.

(9)  Rozsudok z 30. apríla 1996 vo veci C-214/94, Zb. 1996, s. I-2253; rozsudok z 30. apríla 1996 vo veci C-308/93, Zb. 1996, s. I-2097; rozsudok z 15. januára 2002 vo veci C-55/2000, Zb. 1996, s. I-413.

(10)  Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 1.“


PRÍLOHA I

Prílohy nariadenia (EHS) č. 1408/71 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V oddiele I pod položkou „D. NEMECKO“ sa text nahrádza slovami „Neuplatňuje sa“.

b)

V oddiele I pod položkou „R. RAKÚSKO“ sa text nahrádza slovami: „Neuplatňuje sa“.

c)

Oddiel II sa mení a dopĺňa takto:

i)

pod položkou „G. ŠPANIELSKO“ sa slovo „žiadne“ nahrádza takto:

„Prídavok pri narodení dieťaťa (jednorazový finančný príspevok pri narodení tretieho a ďalších detí a jednorazový finančný príspevok v prípade narodenia viacerých detí zároveň)“;

ii)

pod položkou „H. FRANCÚZSKO“ sa text nahrádza takto:

„Podpora pri narodení alebo osvojení dieťaťa (dávka pre malé deti)“;

iii)

pod položkou „W. FÍNSKO“ sa text nahrádza takto:

„Balíček podpory v materstve, jednorazová podpora v materstve a jednorazová pomoc určená na náhradu nákladov na medzinárodné osvojenie podľa zákona o podpore v materstve“.

d)

V oddiele III pod položkou „D. NEMECKO“ sa vypúšťa písm. b).

2.

Príloha IIa sa nahrádza týmto textom, ktorý zahŕňa nezmenené položky uvedené v Akte o pristúpení z roku 2003:

„Príloha IIa

Osobitné nepríspevkové peňažné dávky

Článok 10a

A.   BELGICKO

a)

Prídavok na náhradu príjmu (zákon z 27. februára 1987)

b)

Zaručený príjem pre staršie osoby (zákon z 22. marca 2001)

B.   ČESKÁ REPUBLIKA

Sociálny príplatok (zákon č. 117/1995 Sb. o štátnej sociálnej podpore)

C.   DÁNSKO

Výdavky na ubytovanie pre dôchodcov (zákon o individuálnej pomoci pri ubytovaní v úplnom znení zákona č. 204 z 29. marca 1995)

D.   NEMECKO

Základný príjem na úrovni životného minima pre staršie osoby a pre osoby so zníženou zárobkovou schopnosťou podľa kapitoly 4 knihy XII Sociálneho zákonníka

E.   ESTÓNSKO

a)

Príspevok pre plnoleté osoby so zdravotným postihnutím (zákon o sociálnych dávkach pre osoby so zdravotným postihnutím z 27. januára 1999)

b)

Štátny príspevok v nezamestnanosti (zákon o sociálnej ochrane nezamestnaných z 1. októbra 2000)

F.   GRÉCKO

Osobitné dávky pre staršie osoby (zákon 1296/82)

G.   ŠPANIELSKO

a)

Zaručený minimálny príjem (zákon č. 13/82 zo 7. apríla 1982)

b)

Peňažné dávky na pomoc starším osobám a invalidným osobám, ktoré nie sú schopné pracovať (Kráľovská vyhláška č. 2620/81 z 24. júla 1981)

c)

Nepríspevkové invalidné dôchodky a starobné dôchodky podľa článku 38 ods. 1 úplného znenia všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, schváleného Kráľovskou legislatívnou vyhláškou č. 1/1994 z 20. júna 1994

d)

Prídavky na podporu pohyblivosti a náhradu nákladov na dopravu (zákon č. 13/1982 zo 7. apríla 1982)

H.   FRANCÚZSKO

a)

Doplnkové prídavky z Osobitného fondu invalidity a Fondu solidarity v starobe (zákon z 30. júna 1956), kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia)

b)

Prídavok pre dospelé zdravotne postihnuté osoby (zákon z 30. júna 1975, kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia)

c)

Osobitný prídavok (zákon z 10. júla 1952, kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia)

I.   ÍRSKO

a)

Pomoc v nezamestnanosti [Zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993, časť III, kapitola 2]

b)

Starobný (nepríspevkový) dôchodok [Zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993, časť III, kapitola 4]

c)

Vdovský (nepríspevkový) dôchodok a vdovecký (nepríspevkový) dôchodok [Zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993, časť III, kapitola 6 zmenená a doplnená časťou V Zákona o sociálnej starostlivosti 1997]

d)

Prídavok za zdravotné postihnutie (Zákon o sociálnej starostlivosti 1996, časť IV)

e)

Prídavok na zabezpečenie mobility (Zákon o zdraví 1970, oddiel 61)

f)

Dôchodok pre nevidiacich [Zákon o sociálnej starostlivosti (úplné znenie) 1993, časť III, kapitola 5]

J.   TALIANSKO

a)

Sociálne dôchodky pre osoby bez prostriedkov (zákon č. 153 z 30. apríla 1969),

b)

Dôchodky a prídavky pre civilistov, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo invalidi (zákony č. 118 z 30. marca 1974, č. 18 z 11. februára 1980 a č. 508 z 23. novembra 1988)

c)

Dôchodky a prídavky pre nemých a nepočujúcich (zákony č. 381 z 26. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988)

d)

Dôchodky a prídavky pre nevidiace civilné osoby (zákony č. 382 z 27. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988)

e)

Doplnkové dávky k minimálnym dôchodkom (zákony č. 218 zo 4. apríla 1952, č. 638 z 11. novembra 1983 a č. 407 z 29. decembra 1990)

f)

Doplnkové dávky k prídavkom pre zdravotne postihnuté osoby (zákon č. 222 z 12. júna 1984)

g)

Sociálny prídavok (zákon č. 335 z 8. augusta 1995)

h)

Sociálny príspevok (článok 1 ods. 1 a 12 zákona č. 544 z 29. decembra 1988 a nasledujúce zmeny a doplnenia)

K.   CYPRUS

a)

Sociálny dôchodok [zákon o sociálnom dôchodku z roku 1995 (zákon 25(I)/95) v znení neskorších predpisov]

b)

Príspevok pre osoby s ťažkým motorickým postihnutím (rozhodnutia rady ministrov č. 38 210 zo 16. októbra 1992, č. 41 370 z 1. augusta 1994, č. 46 183 z 11. júna 1997 a č. 53 675 zo 16. mája 2001)

c)

Osobitná podpora pre nevidiace osoby [zákon o osobitných podporách z roku 1996 (zákon 77(I)/96) v znení neskorších predpisov]

L.   LOTYŠSKO

a)

Štátna dávka sociálneho zabezpečenia (zákon o sociálnej pomoci z 26. októbra 1995)

b)

Príspevok na náhradu výdavkov na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s obmedzenou pohyblivosťou (zákon o sociálnej pomoci z 26. októbra 1995)

M.   LITVA

a)

Sociálny dôchodok (zákon z roku 1994 o sociálnych dôchodkoch)

b)

Osobitná náhrada výdavkov na prepravu osôb so zdravotným postihnutím s problémami s pohyblivosťou (zákon z roku 2000 o cestovných náhradách, článok 7)

N.   LUXEMBURSKO

Príjem pre ťažko zdravotne postihnuté osoby (článok 1 ods. 2, zákon z 12. septembra 2003) s výnimkou osôb uznaných za pracovníkov so zdravotným postihnutím a zamestnaných na otvorenom trhu práce alebo v chránenom zamestnaní

O.   MAĎARSKO

a)

Podpora v invalidite [vyhláška č. 83/1987 (XII 27) Rady ministrov o podpore v invalidite]

b)

Nepríspevkový starobný príspevok (zákon III z roku 1993 o správe sociálnych vecí a sociálnych dávkach)

c)

Príspevok na prepravu [vyhláška vlády č. 164/1995 (XII 27) o príspevkoch na prepravu pre ťažko zdravotne postihnuté osoby]

P.   MALTA

a)

Doplnkový príspevok [oddiel 73 zákona o sociálnom zabezpečení (kap. 318) z roku 1987]

b)

Výsluhový dôchodok [zákon o sociálnom zabezpečení z roku 1987 (kap. 318)]

Q.   HOLANDSKO

a)

Zákon o dávkach pri pracovnej neschopnosti mladých zdravotne postihnutých ľudí z 24. apríla 1997, Wajong

b)

Zákon o doplnkových dávkach zo 6. novembra 1986 (TW)

R.   RAKÚSKO

Kompenzačný doplnok (spolkový zákon z 9. septembra 1955 o všeobecnom sociálnom poistení — ASVG, spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení osôb zamestnaných v obchodnom sektore — GSVG a spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení pracovníkov v poľnohospodárstve — BSVG).

S.   POĽSKO

Peňažná dávka sociálnej pomoci (zákon z 29. novembra 1990 o sociálnej pomoci).

T.   PORTUGALSKO

a)

Nepríspevkový štátny starobný a invalidný dôchodok (zákonná vyhláška č. 464/80 z 13. októbra 1980)

b)

Nepríspevkový vdovský a vdovecký dôchodok (regulatívna vyhláška č. 52/81 z 11. novembra 1981)

U.   SLOVINSKO

a)

Štátny dôchodok (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999)

b)

Príspevok k dôchodku (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999)

c)

Príspevok na výživu (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999)

V.   SLOVENSKO

Úprava dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu (zákon č. 100/1988 Zb.)

W.   FÍNSKO

a)

Prídavok za zdravotné postihnutie (zákon o prídavkoch za zdravotné postihnutie, 124/88)

b)

Prídavok pri starostlivosti o dieťa (zákon o prídavkoch pri starostlivosti o dieťa, 444/69)

c)

Prídavok na bývanie pre dôchodcov (zákon o prídavkoch na bývanie pre dôchodcov, 591/78)

d)

Podpora trhu práce (zákon o dávkach v nezamestnanosti 1290/2002)

e)

Osobitná pomoc prisťahovalcom (zákon o osobitnej pomoci prisťahovalcom, 1192/2002)

X.   ŠVÉDSKO

a)

Doplnky na bývanie pre osoby, ktoré poberajú dôchodok (zákon 2001: 761)

b)

Finančná podpora starším (zákon 2001: 853)

c)

Prídavok za zdravotné postihnutie a prídavok na starostlivosť o zdravotne postihnuté deti (zákon 1998: 703)

Y.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

a)

Štátny dôchodkový úver (zákon o štátnom dôchodkovom úvere, 2002),

b)

Prídavky uchádzačom o zamestnanie v závislosti od príjmu (zákon o uchádzačoch o zamestnanie 1995, 28. jún 1995, oddiel I ods. 2 písm. d) bod ii) a 3; a nariadenie o uchádzačoch o zamestnanie (Severné Írsko), 1995, 18. október 1995, články 3 ods. 2 písm. d) bod ii) a 5)

c)

Podpora k príjmu (zákon o sociálnom zabezpečení 1986, 25. júl 1986, oddiely 20 až 22 a oddiel 23 a nariadenie o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko), 1986, 5. november 1986, články 21 až 24)

d)

Prídavok na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby [zákon o prídavku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby a prídavku na prácu pre zdravotne postihnuté osoby 1991, 27. jún 1991, oddiel 1, a nariadenie o prídavku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby a prídavku na prácu pre zdravotne postihnuté osoby (Severné Írsko), 1991, 24. júl 1991, článok 3]

e)

Prídavok na opatrovanie [zákon o sociálnom zabezpečení 1975, 20. marec 1975, oddiel 35, a zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975, 20. marec 1975, oddiel 35]

f)

Prídavok na starostlivosť [zákon o sociálnom zabezpečení 1975, 20. marec 1975, oddiel 37, a zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975, 20. marec 1975, oddiel 37].“

3.

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Na začiatok prílohy sa pod text s nadpisom „Všeobecné poznámky“ vkladá tento odsek:

„3.

Berúc do úvahy ustanovenia článku 6 tohto nariadenia je treba poznamenať, že ustanovenia dvojstranných dohovorov, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a ktoré zostávajú v platnosti medzi členskými štátmi, okrem iného ustanovenia, ktoré určujú započítavanie dôb poistenia dosiahnutých v tretej krajine, nie sú uvedené v tejto prílohe.“;

b)

V časti A sa vypúšťajú tieto body:

Body 2, 3 písm. b), 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69, 71 písm. a) a c), 73 písm. a) a b), 74, 75, 83 písm. a), b), c), d), e), f), g), 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114,118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300.

c)

Bod 3 písm. a) (Belgicko — Nemecko) v časti A sa nahrádza takto:

„Články 3 a 4 Záverečného protokolu zo 7. decembra 1957 Všeobecného dohovoru z toho istého dátumu, ako je uvedené v doplnkovom protokole z 10. novembra 1960 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých v niektorých prihraničných oblastiach pred, počas alebo po druhej svetovej vojne).“

d)

Bod 67 (Dánsko — Fínsko) v časti A sa nahrádza takto:

„Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine predražuje cestu naspäť do štátu bydliska.“

e)

Bod 68 (Dánsko — Švédsko) v časti A sa nahrádza takto:

„Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine predražuje cestu naspäť do štátu bydliska.“

f)

Bod 71 písm. b) (Nemecko — Grécko) v časti A sa nahrádza týmto:

„Článok 8 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3, článok 9 až 11 a kapitoly I a IV, ak sa týkajú týchto článkov dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 31. mája 1961 spolu s poznámkou v zápisnici zo 14. júna 1980 (započítanie dôb poistenia pre dávky v nezamestnanosti v prípade zmeny bydliska z jedného štátu do druhého).“

g)

Bod 72 (Nemecko — Španielsko) v časti A sa nahrádza takto:

„Článok 45 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. decembra 1973 (zastúpenie diplomatickými a konzulárnymi orgánmi).“

h)

Znenia písmen c), d), e) a f) bodu 73 (Nemecko — Francúzsko) v časti A sa nahrádzajú takto:

„a)

Doplnková dohoda č. 4 z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dátumu, ako je uvedené v doplnkovej dohode č. 2 z 18. júna 1955 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých od 1. júla 1940 do 30. júna 1950);

b)

hlava I uvedenej doplnkovej dohody č. 2 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 8. mája 1945);

c)

body 6, 7 a 8 Všeobecného protokolu z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dátumu (správne opatrenia);

d)

hlavy II, III a IV dohody z 20. decembra 1963 (sociálne zabezpečenie v Sársku).“

i)

Znenie bodu 79 (Nemecko — Luxembursko) v časti A sa nahrádza týmto:

„Články 4, 5, 6 a 7 zmluvy z 11. júla 1959 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých od septembra 1940 do júna 1946).“

j)

Znenia písmen h) a i) bodu 83 (Nemecko — Rakúsko) v časti A sa nahrádzajú takto:

„Článok 1 ods. 5 a článok 8 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 19. júla 1978 a č. 10 Záverečného protokolu k tomuto dohovoru (priznanie dávok v nezamestnanosti cezhraničným pracovníkom predchádzajúcim štátom zamestnania) sa aj naďalej uplatňujú na osoby, ktoré vykonávajú činnosti ako cezhraniční pracovníci k 1. januáru 2005 alebo predtým a stanú sa nezamestnanými pred 1. januárom 2011.“

k)

Znenie písmen a), b) a c) bodu 90 (Nemecko — Spojené kráľovstvo) v časti A sa nahrádza týmto:

„a)

Článok 7 ods. 5 a 6 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960 (právne predpisy uplatniteľné na civilné osoby slúžiace vo vojenských zložkách);

b)

Článok 5 ods. 5 a ods. 6 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 20. apríla 1960 (právne predpisy uplatniteľné na civilné osoby slúžiace vo vojenských zložkách).“,

l)

Znenie bodu 142 (Španielsko — Portugalsko) v časti A sa nahrádza takto:

„Článok 22 Všeobecného dohovoru z 11. júna 1969 (export dávok v nezamestnanosti).“

m)

Znenie v bode 180 (Írsko — Spojené kráľovstvo) v časti A sa nahrádza takto:

„Článok 8 dohody zo 14. septembra 1971 o sociálnom zabezpečení (ktoré sa týka prenosu a zápočtu určitých odvodov v prípade zdravotných postihnutí).“

n)

Bod 267 (Holandsko — Portugalsko) v časti A sa nahrádza takto:

„Článok 31 dohovoru z 19. júla 1979 (export dávok v nezamestnanosti).“

o)

Znenie bodu 298 (Fínsko — Švédsko) v časti A sa nahrádza takto:

„Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine predražuje cestu naspäť do štátu bydliska.“

p)

V časti B sa vypúšťajú nasledovné položky:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4.

Časť B v prílohe IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Pod položkou „D. NEMECKO“ sa text nahrádza takto:

„Starobné poistenie pracovníkov v poľnohospodárstve (Alterssicherung der Landwirte)“.

b)

Pod položkou „J. TALIANSKO“ sa text nahrádza takto:

„Systém dôchodkového poistenia pre (Assicurazione pensioni per):

praktických lekárov (medici)

farmaceutov (farmacisti)

veterinárov (veterinari)

sestry, pomocný zdravotnícky personál, detské sestry (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

psychológov (psicologi)

inžinierov a architektov (ingegneri ed architetti)

zememeračov (geometri)

advokátov (avvocati)

ekonómov (dottori commercialisti)

účtovníkov a odborníkov v oblasti obchodovania (ragionieri e periti commerciali)

konzultantov pre zamestnanosť (consulenti del lavoro)

notárov (notari)

colných deklarantov (spedizionieri doganali)

biológov (biologi)

agrotechnikov a poľnohospodárskych odborníkov (agrotecnici e periti agrari)

obchodných zástupcov (agenti e rappresentanti di commercio)

novinárov (giornalisti)

priemyselných technikov (periti industriali)

poistných matematikov, chemikov, agronómov, lesníkov, geológov (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)“.

c)

Pod položkou „R. RAKÚSKO“ sa text nahrádza takto:

„Dôchodkové systémy dôchodkových inštitúcií združení slobodných povolaní (Kammern der Freien Berufe).“

5.

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

a)

Pod položkou „C. DÁNSKO“ sa vypúšťa bod 6 písm. b).

b)

Pod položkou „C. DÁNSKO“ sa vkladá tento text:

„11.

Hlava III kapitola 6 (dávky v nezamestnanosti) sa vzťahuje aj na dočasnú dávku nezamestnaným osobám, ktoré boli prijaté do systému ‚pružnej práce’ (ledighedsydelse) (zákon č. 455 z 10. júna 1997). Pokiaľ ide o nezamestnané osoby, ktoré idú do iného členského štátu, uplatnia sa články 69 a 71 tohto nariadenia, ak tento členský štát má podobné systémy zamestnanosti pre tú istú kategóriu osôb.“

c)

Pod položkou „D. NEMECKO“ sa vypúšťajú body 3, 11 a 17 a dopĺňajú sa tieto body:

„24.

Pre výpočet teoretickej výšky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, v dôchodkových systémoch pre slobodné povolania, príslušná inštitúcia vezme za základ, so zreteľom na každý rok poistenia dosiahnutý podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, priemerný ročný nárok na dôchodok vyplývajúci z platenia príspevkov počas doby členstva v príslušnej inštitúcii.

25.

Článok 79a nariadenia sa uplatňuje primerane na výpočet sirotských dôchodkov a príplatkov alebo doplatkov so zreteľom na deti z dôchodkových systémov pre slobodné povolania.“

d)

Pod položkou „H. FRANCÚZSKO“ sa text v bode 7 nahrádza takto:

„Bez ohľadu na články 73 a 74 tohto nariadenia, príspevok na bývanie a prídavok na starostlivosť o deti podľa voľby rodičov (dávka pre malé deti) sa prizná len tým dotknutým osobám a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú bydlisko na území Francúzska.“

e)

Pod položkou „I. ÍRSKO“ sa vypúšťa bod 11.

f)

Pod položkou „R. RAKÚSKO“ sa vkladajú tieto body:

„8.

Pre výpočet teoretickej výšky podľa článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, ktoré sa týka dávok alebo častí dávok dôchodkových systémov združení slobodných povolaní (Kammern der Freien Berufe), financovaných výlučne fondovým spôsobom alebo založených na systéme dôchodkových účtov, príslušná inštitúcia vezme do úvahy so zreteľom na každý mesiac poistenia dosiahnutého podľa právnych predpisov akéhokoľvek iného členského štátu, pomernú časť skutočne naakumulovaného kapitálu v príslušnom dôchodkovom systéme alebo kapitálu považovaného za akumulovaný v systéme dôchodkových účtov, a počet mesiacov poistenia v príslušnom dôchodkovom systéme.

9.

Článok 79a nariadenia platí primerane pre výpočet sirotských dôchodkov a príplatkov alebo doplatkov k dôchodkom so zreteľom na deti z dôchodkových systémov pre slobodné povolania (Kammern der Freien Berufe).“

g)

Pod položkou „Y. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO“ sa text mení a dopĺňa takto:

i)

V bode 2 písm. b) sa body i) a ii) nahrádzajú takto:

„i)

manžel(-ka) alebo bývalý(-á) manžel(-ka), ak nárok uplatňuje:

vydatá žena alebo

osoba, ktorej manželstvo sa skončilo inak ako smrťou manžela(-ky), alebo

ii)

bývalý(-á) manžel(-ka), ak nárok uplatňuje:

vdovec, ktorému bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku nevzniká nárok na príspevok pre ovdoveného rodiča, alebo

vdova, ktorej bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku nevzniká nárok na príspevok pre ovdovenú matku, ovdoveného rodiča alebo vdovský dôchodok alebo ktorá má nárok len na vdovský dôchodok v súvislosti s vekom vypočítaným podľa článku 46 ods. 2 nariadenia a pre tento účel ‚vdovský dôchodok v súvislosti s vekom’ znamená vdovský dôchodok splatný v zníženej sadzbe v súlade s oddielom 39 ods. 4 zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992.“

ii)

Bod 22 sa vypúšťa.


PRÍLOHA II

Prílohy k nariadeniu (EHS) č. 574/72 sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe 2, pod položkou „X. ŠVÉDSKO“ sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Pre dávky v nezamestnanosti: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Švédska rada pre poistenie v nezamestnanosti).“

2.

V prílohe 4 pod položkou „D. NEMECKO“ sa dopĺňa tento bod:

„9.

Dôchodkové systémy pre slobodné povolania:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln“.

3.

V prílohe 10 pod položkou „C. DÁNSKO“ sa prvá zarážka v bode 1 nahrádza takto:

„1.

Na účely uplatňovania článkov 10c, 11 ods. 1, 11a ods. 1, článku 12a, článku 13 ods. 2 a 3, článku 14 ods. 1, 2 a 3 vykonávacieho nariadenia: Den Sociale Sikringsstyrelse, København.“

4.

V prílohe 10 pod položkou „R. RAKÚSKO“ sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 písm. b), článku 14a ods. 1 písm. b) a článku 17 nariadenia:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (spolkový minister pre sociálne zabezpečenie, generácie a ochranu spotrebiteľa) po dohode s príslušným orgánom verejnej správy so zreteľom na osobitné systémy pre štátnych zamestnancov a po dohode s príslušnou dôchodkovou inštitúciou so zreteľom na dôchodkové systémy združení slobodných povolaní (Kammern der Freien Berufe)“.

5.

Príloha 11 sa vypúšťa.


4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/13


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2005

z 13. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 26, 95, 133 a 135,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

1.

Nariadenie (EHS) č. 2913/92 (3) ustanovuje predpisy pre colné zaobchádzanie s tovarom, ktorý sa dováža alebo sa má vyviezť.

2.

Je potrebné vytvoriť rovnocennú úroveň ochrany pri colných kontrolách tovaru prepraveného na colné územie spoločenstva alebo z neho. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné vytvoriť rovnocennú úroveň colných kontrol v spoločenstve a zabezpečiť harmonizované vykonávanie colných kontrol zo strany členských štátov, ktoré sú hlavne zodpovedné za vykonávanie týchto kontrol. Takéto kontroly by sa mali zakladať na spoločne dohodnutých normách a kritériách rizík pre výber tovaru a hospodárskych subjektov s cieľom minimalizovať riziká pre spoločenstvo a jeho občanov a pre obchodných partnerov spoločenstva. Členské štáty a Komisia by preto mali zaviesť rámec riadenia rizika v rámci celého spoločenstva na podporu spoločného prístupu, aby sa efektívne stanovili priority a účinne pridelili zdroje s cieľom udržať správnu rovnováhu medzi colnými kontrolami a uľahčením zákonného obchodu. Takýto rámec by mal taktiež stanoviť spoločné kritériá a harmonizované požiadavky pre schválené hospodárske subjekty a zabezpečiť harmonizované uplatňovanie takýchto kritérií a požiadaviek. Vytvorenie rámca riadenia rizika spoločného pre všetky členské štáty by im nemalo brániť v náhodnej kontrole tovaru.

3.

Členské štáty by mali udeliť štatút schváleného hospodárskeho subjektu každému hospodárskemu subjektu, ktorý spĺňa spoločné kritériá týkajúce sa kontrolných systémov subjektov, finančnej solventnosti a záznamu o plnení požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov. Štatút schváleného hospodárskeho subjektu udelený jedným členských štátom by mal iný členský štát uznať, ale tento štatút neudeľuje právo automaticky čerpať výhody zo zjednodušených postupov ustanovených v colných predpisoch v iných členských štátoch. Iné členské štáty by však mali schváleným hospodárskym subjektom umožniť využitie zjednodušených postupov za podmienky, že pre využitie daných zjednodušených postupov spĺňajú všetky osobitné požiadavky. Pri posudzovaní žiadosti o využitie zjednodušených postupov nepotrebujú iné členské štáty opakovane hodnotiť kontrolné systémy subjektu, finančnú solventnosť a záznam o plnení požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov, čo už vykonal členský štát, ktorý udelil štatút schváleného hospodárskeho subjektu, ale mali by zabezpečiť, aby boli splnené všetky ostatné osobitné požiadavky na využitie daných zjednodušených postupov. Využitie zjednodušených postupov v iných členských štátoch môže taktiež koordinovať dohoda medzi dotknutými colnými orgánmi.

4.

Zjednodušené postupy podľa colných predpisov by sa naďalej nemali dotýkať colných kontrol definovaných v Colnom kódexe spoločenstva, hlavne kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany. Takéto kontroly sú úlohou colných orgánov, a hoci tieto orgány by mali uznávať štatút schváleného hospodárskeho subjektu ako faktor počas analýzy rizika a pri udeľovaní každého uľahčenia hospodárskemu subjektu, pokiaľ ide o kontroly bezpečnosti a ochrany, právo na kontrolu by malo zostať zachované.

5.

Členské štáty a Komisia by mali zdieľať informácie týkajúce sa rizika spojeného s dovozom a vývozom tovaru. Na tento účel by sa mal zriadiť spoločný bezpečný systém, ktorý orgánom umožní prístup, prenos a výmenu týchto informácií včas a efektívne. Pokiaľ to stanovuje medzinárodná dohoda, tieto informácie môžu zdieľať aj tretie krajiny.

6.

Mali by sa upresniť podmienky, za akých možno informácie poskytnuté hospodárskymi subjektmi colným orgánom sprístupniť iným orgánom v tom istom členskom štáte, iným členským štátom, Komisii alebo orgánom v tretích krajinách. Na tento účel by malo byť jasne uvedené, že na spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi, ako aj každým iným orgánom, ktorý dostáva údaje podľa Colného kódexu spoločenstva, sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

7.

Na umožnenie príslušných kontrol rizika je nevyhnutné zaviesť požiadavku poskytovania informácií pred dodaním alebo pred odoslaním tovaru na všetok tovar prepravený na colné územie spoločenstva alebo z neho okrem tovaru, ktorý sa prepravuje cez toto územie letecky alebo loďou bez zastávky na tomto území. Takéto informácie by mali byť k dispozícii predtým, než je tovar prepravený na alebo z colného územia spoločenstva. Podľa typu tovaru, typov prepravy alebo hospodárskych subjektov alebo ak medzinárodné dohody stanovujú osobitné bezpečnostné opatrenia možno vytvoriť rôzne časové rámce a pravidlá. Táto požiadavka by sa mala zaviesť aj vzhľadom na tovar prepravený do slobodného pásma alebo z neho s cieľom predísť medzerám v bezpečnosti.

8.

Nariadenie (EHS) č. 2913/92 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2913/92 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

vkladajú sa nasledovné body:

„4a)

‚colným úradom vstupu’ colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými predpismi, kam sa musí tovar prepravený na colné územie spoločenstva bez meškania dopraviť a na ktorom sa podrobí príslušným vstupným kontrolám z hľadiska rizika;

4b)

‚colným úradom dovozu’ colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými predpismi, na ktorom sa majú vykonať formality pre pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia tovaru prepraveného na colné územie spoločenstva vrátane príslušných kontrol z hľadiska rizika;

4c)

‚colným úradom vývozu’ colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými predpismi, na ktorom sa majú dokončiť formality na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia tovaru opúšťajúcemu colné územie spoločenstva vrátane príslušných kontrol z hľadiska rizika;

4d)

‚colným úradom výstupu’ colný úrad určený colnými orgánmi v súlade s colnými predpismi, ktorému sa tovar musí predložiť pred opustením colného územia spoločenstva, a kde sa podrobí colným kontrolám v súvislosti s dokončením výstupných formalít a príslušným kontrolám z hľadiska rizika.“;

bod 14 sa nahrádza takto:

„14.

‚colnými kontrolami’ vykonávanie špecifických úkonov colnými orgánmi s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov a iných právnych predpisov, ktorými sa spravuje vstup, výstup, tranzit, preprava a konečné použitie tovaru prepravovaného medzi colným územím spoločenstva a tretími krajinami, a predloženie tovaru, ktorý nemá štatút spoločenstva; takéto úkony môžu pozostávať z prehliadky tovaru, preverovania údajov v colnom vyhlásení a existencie a pravosti elektronických alebo písomných dokladov, kontroly účtovných dokladov podniku a iných záznamov, kontroly dopravných prostriedkov, kontroly batožiny a iného tovaru prepravovaného osobami alebo na osobách a vykonávanie úradných prešetrovaní a iných podobných úkonov.“;

Dopĺňajú sa nasledovné body:

„25.

‚rizikom’ pravdepodobnosť udalosti, ktorá sa môže vyskytnúť v súvislosti so vstupom, výstupom, tranzitom, prepravou a konečným použitím tovaru prepravovaného medzi colným územím spoločenstva a tretími krajinami a predloženie tovaru, ktorý nemá štatút spoločenstva, ktorý

bráni správnemu uplatňovaniu opatrení spoločenstva alebo vnútroštátnych opatrení; alebo

nepriaznivo ovplyvňuje finančné záujmy spoločenstva a jeho členských štátov; alebo

predstavuje ohrozenie bezpečnosti a ochrany spoločenstva, verejného zdravia, životného prostredia alebo spotrebiteľov.

26.

‚riadením rizika’ systematickú identifikáciu rizika a vykonanie všetkých opatrení potrebných na obmedzenie vystavenia riziku. Uvedené zahŕňa činnosti, ako napríklad zhromažďovanie údajov a informácií, analyzovanie a hodnotenie rizika, stanovenie a prijímanie opatrení a pravidelné monitorovanie a kontrola postupu a jeho výsledkov na základe medzinárodných a vnútroštátnych zdrojov a stratégií a zdrojov a stratégií spoločenstva.“;

2.

Vkladá sa nový oddiel a článok, ktorý znie:

„Oddiel 1A

Schválené hospodárske subjekty

Článok 5a

1.   V prípade potreby colné orgány po porade s inými príslušnými orgánmi udelia štatút schváleného hospodárskeho subjektu každému hospodárskemu subjektu, ktorý je usadený na colnom území spoločenstva a spĺňa kritériá stanovené v odseku 2.

Schválený hospodársky subjekt využíva uľahčenia, pokiaľ ide o colné kontroly týkajúce sa bezpečnosti a ochrany a/alebo zjednodušené postupy stanovené colnými predpismi.

Podliehajúc predpisom a podmienkam ustanoveným v odseku 2 uznajú colné orgány vo všetkých členských štátoch bez toho, aby boli dotknuté colné kontroly, štatút schváleného hospodárskeho subjektu. Colné orgány povolia subjektu využívať zjednodušené postupy na základe uznania štatútu schváleného hospodárskeho subjektu a za podmienky, že sú splnené požiadavky týkajúce sa konkrétneho typu zjednodušeného postupu stanoveného v colných právnych predpisoch spoločenstva.

2.   Kritériá na udelenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu obsahujú:

náležitý záznam o plnení požiadaviek vyplývajúcich z colných predpisov,

uspokojivý systém vedenia obchodných a v prípade potreby dopravných záznamov, ktorý umožňuje primerané colné kontroly,

v prípade potreby preukázanú finančnú solventnosť a

ak sa uplatňujú, vhodné normy bezpečnosti a ochrany.

Postup výboru sa použije na určenie predpisov:

na udelenie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu,

na udelenie povolení na využívanie zjednodušených postupov,

na stanovenie, ktorý colný orgán je príslušný na udeľovanie tohto štatútu a povolení,

na typ a rozsah uľahčení, ktoré možno udeliť v súvislosti s colnými kontrolami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany so zohľadnením predpisov pre spoločné riadenie rizika,

na konzultáciu s inými colnými orgánmi a poskytnutie informácií týmto orgánom;

a podmienky, za ktorých:

možno povolenie obmedziť na jeden alebo viaceré členské štáty,

možno štatút schváleného hospodárskeho subjektu pozastaviť alebo odňať a

možno upustiť od požiadavky usadenia sa v spoločenstve pre osobitné kategórie schválených hospodárskych subjektov, osobitne berúc do úvahy medzinárodné dohody.“;

3.

Článok 13 sa nahrádza takto:

Článok 13

1.   Colné orgány môžu v súlade s podmienkami stanovenými v platných ustanoveniach vykonávať všetky kontroly, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania colných predpisov a iných právnych predpisov, ktorými sa spravuje vstup, výstup, tranzit, preprava a konečné použitie tovaru prepravovaného medzi colným územím spoločenstva a tretími krajinami a predloženie tovaru, ktorý nemá štatút spoločenstva. Colné kontroly možno v záujme správneho uplatňovania právnych predpisov spoločenstva vykonať v tretej krajine, ak to stanovuje medzinárodná dohoda.

2.   Iné colné kontroly než náhodné kontroly sa zakladajú na analýze rizika za použitia techník automatizovaného spracovania údajov s cieľom identifikácie a kvantifikácie rizík a vytvorenia potrebných opatrení na hodnotenie rizík na základe kritérií vytvorených na vnútroštátnej úrovni, úrovni spoločenstva a, ak existujú, na medzinárodnej úrovni.

Postup výboru sa použije na určenie spoločného rámca riadenia rizika a na stanovenie spoločných kritérií a prioritných oblastí kontrol.

Členské štáty v spolupráci s Komisiou zavedú elektronický systém na vykonávanie riadenia rizika.

3.   Ak kontroly vykonávajú iné orgány než colné orgány, takéto kontroly sa vykonávajú v úzkej koordinácii s colnými orgánmi, pokiaľ je to možné v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

4.   V rámci kontrol stanovených v tomto článku si môžu colné a iné príslušné orgány, ako napríklad veterinárne a policajné orgány, vzájomne poskytovať údaje, ktoré dostali v súvislosti so vstupom, výstupom, tranzitom, prepravou a konečným použitím tovaru prepravovaného medzi colným územím spoločenstva a tretími krajinami a predložením tovaru, ktorý nemá štatút spoločenstva, medzi sebou, medzi colnými orgánmi členských štátov a Komisiou, ak sa to vyžaduje na účel minimalizácie rizika.

Poskytovanie dôverných údajov colným orgánom a iným subjektom (napr. bezpečnostným agentúram) tretích krajín je povolené iba v rámci medzinárodnej dohody za podmienky, že sa dodržia platné ustanovenia o ochrane údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7).

4.

Článok 15 sa nahrádza takto:

Článok 15

Na všetky informácie, ktoré majú dôverný charakter alebo boli poskytnuté ako dôverné, sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva. Príslušné orgány ich nemôžu zverejniť bez výslovného súhlasu osoby alebo orgánu, ktorý tieto údaje poskytol. Poskytnutie informácií je však povolené v takom prípade, ak sú tak príslušné orgány povinné urobiť na základe platných predpisov, najmä v súvislosti so súdnym konaním. Zverejnenie alebo poskytnutie informácií sa uskutočňuje za úplného dodržania platných ustanovení o ochrane údajov, najmä smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.“;

5.

V článku 16 sa slová „kontroly zo strany colných orgánov“ nahrádzajú slovami „colných kontrol“;

6.

V Hlave III kapitole 1 sa dopĺňajú tieto články:

Článok 36a

1.   Na tovar prepravený na colné územie spoločenstva sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie s výnimkou tovaru prepravovaného dopravnými prostriedkami, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia bez zastávky na tomto území.

2.   Predbežné colné vyhlásenie sa podáva na colnom úrade vstupu.

Colné orgány môžu umožniť podanie predbežného colného vyhlásenia na inom colnom úrade za podmienky, že tento úrad bezodkladne oznámi potrebné náležitosti colnému úradu vstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

Colné orgány môžu prijať namiesto podania predbežného colného vyhlásenia podanie oznámenia a prístup k údajom v predbežnom colnom vyhlásení v elektronickom systéme hospodárskeho subjektu.

3.   Predbežné colné vyhlásenie sa podáva predtým, než sa tovar prepraví na colné územie spoločenstva.

4.   Postup výboru sa použije na stanovenie:

lehoty, v ktorej sa má predbežné colné vyhlásenie podať pred prepravením tovaru na colné územie spoločenstva,

pravidiel pre výnimky a zmeny lehoty uvedenej v prvej zarážke a

podmienok, za ktorých možno upustiť od požiadavky predbežného colného vyhlásenia alebo ju upraviť,

podľa osobitných okolností a uplatňovaním na určité druhy obchodovania s tovarom, spôsoby dopravy a hospodárske subjekty a ak medzinárodné dohody stanovujú osobitné bezpečnostné opatrenia.

Článok 36b

1.   Postup výboru sa použije na ustanovenie spoločného súboru údajov a formátu predbežného colného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať údaje potrebné pre analýzu rizika a riadne uplatňovanie colných kontrol, predovšetkým na účel bezpečnosti a ochrany, použitím, v prípade potreby, medzinárodných noriem a obchodných postupov.

2.   Predbežné colné vyhlásenie sa podáva pomocou techniky na spracovanie údajov. Obchodné informácie alebo informácie o prístave alebo preprave možno použiť za podmienky, že obsahujú nevyhnutné údaje.

Colné orgány môžu za výnimočných okolností prijať predbežné colné vyhlásenie v papierovej forme za podmienky, že uplatňujú rovnakú úroveň riadenia rizika ako pri predbežných colných vyhláseniach podávaných pomocou techniky na spracovanie údajov.

3.   Predbežné colné vyhlásenie podáva osoba, ktorá prepravuje tovar alebo ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru na colné územie spoločenstva.

4.   Bez ohľadu na povinnosť osoby uvedenej v odseku 3 môže predbežné colné vyhlásenie namiesto nej podať:

a)

osoba, v ktorej mene koná osoba uvedená v odseku 3, alebo

b)

akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému orgánu, alebo

c)

zástupca jednej z osôb uvedených v odseku 3 alebo pod písm. a) alebo b).

5.   Osoba uvedená v odseku 3 a 4 je na svoju žiadosť oprávnená meniť a dopĺňať jeden alebo viacero údajov v predbežnom colnom vyhlásení potom, čo bolo podané. Zmenu a doplnenie však nie je možné vykonať potom, čo colné orgány:

a)

oznámili osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru; alebo

b)

zistili, že uvedené údaje nie sú správne; alebo

c)

povolili premiestnenie tovaru.

Článok 36c

1.   Colný orgán vstupu môže upustiť od podania predbežného colného vyhlásenia na tovar, na ktorý sa podáva colné vyhlásenie pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 36a ods. 3 alebo 4. V takomto prípade colné vyhlásenie obsahuje aspoň náležitosti potrebné pre predbežné colné vyhlásenie a má štatút predbežného colného vyhlásenia dovtedy, pokiaľ nie je v súlade s článkom 63 prijaté colné vyhlásenie.

Colné orgány môžu umožniť podanie colného vyhlásenia na colnom úrade dovozu, ktorý je odlišný od colného úradu vstupu za podmienky, že tento úrad bezodkladne oznámi potrebné náležitosti colnému úradu vstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

2.   Ak sa colné vyhlásenie podáva inak než pomocou techniky na spracovanie údajov, colné orgány uplatnia na údaje rovnakú úroveň riadenia rizika, aká sa uplatňuje na colné vyhlásenia podávané pomocou techniky na spracovanie údajov.“;

7.

V článku 37 ods. 1 sa slová „colnej kontrole“ nahrádzajú slovami „colným kontrolám“ a v článku 38 ods. 3 sa slová „colnej kontrole“ nahrádzajú slovami „colným kontrolám“;

8.

Článok 38 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Odseky 1 až 4 a články 36a až 36c a 39 až 53 sa nevzťahujú na tovar, ktorý dočasne opustil colné územie spoločenstva a prepravuje sa medzi dvoma bodmi na tomto území vodnou alebo vzdušnou cestou za podmienky, že sa preprava vykonáva po priamej trase a pravidelnou leteckou alebo lodnou dopravou bez zastávky mimo colného územia spoločenstva.“;

9.

Článok 40 sa nahrádza takto:

Článok 40

Tovar, ktorý vstupuje na colné územie spoločenstva, predloží colným orgánom osoba, ktorá ho na toto územie prepravuje alebo v prípade potreby osoba, ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru po jeho vstupe s výnimkou tovaru prepravovaného dopravnými prostriedkami, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia spoločenstva bez zastávky na tomto území. Osoba, ktorá predkladá tovar, odkáže na predtým podané predbežné colné vyhlásenie alebo colné vyhlásenie vzťahujúce sa na tovar.“;

10.

Hlava III, kapitola 3 sa premenuje na „Vykládka tovaru predloženého colným orgánom“;

11.

Články 43 až 45 sa vypúšťajú;

12.

Článok 170 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Tovar sa musí predložiť colným orgánom a podrobiť ustanoveným colným formalitám vtedy, ak:

a)

bol prepustený do colného režimu, ktorý sa skončí vstupom tovaru do slobodného pásma alebo slobodného skladu; ak však daný colný režim umožňuje oslobodenie od povinnosti tovar predložiť, takéto predloženie sa nebude vyžadovať;

b)

bol umiestnený do slobodného pásma alebo slobodného skladu na základe rozhodnutia o vrátení alebo odpustení dovozného cla;

c)

sa naň vzťahujú opatrenia uvedené v článku 166 písm. b);

d)

vstupuje do slobodného pásma alebo slobodného skladu priamo z územia mimo colného územia spoločenstva.“;

13.

Článok 176 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade prekládky tovaru v rámci slobodného pásma musia byť doklady vzťahujúce sa na túto operáciu uchované pre potrebu colných orgánov. Krátkodobé skladovanie tovaru spojené s takouto prekládkou sa považuje za neoddeliteľnú súčasť takejto operácie.

Na tovar prepravený do slobodného pásma priamo z územia mimo colného územia spoločenstva alebo tovar, ktorý opúšťa colné územie spoločenstva zo slobodného pásma, sa musí podať predbežné colné vyhlásenie v súlade s článkami 36a až 36c alebo v prípade potreby 182a až 182d.“;

14.

Článok 181 sa nahrádza týmto:

Článok 181

Colné orgány sa presvedčia o tom, či sa v prípade, ak má tovar opustiť colné územie spoločenstva zo slobodného pásma alebo slobodného skladu dodržiavajú pravidlá upravujúce vývoz, pasívny zošľachťovací styk, spätný vývoz, režimy s podmienečným oslobodením od cla alebo režim vnútorného tranzitu, ako aj ustanovenia hlavy V.“;

15.

V článku 182 ods. 3 prvá veta sa vypúšťajú slová „spätný vývoz alebo“.

16.

V hlave V (Tovar opúšťajúci colné územie spoločenstva) sa vkladajú tieto články:

Článok 182a

1.   Na tovar opúšťajúci colné územie spoločenstva s výnimkou tovaru prepravovaného dopravnými prostriedkami, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia bez zastávky na tomto území, sa vzťahuje buď colné vyhlásenie, alebo ak sa colné vyhlásenie nevyžaduje, predbežné colné vyhlásenie.

2.   Postup výboru sa použije na stanovenie:

lehoty, v ktorej sa má colné vyhlásenie alebo predbežné colné vyhlásenie podať na colnom úrade vývozu pred prepravením tovaru z colného územia spoločenstva,

pravidiel pre výnimky a zmeny lehoty uvedenej v prvej zarážke,

podmienok, za ktorých možno upustiť od požiadavky predbežného colného vyhlásenia alebo ju upraviť a

prípadov a podmienok, za ktorých tovar opúšťajúci colné územie spoločenstva nepodlieha colnému vyhláseniu alebo predbežnému colnému vyhláseniu,

podľa osobitných okolností a uplatňovaním na určité druhy obchodovania s tovarom, spôsoby dopravy a hospodárske subjekty, a ak medzinárodné dohody stanovujú osobitné bezpečnostné opatrenia.

Článok 182b

1.   Ak je tovaru opúšťajúcemu colné územie spoločenstva pridelené colne schválené určenie alebo použitie, pre ktoré colné predpisy vyžadujú podanie colného vyhlásenia, toto colné vyhlásenie sa podáva na colnom úrade vývozu predtým, než sa má tovar prepraviť z colného územia spoločenstva.

2.   Ak sa colný úrad vývozu líši od colného úradu výstupu, colný úrad vývozu bezodkladne oznámi potrebné náležitosti colnému úradu výstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

3.   Colné vyhlásenie obsahuje aspoň náležitosti potrebné pre predbežné colné vyhlásenie uvedené v článku 182d ods. 1.

4.   Ak sa colné vyhlásenie podáva inak než pomocou techniky na spracovanie údajov, colné orgány uplatnia na údaje rovnakú úroveň riadenia rizika, aká sa uplatňuje na vyhlásenia podané pomocou techniky na spracovanie údajov.

Článok 182c

1.   Ak nie je tovaru opúšťajúcemu colné územie spoločenstva pridelené colne schválené určenie alebo použitie, pre ktoré sa vyžaduje colné vyhlásenie, podáva sa predbežné colné vyhlásenie na colnom úrade výstupu predtým, než sa má tovar prepraviť z colného územia spoločenstva.

2.   Colné orgány môžu umožniť podanie predbežného colného vyhlásenia na inom colnom úrade za podmienky, že tento úrad bezodkladne oznámi potrebné náležitosti colnému úradu výstupu alebo mu ich dá k dispozícii elektronicky.

3.   Colné úrady môžu prijať namiesto podania predbežného colného vyhlásenia podanie oznámenia a prístup k údajom v predbežnom colnom vyhlásení v elektronickom systéme hospodárskeho subjektu.

Článok 182d

1.   Postup výboru sa použije na ustanovenie spoločného súboru údajov a formátu predbežného colného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať náležitosti potrebné na analýzu rizika a riadne uplatňovanie colných kontrol, predovšetkým na účely bezpečnosti a ochrany použitím, v prípade potreby, medzinárodných noriem a obchodných postupov.

2.   Predbežné colné vyhlásenie sa podáva pomocou techniky na spracovanie údajov. Obchodné informácie alebo informácie o prístave alebo preprave možno použiť za podmienky, že obsahujú nevyhnutné údaje.

Colné orgány môžu za výnimočných okolností prijať predbežné colné vyhlásenie v papierovej forme za podmienky, že uplatňujú rovnakú úroveň riadenia rizika ako pri predbežných colných vyhláseniach podávaných pomocou techniky na spracovanie údajov.

3.   Predbežné colné vyhlásenie podáva:

a)

osoba, ktorá tovar prepravuje z colného územia spoločenstva alebo ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru z colného územia spoločenstva alebo

b)

akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému orgánu alebo

c)

zástupca jednej z osôb uvedených pod písm. a) alebo b).

4.   Osoba uvedená v odseku 3 je na svoju žiadosť oprávnená meniť alebo dopĺňať jeden alebo viacero údajov v predbežnom colnom vyhlásení potom, čo bolo podané. Zmenu a doplnenie však nie je možné vykonať potom, čo colné orgány:

a)

oznámili osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru, alebo

b)

zistili, že uvedené údaje nie sú správne, alebo

c)

povolili premiestnenie tovaru.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5a ods. 2, druhý pododsek článku 13 ods. 2, článok 36a ods. 4, článok 36b ods. 1, článok 182a ods. 2 a článok 182d ods. 1 sa uplatňujú od 4. mája 2005.

Všetky ostatné ustanovenia sa uplatňujú potom, čo vykonávacie ustanovenia na základe článkov uvedených v druhom pododseku nadobudnú účinnosť. Avšak elektronické vyhlásenie a automatizované systémy na vykonávanie riadenia rizika a na elektronickú výmenu údajov medzi colnými úradmi vstupu, dovozu, vývozu a výstupu, ako je to ustanovené v článkoch 13, 36a, 36b, 36c, 182b, 182c a 182d, sa zavedú do troch rokov potom, čo sa tieto články stali uplatniteľnými.

Najneskôr dva roky potom, čo sa stali tieto články uplatniteľnými, Komisia vyhodnotí každú žiadosť členských štátov o predĺženie trojročného obdobia uvedeného v treťom pododseku pre elektronické vyhlásenie a automatizované systémy na vykonávanie riadenia rizika a elektronickú výmenu údajov medzi colnými úradmi. Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade a v prípade potreby navrhne predĺženie trojročného obdobia uvedeného v treťom pododseku.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. apríla 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 110, 30.4.2004, s. 72.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 29. novembra 2004 (Ú. v. EÚ C 38 E, 15.2.2005, s. 36) a pozícia Európskeho parlamentu z 23. februára 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.“


4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/20


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 649/2005/ES

z 13. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1419/1999/ES o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry na roky 2005 až 2019

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 151,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1419/1999/ES z 25. mája 1999 o akcii Spoločenstva na podporu podujatia Európske hlavné mesto kultúry na roky 2005 až 2019 (3) bolo prijaté s cieľom upozorniť na bohatstvo, rôznorodosť a spoločné črty európskych kultúr a prispieť k tomu, aby sa európski občania navzájom lepšie spoznali.

(2)

Príloha I k rozhodnutiu č. 1419/1999/ES ustanovuje chronologické poradie, v akom môžu členské štáty predkladať nominácie na toto podujatie. Uvedená príloha sa obmedzuje na členské štáty v čase prijatia rozhodnutia 25. mája 1999.

(3)

Článok 6 rozhodnutia č. 1419/1999/ES uvádza, že toto rozhodnutie môže byť revidované najmä s ohľadom na budúce rozšírenie Európskej únie.

(4)

Z dôvodu rozšírenia v roku 2004 je dôležité, aby aj nové členské štáty mohli predložiť v krátkej lehote nominácie v rámci akcie Európske hlavné mesto kultúry bez zmeny poradia ostatných členských štátov, tak aby sa v členských štátoch od roku 2009 až do ukončenia tejto akcie Spoločenstva mohli každý rok vyberať dve hlavné mestá.

(5)

Rozhodnutie č. 1419/1999/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie č. 1419/1999/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa toto odôvodnenie, ktoré znie:

„12a)

keďže finančné dôsledky tohto rozhodnutia by sa mali zohľadniť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo dostatočné a primerané financovanie Spoločenstva na určenie dvoch Európskych hlavných miest kultúry;“;

2.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

1.   „Mestá v členských štátoch sa určia ako Európske hlavné mesto kultúry v poradí, ktoré je stanovené v zozname uvedenom v prílohe I. Až do roku 2008 vrátane sa určenie vzťahuje na jedno mesto členského štátu, ktorý je uvedený v zozname. Od roku 2009 sa určenie vzťahuje na jedno mesto každého členského štátu, ktorý je uvedený v zozname. Chronologické poradie stanovené v prílohe I sa môže zmeniť po vzájomnej dohode medzi príslušnými členskými štátmi. Každý členský štát postupne predloží svoju nomináciu jedného alebo viacerých miest Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Výboru regiónov. Táto nominácia sa predkladá najneskôr štyri roky pred začiatkom daného podujatia a môže byť k nej priložené aj odporúčanie príslušného členského štátu.“;

3.

Príloha I sa nahrádza textom, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

V Štrasburgu 13. apríla 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 30.4.2004, s. 15.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 21. októbra 2004 (Ú. v. EÚ C 25 E, 1.2.2005, s. 41) a pozícia Európskeho parlamentu z 22. februára 2005 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s. 1.


PRÍLOHA

PORADIE OPRÁVNENIA NOMINOVAŤ „EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY“

2005

Írsko

 

2006

Grécko (1)

 

2007

Luxembursko

 

2008

Spojené kráľovstvo

 

2009

Rakúsko

Litva

2010

Nemecko

Maďarsko

2011

Fínsko

Estónsko

2012

Portugalsko

Slovinsko

2013

Francúzsko

Slovensko

2014

Švédsko

Lotyšsko

2015

Belgicko

Česká republika

2016

Španielsko

Poľsko

2017

Dánsko

Cyprus

2018

Holandsko (1)

Malta

2019

Taliansko

 


(1)  Rada pre kultúru a audiovíziu na svojom zasadaní 28. mája 1998 zobrala na vedomie zmenu poradia medzi Gréckom a Holandskom v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia č. 1419/1999/ES.


Korigendum

4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 117/22


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1590/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1467/94

( Úradný vestník Európskej únie L 304 z 30. septembra 2004 )

Vzhľadom na to, že text tohto nariadenia už bol uverejnený ako nariadenie (ES) č. 870/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 18), druhé uverejnenie v  Úradnom vestníku Európskej únie L 304 z 30. septembra 2004, s. 1, sa týmto zrušuje.