ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 114

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
4. mája 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 695/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1883/78, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá financovania intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 696/2005 z 3. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 697/2005 z 3. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 462/2005 týkajúce sa množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2005 z 3. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 459/2005 týkajúce sa množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

7

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov

9

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

11

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2005 o určení sídla Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

13

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s dubovou (Quercus L.) guľatinou s kôrou, ktorá má pôvod v Spojených štátoch [oznámené pod číslom K(2005) 1298]

14

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 695/2005

z 26. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1883/78, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá financovania intervencií Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Pre intervenčné opatrenia, pre ktoré nebola v rámci organizácie trhu stanovená čiastka na jednotku, základné pravidlá uplatniteľné na financovanie Spoločenstva stanovuje nariadenie (EHS) č. 1883/78 (2), najmä pokiaľ ide o metódu stanovovania čiastok, ktoré sa majú financovať, financovanie výdavkov vyplývajúcich z viazania finančných prostriedkov potrebných na intervenčný nákup, oceňovanie zásob, ktoré sa majú prevádzať z jedného roka do ďalšieho, a financovanie výdavkov vyplývajúcich z hmotných opatrení týkajúcich sa skladovania.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia (EHS) č. 1883/78 úrokové náklady znášané členským štátom na intervenčný nákup produktov financuje Spoločenstvo na základe metódy a jednotnej úrokovej sadzby.

(3)

Môže dôjsť k tomu, že v členskom štáte sa refinancovanie potrebné na nákup poľnohospodárskych produktov verejnou intervenciou môže uskutočniť iba pri úrokových sadzbách, ktoré sú podstatne vyššie, ako je jednotná úroková sadzba.

(4)

Pokiaľ je rozdiel úrokových sadzieb v členskom štáte vyšší ako dvojnásobok jednotnej úrokovej sadzby, mal by sa ustanoviť zodpovedajúci opravný mechanizmus. Časť tohto rozdielu by však mal ďalej znášať dotknutý členský štát, aby ho to podnietilo snažiť sa hľadať najmenej nákladnú metódu financovania.

(5)

Uplatňovanie tohto mechanizmu by malo byť dočasné a v dôsledku toho by sa mal vykonávať v rozpočtových rokoch 2005 a 2006. Mal by sa uplatňovať od začiatku bežného rozpočtového roku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tretí pododsek článku 5 nariadenia (EHS) č. 1883/78 sa týmto nahrádza takto:

„Odchylne od prvého pododseku, ak je úroková sadzba znášaná členským štátom vyššia ako dvojnásobok jednotnej úrokovej sadzby, Komisia môže na rozpočtové roky 2005 a 2006 v rámci financovania úrokových nákladov dotknutého členského štátu uhradiť čiastku, ktorá zodpovedá jednotnej úrokovej sadzbe zvýšenej o rozdiel medzi dvojnásobkom tejto sadzby a skutočnou sadzbou znášanou členským štátom.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na výdavky vzniknuté od 1. októbra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. apríla 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1259/96 (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 10).


4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 696/2005

z 3. mája 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. mája 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 697/2005

z 3. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 462/2005 týkajúce sa množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz jačmeňa v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky predaja obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 462/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 500 693 ton jačmeňa, ktorý je v držbe nemeckej intervenčnej agentúry.

(3)

Nemecko informovalo Komisiu o úmysle jeho intervenčnej agentúry zvýšiť o 500 000 ton množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu. Vzhľadom na situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Nemecka.

(4)

Vzhľadom na zvýšenie množstiev ponúknutých do verejnej súťaže je potrebné zmeniť množstvá uskladnené v regiónoch skladovania, uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 462/2005.

(5)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 462/2005.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 462/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 1 000 693 ton jačmeňa, ktoré sa bude vyvážať do všetkých tretích krajín s výnimkou Albánska, Bulharska, Kanady, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Spojených štátov amerických, Lichtenštajnska, Mexika, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

2.   Regióny, v ktorých je uskladnených 1 000 693 ton jačmeňa, sú uvedené v prílohe I.

2.

Príloha I sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2045/2004 (Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005, s. 27. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 610/2005 (Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2005, s. 9).

(4)  Vrátane Kosova, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

(v tonách)

Miesto uskladnenia

Množstvá

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 000 693“


4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 698/2005

z 3. mája 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 459/2005 týkajúce sa množstva, ktoré pokrýva stála verejná súťaž na vývoz pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2131/93 (2) stanovuje postup a podmienky na predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 459/2005 (3) otvorilo stálu verejnú súťaž na vývoz 80 663 ton pšenice obyčajnej v držbe rakúskej intervenčnej agentúry.

(3)

Rakúsko informovalo Komisiu o úmysle jeho intervenčného orgánu zvýšiť množstvo ponúknuté do verejnej súťaže na účely vývozu o 50 000 ton. Vzhľadom na situáciu na trhu je potrebné súhlasne odpovedať na žiadosť Rakúska.

(4)

Vzhľadom na zvýšenie množstiev ponúknutých do verejnej súťaže je potrebné zmeniť uskladnené množstvá v regiónoch skladovania, uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 459/2005.

(5)

V dôsledku toho je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 459/2005.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 459/2005 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Verejná súťaž sa vzťahuje na maximálne množstvo 130 663 ton bežnej pšenice, ktoré sa bude vyvážať do všetkých tretích krajín s výnimkou Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Bosny a Hercegoviny, Lichtenštajnska, Rumunska, Srbska a Čiernej Hory (4) a Švajčiarska.

2.   Regióny, v ktorých je uskladnených 130 663 ton pšenice obyčajnej, sú uvedené v prílohe I.

2.

Príloha I sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. mája 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2045/2004 (Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005, s. 9.

(4)  Vrátane Kosova, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

(v tonách)

Miesto uskladnenia

Množstvá

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/9


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2004

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov

(2005/356/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom, ods. 3 prvým pododsekom a ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada poverila Komisiu, aby s Andorrským kniežatstvom rokovala o dohode, ktorá by zaručila, že tento štát prijme opatrenia rovnocenné s opatreniami, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečilo účinné zdaňovanie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorá je výsledkom týchto rokovaní, je v súlade s negociačnými smernicami, ktoré boli schválené Radou. K tomuto textu je pripojené Spoločné vyhlásenie úmyslu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andorrským kniežatstvom na strane druhej, ktoré je pripojené k rozhodnutiu Rady 2004/828/ES (2).

(3)

Uplatňovanie ustanovení smernice 2003/48/ES (3) závisí od toho, či Andorrské kniežatstvo uplatní opatrenia rovnocenné s opatreniami ustanovenými v tejto smernici v súlade s dohodou, ktorú táto krajina uzavrela s Európskym spoločenstvom.

(4)

V súlade s rozhodnutím 2004/828/ES a s výhradou prijatia v neskoršom štádiu rozhodnutia o uzavretí dohody bola dohoda podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 15. novembra 2004.

(5)

Je vhodné schváliť dohodu.

(6)

Je potrebné ustanoviť jednoduchý a rýchly postup pre prípadné úpravy príloh I a II k dohode,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

Komisia je poverená schvaľovať v mene Spoločenstva zmeny a doplnenia v prílohách dohody, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu medzi týmito prílohami a údajmi o príslušných úradoch, tak ako vyplývajú z ustanovení článku 5 písm. a) smernice 2003/48/ES, a údajmi uvedenými v jej prílohe.

Článok 3

Predseda Rady v mene Európskeho spoločenstva predloží oznámenie ustanovené v článku 15 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko zo 17. novembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 33.

(5)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia účinnosti dohody.


4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/11


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2004

o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

(2005/357/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 94 v spojení s prvým pododsekom odseku 2, prvým pododsekom odseku 3 a odsekom 4 článku 300,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada splnomocnila Komisiu, aby so Sanmarínskou republikou rokovala o dohode, ktorá by zaručila prijatie opatrení rovnocenných s tými, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva na zabezpečenie účinného zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorá je výsledkom rokovaní, je v súlade s negociačnými smernicami, ktoré boli schválené Radou. K tomuto textu je priložené memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sanmarínskou republikou na strane druhej, ktoré je pripojené k rozhodnutiu Rady 2004/903/ES (2).

(3)

Uplatňovanie ustanovení smernice 2003/48/ES (3) závisí od toho, či Sanmarínska republika uplatní opatrenia rovnocenné s opatreniami ustanovenými v tejto smernici v súlade s dohodou, ktorú táto krajina uzavrela s Európskym spoločenstvom.

(4)

V súlade s rozhodnutím 2004/903/ES a s výhradou prijatia, v neskoršom dátume, rozhodnutia o uzavretí dohody bola dohoda podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 7. decembra 2004.

(5)

Táto dohoda by mala byť schválená v mene Spoločenstva.

(6)

Je potrebné ustanoviť jednoduchý a rýchly postup pre možné úpravy príloh I a II k tejto dohode,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

Komisia je týmto oprávnená schváliť v mene Spoločenstva zmeny a doplnky k prílohám k dohode, ktoré zabezpečia, že budú zodpovedať údajom súvisiacim s príslušnými úradmi podľa oznámení uvedených v článku 5 písm. a) smernice 2003/48/ES a v prílohe k nej.

Článok 3

Predseda Rady vykoná oznámenie uvedené v článku 16 ods. 1 dohody v mene Spoločenstva (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko doručené 2. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 33.

(5)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/13


ROZHODNUTIE RADY

z 26. apríla 2005

o určení sídla Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

(2005/358/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na piaty odsek článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (1) (ďalej len „agentúra“),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Agentúra má svoje sídlo vo Varšave (Poľsko).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 26. apríla 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.


Komisia

4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. apríla 2005,

ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s dubovou (Quercus L.) guľatinou s kôrou, ktorá má pôvod v Spojených štátoch

[oznámené pod číslom K(2005) 1298]

(2005/359/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavedeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/29/ES dubová (Quercus L.) guľatina s kôrou, pochádzajúca zo Spojených štátov, sa v podstate nemôže dovážať do Spoločenstva pre riziko zavedenia Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, pôvodcu odumierania duba.

(2)

Skúsenosti ukazujú, že pokiaľ ide o Spojené štáty, riziko šírenia Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt možno eliminovať tým, že sa uplatnia určité opatrenia.

(3)

Jedno z týchto opatrení je fumigácia. Určité členské štáty požiadali, aby sa dovoz fumigovanej dubovej guľatiny uskutočňoval len prostredníctvom špecifických prístavov, kde sú k dispozícii vhodné zariadenia na zaobchádzanie s ňou a inšpekciu.

(4)

Je tiež možné, že sa nebude trvať na fumigácii, pokiaľ ide o dubové drevo, ktoré patrí do skupiny duba bieleho, pri zachovaní určitých technických podmienok. Určité členské štáty požiadali o ďalšiu výnimku, aby sa v určitých mesiacoch v roku umožnili dovozy duba bieleho. Táto druhá výnimka by sa mala obmedziť na tie časti Spoločenstva, kde možné vektory Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt vykazujú malú alebo žiadnu činnosť počas zimy, t. j. oblasti na severe na 45° zemepisnej šírky.

(5)

Komisia zabezpečí, že Spojené štáty poskytnú všetky technické údaje potrebné na monitorovanie fungovania požadovaných ochranných opatrení.

(6)

Členským štátom by sa preto mala udeliť výnimka na obmedzené časové obdobie, keď sa dováža dubová (Quercus L.) guľatina s kôrou, pochádzajúca zo Spojených štátov.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastlinnolekársku starostlivosť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 5 ods. 1 smernice 2000/29/ES a od tretej zarážky článku 13 ods. 1 písm. i) smernice, v súvislosti s prílohou IV časťou A oddielom I bodom 3 tejto smernice, členské štáty sú s účinnosťou od 1. januára 2005 oprávnené povoliť dovoz dubovej (Quercus L.) guľatiny s kôrou, pochádzajúcej zo Spojených štátoch amerických (ďalej len „guľatina“), ak sú dodržané podmienky stanovené v článkoch 2 a 7.

Článok 2

1.   Aby bolo možné využívať výhody tejto výnimky, guľatina musí prejsť fumigáciou a identifikáciou tak, ako je stanovené v prílohe I.

2.   Členské štáty môžu vyňať fumigovanú guľatinu z požiadaviek, ktoré sa stanovujú v článku 5 ods. 1 v súvislosti s mokrým skladovaním, článku 5 ods. 2 a článku 6 ods. 2.

Článok 3

1.   Guľatina sa vykladá len v prístavoch zo zoznamu v prílohe II.

2.   Na základe žiadosti príslušného členského štátu môže Komisia zoznam prístavov v prílohe II, kde sa dá vykladať, zmeniť a doplniť po tom, čo konzultuje túto otázku s ostatnými členskými štátmi.

Článok 4

1.   Na základe článku 13 smernice 2000/29/ES sa vyžadujú inšpekcie, ktoré majú vykonať úradníci špeciálne poučení a vyškolení na účely tohto rozhodnutia, ktorým pomáhajú príslušní odborníci podľa článku 21 smernice 2000/29/ES, podľa postupu, ktorý je tu stanovený; uskutočňujú sa buď v prístavoch zo zoznamu v prílohe II alebo na prvom mieste skladovania, ako sa uvádza v článku 5.

Ak sa prístav vykládky a prvé miesto skladovania nachádzajú v rôznych členských štátoch, tieto členské štáty uskutočnia opatrenia, ktoré sa týkajú miesta, kde sa majú konať inšpekcie, a zabezpečia výmenu informácií o dovoze a skladovaní zásielok.

2.   Inšpekcie zahŕňajú:

a)

preskúmanie každého rastlinnolekárskeho osvedčenia;

b)

identifikačnú kontrolu, ktorá pozostáva z porovnania označenia na každej guľatine a množstva guľatiny s údajmi uvedenými v príslušnom rastlinnolekárskom osvedčení;

c)

test farebnej reakcie pri fumigácii podľa špecifikácie v prílohe III, ktorý sa uskutoční na príslušnom množstve guľatiny, ktoré sa náhodne vyberá z každej zásielky.

3.   Ak inšpekcie nepreukážu, že zásielky úplne spĺňajú podmienky uvedené v článku 2 ods. 1, celú zásielku treba zamietnuť a odstrániť zo Spoločenstva.

Komisia a zodpovedné úradné orgány všetkých ostatných členských štátov sú o príslušnej zásielke okamžite a podrobne informované.

Článok 5

1.   Guľatinu možno skladovať len na miestach, ktoré oznámili a schválili zodpovedné úradné orgány členských štátov a ktoré majú vhodné zariadenia na mokré skladovanie, ktoré je k dispozícii na obdobie stanovené v odseku 2.

2.   Guľatina sa nepretržite skladuje v mokrom sklade počnúc najneskôr od pučania susediacich dubových porastov.

3.   Na susediacich dubových porastoch musia pravidelne vykonávať inšpekcie na symptómy Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt v náležitých intervaloch zodpovedné úradné orgány.

Ak sa zistia symptómy, ktoré by mohol spôsobiť Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, ďalšie úradné testovanie sa bude uskutočňovať v súlade s vhodnými metódami, aby sa potvrdilo, či je, alebo nie je prítomná huba.

Ak sa potvrdí prítomnosť Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, Komisiu treba okamžite informovať.

Článok 6

1.   Guľatinu možno spracúvať len v prevádzkach, ktoré oznámili a schválili uvedené zodpovedné úradné orgány.

2.   Kôra a iný odpad, ktorý vzniká pri spracúvaní, sa musí okamžite zničiť na mieste spracovania.

Článok 7

1.   Predtým ako sa uskutoční dovoz, dovozca v dostatočnom predstihu oznámi predpokladané miesto prvého skladovania každej zásielky zodpovedným úradným orgánom členského štátu s tým, že poskytne tieto informácie:

a)

množstvo guľatiny;

b)

krajina pôvodu;

c)

prístav nakládky;

d)

prístav alebo prístavy vykládky;

e)

miesto alebo miesta skladovania;

f)

miesto alebo miesta, kde sa uskutoční spracovanie.

2.   V prípade, keď dovozca oznámi predpokladaný dovoz zásielky v zmysle odseku 1, zodpovedné úradné orgány ju alebo jeho informujú o podmienkach stanovených v tomto rozhodnutí predtým, ako sa uskutoční dovoz.

3.   Kópie informácií, ktoré sa poskytujú na základe odsekov 1 a 2, predložia zodpovedné úradné orgány príslušného členského štátu príslušnému úradu v prístave vykládky.

Článok 8

1.   Členské štáty môžu z fumigácie vyňať guľatinu druhu Quercus L., ktorá patrí do skupiny bieleho duba, podľa ustanovení článku 2 ods. 1, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

v zásielkach pozostáva guľatina len z guľatiny, ktorá patrí do druhu skupiny bieleho duba;

b)

guľatina sa identifikuje v súlade s prílohou IV;

c)

guľatina sa odosiela z prístavu nalodenia najskôr 15. októbra a dostane sa do miesta, kde sa má skladovať, najneskôr 30. apríla nasledujúceho roku;

d)

guľatina sa skladuje v mokrom sklade;

e)

guľatina by sa nemala dovážať do alebo cez oblasti, ktoré sú južne od 45° zemepisnej šírky, Marseille sa však môže využiť ako prístav na vykládku pod podmienkou, že sa zaručí okamžité presunutie zásielky do oblastí, ktoré sú na sever od 45° zemepisnej šírky;

f)

inšpekcie uvedené v článku 4 zahŕňajú namiesto testu farebnej reakcie pri fumigácii identifikačný farebný test guľatiny bieleho duba, špecifikovaný v prílohe IV, ktorý sa robí aspoň na 10 % náhodne vybranej guľatiny z každej zásielky.

Odchylne od písmena c) organizácia pre ochranu rastlín členského štátu, kde prebieha uskladnenie, môže povoliť vyloženie zásielky a jej uloženie do mokrého skladu po 30. apríli nasledujúceho roku, tak ako sa uvádza v tomto bode, v prípade, že sa príchod do prístavu vykládky neočakávane oneskoril.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje pre Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus, Maltu a Portugalsko.

Článok 9

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom znenie týchto ustanovení, ktoré prijmú na základe povolenia stanoveného v článku 1.

Článok 10

Členské štáty, ktoré využili odchýlku stanovenú v tomto rozhodnutí, oboznámia Komisiu o svojej činnosti do 30. júna 2007. Správa zahŕňa podrobné údaje o dovážaných množstvách.

V náležitom prípade sa podobná správa predloží do 30. júna 2009.

Článok 11

Platnosť tohto rozhodnutia uplynie 31. decembra 2010.

Článok 12

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/16/ES (Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2005, s. 19).


PRÍLOHA I

PODMIENKY FUMIGÁCIE A PRÍSLUŠNÁ IDENTIFIKÁCIA V ZMYSLE ČLÁNKU 2 ODS. 1

1.

Guľatina sa nahromadí na nepriepustný povrch pod plynotesnú kryciu fóliu takým spôsobom a do takej výšky, aby sa zabezpečilo účinné rozptyľovanie plynu pomedzi guľatinu.

2.

Bez toho, aby boli dotknuté ďalšie požiadavky na vývoz, ktoré sú stanovené oficiálnou organizáciou na ochranu rastlín v Spojených štátoch amerických (t. j. Služba pre inšpekciu zdravia rastlín a zvierat – APHIS), hromada má prejsť procesom fumigácie s čistým metylbromidom, ktorá sa uskutočňuje pri minimálnom množstve 240 g/m3 z celkového objemu pod krycou fóliou počas 72 hodín a pri teplote guľatiny najmenej + 5 °C. Po 24 hodinách úpravy sa pridá ešte plyn, aby sa dosiahla vyššie uvedená koncentrácia; teplota guľatiny sa musí udržať najmenej na teplote + 5 °C počas tohto procesu. Na základe vedeckého dôkazu a v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 smernice 2000/29/ES možno rozhodnúť o tom, že sa použijú alebo môžu použiť iné metódy.

3.

Postupy fumigácie opísané v bodoch 1 a 2 sa majú uskutočniť pod vedením prevádzkovateľov, ktorí majú povolenie na fumigácie, používajú náležité zariadenia na fumigáciu a zamestnávajú kvalifikovaných pracovníkov, aby sa dosiahli náležité normy.

Prevádzkovateľ je oboznámený s podrobnosťami o požadovaných postupoch pri fumigácii guľatiny.

Zoznamy prevádzkovateľov, ktorí majú povolenie na fumigáciu, ako aj zmeny v týchto zoznamoch treba oznamovať Komisii. Komisia môže vyhlásiť, že jednotliví prevádzkovatelia, ktorí majú povolenie na fumigáciu, už viac nie sú akceptovaní na účely tejto smernice. Miesta, kde majú prevádzkovatelia vykonávať fumigáciu, sa nachádzajú v prístavoch nakládky do Spoločenstva, ale vybrané miesta vo vnútrozemí môže príslušná oficiálna organizácia na ochranu rastlín tiež schváliť.

4.

V hromade, kde má prebehnúť fumigácia, sa fumigačná identifikačná značka várky (číslice a/alebo písmená) umiestnila na spodnú konečnú časť každej guľatiny tak, aby sa nedala odstrániť. Fumigačná identifikačná značka várky je rezervovaná pre prepravcu. Nemá sa použiť pre guľatinu z iných várok. Záznamy o identifikačných značkách sa uchovávajú u prevádzkovateľov s povolením na fumigáciu.

5.

Na individuálny postup fumigácie vrátane označovania v zmysle odseku 4 systematicky dozerajú na mieste fumigácie buď priamo úradníci z oficiálnej organizácie pre ochranu rastlín, alebo spolupracujúci úradníci zo štátnej/regionálnej úrovne, a to takým spôsobom, aby zaručili súlad s požiadavkami stanovenými v bodoch 1, 2, 3 a 4.

6.

Úradné rastlinnolekárske osvedčenie, ktoré sa vyžaduje na základe článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice 2000/29/ES, vydáva príslušná oficiálna organizácia pre ochranu rastlín po ukončení fumigácie a zakladá sa na postupoch uvedených v bode 5 a skúškach v zmysle článku 6 uvedenej smernice v súvislosti s podmienkami stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice a tejto prílohy.

7.

V tomto osvedčení sa udáva botanický názov rodu alebo druhov, množstvo guľatiny v zásielke a identifikačné značky várky v zmysle bodu 4 bez toho, aby boli dotknuté informácie požadované v časti, ktorá sa týka dezinsekcie a/alebo postupu dezinfekcie.

Vo všetkých prípadoch osvedčenia obsahujú nasledujúce „dodatočné vyhlásenie“:

„Týmto sa potvrdzuje, že guľatinu, ktorá sa dopravuje s týmto osvedčením, fumigoval ……………… (prevádzkovateľ fumigácie s osvedčením) ……………… v ……………… (miesto fumigácie) ……………… v súlade s ustanoveniami v prílohe I k rozhodnutiu Komisie 2005/359/ES.“

8.

V prípade, že sa guľatina odosiela cez kanadské prístavy nakládky, všetky alebo časť z opatrení stanovená v bodoch 1 až 7, ktoré má uskutočniť príslušná oficiálna organizácie pre ochranu rastlín, môže vykonávať Kanadská agentúra pre inšpekciu potravín (CFIA).


PRÍLOHA II

PRÍSTAVY VYKLÁDKY

1.

Amsterdam

2.

Antverpy

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brémy

6.

Bremerhaven

7.

Kodaň

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Larnaka

11.

Lauterborg

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisabon

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Neapol

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Piraeus

23.

Ravenna

24.

Rostock

25.

Rotterdam

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Stralsund

29.

Valencia

30.

Valletta

31.

Benátky

32.

Vigo

33.

Wismar

34.

Zeebrugge


PRÍLOHA III

TEST FAREBNEJ REAKCIE PRI FUMIGÁCII

Test farebnej reakcie pri fumigácii v zmysle článku 4 ods. 2 písm. c) sa má uskutočniť takto:

 

Vzorky celej hrúbky drevnej beli sa naberú prírastkovým vrtákom z častí neporušenej kôry s dĺžkou aspoň jeden meter z koncov guľatiny a namočia sa v čerstvo pripravenom (menej ako jeden deň starom) 1 % roztoku 2, 3, 5-trifenyl-2H-tetrazóliumchloridu (TTC), pripravenom s destilovanou vodu. Vzorky, na ktorých sa neobjaví červené sfarbenie po troch dňoch namáčania, sa považujú za dostatočne fumigované.


PRÍLOHA IV

IDENTIFIKÁCIA GUĽATINY BIELEHO DUBA

1.

Úradníci z príslušnej oficiálnej organizácie pre ochranu rastlín identifikujú každú guľatinu ako patriacu do skupiny bieleho duba, použijúc, pokiaľ je to možné, vizuálne prostriedky alebo prostredníctvom identifikačných farebných testov guľatiny bieleho duba, ako sa špecifikuje v bode 2. Tento identifikačný farebný test sa vykonáva aspoň na 10 % guľatiny na zásielku.

2.

Identifikačný farebný test guľatiny bieleho duba sa vykonáva prostredníctvom striekania alebo natierania 10 % roztoku dusitanu sodného na časti čistého, na povrchu suchého, jadrového dreva v rámci najmenej päťcentimetrového priemeru. Vyhodnotenie testu treba spraviť do 20 až 60 minút po aplikácii. Pri teplote nižšej ako 2,5 °C možno do roztoku pridať 20 % etylénglykol ako nemrznúci prostriedok proti zamŕzaniu. Vzorky guľatiny, ktorých prirodzená farba sa najprv zmení na červenohnedú, potom na čiernu a sivomodrú v neskorších štádiách, možno považovať za patriace do skupiny bieleho duba.

3.

Každá guľatina sa označí ako „WO“ pod dohľadom oficiálnej organizácie pre ochranu rastlín v spolupráci s úradníkmi zo štátnej/regionálnej úrovne.

4.

Úradné rastlinnolekárske osvedčenie, ktoré sa požaduje na základe článku 13 ods. 1 bodu ii) smernice 2000/29/ES, vydáva príslušný oficiálny úrad pre ochranu rastlín a zohľadňuje postupy uvedené v bodoch 1, 2 a 3. V tomto osvedčení sa udáva botanický názov rodu alebo druhov a množstvo guľatiny v zásielke. Obsahuje nasledujúce „dodatočné vyhlásenie“:

„Týmto sa potvrdzuje, že guľatina, ktorá sa dopravuje s týmto osvedčením, patrí výhradne do druhu skupiny bieleho duba.“