ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 110

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
30. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 673/2005 z 25. apríla 2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 674/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 675/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2005 z 29. apríla 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 677/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 678/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 679/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 680/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa otvára výberové konanie č. 54/2005 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 681/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o podmienky obdržania platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 682/2005 z 29. apríla 2005 stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 162. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 683/2005 z 29. apríla 2005 stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 162. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2005 z 29. apríla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 81. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 685/2005 z 29. apríla 2005 stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 334. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 686/2005 z 29. apríla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 18. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2005 z 29. apríla 2005 stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 17. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 688/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. mája 2005

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 689/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. mája 2005

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2005 z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 691/2005 z 29. apríla 2005, ktoré sa týka predložených ponúk na vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2031/2004

35

 

*

Smernica Komisie 2005/31/ES z 29. apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/500/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie zhody a kritériá používania analytických metód pre keramické výrobky určené na styk s potravinami ( 1 )

36

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

40

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2005, ktoré v súlade s článkom 104 ods. 8 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje, či Maďarská republika prijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčania Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 tejto zmluvy

42

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2003 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES a podľa článku 53 Dohody o EHP (Prípad COMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy) [oznámené pod číslom K(2003) 4570, konečné znenie, a korigendum K(2004) 4]

44

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2004 o programe pomoci, ktorú Španielsko poskytlo podnikom na výrobu oleja z olivových výliskov – štátna pomoc C 21/02 (ex NN 14/02) [oznámené pod číslom K(2004) 1635]

48

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2004 o programe pomoci Španielskeho kráľovstva v prospech leteckej spoločnosti Intermediación Aérea SL [oznámené pod číslom K(2004) 3938]  ( 1 )

56

 

*

Rozhodnutie výboru č. 2/2005 z 30. marca 2005 zriadeného na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní, ktorým sa mení a dopĺňa kapitola 3 prílohy 1

78

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej správnej pomoci v colných záležitostiach

80

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 663/2005 z 28. apríla 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (Ú v. EÚ L 108, 29.4.2005)

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 673/2005

z 25. apríla 2005,

ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Orgán na urovnávanie sporov (OUS) Svetovej obchodnej organizácie (WTO) schválil 27. januára 2003 správu odvolacieho orgánu (1) a správu poroty (2) potvrdenú správou odvolacieho orgánu, z ktorých vyplýva, že zákon o kompenzácii pokračujúceho dumpingu a subvencií (ZKPDS) je nezlučiteľný so záväzkami Spojených štátov podľa dohôd WTO.

(2)

Keďže Spojené štáty neuviedli svoje právne predpisy do súladu s príslušnými dohodami, Spoločenstvo požiadalo OUS o udelenie súhlasu s pozastavením uplatňovania svojich colných koncesií a súvisiacich záväzkov podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 pre Spojené štáty (3). Spojené štáty namietali proti úrovni pozastavenia colných koncesií a súvisiacim záväzkom a táto vec sa postúpila na rozhodcovské konanie.

(3)

Rozhodcovia 31. augusta 2004 rozhodli, že úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod, spôsobeného každý rok Spoločenstvu, sa rovná 72 % zo sumy vyplatenej v rámci ZKPDS súvisiacej s antidumpingovými alebo vyrovnávacími clami zaplatenými za dovoz zo Spoločenstva za posledný rok, za ktorý boli v danom čase k dispozícii údaje, ktoré uverejnili orgány Spojených štátov. Rozhodca dospel k záveru, že pozastavenie koncesií alebo iných záväzkov zo strany Spoločenstva formou zavedenia dodatočného dovozného cla na zoznam výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov okrem pevne stanovených ciel, pokrývajúcich každoročne celkovú hodnotu obchodu, ktorá neprevýši sumu zrušenia alebo zmenšenia výhod, by bolo v súlade s pravidlami WTO. OUS udelil 26. novembra 2004, v súlade s rozhodnutím rozhodcu, povolenie na pozastavenie uplatňovania colných koncesií a súvisiacich záväzkov podľa GATT z roku 1994.

(4)

Vyplácanie v rámci ZKPDS za posledný rok, pre ktorý boli k dispozícii údaje, sa týka distribúcie antidumpingových a vyrovnávacích ciel vybraných za fiškálny rok 2004 (od 1. októbra 2003 do 30. septembra 2004). Na základe údajov uverejnených úradom Spojených štátov pre clá a ochranu hraníc (the United States‘ Customs and Border Protection) sa úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného Spoločenstvu vypočítala na 27,81 milióna USD. Spoločenstvo teda môže pozastaviť uplatňovanie svojich colných koncesií pre Spojené štáty na rovnakú sumu. Účinok zavedenia dodatočného dovozného cla na dovoz výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických uvedených v prílohe I predstavuje za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá neprevyšuje 27,81 milióna USD. Vo vzťahu k týmto výrobkom by malo Spoločenstvo pozastaviť uplatňovanie svojich colných koncesií pre Spojené štáty od 1. mája 2005.

(5)

Ak sa rozhodnutie a odporúčanie OUS nebude ani naďalej vykonávať, Komisia by mala každoročne upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného Spoločenstvu v danom čase uplatňovaním ZKPDS. Komisia by mala zmeniť a doplniť zoznam v prílohe I alebo sadzbu dodatočného dovozného cla tak, aby účinok zavedenia dodatočného cla na dovoz vybraných výrobkov zo Spojených štátov predstavoval za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá neprevyšuje sumu, ktorá sa rovná zrušeniu alebo zmenšeniu výhod.

(6)

Komisia by mala dodržiavať tieto kritériá:

a)

Komisia by mala zmeniť a doplniť sadzbu dodatočného dovozného cla, keď nie je možné upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod doplnením alebo odobratím výrobkov zo zoznamu v prílohe I. Inak by Komisia mala doplniť výrobky do zoznamu v prílohe I, ak sa úroveň pozastavenia zvýši, alebo odobrať výrobky z tohto zoznamu, ak sa úroveň pozastavenia zníži.

b)

Ak sa výrobky doplnia, Komisia by mala automaticky vybrať výrobky zo zoznamu v prílohe II v takom poradí, v akom sa uvádzajú. Na základe toho by Komisia mala tiež zmeniť a doplniť zoznam v prílohe II tým, že z neho odoberie výrobky, ktoré boli doplnené do zoznamu v prílohe I.

c)

Ak sa výrobky odoberú, Komisia by mala najprv odobrať výrobky, ktoré sa doplnili do zoznamu v prílohe I neskôr. Potom by mala Komisia odobrať výrobky, ktoré sa nachádzajú v zozname v prílohe I v takom poradí, v akom sa v tomto zozname uvádzajú.

(7)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(8)

Aby nedochádzalo k obchádzaniu dodatočného cla, nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Colné koncesie a súvisiace záväzky Spoločenstva podľa GATT z roku 1994 na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov amerických, ktoré sú uvedené v zozname v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa týmto pozastavujú.

Článok 2

Zavádza sa dodatočné clo 15 % ad valorem okrem cla uplatniteľného podľa nariadenia (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5) na výrobky s pôvodom zo Spojených štátov amerických, ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

1.   Komisia každý rok upraví úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod spôsobeného Spoločenstvu v danom čase uplatňovaním zákona o kompenzácii pokračujúceho dumpingu a subvencií (ZKPDS). Komisia zmení a doplní sadzbu dodatočného cla alebo zoznam v prílohe I za týchto podmienok:

a)

Úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod sa rovná 72 % zo sumy vyplatenej podľa ZKPDS, súvisiacej s antidumpingovými alebo vyrovnávacími clami zaplatenými za dovozy zo Spoločenstva za posledný rok, za ktorý boli v danom čase k dispozícii údaje, ktoré uverejnili orgány Spojených štátov.

b)

Zmena a doplnenie sa urobia tak, aby účinok dodatočného dovozného cla na dovoz vybraných výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov predstavoval za jeden rok hodnotu obchodu, ktorá neprevyšuje úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod.

c)

S výnimkou okolností uvedených pod písm. e), ak sa úroveň pozastavenia zvýši, Komisia doplní výrobky do zoznamu v prílohe I. Tieto výrobky sa vyberú zo zoznamu v prílohe II v takom poradí, v akom sa uvádzajú v tomto zozname.

d)

S výnimkou okolností uvedených pod písm. e), ak sa úroveň pozastavenia zníži, výrobky sa zo zoznamu v prílohe I odoberú. Komisia odoberie najprv výrobky, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v zozname v prílohe II a ktoré sa do zoznamu v prílohe I doplnili neskôr. Potom Komisia odoberie výrobky, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v zozname v prílohe I v takom poradí, v akom sa v zozname uvádzajú.

e)

Komisia zmení a doplní sadzbu dodatočného cla, keď nie je možné upraviť úroveň pozastavenia na úroveň zrušenia alebo zmenšenia výhod doplnením alebo odobratím výrobkov zo zoznamu v prílohe I.

2.   Pri doplnení výrobkov do zoznamu v prílohe I Komisia zároveň zmení a doplní zoznam v prílohe II tak, že odoberie dané výrobky zo zoznamu v prílohe II. Poradie výrobkov, ktoré zostanú v zozname v prílohe II, sa neupravuje.

3.   Rozhodnutia podľa tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 4 ods. 2.

Článok 4

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 5

Pôvod akéhokoľvek výrobku, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, sa určí v súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 6

1.   Výrobky uvedené v prílohe I, pre ktoré bolo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vydané dovozné povolenie s oslobodením od cla alebo so znížením cla, nepodliehajú dodatočnému clu.

2.   Výrobky uvedené v prílohe I, pri ktorých sa dá dokázať, že v deň uplatňovania tohto nariadenia už boli en route do Spoločenstva, a ktorých miesto určenia sa nemôže zmeniť, nepodliehajú dodatočnému clu.

3.   Výrobky uvedené v prílohe I, ktoré sú prepustené bez dovozných ciel na základe nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (6), nepodliehajú dodatočnému clu.

4.   Výrobky uvedené v prílohe I sa môžu prepustiť do colného režimu „prepracovanie pod colným dohľadom“, v súlade s prvým pododsekom článku 551 ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúceho ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (7) iba po preskúmaní hospodárskych podmienok vo Výbore pre colný kódex, pokiaľ tieto výrobky a činnosti nie sú uvedené v prílohe 76 časti A uvedeného nariadenia.

Článok 7

Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o zrušení tohto nariadenia, keď Spojené štáty americké úplne vykonajú odporúčanie orgánu na riešenie sporov WTO.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. apríla 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Spojené štáty – Zákon o kompenzácii (Byrdov dodatok), správa odvolacieho orgánu (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16. január 2003).

(2)  Spojené štáty – Zákon o kompenzácii (Byrdov dodatok), správa poroty (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16. september 2002).

(3)  Spojené štáty – Zákon o kompenzácii (Byrdov dodatok), odvolanie sa na článok 22 ods. 2 MRS zo strany Európskych spoločenstiev (WT/DS217/22, 16. január 2004).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003 (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(6)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(7)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Výrobky, na ktoré sa majú uplatňovať dodatočné clá, sa identifikujú podľa ich osemciferných číselných znakov KN. Popis výrobkov zatriedených podľa týchto kódov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).


PRÍLOHA II

Výrobky v tejto prílohe sa identifikujú podľa ich osemciferných číselných znakov KN. Popis výrobkov zatriedených podľa týchto kódov možno nájsť v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 20 10

 

9403 70 90

 

6110 90 10

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 12 10

 

6110 11 10

 

6110 30 10

 

6110 12 90

 

6110 20 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 90 90

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 20 99

 

6110 20 91

 

9608 10 10

 

6402 19 00

 

6404 11 00

 

6403 19 00

 

6105 20 90

 

6105 20 10

 

6106 10 00

 

6206 40 00

 

6205 30 00

 

6206 30 00

 

6105 10 00

 

6205 20 00

 

9406 00 11

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31

 

6204 62 31


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 674/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

129,0

204

96,7

212

124,2

999

116,6

0707 00 05

052

136,1

204

74,1

999

105,1

0709 90 70

052

96,0

204

44,2

999

70,1

0805 10 20

052

43,9

204

43,2

212

61,2

220

48,4

388

74,0

400

49,5

624

59,1

999

54,2

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

59,5

400

54,2

528

63,0

624

71,0

999

59,9

0808 10 80

388

90,7

400

103,0

404

95,1

508

85,5

512

71,9

524

52,9

528

69,5

720

72,7

804

90,4

999

81,3

0808 20 50

388

89,7

512

71,0

528

66,3

720

49,0

999

69,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 675/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky, krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad pre niektoré produkty, podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady na produkty uvedené v článku 1 body a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmeneného nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,07

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,54

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

6,95

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,42

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,01

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej hory, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 676/2005

z 29. apríla 2005,

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 zo dňa 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 ods. 1 podods. c) nariadenia (EHS) č. 1766/92 (3). Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená súčasne s náhradou a podľa rovnakého postupu. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 ods. 1 bodoch a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsehu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

5

1. termín

6

2. termín

7

3. termín

8

4. termín

9

5. termín

10

6. termín

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 10,00

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 20,00

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 40,00

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 15,00

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej hory, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky tretie krajiny okrem Bulharska, Nórska, Rumunska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 677/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 ods. 1 pīsm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 678/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (EHS) č. 1766/92 (3). Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

5

1. termín

6

2. termín

7

3. termín

8

4. termín

9

5. termín

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

11

7. termín

12

8. termín

1

9. termín

2

10. termín

3

11. termín

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 679/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záruenému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(v EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

8,07

1101 00 15 9130

7,54

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,95

1102 20 10 9400

49,67

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

74,50

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24. 12. 1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 680/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa otvára výberové konanie č. 54/2005 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o trhové mechanizmy (2), okrem iného určuje pravidlá uplatňovania týkajúce sa odpredaja zásob alkoholu, pochádzajúcich z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999, a ktoré sú v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Má sa pristúpiť v súlade s článkom 80 nariadenia (ES) č. 1623/2000 k výberovému konaniu na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia s cieľom znížiť zásoby vínneho destilátu v Spoločenstve a umožniť v Spoločenstve realizáciu priemyselných projektov v malom meradle, alebo spracovanie alkoholu na tovar s priemyselným účelom určený na vývoz. Vínny destilát Spoločenstva, ktorý skladujú členské štáty, pozostáva z množstva pochádzajúceho z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. januára 1999 a podľa nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktorým sa stanovil nový agromonetárny režim pre euro (3), sa ceny ponúk a zábezpeky musia vyjadrovať v eurách a platby sa musia vykonávať v eurách.

(4)

Na podávanie ponúk sa odporúča určiť minimálne ceny diferencované podľa kategórie konečného použitia.

(5)

Opatrenia určené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre vína,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa otvára výberové konanie č. 54/2005 ES na predaj vínneho destilátu na nové priemyselné použitia. Alkohol pochádza z destilácií v zmysle článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe francúzskej intervenčnej agentúry.

Objem ponúkaný na predaj predstavuje 130 000 hektolitrov alkoholu s obsahom 100 % obj. Čísla sudov, miesta skladovania a objem alkoholu s obsahom 100 % obj. v každom z nich sa uvádzajú v prílohe.

Článok 2

Predaj sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami článkov 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a článku 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 3

1.   Ponuky sa musia predkladať u príslušnej intervenčnej agentúry, ktorá má daný alkohol v držbe:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

tel. (33-5) 57 55 20 00

telex: 57 20 25

fax: (33-5) 57 55 20 59,

alebo ich treba poslať doporučene na adresu tejto intervenčnej agentúry.

2.   Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s nápisom „Ponuka na výberové konanie č. 54/2005 ES na nové priemyselné použitia“, ktorá je vložená v obálke adresovanej príslušnej intervenčnej agentúre.

3.   Ponuky musia byť doručené do príslušnej intervenčnej agentúry najneskôr 17. mája 2005 do 12.00 h (bruselského času).

4.   Každú ponuku musí sprevádzať potvrdenie o zložení účastníckej zábezpeky 4 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj. u príslušnej intervenčnej agentúry, ktorá má daný alkohol v držbe.

Článok 4

Minimálna cena, na ktorú sa môžu vykonávať ponuky, je 10,30 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu pekárenského droždia, 26 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu chemických produktov aminového alebo chloralového typu na vývoz, 32 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na výrobu kolínskej vody na vývoz a 7,5 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % vol. určeného na iné priemyselné použitie.

Článok 5

Formality týkajúce sa odberu vzoriek boli určené v článku 98 nariadenia (ES) č. 1623/2000. Cena vzoriek je 10 EUR na liter.

Intervenčná agentúra dodá všetky potrebné informácie o charakteristikách alkoholu ponúkaného na predaj.

Článok 6

Realizačná zábezpeka sa stanovuje na 30 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 616/2005 (Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDAJ ALKOHOLU č. 54/2005 ES NA NOVÉ PRIEMYSELNÉ POUŽITIA

Miesto skladovania, objem a charakteristiky alkoholu ponúkaného na predaj

Členský štát

Umiestnenie

Číslo suda

Objem alkoholu s obsahom 100 % obj. v hektolitroch

Odkaz na článok nariadenia (ES) č. 1493/1999

Typ alkoholu

Alkoholometrický titer

(v % obj.)

FRANCÚZSKO

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

5

22 465

27

surový

+ 92

6

22 545

27

surový

+ 92

13

22 520

27

surový

+ 92

19

19 815

27

surový

+ 92

14

22 655

27

surový

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

13

685

28

surový

+ 92

13

6 840

30

surový

+ 92

12

7 795

28

surový

+ 92

12

190

30

surový

+ 92

12

4 330

30

surový

+ 92

12

160

27

surový

+ 92

Spolu

 

130 000

 

 

 


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 681/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004, pokiaľ ide o podmienky obdržania platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), najmä na bod iii) prvej zarážky druhého odseku jeho článku 110,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúcim podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (2) sa okrem iného ustanovujú aj podmienky platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno.

(2)

Podľa článku 56 ods. 1 písm. b) bod i) nariadenia (ES) č. 1973/2004 je používanie osiva odrôd uvedených v prílohe V k tomuto nariadeniu podmienkou obdržania platieb na plochu pre ľan pestovaný na vlákno. V rámci spojených platieb ustanovených nariadením (ES) č. 1782/2003 však nie je táto podmienka prípustnosti oprávnená, pretože čiastka za hektár pre spojené platby pre ľan a ostatné plodiny na ornej pôde je rovnaká. V systéme oddelených platieb nie je ustanovenie, ktoré odkazuje na zoznam odrôd pre ľan. Vzhľadom na zjednodušenie je preto primerané zrušiť túto podmienku.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa uplatňuje na žiadosti o pomoc týkajúce sa hospodárskych rokov od 1. januára 2005, a preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od tohto dátumu.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1973/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 56 ods. 1 písm. b) sa bod i) vypúšťa.

2.

Príloha V sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc týkajúce sa hospodárskych rokov od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 682/2005

z 29. apríla 2005

stanovujúce minimálne predajné ceny masla pre 162. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené na výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve, a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 162. ponukové konanie, uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97, sa minimálne predajné ceny pre intervenčné maslo, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú na hodnoty uvedené v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovujú minimálne predajné ceny masla pre 162. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Minimálna predajná cena

Maslo ≥ 82 %

Prirodzené

206

210

210

Zahustené

204,1

Záruka na spracovanie

Prirodzené

73

73

73

Zahustené

73


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 683/2005

z 29. apríla 2005

stanovujúce maximálne výšky subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 162. zvláštne ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 týkajúcim sa predaja masla za zníženú cenu a udelenia subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sú určené pre výrobu cukrárenských výrobkov, zmrzlín a iných potravinárskych výrobkov (2), intervenčné orgány pristupujú prostredníctvom ponukového konania k predaju istých množstiev intervenčného masla, ktoré sa nachádza v ich vlastníctve a k udeleniu subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo. Článok 18 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje minimálna predajná cena masla, ako aj maximálna výška subvencie pre smotanu, maslo a zahustené maslo, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od miesta určenia, obsahu tuku v masle a spôsobu použitia, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Podľa toho je potom potrebné stanoviť výšku záruky alebo záruk na spracovanie.

(2)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 162. ponukové konanie uskutočnené v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97 sa maximálna výška subvencií, ako aj výšky záruk na spracovanie stanovujú pre hodnoty uvedené v tabuľke v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

K nariadeniu Komisie z 29. apríla 2005, ktorým sa stanovuje maximálna výška subvencií pre smotanu, maslo a zahustené maslo pre 162. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2571/97

(EUR/100 kg)

Vzorec

A

B

Spôsob zavedenia

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

So značkovacími látkami

Bez značkovacích látok

Maximálna výška subvencie

Maslo ≥ 82 %

51

47

50

41

Maslo < 82 %

44

45,9

45,9

Zahustené maslo

61,5

57,5

61,5

57,5

Smotana

 

 

24

20

Záruka na spracovanie

Maslo

56

55

Zahustené maslo

68

68

Smotana

26


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 684/2005

z 29. apríla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu odtučneného sušeného mlieka pre 81. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 2799/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V zmysle článku 26 nariadenia Komisie (ES) č. 2799/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s udeľovaním subvencie pre odtučnené sušené mlieko určené na kŕmenie zvierat a s predajom uvedeného odtučneného sušeného mlieka (2) intervenčné orgány zaradili do stáleho ponukového konania niektoré množstvá odtučneného sušeného mlieka, ktorého sú vlastníkmi.

(2)

Podľa článku 30 tohto nariadenia sa určuje, vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, minimálna predajná cena, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Výška záruky na spracovanie musí byť stanovená na základe rozdielu medzi trhovou cenou odtučneného sušeného mlieka a minimálnou predajnou cenou.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku na spracovanie.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 81. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk uskutočnenú v zmysle nariadenia (ES) č. 2799/1999 a pre ktorú lehota na podávanie žiadostí vypršala 26. apríla 2005, sa minimálna predajná cena a záruka na spracovanie stanovujú nasledovne:

minimálna predajná cena:

195,24 EUR/100 kg,

záruka na spracovanie:

35,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1999, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 685/2005

z 29. apríla 2005

stanovujúce maximálnu výšku subvencie pre zahustené maslo na 334. individuálnu výzvu na predkladanie ponúk, uskutočnenú v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 429/90 z 20. februára 1990 týkajúcim sa udeľovania subvencie pre zahustené maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (2) prostredníctvom ponukového konania, intervenčné orgány pristupujú k stálemu ponukovému konaniu za účelom udelenia subvencie pre zahustené maslo. Článok 6 uvedeného nariadenia ustanovuje, že vzhľadom na ponuky prijaté pre každú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk sa určuje maximálna výška subvencie pre zahustené maslo s minimálnym obsahom tuku 96 %, alebo sa rozhodne o zastavení ponukového konania. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť výšku záruky miesta určenia.

(2)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť maximálnu výšku subvencie na úrovni uvedenej vyššie a následne stanoviť záruku miesta určenia.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V súvislasti s 334. ponukovým konaním, uskutočneným v rámci stáleho ponukového konania ustanoveného v nariadení (EHS) č. 429/90, a maximálna výška subvencie a záruka miesta určenia stanovujú takto:

maximálna výška subvencie:

60,6 EUR/100 kg,

záruka miesta určenia:

67 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 45, 21.2.1990, s. 8. Nariadenie naposledy zmemené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 686/2005

z 29. apríla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 18. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999 zo 16. decembra 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou (2), ponúkajú intervenčné agentúry na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie na predaj určité množstvá masla, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejné obstarávanie je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2771/1999.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 18. individuálnu výzvu na verejné obstarávanie sa v súlade s nariadením (ES) č. 2771/1991, na základe ktorého lehota na predloženie ponúk uplynula 26. apríla 2005, stanovuje minimálna predajná cena masla na 275 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 687/2005

z 29. apríla 2005

stanovujúce minimálnu predajnú cenu prášku z odstredeného mlieka pri 17. individuálnej výzve na verejnú súťaž vyhlásenú na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 214/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä jeho článok 10 písm. c),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 21 nariadenia Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (2) a na základe obvyklej výzvy na verejnú súťaž, intervenčné agentúry ponúkajú na predaj určité množstvá prášku z odstredeného mlieka, ktoré vlastnia.

(2)

Na základe ponúk prijatých po každej individuálnej výzve na verejnú súťaž je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu alebo je potrebné prijať rozhodnutie o neposkytnutí odmeny v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Na základe prijatých ponúk je potrebné stanoviť minimálnu predajnú cenu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 17. individuálnu výzvu na verejnú súťaž v súlade s nariadením (ES) č. 214/2001, na základe ktorého lehota na predloženie verejných súťaží vypršala 26. apríla 2005, sa minimálna predajná cena odstredeného mlieka stanovuje na 195,50 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 688/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. mája 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. mája 2005

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

37,35

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

56,67

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

56,67

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

37,35


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 15.4.2005–28.4.2005

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

106,75 (3)

63,41

157,46

147,46

127,46

85,11

Prémia v zálive (EUR/t)

11,51

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

22,90

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 30,43 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: 39,57 EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 689/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. mája 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 piata zarážka.

keďže:

(1)

Článok 7 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje možnosť udelenia vývozných náhrad za výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 body a) a f) uvedeného nariadenia, za sirupy uvedené v bode d) uvedeného odseku, ako aj za chemicky čistú fruktózu (levulózu), s kódom KN 1702 50 00 ako medziprodukt, a na ktorý sa vzťahuje niektorá z podmienok uvedených v článku 23 odsek 2 zmluvy, a na ktoré sa využívajú pri výrobe niektorých výrobkov chemického priemyslu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 o udeľovaní výrobných náhrad za niektoré produkty patriace do sektora cukru, používané v chemickom priemysle (2), ukladá, že tieto náhrady sú určené v závislosti od náhrady stanovenej pre biely cukor.

(3)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1265/2001 stanovuje, že výrobná náhrada za biely cukor sa stanovuje mesačne na obdobie začínajúce prvým dňom v mesiaci.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobná náhrada na biely cukor podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1265/2001 sa stanovuje na 31,805 EUR/100 kg netto na obdobie od 1. do 31. mája 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 690/2005

z 29. apríla 2005,

ktorým sa stanovuje maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2032/2004 (2) sa otvorilo výberové konanie pre vývoznú náhradu na ryžu.

(2)

V súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (EHS) č. 584/75 (3) môže Komisia na základe predložených ponúk podľa postupu určeného v článku 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1785/2003 rozhodnúť o stanovení maximálnej vývoznej náhrady. Pri tomto stanovení je potrebné zobrať do úvahy najmä kritériá určené v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1785/2003. Zmluva sa uzatvorí s každým uchádzačom vo výberovom konaní, ktorého ponuka sa nachádza na úrovni maximálnej vývoznej náhrady alebo na nižšej úrovni.

(3)

Uplatňovanie kritérií uvedených vyššie na súčasnú situáciu na trhu s danou ryžou vedie k stanoveniu maximálnej vývoznej náhrady vo výške uvedenej v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna náhrada na vývoz bielenej ryže s dlhými zrnami B do niektorých tretích krajín sa stanovuje na základe ponúk predložených v období od 25. do 28. apríla 2005 na 57,00 EUR/t v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2032/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 27.11.2004, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 61, 7.3.1975, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1948/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 18).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 691/2005

z 29. apríla 2005,

ktoré sa týka predložených ponúk na vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 2031/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), najmä na jeho článok 14 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2031/2004 (2) sa otvorilo výberové konanie pre vývoznú náhradu za ryžu.

(2)

V súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (EHS) č. 584/75 (3) môže Komisia na základe predložených ponúk, podľa postupu určeného v článku 26 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1785/2003, rozhodnúť o zastavení výberového konania bez výberu ponuky.

(3)

S ohľadom najmä na kritériá uvedené v článku 14 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa maximálna náhrada nemusí stanoviť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nevyhovuje sa ponukám predloženým v období od 25. do 28. apríla 2005 v rámci výberového konania pre náhradu za vývoz bielenej ryže s okrúhlymi, strednými a dlhými zrnami A do niektorých tretích krajín v zmysle nariadenia (ES) č. 2031/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 27.11.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 61, 7.3.1975, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1948/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 18).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/36


SMERNICA KOMISIE 2005/31/ES

z 29. apríla 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/500/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie zhody a kritériá používania analytických metód pre keramické výrobky určené na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a výrobkoch určených na styk s potravinami, ktorým sa zrušujú smernice 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernica Rady 84/500/EHS z 15. októbra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú keramických výrobkov určených na styk s potravinami (2), je osobitným opatrením v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1935/2004. Týka sa možnej migrácie olova a kadmia z keramických výrobkov, ktoré sú v konečnej podobe určené na styk s potravinami alebo ktoré sú v styku s potravinami a ktoré sú na tento účel určené.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1935/2004 ustanovuje, že osobitné opatrenia si vyžadujú, aby materiály a predmety, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, sprevádzalo písomné vyhlásenie, že sú v zhode s predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú.

(3)

V smernici 84/500/EHS táto požiadavka ešte nebola ustanovená. Je potrebné ju stanoviť pre všetky keramické výrobky, ktoré ešte nie sú v styku s potravinami, aby sa zreteľne odlíšili od ozdobných predmetov.

(4)

Príslušné národné orgány musia mať prístup k dokumentom dokazujúcim, že keramické výrobky spĺňajú migračné limity olova a kadmia. Preto im výrobca alebo dovozca do Spoločenstva musí na požiadanie sprístupniť informácie o vykonanej analýze.

(5)

Smernica 84/500/EHS stanovuje metódu analýzy olova a kadmia. V tejto oblasti sa dosiahol technologický pokrok a analytická metóda stanovená v uvedenej smernici je iba jednou z niekoľkých možných metód. Táto smernica by mala brať do úvahy technologický pokrok a zavádza súbor kritérií uplatňovania, ktoré musí analytická metóda splniť, majúc na zreteli smernicu Komisie 2001/22/ES z 8. marca 2001, ktorá stanovuje metódy odberu vzoriek na analýzu na úradnú kontrolu dodržiavania limitov olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách (3).

(6)

V súlade so zásadou proporcionality je na dosiahnutie základného cieľa potrebné a vhodné zabezpečiť voľný pohyb keramických výrobkov určených na styk s potravinami, stanoviť pravidlá správneho uplatňovania smernice 84/500/EHS. Táto smernica nepresahuje to, čo je potrebné na dosiahnutie sledovaných cieľov v súlade s tretím odsekom článku 5 zmluvy.

(7)

Smernica 84/500/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 84/500/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa nasledujúci článok 2a:

„Článok 2a

1.   Vo všetkých štádiách predaja až po štádium maloobchodného predaja vrátane musí keramické výrobky, ktoré ešte nie sú v styku s potravinami, sprevádzať písomné vyhlásenie o zhode v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4).

Toto vyhlásenie vystavuje výrobca alebo predajca, ktorý má sídlo v Spoločenstve, a musí obsahovať informácie stanovené v prílohe III k tejto smernici.

2.   Výrobca alebo dovozca do Spoločenstva sprístupní príslušnú dokumentáciu, ktorá dokazuje, že keramické výrobky spĺňajú migračné limity olova a kadmia stanovené v článku 2, príslušným vnútroštátnym orgánom na požiadanie. Táto dokumentácia musí obsahovať výsledky vykonanej analýzy, podmienky skúšky a meno a adresu laboratória, ktoré vykonalo skúšku.

2.

Príloha II sa nahrádza textom v prílohe I k tejto smernici.

3.

Pridáva sa nová príloha III, ktorej text je uvedený v prílohe II k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 20. mája 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie zhody s touto smernicou. Ihneď oznámia Komisii znenie ustanovení spolu s korelačnou tabuľkou, ktorá uvádza, ako sa prijaté ustanovenia zhodujú s touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú uvedené ustanovenia tak, aby:

a)

povolili obchodovanie s keramickými výrobkami a používanie keramických výrobkov, ktoré spĺňajú túto smernicu, od 20. mája 2006;

b)

zakázali výrobu a dovoz tých keramických výrobkov do Spoločenstva, ktoré nespĺňajú podmienky tejto smernice, od 20. mája 2007.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob a formu tohto odkazu upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica vstupuje do účinnosti dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. apríla 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Ú. v. ES L 277, 20.10.1984, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/4/ES (Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 50).

(4)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

METÓDY ANALÝZY NA STANOVENIE MIGRÁCIE OLOVA A KADMIA

1.   Predmet a oblasť použitia

Metóda umožňuje stanoviť špecifickú migráciu olova a/alebo kadmia.

2.   Podstata metódy

Stanovenie špecifickej migrácie olova a/alebo kadmia sa vykonáva prístrojovou metódou analýzy, ktorá spĺňa kritériá uplatnenia uvedené v bode 4.

3.   Chemikálie

Všetky chemikálie musia byť analyticky čisté, ak nie je stanovené inak.

V prípade, ak je uvedený odkaz na vodu, ide vždy o destilovanú vodu alebo vodu zodpovedajúcej kvality.

3.1.   4 % (v/v) vodný roztok kyseliny octovej

Pridajte 40 ml ľadovej kyseliny octovej do vody a doplňte na 1 000 ml.

3.2.   Zásobné roztoky

Pripravte zásobné roztoky obsahujúce 1 000 mg/l olova a najmenej 500 mg/l kadmia v 4 % roztoku kyseliny octovej, ako je uvedené v bode 3.1.

4.   Kritériá uplatnenia prístrojovej metódy analýzy

4.1.

Hranica dokázateľnosti prístroja (LOD) pre kadmium a olovo sa musí rovnať alebo byť nižšia ako:

0,1 mg/l pre olovo,

0,01 mg/l pre kadmium.

Hranica dokázateľnosti je definovaná ako koncentrácia prvku v 4 % roztoku kyseliny octovej, ako je uvedené v bode 3.1, ktorá dáva signál rovný dvojnásobku základného šumu prístroja.

4.2.

Hranica stanoviteľnosti (LOQ) pre olovo a kadmium sa musí rovnať alebo byť nižšia ako:

0,2 mg/l pre olovo,

0,02 mg/l pre kadmium.

4.3.

Výťažnosť. Výťažnosť olova a kadmia pridaného do 4 % roztoku kyseliny octovej, ako je uvedené v bode 3.1, sa musí pohybovať medzi 80 %–120 % pridaného množstva.

4.4.

Špecifickosť. Použitá prístrojová metóda analýzy musí byť zbavená matricových a spektrálnych interferencií.

5.   Metóda

5.1.   Príprava vzorky

Vzorka musí byť čistá a zbavená mastnoty alebo iných látok, ktoré by mohli ovplyvniť skúšku.

Umyte vzorku v roztoku bežného domáceho tekutého detergenta pri teplote približne 40 °C. Opláchnite vzorku najprv vodou z vodovodu a potom destilovanou vodou alebo vodou zodpovedajúcej kvality. Vodu nechajte stiecť a osušte vzorku tak, aby sa nevytvorila žiadna škvrna. Povrchu, ktorý sa má testovať, sa už po jeho vyčistení nedotýkajte.

5.2.   Stanovenie olova a/alebo kadmia

Takto pripravená vzorka sa testuje za podmienok stanovených v prílohe I.

Pred odobratím skúšobného roztoku na stanovenie olova a/alebo kadmia zhomogenizujte jeho obsah vhodným postupom, ktorým zabránite stratám roztoku alebo oderu testovanej plochy.

Pre každú sériu stanovení vykonajte slepý pokus s použitím chemikálií, ktoré sa používajú.

Stanovte olovo a/alebo kadmium podľa príslušných podmienok.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O ZHODE

Písomné vyhlásenie uvedené v článku 2a ods. 1 obsahuje tieto informácie:

1.

názov a adresu spoločnosti, ktorá vyrába konečný keramický výrobok, a názov a adresu dovozcu, ktorý ho dováža do Spoločenstva;

2.

názov keramického výrobku;

3.

dátum vyhlásenia o zhode;

4.

potvrdenie, že keramický výrobok spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice a nariadenia (ES) č. 1935/2004.

Písomné vyhlásenie umožňuje ľahkú identifikáciu predmetov, na ktoré bolo vyhlásenie vydané, a obnovuje sa vtedy, keď podstatné zmeny vo výrobe spôsobia zmeny v migrácii olova a kadmia.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/40


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2004

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

(2005/347/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom, ods. 3 prvým pododsekom a ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada poverila 16. októbra 2001 Komisiu rokovať s Monackým kniežatstvom o dohode, ktorá zaistí, aby tento štát prijal opatrenia rovnocenné tým, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, a to s cieľom zabezpečenia efektívneho zdaňovania príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, je v súlade so smernicami pre rokovania prijatými Radou. Prílohou textu je memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom. Obidva texty sú pripojené k rozhodnutiu 2005/35/ES (2).

(3)

Uplatňovanie ustanovení smernice Rady 2003/48/ES (3) závisí od uplatňovania opatrení rovnocenným tým, ktoré sú ustanovené v tejto smernici Monackým kniežatstvom, v súlade s dohodou uzavretou medzi týmto štátom a Európskym spoločenstvom.

(4)

V súlade s rozhodnutím 2005/35/ES a s výhradou prijatia rozhodnutia o uzavretí dohody k neskoršiemu dátumu sa dohoda podpísala v mene Európskeho spoločenstva 7. decembra 2004.

(5)

Rada sa uzniesla na schválení dohody a priloženého memoranda o porozumení v mene Spoločenstva.

(6)

Je potrebné ustanoviť jednoduchý a rýchly postup na prípadné úpravy príloh 1 a 2 k dohode,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúca opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Texty dohody a memorandá o porozumení sú pripojené k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

Komisia je oprávnená schváliť v mene Spoločenstva zmeny a doplnenia príloh k dohode, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu údajov vzťahujúcich sa na príslušné orgány, ktoré urobia oznámenia uvedené v článku 5 písm. a) smernice 2003/48/ES s údajmi prílohy k dohode.

Článok 3

Predseda Rady pristúpi v mene Európskeho spoločenstva k oznámeniu ustanovenému v článku 16 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko z 2. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 53.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 55.

(5)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/42


ROZHODNUTIE RADY

z 18. januára 2005,

ktoré v súlade s článkom 104 ods. 8 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva stanovuje, či Maďarská republika prijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčania Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 tejto zmluvy

(2005/348/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 8,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 104 zmluvy sa členské štáty majú vyhnúť nadmernému verejného deficitu.

(2)

Pakt stability a rastu je založený na podstate zdravých štátnych financií ako prostriedkov posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu vhodného na vytváranie zamestnanosti. Pakt stability a rastu zahŕňa nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (1) stanoveného v článku 104 zmluvy s cieľom ďalej podporovať rýchlu nápravu nadmerných deficitov verejnej správy.

(3)

Rezolúcia Európskej rady v Amsterdame o Pakte stability a rastu zo 17. júna 1997 (2) slávnostne vyzýva všetky strany, menovite členské štáty, Radu a Komisiu, aby presne a včas plnili zmluvu a Pakt stability a rastu.

(4)

Rozhodnutím 2004/918/ES (3) Rada v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy rozhodla o existencii nadmerného deficitu v Maďarsku.

(5)

V súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy a článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 Rada prijala 5. júla 2004 odporúčanie určené maďarským orgánom, aby čo najrýchlejšie odstránili nadmerný deficit a aby prijali kroky v strednodobom rámci, ktorých cieľom je spoľahlivým a udržateľným spôsobom znížiť tento deficit pod 3 % HDP do roku 2008 v súlade s postupom pre zníženie deficitu stanoveným v konvergenčnom programe, ktorý predložili maďarské orgány a ktorý je schválený v stanovisku Rady z 5. júla 2004 o tomto programe (4). Toto odporúčanie stanovilo dátum 5. novembra 2004, do ktorého má maďarská vláda prijať účinné kroky týkajúce sa opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľového deficitu 4,1 % HDP na rok 2005. V tomto odporúčaní Rada Maďarskej republike tiež odporučila, aby rázne uskutočnilo opatrenia plánované v konvergenčnom programe z mája 2004 a najmä, aby bolo pripravené zaviesť prípadné dodatočné opatrenia s cieľom dosiahnuť cieľový deficit verejnej správy vo výške 4,6 % HDP na rok 2004. Okrem toho Rada vyzvala maďarské orgány, aby využili každú príležitosť na urýchlenie fiškálnej úpravy, aby uskutočnili plánované reformy verejnej správy, zdravotníctva a školstva a aby zabezpečili, že plánované znižovanie daní bude primerane financované a jeho uplatňovanie podmienené dosiahnutím cieľových deficitov.

(6)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97, sa rozhodnutie Rady pri posudzovaní, či boli prijaté účinné opatrenia v reakcii na odporúčania v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy, zakladá na rozhodnutiach, ktoré verejne oznámila vláda dotknutého členského štátu.

(7)

Posúdenie verejne oznámených rozhodnutí prijatých Maďarskou republikou v lehote medzi vydaním odporúčania Rady v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy a konečným termínom, ktorý je stanovený v odporúčaní, vedie k týmto záverom:

maďarská vláda prijala na odporúčanie Rady mnohé dodatočné opatrenia. Prijali sa na strane výdavkov a prispeli k významnému zníženiu rozpočtového deficitu v roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 a k výhodnejšiemu a udržateľnému preorientovaniu rastu. Tento krok však nebol natoľko účinný, aby rozpočtový deficit na rok 2004 zahrnutý v odporúčaní Rady dosiahol hranicu 4,6 % HDP, ktorá sa, podľa očakávaní, značne prekročí,

v rozpočte na rok 2005 boli oznámené mnohé opatrenia, ktorých cieľom je naďalej znižovať rozpočtový deficit v roku 2005 vrátane „pohotovostnej“ rezervy vo výške 0,5 % HDP v prípade, že by sa prekročil deficit na rok 2005. Tieto však nebudú stačiť na splnenie cieľového deficitu vo výške 4,1 % HDP zahrnutého v odporúčaní Rady, ktorý sa taktiež, podľa očakávaní, značne prekročí,

opatrenia doteraz prijaté maďarskými orgánmi sa odchýlia od plánovaného vyrovnávacieho postupu májového konvergenčného programu. V tejto súvislosti treba pokračujúci záväzok maďarskej vlády opraviť nadmerný deficit do roku 2008 podporiť ráznymi opatreniami ďalšej fiškálnej konsolidácie a rozhodnejším sledovaním štrukturálnych reforiem.

(8)

Článok 104 ods. 8 zmluvy stanovuje v prípade, že ak Rada stanoví, že neboli prijaté žiadne účinné opatrenia v reakcii na jej odporúčanie v súlade s článkom 104 ods. 7 zmluvy, môže toto odporúčanie zverejniť. V súlade s rozhodnutím Európskej rady o Pakte stability a rastu však Maďarská republika súhlasila so zverejnením tohto odporúčania v júli 2004,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Maďarská republika neprijala účinné opatrenie v reakcii na odporúčanie Rady z 5. júla 2004 v lehote stanovenej v tomto odporúčaní.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maďarskej republike.

V Bruseli 18. januára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(2)  Ú. v. ES C 236, 2.8.1997, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2004, s. 27.

(4)  Ú. v. EÚ C 320, 24.12.2004, s. 11.


Komisia

30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. decembra 2003

o konaní podľa článku 81 Zmluvy o založení ES a podľa článku 53 Dohody o EHP

(Prípad COMP/E-2/37.857 – Organické peroxidy)

[oznámené pod číslom K(2003) 4570, konečné znenie, a korigendum K(2004) 4]

(Iba anglický, španielsky a nemecký text je autentický)

(2005/349/ES)

Dňa 10. decembra 2003 Komisia prijala rozhodnutie [K(2003) 4570, konečné znenie] vzťahujúce sa na konanie podľa článku 81 Zmluvy o založení ES a podľa článku 53 Dohody o EHP. 7. januára 2004 Komisia schválila formou písomného konania E/2/2004 [K(2004) 4] korigendum k nemeckej a španielskej verzii rozhodnutia K(2003) 4570, konečné znenie. Komisia v súlade s ustanoveniami článku 21 nariadenia 17 (1) týmto zverejňuje mená strán a hlavný obsah rozhodnutia, majúc na zreteli legitímny záujem podnikov chrániť svoje obchodné záujmy. Neutajená verzia rozhodnutia v plnom znení je k dispozícii v pôvodných jazykoch prípadu, ako i v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   ZHRNUTIE PRIESTUPKU

Adresáti a druh priestupku

(1)

Toto rozhodnutie je určené týmto podnikom a/alebo združeniam podnikov:

Akzo Nobel Chemicals International BV,

Akzo Nobel Polymer Chemicals BV,

Akzo Nobel NV,

Atofina SA,

Degussa UK Holdings Limited,

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG,

Peroxidos Organicos SA,

AC Treuhand AG.

(2)

Počnúc rokom 1971 vtedajší hlavní výrobcovia organických peroxidov [Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Polymer Chemicals BV a Luperox GmbH (spoločnosť sa stala súčasťou hlavnej nemeckej dcérskej spoločnosti Atofina SA), ďalej len Akzo a Peroxid Chemie GmbH & Co. KG] uzavreli pretrvávajúcu dohodu v rozpore s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o založení ES a článkom 53 ods. 1 Dohody o EHP, pokrývajúcu v určitom čase celé územie a/alebo v určitom čase väčšinu územia Spoločenstva a EHP, v ktorej sa dohodli na podieloch na trhu, určili ceny výrobku, dohodli sa na mechanizme zvyšovania cien, ktorý potom uplatňovali, rozdelili si zákazníkov a zaviedli mechanizmus na monitorovanie a presadzovanie svojich dohôd. Na špecifických ujednaniach v rámci celkovej dohody sa podieľala i spoločnosť Peroxidos Organicos SA (1975 – 1999). Do dohody bola zapojená i spoločnosť AC Treuhand AG (1993 – 1999).

Trvanie priestupku

(3)

Trvanie účasti

a)

Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Polymer Chemicals BV a Akzo Nobel NV od 1. januára 1971 do 31. decembra 1999;

b)

Atofina SA od 1. januára 1971 do 31. decembra 1999;

c)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG od 1. januára 1971 do 31. decembra 1999;

d)

Degussa UK Holdings Limited od 1. septembra 1992 do 31. decembra 1999;

e)

Peroxidos Organicos SA od 31. decembra 1975 do 31. decembra 1999;

f)

AC Treuhand od 28. decembra 1993 do 31. decembra 1999.

Trh organických peroxidov

(4)

Organické peroxidy sú organické molekuly s peroxidovou skupinou alebo väzbou kyslík-kyslík (-O-O-). Organické peroxidy (ďalej len „OP“) sú vysoko výbušné, a preto vážne nehody v odvetví nie sú žiadnou výnimkou. Môžu mať formu pevných látok (väčšinou jemného prášku), kvapalín alebo plazmy. OP a zmesi obsahujúce OP sa používajú ako akcelerátory, aktivátory, katalyzátory, sieťovadlá, vulkanizačné činidlá, tvrdidlá, iniciátory a urýchľovače. OP možno rozdeliť do troch hlavných oblastí „použitia“ a do siedmich „tried“.

(5)

OP majú kriticky dôležitú úlohu v odvetví plastov a v gumárskom priemysle, kde slúžia na tri hlavné oblasti použitia:

a)

polymerizácia termoplastickej živice (tzv. vysoké polyméry „HP“);

b)

vulkanizácia nenasýtenej polyesterovej termosetovej živice (tzv. nenasýtené polyméry „UP“);

c)

sieťovanie (tzv. „XL“ použitia).

(6)

Komisia dospela k záveru, že táto oblasť podnikania zemepisne pokrýva prinajmenšom rozsah celého EHP. V roku 1999, teda v poslednom roku priestupku, kartel pokrýval viac než 90 % trhu EHP s príslušným výrobkom, pričom celková hodnota tohto trhu v danom roku sa odhaduje na 250 miliónov EUR.

Fungovanie kartelu

(7)

Hlavná dohoda začala v roku 1971 pôvodne s tromi účastníkmi [Akzo, Peroxid Chemie a Atofina (v tom čase Luperox)]. Pozostávala z poddohôd pre vysoké polyméry a termosetové OP a bola tiež rozdelená podľa regionálnych kritérií. Regionálne poddohody sa týkali Francúzska (do roku 1992), Veľkej Británie (do roku 1992), Španielska (od konca roku 1975) a zvyšku Európy, pričom sa riadili hlavnými zásadami a pravidlami všeobecnej dohody. V roku 1983 bola prijatá ďalšia poddohoda pre sieťovadlá, ktorá taktiež pokrývala väčšinu európskych krajín. Tieto poddohody sa v značnej miere prelínali so všeobecnou dohodou, ako i navzájom, napr. pokiaľ išlo o obdobie, na ktoré sa vzťahovali, mechanizmus vzájomnej kontroly a kompenzácie, strán dohody, výrobkov, zákazníkov alebo zástupcov.

(8)

Hlavná dohoda zameraná na udržanie trhových podielov a koordinované zvyšovanie cien sa zakladá na písomnej „zmluve“ z roku 1971. Na účely dosiahnutia tohto cieľa nezávislá inštitúcia (AC Treuhand od roku 1993) detailne monitorovala údaje o predaji zúčastnených spoločností, spoločnosti si medzi sebou rozdeľovali zákazníkov a v prípade odchýlok od zamýšľaného trhového podielu sa uplatňovali kompenzácie alebo dochádzalo k prerozdeleniu zákazníkov. Na účely optimalizácie fungovania dohody sa uskutočňovali pravidelné stretnutia. Dohoda obsahovala množstvo poddohôd týkajúcich sa špecifických výrobkov alebo vedľajších produktov či jednotlivých regiónov. Tieto poddhody buď trvali len po istý obmedzený čas, alebo sa stali súčasťou iných poddohôd. Do španielskej poddohody bola zapojená i spoločnosť Perorsa.

(9)

AC Treuhand podľa zistení porušila článok 81 Zmluvy o založení ES a článok 53 Dohody o EHP tým, že organizovala stretnutia, robila sprostredkovateľa v prípade konfliktov, navrhovala trhové podiely a ukrývala usvedčujúce dôkazy. AC Treuhand vystupovala ako asociácia podnikov a/alebo ako podnik.

(10)

V roku 1992 došlo v rámci kartelu k sporom a koncom roka 1999 po neúspešných snahách zmluvných strán dohodnúť sa na kvótach bola jeho existencia ukončená. Niektoré poddohody sa skončili už skôr.

II.   POKUTY

Základná výška

(11)

Podľa názoru Komisie došlo zo strany spomínaných podnikov k veľmi vážnemu priestupku. Z hľadiska povahy tohto priestupku a jeho zemepisného rozsahu ho treba považovať za veľmi vážny priestupok bez ohľadu na to, či možno zmerať jeho dosah na trh, alebo nie.

Diferencovaný prístup

(12)

V rámci kategórie veľmi vážnych priestupkov škála primeraných pokút umožňuje uplatňovať diferencovaný prístup k podnikom na účely zohľadnenia skutočnej ekonomickej schopnosti vinníkov významnou mierou poškodiť hospodársku súťaž. Táto škála rovnako umožňuje stanoviť takú výšku pokuty, ktorá zaručí dostatočný odstrašujúci účinok. Spoločnosť Akzo je s trhovým podielom presahujúcim 40 % na týchto trhoch najväčším výrobcom, a preto bola zaradená do prvej kategórie. Spoločnosti Atofina a Peroxid Chemie s trhovými podielmi v rozmedzí 20 % – 25 % patria do druhej kategórie. Spoločnosť Perorsa s trhovým podielom v Európe nedosahujúcim výšku 5 % sa zaraďuje do tretej kategórie.

(13)

Spoločnosť Degussa UK Holdings (predtým Laporte plc.) je od 1. septembra 1992 materskou spoločnosťou spoločnosti Peroxid Chemie, a preto sa zaraďuje do rovnakej kategórie ako Peroxid Chemie, keďže spolu s ňou nesie spoluzodpovednosť za protiprávne aktivity spoločnosti Peroxid Chemie.

(14)

Rozdelenie zodpovednosti medzi Peroxid Chemie a Degussa UK Holdings na účely stanovenia výšky pokuty je nasledujúce: Peroxid Chemie bola členom dohody od 1. januára 1971 do 31. decembra 1999 a Degussa UK Holdings je spoločne a nerozdielne zodpovedná za obdobie, počas ktorého bola úplným vlastníkom spoločnosti Peroxid Chemie, čiže za obdobie od 1. septembra 1992 do 31. decembra 1999.

(15)

AC Treuhand sa posudzuje samostatne. Komisia uznáva, že rozhodnutie určené podniku a/alebo združeniu podnikov zohrávajúcemu v karteli úlohu tohto druhu je do istej miery novinkou. Treba to brať do úvahy pri rozhodovaní o úrovni pokút. Vzhľadom na uvedené vyššie považuje Komisia v prípade spoločnosti AC Treuhand za primeranú pokutu vo výške 1 000 EUR.

(16)

Komisia dospela k záveru, že na účely zohľadnenia veľkosti a agregátových zdrojov podnikov a zaručenia primeraných odstrašujúcich účinkov je v prípade spoločností Akzo a Atofina potrebné upraviť počiatočnú výšku pokuty.

Trvanie

(17)

Komisia konštatovala, že spoločnosti Akzo, Atofina a Peroxid Chemie porušili článok 81 ods. 1 Zmluvy o založení ES v období od 1. januára 1971 do 31. decembra 1999, spoločnosť Perorsa prinajmenšom v období od 31. decembra 1975 do 31. decembra 1999, Degussa UK Holdings od 1. septembra 1992 do 31. decembra 1999 a AC Treuhand vystupovala ako podnik a/alebo združenie podnikov v období od 28. decembra 1993 do 31. decembra 1999.

(18)

Na účely výpočtu pokuty berie Komisia do úvahy úplné mesiace, a preto bolo trvanie priestupku v prípade podnikov Akzo, Atofina a Peroxid Chemie stanovené na 29 rokov, v prípade AC Treuhand na obdobie 6 rokov, v prípade spoločnosti Degussa UK Holdings na 7 rokov a 4 mesiace a v prípade spoločnosti Perorsa na 24 rokov. V prípade Peroxid Chemie sa toto obdobie delí na dve podobdobia, a to na obdobie, keď bola spoločnosť zodpovedná sama (21 rokov a 8 mesiacov), a obdobie spoluzodpovednosti materskej spoločnosti Degussa UK Holdings (7 rokov a 4 mesiace).

(19)

Komisia dospela k názoru, že v prípade spoločností AC Treuhand, Akzo, Atofina, Degussa UK Holdings, Peroxid Chemie a Perorsa ide o priestupok dlhodobého trvania (viac než päť rokov). Vzhľadom na to bude základná výška pokút uvalených na spoločnosti Akzo a Atofina zvýšená o 245 %, základná výška pokuty uvalenej na Peroxid Chemie bude zvýšená o 207,5 %. Základná výška pokút uvalených na Peroxid Chemie/Degussa UK Holdings sa zvýši o 70 %, základná výška pokuty uvalenej na spoločnosť Perorsa bude zvýšená o 220 %. Tieto percentuálne hodnoty sú odvodené od 10 % ročného nárastu pre obdobie posledných dvadsiatich rokov priestupku (1980 – 1999) a od 5 % ročného nárastu pre časť priestupku z obdobia spred 21 až 29 rokov (1971 – 1979).

Priťažujúce okolnosti

(20)

Spoločnosť Atofina už v minulosti dostala pokutu za účasť v štyroch karteloch, Peroxid Chemie/Degussa UK Holdings dostala pokutu za účasť v jednom karteli. Opakovaný priestupok sa považuje za priťažujúcu okolnosť.

(21)

Podľa názoru Komisie by teda základná výška uvalenej pokuty mala byť v prípade spoločnosti Atofina zvýšená o 50 %, odrážajúc skutočnosť, že spoločnosť už bola v minulosti adresátom rozhodnutia Komisie v značnom počte kartelových prípadov. V prípade spoločností Degussa UK Holdings a Peroxid Chemie by mala byť základná výška uvalenej pokuty zvýšená o 50 %, odrážajúc skutočnosť, že už boli adresátmi jedného takéhoto rozhodnutia Komisie, či už priamo (Degussa UK Holdings), alebo prostredníctvom podniku, ku ktorému spoločnosť patrila (Peroxid Chemie).

Poľahčujúce okolnosti

(22)

Spoločnosť Atofina podporila tvrdenia Komisie na účely dokázania 29-ročného trvania kartelu.

(23)

V súlade s princípom férovosti sa navrhuje v prípade spoločnosti Atofina uplatniť špecifickú poľahčujúcu okolnosť „spolupráca presahujúca rozsah inštitútu zhovievavosti“. Táto poľahčujúca okolnosť spoločnosti Atofina zaručuje, že po tom, čo spolupracovala, nezaplatí vyššiu pokutu, než by platila bez spolupráce.

(24)

Na základe uvedeného Komisia považuje v prípade spoločnosti Atofina za primerané znížiť základnú výšku pokuty 94,19 milióna EUR za efektívnu spoluprácu mimo rozsahu inštitútu zhovievavosti.

Uplatňovanie limitu 10 % obratu

(25)

Celosvetový limit 10 % obratu, uvedený v článku 15 ods. 2 nariadenia 17, platí pre spoločnosti Perorsa a Peroxid Chemie.

Uplatňovanie inštitútu zhovievavosti z roku 1996

Neuvalenie pokuty alebo veľmi podstatné zníženie jej výšky („oddiel B“: zníženie o 75 % – 100 %)

(26)

Spoločnosti Akzo bude poskytnuté vyňatie z pokút, keďže táto spoločnosť bola prvým podnikom, ktorý kartel oznámil Komisii.

Podstatné zníženie pokuty („oddiel D“: zníženie v rozmedzí 10 % až 50 %)

(27)

Spoločnosti Atofina bude poskytnuté 50 % zníženie pokuty z dôvodu spolupráce na šetrení Komisie. Spomedzi spoločností, ktoré spĺňajú podmienky na podstatné zníženie pokuty, bola Atofina prvou spoločnosťou, ktorá spolupracovala s Komisiou a jej prínos pre šetrenie bol najvýznamnejší. Rovnako ako ostatné spoločnosti, ktoré s Komisiou spolupracovali, ani Atofina podstatne nespochybnila skutočnosti, na ktorých Komisia postavila svoje tvrdenia.

(28)

Spoločnosti Peroxid Chemie a Degussa UK Holdings dostanú 25 % zníženie pokuty za spoluprácu na šetrení Komisie. Nimi poskytnuté dôkazy Komisia získala neskôr a tieto spoločnosti spolupracovali v obmedzenejšej miere než Akzo a Atofina.

(29)

Perorsa, posledná zo spoločností, ktoré spolupracovali, dostane 15 % zníženie.

Platobná schopnosť

(30)

Žiadna zo spoločností nedeklarovala platobnú neschopnosť.

Rozhodnutie

1.

Uvaľujú sa tieto pokuty:

a)

Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals International BV, spoločná a nerozdielna zodpovednosť

0 EUR

b)

Atofina SA

43,47 milióna EUR

c)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG

8,83 milióna EUR

d)

Peroxid Chemie GmbH & Co. KG a Degussa UK Holdings Limited, spoločná a nerozdielna zodpovednosť

16,73 milióna EUR

e)

AC Treuhand AG

1 000 EUR

f)

Peroxidos Organicos SA

0,50 milióna EUR

2.

Menované podniky a/alebo združenia podnikov okamžite ukončia priestupky, pokiaľ tak ešte nespravili. V budúcnosti sa vyvarujú zopakovania akéhokoľvek činu alebo správania typu priestupku zisteného v tomto prípade, ako aj akéhokoľvek činu alebo správania majúceho rovnaký alebo podobný predmet či účinok.


(1)  Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1/2003 (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/48


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. mája 2004

o programe pomoci, ktorú Španielsko poskytlo podnikom na výrobu oleja z olivových výliskov – štátna pomoc C 21/02 (ex NN 14/02)

[oznámené pod číslom K(2004) 1635]

(Len španielsky text je autentický)

(2005/350/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na prvý pododsek jej článku 88 ods. 2,

po vyzvaní zúčastnených strán, aby predložili svoje pripomienky v súlade s uvedeným článkom (1), a so zreteľom na ich pripomienky,

keďže:

I.   KONANIE

(1)

Listom zo 14. decembra 2001 požiadala Komisia španielske orgány o informácie o režime pomoci poskytnutej podnikom na výrobu oleja z olivových výliskov.

(2)

Listom zo 4. januára 2002 oznámili španielske orgány Komisii program pomoci poskytnutej podnikom na výrobu oleja z olivových výliskov, ktorý je opísaný v rozhodnutí o začatí konania podľa článku 88 ods. 2 zmluvy.

(3)

Vzhľadom na to, že program pomoci bol už prijatý, prešla táto pomoc do programu neoznámenej pomoci (pomoc č. NN 14/02).

(4)

Listom z 12. marca informovala Komisia Španielsko o svojom rozhodnutí začať konanie týkajúce sa programu pomoci podľa článku 88 ods. 2 zmluvy.

(5)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  (2). Komisia vyzvala zúčastnené strany, aby k daným opatreniam predložili svoje pripomienky.

(6)

Listom z 15. apríla 2002 zaslalo Španielsko sériu pripomienok. Listom z 2. apríla 2004 zaslalo Španielsko doplňujúce informácie.

(7)

Komisia nedostala v tejto veci pripomienky zo strany zúčastnených strán.

II.   PODROBNÝ OPIS POMOCI

(8)

Označenie programu: program pomoci podnikom na výrobu oleja z olivových výliskov.

(9)

Rozpočet: maximálna výška rozpočtu je 1 202 024,21 eur.

(10)

Trvanie: jeden rok.

(11)

Príjemcovia: lisovne, rafinérie a baliarne oleja z olivových výliskov.

(12)

Cieľ opatrení: financovať prispôsobenie výrobných postupov v podnikoch novým špecifikáciám stanoveným vo vyhláške Ministerio de la Presidencia z 25. júla 2001, ktorým sa ustanovujú limity určitých polycyklických aromatických uhľovodíkov v oleji z olivových výliskov (3), a zaručiť normálnu prevádzku lisovní počas hospodárskeho roku 2001/2002.

(13)

Možný dosah opatrení: narušenie hospodárskej súťaže zvýhodnením určitých výrobcov oleja z olivových výliskov a porušenie ustanovení o spoločnom trhu.

(14)

Intenzita pomoci, náklady na subvencie, akumulácia: bonifikácia úrokov z pôžičiek a bonifikácia ručenia za tieto pôžičky. Výška pôžičky sa mení podľa jednotlivých príjemcov.

(15)

Ďalej sú opísané dôvody, ktoré motivovali začatie konania.

(16)

Nariadenie ministerstva poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a výživy (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) zo 14. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje línia pomoci lisovniam, rafinériám a baliarňam oleja z olivových výliskov (4), ustanovuje pôžičky v celkovej maximálnej výške 5 000 miliónov pesiet (30 050 000 eur), s bonifikáciou úrokov Ministerstvom poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a výživy (ďalej len „M.A.P.A.“), ktoré je tiež oprávnené stanoviť bonifikáciu ručenia za dané pôžičky.

(17)

Pôžičky sú určené na financovanie prispôsobenia výrobných postupov novým špecifikáciám stanoveným vo vyhláške Ministerio de la Presidencia z 25. júla 2001 a na zabezpečenie normálnej prevádzky lisovní počas hospodárskeho roku 2001/2002.

(18)

Jednotná maximálna výška pôžičky pre príjemcu bude stanovená v súlade s ustanoveniami o uznávaní nároku, a to prostredníctvom M.A.P.A., resp. jeho Agentúry pre olivový olej (Agencia para el Aceite de Oliva). Zohľadní sa pritom preukázaný objem zásob oleja vo všetkých fázach výrobného postupu v každom podniku k 3. júlu 2001, objem oleja odovzdaného baliarňam na komerčnú distribúciu od tohto dátumu až do nadobudnutia účinnosti vyhlášky M.A.P.A. zo 14. novembra 2001 a pri výške ceny maximálne 125 pesiet (0,761266 eur) za jeden kilogram zásob.

(19)

Príjemcovia pomoci musia prispôsobiť alebo aspoň začať s prispôsobovaním svojich výrobných postupov novým špecifikáciám pred prvou splatnosťou úrokov a objem produkcie v hospodárskom roku 2001/2002 by mal byť rovnaký ako v troch predchádzajúcich hospodárskych rokoch.

(20)

Maximálna výška pôžičiek pre jednotlivé odvetvia predstavuje:

pre lisovne: 22 537 953,91 eur,

pre rafinérie: 4 507 590,78 eur,

pre baliarne: 3 005 060,52 eur.

(21)

Inštitút verejných úverov (Instituto de Crédito Oficial - ICO) spolu s finančnými inštitúciami ponúka širokú škálu pôžičiek za týchto podmienok:

doba pôžičky je jeden rok,

úroková sadzba je referenčnou sadzbou ICO, ktorá sa uplatňuje na činnosť na jeden rok v platnosti od chvíle udelenia pôžičky,

hranica zisku finančných inštitúcii predstavuje 0,75 percent,

riziko z týchto pôžičiek budú znášať finančné inštitúcie,

bonifikácia M.A.P.A. predstavuje tri percentá; príjemcovia musia platiť minimálne 1,5 %.

(22)

M.A.P.A. môže tiež stanoviť bonifikácie pre záruky, ktoré udelí Štátna spoločnosť pre poľnohospodárske kaucie (Sociedad Estatal de Caución Agraria), ak to bude potrebné na získanie pôžičky. Čiastka bonifikácie pre záruky je určená na zaplatenie nákladov na správu a to čiastkou, ktorá nesmie prekročiť 1 % z ešte nezaplatenej zaručenej pôžičky.

(23)

Pri začatí konania Komisia zohľadnila dôvody, ktoré sú ďalej vysvetlené.

(24)

Bonifikácia úrokov pôžičiek predstavuje pomoc, ktorú štát poskytol lisovniam, rafinériám a baliarňam oleja z olivových výliskov. Okrem toho budú tieto podniky zvýhodnené ďalšou pomocou udelenou štátom vo forme bonifikácie časti nákladov na správu záruk týchto bonifikovaných pôžičiek.

(25)

Pôžičky sú určené na financovanie prispôsobenia výrobných postupov podnikov na nové normy a špecifikácie ustanovené vo vyhláške Ministerio de la Presidencia z 25. júla 2001. Čiastka bonifikovaných pôžičiek a čiastka pomoci napriek tomu nie je začlenená do nákladov na prispôsobenie výrobných postupov. Jednotná maximálna výška pôžičky pre príjemcu bude v skutočnosti stanovená v súlade s ustanoveniami o uznávaní nároku vydanými M.A.P.A., a to prostredníctvom Agentúry pre olivový olej, pričom sa vychádza z objemu preukázaných zásob oleja vo všetkých fázach výrobného postupu pre každý podnik k 3. júlu 2001 a z objemu zodpovedajúcemu oleju odovzdanému baliarňam na komerčnú distribúciu. V tejto fáze Komisia nemala k dispozícii informácie, že táto pomoc súvisela s investíciami do nákladov na subvenciu uvádzaných v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci v poľnohospodárskom odvetví (5).

(26)

Na základe informácií, ktoré boli k dispozícii, Komisia skonštatovala, že pomoci udelené vo forme bonifikácie úrokov z pôžičiek a vo forme bonifikácie časti nákladov týkajúcich sa záruk sú štátnou pomocou určenou na zlepšenie finančnej situácie výrobcov, avšak bez výraznejšieho účinku na rozvoj odvetvia (bod 3.5 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v poľnohospodárskom odvetví). Pomoc poskytnutá v tejto fáze by bola považovaná za nezlučiteľnú so spoločným trhom. Táto pomoc nemá dlhodobý účinok na rozvoj odvetvia a jej okamžitý účinok sa postupne znižuje (pozri rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 8. júna 1995 vo veci T-459/93, Siemens S.A. vs Komisia  (6). Táto pomoci zlepšuje výrobné a odbytové možnosti produktov dotknutých prevádzkovateľov vo vzťahu k ostatným prevádzkovateľom (na území štátu a v iných členských štátoch), ktorým nie je poskytovaná porovnateľná pomoc.

(27)

Okrem toho sa táto pomoc poskytnutá lisovniam, rafinériám a baliarňam oleja z olivových výliskov dotýka produktu – olivového oleja, ktorý ako taký podlieha spoločnej organizácii trhu v súlade s nariadením Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o vytvorení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi (7), a obmedzuje sa intervencia členských štátov v tejto organizácii, keďže ide o výlučnú právomoc Spoločenstva. Ustálená judikatúra Súdneho dvora (pozri, okrem iného, rozsudok z 26. júna 1979 vo veci 177/78 – Pigs and Bacon Commission vs McCarren and Company Limited  (8) stanovuje, že spoločné organizácie trhu sa musia považovať za kompletné a dostatočné systémy, ktoré vylučujú, aby členské štáty prijímali opatrenia proti nim alebo im škodiace. Preto sa v tejto fáze zdalo, že túto pomoc je potrebné považovať za porušenie spoločných organizácií trhu a teda aj pravidiel Spoločenstva.

(28)

Vzhľadom na to Komisia vo fáze začatia konania zastávala názor, že analyzovanú pomoc je potrebné považovať za pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom a že nebude možné, aby spadala pod niektorú z výnimiek ustanovených v článku 87 ods. 3 zmluvy, a preto rozhodla začať v tejto veci konanie ustanovené v článku 88 ods. 2 zmluvy.

III.   PRIPOMIENKY ŠPANIELSKA

(29)

Listom z 15. apríla 2002 argumentovalo Španielsko takto.

(30)

Španielska vláda sa prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva a spotreby (Ministerio de Sanidad y Consumo) rozhodla 3. júla 2001 stiahnuť z trhu všetky dodávky oleja z olivových výliskov, ktoré v danom momente existovali v rôznych článkoch poľnohospodárskeho a potravinového reťazca.

(31)

Rozhodnutie stiahnuť z trhu a zakázať predaj olivového oleja spotrebiteľom sa uskutočnilo jedine a výlučne s cieľom chrániť záujmy spotrebiteľov, a to v súvislosti s kontrolami vykonanými subjektami poverenými dohľadom nad dodržiavaním hygienických noriem, ktoré odhalili, že prinajmenšom jedna dodávka olivového oleja z výliskov nachádzajúca sa na trhu obsahovala určité zložky zo skupiny aromatických polycyklických uhľovodíkov v koncentráciách ohrozujúcich spotrebiteľov.

(32)

V dôsledku toho Španielska vláda prostredníctvom Ministerio de la Presidencia vydala vyhlášku z 25. júla 2001, ktorým sa ustanovujú limity určitých polycyklických aromatických uhľovodíkov v uvedených olejoch a ktorým sa ustanovuje normalizačný pracovný postup, ktorý je potrebné pri výrobe oleja z olivových výliskov dodržiavať.

(33)

Odhad zásob oleja z olivových výliskov, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie, bol vyčíslený na 30 000 ton umiestnených v 56 lisovniach pôsobiacich v Španielsku, 12 000 ton uskladnených v 7 rafinériách a ďalších 8 000 ton sa nachádzalo v 150 baliarňach so sídlom v Španielsku.

(34)

M.A.P.A. si uvedomovalo, čo by pre toto odvetvie znamenalo stiahnutie 50 000 ton olivového oleja z trhu v strede hospodárskeho roku, pretože odhad úrody v tomto roku mal prevýšiť milión ton. Objem získaného oleja z olivových výliskov by sa pohyboval okolo 80 000 ton. To znamená, že na začiatku roku 2002 by existovalo asi 130 000 ton oleja z výliskov, ktoré by mali len slabé vyhliadky na uvedenie na trh.

(35)

Odberom vedľajších produktov, ako sú olivové výlisky a ich zmesi s olivovou šťavou, ktoré vznikajú v procese výroby oleja v olejárňach, sú v Španielsku poverené lisovne a je málo pravdepodobné, že by v tejto krízovej situácii lisovne zabezpečili prepravu olivových výliskov a ich zmesí s olivovou šťavou z olejární do vlastných prevádzok na účel získania oleja z olivových výliskov. Mohlo by tak dôjsť k ekologickým katastrofám nevyčísliteľných rozmerov, pretože olejárne nie sú uspôsobené na skladovanie vedľajších produktov a ani na ich dekontamináciu.

(36)

Odberom vedľajších produktov z olejární riešia lisovne oleja z olivových výliskov komplexne ekologické problémy vznikajúce v procese výroby olivového oleja. Reťazec lisovanie – rafinácia – balenie – distribúcia oleja z olivových výliskov má preto rozhodujúci význam pre ekonomickú aktivitu odvetvia (10 % konečnej poľnohospodárskej produkcie Španielska).

(37)

Narušenie potravinového reťazca olivového oleja s následným ochromením odvetvia by znemožnilo financovanie nového hospodárskeho roku, pretože by sa nemohli dodržať platobné záväzky vyplývajúce z financovania predchádzajúceho hospodárskeho roku, čo by zapríčinilo neochotu finančných inštitúcií financovať nový hospodársky rok.

(38)

Cieľom vlády bolo prispieť k tomu, aby dotknuté strany, ktoré v dôsledku vyhlásenia sanitárnej pohotovosti nebudú môcť počítať z príjmami z obvyklého predaja, mohli uhradiť splátky z predchádzajúceho hospodárskeho roku a odstrániť zadĺženosť voči úverovým inštitúciám ešte pred novým hospodárskym rokom, a zabezpečiť výrobné postupy, ktoré poskytnú úplnú sanitárnu bezpečnosť a obnovia dôveru spotrebiteľov.

(39)

Bola to mimoriadna situácia vyvolaná narušením trhu, ktoré nariadila španielska administratíva z dôvodov potravinovej bezpečnosti, a to aj napriek tomu, že ani právne predpisy Spoločenstva a ani španielske právne predpisy nestanovovali maximálnu hranicu prítomnosti zisťovaných látok. Pre takú mimoriadnu udalosť, akou je narušenie trhu, ktoré by mohlo mať veľmi vážne následky pre celé španielske odvetvie oleja, je to len zmierňujúce opatrenie nepodstatného významu.

(40)

Táto pomoc je poskytovaná v rámci záväzkov, ktoré príjemcovia prijali. Prvou požiadavkou je začať s prispôsobením výrobných postupov, aby boli v súlade s novými španielskymi právnymi predpismi, ktoré sa týkajú limitov prítomnosti určitých polycyklických aromatických uhľovodíkov v oleji z olivových výliskov a na ktoré sa doteraz nevzťahovali právne predpisy Spoločenstva ani španielske právne predpisy. Ďalšou podmienkou je záväzok príjemcov dosiahnuť v hospodárskom roku 2001/2002 produkciu zodpovedajúcu produkcii dosiahnutej v predchádzajúcich troch hospodárskych rokoch. Takýmto spôsobom sa zaručí rozvoj odvetvia olivových výliskov a likvidácia znečisťujúceho odpadu.

(41)

Cieľom tejto pomoci nie je len zlepšenie finančnej situácie výrobcov bez prínosu k rozvoju odvetvia. Táto pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom, pretože stimuluje príjemcov k plneniu požadovaných podmienok. Okrem toho je nepresné tvrdenie, že pri uvažovaní o poskytnutí pomoci sa vychádza len z ceny, množstva, jednotky produkcie alebo spôsobu výroby. Pri určovaní výšky pôžičky sa vychádza nielen z kvantitatívnych predpokladov, ale aj zo série požiadaviek povinného plnenia.

(42)

Oznámenie Komisie o štátnej pomoci vo forme krátkodobých pôžičiek s bonifikáciou úrokov v poľnohospodárskom odvetví („vládne úvery“) (9) uznáva, že poľnohospodárstvo Spoločenstva sa v porovnaní s ostatnými odvetviami nachádza v nepriaznivej situácii, a to z pohľadu potreby získania krátkodobých pôžičiek a ako aj schopnosti ich financovania. Tieto pôžičky nesmú byť použité na poskytnutie selektívnej pomoci určitým odvetviam alebo hospodárskym prevádzkovateľom pôsobiacim v poľnohospodárstve z motívov, ktoré by sa výhradne nevzťahovali na tieto problémy. Napriek tomu štátnu pomoc takýchto úverov je možné vylúčiť, a to podľa uváženia zainteresovaného členského štátu, ak je určená na ďalšie aktivity alebo pre hospodárskych prevádzkovateľov, ktoré nemajú výraznejšie ťažkosti pri získavaní krátkodobých pôžičiek.

(43)

Na záver Španielsko zastáva názor:

že ide o mimoriadnu udalosť, na ktorú sa môže uplatniť zlučiteľnosť stanovená v článku 87 ods. 2 písm. b) zmluvy,

že pomoc je určená na zmiernenie následkov narušenia trhu v dôsledku vyhlásenia sanitárnej pohotovosti; nie je zameraná na získanie zvýhodneného postavenie príjemcov na trhu, ale na zachovanie výrobnej činnosti nevyhnutnej na zabezpečenie stability v reťazci procesu výroby oleja,

že pomoc stimuluje jej príjemcov k plneniu podmienok, čo prispieva k rozvoju odvetvia, a preto je tiež možné uplatňovať článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy,

že neposkytnutie krátkodobej pomoci by narušilo normálny chod výroby olivového oleja, s následným ochromením reťazca olivového oleja, čím by sa výrazne narušili podmienky vzájomnej výmeny a vznikli by nenapraviteľné škody na životnom prostredí, čo je proti spoločnému záujmu,

že dotknuté odvetvie z dôvodu tejto mimoriadnej situácie, následkom ktorej trh zaznamenal škody v dôsledku straty dôvery spotrebiteľa, stratila taktiež dôveru bankových inštitúcií v jeho schopnosti splácať úvery na financovanie hospodárskych rokov a vyžiadalo si pomoc zo strany administratívy na účel zjednodušenia potrebného financovania.

(44)

Listom z 2. apríla 2004 Španielsko zaslalo doplňujúce informácie. Podľa týchto informácií si narušenie trhu vyhlásením sanitárnej pohotovosti a prijatie nových predpisov verejnými orgánmi vyžiadalo stiahnutie oleja z olivových výliskov z trhu. Začalo sa jeho odovzdávanie baliarňam na opätovné rafinovanie, zníženie obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov a na opätovné balenie a označenie na účel uvedenia na trh.

(45)

Odhad zásob oleja z olivových výliskov, ktoré boli dotknuté štátnym opatrením, bol 50 000 ton. Keďže maximálna výška rozpočtu je 1 202 024,21 eur, na tonu pripadá pomoc vo výške 24 eur. Keďže cena jednej tony oleja z olivových výliskov je 600 eur, čiastka pomoci predstavuje 4 % ceny oleja.

(46)

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti so stiahnutím oleja z trhu, jeho odbalenia, opätovného spracovania a balenia na odbyt, boli značné a spôsobili podnikom daného odvetvia veľké škody. Tieto náklady výrazne prevyšujú čiastku, ktorú tvorí poskytnutá pomoc.

IV.   ZHODNOTENIE POMOCI

(47)

Bonifikácia úrokovej sadzby pôžičiek predstavuje štátnu pomoc lisovniam, rafinériám a baliarňam oleja z olivových výliskov. Okrem toho bude niektorým podnikom poskytnutá štátna pomoc vo forme bonifikácie časti výdavkov spojených so správou záruk na tieto bonifikované pôžičky. Komisia preto zastáva názor, že tieto opatrenia je potrebné považovať za selektívnu pomoc poskytnutú štátom.

(48)

Články 87 a 88 zmluvy sa vzťahujú na všetky poľnohospodárske produkty uvedené v prílohe I, ktoré podliehajú spoločnej organizácii trhu. Lisovne, rafinérie a baliarne oleja z olivových výliskov súvisia s produktom - olivovým olejom, ktorý podlieha spoločnej organizácii trhu. Články 87 a 88 sa preto môžu vzťahovať na túto pomoc.

(49)

V súlade s článkom 87 ods. 1 je pomoc poskytnutá štátom alebo prostredníctvom štátnych fondov nezlučiteľná so spoločným trhom, a to v prípade, ak ovplyvní obchodnú výmenu medzi členskými štátmi, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý narušuje alebo by mohol narušiť hospodársku súťaž zvýhodnením určitých podnikov alebo produkcií.

(50)

V tomto prípade poskytuje pomoc jej príjemcom výhodu, ktorá znižuje náklady, ktoré by sa obvykle začlenili do ich rozpočtu. Pomoc poskytuje štát alebo sa čerpá zo štátnych zdrojov. Je špecifická alebo selektívna v tom zmysle, že zvýhodňuje určité podniky alebo produkcie, a to konkrétne lisovne, rafinérie a baliarne oleja z olivových výliskov.

(51)

Aby pomoc mohla patriť do pôsobnosti článku 87 ods. 1, musí sa vzťahovať nielen na hospodársku súťaž, ale aj na obchod medzi členskými štátmi. Toto kritérium vyžaduje, aby bol príjemca ekonomicky aktívny. V súlade s ustálenou judikatúrou vzťahujúcou sa na toto ustanovenie sa za obchodnú výmenu považuje tá, pri ktorej prijímajúci podnik vykazuje ekonomickú činnosť s úmyslom vzájomnej obchodnej výmeny medzi členskými štátmi. Keďže poskytnutá pomoc posilní postavenie podniku na trhu Spoločenstva v porovnaní s inými konkurenčnými podnikmi, je možné tvrdiť, že vzájomná obchodná výmena je dotknutá.

(52)

V tomto prípade príjemcovia vykazujú ekonomickú činnosť, a to lisovanie, rafináciu a balenie oleja z olivových výliskov, ktorý je predmetom vzájomnej obchodnej výmeny medzi členskými štátmi. Dodávky oleja z olivových výliskov zo Španielska do Spoločenstva v roku 2000 predstavovali hodnotu 7 160 250 eur, pričom príjmy z nich boli 2 941 310 eur (10).

(53)

Podniky, ktorým bola poskytnutá pomoc, pôsobia v odvetví výrazne vystavenom hospodárskej súťaži. Je nevyhnutné poukázať na to, že v odvetví olivového oleja existuje intenzívna hospodárska súťaž medzi výrobcami z jednotlivých členských štátov, ktorých výrobky sú predmetom vzájomnej obchodnej výmeny vo vnútri Spoločenstva. Španielski výrobcovia sú plnohodnotnou súčasťou tejto hospodárskej súťaže a dodávajú zásadné objemy poľnohospodárskych produktov do iných členských štátov.

(54)

Táto pomoc tak môže ovplyvniť vzájomnú obchodnú výmenu olivového oleja medzi členskými štátmi, a to za predpokladu, že zvýhodní prevádzkovateľov pôsobiacich v jednom členskom štáte v neprospech prevádzkovateľov pôsobiacich v ostatných členských štátoch. Skúmané opatrenia majú priamy a bezprostredný vplyv na výrobné náklady oleja z olivových výliskov v Španielsku. Následne predstavujú ekonomické zvýhodnenie v porovnaní s podnikmi v ostatných členských štátoch, ktoré nemajú prístup k porovnateľnej pomoci. Pomoc takýmto spôsobom narúša alebo môže narušiť hospodársku súťaž.

(55)

Na základe uvedeného je potrebné považovať posudzovanú pomoc za štátnu pomoc spĺňajúcu kritériá článku 87 ods. 1. Napriek tomu zásada nezlučiteľnosti ustanovená v článku 87 ods. 1 povoľuje výnimky.

(56)

Článok 87 ods. 2 písm. b) ustanovuje, že za pomoc zlučiteľnú so spoločným trhom sa považuje pomoc určená na odstránenie škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inými udalosťami mimoriadneho charakteru. Španielsko zdôvodnilo túto pomoc odvolaním sa na skutočnosť, že bola určená na odstránenie škôd spôsobených udalosťou mimoriadneho charakteru.

(57)

Podľa Španielska ide o mimoriadnu udalosť, ktorá je dôsledkom narušenia trhu nariadeného španielskou administratívou z dôvodov potravinovej bezpečnosti, na ktorú je možné uplatniť zlučiteľnosť ustanovenú v článku 87 ods. 2 písm. b).

(58)

Čo sa týka výnimiek zo všeobecnej zásady nezlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom, ustanovenej v článku 87 ods. 1, Komisia zastáva názor, že je potrebné striktne interpretovať pojem „udalosti mimoriadneho charakteru“, ktorý je obsiahnutý v článku 87 ods. 2 písm. b). Doteraz Komisia akceptovala ako udalosti mimoriadneho charakteru vojny, vnútorné nepokoje alebo štrajky, a s výhradami a podľa účinku, aj vážne jadrové a priemyselné nehody alebo požiare, ktoré zapríčinili veľké straty. Vzhľadom na to, že nie je ľahké robiť prognózy v danej oblasti, Komisia určuje, či je táto pomoc zlučiteľná na základe osobitnej analýzy v každom prípade a vzhľadom na svoju prax v danom odvetví v predchádzajúcich obdobiach (bod 11.2.1 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci pre poľnohospodárske odvetvie).

(59)

Podľa španielskych orgánov je v tomto prípade motívom udelenia pomoci narušenie trhu oleja z olivových výliskov nariadené španielskou administratívou z dôvodu potravinovej bezpečnosti po intervencii verejných orgánov. Napriek tomu Španielsko nepreukázalo, že by narušenie trhu vyvolalo udalosť mimoriadneho charakteru v zmysle článku 87 ods. 2 písm. b) zmluvy.

(60)

Z tohto dôvodu táto pomoc nemôže využívať výhody výnimky podľa článku 87 ods. 2 písm. b) ako pomoc určená na odstránenie škôd spôsobených udalosťou mimoriadneho charakteru.

(61)

Výnimky ustanovené v článku 87 ods. 3 je možné udeliť, len ak Komisia rozhodne, že pomoc je potrebná pre realizáciu niektorého zo stanovených cieľov. Poskytnutie výnimky pomoci, ktorá nespĺňa túto podmienku, by predstavovalo neopodstatnené narušenie vzájomnej obchodnej výmeny medzi členskými štátmi ako aj hospodárskej súťaže proti záujmom Spoločenstva, čo by predpokladalo povolenie neoprávnených výhod pre prevádzkovateľov v určitých členských štátov.

(62)

Komisia zastáva názor, že skúmaná pomoc nebola poskytnutá ako regionálna pomoc určená na realizáciu nových investícií alebo na vytvorenie pracovných miest, ani na horizontálnu kompenzáciu škôd v oblasti infraštruktúry pre skupinu výrobcov v regióne, ale ako pomoc poľnohospodárskemu odvetviu. Ide preto o pomoc výlučne odvetvového charakteru, ktorú je potrebné posudzovať v súlade s ustanoveniami článku 87 ods. 3 písm. c).

(63)

V zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) je možné považovať za pomoci zlučiteľné so spoločným trhom tie pomoci, ktoré sú určené na podporu rozvoja určitých aktivít alebo určitej ekonomickej oblasti, ak tieto neporušujú podmienky vzájomnej obchodnej výmeny proti spoločným záujmom.

(64)

Prispôsobenie výrobných postupov podnikov novým normám a špecifikáciám stanoveným vo vyhláške Ministerio de la Presidencia z 25. júla 2001 je jednou z podmienok pre príjemcov tejto pomoci. Napriek tomu ani čiastka bonifikovaných pôžičiek a ani čiastka pomoci nie sú začlenené do nákladov na prispôsobenie výrobných postupov. Jednotná maximálna výška pôžičky pre príjemcu bude naozaj stanovená v súlade s ustanoveniami o uznávaní nároku vydanými M.A.P.A., prostredníctvom Agentúry pre olivový olej, ktorá vychádza z preukázaného objemu zásob oleja vo všetkých fázach výrobného postupu každého podniku k 3. júlu 2001 a z objemu oleja odovzdaného baliarňam na odbyt. Španielske orgány neposkytli informácie, ktoré by zdôvodnili začlenenie tejto pomoci do nákladov súvisiacich so subvencovanými výdajmi uvedenými v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci pre poľnohospodárske odvetvie. Okrem toho aj za predpokladu, že by táto pomoc bola začlenená do týchto nákladov, Španielsko neposkytlo žiadne informácie, ktoré by umožnili overiť, či táto pomoc spĺňa podmienky ustanovené v týchto usmerneniach.

(65)

Vo svojich pripomienkach sa Španielsko odvoláva na oznámenie Komisie o štátnej pomoci vo forme krátkodobých pôžičiek s bonifikáciou úrokov pre odvetvie poľnohospodárstva („vládne úvery“), ale ani v tomto prípade nepredložilo žiadne informácie, ktoré by preukázali, že táto pomoc spĺňa podmienky stanovené v tomto oznámení.

(66)

Túto pomoc je potrebné v nediskriminačnej forme navrhnúť všetkým hospodárskym prevádzkovateľom v poľnohospodárskom odvetví. Ak sa vylúčia určité aktivity alebo prevádzkovatelia, členský štát musí preukázať, že všetky prípady výluky sú opodstatnené. Španielsko v tejto veci neposkytlo žiadne informácie. Pomoc je nutné obmedziť na čiastku nevyhnutnú na kompenzáciu škôd, ktorá musí byť kvantifikovaná členským štátom. Španielsko v tejto veci neposkytlo žiadne informácie. Táto pomoc preto nespĺňa podmienky stanovené v tomto oznámení.

(67)

Vo svojom liste z 2. apríla 2004 Španielsko vysvetlilo, že narušenie trhu vyhlásením sanitárnej pohotovosti bolo z dôvodov potravinovej bezpečnosti nariadené španielskou administratívou 3. júla 2001. Výrobcovia boli nútení stiahnuť z trhu olej z olivových výliskov a zabezpečiť jeho opätovnú rafináciu na účel zníženia obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov a opätovné balenie a označenie, aby ho bolo možné uviesť na trh.

(68)

Náklady podnikov pôsobiacich v tomto odvetví a zabezpečujúcich stiahnutie oleja z predaja, jeho odbalenie, rafináciu, opätovné balenie a označenie s následným uvedením na trh výrazne prevýšili objem poskytnutej pomoci.

(69)

Vyhlásenie sanitárnej pohotovosti bolo deklarované po tom, ako bola analýzou viacerých kontrol zistená prítomnosť benzopyrénu v polycyklických aromatických uhľovodíkoch, ktorý je Svetovou zdravotníckou organizáciou označený za karcinogénnu látku. Z dôvodu neexistencie osobitných právnych predpisov v danej oblasti Ministerio de la Presidencia schválilo vyhlášku, v ktorom boli stanovené hranice určitých polycyklických aromatických uhľovodíkov v oleji z olivových výliskov.

(70)

Vo všeobecnosti zastáva Komisia názor, že za dodržiavanie požiadaviek na kvalitu a bezpečnosť oleja ustanovených v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisoch nesú zodpovednosť dotknuté podniky. Škody spôsobené v dôsledku potreby opätovnej rafinácie oleja z olivových výliskov z dôvodu jeho opätovnému uvedeniu na trh z dôvodu nedodržania platných právnych predpisov predstavuje podnikateľské riziko, ktoré znášajú podniky dotknutého odvetvia. Komisia by preto nemohla zastávať názor, že financovanie pomoci určenej na kompenzáciu takýchto škôd by sa realizovalo v medziach spoločného záujmu.

(71)

Napriek tomu v tomto prípade Komisia zohľadnila skutočnosť, že až do júla 2001 nebola v právnych predpisoch Spoločenstva ani vnútroštátnych právnych predpisoch stanovená hranica pre určité polycyklické aromatické uhľovodíky v oleji z olivových výliskov. V tom období sa kontrola prítomnosti polycyklických aromatických uhľovodíkov neuskutočňovala rutinne ako súčasť bežných kontrol používaných v dotknutom odvetví. Škody spôsobené stiahnutím oleja z trhu, jeho odbalením, opätovnou rafináciou, balením, označením a následným uvedením na trh postihli väčšinu podnikov daného odvetvia, a preto v tomto prípade vzniknuté škody presahujú bežný rámec podnikateľského rizika.

(72)

Je možné urobiť analógiu s bodom 11.4 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci pre poľnohospodárske odvetvie. V súlade s týmto bodom Komisia povoľuje pomoc až do výšky 100 % reálnych výdajov na boj proti ochoreniam zvierat a rastlín a ako súčasť príslušného programu zavedeného na úrovni Spoločenstva, na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, zameraného na prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu ochorení. Z tohto dôvodu je nevyhnutná existencia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré by zabezpečili účasť štátnych orgánov príslušných v boji proti ochoreniam. Predmetom pomocných opatrení môžu byť ochorenia, v ktorých sú oprávnené verejné orgány, a nie opatrenia, ktoré opodstatnene môžu na seba prevziať samotní poľnohospodári. Cieľom pomoci môže byť prevencia, náhrada škôd, prípadne ich kombinácia. V tomto prípade v čase vzniku problému neexistovali žiadne vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia Spoločenstva, a preto urýchlené prijatie predpisov v júli 2001, ktoré stanovili hranicu pre určité polycyklické aromatické uhľovodíky v oleji z olivových výliskov, jasne ukázalo, že verejnosť tento problém znepokojuje.

(73)

V tomto kontexte Komisia na základe článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy povolila pomoc na likvidáciu krmiva pre zvieratá, ktoré bolo kontaminované dioxínom (pomoc č. NN 105/1998). Táto pomoc sa vzťahovala na dopravné náklady a náklady súvisiace s likvidáciou kontaminovaných citrusových zvitkov a krmiva pre zvieratá, pričom boli zohľadnené dopady na životné prostredie a zdravie. Až do tohto obdobia nebola v právnych predpisoch Spoločenstva stanovená horná hranica prítomnosti dioxínu v materiáloch používaných pri príprave krmiva pre zvieratá.

(74)

Na základe uvedeného Komisia usúdila, že táto pomoc napomáha rozvoju ekonomických aktivít v odvetví oleja z olivových výliskov. Komisia zastáva názor, že poskytnutie pomoci nenarušuje vzájomnú obchodnú výmenu proti spoločným záujmom, vždy, ak škody, ktoré podnikom odvetvia vznikli následkom stiahnutia oleja z olivových výliskov z trhu a ich odoslaním do baliarní na opätovnú rafináciu na účel zníženia polycyklických aromatických uhľovodíkov v ich obsahu a opätovnému baleniu a označeniu na účel uvedenia na trh, prevyšujú výšku poskytnutej pomoci.

V.   ZÁVER

(75)

Komisia dospela k záveru, že Španielsko poskytlo pomoc protizákonne a porušilo tak ustanovenia článku 88 ods. 3 zmluvy. Jej poskytnutie nebolo protizákonné, pretože sa uskutočnilo predtým, ako sa Komisia vyslovila o jej zlučiteľnosti so spoločným trhom. Napriek tomu je však táto pomoc zlučiteľná so spoločným trhom a môže využívať výhody výnimky podľa článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy ako opatrenie určené na rozvoj daného odvetvia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc udelená Španielskom v prospech lisovní, rafinérií a baliarní oleja z olivových výliskov vo forme bonifikácie úrokov z pôžičiek a nákladov na správu krytia, uvedená vo vyhláške Ministerstva poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a výživy zo 14. novembra 2001, ktorým sa stanovuje séria pomoci lisovniam, rafinériám a baliarňam oleja z olivových výliskov, je zlučiteľná so spoločným trhom.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 7. mája 2004

Za Komisiu

Franz FISCHLER

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES C 93, 18.4.2002, s. 2.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(3)  B.O.E. (Úradný vestník v Španielsku) č. 178, 26.7.2001, s. 27397.

(4)  B.O.E. (Úradný vestník v Španielsku) č. 278, 20.11.2001, s. 42443.

(5)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2.

(6)  Zb. 1995, s. II-1675.

(7)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(8)  Zb. 1979, s. 2161.

(9)  Ú. v. ES C 44, 16.2.1996, s. 2.

(10)  Zdroj: Eurostat.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. októbra 2004

o programe pomoci Španielskeho kráľovstva v prospech leteckej spoločnosti Intermediación Aérea SL

[oznámené pod číslom K(2004) 3938]

(Iba španielsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/351/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po výzve, aby príslušné strany predložili svoje pripomienky v súlade s uvedenými článkami (1) a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Komisia bola listom z 11. apríla 2002, ktorý bol zaregistrovaný pod číslom NN/110/02, informovaná, že Španielske kráľovstvo poskytlo pomoc leteckej spoločnosti Intermediación Aérea SL (ďalej len „Intermed“) na zabezpečenie služieb leteckej prepravy na spojení Gérona–Madrid–Gérona. Listom z 23. mája 2002 požiadala Komisia španielske orgány o všetky závažné informácie. Španielske orgány odpovedali listom z 1. júla 2002, ktorý bol zaregistrovaný 5. júla 2002.

(2)

Listom z 13. decembra 2002 Komisia informovala Španielske kráľovstvo o svojom rozhodnutí začať postup stanovený v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES na preskúmanie danej pomoci.

(3)

Rozhodnutie Komisie začať postup bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky týkajúce sa danej pomoci.

(4)

Listom z 9. januára 2003, ktorý zaslalo Stále zastúpenie Španielska pri Európskej únii, španielske orgány požiadali o dodatočnú lehotu na odpoveď na list z 13. decembra 2003. Komisia listom z 20. januára 2003 stanovila dodatočnú lehotu na 15 pracovných dní.

(5)

Španielske orgány zaslali svoje pripomienky listom z 18. marca 2003, ktorý bol zaregistrovaný na generálnom sekretariáte Komisie 19. marca 2003.

(6)

Komisia prijala pripomienky zainteresovaných strán. Komisia tieto pripomienky zaslala Španielskemu kráľovstvu v listoch z 13. marca 2003 a z 2. apríla 2003, čím Komisia poskytla Španielsku možnosť vyjadriť sa k daným pripomienkam. Komisia prijala pripomienky Španielskeho kráľovstva v liste zo 7. mája 2003.

II.   PODROBNÝ OPIS POMOCI

(7)

Podľa informácií Komisie sú opatrenia španielskych orgánov stanovené v zmluve o leteckom spojení medzi mestami Gérona a Madrid, ktorá bola uzavretá 26. marca 2002 medzi la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Gérona, Obchodnou a priemyselnou komorou mesta Gérona a predstaviteľom spoločnosti Intermed (ďalej len „zmluva“).

(8)

Cieľom pomoci je podporiť rozvoj konkurencieschopnej a kvalitnej leteckej dopravy na spojení Gérona–Madrid–Gérona využitím lietadiel, ktoré spĺňajú požiadavky pohodlia a spoľahlivosti, ako aj dosiahnuť na danej linke primeraný zisk.

(9)

Keďže medzi mestami Gérona a Madrid nie je pravidelné spojenie a žiaden letecký prepravca takúto službu neponúka, autonómna vláda Katalánska sa v mesiacoch júl – november 2001 jednotlivo obrátila listom na viacerých vnútroštátnych prepravcov, ako aj na prepravcov ostatných členských štátov Spoločenstva (Aerolíneas de Baleares (AeBal), Spanair S.A. (Spanair), Air Europa Líneas Aéreas (Air Europa), KLM UK Limited, Intermed, Air Catalunya S.A. (Air Catalunya), Ibertrans Aérea S.A. (Ibertrans) a Navegación y Servicios Canarios S.A. (Naysa), aby upozornila na svoj zámer podporiť vytvorenie uvedeného leteckého spojenia a vyzvala uvedené spoločnosti predložiť ponuku, prípadne zaistiť uvedené spojenie.

(10)

Orgány autonómnej vlády Katalánska pri ukončení tohto postupu konštatovali, že jediný letecký prepravca, ktorý preukázal dostatočnú disponibilitu a kapacitu na zaistenie tohto pravidelného leteckého spojenia, ako aj na plnenie povinností vyplývajúcich z verejnej služby, je spoločnosť Intermed. Zmluva sa preto uzavrela s týmto prepravcom.

(11)

Letecké spojenie Gérona–Madrid–Gérona sa zabezpečovalo na jednej strane pravidelnými letmi od 15. apríla 2002 spoločnosťou Intermed s použitím lietadla typu ATR 42-300 s kapacitou 48 miest a na druhej strane charterovými letmi. Podľa údajov, ktoré poskytli španielske orgány, tieto charterové lety prevádzkoval sťažovateľ v tomto prípade od 3. apríla 2002 lietadlom typu SA-227.

(12)

V meste Gérona je malé letisko a počet prepravených pasažierov zaznamenal v posledných rokoch tento vývoj (3):

Vývoj prepravy pasažierov

Rok

Počet pasažierov

Rok

Počet pasažierov

1994

399 070

1999

631 235

1995

547 739

2000

651 402

1996

480 506

2001

622 410

1997

533 445

2002

557 187

1998

610 607

2003

1 448 796

(13)

Zmluva predpokladá, že spoločnosť Intermed použije na poskytovanie danej služby turbovrtuľové lietadlo typu ATR 42-300 s týmito hlavnými charakteristikami:

48 sedadiel rozmiestnených v 12 radoch so sklonom 30°,

maximálna nosnosť 4 687 kg,

objem batožinového priestoru 8,94 m3,

maximálna letová výška 5 485 m (18 000 stôp),

letová rýchlosť 300 kt (556 km/h).

(14)

Predbežne sa plánovali dva lety denne od pondelka do piatku v týchto hodinách:

ráno: odlet z Gérony o 7.00 hod./odlet z Madridu o 9.00 hod,

poobede: odlet z Gérony o 17.00 hod./odlet z Madridu o 19.30 hod.

(15)

Vo všeobecnosti by lety mali za každých okolností umožniť pasažierom z Gérony zostať v Madride minimálne 5 hodín od ich pristátia v Madride.

(16)

Maximálna celková výška pomoci za uvedené obdobie dosiahla 4 337 086,18 eur. Autonómna vláda Katalánska a Radnica mesta Gérona sa zaviazali zaistiť financovanie leteckého spojenia medzi mestami Gérona a Madrid ročne maximálne do výšky:

hospodársky rok 2002: pre hospodársky rok 2002, počas prvých šiestich mesiacov prevádzky leteckého spojenia, je maximálne financovanie zo strany la Generalitat de Catalunya (autonómna vláda Katalánska) a la Diputación de Gérona (Radnica mesta Gérona) stanovené na 410 582,34 eur pre každú z uvedených inštitúcií. Počas zvyšnej časti hospodárskeho roka 2002 dosiahne financovanie autonómnej vlády Katalánska úroveň 34 166,62 eur a financovanie Radnice mesta Gérona 135 227,75 eur.

hospodársky rok 2003: počas tohto obdobia, do ktorého sa zahrnie prípadná regularizácia hospodárskeho roka 2002, je maximálna výška financovania stanovená na 1 182 883,13 eur, z ktorých 641 972,13 eur zabezpečí autonómna vláda Katalánska a 540 911 eur poskytne Radnica mesta Gérona.

hospodárske roky 2004 a 2005: na toto obdobie sa stanovila maximálna výška financovania na 1 081 822 eur, z ktorých 540 911 eur zaistí Radnica mesta Gérona z titulu financovania prvého polroka každého z hospodárskych rokov, a 540 911 eur zaistí autonómna vláda Katalánska z titulu financovania druhého polroka každého z finančných rokov.

(17)

Finančná pomoc poskytnutá spoločnosti Intermed sa vypočíta podľa priemerného ročného obsadenia lietadiel na linke Gérona–Madrid–Gérona, pričom sa použije vzorec, ktorý sa uvádza v prílohe V zmluvy.

(18)

Podľa informácií španielskych orgánov dosahujú náklady na jeden let, vypočítané s priemerným obsadením lietadla na úrovni 32 osôb, výšku 3 980,55 eur a zahŕňajú tieto položky:

Položka

Suma v eurách

Odpisy lietadla

353,16

Poistenie

480,00

Poplatky za spojenie (vrátane preverenia elektrického systému, leteckej elektroniky, podvozku lietadla a kontroly systému vstrekovania paliva)

250,00

Palivo

623,37

Mzdové náklady (personál v kabíne a letiskový personál vrátane sociálneho zabezpečenia)

1 067,93

Letiskové poplatky a pristávací poplatok

447,81

Handling (4)

364,09

Euro kontrola (tarifa za cestu)

52,89

Služby pasažierom (občerstvenie, tlač atď.)

372,00

Spolu

3 980,55

(19)

Radnica mesta Gérona sa zaväzuje uskutočniť a financovať všetky reklamné akcie, ktoré propagujú uvedené letecké spojenie počas trvania zmluvy, pričom suma financovania neprekročí 120 202 eur.

(20)

Obchodná priemyselná a námorná komora mesta Gérona sa takisto zaväzuje uskutočniť všetky akcie, ktoré sú v jej právomoci a ktoré sa ukážu byť nevyhnutné na zaistenie dobrého fungovania leteckého spojenia, ktoré je predmetom zmluvy.

(21)

Od zmluvy je možné napríklad plnoprávne odstúpiť v prípade, keď iný letecký prepravca zaistí bez štátnej pomoci alebo iného štátneho financovania letecké spojenie medzi mestami Gérona a Madrid, ktoré zodpovedá podobným podmienkam ako spojenie, ktoré je predmetom zmluvy, najmä pokiaľ ide o typ lietadla, frekvenciu letov, tarify letov a obdobie služby.

(22)

Zmluva sa uzatvorila na obdobie od 26. marca 2002 do 31. decembra 2005. Poskytovanie služby sa však v decembri 2002 prerušilo po tom, ako Komisia začala formálny postup vyšetrovania.

(23)

Daná zmluva rovnako predpokladá ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na obsadenosť letov, pravidelnosť letov, dochvíľnosť prepravcu, pozemné služby, ako aj uplatniteľné tarify.

(24)

Vo svojom rozhodnutí o začatí formálneho postupu vyšetrovania Komisia vyjadrila pochybnosti o zlučiteľnosti danej pomoci s článkom 86 ods. 2 Zmluvy o ES, najmä pokiaľ ide o nedodržanie postupu ustanoveného v článku 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (5).

(25)

Komisia si od Španielska vyžiadala na jednej strane údaje, ktoré dokazujú potrebu finančnej náhrady, ako aj čisté náklady nevyhnutné na zabezpečenie danej verejnej služby, a údaje, ktoré sa použili na výpočet výšky finančnej náhrady, a na druhej strane odôvodnenie nedodržania postupu ustanoveného v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92.

III.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVYNÝCH STRÁN

(26)

Spoločnosť Air Catalunya zdôrazňuje, že letecké spojenie medzi mestami Gérona a Madrid na jednej strane zaisťuje príjemca pomoci a od 3. apríla 2002 aj samotná spoločnosť, a to bez akéhokoľvek štátneho financovania. Uvedená spoločnosť zdôrazňuje poškodenie, ktoré utrpela, a poukazuje na zjavné porušenie hospodárskej súťaže. Spoločnosť upozorňuje, že na spojenie Gérona–Madrid–Gérona sa neuložila povinnosť verejnej služby, ako to predpokladá postup ustanovený v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92. Keďže táto pomoc nespĺňa podmienky potreby a proporcionality zodpovedajúce plneniu povinností verejnej služby, nemôže sa považovať za zlučiteľnú so zmluvou. Spoločnosť Air Catalunya prestala poskytovať služby v decembri 2002.

(27)

Spoločnosť Austrian Airlines A.G. (ďalej len „Austrian Airlines“) upozorňuje, že pravidlá stanovené v usmernení o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o ES a článku 61 Dohody o EHS na štátnu pomoc v odvetví letectva sa v uvedenom prípade nedodržali.

IV.   PRIPOMIENKY ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA

(28)

Španielske orgány upozorňujú, že ihneď po začatí formálneho postupu vyšetrovania v decembri 2002 sa finančná pomoc spoločnosti Intermed pozastavila, pričom tento prepravca bol vzápätí v decembri 2002 nútený prerušiť lety na linke Gérona–Madrid, keďže nedokázal znášať náklady tohto leteckého spojenia. To by malo dokazovať, že uvedené letecké spojenie nie je pre žiadnu spoločnosť ziskové.

(29)

Čiastočné financovanie leteckého spojenia Gérona–Madrid je časovo obmedzené, kým sa prevádzka uvedeného spojenia skonsoliduje a dokáže vlastnými prostriedkami zaistiť ziskovosť.

(30)

Španielske orgány sa domnievajú, že postup, ktorým sa vybrala spoločnosť Intermed, nezodpovedá postupu ustanovenému v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 pre uloženie povinností verejnej služby na určitom leteckom spojení.

(31)

Autonómna vláda Katalánska predložila oficiálnu žiadosť španielskemu ministerstvu regionálneho rozvoja s cieľom uložiť povinnosti verejnej služby (ďalej len „OSP“) na leteckom spojení Gérona–Madrid v súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 2408/92. Ministerstvo však túto žiadosť zamietlo s odôvodnením, že nie je dostatočné množstvo dôvodov na uplatnenie článku 4 uvedeného nariadenia.

(32)

Španielske orgány sa domnievajú, že sú splnené materiálne podmienky stanovené nariadením (EHS) č. 2408/92 potrebné na to, aby sa daná služba považovala za verejnú službu alebo za službu vo všeobecnom záujme.

(33)

Neprítomnosť leteckej spoločnosti, ktorá by zabezpečila uvedené letecké spojenie, dokazuje nízku úroveň ekonomického záujmu, ktoré toto spojenie vyvoláva. Iba zásah verejných orgánov teda mohol zabezpečiť letecké spojenie Gérona–Madrid s určitou stabilitou a pravidelnosťou služby. V tomto zmysle je potrebné pripomenúť, že spoločnosť Air Catalunya začala prevádzkovať letecké spojenie Gérona–Madrid v rovnakom čase ako spoločnosť Intermed, teda v apríli 2002. Pred týmto obdobím a od 28. októbra 2001, čo je deň, kedy spoločnosť Air Catalunya zastavila svoje lety na tomto spojení, žiadna spoločnosť nezabezpečovala spojenie Gérona–Madrid. Toto letecké spojenie, ktoré sa považuje za kľúčové, zostalo úplne bez prevádzky počas piatich mesiacov, čo podnietilo nevyhnutný zásah verejných orgánov vzhľadom na dôležitosť tohto spojenia pre verejnosť.

(34)

Španielske orgány upozorňujú na dôležitosť leteckého spojenia medzi mestami Gérona a Madrid z hľadiska ekonomického rozvoja regiónu.

(35)

Keďže sa nedodržali formálne podmienky uloženia povinností, to znamená výberové konanie otvorené každej spoločnosti a oznámené Komisii a ostatným členským štátom, dotácia sa nemôže hodnotiť na základe predpokladu neprítomnosti štátnej pomoci v zmysle článku 87 Zmluvy o ES, a podlieha teda všeobecným požiadavkám zmluvy, ktoré sa vzťahujú na túto oblasť. Túto analýza potvrdili pokyny na hodnotenie štátnej pomoci v prospech leteckých prepravcov v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 92 a 93 zmluvy a článku 61 Dohody o EHS na štátnu pomoc v odvetví letectva (6), keď v bode 23 pokynov sa uvádza, že „finančná náhrada strát prepravcu, ktorý nebol vybratý v súlade s článkom 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92, sa hodnotí podľa všeobecných pravidiel uplatniteľných na štátnu pomoc. Týka sa to aj finančných náhrad, ktoré sa nevyčíslili na základe kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia.“.

(36)

Podľa španielskych orgánov skutočnosť, že povinnosť verejnej služby nebola oficiálne vyhlásená, nijako neovplyvňuje charakter verejnej služby uvedeného leteckého spojenia.

(37)

Podľa španielskych orgánov možno finančnú náhradu poskytnutú spoločnosti Intermed považovať za štátnu pomoc v zmysle článku 87 Zmluvy o ES za protizákonnú, keďže nebola predbežne oznámená Komisii a neboli dodržané ustanovenia článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92, ale možno ju považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom vzhľadom na článok 86 ods. 2 zmluvy. Aj napriek skutočnosti, že tento článok nevytvára vhodný rámec na financovanie uloženej verejnej služby v oblasti leteckej dopravy, osobitné znaky uvedeného prípadu, a to relatívne obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a na obchod členských krajín Spoločenstva, prerušenie pomoci okamžite po začatí formálneho postupu vyšetrovania, následné prerušenie letov spoločnosti Intermed, nízka výška pomoci a krátke trvanie zmluvy obmedzené na osem mesiacov by mohli odôvodniť výnimočné uplatnenie uvedeného ustanovenia.

(38)

Na uplatnenie odseku 2 článku 86 je nevyhnutné, aby finančná náhrada bola potrebná a proporcionálna.

(39)

Podmienky predložené spoločnosti Intermed v dohode, ktoré sa vzťahujú na pravidelnosť, kontinuitu, kapacitu a tarifikáciu služby, spôsobujú, že let je stratový pre každú spoločnosť. Povinnosti predložené orgánmi totiž generujú dodatočné náklady, ktoré by spoločnosť pôsobiaca na komerčnom základe nemohla niesť.

(40)

Dôkazom je, že neexistuje žiadny vážny konkurent, ktorý by zabezpečoval letecké spojenie Gérona–Madrid za rovnakých podmienok frekvencie letov, kapacity a kontinuity služby, aké dostala spoločnosť Intermed. Spoločnosť, ktorá toto spojenie prevádzkovala v minulosti, bola nútená svoju činnosť pre stratovosť prerušiť. Skutočnosťou zostáva, že viaceré letecké spoločnosti, ktoré autonómna vláda oslovila s cieľom poskytovania uvedenej služby, odmietli podobný projekt a jasne oznámili, že pochybujú o jeho ekonomickej životaschopnosti.

(41)

Spoločnosť Air Catalunya nie je možné označiť za vážneho konkurenta. Spoločnosť Air Catalunya totiž dostala pozvanie zúčastniť sa na výberovom postupe, ale jej ponuka nemohla byť prijatá, keďže táto spoločnosť nemá osvedčenie leteckého prepravcu (ďalej len „AOC“) a prevádzkovú licenciu na pôsobenie v Španielsku (7). Ani v prípade, že by sa dodržal postup stanovený v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 na uloženie OSP, spoločnosť Air Catalunya by sa nemohla zúčastniť na výberovom konaní, keďže konanie sa obmedzuje na spoločnosti, ktoré majú licenciu na prevádzkovanie pravidelných leteckých spojení. Podmienky, za akých táto spoločnosť ponúkala svoje nepravidelné lety, sa podstatne líšili od podmienok frekvencie a kapacity letov predložených spoločnosťou Intermed. Ak je napríklad obsadenosť lietadla spoločnosti Air Catalunya minimálna, let sa zruší a pasažieri sa nemajú ako rýchlo a efektívne dopraviť do Madridu.

(42)

Stratovosť uvedeného spojenia nakoniec podčiarkuje skutočnosť, že aj napriek tomu, že spoločnosť Intermed zrušila svoje lety, žiadna iná spoločnosť, dokonca ani spoločnosť Air Catalunya, túto službu nezačala poskytovať.

(43)

Pomoc poskytnutá spoločnosti Intermed neprekračuje finančnú náhradu, ktorá je minimálne potrebná na pokrytie dodatočných nákladov vyplývajúcich z plnenia požiadaviek, ktoré orgány vyžadujú. Finančné náhrady priznané spoločnosti Intermed dosahujú 919 879,98 eur. Ako vyplýva z prílohy III zmluvy, náklady na jeden let vypočítané pri priemernej obsadenosti lietadla 32 cestujúcich dosahujú 3 980,55 eur. Počas platnosti zmluvy spoločnosť Intermed uskutočnila 640 letov a zaznamenala príjmy na úrovni 876 934,30 eur. Z toho vyplýva, že schodok spôsobený poskytovaním služby dosahuje okolo 1 670 608,70 eur. Táto suma je výsledkom vynásobenia nákladov na jeden let, teda 3 980,55 eur, celkovým počtom uskutočnených letov, to znamená 2 547 552,00 eur, pričom od tejto sumy sú odpočítané príjmy spoločnosti, teda 876 943,30 eur. Pomoc, ktorú poskytli štátne orgány (919 879,98 eur), je teda nižšia ako schodok, ktorý spoločnosť zaznamenala od aprílom do decembra 2002, kedy zaisťovala letecké spojenie Gérona–Madrid.

(44)

Podľa stálej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev „poskytnutie štátnej pomoci sa môže podľa článku 86 ods. 2 zmluvy vymykať zákazu článku 87 zmluvy v prípade, že uvedená pomoc má iba poskytnúť náhradu dodatočných nákladov vyplývajúcich z plnenia osobitnej misie, ktorá bola uložená spoločnosti zodpovednej za správu služby všeobecného ekonomického záujmu, a že jej poskytnutie sa ukáže byť potrebné, aby daná spoločnosť mohla plniť svoje povinnosti verejnej služby v podmienkach ekonomickej rovnováhy.“ (8).

(45)

Výška pomoci, ktorú spoločnosť Intermed dostala, je nízka, keďže je nižšia ako jeden milión eur. K tomu sa pripája relatívne krátke trvanie zmluvy (iba 8 mesiacov: od apríla do decembra 2002).

(46)

Postavenie spoločnosti Air Catalunya alebo iných potenciálnych konkurentov na uvedenom leteckom spojení v budúcnosti neutrpí žiadnu škodu, keďže poskytovanie pomoci sa okamžite prerušilo po začatí postupu, a keďže sa autonómna vláda, ako aj la Diputación de Gérona zaviazali formálne odstúpiť od zmluvy so spoločnosťou Intermed.

(47)

Všetky uvedené prvky spôsobili, že negatívny vplyv na hospodársku súťaž a na obchod medzi členskými štátmi, ktorý mohla spôsobiť pomoc spoločnosti Intermed, sa minimalizoval.

(48)

Španielske orgány sa domnievajú, že judikatúra vyplývajúca z prípadu Altmark (prebiehajúca pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev počas odoslania pripomienok španielskymi orgánmi) sa v uvedenom prípade neuplatňuje, keďže sa prebiehajúci prípad týka uplatňovania článku 73 zmluvy na uloženie povinností verejnej služby mimo rámca stanoveného v nariadeniach uplatniteľných v oblasti pozemnej dopravy.

(49)

Španielske orgány sa domnievajú, že postup, ktorý sa začal po udelení dotácie spoločnosti Intermed, sa môže uzavrieť prijatím rozhodnutia Komisie. Aj keď rozhodnutie vyhlási pomoc za protizákonnú a nariadi jej prerušenie, nestanoví vrátiť poskytnutú pomoc, ale bude ju považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa článku 86 ods. 2.

V.   HODNOTENIE POMOCI

(50)

Článok 87 ods. 1 zmluvy považuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom takú pomoc, ktorá narúša obchod medzi členskými štátmi, a ktorú poskytli štáty alebo bola poskytnutá štátnymi prostriedkami v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru.

(51)

Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o ES a článku 61 dohody EHS na štátnu pomoc v odvetví letectva v bode 18 ustanovuje predpoklad neprítomnosti pomoci v prípade, že uloženie povinností verejnej služby a zodpovedajúci výpočet finančnej náhrady sa uskutočnili v súlade s postupom zakotveným v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých prepravcov Spoločenstva k leteckým spojeniam na území Spoločenstva. Kritériá hodnotenia pomoci vo finančných náhradách za poskytovanie verejnej služby sú vysvetlené v rozsudku z 24. júla 2003 v prípade Altmark  (9).

(52)

Ako sa uvádza v bodoch odôvodnenia 9 až 23 tohto rozhodnutia orgány katalánskej autonómnej vlády vybrali spoločnosť bez dodržania podmienok stanovených v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92, ktoré sú kľúčové z hľadiska zabezpečenia rovnosti v zaobchádzaní a správneho priebehu postupu.

(53)

Najmä však,

Komisia nebola informovaná o uložení povinností verejnej služby na leteckom spojení Gérona–Madrid–Gérona,

tieto povinnosti neboli predmetom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

ostatné členské štáty neboli požiadané o stanovisko,

výberové konanie nebolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, a

ponuky predložené leteckými prepravcami sa neoznámili ostatným zainteresovaným členským štátom ani Komisii.

(54)

Španielske orgány sa domnievajú, že uvedené opatrenie je napriek všetkému finančnou náhradou za povinnosti verejnej služby uložené spoločnosti Intermed.

(55)

Komisia sa domnieva, že jediný spôsob, akým sa môže uložiť povinnosť verejnej služby v leteckej doprave, je uplatniť článok 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92. V tomto nariadení Rada určuje jednotné a nediskriminačné pravidlá koncesie práv na leteckú prevádzku na spojeniach, na ktorých boli uložené povinnosti verejnej služby. Kritériá výpočtu finančnej náhrady sú jasne definované. Ak by sa vyplatila suma vypočítaná v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. h) uvedeného nariadenia, pri neprítomnosti protichodných indícií by sa mohla predpokladať neprítomnosť finančnej výhody v prospech leteckého prepravcu (10).

(56)

Článok 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EHS) č. 2408/92 predpokladá, že „členský štát môže vybratému leteckému prepravcovi vyplatiť finančnú náhradu na základe písmena f), aby mohol dodržať normy vyplývajúce z povinností verejnej služby uložených podľa tohto odseku; táto finančná náhrada musí zohľadniť výdavky a príjmy vyplývajúce z uvedenej služby“. Komisia sa domnieva, že opatrenia španielskych orgánov v prospech spoločnosti Intermed nezodpovedajú ustanoveniam článku 4 uvedeného nariadenia.

(57)

Z toho vyplýva, že predpoklad neprítomnosti pomoci sa v uvedenom prípade neuplatňuje.

(58)

Bod 23 usmernenia o poskytovaní štátnej pomoci v odvetví letectva upozorňuje, že „finančná náhrada strát prepravcu, ktorý nebol vybraný v súlade s článkom 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92, sa hodnotí podľa všeobecných pravidiel uplatniteľných na štátnu pomoc. Vzťahuje sa to aj na finančné náhrady, ktoré nie sú vypočítané na základe kritérií stanovených článkom 4 ods. 1 písm. h) nariadenia.“ Rovnako aj bod 17 určuje, že „ Prípustnosť vyplatenej sumy sa bude musieť hodnotiť na základe princípov judikatúry Súdneho dvora, ktorá sa vzťahuje na štátnu pomoc“.

(59)

Komisia sa domnieva, že ak si v konkrétnom odvetví právne predpisy Spoločenstva vyžadujú uloženie povinností verejnej služby v rámci výberového konania, nedodržanie týchto právnych predpisov má za následok, že poskytnutá finančná náhrada predstavuje pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy. Komisia však napriek tomu preskúma, či uvedené opatrenie poskytuje spoločnosti Intermed finančnú výhodu a najmä, či finančná náhrada spĺňa kritériá určené judikatúrou Dvora, najmä v rozsudku z 24. júla 2003 v prípade Altmark.

(60)

Tento rozsudok potvrdzuje, že suma vyplatená ako náhrada za plnenie povinností verejnej služby nepredstavuje štátnu pomoc, ak sú splnené viaceré podmienky. Z judikatúry Dvora vyplýva (11), „keďže štátny zásah sa považuje za náhradu, ktorá vyvažuje poskytovanie služieb s cieľom plnenia povinností verejnej služby, takže daným spoločnostiam v skutočnosti neposkytuje finančnú výhodu a štátny zásah nemá za následok, že sa uvedené spoločnosti ocitnú vo výhodnejšej konkurenčnej pozícii voči konkurenčným spoločnostiam, na takýto zásah sa nevzťahuje článok 92 ods. 1 zmluvy. Aby sa však v konkrétnom prípade takáto finančná náhrada nepovažovala za štátnu pomoc, musia sa splniť určité podmienky“ (12).

(61)

Dvor stanovil štyri podmienky. Prvé tri podmienky sa uplatňujú vo všetkých prípadoch. Štvrtá podmienka predpokladá 2 možnosti, aby vylúčila akúkoľvek prítomnosť finančnej výhody v udelenej náhrade.

(62)

Podľa prvej podmienky stanovenej Dvorom musí byť príjemca skutočne poverený plnením povinností verejnej služby, pričom treba tieto povinnosti jasne definovať. Podľa druhej podmienky musia byť parametre, na základe ktorých je finančná náhrada vypočítaná, vopred určené, objektívne a transparentné.

(63)

V uvedenom prípade bol príjemca poverený plnením určitých povinností, ktoré sú definované v zmluve. Tieto povinnosti, ako aj hodnoty vyčíslenia finančnej náhrady sú určené v prílohách III, IV a V zmluvy a sú výsledkom vyjednávaní medzi príslušnými regionálnymi orgánmi a spoločnosťou, ktorá bola vybratá poskytovať služby leteckej dopravy. Autonómna vláda Katalánska sa v období júl – november 2001 individuálne obrátila listom na viacerých prepravcov, aby upozornila na svoj zámer podporiť vytvorenie uvedeného leteckého spojenia, a vyzvala uvedené spoločnosti predložiť ponuku, prípadne zaistiť uvedené spojenie. V tomto liste sa regionálne orgány obmedzujú na výzvu oslovených leteckých spoločností predložiť ponuku. Žiadne podrobnosti o povinnostiach, ktorých plnenie sa od spoločností očakáva, ani o výške finančnej náhrady sa v týchto listoch nenachádza. Nie je vylúčené, že letecké spoločnosti, ktoré žiadosť regionálnych orgánov odmietli, mohli mať záujem na uzavretí zmluvy, ak by v žiadosti regionálnych orgánov boli uvedené konkrétne podrobnosti o povinnostiach prepravcu a hodnotách výpočtu finančnej náhrady.

Komisia zastáva názor, že v uvedenom prípade neboli povinnosti verejnej služby jasne a transparentne definované, v dôsledku čoho nie je prvá podmienka určená v rozsudku Altmark splnená.

(64)

Zmluva uzavretá 26. marca 2002 medzi la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Gerona, Obchodnou a priemyselnou komorou mesta Gérona a predstaviteľom spoločnosti Intermediación Aérea SL (ďalej len „INTERMED“) bola predmetom oznámenia pre tlač, ale oficiálne nebola nikdy uverejnená a podľa informácií Komisie ani nebola sprístupnená zainteresovaným tretím osobám. V odvetví leteckej dopravy sú hodnoty výpočtu finančnej náhrady, ktoré musia byť vopred určené, objektívne a transparentné, určené podľa spôsobu stanoveného v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92, ktorý sa nedodržal.

(65)

Komisia teda nepovažuje hodnoty, na základe ktorých sa v uvedenom prípade vypočítala finančná náhrada, za vopred objektívne a transparentne určené. Druhá podmienka určená v rozsudku Altmark teda nie je splnená.

(66)

Podľa tretej podmienky, ktorú určil Dvor, nesmie finančná náhrada presiahnuť sumu, ktorá je potrebná na celkové alebo čiastočné pokrytie nákladov vyplývajúcich z plnenia povinností verejnej služby, berúc do úvahy príjmy z poskytovania danej služby, ako aj rozumnú úroveň zisku z plnenia týchto povinností. Dodržanie tejto podmienky je bezpodmienečne nevyhnutné na vylúčenie možnosti, že príjemca získal akúkoľvek výhodu, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že posilňuje konkurenčnú pozíciu príjemcu. Cieľom tejto podmienky je vylúčiť možnosť udeľovania privysokých finančných náhrad a vyhnúť sa poskytovaniu náhrad v takej forme alebo výške, že by príjemcovi poskytovali nadbytočnú hotovosť, ktorú by mohol využiť na financovanie činností, ktoré by mohli viesť k narušeniu hospodárskej súťaže. Metóda, ktorá sa v odvetví letectva používa v snahe zamedziť udeľovaniu privysokých finančných náhrad a maximálne obmedziť negatívny vplyv obmedzenia prístupu na trh, je prísne dodržiavanie postupu výberového konania, ktorá je zakotvená v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92.

(67)

Komisia za bežných okolností považuje takýto postup výberového konania, keď predchádza nákup uskutočnený členským štátom, za dostatočnú na vylúčenie možnosti udelenia výhody určitej spoločnosti zo strany uvedeného členského štátu. Súd prvého stupňa takúto analýzu potvrdil (13). V prípade, že sa výberové konanie neuskutoční, Komisia sa domnieva, že je ťažké s presnosťou určiť, či suma, ktorú spoločnosť Intermed prijala, zodpovedá nákladom vyplývajúcim z plnenia povinností verejnej služby, alebo predstavuje privysokú finančnú náhradu, a teda výhodu v prospech spoločnosti.

(68)

Španielske orgány sa domnievajú, že udelená dotácia je nižšia ako schodok, ktorý spoločnosť Intermed zaznamenala v mesiacoch, keď poskytovala službu, takže sa v uvedenom prípade nedá hovoriť o privysokej finančnej náhrade. Komisia však upozorňuje, že pri neprítomnosti objektívnych prvkov, ktoré by umožnili stanoviť úroveň finančnej náhrady s uplatnením povinných pravidiel stanovených Radou, sa nedá vylúčiť, že iné spoločnosti mohli ponúknuť uvedenú službu pri nižšej výške dotácie.

(69)

Komisia v uvedenom prípade nepovažuje tretiu podmienku rozsudku Altmark za splnenú.

(70)

Štvrtá podmienka obsahuje dve alternatívy:

a)

buď „sa výber spoločnosti, ktorá má byť poverená plnením povinností verejnej služby, v konkrétnom prípade uskutoční prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré umožní vybrať spoločnosť schopnú poskytnúť verejnosti uvedené služby za najnižšie možné náklady,“

b)

alebo „úroveň potrebnej finančnej náhrady sa musí stanoviť na základe analýzy nákladov, ktoré by zaznamenala priemerná spoločnosť s dobrou správou a vhodným dopravným vybavením a ktorá je schopná plniť uvedené povinnosti verejnej služby, pri plnení týchto povinností, pričom sa zohľadnia príjmy vyplývajúce z tejto služby, ako aj rozumný zisk z poskytovania verejnej služby“.

(71)

Prvá možnosť štvrtej podmienky nie je v uvedenom prípade splnená. Postup výberu, ktorý uplatnili španielske orgány, nespĺňa kritériá transparentnosti a objektívnosti, ktoré sú nevyhnutné, aby sa mohlo verejné obstarávanie uskutočniť. Ako sa uvádza v bodoch 51 a 52 tohto rozhodnutia, pokiaľ ide o výberové konanie, ktoré uplatnili španielske orgány, nemôže sa považovať za dostatočne transparentné, aby zaistili „verejnosti najnižšie možné náklady“.

(72)

Druhá možnosť štvrtej podmienky opísaná v bode odôvodnenia 70 b) sa zdá byť uplatniteľná iba v prípade, keď neexistuje povinnosť výberového konania, a nie v prípade, keď takáto povinnosť je a nebola dodržaná. Komisia však musí konštatovať, že ak sa druhá možnosť štvrtej podmienky v uvedenom prípade uplatňuje, nebola dodržaná. Finančná náhrada sa totiž nevypočítala na základe „analýzy nákladov, ktoré by zaznamenala priemerná spoločnosť s dobrou správou a vhodným dopravným vybavením a ktorá je schopná plniť uvedené povinnosti verejnej služby, pri plnení týchto povinností, berúc do úvahy príjmy vyplývajúce z tejto služby, ako aj rozumný zisk z poskytovania verejnej služby “. Ako sa totiž vysvetľuje v rozbore druhej podmienky, orgány nevykonali žiadnu predbežnú analýzu nákladov ani analýzu zlučiteľnosti nákladov s daným štandardom, ale obmedzili sa na poskytnutie finančnej náhrady reálnych nákladov uvedeného prevádzkovateľa. Španielske orgány neposkytli údaje, ktoré by umožnili Komisii uskutočniť potrebné analýzy. Za takýchto okolností je zjavné, že štvrtá podmienka určená v rozsudku Altmark takisto nie je splnená.

(73)

Komisia teda konštatuje, že žiadna z podmienok, ktoré sú určené v rozsudku Altmark, sa v uvedenom prípade nedodržala. Uvedené opatrenie teda obsahuje výhodu v prospech príjemcu.

(74)

Pojem štátnej pomoci v zmysle zmluvy a v interpretácii Súdneho dvora sa odvoláva na akúkoľvek výhodu poskytnutú priamo alebo nepriamo prostredníctvom štátnych prostriedkov alebo výhodu, ktorá predstavuje pre štát alebo orgány a agentúry uvedené alebo založené s týmto cieľom dodatočné náklady.

(75)

V uvedenom prípade zmluva predpokladá, že počas trvania zmluvy príjemca získa maximálne sumu 4 337 086,18 eur, ktorá bude financovaná la Generalitat de Catalunya a la Diputación de Gérona. Skutočne poskytnutá pomoc dosiahla podľa informácií španielskych orgánov 919 879,98 eur. Keďže túto sumu poskytli priamo španielske orgány, prítomnosť štátnych prostriedkov je v uvedenom prípade jasne potvrdená.

(76)

Uvedené opatrenia sú určené jedinému odvetviu dopravy, teda odvetviu leteckej dopravy a vzťahujú sa na jediné letecké spojenie Gérona–Madrid–Gérona.

(77)

Zmluva sa uzatvorila s jedinou leteckou spoločnosťou. Z informácií španielskych orgánov sa nedá vyvodiť, či sa rovnaké opatrenia uplatnili aj na iné spoločnosti, ktoré by sa prípadne rozhodli poskytovať služby pravidelnej dopravy medzi mestami Madrid a Gérona.

(78)

Uvedené opatrenie sa teda považuje za selektívne.

(79)

Na to, aby sa konštatovalo narušenie hospodárskej súťaže, stačí, že štátny zásah umelo zmení určité prvky výrobných nákladov podniku a posilní tak pozíciu tejto spoločnosti voči jej konkurentom v obchode medzi členskými štátmi Spoločenstva (14). Dvor sa domnieva (15), že nie je vylúčené, aby verejná dotácia poskytnutá určitému podniku, ktorý výhradne zaisťuje služby miestnej alebo regionálnej dopravy a neposkytuje dopravné služby mimo členského štátu, v ktorom má sídlo, mala napriek všetkému vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Na druhej strane Dvor zdôrazňuje, že pomoc môže svojou povahou ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi a narúšať podmienky hospodárskej súťaže aj v prípade, že príjemca v konkurencii so spoločnosťami ostatných členských štátov neprevádzkuje cezhraničné aktivity. Udelenie dotácie určitému podniku zo strany členského štátu totiž môže stabilizovať alebo zvýšiť vnútornú ponuku v uvedenom štáte, čo má za následok zníženie možností pre podniky so sídlom v ostatných členských štátoch ponúknuť svoje služby na trhu tohto členského štátu (16).

(80)

Nariadenie (ES) Komisie č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis  (17) sa v súlade s jeho tretím úvodným ustanovením a v súlade s jeho článkom 1 písm. a) neuplatňuje na odvetvie dopravy. Podľa judikatúry Dvora neexistuje absolútna hranica alebo percentuálny pomer, pod ktorým je možné vyhlásiť, že obchod medzi členskými štátmi nie je ovplyvnený. Relatívne nízka výška pomoci alebo relatívne malá dimenzia podniku príjemcu a priori nevylučujú možnosť ovplyvnenia hospodárskej súťaže a obchodu medzi členskými štátmi (18).

(81)

V uvedenom prípade letecké spojenie medzi mestami Gérona a Madrid zaisťujú dva podniky, pričom jeden má k dispozícií verejné financovanie a druhý nie.

(82)

Je pravda, že zmluva predpokladá klauzulu odstúpenia uplatniteľnú v prípade, že by iný prepravca bez štátnej pomoci alebo iného štátneho financovania zaistil letecké spojenie medzi mestami Gérona a Madrid, ktoré by zodpovedalo podobným podmienkam ako spojenie, ktoré je predmetom zmluvy, najmä čo sa týka typu lietadla, frekvencie letov, taríf letov a obdobia služby.

(83)

V prípade, že eventuálny prevádzkovateľ neposkytuje služby zodpovedajúce stanoveným požiadavkám (napríklad ak používa menšie lietadlo), sa potvrdí selektívna povaha opatrenia, keďže z dvoch prevádzkovateľov zaisťujúcich rovnaké letecké spojenie iba jeden poberá pomoc. Sťažovateľ v tomto prípade skutočne zaisťuje letecké spojenie Gérona–Madrid–Gérona bez toho, aby dostal verejnú pomoc. Podľa informácií, ktoré poskytli španielske orgány, sťažovateľ uskutočňuje na spojení Gérona–Madrid–Gérona charterové lety s použitím lietadiel, ktorých kapacita je nižšia ako 20 sedadiel, čo nezodpovedá požiadavkám zmluvy.

(84)

Uvedené opatrenia ovplyvňujú obchod medzi členskými štátmi v prípade, že sa týkajú podniku, ktorého činnosť v oblasti dopravy, ktorá svojou povahou priamo ovplyvňuje obchod, sa vzťahuje na jednu časť spoločného trhu. Takéto opatrenia narúšajú hospodársku súťaž na vnútornom trhu, keďže sa týkajú výhradne jedného podniku, ktorý je v konkurencii s inou leteckou spoločnosťou Spoločenstva, najmä odkedy 1. januára 1993 nadobudla účinnosť tretia časť opatrení o liberalizácii leteckej dopravy (ďalej len „tretí balík“). Za takýchto podmienok predstavuje udelenie výhod v prospech spoločnosti Intermed španielskymi orgánmi pomoc v zmysle ustanovení článku 87 Zmluvy o ES.

(85)

Opatrenia Radnice mesta Gérona, ktorých cieľom je uskutočniť a financovať všetky propagačné akcie vzťahujúce sa na toto letecké spojenie počas trvania zmluvy v maximálnej výške 120 202 eur, treba tiež považovať za štátnu pomoc. Tieto opatrenia financované z verejných zdrojov majú oznámiť širokej verejnosti vytvorenie nového leteckého spojenia.

(86)

Keďže podmienky uvedené v článku 87 ods. 1 zmluvy sú splnené, Komisia musí usúdiť, že ide o opatrenie štátnej pomoci, ktoré sa musí preskúmať s cieľom preveriť jeho zlučiteľnosť s ustanoveniami zmluvy.

(87)

Komisia ľutuje, že Španielsko poskytlo pomoc, pričom porušilo ustanovenia článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

(88)

Po tom, ako sa určil charakter štátnej pomoci preskúmavaných opatrení podľa článku 87 ods. 1 zmluvy, pričom toto hodnotenie potvrdili španielske orgány, musí Komisia preskúmať, či sa môže táto pomoc vyhlásiť za zlučiteľnú so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 2 a 3 zmluvy a článku 86 ods. 2 zmluvy.

(89)

Komisia musí posúdiť zlučiteľnosť pomoci v zmysle článku 87 ods. 2 písm. a) zmluvy, podľa ktorého je zlučiteľná so spoločným trhom pomoc sociálnej povahy, ktorá sa poskytuje jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, že sa poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov. Podľa oznámenia Komisie o štátnej pomoci v odvetví letectva musí byť pomoc sociálnej povahy, to znamená, že sa v zásade musí vzťahovať iba na určité kategórie pasažierov, ktorí využívajú uvedené letecké spojenie (deti, postihnutí, osoby s nízkymi príjmami). Ak však ide o letecké spojenie v znevýhodnenom regióne, najmä na ostrovoch, pomoc sa môže vzťahovať na celú populáciu regiónu. Podľa tohto oznámenia by sa pomoc mala udeliť bez ohľadu na pôvod služieb, to znamená rovnako pre každého leteckého prepravcu z Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý poskytuje uvedenú službu. Z uvedeného vyplýva aj voľný prístup k prevádzkovaniu tohto leteckého spojenia pre všetkých leteckých prepravcov Spoločenstva.

(90)

V uvedenom prípade sa pomoc poskytuje výhradne jednej leteckej spoločnosti, ktorá prevádzkuje uvedené letecké spojenie, a neposkytuje sa konkurenčnému prevádzkovateľovi. Nezdá sa, že by právny základ tejto pomoci umožňoval prístup iných leteckých spoločností k programu pomoci. Táto pomoc teda nespĺňa prvú z podmienok, podmienku nediskriminácie medzi prevádzkovateľmi.

(91)

Výnimka stanovená v článku 87 ods. 2 písm. b) sa neuplatňuje, keďže v uvedenom prípade nejde o pomoc určenú na náhradu škody, ktorú spôsobili prírodné katastrofy alebo iné mimoriadne udalosti.

(92)

Článok 87 ods. 3 zakotvuje zoznam druhov pomoc, ktoré sa môžu považovať za zlučiteľné so spoločným trhom.

(93)

Na zaistenie dobrého fungovania spoločného trhu a vzhľadom na princípy článku 3 písm. g) zmluvy musia byť výnimky k ustanoveniam článku 87 ods. 1, ako sú definované v článku 87 ods. 3, počas vyšetrovania programu pomoci alebo akéhokoľvek individuálneho opatrenia predmetom prísnej interpretácie. Vzhľadom na zostrujúcu sa hospodársku súťaž, ktorá je výsledkom liberalizácie trhu leteckej dopravy, Komisia musí viesť prísnu politiku kontroly štátnej pomoci, aby tak zabránila negatívnemu vplyvu tejto pomoci na spoločný záujem.

písmená a) a c) zakotvujú výnimky v prospech pomoci, ktorá má podporiť alebo uľahčiť rozvoj určitých regiónov (19) 9. Komisia poznamenáva, že región Gérona nespadá pod článok 87 ods. 3 písm. a) a že táto výnimka sa teda neuplatňuje. Komisia pripomína, že na provinciu Gérona sa nevzťahuje ani výnimka zakotvená v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy, s výnimkou oblastí, ktoré sa nachádzajú v Pyrenejách, tie sa však uvedeného prípadu netýkajú,

písmená b) a d) sa neuplatňujú, keďže nejde o pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu, alebo pomoci na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva. V každom prípade, španielske orgány sa na túto výnimku neodvolali,

výnimka uvedená v písmene c) sa týka pomoci, ktorá má podporiť rozvoj určitých hospodárskych činností. Komisia sa domnieva, že pomoc operatívnej povahy, ktorá nemá zvýhodniť určité investície, sa nemôže výnimočne schváliť. V tomto smere Komisia konštatuje, že pomoc nemá ciele v oblasti životného prostredia ani v oblasti vzdelávania. Táto výnimka sa môže vzťahovať na proces reštrukturalizácie určitej spoločnosti. To však nie je v prípade spoločnosti Intermed.

(94)

Táto pomoc sa však môže považovať za pomoc na začatie výroby alebo poskytovania služieb, ktorej rozbor sa uvádza v bode 101.

(95)

Jediné odôvodnenie, na ktoré sa odvolávajú španielske orgány, sa vzťahuje na uplatnenie článku 86 ods. 2 zmluvy. Komisia sa preto domnieva, že na to, aby sa pomoc mohla považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom na základe tohto ustanovenia zmluvy, je potrebné splniť dve podmienky; potreba a proporcionalita pomoci.

(96)

Komisia pripomína, že španielske orgány nepopierajú skutočnosť, že ustanovenia článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 sa nedodržali. Táto skutočnosť dokazuje, že španielske orgány nepovažovali uloženie povinností verejnej služby na uvedenom leteckom spojení za potrebné. Toto tvrdenie potvrdzuje skutočnosť, že po tom, ako Komisia začala správny postup, príslušné španielske orgány odmietli žiadosť katalánskych miestnych orgánov z 13. júna 2002 začať postup uloženia povinností verejnej služby „z dôvodu, že neexistujú dostatočné dôvody na uplatnenie článku 4 uvedeného nariadenia“ (20). Za takýchto okolností sa zdá byť protirečivé na jednej strane tvrdiť, že uvedená služba je potrebná v rámci článku 86 ods. 2 zmluvy a na druhej strane túto službu nepovažovať za potrebnú, keď ide o uplatnenie bežného právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na povinnosti verejnej služby v odvetví letectva.

(97)

Proporcionalita pomoci rovnako nemôže byť potvrdená, keďže sa nedodržal postup zakotvený v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92. Španielske orgány upozornili na skutočnosť, že udelená dotácia je nižšia ako schodok spoločnosti, ktorý mala v mesiacoch poskytovania služby, a preto sa v uvedenom prípade nedá hovoriť o privysokej finančnej náhrade. Komisia nepopiera, že výška pomoci je nižšia ako schodok služby, ale zdôrazňuje, že pre neprítomnosť objektívnych prvkov, ktoré by umožnili stanoviť výšku finančnej náhrady s uplatnením povinných pravidiel určených Radou, nie je vylúčené, že by iné spoločnosti mohli túto službu ponúknuť pri nižšej výške dotácie.

(98)

Podľa judikatúry Dvora (21) je treba zlučiteľnosť posúdiť spoločne v prípade, keď určité modality pomoci odporujú osobitným ustanoveniam zmluvy iným ako články 87 a 88 Zmluvy o ES a sú neoddeliteľne spojené s predmetom pomoci tak, že sa ich nedá posudzovať jednotlivo. V takejto situácii sa podmienky týchto ustanovení pridávajú k podmienkam zlučiteľnosti vyplývajúcim z článku 86.2 ES. Je jasné, že postup dotýkajúci sa štátnej pomoci nikdy nesmie vyústiť do situácie, ktorá by protirečila špecifickým ustanoveniam zmluvy (22) alebo právnym predpisom a správnym opatreniam Spoločenstva, ktoré sa prijali na základe týchto ustanovení.

(99)

V uvedenom prípade je postup podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 neoddeliteľne spojený s pomocou. V súlade s judikatúrou teda nie je možné vyhlásiť za zlučiteľnú pomoc, ktorej modality udelenia nedodržali ustanovenia článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92. Posledná veta článku 86 ods. 2 zmluvy obsahuje dodatočnú požiadavku: „Rozvoj obchodu nesmie byť ovplyvnený v takom rozsahu, aby to bolo v rozpore so záujmami Spoločenstva.“ Komisia sa domnieva, že v prípade ako je tento, by povolenie pomoci, ktorá bola udelená s porušením nariadenia (EHS) č. 2408/92, bolo v rozpore so záujmami Spoločenstva.

(100)

Preto nie je možné uvedenú pomoc považovať za zlučiteľnú s článkom 86 ods. 2 zmluvy.

(101)

V rozhodnutí Komisie 2004/393/ES z 12. februára 2004 o výhodách poskytnutých regiónom Valónsko a letiskom Charleroi Brusel Juh spoločnosti Ryanair počas jej umiestnenia v Charleroi (23), v bode odôvodnenia 278 Komisia zdôrazňuje, že pomoc, ktorá umožňuje rozvoj a lepšiu prevádzku regionálnych letiskových infraštruktúr, ktoré sú v súčasnosti nedostatočne využívané a predstavujú pre verejnosť významné náklady, môže byť v súlade so záujmami Spoločenstva a môže sa zapísať do politiky Spoločenstva v odvetví dopravy.

(102)

V tomto rozhodnutí Komisia dospela k názoru, že určité druhy operatívnej pomoci, ktoré majú uľahčiť otvorenie nových leteckých spojení alebo podporiť niektoré súčasné spojenia, môžu byť potrebným nástrojom na rozvoj malých regionálnych letísk. Takáto pomoc totiž môže zainteresované spoločnosti presvedčiť, aby na seba zobrali riziko investície do otvorenia nových leteckých spojení. Na to, aby uvedená pomoc bola zlučiteľná na základe článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy, je vhodné v každom konkrétnom prípade určiť, či je daná pomoc potrebná a proporcionálna vzhľadom na sledovaný cieľ a či táto pomoc neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi proti záujmom Spoločenstva.

(103)

Pomoc určenú na financovanie prevádzky spoločnosti zriedka možno vyhlásiť za zlučiteľnú so spoločným trhom, keďže takáto pomoc obyčajne narúša podmienky hospodárskej súťaže v odvetví, v ktorom je udelená, a to bez toho, aby mohla dosiahnuť jeden z cieľov uvedených v ustanoveniach zmluvy. Takáto pomoc so sebou neprináša žiadnu technickú alebo štrukturálnu zmenu v spoločnosti a podporuje výhradne jej obchodný rozvoj, umožňuje totiž príjemcovi ponúknuť jeho zákazníkom umelo výhodnejšie podmienky a bezdôvodne zvyšuje jeho maržu.

(104)

Tento princíp má však určité výnimky a Komisia už niekoľkokrát vyhlásila tento druh pomoci za zlučiteľný pri dodržaní určitých podmienok (24).

(105)

Na to, aby sa táto pomoc mohla považovať za zlučiteľnú na základe článku 87 ods. 3 písm. c), je nevyhnutné stanoviť, či vyplatená pomoc v uvedenom prípade je potrebná a proporcionálna vzhľadom na sledovaný cieľ a či neovplyvňuje obchod v rozpore so spoločným záujmom.

(106)

Prvá podmienka udelenia pomoci na začatie výroby alebo poskytovania služieb vyžaduje, aby sa pomoc zapisovala do koherentného plánu rozvoja letiska a aby odrážala vôľu rozvoja ziskovosti infraštruktúr, ktoré nie sú vždy ziskové.

(107)

Podpora regionálneho rozvoja, turizmu a miestnej ekonomiky alebo imidžu regiónu bude len dôsledkom tejto koherentnej politiky, ktorej prvotným cieľom je trvalý rozvoj aktivity letiska.

(108)

Regionálne letiská by rovnako mohli predstavovať riešenie problému dopravnej politiky: problému saturácie hlavných letiskových kapacít (25).

(109)

V uvedenom prípade však žiadna informácia nenaznačuje, že by iné spoločnosti, ktoré majú záujem prevádzkovať letecké spojenia medzi mestom Gérona a inými mestami mali prístup k podobnej pomoci. Komisia nebola informovaná o existencii podobného projektu rozvoja letiskových aktivít. Španielske orgány sa obmedzili na poskytnutie informácie, podľa ktorej letisko mesta Gérona nezaznamenalo žiadny pravidelný let do vytvorenia leteckého spojenia medzi mestami Gérona a Madrid.

(110)

Komisia definovala podmienku potreby pomoci v rozhodnutí „Ryanair“ (26). V tomto ohľade sa pomoc na začatie výroby alebo poskytovania služieb musí zdať ako bezpodmienečne potrebná pre rozvoj letiska. Treba splniť aj určité podmienky.

(111)

Po prvé, pomoc sa poskytne leteckej spoločnosti iba pri otvorení novej cesty alebo zvýšení frekvencie súčasných letov, čo zvýši počet prepravených pasažierov na regionálnom letisku, pričom pomoc zodpovedá zníženiu rizika, ktoré na seba spoločnosť novou investíciou berie.

(112)

Po druhé, pomoc sa nesmie poskytnúť, ak je uvedená cesta už v prevádzke: riziko, ktoré spoločnosť znáša, je nižšie až nulové a potreba pomoci nie je odôvodnená. V prípade, že spoločnosť už prevádzkuje určitú cestu s odletom z uvedeného letiska, nebude môcť získať štátnu pomoc.

(113)

Po tretie, na jednej strane sa pomoc nesmie vyplatiť leteckej spoločnosti na začatie prevádzky nového leteckého spojenia, ktoré je otvorené ako náhrada za zatvorené letecké spojenie, na ktorého prevádzku spoločnosť získala pomoc na začatie výroby alebo poskytovania služieb. Ak sú všetky ostatné premenné nezmenené, letisko nepocíti žiaden pozitívny účinok vo forme vyššieho počtu prepravených pasažierov. Na druhej strane pomoc nemožno udeliť ani v prípade, keď spoločnosť otvorí nové letecké spojenie ako náhradu za iné letecké spojenie, ktoré predtým prevádzkovala z iného letiska, ktoré sa nachádza v rovnakej ekonomickej alebo populačnej oblasti. Komisia totiž považuje za kľúčové, aby pomoc na začatie výroby alebo poskytovania služieb nemala za následok preteky za dotáciami, napríklad prostredníctvom takýchto delokalizácií leteckých spojení následne po udelení maximálnej výšky pomoci. Takéto praktiky by pôsobili proti samotnému cieľu pomoci na začatie výroby alebo poskytovania služieb, ktorým je rozvoj uvedeného letiska v súlade so spoločným záujmom.

(114)

Po štvrté cieľom pomoci nesmie byť pomôcť podniku, ktorý vstúpi na trh, otvoriť už existujúce letecké spojenia a priamo konkurovať súčasným prevádzkovateľom, ktorí už túto cestu s odletom z letiska prevádzkujú. Nový podnik, ktorý vstúpi na trh, musí v hospodárskej súťaži so súčasnými prevádzkovateľmi počítať s vlastnými silami, a nie so štátnou pomocou.

(115)

Pre prvú, druhú a štvrtú podmienku treba pripomenúť, že letecké spojenie Gérona–Madrid–Gérona prevádzkovala iná spoločnosť do 28. októbra 2001, ale bolo zrušené pre stratovosť služby. Dňa 26. marca 2002, kedy bola uzavretá zmluva medzi zainteresovanými verejnými orgánmi a spoločnosťou Intermed, letecké spojenie nebolo prevádzkované iným prepravcom. Spoločnosť Air Catalunya však začala prevádzku tohto spojenia o niekoľko dní neskôr dňa 3. apríla 2002. Spoločnosť Intermed začala prevádzkovať svoje lety 15. apríla 2002. Fakt, že dve spoločnosti začali prevádzku leteckého spojenia Gérona–Madrid–Gérona s odstupom 12 dní neumožňuje jasne a definitívne stanoviť, či služba poskytovaná spoločnosťou Intermed môže byť považovaná za nové letecké spojenie.

(116)

Tretia podmienka je v uvedenom prípade splnená, keďže letecké spojenie Madrid–Gérona–Madrid je prvé spojenie prevádzkované spoločnosťou Intermed.

(117)

Počiatočné výdavky na propagáciu určené pre informáciu o leteckom spojení môžu byť považované za nutné vzhľadom na ich cieľ, ktorým je oznámiť širokej verejnosti existenciu nového leteckého spojenia.

(118)

Pomoc musí mať motivačný efekt: musí podniku umožniť rozvoj činnosti, ktorú by bez verejnej podpory nezačal. Táto činnosť sa však musí prejaviť ako dlhodobo zisková aj bez poskytovania pomoci. Z tohto dôvodu musí byť pomoc určená na otvorenie nového leteckého spojenia alebo na zvýšenie frekvencie letov časovo obmedzená. Pomoc slúži na otvorenie novej cesty, nie na umelé udržiavanie existencie tejto cesty: cesty musia byť dlhodobo ekonomicky životaschopné.

(119)

Pre pomoc na začatie výroby alebo poskytovania služieb v leteckej doprave (27), Komisia považuje päť rokov po otvorení každého nového spojenia za maximálne rozumné obdobie, najmä pre spojenia v rámci európskeho kontinentu.

(120)

V uvedenom prípade sú čiastočné financovanie leteckého spojenia Gérona–Madrid aj propagačné akcie časovo obmedzené (obdobie platnosti zmluvy je tri roky) do chvíle, kedy sa uvedené letecké spojenie skonsoliduje a dokáže vlastnými silami zaistiť svoju ziskovosť alebo do chvíle, keď iný prevádzkovateľ bez verejnej pomoci alebo iného štátneho financovania začne prevádzku letov medzi mestami Gérona a Madrid, ktoré by zodpovedali podobným charakteristikám ako let, ktorý je predmetom zmluvy a to najmä čo sa týka typu lietadla, frekvencie letov, taríf letov a obdobia služby.

(121)

Medzi pomocou a jej kontextom musí byť vytvorená dvojaká proporčná súvislosť. V prvom rade musí existovať prísna súvislosť medzi cieľom rozvoja letiska, ktorý prechádza rastom počtu prepravených pasažierov, a úrovňou pomoci poskytnutej leteckej spoločnosti. Výška pomoci by sa teda mala vypočítať na jedného pasažiera. Letecká spoločnosť, ktorá nie je schopná na letisko prilákať množstvo pasažierov dostačujúce pre rozvoj letiska tak nebude nenáležite zvýhodnená. Naopak spoločnosť, ktorá plní ciele prepravy pasažierov a prispieva tak k rozvoju letiska bude za svoju snahu odmenená.

(122)

Druhá proporčná súvislosť musí byť stanovená medzi výškou pomoci a nákladmi nesenými príjemcom pomoci. Komisia pripomína, že intenzita pomoci, ktorá je v prípadoch pomoci na začatie výroby alebo poskytovania služieb obmedzená na 50 %, sa neuplatňuje na celok prevádzkových nákladov, po odpočítaní príjmov uvedeného leteckého spojenia.

a)

Pre pomoc na začatie výroby alebo poskytovania služieb sú oprávnené iba dodatočné náklady spojené so začatím výroby alebo poskytovania služieb, ktoré by letecký prevádzkovateľ nemusel niesť pri zvyčajnom priebehu prevádzky a ktoré si vyžadujú verejnú účasť, aby bolo znížené riziko neživotaschopnosti spojené s počiatočným obdobím prevádzky. V prípade spoločnosti Intermed sa tieto náklady vzťahujú napríklad na počiatočné propagačné výdavky, ktoré majú za cieľ informovanie o novom leteckom spojení alebo náklady na začatie prevádzky spoločnosti Intermed na letisku v Gérone.

b)

Pomoc sa naopak nemôže vzťahovať na pravidelné režijné náklady nesené spoločnosťou Intermed, ako je prenájom alebo odpisy lietadiel, palivo, mzdy posádky, náklady na občerstvenie (catering).

(123)

Výška pomoci, ktorá sa poskytne leteckej spoločnosti na rozvoj leteckých služieb, musí byť transparentná, ako napríklad suma vypočítaná na prepraveného pasažiera, aby bola jednoducho identifikovateľná a identifikovaná.

(124)

Skutočnosť, že letisko je ochotné poskytnúť pomoc ako protihodnotu ekonomických služieb, ako je otvorenie nových leteckých spojení, musí byť uverejnená, aby zainteresované letecké spoločnosti mali možnosť prejaviť záujem a získať danú pomoc. Požiadavky a princípy v oblasti verejného obstarávania a koncesií by sa teda mali dodržať.

(125)

Letisko, ktoré má záujem podporiť rozvoj leteckých služieb, musí stanoviť objektívne kritériá maximálnej výšky a trvania pomoci, aby sa zabezpečila rovnosť v zaobchádzaní medzi leteckými spoločnosťami.

(126)

Mechanizmy sťažnosti a odvolania musia byť zakotvené na úrovni členských štátov, aby sa predišlo akejkoľvek diskriminácii v poskytovaní pomoci a aby žiadna letecká spoločnosť nebola na uvedenom letisku nenáležite zvýhodnená.

(127)

Mechanizmy sankcií sa musia uplatniť na prípady, keď prepravca nedodržiava svoje záväzky voči letisku. Možnosť vrátenia pomoci môže letisku poistiť plnenie záväzkov zo strany leteckej spoločnosti. Zmluva v uvedenom prípade skutočne obsahuje mechanizmus vrátenia pomoci v prípade nedodržania záväzkov spoločnosti Intermed.

(128)

Udelená pomoc v princípe nemôže byť kumulovaná s inými dotáciami získanými leteckými prepravcami, ak ide o pomoc sociálneho charakteru alebo o finančné náhrady za poskytovanie verejnej služby, ktoré sa označili ako pomoc. Nemôže byť kumulovaná ani, v súlade s uvedenými pravidlami proporcionality, s inou pomocou, ktorá sa vzťahuje na rovnaké náklady aj v prípade, keď túto pomoc poskytol iný štát. Celková výška pomoci, ktorá sa poskytla na otvorenie nového leteckého spojenia nikdy nesmie prekročiť 50 % nákladov na začatie výroby alebo poskytovania služieb tohto nového spojenia.

(129)

Pre zachovanie motivačnej povahy pomoci na začatie výroby alebo poskytovania služieb, ktorá má za cieľ financovanie nových leteckých spojení, a ktorá je nástrojom rozvoja výhradne regionálnych letísk, Komisia považuje za nutné presvedčiť sa, že takáto pomoc neposkytne žiadnu nepriamu výhodu veľkým letiskám, ktoré sú v podstatnej miere otvorené medzinárodným letom a konkurencii. Z tohto dôvodu je nevyhnutné venovať špecifickú pozornosť obmedzeniu oprávnených nákladov v prípadoch, keď letecké spojenie spája mesto Gérona, v tomto prípade, s veľkým letiskom, ako je Madrid.

(130)

Takúto pomoc nie je možné poskytnúť ani v prípade, keď je prístup k danej ceste vyhradený pre jediného prepravcu v zmysle článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 a najmä odseku 1 písm. d) uvedeného článku.

(131)

V uvedenom prípade spoločnosť Intermed neprijala dotácie na zabezpečenie spojenia s odletom z letiska v Gérone na základe sociálnej pomoci alebo finančných náhrad za poskytovanie verejnej služby, ako sa uvádza vyššie. Prístup k spojeniu prevádzkovanému spoločnosťou Intermed s odletom z letiska v Gérone nie je vyhradený pre tohto jediného prepravcu na základe výberového konania, ktoré je stanovené v článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92.

(132)

Komisia konštatovala, že pomoc vyplatená zo strany la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Gérona, Obchodnej a priemyselnej komory mesta Gérona spoločnosti Intermed spĺňa určité podmienky uplatniteľné na pomoc na začatie výroby alebo poskytovania služieb, ktorá má za cieľ podporiť rozvoj leteckých služieb s odletom z regionálnych letísk, pre zlučiteľnosť pomoci však musia byť splnené niektoré ďalšie podmienky.

(133)

Pomoc poskytnutá zo strany la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Gérona, a Obchodnej a priemyselnej komory mesta Gérona vo forme financovania leteckej služby medzi mestami Gérona a Madrid je zlučiteľná so spoločným trhom z titulu pomoci na začatie výroby alebo poskytovania služieb, ktorá financuje otvorenie nových leteckých spojení za nasledujúcich podmienok:

a)

Príspevky sa musia zapisovať do rámca programu rozvoja letiska v Gérone;

b)

Všetky príspevky musia byť časovo obmedzené. Ich trvanie nesmie prekročiť maximálne obdobie piatich rokov od otvorenia uvedeného leteckého spojenia;

c)

Tieto príspevky sa nemôžu vyplatiť, ak je cieľom pomoci pomôcť podniku, ktorý vstúpi na trh, otvoriť už existujúce letecké spojenia a priamo konkurovať súčasným prevádzkovateľom, ktorí už danú cestu s odletom z letiska v Gérone za podobných podmienok prevádzkujú;

d)

Príspevky musia byť odôvodnené plánom rozvoja uskutočneným spoločnosťou Intermed, ktorý bol zodpovednými orgánmi a priori schválený pre uvedené spojenie. Tento plán spresní nesené a oprávnené náklady, ktoré sa budú priamo týkať propagácie leteckého spojenia s cieľom jeho životaschopnosti po skončení trvania pomoci. Oprávnené náklady sú tie, ktoré sú priamo spojené so začatím prevádzky a ktoré sú opísané v bode odôvodnenia 122 tohto rozhodnutia. Zodpovedné orgány môžu v tomto ohľade prípadne spolupracovať s nezávislým účtovným kontrolórom;

e)

Celková výška pomoci, ktorá bola poskytnutá pre otvorenie nového leteckého spojenia nesmie nikdy prekročiť 50 % nákladov začatia prevádzky a propagácie nového leteckého spojenia. Vyplatené príspevky tiež nesmú prekročiť 50 % reálnych nákladov na otvorenie tohto leteckého spojenia;

f)

Príspevky vyplatené zo strany la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Gérona, Obchodnej a priemyselnej komory mesta Gérona, ktoré po uplynutí obdobia rozbehu stanoveného v zmluve prekročili stanovenú hranicu musia byť spoločnosťou Intermed vrátené;

g)

Španielsko musí zabezpečiť nediskriminačný a transparentný program pomoci s cieľom zaistiť rovnosť v zaobchádzaní s leteckými spoločnosťami, ktoré majú záujem o rozvoj nových leteckých služieb s odletom z letiska v Gérone, podľa objektívnych kritérií uvedených v tomto rozhodnutí.

(134)

Ak sa tieto podmienky nedodržia, Španielsko bude musieť zabezpečiť vrátenie celku zodpovedajúcej pomoci uvedenej v predchádzajúcom bode odôvodnenia.

VI.   ZÁVERY

Komisia konštatovala, že Španielsko protizákonne poskytlo pomoc v prospech leteckej spoločnosti Intermediacion aérea SL, čím porušilo článok 88 ods. 3 zmluvy. Vzhľadom na vplyv, ktorý môže mať poskytnutá pomoc na otvorenie nových služieb leteckej dopravy a na trvalo udržateľný rozvoj regionálneho letiska, možno určitú časť tejto pomoci považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom, za podmienok stanovených v bode odôvodnenia 133.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc poskytnutá Španielskym kráľovstvom v prospech leteckej spoločnosti Intermediación Aérea SL vo výške 919 879,98 eur na jednej strane a 120 202 eur na druhej strane, je zlučiteľná so spoločným trhom na základe článku 87 ods. 3 písm. c) ako pomoc na otvorenie nových leteckých spojení, za týchto podmienok.

Článok 2

1.   Príspevky musia byť súčasťou rámca programu rozvoja letiska v Gérone.

2.   Všetky príspevky musia byť časovo obmedzené. Ich trvanie nesmie prekročiť maximálne obdobie piatich rokov od otvorenia uvedeného leteckého spojenia.

3.   Tieto príspevky nemôžu byť vyplatené, ak má pomoc za cieľ pomôcť podniku, ktorý vstúpi na trh, otvoriť už existujúce letecké spojenia a priamo konkurovať súčasným prevádzkovateľom, ktorí už danú cestu s odletom z letiska v Gérone za podobných podmienok prevádzkujú.

4.   Príspevky musí odôvodniť plán rozvoja vypracovaný spoločnosťou Intermed, ktorý príslušné orgány a priori schválili na uvedené spojenie. Tento plán spresní znášané a oprávnené náklady, ktoré sa budú priamo týkať propagácie leteckého spojenia s cieľom jeho životaschopnosti bez pomoci po uplynutí platnosti zmluvy medzi la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Gérona, Obchodnou a priemyselnou komorou mesta Gérona a spoločnosťou Intermed.

5.   Oprávnené náklady, ktoré sú priamo spojené so začatím prevádzky, musia spĺňať tieto podmienky:

a)

pokrývať dodatočné náklady spojené so začatím prevádzky, ktoré by letecký prevádzkovateľ nemusel niesť pri zvyčajnom priebehu prevádzky a ktoré si vyžadujú verejnú účasť, aby bolo znížené riziko neživotaschopnosti spojené s počiatočným obdobím prevádzky;

b)

sa, naopak, nemôžu vzťahovať na pravidelné režijné náklady spoločnosti Intermed, ako je prenájom alebo odpisy lietadiel, palivo, mzdy posádky, náklady na občerstvenie (catering).

Príslušné orgány môžu v tomto smere prípadne spolupracovať s nezávislým účtovným kontrolórom.

6.   Celková výška pomoci, ktorá sa poskytla na otvorenie nového leteckého spojenia, nesmie nikdy prekročiť 50 % nákladov súvisiacich so začiatkom prevádzky a propagácie nového leteckého spojenia. Vyplatené príspevky tiež nesmú prekročiť 50 % reálnych nákladov na otvorenie tohto leteckého spojenia.

7.   Príspevky vyplatené zo strany la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Gérona, Obchodnej a priemyselnej komory mesta Gérona, ktoré po uplynutí počiatočného obdobia prevádzky stanoveného v zmluve prekročili stanovenú hranicu, musí spoločnosť Intermed vrátiť.

8.   Španielsko musí zabezpečiť nediskriminačný a transparentný program pomoci s cieľom zaistiť rovnosť v zaobchádzaní s leteckými spoločnosťami, ktoré majú záujem o rozvoj nových leteckých služieb s odletom z letiska v Gérone, podľa objektívnych kritérií stanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 3

1.   Španielske kráľovstvo prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby príjemca vrátil pomoc nezlučiteľnú so spoločným trhom podľa článku 1 ods. 2, ktorú dostal protizákonne.

2.   Pomoc sa okamžite vráti v súlade s postupmi vnútroštátnych právnych predpisov, do tej miery ako vnútroštátne právne predpisy umožňujú okamžite a efektívne uplatniť toto rozhodnutie. Vrátená pomoc zahŕňa aj kapitalizované úroky odo dňa, keď príjemca dostal pomoc, do dňa jej vrátenia. Úroky sa vypočítajú na základe referenčnej úrokovej sadzby, ktorá sa používa na výpočet ekvivalent-dotácie v rámci pomoci s regionálnym cieľom.

Článok 4

Španielske kráľovstvo informuje Komisiu do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia o opatreniach, ktoré sa prijali, aby sa rozhodnutiu vyhovelo.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 20. októbra 2004

Za Komisiu

Loyola DE PALACIO

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 11.2.2003, s. 2.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(3)  Internetová stránka: www.aena.es Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, september 2004.

(4)  Spoločnosť má povolenie vykonávať handling sama. Handling sa teda môže považovať za internalizované výdavky a môže sa zaradiť medzi režijné náklady.

(5)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES C 350, 10.12.1994, s. 5.

(7)  Spoločnosť Air Catalunya najskôr uskutočňovala svoje lety (dva mesiace) s povolením na charterové lety, ktoré dánskej spoločnosti North Flying udelilo generálne riaditeľstvo civilného letectva, neskôr s licenciou spoločnosti Oestavi.

(8)  Pozri vec C-174/97, La Poste [1998] ECR I-1303.

(9)  Pozri vec C-280/00, Altmark [2000] ECR I-7747.

(10)  Pozri rozsudok súdu prvého stupňa z 5. augusta 2003, spoločná vec T-116/01 a T-118/01, P & O European Ferries [2003] ECR 118, upozornil, že „podľa stálej praktiky Komisie sa skutočnosť, že takéto výberové konanie predchádza kúpu zo strany členského štátu, za bežných okolností považuje za dostatočnú na vylúčenie možnosti, že sa daný členský štát pokúša určitej spoločnosti poskytnúť výhodu [pozri najmä oznámenie Komisie o stanovení podmienok Spoločenstva na poskytovanie štátnej pomoci na výskum a vývoj (Ú. v. ES 1996, C 45, s. 5), bod 2.5. a v tomto zmysle usmernenie Spoločenstva o poskytovaní pomoci námornej doprave (Ú. v. ES 1997, C 205, s. 5), kapitola 9]“.

(11)  Pozri rozsudok zo 7. februára 1985, ADBHU, 240/83 [1985] ECR 531, body 3, posledná veta, a 18 a rozsudku z 22. novembra 2001, Ferring C-53/00 [2001] ECR I-9067, bod 27.

(12)  2 Body 87 a 88 rozsudku Altmark.

(13)  Rozsudok súdu z 5. augusta 2003, Spoločné veci T-116/01 a T-118/01, P & O European Ferries, [2003] ECR 118. Pozri poznámku pod čiarou 9.

(14)  Rozsudok Dvora z 2. júla 1974, Taliansko/Komisia, 173/73 [1974] ECR 709 a zo 17. septembra 1980, Philip Morris, 730/79 [1980] ECR 2671.

(15)  Body 77 až 82 rozsudku Altmark.

(16)  Rozsudok súdu z 21. marca 1991, Taliansko/Komisia, C-303/88 [1991] ECR I-1433, bod 27, rozsudok z 13. júla 1988, Francúzsko/Komisia, 102/87 [1991] ECR 4067, bod 19 a rozsudok z 21. marca 1991, Taliansko/Komisia, C-305/89 [1989] ECR I-1603, bod 26.

(17)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

(18)  Rozsudok Altmark, bod 81; rozsudok z 21. marca 1990, Belgicko/Komisia, zvaný „Tubemeuse“, C-142/87 [1990] ECR I-959, bod 43, a rozsudok zo 14. septembra 1994Španielsko/Komisia, C-278/92 až C-280/92 [1994] ECR I-4103, bod 42.

(19)  9 Oznámenie Komisie o usmernení o poskytovaní štátnej pomoci pre rozvoj regiónov (Ú. v. ES C 74, 10.3.1998). Odkaz na túto regionálnu pomoc sa nachádza aj v bode 36 usmernenia o poskytovaní pomoci v odvetví letectva. Pozri aj poznámku pod čiarou 5.

(20)  Pripomienky španielskych orgánov zaslané listom 18. marca 2003, ktorý zaevidoval generálny sekretariát Komisie 19. marca 2003.

(21)  Rozsudok z 22. marca 1977 vo veci 74/76, Iannelli, [1977] ECR 557.

(22)  Rozsudok z 15. júna 1993 vo veci C-225/91 Matra/Komisia [1993] ECR I-3203. Ú. v. EÚ L 137, 30.4.2004, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 137, 30.4.2004, s. 1.

(24)  Rozhodnutie Ryanair, bod odôvodnenia 281.

(25)  Rozhodnutie Ryanair, body odôvodnenia 287 až 296.

(26)  Rozhodnutie Ryanair, body odôvodnenia 298 až 307.

(27)  Rozhodnutie Ryanair, body odôvodnemia 312 až 314.


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/78


ROZHODNUTIE VÝBORU č. 2/2005

z 30. marca 2005

zriadeného na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní, ktorým sa mení a dopĺňa kapitola 3 prílohy 1

(2005/352/ES)

VÝBOR,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody (ďalej len „dohoda“), podpísanú 21. júna 1999, a najmä na jej článok 10 ods. 4 písm. e) a článok 18 ods. 2,

keďže na základe nariadenia EDI (Eidgenössisches Departement des Innern) z 27. marca 2002 o bezpečnosti hračiek (RO 2002 1082), naposledy zmeneného a doplneného 2. októbra 2003 (RO 2003 3733), Švajčiarska konfederácia zmenila a doplnila svoje zákonné, technické a správne právne predpisy vzťahujúce sa na hračky tak, aby sa tieto ustanovenia mohli považovať za ekvivalentné so zodpovedajúcimi právnymi ustanoveniami Európskeho spoločenstva podľa článku 1 ods. 2 dohody,

keďže kapitola 3 s názvom Hračky prílohy 1 by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby zodpovedala uvedeným skutočnostiam,

keďže podľa článku 10 ods. 4 písm. e) a článku 18 ods. 2 je výbor oprávnený vykonať zmeny v prílohe 1 k tejto dohode,

ROZHODOL TAKTO:

1.

Oddiel I kapitoly 3 s názvom Hračky sa v prílohe I k tejto dohode mení a dopĺňa v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe pripojenej k tomuto rozhodnutiu.

2.

Toto rozhodnutie, vyhotovené v dvoch exemplároch, podpíšu spolupredsedovia alebo iné osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uskutočnenia posledného z týchto podpisov.

V Berne 30. marca 2005

Za Švajčiarsku konfederáciu

Heinz HERTIG

V Bruseli 23. marca 2005

Za Európske spoločenstvo

Joanna KIOUSSI


PRÍLOHA

ZMENY A DOPLNENIA K DOHODE

V prílohe I s názvom Výrobkové úseky sa v kapitole 3 s názvom Hračky v oddiele I s názvom Zákonné, technické a správne právne predpisy vypúšťa text „Ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 1“ a nahrádza sa textom „Ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje článok 1 ods. 2“.

V prílohe 1 s názvom Výrobkové úseky sa v kapitole 3 s názvom Hračky v oddiele I v zozname pod názvom „Švajčiarsko“ vypúšťajú odkazy na právne predpisy a nahrádzajú sa týmto zoznamom:

 

„Federálny zákon z 9. októbra 1992 o potravinárskom a spotrebnom tovare (RO 1995 1469), naposledy zmenený a doplnený 21. marca 2003 (RO 2003 4803)

 

Nariadenie z 1. marca 1995 o predmetoch bežnej spotreby (RO 1995 1643), naposledy zmenené a doplnené 15. decembra 2003 (RO 2004 1111)

 

Nariadenie EDI z 27. marca 2002 o bezpečnosti hračiek (RO 2002 1082), naposledy zmenené a doplnené 2. októbra 2003 (RO 2003 3733).“


30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/80


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej správnej pomoci v colných záležitostiach

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej správnej pomoci v colných záležitostiach (1) nadobudla platnosť 1. apríla 2005, postupy ustanovené v článku 22 dohody sa ukončili 17. marca 2005.


(1)  Ú. v. ES L 375, 23.12.2004, s. 20.


Korigendá

30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/81


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 663/2005 z 28. apríla 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

( Úradný vestník Európskej únie L 108 z 29. apríla 2005 )

Na strane 27 sa príloha nahrádza nasledujúcou prílohou:

„PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 29. apríla 2005 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I Zmluvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

4,139

4,139

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,178

1,178

– – v iných prípadoch

4,139

4,139

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

3,104

3,104

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,884

0,884

– – v iných prípadoch

3,104

3,104

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,178

1,178

– inej (vrátane nespracovanej)

4,139

4,139

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

3,800

4,139

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

1,178

1,178

– v iných prípadoch

4,139

4,139

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, okrem hybridov, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získavané spracovaním základného výrobku alebo/a podobných výrobkov, uplatňujú sa koeficienty uvedené v prílohe E nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 (Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Príslušný tovar spadá pod kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar vymenovaný v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V prípade sirupov kódov KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90 získavaných zmiešaním glukózového a fruktózového sirupu, môže byť vývozná náhrada udelená len na glukózový sirup.“