ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 106

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
27. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 631/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 632/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2004, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 633/2005 z 26. apríla 2005 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 634/2005 z 26. apríla 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 635/2005 z 26. apríla 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2005 z 26. apríla 2005, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca apríl 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2005 z 26. apríla 2005, ustanovujúce prideľovanie vývozných povolení pre určité mliečne výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 638/2005 z 26. apríla 2005, ktorým sa určuje výrobná náhrada za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv

16

 

*

Smernica Komisie 2005/30/ES z 22. apríla 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel ( 1 )

17

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/329/SZBP z 25. apríla 2005 o konferencii zmluvných strán o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní z roku 2005

32

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/330/SZBP z 26. apríla 2005, ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 426/2005 z 15. marca 2005 o zavedení predbežného antidampingového cla na dovozy určitých hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú v. EÚ L 69, 16.3.2005)

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 631/2005

z 26. apríla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

103,6

204

98,1

212

129,8

624

168,0

999

124,9

0707 00 05

052

152,4

204

76,2

999

114,3

0709 90 70

052

99,0

204

44,2

999

71,6

0805 10 20

052

54,4

204

45,2

212

58,1

220

47,8

388

62,0

400

53,3

624

73,9

999

56,4

0805 50 10

052

65,2

220

65,0

388

67,8

400

69,6

528

65,2

624

67,3

999

66,7

0808 10 80

388

86,3

400

122,8

404

94,3

508

67,2

512

69,4

524

65,9

528

65,1

720

82,6

804

112,9

999

85,2

0808 20 50

388

87,9

512

63,9

528

65,2

720

72,2

999

72,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 632/2005

z 26. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2004, ktorým sa otvára stála výzva na predkladanie ponúk na vývoz raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1185/2004 (2) otvorilo stálu výzvu na predkladanie ponúk na vývoz raže v držbe nemeckej intervenčnej agentúry.

(2)

Článok 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1185/2004 upresňuje adresu nemeckej intervenčnej agentúry, na ktorú treba podať ponuky. Vzhľadom na vnútornú reorganizáciu nemeckých úradov je potrebné upraviť túto adresu.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 5 nariadenia (ES) č. 1185/2004 sa ods. 4 nahrádza takto:

„4.   Ponuky treba podať na adresu nemeckej intervenčnej agentúry:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn, Nemecko

Fax

:

00 49 (0) 228 6845 3985

00 49 (0) 228 6845 3276

.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 28. apríla 2005 od 9.00 hod. (bruselského času).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 227, 26.6.2004, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1730/2004 (Ú. v. EÚ L 307, 5.10.2004, s. 3).


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 633/2005

z 26. apríla 2005

o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovuje spôsoby uplatnenia vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 v miere potrebnej pre ekonomicky významný vývoz je možné na produkty, ktoré vyváža Spoločenstvo, uplatniť vývoznú náhradu, s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky prostredníctvom režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónnosti vývozu ovocia a zeleniny treba na každý produkt stanoviť plánované množstvo na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú určilo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množstvo sa musí rozvrhnúť s ohľadom na podliehanie týchto produktov skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa náhrady musia určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich dostupnosti, ale aj cien na medzinárodnom trhu. Do úvahy sa tiež musia vziať obchodné a dopravné náklady, ako aj ekonomické hľadisko plánovaných vývozov.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov si môžu vyžiadať diferenciáciu náhrad pre určitý produkt podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa môžu v súčasnosti vyvážať v ekonomicky významnom množstve.

(8)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva treba postupovať prostredníctvom výberového konania a stanoviť smernú čiastku náhrad a plánované množstvá pre dané obdobie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa výberové konanie pre udeľovanie vývozných povolení systému A3. Príslušné produkty, obdobie podávania ponúk, smerné miery náhrad a plánované množstvá sa určujú v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na uplatňovaní ustanovení článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti povolení typu A3 je dva mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 386/2005 (Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2180/2003 (Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

O OTVORENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA UDEĽOVANIE VÝVOZNÝCH POVOLENÍ SYSTÉMU A3 NA OVOCIE A ZELENINU (RAJČINY, POMARANČE, CITRÓNY A JABLKÁ)

Obdobie podávania ponúk: od 4. do 5. mája 2005

Kód produktov (1)

Krajina určenia (2)

Smerná miera náhrad

(v EUR/t netto)

Plánované množstvo

(v t)

0702 00 00 9100

F08

45

10 000

0805 10 20 9100

A00

45

10 000

0805 50 10 9100

A00

70

10 000

0808 10 80 9100

F09

46

33 333


(1)  Kódy produktov sa určujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série „A“ sa určujú v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy krajín určenia sa určujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

F03

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

Nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al-Kuvajn, Ra's al-Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 634/2005

z 26. apríla 2005

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod KN kódy uvedené v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod KN kódy uvedené v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(KN kód)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Nízkofrekvenčný zosilňovač vybavený digitálnym zvukovým dekóderom, digitálnym zvukovým procesorom na výrobu viackanálového zvukového efektu (surround) a sústavou obvodov na video/zvukovú synchronizáciu.

Zariadenie môže prijímať signály z rôznych zdrojov (napr. DVD prehrávača, satelitného tunera, kazetového prehrávača, video rekordéra). Tieto signály možno pred zosilnením dekódovať a spracovať v digitálnych/analógových konvertoroch.

8518 40 99

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8518, 8518 40 a 8518 40 99.

Dekódovanie a spracovanie zvukových signálov sa považuje za súčasť funkcie nízkofrekvenčného zosilňovania.

Keďže video funkcia len synchronizuje zvuk a video signály, tovar ostáva zatriedený v položke 8518.

2.

Prístroj pozostávajúci z:

rozhlasového prijímača AM/FM,

viackanálového zosilňovača a

digitálneho zvukového procesora.

Výrobok určený na domácu zábavu je vybavený diaľkovým ovládačom.

8527 39 80

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k triede XVI a znením kódov KN 8527, 8527 39 a 8527 39 80.

V zmysle poznámky 3 k triede XVI je rozhlasový prijímač komponentom, ktorý vykonáva hlavnú funkciu kombinovaného prístroja.

Zosilňovanie a spracovanie zvuku sa považujú za druhoradé funkcie v porovnaní s príjmom rozhlasového vysielania.

V dôsledku toho sa kombinovaný prístroj zatrieďuje ako rozhlasový prijímač pod kód KN 8527 39 80.

3.

Prístroj pozostávajúci z:

rozhlasového prijímača AM/FM,

viackanálového zosilňovača a

digitálneho zvukového procesora,

sústavy obvodov na video/zvukovú synchronizáciu.

Výrobok určený na domácu zábavu prijímaním signálov z rôznych zdrojov (napr. DVD prehrávača, satelitného tunera, kazetového prehrávača, video rekordéra) je predkladaný s diaľkovým ovládačom.

Zvukové signály možno pred zosilnením dekódovať a spracovať v digitálnych/analógových konvertoroch.

8527 39 80

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k triede XVI a znením kódov KN 8527, 8527 39 a 8527 39 80.

V zmysle poznámky 3 k triede XVI je rozhlasový prijímač komponentom, ktorý vykonáva hlavnú funkciu kombinovaného prístroja.

Zosilňovanie a spracovanie zvuku sa považujú za druhoradé funkcie v porovnaní s príjmom rozhlasového vysielania.

Keďže video funkcia len synchronizuje zvuk a video signály, tovar ostáva zatriedený v položke 8527.

V dôsledku toho sa kombinovaný prístroj zatrieďuje ako rozhlasový prijímač pod kód KN 8527 39 80.

4.

Farebný monitor so zobrazovacím zariadením z tekutých kryštálov (LCD) s uhlopriečkou obrazovky 38,1 cm (15″) a celkovými rozmermi 30,5 (šírka) × 22,9 (výška) × 8,9 (hĺbka) cm s:

maximálnym rozlíšením 1 024 × 768 pixelov,

rozkladovými frekvenciami 30–80 kHz (horizontálne) a 56–75 Hz (vertikálne).

Výrobok má tieto rozhrania:

VGA vstup,

DVI vstup,

BNC vstup a výstup,

S-video (Y/C) vstup a výstup,

audio vstup a výstup.

Výrobok môže zobraziť signály prijaté z rôznych zdrojov, ako je stroj na automatické spracovanie údajov, uzavretý okruh televízneho systému, DVD prehrávač alebo videokamera s videorekordérom.

8528 21 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Vylučuje sa zatriedenie pod podpoložku 8471 60, pretože nejde o taký druh monitora, ktorý sa používa výhradne alebo hlavne v systéme automatického spracovania údajov (pozri poznámku 5 ku kapitole 84), vzhľadom na schopnosti zobrazenia signálov z rôznych zdrojov.

Podobne sa výrobok nezatrieďuje pod položku 8531, pretože jeho funkciou nie je vizuálna signalizácia (pozri vysvetlivky HS k položke 8531, bod D).

5.

Systém pozostávajúci z:

centrálnej spracovateľskej jednotky s klávesnicou, myšou a obrazovkou (osobný počítač),

centrálnej spracovateľskej jednotky (server) a

presného skenera.

Presný skener pozostáva zo zariadenia označovaného ako „držiak snímača skenera“, umiestneného na ráme.

„Držiak snímača skenera“ je vybavený rôznymi senzormi na meranie kvality papiera, čo sa týka vlhkosti, teploty, váhy a pod.

Pohybuje sa na ráme dopredu a dozadu, zhromažďuje informácie a používa pri tom svetlo v infračervenej oblasti alebo laserové lúče, alebo iné spôsoby merania. Tieto informácie sa posielajú cez server do osobného počítača, ktorý ich spracúva, aby mohol vygenerovať údaje na účely kontroly kvality papiera.

Informácie spracované osobným počítačom sa používajú na úpravu výstupu zo zariadenia na výrobu papiera, ktorý nie je súčasťou systému.

9032 89 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 7 písm. b) ku kapitole 90 a znením kódov KN 9032, 9032 89 a 9032 89 90.

Poznámka 5(B) ku kapitole 84 vylučuje zatriedenie systému pod položku 8471, keďže jeho špecifická funkcia je iná než spracovanie údajov, ako sa uvádza v poznámke 5(E) ku kapitole 84.

Systém je automatickým regulátorom na automatické riadenie neelektrických veličín, ktorého činnosť závisí od elektrického javu meniaceho sa podľa kontrolovaného faktoru (poznámka 7 písmeno b) ku kapitole 90).


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 635/2005

z 26. apríla 2005

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod KN kódy uvedené v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod KN kódy uvedené v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 493/2005 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(KN kód)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobok obsahuje predvarené sušené rezance z pšeničnej múky (približne 80 g) a korenie (približne 11 g).

Výrobok je dodávaný na maloobchodný predaj v miske z expandovaného polystyrénu s objemom 250 ml, ktorá obsahuje rezance a malé vrecko s korením.

Podľa návodu vytlačeného na obale sa korenie a vriaca voda (max. 200 ml) pridajú do misky s rezancami a po troch minútach sa cestoviny môžu konzumovať.

(Pozri fotografiu) (1)

1902 30 10

Zatriedenie sa riadi všeobecnými pravidlami 1, 3 (b) a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1902, 1902 30 a 1902 30 10.

Výrobok je predkladaný ako súbor, zložky ktorého sú dodávané na maloobchodný predaj. Podstatný charakter výrobku je daný rezancami, a to vzhľadom na ich veľký podiel.

Výrobok nemôže byť zatriedený do položky 2104, pretože množstvo vody pridanej do misky nie je postačujúce na prípravu polievky alebo vývaru, ale dáva výrobku charakter cestovinového jedla.

2.

Diuretický/renálny čaj vo vreckách na maloobchodný predaj.

Štítok obsahuje tieto informácie:

1.

Zloženie každého vrecka (1,8 g):

Liečivé zložky:

praslička

0,47 g

listy brezy

0,45 g

zlatobyľ

0,38 g

koreň ihlice tŕnitej

0,20 g

Ostatné zložky:

oplodie šípok, listy nevädze, listy mäty piepornej, kvet nechtíka lekárskeho, koreň sladkého drievka.

2.

Dávkovanie a spôsob použitia:

Zalejte 1 čajové vrecko šálkou (približne 150 ml) vriacej vody, prikryte a nechajte lúhovať asi 15 minút, potom čajové vrecko vyberte. Pokiaľ nie je inak predpísané, jeden pohár čerstvo zapareného čaju 3 – 4 krát denne medzi jedlami.

3.

Indikácie:

Na zvýšenie objemu moču v prípade kataru obličiek alebo močového mechúra a ako prevencia močových kameňov.

2106 90 92

Zatriedenie v súlade so všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, s doplnkovou poznámkou 1 ku kapitole 30, znením kódov KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 2106 ods. 14 a vysvetlivky KN ku kapitole 30.

Ani pokyny pre užívateľa, ani balenie neobsahujú podrobnosti o type a koncentrácii aktívnej(-ych) látky(-ok). Uvádzajú len množstvo a druh rastlín alebo časti použitých rastlín. Podmienky doplnkovej poznámky 1 písm. b) ku kapitole 30 nie sú týmto splnené.

Image


(1)  Fotografia je čisto informačná.


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 636/2005

z 26. apríla 2005,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na ryžu na základe žiadostí predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca apríl 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996, ktoré sa týka implementácie koncesií stanovených v zozname CXL, vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV: 6 GATT (1),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996, ktoré sa týka záverov výsledných konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998, ktorým sa otvárajú niektoré tarifné kvóty na dovoz ryže a zlomkovej ryže a ustanovujú sa pravidlá ich riadenia (3), najmä na jeho článok 5 odsek 2,

keďže:

Preskúmanie množstiev, na ktoré sa vzťahujú predložené žiadosti, ukázalo, že povolenia pre tranžu na apríl 2005 je potrebné vydávať na množstvá uvedené v príslušných žiadostiach, znížené v prípade potreby o redukčný percentuálny koeficient, a stanoviť množstvá, ktoré sa presunú do nasledujúcej tranže,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na základe žiadostí o dovozné povolenia na ryžu, predložených počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca apríl 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 327/98 a oznámených Komisii, sa vydávajú povolenia na množstvá uvedené v žiadostiach, znížené o redukčný percentuálny koeficient stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá presunuté do nasledujúcej tranže sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2296/2003 (Ú. v. EÚ L 340, 24.12.2003, s. 35).


PRÍLOHA

Redukčné percentuálne koeficienty, ktoré sa uplatňujú na požadované množstvá pre tranžu na apríl 2005 a množstvá presunuté do nasledujúcej tranže:

a)   polobielená alebo bielená ryža patriaca pod kód KN 1006 30

Pôvod

Redukčný percentuálny koeficient pre tranžu na apríl 2005

Množstvá presunuté do tranže na júl 2005 (v t)

Spojené štáty americké

0 (1)

9 630,927

Thajsko

0 (1)

3 543,197

Austrália

0 (1)

631,040

Iná krajina pôvodu

98,1762


b)   lúpaná ryža patriaca pod kód KN 1006 20

Pôvod

Redukčný percentuálny koeficient pre tranžu na apríl 2005

Množstvá presunuté do tranže na júl 2005 (v t)

Spojené štáty americké

0 (1)

5 732

Thajsko

0 (1)

1 812

Austrália

0 (1)

7 822

Iná krajina pôvodu

0 (1)

117


(1)  Vydáva sa na množstvo uvedené v žiadosti.


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 637/2005

z 26. apríla 2005,

ustanovujúce prideľovanie vývozných povolení pre určité mliečne výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty uvedenej v článku 20a nariadenia (ES) č. 174/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999 ustanovujúce zvláštne podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 v súvislosti s vývoznými povoleniami a vývoznými náhradami v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (2), a najmä na jeho článok 20a ods. 11,

keďže:

článok 20a nariadenia (ES) č. 174/1999 ustanovuje postup na prideľovanie vývozných povolení pre niektoré mliečne výrobky, určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvót otvorených pre túto krajinu. Žiadosti predložené na rok 2005/2006 presahujú dostupné množstvá. Preto je potrebné ustanoviť priraďovací koeficient pre žiadané množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, ktoré sa vzťahuje na vývozné povolenia, v ktorých sa žiadajú produkty uvedené v článku 20a odseku 3 nariadenia (ES) č. 174/1999, predložené na obdobie od 1. júla 2005 do 30. júna 2006, sa upravujú podľa nasledovných prideľovacích koeficientov:

0,787132 na žiadosti predložené pre časť kvóty uvedenej v článku 20a odseku 4 bode a) nariadenia (ES) č. 174/1999,

0,062633 na žiadosti predložené pre časť kvóty uvedenej v článku 20a odseku 4 bode b) nariadenia (ES) č. 174/1999.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. ES L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 558/2005 (Ú. v. ES L 94, 13.4.2005, s. 22).


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 638/2005

z 26. apríla 2005,

ktorým sa určuje výrobná náhrada za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o vytvorení spoločnej organizácie trhov v sektore olejov a tukov (1), najmä na jeho článok 20a,

keďže:

(1)

Článok 20a nariadenia č. 136/66/EHS určuje udelenie výrobnej náhrady za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv. Podľa odseku 6 tohto článku a bez ujmy na jeho odsek 3 určuje Komisia výšku tejto náhrady každé dva mesiace.

(2)

Podľa článku 20a ods. 2 uvedeného nariadenia sa náhrada určuje na základe existujúceho rozdielu medzi cenami na svetovom trhu a na trhu spoločenstva, s ohľadom na dovozný poplatok, ktorý sa uplatňuje na olivový olej patriaci do podzložky KN 1509 90 00, ako aj na činitele použité pri určovaní vývozných náhrad platných pre olivový olej v referenčnom období. Za referenčné obdobie sa považuje obdobie dvoch mesiacov predchádzajúcich začiatku platnosti výrobnej náhrady.

(3)

Uplatnenie uvedených kritérií vedie k stanoveniu náhrady, ako sa uvádza ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výška výrobnej náhrady za mesiace máj a jún 2005 v zmysle článku 20a ods. 2 nariadenia č. 136/66/EHS sa rovná 44,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/17


SMERNICA KOMISIE 2005/30/ES

z 22. apríla 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú za účelom ich prispôsobenia technickému pokroku smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES a 2002/24/ES o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (1), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o schvaľovaní typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (2) , a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

Smernica 97/24/ES je jednou zo samostatných smerníc na účely postupu schvaľovania typov ES stanoveného smernicou 2002/24/ES.

(2)

Technické opatrenia na schvaľovanie typov, ako samostatných technických jednotiek, náhradných katalyzátorov by sa mali zaviesť pre zabezpečenie primeraných charakteristík emisií. Opatrenia by sa mali zaviesť na podporu presadenia v členských štátoch pomocou označenia náhradných katalyzátorov a ich balenia.

(3)

Kód schválenia typu členského štátu pre Maltu a Cyprus v prílohe V smernice 2002/24/ES by sa mal aktualizovať.

(4)

Smernice 97/24/ES a 2002/24/ES by sa mali primerane zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia zabezpečené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Text v prílohe smernice 97/24/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

Prílohy II a V smernice 2002/24/ES sú zmenené a doplnené v súlade s prílohou II k tejto smernici.

Článok 3

1.   S účinnosťou od 18. mája 2006 nebudú členské štáty s ohľadom na nové náhradné katalyzátory, ktoré sa plánujú montovať na vozidlá, ktoré boli typovo schválené v súlade so smernicou 97/24/ES:

a)

odmietať udeliť schválenie typu ES podľa článku 4 ods. 1 smernice 2002/24/ES;

b)

zakazovať ich predaj alebo montáž na vozidlo.

2.   S účinnosťou od 18. mája 2006 už nebudú členské štáty udeľovať schválenie typu ES podľa článku 4 ods. 1 smernice 2002/24/ES, pokiaľ ide o nový náhradný katalyzátor na základoch súvisiacich s opatreniami, ktoré sa majú prijať proti znečisťovaniu ovzdušia, prípustnou hladinou hluku alebo opatreniam proti zasahovaniu, ak nebude plniť požiadavky smernice 97/24/ES, ktorá bola zmenená a doplnená touto smernicou.

Článok 4

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 17. mája 2006 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii text týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi tými ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 18. mája 2006.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia spôsob, akým sa takýto odkaz má urobiť.

2.   Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti zahrnutej v tejto smernici.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. apríla 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda Komisie


(1)  Ú. v. ES L 226, 18.8.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/77/ES (Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 24).

(2)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

ZMENY A DOPLNENIA K SMERNICI 97/24/ES

1.   Kapitola 5 priložená k smernici 97/24/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

V „ZOZNAME PRÍLOH“ sú pridané tieto nové odkazy:

„PRÍLOHA VII

Schválenie typu náhradného katalyzátora, ako samostatnej technickej jednotky, pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá …

Dodatok 1

Informačný dokument ohľadne náhradného katalyzátora ako samostatnej technickej jednotky (jednotiek) pre typ dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla …

Dodatok 2

Certifikát schválenia typu v súvislosti s náhradným katalyzátorom, ako samostatnej technickej jednotky, pre typ dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla …

Dodatok 3

Príklady značky schválenia typu …“;

b)

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

i)

Pridávajú sa nasledujúce časti 1.4, 1.5 a 1.6:

„1.4.

‚katalyzátor s pôvodným zariadením’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov zahrnutých do schválenia typu dodaného pre dané vozidlo;

1.5.

‚náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov určených na nahradenie katalyzátora s pôvodným zariadením na vozidle s typom schváleným v súlade s touto kapitolou, ktorý sa dá typovo schváliť ako samostatná technická jednotka, ako je definovaná v článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES;

1.6.

‚pôvodný náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v časti 5 prílohy VI, ale sú ponúkané na trhu ako samostatné technické jednotky držiteľom schválenia typu vozidla.“

ii)

Pridáva sa nasledujúca časť 2.3:

„2.3.   Diagramy a označenia

2.3.1.

Diagram a výkres s prierezom uvádzajúcim rozmery katalyzátora(-ov) s pôvodným zariadením (ak existujú) musia byť priložené k dokumentu uvedenému v prílohe V.

2.3.2.

Všetky katalyzátory s pôvodným zariadením musia mať označenie ‚e’ nasledujúce za označením krajiny, ktorá udelila schválenie typu. Tento odkaz musí byť čitateľný a nezmazateľný a tiež viditeľný (ak je to možné) na mieste, kam sa má pripevniť.“

iii)

Pridáva sa nasledujúca časť 5:

„5.   NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY A PÔVODNÉ NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY

5.1.   Náhradné katalyzátory určené na montáž do vozidiel typovo schválených v súlade s touto kapitolou musia byť odskúšané v súlade s prílohou VII.

5.2.   Pôvodné náhradné katalyzátory, ktorých typ je zahrnutý v časti 5 prílohy VI a sú určené na montovanie do vozidla, na ktoré príslušný dokument schválenia typu odkazuje, nemusia spĺňať požiadavky prílohy VII k tejto smernici za predpokladu, že sú plne v súlade s požiadavkami častí 5.2.1 a 5.2.2 tejto prílohy.

5.2.1.   Označenie

Pôvodné náhradné katalyzátory budú mať aspoň tieto označenia:

5.2.1.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodnú značku;

5.2.1.2.

model a identifikačné číslo súčiastky.

5.2.2.   Dokumentácia

Pôvodné náhradné katalyzátory budú sprevádzané ďalej nasledujúcimi informáciami:

5.2.2.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodná značka;

5.2.2.2.

model a identifikačné číslo súčiastky;

5.2.2.3.

vozidlá, pre ktoré je pôvodný náhradný katalyzátor takého typu, ktorý je zahrnutý v časti 5 prílohy VI;

5.2.2.4.

v prípade potreby návod na inštaláciu;

5.2.2.5.

tieto informácie sú uvedené buď na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor, alebo na obale, v ktorom sa pôvodný náhradný katalyzátor predáva, alebo na akomkoľvek inom použiteľnom prostriedku.“

c)

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

i)

Pridávajú sa nasledujúce časti 1.7, 1.8 a 1.9:

„1.7.

‚katalyzátor pôvodného zariadenia’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov zahrnutých v schválení typu dodaného pre vozidlo;

1.8.

‚náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov určených na náhradu katalyzátora pôvodného zariadenia na vozidle typovo schválenom v súlade s touto kapitolou, ktorý môže byť typovo schválený ako samostatná technická jednotka, ako je definovaná v článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES;

1.9.

‚pôvodný náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v časti 5 prílohy VI, ale na trhu sa ponúkajú ako samostatné technické jednotky držiteľom schválenia typu vozidla.“

ii)

Pridáva sa nasledujúca časť 2.4:

„2.4.   Diagramy a označenia

2.4.1.

Diagram a výkres s prierezom uvádzajúcim rozmery katalyzátora s pôvodným zariadením (ak existujú) musia byť priložené k dokumentu uvedenému v prílohe V.

2.4.2.

Všetky katalyzátory s pôvodným zariadením musia mať označenie ‚e’ nasledujúce za označením krajiny, ktorá udelila schválenie typu. Tento odkaz musí byť čitateľný a nezmazateľný a tiež viditeľný (ak je to možné) na mieste, kam sa má pripevniť“

iii)

Pridáva sa nasledujúca časť 5:

„5.   NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY A PÔVODNÉ NÁHRADNÉ KATALYZÁTORY

5.1.   Náhradné katalyzátory určené na montáž do vozidiel typovo schválených v súlade s touto kapitolou sa musia odskúšať v súlade s prílohou VII.

5.2.   Pôvodné náhradné katalyzátory, ktorých typ je zahrnutý v časti 5 prílohy VI a sú určené na montovanie do vozidla, na ktoré príslušný dokument schválenia typu odkazuje, nemusia spĺňať požiadavky prílohy VII za predpokladu, že sú plne v súlade s požiadavkami častí 5.2.1 a 5.2.2 tejto smernice.

5.2.1.   Označenie

Pôvodné náhradné katalyzátory musia mať aspoň tieto označenia:

5.2.1.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodná značka;

5.2.1.2.

model a identifikačné číslo súčiastky.

5.2.2.   Dokumentácia

Pôvodné náhradné katalyzátory budú sprevádzané týmito informáciami:

5.2.2.1.

názov výrobcu vozidla alebo obchodná značka;

5.2.2.2.

model a identifikačné číslo súčiastky;

5.2.2.3.

vozidlá, pre ktoré je pôvodný náhradný katalyzátor typu, ktorý je zahrnutý v časti 5 prílohy VI;

5.2.2.4.

v prípade potreby návod na inštaláciu;

5.2.2.5.

tieto informácie sú uvedené buď na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor, alebo na obale, v ktorom sa pôvodný náhradný katalyzátor predáva, alebo na akomkoľvek inom použiteľnom prostriedku.“

d)

Do prílohy VI sa vkladá nasledujúca časť 4a:

„4a.   Katalyzátory

4a.1.

Model a typ katalyzátora s pôvodným zariadením, ako je uvedené v bode 3.2.12.2.1 prílohy V (informačný dokument).

4a.2.

Model(-y) a typ(-y) pôvodného náhradného katalyzátora, ako je uvedené v bode 3.2.12.2.1 prílohy V (informačný dokument).“

e)

Pridáva sa nasledujúca príloha VII:

PRÍLOHA VII

SCHVÁLENIE TYPU NÁHRADNÉHO KATALYZÁTORA AKO SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY PRE DVOJ- ALEBO TROJKOLESOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ

Táto príloha platí pre schválenie typu, ako samostatných technických jednotiek v zmysle článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES, o katalyzátoroch, ktoré sa majú namontovať na jeden alebo viac typov dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel ako náhradné súčiastky.

1.   DEFINÍCIE

Na účely tejto prílohy sa použijú nasledujúce definície:

1.1.   ‚katalyzátor pôvodného zariadenia’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov zahrnutých v schválení typu dodanom pre vozidlo;

1.2.   ‚náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov určených na nahradenie katalyzátora pôvodného zariadenia na vozidle schválenom typovo v súlade s touto kapitolou, ktoré môžu byť typovo schválené ako samostatné technické jednotky, ako sú definované v článku 2 ods. 5 smernice 2002/24/ES;

1.3.   ‚pôvodný náhradný katalyzátor’ znamená katalyzátor alebo zostavu katalyzátorov, ktorých typy sú uvedené v časti 5 prílohy VI, ale ponúkajú sa na trhu ako samostatné technické jednotky držiteľom schválenia typu vozidla;

1.4.   ‚typ katalyzátora’ znamená katalyzátory, ktoré sa neodlišujú v takých podstatných hľadiskách ako:

1.4.1.

počet pokrytých substrátov, štruktúra a materiál;

1.4.2.

typ katalytickej činnosti (okysličovanie, trojcestný atď.);

1.4.3.

objem, pomer prednej oblasti a dĺžky substrátu;

1.4.4.

obsah materiálu katalyzátora;

1.4.5.

pomer materiálu katalyzátora;

1.4.6.

hustota článkov;

1.4.7.

rozmery a tvar;

1.4.8.

tepelná ochrana;

1.5.   ‚typ vozidla vzhľadom na emisie plynných znečisťujúcich látok z motora’ znamená dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, ktoré sa neodlišujú v takých podstatných hľadiskách, ako sú:

1.5.1.

ekvivalentná zotrvačnosť stanovená vo vzťahu k referenčnej hmotnosti, ako je stanovená v časti 5.2 dodatku 1 prílohy I alebo prílohy II (v závislosti od typu vozidla);

1.5.2.

charakteristiky motora a dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla, ako sú definované v prílohe V;

1.6.   ‚plynné znečisťujúce látky’ znamenajú oxid uhoľnatý, uhľovodíky a oxidy dusíka vyjadrené z hľadiska ekvivalentnosti oxidu dusičitého (NO2).

2.   ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TYPU

2.1.   Žiadosť o schválenie typu pre typ náhradného katalyzátora ako samostatnej technickej jednotky predloží výrobca systému alebo jeho oprávnený zástupca.

2.2.   Model informačného dokumentu je uvedený v dodatku 1.

2.3.   Pre každý typ katalyzátora, pre ktorý sa vyžaduje schválenie, musia byť k žiadosti o schválenie typu priložené nasledujúce dokumenty v troch kópiách s konkrétnymi údajmi:

2.3.1.

opis typu(-ov) vozidla, pre ktoré je zariadenie určené, vzhľadom na charakteristiky uvedené v časti 1.1 prílohy I alebo prílohy II (v závislosti od typu vozidla);

2.3.2.

čísla a/alebo symboly špecifické pre daný typ motora a vozidla;

2.3.3.

opis náhradného katalyzátora uvádzajúci relatívnu polohu každého z jeho komponentov, spolu s montážnymi pokynmi;

2.3.4.

výkresy každého komponentu na uľahčenie umiestnenia a identifikácie a vyhlásenie o použitých materiáloch. Tieto výkresy musia tiež uvádzať plánované umiestnenie povinného čísla schválenia typu.

2.4.   Technickej službe zodpovednej za skúšku schválenia typu musia byť predložené nasledovné údaje:

2.4.1.

Vozidlo(-á) typu, ktorý je schválený v súlade s touto kapitolou 5, vybavené novým katalyzátorom s pôvodným zariadením. Toto (tieto) vozidlo(-á) musí vybrať žiadateľ po dohode s technickou službou. Musí (musia) zodpovedať požiadavkám časti 3 dodatku 1 k prílohe I, II alebo III (v závislosti od typu vozidla).

Skúšobné vozidlo(-á) nesmie (nesmú) mať žiadnu poruchu na systéme riadenia emisií; žiadna nadmerne opotrebovaná alebo zle fungujúca pôvodná súčiastka týkajúca sa emisií nesmie byť opravená alebo vymenená. Pred skúškou emisií bude(-ú) skúšobné vozidlo(-á) primerane vyladené a nastavené na špecifikáciu výrobcu.

2.4.2.

Jedna vzorka typu náhradného katalyzátora. Táto vzorka bude jasne a nezmazateľne označená obchodnou značkou alebo značkou žiadateľa a jej komerčným určením.

3.   UDELENIE SCHVÁLENIA TYPU

3.1.

Po dokončení skúšok uvedených v tejto prílohe vystaví kompetentný orgán osvedčenie založené na vzore uvedenom v dodatku 2.

3.2.

Každému schválenému typu náhradného katalyzátora bude priradené číslo schválenia v súlade s prílohou V k smernici 2002/24/ES. Jeden členský štát nepriradí rovnaké číslo inému typu náhradného katalyzátora. Rovnaké číslo schválenia typu môže zahrnúť použitie toho typu náhradného katalyzátora na viacerých rôznych typoch vozidiel.

4.   POŽIADAVKY NA OZNAČENIE

4.1.   Každý náhradný katalyzátor vyhovujúci typu schválenému podľa tejto smernice ako samostatná technická jednotka, nie však montážne súčiastky a rúrky, musí niesť značku schválenia typu vytvorenú v súlade s požiadavkami článku 8 smernice 2002/24/ES, doplnenú o ďalšie informácie uvedené v časti 4.2 tejto prílohy. Značka schválenia typu musí byť pripevnená tak, aby bola čitateľná a nezmazateľná a tiež viditeľná (ak je to možné) na tom mieste, kde sa má pripevniť.

Rozmery ‚a’ musia byť ≥ 3 mm.

4.2.   Ďalšie informácie uvedené v značke schválenia typu.

4.2.1.   Každý náhradný katalyzátor, nie však montážne súčiastky a rúrky, musí mať na sebe značku schválenia typu, číslo kapitoly (kapitol), podľa ktorých bolo udelené schválenie typu.

4.2.1.1.   Náhradný katalyzátor, ktorý pozostáva z jedinej časti integrujúcej katalyzátor, a aj výfukový systém (tlmič)

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 4.1 musia nasledovať číslice 5 a 9, obidve v krúžkoch.

4.2.1.2.   Náhradný katalyzátor oddelený od výfukového systému (tlmiča)

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 4.1 pripevnenou k náhradnému katalyzátoru musí nasledovať číslica 5 v krúžku.

Príklady značky schválenia typov sú uvedené v dodatku 3.

5.   POŽIADAVKY

5.1.   Všeobecné požiadavky

Návrh, konštrukcia a montáž náhradného katalyzátora musia byť také, aby:

5.1.1.

vozidlo spĺňalo požiadavky tejto prílohy pri bežnom používaní, a najmä bez ohľadu na akékoľvek vibrácie, ktorým môže by vystavené;

5.1.2.

náhradný katalyzátor preukazoval primeranú odolnosť voči javom korózie, ktorým je vystavený, s primeraným zohľadnením bežných podmienok používania vozidla;

5.1.3.

sa svetlá výška, ktorá existuje pod katalyzátorom s pôvodným zariadením, a uhol, pri ktorom sa vozidlo môže prehnúť, nezmenšili;

5.1.4.

povrch nedosahoval príliš vysoké teploty;

5.1.5.

obrysy nemali žiadne výbežky alebo ostré hrany;

5.1.6.

tlmiče otrasov a zavesenie mali primeranú vzdialenosť;

5.1.7.

bola pre potrubia zabezpečená primeraná bezpečná vzdialenosť;

5.1.8.

boli odolné voči nárazom takým spôsobom, že vyhovujú požiadavkám jasne definovanej údržby a inštalácie;

5.1.9.

ak katalyzátor s pôvodným zariadením obsahuje tepelnú ochranu, náhradný katalyzátor zahrnoval ekvivalentnú ochranu;

5.1.10.

ak je vo výfukovom vedení pôvodne nainštalovaná kyslíková sonda(-y) a iné snímače, bola montáž náhradného katalyzátora presne v rovnakej polohe ako montáž katalyzátora s pôvodným zariadením a poloha kyslíkovej sondy (sond) a iných snímačov sa nezmenila.

5.2.   Požiadavky ohľadne emisií

5.2.1.   Vozidlo uvedené v časti 2.4.1, vybavené náhradným katalyzátorom typu, pre ktorý sa vyžaduje schválenie typu, bude podliehať skúškam stanoveným v dodatkoch 1 a 2 k prílohám I, II alebo III (v súlade so schválením typu vozidla) (1).

5.2.1.1.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným katalyzátorom

Požiadavky ohľadne emisií sa považujú za splnené, ak skúšobné vozidlo vybavené náhradným katalyzátorom spĺňa hraničné hodnoty podľa príloh I, II alebo III (v súlade so schválením typu vozidla) (2).

Ak sa žiada o schválenie typu pre rôzne typy vozidiel od toho istého výrobcu a za predpokladu, že tieto rozdielne typy vozidiel sú vybavené rovnakým typom katalyzátora s pôvodným zariadením, môže byť skúška typu I obmedzená na aspoň dve vozidlá vybrané po dohode s technickou službou zodpovednou za schválenie.

5.2.2.   Požiadavky ohľadne prípustnej hladiny hluku

Vozidlo uvedené v časti 2.4.1, vybavené náhradným katalyzátorom typu o akého schválenie sa žiada, musí spĺňať technické požiadavky časti 3 prílohy II, III alebo IV ku kapitole 9 (podľa schválenia typu vozidla). Výsledok testu vozidla za jazdy a v kľude sa spomenie v správe o teste.

5.3.   Skúšanie výkonu vozidla

5.3.1.

Náhradný katalyzátor musí zabezpečiť, aby bol výkon vozidla porovnateľný s výkonnosťou dosiahnutou s katalyzátorom s pôvodným zariadením.

5.3.2.

Náhradný katalyzátor sa musí porovnávať s katalyzátorom pôvodného zariadenia takisto v nových podmienkach, namontovaný na vozidlo uvedené v časti 2.4.1.

5.3.3.

Táto skúška sa vykonáva meraním krivky výkonu motora. Čistý maximálny výkon a najvyššia rýchlosť nameraná s náhradným katalyzátorom sa nesmú odchyľovať od čistého maximálneho výkonu a najvyššej rýchlosti nameranej za rovnakých podmienok s katalyzátorom s pôvodným zariadením o viac ako o ± 5 %.

6.   ZHODNOSŤ VÝROBY

Ustanovenia prílohy VI k smernici 2002/24/ES platia pre kontrolu zhodnosti výroby.

Kvôli odskúšaniu vyššie požadovanej zhodnosti sa musí vziať vzorka náhradného katalyzátora z výrobnej linky typovo schváleného katalyzátora podľa tejto prílohy.

Výroba sa bude považovať za zhodnú s ustanoveniami tejto prílohy, ak sú splnené požiadavky časti 5.2 (požiadavky ohľadne emisií) a časti 5.3 (skúšanie výkonu vozidla).

7.   DOKUMENTÁCIA

7.1.   Ku každému novému náhradnému katalyzátoru musia byť doložené tieto informácie:

7.1.1.

názov výrobcu katalyzátora alebo obchodná značka;

7.1.2.

vozidlá (vrátane roku výroby), pre ktoré je schválený náhradný katalyzátor, vrátane, ak je to použiteľné;

7.1.3.

montážnych pokynov, ak je to potrebné.

7.2.   Tieto informácie sú uvedené buď na letáku sprevádzajúcom pôvodný náhradný katalyzátor, alebo na obale, v ktorom sa pôvodný náhradný katalyzátor predáva, alebo na akomkoľvek inom použiteľnom prostriedku.

Dodatok 1

Informačný dokument ohľadne náhradného katalyzátora, ako samostatnej technickej jednotky pre typ dvoj- alebo trojkolesového vozidla

Č. objednávky (priradené žiadateľom)...

Žiadosť o schválenie typu pre náhradný katalyzátor pre typ dvoj- alebo trojkolesového vozidla musí obsahovať tieto podrobnosti:

1.

Model zariadenia:...

2.

Typ zariadenia: ...

3.

Názov a adresu výrobcu zariadenia:...

...

4.

Prípadne názov a adresu oprávneného zástupcu výrobcu zariadenia: ...

...

5.

Model(-y) a typ(-y) vozidla, pre ktoré je zariadenie navrhnuté (3 4):

6.

Výkresy náhradného katalyzátora, uvádzajúce najmä všetky charakteristiky uvedené v časti 1.4 prílohy VII ku kapitole 5, ktorá je prílohou k smernici 97/24/ES:...

...

7.

Opis a nákresy znázorňujúce polohu náhradného katalyzátora vzhľadom na potrubie(-ia) výfuku motora a kyslíkový snímač (ak existuje): ...

8.

Akékoľvek obmedzenia pri používaní a montážne pokyny:...

9.

Podrobnosti uvedené v prílohe II k smernici 2002/24/ES, časť 1 (A), časti:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

4 to 4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Dodatok 2

Osvedčenie schválenia typu ohľadne náhradného katalyzátora pre typ dvoj- alebo trojkolesového vozidla

Názov úradu

Správa č.: ... od technickej služby: ... Dátum: ...

Schválenie typu č.: ... Č. rozšírenia: ...

1.

Model zariadenia: ...

2.

Typ zariadenia: ...

3.

Názov a adresu výrobcu zariadenia: ...

...

4.

Prípadne názov a adresu oprávneného zástupcu výrobcu zariadenia: ...

...

5.

Model(-y) a typ(-y) a akýkoľvek variant(-y) alebo verzia(-e) vozidla, pre ktoré je zariadenie navrhnuté: ...

...

6.

Dátum predloženia vozidla na odskúšanie: ...

7.

Schválenie typu udelené/zamietnuté (3 4):

8.

Miesto: ...

9.

Dátum: ...

10.

Podpis: ...

Dodatok 3

Príklady značky schválenia typu

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Nemecko [e1] pod číslom 1230 pre náhradný katalyzátor pozostávajúci z jedinej časti, ktorá spája katalyzátor a výfukový systém (tlmič).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Nemecko [e1] pod číslom 1230 pre náhradný katalyzátor, ktorý nie je zabudovaný do výfukového systému (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Nemecko [e1] pod číslom 1230 pre nepôvodný tlmič, ktorý nemá v sebe zabudovaný katalyzátor (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku alebo vozidlo nie je vybavené katalyzátorom) (pozri kapitola 9).

2.   Kapitola 7, ktorá tvorí prílohu k smernici 97/24/ES, sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť 1.10 sa nahrádza takto:

„1.10.

‚Výfukový systém’ znamená spojenie výfukovej rúry, expanznej komory, tlmiča výfuku a katalyzátora (ak existuje).“

b)

Vkladá sa nasledujúca časť 3.10.1.3.7a:

„3.10.1.3.7a.

katalyzátor(-y) (iba ak nie je zabudovaný v tlmiči)“

3.   Kapitola 9, ktorá tvorí prílohu k smernici 97/24/ES, sa mení a dopĺňa takto:

a)

V „ZOZNAME PRÍLOH“ sa vkladá odkaz na dodatok medzi „Príloha VI“ a „Príloha VII“:

„Dodatok

Príklady značky schválenia typu …“

b)

Do prílohy II sa pridáva nasledujúca časť 3.5.5:

„3.5.5.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným systémom tlmičov.

Vozidlo uvedené v bode 3.2.3.3, vybavené tlmičom typu, o ktorého schválenie sa žiada, musí prejsť testmi typu I a II za podmienok popísaných v príslušnej prílohe kapitoly 5 k tejto smernici podľa schválenia druhu vozidla.

Požiadavky týkajúce sa emisií sa považujú za splnené, ak sa výsledné hodnoty pohybujú v rozmedzí krajných hodnôt príslušných pre schválenie typu vozidla.“

c)

Do prílohy III sa pridáva nasledujúca časť 3.5.5:

„3.5.5.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným systémom tlmičov.

Vozidlo uvedené v bode 3.2.3.3, vybavené tlmičom typu, o ktorého schválenie sa žiada, musí prejsť testmi typu I a II za podmienok popísaných v príslušnej prílohe kapitoly 5 k tejto smernici podľa schválenia druhu vozidla.

Požiadavky týkajúce sa emisií sa považujú za splnené, ak sa výsledné hodnoty pohybujú v rozmedzí krajných hodnôt príslušných pre schválenie typu vozidla.“

d)

Do prílohy IV sa pridáva nasledujúca časť 3.5.5:

„3.5.5.   Vyhodnotenie emisií znečisťujúcich látok vozidiel vybavených náhradným systémom tlmičov.

Vozidlo uvedené v bode 3.2.3.3., vybavené tlmičom typu, o ktorého schválenie sa žiada, musí prejsť testmi typu I a II za podmienok popísaných v príslušnej prílohe kapitoly 5 k tejto smernici podľa schválenia druhu vozidla.

Požiadavky týkajúce sa emisií sa považujú za splnené, ak sa výsledné hodnoty pohybujú v rozmedzí krajných hodnôt príslušných pre schválenie typu vozidla.“

e)

Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

i)

Časť 1.3 sa nahrádza takto:

„1.3.

značka schválenia typu zostavená a pripevnená v súlade s požiadavkami článku 8 smernice 2002/24/ES, doplnená ďalšími informáciami uvedenými v časti 6 tejto prílohy. Rozmery ‚a’ musia byť ≥ 3 mm.“

ii)

Pridáva sa nasledujúca časť 6:

„6.   Ďalšie informácie obsiahnuté v značke schválenia typu

6.1.   Nepôvodný výfukový systém alebo jeho komponenty, ale nie montážne súčiastky a rúry musia mať v značke schválenia typu číslo kapitoly (kapitol), podľa ktorej bolo udelené schválenie typu, okrem prípadov uvedených v časti 6.1.3.

6.1.1.   Nepôvodný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti spájajúcej tlmič a katalyzátor.

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 1.3 musia nasledovať číslice 5 a 9 v krúžkoch.

6.1.2.   Nepôvodný výfukový systém oddelený od katalyzátora

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 1.3 pripevnenou k tlmiču musí nasledovať číslica 9 v krúžku.

6.1.3.   Nepôvodný výfukový systém, ktorý pozostáva z jedinej časti (tlmič) pre vozidlá, ktoré nie sú typovo schválené podľa kapitoly 5

Za značkou schválenia typu uvedenou v časti 1.3, pripevnenou k tlmiču, nesmú nasledovať žiadne ďalšie informácie.

Príklady značky schválenia typu sú uvedené v dodatku.“

iii)

Pridáva sa tento dodatok:

„Dodatok

Príklady značky schválenia typu

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre nepôvodný výfukový systém pozostávajúci z jedinej časti spájajúcej tlmič a katalyzátor.

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre nepôvodný tlmič, ktorý nezahŕňa katalyzátor (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku alebo vozidlo nie je vybavené katalyzátorom).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre náhradný katalyzátor, ktorý nie je zabudovaný do výfukového systému (katalyzátor a tlmič nie sú spojené do jediného prvku) (pozri kapitola 5).

Image

Uvedenú značku schválenia typu vydalo Francúzsko [e2] pod číslom 6789 pre nepôvodný výfukový systém pozostávajúci z jedinej časti (tlmiča) určeného na montáž na vozidlá, ktoré nie sú typovo schválené podľa kapitoly 5.“


(1)  V súlade s ustanoveniami tejto smernice vo verzii, ktorá bola uplatniteľná na schválenie tohto typu vozidla.

(2)  V súlade s ustanoveniami tejto smernice vo verzii, ktorá bola uplatniteľná na schválenie tohto typu vozidla.

(3)  Nehodiace sa škrtnite.

(4)  Nehodiace sa škrtnite.


PRÍLOHA II

ZMENY A DOPLNKY SMERNICE 2002/24/ES

Smernica 2002/24/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

V prílohe II sa časť 3.2.12 nahrádza takto:

„3.2.12.   Opatrenia prijaté proti znečisťovaniu ovzdušia

3.2.12.1.   Zariadenie na recyklovanie plynov kľukovej skrine, výlučne v prípade štvortaktných motorov (opis a výkresy):

3.2.12.2.   Dodatočné zariadenia proti znečisťovaniu (ak existujú a ak nie sú zahrnuté v inom záhlaví):

3.2.12.2.1.   Katalyzátor: áno/nie (1):

3.2.12.2.1.1.   Počet katalyzátorov a prvkov:

3.2.12.2.1.2.   Rozmery, tvar a objem katalyzátora(-ov):

3.2.12.2.1.3.   Typ katalytickej činnosti:

3.2.12.2.1.4.   Celková dávka drahých kovov:

3.2.12.2.1.5.   Relatívna koncentrácia:

3.2.12.2.1.6.   Substrát (štruktúra a materiál):

3.2.12.2.1.7.   Hustota článku:

3.2.12.2.1.8.   Typ puzdra pre katalyzátor(-y):

3.2.12.2.1.9.   Umiestnenie katalyzátora(-ov) (miesto a referenčná vzdialenosť vo výfukovom vedení):

3.2.12.2.2.   Kyslíkový snímač: áno/nie (1):

3.2.12.2.2.1.   Typ:

3.2.12.2.2.2.   Umiestnenie:

3.2.12.2.2.3.   Rozsah kontroly:

3.2.12.2.3.   Vstrekovanie vzduchu: áno/nie (1):

3.2.12.2.3.1.   Typ (impulzný vzduchový, vzduchové čerpadlo atď.):

3.2.12.2.4.   Recirkulácia výfukového plynu: áno/nie (1):

3.2.12.2.4.1.   Charakteristiky (prietok atď.):

3.2.12.2.5.   Ostatné systémy (opis a prevádzka):

b)

Príloha V sa mení a dopĺňa takto:

i)

V zozname v časti 1 bodu 1 pod nadpisom A sa text: „CY pre Cyprus“ a „MT pre Maltu“ nahrádza: „49 pre Cyprus“ a „50 pre Maltu“.

ii)

V zozname v bode 1.1 pod nadpisom B sa text: „CY pre Cyprus“ a „MT pre Maltu“ nahrádza „49 pre Cyprus“ a „50 pre Maltu“.


(1)  Nehodiace sa škrtnite.“


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/32


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2005/329/SZBP

z 25. apríla 2005

o konferencii zmluvných strán o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní z roku 2005

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Európska únia naďalej uznáva Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (NPT) za základný kameň medzinárodného systému nešírenia jadrových zbraní, nevyhnutný základ pre pokračovanie v jadrovom odzbrojení v súlade s článkom 6 NPT a dôležitý prvok pre väčší rozvoj mierového využívania jadrovej energie.

(2)

Rada prijala 17. novembra 2003 spoločnú pozíciu 2003/805/SZBP o všeobecnom uplatňovaní a posilňovaní multilaterálnych dohôd v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov (1). Európska rada prijala 12. decembra 2003 Stratégiu proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

(3)

Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne prijala rezolúciu 1540 (2004), ktorá označuje šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov za hrozbu pre mier a medzinárodnú bezpečnosť.

(4)

Konferencia o revízii a predĺžení platnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní z roku 1995 zmluvných strán uvedenej zmluvy prijala rozhodnutia o predĺžení platnosti Zmluvy o nešírení jadrových zbraní na neurčité obdobie, o princípoch a cieľoch nešírenia jadrových zbraní a jadrového odzbrojenia, o posilnení procesu revízie uvedenej zmluvy a rezolúciu o Blízkom východe.

(5)

Rada prijala 13. apríla 2000 spoločnú pozíciu 2000/297/SZBP o konferencii zmluvných strán o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní v roku 2000 (2).

(6)

Na konferencii o revízii NPT, ktorá sa konala v roku 2000, sa prijal záverečný dokument.

(7)

Prípravný výbor pre konferenciu o revízii NPT v roku 2005 zasadal trikrát, od 8. do 19. apríla 2002 v New Yorku, od 28. apríla do 9. mája 2003 v Ženeve a od 26. apríla do 7. mája 2004 v New Yorku.

(8)

Rada prijala 29. apríla 1997 jednotnú akciu 97/288/SZBP o príspevku Európskej únie k podpore transparentnosti kontrol vývozov súvisiacich s jadrovým materiálom (3).

(9)

Rada prijala 17. mája 2004 jednotnú akciu 2004/495/SZBP o podpore činností MAAE v rámci jej programu jadrovej bezpečnosti a v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (4).

(10)

Rada prijala 1. júna 2004 vyhlásenie o podpore Bezpečnostnej iniciatívy proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.

(11)

30. apríla 2004 bol podpísaný a nadobudol platnosť Dodatkový protokol k Dohode o overovaní medzi štátmi, ktoré nevlastnia jadrové zbrane, ktoré sú členmi Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom), Euratom-om a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), Dodatkový protokol k Dohode o zárukách medzi Francúzskom, Euratom-om a MAAE a Dodatkový protokol k Dohode o zárukách medzi Spojeným kráľovstvom, Euratom-om a MAAE.

(12)

So zreteľom na výsledok konferencie o revízii z roku 2000, na diskusie v rámci troch zasadnutí Prípravného výboru pre konferenciu o revízii NPT v roku 2005 a na súčasnú situáciu je vhodné aktualizovať a ďalej rozvíjať ciele stanovené v spoločnej pozícii 2000/297/SZBP a iniciatívy vykonávané na jej základe,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Cieľom Európskej únie je posilniť medzinárodný systém nešírenia jadrových zbraní podporou úspešných výsledkov konferencie o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2005.

Článok 2

Na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 1 Európska únia:

a)

prispeje k štruktúrovanému a vyváženému preskúmaniu fungovania NPT na konferencii o revízii v roku 2005 vrátane plnenia záväzkov, ktoré prijali štáty, ktoré sú zmluvnými stranami v rámci uvedenej zmluvy, ako aj určenia oblastí a prostriedkov, ktorými by sa mal hľadať ďalší pokrok v budúcnosti;

b)

prispeje k vytvoreniu konsenzu na základe rámca vytvoreného NPT tým, že podporí rozhodnutia a rezolúcie prijaté počas konferencie o revízii a predĺžení z roku 1995 a záverečný dokument konferencie o revízii NPT z roku 2000, pričom prihliadne na súčasnú situáciu a podporí, okrem iných, tieto základné prvky:

1.

vyvinúť úsilie na zachovanie integrity NPT a posilnenie jej plnenia;

2.

uznať, že NPT je jedinečný a nenahraditeľný multilaterálny nástroj na udržanie a posilnenie mieru, bezpečnosti a stability vo svete, pretože vytvára právny rámec na zabránenie narastajúceho šírenia jadrových zbraní, na ďalší vývoj overovacieho systému, ktorý zabezpečuje výlučne mierové využívanie jadrovej energie štátmi, ktoré nevlastnia jadrové zbrane a pretože predstavuje nevyhnutný základ pokračovania jadrového odzbrojenia v súlade so svojím článkom 6;

3.

usilovať sa o všeobecné uplatňovanie NPT;

4.

zdôrazniť absolútnu nevyhnutnosť zaručenia úplného dodržiavania všetkých ustanovení NPT všetkými štátmi, ktoré sú jeho zmluvnými stranami;

5.

vyzvať všetky štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami NPT, aby prijali záväzky nešírenia a odzbrojovania a vyzve ich, aby sa stali zmluvnými stranami NPT ako štáty, ktoré nevlastnia jadrové zbrane;

6.

uznať, že od ukončenia konferencie o revízii z roku 2000 sa vyskytli vážne udalosti týkajúce sa šírenia jadrových zbraní;

7.

zdôrazniť potrebu posilniť úlohu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov ako konečného rozhodcu, aby prijímala vhodné kroky v prípade nedodržiavania záväzkov vyplývajúcich z NPT, v súlade so štatútom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vrátane uplatňovania záruk;

8.

pripomienúť možné dôsledky odstúpenia od NPT pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Podporiť prijatie opatrení na odradenie prípadov odstúpenia od uvedenej zmluvy;

9.

požiadať zastavenie jadrovej spolupráce so štátom, keď MAAE nemôže poskytnúť dostatočné záruky, že jadrový program tohto štátu je určený výhradne na mierové ciele, a to až do chvíle, kedy bude môcť MAAE tak urobiť;

10.

vyzvať štáty regiónu na vytvorenie skutočne overiteľnej zóny bez jadrových zbraní na Blízkom východe, ako aj zóny bez ďalších zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, v súlade s rezolúciou o Blízkom východe konferencie o revízii a predĺžení v roku 1995;

11.

vzhľadom na to, že bezpečnosť v Európe je spojená s bezpečnosťou v Stredozemí, pripísať prioritnú dôležitosť zavedeniu režimu nešírenia jadrových zbraní v tomto regióne;

12.

uznať dôležitosť zón bez jadrových zbraní pre mier a bezpečnosť na základe dojednaní voľne dohodnutých medzi štátmi dotknutého regiónu;

13.

zdôrazniť potrebu venovať maximálne úsilie tomu, aby sa predišlo nebezpečenstvu jadrového terorizmu, spojeného s možným prístupom teroristov k jadrových zbraniam alebo jadrovému materiálu, ktorý by mohol byť použitý pri výrobe rádiologických rozptylových zariadení a, v tejto súvislosti, zdôrazniť potrebu dodržiavať záväzky vyplývajúce s rezolúcie 1540 Bezpečnostnej rady. Vyzvať na posilnenie bezpečnosti vysoko aktívnych rádioaktívnych zdrojov. Podporiť v tomto ohľade činnosť G8 a MAAE;

14.

uznať v súvislosti so zvýšenou hrozbou šírenia jadrových zbraní a terorizmu, že je potrebné schváliť bezpečnostnú iniciatívu proti šíreniu zbraní, globálnu iniciatívu pre zníženie hrozby a Iniciatívu globálneho partnerstva G-8;

15.

vyzvať k všeobecnému uplatňovaniu dohôd o komplexných zárukách a dodatkových protokolov;

16.

uznať, že dohody o komplexných zárukách a dodatkové protokoly majú odradzujúci účinok na šírenie jadrových zbraní a v súčasnosti predstavujú normu pre overovanie, a pokračovať v úsilí k zvýšenému odhaľovaniu prípadných porušení záväzkov NPT;

17.

snažiť sa o to, aby Rada guvernérov MAAE uznala skutočnosť, že uzatvorenie dohody o komplexných zárukách a dodatkového protokolu v súčasnosti predstavuje normu pre overovanie;

18.

zdôrazniť jedinečnú úlohu, ktorú zohráva MAAE, pri overovaní, či štáty dodržiavajú svoje záväzky nešíriť jadrové zbrane a pri poskytovaní pomoci týmto štátom, na ich žiadosť, pri posilňovaní bezpečnosti jadrového materiálu a jadrových zariadení a vyzvať štáty, aby MAAE podporili;

19.

uznať dôležitosť efektívnych a vhodných kontrol vývozu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 1540 (2004) a v súlade s článkom 3 ods. 2 NPT;

20.

vykonať na vnútroštátnej úrovni efektívne kontroly vývozu, tranzitu, prekládky a opätovného vývozu, ako aj k tomuto účelu vhodných zákonov a iných právnych predpisov;

21.

uviesť do platnosti efektívne odrádzajúce trestné sankcie na predchádzanie nedovoleného vývozu, tranzitu a sprostredkovania, nedovoleného obchodovania, ako aj jeho financovania v súlade s rezolúciou 1540 (2004) Bezpečnostnej rady;

22.

vyzvať Zanggerov výbor a Skupinu jadrových dodávateľov (NSG) k tomu, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami z oblasti kontroly vývozu a aby sa tak všetky štáty inšpirovali dojednaniami Zanggerovho výboru a usmerneniami NSG;

23.

pripomenúť potrebu v krátkej dobe posilniť usmernenia NSG s cieľom prispôsobiť ich novým výzvam nešírenia;

24.

vyzvať štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o fyzickej ochrane jadrového materiálu, aby vynaložili úsilie na rýchle uzavretie zmeneného a doplneného dohovoru;

25.

uznať štátom, ktoré sú zmluvnými stranami NPT právo na jadrovú energiu na mierové účely v súlade s jej článkom 4 a podľa článkov 1, 2 a 3 uvedenej zmluvy;

26.

vyzdvihnúť význam pokračovania medzinárodnej spolupráce na posilnenie jadrovej bezpečnosti, bezpečného nakladania s odpadom a rádiologickej ochrany a vyzvať štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby čo najskôr pristúpili ku všetkým príslušným dohovorom a plne vykonávali všetky záväzky, ktoré z nich vyplývajú;

27.

poznamenať, že štáty, ktoré sú zmluvnými stranami NPT sa v súlade s jej článkom 4 môžu uchýliť k mierovému využitiu jadrovej energie, okrem iného v oblastiach výroby elektrickej energie, priemyslu, zdravotníctva a poľnohospodárstva;

28.

podporiť formulovanie záruk na prístup ku službám súvisiacich s jadrovým palivom alebo priamo k jadrovému palivu za vhodných podmienok;

29.

zobrať na vedomie správu skupiny odborníkov MAAE o mnohonárodnom prístupe k jadrovému palivovému cyklu a podporí rýchly začiatok jeho preskúmania v rámci MAAE;

30.

zdôrazniť, uznávajúc zníženie jadrových zbraní, ku ktorému došlo od konca studenej vojny, potrebu celosvetového zníženia jadrových arzenálov v systematickej a postupnej snahe vedúcej k jadrovému odzbrojeniu v súlade s článkom 6 NPT a uvítať v tejto súvislosti ratifikáciu Moskovskej zmluvy v roku 2003 Ruskou federáciou a Spojenými štátmi americkými, a zároveň zdôrazniť potrebu dosiahnuť ďalší pokrok v znižovaní ich arzenálov;

31.

zdôrazniť potrebu vykonávania vyhlásení ruského a amerického prezidenta z rokov 1991-1992 týkajúcich sa jednostranných znížení ich zásob nestrategických jadrových zbraní a vyzvať všetky štáty, ktoré vlastnia nestrategické jadrové zbrane, aby ich začlenili do svojich všeobecných postupov kontroly zbrojenia a odzbrojenia, s cieľom ich zníženia a likvidácie;

32.

uznať uplatňovanie zásady nezvratnosti pri usmerňovaní všetkých opatrení v oblasti jadrového odzbrojenia a kontroly zbrojenia ako príspevok k udržiavaniu a posilňovaniu medzinárodného mieru, bezpečnosti a stability, zohľadňujúc tieto podmienky;

33.

uznať význam, z pohľadu jadrového odzbrojenia, programov likvidácie a odstránenia jadrových zbraní a odstránenia štiepnych materiálov ako sú vymedzené v rámci svetového partnerstva G8;

34.

pokračovať v úsilí o transparentnosť, ktoré predstavuje mieru dobrovoľnej dôvery určenej na uľahčenie nového pokroku v oblasti odzbrojovania;

35.

vzhľadom na to, že Zmluva o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) predstavuje nevyhnutnú súčasť režimu odzbrojovania a nešírenia jadrových zbraní a vzhľadom na jej čím skoršie a bezpodmienečné nadobudnutie platnosti vyzvať štáty, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe II, aby bezodkladne a bezpodmienečne podpísali a ratifikovali zmluvu a, kým uvedená zmluva nadobudne platnosť, vyzvať všetky štáty, aby dodržiavali moratórium a zdržali sa akýchkoľvek činností, ktoré sú v rozpore so záväzkami a ustanoveniami zmluvy. Zdôrazniť dôležitosť práce prípravnej komisie Organizácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok a aktívne podporovat prácu osobitného zástupcu štátov, ktoré ratifikovali uvedenú zmluvu a ktorý zodpovedá za podporu celosvetového pristúpenia k uvedenej zmluve;

36.

opätovne vyzvať Konferenciu o odzbrojovaní vzhľadom na okamžitý začiatok a uzavretie v čo najkratšej dobe nediskriminačnej a všeobecne platnej zmluvy zakazujúcej výrobu štiepnych materiálov na výrobu jadrových zbraní alebo iných výbušných jadrových zariadení bez predbežných podmienok a majúc na mysli správu osobitného koordinátora a mandát, ktorý je v nej zahrnutý, a kým uvedená zmluva nadobudne platnosť vyzvať všetky štáty, aby vyhlásili a dodržiavali moratórium na výrobu štiepnych materiálov na výrobu jadrových zbraní alebo iných výbušných jadrových zariadení. EÚ víta činnosť tých z piatich štátov, ktoré vlastnia jadrové zbrane, ktoré vyhlásili takéto moratórium;

37.

vyzvať všetky dotknuté štáty na prijatie vhodných praktických opatrení na zníženie rizika náhodnej nukleárnej vojny;

38.

pokračovať v preskúmaní otázky záruk v oblasti bezpečnosti pre štáty, ktoré nevlastnia jadrové zbrane a ktoré sú zmluvnými stranami NPT;

39.

vyzvať štáty, ktoré vlastnia jadrové zbrane, aby potvrdili existujúce záruky bezpečnosti, ktoré Bezpečnostná rada OSN zaznamenala v rezolúcii 984 (1995), a aby podpísali a ratifikovali príslušné protokoly o zónach bez jadrových zbraní, ktoré boli stanovené po ukončení požadovaných konzultácií, uznávajúc, že tieto zóny požívajú záruky bezpečnosti vo forme zmlúv;

40.

zdôrazniť potrebu všeobecného odzbrojenia;

41.

zdôrazniť význam všeobecného uplatňovania a vykonávania Dohovoru o biologických a toxických zbraniach (BTWC), Dohovoru o chemických zbraniach (CWC), ako aj dohovorov, opatrení a iniciatív, ktoré prispievajú ku kontrole konvenčných zbraní;

42.

vyzvať na všeobecné a účinné uplatňovanie Haagskeho Kódexu správania proti šíreniu balistických rakiet;

43.

usilovať sa o vyriešenie problémov regionálnej nestability a bezpečnosti, ako aj konflikov, ktoré sú často pôvodom mnohých zbrojných programov.

Článok 3

Opatrenia prijaté Európskou únia na účely článku 2, obsahujú:

a)

v prípade potreby demarše predsedníctva, v súlade s článkom 18 Zmluvy o Európskej únii, na účely podpory všeobecného uplatňovania NPT;

b)

demarše predsedníctva v súlade s článkom 18 Zmluvy o Európskej únii, týkajúce sa štátov, ktoré sú zmluvnými stranami NPT, na účely získania ich podpory cieľov stanovených v článku 2;

c)

snahu o dohodu medzi členskými štátmi o predbežných návrhoch týkajúcich sa zásadných otázok, ktoré sa v mene Európskej únie predložia na posúdenie štátom, ktoré sú zmluvnými stranami NPT, ktoré by mali predstavovať základ rozhodnutí konferencie o revízii NPT v roku 2005;

d)

vyhlásenia Európskej únie prijaté predsedníctvom vo všeobecnej rozprave a v diskusiách v troch hlavných výboroch.

Článok 4

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 5

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. apríla 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  Ú. v. ES L 97, 19.4.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 120, 12.5.1997, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 182, 19.5.2004, s. 46.


27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/36


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/330/SZBP

z 26. apríla 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 14, 18 ods. 5 a 23 ods. 2,

keďže

(1)

Rada 8. decembra 2003 prijala jednotnú akciu 2003/872/SZBP (1), ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje do 30. júna 2004 mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre južný Kaukaz (OZEÚ).

(2)

Rada 2. februára 2005 prijala jednotnú akciu 2005/100/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát OZEÚ pre južný Kaukaz do 31. augusta 2005.

(3)

Po skončení misie OBSE pre monitorovanie hraníc v Gruzínsku sa politický a bezpečnostný výbor 8. marca 2005 dohodol, že reakciou na situáciu bude posilnenie OZEÚ pre južný Kaukaz.

(4)

Mandát OZEÚ by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2003/872/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

 

V článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

„h)

prostredníctvom podporného tímu v Tbilisi poskytovať Európskej únii správy a nepretržité hodnotenie situácie na hraniciach a uľahčiť budovanie dôvery medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou a zabezpečovať tak účinnú spoluprácu a kontakt medzi všetkými príslušnými subjektami.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 4. apríla 2005.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 26. apríla 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 44. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2005/100/SZBP (Ú. v. EÚ L 31, 4.2.2005, s. 74).


Korigendá

27.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/37


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 426/2005 z 15. marca 2005 o zavedení predbežného antidampingového cla na dovozy určitých hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

( Úradný vestník Európskej únie L 69 zo 16. marca 2005 )

Strana 31, článok 1 ods. 2:

Namiesto:

„Spoločnosť

Antidampingové clo

TARIC dodatkový kód

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Všetky ostatné spoločnosti

85,30 %

A999“

má byť:

„Spoločnosť

Antidampingové clo

TARIC dodatkový kód

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,70 %

A619

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

33,90 %

A621

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,90 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd

63,40 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd

39,40 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd

74,80 %

A618

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd

20,00 %

A617

Všetky ostatné spoločnosti

85,30 %

A999“

Správne písanie názvov spoločností v uvedenej podobe by sa malo používať tam, kde je to vhodné, aj v texte nariadenia (ES) č. 426/2005, kdekoľvek sa tieto názvy vyskytnú, najmä však v odôvodneniach 8b, 23, 28, 58 a 139.