ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 94

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
13. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 555/2005 zo 17. februára 2005 o uzavretí protokolu, ktorým sa na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006 stanovujú rybolovné práva na tuniakov a finančný príspevok stanovené Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Madagaskar o rybolove pri pobreží Madagaskaru

1

Agreement in the form of an exchange of letters concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

3

Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 556/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 557/2005 z 11. apríla 2005 o zastavení rybolovu hlbinnej krevety pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu, s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 558/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3846/87, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady a nariadenie (ES) č. 174/1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 týkajúceho sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 559/2005 z 12. apríla 2005 o začatí prešetrovania týkajúceho sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovozy určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov krúžkových viazačov odoslaných z Laoskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laoskej ľudovodemokratickej republike, a o zavedení opatrenia, na základe ktorého budú takéto dovozy podliehať registrácii

26

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti [oznámené pod číslom K(2004) 2849]  ( 1 )

30

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. apríla 2005, ktoré sa týka žiadosti o výnimku podľa odseku 2 písm. b) prílohy III a článku 9 smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2005) 1032]

34

 

*

Stanovisko Komisie k článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

37

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/296/SZBP, SVV z 24. januára 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

38

Dohoda medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

13.4.2005   

SK EN EN EN EN EN EN EN

Úradný vestník Európskej únie

L 94/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 555/2005

zo 17. februára 2005

o uzavretí protokolu, ktorým sa na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006 stanovujú rybolovné práva na tuniakov a finančný príspevok stanovené Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Madagaskar o rybolove pri pobreží Madagaskaru

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V zmysle Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Madagaskar o rybolove pri pobreží Madagaskaru (2) obe strany rokovali s cieľom určiť zmeny a doplnenia alebo dodatky dohody na konci obdobia uplatňovania protokolu, ktorý je k nej pripojený.

(2)

Na základe týchto rokovaní bol 8. septembra 2003 parafovaný nový protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné práva a finančný príspevok stanovené v uvedenej dohode, a to na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006.

(3)

Je v záujme Spoločenstva, aby bol uvedený protokol schválený.

(4)

Spôsob prerozdeľovania rybolovných práv medzi členskými štátmi by sa mal vymedziť na základe tradičného rozdeľovania rybolovných práv v zmysle dohody o rybolove,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Protokol, ktorým sa na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006 stanovujú rybolovné práva na tuniakov a finančný príspevok, stanovené Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Madagaskar o rybolove pri pobreží Madagaskaru, sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva.

Text protokolu je priložený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Rybolovné práva stanovené v protokole sa prerozdelia medzi členské štáty takto:

a)

Plavidlá na lov tuniakov do čereňov:

 

Španielsko: 22 plavidiel,

 

Francúzsko: 16 plavidiel,

 

Taliansko: 2 plavidlá;

b)

Plavidlá na lov tuniakov udicovými šnúrami v malých hĺbkach:

 

Španielsko: 24 plavidiel,

 

Francúzsko: 10 plavidiel,

 

Portugalsko: 6 plavidiel.

Pokiaľ žiadosti o licencie z týchto členských štátov nevyčerpajú všetky rybolovné práva ustanovené protokolom, Komisia môže posúdiť žiadosti o licenciu z ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú rybolov v zmysle tohto protokolu, sú povinné oznámiť Komisii množstvo každého druhu vyloveného v rámci rybolovnej zóny Madagaskaru podľa opatrení stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov, ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (3).

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené na podpis protokolu s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. februára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. septembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 73, 18.3.1986, s. 26.

(3)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS

concerning the provisional application of the Protocol defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

Sir,

With reference to the Protocol initialled on 8 September 2003 in Antananarivo defining the tuna fishing opportunities and the financial contribution for the period 1 January 2004 to 31 December 2006, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Madagascar is prepared to apply this Protocol on a provisional basis with effect from 1 January 2004, pending its entry into force in accordance with Article 7 of the said Protocol, provided the Community is prepared to do likewise.

It is understood that, this being the case, the financial compensation provided for in Article 2 of the Protocol is to be paid before 30 September 2004.

I should be obliged if you would confirm the Community's agreement to such provisional application.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the Government of the Republic of Madagascar

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date which reads as follows:

‘With reference to the Protocol initialled on 8 September 2003 in Antananarivo defining the tuna fishing opportunities and the financial contribution for the period 1 January 2004 to 31 December 2006, I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Madagascar is prepared to apply this Protocol on a provisional basis with effect from 1 January 2004, pending its entry into force in accordance with Article 7 of the said Protocol, provided the Community is prepared to do likewise.

It is understood that, this being the case, the financial compensation provided for in Article 2 of the Protocol is to be paid before 30 September 2004.

I should be obliged if you would confirm the Community's agreement to such provisional application.’

I have the honour to confirm the Community's agreement to such provisional application.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

On behalf of the Council of the European Union


PROTOCOL

defining for the period 1 January 2004 to 31 December 2006 the Tuna fishing opportunities and the financial contribution provided for in the agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar

Article 1

1.   Under Article 2 of the Agreement, licences authorising fishing in the Malagasy fishing zone shall be granted to 40 freezer tuna seiners and 40 surface longliners for a period of three years beginning on 1 January 2004.

In addition, at the request of the Community, certain permits may be granted to other categories of fishing vessel under conditions to be defined within the Joint Committee referred to in Article 9 of the Agreement.

2.   Vessels flying the flag of a Member State of the European Community may fish for tuna in Madagascar's fishing zone only if they are in possession of a fishing licence issued under this Protocol in accordance with the arrangements described in the Annex.

Article 2

1.   The financial contribution referred to in Article 7 of the Agreement shall be fixed at EUR 825 000 per year, comprising EUR 320 000 in financial compensation, to be paid not later than 30 September for the first year and 30 April for the second and third years, and EUR 505 000 for the measures referred to in Article 3 of this Protocol.

However, the financial compensation to be paid for the first year of application of the Protocol (1 January 2004 to 31 December 2004) shall be EUR 196 385 following deduction of the amount already paid under the preceding Protocol in respect of the period 1 January 2004 to 20 May 2004.

2.   The financial contribution shall cover an annual catch of 11 000 tonnes of tuna in Malagasy waters; if the tuna caught by Community vessels in the Malagasy fishing zone exceeds this weight, the amount referred to above shall be proportionately increased. However, the total amount of the financial contribution paid by the Community shall not be more than twice the amount indicated in paragraph 1.

3.   The financial compensation shall be paid into an account opened with the Public Treasury, to be specified by the Malagasy authorities.

Article 3

1.   In order to guarantee the development of sustainable, responsible fisheries, the two parties shall in their mutual interest encourage a partnership aimed at promoting in particular: enhanced knowledge of fisheries resources and biological resources, fisheries inspection, development of non-industrial fishing, fishing communities and training.

2.   From the financial contribution provided for in Article 2(1), the measures set out below shall be funded to the tune of EUR 505 000 per year, broken down as follows:

(a)

EUR 90 000 for Malagasy scientific programmes to improve knowledge of fisheries resources and ensure sustainable management thereof. At the request of the Government of Madagascar, this contribution may take the form of assistance with expenses associated with international meetings to improve such knowledge, as well as management of fisheries resources.

(b)

EUR 267 000 towards a system of fisheries monitoring, inspection and surveillance.

(c)

EUR 60 000 for the financing of study grants and training courses and for the training of seamen.

(d)

EUR 68 000 for assistance with the development of traditional fisheries.

(e)

EUR 20 000 towards the management of observers.

3.   The amounts referred to in points (a), (b), (d) and (e) shall be paid to the Ministry responsible for fisheries after a detailed annual programme, including a schedule and the objectives set for each of these targeted measures, has been presented to the Commission and no later than 30 September 2004 for the first year and 30 April for the second and third years; they shall be paid into the bank accounts of the relevant Malagasy authorities. The annual programme must reach the Commission by 31 July 2004 for the first year and by 28 February for the following years. However, for the first year, the programme must cover only the period 21 May 2004 to 31 December 2004.

The Commission reserves the right to request the Ministry responsible for fisheries for any additional information which may be considered necessary.

4.   The amounts referred to at (c) shall be disbursed to the Ministry responsible for fisheries and paid, as the funds are used, into the bank accounts indicated by it.

5.   The relevant Malagasy authorities shall send the Commission an annual report on the use of the funds allocated to the measures provided for in paragraph 2, and on the implementation of those measures and the results achieved, not later than 31 March of the following year. The Commission reserves the right to request the Ministry responsible for fisheries for any additional information. In the light of the actual implementation of those measures and after consulting the relevant Malagasy authorities in the context of a meeting of the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement, the Commission may review the payments concerned.

Article 4

Should the European Community fail to make the payments provided for in Articles 2 and 3, Madagascar may suspend application of this Protocol.

Article 5

If serious circumstances, with the exception of natural phenomena, prevent the exercise of fishing activities in Madagascar's fishing zone, payment of the financial contribution may be suspended by the European Community following prior consultations between the two parties.

Payment of the financial contribution shall be resumed as soon as normality is restored and after consultations between the two parties confirm that the situation is likely to permit a return to fishing activities.

The validity of the licences granted to Community vessels under Article 4 of the Agreement shall be extended by a period equal to the period during which fishing activities were suspended.

Article 6

The Annex to the Agreement between the European Economic Community and the Democratic Republic of Madagascar on fishing off Madagascar is hereby repealed and replaced by the Annex to this Protocol.

Article 7

This Protocol shall enter into force on the date of its signing.

It shall apply from 1 January 2004.

ANNEX

CONDITIONS GOVERNING TUNA-FISHING ACTIVITIES BY EUROPEAN COMMUNITY VESSELS IN THE MALAGASY FISHING ZONE

1.   LICENCE APPLICATION AND ISSUING FORMALITIES

The procedure for applying for and issuing licences authorising Community vessels to fish in Malagasy waters shall be as follows:

(a)

Through its representative in Madagascar, the Commission shall present simultaneously to the Malagasy authorities:

A licence application for each vessel, completed by owners wishing to fish under this Agreement, no later than 1 December preceding the year of validity of the licence.

By way of derogation from the above provision, vessel-owners who have not submitted a licence application prior to 1 December may do so during the calendar year under way no later than 30 days before the start of the fishing activities. In such cases, vessel owners shall pay the entire fees due for the full year in accordance with point 2(b).

An annual application for prior authorisation to enter Malagasy territorial waters; such authorisation shall be valid for the duration of the licence.

Licence applications shall be made on the form provided by Madagascar for this purpose, in accordance with the specimen given in Appendix 1; they shall be accompanied by proof of payment of the advance chargeable to the vessel-owner.

(b)

Licences shall be issued for a specific vessel and shall not be transferable.

However, at the request of the Commission and in cases of force majeure, a vessel's licence shall be replaced by a new licence for another vessel whose features are similar to those of the vessel to be replaced. The owner of the vessel being replaced shall return the cancelled licence to the Malagasy Ministry responsible for sea fisheries via the Commission Delegation in Madagascar.

The new licence shall indicate:

the date of issue,

the fact that it invalidates and replaces the licence of the previous vessel.

No fee as laid down in Article 5 of the Agreement shall be due for the unexpired period of validity.

(c)

The Malagasy authorities shall send the licence to the Commission representative in Madagascar.

(d)

Licences shall be kept on board at all times; however, on receipt of the advance payment notification sent by the Commission to the Malagasy authorities, vessels shall be entered on a list of vessels authorised to fish, which shall be sent to the Malagasy authorities responsible for fisheries inspection. A copy of the said licence may be obtained by fax pending arrival of the licence itself; that copy shall be kept on board.

(e)

Owners of tuna vessels shall be represented by an agent in Madagascar.

(f)

Before the Protocol enters into force, the Malagasy authorities shall send the Commission Delegation in Madagascar full details of the bank accounts to be used for the payment of fees and advances.

2.   VALIDITY OF LICENCES AND PAYMENT OF FEES

(a)

Notwithstanding Article 4(4) of the Agreement, licences shall be valid for a period of one calendar year, from 1 January to 31 December. They shall be renewable. However, for the first year of application of the Protocol (1 January 2004 to 31 December 2004), where on 1 January 2004 a vessel has a licence issued under the preceding Protocol which is due to expire on 20 May 2004, that licence shall remain valid until that date.

(b)

The fee shall be EUR 25 per tonne caught in waters under Malagasy jurisdiction. Licences shall be issued in return for the advance payment to the Malagasy Treasury of an annual sum of EUR 2 800 per tuna seiner, EUR 1 750 per surface longliner of more than 150 GRT and EUR 1 200 per surface longliner of 150 GRT or less. These advances correspond to the duties payable in respect of annual catches of 112 tonnes, 70 tonnes and 48 tonnes respectively in the Malagasy fishing zone.

However, for the first year of application of the Protocol (1 January 2004 to 31 December 2004), where on 1 January 2004 a vessel has a licence issued under the preceding Protocol which is due to expire on 20 May 2004, the advances for the unexpired period of that first year (21 May 2004 to 31 December 2004) shall be as follows:

for tuna seiners: EUR 1 720,

for surface longliners of more than 150 GRT: EUR 1 091,

for surface longliners of 150 GRT or less: EUR 735.

3.   CATCH DECLARATION AND STATEMENT OF FEES

(a)

Vessels authorised to fish in Madagascar's fishing zone under this Agreement shall send information about their catches to Madagascar's Fisheries Surveillance Centre through the Commission Delegation in Madagascar, in accordance with the following procedure:

 

Tuna seiners and surface longliners shall complete a fishing form corresponding to the specimen given in Appendix 2 for each period spent fishing in Madagascar's fishing zone. The forms shall be sent to the relevant authorities referred to above no later than 31 March of the year following the year for which the licences were valid.

 

Forms must be completed legibly and be signed by the skipper of the vessel. In addition, they must be completed by all vessels which have obtained a licence, even if they have not fished.

(b)

The statement of the fees due for the past calendar year shall be drawn up by the Commission by 30 June of the year following the year for which the licences were valid, after deducting the advances and fees indicated in point 2(b) above. This statement of fees shall be drawn up using the catch statement based on the catch declarations made by each vessel-owner. The catch statement must be confirmed by the scientific institutes responsible for checking catch data in the Member States, such as the Institut de Recherche pour le Développement (IRD), the Institut Français de Recherche et d'Exploitation de la Mer (IFREMER), the Instituto Español de Oceanografía (IEO), the Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) and the relevant Malagasy institute, the Antsiranana Tuna Statistical Unit (USTA).

The statement of fees drawn up by the Commission shall be forwarded to Madagascar's Fisheries Surveillance Centre for confirmation. The Surveillance Centre shall have 30 days to notify any reaction.

After that time, the statement of fees shall be forwarded to the vessel-owners.

In the event of a dispute, the parties shall hold consultations within the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement to establish the final statement of fees, which shall then be sent to the vessel-owners.

Vessel-owners shall make any additional payments to the Malagasy fisheries authorities within 30 days of notification of the final statement of fees.

Where the statement of fees is lower than the advance referred to in 2(b) above, the resulting balance shall not be reimbursed to the vessel-owner.

4.   COMMUNICATIONS

Skippers shall notify Madagascar's Fisheries Surveillance Centre, at least three hours in advance, by radio (dual frequency 8 755 Tx 8 231 Rx USB), by fax (261) 202 24 90 14 or by e-mail (csp-mprh@dts.mg) with confirmation of their intention to bring their vessel into or take it out of Madagascar's fishing zone.

When giving notification of their intention to enter the fishing zone, they shall also report the estimated quantities of catches on board, even when no catches have been made.

Finally, when notifying their intention to leave, they shall report on the estimated catches taken during the time they spent in the Malagasy fishing zone.

Radio transmissions shall be made during the working hours and days applicable in Madagascar.

These requirements shall also apply to Community fishing vessels intending to unload at any Malagasy port.

5.   OBSERVERS

At the request of the Ministry responsible for fisheries, tuna seiners and surface longliners shall take an observer on board, who shall be treated as an officer. The time spent on board by observers shall be fixed by the Ministry responsible for fisheries, but, as a general rule, it should not exceed the time required to carry out their duties. The observers' specific activities are set out in Appendix 3.

The conditions governing their embarkation shall be defined by the Ministry responsible for fisheries, represented by Madagascar's Fisheries Surveillance Centre.

Vessel-owners or their agents shall inform Madagascar's Fisheries Surveillance Centre at least two days in advance of their vessel's arrival in a Malagasy port with a view to taking the observer on board.

Vessel-owners shall, via their agents, make a payment of EUR 20 to the Malagasy Government (Madagascar's Fisheries Surveillance Centre) for each day spent by each observer on board a tuna seiner or surface longliner.

The cost of approaching the Malagasy port of embarkation shall be borne by the Malagasy Government. The cost of taking observers on board and putting them ashore outside Madagascar shall be borne by the vessel-owners. Observers may be taken on board up to 30 % of the Community vessels operating in Madagascar's fishing zone. The time spent by observers on board shall depend on the length of the trip in that zone. If a Community vessel fails to go to a Malagasy port to take an observer on board, embarkation shall be carried out using a patrol vessel of Madagascar's Fisheries Surveillance Centre.

The spot where the observer is to be transferred and the associated approach costs shall be agreed with Madagascar's Fisheries Surveillance Centre, the costs being borne by the vessel-owner.

Transfer of the observer on to another vessel at sea shall be agreed between the skipper of the vessel and the Madagascar Fisheries Surveillance Centre.

If the observer is not present at the time and place agreed and during the 12 hours following the time agreed, vessel-owners shall be automatically absolved of their obligation to take the observer on board. If the vessel is delayed in getting under way, the vessel-owner shall bear the observer's board and lodging costs until the time of actual embarkation.

6.   SIGNING-ON OF SEAMEN

(a)

At least forty Malagasy seamen shall be employed by the fleet of tuna seiners and surface longliners for the duration of the fishing season in the Malagasy fishing zone. The wages of the seamen employed shall be agreed between the vessel-owners' agents and the seamen concerned. The wages must cover social security benefits.

The employment contracts of those seamen shall be concluded between the agents and the seamen concerned.

A detailed list of the Malagasy seamen signed on (with their names, period of employment, wages, etc.) shall reach the Ministry responsible for fisheries no later than 31 January of the year following that for which the licence was valid.

If the fleet of tuna seiners and surface longliners is unable to employ a total of forty seamen, vessel-owners who have not signed on seamen shall be obliged to pay compensation for the seamen not employed; the amount of the compensation, which shall be payable for the duration of the fishing season in the Malagasy fishing zone, shall be set by the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement. That sum shall be used to train Malagasy fishermen and shall be paid into an account whose number shall be notified to the agents, with a copy being sent to the Commission Delegation in Madagascar.

(b)

The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work shall apply as of right to seamen signed on by Community vessels. This concerns in particular the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Local seamen's employment contracts, a copy of which shall be given to the signatories, shall be drawn up between the vessel-owners' representative(s) and the seamen and/or their trade unions or their representatives in consultation with the responsible local authorities. These contracts shall guarantee the seamen the social security cover applicable to them, including life assurance and sickness and accident insurance. The wage conditions granted to local seamen/fishermen shall not be lower than those applied to Malagasy crews and shall under no circumstances be below ILO standards.

Where the employer is a local company, the employment contract shall specify the name of the vessel-owner and the name of the flag State.

Furthermore, vessel-owners shall guarantee local seamen who are recruited living and working conditions similar to those enjoyed by Community seamen.

7.   FISHING ZONES

Community vessels shall have access to all waters under Madagascar's jurisdiction beyond 12 nautical miles from the coastline.

Should the Ministry responsible for fisheries decide to install experimental fish concentration devices, it shall inform the Commission and the agents of the vessel-owners concerned, indicating the geographical position of the devices.

From the 30th day after such notification, it shall be forbidden to go within 1.5 nautical miles of those devices. The dismantling of any experimental devices must be reported to the same parties immediately.

8.   INSPECTION AND SURVEILLANCE OF FISHING ACTIVITIES

Vessels holding a licence shall allow on board any officials duly authorised by the Republic of Madagascar to inspect and monitor fishing activities and shall assist them in the accomplishment of their duties.

9.   SATELLITE MONITORING

Since the Republic of Madagascar has introduced a Vessel Monitoring System (VMS) for its own fleet and intends to extend this system on a non-discriminatory basis to all vessels fishing in its fisheries zone, and Community vessels have been subject to satellite monitoring wherever they operate under Community legislation since 1 January 2000, it is recommended that the national authorities of the flag States and of the Republic of Madagascar should monitor by satellite as follows vessels fishing under the Agreement:

1.

For the purposes of satellite monitoring, the Malagasy authorities have communicated to the Community the coordinates (latitudes and longitudes) of Madagascar's fishing zone (Table I). The map relating to the table of coordinates is attached in Appendix 4.

The Malagasy authorities shall transmit this information in electronic form, expressed in decimal degrees, to the WGS-84 datum system.

2.

The parties shall exchange information on X.25 addresses and the specifications for electronic communications between their control centres in accordance with the conditions laid down in points 4 and 6. Such information shall include the following wherever possible: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.400) which may be used for general communications between control centres.

3.

The position of vessels shall be determined with a margin of error of less than 500 metres and a confidence interval of 99 %.

4.

When a vessel which is fishing under the Agreement and is the subject of satellite-based monitoring pursuant to Community legislation enters a fishing zone of the Republic of Madagascar, the subsequent position reports shall immediately be transmitted by the control centre of the flag State to Madagascar's Fisheries Surveillance Centre at intervals of no more than one hour (longitude, latitude, course and speed). The messages concerned shall be identified as position reports.

5.

The messages specified in point 4 shall be transmitted electronically in X.25 format, without any further protocol. They shall be communicated in real time in the format set out in Table II.

6.

Where the continuous satellite-monitoring equipment installed on board a fishing vessel develops a technical fault or breaks down, the skipper of the vessel shall transmit the information specified in point 4 to the control centre of the flag State in good time. In such circumstances, a global position report shall be sent at 6.00, 12.00 and 18.00 (Madagascar time) while the vessel is in the Malagasy fishing zone. This global position report shall include the position reports as registered by the skipper of the vessel on an hourly basis in accordance with the requirements laid down in point 4.

The control centre of the flag State or the fishing vessel shall send these messages immediately to the Fisheries Surveillance Centre. The defective equipment shall be repaired or replaced as soon as the vessel completes its fishing trip or within one month at the latest. After this deadline, the vessel in question may not undertake any further fishing trips until the equipment has been repaired or replaced.

7.

The control centres of the flag States shall monitor the movements of their vessels in Malagasy waters at two-hourly intervals. If the vessels are not being monitored in accordance with the conditions laid down, the Fisheries Surveillance Centre shall be informed immediately and the procedure laid down in point 6 shall be applicable.

8.

If the Fisheries Surveillance Centre establishes that the flag State is not transmitting the information specified in point 4, the other party shall be informed immediately.

9.

The surveillance data communicated to the other party in accordance with these provisions is intended solely for the purposes of the Malagasy authorities in controlling and monitoring the Community fleet fishing under the EC/Madagascar Fisheries Agreement. Such data may not under any circumstances be communicated to other parties.

10.

The parties agree to take all necessary steps to meet the message requirements laid down in points 4 and 6 as soon as possible, and in no case later than six months after these provisions enter into force.

11.

The parties agree to exchange upon request information on the equipment used for satellite monitoring, in order to ensure that each piece of equipment is fully compatible with the requirements of the other party for the purposes of these provisions.

12.

Any dispute over the interpretation or application of these provisions shall be the subject of consultation between the parties within the Joint Committee provided for in Article 9 of the Agreement.

Table I

Coordinates (latitudes and longitudes) of the Madagascar fishing zone

(see also map in Appendix 4)

 

Coordinates in decimal degrees

Coordinates in degrees and minutes

Ref

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′ E

10°18′ S

B

51

– 11,8

51°0′ E

11°48′ S

C

53,3

– 12,7

53°18′ E

12°42′ S

D

52,2

– 16,3

52°12′ E

16°18′ S

E

52,8

– 18,8

52°48′ E

18°48′ S

F

52

– 20,4

52°0′ E

20°24′ S

G

51,8

– 21,9

51°48′ E

21°54′ S

H

50,4

– 26,2

50°24′ E

26°12′ S

I

48,3

– 28,2

48°18′ E

28°12′ S

J

45,4

– 28,7

45°24′ E

28°42′ S

K

41,9

– 27,8

41°54′ E

27°48′ S

L

40,6

– 26

40°36′ E

26°0′ S

M

41,8

– 24,3

41°48′ E

24°18′ S

N

41,6

– 20,8

41°36′ E

20°48′ S

O

41,4

– 19,3

41°24′ E

19°18′ S

P

43,2

– 17,8

43°12′ E

17°48′ S

Q

43,4

– 16,9

43°24′ E

16°54′ S

R

42,55

– 15,6

42°33′ E

15°36′ S

S

43,15

– 14,35

43°9′ E

14°21′ S

T

45

– 14,5

45°0′ E

14°30′ S

U

46,8

– 13,4

46°48′ E

13°24′ S

V

48,4

– 11,2

48°24′ E

11°12′ S


Table II

Communication of VMS messages to Madagascar

Position report

Data element

Code

Mandatory/optional

Remarks

Start record

SR

M

System detail — indicates start of record

Recipient

AD

M

Message detail — recipient. Alpha 3 ISO country code

From

FR

M

Message detail — sender. Alpha 3 ISO country code

Flag State

FS

O

 

Type of message

TM

M

Message detail — Message type „POS“

Radio call sign

RC

M

Vessel detail — international radio call sign of vessel

Contracting party internal reference number

IR

O

Vessel detail. Unique contracting party number as flag State ISO-3 code followed by number)

External registration number

XR

O

Vessel detail; number marked on side of vessel

Latitude

LA

M

Vessel position detail — position in degrees and minutes N/S DDMM (WGS-84)

Longitude

LO

M

Vessel position detail — position in degrees and minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Course

CO

M

Vessel course 360° scale

Speed

SP

M

Vessel speed in tenths of knots

Date

DA

M

Vessel position detail — date of record of UTC position (YYYYMMDD)

Time

TI

M

Vessel position detail — time of record of UTC position (HHMM)

End record

ER

M

System detail — indicates end of record

Character set: ISO 8859.1

Each data transmission is structured as follows:

a double slash (//) and field code indicate the start of the message,

a single slash (/) separates the field code and the data.

Optional data elements have to be inserted between the start and end of the record.

10.   TRANSSHIPMENT

When fish are transshipped, freezer tuna seiners shall hand over the fish which they do not intend to keep to a company or body appointed by the Malagasy fisheries authorities.

11.   SUPPLY OF SERVICES

Community vessel-owners operating in the Malagasy fishing zone shall practise positive discrimination in favour of Malagasy services (careening, handling, fuel-oil bunkering, consignment, etc.).

The Madagascar authorities shall define the terms for the use of port facilities together with the beneficiaries of the Agreement.

12.   PENALTIES

Any breach of this Protocol or of Malagasy fisheries legislation shall be penalised in accordance with the Malagasy laws and regulations in force.

The Commission shall be informed in writing within 48 hours at the latest of any penalty imposed on any Community vessel, and of all the relevant facts concerning the case.

13.   BOARDING OF VESSELS

1.   Transmission of information

The Malagasy Ministry responsible for fisheries shall inform the Commission Delegation and the flag State in writing, within 48 hours, of the boarding of any Community fishing vessel operating under the Agreement in Madagascar's fishing zone and shall transmit a brief report of the circumstances and reasons leading to such boarding. The Commission Delegation and the flag State shall also be kept informed of any proceedings initiated and penalties imposed.

2.   Settlement of boarding

In accordance with the law on fisheries and the relevant regulations, infringements may be settled:

(a)

either through a compromise procedure, in which case the amount of the fine shall be determined in accordance with Malagasy legislation laying down minimum and maximum figures;

(b)

or by legal proceedings, if no compromise settlement was possible, in accordance with Malagasy law.

3)   The vessel shall be released and its crew authorised to leave the port:

(a)

either as soon as the obligations imposed by the compromise procedure have been completed on presentation of the receipt for the settlement, or

(b)

on presentation of proof that a bank security has been lodged, pending completion of the legal proceedings.

14.   ENVIRONMENTAL PROTECTION

In the interests of the environment, the two parties undertake to introduce the following measures:

no vessel may spill oil or derivatives thereof into the Malagasy fishing zone, or throw plastic materials or household waste into that zone,

responsible fisheries, rational management and the preservation of tuna stocks shall be promoted within the IOTC,

protected and prohibited species, such as whales, dolphins, turtles and sea birds, may not be caught.

The European Community shall be entrusted with the task of notifying the Ministry responsible for fisheries of any environmentally-unfriendly act committed by any vessel fishing in the Malagasy fishing zone.

Appendix 1

Image

Appendix 2

Image

Appendix 3

EMBARKATION OF OBSERVERS

Tuna seiners and surface longliners authorised to fish in the Malagasy fishing zone shall take on board an observer from the Fisheries Surveillance Centre holding a professional identity card and a seaman's licence. The time spent on board by observers shall be fixed by Madagascar's Fisheries Surveillance Centre, but, as a general rule, it should not exceed the time required to carry out their duties.

While on board, observers shall:

1.

observe, record and report on the fishing activities of vessels in the Malagasy fishing zone;

2.

verify the position of vessels engaged in fishing operations;

3.

perform biological sampling in the context of scientific programmes;

4.

note the fishing gear used;

5.

collect the catch data for the fishing zone during their time on board;

6.

take all appropriate steps to ensure that the conditions under which they are taken on board and their presence on board do not interrupt or hamper fishing activities;

7.

respect the material and equipment on board and the confidentiality of any document belonging to the said vessel;

8.

draw up a report on the trip and send it to Madagascar's Fisheries Surveillance Centre, and send a copy to the European Commission Delegation.

To that end, the owners and skippers of fishing vessels must:

1.

allow observers to board the vessel to carry out their tasks and remain on board the vessel during the period specified in the request;

2.

provide a suitable working environment, including a table with adequate lighting;

3.

supply the information they possess on fishing activities in Madagascar's fishing zone;

4.

give the vessel's position (longitude and latitude);

5.

send or receive messages, or allow messages to be sent and received, using the means of communication on board the vessel;

6.

provide access to all parts of the vessel where fishing, processing and storage take place;

7.

allow samples to be taken;

8.

provide suitable storage facilities for samples, without prejudice to the vessel's storage capacity;

9.

provide assistance in examining and measuring the fishing gear on board the vessel;

10.

allow observers to remove the samples and documents obtained during their stay on board;

11.

where observers remain on board the vessel for more than four hours at a time, provide them with food and accommodation on the same terms as the vessel's officers.

Appendix 4

ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

Image


13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 556/2005

z 12. apríla 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 12. apríla 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

84,4

096

105,7

204

55,5

212

146,4

624

104,9

999

99,4

0707 00 05

052

135,5

204

51,5

999

93,5

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

109,7

096

75,1

204

81,3

999

88,7

0805 10 20

052

55,0

204

47,9

212

56,6

220

48,9

624

61,6

999

54,0

0805 50 10

052

67,1

220

71,1

400

67,7

624

70,3

999

69,1

0808 10 80

388

86,4

400

130,3

404

81,4

508

65,2

512

73,5

524

72,7

528

72,3

720

83,9

804

107,7

999

85,9

0808 20 50

388

84,5

512

75,6

528

61,7

999

73,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 557/2005

z 11. apríla 2005

o zastavení rybolovu hlbinnej krevety pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu, s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov, stanovuje kvóty na rok 2005 pre hlbinnú krevetu (2).

(2)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení týkajúcich sa kvantitatívneho obmedzenia výlovu zásob podliehajúcich kvóte je potrebné, aby Komisia stanovila dátum, ku ktorému sa pridelená kvóta stanovená na výlov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu, bude považovať za vyčerpanú.

(3)

Podľa informácií oznámených Komisii výlovy hlbinnej krevety vo vodách oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte, s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska, dosiahli kvótu pridelenú na rok 2005. Spoločenstvo zakázalo loviť tieto zásoby od 24. februára 2005. Z tohto dôvodu je potrebné zadržať tento dátum,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pridelená kvóta stanovená na rok 2005 na výlov hlbinnej krevety vo vodách oblasti Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte, s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska, sa považuje za vyčerpanú.

Rybolov hlbinnej krevety vo vodách oblasti NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu alebo plavidlami zaregistrovanými v členskom štáte, s výnimkou Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska, ako aj ponechanie na palube, prekládka alebo vykládka zásob vylovených týmito plavidlami sa po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zakazuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 24. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. apríla 2005

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a námorné veci


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 14.1.2005, s. 1.


13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 558/2005

z 12. apríla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3846/87, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady a nariadenie (ES) č. 174/1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 týkajúceho sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 14,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (2) ustanovuje na základe zmiešanej nomenklatúry nomenklatúru poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady.

(2)

Nomenklatúra pre náhrady ustanovuje, že vývozná náhrada sa poskytuje pre syry, ak spĺňajú minimálne požiadavky týkajúce sa obsahu mliečnej sušiny a mliečneho tuku. Istý druh syra vyrábaného v niektorých nových členských štátoch môže síce spĺňať tieto podmienky, ale nezíska náhradu, pokiaľ nie je zahrnutý v súčasnom klasifikačnom systéme nomenklatúry pre vývozné náhrady. Vzhľadom na význam tohto syra pre mliekarenský priemysel, obchod a mliekarenských výrobcov je vhodné pridať číselný znak pod položkou „ostatné syry“ tak, aby tento syr mohol byť klasifikovaný v nomenklatúre pre vývozné náhrady.

(3)

Množstvá, pre ktoré sa žiadajú vývozné povolenia v kategórii výrobkov „syry“ sústavne prekračujú vývozné limity uložené Spoločenstvu v rámci Dohody o poľnohospodárstve vyplývajúcej z mnohostranných obchodných rokovaní v Uruguaji. Ďalšie vývozné povolenia, o ktoré sa v novovytvorenej položke bude žiadať, zvýšia tlak na túto kategóriu.

(4)

Článok 3 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 (3) ustanovuje, že žiadna náhrada sa neposkytuje pri vývozoch syra, ktorého cena franko hranica pred uplatnením náhrady za vývoz v členskom štáte dosahuje menej ako 230 EUR za 100 kilogramov. Syr s číselným znakom nomenklatúry 0406 90 33 9919 je vyňatý z tohto ustanovenia. Za týchto okolností a vzhľadom na vysoký počet žiadostí o vývozné povolenia na syry je vhodné uplatňovať toto ustanovenie na všetky syry bez výnimky.

(5)

Poznámka pod čiarou 10 v oddiele 9 prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 3846/87, uplatniteľná na strúhané, práškové a tavené syry, ustanovuje, že pridaná nemliečna látka nebude zohľadnená na účely výpočtu náhrady. Toto ustanovenie je vhodné rozšíriť na všetky syry a lepšie opísať príslušné nemliečne látky. Je možné, že vývozca a dokonca ani kompetentné orgány nedokážu určiť hmotnosť týchto látok. Je teda vhodné z náhrady odpočítať paušálnu sumu.

(6)

Náhrada sa poskytuje len na netto hmotnosť syrov. V prípadoch, keď sú syry zabalené v parafínovom, popolovom či voskovom obale, alebo v plastickej fólii, môže dôjsť k istej konfúzii. Je vhodné ustanoviť, že takýto druh obalu sa nepočíta do netto hmotnosti výrobku na účely výpočtu náhrady. Pokiaľ ide o plastickú fóliu, parafín a popol, je možné, že vývozca ani kompetentné orgány nedokážu určiť hmotnosť týchto materiálov. Je teda vhodné z náhrady odpočítať paušálnu sumu.

(7)

Nariadenia (EHS) č. 3846/87 a (ES) č. 174/1999 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 3846/87 sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V článku 3 nariadenia (ES) č. 174/1999 sa vypúšťa štvrtý odsek.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na vývozné povolenia podané od 27. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2199/2004 (Ú. v. EÚ L 380, 24.12.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA

Oddiel 9 prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 3846/87 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Opis kódu KN „ex 0406“ sa nahrádza textom „Syr a tvaroh (7) (10):“.

2.

Opis kódu KN „ex 0406 20“ sa nahrádza textom „– Strúhané alebo práškové syry všetkých druhov:“.

3.

Opis kódu KN „ex 0406 30“ sa nahrádza textom „– Tavené syry, iné ako strúhané alebo práškové:“.

4.

Informácie týkajúce sa kódu KN „ex 0406 90 88“ sa nahrádzajú textom:

Kód KN

Opis tovaru

Dodatočné požiadavky na používanie kódu výrobku

Kód výrobku

Maximálny obsah vody v hmotnosti výrobku

(%)

Minimálny obsah tuku v sušine

(%)

„ex 0406 90 88

– – – – – – – – Presahujúcim 62 %, ale nepresahujúcim 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – – – – – – S obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500“

5.

Poznámka pod čiarou 7 sa nahrádza týmto textom:

„(7)

a)

V prípade syrov v balení na okamžitú spotrebu, ktoré obsahujú aj konzervačnú tekutinu, najmä slaný nálev, sa náhrada poskytuje za netto hmotnosť po odpočítaní hmotnosti tekutiny.

b)

Plastická fólia, parafín, popol a vosk použité ako balenie sa nezapočítajú do netto hmotnosti výrobku na účely náhrady.

c)

Ak je syr zabalený v plastickej fólii a ak uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť plastickej fólie, výška náhrady sa znižuje o 0,5 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza, či je syr balený v plastickej fólii a či uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť plastickej fólie.

d)

Ak je syr zabalený v parafíne alebo v popole a pokiaľ uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť parafínu alebo popola, výška náhrady sa znižuje o 2 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza, či je syr balený v parafíne, alebo v popole, a či uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť popola alebo parafínu.

e)

Ak je syr zabalený vo vosku, pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ vo vyhlásení uviesť netto hmotnosť syra, ktorá nezahŕňa hmotnosť vosku.“

6.

Poznámka pod čiarou 10 sa nahrádza týmto textom:

„(10)

a)

Ak výrobok obsahuje nemliečnu látku, inú ako korenia a byliny, ako najmä šunku, orechy, krevety, lososa, olivy, hrozienka, výška náhrady sa znižuje o 10 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli pridané nemliečne látky.

b)

Ak výrobok obsahuje byliny alebo korenia, ako najmä horčicu, bazalku, cesnak, oregano, výška náhrady sa znižuje o 1 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli pridané byliny, alebo korenia.

c)

Ak výrobok obsahuje kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátku a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktózu a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, pridaný kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky (okrem srvátkového masla zahrnutého do kódu KN 0405 10 50) a/alebo laktóza a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504 nebudú zohľadnené na účely výpočtu náhrady.

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či bol, alebo nebol pridaný kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, a v kladnom prípade uvedie maximálny obsah kazeínu a/alebo kazeinátov a/alebo srvátky a/alebo výrobkov získaných zo srvátky (s prípadným spresnením obsahu srvátkového masla) a/alebo laktózy a/alebo permeátu a/alebo výrobkov zahrnutých do kódu KN 3504 podľa hmotnosti, pripadajúcich na 100 kilogramov konečného výrobku.

d)

Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu, ako soľ, syridlo alebo pleseň.“


13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 559/2005

z 12. apríla 2005

o začatí prešetrovania týkajúceho sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 na dovozy určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov krúžkových viazačov odoslaných z Laoskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laoskej ľudovodemokratickej republike, a o zavedení opatrenia, na základe ktorého budú takéto dovozy podliehať registrácii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (základné nariadenie), a najmä na jeho článok 13 ods. 3, článok 14 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

po konzultácii s poradným výborom,

keďže:

A.   ŽIADOSŤ

(1)

Komisia dostala žiadosť podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovozy určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

(2)

Žiadosť podala 28. februára 2005 spoločnosť Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH v mene výrobcov, ktorí reprezentujú viac než 70 % výroby určitých mechanizmov krúžkových viazačov v Spoločenstve.

B.   VÝROBOK

(3)

Výrobky, ktorých sa možné obchádzanie týka, sú určité mechanizmy krúžkových viazačov zvyčajne deklarované pod kódom KN ex 8305 10 00 s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ČĽR). Tento kód KN sa uvádza len pre informáciu.

(4)

Výrobky, ktoré sú predmetom prešetrovania, sú určité mechanizmy krúžkových viazačov odoslané z Laoskej ľudovodemokratickej republiky („výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“), zvyčajne deklarované pod rovnakými kódmi ako príslušný výrobok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

C.   OPATRENIA PLATNÉ V SÚČASNOSTI

(5)

Opatrenia platné v súčasnosti, pravdepodobne obchádzané, sú antidumpingové opatrenia uložené nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 (2), rozšírené na dovozy rovnakého výrobku odoslaného z Vietnamu (3).

D.   DÔVODY

(6)

Žiadosť obsahuje dostatočný dôkaz prima facie, že antidumpingové opatrenia na dovozy príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa obchádzajú prostredníctvom prekládky cez Laoskú ľudovodemokratickú republiku a/alebo montáže výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Laoskej ľudovodemokratickej republike. Predložené dôkazy sú tieto:

Zo žiadosti vyplýva podstatná zmena v štruktúre obchodu, keďže dovozy výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sa značne zvýšili, zatiaľ čo dovozy príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa po uložení opatrení znížili, a tiež to, že okrem zavedenia cla neexistujú žiadne iné dostatočné dôvody alebo opodstatnenie takejto zmeny.

Táto zmena v štruktúre obchodu zrejme pramení z prekládky určitých mechanizmov krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike cez Laoskú ľudovodemokratickú republiku a/alebo z montáže určitých mechanizmov krúžkových viazačov v Laoskej ľudovodemokratickej republike.

Okrem toho žiadosť obsahuje dostatočný dôkaz prima facie, že nápravné účinky platných antidumpingových opatrení, pokiaľ ide o dovozy príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, sú narúšané z hľadiska množstva a cien. Zdá sa, že značné objemy dovozov určitých mechanizmov krúžkových viazačov z Laoskej ľudovodemokratickej republiky nahradili dovozy príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

Nakoniec žiadosť obsahuje dostatočný dôkaz prima facie, že ceny výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sú dumpingové vo vzťahu k predtým stanovenej normálnej hodnote pre určité mechanizmy krúžkových viazačov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

Ak sa počas prešetrovania zistia praktiky obchádzania cez Laoskú ľudovodemokratickú republiku, zahrnuté v článku 13 základného nariadenia, okrem prekládky a montáže, prešetrovanie sa môže zamerať aj na tieto praktiky.

E.   POSTUP

(7)

Na základe uvedeného Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na začatie prešetrovania podľa článku 13 základného nariadenia a na zavedenie opatrenia, na základe ktorého budú určité mechanizmy krúžkových viazačov odoslané z Laoskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laoskej ľudovodemokratickej republike, podliehať registrácii v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

a)   Dotazníky

(8)

S cieľom získať informácie nevyhnutné na prešetrovanie zašle Komisia dotazníky vývozcom/výrobcom a združeniam vývozcov/výrobcov v Laoskej ľudovodemokratickej republike, vývozcom/výrobcom a združeniam vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike, dovozcom a združeniam dovozcov v Spoločenstve, ktorí spolupracovali pri prešetrovaní, ktoré viedlo k zavedeniu opatrení platných v súčasnosti, alebo ktorí sú uvedení v žiadosti, a orgánom Čínskej ľudovej republiky a Laoskej ľudovodemokratickej republiky. Podľa potreby môže byť o informácie požiadané aj výrobné odvetvie Spoločenstva.

(9)

V každom prípade by mali všetky zúčastnené strany bezodkladne kontaktovať Komisiu, najneskôr však v lehote stanovenej v článku 3, aby zistili, či sú uvedené v žiadosti, a v prípade potreby požiadali o dotazník v rámci lehoty stanovenej v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, keďže lehota stanovená v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa vzťahuje na všetky zúčastnené strany.

(10)

Orgány Čínskej ľudovej republiky a Laoskej ľudovodemokratickej republiky budú informované o začatí prešetrovania a poskytne sa im kópia žiadosti.

b)   Zhromažďovanie informácií a vypočutia

(11)

Všetky zúčastnené strany sa týmto vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy. Navyše Komisia môže vypočuť zúčastnené strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú konkrétne dôvody.

c)   Oslobodenie od registrácie dovozov alebo od opatrení

(12)

Vzhľadom na to, že možné obchádzanie sa uskutočňuje mimo Spoločenstva, v súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia možno udeliť oslobodenia tým výrobcom príslušného výrobku, ktorí preukážu, že nie sú spriaznení so žiadnym výrobcom, ktorý podlieha opatreniam, a o ktorých sa zistilo, že nie sú zapojení do praktík obchádzania, ako je stanovené v článku 13 ods. 1 a článku 13 ods. 2 základného nariadenia. Výrobcovia, ktorí majú záujem o takého oslobodenie, by mali predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi v rámci lehoty uvedenej v článku 3 ods. 3 nariadenia.

F.   REGISTRÁCIA

(13)

Na základe článku 14 ods. 5 základného nariadenia dovozy výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, by mali podliehať registrácii s cieľom zabezpečiť, aby v prípade zistenia obchádzania počas prešetrovania bolo možné vymerať patričnú sumu spätne k dátumu registrácie takýchto dovozov z Laoskej ľudovodemokratickej republiky.

G.   LEHOTY

(14)

V záujme dobrého riadenia by mali byť uvedené lehoty, v rámci ktorých:

sa môžu zúčastnené strany Komisii prihlásiť, písomne prezentovať svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa majú zohľadniť počas prešetrovania,

môžu výrobcovia v Laoskej ľudovodemokratickej republike požiadať o oslobodenie od registrácie dovozov alebo od opatrení,

zúčastnené strany môžu písomne požiadať o vypočutie Komisiou.

(15)

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že uplatňovanie väčšiny procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od prihlásenia strany v rámci lehôt uvedených v článku 3 nariadenia.

H.   ODMIETNUTIE SPOLUPRÁCE

(16)

V prípade, ak ktorákoľvek zo zúčastnených strán odmietne sprístupniť alebo neposkytne potrebné informácie v rámci lehoty alebo výrazne bráni prešetrovaniu, v súlade s článkom 18 základného nariadenia sa dočasné alebo konečné, pozitívne či negatívne zistenia môžu stanoviť na základe dostupných informácií.

(17)

Ak sa zistí, že ktorákoľvek zo zúčastnených strán poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, dané informácie sa nebudú brať do úvahy a v súlade s článkom 18 základného nariadenia sa môžu využiť dostupné skutočnosti. Ak ktorákoľvek zo zúčastnených strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sa preto zakladajú na dostupných informáciách podľa článku 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý, než by tomu bolo v prípade jej spolupráce,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína prešetrovanie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 s cieľom stanoviť, či dovozy určitých mechanizmov krúžkových viazačov do Spoločenstva, patriacich pod kód KN ex 8305 10 00 (kódy TARIC 8305100013 a 8305100023), odoslaných z Laoskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Laoskej ľudovodemokratickej republike, obchádzajú opatrenia uložené nariadením (ES) č. 2074/2004.

Na účely tohto nariadenia mechanizmy krúžkových viazačov pozostávajú z dvoch obdĺžnikových oceľových plátov alebo drôtov aspoň so štyrmi polkrúžkami vyrobenými z oceľového drôtu, upevnenými na nich, ktoré drží spolu oceľový kryt. Môžu sa otvoriť buď potiahnutím polkrúžkov, alebo pomocou malého oceľového otváracieho mechanizmu, ktorý je pripevnený k mechanizmu krúžkového viazača.

Článok 2

Týmto sa podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 384/96 colné orgány usmerňujú, aby podnikli primerané kroky na registráciu dovozov do Spoločenstva, uvedených v článku 1 tohto nariadenia.

Registrácia uplynie deväť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia môže nariadením usmerniť colné orgány, aby ukončili registráciu dovozov výrobkov vyrobených výrobcami, ktorí požiadali o oslobodenie od registrácie a o ktorých sa zistilo, že neobchádzajú antidumpingové opatrenia, do Spoločenstva.

Článok 3

1.   Dotazníky by sa mali od Komisie vyžiadať do 15 dní od uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Všetky zúčastnené strany, ak sa ich stanoviská majú počas vyšetrovania zohľadniť, sa musia prihlásiť tak, že kontaktujú Komisiu, písomne oznámia svoje stanoviská a predložia vyplnené dotazníky či akékoľvek iné informácie do 40 dní od dátumu uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak.

3.   Výrobcovia v Laoskej ľudovodemokratickej republike, ktorí žiadajú o oslobodenie od registrácie dovozov alebo od opatrení, by mali predložiť žiadosť náležite podloženú dôkazmi v rámci rovnakej 40-dňovej lehoty.

4.   V rámci uvedenej 40-dňovej lehoty môžu zúčastnené strany tiež požiadať o vypočutie Komisiou.

5.   Všetky informácie týkajúce sa tejto záležitosti, všetky žiadosti o vypočutie alebo o dotazník, ako aj všetky žiadosti o oslobodenie musia byť vyhotovené v písomnej forme (nie v elektronickom formáte, ak nie je uvedené inak) a musia uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, číslo telefónu a faxu a/alebo teletexu zúčastnenej strany. Všetky písomné podania, vrátane informácií vyžadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zúčastnené strany poskytli ako dôverné, sa označujú ako „Obmedzené“ (4) a v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia sa k nim pripojí verzia, ktorá nemá dôverný charakter, s označením „Na účely kontroly zúčastnenými stranami“ a mali by sa zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. apríla 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 11.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1208/2004 (Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 1).

(4)  Toto označenie znamená, že ide o interný dokument. Je chránený podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). Ide o dôverný dokument podľa článku 19 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 (Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1) a článku 6 Dohody Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o implementácii článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 (antidumpingová dohoda).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 1. apríla 2005

ustanovujúce podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti

[oznámené pod číslom K(2004) 2849]

(Text s významom pre EHP)

(2005/293/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách (1), a najmä na tretí pododsek jej článku 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/53/ES sa od Komisie vyžaduje, aby stanovila podrobné pravidlá nevyhnutné na kontrolu súladu členských štátov s cieľmi stanovenými v prvom pododseku článku 7 ods. 2 danej smernice. Stačí, keď členské štáty preukážu, že sú splnené aspoň požadované ciele.

(2)

Je nevyhnutné zharmonizovať vlastnosti a spôsob výpočtu cieľov vytýčených v prvom pododseku článku 7 ods. 2, tak aby sa poskytnuté údaje jednotlivých členských štátov dali porovnať.

(3)

Najvyššia presnosť cieľov sa dá dosiahnuť len vtedy, ak menovateľ výpočtu cieľov je založený na počte vozidiel po dobe životnosti vstupujúcich do systému zhodnocovania členského štátu.

(4)

Aby sa vyrovnali riziká nepresností s administratívnym úsilím dosahovania presných informácií, môžu členské štáty využiť metódu predpokladu obsahu kovov na určenie množstva kovov z vozidiel po dobe životnosti určených na spätné získanie.

(5)

Ľahko dostupné údaje o vozidlách v štandardizovanej forme by sa mali použiť na určovanie hmotnosti jednotlivých vozidiel.

(6)

Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov, keďže nie vo všetkých členských štátoch sú dostupné spoľahlivé informácie o množstve pohonných látok v starých vozidlách. Priemerné množstvo pohonných látok EÚ by sa malo použiť na účely monitorovania súladu s cieľmi tak, aby sa čo možno najviac zharmonizovali metódy výpočtu a zabezpečila porovnateľnosť vnútroštátnych cieľov dosiahnutých v členských štátoch.

(7)

Členské štáty môžu z dôvodu existencie vnútorného trhu vyviezť vozidlá po dobe životnosti zo svojho územia do iných štátov na účely ďalšieho zhodnocovania. S cieľom minimalizovať problémy prideľovania a vyhnúť sa rozsiahlemu monitorovaniu a výpočtom pripadnú sadzby recyklácie a spätného získavania z vyvezených častí vozidiel vyvážajúcemu členskému štátu.

(8)

Kampane drvenia sú nevyhnutné na určenie výstupných tokov z drvenia vzťahujúcich sa na vozidlá po dobe životnosti.

(9)

Komisia pokračuje v monitorovaní výpočtu cieľov vrátane závažnosti hromadnosti vývozov a jej vplyvu na sadzby recyklácie a spätného získavania. Z tohto dôvodu by členské štáty mali tiež oznámiť údaje spred roka 2006. Tieto údaje budú použité výlučne na monitorovacie účely.

(10)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (2).

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 smernice Rady 75/442/EHS (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Členské štáty vypočítajú ciele opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, ustanovené v prvom pododseku článku 7 ods. 2 smernice 2000/53/ES na základe opätovne využitých, recyklovaných a spätne získaných materiálov z čistenia, demontáže a drvenia (vrátane činností po drvení). Členské štáty zabezpečia, že sa pre materiály vstupujúce do ďalšieho zhodnocovania vezme do úvahy skutočne dosiahnutý spätný zisk materiálov.

Členské štáty preto vyplnia tabuľky 1–4 uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu spolu s vhodným opisom použitých údajov.

2.   Pri vypĺňaní tabuliek 1–4 v prílohe k tomuto rozhodnutiu môžu členské štáty použiť metódu predpokladu, založenú na údajoch týkajúcich sa priemerného percentuálneho zastúpenia opätovne využitých, recyklovaných a spätne získaných kovov z vozidiel po dobe životnosti, ďalej iba „predpoklad obsahu kovov“. Tento predpoklad sa podloží podrobnými údajmi vysvetľujúcimi odhadnuté percentuálne množstvo obsahu kovov, ako aj odhadnuté percentuálne množstvo opätovne využitých, recyklovaných a spätne získaných kovov. Tieto údaje by mali byť platné so zreteľom na najmenej 95 % vozidiel po dobe životnosti prichádzajúcich v danom členskom štáte do úvahy.

3.   Členské štáty zahrnú do údajov rozpis týchto položiek:

a)

súčasný vnútroštátny trh s vozidlami;

b)

vozidlá po dobe životnosti na ich území; a

c)

materiály a súčiastky vozidiel zahrnuté do tohto predpokladu s cieľom predísť dvojitému započítaniu.

Článok 2

1.   V prípade vozidiel po dobe životnosti, materiálov alebo ich súčiastok, na ktoré národné autorizované zariadenie na spracovanie vydalo osvedčenie o likvidácii a ktoré sa vyvážajú do iných členských štátov alebo tretích krajín na ďalšie zhodnocovanie, sa toto zhodnocovanie započítava na účely kalkulácie cieľov v prospech vyvážajúceho členského štátu, ak existuje jasný dôkaz, že recyklácia a/alebo spätné získavanie sa uskutočnili za podmienok veľmi blízkych príslušným podmienkam ustanoveným v právnych predpisoch Spoločenstva.

Vozidlá po dobe životnosti, na ktoré iný členský štát alebo tretia krajina vydali osvedčenie o likvidácii a ktoré sa dovážajú na spätné získavanie a/alebo recykláciu do niektorého z členských štátov, sa nezapočítavajú ako spätne získané alebo recyklované v dovážajúcom členskom štáte.

2.   V prípade vývozov do tretích krajín členské štáty určia, či je na poskytnutie dôkazu o tom, či sú vyvezené materiály skutočne recyklované, alebo spätne získané, potrebná dodatočná dokumentácia.

Článok 3

1.   Členské štáty vyplnia každý rok tabuliek uvedených v prílohe, začínajúc údajmi za rok 2006, a pošlú ich Komisii do 18 mesiacov od ukončenia príslušného roku.

2.   Za roky pred rokom 2006 poskytnú členské štáty Komisii správu s dostupnými údajmi do 12 mesiacov od ukončenia príslušného roku. Údaje týkajúce sa rokov pred rokom 2006 sa použijú výlučne na monitorovacie účely.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 1. apríla 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/63/ES (Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2005, s. 73).

(2)  Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 574/2004 (Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Poznámky:

1.

Sivé časti tabuľky sa vypĺňajú iba na základe dobrovoľnosti.

2.

Členské štáty, ktoré použijú metódu predpokladu obsahu kovov, sú povinné ju použiť v častiach tabuľky 2 týkajúcej sa kovov.

3.

(**) Tam, kde je to možné, by sa mali použiť kódy zo zoznamu odpadov (LoW-codes) z prílohy k rozhodnutiu Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000, nahradzujúcemu rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch ().

4.

Členské štáty, ktoré nepoužijú metódu predpokladu obsahu kovov, vypočítajú opätovné využitie (A) na základe tejto metódy odpočítania: hmotnosť vozidla (Wi) mínus hmotnosť vozidla po čistení (odstránení škodlivín) a demontáži (kostra karosérie) (Wb) mínus hmotnosť materiálov po očistení a demontáži zaslaných na spätné získanie, recykláciu alebo konečnú likvidáciu. Členské štáty, ktoré použijú metódu predpokladu obsahu kovov, určia A (okrem kovových súčiastok) na základe vyhlásení autorizovaných zariadení na spracovanie.

Hmotnosť získaného recyklovaného/spätne získaného a zlikvidovaného materiálu sa určuje na základe vyhlásení spoločnosti realizujúcej recykláciu/spätné získanie alebo zber, na základe záznamov o hmotnosti, iných foriem účtovníctva alebo záznamov o likvidácii.

Hmotnosť jedného vozidla (Wi) sa vypočíta: i) z hmotnosti vozidla v prevádzke uvedenej v registračných dokumentoch () alebo ii) z pohotovostnej hmotnosti uvedenej v osvedčení o zhode, opísanom v prílohe IX k smernici Rady 70/156/EHS () v znení zmien a doplnení, alebo iii) v prípade, že tieto údaje nie sú k dispozícii, z údajov o hmotnosti uvedenej výrobcom. V žiadnom prípade sa do hmotnosti vozidla nezahŕňa hmotnosť vodiča stanovená na 75 kg a hmotnosť pohonných látok stanovená na 40 kg.

Hmotnosť očisteného a rozobraného starého vozidla (kostra karosérie) (Wb) sa určí na základe informácií prijímajúceho spracovateľského zariadenia.

5.

Celková hmotnosť vozidla (W 1) sa vypočíta ako súčet jednotlivých hmotností vozidla (Wi).

Celkový počet vozidiel po dobe životnosti (W) v členskom štáte sa vypočíta na základe počtu vozidiel po dobe životnosti, na ktoré autorizované zariadenie na spracovanie vydalo osvedčenie o likvidácii.

6.

Výstupné množstvo tokov vozidiel po dobe životnosti z dezintegrátora (stroja na drvenie) sa vypočíta na základe kampaní drvenia v kombinácii so vstupným množstvom vozidiel po dobe životnosti do dezintegrátora. Vstupné množstvo vozidiel po dobe životnosti do dezintegrátora sa vypočíta na základe záznamov o hmotnosti, účtovných dokladov alebo iných foriem účtovníctva. Členský štát oboznámi Komisiu s počtom kampaní drvenia uskutočnených na jeho území. Skutočný objem recyklovaného/spätne získaného materiálu z vypočítaného výstupného materiálu (iného ako kovu) sa musí dať zistiť na základe vyhlásení spoločnosti realizujúcej recykláciu/spätné získanie alebo zber, na základe záznamov o hmotnosti, iných foriem účtovníctva alebo záznamov o likvidácii.

Tabuľka 1: Materiály (v tonách za rok) získané z čistenia (odstránenia znečisťujúcich látok) a demontáže vozidiel po dobe životnosti a zhodnocované v tom istom členskom štáte

Materiály z čistenia (odstránenia znečisťujúcich látok) a demontáže (**)

Opätovné využitie

(A)

Recyklácia

(B1)

Spätné získavanie energie

(C1)

Celkové spätné získavanie

(D1 = B1 + C1)

Likvidácia

E1

Batérie

 

 

 

 

 

Kvapaliny (okrem pohonných látok)

 

 

 

 

 

Olejové filtre

 

 

 

 

 

Iné materiály získané z čistenia (okrem pohonných látok)

 

 

 

 

 

Katalyzátory

 

 

 

 

 

Kovové súčiastky

 

 

 

 

 

Pneumatiky

 

 

 

 

 

Veľké plastové časti

 

 

 

 

 

Sklo

 

 

 

 

 

Iné materiály získané z demontáže

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 


Tabuľka 2: Materiály (v tonách za rok) získané z drvenia vozidiel po dobe životnosti a zhodnocované v tom istom členskom štáte

Materiály z drvenia (**)

Recyklácia

(B2)

Spätné získavanie energie

(C2)

Celkové spätné získavanie

(D2 = B2 + C2)

Likvidácia

E2

Železný šrot (oceľ)

 

 

 

 

Neželezné materiály (hliník, zinok, olovo atď.)

 

 

 

 

Ľahká frakcia z drvenia

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 


Tabuľka 3: Monitorovanie vozidiel po dobe životnosti a ich častí v členskom štáte, vyvezených na ďalšie zhodnocovanie (v tonách za rok)

Celková hmotnosť vyvezených vozidiel po dobe životnosti na krajinu (**)

Celková recyklácia vyvezených vozidiel po dobe životnosti a ich častí (F 1)

Celková recyklácia vyvezených vozidiel po dobe životnosti a ich častí (F 2)

Celková likvidácia vyvezených vozidiel po dobe životnosti a ich častí (F 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabuľka 4: Celkové spätné využitie, opätovné získanie a recyklácia (v tonách za rok) vozidiel po dobe životnosti, zhodnocovaných v tom istom členskom štáte

Opätovné využitie

(A)

Celková recyklácia

(B1 + B2 + F1)

Celkové spätné získavanie

(D1 + D2 + F2)

Celkové opätovné využitie a recyklácia

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Celkové opätovné využitie a recyklácia

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (celkový počet vozidiel po dobe životnosti) = …

W 1 (celková hmotnosť vozidiel) = …

%

%

X1/W1

X2/W1


(1)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(2)  Od 1. júna 2004, dátumu nadobudnutia účinnosti smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57), sa hmotnosť vozidla v prevádzke zaznamená pod položkou G.

(3)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.


13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. apríla 2005,

ktoré sa týka žiadosti o výnimku podľa odseku 2 písm. b) prílohy III a článku 9 smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

[oznámené pod číslom K(2005) 1032]

(Iba holandský text je autentický)

(2005/294/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), a najmä na odsek 2 písm. b) jej prílohy III,

keďže:

(1)

Množstvo hnoja, ktoré má členský štát v úmysle každoročne použiť na jeden hektár a ktoré sa líši od množstva uvedeného v odseku 2 prílohy III a v pododseku a) prílohy III smernice 91/676/EHS, sa musí stanoviť tak, aby neovplyvnilo dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 tejto smernice a musí byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií akým je napríklad v tomto prípade dlhé obdobie rastu a plodiny s vysokou absorpciou dusíka.

(2)

Komisia prijala 18. novembra 2002 rozhodnutie 2002/915/ES (2), ktoré sa týka žiadosti o výnimku podľa odseku 2 písm. b) prílohy III a článku 9 smernice 91/676/EHS. Túto výnimku bolo možné uplatniť v rámci dánskeho akčného programu na roky 1999 až 2003 do 1. augusta 2004. Umožňovala použitie hnoja hospodárskych zvierat s obsahom maximálne 230 kg dusíka na hektár ročne na istých farmách s chovom dobytka.

(3)

Dánsko požiadalo 8. januára 2004 o predĺženie výnimky. Táto žiadosť sa doplnila o technickú dokumentáciu z 2. februára 2004, 2. apríla 2004, 23. apríla 2004, 14. júna 2004, 2. augusta 2004, 14. septembra 2004 a 4. októbra 2004.

(4)

Dánske právne predpisy transponujúce smernicu 91/676/EHS možno považovať za vyhovujúce smernici, pričom jej ustanovenia platia rovnako pre uvedenú výnimku.

(5)

V decembri 2003 Dánsko ukončilo hodnotenie svojho druhého akčného plánu, ktorý sa týkal vodného prostredia, v ktorom sa zaznamenalo dosiahnutie cieľa znížiť lúhovanie dusíkatých látok v rokoch 1985 až 2003 na 48 %.

(6)

Dánska parlamentná dohoda o treťom akčnom pláne ochrany vodného prostredia v rokoch 2005 až 2015 stanovuje ciele naďalej znižovať lúhovanie dusíkatých látok o 13 % v rokoch 2005 až 2015 a znížiť nadbytok fosforečnanov o 50 %.

(7)

V súlade s článkom 5 smernice 91/676/EHS stanovilo Dánsko akčné plány, ktoré zabezpečia dodržanie plánu, že miera dusíkatých látok v podzemných vodách neprekročí 50 mg/l, ako je stanovené v tejto smernici.

(8)

Výsledky sledovania a kontrol ukazujú, že v období 2002 až 2003 sa táto výnimka uvedená v rozhodnutí 2002/915/ES vzťahovala na 1 845 chovov dobytka, 213 617 stád hospodárskych zvierat a 123 068 hektárov, čo v uvedenom poradí zodpovedá 4 %, 11 % a 5 % z celkového množstva v Dánsku.

(9)

Výpočty lúhovania dusíkatých látok založené na prieskume a analýze živín v poľnohospodárskych povodiach v referenčných miestach na piesočnatých a ílovitých pôdach ukazujú, že v období 1990 až 2003 sa znížilo lúhovanie dusíkatých látok o 42 % v ílovitej pôde a o 52 % v piesočnatej pôde. Pre roky 2002/2003 sa toto zníženie potvrdilo.

(10)

Analýza tendencie meranej koncentrácie dusíkatých látok vo vode opúšťajúcej pôdu okolo koreňových častí poukazuje na trvalý pokles s priblížením sa k 50 mg/l s ročným poklesom 3,1 mg/l v prípade ílovitej pôdy a 6,1 mg/l v prípade piesočnatej pôdy. Koncentrácia dusíkatých látok v tokoch v poľnohospodárskych povodiach klesla v rokoch 1990 až 2003 o 29 %. V roku 2003 priemerná koncentrácia dusíkatých látok vo vyšších spodných vodách neprekročila 50 mg/l ako v piesočnatých, tak aj v ílovitých typoch pôdy.

(11)

Na základe preskúmania žiadosti Dánska, a najmä v súvislosti so skúsenosťami získanými pri uplatňovaní výnimky ustanovenej v rozhodnutí 2002/915/ES Komisia dospela k názoru, že v prípade splnenia niekoľkých prísnych podmienok uvedené množstvo hnoja s obsahom 230 kg dusíka, ktoré Dánsko plánuje použiť na 1 hektár ročne, neovplyvní dosahovanie cieľov stanovených v smernici 91/676/EHS.

(12)

Toto rozhodnutie je uplatniteľné v súvislosti s rámcom dánskeho akčného plánu prijatého na roky 2004 až 2007.

(13)

Rozhodnutie 2002/915/ES stráca účinnosť 1. augusta 2004. Vzhľadom na skúsenosti získané v súvislosti s týmto rozhodnutím, s cieľom zabezpečiť ďalšie využívanie výhod tejto výnimky pre chovateľov dobytka, je vhodné, aby toto rozhodnutie bolo účinné od 2. augusta 2004.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dusičnany, zriadeného podľa článku 9 smernice 91/676/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Žiadosť Dánska predložená Komisii listom z 8. januára 2004 o umožnenie výnimky podľa odseku 2 písm. b) prílohy III k smernici 91/676/EHS sa schvaľuje s výhradou podmienok uvedených nižšie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia platia nasledovné vymedzenia pojmov:

a)

pod „chovom dobytka“ sa rozumie farma s viac ako tromi stádami hospodárskych zvierat, kde aspoň dve tretiny stáda tvorí hovädzí dobytok;

b)

pod „trávou“ sa rozumie plocha s trvalým alebo dočasným trávnatým porastom (vo všeobecnosti dočasná trávnatá plocha je plocha zarastená trávou kratšie ako štyri roky);

c)

pod „plodinami podsiatymi trávou“ sa rozumejú silážne obilniny, silážna kukurica a/alebo jarný jačmeň, ktoré sa majú podsiať trávou pred zberom (kukurica) alebo po zbere, pričom tráva funguje ako záchytná plodina na biologické zachytávanie rezíduí dusíka počas zimného obdobia;

d)

pod „repou“ sa rozumie kŕmna repa.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Táto odchýlka platí individuálne a za podmienok stanovených v článkoch 4 až 6 a vzťahuje sa na farmy s chovom dobytka, kde v rámci striedavého obrábania pôdy (jednoročnými a viacročnými plodinami) tvoria 70 % plodiny obzvlášť absorbujúce dusík, ktoré majú dlhé obdobie rastu.

Článok 4

Ročné povolenie a záväzok

1.   Chovatelia dobytka raz za rok predkladajú kompetentným orgánom žiadosť o výnimku.

2.   Popri tejto ročnej žiadosti sa písomne zaviažu splniť podmienky ustanovené v článkoch 5 a 6.

Článok 5

Žiadosť o hnoj a iné hnojivá

Množstvo hnoja hospodárskych zvierat, ktoré sa každoročne využíva pri obrábaní pôdy na farmách s chovom dobytka, vrátane hnoja samotných zvierat, neprekročí množstvo hnoja s obsahom 230 kg dusíka za nasledujúcich podmienok:

a)

celkové množstvo obsiahnutého dusíka musí byť v súlade s potrebami konkrétnej plodiny prijímať isté živiny a s potenciálom pôdy tieto živiny dodávať, pričom miera hnojenia sa stanovuje na 10 % pod optimálnou úrovňou hospodárenia;

b)

na každej farme sa musí viesť plán hnojenia a zodpovedajúce účty. Najneskôr do 1. septembra musí byť príslušným orgánom k dispozícii plán s popisom striedavého obrábania pôdy (jednoročnými a viacročnými plodinami) na obdobie od 1. augusta do 31. marca nasledujúceho roku. Do 21. augusta sa tieto plány vzťahujúce sa na celé uvedené obdobie musia doplniť o informácie týkajúce sa očakávaného použitia hnoja a dusíkatých hnojív a byť týmto orgánom k dispozícii. V pláne striedavého obrábania pôdy sa musí jasne uvádzať, či ide o trávu, plodiny, pre ktoré tráva zachytáva živiny alebo repu a iné plodiny, ktoré sú podsievané trávou. Plány hnojenia musia obsahovať odhad potreby použitia dusíkatých látok a fosforečnanov, pričom použitie dusíka sa stanovuje na 10 % pod hospodárskym optimom. V pláne je potrebné uviesť, aký typ hnojiva sa použije (napríklad hnoj hospodárskych zvierat, odpadové produkty, chemické hnojivá), a zakresliť mapu s opisom polohy jednotlivých poľnohospodárskych plôch. Plány sa musia zrevidovať najneskôr do siedmich dní po uskutočnení akejkoľvek zmeny v poľnohospodárskom postupe, aby sa zabezpečil súlad plánov s príslušnými poľnohospodárskymi postupmi. Účty za hnojenie sa musia raz za rok predkladať kompetentnému orgánu. Tieto nariadenia musia byť obsiahnuté v štatutárnom poriadku;

c)

každá farma s chovom dobytka musí predložiť popri svojej ročnej žiadosti aj výkaz o účtoch za hnojenie a súhlasiť s tým, že môže byť podrobená náhodnej kontrole;

d)

každý chovateľ dobytka, ktorému bola udelená výnimka, vykoná pravidelný rozbor dusíka a fosforečnanov v pôde v súvislosti so s právnym hnojením (najmenej každé tri roky na 5 hektároch pôdy);

e)

pred kultiváciou trávy sa nepoužije nijaký hnoj a po oraní sa pôda obrobí plodinami, ktoré si vyžadujú vysoké dávky dusíka.

Článok 6

Pôdna pokrývka

1.   Na 70 % alebo ešte väčšej ploche vhodnej na použitie hnoja na konkrétnych farmách s chovom dobytka sa bude pestovať tráva, plodiny, kde tráva slúži na zadržiavanie živín, repa a iné plodiny podsievané trávou s nízkym potenciálom lúhovania dusíkatých látok.

2.   Trávou podsievané plodiny sa nebudú orať pred 1. marcom s cieľom zabezpečiť trvalé rastlinné pokrytie ornej pôdy na ozdravenie jesenného úbytku dusíkatých látok z pôdneho podložia a na obmedzenie úbytkov v zimnom období.

3.   Dočasné pasienky sa na jar preorú.

4.   Pod striedavé obrábanie pôdy nepatria strukoviny a iné rastliny, ktoré zadržiavajú dusík zo vzduchu. Toto sa však nevzťahuje na ďatelinu na pasienkoch s menej ako 50 % ďatelinovým porastom a na jačmeň/hrach podsievaný trávou.

Článok 7

Monitorovanie

1.   Dve mapy s popisom podielu fariem s chovom dobytka a podielu poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahuje táto výnimka v každej samospráve v Dánsku, sa raz ročne aktualizujú a predkladajú Komisii. Prvýkrát sa predkladajú v poslednom štvrťroku 2005.

2.   Prieskum a nepretržitý rozbor živín sa vykonáva v rámci národného programu monitorovania poľnohospodárskych povodí, ktorý pokrýva približne 4 500 hektárov. Referenčné miesta sa určujú na piesočnatých ako aj ílovitých pôdach.

3.   Na základe prieskumu a nepretržitého rozboru živín sa získavajú údaje o využívaní miestnej pôdy, striedavom obrábaní pôdy a postupoch uplatňovaných na farmách s chovom dobytka. Tieto údaje možno použiť pri modelových výpočtoch množstva vylúhovaných dusíkatých látok z poľnohospodárskych plôch, kde sa na základe vedeckých zásad na hektár ročne aplikuje 230 kg dusíka obsiahnutého v hnoji hospodárskych zvierat.

4.   S cieľom dokázať, že táto výnimka neohrozuje dosahovanie cieľov stanovených v národnom akčnom pláne a smernici, sa vytvoril systém odoberania vzoriek vody z pôdy, tokov a plytkých podzemných vôd v miestach určených na sledovanie poľnohospodárskeho povodia podľa národného monitorovacieho programu, ktorý poskytuje údaje o stave obsahu dusíkatých látok vo vode, ktorá opúšťa pôdu okolo koreňových častí a dostáva sa do systému spodných vôd.

Článok 8

Ohlasovanie

1.   Výsledky monitorovania sa každoročne odovzdávajú Komisii spolu so stručnou správou o postupe hodnotenia (kontroly na úrovni fariem s chovom dobytka) a o vývoji kvality vody (na základe sledovania lúhovania pôdy okolo koreňových častí, kvality povrchovej/spodnej vody a modelových výpočtov). Na základe úvodného hodnotenia sa prvé výsledky odovzdávajú do októbra 2005, druhá správa do októbra 2006 a tretia správa do júna 2008.

2.   Takto dosiahnuté výsledky Komisia zohľadní so zreteľom na možnú ďalšiu žiadosť o výnimku zo strany dánskych orgánov, ktorú posúdi v súlade s postupom stanoveným v článku 9 smernice 91/676/EHS.

Článok 9

Platnosť

Táto výnimka sa uplatňuje od 2. augusta 2004. Jej platnosť končí 31. júla 2008.

Článok 10

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 5. apríla 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 319, 23.11.2002, s. 24.


13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/37


STANOVISKO KOMISIE

k článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva

(2005/295/ES)

Článok 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (1) ustanovuje, že táto smernica sa vzťahuje na každé porušenie práv duševného vlastníctva ustanovených v práve Spoločenstva a/alebo vnútroštátnych právnych predpisoch príslušného členského štátu.

Komisia sa domnieva, že rozsah pôsobnosti tejto smernice zahŕňa prinajmenšom tieto práva duševného vlastníctva:

autorské právo,

práva týkajúce sa autorského práva,

právo sui generis zostavovateľa databázy,

práva tvorcu topografií polovodičového výrobku,

práva ochrannej známky,

práva na dizajn,

patentové práva vrátane práv odvodených z doplňujúcich ochranných certifikátov,

geografické označenia,

práva patentu a úžitkového vzoru,

práva k odrodám rastlín,

obchodné názvy, pokiaľ sú chránené v príslušných vnútroštátnych predpisoch ako výlučné vlastnícke práva.


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Smernica opravená a opätovne uverejnená v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

13.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/38


ROZHODNUTIE RADY 2005/296/SZBP, SVV

z 24. januára 2005

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 24 a 38,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Na svojom zasadnutí 27. a 28. novembra 2003 sa Rada rozhodla poveriť predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký splnomocnenec, aby v súlade s článkami 24 a 38 Zmluvy o Európskej únii začalo rokovania s určitými tretími štátmi s cieľom uzavrieť pre Európsku úniu s každým z nich dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(2)

Predsedníctvo za pomoci generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca po tomto poverení začať rokovania dosiahlo dohodu s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

(3)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osoby splnomocnené na podpis dohody, aby sa stala záväznou pre Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


DOHODA

medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností

BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO,

zastúpená svojou vládou,

na jednej strane

a

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „EÚ“,

zastúpená predsedníctvom Rady Európskej únie,

na strane druhej,

ďalej len „zmluvné strany“,

MAJÚC NA PAMÄTI spoločný záväzok k stabilizačnému a prístupovému procesu, ktorý zostane rámcom pre európske smerovanie Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko až po jej budúce pristúpenie k EÚ,

BERÚC DO ÚVAHY, že zmluvné strany majú rovnaké ciele posilniť vo všetkých smeroch svoju vlastnú bezpečnosť a poskytovať svojim občanom vysokú úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, že zmluvné strany súhlasia, že by medzi nimi mali prebiehať porady a mala by sa rozvíjať spolupráca v otázkach spoločného záujmu týkajúceho sa bezpečnosti,

BERÚC DO ÚVAHY, že v tomto kontexte preto existuje stála potreba výmeny utajovaných skutočností medzi zmluvnými stranami,

UZNÁVAJÚC, že úplné a účinné porady a spolupráca si môžu vyžadovať prístup k utajovaným skutočnostiam a materiálom, ako aj výmenu utajovaných skutočností a súvisiacich materiálov medzi stranami,

S VEDOMÍM, že takýto prístup k utajovaným skutočnostiam a súvisiacim materiálom a ich výmena si vyžaduje náležité bezpečnostné opatrenia,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

S cieľom splniť ciele posilňovania bezpečnosti každej zo zmluvných strán vo všetkých smeroch sa táto dohoda uplatňuje na utajované skutočnosti alebo materiály v akejkoľvek forme poskytované alebo vymieňané medzi stranami.

Článok 2

Na účely tejto dohody utajovaná skutočnosť znamená akúkoľvek informáciu (t. j. poznatok, ktorý možno oznámiť v akejkoľvek forme) alebo materiál, o ktorom je rozhodnuté, že si vyžaduje ochranu voči neoprávnenému sprístupneniu, a ktorý bol takto označený v bezpečnostnej klasifikácii (ďalej len: „utajovaná skutočnosť“).

Článok 3

Na účely tejto dohody „EÚ“ znamená Radu Európskej únie (ďalej len „Rada“), generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca a Generálny sekretariát Rady a Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Európska Komisia“).

Článok 4

Každá strana:

a)

ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti, ktoré jej podľa tejto dohody poskytuje alebo si s ňou vymieňa druhá zmluvná strana;

b)

zabezpečuje, aby si poskytované alebo vymieňané utajované skutočnosti, podliehajúce tejto dohode, zachovali bezpečnostnú klasifikáciu, ktorú im pridelila poskytujúca zmluvná strana. Prijímajúca strana ochraňuje a uchováva utajované skutočnosti v súlade s opatreniami ustanovenými v jej vlastných bezpečnostných predpisoch pre informácie alebo materiály s rovnocennou bezpečnostnou klasifikáciou, ako je uvedené v bezpečnostných opatreniach ustanovených podľa článkov 11 a 12;

c)

nepoužíva utajované skutočnosti v zmysle tejto dohody na iné účely ako tie, ktoré určil pôvodca a na ktoré sa skutočnosť poskytuje alebo vymieňa;

d)

bez predchádzajúceho súhlasu pôvodcu nesprístupní utajovanú skutočnosť v zmysle tejto dohody tretej strane, orgánu EÚ alebo subjektu, ktorý sa neuvádza v článku 3.

Článok 5

1.   Utajovanú skutočnosť môže jedna strana, „poskytujúca strana“, sprístupniť alebo uvoľniť druhej strane, „prijímajúcej strane“, v súlade so zásadou kontroly pôvodcu.

2.   Vo veci uvoľnenia iným príjemcom, ako sú strany tejto dohody, rozhoduje o sprístupnení alebo uvoľnení utajovanej skutočnosti prijímajúca strana na základe súhlasu poskytujúcej strany v súlade so zásadou kontroly pôvodcu tak, ako je ustanovené v jej bezpečnostných predpisoch.

3.   Pri vykonávaní odsekov 1 a 2 nie je možné žiadne všeobecné uvoľnenie, pokiaľ si zmluvné strany nezavedú a neschvália postupy týkajúce sa určitých kategórií informácií a zodpovedajúce ich operačným požiadavkám.

Článok 6

Každá strana a jej subjekty definované v článku 3 majú bezpečnostnú organizáciu a bezpečnostné programy založené na takých základných zásadách a minimálnych bezpečnostných normách, ktoré sa zavádzajú do bezpečnostných systémov zmluvných strán zriadených podľa článkov 11 a 12 s cieľom zabezpečiť, aby sa na utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

Článok 7

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pri vykonávaní svojich služobných povinností potrebujú mať prístup k utajovaným skutočnostiam, poskytovaným alebo vymieňaným podľa tejto dohody, alebo osoby, ktorých povinnosti či funkcie môžu umožňovať takýto prístup, boli náležite bezpečnostne preverené predtým, ako im bude udelený prístup k takýmto informáciám.

2.   Vypracujú sa postupy bezpečnostnej previerky s cieľom určiť, či jednotlivec môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, zohľadňujúc jeho lojalitu, dôveryhodnosť a spoľahlivosť.

Článok 8

Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc ohľadne bezpečnosti utajovaných skutočností, podliehajúcich tejto dohode, a záležitostí spoločného bezpečnostného záujmu. Orgány definované v článku 11 vykonávajú vzájomné bezpečnostné porady a kontroly s cieľom zhodnotiť účinnosť bezpečnostných opatrení, ktoré vypracujú v rámci svojej príslušnej zodpovednosti podľa článkov 11 a 12.

Článok 9

1.   Na účely tejto dohody

a)

Pokiaľ ide o EÚ:

všetka korešpondencia sa zasiela Rade na túto adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels.

Vedúci spisovej služby Rady zasiela všetku korešpondenciu členským štátom a Európskej komisii, pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak.

b)

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko:

všetka korešpondencia sa adresuje vedúcemu spisovej služby Riaditeľstva bezpečnosti utajovaných skutočností a, ak je to potrebné, prostredníctvom misie daného štátu pri Európskych spoločenstvách sa postupuje na túto adresu:

Registry Officer

Avenue Louise 209A

B-1050 Brussels.

2.   Výnimočne môže byť z prevádzkových dôvodov korešpondencia jednej strany, ktorá je prístupná iba určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám tejto strany, adresovaná a prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo službám druhej strany, jednoznačne určeným za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada „vedieť len to potrebné“. Pokiaľ ide o EÚ, táto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom vedúceho spisovej služby Rady.

Článok 10

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, na vykonávanie tejto dohody dozerá Riaditeľstvo bezpečnosti utajovaných skutočností, generálny tajomník Rady a generálny tajomník Európskej komisie.

Článok 11

Na účely vykonávania tejto dohody:

1.

Pokiaľ ide o Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa mu poskytujú, zodpovedá Riaditeľstvo bezpečnosti utajovaných skutočností, konajúce v mene svojej vlády a na základe jej právomoci.

2.

Generálny sekretariát Bezpečnostného úradu Rady (ďalej len: „Bezpečnostný úrad GSR“) pod vedením a v mene generálneho tajomníka Rady, konajúci v mene Rady a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa poskytujú EÚ podľa tejto dohody.

3.

Bezpečnostné riaditeľstvo Európskej komisie, konajúce v mene Európskej komisie a na základe jej právomoci, zodpovedá za vývoj bezpečnostných opatrení na ochranu utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov.

Článok 12

Bezpečnostné opatrenia, ktoré majú byť vypracované podľa článku 11 po dohode medzi tromi dotknutými úradmi, ustanovujú normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode. V prípade EÚ podliehajú tieto normy schváleniu bezpečnostným výborom Rady. Pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko tieto normy podliehajú schváleniu riaditeľom Riaditeľstva bezpečnosti utajovaných skutočností.

Článok 13

Orgány definované v článku 11 stanovujú postupy, podľa ktorých sa má postupovať v prípade preukázaného ohrozenia utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode alebo v prípade podozrenia, že k takémuto ohrozeniu došlo.

Článok 14

Pred poskytnutím utajovanej skutočnosti v zmysle tejto dohody medzi stranami musia zodpovedné bezpečnostné orgány definované v článku 11 súhlasiť, že prijímajúca strana je schopná chrániť a uchovávať informácie podliehajúce tejto dohode spôsobom zlučiteľným s opatreniami ustanovenými podľa článkov 11 a 12.

Článok 15

Táto dohoda žiadnym spôsobom nebráni zmluvným stranám uzavrieť iné dohody týkajúce sa poskytovania alebo výmeny utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode za predpokladu, že nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 16

Všetky rozdiely medzi EÚ a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody, sa riešia rokovaním medzi zmluvnými stranami.

Článok 17

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako sa zmluvné strany navzájom informovali o ukončení vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa môže na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany prehodnotiť, aby sa zvážili prípadné zmeny a doplnenia.

3.   Každá zmena a doplnenie k tejto dohode sa vykoná iba písomne a po vzájomnej dohode zmluvných strán. Platnosť nadobúda po vzájomnom informovaní, ako je uvedené v odseku 1.

Článok 18

Túto dohodu môže jedna strana vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej strane. Takéto vypovedanie nadobúda platnosť šesť mesiacov po doručení oznámenia druhej strane, ale neovplyvní už dohodnuté záväzky podľa ustanovení tejto dohody. Najmä všetky utajované skutočnosti, poskytnuté alebo vymenené podľa tejto dohody, budú aj naďalej ochraňované v súlade s ustanoveniami uvedenými v tejto dohode.

Skopje 25. marca 2005

Vláda Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko

Vážený pane,

je mi cťou navrhnúť, že pokiaľ je uvedené prijateľné pre Vašu vládu, tento list a Vaše potvrdenie spolu vytvoria dohodu medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností.

Znenie vyššie uvedenej dohody, ktorá tvorí prílohu tohto listu, bolo schválené rozhodnutím Rady Európskej únie 24. januára 2005.

Tento list je taktiež oznámením v mene Európskej únie v súlade s článkom 17 ods. 1 dohody.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Európsku úniu

Michael SAHLIN

osobitný zástupca EÚ

Image

Skopje 25. marca 2005

Vážený pane,

v mene vlády Macedónskej republiky mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom, ktorý sa týka podpisu dohody medzi Macedónskou republikou a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností spolu s priloženým znením dohody.

Túto výmenu listov považujem za rovnocennú podpisu.

Avšak vyhlasujem, že Macedónska republika neprijíma označenie mojej krajiny vo vyššie uvedenej dohode, majúc na zreteli to, že ústavný názov mojej krajiny je Macedónska republika.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Dr. Stojan SLAVESKI

predseda

Image

Skopje 25. marca 2005

Vážený pane,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom.

Európska únia poznamenáva, že výmena listov medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorá sa uskutočňuje namiesto podpisu Dohody medzi Európskou úniou a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností, sa uskutočnila a že ju nemožno vykladať ako prijatie alebo uznanie zo strany Európskej únie v akejkoľvek inej forme alebo obsahu označenia ako „Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko“.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Európsku úniu

Michael SAHLIN

osobitný zástupca EÚ

Image