ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 83

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
1. apríla 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 496/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 497/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 1. apríla 2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 499/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 500/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 22. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 30. apríla 2005

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 502/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1362/2000, pokiaľ ide o otvorenie a správu colných kvót pre určité produkty s pôvodom v Mexiku

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 503/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné kvóty a referenčné množstvo Spoločenstva na určité produkty s pôvodom v Maroku

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2793/1999, pokiaľ ide o úpravu colných kvót pre všeobecné upravené ovocie a pre všeobecné zmiešané upravené ovocie

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 505/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 506/2005 z 31. marca 2005, určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 508/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 509/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 510/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 511/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 512/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

33

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 513/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. apríla 2005

35

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 515/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

40

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 516/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú jednotkové čiastky zálohových platieb na produkčné odvody v sektore cukru na hospodársky rok 2004/2005

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 518/2005 z 31. marca 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 519/2005 z 31. marca 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 115/2005

47

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov

48

 

 

Komisia

 

*

Odporúčanie Komisie z 29. marca 2005 o poskytovaní prenajatých liniek v Európskej únii – Časť 2 – Cenové aspekty čiastkových veľkoobchodných prenajatých okruhov [oznámené pod číslom K(2005) 951]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 496/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

107,3

204

56,3

212

144,6

624

129,4

999

109,4

0707 00 05

052

148,1

066

73,3

068

87,2

096

39,9

204

59,9

220

122,9

999

88,6

0709 10 00

220

125,5

999

125,5

0709 90 70

052

124,2

204

51,6

999

87,9

0805 10 20

052

69,6

204

47,8

212

50,5

220

49,9

400

60,3

512

118,1

624

57,8

999

64,9

0805 50 10

052

64,9

400

81,0

624

64,3

999

70,1

0808 10 80

388

75,2

400

124,7

404

106,2

508

69,2

512

78,1

524

65,4

528

70,2

720

87,2

999

84,5

0808 20 50

388

63,2

508

129,9

512

78,8

528

58,9

720

52,2

999

76,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 497/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 1. apríla 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/1995.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 1. apríla 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

10,66

0

1703 90 00 (2)

11,10

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 498/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PLATNÉ OD 1. APRÍLA 2005 (1)

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3522

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo Spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára 2005 neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 499/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001, rozdiel medzi kurzami a cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podmienkach udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2), náhrada na 100 kilogramov výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré sú predmetom vývozu, sa rovná základnej sadzbe vynásobenej obsahom sacharózy, prípadne obsahom ostatných cukrov zmenených na sacharózu. Obsah sacharózy zistený pre daný výrobok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami článku 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001, základná sadzba náhrady na sorbózu vyvezenú bez ďalšieho spracovania sa musí rovnať základnej sadzbe náhrady, od ktorej sa odpočíta stotina platnej výrobnej náhrady, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktorým sa určujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 pre udeľovanie výrobnej náhrady na niektoré výrobky zo sektora cukru používané v chemickom priemysle (3), pre výrobky vymenované v prílohe uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre ostatné výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia, vyvezené bez ďalšieho spracovania, výška základnej sadzby náhrady sa musí rovnať stotine stanovenej sadzby, vzhľadom na rozdiel medzi intervenčnou cenou pre biely cukor platnou pre nedeficitné oblasti spoločenstva, počas mesiaca, pre ktorý je stanovená základná sadzba a medzi kurzom alebo cenou bieleho cukru na svetovom trhu na jednej strane, a vzhľadom na potrebu stanoviť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov spoločenstva za účelom vývozu spracovaných výrobkov do tretích krajín a používaním výrobkov týchto krajín prijatých do dokončovacieho procesu na druhej strane.

(5)

Podľa článku 30 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uplatňovanie základnej sadzby môže byť obmedzené na niektoré výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je možné určiť náhradu na vývoz výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body f) a h) uvedeného nariadenia. Výška náhrady musí byť stanovená na 100 kilogramov sušiny, najmä vzhľadom na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov s kódom KN 1702 30 91, na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 a na hospodárske aspekty spojené s uvedenými vývozmi. Pre výrobky uvedené v bodoch f) a g) uvedeného odseku 1 sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95 a pre výrobky uvedené článku 1 odsek 1 bod h) sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(7)

Vyššie uvedené náhrady sa stanovujú každý mesiac. Tieto náhrady je možné meniť v priebehu daného obdobia.

(8)

Podľa článku 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001, situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k potrebe rozlišovať náhrady na výrobky uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia v závislosti od ich miesta určenia.

(9)

Výrazné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych štátov od začiatku roku 2001 a rovnako vývozov cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javí ako značne neprirodzené.

(10)

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužívaniu v spojení s opätovným dovozom výrobkov patriacich do sektora cukru, na ktoré boli udelené náhrady do spoločenstva, je potrebné, aby pre skupinu západných balkánskych štátov nebola určená náhrada na výrobky uvedené v tomto nariadení.

(11)

So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné určiť náhrady na tieto produkty v zodpovedajúcej výške.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú pri vývoze výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1260/2001 sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE VÝROBKY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PATRIACE DO SEKTORU CUKRU PLATNÉ OD 1. APRÍLA 2005 (1)

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

66,92 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3522 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3522 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3522 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3522 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

35,22 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3522 (4)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. februára neuplatňujú v súlade s rozhodnutím Rady 2005/45/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(5)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 500/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 22. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1327/2004 z 19. júla 2004 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č.1327/2004 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 22. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1327/2004, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 38,359 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1685/2004 (Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 21).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 501/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 30. apríla 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 piata zarážka.

keďže:

(1)

Článok 7 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje možnosť udelenia vývozných náhrad za výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 body a) a f) uvedeného nariadenia, za sirupy uvedené v bode d) uvedeného odseku, ako aj za chemicky čistú fruktózu (levulózu), s kódom KN 1702 50 00 ako medziprodukt, a na ktorý sa vzťahuje niektorá z podmienok uvedených v článku 23 odsek 2 zmluvy, a na ktoré sa využívajú pri výrobe niektorých výrobkov chemického priemyslu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 o udeľovaní výrobných náhrad za niektoré produkty patriace do sektora cukru, používané v chemickom priemysle (2), ukladá, že tieto náhrady sú určené v závislosti od náhrady stanovenej pre biely cukor.

(3)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1265/2001 stanovuje, že výrobná náhrada za biely cukor sa stanovuje mesačne na obdobie začínajúce prvým dňom v mesiaci.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobná náhrada na biely cukor podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1265/2001 sa stanovuje na 33,012 EUR/100 kg netto na obdobie od 1. do 30. apríla 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 502/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1362/2000, pokiaľ ide o otvorenie a správu colných kvót pre určité produkty s pôvodom v Mexiku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 133,

so zreteľom na článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 1362/2000 z 29. júna 2000, ktorým sa v Spoločenstve vykonávajú colné ustanovenia rozhodnutia č. 2/2000 Spoločnej rady podľa Dočasnej dohody o obchodných a s obchodom súvisiacich otázkach medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi mexickými (1),

keďže:

(1)

Spoločná rada EÚ – Mexiko v rozhodnutí č. 1/2005 z 21. februára 2005, ktorým sa zavádza korigendum k rozhodnutiu č. 3/2004 Spoločnej rady EÚ – Mexiko (2), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2/2000 z 23. marca 2000, zmenila obdobie, v ktorom majú byť otvorené dve colné kvóty Spoločenstva ustanovené rozhodnutím č. 3/2004.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1362/2000 by sa malo podľa toho zmeniť a doplniť.

(3)

Pretože obdobie, v ktorom predmetné colné kvóty majú byť otvorené, by sa malo začať 1. januára 2005, nariadenie by sa malo uplatňovať od tohto dátumu.

(4)

Opatrenia stanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1362/2000 sa nahrádza takto:

„6.   S výnimkou colných kvót s poradovými číslami 09.1854, 09.1871, 09.1873 a poradovým číslom 09.1899 sa colné kvóty, uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, otvárajú každý rok na obdobie dvanástich mesiacov od 1. júla do 30. júna. Tieto kvóty sa po prvýkrát otvárajú 1. júla 2000.

Colné kvóty s poradovými číslami 09.1871 a 09.1873 sa otvárajú od 1. mája 2004 do 31. decembra 2004 a od 1. januára do 31. decembra každého kalendárneho roka po tomto dátume, až kým sa táto kvóta bude uplatňovať.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 157, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1553/2004 (Ú. v. EÚ L 282, 1.9.2004, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 12.3.2005, s. 27.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 503/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 747/2001, pokiaľ ide o colné kvóty a referenčné množstvo Spoločenstva na určité produkty s pôvodom v Maroku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 747/2001 z 9. apríla 2001, ustanovujúce správu colných kvót a referenčných množstiev Spoločenstva pre výrobky spĺňajúce požiadavky na preferencie na základe dohôd s určitými krajinami Stredomoria a rušiace nariadenia (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím zo 16. marca 2005 (2) ustanovila opatrenia a vydala povolenie na podpísanie dočasného uplatňovania protokolu k Eurostredomorskej dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej od 1. mája 2004 s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky do Európskej únie.

(2)

Tento protokol stanovuje nové colné kvóty a nové referenčné množstvo, ako aj zmeny v existujúcich colných kvótach stanovených v nariadení (ES) č. 747/2001 na určité produkty s pôvodom v Maroku.

(3)

Pre vykonávanie nových colných kvót a referenčného množstva a zmien existujúcich colných kvót je nevyhnutné zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 747/2001.

(4)

Objemy nových colných kvót a referenčného množstva a zvýšenia objemov existujúcich colných kvót za rok 2004 by sa mali vypočítať ako podiel základných objemov špecifikovaných v protokole úmerne k tej časti obdobia, ktorá už uplynula pred 1. májom 2004.

(5)

S cieľom umožniť správu určitých existujúcich colných kvót stanovených v nariadení (ES) č. 747/2001 by sa mali množstvá dovezené v rámci týchto kvót odpočítať od príslušných colných kvót otvorených v súlade s nariadením (ES) č. 747/2001 v znení tohto nariadenia.

(6)

Keďže sa protokol uplatňuje od 1. mája 2004, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu a malo by nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 747/2001 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Množstvá, ktoré boli podľa prílohy II k nariadeniu (ES) č. 747/2001 uvedené do voľného obehu Spoločenstva v rámci colných kvót s poradovými číslami 09.1104, 09.1112, 09.1122, 09.1130 a 09.1137, sa odpočítajú od príslušných colných kvót, otvorených v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 747/2001 v znení tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 109, 19.4.2001, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 241/2005 (Ú. v. EÚ L 42, 12.2.2005, s. 11).

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 747/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov tabuľky sa nahrádza týmto názvom: „ČASŤ A: Colné kvóty“;

2.

Tabuľka uvedená v časti A sa mení a dopĺňa takto:

a)

riadok pre colnú kvótu s poradovým číslom 09.1110 sa ruší;

b)

vkladajú sa nasledujúce nové riadky:

„09.1150

 

 

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely:

od 1.6. do 30.6.2004

51,5

Oslobodenie

0603 10 10

— Ruže

0603 10 20

— Klinčeky

0603 10 40

— Gladioly

0603 10 50

— Chryzantémy

 

 

od 1.6. do 30.6.2005

53

 

 

od 1.6. do 30.6.2006

54,5

 

 

od 1.6. do 30.6.2007 a pre každé nasledujúce obdobie od 1.6. do 30.6.

56

09.1118

0810 10 00

 

Jahody, čerstvé

od 1.4. do 30.4.

100

Oslobodenie“

c)

riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.1104, 09.1112, 09.1137, 09.1122 a 09.1130 sa nahrádzajú týmito riadkami v uvedenom poradí:

„09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.10. do 31.10.

10 600

Oslobodenie (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.11. do 30.11.

27 700

Oslobodenie (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.12. do 31.12.

31 300

Oslobodenie (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.1. do 31.1.

31 300

Oslobodenie (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.2. do 28./29.2.

31 300

Oslobodenie (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.3. do 31.3.

31 300

Oslobodenie (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.4. do 30.4.

16 500

Oslobodenie (1) (2)

09.1104

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.5. do 31.5.2004

4 000

Oslobodenie (1) (2)

od 1.5. do 31.5.2005 a pre každé nasledujúce obdobie od 1.5. do 31.5.

5 000

Oslobodenie (1) (2)

09.1112

0702 00 00

 

Paradajky, čerstvé alebo chladené

od 1.11.2003 do 31.5.2004

15 000

Oslobodenie (1) (2)

od 1.11.2004 do 31.5.2005

28 000 (1)

Oslobodenie (1) (2)

od 1.11.2005 do 31.5.2006

38 000 (2)

Oslobodenie (1) (2)

od 1.11.2006 do 31.5.2007 pre každé nasledujúce obdobie od 1.11. do 31.5.

48 000 (3)

Oslobodenie (1) (2)

09.1137

0707 00 05

 

Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené

od 1.11.2003 do 31.5.2004

5 429 + 85,71 zvýšenie čistej hmotnosti v tonách od 1.5. do 31.5.2004

Oslobodenie (1) (6)

od 1.11.2004 do 31.5.2005 a pre každé nasledujúce obdobie od 1.11. do 31.5.

6 200

09.1122

0805 10 10 (4)

 

Pomaranče, čerstvé

od 1.12.2003 do 31.5.2004

300 000 + 1 133,33 zvýšenie čistej hmotnosti v tonách od 1.5. do 31.5.2004

Oslobodenie (1) (9)

0805 10 30 (4)

 

0805 10 50 (4)

 

ex 0805 10 80

10

 

 

od 1.12.2004 do 31.5.2005 a za každé nasledujúce obdobie od 1.12. do 31.5.

306 800

09.1130

ex 0805 20 10

05

Klementínky, čerstvé

od 1.11.2003 do 29.2.2004

120 000

Oslobodenie (1) (10)

od 1.11.2004 do 28.2.2005 a pre každé nasledujúce obdobie od 1.11. do 28./29.2.

143 700“

3.

Pridáva sa ČASŤ B:

„ČASŤ B:   Referenčné množstvo

Poradové číslo

Číselné znaky KN

Opis tovaru

Obdobie referenčného množstva

Objem referenčného množstva (čistá hmotnosť v tonách)

Clo na referenčné množstvo

18.0105

0705 19 00

Hlávkový šalát (Lactuca sativa), čerstvý alebo chladený, iný ako hlávkový šalát obyčajný

od 1.5. do 31.12.2004

2 060

Oslobodenie“

0705 29 00

Čakanka (Cichorium spp.), čerstvá alebo chladená, iná ako čakanka šalátová

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, buľvový zeler, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

 

 

od 1.1. do 31.12.2005

3 180

 

 

od 1.1. do 31.12.2006

3 270

 

 

pre každé nasledujúce obdobie od 1.1. do 31.12.

3 360


(1)  Tento objem kvóty sa zníži na 8 000 ton čistej hmotnosti v prípade, že celkový objem paradajok s pôvodom v Maroku, prepustený do voľného obehu v Spoločenstve v období od 1. októbra 2003 do 31. mája 2004, prekročí objem 191 900 ton čistej hmotnosti.

(2)  Tento objem kvóty sa zníži na 18 000 ton čistej hmotnosti v prípade, že celkový objem paradajok s pôvodom v Maroku, prepustený do voľného obehu v Spoločenstve v období od 1. októbra 2004 do 31. mája 2005, prekročí súčet objemov mesačných colných kvót s poradovým číslom 09.1104, uplatniteľných v období od 1. októbra 2004 do 31. mája 2005 , a objem dodatočnej colnej kvóty s poradovým číslom 09.1112, uplatniteľnej v období od 1. novembra 2004 do 31. mája 2005. Na určenie celkového objemu dovozu sa povoľuje maximálna tolerancia 1 %.

(3)  Tento objem kvóty sa zníži na 28 000 ton čistej hmotnosti v prípade, že celkový objem paradajok s pôvodom v Maroku, prepustený do voľného obehu v Spoločenstve v období od 1. októbra 2005 do 31. mája 2006, prekročí súčet objemov mesačných colných kvót s poradovým číslom 09.1104, uplatniteľných v období od 1. októbra 2005 do 31. mája 2006 a objem dodatočnej colnej kvóty s poradovým číslom 09.1112, uplatniteľnej v období od 1. novembra 2005 do 31. mája 2006. Na určenie celkového objemu dovozu sa povoľuje maximálna tolerancia 1 %. Tieto ustanovenia sa uplatňujú na objem každej neskôr stanovenej dodatočnej colnej kvóty, ktorý sa bude uplatňovať od 1.11. do 31.5.

(4)  Od 1. januára 2005 sa číselné znaky KN 0805 10 10, 0805 10 30 a 0805 10 50 nahrádzajú číselným znakom KN 0805 10 20.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 504/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2793/1999, pokiaľ ide o úpravu colných kvót pre všeobecné upravené ovocie a pre všeobecné zmiešané upravené ovocie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2793/1999 zo 17. decembra 1999 o určitých postupoch pri uplatňovaní Dohody o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Juhoafrickou republikou (1), najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2793/1999 stanovuje určité postupy uplatňovania Dohody o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Juhoafrickou republikou.

(2)

Rada rozhodnutím 2005/206/ES (2) prijala dodatkový protokol k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii. Protokol upravuje niektoré colné kvóty limitujúce colné koncesie. Uplatňovanie týchto colných kvót si vyžaduje zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 2793/1999.

(3)

V súlade s rozhodnutím, colné kvóty pre všeobecné upravené ovocie (poradové číslo 09.1813) sa zvýšia o 1 225 ton a pre všeobecné zmiešané upravené ovocie (poradové číslo 09.1815) sa zvýšia o 340 ton.

(4)

V súlade s uvedeným rozhodnutím 2005/206/ES zvýšenie objemov existujúcich colných kvót sa vypočíta na rok 2004 úmerne k základným objemom so zohľadnením časovej lehoty, ktorá uplynula pred 1. májom 2004.

(5)

Keďže dodatkový protokol stanovuje, že nové colné koncesie Spoločenstva by sa mali uplatňovať od 1. mája 2004, toto nariadenie sa musí uplatňovať od toho istého dňa a nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 2793/1999 sa piaty stĺpec s názvom „Ročný objem colnej kvóty a ročný prírastok“ mení a dopĺňa takto:

1.

údaj zodpovedajúci poradovému číslu 09.1813 sa nahrádza takto:

„40 000 ton hrubej hmotnosti (r. pr. 3 %) s dodatočným objemom (od 1. mája 2004) 1 225 (3) ton hrubej hmotnosti (r. pr. 3 %),“

2.

údaj zodpovedajúci poradovému číslu 09.1815 sa nahrádza takto:

„18 000 ton hrubej hmotnosti (r. pr. 3 %) s dodatočným objemom (od 1. mája 2004) 340 (4) ton hrubej hmotnosti (r. pr. 3 %).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1638/2004 (Ú. v. EÚ L 295, 18.9.2004, s. 26).

(2)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 32.

(3)  Dodatočný objem pre túto colnú kvótu sa vypočíta na rok 2004 úmerne k základným objemom so zohľadnením časovej lehoty, ktorá uplynula pred 1. májom 2004.

(4)  Dodatočný objem pre túto colnú kvótu sa vypočíta na rok 2004 úmerne k základným objemom so zohľadnením časovej lehoty, ktorá uplynula pred 1. májom 2004.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 505/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a cenou týchto produktov v spoločenstve sa môže pokryť dotáciou na vývoz.

(2)

Vývozné náhrady musia byť určené tak, aby sa zohľadnili údaje článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Pokiaľ ide o pšeničné a ražné múky, krupice, vývozné náhrady uplatniteľné na tieto produkty sa musia vypočítať tak, aby sa zohľadnilo množstvo obilnín potrebné na výrobu zvažovaných produktov. Tieto množstvá boli stanovené v nariadení (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické nároky niektorých trhov môžu vyžadovať diferenciáciu vývozných náhrad pre niektoré produkty, podľa ich krajiny určenia.

(5)

Dotácia musí byť stanovená raz mesačne. V priebehu tohto intervalu sa môže zmeniť.

(6)

Aplikácia týchto podmienok na súčasnú situáciu na trhoch s obilninami a najmä na kurzy alebo ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu vedie k tomu, aby bola stanovená dotácia v čiastkach zhrnutých v prílohe.

(7)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Za daného stavu sú vývozné náhrady na produkty uvedené v článku 1 body a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, stanovené v čiastkach zhrnutých v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmeneného nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady uplatniteľné na vývoz obilnín, pšeničných a ražných múk a krupíc

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška dotácií

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,34

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

4,99

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,60

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,25

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,98

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Pozn.: Kódy produktov a kódy krajín určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej hory, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 506/2005

z 31. marca 2005,

určujúce opravné čiastky náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa náhrada uplatniteľná na vývoz obilnín v deň podania žiadosti o licenciu musí aplikovať, na požiadanie, na vývoz, ktorý sa má uskutočniť počas trvania platnosti licencie. V takom prípade sa na náhradu môže použiť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 zo dňa 29. júna 1995 stanovujúce niektoré spôsoby uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytovanie vývozných náhrad, ako aj opatrenia v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanovenie korekčného koeficientu pre produkty uvedené v článku 1 ods. 1 podods. c) nariadenia (EHS) č. 1766/92 (3). Pri výpočte tohto korekčného koeficientu je potrebné brať do úvahy údaje uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu alebo na špecifické požiadavky niektorých trhov môže byť diferenciácia opravnej čiastky potrebná – vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Opravná čiastka musí byť stanovená súčasne s náhradou a podľa rovnakého postupu. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť.

(5)

Z predchádzajúcich ustanovení vyplýva, že opravná čiastka musí byť stanovená v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka náhrad stanovených vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 ods. 1 bodoch a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1784/2003, okrem sladu, je stanovená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsehu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

4

1. termín

5

2. termín

6

3. termín

7

4. termín

8

5. termín

9

6. termín

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,46

– 10,00

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,46

– 20,00

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,46

– 40,00

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 0,63

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 0,59

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 0,54

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 0,50

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,47

– 15,00

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej hory, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky tretie krajiny okrem Bulharska, Nórska, Rumunska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 507/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 ods. 1 pīsm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 508/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (EHS) č. 1766/92 (3). Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

4

1. termín

5

2. termín

6

3. termín

7

4. termín

8

5. termín

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

10

7. termín

11

8. termín

12

9. termín

1

10. termín

2

11. termín

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 509/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 zo dňa 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 ods. 1 bodu d) nariadenia (ES) č. 1784/2003 a v článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (ES) č. 3072/95, podliehajúce nariadeniu (ES) č. 1518/95, sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spra covaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

56,01

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

48,01

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

72,02

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

56,01

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

48,01

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

64,02

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

52,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

60,02

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

46,01

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

64,02

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

64,02

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

62,72

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

48,01

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

62,72

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

48,01

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

62,72

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

48,01

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

65,72

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

45,61

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

48,01

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 510/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 511/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovujú náhrady za výrobu v oblasti obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1722/93 z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúcich sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže (2), stanovilo podmienky udeľovania náhrad za výrobu. Základ pre výpočet bol určený v článku 3 tohto nariadenia. Takto vypočítaná náhrada, diferencovaná v prípade potreby pre zemiakový škrob, sa musí stanoviť raz za mesiac a môže sa zmeniť, ak sa cena kukurice a/alebo pšenice podstatne zmení.

(2)

Na stanovenie presnej čiastky úhrady z titulu náhrad za výrobu, ktoré sa majú stanoviť týmto nariadením, treba tieto upraviť koeficientmi uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 1722/93.

(3)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrada za výrobu, vyjadrená v tonách škrobu, sa v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1722/93 stanovuje na:

a)

0,00 EUR/t pre škrob z kukurice, pšenice, raže a ovsa;

b)

0,00 EUR/t pre zemiakový škrob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 512/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na produkty v sektore obilnín a ryže, dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 z 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2681/74 z 21. októbra 1974 týkajúci sa komunitárneho financovania nákladov vyplývajúcich z dodávky poľnohospodárskych produktov z titulu potravinovej pomoci (3) určuje, že časť nákladov zodpovedajúcich vývozným náhradám stanoveným v súlade s pravidlami spoločenstva podlieha Európskemu poľnohospodárskemu a usmerňovaciemu záruenému fondu, sekcii „garancia“.

(2)

Na zjednodušenie zostavenia a riadenia rozpočtu pre aktivity spoločenstva v oblasti potravinovej pomoci a s cieľom umožniť, aby mohli členské štáty poznať úroveň účasti spoločenstva na financovaní národných aktivít potravinovej pomoci, je potrebné stanoviť výšku náhrad priznaných pre tieto aktivity.

(3)

Všeobecné pravidlá a podmienky uplatňovania podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 pre vývozné náhrady sú uplatniteľné mutatis mutandis na vyššie uvedené operácie.

(4)

Špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri výpočte vývoznej náhrady na ryžu, sú definované v článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže pre aktivity národnej a komunitárnej potravinovej pomoci, uvedené v rámci medzinárodných dohovorov alebo iných dodatočných programov, ako aj pre iné aktivity spoločenstva týkajúce sa bezplatných dodávok sa určujú v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 288, 25.10.1974, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 31. marca 2005, ktorým sa stanovujú náhrady uplatniteľné na produkty v sektore obilnín a ryže dodávané v rámci národnej a komunitárnej potravinovej pomoci

(v EUR/t)

Kód produktu

Výška náhrad

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,34

1101 00 15 9130

4,99

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

56,01

1102 20 10 9400

48,01

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

72,02

1104 12 90 9100

0,00

Pozn.: Kódy produktov sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24. 12. 1987, s. 1), v znení neskorších úprav.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 513/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. apríla 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. apríla 2005

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

3,48

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

30,79

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

51,56

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

51,56

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

30,79


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 15.3.2005–30.3.2005

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

97,46

Prémia v zálive (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 33,06 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 514/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu s cukrom (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 bod a) a odsek 15,

keďže:

(1)

Článok 27 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky vymenované v článku 1 odsek 1 body a), c), d), f), g) a h) uvedeného nariadenia a cenami v rámci spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V uvedeného nariadenia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné podrobné vykonávacie pravidlá na udeľovanie vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov vymenovaných v prílohe I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(2)

V súlade s článkom 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku mala stanoviť každý mesiac.

(3)

Článok 27 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(4)

Náhrady stanovené podľa tohto nariadenia môžu byť stanovené predbežne, keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace práve teraz nemôže byť určená.

(5)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky vymenované v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 a vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 1. apríla 2005 za určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

35,22

35,22


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 515/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 odsek 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 13 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky vymenované v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné vykonávacie pravidlá pre udelenie vývozných náhrad pre niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s prvým pododsekom článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udelené pri vývoze poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovare, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Opatrením, ktorým by bolo umožnené splniť tieto rozličné ciele, je stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 4 odsek 3 a odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 sa znížená sadzba vývoznej náhrady musí stanoviť vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že sa musí rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo používanie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľných na základné výrobky vymenované v prílohe A nariadenia (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 a vyvážané vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa stanovujú tak, ako sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 1. apríla 2005 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I Zmluvy (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis výrobkov (2)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

4,000

4,000

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,557

0,557

– – v iných prípadoch

4,000

4,000

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

3,000

3,000

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,418

0,418

– – v iných prípadoch

3,000

3,000

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,557

0,557

– inej (vrátane nespracovanej)

4,000

4,000

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (3)

3,453

3,453

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (4)

0,557

0,557

– v iných prípadoch

4,000

4,000

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, okrem hybridov, na siatie


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe sa s účinnost'ou od 1. októbra 2004 neuplatňujú na vývozy do Bulharska a s účinnost'ou od 1. februára 2005 na tovar uvedený v tabul'kách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Europskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskiej konfederácie alebo do Lichtenštajnského kniežatstva.

(2)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získavané spracovaním základného výrobku alebo/a podobných výrobkov, uplatňujú sa koeficienty uvedené v prílohe E nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 (Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1).

(3)  Príslušný tovar spadá pod kód KN 3505 10 50.

(4)  Tovar vymenovaný v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  V prípade sirupov kódov KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90 získavaných zmiešaním glukózového a fruktózového sirupu, môže byť vývozná náhrada udelená len na glukózový sirup.


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 516/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa stanovujú jednotkové čiastky zálohových platieb na produkčné odvody v sektore cukru na hospodársky rok 2004/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 8,

keďže:

(1)

Článok 6 nariadenia Komisie (ES) č. 314/2002 z 20. februára 2002, ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania systému kvót v sektore cukru (2), ustanovuje, že do 1. apríla sa musia stanoviť jednotkové čiastky zálohových platieb na produkčné odvody na bežný hospodársky rok, ktoré musia zaplatiť výrobcovia cukru, izoglukózy a inulínového sirupu.

(2)

Odhadované odvody sú vyššie ako 60 % maximálnych čiastok uvedených v článku 15 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre základný odvod a odvod. V súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 314/2002 je potrebné stanoviť zálohové platby základného odvodu a odvodu B pre cukor a inulínový sirup vo výške 50 % príslušných maximálnych čiastok. V súlade s odsekom 3 uvedeného článku je potrebné stanoviť zálohovú platbu základného odvodu pre izoglukózu vo výške 40 % jednotkovej čiastky odhadovaného základného produkčného odvodu pre cukor.

(3)

Riadiaci výbor pre cukor nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové čiastky uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 314/2002 na hospodársky rok 2004/2005 sú stanovené takto:

a)

6,32 EUR za tonu bieleho cukru ako zálohová platba základného produkčného odvodu pre cukor A a cukor B;

b)

118,48 EUR za tonu bieleho cukru ako zálohová platba odvodu B pre cukor B;

c)

5,06 EUR za tonu sušiny ako zálohová platba základného produkčného odvodu pre izoglukózu A a pre izoglukózu B;

d)

6,32 EUR za tonu sušiny vyjadrenej ako ekvivalent cukru/ izoglukózy ako zálohová platba základného produkčného odvodu pre inulínový sirup A a pre inulínový sirup B;

e)

118,48 EUR za tonu sušiny vyjadrenej ako ekvivalent cukru/izoglukózy ako zálohová platba odvodu B pre inulínový sirup B.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 50, 21.2.2002, s. 40. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 38/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 13).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 517/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu v oblasti obilnín (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 2277/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšia.

(3)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu na trhu s príslušnou obilninu sa maximálna zľava dovozného cla stanovuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 25. do 31. marca 2005 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice určuje na 28,70 EUR/t pre maximálny celkový objem 1 400 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 35.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 518/2005

z 31. marca 2005

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1757/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 25. do 31. marca 2005 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 519/2005

z 31. marca 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 115/2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 115/2005 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie vyššieuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz mäkkej pšenice pre ponuky doručené od 25. do 31. marca 2005 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 115/2005, sa stanovuje na 3,90 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/48


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. marca 2005

o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov

(2005/267/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komplexný plán Rady na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi z 28. februára 2002, ktorý je založený na oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. novembra 2001 o spoločnej politike týkajúcej sa nelegálneho prisťahovalectva, vyzval k rozvoju bezpečnej webovej intranetovej stránky na zriadenie bezpečnej a rýchlej výmeny informácií medzi členskými štátmi o nedovolených alebo nelegálnych migračných tokoch a javoch.

(2)

Rozvojom a správou siete by mala byť poverená Komisia.

(3)

Prístup na webovú intranetovú stránku by sa mal obmedziť na oprávnených užívateľov v súlade so stanovenými podmienkami, postupmi a bezpečnostnými opatreniami.

(4)

Pretože ciele tohto rozhodnutia, konkrétne bezpečná a rýchla výmena informácií medzi členskými štátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(5)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných ľudských práv Európskej únie, ako všeobecné zásady právnych predpisov Spoločenstva.

(6)

V kontexte webovej intranetovej stránky by sa mala brať do úvahy smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (2) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov Spoločenstvom, inštitúciami a orgánmi a o voľnom pohybe týchto údajov (3).

(7)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(8)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje prijímania tohto rozhodnutia, a preto ním nie je viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Za predpokladu, že toto rozhodnutie rozvíja Schengenské acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, s výnimkou prípadov, keď zakladá výmenu informácií o problémoch spojených s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem tých, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na krátkodobý pobyt platné na území členského štátu na základe ustanovení Schengenského acquis, Dánsko v súlade s článkom 5 vyššie uvedeného protokolu rozhodne v lehote šiestich mesiacov od rozhodnutia Rady o tomto rozhodnutí, či ho zavedie do svojho vnútroštátneho práva.

(9)

Pokiaľ ide o Islandskú republiku a Nórske kráľovstvo, s výnimkou prípadov, keď zakladá výmenu informácií o problémoch spojených s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem tých, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na krátkodobý pobyt platné na území členského štátu na základe ustanovení Schengenského acquis, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia Schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej 18. mája 1999 Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis (5), ktoré patria do oblastí uvedených v článku 1, v bodoch A, B, C a E rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých opatreniach na uplatňovanie tejto dohody (6).

(10)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, okrem prípadov, keď zakladá výmenu informácií o problémoch spojených s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, okrem tých, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na krátkodobý pobyt platné na území členského štátu na základe ustanovení Schengenského acquis, toto rozhodnutie rozvíja ustanovenia Schengenského acquis v zmysle dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 body A, B, C a E rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 (8) a rozhodnutia Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 (9) o podpísaní uvedenej dohody v mene Európskej únie a Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní určitých ustanovení tejto dohody.

(11)

Musí sa dospieť k takému dojednaniu, ktoré umožní zástupcom Islandu, Nórska a Švajčiarska zapájať sa do práce výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí podľa rozhodnutia s ohľadom na ustanovenia zriaďujúce vývoj Schengenského acquis.

(12)

Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii Schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a v súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (10) v miere, v akej jej opatrenia rozvíjajú ustanovenia Schengenského acquis proti organizovaniu nelegálneho prisťahovalectva, na ktorých sa Spojené kráľovstvo zúčastňuje, a Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, pričom sa podľa článku 3 tejto zmluvy oznamuje jeho vôľa zúčastňovať sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(13)

Írsko sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 Protokolu o integrácii Schengenského acquis do rámca Európskej únie a so Zmluvou o Európskej únii a so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva a s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach Schengenského acquis (11) do tej miery, pokiaľ jeho opatrenia rozvíjajú ustanovenia Schengenského acquis proti organizovaniu nelegálneho prisťahovalectva, na ktorých sa Írsko zúčastňuje.

(14)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, Írsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané, ani nepodlieha jeho uplatňovaniu do tej miery, pokiaľ jeho opatrenia nerozvíjajú ustanovenia Schengenského acquis proti organizovaniu nelegálneho prisťahovalectva, na ktorých sa Írsko zúčastňuje,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie zriaďuje bezpečnú webovú informačnú a koordinačnú sieť na výmenu informácií o nedovolenej migrácii, nelegálnom vstupe a prisťahovalectve a návrate osôb s nelegálnym pobytom na území členského štátu.

Článok 2

1.   Komisia je zodpovedná za rozvoj a správu siete vrátane jej štruktúry a obsahu a prvkov výmeny informácií.

2.   Prvky výmeny informácií obsahujú aspoň:

a)

systém včasného varovania pred nelegálnym prisťahovalectvom a siete prevádzačov;

b)

sieť imigračných styčných dôstojníkov;

c)

informácie o použití víz, hraníc a cestovných dokladov spojených s nelegálnym prisťahovalectvom;

d)

otázky týkajúce sa návratu.

3.   Sieť obsahuje všetky vhodné nástroje, ktorých utajenie sa určuje v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2.

4.   Komisia využíva súčasnú technickú platformu v rámci Spoločenstva o transeurópskej telematickej sieti pre výmenu údajov medzi administatívami.

Článok 3

V súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 Komisia:

a)

zriaďuje podmienky a postupy na udeľovanie neobmedzeného alebo selektívneho prístupu do siete;

b)

stanovuje pravidlá a usmernenia k podmienkam na použitie systému vrátane pravidiel utajenia, prenosu, uchovávania, správy súborov a vymazávania informácií a štandardizovaných formulárov.

Článok 4

1.   Členské štáty poskytujú prístup do siete v zhode s opatreniami prijatými Komisiou v súlade s článkom 3.

2.   Členské štáty určujú vnútroštátne kontaktné body a oznamujú ich Komisii.

Článok 5

1.   Vkladanie údajov do siete neovplyvňuje vlastníctvo príslušných informácií. Oprávnení užívatelia naďalej výlučne zodpovedajú za informácie, ktoré poskytujú, a zabezpečujú, aby sa ich obsah plne zhodoval so súčasným právom Spoločenstva a vnútroštátnym právom.

2.   Pokiaľ poskytované informácie nie sú označené ako verejné, obmedzujú sa striktne na oprávnených používateľov siete a nesmú sa sprístupniť tretím stranám bez predchádzajúceho povolenia vlastníka príslušných informácií.

3.   Členské štáty prijmú nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na to, aby:

a)

sa predchádzalo prístupu neoprávnenej osoby do siete;

b)

sa zaručilo, že pri používaní siete majú oprávnené osoby prístup výhradne k údajom v rámci ich rozsahu pôsobnosti;

c)

sa predchádzalo prečítaniu, skopírovaniu, pozmeneniu alebo vymazaniu informácií v sieti neoprávnenými osobami.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, prijme Komisia ďalšie bezpečnostné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2

Článok 6

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa rozhodnutia Rady 2002/463/ES z 13. júna 2002, ktorým sa prijíma akčný program pre správnu spoluprácu v oblastiach vonkajších hraníc, víz, azylu a prisťahovalectva (program ARGO) (12).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 7

1.   Ak je to nevyhnutné pre rozvoj siete, Komisia uzavrie dohody s verejnoprávnymi orgánmi zriadenými podľa Zmlúv o založení Európskych spoločenstiev alebo zriadenými v rámci Európskej únie.

2.   Komisia informuje Radu o pokroku v rokovaniach o takýchto dohodách.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. marca 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN


(1)  Stanovisko doručené 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  13054/04 dostupný na http://register.consilium.eu.int

(8)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26.

(9)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78.

(10)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  Ú. v. ES L 161, 19.6.2002, s. 11.


Komisia

1.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 83/52


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 29. marca 2005

o poskytovaní prenajatých liniek v Európskej únii – Časť 2 – Cenové aspekty čiastkových veľkoobchodných prenajatých okruhov

[oznámené pod číslom K(2005) 951]

(Text s významom pre EHP)

(2005/268/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o všeobecnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby („rámcová smernica“) (1), a najmä na jej článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Noví poskytovatelia (alebo „iní oprávnení poskytovatelia“) sa často musia spoliehať na incumbentov (pôvodne monopolných poskytovateľov) z hľadiska poskytnutia prenajatého okruhu na krátku vzdialenosť na pripojenie prevádzkových miest zákazníka k sieti nového poskytovateľa („čiastkový prenajatý okruh“).

(2)

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/33/ES z 30. júna 1997 o prepojení v telekomunikáciách s ohľadom na zabezpečenie univerzálnej služby a interoperability prostredníctvom uplatňovania princípov otvorenej siete (ONP) (2) a smernice Rady 92/44/EHS z 5. júna 1992 o uplatňovaní princípov otvorenej siete vo vzťahu k prenajatým okruhom (3), ktoré sa teraz zrušili (4), niektoré organizácie, ktoré poskytujú služby prenájmu okruhov, boli povinné poskytovať svoje služby prenájmu okruhov (vrátane čiastkových prenajatých okruhov) na základe princípov nediskriminácie a nákladovej orientácie.

(3)

V súlade s článkom 27 rámcovej smernice a článkom 16 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach používateľov vo vzťahu k elektronickým komunikačným sieťam a službám („smernica o univerzálnej službe“) (5) a článkom 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe k a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení („smernica o prístupe“) (6) sa predchádzajúce povinnosti preto zachovávajú až do času, kým sa príslušné trhy neprehodnotia podľa článku 16 rámcovej smernice a článku 16 ods. 3 smernice o univerzálnej službe.

(4)

Ak v súlade s článkom 16 ods. 4 rámcovej smernice národný regulačný orgán (NRO) určí, že príslušný trh nie je efektívne konkurenčný, určí podniky s významným vplyvom na trhu a uloží týmto podnikom vhodné konkrétne povinnosti alebo zachová, alebo zmení tieto povinnosti, ak už existujú. Ak v súlade s článkom 18 ods. 1 smernice o univerzálnej službe NRO rozhodne, že trh pre minimálny súbor prenajatých okruhov nie je efektívne konkurenčný, určí podniky s významným vplyvom na trhu a uloží povinnosti týkajúce sa poskytovania minimálneho súboru a podmienok tohto poskytovania. Podniky s povinnosťami podľa ktorejkoľvek vyššie uvedenej smernice sa ďalej uvádzajú ako „oznámení prevádzkovatelia“.

(5)

Dňa 11. februára 2003 Komisia prijala odporúčanie o relevantných trhoch produktov a služieb (7), v ktorom sa definujú relevantné trhy v sektore elektronických komunikácií, ktoré NRO musia analyzovať podľa ustanovení článku 15 rámcovej smernice. Tento zoznam obsahuje veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov a veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov.

(6)

Poskytovanie čiastkových prenajatých okruhov predstavuje súčasť trhu veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov a v prípade okruhov dostatočnej dĺžky tiež trhu veľkoobchodných prenosových častí prenajatých okruhov, ktoré sa ustanovujú v odporúčaní Komisie z 11. februára 2003. NRO rozhodujú, čo predstavuje ukončovaciu časť v závislosti od konkrétnej topológie siete ich národného trhu.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté previerky trhu a hodnotenia trhovej sily, ktoré NRO vykonávajú v súlade s článkami 15 a 16 rámcovej smernice a článkom 16 ods. 3 smernice o univerzálnej službe, informácie poskytované členskými štátmi odhaľujú profil neustále sa zhoršujúcich problémov s úrovňou cien čiastkových prenajatých okruhov určovaných oznámenými prevádzkovateľmi a potvrdzujú problémy s kolísaním týchto cien.

(8)

Ak v súlade s článkom 13 smernice o prístupe alebo článkom 18 smernice o univerzálnej službe národný regulačný orgán uloží povinnosti týkajúce sa nákladovej orientácie vo vzťahu k čiastkovým prenajatým okruhom, môže vziať do úvahy skutočnosť, že informácie o nákladoch, prijaté od príslušného poskytovateľa, nemusia úplne odrážať náklady efektívneho poskytovateľa, ktorý využíva moderné technológie; vo vzťahu k nariadeným mechanizmom amortizácie nákladov alebo nariadenej metodike tvorby cien môže tiež brať do úvahy dostupné ceny na porovnateľných konkurenčných trhoch.

(9)

Za týchto podmienok by uverejnenie odporúčaných cenových stropov pre čiastkové prenajaté okruhy malo informovať a usmerniť NRO, ako majú uplatňovať súčasné najlepšie postupy pri poskytovaní prenajatých okruhov pri navrhovaní opatrení na nápravu pre trhy prenajatých okruhov, na ktorých nie je efektívna konkurencia, na ich území. To napomôže rozvoj interného trhu zlepšením konzistentnosti uplatňovania regulačného rámca v celej EÚ, čím sa podporí vytváranie konkurenčnejšieho trhu s prenajatými okruhmi, ktorý je efektívnejší z hľadiska vynaložených nákladov.

(10)

Pri odvodzovaní cenových stropov v tomto odporúčaní sa berú do úvahy priemerné ceny v tých členských štátov, ktoré umožňujú oznámeným prevádzkovateľom cenovú pružnosť v rôznych geografických oblastiach.

(11)

Podľa článku 13 ods. 3 smernice o prístupe NRO môžu vyžadovať, aby podnik, ktorý je označený ako podnik s významným vplyvom, úplne odôvodnil svoje ceny, a môžu, kde je to vhodné, vyžadovať úpravu cien.

(12)

Komisia preskúma potrebu revidovať toto odporúčanie najneskôr do 31. júla 2006 s cieľom zohľadniť zmeny technológií a trhov.

(13)

Vykonali sa konzultácie s výborom pre komunikácie v súlade s postupom ustanoveným v článku 22 ods. 2 rámcovej smernice,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Na účel tohto odporúčania platia tieto definície:

a)

„čiastkový prenajatý okruh“ (LLPC) znamená vyhradené spojenie medzi prevádzkovým miestom zákazníka a bodom prepojenia iného oprávneného prevádzkovateľa v sieťovom uzle oznámeného prevádzkovateľa (alebo blízko neho) a treba ho považovať za zvláštny druh veľkoobchodného prenajatého okruhu, ktorý môže oprávnený poskytovateľ použiť na poskytovanie služieb maloobchodným užívateľom, iným poskytovateľom alebo na vlastné použitie, napríklad okrem iného prenajaté okruhy, pripojenia na komutovanú telefónnu sieť, dátové služby alebo širokopásmový prístup;

b)

„dĺžka okruhu“ znamená radiálnu vzdialenosť medzi miestami dvoch koncov linky, t. j. od bodu prepojenia k prevádzkovému miestu zákazníka;

c)

„zákazník“ znamená zákazníka iného oprávneného prevádzkovateľa.

2.

Národné regulačné orgány by mali pri ukladaní alebo zachovávaní povinnosti nákladovej orientácie cien podľa článku 13 ods. 1 smernice 2002/19/ES („smernica o prístupe“) vo vzťahu k prevádzkovateľom poskytujúcim čiastkové prenajaté okruhy:

a)

zabezpečiť, aby ceny spojené s poskytovaním čiastkového prenajatého okruhu odrážali len náklady na relevantné prvky siete a na služby, ktoré sa požadujú, vrátane primeranej návratnosti. Štruktúra taríf môže obsahovať predovšetkým ceny za jednorazové pripojenie, ktoré obsahujú opodstatnené začiatočné náklady na zavedenie požadovanej služby (napr. konkrétne zariadenie, prispôsobenie okruhu, skúšanie a ľudské zdroje), a mesačné ceny, ktoré obsahujú prevádzkové náklady na údržbu a používanie zariadení a vynaložené zdroje;

b)

zabezpečiť, aby sa dodržiavali cenové stropy ustanovené v prílohe pre čiastkové prenajaté okruhy, ktoré sa zakladajú na údajoch o cenách a cenovej metodike ustanovenej v pracovnom dokumente pre služby Komisie, ak neexistujú spoľahlivé dôkazy z analýzy prevádzkového účtovníctva, ktorú schválil národný regulačný orgán, že odporúčaný strop by viedol k cenovej úrovni nižšej ako účinne vynaložené náklady na relevantné prvky siete a na požadované služby vrátane primeranej návratnosti.

Metodika, ktorá sa používa na výpočet odporúčaných cenových stropov, ustanovená v pracovnom dokumente pre pracovníkov Komisie (8), sa považuje za primeranú na zohľadnenie uznávaných rozdielov v nákladoch medzi rôznymi prevádzkovateľmi v rôznych členských štátoch;

c)

uplatniť svoje práva podľa článku 13 smernice o prístupe požiadať o úplné zdôvodnenie navrhovaných poplatkov, prípadne o úpravu týchto poplatkov.

3.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. marca 2005

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  Ú. v. ES L 199, 26.7.1997, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou 98/61/ES (Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 37).

(3)  Ú. v. ES L 165, 19.6.1992, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 98/80/ES (Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 27).

(4)  Tieto smernice boli zrušené článkom 26 rámcovej smernice s účinnosťou od 24. júla 2003.

(5)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.

(6)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.

(7)  K(2003) 497, Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 45.

(8)  Commission staff working document – Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States related to the Commission recommendation on the provision of leased lines in the European Union – Part 2 – Pricing aspects of wholesale leased line part circuits – http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/useful_information/library/commiss_serv_doc/index_en.htm.


PRÍLOHA

(v eurách)

Kapacita

Strop sumy mesačnej ceny a 1/24 ceny za jednorazové pripojenie za okruh s dĺžkou do 2 km

Strop sumy mesačnej ceny a 1/24 ceny za jednorazové pripojenie za okruh s dĺžkou do 5 km

Strop sumy mesačnej ceny a 1/24 ceny za jednorazové pripojenie za okruh s dĺžkou do 15 km

Strop sumy mesačnej ceny a 1/24 ceny za jednorazové pripojenie za okruh s dĺžkou do 50 km

Strop ceny za jednorazové pripojenie

64 kbit/s

61

78

82

99

542

2 Mbit/s

186

248

333

539

1 112

34 Mbit/s

892

963

1 597

2 539

2 831

155 Mbit/s

1 206

1 332

1 991

4 144

3 144