ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 76

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
22. marca 2005


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. januára 2005 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov o predbežnom uplatňovaní Protokolu, ktorým sa ustanovujú na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007 možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny

1

Dohoda vo forme výmeny listov o predbežnom uplatňovaní Protokolu, ktorým sa ustanovujú na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007 možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny

3

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie

16

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

22.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/1


ROZHODNUTIE RADY

z 24. januára 2005

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov o predbežnom uplatňovaní Protokolu, ktorým sa ustanovujú na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007 možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny

(2005/213/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37 v spojení s prvým pododsekom článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny (1) začínajú zmluvné strany rokovať pred skončením platnosti protokolu k dohode s cieľom určiť spoločnou dohodou obsah protokolu na nasledujúce obdobie a v prípade potreby určiť zmeny alebo dodatky k prílohe.

(2)

Obidve strany dohodli v dňoch 9. – 13. novembra 2003 v Abidžane nový protokol, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok. Tento protokol sa týka obdobia od 1. júla 2004 do 30. júna 2007 a bol parafovaný 3. marca 2004 v Bruseli.

(3)

Podľa ustanovení tohto protokolu získajú rybári Spoločenstva možnosť rybolovu vo vodách spadajúcich pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Pobrežia Slonoviny na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007.

(4)

S cieľom zabrániť prerušeniu rybolovných činností lodí Spoločenstva sa musí nový protokol začať uplatňovať čo možno najskôr. Na tento účel obidve strany parafovali dohodu vo forme výmeny listov, ktorou sa ustanoví predbežné uplatňovanie parafovaného protokolu odo dňa nasledujúceho po dátume skončenia platnosti protokolu, ktorý platí v súčasnosti.

(5)

Je nevyhnutné stanoviť kľúč rozdelenia možností rybolovu medzi členské štáty vychádzajúc z rozdelenia možností tradičného rybolovu v rámci dohody o rybolove.

(6)

Je potrebné schváliť dohodu vo forme výmeny listov s výhradou jej konečného uzavretia Radou,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov o predbežnom uplatňovaní Protokolu, ktorým sa ustanovujú na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007 možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežie Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny, je v mene Spoločenstva schválená.

Texty dohody vo forme výmeny listov a protokolu sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Možnosti rybolovu ustanovené protokolom sú rozdelené medzi členské štáty podľa nasledujúceho kľúča:

a)

lov morských živočíchov z morského dna:

Španielsko: 1 300 HRT (hrubá priestornosť) mesačne z hľadiska celoročného priemeru;

b)

lov tuniakov:

i)

lode na lov tuniakov do čereňov

Francúzsko: 17 lodí,

Španielsko: 17 lodí;

ii)

lode na lov tuniakov udicovými šnúrami v malých hĺbkach

Španielsko: 6 lodí,

Portugalsko: 5 lodí;

iii)

lode na lov tuniakov udicami

Francúzsko: 3 lode.

2.   Ak žiadosti o licenciu týchto členských štátov nevyčerpajú možnosti rybolovu ustanovené protokolom, Komisia môže prijať žiadosti o licenciu ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Článok 3

Členské štáty, ktorých lode lovia ryby v rámci tejto dohody, oznamujú Komisii množstvá výlovov pochádzajúcich z každej oblasti rybolovu Pobrežia Slonoviny za podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (2).

Článok 4

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osoby splnomocnené na podpísanie dohody vo forme výmeny listov s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 379, 31.12.1990, s. 3. Dohoda naposledy zmenená a doplnená Protokolom stanovujúcim na obdobie od 1. júla 2000 do 30. júna 2003 možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny (Ú. v. ES L 102, 12.4.2001, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV

o predbežnom uplatňovaní Protokolu, ktorým sa ustanovujú na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007 možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny

Vážený pane,

odvolávajúc sa na protokol parafovaný dňa 3. marca 2004 v Bruseli, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007, mám tú česť informovať Vás, že vláda Pobrežia Slonoviny je pripravená predbežne uplatňovať tento protokol od 1. júla 2004, očakávajúc nadobudnutie platnosti podľa jeho článku 10, pod podmienkou, že Európske spoločenstvo je pripravené urobiť to isté.

V tomto prípade bude potrebné vykonať úhradu prvej splátky finančného príspevku stanoveného v článku 3 protokolu do 31. decembra 2004.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mi mohli potvrdiť, že Európske spoločenstvo súhlasí s predbežným uplatňovaním protokolu.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mi mohli potvrdiť prijatie tohto listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Pobrežia Slonoviny

Mám tú česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

„Odvolávajúc sa na protokol parafovaný dňa 3. marca 2004 v Bruseli, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007, mám tú česť informovať Vás, že vláda Pobrežia Slonoviny je pripravená predbežne uplatňovať tento protokol od 1. júla 2004, očakávajúc nadobudnutie platnosti podľa jeho článku 10, pod podmienkou, že Európske spoločenstvo je pripravené urobiť to isté.

V tomto prípade bude potrebné vykonať úhradu prvej splátky finančného príspevku stanoveného v článku 3 protokolu do 31. decembra 2004.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mi mohli potvrdiť, že Európske spoločenstvo súhlasí s predbežným uplatňovaním protokolu.“

Mám tú česť Vám potvrdiť, že Európske spoločenstvo súhlasí s predbežným uplatňovaním protokolu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Rady Európskej únie

PROTOKOL,

ktorým sa ustanovujú na obdobie od 1. júla 2004 do 30. júna 2007 možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny

Článok 1

1.   Od 1. júla 2004 sú možnosti rybolovu poskytnuté na obdobie troch rokov na základe článku 2 dohody stanovené takto:

a)

lode s mraziarenskými zariadeniami na lov morských živočíchov z morského dna, ktoré lovia kôrovce v hlbokých vodách, hlavonožce a ryby z morského dna: ročne v priemere 1 300 HRT (1) (hrubá priestornosť) mesačne;

b)

lode na lov tuniakov udicami: 3 lode;

c)

lode na rybolov udicovými šnúrami v malých hĺbkach: 11 lodí;

d)

lode na lov tuniakov do čereňov: 34 lodí.

2.   Podľa článku 4 ods. 1 dohody môžu lode, ktoré sa plavia pod vlajkou jedného členského štátu Európskeho spoločenstva, vykonávať rybolovnú činnosť v rybárskej zóne Pobrežia Slonoviny iba vtedy, ak majú licenciu na rybolov vydanú podľa tohto protokolu a za podmienok uvedených v prílohe.

Článok 2

Možnosti rybolovu uvedené v článku 1 možno rozšíriť spoločnou dohodou na žiadosť Európskeho spoločenstva, ak nie sú na ujmu rozumného využívania zdrojov Pobrežia Slonoviny.

V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 1 zvýši pomerne a pro rata temporis.

Článok 3

1.   Finančný príspevok za možnosti rybolovu stanovené v článku 1, ako aj podpora odvetvovej politiky pre rybolov stanovená v článku 4 sa určuje na 1 065 000 EUR ročne.

2.   Tento finančný príspevok pokrýva v prípade lovu tuniakov objem výlovov 9 000 ton ročne vo vodách Pobrežia Slonoviny. Ak objem rýb vylovených loďami Spoločenstva v oblasti rybolovu Pobrežia Slonoviny presiahne toto množstvo, uvedená suma sa zvýši v zodpovedajúcom pomere. Celková výška finančného príspevku však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 1.

3.   Ročný finančný príspevok je splatný najneskôr 31. decembra každého roku platnosti protokolu. Určenie tohto finančného príspevku je vo výlučnej právomoci vlády Pobrežia Slonoviny podľa špecifikácií stanovených v článku 4.

Článok 4

1.   Obidve strany sa dohodli na cieľoch, ktoré budú realizovať v rámci trvalého riadenia rybolovných zdrojov Pobrežia Slonoviny. Finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 1 je určený na financovanie akcií smerujúcich k realizácii týchto cieľov, ktoré sú indikatívne stanovené v mnohoročnom odvetvovom programe vlády Pobrežia Slonoviny a členia sa takto:

a)

financovanie vedeckých programov vrátane realizácie kampane lovu rýb vlečnými sieťami realizovanej oceánografickou loďou, určených na zlepšenie rybárskych a biologických znalostí o oblastiach rybolovu Pobrežia Slonoviny: 200 000 EUR;

b)

podpora sledovania, kontroly a monitorovania úlovkov vrátane zavedenia systému monitorovania rybárskych lodí satelitom (VMS), a to do konca druhého roka platnosti tohto protokolu: 280 000 EUR;

c)

zlepšenie štatistík výlovov: 100 000 EUR;

d)

podpora Ministerstva živočíšnej výroby a rybolovných zdrojov Pobrežia Slonoviny (ďalej len ministerstvo) pri formulovaní a realizácii politík a stratégií rozvoja rybolovných činností: 485 000 EUR.

2.   Ministerstvo rozhodne v prvom roku platnosti protokolu o akciách tak, ako sú definované v článku 4 ods. 1, ako aj o ročných sumách, ktoré sú na ne určené, v súlade s Mnohoročným odvetvovým programom. Tento program, ktorý sa predloží Delegácii Európskej komisie na Pobreží Slonoviny najneskôr 1. októbra 2004, musí byť schválený Spoločným výborom zriadeným článkom 10 dohody.

Od druhého roka platnosti protokolu predkladá ministerstvo Delegácii Európskej Komisie na Pobreží Slonoviny najneskôr do 1. októbra 2005 a 1. októbra 2006 podrobnú správu o plnení programu, ako aj o dosiahnutých výsledkoch.

O akejkoľvek zmene týkajúcej sa akcií uvedených v článku 4 ods. 1, ako aj o príslušných sumách môžu obidve strany rozhodnúť spoločnou dohodou.

Po schválení Mnohoročného odvetvového programu pre prvý rok platnosti Protokolu a správy o plnení pre ďalšie roky Spoločným výborom sa musia zaplatiť ročné čiastky najneskôr do 31. decembra v každom roku na bankový účet oznámený ministerstvom a schválený Európskou komisiou.

Spoločný výbor sa schádza najneskôr štyri mesiace po dátume výročia protokolu, t. j. najneskôr 1. novembra v každom roku platnosti protokolu.

Európska komisia môže požiadať ministerstvo o akúkoľvek informáciu doplňujúcu výsledky správ o plnení.

Článok 5

Akékoľvek nesplnenie Európskym spoločenstvom niektorého z jej finančných záväzkov v zmysle článkov 3 a 4 môže mať za následok dočasné prerušenie plnenia povinností vyplývajúcich pre Republiku Pobrežia Slonoviny z dohody o rybolove.

Článok 6

Ak vážne okolnosti s výnimkou prírodných javov zabránia výkonu rybolovných činností súvisiacich s rybolovom v rybárskej zóne Pobrežia Slonoviny, platbu finančného príspevku môže Európske spoločenstvo pozastaviť po predbežných konzultáciách medzi oboma stranami.

Platba finančného príspevku sa obnoví po obnove normálnej situácie a po konzultácii medzi oboma stranami, ktoré potvrdia, že situácia pravdepodobne umožní návrat k rybolovným činnostiam.

Platnosť licencií poskytnutých lodiam Spoločenstva podľa článku 4 dohody je predĺžená o dobu rovnajúcu sa dobe pozastavenia rybolovných činností.

Článok 7

Príloha k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Republikou Pobrežia Slonoviny o rybolove v blízkosti Pobrežia Slonoviny sa nahrádza prílohou k tomuto protokolu.

Článok 8

Európska komisia a orgány Pobrežia Slonoviny urobia všetky opatrenia potrebné na posúdenie stavu rybárskych zdrojov.

Na tento účel sa zriaďuje spoločný vedecký výbor, ktorý sa bude pravidelne stretávať najmenej raz do roka. Tento výbor bude zložený z vedcov vybraných obidvoma stranami na základe spoločnej dohody.

So zreteľom na závery vedeckého výboru a najlepšie vedecké stanoviská, ktoré budú k dispozícii, budú obidve strany vzájomne konzultovať v Spoločnom výbore zriadenom článkom 10 dohody, s cieľom upraviť v prípade potreby spoločnou dohodou možnosti a podmienky rybolovu.

Článok 9

Deklarácia MOP o základných zásadách a právach na prácu sa plne uplatňuje na námorníkov plaviacich sa na lodiach EÚ. Ide najmä o slobodu združovania a skutočného uznania práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v oblasti zamestnanosti a profesie.

Pracovné zmluvy miestnych námorníkov, ktorých kópia sa odovzdá signatárom, sa budú uzatvárať medzi zástupcom (zástupcami) vlastníkov lodí a námorníkmi a/alebo ich odbormi, alebo ich zástupcami v spojení s príslušnými miestnymi orgánmi. Tieto zmluvy budú námorníkom zaručovať právo na sociálne zabezpečenie, ktoré sa na nich vzťahuje a zahrnuje poistenie na prípad smrti, choroby a úrazu. Podmienky odmeňovania miestnych námorníkov nesmú byť horšie než podmienky, ktoré platia pre posádky štátu, ktorý podpísal dohodu o rybolove, a v žiadnom prípade nie horšie než normy MOP.

Ak je zamestnávateľ miestnou spoločnosťou, zmluva o prijatí do pracovného pomeru musí obsahovať meno vlastníka lode a štát vlajky.

Vlastník lode musí nalodenému miestnemu námorníkovi zaručiť životné a pracovné podmienky na palube podobné tým, ktoré majú námorníci Európskeho spoločenstva.

Článok 10

Tento protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpisu.

Uplatňuje sa od 1. júla 2004.


(1)  V súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59).

PRÍLOHA

USTANOVUJÚCA PODMIENKY VÝKONU RYBOLOVU LOĎAMI SPOLOČENSTVA V RYBÁRSKEJ ZÓNE POBREŽIA SLONOVINY

A.   Formality uplatňované pri žiadosti a udeľovaní licencií

Prostredníctvom Delegácie Európskej komisie na Pobreží Slonoviny predkladajú príslušné orgány Spoločenstva Ministerstvu živočíšnej výroby a rybolovných zdrojov Pobrežia Slonoviny (ďalej len ministerstvo) žiadosť pre každú loď, ktorá chce vykonávať rybolovnú činnosť podľa dohody.

Žiadosť musí byť napísaná na formulári predpísanom na tento účel Pobrežím Slonoviny, ktorého vzor sa nachádza v dodatku 1.

Ku každej žiadosti o licenciu na rybolov sa prikladá doklad o zaplatení poplatku za obdobie jej platnosti.

Poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane s výnimkou poplatkov za služby a prístavné poplatky.

Ministerstvo oznámi pred nadobudnutím platnosti dohody všetky informácie týkajúce sa bankových účtov, ktoré sa budú používať na účely platenia poplatkov.

Licencia sa vystavuje na meno určenej lode a nie je prevoditeľná.

V prípade zásahu vyššej moci a na žiadosť Európskej komisie sa licencia lode nahradí novou licenciou na meno inej lode s podobnými vlastnosťami, aké má loď, ktorá má byť nahradená. Vlastník lode, ktorá sa má nahradiť, odovzdá zrušenú licenciu ministerstvu prostredníctvom Delegácie Európskej komisie na Pobreží Slonoviny.

V novej licencii sa uvádza:

dátum vystavenia,

skutočnosť, že táto nová licencia ruší a nahrádza licenciu predchádzajúcej lode.

Za zostávajúcu dobu platnosti sa neplatí poplatok uvedený v článku 4 ods. 2 dohody.

1.

Licencie sa do 30 dní od prijatia žiadostí ministerstvom odovzdávajú Delegácii Európskej komisie na Pobreží Slonoviny.

2.

Originálna licencia musí byť stále uschovaná na palube lode a musí sa predložiť príslušným orgánom Pobrežia Slonoviny vždy, keď ju vyžiadajú.

Čo sa však týka lodí na lov tuniakov udicami, lodí na lov tuniakov do čereňov a lodí na rybolov udicovými šnúrami v malých hĺbkach, platí, že po doručení oznámenia o zaplatení zálohy odoslaného Európskou komisiou ministerstvu zapíše ministerstvo predmetnú loď do zoznamu lodí majúcich oprávnenie na rybolov, ktorý sa odovzdá kontrolným orgánom Pobrežia Slonoviny. V očakávaní doručenia originálu licencie však môže byť vystavená kópia licencie (faxom), ktorá už bola vydaná, na účely úschovy na palube lode.

3.

Rybári používajúci vlečné siete, ktorí majú oprávnenie v zmysle článku 2 dohody, musia oznámiť ministerstvu všetky zmeny vlastností lode uvedené v licencii v okamihu jej vydania a v dodatku 1.

4.

Akékoľvek zvýšenie hrubej priestornosti (HRT) lode na rybolov do vlečnej siete musí byť predmetom novej žiadosti o licenciu.

B.   Ustanovenia vzťahujúce sa na lode na lov tuniakov udicami, na lode na lov tuniakov do čereňov a na lode na rybolov udicovými šnúrami v malých hĺbkach

1.

Platnosť licencie je jeden rok. Licenciu možno predĺžiť.

2.

Poplatky sú stanovené na 25 EUR za jednu tonu výlovu z výlučnej hospodárskej oblasti (VHO) Pobrežia Slonoviny.

3.

Licencia pre lode na lov tuniakov udicami, lode na lov tuniakov do čereňov, lode na rybolov udicovými šnúrami v malých hĺbkach sa vydáva na základe zaplatenia paušálneho preddavku 375 EUR ročne za každú loď pre lov tuniakov udicami, 2 750 ročne za každú loď na lov tuniakov do čereňov a 1 000 ročne za každú loď na rybolov udicovými šnúrami v malých hĺbkach.

4.

Záverečné vyúčtovanie poplatkov v rámci kampane zostaví Európska komisia na konci každého kalendárneho roka na základe vyhlásení jednotlivých vlastníkov lodí o výlovoch, ktoré potvrdili vedecké inštitúcie zodpovedné za overovanie údajov o výlovoch, ako Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografia (IEO) a Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR) na jednej strane a Centre de Recherches Océanologiques de Côte d'Ivoire na druhej strane. Toto vyúčtovanie sa súčasne pošle orgánom rybolovu Pobrežia Slonoviny a vlastníkovi lode. Každú prípadnú dodatočnú platbu uhradia vlastníci lode orgánom rybolovu Pobrežia Slonoviny najneskôr do 30 dní od oznámenia záverečného vyúčtovania.

Ak je záverečné vyúčtovanie nižšie než výška vyššie uvedeného preddavku, zodpovedajúcu zvyšnú sumu nie je možné vlastníkom lode vrátiť.

5.

Časť poplatkov zaplatených v rámci ustanovení tohto článku bude určená na podporu rozvoja rybolovu.

Orgány Pobrežia Slonoviny oznámia pred nadobudnutím platnosti tejto dohody všetky informácie týkajúce sa účtu Štátnej pokladnice, ktorý sa použije na úhradu poplatkov.

C.   Ustanovenia týkajúce sa lodí loviacich do čereňov, vybavených zmrazovacími zariadeniami

1.

Platnosť licencií pre lode loviace do čereňov, vybavené zmrazovacími zariadeniami, je jeden rok, šesť mesiacov alebo tri mesiace. Platnosť týchto licencií možno predĺžiť.

2.

Poplatky za ročné licencie sú stanovené na 100 EUR/HRT za loď.

Poplatky za licencie za obdobia kratšie než jeden rok sa platia pro rata temporis. Poplatky za licencie s polročnou platnosťou sa zvyšujú o 3 % a poplatky za licencie so štvrťročnou platnosťou sa zvyšujú o 5 %.

D.   Vyhlásenia o výlovoch

1.

Lode s oprávnením loviť v oblasti rybolovu Pobrežia Slonoviny v rámci dohody musia posielať údaje o svojich výlovoch úradom pre rybolov prostredníctvom Delegácie Európskej komisie na Pobreží Slonoviny za nasledujúcich podmienok, pričom kópia údajov je určená tejto delegácii:

a)

rybári používajúci lode vybavené čereňmi podávajú priznanie o výlovov podľa vzoru uvedeného v dodatku 2. Tieto priznania sú mesačné a musia sa podávať najmenej raz za štvrťrok;

b)

rybári loviaci tuniakov udicami, rybári loviaci tuniakov do čereňov a rybári loviaci udicovými šnúrami v malých hĺbkach si vedú denník rybolovu podľa vzoru pripojeného v dodatku 3 pre rybárov loviacich udicovými šnúrami v malých hĺbkach a v dodatku 4 pre rybárov loviacich udicami a rybárov loviacich do čereňov počas rybolovného obdobia v oblasti rybolovu Pobrežia Slonoviny. Do denníka zapisujú záznamy aj v prípade absencie výlovov.

Vyplnený formulár sa odovzdá buď príslušným službám Centre de Recherches Océanologiques de Côte d'Ivoire v prístave, alebo sa uvedeným službám pošle do 45 dní od skončenia kampane v oblasti rybolovu Pobrežia Slonoviny.

Kópia formulárov sa pošle ministerstvu a vedeckým inštitúciám uvedeným v bode 4 časti B.

Formuláre musia byť vyplnené čitateľne a musia byť podpísané kapitánom lode. Čo sa týka období, počas ktorých sa vyššie uvedená loď nenachádza vo vodách Pobrežia Slonoviny, kapitán lode je povinný vyplniť palubný denník uvedený vyššie a uviesť „Mimo VHO Pobrežia Slonoviny“.

2.

V prípade nedodržania týchto ustanovení si orgány Pobrežia Slonoviny vyhradzujú právo pozastaviť platnosť licencie lodi, ktorá nedodržala ustanovenia, až do okamihu splnenia predpísanej formality. V takomto prípade je Delegácia Európskej komisie Pobrežia Slonoviny o veci bezodkladne informovaná.

E.   Vyloženie výlovov

Rybári loviaci tuniakov a rybári loviaci udicovými šnúrami v malých hĺbkach, ktorí vykladajú svoje výlovy v prístave Pobrežia Slonoviny, sa snažia dať svoje podružné výlovy k dispozícii hospodárskym subjektom Pobrežia Slonoviny za miestnu trhovú cenu v rámci voľnej súťaže.

Lode na lov tuniakov Európskeho spoločenstva sa navyše zúčastňujú na zásobovaní závodov na výrobu konzervovaných tuniakov Pobrežia Slonoviny za cenu, ktorú spoločne stanovia vlastníci lodí Európskeho spoločenstva a hospodárske subjekty Pobrežia Slonoviny so zreteľom na bežné ceny na medzinárodnom trhu. Suma sa platí v konvertibilnej mene. Plán vyloženia výlovov musí byť zostavený na základe spoločnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a hospodárskymi subjektami Pobrežia Slonoviny.

F.   Rybárske zóny

1.

Na účely ochrany liahní a miestnych drobných rybolovných činností nesmú prevádzkovať rybolov v zmysle článku 2 dohody lode Európskeho spoločenstva, ktoré majú licencie na rybolov, v nasledujúcich zónach:

od pobrežia do vzdialenosti 12 námorných míľ, ak ide o lode so zmrazovacími zariadeniami na lov tuniakov do čereňov, lode na lov tuniakov udicami a lode na rybolov udicovými šnúrami v malých hĺbkach,

od pobrežia do vzdialenosti 6 námorných míľ, ak ide o lode so zmrazovacími zariadeniami na rybolov do čereňov.

2.

Lode na lov tuniakov udicami na živú návnadu majú oprávnenie loviť ryby na túto návnadu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje zákaz uvedený vyššie, aby si zabezpečili návnady v rozsahu výlučne svojich vlastných potrieb.

G.   Vstup do zóny a jej opustenie

Do 3 hodín od každého vstupu do zóny a ďalej každý 3. deň počas rybolovnej činnosti vo vodách Pobrežia Slonoviny sú lode povinné oznámiť priamo ministerstvu prednostne faxom (+225 21 35 04 09), a ak lode nie sú vybavené faxom, tak prostredníctvom rádia alebo elektronicky (e-mail dphcotedivoire@aviso.ci), svoju polohu a výlovy nachádzajúce sa na palube.

Číslo faxu a rádiová frekvencia sa oznamujú pri vydávaní licencie na rybolov.

Ministerstvo a vlastníci lodí uschovajú kópiu oznámení odoslaných faxom alebo záznamy o oznámeniach prostredníctvom rádia až do okamihu schválenia, oboma stranami, definitívneho zúčtovania poplatkov uvedeného v časti B.

Loď, ktorá bude prichytená pri rybolove bez toho, aby na svoju prítomnosť upozornila ministerstvo, sa bude považovať za loď, ktorá nemá licenciu, a budú sa na ňu vzťahovať sankcie ustanovené právnymi predpismi Pobrežia Slonoviny.

H.   Rozmery očiek sietí

Povolené minimálne rozmery očiek sietí (v napnutom stave) sú takéto:

a)

40 mm pre rybárske lode so zmrazovacími zariadeniami loviace kôrovce v hlbokých vodách;

b)

70 mm pre rybárske lode so zmrazovacími zariadeniami loviace hlavonožce;

c)

60 mm pre rybárske lode so zmrazovacími zariadeniami loviace ryby;

d)

v prípade lovu tuniakov sa uplatňujú normy odporúčané ICCAT (Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov).

I.   Naloďovanie námorníkov

Vlastníci lodí, ktorí majú rybárske licencie stanovené dohodou, prispievajú k odbornému výcviku štátnych príslušníkov Pobrežia Slonoviny za nasledujúcich podmienok a s nasledujúcimi obmedzeniami:

1.

Každý vlastník lode prevádzkujúci rybársku loď sa zaväzuje zamestnať:

1 námorníka na lodiach s kapacitou nižšou než 460 HRT,

2 námorníkov na lodiach s kapacitou od 460 HRT do 550 HRT,

3 námorníkov na lodiach s kapacitou viac ako 550 HRT.

Vlastníci lodí prevádzkujúci lode na lov tuniakov a lode na rybolov šnúrovými udicami v malých hĺbkach sa zaväzujú, že budú zamestnávať námorníkov Pobrežia Slonoviny za týchto podmienok a obmedzení:

v prípade flotily lodí na lov tuniakov udicami sa počas rybárskej kampane nalodia v rybárskych zónach Pobrežia Slonoviny 4 námorníci z Pobrežia Slonoviny. Povinnosť umožniť nalodenie námorníkov na rybárske lode na lov tuniakov udicami sa splní v rozsahu, ktorý nesmie byť väčší ako jeden námorník na jednu loď,

v prípade flotily lodí na lov tuniakov do čereňov sa nalodia 30 námorníci z Pobrežia Slonoviny,

v prípade flotily rybárskych lodí na rybolov v malých hĺbkach sa počas rybárskej kampane nalodia v oblasti rybolovu Pobrežia Slonoviny 4 námorníci z Pobrežia Slonoviny. Povinnosť umožniť nalodenie námorníkov na rybárske lode na rybolov v malých hĺbkach sa splní v rozsahu, ktorý nesmie byť väčší ako jeden námorník na jednu loď.

Vyššie uvedené obmedzenia nevylučujú nalodenie ďalších námorníkov Pobrežia Slonoviny na žiadosť vlastníkov lodí.

Námorníkov Pobrežia Slonoviny vyberú vlastníci lodí spomedzi profesionálnych námorníkov uznaných ministerstvom.

2.

Mzda týchto námorníkov sa musí stanoviť pred vydaním licencií na základe spoločnej dohody medzi vlastníkmi lodí alebo ich zástupcami a ministerstvom; mzdu budú vyplácať vlastníci lodí, pričom mzda musí zohľadniť režim sociálneho zabezpečenia vzťahujúci sa na námorníka (okrem iného: životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie pre prípad choroby).

3.

V prípade nenalodenia sú vlastníci lodí prevádzkujúci rybárske lode, rybárske lode na lov tuniakov udicami, rybárske lode na lov tuniakov do čereňov a rybárske lode na lov udicovými šnúrami v malých hĺbkach povinní zaplatiť za rybársku kampaň paušálnu sumu rovnajúcu sa mzdám nenalodených námorníkov na základe počtu dní pôsobenia vo VHO Pobrežia Slonoviny.

Táto suma sa použije na vyškolenie námorníkov z Pobrežia Slonoviny a poukáže sa na účet oznámený ministerstvom.

4.

Každá loď musí pracovníkovi ministerstva umožniť vykonať stáž na lodi pod podmienkou súhlasu kapitána lode. Podmienky stážistu na lodi budú v rámci možnosti rovnaké ako podmienky vzťahujúce sa na pracovníkov toho istého stupňa. Náklady na pobyt stážistu na lodi uhradí štát Pobrežie Slonoviny.

J.   Vedeckí pozorovatelia

Na žiadosť ministerstva musia lode loviace vo VHO Pobrežia Slonoviny vziať na palubu vedeckého pozorovateľa, s ktorým sa bude zaobchádzať ako s dôstojníkom. To isté platí v rámci možností v súvislosti s ubytovaním. Dobu prítomnosti pozorovateľa na palube stanoví ministerstvo, pričom platí všeobecné pravidlo, že sa nesmú prekročiť lehoty nutné na splnenie úloh. Pozorovateľ na lodi:

monitoruje rybolovné činnosti lodí,

kontroluje polohu lodí vykonávajúcich rybolov,

vykonáva odber biologických vzoriek v rámci vedeckých programov,

robí záznamy o používanej rybárskej výstroji,

overuje údaje o výlovoch v oblasti Pobrežia Slonoviny, ktoré sú uvedené v palubnom denníku.

Počas svojho pobytu na lodi pozorovateľ:

vykoná všetky vhodné opatrenia, aby jeho nastúpenie na loď, ako aj jeho prítomnosť na palube lode nenarúšali rybolov, ani mu neprekážali,

šetrne narába s majetkom a zariadeniami, ktoré sa nachádzajú na palube lode a zachováva mlčanlivosť o každom dokumente, ktorý patrí predmetnej lodi,

vypracuje správu o činnostiach, ktorú odovzdá ministerstvu, pričom jej kópiu pošle Delegácii Európskej komisie.

Podmienky nalodenia pozorovateľa sú stanovené spoločnou dohodou medzi vlastníkom lode alebo jeho zástupcom a ministerstvom. Vlastníci lodí prevádzkujúci rybárske lode platia ministerstvu v rovnakom čase ako príslušný poplatok aj sumu 3 EUR za HRT ročne, a to pro rata temporis za loď vykonávajúcu rybolovnú činnosť vo vodách Pobrežia Slonoviny. Túto sumu poukáže na bankový účet oznámený ministerstvom. Vlastníci lodí prevádzkujúci rybárske lode na lov tuniakov do čereňov, rybárske lode na lov tuniakov udicovými šnúrami a rybárske lode na rybolov do čereňov v malých hĺbkach musia vláde Pobrežia Slonoviny zaplatiť za každý deň prítomnosti každého pozorovateľa na ich lodiach 10 EUR. Náklady na mobilizáciu a demobilizáciu pozorovateľa hradí vlastník lode v prípade, ak nemôže zabezpečiť vylodenie pozorovateľa v prístave Pobrežia Slonoviny určeného spoločnou dohodou s ministerstvom.

V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohovorenom mieste a v dohodnutom čase v rozmedzí do dvanástich hodín od stanoveného času je vlastník lode automaticky zbavený povinnosti zabezpečiť nastúpenie uvedeného pozorovateľa na palubu svojej lode.

Mzdu a sociálne platby pozorovateľa hradí štát Pobrežie Slonoviny.

K.   Inšpekcia a kontrola

Na žiadosť orgánov Pobrežia Slonoviny sú rybárske lode Spoločenstva pôsobiace v rámci dohody povinné umožniť a uľahčiť úradníkom Pobrežia Slonoviny, ktorí sú poverení inšpekciou a kontrolou rybolovných činností, prístup na palubu lode a plnenie ich funkcií.

Prítomnosť týchto úradníkov na palube nepresahuje čas nevyhnutný na splnenie ich úloh.

L.   Postup kontrolnej prehliadky lode

1.

Delegácia Európskej komisie na Pobreží Slonoviny je informovaná do troch pracovných dní o každej kontrolnej prehliadke rybárskej lode plávajúcej pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva a pôsobiacej podľa tohto protokolu, ku ktorej dôjde vo vnútri VHO Pobrežia Slonoviny. V rovnakom čase dostane stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli ku kontrolnej prehliadke.

2.

Pred prijatím prípadných opatrení voči kapitánovi alebo posádke lode okrem tých, ktoré sú určené na zachovanie dôkazov týkajúcich sa predpokladaného porušenia predpisov, sa do jedného pracovného dňa od doručenia uvedených informácií uskutoční stretnutie na účely stanovenia spoločného postupu medzi Delegáciou Európskej komisie na Pobreží Slonoviny, ministerstvom a kontrolnými orgánmi, za prípadnej účasti jedného zástupcu dotknutého členského štátu. Počas tohto spoločného stretnutia si strany vymenia všetky dokumenty alebo informácie, ktoré by mohli napomôcť osvetleniu okolností zistených faktov. Vlastník lode alebo jeho zástupca je informovaný o výsledku tohto stretnutia, ako aj o všetkých opatreniach, ktoré môžu vyplynúť z kontrolnej prehliadky lode.

3.

Pred každým súdnym konaním bude vyvinuté úsilie o urovnanie predpokladaného porušenia predpisov zmierom. Toto konanie sa skončí najneskôr do troch pracovných dní odo dňa informovania Delegácie Európskej komisie.

4.

Ak nemohlo dôjsť k urovnaniu prípadu zmierom a ak je kapitán stíhaný príslušným súdnym orgánom Pobrežia Slonoviny, príslušný orgán stanoví do dvoch pracovných dní od ukončenia vyrovnávacieho konania primeranú bankovú kauciu v očakávaní súdneho rozhodnutia. Príslušný orgán uvoľní kauciu po tom, čo je kapitán lode súdnym rozhodnutím zbavený obvinení.

5.

Loď s posádkou je prepustená:

buď po uzavretí predbežnej dohody o spoločnom postupe, ak to okolnosti umožnia,

alebo po prevzatí prípadnej pokuty (zmier),

alebo po zložení bankovej kaucie (súdne konanie).

6.

V prípade, ak je niektorá zo strán toho názoru, že v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného konania vznikol problém alebo spor, môže požiadať o neodkladnú konzultáciu so stranami, ktoré podpísali tento protokol.

Dodatok 1

Image

Image

Dodatok 2

Image

Dodatok 3

Image

Dodatok 4

Image


Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

22.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/16


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2005/214/SVV

z 24. februára 2005

o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 31 písm. a) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na iniciatívu Spojeného kráľovstva, Francúzskej republiky a Švédskeho kráľovstva (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Európska Rada na zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 schválila zásadu vzájomného uznávania, ktorá sa má stať základným kameňom justičnej spolupráce v občianskych aj v trestných veciach v rámci únie.

(2)

Zásada vzájomného uznávania by sa mala uplatňovať na peňažné sankcie, ktoré uložili justičné alebo správne orgány s cieľom uľahčiť výkon týchto sankcií v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sú uložené.

(3)

Rada 29. novembra 2000 prijala v súlade so závermi z Tampere program opatrení na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach (3), pričom uprednostnila prijatie nástroja, ktorý uplatňuje zásadu vzájomného uznávania na peňažné sankcie (opatrenie 18).

(4)

Toto rámcové rozhodnutie by sa malo vzťahovať aj na peňažné sankcie uložené za dopravné priestupky.

(5)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 zmluvy a vyjadrené Chartou základných práv Európskej únie (4), najmä jej kapitoly VI. Žiadnu časť tohto rámcového rozhodnutia nemožno vykladať tak, že zakazuje odmietnutie výkonu rozhodnutia, ak existujú dôvody domnievať sa na základe objektívnych skutočností, že účelom peňažnej sankcie je potrestanie osoby z dôvodu jej pohlavia, rasy, vierovyznania, etnického pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyka, politických názorov alebo sexuálnej orientácie, alebo že postavenie tejto osoby môže byť znevýhodnené pre akýkoľvek z týchto dôvodov.

(6)

Toto rámcové rozhodnutie nebráni členskému štátu uplatňovať jeho ústavné predpisy týkajúce sa riadneho procesu, slobody združovania, slobody tlače a slobody prejavu v ostatných médiách,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Definície

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

a)

„rozhodnutie“ znamená konečné rozhodnutie, ktoré vyžaduje, aby fyzická alebo právnická osoba zaplatila peňažnú sankciu, ak rozhodnutie prijal:

i)

súd štátu pôvodu pre trestný čin podľa práva štátu pôvodu;

ii)

iný orgán štátu pôvodu ako súd v súvislosti s trestným činom podľa práva štátu pôvodu za predpokladu, že dotknutá osoba mala možnosť, aby sa jej prípad prejednal pred súdom, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach;

iii)

iný orgán štátu pôvodu ako súd pre skutky, ktoré sú trestné podľa vnútroštátneho práva štátu pôvodu z dôvodu porušenia právnych predpisov za predpokladu, že dotknutá osoba mala možnosť, aby sa jej prípad prejednal pred súdom, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach;

iv)

súd, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach, ak sa toto rozhodnutie týka rozhodnutia uvedeného v bode iii);

b)

„peňažná sankcia“ znamená povinnosť zaplatiť:

i)

určitú peňažnú čiastku uloženú rozhodnutím o odsúdení pre trestný čin;

ii)

náhradu uloženú v tom istom rozhodnutí v prospech obetí, ak obeť nemôže byť stranou v občianskoprávnom konaní a súd koná v rámci výkonu svojej trestnej právomoci;

iii)

určitú peňažnú čiastku na súdne trovy alebo trovy správneho konania, ktoré viedlo k rozhodnutiu;

iv)

určitú peňažnú čiastku do verejného fondu alebo organizácii na podporu obetí, ktorá bola uložená v tom istom rozhodnutí.

Peňažná sankcia nezahŕňa:

príkazy na zhabanie nástrojov alebo ziskov z trestného činu,

príkazy občianskej povahy, ktoré vyplývajú z nárokov o náhradu škody a navrátenie do pôvodného stavu a ktoré sú vykonateľné v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (5);

c)

„štát pôvodu“ znamená členský štát, v ktorom bolo vydané rozhodnutie v zmysle tohto rámcového rozhodnutia;

d)

„vykonávajúci štát“ znamená členský štát, ktorému bolo zaslané rozhodnutie s cieľom jeho vykonania.

Článok 2

Určenie príslušných orgánov

1.   Každý členský štát informuje Generálny sekretariát Rady o tom, ktorý orgán alebo orgány sú podľa jeho vnútroštátneho práva príslušné podľa tohto rámcového rozhodnutia, ak je tento členský štát štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom.

2.   Bez ohľadu na článok 4, každý členský štát môže určiť, ak to vyžaduje organizácia jeho vnútorného systému, jeden alebo viacero ústredných orgánov zodpovedných za administratívne zasielanie a prijímanie rozhodnutí a pomoc príslušným orgánom.

3.   Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.

Článok 3

Základné práva

Toto rámcové rozhodnutie sa nedotýka povinnosti dodržiavať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 zmluvy.

Článok 4

Zasielanie rozhodnutí a zapojenie ústredného orgánu

1.   Rozhodnutie spolu s osvedčením uvedeným v tomto článku možno zaslať príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má fyzická alebo právnická osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, majetok alebo príjem, zvyčajné bydlisko alebo, v prípade právnickej osoby, sídlo.

2.   Osvedčenie, ktorého štandardná forma je uvedená v prílohe, musí byť podpísané a správnosť jeho obsahu musí byť overená príslušným orgánom štátu pôvodu.

3.   Rozhodnutie alebo jeho overenú kópiu spolu s osvedčením zašle príslušný orgán štátu pôvodu priamo príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku, ktorý vyhotovuje písomný záznam za podmienok umožňujúcich vykonávajúcemu štátu overiť ich pravosť. Originál rozhodnutia alebo jeho overená kópia a originál osvedčenia sa zašlú vykonávajúcemu štátu, ak o to požiada. Všetka úradná komunikácia sa uskutočňuje priamo medzi uvedenými príslušnými orgánmi.

4.   Štát pôvodu zašle rozhodnutie vždy len jednému vykonávajúcemu štátu.

5.   Ak príslušný orgán štátu pôvodu nepozná príslušný orgán vykonávajúceho štátu, príslušný orgán štátu pôvodu vykoná všetky potrebné zistenia, vrátane využitia kontaktných bodov Európskej justičnej siete (6), s cieľom získať informácie od vykonávajúceho štátu.

6.   Ak orgán vykonávajúceho štátu, ktorému bolo zaslané rozhodnutie, nemá právomoc ho uznať a prijať potrebné opatrenia na jeho výkon, odošle rozhodnutie z úradnej moci príslušnému orgánu a informuje o tom príslušný orgán štátu pôvodu.

7.   Spojené kráľovstvo a Írsko môžu uviesť vo vyhlásení, že rozhodnutie spolu s osvedčením sa musí zaslať prostredníctvom ich ústredného orgánu alebo orgánov uvedených v tomto vyhlásení. Tieto členské štáty môžu kedykoľvek ďalším vyhlásením obmedziť rozsah pôsobnosti takéhoto vyhlásenia na účely širšieho uplatnenia odseku 3. Urobia tak, keď vo vzťahu k nim nadobudnú platnosť ustanovenia o vzájomnej pomoci Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda. Každé vyhlásenie musí byť uložené na Generálnom sekretariáte Rady a oznámené Komisii.

Článok 5

Rozsah pôsobnosti

1.   Nasledujúce trestné činy, ak sú trestné v štáte pôvodu, a tak, ako sú vymedzené právom štátu pôvodu štátu sú dôvodom v súlade s podmienkami tohto rámcového rozhodnutia a bez posudzovania obojstrannej trestnosti činu, na uznanie a výkon rozhodnutí:

účasť na zločinnom spolčení,

terorizmus,

obchodovanie s ľuďmi,

sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,

nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

korupcia,

podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995,

legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

počítačová kriminalita,

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,

vražda, závažné ublíženie na zdraví,

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

rasizmus a xenofóbia,

organizovaná alebo ozbrojená lúpež,

nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

podvodné konanie,

vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,

falšovanie a pirátstvo výrobkov,

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,

falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

znásilnenie,

podpaľačstvo,

trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu;

nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

sabotáž,

správanie porušujúce pravidlá cestnej premávky vrátane porušenia predpisov vzťahujúcich sa na čas jazdy a odpočinku a predpisov o nebezpečnom tovare,

pašovanie tovaru,

porušovanie práv duševného vlastníctva,

hrozby a skutky násilia proti osobám vrátane násilia počas športových podujatí,

škoda spôsobená trestným činom,

krádež,

trestné činy určené štátom pôvodu a slúžiace na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z nástrojov prijatých na základe Zmluvy o ES alebo podľa hlavy VI Zmluvy o EÚ.

2.   Rada môže kedykoľvek rozhodnúť, konajúc jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom za podmienok stanovených v článku 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, o doplnení ďalších kategórií trestných činov do zoznamu v odseku 1.

Rada na základe správy predloženej podľa článku 20 ods. 5 zváži, či sa zoznam rozšíri, alebo zmení. Rada ďalej zváži túto otázku neskôr na základe správy o praktickom uplatňovaní rámcového rozhodnutia vypracovanej Komisiou do piatich rokov od dátumu uvedeného v článku 20 ods. 1.

3.   Pre trestné činy okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, môže vykonávajúci členský štát uznať a vykonať rozhodnutie za podmienky, že rozhodnutie súvisí so správaním, ktoré by bolo trestným činom podľa práva vykonávajúceho štátu bez ohľadu na znaky skutkovej podstaty alebo spôsob jeho opísania.

Článok 6

Uznanie a výkon rozhodnutí

Príslušné orgány vykonávajúceho štátu uznajú rozhodnutie, ktoré bolo zaslané v súlade s článkom 4, bez toho, aby boli požadované akékoľvek ďalšie náležitosti a bezodkladne prijmú všetky potrebné opatrenia na jeho výkon, pokiaľ príslušný orgán nerozhodne o uplatnení jedného z dôvodov odmietnutia uznania alebo odmietnutia výkonu, ktoré sú stanovené v článku 7.

Článok 7

Dôvody odmietnutia uznania alebo výkonu rozhodnutia

1.   Príslušné orgány vykonávajúceho štátu môžu odmietnuť uznať a vykonať rozhodnutie, ak osvedčenie stanovené v článku 4 nie je predložené, je neúplné alebo zjavne nezodpovedá rozhodnutiu.

2.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže tiež odmietnuť uznať a vykonať rozhodnutie, ak sa zistí, že:

a)

rozhodnutie proti odsúdenej osobe za tie isté činy bolo vydané vo vykonávajúcom štáte alebo v inom ako štáte pôvodu alebo vykonávajúcom štáte, a ak, v tomto druhom prípade, sa toto rozhodnutie vykonalo;

b)

v niektorom z prípadov uvedených v článku 5 ods. 3 sa rozhodnutie týka skutkov, ktoré sa nepovažujú za trestný čin podľa práva vykonávajúceho štátu;

c)

výkon rozhodnutia je premlčaný podľa práva vykonávajúceho štátu a rozhodnutie súvisí so skutkami, ktoré patria do právomoci tohto štátu podľa jeho práva;

d)

rozhodnutie súvisí so skutkami, ktoré:

i)

sa podľa práva vykonávajúceho štátu považujú za skutky, ktoré boli spáchané úplne alebo sčasti na území vykonávajúceho štátu alebo na mieste, ktoré je zaň považované; alebo

ii)

boli spáchané mimo územia štátu pôvodu a právo vykonávajúceho štátu neumožňuje trestné stíhanie pre rovnaké trestné činy, ak boli spáchané mimo jeho územia;

e)

právny poriadok vykonávajúceho štátu poskytuje imunitu, ktorá znemožňuje výkon rozhodnutia;

f)

rozhodnutie sa nariadilo fyzickej osobe, ktorá podľa právnych predpisov vykonávajúceho štátu kvôli svojmu veku nemohla byť trestne zodpovedná za činy, na ktoré sa vzťahovalo prijaté rozhodnutie;

g)

podľa osvedčenia uvedeného v článku 4 dotknutá osoba

i)

v prípade písomného konania nebola informovaná v súlade s právom štátu pôvodu, osobne alebo prostredníctvom zástupcu príslušného podľa vnútroštátnych právnych predpisov, o svojom práve hájiť sa v danom prípade a o lehotách takéhoto právneho prostriedku alebo

ii)

neprišla osobne, pokiaľ v osvedčení nie je uvedené, že táto osoba:

bola osobne alebo prostredníctvom zástupcu príslušného podľa vnútroštátnych právnych predpisov informovaná o konaní v súlade s právom štátu pôvodu alebo

uviedla, že sa vzdáva práva hájiť sa v danom prípade;

h)

peňažná sankcia je nižšia než 70 EUR alebo ekvivalent tejto sumy.

3.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 písm. c) a g), skôr než sa prijme rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom neuznaní alebo nevykonaní rozhodnutia, príslušný orgán vykonávajúceho štátu sa poradí s príslušným orgánom štátu pôvodu akýmkoľvek vhodným prostriedkom a prípadne ho požiada o bezodkladné poskytnutie potrebných informácií.

Článok 8

Určenie čiastky, ktorá sa má zaplatiť

1.   Ak sa stanoví, že rozhodnutie sa týka skutkov, ktoré neboli vykonané na území štátu pôvodu, vykonávajúci štát môže rozhodnúť o znížení vymáhanej peňažnej sankcie na najvyššiu sumu stanovenú za rovnaké skutky podľa vnútroštátneho práva vykonávajúceho štátu, ak spadajú do právomoci tohto štátu.

2.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu prepočíta podľa potreby peňažnú sankciu do meny vykonávajúceho štátu vo výmennom kurze platnom v čase jej uloženia.

Článok 9

Právny poriadok, ktorým sa spravuje vykonanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku a článok 10, vykonanie rozhodnutia sa spravuje právnym poriadkom vykonávajúceho štátu rovnakým spôsobom ako peňažná sankcia vykonávajúceho štátu. Orgány vykonávajúceho štátu sú príslušné rozhodovať o postupoch vykonania a určovať všetky s tým súvisiace opatrenia vrátane dôvodov pre ukončenie vykonania.

2.   V prípade, ak je odsúdená osoba schopná poskytnúť dôkaz o zaplatení celej sumy alebo jej časti v ktoromkoľvek štáte, príslušný orgán vykonávajúceho štátu sa poradí s príslušným orgánom štátu pôvodu spôsobom uvedeným v článku 7 ods. 3. Každá časť peňažnej sankcie uhradená akýmkoľvek spôsobom v ktoromkoľvek štáte sa v plnej výške odpočíta od sumy, ktorá sa má vymáhať vo vykonávajúcom štáte.

3.   Peňažná sankcia uložená právnickej osobe sa vymáha aj vtedy, ak vykonávajúci štát neuznáva zásadu trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Článok 10

Odňatie slobody alebo iná, alternatívna sankcia ako spôsob náhrady neuhradenej peňažnej sankcie

Ak nie je možné vykonať rozhodnutie, úplne alebo čiastočne, vykonávajúci štát môže uplatniť alternatívne sankcie vrátane trestu odňatia slobody, ak to v takýchto prípadoch povoľujú jeho právo a ak štát pôvodu umožnil uplatnenie takýchto alternatívnych sankcií v osvedčení uvedenom v článku 4. Prísnosť alternatívnej sankcie sa určí v súlade s právom vykonávajúceho štátu, nesmie však presiahnuť žiadnu najvyššiu úroveň uvedenú v osvedčení, ktoré zaslal štát pôvodu.

Článok 11

Amnestia, milosť, preskúmanie rozsudku

1.   Štát pôvodu aj vykonávajúci štát môžu udeliť amnestiu alebo milosť.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, len štát pôvodu môže rozhodnúť o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.

Článok 12

Ukončenie vykonania

1.   Príslušný orgán štátu pôvodu bezodkladne informuje príslušný orgán vykonávajúceho štátu o každom rozhodnutí alebo opatrení, v ktorého dôsledku prestáva byť dané rozhodnutie vykonateľné alebo je stiahnuté z vykonávajúceho štátu z akéhokoľvek iného dôvodu.

2.   Vykonávajúci štát ukončí vykonanie rozhodnutia ihneď po tom, ako ho príslušný orgán štátu pôvodu informuje o tomto rozhodnutí alebo opatrení.

Článok 13

Finančné prostriedky získané z vykonania rozhodnutí

Finančné prostriedky získané z vykonania rozhodnutí pripadnú vykonávajúcemu štátu, pokiaľ sa štát pôvodu a vykonávajúci štát nedohodnú inak, najmä v prípadoch uvedených v článku 1 písm. b) bode ii).

Článok 14

Informácie vykonávajúceho štátu

Príslušný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne informuje príslušný orgán štátu pôvodu prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku, ktorý vyhotovuje písomný záznam:

a)

o zaslaní rozhodnutia príslušnému orgánu podľa článku 4 ods. 6;

b)

o každom rozhodnutí odmietnuť uznanie a vykonanie rozhodnutia podľa článkov 7 alebo 20 ods. 3 spolu s dôvodmi tohto rozhodnutia;

c)

o celkovom alebo čiastočnom nevykonaní rozhodnutia z dôvodov uvedených v článku 8, článku 9 ods. 1 a 2 a článku 11 ods. 1;

d)

o vykonaní rozhodnutia akonáhle bolo ukončené;

e)

o uplatnení alternatívnej sankcie podľa článku 10.

Článok 15

Následky zaslania rozhodnutia

1.   Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, štát pôvodu nesmie pokračovať vo výkone rozhodnutia zaslaného podľa článku 4.

2.   Právo vykonať rozhodnutie sa vracia štátu pôvodu:

a)

po tom, čo ho vykonávajúci štát informoval o celkovom alebo čiastočnom nevykonaní, alebo odmietnutí uznania alebo odmietnutí vykonania rozhodnutia v prípade článku 7, s výnimkou článku 7 ods. 2 písm. a), v prípade článku 11 ods. 1 a v prípade článku 20 ods. 3, alebo

b)

ak štát pôvodu informoval vykonávajúci štát o tom, že rozhodnutie bolo stiahnuté z vykonávajúceho štátu podľa článku 12.

3.   Ak po zaslaní rozhodnutia v súlade s článkom 4 obdrží orgán štátu pôvodu akúkoľvek peňažnú čiastku, ktorú odsúdená osoba zaplatila dobrovoľne vzhľadom na rozhodnutie, tento orgán bezodkladne informuje príslušný orgán vo vykonávajúcom štáte. Uplatní sa článok 9 ods. 2.

Článok 16

Jazyky

1.   Osvedčenie, ktorého štandardné tlačivo je uvedené v prílohe, musí byť preložené do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov vykonávajúceho štátu. Ktorýkoľvek členský štát môže buď v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia, alebo neskôr vyhlásiť vo vyhlásení uloženom na Generálnom sekretariáte Rady, že bude akceptovať preklad do jedného alebo viacerých ďalších úradných jazykov inštitúcií únie.

2.   Výkon rozhodnutia sa môže pozastaviť na čas potrebný na získanie prekladu na náklady vykonávajúceho štátu.

Článok 17

Náklady

Členské štáty si navzájom nenárokujú náhradu nákladov vyplývajúcich z uplatňovania tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 18

Vzťah k ostatným dohodám a dojednaniam

Toto rámcové rozhodnutie nebráni uplatňovaniu dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní medzi členskými štátmi, pokiaľ tieto dohody alebo dojednania umožňujú rozšírenie predpisov tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú ďalej zjednodušiť alebo uľahčiť postupy vykonania peňažných sankcií.

Článok 19

Územná pôsobnosť

Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje na Gibraltár.

Článok 20

Vykonanie

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 22. marca 2007.

2.   Každý členský štát môže na obdobie najviac 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rámcového rozhodnutia obmedziť jeho uplatňovanie na:

a)

rozhodnutia uvedené v článku 1 písm. a) bod i) a iv); a/alebo

b)

vo vzťahu k právnickým osobám, rozhodnutia súvisiace s konaním, za ktoré európsky nástroj stanovuje uplatňovanie zásady zodpovednosti právnických osôb.

Každý členský štát, ktorý chce využiť tento odsek, oznámi na tento účel vyhlásenie Generálnemu tajomníkovi Rady po prijatí tohto rámcového rozhodnutia. Toto vyhlásenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Ak osvedčenie uvedené v článku 4 vedie k domnienke možného porušenia základných práv alebo základných právnych zásad zakotvených v článku 6 zmluvy, každý členský štát môže namietať uznanie a výkon rozhodnutí. Uplatní sa postup uvedený v článku 7 ods. 3.

4.   Každý členský štát môže uplatniť zásadu vzájomnosti v súvislosti s ktorýmkoľvek členským štátom využijúc odsek 2.

5.   Členské štáty zašlú Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými transponujú do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov povinnosti, ktoré sú im uložené týmto rámcovým rozhodnutím. Na základe správy, ktorú na základe týchto informácií pripraví Komisia, zhodnotí Rada do 22. marca 2008, do akej miery členské štáty dosiahli súlad s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia.

6.   Generálny sekretariát Rady oznámi členským štátom a Komisii vyhlásenia urobené podľa článku 4 ods. 7 a článku 16.

7.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 35 ods. 7 zmluvy, členský štát, ktorý opakovane pocítil ťažkosti alebo nedostatok spolupráce zo strany iného členského štátu pri vzájomnom uznaní a výkone rozhodnutí, ktoré sa nevyriešili dvojstrannými poradami, môže informovať Radu s cieľom zhodnotiť vykonávanie tohto rámcového rozhodnutia na úrovni členského štátu.

8.   Každý členský štát, ktorý počas kalendárneho roka uplatnil odsek 3, informuje na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka Radu a Komisiu o prípadoch, v ktorých sa uplatnili dôvody odmietnutia uznania alebo vykonania rozhodnutia uvedené v tomto ustanovení.

9.   Do 7 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto rámcového rozhodnutia vypracuje Komisia na základe prijatých informácií správu spolu s podnetmi, ktoré môže považovať za vhodné. Na základe správy prehodnotí Rada tento článok s cieľom zvážiť, či sa má odsek 3 zachovať alebo nahradiť presnejším ustanovením.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. februára 2005.

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. ES C 278, 2.10.2001, s. 4.

(2)  Ú. v. ES C 271E, 7.11.2002, s. 423.

(3)  Ú. v. ES C 12, 15.1.2001, s. 10.

(4)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2245/2004 (Ú. v. EÚ L 381. 28.12.2004, s. 10).

(6)  Jednotná akcia Rady 98/428/SVV z 29. júna 1998 o vytvorení Európskej justičnej siete (Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 4).


PRÍLOHA

OSVEDČENIE

uvedené v článku 4 rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie

a)

*

Štát pôvodu:

*

Vykonávajúci štát:

b)

Orgán, ktorý vydal rozhodnutie, ktorým sa ukladá peňažná sankcia:

 

Úradný názov:

 

Adresa:

 

 

Číslo spisu […]

 

Tel. č.: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta)

 

Číslo faxu: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta)

 

E-mail: (ak je k dispozícii)

 

Jazyky, v ktorých je možné komunikovať s vydávajúcim orgánom

 

 

Kontaktné údaje osoby/osôb, na ktorú/-é sa možno obrátiť so žiadosťou o dodatočné informácie na účely vykonania rozhodnutia alebo, v prípade potreby, na účely prevodu peňažných prostriedkov získaných z vykonania štátu pôvodu (meno, titul/funkcia, tel. č., číslo faxu a, ak je k dispozícii, e-mail:)

 

 

c)

Príslušný orgán pre vykonanie rozhodnutia, ktorým sa ukladá peňažná sankcia v štáte pôvodu [ak ide o iný orgán ako v bode b)]:

 

Úradný názov:

 

 

Adresa:

 

 

Tel. č.: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta)

 

Číslo faxu: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta)

 

E-mail: (ak je k dispozícii)

 

Jazyky, v ktorých je možné komunikovať s orgánom príslušným na vykonanie

 

Kontaktné údaje osoby/osôb, na ktorú/-é sa možno obrátiť so žiadosťou o dodatočné informácie na účely vykonania rozhodnutia alebo, v prípade potreby, na účely prevodu peňažných prostriedkov získaných z vykonania štátu pôvodu (meno, titul/funkcia, tel. č., číslo faxu a, ak je k dispozícii, e-mail:):

 

 

d)

Ak je ústredný orgán zodpovedný za administratívne zasielanie rozhodnutí, ktorými sa ukladajú peňažné sankcie v štáte pôvodu:

 

Názov ústredného orgánu:

 

 

Kontaktná osoba, ak je to vhodné (titul/funkcia a meno):

 

 

Adresa:

 

 

Číslo spisu

 

Tel. č.: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta)

 

Číslo faxu: (telefónny kód krajiny) (smerové volacie číslo oblasti/mesta)

 

E-mail: (ak je k dispozícii):

e)

Orgán alebo orgány, ktoré je možné kontaktovať [ak sa vyplnil bod c) a/alebo d)]:

Orgán uvedený v bode b)

možno kontaktovať v otázkach týkajúcich sa:

Orgán uvedený v bode c)

možno kontaktovať v otázkach týkajúcich sa:

Orgán uvedený v bode d)

možno kontaktovať v otázkach týkajúcich sa:

f)

Informácie týkajúce sa fyzickej alebo právnickej osoby, voči ktorej bola uložená peňažná sankcia:

1.   V prípade fyzickej osoby

Priezvisko:

Meno/-á:

Rodné priezvisko, ak je známe:

Prezývky, ak sú známe:

Pohlavie:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo alebo číslo sociálneho poistenia (ak je k dispozícii):

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Posledná známa adresa:

Jazyk/-y, ktorému/ým táto osoba rozumie (ak je to známe):

 

a)

Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu štátu z dôvodu, že osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, tam má zvyčajné bydlisko, uveďte nasledovnú informáciu:

Zvyčajné bydlisko vo vykonávajúcom štáte:

b)

Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu štátu z dôvodu, že osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má v tomto štáte majetok, uveďte nasledovnú informáciu:

Opis majetku osoby:

Miesto, kde sa nachádza majetok osoby:

c)

Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu štátu z dôvodu, že osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má v tomto štáte príjem, uveďte nasledovnú informáciu:

Opis zdroja/-ov príjmu osoby:

Miesto zdroja/-ov príjmu osoby:

2.   V prípade právnickej osoby:

Názov:

Forma právnickej osoby:

Registračné číslo (ak je k dispozícii) (1):

Sídlo (ak je k dispozícii) (1):

Adresa právnickej osoby:

a)

Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu štátu z dôvodu, že právnická osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má v tomto štáte majetok, uveďte nasledovnú informáciu:

Opis majetku právnickej osoby:

Miesto, kde sa nachádza majetok osoby:

 

b)

Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu štátu z dôvodu, že právnická osoba, proti ktorej bolo prijaté rozhodnutie, má v tomto štáte príjem, uveďte nasledovnú informáciu:

Opis zdroja/-ov príjmu právnickej osoby:

Miesto zdroja/-ov príjmu právnickej osoby:

 

g)

Rozhodnutie, ktorým sa ukladá peňažná sankcia:

1.

Charakter rozhodnutia, ktorým sa ukladá peňažná sankcia (vyznačte príslušné okienko):

 i)

Rozhodnutie súdu štátu pôvodu pre trestný čin podľa práva štátu pôvodu

 ii)

Rozhodnutie iného orgánu štátu pôvodu ako súdu v súvislosti s trestným činom podľa práva štátu pôvodu. Potvrdzuje sa, že dotknutá osoba mala možnosť, aby sa jej prípad prejednal pred súdom, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach.

 iii)

Rozhodnutie iného orgánu štátu pôvodu ako súdu pre skutky, ktoré sú trestné podľa vnútroštátneho práva štátu pôvodu z dôvodu porušenia právnych predpisov. Potvrdzuje sa, že dotknutá osoba mala možnosť, aby sa jej prípad prejednal pred súdom, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach.

 iv)

Rozhodnutie súdu, ktorý je príslušný rozhodovať predovšetkým v trestných veciach, týkajúce sa rozhodnutia uvedeného v bode iii).

Rozhodnutie bolo prijaté (dátum)

Rozhodnutie sa stalo konečným (dátum)

Referenčné číslo rozhodnutia (ak je k dispozícii):

Peňažná sankcia vytvára povinnosť zaplatiť (vyznačte príslušnú odpoveď/-de a uveďte sumu) spolu s menou):

 i)

Peňažnú čiastku uloženú rozhodnutím o odsúdení pre trestný čin.

Suma:

 ii)

Náhradu uloženú v tom istom rozhodnutí v prospech obetí, ak obeť nemôže byť stranou v občianskoprávnom konaní a súd koná v rámci výkonu svojej trestnej právomoci.

Suma:

 iii)

Peňažnú čiastku na súdne trovy alebo trovy správneho konania, ktoré viedlo k rozhodnutiu.

Suma:

 iv)

Peňažnú čiastku do verejného fondu alebo organizácii na podporu obetí, ktorá bola uložená v tom istom rozhodnutí.

Suma:

Celková výška peňažnej sankcie s uvedením meny:

 

2.

Zhrnutie faktov a opis okolností, za akých bol spáchaný trestný čin (trestné činy) vrátane času a miesta:

     

Povaha a právna klasifikácia trestného/-ých činu/-ov a uplatnené ustanovenie zákona/zákonníka, na základe ktorého bolo prijaté rozhodnutie:

   

3.

Označte príslušné okienko, ak trestný/-é čin/-y uvedený/-é v bode 2 predstavuje/-ú jeden alebo viac z nasledujúcich trestných činov:

účasť na zločinnom spolčení;

terorizmus;

obchodovanie s ľuďmi;

sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia;

nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami;

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami;

korupcia;

podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995;

legalizácia príjmov z trestnej činnosti;

falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura;

počítačová kriminalita;

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami;

uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu;

vražda, závažné ublíženie na zdraví;

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami;

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka;

rasizmus a xenofóbia;

organizovaná alebo ozbrojená lúpež;

nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel;

podvodné konanie;

vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie;

falšovanie a pirátstvo výrobkov;

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takýmito listinami;

falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov;

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu;

nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi;

obchodovanie s odcudzenými vozidlami;

znásilnenie;

podpaľačstvo;

trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu;

nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla;

sabotáž;

správanie porušujúce pravidlá cestnej premávky vrátane porušenia predpisov vzťahujúcich sa na čas jazdy a odpočinku a predpisov o nebezpečnom náklade;

pašovanie tovaru;

porušovanie práv duševného vlastníctva;

hrozby a skutky násilia proti osobám vrátane násilia počas športových podujatí;

škoda spôsobená trestným činom;

krádež;

trestné činy určené štátom pôvodu a slúžiace na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z nástrojov prijatých na základe Zmluvy o ES alebo podľa hlavy VI Zmluvy o EÚ.

Ak sa vyznačí tento trestný čin, uveďte presné ustanovenia dokumentu prijatého na základe Zmluvy o ES alebo Zmluvy o EÚ, ktorého sa trestný čin týka:

  

4.

V rozsahu, v ktorom trestný/-é čin/-y uvedené v bode 2 nie sú zahrnuté v bode 3, uveďte úplný opis príslušného trestného/-ých činu/-ov:

   

h)

Status rozhodnutia, ktorým sa ukladá peňažná sankcia

1.

Potvrďte, že (vyznačte):

 a)

ide o konečné rozhodnutie

 b)

podľa vedomostí orgánu vydávajúceho osvedčenie, rozhodnutie proti tej istej osobe za tie isté činy nebolo vo vykonávajúcom štáte vydané a že žiadne takéto rozhodnutie vydané v akomkoľvek inom štáte ako je štát pôvodu alebo vykonávajúci štát nebolo vykonané.

2.

Uveďte, či bol daný prípad predmetom písomného konania:

 a)

Nie, nebol.

 b)

Áno, bol. Potvrdzuje sa, že dotknutá osoba bola informovaná v súlade s právnom štátu pôvodu osobne alebo cez zástupcu oprávneného podľa vnútroštátnych právnych predpisov o svojom práve hájiť sa v danom prípade a o lehotách tohto právneho prostriedku

3.

Uveďte, či sa dotknutá osoba osobne zúčastnila konania:

 a)

Áno.

 b)

Nie. Potvrdzuje sa, že táto osoba

bola informovaná osobne alebo cez zástupcu oprávneného podľa vnútroštátneho práva, o konaní v súlade s právom štátu pôvodu

alebo

uviedla, že sa vzdáva práva hájiť sa v danom prípade

4.

Čiastočná úhrada peňažnej sankcie

Ak už nejaká časť peňažnej sankcie bola zaplatená štátu pôvodu alebo podľa vedomostí orgánu vydávajúceho osvedčenie akémukoľvek inému štátu, uveďte zaplatenú čiastku:

 

i)

Alternatívne sankcie vrátane väzobnej sankcie

1.

Stanovte, či štát pôvodu umožňuje, aby vykonávajúci štát uplatnil alternatívne sankcie, ak nie je možné úplne alebo čiastočne vymôcť rozhodnutie, ktorým sa ukladá peňažná sankcia:

áno

nie

2.

Ak áno, uveďte, ktoré sankcie sa môžu uplatniť (typ sankcií, maximálna výška sankcií)

Väzba. Najdlhšie:

Verejnoprospešné služby (alebo ekvivalent). Najdlhšie

Iné sankcie. Popis:

 

j)

Ostatné dôležité okolnosti prípadu (dobrovoľné informácie):

  

k)

Znenie rozhodnutia, ktorým sa ukladá peňažná sankcia, je priložené k osvedčeniu.

Podpis orgánu, ktorý vydal osvedčenie a/alebo jeho zástupcu, ktorý overuje pravosť obsahu osvedčenia:

 

Meno:

Funkčné zaradenie (titul/funkcia):

Dátum:

Úradná pečiatka (ak existuje)


(1)  Ak je rozhodnutie zaslané vykonávajúcemu štátu z dôvodu, že právnická osoba, proti ktorej bolo vydané rozhodnutie, má svoje v tomto štáte sídlo, musí sa uviesť registračné číslo a sídlo.