ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 69

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
16. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 424/2005 z 15. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 425/2005 z 15. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 426/2005 z 15. marca 2005 o zavedení predbežného antidampingového cla na dovozy určitých hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2005 z 15. marca 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2005

34

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/215/ES:Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2005, ktorým sa menujú desiati francúzski členovia a šiesti francúzski náhradníci Výboru regiónov

37

 

 

Komisia

 

*

2005/216/ES:Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/828/ES, pokiaľ ide o výnimky zo zákazu pohybu zvierat pre vnútroštátny pohyb zvierat [oznámené pod číslom K(2005) 544]  ( 1 )

39

 

*

2005/217/ES:Rozhodnutie Komisie z 9. marca 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne podmienky a požiadavky veterinárneho osvedčenia pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2005) 543]  ( 1 )

41

 

*

2005/218/ES:Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu výrobkov rybolovu zo Saudskej Arábie [oznámené pod číslom K(2005) 563]  ( 1 )

50

 

*

2005/219/ES:Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/296/ES, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb pre ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o Saudskú Arábiu [oznámené pod číslom K(2005) 564]  ( 1 )

55

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Spoločná pozícia Rady 2005/220/SZBP zo 14. marca 2005, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2004/500/SZBP

59

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/221/SZBP zo 14. marca 2005, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/306/ES

64

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV z 24. februára 2005 o útokoch na informačné systémy

67

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 398/2005 z 10. marca 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu (Ú v. EÚ L 65, 11.3.2005)

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 424/2005

z 15. marca 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 15. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

110,3

204

68,0

212

139,0

624

140,9

999

114,6

0707 00 05

052

169,7

068

170,0

204

98,3

999

146,0

0709 10 00

220

20,5

999

20,5

0709 90 70

052

170,8

204

78,0

999

124,4

0805 10 20

052

53,7

204

53,1

212

57,4

220

47,9

400

51,1

421

35,9

624

62,8

999

51,7

0805 50 10

052

59,1

220

70,4

400

67,6

999

65,7

0808 10 80

388

62,1

400

99,0

404

74,7

508

66,8

512

77,7

528

69,8

720

67,7

999

74,0

0808 20 50

052

186,2

388

67,5

400

92,6

512

53,3

528

55,4

720

50,7

999

84,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 425/2005

z 15. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o zoznamy krajín a území

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), najmä na jeho články 10 a 21,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 stanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých sa za predpokladu splnenia určitých požiadaviek môže povoliť premiestňovanie spoločenských zvierat.

(2)

Nariadením (ES) č. 998/2003, zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 592/2004 (2), sa stanovil predbežný zoznam tretích krajín. Tento zoznam zahŕňa krajiny a územia bez výskytu besnoty a krajiny, kde sa nezistilo, že riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z ich území je vyššie, ako riziko spojené s premiestňovaním medzi členskými štátmi.

(3)

Z informácií, ktoré poskytol Taiwan vyplýva, že Taiwan je bez výskytu besnoty a že sa nezistilo, že riziko prenosu besnoty do Spoločenstva ako dôsledok premiestňovania spoločenských zvierat z Taiwanu je vyššie, ako riziko spojené s premiestňovaním medzi členskými štátmi. Preto by sa mal Taiwan uviesť na zoznam krajín a území stanovený nariadením (ES) č. 998/2003.

(4)

V záujme zrozumiteľnosti by sa mal tento zoznam krajín a území nahradiť v celom rozsahu.

(5)

Nariadenie (ES) č. 998/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2054/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 14).

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 7.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ZOZNAM KRAJÍN A ÚZEMÍ

ČASŤ A

IE

Írsko

MT

Malta

SE

Švédsko

UK

Spojené kráľovstvo

ČASŤ B

Oddiel 1

a)

DK –

Dánsko vrátane GL – Grónska a FO – Faerských ostrovov;

b)

ES –

Španielsko vrátane kontinentálneho územia, Baleár, Kanárskych ostrovov, Ceuty a Mellily;

c)

FR –

Francúzsko vrátane GF – Francúzskej Guyany, GP – Guadeloupu, MQ – Martiniku a RE – Réunionu;

d)

GI –

Gibraltár;

e)

PT –

Portugalsko vrátane kontinentálneho územia, Azorských ostrovov a ostrovov Madeira;

f)

členské štáty okrem tých, ktoré sú uvedené v časti A a v bodoch a), b), c) a e) tohto oddielu.

Oddiel 2

AD

Andorra

CH

Švajčiarsko

IS

Island

LI

Lichtenštajnsko

MC

Monako

NO

Nórsko

SM

San Maríno

VA

Mestský štát Vatikán

ČASŤ C

AC

Ostrov Ascension

AE

Spojené arabské emiráty

AG

Antigua a Barbuda

AN

Holandské Antily

AU

Austrália

AW

Aruba

BB

Barbados

BH

Bahrajn

BM

Bermudy

CA

Kanada

CL

Čile

FJ

Fidži

FK

Falklandské ostrovy

HK

Hongkong

HR

Chorvátsko

JM

Jamajka

JP

Japonsko

KN

Svätý Krištof a Nevis

KY

Kajmanie ostrovy

MS

Montserrat

MU

Maurícius

NC

Nová Kaledónia

NZ

Nový Zéland

PF

Francúzska Polynézia

PM

Saint Pierre a Miquelon

RU

Ruská federácia

SG

Singapur

SH

Svätá Helena

TW

Taiwan

US

Spojené štáty americké

VC

Svätý Vincent a Grenadíny

VU

Vanuatu

WF

Wallis a Futuna

YT

Mayotte“


16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 426/2005

z 15. marca 2005

o zavedení predbežného antidampingového cla na dovozy určitých hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dampingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), najmä na jeho článok 7,

po konzultácii s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Začatie konania

(1)

Komisia oznámením uverejneným 17. júna 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) oznámila začatie antidampingového konania so zreteľom na dovozy do Spoločenstva určitých hotových odevných tkanín z polyesterového vlákna (ďalej len „tkaniny“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „príslušná krajina“) do Spoločenstva.

(2)

Začatie konania bolo výsledkom sťažnosti medzinárodného združenia AIUFFASS (ďalej len „sťažovateľ“), člena združenia Euratex, predloženej v mene 7 individuálnych výrobcov predstavujúcich značnú časť výroby príslušného výrobku v EÚ, v tomto prípade 26 % výroby v Spoločenstve. Sťažnosť obsahovala dôkazy dampingu daného výrobku a podstatnej ujmy, ktorú spôsobil a ktorá je dostatočná na opodstatnenie začatia konania.

2.   Strany, ktorých sa konanie týka

(3)

Komisia oficiálne informovala sťažovateľa, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, dodávateľov, používateľov, ako aj združenia používateľov, o ktorých má vedomosť a ktorých sa vec týka, ako i predstaviteľov ČĽR o začatí konania. Zainteresované strany dostali možnosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v rámci lehoty, ktorá bola stanovená v oznámení o začatí konania.

(4)

Výrobcovia, ktorí podali sťažnosť, iní spolupracujúci výrobcovia v Spoločenstve, vyvážajúci výrobcovia, dovozcovia, dodávatelia a ich príslušné združenia vyjadrili svoje stanoviská. Všetky zainteresované strany, ktoré požiadali o vypočutie a preukázali, že existujú osobitné dôvody na ich vypočutie, boli vypočuté.

(5)

Komisia zaslala všetkým zainteresovaným stranám, o ktorých má vedomosť a ktorých sa vec týka, ako i všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania, dotazníky. Vyplnené dotazníky dostala od šiestich zo siedmich výrobcov v Spoločenstve uvedených v sťažnosti (jedna spoločnosť nebola schopná v plnej miere spolupracovať vzhľadom na skutočnosť, že je v konkurze), od jedného ďalšieho výrobcu Spoločenstva, jedného dodávateľa, jedného nezávislého dovozcu a deviatich nezávislých používateľov v Spoločenstve.

(6)

Komisia taktiež zaslala čínskym spoločnostiam, o ktorých má vedomosť a ktorých sa vec týka, ako i všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania, formuláre žiadosti o prístup trhového hospodárstva (ďalej len „MET“) a žiadosti o individuálny prístup (ďalej len „IP“), aby tak umožnila vyvážajúcim výrobcom v ČĽR, ak majú záujem, požiadať o MET alebo IP. V tejto súvislosti 49 spoločností požiadalo o MET podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia a 7 spoločností požiadalo iba o IP.

(7)

Vzhľadom na zjavne vysoký počet vyvážajúcich výrobcov, dovozcov a výrobcov v Spoločenstve Komisia v oznámení o začatí konania počítala s využitím metódy výberu vzoriek pri stanovení dampingu a ujmy v súlade s článkom 17 základného nariadenia. Na to, aby Komisia bola schopná rozhodnúť, či je metóda výberu vzoriek potrebná, a ak áno, určiť zloženie vzorky boli všetci vyvážajúci výrobcovia, dovozcovia a výrobcovia Spoločenstva vyzvaní, aby sa Komisii prihlásili a poskytli základné informácie o svojej činnosti (podľa špecifikácie v oznámení o začatí konania) počas obdobia skúmania (od 1. apríla 2003 do 31. marca 2004). Po preskúmaní poskytnutých informácií sa rozhodlo, že metóda výberu vzoriek je potrebná, iba pokiaľ ide o vývozcov. Vzorka sa vybrala na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu, ktorý je reálne možné preskúmať v čase ktorý je k dispozícii. Pozostáva z 8 najväčších čínskych vyvážajúcich výrobcov (a ich s nimi spojených strán), ktorí predstavujú 50 % celkového objemu vývozu spolupracujúcich strán do Spoločenstva.

(8)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie potrebné na predbežné stanovenie dampingu a z neho plynúcej ujmy a záujmu Spoločenstva. Overovacie návštevy sa uskutočnili v priestoroch spolupracujúcich výrobcov v Spoločenstve a v priestoroch týchto spoločností:

a)

Výrobcovia v Spoločenstve

Overovacie návštevy sa uskutočnili v priestoroch siedmich výrobcov v Spoločenstve so sídlom v štyroch rôznych krajinách. Spolupracujúci výrobcovia v Spoločenstve požiadali v zmysle článku 19 základného nariadenia o neuverejnenie podrobností týkajúcich sa ich spoločností, keďže by to malo na ne výrazne negatívny účinok. Žiadosť bola dostatočne odôvodnená, a preto sa jej vyhovelo;

b)

Vyvážajúci výrobcovia v ČĽR

Wujiang Chemical Fabric Mill Co. Ltd.

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (a spriaznená spoločnosť Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd);

c)

Nezávislí dovozcovia

LE-GO – Hof (Nemecko);

d)

Dodávatelia výrobného odvetvia Spoločenstva

Elana SA – Torun (Poľsko);

e)

Používatelia v Spoločenstve

LE-GO – Hof (Nemecko).

(9)

Vzhľadom na potrebu stanoviť normálnu hodnotu pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorým by nemusel byť udelený MET, sa overovanie s cieľom stanoviť normálnu hodnotu na základe údajov z tretej krajiny, ktorou bolo v tomto prípade Turecko, uskutočnilo v priestoroch tejto spoločnosti:

Italteks Expo Grup A.A., Istanbul.

3.   Obdobie prešetrovania

(10)

Prešetrovanie dampingu a ujmy pokrývajú obdobie od 1. apríla 2003 do 31. marca 2004 (ďalej len „obdobie“). Prieskum trendov relevantných pre hodnotenie ujmy pokrýva obdobie od 1. januára 2000 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „sledované obdobie“).

4.   Príslušný výrobok a podobný výrobok

4.1.   Príslušný výrobok

(11)

Príslušným výrobkom sú hotové odevné tkaniny z polyesterového vlákna (ďalej len „tkaniny“). Ide o tkaniny z priadze zo syntetických nekonečných vlákien s obsahom upravených alebo neupravených polyesterových vlákien najmenej 85 % hmotnosti, farbené alebo s potlačou. Tieto tkaniny sa bežne používajú na výrobu odevných aplikácií, napr. okrem iného na výrobu podšívok do odevov, na výrobu vetroviek, športových odevov, lyžiarskych odevov, bielizne a módnych artiklov.

(12)

Príslušný výrobok sa vyrába tkaním z priadze (nepredfarbenej) z nekonečných polyesterových vlákien s následným farbením alebo potlačou, aby sa dosiahol osobitný vzor alebo farba. Odlišuje sa preto od bielených alebo nebielených tkanín z priadze zo syntetických vlákien, pričom ide o výrobky tvarované po tkaní, ale nefarbených, ktoré predstavujú surovinu na výrobu dotyčného výrobku. Odlišuje sa tiež od tkanín z polyesterových vlákien, pri výrobe ktorých sa predfarbená priadza zotká do látky a dezén sa vytvorí výpletom vzoru. Tieto výrobky majú odlišné základné fyzikálne a chemické vlastnosti vzhľadom na rozdiely v použitej surovine (predfarbená priadza) a vzore, ktorý sa nedosahuje potlačou alebo farbením ale výpletom. Tento typ hotových tkanín sa okrem toho bežne používa na výrobu jemných nábytkárskych aplikácii, kým príslušný výrobok sa používa takmer výhradne na výrobu odevov.

(13)

Skúmanie ukázalo, že všetky typy príslušného výrobku v zmysle definície v odôvodnení 11, napriek rozdielom v množstve faktorov ako napr. farba, rozmery priadze a ukončenie, majú rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a používajú sa na rovnaké účely. Na účely súčasného antidampingového konania sa preto všetky typy príslušného výrobku považujú za jeden výrobok. Príslušný výrobok patrí pod číselné znaky KN 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 a ex 5407 69 90.

4.2.   Podobný výrobok

(14)

Medzi príslušným výrobkom a tkaninami vyrábanými a predávanými na domácom trhu v ČĽR alebo v Turecku, ktoré slúži ako tretia krajina na účely stanovenia normálnej hodnoty, pokiaľ ide o určité dovozy z ČĽR, sa nezistili žiadne rozdiely. Oba výrobky majú rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a použitie.

(15)

Podobne sa nezistili žiadne rozdiely medzi príslušným výrobkom a tkaninami vyrábanými výrobným odvetvím Spoločenstva a predávanými na trhu v Spoločenstve. Zistilo sa, že oba výrobky majú taktiež rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti a použitie.

(16)

Tieto výrobky preto predbežne považujeme za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

B.   DAMPING

1.   Prístup trhového hospodárstva (MET)

(17)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia sa pri antidampingovom prešetrovaní týkajúcom sa dovozov s pôvodom v ČĽR v prípade výrobcov, ktorí spĺňajú kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c), normálna hodnota stanovuje v súlade s odsekmi 1 až 6 uvedeného článku.

(18)

Na pripomenutie v krátkosti uvádzame v súhrnnej forme kritériá MET:

1.

obchodné rozhodnutia a náklady sú reakciou na trhové podmienky a realizujú sa bez zásahov štátu;

2.

účtovné záznamy sú predmetom nezávislého auditu v súlade s medzinárodnými účtovnými normami a používajú sa na všetky účely;

3.

neexistujú žiadne významné deformácie prenesené z niekdajšieho systému netrhovej ekonomiky;

4.

konkurzné a majetkové právo poskytuje právnu istotu a stabilitu;

5.

prepočet mien prebieha pri trhovom kurze.

(19)

V súčasnom prešetrovaní sa prihlásilo 49 vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a požiadalo o MET podľa článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Každá žiadosť o MET bola podrobená analýze. Vzhľadom na veľký počet dotknutých spoločností, prešetrovanie na mieste bolo vykonané iba v priestoroch ôsmich spoločností (pozri odôvodnenie 7). Pokiaľ ide o ostatné spoločnosti, všetky predložené informácie boli detailne preskúmané, pričom prípady chýbajúcich alebo nejasných informácií sa riešili prostredníctvom bohatej korešpondencie s príslušnými spoločnosťami. V prípadoch, ak pobočka alebo iná spoločnosť spriaznená so žiadateľom v Čínskej ľudovej republike je výrobcom a/alebo vývozcom príslušného výrobku, aj spriaznená strana bola vyzvaná k vyplneniu žiadosti o MET. MET je možné udeliť iba v prípade, ak všetky spriaznené spoločnosti spĺňajú uvedené kritériá.

(20)

Pokiaľ ide o spoločnosti, v ktorých sa uskutočnilo prešetrovanie na mieste, prešetrovanie odhalilo, že traja z ôsmich čínskych vyvážajúcich výrobcov spĺňali všetky podmienky na udelenie MET (pozri zoznam spoločností v odôvodnení 23). Zvyšných päť žiadostí bolo zamietnutých. Kritériá, ktoré títo piati vyvážajúci výrobcovia nesplnili, sú uvedené v tabuľke.

(21)

Pokiaľ ide o zvyšných 41 spoločností, analýza vykonaná pre každú spoločnosť jednotlivo dospela k záveru, že MET by nemal byť poskytnutý 19 spoločnostiam, pretože zjavne nesplnili kritériá článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. 10 z týchto 19 spoločností dostatočne nespolupracovalo na prešetrovaní, pretože nepredložilo potrebné požadované informácie. Dokonca ani po doručení upozornenia, tieto spoločnosti nedokázali dostatočne preukázať, že buď ony samotné, alebo ich spriaznená/-é spoločnosť/-ti zapojená/-é do výroby/predaja príslušného výrobku, spĺňajú relevantné kritériá MET. Kritériá, ktoré nespĺňalo ostatných 9 z týchto 19 spoločností, sú taktiež uvedené v tabuľke. Zvyšných 22 spoločností úspešne preukázalo, že spĺňajú päť relevantných kritérií MET.

(22)

Nasledujúca tabuľka je zhrnutím zistení v každej spoločnosti, ktorej nebol udelený MET, a každé kritérium tak, ako sú tieto kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia:

Spoločnosť

Kritériá

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 1

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 2

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 3

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 4

Článok 2 ods. 7 písm. c) zarážka 5

1

Nespĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

2

Spĺňa

Nespĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

3

Spĺňa

Nespĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

4

Nespĺňa

Nespĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

5

Nespĺňa

Nespĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

6

Spĺňa

Spĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

7

Spĺňa

Spĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

8

Spĺňa

Spĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

9

Nespĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

10

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

11

Spĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

12

Spĺňa

Spĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

13

Spĺňa

Spĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

14

Nespĺňa

Nespĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Spĺňa

Zdroj: Overené odpovede spolupracujúcich čínskych vývozcov na dotazníky.

(23)

Na tomto základe bol MET udelený týmto vyvážajúcim výrobcom v ČĽR:

1.

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

2.

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

3.

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

4.

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

5.

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

6.

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

7.

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

8.

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

9.

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

10.

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

11.

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

12.

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

13.

Nantong Teijin Co. Ltd.

14.

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

15.

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

16.

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

17.

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

18.

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

19.

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20.

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

21.

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

22.

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

23.

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

24.

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

25.

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

2.   Individuálny prístup (IP)

(24)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) ďalej platí, že pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 7, ak dôjde k stanoveniu cla, je stanovené celoplošné clo, s výnimkou spoločností, ktoré sú schopné preukázať, že spĺňajú všetky kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia na udelenie individuálneho prístupu.

(25)

Vyvážajúci výrobcovia, ktorí požiadali o MET, požiadali aj o individuálny prístup v prípade, ak im nebude udelený MET. Sedem ďalších vyvážajúcich výrobcov požadovalo iba individuálny prístup.

(26)

Po prvé, pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré požiadali o MET, no nebol im udelený, sa zistilo, že 13 spoločností spĺňa všetky požiadavky IP stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Pokiaľ ide o ostatné spoločnosti, desať z nich nespolupracovalo dostatočne s cieľom získať MET, pričom úroveň spolupráce bola taká nízka, že tieto spoločnosti ani len neposkytli dostatok dôkazov, ktoré by oprávňovali ich požiadavku na IP. Jednej spoločnosti nemohlo byť IP udelené, pretože nebola schopná riadne a dostatočne preukázať, že jej vývozné ceny a množstvá ako i predajné podmienky sa stanovujú slobodne. V prípade väčšiny predaja na vývoz skutočne nebolo možné overiť konečného zákazníka alebo platbu za tovar a spoločnosť nebola schopná vyjasniť silné pochybnosti, že za týchto okolností bol do cenotvorby spoločnosti zapojený štát.

(27)

Po druhé, zo siedmich spoločností, ktoré požiadali iba o IP, päť spĺňalo požiadavky stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia. Ostatné dve spoločnosti nedokázali dostatočne preukázať, že ich vývozné ceny a množstvá rovnako ako predajné podmienky sa stanovujú slobodne, bez akéhokoľvek zásahu štátu. Obe spoločnosti skutočne neposkytli potrebné požadované informácie, konkrétne ich stanovy, ktoré boli platné počas celého obdobia, a v prípade jednej z nich sa zistilo, že väčšinu obdobia bola vo vlastníctve štátu.

(28)

Z týchto dôvodov bolo IP udelené týmto 18 spoločnostiam:

1.

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

2.

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

3.

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

4.

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

5.

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

6.

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

7.

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

8.

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

9.

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

10.

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

11.

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (and related company Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.).

12.

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

13.

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

14.

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

15.

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

16.

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

17.

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

18.

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

3.   Výber vzoriek

(29)

Pripomíname, že vzhľadom na veľký počet spoločností, ktorých sa vec týka, sa rozhodlo o využití ustanovení o výbere vzoriek a na tieto účely bola so súhlasom čínskych úradov vybratá vzorka pozostávajúca z ôsmich spoločností s najvyšším objemom vývozu do EÚ.

(30)

V tejto súvislosti následná analýza odhalila, že z pôvodne vybraných ôsmich spoločností bolo možné udeliť MET trom a IP štyrom z príslušných spoločností. Na tomto základe sa teda uplatnili ustanovenia o výbere vzoriek.

4.   Normálna hodnota

4.1.   Stanovenie normálnej hodnoty pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bol udelený MET

(31)

Pokiaľ ide o stanovenie normálnej hodnoty, Komisia najskôr pre každého vyvážajúceho výrobcu, ktorého sa vec týka, určila, či jeho celkový predaj tkanín na domácom trhu je reprezentatívny v porovnaní s jeho celkovým predajom vývozu do Spoločenstva. V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia sa predaj na domácom trhu považuje za reprezentatívny, pokiaľ celkový objem domáceho predaja každého vyvážajúceho výrobcu predstavuje najmenej 5 % jeho celkového objemu vývozu do Spoločenstva.

(32)

V prípade vyvážajúcich výrobcov, ktorých domáci predaj bol celkovo reprezentatívny, Komisia následne definovala typy tkanín, ktoré sa predávali na domácom trhu a boli identické alebo priamo porovnateľné s typmi predávanými na vývoz do Spoločenstva.

(33)

Pre každý z týchto typov sa určilo, či domáci predaj bol dostatočne reprezentatívny na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Domáci predaj konkrétneho typu sa považoval za dostatočne reprezentatívny v prípade, ak celkový objem predaja na domácom trhu daného typu počas obdobia predstavoval 5 % alebo viac celkového objemu predaja porovnateľného typu vyvážaného do Spoločenstva.

(34)

Taktiež sa skúmalo, či v prípade domáceho predaja každého typu príslušného výrobku ide o obchod v rámci bežného obchodného styku, a to prostredníctvom určenia podielu ziskového predaja daného typu nezávislým zákazníkom.

(35)

V prípade, ak objem predaja daného typu tkaniny pri predajnej cene netto rovnej alebo vyššej než výrobné náklady predstavoval viac než 80 % celkového objemu predaja daného typu, a ak vážený priemer ceny daného typu bol rovný alebo vyšší než jeho výrobné náklady, normálna hodnota sa stanovila na základe domácej ceny. Cena sa vypočítala ako vážený priemer cien všetkých predajov daného typu v priebehu obdobia bez ohľadu na to, či tieto predaje boli ziskové alebo nie.

(36)

V prípade, ak objem ziskových predajov daného typu tkaniny predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja daného typu, alebo ak vážený priemer ceny tohto typu bol nižší než jeho výrobné náklady, normálna hodnota sa stanovila na základe skutočnej domácej ceny vypočítanej ako vážený priemer iba ziskových predajov daného typu za predpokladu, že tieto predaje predstavovali 10 % alebo viac celkového objemu predaja tohto typu.

(37)

Nakoniec, v prípade, ak objem ziskových predajov ktoréhokoľvek typu tkaniny predstavoval menej než 10 % celkového objemu predaja daného typu, predajné množstvo tohto konkrétneho typu sa považovalo za nedostatočné na to, aby domáca cena poskytovala primeraný základ pre určenie normálnej hodnoty.

(38)

V prípade, ak domáce ceny konkrétneho typu predávaného vyvážajúcim výrobcom nemohli byť použité, namiesto domácich cien iných vyvážajúcich výrobcov sa preferenčne použila vypočítaná normálna hodnota. Vzhľadom na počet odlišných typov a širokú škálu faktorov (ako napr. typ vlákien, rozmer priadze, miera ukončenia tkaniny), ktoré na ne vplývajú, by použitie domácich cien iných vyvážajúcich výrobcov v tomto prípade znamenalo potrebu množstva prispôsobení, z ktorých väčšina by sa musela zakladať na odhadoch. Preto sa rozhodlo, že výpočet normálnej hodnoty pre každého vyvážajúceho výrobcu je vhodnejšou metódou.

(39)

V dôsledku uvedeného v súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia sa normálna hodnota vypočítala tak, že k výrobným nákladom vyvážaných typov každého vývozcu, v prípade potreby upraveným, sa pripočítala primeraná výška odbytových nákladov, výrobnej a správnej réžie (náklady a réžie) a primerané ziskové rozpätie. Na tieto účely Komisia preskúmala, či vynaložené náklady a réžie a dosiahnutý zisk každého príslušného vyvážajúceho výrobcu na domácom trhu možno považovať za spoľahlivé údaje.

(40)

Skutočne vynaložené náklady a réžie sa považovali za spoľahlivé, ak celkový objem domáceho predaja príslušnej spoločnosti bolo možné považovať za reprezentatívny v porovnaní s objemom vývozu do Spoločenstva. Domáce ziskové rozpätie bolo stanovené na základe domáceho predaja daných typov výrobku, ktoré sa predávali v rámci bežného obchodného styku. Na tieto účely sa použila metodika uvedená v odôvodnení 34. V prípade nesplnenia týchto kritérií sa použil vážený priemer nákladov a réžií a/alebo ziskového rozpätia iných spoločností s reprezentatívnym predajom v bežnom obchodnom styku v príslušnej krajine.

(41)

Dve spoločnosti mali celkove reprezentatívny predaj, zistilo sa však, že len určité typy príslušného výrobku, ktoré vyvážali, boli predmetom predaja na domácom trhu alebo predmetom predaja na domácom trhu v bežnom obchodnom styku. Pokiaľ ide o zvyšné typy tkanín vyvážané touto spoločnosťou, ich normálna hodnota sa vypočítala podľa metodiky vysvetlenej v odôvodnení 38 až 40.

(42)

V prípade jednej spoločnosti sa zistilo, že jej domáci predaj tkanín nie je celkovo reprezentatívny, a normálna hodnota preto musela byť vypočítaná podľa metodiky vysvetlenej v odôvodnení 38 až 40.

(43)

Treba poznamenať, že v prípade dvoch spoločností overovanie odhalilo, že výrobné náklady nahlásené spoločnosťami neobsahovali riadne všetky relevantné nákladové prvky. Vzhľadom na túto skutočnosť sa prístupilo k náležitým úpravám.

4.2.   Stanovenie normálnej hodnoty vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebol udelený MET

a)   Tretia krajina

(44)

Podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia sa normálna hodnota u spoločností, ktorým nemohol byť udelený MET, stanovila na základe cien alebo vypočítanej hodnoty v tretej krajine.

(45)

V oznámení o začatí konania Komisia uviedla svoj zámer použiť na účely určenia normálnej hodnoty pre ČĽR ako primeranú tretiu krajinu Mexiko, pričom vyzvala zainteresované strany, aby sa k tomu vyjadrili.

(46)

Niekoľko vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorým nebol udelený MET, vyjadrilo námietky voči tomuto návrhu. Medzi hlavné námietky patrilo, že Mexiko nemožno považovať za primeranú porovnateľnú krajinu vzhľadom na obmedzený objem výroby a obmedzený počet výrobcov v porovnaní s Čínou. Všetkým vyvážajúcim výrobcom v Mexiku, o ktorých má Komisia vedomosť, sa zaslali dotazníky, avšak Komisia nedostala žiadnu odpoveď. Z tohto dôvodu nebolo možné vybrať Mexiko ako tretiu krajinu.

(47)

Útvary Komisie preto zvážili alternatívne riešenia a zistilo sa, že Turecko možno považovať za primeranú tretiu krajinu. Prešetrenie skutočne odhalilo, že Turecko predstavuje konkurenčný trh pre príslušný výrobok, keďže tu pôsobí množstvo domácich výrobcov rozličnej veľkosti a dovoz z tretích krajín je značný. Zistilo sa, že domáci výrobcovia vyrábajú podobné typy výrobkov ako výrobcovia v ČĽR a používajú podobné výrobné metódy. Z tohto dôvodu Komisia považuje turecký trh za dostatočne reprezentatívny na účely určenia normálnej hodnoty.

(48)

Komisia oslovila všetkých vyvážajúcich výrobcov v Turecku, o ktorých má vedomosť, a jedna spoločnosť pristúpila na spoluprácu. Tento výrobca preto dostal dotazník, pričom údaje predložené v jeho odpovedi sa overili na mieste.

b)   Stanovenie normálnej hodnoty

(49)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota u vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebol udelený MET, určila na základe overených informácií od výrobcu v tretej krajine, t. j. na základe cien, ktoré sa platia na domácom trhu v Turecku za typy výrobkov predávané v bežnom obchodnom styku v súlade s metodikou stanovenou v odôvodnení 35. V prípade potreby boli tieto ceny upravené tak, aby sa zaistilo spravodlivé porovnanie s typmi výrobkov, ktoré do Spoločenstva vyvážajú príslušní čínski výrobcovia.

(50)

V dôsledku uvedeného bola normálna hodnota určená ako vážený priemer domácej predajnej ceny spolupracujúceho výrobcu v Turecku pri predaji nezávislým zákazníkom.

5.   Vývozná cena

(51)

V prípadoch, keď bol príslušný výrobok vyvážaný pre nezávislých zákazníkov v Spoločenstve, sa vývozná cena určila v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, teda na základe vývozných cien skutočne zaplatených alebo splatných.

(52)

Spoločnosti, ktorým bolo udelené IP, vyvážali príslušný výrobok priamo nezávislým zákazníkom v Spoločenstve, a tak sa vývozná cena vypočítala v súlade s metodikou stanovenou v odôvodnení 51.

6.   Porovnanie

(53)

Porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny sa realizovalo na báze ex-works (zo závodu). V snahe zaručiť férové porovnanie normálnej hodnoty a vývoznej ceny v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia pre rozdiely vplývajúce na ceny a ich porovnateľnosť sa schválila primeraná tolerancia vo forme úprav. Náležité úpravy týkajúce sa prepravy a poistenia, úveru, provízií a bankových poplatkov sa schválili vo všetkých prípadoch, keď sa uznali za reálne, presné a podložené overenými dokladmi. Úpravy sa uskutočnili aj v prípadoch, ak sa predaj na vývoz realizoval prostredníctvom spriaznenej spoločnosti so sídlom v inej krajine než v príslušnej krajine alebo v Spoločenstve podľa článku 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia.

(54)

Zistilo sa, že v prípade predaja na vývoz sa vracia menšia miera DPH než v prípade domáceho predaja. Na zohľadnenie tohto rozdielu boli vývozné ceny upravené na základe rozdielu v miere vrátenia DPH medzi vývozným a domácim predajom, t. j. 2 % v roku 2003 a 4 % v roku 2004.

7.   Dampingové rozpätie

7.1.   V prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorým bol udelený MET/IP

a)   MET

(55)

V prípade troch spoločností, ktorým bol udelený MET v nadväznosti na overovanie na mieste a ktoré boli súčasťou vzorky, sa porovnal vážený priemer normálnej hodnoty každého typu príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva s váženým priemerom vývoznej ceny zodpovedajúceho typu príslušného výrobku na základe ustanovení článku 2 ods. 11 základného nariadenia. Keďže tieto tri spoločnosti sú spriaznené, predbežné dampingové rozpätie vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva sa vypočítalo ako vážený priemer dampingových rozpätí troch spolupracujúcich výrobcov v súlade s politikou Spoločenstva uplatňovanou v prípade spriaznených vyvážajúcich výrobcov.

(56)

Zvyšným 22 spoločnostiam, ktorým bol udelený MET, ktoré však neboli súčasťou vzorky, bolo pridelené dampingové rozpätie na úrovni váženého priemeru dampingového rozpätia predbežne stanoveného pre spoločnosti, ktoré boli súčasťou vzorky a bol im udelený MET.

b)   IP

(57)

V prípade štyroch spoločností, ktoré boli súčasťou vzorky a bolo im udelené IP, sa vážený priemer normálnej hodnoty stanovený pre tretiu krajinu porovnal s váženým priemerom vývoznej ceny do Spoločenstva na základe ustanovení článku 2 ods. 11 základného nariadenia. V prípade zvyšných 18 spoločností, ktorým bolo udelené IP, ktoré však neboli súčasťou vzorky, sa predbežné dampingové rozpätie stanovilo na úrovni váženého priemeru dampingového rozpätia predbežne stanoveného pre spoločnosti, ktoré boli súčasťou vzorky a bolo im udelené IP.

(58)

Z uvedeného vyplýva, že predbežné vážené priemery dampingových rozpätí vyjadrené ako percento ceny CIF na hranici Spoločenstva nezaplateného cla, sú:

Spoločnosť

Predbežné dampingové rozpätie

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

81,9 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

70,3 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

7.2.   Ostatní vyvážajúci výrobcovia

(59)

Na účely výpočtu celoplošného dampingového rozpätia uplatniteľného na všetkých ostatných vývozcov v ČĽR Komisia najskôr stanovila mieru spolupráce. Porovnala celkový dovoz príslušného výrobku s pôvodom v ČĽR, vypočítaný na základe údajov Eurostatu, so samotnými odpoveďami vývozcov v ČĽR na dotazníky. Na tomto základe, po uvážení vysokého stupňa fragmentácie, ktorá je príznačná pre štruktúru vyvážajúceho výrobného odvetvia, sa stanovila vysoká miera spolupráce, t. j. 77 % celkového čínskeho vývozu do Spoločenstva.

(60)

Následne sa vypočítalo dampingové rozpätie použitím váženého priemeru vývoznej ceny hlásenej spolupracujúcim vývozcom, ktorému nebol udelený ani MET ani IP, a vývoznej ceny získanej z údajov Eurostatu, a porovnaním výslednej ceny s váženým priemerom normálnej hodnoty stanovenej pre tretiu krajinu a porovnateľné typy výrobku. Použitie údajov Eurostatu ako skutočností dostupných podľa článku 18 základného nariadenia bolo potrebné, keďže nebolo k dispozícii viac informácií o vývozných cenách na stanovenie celoplošného cla.

(61)

Na tomto základe bola predbežne stanovená celoplošná miera dampingu na úrovni 109,3 % CIF ceny na hranici Spoločenstva.

C.   UJMA

1.   Výroba Spoločenstva

(62)

Počas obdobia prešetrovania zhodný výrobok vyrábalo –

sedem výrobcov v Spoločenstve, ktorí podali sťažnosť, a jeden ďalší výrobca, ktorý sťažnosť v plnej miere podporil, s výrobou 97 miliónov bežných metrov, pričom sedem výrobcov v plnej miere spolupracovalo s Komisiou v priebehu prešetrovania a jeden z nich spolupracoval iba čiastočne vzhľadom na skutočnosť, že sa ocitol v konkurznom konaní,

dvanásť iných výrobcov s výrobou približne 59 miliónov bežných metrov, ktorí vyslovene podporovali konanie a poskytli všeobecné informácie týkajúce sa výroby a predaja,

iní výrobcovia v Spoločenstve, ktorí sa nepodieľali na sťažnosti ani nespolupracovali, ale nevyjadrili námietky voči súčasnému konaniu.

(63)

Výroba všetkých uvedených spoločností predstavuje celkovú výrobu tkanín v Spoločenstve, ktorá sa odhaduje na približne 330 miliónov bežných metrov.

2.   Definícia výrobného odvetvia Spoločenstva

(64)

Súčet výroby 7 výrobcov v Spoločenstve, ktorí v plnej miere spolupracovali v priebehu skúmania, predstavoval v období skúmania 97 miliónov bežných metrov, teda približne 30 % odhadovanej celkovej výroby tkanín v Spoločenstve. Preto sa 7 výrobcov v Spoločenstve, ktorí plne spolupracovali, predbežne považuje za výrobné odvetvie Spoločenstva v zmysle článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 4 základného nariadenia.

3.   Spotreba v Spoločenstve

(65)

Spotreba tkanín v Spoločenstve bola stanovená na základe:

celkového dovozu tkanín do Spoločenstva podľa údajov Eurostatu a údajov predložených vyvážajúcimi výrobcami,

celkového overeného predaja výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva, podľa overených odpovedí siedmich spolupracujúcich výrobcov Spoločenstva na dotazníky,

údajov o predaji iných 12 výrobcov v Spoločenstve, ktorí poskytli všeobecné informácie a

údajov o predaji všetkých ostatných výrobcov Spoločenstva, odhadnutých na základe údajov o výrobe.

(66)

Spotreba tkanín v Spoločenstve bola v príslušnom období pomerne stabilná. Svoj vrchol dosiahla v roku 2001 na úrovni 754 miliónov bežných metrov, v priebehu obdobia prešetrovania dosiahla spotreba tkanín v Spoločenstve 732,34 milióna bežných metrov, čo je úroveň o 0,92 % nižšia než úroveň spotreby na začiatku sledovaného obdobia. Mierny pokles spotreby tkanín bol spôsobený rastúcim dovozom hotových odevov, keďže výroba odevov sa čoraz viac presúvala mimo Spoločenstva. Tento vývoj viedol k stabilizácii úrovne výroby odevov v Spoločenstve napriek rastúcej spotrebe hotových odevov.

 

2000

2001

2002

2003

Obdobie prešetrovania

Spotreba v EÚ

739 169 985

754 214 336

747 754 113

735 991 749

732 342 190

2000 = 100

100

102

101

100

99

4.   Dovoz do Spoločenstva z príslušnej krajiny

4.1.   Objem a trhový podiel príslušných dovozov

(67)

Vývoj dovozu z ČĽR, pokiaľ ide o objem a podiel na trhu, bol takýto:

 

2000

2001

2002

2003

Obdobie prešetrovania

ČĽR

134 554 007

185 488 587

221 465 186

268 129 534

287 748 753

2000 = 100

100

138

165

199

214

Trhový podiel (%)

18,2

24,6

29,6

36,4

39,3

(68)

V priebehu sledovaného obdobia sa dovoz z ČĽR sústavne zvyšoval zo 134 miliónov bežných metrov v roku 2000 na 287 miliónov bežných metrov v období, teda o 114 %. Trhový podiel dovozu z ČĽR na spotrebe v Spoločenstve sa zvýšil z 18,2 % v roku 2000 na 36,4 % v roku 2002, pričom počas obdobia prešetrovania dosiahol 39,3 %.

4.2.   Dovozné ceny a predaj pod cenu

(69)

Priemerné dovozné CIF ceny z ČĽR sa v období medzi rokom 2000 a 2001 mierne zvýšili a v roku 2002 klesli o 8 percentuálnych bodov. Pokles sa zrýchlil v roku 2003 (12 percentuálnych bodov) a pokračoval v období skúmania. Počas celého obdobia došlo k poklesu o 23 percentuálnych bodov.

(70)

Na účely analýzy predaja pod cenu sa ceny tkanín predávaných výrobným odvetvím Spoločenstva porovnali s cenami dovozu z ČĽR do Spoločenstva počas obdobia na základe váženého priemeru cien jednotlivých typov výrobku. Toto porovnanie sa realizovalo po odpočítaní všetkých zliav. Ceny výrobného odvetvia Spoločenstva sa upravili na ceny ex-works (zo závodu) a ceny dovozov boli CIF ceny na hranici Spoločenstva plus clá s úpravou miery obchodných a manipulačných nákladov na základe informácií zozbieraných v priebehu prešetrovania od spolupracujúcich nezávislých dovozcov.

(71)

Porovnanie ukázalo, že v priebehu obdobia sa tkaniny s pôvodom v ČĽR v Spoločenstve predávali za ceny, ktoré boli nižšie než ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, a to, vyjadrené ako percento cien Spoločenstva, o 8,8 % až o 51,1 %. Okrem toho tu vznikla cenová depresia, keďže ceny, ktoré dosahovalo výrobné odvetvie Spoločenstva, nepokrývali jeho výrobné náklady.

5.   Situácia výrobného odvetvia Spoločenstva

(72)

V súlade s článkom 3 ods. 5 základného nariadenia skúmanie vplyvu dampingových dovozov na výrobné odvetvie Spoločenstva pozostávalo z hodnotenia všetkých ekonomických faktorov a indexov, ktoré vplývali na stav odvetvia od roku 2000 (základný rok) do obdobia prešetrovania.

(73)

Uvedené údaje výrobného odvetvia Spoločenstva predstavujú súhrnné informácie siedmich spolupracujúcich výrobcov Spoločenstva.

5.1.   Výroba, výrobná kapacita a využitie kapacity

(74)

Výrobná kapacita sa stanovila na základe teoretickej maximálnej hodinovej produkcie nainštalovaných strojov vynásobenej teoretickým počtom pracovných hodín, pri zohľadnení opráv a údržby a iných podobných prerušení výroby.

 

2000

2001

2002

2003

Obdobie prešetrovania

Výroba (bežné metre)

121 863 189

116 251 098

106 323 467

97 293 397

96 478 634

Index (2000 = 100)

100

95

87

80

79

Výrobná kapacita

189 100 207

192 687 309

178 904 418

172 766 620

171 653 883

Index (2000 = 100)

100

102

95

91

91

Využitie kapacity

64 %

60 %

59 %

56 %

56 %

Index (2000 = 100)

100

94

92

88

88

(75)

Ako dokazuje tabuľka, výroba sa v príslušnom období znížila o 21 %, a to napriek celkom stabilnej spotrebe v Spoločenstve (celkový pokles spotreby o 1 %). V rovnakom období sa znížila výrobná kapacita o 9 %. Napriek zníženiu výrobnej kapacity využitie kapacity vykazuje v príslušnom období ešte silnejší klesajúci trend, keďže miera využitia kapacity v období dosahovala 56 %, úroveň o osem percentuálnych bodov nižšiu než úroveň na začiatku obdobia.

5.2.   Zásoby

(76)

Uvedené množstvá predstavujú objem zásob na konci jednotlivých období:

 

2000

2001

2002

2003

Obdobie prešetrovania

Zásoby (bežné metre)

16 580 068

15 649 118

16 398 108

14 491 370

15 283 152

ako % z výroby

13,6

13,5

15,4

14,9

15,8

(77)

Úroveň zásob v absolútnych číslach vykazovala určitú fluktuáciu, ale v období medzi rokom 2000 a obdobím prešetrovania celkovo klesla. Avšak vo vyjadrení ako % z výroby sa zásoby v skutočnosti zvýšili z 13,6 % v roku 2000 na 14,9 % v roku 2003 a 15,8 % v období prešetrovania. Tento vývoj odráža rastúcu úroveň zásob výrobného odvetvia Spoločenstva v pomere k úrovni ich výroby.

5.3.   Objem predaja, trhový podiel a ceny v ES

(78)

Uvedené ukazovatele predstavujú predaj výrobného odvetvia Spoločenstva nezávislým zákazníkom v Spoločenstve.

 

2000

2001

2002

2003

Obdobie prešetrovania

Objem predaja (bežné metre)

90 860 385

79 328 799

76 225 554

73 913 243

71 771 114

Index (2000 = 100)

100

87

84

81

79

Trhový podiel

12,3 %

10,5 %

10,2 %

10,0 %

9,8 %

Index (2000 = 100)

100

85

83

81

80

Priemerná jednotková cena (EUR/bežný meter)

1,29

1,38

1,36

1,40

1,38

Index (2000 = 100)

100

107

105

109

107

(79)

Objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva neustále klesal. V príslušnom období klesol o 21 %. Pokles objemu predaja treba vidieť vo svetle rastúcich dovozov z Číny v rovnakom období, ktoré sa zvýšili o 114 %.

(80)

V období medzi rokmi 2000 a 2001 trhové podiely výrobného odvetvia Spoločenstva klesli z 12,3 % na 10,5 %, a to napriek zvýšeniu spotreby Spoločenstve o 2 %. Trhový podiel výrobného odvetvia Spoločenstva naďalej klesal v období medzi rokom 2001 a obdobím prešetrovania, keď sa znížil na 9,8 %.

(81)

Priemerná predajná cena výrobného odvetvia Spoločenstva sa zvýšila v období medzi rokmi 2000 a 2001 o 7 % a odvtedy si zachováva pomerne stabilnú úroveň s fluktuáciou medzi 1,36 EUR a 1,40 EUR. Zvýšenie ceny medzi rokmi 2000 a 2001 bolo dôsledkom zmeny v spektre výrobkov, keďže výrobné odvetvie Spoločenstva sa čoraz väčšmi zameriavalo na vyššiu špecifikáciu, technologicky pokrokovejšie výrobky, ktoré majú nielen vyššie náklady, ale i vyššiu mieru pridanej hodnoty. Nárast bol však menší, než sa očakávalo vzhľadom na zvýšenie kvality a špecifikácie a výsledné zvýšenie nákladov. Výrobné odvetvie Spoločenstva naďalej zdokonaľovalo a zvyšovalo úroveň svojho spektra výrobkov smerom k pokrokovejším výrobkom s vyššou pridanou hodnotou, ktoré prinášajú cenovú prémiu. Výrobné odvetvie Spoločenstva si však napriek vyššej kvalite a špecifikácii predávaných tovarov nemohlo dovoliť účtovať vyššie ceny. V priebehu obdobia prešetrovania sa ceny znížili na úroveň z roku 2001.

5.4.   Rast

(82)

V priebehu celého obdobia bol rast pokiaľ ide o výrobu, objem predaja a trhový podiel, záporný. Tento vývoj sa odrazil v záporných finančných výsledkoch.

5.5.   Ziskovosť, návratnosť investícií a cash flow

(83)

Pojem zisk predstavuje zisk pred zdanením, ktorý v prípade „ziskovosti z predaja v ES“ predstavuje zisk vytvorený predajom tkanín na trhu Spoločenstva, ale v prípade „návratnosti investícií“ a „cash flow“ predstavuje zisk vytvorený na úrovni spoločnosti pre najužšiu skupinu výrobkov, ktorá pozostáva zo zhodného výrobku, pre ktorú bolo možné poskytnúť potrebné informácie podľa článku 3 ods. 8 základného nariadenia.

(84)

Návratnosť investícií možno vypočítať na základe návratnosti netto aktív, keďže návratnosť netto aktív sa považuje za relevantnejšiu na účely analýzy trendu.

 

2000

2001

2002

2003

Obdobie prešetrovania

Ziskovosť z predaja v ES

1,2 %

1,1 %

– 2,7 %

– 4,0 %

– 3,9 %

Návratnosť investícií

– 5,6 %

– 9,2 %

– 10,7 %

– 25,7 %

– 24,2 %

Cash flow

13 701 583

13 442 402

12 186 295

12 438 496

12 922 951

(85)

Ako sa uvádza vyššie, priemerná jednotková cena výrobného odvetvia Spoločenstva sa v priebehu sledovaného obdobia celkovo zvýšila o 7 % v dôsledku zmeny spektra výrobkov. Ziskovosť predaja v ES sa však znížila z 1,2 % v roku 2000 na – 4 % v roku 2003 a – 3,9 % v období prešetrovania. Tento stav odráža skutočnosť, že výrobné odvetvie Spoločenstva napriek krokom, ktoré podniklo smerom od základných výrobkov k technicky náročnejším výrobkom s cieľom udržať ziskovosť, sa v skutočnosti stalo stratovým.

(86)

Návratnosť investícií vykazuje rovnaký celkový trend ako ziskovosť. V priebehu sledovaného obdobia sa znížila z – 5,6 % na – 24,2 %. Treba pripomenúť, že táto miera sa vzťahuje na celkovú činnosť týchto spoločností, keďže nebolo možné rozdeľovať investície do príslušného výrobku.

(87)

Cash flow sa medzi rokmi 2000 a 2002 znížil o 11 % a medzi rokom 2002 a obdobím šetrenia sa zvýšil o 6 %. V sledovanom období cash flow klesol o 6 %.

5.6.   Investície a schopnosť zvyšovať kapitál

(88)

Úroveň investícií sa v roku 2001 zvýšila o 76 %, ale v roku 2002 klesla o 63 %, pričom v roku 2003 a v období prešetrovania sa vrátila na svoju predchádzajúcu úroveň (približne 7,1 milióna eur). Veľký nárast v roku 2001 a pokles v roku 2002 bol skôr zapríčinený dátumom, kedy boli tieto investície zaznamenané, než zmenou v investičnej stratégii v týchto rokoch.

(89)

Napriek ťažkostiam, ktorým výrobné odvetvie Spoločenstva čelilo, naďalej pokračovalo v nových investíciách. Tieto však neboli zamerané na zvýšenie kapacity, ale skôr na zaručenie modernosti strojového vybavenia, aby bolo možné na jednej strane stále vyrábať výrobky vysokej kvality a na druhej strane znížiť náklady prostredníctvom efektívnejšieho využívania energie, vody a iných zdrojov s vyššou mierou automatizácie.

(90)

Medzi rozhodnutím investovať do projektov väčšieho rozsahu a momentom realizácie investície a jej pripravenosti na použitie je časová medzera približne dvoch rokov. Táto skutočnosť čiastočne vysvetľuje, prečo úroveň investícií bola napriek zhoršeniu finančných výsledkov počas sledovaného obdobia zachovaná.

(91)

Veľkú časť výrobného odvetvia Spoločenstva tvoria malé a stredné podniky. Z tohto dôvodu bola schopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva zvýšiť kapitál v príslušnom období do istej miery obmedzená, najmä v jeho neskoršom štádiu, keď ziskovosť bola záporná.

5.7.   Zamestnanosť, produktivita a mzdy

(92)

Tabuľka dokazuje, že výroba výrobného odvetvia Spoločenstva sa v príslušnom období znížila o 21 %. V dôsledku tohto zníženia a tiež v dôsledku investícií do automatizovaných systémov bolo výrobné odvetvie Spoločenstva nútené znížiť počet pracovných síl. Počet zamestnancov postupne klesal z 928 v roku 2000 na 790 v období prešetrovania, t. j. klesol o 15 %. Zároveň následkom zníženia počtu zamestnancov klesli náklady na zamestnancov z 35,3 milióna eur v roku 2000 na 32,2 milióna eur v období prešetrovania, t. j. o 9 %.

(93)

Napriek tomuto zníženiu počtu pracovnej sily a rastúcej automatizácii samotná produktivita klesla, keďže výrobné odvetvie Spoločenstva bolo v dôsledku klesajúceho objemu predaja nútené znížiť výrobu. V dôsledku tohto vývoja prínos investícií do nových strojov nebol do určitej miery realizovaný.

5.8.   Rozsah skutočného dampingového rozpätia

(94)

Pri danom objeme a cene dampingových dovozov nie je možné považovať vplyv skutočného dampingového rozpätia za zanedbateľný.

5.9.   Zotavenie sa z dampingu v minulosti

(95)

Výrobné odvetvie Spoločenstva nebolo v takej situácii, ktorá by vyžadovala zotavenie sa z účinkov dampingovej ujmy v minulosti.

6.   Záver o ujme

(96)

Prakticky všetky ekonomické ukazovatele dokazovali v sledovanom období celkovo negatívny trend. Objem výroby klesol o 21 %, výrobná kapacita o 9 % a využitie kapacity o 12,5 %. Kým v absolútnom vyjadrení sa zásoby znížili, vo vyjadrení ako percento výroby vzrástli. Objem predaja v ES klesol o 20 % a trhový podiel o 21 %. Ceny síce celkovo vzrástli o 7 %, tento nárast však nestačil na odzrkadlenie zmeny v spektre výrobkov a z nej vyplývajúcich nákladov, keďže výrobné odvetvie Spoločenstva čoraz väčšmi prechádzalo k technicky náročnejším výrobkom. Zložitá situácia, v ktorej sa výrobné odvetvie Spoločenstva ocitlo, sa odrazila v poklese ziskovosti z 1,2 % v roku 2000 na straty vo výške – 3,9 % v období prešetrovania. Návratnosť aktív sa postupne stala zápornou a znížil sa i cash flow. Zamestnanosť a mzdy klesali v dôsledku znižovania pracovnej sily s cieľom znížiť náklady vzhľadom na klesajúcu výrobu, predaj a ziskovosť. Zároveň poklesla produktivita, keďže zníženie výroby zabraňovalo dosiahnutiu prínosov zo zníženia počtu zamestnancov a z pokračujúcich investícií do moderných prevádzok a strojového vybavenia.

(97)

Výrobnému odvetviu Spoločenstva sa síce stále darilo udržať dobrú úroveň investícií, jeho schopnosť získať kapitál však bola jednoznačne postihnutá rastúcimi stratami a výrobné odvetvie nemôže počítať so schopnosťou pokračovať v investovaní na tejto úrovni, pokiaľ sa jeho finančná pozícia nezlepší.

(98)

Na základe uvedených skutočností Komisia predbežne dospela k záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo podstatnú ujmu v zmysle článku 3 základného nariadenia.

D.   PRÍČINY

1.   Predbežné poznámky

(99)

V súlade s článkom 3 ods. 6 základného nariadenia sa skúmalo, či podstatnú ujmu, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, zapríčinili dampingové dovozy z príslušnej krajiny. V súlade s článkom 3 ods. 7 základného nariadenia Komisia tiež preskúmala iné známe faktory, ktoré mohli výrobnému odvetviu Spoločenstva spôsobiť ujmu, aby sa zaistilo, že akákoľvek ujma zapríčinená týmito faktormi nebude nesprávne pripisovaná dampingovým dovozom.

2.   Účinok dampingových dovozov

(100)

Objem tkanín s pôvodom v ČĽR sa v sledovanom období výrazne zvýšil. Ako sa uvádza v tabuľke v odôvodnení 69, dovozy z ČĽR sa zvýšili z približne 135 miliónov bežných metrov v roku 2000 na 288 miliónov bežných metrov v období prešetrovania, t. j. o 114 %. V dôsledku toho sa trhový podiel dovozov tkanín z ČĽR viac než zdvojnásobil, t. j. vzrástol z 18,2 % na 39,3 %.

(101)

Ako sa uvádza v odôvodnení 71, cena dovozov s pôvodom v ČĽR je výrazne nižšia než priemerná predajná cena výrobného odvetvia Spoločenstva, pričom toto rozpätie siaha od 8,8 % do 51,1 %. Cenový tlak príslušných dovozov bránil výrobnému odvetviu Spoločenstva zvýšiť svoje ceny tak, aby odrážali vyššiu pridanú hodnotu vyplývajúcu zo špecifikácií spektra výrobkov predávaného výrobným odvetvím Spoločenstva.

(102)

Podstatný nárast objemu dovozov s pôvodom v ČĽR a ich rastúci trhový podiel medzi rokom 2000 a obdobím prešetrovania, pri cenách značne nižších než ceny výrobného odvetvia Spoločenstva nastal v čase, keď výrobné odvetvie Spoločenstva zaznamenalo zhoršenie situácie, odzrkadlené v trende takmer všetkých ukazovateľov ujmy. Výrobné odvetvie Spoločenstva bolo v snahe zachovať si svoj trhový podiel a tým aj výrobu nútené prispôsobiť ceny. Ceny však boli príliš nízke na pokrytie variabilných nákladov, vzhľadom na čo sa výrobné odvetvie Spoločenstva muselo vzdať svojho trhového podielu, aby zabránilo vzniknutiu vyšších strát.

(103)

Preto sa predbežne dospelo k záveru, že tlak vyvolaný príslušnými dovozmi, ktorých objem a trhový podiel sa od roku 2000 značne zvýšil a ktoré sa realizovali za nízke dampingové ceny, zohral určujúcu úlohu v cenovej depresii a stlačení a strate trhového podielu a, v dôsledku uvedeného, v zhoršení finančnej situácie výrobného odvetvia Spoločenstva.

3.   Účinky ostatných faktorov

3.1.   Dovozy s pôvodom v iných tretích krajinách

(104)

Dovozy z tretích krajín, ktorých sa toto prešetrovanie netýka, vykazovali v sledovanom období nasledujúci vývoj:

 

2000

2001

2002

2003

Obdobie prešetrovania

Všetky ostatné krajiny

263 755 593

268 396 949

270 063 373

233 948 972

227 822 323

2000 = 100

100

102

102

89

86

Trhový podiel

35,7 %

38,4 %

36,1 %

31,8 %

31,1 %

(105)

Po náraste objemu v rokoch 2001 a 2002 sa celkové dovozy zo všetkých ostatných krajín v sledovanom období celkovo znížili o 14 %. Podobne napriek tomu, že trhový podiel všetkých ostatných krajín najskôr vzrástol na 38,4 % v roku 2001, odvtedy klesol na 31,1 %. Dovozy zo všetkých ostatných krajín teda stratili na objeme i na trhovom podiele, kým v rovnakom čase objem dovozu a trhový podiel ČĽR vzrástol. Ceny dovozov zo všetkých ostatných krajín boli stále vyššie než ceny dovozu z ČĽR.

(106)

Uvedené dôvody viedli k záveru, že dovozy tkanín s pôvodom v iných krajinách než ČĽR neprispeli k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

3.2.   Zmeny vo vzorci spotreby

(107)

Ako sa uvádza v odôvodnení 66, spotreba tkanín v Spoločenstve sa v priebehu sledovaného obdobia znížila o menej než 1 %. Keby výrobné odvetvie Spoločenstva bolo schopné udržať si svoj trhový podiel, jeho strata na objeme predaja v ES by v dôsledku zníženia spotreby predstavovala iba 900 000 bežných metrov. Skutočný pokles objemu predaja v ES však dosiahol 19 000 000 bežných metrov, teda hodnotu 21-krát vyššiu. Z tohto dôvodu sa vzorec spotreby predbežne nepovažuje za podstatnú príčinu akejkoľvek ujmy, ktorú výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo.

3.3.   Výkonnosť ostatných výrobcov Spoločenstva

(108)

Napriek tomu, že o výkone iných výrobcov Spoločenstva sú k dispozícii iba obmedzené informácie, vo svetle skutočnosti, že dvanásti výrobcovia podporili sťažnosť, a berúc do úvahy všeobecné trhové informácie o tomto odvetví, možno rozumne predpokladať, že títo výrobcovia tiež utrpeli podstatnú ujmu v dôsledku dampingových dovozov. Keďže chýba akýkoľvek náznak, že by ich situácia bola iná než situácia výrobného odvetvia Spoločenstva, ostatných výrobcov Spoločenstva nemožno považovať za príčinu ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

3.4.   Závery

(109)

V priebehu sledovaného obdobia sa výrazne zvýšil objem i trhový podiel dovozov z ČĽR, ktorých ceny boli výrazne nižšie než ceny výrobného odvetvia Spoločenstva, pričom časová zhoda so zhoršením situácie výrobného odvetvia Spoločenstva je zjavná.

(110)

Neboli predložené, ani zistené žiadne iné faktory, ktoré by boli mohli výrazným spôsobom ovplyvniť situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva.

(111)

Na základe uvedenej analýzy, prostredníctvom ktorej sa riadne rozlíšili a oddelili účinky všetkých známych faktorov vplývajúce na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva od poškodzujúcich účinkov dampingových dovozov, sa predbežne dospelo k záveru, že dovozy z ČĽR spôsobili Spoločenstvu podstatnú ujmu v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia.

E.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1.   Všeobecné úvahy

(112)

Bolo preskúmané, či napriek zisteniam o poškodzujúcom dampingu, neexistujú závažné dôvody, ktoré by mohli viesť k záveru, že prijatie antidampingových opatrení v tomto konkrétnom prípade by odporovalo záujmu Spoločenstva. S týmto cieľom a v súlade s článkom 21 ods. 1 základného nariadenia sa určenie záujmu Spoločenstva zakladalo na hodnotení rozličných zúčastnených záujmov, t. j. záujmu výrobného odvetvia Spoločenstva, iných výrobcov v Spoločenstve, dovozcov/obchodníkov ako i používateľov a dodávateľov surovín v súvislosti so sledovaným výrobkom.

(113)

Komisia zaslala dovozcom/obchodníkom, dodávateľom surovín, priemyselným používateľom ako i rozličným združeniam používateľov dotazníky. Iba jeden dodávateľ a jeden dovozca/používateľ poskytli vecné odpovede.

2.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva a ostatných výrobcov Spoločenstva

(114)

Pripomíname, že v plnej miere spolupracujúce výrobné odvetvie Spoločenstva pozostáva zo 7 výrobcov, ktorí priamo zamestnávajú približne 1 800 zamestnancov, z ktorých 790 pracovalo počas obdobia prešetrovania vo výrobe a predaji tkanín. Ich výroba sa odhaduje na približne 30 % celkovej produkcie v Spoločenstve.

(115)

Očakáva sa, že prijatie opatrení povedie k obnoveniu spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu a zabráni ďalšej ujme výrobného odvetvia Spoločenstva. Výrobné odvetvie Spoločenstva by potom malo byť schopné zvýšiť objem predaja i trhový podiel a znova sa stať ziskovým. To by malo viesť k všeobecnému zlepšeniu finančnej situácie výrobného odvetvia Spoločenstva.

(116)

Na druhej strane sa predpokladá, že v prípade neprijatia antidampingových opatrení na dovozy tkanín z ČĽR sa situácia zhorší, čo povedie k zvýšeniu finančných strát. V prípade chýbajúcich opatrení na odstránenie poškodzujúceho dampingu by bola ohrozená potrebná variabilita výrobného odvetvia, pričom jeden zo sťažovateľov sa už dokonca skutočne dostal do konkurzu.

(117)

Pokiaľ ide o ostatných výrobcov Spoločenstva, časť z nich vyjadrila podporu sťažnosti, pričom nikto voči nej nevzniesol námietky. Preto predbežne môžeme rozumne dospieť k záveru, že antidampingové opatrenia by neodporovali ich záujmu.

(118)

Vzhľadom na uvedené je možné dospieť k záveru, že prijatie antidampingových opatrení by výrobnému odvetviu Spoločenstva umožnilo prekonať dosah poškodzujúceho dampingu a bolo by v záujme výrobného odvetvia Spoločenstva.

3.   Záujem nezávislých dovozcov

(119)

Komisii sa prihlásil iba jeden dovozca. Tento dovozca uviedol, že tkaniny z ČĽR nakupuje vzhľadom na ich odlišnú konštrukciu a nižšie ceny, nevyjadril sa však k možnému prijatiu opatrení. Tento dovozca, ktorý predstavuje zanedbateľný podiel na dovozoch z Číny, však nepredložil odôvodnenú odpoveď na dotazník. Komisii sa neprihlásili žiadni obchodníci.

(120)

Vzhľadom na to nebolo možné, pokiaľ ide o dovozcov a obchodníkov, riadne zhodnotiť možné účinky prijatia či neprijatia opatrení. Treba tiež pripomenúť, že zámerom antidampingových opatrení nie je zabrániť dovozom, ale zaistiť, aby sa tieto nerealizovali za poškodzujúce dampingové ceny. Dovozy za férové ceny budú naďalej môcť vstupovať na trh Spoločenstva a keďže dovozy z tretích krajín budú tiež pokračovať, tradičné podnikanie dovozcov pravdepodobne nebude v podstatnej miere postihnuté ani v prípade prijatia antidampingových opatrení proti dampingovým dovozom. Tento záver podporuje i skutočnosť, že Komisia nedostala pripomienky od nezávislých dovozcov.

(121)

Predbežne sa teda dospelo k záveru, že prijatie opatrení by nemalo žiaden významný dosah na dovozcov.

4.   Záujem dodávateľov surovín

(122)

Pripomíname, že niektorí výrobcovia Spoločenstva dostávajú suroviny od koncernov (integrovaní výrobcovia). Ostatní sa spoliehajú na dodávateľov nezávislých od výrobcov Spoločenstva.

(123)

Sťažnosť podanú výrobným odvetvím Spoločenstva podporil výbor International Rayon and Synthetic Fibres Committee, reprezentatívne združenie výrobcov vlákien, vrátane priadze z polyesterových vlákien, teda suroviny na výrobu tkanín. Výbor zdôraznil, že predaj priadze výrobcom tkanín v Spoločenstve predstavuje 25 % celkovej produkcie jeho členov a má teda pre jeho členov veľký význam.

(124)

Okrem toho sa Komisii prihlásil jeden individuálny dodávateľ surovín pre výrobné odvetvie Spoločenstva. Vyjadril sa, že v prípade, ak by dampingové dovozy z ČĽR mohli pokračovať, schopnosť investovať by bola negatívne ovplyvnená.

(125)

Vzhľadom na to sa predbežne dospelo k záveru, že prijatie opatrení na dovozy tkanín z ČĽR by neodporovalo záujmu dodávateľov surovín.

5.   Záujem používateľov

(126)

Tkaniny sa používajú predovšetkým v odevnom priemysle. V závislosti od presných špecifikácií sa používajú na výrobu podšívok do odevov, na výrobu nočných košieľ a pyžám a spodnej bielizne, ako i na výrobu športových, pracovných a vonkajších odevov. Do istej miery sa používajú aj vo výrobe takých položiek, ako napr. detské sedačky do automobilov, športové kočiare atď.

(127)

Komisia dostala pripomienky od deviatich používateľov tkanín. Iba jeden z nich v súčasnosti dováža časť tkanín z ČĽR. Tento používateľ namietal, že ceny, ktoré si účtuje výrobné odvetvie Spoločenstva, sú vyššie a nemali by sa prijať opatrenia, pretože by to viedlo k zvýšeniu jeho nákladov a zníženiu konkurencieschopnosti jeho výrobkov, predovšetkým v porovnaní s odevmi dovážanými z ČĽR. Tento používateľ ďalej namietal, že keďže v súčasnosti odoberá tkaniny tak zo Spoločenstva, ako i z ČĽR, zvýšenie jeho nákladov by nielen viedlo k strate konkurencieschopnosti na jeho strane ale malo by i negatívny vplyv na výrobné odvetvie Spoločenstva, od ktorého tiež nakupuje. Ostatní používatelia poznamenali, že prijatie ciel by pravdepodobne viedlo k zvýšeniu ich nákladov na dovážaný výrobok, ale pravdepodobne by takýmto nárastom neboli priamo negatívne ovplyvnení.

(128)

Vzhľadom na prednesené pripomienky sa predpokladá, že akékoľvek zvýšenie nákladov používateľov by zrejme nebolo významné. Okrem toho treba pripomenúť, že dovozy z ČĽR budú i naďalej môcť vstupovať na trh Spoločenstva, avšak za spravodlivé ceny, a pod podmienkou, že stále budú k dispozícii iné nedampingové zdroje. Vzhľadom na to sa predbežne dospelo k záveru, že predbežné opatrenia voči ČĽR nebudú mať významný negatívny vplyv na záujem používateľov.

6.   Záver o záujme Spoločenstva

(129)

Prijatie opatrení je v záujme výrobného odvetvia Spoločenstva, ostatných výrobcov Spoločenstva a dodávateľov výrobného odvetvia Spoločenstva. Umožní výrobnému odvetviu Spoločenstva zvýšiť výrobu, predaj, trhový podiel a znovu dosiahnuť ziskovosť. V prípade neprijatia opatrení sa očakáva, že by výrobné odvetvie Spoločenstva postihli významné straty v dôsledku ďalšieho poklesu predaja a pokračujúcej cenovej depresie na trhu Spoločenstva, čo by viedlo k ďalším stratám trhového podielu v porovnaní s rastom dovozov s pôvodom v ČĽR a k ďalšiemu zhoršovaniu predajných cien výrobného odvetvia Spoločenstva v snahe spomaliť pokles trhového podielu. Tieto negatívne účinky na výrobné odvetvie Spoločenstva by sa následne negatívne odrazili na dodávateľoch výrobného odvetvia Spoločenstva, ktorých by klesajúci dopyt nútil znížiť výrobu.

(130)

Napriek tomu, že sa očakáva, že opatrenia zvýšia cenu dovozov, dovozcovia nevyjadrili obavy pokiaľ ide o možné opatrenia, a preto sa predpokladá, že prijatie opatrení by na nich nemalo významný negatívny účinok. Pokiaľ ide o používateľov, zistilo sa, že prijatie opatrení by nemalo významný účinok na ich ziskové rozpätie alebo v dôsledku toho na ich činnosť, vzhľadom na alternatívne zdroje dodávok a skutočnosť, že veľká väčšina používateľov nereagovala.

(131)

Po zvážení záujmov jednotlivých zainteresovaných strán Komisia predbežne dospela k záveru, že neexistujú žiadne závažné dôvody, pre ktoré by antidampingové opatrenia na dovozy tkanín s pôvodom v ČĽR nemali byť prijaté.

F.   NÁVRH PREDBEŽNÝCH ANTIDAMPINGOVÝCH OPATRENÍ

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(132)

Vzhľadom na prijaté predbežné závery pokiaľ ide o damping, ujmu, príčiny a záujem Spoločenstva, by mali byť prijaté predbežné opatrenia, aby sa predišlo ďalšej ujme výrobného odvetvia Spoločenstva spôsobenej dampingovými dovozmi.

(133)

S cieľom stanoviť úrovne predbežných opatrení boli zohľadnené ako zistené dampingové rozpätie, tak i výška cla potrebná na odstránenie ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva.

(134)

Predbežné opatrenia by mali byť prijaté na takej úrovni, ktorá bude dostačujúca na odstránenie ujmy zapríčinenej týmito dovozmi, avšak neprekročí zistené dampingové rozpätie. Pri výpočte výšky cla potrebnej na odstránenie účinkov poškodzujúceho dampingu sa vychádzalo z toho, že tieto opatrenia by mali výrobnému odvetviu Spoločenstva umožniť pokryť jeho výrobné náklady a celkovo dosiahnuť zisk pred zdanením, ktorý by reálne mohol dosiahnuť priemysel tohto typu v odvetví za bežných podmienok hospodárskej súťaže, t. j. nebyť dampingových dovozov, z predaja zhodného výrobku v Spoločenstve. Rozpätie zisku pred zdanením použité pri výpočte predstavuje 8 % obratu (t. j. 5,7 milióna eur) a zodpovedá zisku, ktorý výrobné odvetvie Spoločenstva dosahovalo v rokoch 1998 a 1999, teda predtým, než čínske vývozy začali byť problémom. Na tomto základe sa vypočítala cena podobného výrobku nespôsobujúca ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva, a to pripočítaním uvedeného ziskového rozpätia vo výške 8 % k výrobným nákladom.

(135)

Potrebné zvýšenie ceny sa určilo na základe porovnania váženého priemeru dovoznej ceny tak, ako sa tento vypočítal na účely výpočtu predaja pod cenu, a priemernej ceny nespôsobujúcej ujmu. Rozdiel, ktorý vznikol pri tomto porovnaní, sa vyjadril ako percento priemernej dovoznej cif hodnoty.

2.   Predbežné opatrenia

(136)

Na základe uvedeného sa dospelo k záveru, že by sa malo zaviesť predbežné antidampingové clo na úrovni najnižšieho zisteného dampingového rozpätia a rozpätí ujmy v súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia.

(137)

Sadzby antidampingového cla pre jednotlivé spoločnosti špecifikované v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení súčasného prešetrovania. Odzrkadľujú preto situáciu zistenú v priebehu tohto prešetrovania pokiaľ ide o tieto jednotlivé spoločnosti. Tieto colné sadzby (na rozdiel od celoplošného cla uplatniteľného na „všetky ostatné spoločnosti“) sú teda uplatniteľné výhradne na dovozy výrobkov s pôvodom v príslušnej krajine vyrobených týmito spoločnosťami, čiže uvedenými špecifikovanými právnymi subjektami. Dovezené výrobky vyrobené inou spoločnosťou, ktorá sa špecificky neuvádza v normatívnej časti tohto nariadenia s uvedením názvu a adresy, vrátane subjektov spriaznených s touto špecificky uvedenou spoločnosťou, nemôžu mať prospech z týchto colných sadzieb a sú predmetom cla uplatniteľného na „všetky ostatné spoločnosti“.

(138)

Akékoľvek žiadosti o uplatnenie týchto individuálnych colných sadzieb uplatniteľných na jednotlivé spoločnosti (napr. v súvislosti so zmenou názvu subjektu alebo so založením nových výrobných alebo predajných subjektov) treba bezodkladne adresovať Komisii (3) spolu so všetkými relevantnými informáciami, predovšetkým o akejkoľvek zmene v činnostiach spoločnosti spojených s výrobou, domácim predajom a predajom na vývoz spojenej napr. so spomínanou zmenou názvu alebo zmenou výrobných a predajných subjektov. V prípade potreby bude nariadenie zmenené a doplnené aktualizáciou zoznamu spoločností majúcich prospech z individuálnych colných sadzieb.

(139)

Navrhované antidampingové clá sú takéto:

Spoločnosť

Antidampingové clo

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,8 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,4 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Všetky ostatné spoločnosti

85,3 %

G.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(140)

V záujme transparentnej správy je potrebné stanoviť lehotu, v rámci ktorej sa zainteresované strany, ktoré sa v rámci časovej lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania prihlásili, môžu písomne vyjadriť a požiadať o vypočutie. Ďalej je potrebné uviesť, že zistenia týkajúce sa zavedenia ciel realizované na účely tohto nariadenia sú predbežné a na účely konečného cla môžu byť prehodnotené.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá predbežné antidampingové clo na dovozy tkanín z priadze zo syntetických nekonečných vlákien z obsahom upravených a/alebo neupravených polyesterových vlákien najmenej 85 % hmotnosti, farbených alebo s potlačou, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré patria pod číselné znaky KN 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 a ex 5407 69 90 (TARIC kód 5407699010).

2.   Sadza predbežného antidampingového cla uplatniteľného pred clom na cenu netto na parite CIF hranica Spoločenstva výrobku opísaného v odseku 1 vyrábaného uvedenými spoločnosťami je takáto:

Spoločnosť

Anti-dampingové clo

TARIC dodatkový kód

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Všetky ostatné spoločnosti

85,30 %

A999

3.   Prepustenie výrobku opísaného v odseku 1 do voľného obehu v Spoločenstve podlieha zloženiu zábezpeky vo výške zodpovedajúcej výške predbežného cla.

4.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 nariadenia Rady (ES) č. 384/96, zainteresované strany môžu požiadať o odhalenie podstatných skutočností a úvah, na základe ktorých sa prijalo toto nariadenie, písomne sa k nemu vyjadriť a požiadať Komisiu o ústne vypočutie do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Podľa článku 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 384/96 môžu príslušné strany vyjadriť pripomienky k uplatňovaniu tohto nariadenia do 30 dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 tohto nariadenia sa uplatňuje počas šiestich mesiacov.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ C 160, 17.6.2004, s. 5.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction B

Office J-79 5/16

B-1049 Brussels.


16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 427/2005

z 15. marca 2005,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. marca 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. marca 2005

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

6,62

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

34,06

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

53,38

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

53,38

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

34,06


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 1.3.2005–14.3.2005

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

113,59 (3)

64,32

153,71

143,71

123,71

96,28

Prémia v zálive (EUR/t)

44,94

12,64

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 30,27 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/37


ROZHODNUTIE RADY

zo 17. februára 2005,

ktorým sa menujú desiati francúzski členovia a šiesti francúzski náhradníci Výboru regiónov

(2005/215/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh francúzskej vlády,

kedže:

(1)

Rada prijala 22. januára 2002 rozhodnutie (1), ktorým sa menujú členovia a náhradníci Výboru regiónov,

(2)

V dôsledku skončenia mandátu Jean-Pierra BAZINA (FR), Marca BELLETA (FR), Yannicka BODINA (FR), Mireille KERBAOL (FR), Roberta SAVYHO (FR) a Jacquesa VALADA (FR), ktoré bolo Rade oznámené 9. apríla 2004, a Valéryho GISCARD d'ESTAINGA (FR), ktoré bolo Rade oznámené 7. augusta 2004, sa uvoľnilo sedem miest členov Výboru regiónov.

V dôsledku úmrtia Clauda GIRARDA (FR), ktoré bolo oznámené Rade 9. apríla 2004, sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov.

V dôsledku odstúpenia Philippa RICHERTA (FR), ktoré bolo Rade oznámené 11. novembra 2004 a Augustina BONREPAUXA (FR), ktoré bolo Rade oznámené 22. decembra 2004, sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov.

V dôsledku skončenia mandátu Nicole GUILHAUDIN (FR), Alaina PERELLA (FR) a Marie-Françoise JACQ (FR), ktoré bolo Rade oznámené 9. apríla 2004, sa uvoľnili tri miesta náhradníkov Výboru regiónov.

V dôsledku odstúpenia Claudyho LEBRETONA (FR), ktoré bolo Rade oznámené 13. októbra 2004, Mireille LACOMBE (FR), ktoré bolo Rade oznámené 22. decembra 2004 a Ambroisa GUELLECA (FR), ktoré bolo Rade oznámené 19. januára 2005, sa uvoľnili tri miesta náhradníkov Výboru regiónov.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Za členov Výboru regiónov sú vymenovaní:

a)

za členov:

 

Camille de ROCCA SERRA

Président de l’assemblée territoriale Corse

 

Raymond FORNI

Président du conseil régional de Franche-Comté

 

Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Jean-Yves LE DRIAN

Président du conseil régional de Bretagne

 

Martin MALVY

Président du conseil régional Midi-Pyrénées

 

Raymond MARIGNE

Vice-président du conseil général des Hautes-Alpes

 

Daniel PERCHERON

Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

Alain ROUSSET

Président du conseil régional d’Aquitaine

 

Michel THIERS

Vice-président du conseil général du Rhône

 

Adrien ZELLER

Président du conseil régional d’Alsace

b)

za náhradníkov:

 

Jacques AUXIETTE

Président du conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

Pierre BERTRAND

Vice-président du conseil général du Bas-Rhin

 

Charles JOSSELIN

Vice-président du conseil général des Côtes d’Armor

 

Jean-Jacques LOZACH

Président du conseil général de la Creuse

 

Nathalie MANET

Conseillère régionale d’Aquitaine

 

Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l’Île-de-France

na zvyšok funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2006.

V Bruseli 17. februára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komisia

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/828/ES, pokiaľ ide o výnimky zo zákazu pohybu zvierat pre vnútroštátny pohyb zvierat

[oznámené pod číslom K(2005) 544]

(Text s významom pre EHP)

(2005/216/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000, ktorá stanovuje špecifické opatrenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk) (1), a najmä na jej článok 9 ods. 1 písm. c) a článok 12,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2003/828/ES z 25. novembra 2003 o zónach ochrany a pozorovania vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec (2) sa prijalo vo svetle situácie v katarálnej horúčke oviec vyskytujúcej sa v oblastiach Spoločenstva postihnutých prepuknutím tejto choroby. Toto rozhodnutie vymedzuje zóny ochrany a pozorovania (zakázané zóny), ktoré zodpovedajú špecifickým epidemiologickým situáciám, a stanovuje podmienky na udeľovanie výnimiek zo zákazu pohybu zvierat, ustanovenom v smernici 2000/75/ES pre určitý pohyb zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z týchto zón a v rámci nich.

(2)

Zimné podmienky v častiach regiónov Spoločenstva postihnutých katarálnou horúčkou oviec viedli k zastaveniu aktivity nosičov parazitov a následne aj pohybu vírusu katarálnej horúčky oviec.

(3)

V súlade s uvedeným je vhodné zaviesť pravidlá, ktorými sa ustanovia výnimky zo zákazu pohybu zvierat v príslušných častiach zakázaných zón počas období, v ktorých sa preukáže neexistencia nosičov parazitov alebo pohybu vírusov.

(4)

Keď od zastavenia aktivity nosičov parazitov uplynulo obdobie, ktoré je dlhšie ako obdobie sérokonverzie, môžu sa séronegatívne zvieratá pohybovať s prijateľnou úrovňou rizika zo zakázaných zón, keďže nemôžu byť nakazené a nemôžu sa nakaziť. Zvieratá, ktoré sú séropozitívne, avšak virologicky negatívne (negatívna PCR), sa tiež môžu pohybovať, keďže nie sú nositeľmi vírusu a ani sa nimi nemôžu stať.

(5)

Zvieratá, ktoré sa narodili po zastavení aktivity nosičov parazitov, nemôžu byť nakazené a v dôsledku toho sa môžu bez rizika pohybovať zo zakázanej zóny v prípade neexistencie aktivity nosičov parazitov.

(6)

Keďže sledovateľnosť pohybu týchto zvierat musí byť predmetom prísnych kontrol, mal by sa tento pohyb obmedziť na vnútroštátny pohyb do podnikov, ktorý zaznamená príslušný orgán v podniku určenia.

(7)

Akýkoľvek takýto pohyb sa navyše musí zastaviť, keď sa aktivita nosičov parazitov opäť začne na epidemiologicky relevantnom území príslušnej zakázanej zóny.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 3 rozhodnutia 2003/828/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3a, vnútroštátne zasielanie zvierat, ich spermií, vajíčok a embryí zo zakázanej zóny stanovenej v prílohe I je oslobodené od zákazu pohybu zvierat, ak zvieratá, ich spermie, vajíčka a embryá vyhovujú podmienkam, ktoré sa stanovujú v prílohe II alebo v prípade Španielska, Francúzska, Talianska a Portugalska vyhovujú odseku 2, alebo v prípade Grécka vyhovujú odseku 3.“

b)

Po odseku 3 sa vkladá tento odsek 3a:

„3a.   Keď v epidemiologicky relevantnej oblasti zakázaných zón stanovených v prílohe I uplynie viac ako 40 dní odo dňa, keď sa aktivita nosičov parazitov zastavila, príslušný orgán môže udeliť výnimky zo zákazu pohybu zvierat pre vnútroštátne zasielanie:

a)

zvierat, ktoré sú určené do podnikov, ktoré na tento účel zaznamená príslušný orgán daného podniku určenia a ktoré sa môžu pohybovať len z takéhoto podniku na bitúnok;

b)

zvierat, ktoré sú sérologicky (ELISA alebo AGID) negatívne alebo sérologicky pozitívne, avšak virologicky (PCR) negatívne; alebo

c)

zvierat, ktoré sa narodili po dátume zastavenia aktivity nosičov parazitov.

Príslušný orgán udelí iba výnimky ustanovené v tomto odseku počas obdobia zastavenia aktivity nosičov parazitov.

Keď sa na základe epidemiologického pozorovania stanoveného v článku 9 ods. 1 písm. b) smernice 2000/75/ES zistí, že aktivita nosičov parazitov v príslušnej zakázanej zóne sa opäť začala, príslušný orgán zabezpečí, že sa takéto oslobodenia už neuplatňujú.“

Článok 2

Táto smernica sa uplatňuje od 19. marca 2005.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 9. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Ú. v. ES L 311, 27.11.2003, s. 41. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/138/ES (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2005, s. 38).


16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú veterinárne podmienky a požiadavky veterinárneho osvedčenia pre dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2005) 543]

(Text s významom pre EHP)

(2005/217/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (1), najmä na jej článok 7 ods. 1 a článok 9 ods. 1 prvý pododsek písm. b),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 91/270/EHS zo 14. mája 1991, ktorým sa navrhuje zoznam tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať embryá domáceho hovädzieho dobytka (2), ustanovuje, že členské štáty môžu dovážať embryá domáceho hovädzieho dobytka iba z tretích krajín, ktoré sú uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Podľa smernice 89/556/EHS sa má ustanoviť zoznam tímov pre odber embryí a tímov pre produkciu embryí, ktorým sa povoľuje odber, ošetrenie alebo skladovanie pre Spoločenstvo určených embryí hovädzieho dobytka v tretích krajinách. Tento zoznam sa ustanovuje rozhodnutím Komisie 92/452/EHS z 30. júla 1992 ustanovujúcim zoznamy tímov pre odber embryí a tímov pre produkciu embryí v tretích krajinách pre vývoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva (3).

(3)

Rozhodnutie Komisie 92/471/EHS z 2. septembra 1992, ktoré sa týka podmienok zdravia zvierat a veterinárnej certifikácie pre dovoz embryí hovädzieho dobytka z tretích krajín (4), ustanovuje, že členské štáty môžu povoliť dovoz výlučne embryí hovädzieho dobytka, ktoré spĺňajú záruky ustanovené vo veterinárnych osvedčeniach uvedených v prílohách k tomuto rozhodnutiu. Tieto prílohy tiež zahŕňajú zoznamy tretích krajín, ktoré sú schválené používať veterinárne osvedčenia ustanovené v uvedenom rozhodnutí.

(4)

Smernica 89/556/EHS ustanovuje, že embryá hovädzieho dobytka je možné zaslať z jedného členského štátu do druhého iba v prípade, že boli získané na základe umelého oplodnenia alebo oplodnenia in vitro spermiami darcovského býka v odbernom stredisku spermií schválenom príslušným orgánom pre odber, ošetrenie a skladovanie spermií, alebo boli získané spermiami dovezenými v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva (5).

(5)

Medzinárodná spoločnosť pre prenos embryí (IETS) stanovila, že riziko prenosu určitých prenosných chorôb prostredníctvom embryí je zanedbateľné v prípade, že sa s embryami medzi odberom a prenosom manipuluje vhodne. Napriek tomu by sa v záujme zdravia zvierat mali prijať vhodné preventívne bezpečnostné opatrenia s ohľadom na spermie použité pre oplodnenie.

(6)

Požiadavky Spoločenstva pre dovoz embryí hovädzieho dobytka by mali byť aspoň také prísne ako tie, ktoré sa uplatňujú pri obchodovaní s embryami hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o spermie použité na oplodnenie. Z dôvodu uplatňovania nových prísnejších požiadaviek ustanovených v rozhodnutí 92/471/EHS zmenenom a doplnenom rozhodnutím 2004/786/ES sa pri obchodovaní vyskytli problémy.

(7)

Z dôvodu týchto problémov požiadali vývozcovia a dovozcovia o prechodné obdobie, počas ktorého by sa mohli prispôsobiť týmto novým prísnejším požiadavkám, týkajúcich sa spermií hovädzieho dobytka použitých pre oplodnenie oocytov s cieľom vývozu embryí do Spoločenstva. Je preto vhodné, aby sa na určité obdobie a za určitých podmienok povolil dovoz embryí hovädzieho dobytka odobratých alebo vyprodukovaných za podmienok ustanovených v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

(8)

V záujme jasnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné zrušiť rozhodnutia 91/270/EHS a 92/471/EHS a nahradiť ich týmto rozhodnutím.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty dovezú iba embryá domáceho hovädzieho dobytka („embryá“), ktoré boli odobraté alebo vyprodukované v tretích krajinách uvedených v prílohe I k tomuto rozhodnutiu schválenými tímami pre odber embryí alebo tímami pre produkciu embryí uvedenými v prílohe k rozhodnutiu 92/452/EHS.

Článok 2

Členské štáty povolia dovoz embryí, ktoré vyhovujú dodatočným zárukám ustanoveným vo vzore veterinárneho osvedčenia uvedeného v prílohe II.

Článok 3

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, povolia členské štáty do 31. decembra 2006 dovoz embryí z tretích krajín uvedených v prílohe I, ktoré spĺňajú:

a)

dodatočné záruky ustanovené vo vzore veterinárneho osvedčenia uvedeného v prílohe III, a

b)

tieto podmienky:

i)

embryá musia byť odobraté alebo vyprodukované do 1. januára 2006;

ii)

embryá sa môžu použiť iba na implantáciu do samíc hovädzieho dobytka chovaných v členskom štáte určenia uvedeného vo veterinárnom osvedčení;

iii)

embryá nesmú byť predmetom obchodovania v rámci Spoločenstva.

Článok 4

Rozhodnutia 91/270/EHS a 92/471/EHS sa zrušujú.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 5. apríla 2005.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 134, 29.5.1991, s. 56. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/52/ES (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 67).

(3)  Ú. v. ES L 250, 29.8.1992, s. 40. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/29/ES (Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 34).

(4)  Ú. v. ES L 270, 15.9.1992, s. 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/786/ES (Ú. v. EÚ L 346, 23.11.2004, s. 32).

(5)  Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2004, s. 15).


PRÍLOHA I

ISO kód

Krajina

Veterinárne osvedčenie, ktoré sa má použiť

Poznámky

AR

Argentína

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

AU

Austrália

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

Dodatočné záruky v súlade s bodom 11.5.2 osvedčenia uvedeného v prílohe II alebo III sú povinné.

CA

Kanada

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

CH

Švajčiarsko (2)

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

HR

Chorvátsko

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

IL

Izrael

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

MK

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (1)

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

NZ

Nový Zéland

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

RO

Rumunsko

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 

US

Spojené štáty americké

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III (3)

 


(1)  Predbežný kód, ktorý nemá vplyv na konečné označenie krajiny, ktoré bude ustanovené po ukončení rokovaní v súčasnosti prebiehajúcich v Organizácii spojených národov.

(2)  Bez toho, aby boli dotknuté špecifické požiadavky osvedčovania ustanovené v akejkoľvek príslušnej dohode Spoločenstva s tretími krajinami.

(3)  Uplatniteľné do dátumu uvedeného v článku 4 rozhodnutia 2005/217/ES.


PRÍLOHA II

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image

Image


16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú podmienky dovozu výrobkov rybolovu zo Saudskej Arábie

[oznámené pod číslom K(2005) 563]

(Text s významom pre EHP)

(2005/218/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky pre výrobu a umiestňovanie rybacích výrobkov na trh (1), najmä na jej článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

V mene Komisie sa v Saudskej Arábii vykonala inšpekcia, aby sa overili podmienky, za akých sa vyrábajú, skladujú a expedujú výrobky rybolovu do Spoločenstva.

(2)

Požiadavky právnych predpisov Saudskej Arábie týkajúce sa zdravotnej kontroly a sledovania výrobkov rybolovu sa môžu pokladať za rovnocenné s požiadavkami ustanovenými v smernici 91/493/EHS.

(3)

Najmä orgán „Generálne riaditeľstvo pre laboratórnu kontrolu kvality (GDQCL)“ je schopný účinne overovať uplatňovanie platných právnych predpisov.

(4)

Orgán GDQCL poskytol formálne záruky za dodržiavanie noriem zdravotných kontrol a monitorovania výrobkov rybolovu podľa kapitoly V prílohy k smernici 91/493/EHS a za plnenie hygienických požiadaviek, ktoré sa zhodujú s požiadavkami ustanovenými v uvedenej smernici.

(5)

V súlade so smernicou 91/493/EHS by sa mali stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa výrobkov rybolovu dovážaných zo Saudskej Arábie do Spoločenstva.

(6)

Je taktiež potrebné vypracovať zoznam schválených zariadení, výrobných plavidiel alebo chladiarenských skladov a zoznam mraziarenských plavidiel vybavených v súlade s požiadavkami smernice Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú minimálne hygienické pravidlá vzťahujúce sa na produkty rybolovu získané na palube určitých plavidiel v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bod i) smernice 91/493/EHS (2). Tieto zoznamy je potrebné vypracovať na základe oznámenia zaslaného Komisii orgánom GDQCL.

(7)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať 3 dni po jeho uverejnení, aby sa umožnilo nevyhnutné prechodné obdobie.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príslušným úradom v Saudskej Arábii, ktorý overuje a osvedčuje, že výrobky rybolovu spĺňajú požiadavky smernice 91/493/EHS, je „Generálne riaditeľstvo pre laboratórnu kontrolu kvality (GDQCL)“.

Článok 2

Výrobky rybolovu dovezené do Spoločenstva zo Saudskej Arábie musia spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 3, 4 a 5.

Článok 3

1.   Ku každej zásielke je priložený očíslovaný originál veterinárneho osvedčenia, ktorý je v súlade so vzorom v prílohe I, a obsahuje samostatný hárok, je riadne vyplnený, podpísaný a je na ňom uvedený dátum.

2.   Veterinárne osvedčenie je vypracované aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sa kontroly vykonávajú.

3.   Vo veterinárnom osvedčení musí byť uvedené meno, funkcia a podpis zástupcu GDQCL a musí byť označené úradnou pečiatkou v inej farbe, ako sa používa na ostatné náležitosti.

Článok 4

Výrobky rybolovu musia pochádzať zo schválených zariadení, výrobných plavidiel alebo chladiarenských skladov alebo z registrovaných mraziarenských plavidiel uvedených v prílohe II.

Článok 5

Všetky balenia, s výnimkou voľne uložených zmrazených výrobkov a určených na výrobu konzervovaných potravín, musia byť nezmazateľným písmom označené slovami „SAUDSKÁ ARÁBIA“ a schvaľovacím/registračným číslom zariadenia, výrobného plavidla, chladiarenského skladu alebo mraziarenského plavidla, z ktorých pochádzajú.

Článok 6

Rozhodnutie sa uplatňuje od 19. marca 2005.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 187, 7.7.1992, s. 41.


PRÍLOHA I

VETERINÁRNE OSVEDČENIE

pre výrobky rybolovu zo Saudskej Arábie, ktoré sú určené na vývoz do Európskeho spoločenstva, okrem lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov v akejkoľvek forme

Image

Image


PRÍLOHA II

ZOZNAM ZARIADENÍ A PLAVIDIEL

Schvaľovacie číslo

Názov

Mesto/Región

Schvaľovací limit

Kategória

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah Province

 

PPa

Poznámky ku kategórii: PPa Závod spracujúci výhradne alebo čiastočne materiály získané z akvakultúry (výrobky z chovaných živočíchov).


16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/55


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/296/ES, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb pre ľudskú spotrebu, pokiaľ ide o Saudskú Arábiu

[oznámené pod číslom K(2005) 564]

(Text s významom pre EHP)

(2005/219/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 95/408/ES z 22. júna 1995 o podmienkach pre vypracovanie, na dočasné obdobie, predbežných zoznamov podnikov tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať niektoré výrobky živočíšneho pôvodu, rybie produkty alebo živé lastúrniky (1), najmä na jeho článok 2 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 97/296/ES z 22. apríla 1997, ktoré predkladá zoznam tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz výrobkov z rýb pre ľudskú spotrebu (2) sa uvádza zoznam krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu na ľudskú spotrebu. V časti I prílohy k tomuto rozhodnutiu sa uvádza zoznam krajín a území, na ktoré sa vzťahuje osobitné rozhodnutie podľa smernice Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 ustanovujúcej zdravotné podmienky na výrobu a umiestňovanie rybacích výrobkov na trh (3), a v časti II tejto prílohy sa uvádza zoznam krajín a území, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 2 rozhodnutia 95/408/ES.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2004/218/ES (4), sa stanovili osobitné podmienky dovozu výrobkov rybolovu zo Saudskej Arábie. Táto krajina by sa preto mala doplniť do zoznamu v časti I prílohy k rozhodnutiu 97/296/ES.

(3)

V záujme jasnosti by sa príslušné zoznamy mali nahradiť v celom svojom rozsahu.

(4)

Rozhodnutie 97/296/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od toho istého dňa ako rozhodnutie 2005/218/ES, pokiaľ ide o dovoz produktov rybolovu zo Saudskej Arábie.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 97/296/ES sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 19. marca 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 122, 14.5.1997, s. 21. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/71/ES (Ú. v. EÚ L 28, 1.2.2005, s. 45).

(3)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Pozri stranu 50 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu v akejkoľvek forme určených na ľudskú spotrebu

I.   Krajiny a územia, na ktoré sa vzťahuje osobitné rozhodnutie podľa smernice Rady 91/493/EHS

AE– SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

AG– ANTIGUA A BARBUDA

AL– ALBÁNSKO

AN– HOLANDSKÉ ANTILY

AR– ARGENTÍNA

AU– AUSTRÁLIA

BD– BANGLADÉŠ

BG– BULHARSKO

BR– BRAZÍLIA

BZ– BELIZE

CA– KANADA

CH– ŠVAJČIARSKO

CI– POBREŽIE SLONOVINY

CL– ČILE

CN– ČÍNA

CO– KOLUMBIA

CR– KOSTARIKA

CS– SRBSKO a ČIERNA HORA (1)

CU– KUBA

CV– KAPVERDY

EC– EKVÁDOR

EG– EGYPT

FK– FALKLANDSKÉ OSTROVY

GA– GABON

GH– GHANA

GL– GRÓNSKO

GM– GAMBIA

GN– GUINEA (KONAKRY)

GT– GUATEMALA

GY– GUYANA

HK– HONGKONG

HN– HONDURAS

HR– CHORVÁTSKO

ID– INDONÉZIA

IN– INDIA

IR– IRÁN

JM– JAMAJKA

JP– JAPONSKO

KE– KEŇA

KR– JUŽNÁ KÓREA

KZ– KAZACHSTAN

LK– SRÍ LANKA

MA– MAROKO

MG– MADAGASKAR

MR– MAURITÁNIA

MU– MAURÍCIUS

MV– MALDIVY

MX– MEXIKO

MY– MALAJZIA

MZ– MOZAMBIK

NA– NAMÍBIA

NC– NOVÁ KALEDÓNIA

NG– NIGÉRIA

NI– NIKARAGUA

NZ– NOVÝ ZÉLAND

OM– OMÁN

PA– PANAMA

PE– PERU

PG– PAPUA-NOVÁ GUINEA

PH– FILIPÍNY

PF– FRANCÚZSKA POLYNÉZIA

PM– OSTROVY SAINT PIERRE A MIQUELON

PK– PAKISTAN

RO– RUMUNSKO

RU– RUSKO

SA– SAUDSKÁ ARÁBIA

SC– SEYCHELY

SG– SINGAPUR

SN– SENEGAL

SR– SURINAM

SV– SALVÁDOR

TH– THAJSKO

TN– TUNISKO

TR– TURECKO

TW– TAIWAN

TZ– TANZÁNIA

UG– UGANDA

UY– URUGUAJ

VE– VENEZUELA

VN– VIETNAM

YE– JEMEN

YT– MAYOTTE

ZA– JUŽNÁ AFRIKA

ZW– ZIMBABWE

II.   Krajiny a územia, ktoré spĺňajú podmienky článku 2 ods. 2 rozhodnutia Rady 95/408/ES

AM– ARMÉNSKO (2)

AO– ANGOLA

AZ– AZERBAJDŽAN (3)

BJ– BENIN

BS– BAHAMY

BY– BIELORUSKO

CG– KONŽSKÁ REPUBLIKA (4)

CM– KAMERUN

DZ– ALŽÍRSKO

ER– ERITREA

FJ– FIDŽI

GD– GRENADA

IL– IZRAEL

MM– MJANMARSKO

SB– ŠALAMÚNOVE OSTROVY

SH– SVÄTÁ HELENA

TG– TOGO

US– SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ“


(1)  Bez Kosova, ako je určené rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Povolený len dovoz živých rakov (Astacus leptodactylus) určených na priamu ľudskú spotrebu.

(3)  Povolený len dovoz kaviáru.

(4)  Povolený len dovoz produktov rybolovu ulovených, mrazených a balených vo svojom finálnom obale na mori.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/59


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2005/220/SZBP

zo 14. marca 2005,

ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2004/500/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 15 a 34,

keďže:

(1)

Rada dňa 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (1).

(2)

Rada dňa 17. mája 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/500/SZBP (2), ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZPB.

(3)

Spoločná pozícia 2001/931/SZBP stanovuje opätovné preskúmanie v pravidelných intervaloch.

(4)

Je potrebné aktualizovať prílohu k spoločnej pozícii 2001/931/SZBP a zrušiť spoločnú pozíciu 2004/500/SZBP.

(5)

Bol vypracovaný zoznam v súlade s kritériami stanovenými v článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, sa nachádza v prílohe.

Článok 2

Spoločná pozícia 2004/500/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciu 2004/500/SZBP (Ú. v. EÚ L 196, 3.6.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 3.6.2004, s. 12.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 01.02.1966 miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), dátum narodenia: 7.10.1963, miesto narodenia: Durango (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Pro-amnistía), dátum narodenia: 7.6.1961, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967 miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 10.11.1971, miesto narodenia: Beasain (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Costantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.08.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.05.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.05.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), dátum narodenia: 8.11.1957, miesto narodenia: Regil (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 01.06.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), dátum narodenia: 20.12.1977 miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivista ETA), dátum narodenia 10.1.1958, miesto narodenia: Plencia (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.09.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), dátum narodenia: 29.4.1967, miesto narodenia: Guernica (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivista ETA), dátum narodenia: 25.4.1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivista ETA), dátum narodenia: 30.7.1955, miesto narodenia: Santurce (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 15.3.1967, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), dátum narodenia: 23.2.1961, miesto narodenia: Pamplona (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 22.9.1975, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 17.10.1974, miesto narodenia: Baracaldo (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 18.9.1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 27.2.1968, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30 609 430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.09.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 18.9.1963, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.06.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.06.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.04.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.04.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen strany Herri Batasuna/E.H/Batasuna), dátum narodenia: 25.5.1969, miesto narodenia: Ondarroa (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivista ETA), dátum narodenia: 21.05.1976, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 12.3.1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (Abu Nidal Organisation (ANO)), (alias Revolučná rada Fatah (Fatah Revolutionary Council), Arabské revolučné brigády (Arab Revolutionary Brigades), Čierny september (Black September) a Revolučná organizácia moslimských socialistov (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims))

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa (Al-Aqsa Martyr's Brigade)

3.

Nadácia Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

* Protiimperialistické územné jednotky (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

* Remeselnícke družstvo Oheň a Podobné – Občas pozoruhodné (Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare)

7.

* Ozbrojené jednotky za komunizmus (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám (Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (CCCCC))

11.

* Pokračovanie Írskej republikánskej armády (Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskická vlasť a sloboda (ETA) (Nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

13.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

14.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

15.

* Protifašistické skupiny odporu prvého októbra (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre - G.R.A.P.O.)

16.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

17.

Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj (Holy Land Foundation for Relief and Development)

18.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (International Sikh Youth Federation (ISYF))

19.

* Medzinárodná solidarita (Solidarietà Internazionale)

20.

Kahane Chai (Kach)

21.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

22.

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

23.

* Lojalistické dobrovoľnícke sily (Loyalist Volunteer Force (LVF))

24.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem „Národnej rady odporu Iránu¬ (NCRI)], (alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov)

25.

Národná oslobodzovacia armáda Kolumbie (Ejército de Liberación Nacional)

26.

Nová ľudová armáda (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA)

27.

* Oranžskí dobrovoľníci (Orange Volunteers (OV))

28.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

29.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

30.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

31.

Hlavné veliteľstvo ľudového frontu za oslobodenie Palestíny, (alias PFLP-Hlavné veliteľstvo, alias PFLP-GC)

32.

* Pravá IRA (Real IRA)

33.

* Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

34.

* Červenorukí obrancovia (Red Hand Defenders (RHD))

35.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia (FARC))

36.

* Revolučné bojové skupiny (Epanastatiki Pirines)

37.

* Revolučná organizácia 17. novembra (Dekati Evdomi Noemvri)

38.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol)

39.

* Revolučný ľudový boj (Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

40.

Svetlý chodník (Sendero Luminoso (SL))

41.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigáda dvadsiateho júla (Brigata XX Luglio)

43.

* Ulsterská obranná asociácia/Ulsterskí bojovníci za slobodu (Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters, UDA/UFF)

44.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia (AUC))

45.

* Jednotka revolučnej proletárskej iniciatívy (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

46.

* Jednotky proletárskej iniciatívy (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

47.

* Neoficiálna anarchistická federácia (Federazione Anarchica Informale (F.A.I))


(1)  Na osoby, skupiny alebo subjekty označené hviezdičkou * sa vzťahujú len ustanovenia článku 4 spoločnej pozície 2001/931/SBZP.


16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/64


ROZHODNUTIE RADY 2005/221/SZBP

zo 14. marca 2005,

ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2004/306/ES

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Dňa 2. apríla 2004 Rada prijala rozhodnutie 2004/306/ES, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2003/902/ES (2).

(2)

Je žiaduce prijať aktualizovaný zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2580/2001,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zoznam ustanovený v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 znie:

1.

OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 1.2.1966, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967, miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

6.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Costantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.8.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

9.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.5.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

10.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu;

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra);

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 1.6.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra);

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie;

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.9.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu;

16.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra);

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555;

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon);

20.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra);

21.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.9.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

22.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.6.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

23.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.6.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

24.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.4.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

25.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny;

26.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.4.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra);

2.

SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (Abu Nidal Organisation (ANO)), (alias Revolučná rada Fatah (Fatah Revolutionary Council), Arabské revolučné brigády (Arab Revolutionary Brigades), Čierny september (Black September) a Revolučná organizácia moslimských socialistov (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims));

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa (Al-Aqsa Martyr's Brigade);

3.

Nadácia Al-Aqsa e.V.;

4.

Al-Takfir a Al-Hijra;

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph);

6.

Babbar Khalsa;

7.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG);

8.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C);

9.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem);

10.

Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj (Holy Land Foundation for Relief and Development);

11.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (International Sikh Youth Federation (ISYF));

12.

Kahane Chai (Kach);

13.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL);

14.

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis;

15.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem Národnej rady odporu Iránu (NCRI)], (alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov);

16.

Národná oslobodzovacia armáda Kolumbie (Ejército de Liberación Nacional);

17.

Nová ľudová armáda (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA);

18.

Front oslobodenia Palestíny (PLF);

19.

Palestínsky islamský džihád (PIJ);

20.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP);

21.

Hlavné veliteľstvo ľudového frontu za oslobodenie Palestíny, (alias PFLP-Hlavné veliteľstvo, alias PFLP-GC);

22.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia (FARC));

23.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol);

24.

Svetlý chodník (Sendero Luminoso (SL));

25.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland);

26.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia (AUC));

Článok 2

Rozhodnutie 2004/306/ES sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 745/2003 (Ú. v. EÚ L 106, 29.4.2003, s. 22).

(2)  Ú. v. EÚ L 99, 3.4.2004, s. 28.


Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/67


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2005/222/SVV

z 24. februára 2005

o útokoch na informačné systémy

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29, článok 30 ods. 1 písm. a), článok 31 ods. 1 písm. e) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je zlepšiť spoluprácu medzi súdnymi a inými príslušnými orgánmi, vrátane policajných a iných špecializovaných orgánov členských štátov činných v trestnom konaní, prostredníctvom aproximácie pravidiel trestného práva v členských štátoch v oblasti útokov na informačné systémy.

(2)

Existuje dôkaz o útokoch na informačné systémy najmä ako výsledok hrozby zo strany organizovaného zločinu a rastúca obava z potenciálnych teroristických útokov na informačné systémy, ktoré tvoria časť kritickej infraštruktúry členských štátov. Toto predstavuje hrozbu dosiahnutia bezpečnejšej informačnej spoločnosti a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a preto si vyžaduje reakciu na úrovni Európskej únie.

(3)

Účinná reakcia na tieto hrozby si vyžaduje komplexný prístup k bezpečnosti sietí a informácií, ako je zdôraznené v Akčnom pláne eEurope a v oznámení Komisie Bezpečnosť sietí a informácií: Návrh prístupu tvorby európskej politiky a v uznesení Rady z 28. januára 2002 o spoločnom prístupe a špecifických činnostiach v oblasti bezpečnosti sietí a informácií (2).

(4)

Potreba ďalšieho zvyšovania povedomia o problémoch týkajúcich sa informačnej bezpečnosti a poskytovania praktickej pomoci bola taktiež zdôraznená v uznesení Európskeho parlamentu z 5. septembra 2001.

(5)

Významné medzery a rozdiely v právnych predpisoch členských štátov v tejto oblasti môžu brániť boju proti organizovanému zločinu a terorizmu a môžu skomplikovať účinnú policajnú a súdnu spoluprácu v oblasti útokov na informačné systémy. Nadnárodný a bezhraničný charakter moderných informačných systémov znamená, že útoky proti týmto systémom sú často cezhraničného charakteru, a tak zvýrazňujú naliehavú potrebu ďalšej aproximácie trestných právnych predpisov v tejto oblasti.

(6)

Akčný plán Rady a Komisie o tom, ako najlepšie vykonať ustanovenia Amsterdamskej zmluvy o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (3), Európska rada v Tampere z 15. a 16. októbra 1999, Európska rada v Santa Maria da Feira z 19. a 20. júna 2000, Komisia vo svojej „výsledkovej tabuľke“ a Európsky parlament vo svojom uznesení z 19. mája 2000 poukazujú alebo vyzývajú na legislatívnu činnosť na potlačenie trestnej činnosti páchanej modernými technológiami vrátane spoločných definícií, obvinení a sankcií.

(7)

Je dôležité doplniť činnosť medzinárodných organizácií, najmä činnosť Rady Európy o aproximácii trestných právnych predpisov a činnosť G8 o nadnárodnej spolupráci v oblasti trestnej činnosti páchanej modernými technológiami, poskytnutím spoločného prístupu v Európskej únii v tejto oblasti. Táto výzva bola ďalej rozpracovaná v oznámení Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o „vytváraní bezpečnejšej informačnej spoločnosti zdokonaľovaním bezpečnosti informačných infraštruktúr a boja proti počítačovej trestnej činnosti“.

(8)

Trestné právo v oblasti útokov na informačné systémy by malo byť aproximované, aby sa zabezpečila v čo najväčšej možnej miere policajná a súdna spolupráca v oblasti trestných činov spojených s útokmi na informačné systémy a aby sa prispelo k boju proti organizovanému zločinu a terorizmu.

(9)

Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov. Osobné údaje spracované v súvislosti s vykonávaním tohto rámcového rozhodnutia by mali byť chránené v súlade so zásadami uvedeného dohovoru.

(10)

Spoločné definície v tejto oblasti, najmä informačných systémov a počítačových údajov, sú dôležité na zabezpečenie konzistentného prístupu v členských štátoch pri uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia.

(11)

Existuje potreba dosiahnuť spoločný prístup k znakom skutkovej podstaty trestných činov spoločným ustanovením trestných činov protiprávneho prístupu k informačnému systému, protiprávneho zásahu do systému a protiprávneho zásahu do údajov.

(12)

V záujme boja proti počítačovým trestným činom by mal každý členský štát zabezpečiť účinnú súdnu spoluprácu, pokiaľ ide o trestné činy založené na typoch správania uvedených v článkoch 2, 3, 4 a 5.

(13)

Existuje potreba vyhnúť sa prílišnej kriminalizácii, najmä v prípadoch menšej závažnosti, ako aj potreba vyhnúť sa kriminalizácii držiteľov práv a oprávnených osôb.

(14)

Existuje potreba členských štátov ustanoviť sankcie za útoky na informačné systémy. Takto upravené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

(15)

Je primerané stanoviť prísnejšie tresty, ak bol útok na informačné systémy spáchaný v rámci zločineckej organizácie, ako je definované v jednotnej akcii 98/733/SVV z 21. decembra 1998, ktorou sa stanovuje, že účasť v zločineckej organizácii je v členských štátoch Európskej únie trestným činom (4). Je tiež primerané stanoviť prísnejšie tresty, ak útok spôsobil vážne škody alebo poškodil základné záujmy.

(16)

Mali by sa tiež pripravovať opatrenia zamerané na účely spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť účinnú akciu proti útokom na informačné systémy. Členské štáty by mali preto využiť existujúcu sieť operačných kontaktných miest, uvedených v odporúčaní Rady z 25. júna 2001 o kontaktných miestach, ktoré udržujú dvadsaťštyrihodinovú službu pre boj s trestnou činnosťou páchanou modernými technológiami (5), na výmenu informácií.

(17)

Keďže ciele tohto rámcového rozhodnutia, ktorým sa zabezpečuje, že útoky na informačné systémy budú sankcionované vo všetkých členských štátoch účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestami, a zdokonaľuje sa a podporuje súdna spolupráca odstránením potenciálnych komplikácií, nemožno postačujúcim spôsobom dosiahnuť členskými štátmi, pretože pravidlá musia byť spoločné a kompatibilné, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je stanovené v článku 5 Zmluvy o založení ES. V súlade so zásadou proporcionality, ako je uvedené v citovanom článku, toto rámcové rozhodnutie nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

(18)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej kapitolách II a VI,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzené pojmy:

a)

„Informačný systém“ znamená akékoľvek zariadenie alebo skupinu navzájom prepojených a súvisiacich zariadení, z ktorých jeden alebo viaceré vykonávajú automatické spracúvanie počítačových údajov podľa programu, ako aj skladovanie, spracúvanie, opätovné získavanie alebo prenos počítačových údajov prostredníctvom týchto zariadení na účely ich fungovania, používania, ochrany a údržby.

b)

„Počítačové údaje“ znamenajú akékoľvek zastúpenie skutočností, informácií alebo pojmov vo forme vhodnej na spracovanie v informačnom systéme, vrátane programu uspôsobeného na to, že informačný systém vykoná funkciu.

c)

„Právnická osoba“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo iných verejnoprávnych orgánov pri výkone štátnej moci a s výnimkou verejnoprávnych medzinárodných organizácií.

d)

„Bez oprávnenia“ znamená prístup alebo zásah nepovolený vlastníkom, iným držiteľom práv systému alebo jeho časti, alebo nepovolený vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 2

Protiprávny prístup k informačnému systému

1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že úmyselný prístup bez oprávnenia na celý informačný systém alebo akúkoľvek jeho časť je trestný aspoň v prípadoch, ktoré nie sú menej závažné.

2.   Každý členský štát sa môže rozhodnúť, že konanie uvedené v odseku 1 je trestné, len ak je trestný čin spáchaný porušením bezpečnostného opatrenia.

Článok 3

Protiprávny zásah do systému

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že úmyselné závažné bránenie alebo prerušenie fungovania informačného systému vložením, prenosom, poškodením, vymazaním, zhoršením, pozmenením, zadržaním alebo zneprístupnením počítačových údajov je trestné, ak je spáchané bez oprávnenia, aspoň pre prípady, ktoré nie sú menej závažné.

Článok 4

Protiprávny zásah do údajov

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že úmyselné vymazanie, poškodenie, zhoršenie, pozmenenie, zadržanie alebo zneprístupnenie počítačových údajov v informačnom systéme je trestné, ak je spáchané bez oprávnenia, aspoň v prípadoch, ktoré nie sú menej závažné.

Článok 5

Navádzanie, pomoc, podnecovanie a pokus

1.   Každý členský štát zabezpečí, že navádzanie, pomoc a podnecovanie pri páchaní trestných činov, ktoré sú uvedené v článkoch 2, 3 a 4, sú trestné.

2.   Každý členský štát zabezpečí, že pokus o spáchanie trestných činov, ktoré sú uvedené v článkoch 2, 3 a 4, je trestný.

3.   Každý členský štát sa môže rozhodnúť neuplatňovať odsek 2 pre trestné činy uvedené v článku 2.

Článok 6

Sankcie

1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby sa za trestné činy uvedené v článkoch 2, 3, 4 a 5 ukladali účinné, primerané a odradzujúce tresty.

2.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby sa za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 ukladali tresty odňatia slobody s hornou hranicou najmenej 1 až 3 roky.

Článok 7

Priťažujúce okolnosti

1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby sa za trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 a trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 ukladali tresty odňatia slobody s hornou hranicou najmenej 2 až 5 rokov, ak boli spáchané v rámci zločineckej organizácie, ako je definované v jednotnej akcii 98/733/SVV mimo úrovne tam uvedených trestov.

2.   Členský štát môže tiež prijať opatrenia uvedené v odseku 1, ak sa trestným činom spôsobili vážne škody alebo boli poškodené základné záujmy.

Článok 8

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že právnické osoby môžu byť trestne zodpovedné za trestné činy uvedené v článkoch 2, 3, 4 a 5, spáchané v ich prospech akoukoľvek osobou konajúcou buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie, na základe:

a)

právomoci zastupovať právnickú osobu; alebo

b)

právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby; alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu právnickej osoby.

2.   Okrem prípadov upravených v odseku 1 členské štáty zabezpečia, aby právnické osoby mohli byť trestne zodpovedné, ak nedostatočný dozor alebo kontrola vykonávaná osobou uvedenou v odseku 1 umožnili spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 2, 3, 4 a 5 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá podlieha jej právomoci.

3.   Zodpovednosť právnických osôb podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné stíhanie fyzických osôb, ktoré sú páchateľmi, navádzačmi alebo pomocníkmi niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 2, 3, 4 a 5.

Článok 9

Sankcie pre právnické osoby

1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že právnickej osobe trestne zodpovednej podľa článku 8 ods. 1 sú uložené účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré zahŕňajú trestné alebo iné ako trestné peňažné sankcie a ktoré môžu zahŕňať iné sankcie, ako sú:

a)

vylúčenie z nároku na štátne dávky alebo pomoc;

b)

dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;

c)

umiestnenie pod súdny dohľad; alebo

d)

súdne rozhodnutie o likvidácii.

2.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že právnickej osobe trestne zodpovednej podľa článku 8 ods. 2 sú uložené účinné, primerané a odradzujúce sankcie alebo opatrenia.

Článok 10

Súdna právomoc

1.   Každý členský štát založí svoju súdnu právomoc, pokiaľ ide o trestné činy uvedené v článkoch 2, 3, 4 a 5, ak boli trestné činy spáchané:

a)

na celom jeho území alebo jeho časti; alebo

b)

niektorým z jeho štátnych príslušníkov; alebo

c)

v prospech právnickej osoby, ktorá má svoje ústredie na území tohto členského štátu.

2.   Každý členský štát po tom, čo stanoví svoju súdnu právomoc podľa odseku 1 písm. a), zabezpečí, že táto súdna právomoc zahŕňa prípady, keď:

a)

páchateľ spácha trestný čin, keď je fyzicky prítomný na jeho území, bez ohľadu na to, či bol trestný čin spáchaný proti informačnému systému na jeho území; alebo

b)

bol trestný čin spáchaný proti informačnému systému na jeho území bez ohľadu na to, či páchateľ spáchal trestný čin, keď bol fyzicky prítomný na jeho území.

3.   Členský štát, ktorý podľa svojich právnych predpisov ešte nevydáva alebo neodovzdáva svojich štátnych príslušníkov na trestné stíhanie, prijme nevyhnutné opatrenia na stanovenie svojej súdnej právomoci, a ak je to vhodné, na stíhanie trestných činov uvedených v článkoch 2, 3, 4 a 5, ak sú spáchané jeho vlastnými štátnymi príslušníkmi mimo jeho územia.

4.   Ak trestný čin patrí do súdnej právomoci viac ako jedného členského štátu a ak akýkoľvek z dotknutých členských štátov môže účinne stíhať na základe rovnakých faktov, dotknuté členské štáty spolupracujú s cieľom určenia, ktorý z nich bude stíhať páchateľov s cieľom, ak je to možné, sústrediť trestné konania v jedinom členskom štáte. Na tento účel sa členské štáty môžu obrátiť na akýkoľvek orgán alebo mechanizmus ustanovený v rámci Európskej únie s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi svojimi súdnymi orgánmi a koordináciu svojich činností. Nasledujúce faktory môžu byť zohľadnené postupným spôsobom:

príslušný členský štát bude ten, na ktorom území boli spáchané trestné činy podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2,

príslušný členský štát bude ten, ktorého štátnym príslušníkom je páchateľ,

príslušný členský štát bude ten, na ktorého území bol páchateľ zadržaný.

5.   Členský štát môže rozhodnúť neuplatňovať alebo uplatňovať len v osobitných prípadoch alebo okolnostiach pravidlá súdnej právomoci ustanovené v odseku 1 písm. b) a c).

6.   Členské štáty oznámia generálnemu sekretariátu Rady a Komisii, keď sa rozhodnú uplatniť odsek 5, ak je to potrebné, s uvedením osobitných prípadov alebo okolností, za ktorých sa rozhodnutie uplatňuje.

Článok 11

Výmena informácií

1.   Na účely výmeny informácií, ktoré sa týkajú trestných činov uvedených v článkoch 2, 3, 4 a 5, a v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov členské štáty zabezpečia využívanie existujúcej siete operačných kontaktných miest, ktoré sú k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne a sedem dní v týždni.

2.   Každý členský štát oznámi generálnemu sekretariátu Rady a Komisii svoje určené kontaktné miesto na účely výmeny informácií o trestných činoch, ktoré sa týkajú útokov na informačné systémy. Generálny sekretariát bezodkladne odovzdá túto informáciu ostatným členským štátom.

Článok 12

Vykonanie

1.   Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 16 marca 2007.

2.   Do 16 marca 2007 členské štáty doručia generálnemu sekretariátu Rady a Komisii text akýchkoľvek ustanovení, ktoré transponujú do ich vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré im ukladá toto rámcové rozhodnutie. Do 16 septembra 2007, na základe správy vypracovanej podľa týchto údajov a správy Komisie, Rada zhodnotí, do akej miery členské štáty dosiahli súlad s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. februára 2005

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 300 E, 11.12.2003, s. 26.

(2)  Ú. v. ES C 43, 16.2.2002, s. 2.

(3)  Ú. v. ES C 19, 23.1.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1.

(5)  Ú. v. ES C 187, 3.7.2001, s. 5.


Korigendá

16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/72


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 398/2005 z 10. marca 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

( Úradný vestník Európskej únie L 65 z 11. marca 2004 )

Strana 3, článok 1, cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu:

namiesto:

„19,209 EUR/100 kg“

má byť:

„19,192 EUR/100 kg“.