ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
15. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 420/2005 zo 14. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 421/2005 zo 14. marca 2005 o vydávaní dovozných licencií na určité upravené alebo konzervované citrusové plody (najmä mandarínky atď.) v období od 11. apríla 2005 do 10. apríla 2006

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 422/2005 zo 14. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 94/2002 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných akciách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 423/2005 zo 14. marca 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

28

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada
Komisia

 

*

2005/205/ES, Euratom:Rozhodnutie Rady a Komisie z 21. februára 2005, o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

30

 

 

Rada

 

*

2005/206/ES:Rozhodnutie Rady z 28. februára 2005 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

32

Dodatkový Protokol k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

33

 

*

2005/207/ES:Odporúčanie Rady z 8. marca 2005 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

40

 

*

2005/208/ES:Rozhodnutie Asociačnej Rady EÚ–Bulharsko č. 1/2004 z 28. septembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú články 2 a 3 dodatkového protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Bulharskou republikou na strane druhej so zreteľom na predĺženie lehoty uvedenej v článku 9 ods. 4 protokolu č. 2 k Európskej dohode

41

 

 

Komisia

 

*

2005/209/ES:Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/288/ES, pokiaľ ide o predĺženie dočasného prístupu Austrálie a Nového Zélandu k rezervám antigénov slintačky a krívačky v Spoločenstve poskytnutého na základe tohto rozhodnutia (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 561)  ( 1 )

42

 

*

2005/210/ES:Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2005, ktorým sa druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/614/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Južnej Afrike (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 559)  ( 1 )

43

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

44

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2005/212/SVV z 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti

49

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 420/2005

zo 14. marca 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 14. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

114,3

204

70,1

212

143,7

624

193,8

999

130,5

0707 00 05

052

162,2

068

170,0

096

128,5

204

70,7

999

132,9

0709 10 00

220

18,4

999

18,4

0709 90 70

052

164,1

204

98,1

999

131,1

0805 10 20

052

54,5

204

50,9

212

56,9

220

47,8

400

51,1

624

64,6

999

54,3

0805 50 10

052

69,2

220

70,4

400

67,6

999

69,1

0808 10 80

388

83,6

400

96,9

404

74,7

508

64,2

512

75,9

528

64,0

720

59,8

999

74,2

0808 20 50

052

186,2

388

69,6

400

92,6

512

54,2

528

64,9

720

42,6

999

85,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 421/2005

zo 14. marca 2005

o vydávaní dovozných licencií na určité upravené alebo konzervované citrusové plody (najmä mandarínky atď.) v období od 11. apríla 2005 do 10. apríla 2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách pre dovozy a o zrušení nariadenia (ES) č. 518/94 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 519/94 zo 7. marca 1994 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín a o zrušení nariadení (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (EHS) č. 3420/83 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 658/2004 zo 7. apríla 2004, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia na dovoz niektorých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandaríniek atď.) (3), najmä na jeho článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Množstvá, o ktoré tradiční dovozcovia a noví dovozcovia žiadali vo svojich žiadostiach o licenciu v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 658/2004, prekračujú množstvá pre produkty s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ČĽR).

(2)

Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť pre každú kategóriu dovozcov podiel na požadovanom množstve, ktorý sa môže doviesť v rámci licencie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné licencie, o ktoré bolo požiadané podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 658/2004, sa vydávajú na žiadané množstvá s percentuálnou sadzbou stanovenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. apríla 2005 a uplatňuje sa do 10. apríla 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2200/2004 (Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 89. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 427/2003 (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 67.


PRÍLOHA

Pôvod produktov

Pridelené percentuálne sadzby

Čínska ľudová republika

Iné tretie krajiny

tradiční dovozcovia

[článok 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 658/2004]

38,204 %

iní dovozcovia

[článok 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 658/2004]

4,725 %


15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 422/2005

zo 14. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 94/2002 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných akciách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (1), najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 2826/2000 stanovuje kritériá, na základe ktorých sa vymedzujú oblasti a výrobky, pre ktoré sa môžu vykonať informačné a/alebo propagačné činnosti na vnútornom trhu. Zoznam týchto tematických oblastí a výrobkov je uvedený v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 94/2002 (2).

(2)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2826/2000 stanovuje, aby Komisia každé dva roky vypracovala zoznam tematických oblastí a výrobkov uvedených v článku 3 tohto nariadenia.

(3)

Semenné oleje s pôvodom v Spoločenstve, najmä repkový olej, ako aj med a včelárske výrobky sú výrobkami, u ktorých by sa rovnováha na trhu mohla zlepšiť prostredníctvom informačných a/alebo bežných propagačných opatrení, najmä poskytnutím príslušných a aktuálnych informácií spotrebiteľovi o kvalite, nutričnej hodnote, chuti, uplatniteľných štandardoch a označení týchto výrobkov. Preto by tieto výrobky mali byť zahrnuté do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 94/2002.

(4)

S cieľom podporiť spotrebu akostných výrobkov v oblasti výroby mäsa je vhodné vyrábať akostné mäsové výrobky v súlade s vnútroštátnymi systémami kontroly kvality a systémom kontroly kvality platnom v Spoločenstve vhodným pre propagačné opatrenia. Preto by tieto výrobky mali byť zahrnuté do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 94/2002.

(5)

Z dôvodu jasnosti a zrozumiteľnosti je vhodné zahrnúť tieto tematické oblasti v prílohe I písm. a) a výrobky v prílohe I písm. b) nariadenia (ES) č. 94/2002 do jednotného zoznamu, ktorý pokryje ako tematické oblasti, tak aj výrobky, a zároveň zahrnúť pre každý výrobok a tematickú oblasť s nimi spojené opatrenia, ktoré sa nachádzajú v príslušných usmerneniach pre propagáciu na vnútornom trhu v prílohe III daného nariadenia.

(6)

Výrobky s chráneným označením pôvodu (CHOP), s chráneným zemepisným označením (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ) v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (3) alebo s nariadením Rady (EHS) č. 2082/92 zo 14. júla 1992 o osvedčeniach špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny (4) a výrobky ekologickej výroby v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5), sú akostné výrobky, ktorých výroba a spotreba sa považujú v kontexte Spoločnej poľnohospodárskej politiky za prvoradé úlohy. Tieto výrobky by preto mali byť uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 94/2000, čím sa zabezpečí, že sa na ne budú vzťahovať informačné a propagačné opatrenia ustanovené v rámci propagačného programu pre vnútorný trh.

(7)

Je nevyhnutné vypracovať nové usmernenia týkajúce sa najnovšie pridaných výrobkov s cieľom dosiahnuť očakávané výsledky propagačných opatrení a upraviť už existujúce usmernenia tak, aby sa zohľadnil vývoj situácie na trhu a Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj dostupné skúsenosti z hodnotenia najnovších propagačných a informačných opatrení.

(8)

Nariadenie (ES) č. 94/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Po prijatí týchto opatrení je 31. január najbližším termínom podania žiadostí o podporu Spoločenstva pri propagačných programoch. Navrhujúce organizácie a členské štáty majú iba obmedzený čas na to, aby prispôsobili alebo pripravili návrhy zohľadňujúce pravidlá najnovšie zmeneného a doplneného nariadenia. Preto je nevyhnutné, aby toto nariadenie vstúpilo do účinnosti po 31. januári.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom poskytnutým na stretnutí Spoločného riadiaceho výboru pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 94/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha III sa nahrádza textom prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2060/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12.2004, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 17, 19.1.2002, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1803/2004 (Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004, s. 4).

(3)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1215/2004 (Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 21).

(4)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2254/2004 (Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 20).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV A TEMATICKÝCH OBLASTÍ

čerstvé ovocie a zelenina,

spracované ovocie a zelenina,

ľanové vlákna,

živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva,

olivový olej a stolové olivy,

semenné oleje,

mlieko a mliečne výrobky,

čerstvé, chladené alebo mrazené mäso vyrobené v súlade s vnútroštátnym systémom kontroly kvality alebo so systémom kontroly kvality platnom v Spoločenstve,

označovanie vajec určených pre ľudskú spotrebu (konzumné vajcia),

med a včelárske výrobky,

akostné vína pvur, stolové vína so zemepisným označením,

grafické symboly pre najodľahlejšie oblasti tak, ako sú ustanovené v právnych predpisoch týkajúcich sa poľnohospodárstva,

chránené označenia pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenia (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ) v súlade s nariadením (EHS) č. 2081/921 (1) alebo (EHS) č. 2082/92 (2) a výrobky registrované podľa týchto systémov,

ekologická poľnohospodárska výroba v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2092/91 (3) a výrobky registrované v súlade s týmto nariadením.


(1)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 9.

(3)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

USMERNENIA PROPAGÁCIE NA VNÚTORNOM TRHU

Tieto usmernenia ponúkajú prehľad o hlavných posolstvách, cieľových skupinách a informačných kanáloch, ktoré by mali mať zásadné miesto v propagačných alebo informačných programoch pre rôzne kategórie výrobkov.

Bez toho, aby boli dotknuté priority uvedené v článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2826/2000, pri vypracovávaní návrhov programov by sa mali vziať do úvahy tieto zásady:

ak programy navrhli viaceré členské štáty, mali by mať stratégie, činnosti a posolstvá skoordinované,

programy by sa mali prednostne vzťahovať na niekoľko rokov a mali by mať dostatočne širokú pôsobnosť, aby sa výrazne prejavili na cieľových trhoch. Ak je to vhodné, mali by sa realizovať na trhoch viacerých členských štátov,

posolstvá programov by mali poskytovať objektívne informácie o vnútorných vlastnostiach a nutričnej hodnote výrobkov ako súčasti vyváženej stravy, o výrobných postupoch a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu,

hlavné posolstvo programov by malo byť zaujímavé pre spotrebiteľov, odborníkov a/alebo obchod viacerých členských štátov.

Čerstvé ovocie a zelenina

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Zatiaľ čo produkcia ovocia a zeleniny v Spoločenstve narastá, ich celková spotreba sa nemení.

Medzi spotrebiteľmi mladšími ako 35 rokov existuje zjavný nedostatok záujmu, ktorý je dokonca ešte výraznejší u spotrebiteľov školského veku, čo nezodpovedá požiadavkám vyváženej stravy.

2.   CIELE

Cieľom je zlepšiť vnímanie ‚čerstvých’ a ‚prírodných’ produktov a znížiť priemerný vek spotrebiteľov predovšetkým motiváciou mladých ľudí konzumovať tieto produkty.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

mladé rodiny do vekovej hranice 35 rokov,

školopovinné deti, dospievajúca mládež a ich rodičia,

veľkododávatelia a školské jedálne,

lekári a odborníci na výživu.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

propagovať prístup ‚5-krát denne’ (odporúčanie jesť najmenej 5-krát denne ovocie alebo zeleninu),

výrobky sú prírodné a čerstvé,

kvalita (bezpečnosť, nutričná hodnota a chuť, spôsoby výroby, ochrana životného prostredia, odkaz na pôvod výrobku),

potešenie z konzumácie výrobku,

vyvážená strava,

široký výber sezónneho čerstvého ovocia a zeleniny; informácie o ich chuti a využití,

možnosť sledovať pôvod produktov,

dostupnosť a jednoduchosť prípravy: mnoho druhov čerstvého ovocia a zeleniny si nevyžaduje tepelnú úpravu.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály (internetové stránky uvádzajúce dostupné výrobky, s hrami online pre deti),

telefónna informačná linka,

vzťahy s verejnosťou v oblasti médií a reklamy (napr. špecializovaní novinári, tlač pre ženy, časopisy pre mládež a noviny),

kontakty s lekármi a odborníkmi na výživu,

výchovné opatrenia určené deťom a dospievajúcej mládeži, presadzované učiteľmi a vedúcimi školských jedální,

informačné činnosti na miestach predaja určené spotrebiteľom,

iné kanály (informačné letáky a brožúry o výrobkoch a receptoch, hry pre deti atď.),

vizuálne médiá (kino, špecializované televízne kanály),

reklama v rozhlase,

účasť na obchodných veľtrhoch.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov, prioritu majú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

4 milióny EUR.

Spracované ovocie a zelenina

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Tento sektor čelí narastajúcej konkurencii zo strany niekoľkých tretích krajín.

Keďže dopyt postupne narastá a najmä z hľadiska jednoduchosti konzumácie týchto výrobkov je dôležité, aby priemysel Spoločenstva dokázal tento potenciál využiť. Z tohto dôvodu je podpora venovaná informačným a propagačným činnostiam odôvodnená.

2.   CIELE

Vzhľad výrobku je potrebné modernizovať a oživiť a poskytnúť potrebné informácie podporujúce jeho konzumáciu.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

domácnosti,

veľkododávatelia a školské jedálne,

lekári a odborníci na výživu.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

kvalita (bezpečnosť, nutričná hodnota a chuť, spôsoby prípravy),

jednoduchosť využitia,

pôžitok z konzumácie výrobku,

široký výber ponuky a dostupnosti počas celého roka,

vyvážená strava,

možnosť sledovania.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály (internetová stránka),

telefónna informačná linka,

vzťahy s verejnosťou v oblasti médií a reklamy (napr. špecializovaní novinári, tlač pre ženy, kulinárske a odborné časopisy),

prezentácie na miestach predaja,

kontakty s lekármi a odborníkmi na výživu,

iné kanály (letáky a brožúry s výrobkami a receptami),

vizuálne médiá,

účasť na obchodných veľtrhoch.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov, prioritu majú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

2 milióny EUR.

Ľanové vlákna

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Liberalizácia medzinárodného obchodu v textilnom a odevnom priemysle priniesla pre ľan pochádzajúci zo Spoločenstva silnú konkurenciu v podobe ľanu s pôvodom mimo Spoločenstva za veľmi atraktívnu cenu. Rovnako ľan súťaží v konkurencii s ostatnými vláknami. Spotreba textílií má však zároveň tendenciu stagnovať.

2.   CIELE

vylepšiť vnímanie a povesť ľanu pochádzajúceho zo Spoločenstva a využiť jeho výnimočné vlastnosti,

zvýšiť spotrebu tohto výrobku,

informovať spotrebiteľov o vlastnostiach nových výrobkov uvedených na trh.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

vedúci predstavitelia odvetvia (štylisti, návrhári, výrobcovia, vydavatelia),

distributéri,

vzdelávacie kruhy (učitelia a študenti) v oblasti textilného, módneho a interiérového návrhárstva,

mienkotvorné kruhy,

spotrebitelia.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

kvalita výrobku závisí od podmienok, v ktorých sa vyrába surový materiál, od využitia vhodných možností a od know-how uplatneného v celom výrobnom reťazci,

ľanové vlákno zo Spoločenstva sa využíva v širokej palete výrobkov (odevy, dekoračné predmety, ľanové tkaniny do domácnosti) a ponúka ďalšie bohaté možnosti na poli tvorivosti a inovácie.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály (internetová stránka),

odborné výstavy a veľtrhy,

informačné opatrenia zamerané na spádovú skupinu užívateľov (návrhári, výrobcovia, distributéri, vydavatelia),

informácie na miestach predaja,

vzťahy s odbornou tlačou,

vzdelávacie informačné opatrenia v školách so zameraním na módne návrhárstvo, kurz pre textilných inžinierov atď.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov, prioritu majú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

1 milión EUR.

Živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Situáciu v ponuke tohto sektora charakterizuje narastajúca konkurencia medzi výrobkami zo Spoločenstva a výrobkami pochádzajúcimi z tretích krajín.

Z hodnotiacich štúdií propagačných kampaní uskutočnených v období 1997 – 2000 vyplýva, že s cieľom napomôcť predaju výrobkov Spoločenstva v rámci Európskej únie je nutné lepšie zorganizovať a zracionalizovať celý reťazec od výrobcu po distributéra a že spotrebitelia by mali byť lepšie informovaní o skutočných vlastnostiach a druhoch výrobkov pochádzajúcich zo Spoločenstva.

2.   CIELE

zvýšiť spotrebu kvetov a rastlín s pôvodom v Spoločenstve,

podporovať pracovné postupy, ktoré sú ohľaduplné voči životnému prostrediu, a prehĺbiť vedomosti o takýchto metódach,

posilniť partnerstvo medzi odborníkmi z viacerých členských štátov s cieľom, okrem iného, podeliť sa o pokročilé znalosti v príslušnom sektore a lepšie informovať všetkých účastníkov vo výrobnom reťazci.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

pestovatelia, záhradnícke škôlky, distributéri a ostatní prevádzkovatelia v tomto sektore,

študenti a školopovinné deti,

mienkotvorné kruhy: novinári, učitelia,

spotrebitelia.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

informácie o kvalite a škále výrobkov Spoločenstva,

výrobné postupy ohľaduplné voči životnému prostrediu,

technické postupy zamerané na vyššiu trvanlivosť výrobkov,

optimálna zmes odrôd rastlín a kvetov,

úloha rastlín a kvetov pre duševné blaho a pre kvalitu života.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

kontakty s masmédiami,

veľtrhy a výstavy: stánky s výrobkami z niekoľkých členských štátov,

školiace opatrenia pre odborníkov, spotrebiteľov a študentov,

akcie určené na výmenu vedomostí o vyššej trvanlivosti výrobkov,

informačné opatrenia pre spotrebiteľov prostredníctvom tlače a činností ako napr. vydávanie katalógov, záhradníckych kalendárov a prípadne prostredníctvom kampaní typu ‚rastlina mesiaca’,

zvýšené využitie elektronických médií (internet, CD-ROM atď.).

6.   TRVANIE PROGRAMU

12 – 36 mesiacov, prednosť majú viacročné programy predstavujúce stratégiu a dôkladne odôvodnené ciele pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

3 milióny EUR.

Olivový olej a stolové olivy

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Keďže ponuka olivového oleja a stolových olejov rastie, je dôležité, aby odbytiská vnútorného a medzinárodného trhu zabezpečili rovnováhu na trhu Spoločenstva. Situácia na úrovni domáceho dopytu po týchto výrobkoch na tradičných spotrebiteľských trhoch sa výrazne líši od situácie na trhoch, kde sú (tieto výrobky) relatívne novým javom.

V ‚tradičných spotrebiteľských’ členských štátoch (Španielsko, Taliansko, Grécko a Portugalsko) sú spomenuté výrobky dobre známe a ich spotreba je vysoká. Sú to rozvinuté trhy, na ktorých sú perspektívy akéhokoľvek celkového nárastu dopytu obmedzené, avšak pri zohľadnení ich súčasného podielu na spotrebe olivového oleja zostávajú aj naďalej v centre pozornosti v danom sektore.

V ‚nových spotrebiteľských’ členských štátoch sa spotreba na obyvateľa zvýšila, ale je stále výrazne nižšia (ako v Spoločenstve pred 1.5.2004) alebo nepatrná (vo väčšine nových členských štátov). Mnoho spotrebiteľov nevie o kladných vlastnostiach alebo širokom využití olivového oleja a stolových olív. Ide tu teda o trh s veľkým priestorom pre rastúci dopyt.

2.   CIELE

v prvom rade: zvýšiť spotrebu v ‚nových spotrebiteľských’ členských štátoch formou hlbšieho preniknutia na trh a zintenzívniť používanie výrobkov prostredníctvom rozšírenia možností využitia týchto výrobkov a poskytnutia potrebných informácií,

upevniť a rozvinúť spotrebu v ‚tradičných spotrebiteľských’ členských štátoch poskytnutím informácií spotrebiteľom o menej známych aspektoch a viesť mladých ľudí k tomu, aby tieto výrobky kupovali pravidelne.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

osoby zodpovedné za nákup: v prípade ‚tradičných spotrebiteľských’ členských štátov najmä osoby vo veku medzi 20. a 40. rokom života,

mienkotvorné kruhy (pracovníci v oblasti gastronómie, šéfkuchári, reštaurácie, novinári), všeobecná a odborná tlač (gastronomické, ženské a rôzne iné časopisy),

odborná tlač pre lekárov a zdravotnícky personál,

distributéri (v ‚nových spotrebiteľských’ členských štátoch).

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

gastronomické kvality a organoleptické vlastnosti panenského olivového oleja (aróma, farba, chuť) majú rôzne odtiene v závislosti od odrody, oblasti, úrody, výrobkov CHOP/CHZO atď. Táto jeho rôznorodosť ponúka široké spektrum kulinárskych špecialít,

rôzne kategórie olivového oleja,

olivový olej je vďaka svojim nutričným vlastnostiam významným prvkom zdravej a vyváženej stravy: úspešne kombinuje kulinársky zážitok s požiadavkami vyváženej a zdravej stravy,

informácie o pravidlách týkajúcich sa kontroly, certifikácie kvality a označovania olivových olejov,

informácie o všetkých olivových olejoch a/alebo stolových olivách registrovaných v celom Spoločenstve ako výrobky CHOP/CHZO,

stolové olivy predstavujú zdravé a prírodné produkty vhodné ako na priamu spotrebu, tak aj na prípravu náročnejších jedál,

rozmanité vlastnosti stolových olív.

Podrobnejšie v ‚nových spotrebiteľských’ členských štátoch:

olivový olej a najmä kategória extra-panenského olivového oleja je prírodným produktom, ktorý vznikol z tradície a starodávneho know-how, vhodných pre modernú kuchyňu plnú aróm; ľahko sa dá využiť nielen v stredomorskej kuchyni, ale aj v akejkoľvek súčasnej kuchyni,

rady týkajúce sa využitia v kuchyni.

Podrobnejšie v ‚nových spotrebiteľských’ členských štátoch:

výhody kúpy kvalitného olivového oleja (s označením obsahujúcim potrebné informácie pre spotrebiteľa),

modernizácia vzhľadu výrobku s dlhodobou tradíciou a širokou kultúrnou dimenziou.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3, informácie o nutričných kvalitách olivového oleja a stolových olív sa musia zakladať na všeobecne akceptovateľných vedeckých údajoch a spĺňať požiadavky ustanovené v smernici 2000/13/ES týkajúcej sa označovania, prezentácie a reklamy potravín a všetkých uplatňovaných špecifických pravidiel prijatých v tejto súvislosti. (1)

5.   HLAVNÉ PROSTRIEDKY OSVETY

internet a iné elektronické prostriedky (napr. nosiče CD-ROM, DVD),

podpora na miestach predaja (ochutnávka, recepty, informácie),

vzťahy s tlačou a vzťahy s verejnosťou (rôzne akcie, účasť na spotrebiteľských veľtrhoch atď.),

reklama (alebo propagačné články) v tlači (všeobecnej tlači, ženských časopisoch, časopisoch o gastronómii, o životnom štýle),

spoločne organizované činnosti s lekármi a zdravotníckym personálom (vzťahy s verejnosťou v oblasti podpory zdravia),

audiovizuálne masmédiá (TV a rozhlas),

účasť na obchodných veľtrhoch.

6.   TRVANIE A ROZSAH PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov, prednosť majú viacročné programy predstavujúce stratégiu a primerane odôvodnené ciele na každú fázu.

Uprednostnia sa programy, ktoré sa majú realizovať v najmenej 2 ‚nových spotrebiteľských’ členských krajinách.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

4 milióny EUR.

Semmenné oleje

V tomto sektore majú prednosť programy sústreďujúce sa na repkový olej, alebo ktoré prezentujú vlastnosti rôznych semenných olejov.

Predbežný ročný rozpočet pre daný sektor:

2 milióny EUR.

A.   Repkový olej

1.   PREHĽAD O SITUÁCII

V dôsledku novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa na výrobu repkového oleja neprideľuje špeciálna podpora a musí sa stať trhovo orientovanou. Vzhľadom na narastajúce možnosti výroby a ako alternatíva obilnej výroby, ktorá je charakteristická štrukturálnou nadprodukciou, propagácia repkového oleja prispeje k stabilite na trhu s kultúrnymi plodinami a spotrebe rôznych rastlinných olejov v Spoločenstve. Spoločenstvo je v súčasnosti čistým vývozcom repkového oleja.

Za posledné desaťročia sa vypestovali odrody repky s hodnotnými výživovými vlastnosťami. Tým sa dosiahla jej lepšia kvalita. Vznikli nové výrobky, napríklad repkový olej lisovaný za studena so špeciálnou orechovou chuťou.

Nutričná hodnota repkového oleja je predmetom celosvetového výskumu, ktorého výsledky potvrdzujú kladné výživové a fyziologické vlastnosti tohto výrobku. Praktickí lekári, odborníci na výživu, ako aj spotrebitelia by mali byť o týchto najnovších výsledkoch výskumu informovaní.

2.   CIELE

zlepšiť vnímanie vlastností repkového oleja a jeho najnovšieho vývoja,

zvýšiť spotrebu informovaním spotrebiteľov, lekárov a zdravotného personálu o využití a nutričnej hodnote repkového oleja.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

domácnosti, najmä osoby zodpovedné za nákup,

mienkotvorné kruhy (novinári, šéfkuchári, lekári, odborníci na výživu),

distributéri,

odborná tlač pre lekárov a zdravotnícky personál,

agropotravinársky priemysel.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

nutričná hodnota repkového oleja z neho robí významnú súčasť vyváženej a zdravej výživy,

repkový olej obsahuje zdraviu prospešné mastné kyseliny,

rady týkajúce sa využitia v kuchyni,

informácie o vývoji výrobku a jeho druhoch.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3, informácie o nutričných hodnotách repkového oleja sa musia zakladať na všeobecne uznávaných vedeckých poznatkoch a spĺňať požiadavky ustanovené v smernici 2000/13/ES týkajúcej sa označovania, prezentácie a reklamy potravín a všetkých uplatňovaných špecifických pravidiel prijatých v tejto súvislosti.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

podpora na miestach predaja (ochutnávka, recepty, informácie),

reklama (alebo propagačné články) v tlači (všeobecná tlač, časopisy pre ženy, časopisy s receptami, o životnom štýle),

vzťahy s verejnosťou (rôzne akcie, účasť na potravinárskych veľtrhoch),

spoločne organizované činnosti s lekármi a zdravotníckym personálom,

činnosti organizované v spolupráci s reštauráciami, podnikmi zaoberajúcimi sa dodávkou potravín a šéfkuchármi,

internet.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov.

B.   Slnečnicový olej

Programy týkajúce sa slnečnicového oleja budú mať prednosť, iba ak to umožnia trhové podmienky.

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Slnečnica sa pestuje na viac ako 2 miliónoch hektároch a produkcia slnečnicových semien presahuje 3,5 milióna tony za rok. Slnečnicový olej spotrebovaný v Spoločenstve sa vyrába najmä zo semien dopestovaných v Spoločenstve. Pokles v procese drvenia však bude mať za následok zníženie výroby slnečnicového oleja počas obchodného roka 2004 – 2005. Keďže svetové trhové ceny stúpajú a nedostatok v ponuke je možný, programy sústreďujúce sa výlučne na slnečnicový olej nemajú prioritu. Môže byť však prezentovaný ako súčasť programov uvádzajúcich rôzne semenné oleje s pôvodom v Spoločenstve.

Slnečnicový olej ako výrobok má výhody najmä v rôznych možnostiach využitia, napr. na vyprážanie. Tiež má vysoký obsah nenasýtených kyselín a je bohatý na vitamín E. Účelom týchto kampaní je informovať spotrebiteľov a obchodníkov/distributérov o rôznych možnostiach využitia, druhoch a vlastnostiach slnečnicového oleja, ako aj o právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa jeho kvality. Tieto kampane by sa mali uskutočňovať v duchu podávania objektívnych informácií.

2.   CIELE

Informovať spotrebiteľov a obchodných prevádzkovateľov o:

rozličnom využití slnečnicového oleja, jeho vlastnostiach a nutričnej hodnote,

právnych predpisoch a štandardoch zaručujúcich jeho kvalitu, pravidlách označovania,

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

domácnosti, najmä osoby zodpovedné za nákup,

mienkotvorné kruhy (novinári, šéfkuchári, lekári a odborníci na výživu),

distributéri,

agropotravinársky priemysel.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

Hlavné posolstvá programov by mali obsahovať:

výhody vhodného využitia slnečnicového oleja. Napríklad slnečnicový olej vyrobený z olejového typu slnečnicových semien má v porovnaní s inými rastlinnými olejmi vysoký obsah vitamínu E. Slnečnicový olej je dobre známy svojou ľahkou chuťou a vhodnosťou na vyprážanie,

právne predpisy a štandardy zaručujúce kvalitu slnečnicového oleja,

obsah mastných kyselín a nutričná hodnota slnečnicového oleja,

výsledky vedeckého výskumu a technický vývoj slnečnicového oleja a iných rastlinných olejov,

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3, sa informácie o nutričných kvalitách slnečnicového oleja musia zakladať na všeobecne uznávaných vedeckých poznatkoch a spĺňať požiadavky ustanovené v smernici 2000/13/ES týkajúcej sa označovania, prezentácie a reklamy potravín a všetkých uplatňovaných špecifických pravidiel prijatých v tejto súvislosti.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

distribúcia informačného materiálu na miestach predaja (MP) a do obchodného reťazca,

reklama (alebo propagačné články) vo všeobecnej, kulinárskej a odbornej tlači,

vzťahy s verejnosťou (rôzne akcie, účasť na potravinárskych veľtrhoch),

internet.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov.

Mlieko a mliečne výrobky

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Spotreba tekutého mlieka poklesla, najmä v hlavných spotrebiteľských krajinách, najmä z dôvodu konkurencie nealkoholických nápojov ponúkaných mladým ľuďom. Spotreba tekutého mlieka je postupne vytláčaná rôznymi mliečnymi náhradami. Na druhej strane došlo k celkovému nárastu spotreby mliečnych výrobkov vyjadrených mliečnym ekvivalentom.

2.   CIELE

zvýšiť spotrebu tekutého mlieka na trhoch, kde existuje potenciál nárastu, a udržať úroveň spotreby na saturovaných trhoch,

zvýšiť spotrebu mliečnych výrobkov vo všeobecnosti,

podporiť mladých ľudí ako budúcich dospelých spotrebiteľov v konzumácii mlieka.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

Spotrebitelia vo všeobecnosti a najmä:

deti a dospievajúca mládež, obzvlášť dievčatá vo veku 8 – 13 rokov,

ženy rôznych vekových kategórií,

starší ľudia.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

mlieko a mliečne výrobky sú zdravé a primerané súčasnému životnému štýlu a spotrebiteľovi ponúkajú pôžitok z konzumácie,

mlieko a mliečne výrobky majú špeciálnu nutričnú hodnotu, s obzvlášť blahodárnymi účinkami na určité vekové skupiny,

podávané informácie musia byť pozitívne a musia zohľadňovať špecifický charakter spotreby na rôznych trhoch,

existuje pestrá paleta mliečnych výrobkov vhodných pre rôznych spotrebiteľov a pre rôzne príležitosti konzumácie,

dostupná ponuka mlieka a mliečnych výrobkov so zníženými obsahom tuku môže byť pre niektorých spotrebiteľov vhodnejšia,

je potrebné zabezpečiť kontinuitu hlavných myšlienok počas celého programu s cieľom presvedčiť spotrebiteľov o výhodách pravidelnej konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov,

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3, informácie o nutričných hodnotách mlieka a mliečnych výrobkov sa musia zakladať na všeobecne uznávaných vedeckých poznatkoch a spĺňať požiadavky ustanovené v smernici 2000/13/ES týkajúcej sa označovania, prezentácie a reklamy potravín a všetkých uplatňovaných špecifických pravidiel prijatých v tejto súvislosti.

5.   INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály,

telefónna informačná linka,

vzťahy s verejnosťou v oblasti médií a reklamy (napr. špecializovaní novinári, tlač pre ženy a mládež),

kontakty s lekármi a odborníkmi na výživu,

kontakty s učiteľmi a školami,

iné kanály (letáky a brožúrky, hry pre deti atď.),

prezentácie na miestach predaja,

vizuálne médiá (kino, špecializované televízne kanály),

reklama v rozhlase,

účasť na obchodných veľtrhoch a výstavách.

6.   TRVANIE A ROZSAH PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov, prioritu majú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

4 milióny EUR.

Čerstvé, chladené alebo mrazené mäso vyrobené v súlade so systémom kontroly kvality spoločenstva alebo s vnútroštátnym systémom kontroly kvality

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Zdravotné problémy, ktoré ovplyvnili mnohé zo základných živočíšnych výrobkov, opätovne zaviedli potrebu upevnenia dôvery spotrebiteľov v mäsové výrobky Spoločenstva.

V rámci tohto úsilia je nevyhnutné poskytovať objektívne informácie o systémoch a kontrolách kvality v Spoločenstve a v členských štátoch, ktoré sú potrebné popri všeobecných právnych predpisoch o kontrole a bezpečnosti potravín. V týchto pravidlách a kontrolách sa uvádza špecifikácia výrobku a ďalšie kontrolné mechanizmy, čím vytvárajú dodatočnú záruku.

2.   CIELE

Tieto informačné kampane sa obmedzujú na výrobky podliehajúce režimu európskych systémov kvality (CHOP/CHZO/ZTŠ a ekologická poľnohospodárska výroba) a systémov kvality uznaných členskými štátmi a spĺňajúcimi kritériá článku 24b nariadenia 1257/1999. Informačné kampane financované na základe tohto nariadenia by mali byť tiež financované podľa nariadenia 1257/1999.

Ich cieľom je zabezpečiť objektívne a vyčerpávajúce informácie o vnútroštátnych pravidlách a pravidlách Spoločenstva týkajúcich sa systémov kvality mäsových výrobkov. Mali by informovať spotrebiteľov, mienkotvorcov a distributérov o špecifikáciách výrobkov a efektívnych kontrolách v rámci týchto systémov kvality.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

spotrebitelia a ich združenia,

osoby zodpovedné za nákup v domácnostiach,

inštitúcie (reštaurácie, nemocnice, školy atď.),

distributéri a ich združenia,

tlač a mienkotvorné kruhy.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

systémy kvality zaručujú konkrétny výrobný postup a kontrolu, ktoré sú prísnejšie ako postupy a kontroly požadované v právnych predpisoch,

kvalitné mäsové výrobky majú osobité vlastnosti alebo kvalitou prevyšujú zvyčajné predajné normy,

systémy Spoločenstva a vnútroštátne systémy kvality sú transparentné a zabezpečujú možnosť sledovať pôvod výrobkov,

označovanie mäsa umožňuje spotrebiteľovi identifikovať akostné výrobky, ich pôvod a vlastnosti.

5.   INFORMAČNÉ KANÁLY

internet,

vzťahy s verejnosťou v oblasti médií a reklamy (napr. vedecká a špecializovaná tlač, ženské a kulinárske časopisy),

kontakty so spotrebiteľskými združeniami,

audiovizuálne médiá,

písomné informácie (brožúry, letáky atď.),

poskytnutie informácií na miestach predaja.

6.   TRVANIE A ROZSAH PROGRAMOV

Programy by sa mali uskutočniť najmenej v jednom alebo viacerých členských štátoch.

12 – 36 mesiacov, prioritu majú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

4 milióny EUR.

Označovanie konzumných vajec

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Od 1. januára 2004 je na škrupine vajec určených na ľudskú spotrebu (konzumných vajec) vytlačený kód, podľa ktorého sa dá určiť výrobca a systém chovu nosníc. Tento kód pozostáva z čísla, ktoré určuje spôsob chovu nosníc (0 = ekologický chov, 1 = voľný výbeh, 2 = podstieľkový chov, 3 = chov v klietke), kód ISO členského štátu, v ktorom sa nachádza výrobné stredisko, a číslo výrobného strediska pridelené príslušným orgánom.

2.   CIELE

informovať spotrebiteľa o nových štandardoch označovania vajec a podrobne vysvetliť význam kódu vytlačeného na vajciach,

poskytnúť informácie o technológiách produkcie vajec prostredníctvom kódu vytlačeného na vajciach,

poskytnúť informácie o existujúcich systémoch sledovania pôvodu vajec.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

spotrebitelia a distributéri,

mienkotvorné kruhy.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

zverejniť a vysvetliť nový kód vytlačený na vajciach v súlade so smernicou 2002/4/ES (2) a vlastnostiach rôznych kategórií vajec, na ktoré sa vzťahuje kód,

podávané informácie by nemali uprednostňovať jednu alebo druhú technológiu produkcie vajec a nemali by obsahovať údaje o nedostatkoch v nutričnej hodnote a vplyve konzumácie vajec na ľudské zdravie. Nemala by existovať diskriminácia medzi vajcami pochádzajúcimi z rôznych členských štátov.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály (internetová stránka atď.),

písomné informácie (brožúry, letáky atď.),

informácie na miestach predaja,

reklama v tlači a v časopisoch o potravinách, ženských časopisoch atď,

vzťahy s médiami.

6.   TRVANIE PROGRAMU

12 – 24 mesiacov.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

2 milióny EUR.

Med a včelárske výrobky

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Sektor akostného medu a akostných včelárskych výrobkov zo Spoločenstva, ktorý dostáva od Spoločenstva veľmi malú podporu, čelí rastúcej globálnej konkurencii. Skutočnosť, že výrobné náklady sú v Spoločenstve vysoké, situáciu ešte zhoršuje.

Od roku 2001 podlieha tento sektor smernici Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na med (3) a ustanovuje povinné označovanie jeho kvality a pôvodu. Finančne podporované programy sa musia zamerať na med a včelárske výrobky s pôvodom v Spoločenstve s doplnkovými informáciami o regionálnom, územnom a topografickom pôvode alebo s označeniami akosti vystavenými Spoločenstvom (CHOP, CHZO, ZTŠ či ekologická výroba) alebo niektorým členským štátom.

2.   CIELE

informovať spotrebiteľov o rozmanitosti, organoleptických vlastnostiach a podmienkach výroby včelárskych výrobkov zo Spoločenstva,

informovať spotrebiteľov o vlastnostiach nefiltrovaného a nepasterizovaného medu zo Spoločenstva,

pomôcť spotrebiteľom pochopiť označenie medu zo Spoločenstva a podporiť výrobcov pri vývoji ich jasných a zrozumiteľných etikiet,

usmerniť spotrebu medu na akostné výrobky upriamením pozornosti na možnosť sledovať ich pôvod.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

spotrebitelia najmä vo veku 20 – 40 rokov,

starší ľudia a deti,

mienkotvorné kruhy.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti a hygieny výroby, certifikácie kvality a označovania,

med je prírodným produktom založeným na tradícii a overenom know-how, s rôznymi možnosťami využitia v modernej kuchyni,

rozmanitosť druhov medu v závislosti od rôzneho geografického a botanického pôvodu a/alebo rôznych ročných období,

rady o použití a nutričnej hodnote,

zabezpečenie opelenia je nevyhnutné na udržanie biodiverzity.

5.   ZÁKLADNÉ PROSTRIEDKY

reklama vo všeobecnej a špecializovanej tlači (gastronómia – životný štýl),

internet, kino a iné audiovizuálne médiá (TV, rozhlas),

miesta predaja,

účasť na výstavách a veľtrhoch,

vzťahy s verejnosťou zamerané na širokú verejnosť, organizovanie rôznych akcií v reštauráciách a pohostinstvách,

poskytnutie informácií v školách (inštrukcie učiteľom a študentom hotelových škôl a škôl spoločného stravovania).

6.   TRVANIE A ROZSAH PROGRAMU

12 – 36 mesiacov, prednosť majú programy predstavujúce stratégiu a primerane odôvodnené ciele na každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

1 milión EUR.

Akostné vína PVUR, stolové vína so zemepisným označením

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Produkcia vína je dostatočná, ale jeho spotreba stagnuje, v prípade niektorých druhov vína dokonca klesá, zatiaľ čo ponuka z tretích krajín narastá.

2.   CIELE

zvýšiť spotrebu vína zo Spoločenstva,

informovať spotrebiteľov o škále, kvalite a výrobných podmienkach vín zo Spoločenstva a výsledkoch vedeckých štúdií.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

distributéri,

spotrebitelia okrem mladých ľudí a dospievajúcej mládeže uvedení v odporúčaní Rady 2001/458/ES z 5. júna 2001 (4),

mienkotvorné kruhy: novinári, odborníci z oblasti gastronómie,

vzdelávacie zariadenia v oblasti hotelierstva a reštauračných služieb.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

právne predpisy Spoločenstva presne upravujú výrobu, údaje o kvalite, označenie a marketing, aby sa tak spotrebiteľovi zaručila kvalita a možnosť sledovania pôvodu ponúkaných vín,

príťažlivosť možnosti výberu zo širokej palety vín rozličného pôvodu zo Spoločenstva,

informácie o výrobe vína v Spoločenstve a jeho závislosti od regionálnych a lokálnych podmienok, kultúr a chutí.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

Informačné opatrenia a opatrenia pre vzťahy s verejnosťou:

školenie distributérov a dodávateľov,

vzťahy so špecializovanou tlačou,

iné kanály (internetová stránka, letáky a brožúry), ktoré pomáhajú usmerniť spotrebiteľa pri jeho výbere a predstavách o druhoch vína vhodných pre rodinné oslavy a slávnostné príležitosti,

veľtrhy a výstavy: stánky združujúce výrobky rôznych členských štátov.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov, prioritu majú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

3 milióny EUR.

Výrobky s chráneným označením pôvodu (CHOP), chráneným zemepisným označením (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ)

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Systém Spoločenstva o ochrane názvov výrobkov ustanovený v smerniciach (ES) č. 2081/92 a (ES) č. 2082/92 má prednosť pri realizácii kapitoly Spoločnej poľnohospodárskej politiky týkajúcej sa kvality. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pokračovať v predchádzajúcom úsilí organizovať kampane, ktoré informujú všetkých potenciálnych aktérov reťazca výroby, prípravy, marketingu a spotreby týchto výrobkov o označeniach a výrobkoch s chránenými názvami.

2.   CIELE

Propagačné a informačné kampane by sa nemali zameriavať výlučne na jeden názov alebo iba obmedzené množstvo názvov výrobkov, ale skôr na skupinu názvov buď určitých kategórií výrobkov, alebo výrobkov z jedného alebo viacerých regiónov v jednom alebo viacerých členských štátoch.

Cieľom týchto kampaní by malo byť:

poskytnúť komplexnú informáciu o obsahu, fungovaní a charaktere režimov Spoločenstva a najmä ich vplyvov na komerčnú hodnotu výrobkov s chránenými názvami, ktoré sú po registrácii zvýhodnené ochranou, ktorú im tieto režimy poskytujú,

prehĺbenie vedomostí spotrebiteľov, distributérov a odborníkov v oblasti potravín o logách Spoločenstva pre výrobky CHOP/CHZO a ZTŠ,

podporiť skupiny výrobcov/spracovateľov, ktoré sa zatiaľ nezúčastňujú na týchto režimoch, aby využívali systém prostredníctvom zaregistrovania názvov výrobkov, ktoré spĺňajú základné požiadavky na obdržanie registrácie,

podporiť výrobcov/spracovateľov z príslušných regiónov, ktorí sa zatiaľ nezúčastňujú na týchto režimoch, aby sa zúčastnili na produkcii výrobkov s registrovanými názvami tak, že sa prispôsobia schváleným špecifikáciám a požiadavkám inšpekcie stanoveným pre rôzne chránené názvy,

stimulovať dopyt po príslušných výrobkoch prostredníctvom informovania spotrebiteľov a distribútorov o existencii, význame a výhodách týchto režimov, ako aj ich informovania o logách a podmienkach, za ktorých sa označenia udeľujú, o príslušných overovaniach, kontrolách a o systéme sledovania pôvodu výrobkov.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

výrobcovia/pestovatelia a spracovávatelia,

distribútori (supermarkety, veľkoobchodníci, maloobchodníci, pohostinstvá, jedálne, reštaurácie),

spotrebitelia a ich združenia,

mienkotvorné kruhy.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

Výrobky s ochranným označením majú špeciálne vlastnosti, ktoré súvisia s ich zemepisným pôvodom, v prípade výrobkov s CHOP sú kvalita alebo vlastnosti výrobkov v podstate alebo výlučne závislé od príslušného zemepisného prostredia (s vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi), v prípade výrobkov s CHZO sa výrobky vyznačujú špecifickou kvalitou alebo povesťou, ktorá sa môže pripisovať zemepisnému pôvodu a toto prepojenie na zemepisný pôvod sa musí objaviť v najmenej jednej z fáz výroby, spracovania alebo prípravy.

Výrobky so ZTŠ majú špecifické vlastnosti, ktoré súvisia s ich špeciálnymi tradičnými metódami výroby alebo s použitím tradičných surovín.

Logá Spoločenstva CHOP, CHZO a ZTŠ sú symbolmi, ktoré sú chápané v celom Spoločenstve ako výrobky spĺňajúce špeciálne podmienky výroby súvisiacej s ich zemepisným pôvodom alebo ich tradíciou a ako výrobky podliehajúce kontrole.

Ostatné aspekty kvality (bezpečnosť, nutričná hodnota, chuť, možnosť sledovania pôvodu) príslušných výrobkov.

Prezentácia niektorých výrobkov CHOP, CHZO alebo ZTŠ ako príkladov potenciálu úspešného komerčného skvalitnenia výrobkov, ktorých názvy sú registrované pod ochrannými režimami.

Tieto ochranné režimy podporujú kultúrne dedičstvo Spoločenstva a rozmanitosť poľnohospodárskej výroby ako aj zachovanie vidieka.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály (internetové stránky),

vzťahy s verejnosťou v oblasti médií (špecializovaná tlač, ženské a kulinárske časopisy),

kontakty so spotrebiteľskými združeniami,

poskytovanie informácií a prezentácie na miestach predaja,

audiovizuálne masmédiá (napr. konkrétne zamerané televízne reklamy),

písomné informácie (brožúry, letáky atď.),

účasť na veľtrhoch a výstavách,

informačné a školiace semináre/činnosti súvisiace s fungovaním režimov Spoločenstva pre výrobky CHOP, CHZO a ZTŠ.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov, prednosť majú viacročné programy predstavujúce stratégiu a jasne definované ciele pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

3 milióny EUR.

Informácie o grafickom symbole pre najodľahlejšie regióny

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Toto usmernenie sa vzťahuje na najodľahlejšie oblasti Spoločenstva tak, ako sú definované v článku 299 ods. 2 Zmluvy. Z externej hodnotiacej štúdie vyplýva, že prevádzkovatelia v danom sektore prijali s veľkým záujmom informačnú kampaň Spoločenstva 1998/1999 o grafickom symbole (logu) pre najodľahlejšie regióny.

Následne niektorí výrobcovia a spracovatelia žiadali súhlas na použitie loga pre svoje akostné výrobky.

Z hľadiska krátkeho trvania tejto prvej kampane je vhodné naďalej zlepšovať vnímanie loga zo strany rôznych cieľových skupín prostredníctvom pokračujúcich informačných opatrení o jeho význame a výhodách.

2.   CIELE

zverejniť informácie o existencii, význame a výhodách loga,

podporiť výrobcov a spracovateľov príslušných oblastí v používaní loga,

zlepšiť vnímanie loga medzi distributérmi a spotrebiteľmi.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

miestni výrobcovia a spracovatelia,

distributéri a spotrebitelia,

mienkotvorné kruhy.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

ide o typický a prírodný produkt,

má pôvod v jednej z oblastí Spoločenstva,

kvalita (bezpečnosť, nutričná hodnota a chuť, spôsoby produkcie, prepojenie na pôvod),

exotický charakter produktu,

pestrosť ponuky vrátane mimosezónneho obdobia,

možnosť sledovania pôvodu produktu.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály (internetová stránka atď.),

telefónna linka,

vzťahy s verejnosťou v oblasti médií (napr. špecializovaní novinári, ženská tlač, kulinárska tlač),

prezentácie na miestach predaja, veľtrhy a výstavy atď.,

kontakty s lekármi a odborníkmi na výživu,

iné kanály (letáky a brožúrky, recepty atď.),

audiovizuálne médiá,

reklama v špecializovanej a miestnej tlači.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

1 milión EUR.

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

1.   PREHĽAD SITUÁCIE

Spotreba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby je populárnoa najmä v radoch mestského obyvateľstva, ale ich trhový podiel je stále pomerne obmedzený.

Úroveň vnímania charakteru ekologického spôsobu poľnohospodárskej výroby v radoch spotrebiteľov a ostatných záujmových skupín síce rastie, ale je naďalej pomerne nízka.

Propagačné a informačné činnosti sa v akčnom pláne Spoločenstva pre ekologické potraviny a výrobu považujú za kľúčový prostriedok na ďalší rozvoj dopytu po ekologických potravinách.

2.   CIELE

Propagačné a informačné kampane by sa nemali zameriavať výlučne na jeden alebo niekoľko vybraných produktov, ale skôr na skupinu produktov alebo na režim ekologickej výroby tak, ako sa uplatňuje v jednom alebo viacerých regiónoch jedného alebo viacerých členských štátov.

Cieľom týchto kampaní by malo byť:

podpora spotreby ekologických potravín,

prehĺbenie vedomostí spotrebiteľov o označovaní výrobkov vrátane loga Spoločenstva pre ekologické výrobky,

poskytnúť komplexné informácie a zlepšiť vnímanie výhod ekologickej poľnohospodárskej výroby najmä s prihliadnutím na ochranu životného prostredia, blaho zvierat, zachovania charakteru vidieka a rozvoja vidieckych oblastí,

poskytnúť komplexné informácie o obsahu a fungovaní režimu Spoločenstva v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,

podporiť jednotlivých výrobcov, spracovateľov a skupiny výrobcov/spracovateľov/maloobchodníkov, ktorí sa ešte nezúčastňujú na ekologickej výrobe, aby sa preorientovali na tento spôsob výroby; podporiť maloobchodníkov, skupiny maloobchodníkov a reštaurácie v predaji ekologických produktov.

3.   CIEĽOVÉ SKUPINY

spotrebitelia vo všeobecnosti, združenia spotrebiteľov a špeciálne podskupiny spotrebiteľov,

mienkotvorné kruhy,

distributéri (supermarkety, veľkoobchodníci, špecializovaní maloobchodníci, zásobovatelia, jedálne, reštaurácie), spracovatelia potravín,

učitelia a školy.

4.   HLAVNÉ POSOLSTVÁ

Ekologické výrobky sú prírodné, prispôsobené každodennému modernému životu a chutné; sú výsledkom spôsobov výroby, ktoré zohľadňujú životné prostredie a blaho zvierat; ekologická výroba podporuje rozmanitosť poľnohospodárskej výroby, ako aj zachovanie charakteru vidieka.

Výrobky podliehajú prísnym pravidlám výroby a inšpekcie/kontroly, vrátane možnosti vysledovať pôvod s cieľom zabezpečiť, že výrobky pochádzajú z fariem podliehajúcim inšpekčnému systému ekologickej výroby.

Použitie slov ‚organický’, ‚ekologický’ a ‚biologický’ a ich ekvivalentov v iných jazykoch s ohľadom na potravinárske výrobky je chránené zákonom.

Logo Spoločenstva je symbolom ekologických výrobkov, ktorý je pochopiteľný v celom Spoločenstve a z ktorého vyplýva, že dané výrobky spĺňajú prísne výrobné kritériá Spoločenstva a podrobili sa striktným kontrolám. Informácie o logu Spoločenstva možno doplniť o informácie o logách zavedených v členských štátoch.

Možno zdôrazniť aj ostatné aspekty kvality (bezpečnosť, nutričná hodnota, chuť) príslušných výrobkov.

5.   HLAVNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

elektronické kanály (internetové stránky),

telefónne informačné linky,

vzťahy s verejnosťou v oblasti médií (špecializovaní novinári, ženská tlač, kulinárska tlač, potravinárske periodiká),

kontakty so spotrebiteľskými združeniami,

informácie na miestach predaja,

akcie na školách,

audiovizuálne masmédiá (napr. konkrétne zamerané televízne reklamy),

písomné informácie (brožúry, letáky atď.),

účasť na veľtrhoch a výstavách,

informačné a školiace semináre/činnosti zamerané na fungovanie režimu Spoločenstva v oblasti ekologických potravín a ekologickej výroby.

6.   TRVANIE PROGRAMOV

12 – 36 mesiacov. Prednosť majú viacročné programy predstavujúce stratégiu a jasne definované ciele pre každú fázu.

7.   PREDBEŽNÝ ROČNÝ ROZPOČET PRE DANÝ SEKTOR

3 milióny EUR.“


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(2)  Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44.

(3)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.

(4)  Ú. v. ES L 161, 16.6.2001, s. 38.


15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 423/2005

zo 14. marca 2005,

ktorým sa určujú výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre klince a ruže v rámci uplatňovania dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Jordánska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 4088/87 z 21. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky uplatňovania preferenčného dovozného cla na niektoré kvetinárske produkty pochádzajúce z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy (1), a najmä na článok 5 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 2 a článok 3 nariadenia (EHS) č. 4088/87 stanovujú, že dovozné ceny Spoločenstva a výrobné ceny Spoločenstva sa určujú každé dva týždne pre jednokveté klince (štandard) a viackveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže a sú uplatniteľné počas dvoch týždňov. Podľa článku 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 700/88 zo dňa 17. marca 1988 o niektorých spôsoboch aplikácie režimu uplatniteľného pri dovoze niektorých kvetinárskych produktov na územie Spoločenstva, pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a pásma Gazy (2), tieto ceny sú stanovené na obdobie dvoch týždňov na základe vyvážených údajov poskytnutých členskými štátmi.

(2)

Uvedené ceny je dôležité stanoviť bez odkladu, aby bolo možné určiť clo, ktoré sa má uplatniť.

(3)

V dôsledku pristúpenia Cypru k Európskej únii 1. mája 2004 nie je potrebné stanoviť dovozné ceny pre túto krajinu.

(4)

S prihliadnutím na zmluvy prijaté rozhodnutím Rady 2003/917/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a štátom Izrael, pokiaľ ide o recipročné liberalizačné opatrenia a nahradenie protokolov 1 a 2 k Dohode o pridružení ES–Izrael (3), rozhodnutím Rady 2003/914/ES z 22. decembra 2003 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom o recipročných liberalizačných opatreniach a nahradení protokolov 1 a 3 k Dohode o pridružení ES–Maroko (4) rozhodnutím Rady 2005/4/ES z 22. decembra 2004 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP), konajúcou v prospech Palestínskej samosprávy pre západný breh Jordánu a pásmo Gazy, týkajúcej sa recipročných liberalizačných opatrení a nahradenia protokolov 1 a 2 k dočasnej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Palestínskou samosprávou (5), nie je potrebné naďalej stanovovať dovozné ceny pre Izrael, Maroko, ako aj Zajordánsko a pásmo Gazy.

(5)

V období medzi rokovaniami Riadiaceho výboru pre živé rastliny a pestovanie kvetov musí Komisia prijať tieto opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobné ceny Spoločenstva a dovozné ceny Spoločenstva pre jednokveté klince (štandard), mnohokveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže v zmysle článku 1 nariadenia (EHS) č. 4088/87, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu pre obdobie od 16. do 29. marca 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahom a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 382, 31.12.1987, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1300/97 (Ú. v. ES L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 72, 18.3.1988, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2062/97 (Ú. v. ES L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2005, s. 4.


PRÍLOHA

(EUR/100 kusov)

Obdobie: od 16. do 29. marca 2005

Výrobné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

 

20,56

15,02

42,45

19,94

Dovozné ceny Spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

Jordánsko


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada Komisia

15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/30


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 21. februára 2005,

o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2005/205/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

A KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s druhou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a druhým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej druhý odsek článku 101,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na schválenie Rady podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii bol podpísaný v mene Európskych spoločenstiev a členských štátov dňa 21. decembra 2004 v súlade s rozhodnutím Rady 2005/41/ES (2).

(2)

Tento protokol by sa mal uzavrieť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov.

Znenie protokolu je priložené k rozhodnutiu 2005/41/ES (3).

Článok 2

Predseda Rady uloží v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov listiny o schválení, ako je ustanovené v článku 13 protokolu. Predseda Komisie súčasne uloží tieto listiny v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli 21. februára 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN

Za Komisiu

predseda

J. M. BARROSO


(1)  Súhlas doručený 27. januára 2005 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2005, s. 221.

(3)  Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2005, s. 222.


Rada

15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/32


ROZHODNUTIE RADY

z 28. februára 2005

o podpísaní a predbežnom vykonávaní dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2005/206/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310, v spojení s jej článkom 300 ods. 2, prvý pododsek, druhá veta,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 26. apríla 2004 Rada v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov poverila Komisiu rokovaniami s Juhoafrickou republikou o Dodatkovom protokole k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej (1) s cieľom zohľadniť pristúpenie desiatich nových členských štátov k Európskej únii.

(2)

Tieto rokovania sa uzatvorili k spokojnosti Komisie.

(3)

Dodatkový protokol dojednaný s Juhoafrickou republikou upravuje v článku 10 ods. 2 predbežné vykonávanie dodatkového protokolu pred jeho nadobudnutím platnosti.

(4)

S výhradou jeho uzavretia by sa mal dodatkový protokol podpísať v mene Spoločenstva a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu/-y splnomocnenú/-é na podpísanie, v mene Spoločenstva a jeho členských štátov, Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

Text dodatkového protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Dodatkový protokol sa vykonáva predbežne, s výhradou jeho uzavretia.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 109.


DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

 

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

 

ČESKÁ REPUBLIKA,

 

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

 

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

 

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

 

HELÉNSKA REPUBLIKA,

 

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

 

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

 

ÍRSKO,

 

TALIANSKA REPUBLIKA,

 

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

 

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

 

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

 

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

 

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

 

MALTSKÁ REPUBLIKA,

 

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

 

RAKÚSKA REPUBLIKA,

 

POĽSKÁ REPUBLIKA,

 

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

 

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

 

FÍNSKA REPUBLIKA,

 

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej len „členské štáty“ zastúpené Radou Európskej únie a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

a

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

KEĎŽE Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci (ďalej len „TDCA“) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej bola podpísaná 11. októbra 1999 v Pretórii a nadobudla platnosť 1. mája 2004,

KEĎŽE Zmluva o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii bola podpísaná 16. apríla 2003 v Aténach a nadobudla platnosť 1. mája 2004,

KEĎŽE podľa článku 6 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003 sa pristúpenie nových zmluvných strán k TDCA má schváliť uzavretím protokolu k TDCA,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika (ďalej len „nové členské štáty“) sú týmto zmluvnými stranami TDCA a zároveň prijímajú a všímajú si, rovnakým spôsobom ako ostatné členské štáty Spoločenstva, texty dohody, ako aj prílohy, protokoly a vyhlásenia k nej pripojené.

KAPITOLA I

ZMENY A DOPLNENIA TEXTU TDCA VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

Článok 2

Jazyky a počet originálov

Článok 108 TDCA sa nahrádza takto:

„Článok 108

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom,, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, a v úradných jazykoch Juhoafrickej republiky okrem angličtiny, konkrétne v jazyku Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, afrikánčina, isiNdebele, isiXhosa a isiZulu, pričom všetky tieto texty sú rovnako autentické.“

Článok 3

Tarifná kvóta

Tarifné kvóty pre všeobecné upravené ovocie a všeobecné miešané upravené ovocie v zozname 6 prílohy IV k TDCA sa príslušne zvyšujú na 1 225 ton a 340 ton.

Článok 4

Pravidlá pôvodu

Protokol 1 TDCA sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 ods. 4 nahrádza takto:

„4.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané so spätnou platnosťou musí obsahovať jedno z týchto slovných spojení:

ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

‚TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD’

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI’

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT’

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI’

SL

‚IZDANO NAKNADNO’

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE’

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND’“

.

2.

Článok 17 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Takto vydaný duplikát musí obsahovať jedno z týchto slov:

ES

‚DUPLICADO’

CS

‚DUPLIKÁT’

DA

‚DUPLIKAT’

DE

‚DUPLIKAT’

ET

‚DUPLIKAAT’

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN

‚DUPLICATE’

FR

‚DUPLICATA’

IT

‚DUPLICATO’

LV

‚DUBLIKĀTS’

LT

‚DUBLIKATAS’

HU

‚MÁSODLAT’

MT

‚DUPLIKAT’

NL

‚DUPLICAAT’

PL

‚DUPLIKAT’

PT

‚SEGUNDA VIA’

SL

‚DVOJNIK’

SK

‚DUPLIKÁT’

FI

‚KAKSOISKAPPALE’

SV

‚DUPLIKAT’“

.

3.

Príloha IV sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

FAKTURAČNÉ VYHLÁSENIE

Fakturačné vyhlásenie, ktorého text je uvedený nižšie, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nemusia byť reprodukované.

Španielska verzia

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1).] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Česká verzia

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánska verzia

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Nemecká verzia

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estónska verzia

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grécka verzia

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ'αριθ … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglická verzia

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francúzska verzia

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Talianska verzia

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšská verzia

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Litovská verzia

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarská verzia

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltská verzia

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Holandská verzia

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poľská verzia

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalská verzia

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Slovinská verzia

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenská verzia

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Fínska verzia

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédska verzia

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Verzia juhoafrických jazykov

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(V …….. dňa……..)

 (4)

(Podpis vývozcu; okrem toho meno osoby, ktorá podpisuje vyhlásenie, musí byť uvedené čitateľne)

KAPITOLA II

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Konzultácie

Juhoafrická republika sa zaväzuje, že nebude vymáhať, požadovať alebo zamietať, ani upravovať alebo odvolávať žiadne koncesie podľa článkov XXIV.6 a XXVIII GATT, ktoré by sa vzťahovali na rozšírenie Spoločenstva. Avšak až do konca júla 2004 by bolo Spoločenstvo ochotné zvážiť ďalšie konzultácie podľa článku 22 ods. 2 TDCA.

Článok 6

Tovar na ceste alebo v dočasnom sklade

1.   Ustanovenia dohody sa uplatňujú na tovar, ktorý sa vyváža buď z Južnej Afriky do jedného z nových členských štátov, alebo z jedného z nových členských štátov do Južnej Afriky, ktorý je v súlade s ustanoveniami protokolu 1 k TDCA a ktorý je ku dňu pristúpenia buď na ceste, alebo v dočasnom sklade, v colnom sklade alebo vo voľnej zóne v Južnej Afrike alebo v príslušnom novom členskom štáte.

2.   V týchto prípadoch sa udeľuje preferenčné zaobchádzanie za podmienky, že v lehote štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia sa colným orgánom dovážajúcej krajiny predloží doklad o pôvode vydaný so spätnou platnosťou colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

Článok 7

Kvóty na rok 2004

Na rok 2004 sa zvýšenia objemov existujúcich tarifných kvót vypočítavajú v pomere k základným objemom pri zohľadnení časti obdobia, ktoré uplynulo pred 1. májom 2004.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou TDCA.

Článok 9

1.   Tento protokol schvaľuje Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Juhoafrická republika v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Zmluvné strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov uvedených v odseku 1. Listiny o schválení sú uložené na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 10

1.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúcim po uložení poslednej listiny o schválení.

2.   Tento protokol sa vykonáva predbežne od 1. mája 2004.

Článok 11

Tento protokol je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom a v úradných jazykoch Juhoafrickej republiky okrem angličtiny, konkrétne v jazyku Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, afrikánčina, isiNdebele, isiXhosa a isiZulu, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

Za členské štáty

Za Európske spoločenstvo

Za Juhoafrickú republiku


(1)  Ak fakturačné vyhlásenie vyhotovuje vývozca určený v zmysle článku 20 protokolu, musí tu byť uvedené číslo povolenia tohto vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevyhotovuje určený vývozca, poznámku v zátvorke netreba uvádzať alebo sa určené miesto nechá voľné.

(2)  Musí byť označený pôvod produktov. V prípade, že sa vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na produkty pochádzajúce z Ceuty a z Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí jasne identifikovať za použitia označenia ‚CM’ v dokumente, pre ktorý je vyhlásenie vystavené.

(3)  Tieto označenia sú povinné, ak sú v uvedenom dokumente zahrnuté informácie.

(4)  Pozri článok 19 ods. 5 protokolu. V prípade, že vývozca nie je povinný dokument podpísať, táto výnimka z podpisu sa vzťahuje aj na povinnosť uviesť meno podpisujúcej osoby.“


15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/40


ODPORÚČANIE RADY

z 8. marca 2005

o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(2005/207/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 112 ods. 2 písm. b) a jej článok 122 ods. 4, ako aj články 11.2 a 43.3 protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,

keďže:

Funkčné obdobie Tommasa PADOU-SCHIOPPU sa skončí 31. mája 2005. Je potrebné vymenovať jedného člena výkonnej rady Európskej centrálnej banky,

ODPORÚČA:

vymenovať Lorenza BINIHO SMAGHIHO za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. júna 2005.

Toto odporúčanie sa po porade s Európskym parlamentom a Radou guvernérov Európskej centrálnej banky predkladá na rozhodnutie hlavám štátov a vlád členských štátov, ktorých menou je euro.

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/41


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚBULHARSKO č. 1/2004

z 28. septembra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú články 2 a 3 dodatkového protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Bulharskou republikou na strane druhej so zreteľom na predĺženie lehoty uvedenej v článku 9 ods. 4 protokolu č. 2 k Európskej dohode

(2005/208/ES)

ASOCIAČNÁ RADA,

so zreteľom na Európsku dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej (1) (Európska dohoda),

so zreteľom na dodatkový protokol k Európskej dohode, najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Dodatkový protokol k Európskej dohode bol podpísaný stranami 21. novembra 2002.

(2)

Dodatkový protokol sa podľa jeho článku 5 predbežne uplatňuje odo dňa podpisu.

(3)

Nedávne zmeny v bulharských právnych predpisoch zmenili rozdelenie funkcií medzi vykonávacími orgánmi.

(4)

S cieľom zabezpečiť súlad medzi dodatkovým protokolom a bulharskými inštitucionálnymi zmenami je vhodné zmeniť a doplniť článok 2 a článok 3 dodatkového protokolu prijatím odkazov na príslušné bulharské orgány. Je to potrebné, aby sa umožnilo vykonávanie dodatkového protokolu v Bulharsku.

(5)

Dodatkový protokol sa podľa jeho článku 4 môže zmeniť a doplniť rozhodnutím Asociačnej rady,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Články 2 a 3 dodatkového protokolu k Európskej dohode o pridružení, uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Bulharskou republikou na strane druhej, so zreteľom na predĺženie lehoty uvedenej v článku 9 ods. 4 protokolu č. 2 k Európskej dohode, sa nahrádzajú takto:

„Článok 2

Bulharská republika predloží Európskej komisii reštrukturalizačný program a podnikateľské zámery, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článku 9 ods. 4 protokolu č. 2, a ktoré boli vyhodnotené a schválené jej Komisiou na ochranu hospodárskej súťaže.

Článok 3

Komisia poskytne záverečné zhodnotenie toho, či reštrukturalizačný program a podnikateľské zámery spĺňajú požiadavky uvedené v článku 9 ods. 4 protokolu č. 2. Rada Európskej únie rozhodne o tom, či sú program a zámery v súlade s požiadavkami vyššie uvedeného článku.

Komisia pravidelne sleduje vykonávanie plánov v mene Spoločenstva a ministerstvo financií to sleduje za Bulharskú republiku.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť v deň jeho prijatia Asociačnou radou.

V Bruseli 28. septembra 2004

Za Asociačnú radu

predseda

S. PASSY


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.1994, s. 3.


Komisia

15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/288/ES, pokiaľ ide o predĺženie dočasného prístupu Austrálie a Nového Zélandu k rezervám antigénov slintačky a krívačky v Spoločenstve poskytnutého na základe tohto rozhodnutia

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 561)

(Text s významom pre EHP)

(2005/209/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa smernica 92/46/EHS (1), najmä na jej článok 83 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2004/288/ES z 26. marca 2004, ktorým sa poskytuje Austrálii a Novému Zélandu dočasný prístup k rezervám antigénov slintačky a krívačky v Spoločenstve (2), stanovuje, že týmto krajinám sa poskytne prístup k rezervám antigénov v Spoločenstve na vytvorenie vakcín proti slintačke a krívačke do 31. decembra 2004.

(2)

Austrália sa zaviazala zväčšiť svoje zásoby antigénov vírusu slintačky a krívačky a vyjadrila svoj zámer uzavrieť so Spoločenstvom dohodu o vzájomnom prístupe k zásobám určitých antigénov vírusu slintačky a krívačky. Do uzavretia takejto prípadnej dohody Austrália požiadala o predĺženie dočasného prístupu k rezervám antigénov vírusu slintačky a krívačky v Spoločenstve.

(3)

Nový Zéland požiadal o predĺženie dočasného prístupu k rezervám antigénov vírusu slintačky a krívačky v Spoločenstve vzhľadom na nepredvídané oneskorenia vo vytváraní svojich vlastných zásob takýchto antigénov.

(4)

Vzhľadom na kapacitu a dostupnosť rezerv antigénov vírusu slintačky a krívačky skladovaných v Spoločenstve sa zdá, že predĺženie požadované Austráliou a Novým Zélandom sa môže udeliť bez zbytočného ohrozenia pohotovostných opatrení Spoločenstva.

(5)

Preto by sa požadované predĺženie dočasného prístupu Austrálie a Nového Zélandu k rezervám antigénov vírusu slintačky a krívačky v Spoločenstve malo poskytnúť a rozhodnutie 2004/288/ES by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 1 článku 1 rozhodnutia 2004/288/ES sa dátum „31. decembra 2004“ nahrádza dátumom „31. decembra 2005“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 58.


15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. marca 2005,

ktorým sa druhýkrát mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/614/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Južnej Afrike

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 559)

(Text s významom pre EHP)

(2005/210/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2004/614/ES z 24. augusta 2004, ktoré sa týka ochranných opatrení v súvislosti s vysoko patogénnym morom hydiny v Juhoafrickej republike (3), prijala Komisia ochranné opatrenia v súvislosti s morom hydiny vyskytujúcim sa v kŕdľoch vtákov nadradu bežce v Južnej Afrike.

(2)

Pokiaľ ide o mor hydiny, situácia v kŕdľoch vtákov nadradu bežce v Južnej Afrike nie je ešte jasná, pretože príslušný úrad Južnej Afriky počas sérologického dozoru nedospel k jednoznačným výsledkom. Situácia sa však zdá byť pod kontrolou a očakáva sa, že Komisia čoskoro získa podrobné informácie.

(3)

Za týchto okolností je vhodné predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2004/614/ES o ďalšie tri mesiace. Toto rozhodnutie sa však môže preskúmať pred týmto dátumom na základe akýchkoľvek ďalších informácií poskytnutých príslušným úradom Južnej Afriky.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 7 rozhodnutia 2004/614/ES sa dátum „31. marca 2005“ nahrádza dátumom „30. júna 2005“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 25.8.2004, s. 20. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/892/ES (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 30).


Akty prijaté v súlade s hlavou VI Zmluvy o založení Európskej únie

15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/44


ROZHODNUTIE RADY 2005/211/SVV

z 24. februára 2005

o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b), článok 31 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na podnet Španielskeho kráľovstva (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Schengenský informačný systém, ďalej len „SIS“, zriadený podľa ustanovení hlavy IV dohovoru z roku 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach (3), ďalej len „Schengenský dohovor z roku 1990“, predstavuje základný nástroj uplatňovania ustanovení schengenského acquis, ako je zahrnuté do rámca Európskej únie.

(2)

Uznala sa potreba vytvoriť novú, druhú generáciu Schengenského informačného systému, ďalej len „SIS II“, s cieľom zohľadniť rozšírenie Európskej únie a zaviesť nové funkcie pri súčasnom využití výhod najnovšieho vývoja v oblasti informačných technológií a boli prijaté prvé opatrenia na vyvinutie tohto nového systému.

(3)

Niektoré úpravy existujúcich ustanovení a zavedenie niektorých nových funkcií sa už uskutočnili aj vo vzťahu k súčasnej verzii SIS, najmä pokiaľ ide o poskytnutie prístupu k určitým druhom údajov vložených do SIS orgánom, ktorých riadne plnenie úloh by bolo uľahčené, ak by mohli vyhľadávať v týchto údajoch, vrátane Europolu a národných členov Eurojustu, rozšírenie kategórií chýbajúcich predmetov, o ktorých sa môžu vkladať vyhlásenia pátrania a zaznamenávanie prenosov osobných údajov. Najprv treba zabezpečiť v každom členskom štáte technické prostriedky potrebné na tento účel.

(4)

Závery zasadnutia Európskej rady v Laekene 14. a 15. decembra 2001 a najmä závery 17 (spolupráca medzi špecializovanými protiteroristickými útvarmi), 43 (Eurojust a policajná spolupráca so zreteľom na Europol) a akčný plán z 21. septembra 2001 proti terorizmu uvádzajú potrebu zlepšiť SIS a zdokonaliť jeho možnosti.

(5)

Okrem toho je užitočné prijať vo všetkých členských štátoch ustanovenia s ohľadom na výmenu všetkých doplnkových informácií prostredníctvom orgánov určených na tento účel (Supplementary Information Request at National Entry), čo poskytne týmto orgánom spoločný právny základ v rámci ustanovení Schengenského dohovoru z roku 1990 a stanoví pravidlá vymazávania údajov uchovávaných týmito orgánmi.

(6)

Ustanovenia v tomto rozhodnutí týkajúce sa Europolu stanovujú iba právny rámec pre prístup do Schengenského informačného systému a nie je nimi dotknuté budúce prijímanie potrebných opatrení, ktoré stanovujú jeho technické riešenia a finančné dôsledky.

(7)

Ustanovenia v tomto rozhodnutí týkajúce sa národných členov Eurojustu a ich asistentov ustanovujú iba právny rámec pre prístup do Schengenského informačného systému a nie je nimi dotknuté budúce prijímanie potrebných opatrení, ktoré stanovujú jeho technické riešenia a finančné dôsledky.

(8)

Ustanovenia týkajúce sa prístupu Europolu a národných členov Eurojustu a ich asistentov k údajom SIS tvoria len prvú fázu a nie sú nimi dotknuté ďalšie rokovania o rozšírení tejto možnosti na ďalšie ustanovenia Schengenského dohovoru z roku 1990.

(9)

Zmeny a doplnenia, ktoré sa majú preto vykonať v ustanoveniach schengenského acquis, ktoré sa zaoberá Schengenským informačným systémom, sa skladajú z dvoch častí: z tohto rozhodnutia a nariadenia Rady podľa článku 66 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Dôvodom je, ako sa uvádza v článku 93 Schengenského dohovoru z roku 1990, že účelom Schengenského informačného systému je udržiavať na územiach členských štátov verejný poriadok a verejnú bezpečnosť vrátane národnej bezpečnosti a uplatňovať ustanovenia uvedeného dohovoru o pohybe osôb na týchto územiach používaním informácií oznamovaných prostredníctvom SIS v súlade s ustanoveniami uvedeného dohovoru. Keďže niektoré ustanovenia Schengenského dohovoru z roku 1990 sa majú uplatňovať zároveň na oba účely, je vhodné zmeniť a doplniť tieto ustanovenia rovnako súbežnými aktmi založenými na každej zo zmlúv.

(10)

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté budúce prijatie potrebných právnych predpisov, ktoré podrobne opisujú právnu štruktúru, ciele, prevádzku a používanie SIS II, ako sú napríklad, a nielen, pravidlá ďalej definujúce kategórie údajov, ktoré sa budú vkladať do systému, účely, na ktoré sa tieto budú vkladať, a kritériá na ich vloženie, pravidlá týkajúce sa obsahu záznamov SIS, vzájomné prepojenie vyhlásení pátrania, ich kompatibilita a ďalšie pravidlá prístupu k údajom SIS a ochrany osobných údajov a ich kontroly.

(11)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje ďalší vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (4), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 písm. G rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích ustanoveniach k tejto dohode.

(12)

Spojené kráľovstvo sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 protokolu, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie a ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (5).

(13)

Írsko sa zúčastňuje na tomto rozhodnutí v súlade s článkom 5 protokolu, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie a ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (6).

(14)

Týmto rozhodnutím nie je dotknutá úprava čiastočnej účasti Spojeného kráľovstva a Írska na schengenskom acquis, ako je vymedzená v rozhodnutí 2000/365/ES a v rozhodnutí 2002/192/ES.

(15)

Toto rozhodnutie predstavuje právny akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 aktu o pristúpení,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Ustanovenia Schengenského dohovoru z roku 1990 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V článku 92 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Členské štáty si v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vymieňajú prostredníctvom orgánov určených na tento účel (SIRENE) všetky doplnkové informácie potrebné pri vkladaní vyhlásení pátrania a umožňujúce prijatie vhodných opatrení v prípadoch, keď sa osoby a veci, v súvislosti s ktorými sa údaje vložili do Schengenského informačného systému, nájdu ako výsledok vyhľadávania v tomto systéme. Takéto informácie sa použijú len na účel, na aký sa zasielali.“

2.

Článok 94 ods. 2 písm. b) sa nahrádza takto:

„b)

veci uvedené v článkoch 99 a 100.“

3.

Prvý pododsek článku 94 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pri osobách sa uvádzajú najviac tieto údaje:

a)

priezvisko a mená, prípadne prezývky zaznamenané oddelene;

b)

zvláštne nemenné fyzické znaky;

c)

[…];

d)

miesto a dátum narodenia;

e)

pohlavie;

f)

štátna príslušnosť;

g)

či sú dotknuté osoby ozbrojené, násilné, alebo na úteku;

h)

dôvod vyhlásenia pátrania;

i)

opatrenia, ktoré sa majú prijať;

j)

v prípadoch vyhlásenia pátrania podľa článku 95: druh trestného činu (trestných činov).“

4.

Článok 99 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Údaje o osobách alebo vozidlách, plavidlách, lietadlách a kontajneroch sa zaznamenávajú v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu vyhlasujúceho pátranie zaznamenané na účely registrácie podliehajúcej zvláštnemu režimu alebo cielenej kontrole podľa odseku 5.“

5.

Posledná veta článku 99 ods. 3 sa nahrádza takto:

„Členské štáty vyhlasujúce pátranie podľa tohto odseku sú povinné informovať o tom ostatné členské štáty.“

6.

Prvá veta článku 99 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Pri cielenej kontrole uvedenej v odseku 1 možno v súlade s predpismi vnútroštátneho práva vykonávať prehliadky osôb, vozidiel, plavidiel, lietadiel, kontajnerov alebo prevážaných predmetov na účely uvedené v odsekoch 2 a 3.“

7.

Článok 100 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Zahŕňajú sa tieto kategórie ľahko rozoznateľných vecí:

a)

ukradnuté, spreneverené alebo stratené motorové vozidlá so zdvihovým objemom motora väčším ako 50 cm3, plavidlá a lietadlá;

b)

ukradnuté, spreneverené alebo stratené prívesy s pohotovostnou hmotnosťou väčšou ako 750 kg, obytné prívesy a priemyselné vybavenie, prívesné motory a kontajnery;

c)

ukradnuté, spreneverené alebo stratené strelné zbrane;

d)

ukradnuté, spreneverené alebo stratené nevyplnené úradné dokumenty;

e)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné vydané doklady totožnosti, ako napríklad pasy, preukazy totožnosti, vodičské preukazy, povolenia na pobyt a cestovné doklady;

f)

ukradnuté, spreneverené, stratené alebo neplatné osvedčenia o registrácii vozidla a tabuľky s evidenčnými číslami vozidiel;

g)

bankovky (registrované bankovky);

h)

ukradnuté, spreneverené alebo stratené cenné papiere a platobné prostriedky, ako napríklad šeky, kreditné karty, dlhopisy, akcie a podielové listy.“

8.

K článku 101 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Prístup k údajom vloženým do Schengenského informačného systému a právo na priame vyhľadávanie v týchto údajoch však môžu mať aj vnútroštátne súdne orgány, okrem iného tie, ktoré sú zodpovedné za začatie trestného stíhania v trestnom konaní a súdneho vyšetrovania pred vznesením obžaloby pri vykonávaní svojich úloh podľa vnútroštátnych právnych predpisov.“

9.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 101a

1.   Európsky policajný úrad (Europol) má pri plnení svojich úloh na svoje vlastné náklady právo prístupu k údajom vloženým do Schengenského informačného systému a priameho vyhľadávania v nich v súlade s článkami 95, 99 a 100.

2.   Europol môže vyhľadávať len tie údaje, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh.

3.   Ak vyhľadávanie Europolom odhalí existenciu vyhlásenia pátrania v Schengenskom informačnom systéme, Europol o ňom spôsobom určeným v dohovore o Europole informuje členský štát, ktorý pátranie vyhlásil.

4.   Používanie informácií získaných zo Schengenského informačného systému podlieha súhlasu dotknutého členského štátu. Ak členský štát povolí použitie takýchto informácií, nakladanie s nimi sa spravuje dohovorom o Europole. Europol môže oznamovať takéto informácie tretím štátom a tretím subjektom iba so súhlasom dotknutého členského štátu.

5.   Europol môže požiadať dotknutý členský štát o doplnkové informácie v súlade s ustanoveniami vymedzenými v dohovore o Europole.

6.   Europol:

a)

zaznamená každé vyhľadávanie, ktoré uskutočnil, v súlade s ustanoveniami článku 103;

b)

bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, nesmie spájať časti Schengenského informačného systému ani prenášať údaje tam obsiahnuté, ku ktorým má prístup, do žiadneho počítačového systému na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Europol alebo ktorý je v Europole, ani ukladať alebo inak kopírovať akékoľvek časti Schengenského informačného systému;

c)

obmedzí prístup k údajom v Schengenskom informačnom systéme na osobitne oprávnených zamestnancov Europolu;

d)

prijme a uplatňuje opatrenia ustanovené v článku 118;

e)

umožní spoločnému dozornému orgánu, zriadenému podľa článku 24 dohovoru o Europole, preskúmať činnosti Europolu pri výkone svojho práva na prístup a vyhľadávanie údajov vložených do Schengenského informačného systému.

Článok 101b

1.   Národní členovia Eurojustu a ich asistenti majú právo na prístup k údajom vloženým v súlade s článkami 95 a 98 do Schengenského informačného systému a na vyhľadávanie v nich.

2.   Národní členovia Eurojustu a ich asistenti môžu vyhľadávať len tie údaje, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh.

3.   Ak vyhľadávanie národným členom Eurojustu odhalí existenciu vyhlásenia pátrania v Schengenskom informačnom systéme, informuje o ňom členský štát, ktorý pátranie vyhlásil. Každé oznámenie informácií získaných pri takomto vyhľadávaní možno oznámiť tretím štátom a tretím subjektom iba so súhlasom členského štátu, ktorý pátranie vyhlásil.

4.   Žiadne ustanovenie tohto článku sa nesmie vykladať tak, aby ním boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Eurojust, o ochrane údajov a zodpovednosti za neoprávnené alebo nesprávne spracovanie týchto údajov národnými členmi Eurojustu alebo ich asistentmi, alebo aby ním boli dotknuté právomoci spoločného dozorného orgánu, zriadeného podľa článku 23 uvedeného rozhodnutia Rady.

5.   Každé vyhľadávanie, ktoré urobí národný člen Eurojustu alebo asistent, sa zaznamená v súlade s ustanoveniami článku 103 a každé použitie údajov, ku ktorým mali prístup, sa zaregistruje.

6.   Žiadne časti Schengenského informačného systému sa nesmú spájať ani prenášať údaje tam obsiahnuté, ku ktorým majú prístup národní členovia alebo ich asistenti, do počítačového systému na zber a spracovanie údajov, ktorý prevádzkuje Eurojust alebo ktorý je v Eurojuste, ani sa nesmú sťahovať žiadne časti Schengenského informačného systému.

7.   Prístup k údajom v Schengenskom informačnom systéme sa obmedzí na národných členov a ich asistentov a nerozšíri sa na zamestnancov Eurojustu.

8.   Prijmú a uplatňujú sa opatrenia ustanovené v článku 118.“

10.

Článok 103 sa nahrádza takto:

„Článok 103

Každý členský štát zabezpečí, aby orgán spravujúci súbor údajov zaznamenal každý prenos osobných údajov v národnej sekcii Schengenského informačného systému na účely kontroly, či bolo vyhľadávanie prípustné. Záznam sa môže použiť iba na tento účel a vymaže sa čo najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr po uplynutí troch rokov.“

11.

Vladá sa tento článok:

„Článok 112a

1.   Osobné údaje uchovávané v súboroch orgánmi uvedenými v článku 92 ods. 4 v dôsledku výmeny informácií podľa uvedeného odseku sa uchovávajú iba tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa poskytli. V každom prípade sa vymažú najneskôr rok po výmaze vyhlásenia alebo vyhlásení pátrania súvisiacich s dotknutou osobou alebo vecou zo Schengenského informačného systému.

2.   Odsekom 1 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch údaje týkajúce sa konkrétneho pátrania, ktoré členský štát vyhlásil, alebo pátrania, v súvislosti s ktorým sa prijali opatrenia na jeho území. Obdobie, počas ktorého sa môžu takéto údaje uchovávať v takýchto súboroch, upraví vnútroštátne právo.“

12.

Článok 113 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Iné údaje, ako sú uvedené v článku 112, sa uchovávajú najviac 10 rokov a údaje o veciach uvedených v článku 99 ods. 1 najviac päť rokov.“

13.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 113a

1.   Iné údaje ako osobné údaje uchovávané v súboroch orgánmi uvedenými v článku 92 ods. 4 v dôsledku výmeny informácií podľa uvedeného odseku sa uchovávajú iba tak dlho, ako je potrebné na účely, na ktoré sa poskytli. V každom prípade sa vymažú najneskôr rok po výmaze vyhlásenia alebo vyhlásení pátrania týkajúcich sa dotknutej osoby alebo veci zo Schengenského informačného systému.

2.   Odsekom 1 nie je dotknuté právo členského štátu uchovávať vo vnútroštátnych súboroch údaje týkajúce sa konkrétneho pátrania, ktoré členský štát vyhlásil, alebo pátrania, v súvislosti s ktorým sa prijali opatrenia na jeho území. Obdobie, počas ktorého sa môžu takéto údaje uchovávať v takýchto súboroch, upraví vnútroštátne právo.“

Článok 2

1.   Článok 1 body 1, 5 a 8 tohto rozhodnutia nadobudnú účinnosť 90 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Článok 1 body 11 a 13 tohto rozhodnutia nadobudnú účinnosť 180 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Článok 1 body 1, 5, 8, 11 a 13 tohto rozhodnutia nadobudnú účinnosť pre Island a Nórsko 270 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Článok 1 body 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 a 12 nadobudnú účinnosť dňom, ktorý stanoví Rada jednomyseľne čo najskôr po splnení nevyhnutných podmienok.

Rada môže rozhodnúť, že stanoví rôzne dátumy pre nadobudnutie účinnosti:

článku 1 bodov 2, 4 a 6,

článku 1 bodu 3,

článku 1 bodu 7,

článku 1 bodu 9, nového článku 101a,

článku 1 bodu 9, nového článku 101b,

článku 1 bodu 12.

5.   Každé rozhodnutie Rady podľa odseku 4 sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. februára 2005

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. ES C 160, 4.7.2002, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ C 31 E, 5.2.2004, s. 122.

(3)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


15.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/49


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2005/212/SVV

z 24. februára 2005

o konfiškácii príjmov, nástrojov a majetku z trestnej činnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, a najmä na jej článok 29, článok 31 ods. 1 písm. c) a článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o Európskej únii,

so zreteľom na podnet Dánskeho kráľovstva (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Hlavným motívom pre cezhraničnú organizovanú trestnú činnosť je finančný prospech. Na účely efektívnosti sa preto každý pokus o prevenciu a boj proti takejto trestnej činnosti musí zamerať na vypátranie, zmrazenie, zhabanie a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti. Je to však ťažké dosiahnuť okrem iného aj v dôsledku rozdielov medzi právnou úpravou členských štátov v tejto oblasti.

(2)

V záveroch Európskej rady vo Viedni v decembri 1998 Európska rada vyzvala na posilnenie úsilia EÚ v boji proti medzinárodnej organizovanej trestnej činnosti v súlade s akčným plánom o tom, ako čo najlepšie vykonávať ustanovenia Amsterdamskej zmluvy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (2).

(3)

Podľa odseku 50 písm. b) viedenského akčného plánu sa do piatich rokov od nadobudnutia platnosti Amsterdamskej zmluvy musia vnútroštátne ustanovenia upravujúce zhabanie a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti podľa potreby zdokonaliť a aproximovať, berúc do úvahy práva tretích strán konajúcich v dobrej viere.

(4)

Odsek 51 záverov Európskej rady v Tampere z 15. a 16. októbra 1999 zdôrazňuje, že pranie špinavých peňazí je podstatou organizovanej trestnej činnosti a malo by sa vykoreniť všade, kde sa vyskytne, a že Európska rada je určená na to, aby zabezpečila prijatie konkrétnych krokov na vypátranie, zmrazenie, zhabanie a konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti. V odseku 55 Európska rada taktiež vyzýva na aproximáciu trestného práva a postupov pri praní špinavých peňazí (napr. vypátranie, zmrazenie a konfiškáciu finančných prostriedkov).

(5)

Podľa odporúčania 19 v akčnom pláne na rok 2000 nazvanom Prevencia a potláčanie organizovanej trestnej činnosti: stratégia Európskej únie pre začiatok nového tisícročia, ktorý schválila Rada 27. marca 2000 (3), by sa mala preskúmať možná potreba nástroja, ktorý, berúc do úvahy osvedčené postupy v členských štátoch a náležite rešpektujúc základné právne zásady, zavádza možnosť zmierniť podľa vhodnosti, na základe trestného, občianskeho alebo finančného práva, dôkazné bremeno, pokiaľ ide o zdroj majetku vo vlastníctve osoby odsúdenej za trestný čin v súvislosti s organizovanou trestnou činnosťou.

(6)

Podľa článku 12 o konfiškácii a zhabaní Dohovoru OSN z 12. decembra 2000 proti nadnárodnému organizovanému zločinu štáty, ktoré sú zmluvnými stranami, môžu zvážiť možnosť požiadať, aby páchateľ preukázal zákonný pôvod príjmov údajne z trestnej činnosti alebo majetku podliehajúceho zhabaniu, v takom rozsahu, v akom je táto požiadavka v súlade so zásadami ich vnútroštátneho práva a s charakterom súdneho konania.

(7)

Všetky členské štáty ratifikovali Dohovor Rady Európy z 8. novembra 1990 o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti. Niektoré členské štáty predložili vyhlásenia k článku 2 dohovoru o konfiškácii, aby boli takto viazané konfiškovať príjmy len z určitých trestných činov.

(8)

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV (4) z 26. júna 2001 upravuje ustanovenia o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti. Podľa tohto rámcového rozhodnutia sú členské štáty taktiež povinné neuplatňovať ani nepodporovať výhrady k ustanoveniam dohovoru Rady Európy o zhabaní, pokiaľ za trestný čin možno uložiť trest odňatia slobody alebo príkaz na zadržanie s hornou hranicou sadzby viac ako jeden rok.

(9)

Existujúce nástroje v tejto oblasti nedosiahli v dostatočnej miere účinnú cezhraničnú spoluprácu s ohľadom na zhabanie, keďže je stále niekoľko členských štátov, ktoré nemôžu konfiškovať príjmy zo všetkých trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na obdobie viac ako jedného roka.

(10)

Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je zabezpečiť, aby všetky členské štáty mali účinné predpisy upravujúce konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti, okrem iného vo vzťahu k dôkaznému bremenu, pokiaľ ide o zdroj majetku osoby odsúdenej za trestný čin spojený s organizovanou trestnou činnosťou. Toto rozhodnutie je spojené s dánskym návrhom rámcového rozhodnutia o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o konfiškácii príjmov z trestnej činnosti a delenia majetku v rámci Európskej únie, ktorý sa predkladá v tom istom čase.

(11)

Toto rámcové rozhodnutie nebráni členskému štátu v uplatňovaní jeho základných zásad týkajúcich sa riadneho procesu, najmä prezumpcie neviny, vlastníckych práv, slobody združovania, slobody tlače a slobody prejavu v ostatných médiách,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

„príjmy“ znamenajú akýkoľvek ekonomický prospech z trestnej činnosti. Môže pozostávať z akéhokoľvek majetku, ktorý je vymedzený v nasledujúcej zarážke,

„majetok“ zahŕňa majetok akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či je hmotný, alebo nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, a právne dokumenty alebo nástroje, ktoré potvrdzujú vlastnícke právo alebo podiel na takomto majetku,

„nástroje“ znamenajú akýkoľvek majetok, ktorý bol použitý alebo určený akýmkoľvek spôsobom, celkom alebo sčasti, na spáchanie trestného činu alebo trestných činov,

„konfiškácia“ znamená trest alebo opatrenie, ktoré je nariadené súdom v konaní o trestnom čine alebo trestných činoch a ktoré v konečnom dôsledku znamená odňatie vlastníctva,

„právnická osoba“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý má toto postavenie podľa platného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo iných verejnoprávnych orgánov vykonávajúcich štátnu moc a s výnimkou verejnoprávnych medzinárodných organizácií.

Článok 2

Konfiškácia

1.   Každý členský štát prijíma potrebné opatrenia umožňujúce mu konfiškovať, celkom alebo sčasti, nástroje a príjmy z trestných činov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na obdobie viac ako jedného roka, alebo majetok, ktorého hodnota zodpovedá týmto príjmom.

2.   Pokiaľ ide o daňové trestné činy, členské štáty môžu použiť iné postupy než trestné konanie, aby odňali páchateľovi príjmy z trestného činu.

Článok 3

Rozšírené právomoci na konfiškáciu

1.   Každý členský štát prijme minimálne potrebné opatrenia, ktoré umožnia na základe okolností uvedených v odseku 2 konfiškovať, celkom alebo sčasti, majetok patriaci osobe odsúdenej za trestný čin:

a)

spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle jednotnej akcie 98/733/SVV z 21. decembra 1998, ktorou sa stanovuje, že účasť v zločineckej organizácii je v členských štátoch Európskej únie trestným činom (5), ak sa na trestný čin vzťahuje:

rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura (6),

rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii nástrojov a príjmov z trestnej činnosti,

rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (7),

rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení penalizačného rámca na prevenciu uľahčovania neoprávneného vstupu, tranzitu a pobytu (8),

rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii (9),

rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (10);

b)

na ktorú sa vzťahuje rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (11),

za predpokladu, že trestný čin podľa vyššie uvedených rámcových rozhodnutí:

sa týka iných trestných činov, než je pranie špinavých peňazí, za ktoré sú uložené tresty odňatia slobody, ktorých horná hranica je najmenej 5 až 10 rokov,

sa týka prania špinavých peňazí, za ktoré sú uložené tresty odňatia slobody, ktorých horná hranica je najmenej 4 roky,

a trestný čin, ktorý môže viesť k dosiahnutiu finančného prospechu.

2.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, aby sa podľa tohto článku mohlo konfiškovať aspoň:

a)

vtedy, ak je vnútroštátny súd na základe osobitných skutočností úplne presvedčený, že príslušný majetok pochádza z trestných činností odsúdenej osoby počas obdobia pred odsúdením za trestný čin uvedený v odseku 1, ktorý súd považuje za primeraný za okolností v danom prípade; alebo

b)

vtedy, ak je vnútroštátny súd na základe osobitných skutočností úplne presvedčený, že príslušný majetok pochádza z podobných trestných činností odsúdenej osoby počas obdobia pred odsúdením za trestný čin uvedený v odseku 1 tohto článku, ktorý súd považuje za primeraný za okolností v danom prípade; alebo

c)

vtedy, ak sa stanoví, že hodnota majetku je neúmerná zákonne získanému príjmu odsúdenej osoby a vnútroštátny súd je na základe osobitných skutočností úplne presvedčený, že príslušný majetok pochádza z trestnej činnosti tejto odsúdenej osoby.

3.   Každý členský štát môže zvážiť aj prijatie potrebných opatrení, ktoré by mu umožnili konfiškovať v súlade s podmienkami uvedenými v odsekoch 1 a 2 celkom alebo sčasti majetok získaný najbližšími príbuznými dotknutej osoby a majetok prevedený na právnickú osobu, voči ktorej má dotknutá osoba – konajúca sama alebo v spojení so svojimi najbližšími príbuznými – kontrolný vplyv. To isté platí, ak dotknutá osoba dostáva významnú časť príjmu právnickej osoby.

4.   Členské štáty môžu použiť iné postupy než trestné konanie, aby odňali páchateľovi príslušný majetok.

Článok 4

Opravné prostriedky

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, aby zainteresované strany, ktorých sa dotýkajú opatrenia podľa článkov 2 a 3, mali účinné opravné prostriedky na ochranu svojich práv.

Článok 5

Kontrola bezpečnosti

Toto rámcové rozhodnutie neovplyvňuje povinnosť rešpektovať základné práva a základné zásady, najmä vrátane prezumpcie neviny, ustanovené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Článok 6

Vykonanie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 15. marca 2007.

2.   Členské štáty doručia generálnemu sekretariátu Rady a Komisii do 15. marca 2007 text ustanovení, ktoré transponujú do ich vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré im ukladá toto rámcové rozhodnutie. V súlade so správou zostavenou na základe týchto informácií a písomnou správou Komisie Rada posúdi do 15. júna 2007 rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. februára 2005

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. ES C 184, 2.8.2002, s. 3.

(2)  Ú. v. ES C 19, 23.1.1999, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 124, 3.5.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 140, 14.6.2000, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 44.

(10)  Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8.

(11)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.