ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 62

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
9. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 385/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 386/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia, pokiaľ ide o kódy kombinovanej nomenklatúry pre niektoré druhy ovocia a zeleniny a niektoré výrobky z ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 387/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 831/97 stanovujúce obchodné normy uplatniteľné pre avokáda

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 388/2005 z 8. marca 2005 o prijatí špecifikácií ad hoc modulu na rok 2006 o prechode z práce do dôchodku, stanovených v nariadení Rady (ES) č. 577/98, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 246/2003

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 389/2005 z 8. marca 2005, ktorým sa stanovujú výnimky z nariadení (ES) č. 2201/96 a č. 800/1999, pokiaľ ide o určité cukry používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny vyvážaných do tretích krajín iných ako Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

12

 

*

Smernica Komisie 2005/23/ES z 8. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov ( 1 )

14

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/182/ES:Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku na Slovensku

16

 

*

2005/183/ES:Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku v Poľsku

18

 

*

2005/184/ES:Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku na Cypre

19

 

*

2005/185/ES:Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku v Českej republike

20

 

*

2005/186/ES:Rozhodnutie Rady z 5. júla 2004 o existencii nadmerného schodku na Malte

21

 

 

Komisia

 

*

2005/187/ES:Odporúčanie Komisie z 2. marca 2005 o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2005 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES ( 1 )

22

 

*

2005/188/ES:Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2004, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Prípad č. COMP/M.3333 – SONY/BMG) (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2815)  ( 1 )

30

 

*

2005/189/ES:Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektore mäsa na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 512)  ( 1 )

34

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Jednotná akcia Rady 2005/190/SZBP zo 7. marca 2005, o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 385/2005

z 8. marca 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 8. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

122,8

204

97,9

212

143,7

624

163,4

999

132,0

0707 00 05

052

144,5

068

159,6

096

128,5

204

130,8

999

140,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

160,4

204

147,1

999

153,8

0805 10 20

052

57,9

204

49,4

212

54,3

220

50,9

421

39,1

624

61,1

999

52,1

0805 50 10

052

59,4

220

22,0

624

51,0

999

44,1

0808 10 80

388

93,2

400

109,1

404

70,8

508

65,9

512

68,4

528

64,0

720

65,0

999

76,6

0808 20 50

052

196,3

388

68,7

400

93,4

512

56,2

528

55,0

999

93,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 386/2005

z 8. marca 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia, pokiaľ ide o kódy kombinovanej nomenklatúry pre niektoré druhy ovocia a zeleniny a niektoré výrobky z ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pre úpravy nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používaného pre poľnohospodárske výrobky (1), najmä jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2004 zo 7. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2), ustanovuje zmeny a doplnenia kombinovanej nomenklatúry pre niektoré druhy ovocia a zeleniny a niektoré výrobky z ovocia a zeleniny.

(2)

Nariadenia, ktorými sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (3) taktiež zaviedli v predchádzajúcich rokoch zmeny kombinovanej nomenklatúry pre niektoré druhy ovocia a zeleniny a niektoré výrobky z ovocia a zeleniny, a nie všetky tieto zmeny a doplnenia sú zohľadnené v týchto nariadeniach, ktorými sa riadi spoločná organizácia trhu s ovocím a zeleninou a s výrobkami z ovocia a zeleniny: nariadenie Komisie (EHS) č. 1591/87 z 5. júna 1987, ktorým sa ustanovujú normy akosti pre kapustu a ružičkový kel, rebrovaný zeler, špenát a slivky (4); nariadenie Komisie (EHS) č. 1677/88 z 15. júna 1988, ktorým sa ustanovujú normy kvality pre uhorky (5); nariadenie Rady (ES) č. 399/94 z 21. februára 1994 o osobitných opatreniach pre sušené hrozno (6); nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu (7); nariadenie Komisie (ES) č. 1555/96 z 30. júla 1996 o pravidlách uplatňovania dodatočných dovozných ciel na ovocie a zeleninu (8) a nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 z 8. októbra 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 týkajúce sa vývozných náhrad u ovocia a zeleniny (9).

(3)

Nariadenia (EHS) č. 1591/87, (EHS) č. 1677/88, (ES) č. 399/94, (ES) č. 3223/94, (ES) č. 1555/96 a (ES) č. 1961/2001 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Zmeny a doplnenia by sa mali uplatňovať súčasne ako nariadenie (ES) č. 1810/2004.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu a Riadiaceho výboru pre výrobky z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 nariadenia (EHS) č. 1591/87 sa prvý odsek nahrádza takto:

„V prílohách I, II, III a IV sú stanovené akostné normy pre tieto produkty:

kapusta patriaca pod kód KN 0704 90,

ružičkový kel patriaci pod kód KN 0704 20 00,

rebrovaný zeler patriaci pod kód KN 0709 40 00,

špenát patriaci pod kód KN 0709 70 00.“

Článok 2

V článku 1 nariadenia (EHS) č. 1677/88 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Akostná norma pre uhorky patriace pod kód KN 0707 00 05 je stanovená v prílohe.“

Článok 3

V článku 1 nariadenia (ES) č. 399/94 sa prvý odsek nahrádza takto:

„V súlade s postupom uvedeným v článku 4 sa prijímajú osobitné opatrenia súvisiace s kvalitou sušeného hrozna, ktoré sa vyrába v Spoločenstve a na ktoré sa vzťahujú kódy KN 0806 20 10 a 0806 20 30.“

Článok 4

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 3223/94 sa časť A mení a dopĺňa takto:

1.

V piatom riadku tabuľky sa kódy KN pre sladké pomaranče, čerstvé „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 a ex 0805 10 50“ nahrádzajú kódom KN „ex 0805 10 20“.

2.

V desiatom riadku tabuľky sa kódy KN pre jablká „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 a ex 0808 10 90“ nahrádzajú kódom KN „ex 0808 10 80“.

Článok 5

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1555/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V piatom riadku tabuľky sa kódy KN pre pomaranče „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 a ex 0805 10 50“ nahrádzajú kódom KN „ex 0805 10 20“.

2.

V desiatom riadku tabuľky sa kódy KN pre jablká „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 a ex 0808 10 90“ nahrádzajú kódom KN „ex 0808 10 80.“

Článok 6

V článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1961/2001 sa tretí pododsek mení a dopĺňa takto:

1.

Piata zarážka sa nahrádza takto:

„—

pomaranče zahrnuté do kódu KN 0805 10 20,“

2.

Jedenásta a dvanásta zarážka sa nahrádzajú takto:

„—

citróny (Citrus limon, Citrus limonum) zahrnuté do kódu KN 0805 50 10,

limety (Citrus aurantifolia) zahrnuté do kódu KN 0805 50 90,“

3.

Štrnásta zarážka sa nahrádza takto:

„—

jablká zahrnuté do kódu KN 0808 10 10 a 0808 10 80,“

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 34, 9.2.1979, s. 2. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3290/94 (Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 30.10.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1989/2004 (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 5).

(4)  Ú. v. ES L 146, 6.6.1987, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).

(5)  Ú. v. ES L 150, 16.6.1988, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004.

(6)  Ú. v. ES L 54, 25.2.1994, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2826/2000 (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2).

(7)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).

(8)  Ú. v. ES L 193, 3.8.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1844/2004 (Ú. v. EÚ L 322, 23.10.2004, s. 12).

(9)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004.


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 387/2005

z 8. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 831/97 stanovujúce obchodné normy uplatniteľné pre avokáda

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 2 ods.2,

keďže:

(1)

Pracovná skupina Európskej hospodárskej komisie OSN pre prípravu noriem týkajúcich sa výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze a vývoj kvality nedávno zmenila a doplnila normu FFV-42, ktorá sa týka obchodovania a kontrol obchodnej akosti plodov avokáda. V záujme zrozumiteľnosti a medzinárodnej transparentnosti je potrebné tieto zmeny a doplnenia zohľadniť v nariadení Komisie (ES) č. 831/97 (2).

(2)

Zrelosť a vývoj plodov avokáda možno posudzovať na základe obsahu sušiny v plodoch. S cieľom vylúčiť plody neschopné dozrieť by sa malo zaviesť kritérium minimálneho obsahu sušiny v plode.

(3)

Obchod s maloplodou odrodou avokáda Hass rastie a uspokojuje dopyt istej skupiny spotrebiteľov. Preto je potrebné znížiť minimálnu veľkosť plodov avokáda pre plody tejto odrody.

(4)

Nariadenie (ES) č. 831/1997 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 831/1997 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 1. mája 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 119, 08.5.1997, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 907/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 50).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 831/1997 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Hlava II (Ustanovenia týkajúce sa kvality) sa mení a dopĺňa takto:

a)

druhý pododsek v bode A (Minimálne požiadavky) sa nahrádza takto:

„Avokáda musia byť pevné a opatrne zberané.“

b)

Vkladá sa tento bod A.a:

„Aa.   Zrelosť

Vývoj plodov avokáda by mal dospieť do fyziologického štádia, ktoré zaistí pokračovanie procesu dozrievania až po úplné dozretie.

Plod by mal obsahovať uvedený minimálny obsah sušiny, ktorý sa meria na základe voľného schnutia, až kým plod nedosiahne konštantnú hmotnosť:

21 % pre odrodu Hass,

20 % pre odrody Fuerte, Pinkerton, Reed a Edranol,

19 % pre ostatné odrody okrem antilských odrôd, ktoré môžu preukazovať nižší obsah sušiny.

Zrelý plod by nemal byť trpký.“

2.

Hlava III (Ustanovenia týkajúce sa veľkosti) sa mení a dopĺňa takto:

a)

k tabuľke v prvom pododseku sa pridáva táto veta:

„80 až 125 (len pre odrodu Hass)

S (1)

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Minimálna hmotnosť plodov avokáda nesmie byť menšia ako 125 g, s výnimkou plodov avokáda odrody Hass, ktorých hmotnosť nesmie byť menšia ako 80 g.“


(1)  Rozdiel medzi najmenším a najväčším plodom v jednom balení by nemal byť väčší ako 25 g.


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 388/2005

z 8. marca 2005

o prijatí špecifikácií ad hoc modulu na rok 2006 o prechode z práce do dôchodku, stanovených v nariadení Rady (ES) č. 577/98, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 246/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 246/2003 z 10. februára 2003 o prijatí programu ad hoc modulov na roky 2004 až 2006 pre výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené nariadením Rady (ES) č. 577/98 (2) zahŕňa ad hoc modul o prechode z práce do dôchodku.

(2)

V záujme monitorovania pokroku smerujúceho k spoločným cieľom stratégie zamestnanosti Spoločenstva a otvorenej metóde koordinácie v oblasti dôchodkov, ktorá bola predstavená na zasadnutí Európskej rady v Laekene v decembri 2001, existuje potreba komplexného a porovnateľného súboru dát o prechode z práce do dôchodku. Oba procesy určujú za priority podporovanie aktívneho starnutia a predlžovanie pracovného života predovšetkým prostredníctvom usmernenia 5 usmernení pre zamestnanosť 2003 „Zvýšenie ponuky práce a podpora aktívneho starnutia“, prijatých Radou 22. júla 2003 (3) a prostredníctvom cieľa 5 dôchodkových procesov vypracovaných v Spoločnej správe o cieľoch a pracovných metódach v oblasti dôchodkov, schválenej Radou na zasadnutí v Laekene 14. a 15. decembra 2001 a v Spoločnej správe Komisie a Rady o primeraných a udržateľných dôchodkoch, prijatej na zasadnutí Rady v Bruseli 20. a 21. marca 2003.

(3)

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1145/2002/ES z 10. júna 2002 o stimulujúcich opatreniach Spoločenstva v oblasti zamestnanosti (4) činnosti Spoločenstva týkajúce sa analýzy, výskumu a spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti a pracovného trhu sa vykonávajú v období od 1. januára 2002 do 31. decembra 2006 a jedným z cieľov týchto činností je rozvíjať, sledovať a hodnotiť Európsku stratégiu zamestnanosti so silným dôrazom zameraným na budúcnosť.

(4)

S cieľom zvýšiť možnosti vzorky pre ad hoc modul v zmysle analýzy je takisto nevyhnutné aktualizovať špecifikácie vzorky uvedenej v oddiele 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 246/2003.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobný zoznam informácií, ktoré sa majú prostredníctvom ad hoc modulu o prechode z práce do dôchodku zozbierať v roku 2006, sa uvádza v prílohe.

Článok 2

V oddiele 3 prílohy k nariadeniu (ES) č. 246/2003 sa bod „Výberový súbor“ nahrádza týmto:

„Výberový súbor: Cieľová veková skupina pre výberový súbor pre tento modul pozostáva z osôb vo veku od 50 do 69 rokov. Úplná sada premenných pri výberovom zisťovaní pracovných síl sa získava pre podsúbor použitý pre ad hoc modul. Ak je jednotkou výberu jednotlivec, nie sú potrebné žiadne údaje o ostatných členoch domácnosti.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 34, 11.2.2003, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 5.8.2003, s. 13.

(4)  Ú. v. ES L 170, 29.6.2002. s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Špecifikácie ad hoc modulu na rok 2006 o prechode z práce do dôchodku

1.

Príslušné členské štáty a regióny: všetky.

2.

Premenné sú kódované takto:

Číslovanie premenných vo výberovom zisťovaní pracovných síl v stĺpci „Filter“ (C 11/14, C 24 a C 67/70) odkazuje na nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000.


Stĺpec

Kód

Opis

Filter

240

 

Osoba so zníženým počtom pracovných hodín, ktorá čoskoro prejde do dôchodku

Každý vo veku od 50 do 69 a ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno, v progresívnom systéme odchodu do dôchodku/čiastočného dôchodku

2

Áno, ale nie v progresívnom systéme odchodu do dôchodku/čiastočného dôchodku

3

Nie, ale záujem tak urobiť v priebehu nasledujúcich 5 rokov

4

Nie a nemá záujem tak urobiť v nasledujúcich 5 rokoch/neurobil tak

5

Nie a nemá plány pre nasledujúcich 5 rokov alebo plány nie sú relevantné

9

Nevzťahuje sa (nezahrnutí v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

241/242

 

Plánovaný vek, keď prestane pracovať za mzdu alebo zisk

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

50–93

2 číslice

94

Žiadny presne naplánovaný vek, ale bude to pred dovŕšením 60. roku života

95

Žiadny presne naplánovaný vek, ale bude to medzi 60. a 64. rokom

96

Žiadny presne naplánovaný vek, ale bude to v 65. roku života alebo neskôr alebo záujem pracovať čo možno najdlhšie

97

Žiadny presne naplánovaný vek a ani nevie, kedy to bude

98

Už prestal/a pracovať za mzdu alebo zisk

99

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

243

 

Hlavný pracovný status tesne po odchode z posledného zamestnania

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Nezamestnaný/á

2

V dôchodku alebo v predčasnom dôchodku

3

Dlhodobo chorý/á alebo postihnutý/á

4

Ostatné

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

244

 

Hlavný dôvod na odchod do dôchodku alebo predčasného dôchodku

C243 = 2

1

Strata zamestnania

2

Dosiahol/a povinný dôchodkový vek

3

Vlastný zdravotný stav alebo postihnutie

4

Starostlivosť o iných

5

Problémy súvisiace so zamestnaním

6

Výhodný finančný program pre odchod zo zamestnania

7

Preferencia prestať pracovať, iná ako uvedené v predchádzajúcich kódoch

8

Ostatné

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

245

 

Flexibilnejší pracovný čas by bol býval prispel k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie/by prispel k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno

2

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

246

 

Viac príležitostí na zdokonalenie zručností by bolo bývalo prispelo k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie/by prispelo k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno

2

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

247

 

Lepší zdravotný stav a/alebo bezpečnosť pri práci by boli bývali prispeli k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie/by prispeli k tomu, aby osoba zostala v zamestnaní dlhšie

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

1

Áno

2

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

248/249

 

Vek, v ktorom osoba začala poberať individuálny starobný dôchodok

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

 

2 číslice

97

Nepoberá individuálny starobný dôchodok napriek tomu, že má naň nárok

98

Nemá/ešte nemá nárok na individuálny starobný dôchodok

99

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

250

 

Osoba, ktorá poberá individuálny dôchodok alebo individuálne dávky, iné ako starobný dôchodok, alebo príspevok v nezamestnanosti, napríklad invalidný dôchodok, nemocenské dávky alebo príspevok z programu pri odchode do predčasného dôchodku

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49

1

Áno, invalidný dôchodok alebo nemocenské dávky

2

Áno, príspevok z programu pri odchode do predčasného dôchodku

3

Áno, ďalšia individuálna dávka, inde nezaradená

4

Áno, kombinácia kódov 1,2 alebo 3

5

Nie

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

251

 

Hlavný finančný dôvod, pre ktorý osoba naďalej pracuje

Každý vo veku od 50 do 69 a C24 = 1, 2 a C248/249 < 98

1

Zvýšenie nárokovateľného starobného dôchodku

2

Zabezpečenie dostatočného príjmu do domácnosti

3

Bez finančného dôvodu

9

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

252/253

 

Počet rokov odpracovaných za mzdu alebo zisk (počas pracovného života)

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

 

2 číslice

99

Nevzťahuje sa (nezahrnuté v stĺpci „Filter“)

Neuvádza sa

Bez odpovede

254/259

 

Faktor váženia pre LFS modul 2006 (dobrovoľný)

Každý vo veku od 50 do 69 ((C24 = 3, 5 a (C67/70 – C11/14) > 49) alebo (C24 = 1, 2))

0000–9999

Stĺpce 254–257 obsahujú celé čísla

00–99

Stĺpce 258–259 obsahujú desatinné miesta


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 389/2005

z 8. marca 2005,

ktorým sa stanovujú výnimky z nariadení (ES) č. 2201/96 a č. 800/1999, pokiaľ ide o určité cukry používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny vyvážaných do tretích krajín iných ako Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 18 ods. 7,

keďže:

(1)

Články 16 a 18 nariadenia (ES) č. 2201/96 a nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad na poľnohospodárske výrobky (2), sa uplatňujú na vývozy určitých cukrov používaných v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny.

(2)

Článok 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2201/96 ustanovuje, že v prípade diferencovanej náhrady sa náhrada vyplatí, ak sa preukáže, že sa výrobky dostali na miesto určenia stanovené v licencii alebo na iné miesto určenia, pre ktoré sa stanovila náhrada. Ustanovuje tiež, že sa môžu urobiť výnimky z tohto pravidla za predpokladu, že sa stanovili podmienky, ktoré poskytujú rovnocenné záruky.

(3)

Článok 3 nariadenia (ES) č. 800/1999 ustanovuje, že nárok na vývoznú náhradu vznikne pri dovoze do konkrétnej tretej krajiny, ak sa na ňu uplatňuje diferencovaná náhrada. Články 14, 15 a 16 uvedeného nariadenia stanovujú podmienky na vyplatenie diferencovanej náhrady, najmä doklady, ktoré sa majú predložiť ako dôkaz o dodávke tovaru na miesto určenia.

(4)

V prípade diferencovanej náhrady článok 18 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999 ustanovuje, že časť náhrady, vypočítaná za použitia najnižšej sadzby pre náhradu, sa vyplatí na žiadosť vývozcu po predložení dôkazu, že výrobok opustil colné územie Spoločenstva.

(5)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky (3), a ktorá bola podpísaná v októbri 2004, je dočasne uplatniteľná od 1. februára 2005 na základe rozhodnutia Rady 2005/45/ES (4) týkajúceho sa uzatvorenia a dočasného uplatňovania Dohody.

(6)

Na základe rozhodnutia 2005/45/ES sa na cukor (kódy HS 1701, 1702 a 1703), ktorý sa používa pri výrobe určitých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných do Švajčiarska a Lichtenštajnska, od 1. februára 2005 už nevzťahujú vývozné náhrady.

(7)

Dohoda schválená rozhodnutím 2005/45/ES zavádza osobitné opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce zameranej na boj proti nezrovnalostiam a podvodom, ktoré sa týkajú colných a vývozných náhrad.

(8)

Na základe týchto opatrení a s cieľom zabrániť ukladaniu zbytočných výdavkov hospodárskym subjektom pri ich obchodovaní s inými tretími krajinami, je vhodné stanoviť výnimku z nariadenia (ES) č. 2201/96 a nariadenia (ES) č. 800/1999, pokiaľ ide o požadovanie dôkazu o dovoze v prípade diferencovaných náhrad. V prípade, že neboli stanovené žiadne vývozné náhrady pre konkrétne krajiny príslušného miesta určenia, je vhodné nezohľadňovať túto skutočnosť pri určovaní najnižšej sadzby náhrady.

(9)

Keďže sa opatrenia ustanovené v Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, schválenej rozhodnutím 2005/45/ES, budú uplatňovať od 1. februára 2005, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od rovnakého dátumu.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky spracované z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na základe výnimky z článku 18 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2201/96 a článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999, v prípade, že diferenciácia náhrady je výlučne výsledkom toho, že pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko nebola pevne stanovená náhrada, dôkaz, že boli splnené dovozné colné formality, nie je podmienkou na vyplatenie náhrady týkajúcej sa určitých cukrov používaných v určitých výrobkoch spravovaných z ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2201/96, a ktoré sú uvedené tabuľkách I a II k protokolu 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972.

Článok 2

Skutočnosť, že v súvislosti s vývozom do Švajčiarska alebo Lichtenštajnska nebola pevne stanovená vývozná náhrada za určité cukry používané v určitých výrobkoch spracovaných z ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2201/96, a ktoré sú uvedené v tabuľkách I a II k protokolu 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, sa neberie do úvahy pri určovaní najnižšej sadzby náhrady v zmysle článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 671/2004 (Ú. v. EÚ L 105, 14.4.2004, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 17.


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/14


SMERNICA KOMISIE 2005/23/ES

z 8. marca 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (1), najmä jej článku 22 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernica 2001/25/ES určuje minimálne požiadavky na prípravu, kvalifikáciu a strážnu službu námorníkov, ktorí slúžia na palubách lodí Spoločenstva. Tieto požiadavky vychádzajú z noriem stanovených Medzinárodným dohovorom o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Dohovor STCW) a Kódexom výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW).

(2)

Dohovor STCW a kódex STCW boli zmenené a doplnené rezolúciou MSC.66(68) a rezolúciou MSC.67(68) Výboru bezpečnosti námornej dopravy Medzinárodnej námornej organizácie, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 1999, rezolúciou MSC.78(70), ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2003, a obežníkom STCW.6/Circ.3 s účinnosťou od 20. mája 1998 a obežníkom STCW.6/Circ.5 s účinnosťou od 26. mája 2000.

(3)

Nové nariadenie V/3 dohovoru STCW, ktoré bolo doplnené rezolúciou MSC.66(68), predpisuje povinné minimálne požiadavky na výcvik a kvalifikáciu pre kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál na osobných lodiach iných, než sú osobné lode s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro).

(4)

Smernicu 2001/25/ES je preto potrebné primerane zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori, ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (2).

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prílohe I k smernici 2001/25/ES sa kapitola V mení a dopĺňa takto:

1.

V odseku 3 nariadenia V/2 sa vkladá nasledujúci text:

„… alebo sa vyžaduje, aby bol poskytnutý dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov boli splnené požadované kvalifikačné normy.“

2.

Nasledujúci text sa vkladá na koniec tejto kapitoly:

„Nariadenie V/3

Minimálne povinné požiadavky na výcvik a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál osobných lodí iných, než sú osobné lode s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro)

1.

Toto nariadenie sa vzťahuje na kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iného personálu slúžiaceho na ostatných osobných lodiach používaných na medzinárodnú prepravu než sú osobné lode s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro). Správne orgány určia, či sa tieto požiadavky budú vzťahovať na personál osobných lodí vnútroštátnej dopravy.

2.

Pred pridelením povinností na palubách osobných lodí musia námorníci absolvovať výcvik v zmysle nižšie uvedených odsekov 4 až 8 v súlade s ich postavením, povinnosťami a zodpovednosťou.

3.

Námorníci, od ktorých sa vyžaduje výcvik v súlade s nižšie uvedenými odsekmi 4, 7 a 8, musia v časových intervaloch, ktoré neprekročia dobu piatich rokov, absolvovať opakovací výcvik alebo budú musieť podať dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov splnili požadované normy spôsobilosti.

4.

Personál určený na zoznamoch dôstojníkov a členov posádky, ktorého úlohou je cestujúcim osobných lodí v prípade núdzovej situácie poskytnúť pomoc, musia ukončiť výcvik na zvládnutie davu ľudí v zmysle oddielu A-V/3, odsek 1 kódexu STCW.

5.

Kapitáni lodí, dôstojníci a ostatný personál, ktorému boli pridelené konkrétne povinnosti a zodpovednosť na palubách osobných lodí, musia absolvovať zoznamovací výcvik v zmysle oddielu A-V/3, odsek 2 kódexu STCW.

6.

Personál, ktorý zabezpečuje priame služby cestujúcim na osobných lodiach v priestoroch pre cestujúcich, musí absolvovať výcvik bezpečnosti v zmysle oddielu A-V/3, odsek 3 kódexu STCW.

7.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci a každá osoba, ktorej je pridelená okamžitá zodpovednosť za nalodenie a vylodenie cestujúcich, musia absolvovať schválený výcvik bezpečnosti cestujúcich v zmysle oddielu A-V/3, odsek 4 kódexu STCW.

8.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci alebo ktorákoľvek osoba zodpovedná za bezpečnosť cestujúcich na palubách osobných lodí v núdzových situáciách, musí absolvovať schválený výcvik v krízovom manažmente a v správaní sa ľudí v zmysle oddielu A-V/3, odsek 5 kódexu STCW.

9.

Správne orgány zabezpečia, že každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto nariadenia, sa vydá písomný doklad o výcviku, ktorý táto osoba ukončila.“

Článok 2

1.   Členské štáty najneskôr do 29. septembra 2005 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia spôsob vykonania tohto odkazu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/103/ES (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 28).

(2)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 415/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 10).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/16


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júla 2004

o existencii nadmerného schodku na Slovensku

(2005/182/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 6,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na pripomienky Slovenska,

keďže:

(1)

Podľa článku 104 zmluvy sa členské štáty majú vyhýbať nadmerným schodkom verejných financií; toto sa vzťahuje aj na členské štáty s výnimkou, čo je prípad všetkých krajín, ktoré sa pripojili k Európskej únii 1. mája 2004.

(2)

Pakt stability a rastu je založený na cieli riadnych verejných financií ako prostriedku posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu, vedúceho k vytváraniu zamestnanosti.

(3)

Postup pri nadmernom schodku podľa článku 104 ustanovuje rozhodnutie o existencii nadmerného schodku a Protokol o postupe pri nadmernom schodku, pripojený k zmluve, upravuje ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu v prípade nadmerného schodku. Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 (1) ustanovuje podrobné pravidlá a pojmy uplatňovania ustanovenia uvedeného protokolu.

(4)

Článok 104 ods. 5 zmluvy vyžaduje od Komisie, aby predložila Rade stanovisko, ak usudzuje, že v členskom štáte existuje alebo môže vzniknúť nadmerný schodok. Po preskúmaní všetkých príslušných faktorov zohľadnených v jej správe v súlade s článkom 104 ods. 3 a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 dospela Komisia vo svojom stanovisku z 24. júna 2004 k záveru, že na Slovensku existuje nadmerný schodok.

(5)

Článok 104 ods. 6 zmluvy ustanovuje, že Rada by mala posúdiť akékoľvek pripomienky, ktoré si môže dotknutý členský štát želať vyjadriť pred rozhodovaním, po celkovom hodnotení, či existuje nadmerný schodok.

(6)

Celkové hodnotenie vedie k nasledujúcim záverom. Celkový schodok verejných financií dosiahol na Slovensku 3,6 % HDP v roku 2003, čo prevyšuje 3 % referenčnej hodnoty HDP uvedenej v zmluve. Prebytok schodku verejných financií nad referenčnou hodnotou nie je dôsledkom neobvyklej udalosti mimo kontroly slovenských orgánov ani nebol dôsledkom závažného hospodárskeho poklesu v zmysle Paktu stability a rastu. Schodok verejných financií zostane pravdepodobne v roku 2004 vyšší ako 3 % HDP. Konkrétne, podľa prognózy Komisie na jar 2004 sa predpokladá, že schodok dosiahne 4,1 % HDP v roku 2004, zatiaľ čo program konvergencie Slovenska predpokladá schodok vo výške 4,0 % HDP. Pomer dlhu, ktorý bol 42,8 % v roku 2003, pravdepodobne v roku 2004 zostane naďalej pod referenčnou hodnotou 60 % HDP, uvedenou v zmluve,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového zhodnotenia vyplýva, že na Slovensku existuje nadmerný deficit.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 5. júla 2004

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/18


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júla 2004

o existencii nadmerného schodku v Poľsku

(2005/183/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 6,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na pripomienky vyjadrené Poľskom,

keďže:

(1)

Podľa článku 104 zmluvy majú členské štáty zabrániť nadmerným schodkom verejných financií; uvedené sa vzťahuje tiež na členské štáty s výnimkou, čo je prípad všetkých krajín, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004.

(2)

Pakt stability a rastu je založený na cieli riadnych verejných financií ako prostriedku posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu, vedúceho k vytváraniu zamestnanosti.

(3)

Postup pri nadmernom schodku podľa článku 104 ustanovuje rozhodnutie o existencii nadmerného schodku a Protokol o postupe pri nadmernom deficite, pripojený k zmluve, upravuje ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu v prípade nadmerného schodku. Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (1), ustanovuje podrobné pravidlá a pojmy uplatňovania ustanovenia uvedeného protokolu.

(4)

Článok 104 ods. 5 zmluvy vyžaduje od Komisie, aby sa zaoberala stanoviskom Rady, ak Komisia usudzuje, že v členskom štáte existuje alebo môže vzniknúť nadmerný schodok. Po preskúmaní všetkých príslušných faktorov zohľadnených v jej správe v súlade s článkom 104 ods. 3 a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 dospela Komisia vo svojom stanovisku z 24. júna 2004 k záveru, že v Poľsku existuje nadmerný schodok.

(5)

Článok 104 ods. 6 zmluvy ustanovuje, že Rada by mala posúdiť akékoľvek pripomienky, ktoré si môže príslušný členský štát želať vyjadriť pred rozhodovaním, po celkovom hodnotení, či existuje nadmerný schodok.

(6)

Celkové hodnotenie vedie k týmto záverom: celkový schodok verejných financií dosiahol v Poľsku 4,1 % HDP v roku 2003, čo prevyšuje 3 % referenčnej hodnoty HDP, uvedenej v zmluve. Prebytok schodku verejných financií nad referenčnou hodnotou nie je dôsledkom neobvyklej udalosti mimo kontroly poľských orgánov ani nebol dôsledkom závažného hospodárskeho poklesu v zmysle Paktu stability a rastu. Schodok verejných financií pravdepodobne zostane v roku 2004 vyšší ako 3 % HDP. Konkrétne, podľa prognózy Komisie na jar 2004 sa predpokladá, že schodok dosiahne 6,0 % HDP v roku 2004, zatiaľ čo program konvergencie Poľska predpokladá schodok vo výške 5,7 % HDP. Pomer dlhu, ktorý bol 45,4 % v roku 2003, pravdepodobne zostane v roku 2004 pod úrovňou 60 % referenčnej hodnoty HDP, uvedenej v zmluve. Schodok a hodnoty dlhu sa budú musieť upraviť smerom nahor, ak sa otvorené penzijné fondy vylúčia zo sektora verejnej správy v súlade s rozhodnutím Eurostatu o klasifikácii financovaných penzijných schém,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového hodnotenia vyplýva, že v Poľsku existuje nadmerný schodok.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 5. júla 2004

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/19


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júla 2004

o existencii nadmerného schodku na Cypre

(2005/184/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 6,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na pripomienky vyjadrené Cyprom,

keďže:

(1)

Podľa článku 104 zmluvy majú členské štáty zabrániť nadmerným schodkom verejných financií; uvedené sa vzťahuje tiež na členské štáty s výnimkou, čo je prípad všetkých krajín, ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004.

(2)

Pakt stability a rastu je založený na cieli riadnych verejných financií ako prostriedku posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu, vedúceho k vytváraniu zamestnanosti.

(3)

Postup pri nadmernom schodku podľa článku 104 ustanovuje rozhodnutie o existencii nadmerného schodku a Protokol o postupe pri nadmernom schodku, pripojený k zmluve, upravuje ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonania postupu v prípade nadmerného schodku. Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (1), ustanovuje podrobné pravidlá a pojmy uplatňovania ustanovenia uvedeného protokolu.

(4)

Článok 104 ods. 5 zmluvy vyžaduje od Komisie, aby sa zaoberala stanoviskom Rady, ak Komisia usudzuje, že v členskom štáte existuje alebo môže vzniknúť nadmerný schodok. Po preskúmaní všetkých príslušných faktorov zohľadnených v jej správe v súlade s článkom 104 ods. 3 a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 dospela Komisia vo svojom stanovisku z 24. júna 2004 k záveru, že na Cypre existuje nadmerný schodok.

(5)

Článok 104 ods. 6 zmluvy ustanovuje, že Rada by mala posúdiť akékoľvek pripomienky, ktoré si môže príslušný členský štát želať vyjadriť pred rozhodovaním, po celkovom hodnotení, či existuje nadmerný schodok.

(6)

Celkové posúdenie vedie k týmto záverom. Celkový schodok verejných financií dosiahol na Cypre úroveň 6,3 % HDP v roku 2003, čo prevyšuje 3 % referenčnej hodnoty HDP, uvedenej v zmluve. Prebytok schodku verejných financií nad referenčnou hodnotou nie je dôsledkom neobvyklej udalosti mimo kontroly cyperských orgánov ani nebol dôsledkom závažného hospodárskeho poklesu v zmysle Paktu stability a rastu. Schodok verejných financií pravdepodobne zostane v roku 2004 vyšší ako 3 % HDP. Konkrétne, podľa prognózy Komisie na jar 2004 sa predpokladá, že schodok dosiahne 4,6 % HDP v roku 2004, zatiaľ čo program konvergencie Cypru predpokladá schodok vo výške 5,2 % HDP. Pomer dlhu, ktorý bol 72,2 % v roku 2003, sa pravdepodobne bude v roku 2004 naďalej odchyľovať od referenčnej hodnoty 60 % HDP, uvedenej v zmluve,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového hodnotenia vyplýva, že na Cypre existuje nadmerný schodok.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Cyperskej republike.

V Bruseli 5. júla 2004

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/20


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júla 2004

o existencii nadmerného schodku v Českej republike

(2005/185/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 6,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na pripomienky vyjadrené Českou republikou,

keďže:

(1)

Podľa článku 104 zmluvy majú členské štáty zabrániť nadmerným schodkom verejných financií; uvedené sa vzťahuje tiež na členské štáty s výnimkou, čo je prípad všetkých krajín, ktoré pristúpili k EÚ 1. mája 2004.

(2)

Pakt stability a rastu je založený na cieli riadnych verejných financií ako prostriedku posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu, vedúceho k vytváraniu zamestnanosti.

(3)

Postup pri nadmernom schodku podľa článku 104 ustanovuje rozhodnutie o existencii nadmerného schodku a Protokol o postupe pri nadmernom deficite, pripojený k zmluve, upravuje ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu v prípade nadmerného schodku. Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (1), ustanovuje podrobné pravidlá a pojmy uplatňovania ustanovenia uvedeného protokolu.

(4)

Článok 104 ods. 5 zmluvy vyžaduje od Komisie, aby sa zaoberala stanoviskom Rady, ak Komisia usudzuje, že v členskom štáte existuje alebo môže vzniknúť nadmerný schodok. Po preskúmaní všetkých príslušných faktorov zohľadnených v jej správe v súlade s článkom 104 ods. 3 a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 dospela Komisia vo svojom stanovisku z 24. júna 2004 k záveru, že v Českej republike existuje nadmerný schodok.

(5)

Článok 104 ods. 6 zmluvy ustanovuje, že Rada by mala posúdiť akékoľvek pripomienky, ktoré si môže príslušný členský štát želať vyjadriť pred rozhodovaním, po celkovom hodnotení, či existuje nadmerný schodok.

(6)

Celkové hodnotenie vedie k týmto záverom. Celkový schodok verejných financií dosiahol v Českej republike v roku 2003 12,9 % HDP (5,9 % HDP bez veľkej jednorazovej operácie súvisiacej s hypotetickými štátnymi zárukami), čo prevyšuje 3 % referenčnej hodnoty HDP, uvedenej v zmluve. Prebytok schodku verejnej správy nad referenčnou hodnotou nie je dôsledkom neobvyklej udalosti mimo kontroly českých orgánov ani nebol dôsledkom závažného hospodárskeho poklesu v zmysle Paktu stability a rastu. Schodok verejnej správy pravdepodobne zostane v roku 2004 vyšší ako 3 % HDP. Konkrétne, podľa prognózy Komisie na jar 2004 sa predpokladá, že v roku 2004 schodok dosiahne 5,9 % HDP, zatiaľ čo program konvergencie Českej republiky predpokladá schodok vo výške 5,3 % HDP. Pomer dlhu, ktorý bol v roku 2003 37,6 %, pravdepodobne zostane v roku 2004 pod úrovňou 60 % referenčnej hodnoty HDP, uvedenej v zmluve,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového hodnotenia vyplýva, že v Českej republike existuje nadmerný schodok.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 5. júla 2004

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/21


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júla 2004

o existencii nadmerného schodku na Malte

(2005/186/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 104 ods. 6,

so zreteľom na odporúčania Komisie,

so zreteľom na pripomienky Malty,

keďže:

(1)

Podľa článku 104 zmluvy sa členské štáty majú vyhýbať nadmerným schodkom verejných financií; toto sa vzťahuje aj na členské štáty s výnimkou, čo je prípad všetkých krajín, ktoré sa pripojili k Európskej únii 1. mája 2004.

(2)

Pakt stability a rastu je založený na cieli riadnych verejných financií ako prostriedku posilňovania podmienok cenovej stability a silného udržateľného rastu, vedúceho k vytváraniu zamestnanosti.

(3)

Postup pri nadmernom schodku podľa článku 104 ustanovuje rozhodnutie o existencii nadmerného schodku a Protokol o postupe pri nadmernom schodku, pripojený k zmluve, upravuje ďalšie ustanovenia týkajúce sa vykonávania postupu v prípade nadmerného schodku. Nariadenie Rady (ES) č. 3605/93 z 22. novembra 1993 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (1), ustanovuje podrobné pravidlá a pojmy uplatňovania ustanovenia uvedeného protokolu.

(4)

Článok 104 ods. 5 zmluvy vyžaduje od Komisie, aby sa zaoberala stanoviskom Rady, ak Komisia usudzuje, že v členskom štáte existuje alebo môže vzniknúť nadmerný schodok. Po preskúmaní všetkých príslušných faktorov zohľadnených v jej správe v súlade s článkom 104 ods. 3 a so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru v súlade s článkom 104 ods. 4 dospela Komisia vo svojom stanovisku z 24. júna 2004 k záveru, že na Malte existuje nadmerný schodok.

(5)

Článok 104 ods. 6 zmluvy ustanovuje, že Rada by mala posúdiť akékoľvek pripomienky, ktoré si môže príslušný členský štát želať vyjadriť pred rozhodovaním, po celkovom hodnotení, či existuje nadmerný schodok.

(6)

Celkové posúdenie vedie k nasledujúcim záverom. Celkový schodok verejných financií dosiahol na Malte 9,7 % HDP v roku 2003 (z čoho 3,2 % HDP bolo v dôsledku jednorazovej operácie), čo prevyšuje 3 % referenčnej hodnoty HDP, uvedenej v zmluve. Prebytok schodku verejných financií nad referenčnou hodnotou nie je dôsledkom neobvyklej udalosti mimo kontroly maltských orgánov ani nebol dôsledkom závažného hospodárskeho poklesu v zmysle Paktu stability a rastu. Schodok verejných financií zostane v roku 2004 vyšší ako 3 % HDP. Konkrétne, podľa prognózy Komisie na jar 2004 sa predpokladá, že schodok dosiahne 5,9 % HDP v roku 2004, zatiaľ čo program konvergencie Malty predpokladá schodok vo výške 5,2 % HDP. Pomer dlhu, ktorý bol 72,0 % v roku 2003, sa pravdepodobne bude v roku 2004 naďalej odchyľovať od referenčnej hodnoty 60 % HDP, uvedenej v zmluve,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z celkového hodnotenia vyplýva, že na Malte existuje nadmerný schodok.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maltskej republike.

V Bruseli 5. júla 2004

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 351/2002 (Ú. v. ES L 55, 26.2.2002, s. 23).


Komisia

9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/22


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 2. marca 2005

o koordinovanom programe kontroly v oblasti výživy zvierat na rok 2005 v súlade so smernicou Rady 95/53/ES

(Text s významom pre EHP)

(2005/187/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 95/53/ES z 25. októbra 1995, určujúcu zásady upravujúce organizovanie úradných kontrol v oblasti výživy zvierat (1), a najmä na jej článok 22 ods. 3,

keďže:

(1)

V roku 2004 členské štáty vymedzili určité otázky vhodné na to, aby ich koordinovaný program kontroly zahŕňal aj v roku 2005.

(2)

Aj keď smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (2) zavádza maximálny objem aflatoxínu B1 v krmivách, pre iné mykotoxíny, ako sú ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenón a fumonizíny, nie sú stanovené žiadne pravidlá Spoločenstva. Získavanie informácií o prítomnosti týchto mykotoxínov z náhodných meraní môže poskytnúť potrebné údaje hodnotenia situácie s ohľadom na vývoj právnych predpisov. Navyše, určité kŕmne suroviny, ako sú obilniny a olejnaté semená, sú čiastočne vystavené kontaminácii mykotoxínmi počas skladovania úrody a v dôsledku prepravných podmienok. Koncentrácia mykotoxínov sa mení z roka na rok, je vhodné zozbierať údaje o všetkých uvedených mykotoxínoch v rokoch nasledujúcich po sebe.

(3)

S inými antibiotikami ako kokcidiostatiká a histomonostatiká sa môže obchodovať a používať ich ako doplnkové látky do krmív do 31. decembra 2005. Predchádzajúce kontroly prítomnosti antibiotík a kokcidiostatík v určitých krmivách, kde niektoré z týchto zložiek neboli schválené, naznačujú, že tento typ porušenia pretrváva. Frekvencia takýchto zistení a citlivosť na túto látku sú dôvodom ďalších kontrol.

(4)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa obmedzenia používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu v krmivách, ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva, dôkladne dodržiavali.

(5)

Je vhodné zabezpečiť, aby úrovne stopových prvkov medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané nepresiahli maximálne prípustný obsah stanovený v nariadení Komisie (ES) č. 1334/2003 z 25. júla 2003, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky na povoľovanie viacerých doplnkových látok, ktoré patria do skupiny mikroprvkov v krmivách (3).

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Odporúča sa členským štátom, aby počas roka 2005 uskutočnili koordinovaný program kontroly zameraný na kontrolu:

a)

koncentrácie mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol a fumonizíny) v krmivách, uvedenie metód analýzy; metóda merania by mala zahŕňať náhodné aj cielené merania; vzorky by mali byť kŕmne suroviny, ktoré sú podozrivé z toho, že obsahujú vyššie koncentrácie mykotoxínov, ako sú obilné zrná, olejnaté semená, olejnaté plody, produkty a vedľajšie produkty z nich a kŕmne suroviny uskladnené dlhé obdobie alebo prepravované po mori na veľké vzdialenosti; v prípade aflatoxínu B1 by mala byť venovaná zvláštna pozornosť kŕmnym zmesiam určeným pre dojné zvieratá okrem dojníc; výsledky kontrol sa oznamujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe I;

b)

antibiotík, kokcidiostatík a/alebo histomonostatík, či už sú, alebo nie sú povolené ako doplnkové látky pre určité druhy a kategórie zvierat, ktoré sa často vyskytujú v neliečivých premixoch a kŕmnych zmesiach, v ktorých tieto liečivé látky nie sú povolené; kontroly sa môžu zamerať na tieto liečivé látky v premixoch a kŕmnych zmesiach, ak sa príslušný orgán domnieva, že možno vo väčšej miere nájsť nezrovnalosti v meraniach; výsledky kontrol sa oznamujú s použitím vzoru stanoveného v prílohe II;

c)

implementácie obmedzení o výrobe a používaní kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu, ako je stanovené v prílohe III;

d)

úrovní medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané, ako je stanovené v prílohe IV.

2.

Odporúča sa členským štátom zahrnúť výsledky koordinovaného programu kontroly, stanoveného podľa odseku 1, do osobitnej kapitoly výročnej správy o aktivitách kontroly a doručiť do 1. apríla 2006 v súlade s článkom 22 ods. 2 smernice 95/53/ES a najnovšou verziou harmonizovaného vzoru správy.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/46/ES (Ú. v. ES L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/100/ES (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  Ú. v. EÚ L 187, 26.7.2003, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2112/2003 (Ú. v. EÚ L 317, 2.12.2003, s. 22).


PRÍLOHA I

Koncentrácia určitých mykotoxínov (aflatoxín B1, ochratoxín A, zearalenón, deoxynivalenol, fumonizíny) v krmivách

Jednotlivé výsledky všetkých testovaných vzoriek; vzor správ, ako je uvedené v odseku 1 písm. a)

Krmivá

Meranie (náhodné alebo cielené)

Typ a koncentrácia mykotoxínov (μg/kg, ktoré sa vzťahuje na krmivo s objemom vlhkosti 12 %)

Typ

Krajina pôvodu

Aflatoxín B1

Ochratoxín A

Zearalenón

Deoxynivalenol

Fumonizíny (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príslušný orgán by mal uviesť tiež:

prijaté opatrenie, ak maximálne úrovne aflatoxínu B1 sú prekročené,

metódy použitej analýzy,

medzné limity detekcie.


(1)  Koncentrácia fumonizínov celkovo zahŕňa fumonizíny B1, B2 a B3.


PRÍLOHA II

Prítomnosť určitých liečivých látok, ktoré nie sú povolené ako doplnkové látky v krmivách

Určité antibiotiká, kokcidiostatiká a iné liečivé látky môžu byť právne povolené ako doplnkové látky v premixoch a kŕmnych zmesiach pre určité druhy a kategórie zvierat, ak sa splnia požiadavky článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1).

Prítomnosť nepovolených liečivých látok v krmivách predstavuje porušenie.

Liečivé látky, ktoré majú byť kontrolované, sa vyberú z týchto:

1.

Liečivé látky povolené ako doplnkové látky v krmivách pre určité druhy zvierat alebo iba kategórie:

 

avilamycín

 

dekochinát

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginón hydrobromid

 

lasalocid A natrium

 

maduramicín amónium alfa

 

monensín natrium

 

narazín

 

narazín – nikarbazín

 

robenidín hydrochlorid

 

salinomycín natrium

 

semduramicín natrium.

2.

Liečivé látky, ktoré už nie sú povolené ako doplnkové látky v krmivách:

 

amprolium

 

amprolium/etopabát

 

arprinocid

 

avoparcín

 

karbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metylbenzokvát

 

nikarbazín

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycín

 

tetracyklíny

 

tylozín fosfát

 

virginiamycín

 

zinkbacitracín

 

iné antimikróbne látky.

3.

Liečivé látky, ktoré nikdy neboli povolené ako doplnkové látky v krmivách:

 

iné látky

Jednotlivé výsledky všetkých nevyhovujúcich vzoriek; vzor správ, ako je uvedené v odseku 1 písm. b)

Typ krmiva (druhy a kategória zvierat)

Zistená látka

Zistená úroveň

Dôvody porušenia (2)

Prijaté opatrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príslušný orgán by mal uviesť tiež:

celkový počet testovaných vzoriek,

názvy látok, ktoré boli skúmané,

metódy použitej analýzy,

medzné limity detekcie.


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dôvod, ktorý viedol k prítomnosti nepovolenej látky v krmivách, podľa záverov vyšetrovania uskutočneného príslušnym orgánom.


PRÍLOHA III

Obmedzenia vo výrobe a používaní kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 až 13 a 15 smernice 95/53/ES, členské štáty môžu počas roka 2005 uskutočniť koordinovaný program kontroly s cieľom určiť, či sa dodržiavali obmedzenia vo výrobe a používaní kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu v súlade so smernicou.

Najmä na zabezpečenie toho, aby sa efektívne uplatňoval zákaz kŕmenia určitých zvierat spracovanými živočíšnymi bielkovinami, ako je ustanovené v prílohe IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie určitých prenosných spongiformných encefalopatií (1), členské štáty by mali implementovať osobitný kontrolný program založený na cielených kontrolách. V súlade s článkom 4 smernice 95/53/ES kontrolný program by mal byť založený na stratégii posúdenia rizika, kde sú zahrnuté všetky štádiá výroby a všetky typy priestorov, kde sa krmivo vyrába, manipuluje sa s ním a spravuje sa. Členské štáty by mali venovať osobitnú pozornosť definícii kritérií, ktoré sa vzťahujú na riziko. Závažnosť každého kritéria by mala byť primeraná riziku. Frekvencia inšpekcií a počet vzoriek analyzovaných v priestoroch by mali byť v korelácii s mierou závažnosti pridelenej týmto priestorom.

Tieto predbežné priestory a kritériá treba brať do úvahy pri vypracúvaní programu kontroly:

Priestory

Kritériá

Závažnosť

Výrobne kŕmnych zmesí

výrobne kŕmnych zmesí, ktoré vyrábajú kŕmne zmesi pre prežúvavce a iné zvieratá ako prežúvavce, obsahujúce spracované živočíšne bielkoviny vyňaté zo zákazu

výrobne kŕmnych zmesí s predchádzajúcim výskytom alebo podozrením na nedodržiavanie pravidiel

výrobne kŕmnych zmesí s veľkým množstvom dovozových krmív s vysokým obsahom bielkovín, ako je rybia múčka, sójový šrot, kukuričný lepok a bielkovinové koncentráty

výrobne kŕmnych zmesí s vysokou produkciou kŕmnych zmesí

riziko krížovej kontaminácie, spôsobené vnútornými prevádzkovými postupmi (používanie síl, kontrola efektívneho oddeľovania liniek, kontrola prísad, vnútorné laboratórium, meracie postupy)

 

Hraničné kontroly a iné miesta vstupu do Spoločenstva

veľké/malé množstvo dovozov krmív

krmivá s vysokým obsahom bielkovín

 

Farmy

miešačky, ktoré používajú spracované živočíšne bielkoviny vyňaté zo zákazu

farmy s prežúvavcami a inými druhmi zvierat (riziko krížového kŕmenia)

farmy, ktoré kupujú voľne uložené krmivo

 

Predajcovia

sklady a prechodné uskladnenie krmív s vysokým obsahom bielkovín

obchodovanie s veľkým množstvom sypkých krmív

predajcovia kŕmnych zmesí vyrobených v zahraničí

 

Automiešačky

miešačky vyrábajúce pre prežúvavce a iné zvieratá ako prežúvavce

miešačky s predchádzajúcim výskytom alebo podozrením na nedodržiavanie pravidiel

miešačky zahŕňajúce krmivá s vysokým obsahom bielkovín

miešačky s vysokou produkciou krmív

veľký počet fariem v prevádzke vrátane fariem chovajúcich prežúvavce

 

Dopravný prostriedok

vozidlá používané na prepravu spracovaných živočíšnych bielkovín a krmív

vozidlá s predchádzajúcim výskytom alebo podozrením na nedodržiavanie pravidiel

 

Ako alternatívu k týmto uvedeným priestorom a kritériám môžu členské štáty do 31. marca 2005 predložiť Komisii vlastné posúdenie rizika.

Merania by mali byť cielené na série alebo prípady, kde je krížová kontaminácia so zakázanými spracovanými živočíšnymi bielkovinami najpravdepodobnejšia (prvá séria po preprave krmív, ktoré obsahujú živočíšne bielkoviny zakázané v tejto sérii, technické problémy alebo zmeny vo výrobných linkách, zmeny v skladovacích zásobníkoch a silách určených pre sypký materiál).

V roku 2005 sa členské štáty môžu zamerať na analýzu rezkov cukrovej repy a dovezené kŕmne suroviny.

Minimálny počet kontrol v členskom štáte by mal byť 10 na 100 000 ton vyrobenej kŕmnej zmesi za rok. Minimálny počet meraní v členskom štáte by mal byť 20 na 100 000 ton vyrobenej kŕmnej zmesi za rok. Pozastavenie schválenia alternatívnych metód, mikroskopickej identifikácie a odhadu, ako je opísané v smernici Komisie 2003/126/ES z 23. decembra 2003 o analytickej metóde na stanovenie zložiek živočíšneho pôvodu pre úradnú kontrolu krmív (2), by sa mali používať pri analyzovaní vzoriek. Prítomnosť akýchkoľvek zakázaných zložiek živočíšneho pôvodu v krmivách sa považuje za porušenie zákazu kŕmenia.

Výsledky inšpekčných programov sa oznámia Komisii v týchto formátoch.

Zhrnutie kontrol týkajúcich sa obmedzení pre krmivá živočíšneho pôvodu (kŕmenie zakázanými spracovanými živočíšnymi bielkovinami)

A.   Zaznamenané inšpekcie

Štádium

Počet inšpekcií zahŕňajúcich kontroly prítomnosti spracovaných živočíšnych bielkovín

Počet porušení na základe zaznamenaných kontrol atď. namiesto laboratórnych testov

Dovoz kŕmnych surovín

 

 

Uskladnenie kŕmnych surovín

 

 

Výrobne kŕmnych zmesí

 

 

Miešačky/automiešačky

 

 

Sprostredkovatelia krmív

 

 

Dopravný prostriedok

 

 

Farmy s chovom iných zvierat ako prežúvavce

 

 

Farmy s chovom prežúvavcov

 

 

Iné: …………………….

 

 


B.   Meranie a testovanie kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí na spracované živočíšne bielkoviny

Priestory

Počet úradných vzoriek testovaných na spracované živočíšne bielkoviny

Počet nevyhovujúcich vzoriek

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín zo suchozemských živočíchov

Prítomnosť spracovaných živočíšnych bielkovín z rýb

Kŕmne suroviny

Kŕmne zmesi

Kŕmne suroviny

Kŕmne zmesi

Kŕmne suroviny

Kŕmne zmesi

pre prežúvavce

pre iné zvieratá ako prežúvavce

pre prežúvavce

pre iné zvieratá ako prežúvavce

pre prežúvavce

pre iné zvieratá ako prežúvavce

Pri dovoze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobne kŕmnych zmesí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostredkovatelia/uskladnenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravný prostriedok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miešačky/automiešačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na farme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Zhrnutie zakázaných spracovaných živočíšnych bielkovín, ktoré sa nachádzali vo vzorkách krmív určených pre prežúvavce

 

Mesiac merania

Typ stupňa a pôvod kontaminácie

Uplatnené sankcie (alebo iné opatrenia)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 214/2005 (Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2005, s. 9).

(2)  Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 78.


PRÍLOHA IV

Jednotlivé výsledky všetkých vzoriek (vyhovujúcich aj nevyhovujúcich) týkajúcich sa obsahu medi a zinku v kŕmnych zmesiach pre ošípané

Typ kŕmnej zmesi (kategória zvierat)

Mikroprvky (meď alebo zinok)

Zistená úroveň (mg/kg z kŕmnej zmesi)

Dôvody presiahnutia maximálneho objemu (1)

Prijaté opatrenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Podľa záverov vyšetrovania uskutočneného príslušným orgánom.


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júla 2004,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP

(Prípad č. COMP/M.3333 – SONY/BMG)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2815)

(Autentické je iba znenie v anglickom jazyku)

(Text s významom pre EHP)

(2005/188/ES)

Komisia prijala 19. júla 2003 rozhodnutie týkajúce sa prípadu spoločného podniku spadajúceho do pôsobnosti nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácie podnikov (1) a najmä jeho článku 8 ods. 2. Neutajenú verziu úplného znenia rozhodnutia možno nájsť v pôvodnom jazyku prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na tejto adrese: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Komisia dostala 9. januára 2004 oznámenie, podľa článku nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (nariadenie o fúziách) o transakcii, ktorou spoločnosť Bertelsmann AG (Bertelsmann) a spoločnosť Sony Corporation of America patriaca do skupiny Sony (Sony), spájajú ich celkovú obchodnú činnosť v oblasti hudobných nahrávok (s výnimkou aktivít Sony v Japonsku) do spoločného podniku. Tento spoločný podnik bude vystupovať pod menom Sony BMG a bude pôsobiť v oblasti objavovania a podpory umelcov (takzvanom A & R (2)) a následného marketingu a predaja hudobných nahrávok. Sony BMG sa nebude zaoberať súvisiacimi činnosťami, ako sú hudobné vydavateľstvo, výroba a distribúcia.

(2)

Bertelsmann je medzinárodná mediálna spoločnosť s celosvetovou činnosťou v oblasti hudobných nahrávok a vydavateľstva, televízneho, rozhlasového, knižného a časopisového nakladateľstva, tlačiarenských služieb, knižných a hudobných klubov. Bertelsmann je činný v oblasti hudobných nahrávok prostredníctvom ním vlastnenej dcérskej spoločnosti Bertelsmann Music Group (BMG). Medzi značky nahrávok BMG patria Arista Records, Jive Records, Zomba a RCA.

(3)

Sony globálne pôsobí v oblasti hudobných nahrávok a vydavateľstva, priemyselnej a spotrebnej elektronike a v oblasti zábavy. V oblasti hudobných nahrávok pôsobí prostredníctvom Sony Music Entertainment. Pod značku Sony patria Columbia Records Group, Epic Records Group a Sony Classical.

(4)

Poradný výbor pre koncentrácie na svojom 127. stretnutí 9. júla 2004 vydal priaznivé stanovisko k návrhu rozhodnutia udeľujúceho súhlas, ktoré mu Komisia predložila.

(5)

Úradník poverený vypočúvaním v správe z 5. júla 2004 konštatoval, že právo strán, ktoré má byť rešpektované, bolo dodržané.

I.   RELEVANTNÉ TRHY

Hudobné nahrávky

(6)

Komisia zistila, že príslušný trh produktov pre hudobné nahrávky (vrátane A & R a propagácie, predaja a marketingu hudobných nahrávok) môže byť rozdelený na rôzne trhy produktov založené na hudobnom žánri (napr. medzinárodný pop, domáci pop, klasická hudba) alebo pre kompilácie. Na účely tohto prípadu by však mohlo zostať otvorené, či uvedené žánre alebo kategórie tvoria oddelené trhy, pretože koncentrácia nebude viesť k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia podľa akejkoľvek uvažovanej definície trhu.

(7)

Prieskumom trhu sa potvrdilo množstvo faktorov (napr. A & R, cenotvorba, predaj a marketing, ktoré sa realizujú najmä na národnej úrovni, silný dopyt po miestnom repertoári a obmedzené medzinárodné zastúpenie nezávislých nahrávacích spoločností) pre príslušné geografické trhy hudobných nahrávok, ktoré sa považujú za národné.

Hudba online

(8)

Na základe zistení prieskumu trhu Komisia nepovažuje hudbu online za súčasť trhu pre fyzicky nahranú hudbu, najmä pre rozdiel v produkte a jeho distribúcii. Stanovila dva odlišné trhy produktov pre hudbu online: i) veľkoobchodný trh licencií pre hudbu online a ii) maloobchodný trh distribúcie hudby online.

(9)

Na účely tohto prípadu Komisia považuje tak veľkoobchodný trh licencií pre hudbu online, ako aj maloobchodný trh pre distribúciu hudby online svojím rozsahom za národné. Toto sa môže v budúcnosti zmeniť v závislosti od ďalšieho medzinárodného rozvoja v oblasti licencií pre hudbu online a hudobnej distribúcie.

Hudobné vydavateľstvo

(10)

Na základe faktorov tak na strane dopytu, ako aj ponuky, Komisia zistila náznaky existencie oddelených trhov produktov pre vydávanie hudby v závislosti od využívania rôznych kategórií práv (napr. práva mechanické, interpretačné, synchronizáciu, tlačové a ostatné práva). Presný rozsah príslušného trhu produktov by však mohol zostať otvorený, pretože konkurenčné hodnotenie je rovnaké podľa všetkých zvažovaných definícií trhu.

(11)

Prieskum trhu potvrdil, že geografický rozmer trhu je v podstate a napriek niektorým cezhraničným prvkom, národný, vzhľadom na to, že licenčné poplatky za mechanické a interpretačné práva sú vo všeobecnosti vyberané na vnútroštátnom základe. Na účely tohto prípadu by mohol zostať presný rozsah príslušného geografického trhu otvorený, keďže konkurenčné hodnotenie je rovnaké podľa všetkých zvažovaných definícií trhu.

II.   HODNOTENIE

A.   Možné posilnenie spoločného dominantného postavenia na trhu hudobných nahrávok

Úvod

(12)

Prieskum Komisie nepriniesol dostatočne presvedčivý dôkaz o existencii spoločného dominantného postavenia piatich „najvýznamnejších spoločností“ (Sony, BMG, Universal, EMI a Warner) na trhoch hudobných nahrávok.

(13)

Na základe judikatúry európskych súdov, najmä rozsudku Airtours, je nevyhnutným predpokladom pre existenciu spoločného dominantného postavenia medzi účastníkmi na trhu: i) spoločné chápanie podmienok koordinácie; ii) schopnosť monitorovať, či sa tieto podmienky dodržiavajú; iii) existencia odradzujúceho mechanizmu v prípade porušovania a iv) tretie strany (skutoční a potenciálni konkurenti, zákazníci) nie sú schopní účinne ohroziť výhody očakávané od koordinácie.

(14)

Pri hodnotení, či existuje spoločné dominantné postavenie na trhoch hudobných nahrávok medzi piatimi najvýznamnejšími spoločnosťami, Komisia analyzovala, či mohla byť v priebehu posledných troch až štyroch rokov vytvorená spoločná cenová politika najvýznamnejších spoločností v členských štátoch EHP.

(15)

Na tento účel Komisia preskúmala vývoj veľkoobchodných cien piatich najvýznamnejších spoločností pre veľkopredajcov a malopredajcov v každom členskom štáte v období rokov 1998 - 2003. Analýza Komisie sa osobitne zamerala na vývoj priemerných čistých veľkoobchodných cien (PPD, zverejnené ceny pre predajcov), hrubých a čistých cenových pomerov, ako aj zliav pri fakturácii a zliav so spätnou platnosťou.

(16)

Na zhodnotenie možnej koordinácie veľkoobchodných cien najvýznamnejších spoločností Komisia analyzovala podobnosť vývoja (upraveného o infláciu) priemerných čistých cien prvých 100 singlových albumov každej z najvýznamnejších spoločností v piatich najväčších členských štátoch (toto je považované za reprezentatívnu vzorku, pretože prvých 100 singlových albumov predstavujú približne 70 - 80 % celkového vlastného predaja hudby najvýznamnejších spoločností). Po druhé, Komisia preskúmala, či by sa mohla dosiahnuť akákoľvek koordinácia cien použitím odporúčaných cien (PPD) ako základu. Po tretie, Komisia analyzovala, či boli rôzne zľavy najvýznamnejších spoločností prepojené a dostatočne transparentné, aby sa umožnilo účinné monitorovanie konkurenčného správania.

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Spojené kráľovstvo

(17)

Na základe čistých priemerných cien Komisia zistila určitú podobnosť a relatívne podobný vývoj cien najvýznamnejších spoločností na piatich najväčších trhoch - Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Samotné pozorovania nie sú však dostatočné na vyvodenie záveru, že v minulosti existovala koordinovaná tvorba cien.

(18)

Komisia preto ďalej preskúmala, či boli dodatočné prvky, najmä odporúčané ceny a zľavy, prispôsobené a dostatočne transparentné, aby poskytli dostatočný dôkaz o koordinácii.

(19)

Komisia zistila niektoré náznaky, že PPD mohli byť použité ako základ pre prispôsobenie odporúčaných cien najvýznamnejších spoločností vo všetkých piatich členských štátoch. Čo sa týka zliav, prieskum naznačil, že úroveň zliav sa v určitom rozsahu medzi najvýznamnejšími spoločnosťami mení a že niektoré druhy zliav neboli dostatočne transparentné na zistenie existujúcej tajnej dohody.

(20)

Komisia okrem toho analyzovala, či trhy s hudobnými nahrávkami charakterizovali prvky uľahčujúce spoločné dominantné postavenie, najmä berúc do úvahy homogénnosť produktov, transparentnosť a odvetné mechanizmy.

(21)

Čo sa týka homogénnosti produktov, Komisia zistila, že obsah jednotlivých albumov je rozdielny, ale tiež, že cenotvorba a marketing sú v určitom rozsahu štandardizované. Rôznorodosť obsahu má však určitý vplyv na cenotvorbu a znižuje transparentnosť na trhu a sťažuje vytvorenie tichej dohody, pretože vyžaduje monitorovanie na úrovni jednotlivých albumov.

(22)

Vzhľadom na transparentnosť Komisia zistila, že uverejňovanie týždenných rebríčkov, stabilita spoločnej základne zákazníkov a monitorovanie maloobchodného trhu najvýznamnejších spoločností prostredníctvom týždenných správ, zvyšuje transparentnosť trhu a uľahčuje monitorovanie koordinovanej politiky. Prieskum však tiež naznačil, že monitorovanie zliav počas kampaní vyžaduje monitorovanie na úrovni albumov, čo znižuje transparentnosť na trhu a sťažuje vytvorenie tichej dohody. Komisia nenašla dostatočný dôkaz o tom, že najvýznamnejšie spoločnosti v minulosti prekonali tento nedostatok transparentnosti.

(23)

Čo sa týka odvetných opatrení, Komisia preskúmala, či najvýznamnejšie spoločnosti mohli podniknúť protiopatrenia proti akejkoľvek „podvádzajúcej“ spoločnosti, najmä (dočasným) návratom ku konkurenčnému správaniu alebo vylúčením porušovateľa z vytvorenia spoločných podnikov alebo uzavretia dohôd. Komisia však nenašla dostatočný dôkaz o uplatnení odvetných mechanizmov alebo ich použití ako hrozby v minulosti.

Holandsko, Švédsko, Írsko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Portugalsko, Grécko

(24)

V menších členských štátoch Komisia rovnako zistila značný stupeň podobnosti medzi PPD najvýznamnejších spoločností, ktoré by v princípe mohli byť použité ako základ pre prispôsobovanie cien najvýznamnejších spoločností. Prieskum však ukázal aj v menších štátoch niektoré odlišnosti v úrovni zliav a nedostatky transparentnosti vzhľadom na niektoré zľavy.

(25)

Pozorovania Komisie, pokiaľ ide o homogénnosť produktov, transparentnosť trhu a možnosť podniknúť odvetné opatrenia, ako sú špecifikované vyššie pre väčšie členské štáty, platia aj pre menšie členské štáty.

Záver

(26)

Komisia konštatuje, že nenašla dostatočný dôkaz o existujúcom spoločnom dominantnom postavení piatich najvýznamnejších hudobných spoločností na trhoch s hudobnými nahrávkami v žiadnom členskom štáte EHP.

B.   Možné vytvorenie spoločného dominantného postavenia na trhoch s hudobnými nahrávkami

(27)

Komisia tiež zvážila, či fúzia podnikov nepovedie k vytvoreniu spoločného dominantného postavenia najvýznamnejších hudobných spoločností v akomkoľvek členskom štáte EHP. Avšak v súlade s uvedenými poznámkami, najmä čo sa týka transparentnosti trhu, rôznorodosti obsahu výrobku a použitia odvetných opatrení, Komisia usudzuje, že vplyv zníženia z piatich na štyri najvýznamnejšie spoločnosti po fúzii podnikov by nebol dostatočný na to, aby viedol k vytvoreniu spoločného dominantného postavenia najvýznamnejších spoločností na trhoch s hudobnými nahrávkami.

C.   Možné vytvorenie samostatného dominantného postavenia na trhoch s hudobnými nahrávkami

(28)

Tretie strany vyjadrili znepokojenie nad tým, že spoločný podnik dosiahne samostatné dominantné postavenie na trhoch s hudobnými nahrávkami vďaka vertikálnemu vzťahu spoločného podniku k účasti mediálnej spoločnosti Bertelsmann. Tvrdí sa, že Bertelsmann by mohol využiť svoje postavenie v televíznych a rozhlasových staniciach na obmedzenie konkurentov a zvýhodnenie Sony BMG, najmä poskytnutím zvýhodnených sadzieb alebo zaobchádzania alebo vyradením konkurentov z propagácie svojich umelcov prostredníctvom týchto kanálov.

(29)

Komisia prišla k záveru, že nie je pravdepodobné, aby navrhovaný spoločný podnik dosiahol samostatné dominantné postavenie na trhoch s hudobnými nahrávkami v Nemecku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku a Francúzsku, kde Bertelsmann pôsobí prostredníctvom televíznych a rozhlasových staníc RTL. Výhody vyplývajúce z vertikálneho spojenia v mediálnej skupine Bertelsmann (napr. prostredníctvom formátu Pop Idol, ktorý podľa odborníkov v odvetví už dosiahol svoj vrchol) sú už začlenené do podielov na trhu BMG v roku 2003. Na základe týchto podielov na trhu nedosiahne navrhovaný spoločný podnik hranicu samostatného dominantného postavenia. Komisia okrem toho nezistila žiadny dôkaz, že by pre Bertelsmann mohlo byť odstránenie konkurentov z prístupu k jeho televíznym kanálom a rozhlasovým staniciam výhodnou stratégiou.

D.   Možné spoločné dominantné postavenie na veľkoobchodnom trhu licencií pre hudbu online

(30)

Komisia poznamenáva, že trh pre legálnu hudbu online je v súčasnosti v počiatočnom štádiu, lebo väčšina internetových stránok pre hudbu online začala prevádzku v EHP iba nedávno. Preto je ťažké definitívne urobiť záver o postavení na trhu najvýznamnejších nahrávacích spoločností, najmä vo vzťahu k vnútroštátnym trhom. Okrem toho údaje o skutočne stiahnutých alebo prenesených piesňach nie sú dostatočné na to, aby poskytli jasný obraz o postavení rôznych účastníkov na trhu a nie sú k dispozícii žiadne údaje verejného priemyslu. Na základe údajov, ktoré Komisia získala, však možno vyvodiť, že postavenie najvýznamnejších nahrávacích spoločností na veľkoobchodnom trhu licencií pre hudbu online je väčšinou podobné ich postaveniu na trhu s hudobnými nahrávkami.

(31)

Vzhľadom na počiatočné štádium vývoja trhov a na rozdiely v cenotvorbe a v podmienkach v existujúcich dohodách, Komisia usúdila, že neexistuje dostatočný dôkaz o existujúcom spoločnom dominantnom postavení najvýznamnejších spoločností na vnútroštátnych trhoch licencií pre hudbu online, ani o tom, že by koncentrácia vyústila do vytvorenia spoločného dominantného postavenia na týchto trhoch.

E.   Možné samostatné dominantné postavenie na trhoch distribúcie hudby online

(32)

Tretie strany vyjadrili znepokojenie, že Sony získa transakciou samostatné dominantné postavenie na vnútroštátnych trhoch distribúcie hudby online prostredníctvom jej služby na sťahovanie hudby z internetu Sony Connect. Argumentovalo sa tým, že Sony by mohla využiť kontrolu nad spoločným podnikom na obmedzenie konkurentov na trhu odbytu pre distribúciu hudby online, najmä odoprením prístupu konkurenčných online platform k archívu spoločného podniku alebo diskriminačným správaním voči konkurentom, napr. prostredníctvom zvykových pravidiel, času vydania nových piesní a formátu zvukového záznamu.

(33)

Komisia konštatuje, že Sony Connect je v súčasnosti iba v procese uvádzania na trh v Európe po tom, čo bola uvedená v USA v máji 2004. Preto v súčasnosti nemá podiel na trhu. Ostatní účastníci trhu už získali určitú pozíciu na trhu (napr. OD2) a ďalší účastníci vstúpili na trh nedávno alebo oznámili, že tak čoskoro urobia. Okrem toho, obmedzením konkurentov by sa navrhovaný spoločný podnik Sony BMG vzdal značných príjmov z licencií na zvukové záznamy, ktoré predávajú konkurenti, a zdá sa nepravdepodobné, že by takáto stratégia bola výhodná.

F.   Možné nepriaznivé vplyvy v oblasti hudobného vydavateľstva

(34)

Tretie strany vyjadrili znepokojenie nad tým, že dôsledkom vytvorenia spoločného podniku vznikne koordinácia konkurenčného správania strán na úzko súvisiacich trhoch v oblasti hudobného vydavateľstva.

(35)

Komisia usudzuje, že akákoľvek koordinácia by sa mohla zrealizovať iba v značne obmedzenom rozsahu, keďže spravovanie vydavateľských práv je vykonávané predovšetkým spoločnosťami poverenými výberom (aspoň pre dôležité mechanické a interpretačné práva). Spoločnosti poverené výberom poskytujú, na základe platnej legislatívy, licencie na základe nediskriminačných podmienok a odsúhlasujú honoráre pre vydavateľov, autorov a skladateľov. Komisia tiež konštatuje, na rozdiel od obáv tretích strán, že koncentrácia nepovedie k obchádzaniu spoločností poverených výberom najvýznamnejšími spoločnosťami, keďže neexistuje dostatočný konkrétny dôkaz o takejto stratégii.

III.   ZÁVER

(36)

Rozhodnutím sa dospelo k záveru, že navrhovaná koncentrácia nevytvorí ani neposilní samostatné alebo spoločné dominantné postavenie na vnútroštátnych trhoch hudobných nahrávok, licencií pre hudbu online alebo distribúcie hudby online, ktorého dôsledkom by bolo významné obmedzenie účinnej hospodárskej súťaže na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti. Rozhodnutím sa ďalej prišlo k záveru, že zámerom alebo výsledkom transakcie nie je koordinácia konkurenčného správania sa materských spoločností spoločného podniku, Sony a Bertelsmann, na trhoch hudobného vydavateľstva. Rozhodnutím sa preto koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s Dohodou o EHP, v súlade s článkom 2 ods. 2, článkom 2 ods. 4 a článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článkom 57 Dohody o EHP.


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1310/97 (Ú. v. ES L 180, 9.7.1997, s. 1).

(2)  A & R = Umelec a repertoár; obdoba výskumu a vývoja v hudobnom priemysle.


9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektore mäsa na Slovensku

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 512)

(Text s významom pre EHP)

(2005/189/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (1), najmä na jeho prílohu XIV kapitolu 5 oddiel B písm. d),

keďže:

(1)

V prílohe XIV kapitole 5 oddiel B písm. a) k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa stanovuje, že štrukturálne požiadavky stanovené v prílohe I k smernici Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchod s čerstvým mäsom v rámci Spoločenstva (2) a v prílohách A a B k smernici Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o riešení hygienických otázok pri obchodovaní s mäsovými výrobkami v Spoločenstve (3) sa za určitých podmienok do 31. decembra 2006 neuplatňujú na prevádzkarne na Slovensku, ktoré sú uvedené v dodatku (4) prílohy XIV k aktu o pristúpení.

(2)

Dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa zmenil a doplnil rozhodnutím Komisie 2004/463/ES (5).

(3)

V súlade s úradným vyhlásením príslušného slovenského úradu ukončili tri prevádzkarne v sektore mäsa modernizačný proces a sú tak v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Okrem toho dve prevádzkarne z tohto zoznamu ukončili svoju činnosť. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, na ktoré platí prechodné obdobie.

(4)

Tri prevádzkarne v sektore mäsa uvedené na zozname prevádzkarní, na ktoré platí prechodné obdobie, vynaložili veľké úsilie na dosiahnutie súladu so štrukturálnymi požiadavkami stanovenými právnymi predpismi Spoločenstva. Kvôli mimoriadnym technickým obmedzeniam nie sú však tieto prevádzkarne schopné ukončiť modernizačný proces do predpísaného termínu. Preto sa týmto prevádzkárňam povoľuje poskytnúť dodatočný čas na ukončenie modernizačného procesu.

(5)

Dodatok prílohy XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Kvôli jasnosti by sa mal nahradiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí boli oznámené Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003 sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli, 7. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33), opravená verzia (Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12).

(3)  Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 85. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/41/ES.

(4)  Ú. v. EÚ C 227 E, 23.9.2003, s. 1654.

(5)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 138, opravená verzia (Ú. v. EÚ L 202, 7.6.2004, s. 95).


PRÍLOHA

„DODATOK

uvedený v oddieli B kapitoly 5 prílohy XIV (1)

Zoznam prevádzkarní vrátane nedostatkov a termínov na ich nápravu

Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov prevádzkarne

Nedostatky

Dátum dosiahnutia plného súladu

GA 6-2

Seredský MP, a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Smernica Rady 64/433/EHS:

 

príloha I kapitola I bod 1 písm. a), b) a písm. g)

 

príloha I kapitola I bod 11

 

príloha I kapitola II bod 14 písm. a)

 

Smernica Rady 77/99/EHS:

 

príloha A kapitola I bod 2 písm. a), b) a písm. c)

 

príloha A kapitola I bod 11

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Smernica Rady 91/493/EHS

 

Príloha, kapitola III.I, bod 1

 

Príloha, kapitola III.I, bod 2 písm. a), b), c), d), e) a písm. g)

 

Príloha, kapitola III.I bod 9

30.11.2006


Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov a adresa prevádzkarne

Sektor: Mäso

Dátum súladu

Činnosť prevádzkarní

Čerstvé mäso, porážka, rozrábka

Mäsové výrobky

Chladiarenský sklad

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.,

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN, a.s.,

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005“


(1)  Text prílohy XIV pozri v Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 915.


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

9.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/37


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2005/190/SZBP

zo 7. marca 2005,

o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 25 tretí odsek, článok 26 a článok 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Európska únia sa zaviazala prispieť k vytvoreniu bezpečného, stabilného, zjednoteného, prosperujúceho a demokratického Iraku, ktorý pozitívne prispeje k stabilite regiónu. EÚ podporuje iracký ľud a dočasnú irackú vládu v ich úsilí o hospodársku, sociálnu a politickú obnovu Iraku v rámci vykonávania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1546 z 8. júna 2004.

(2)

Európska rada 5. novembra 2004 privítala spoločnú vyšetrovaciu misiu pre prípadnú integrovanú misiu pre oblasť polície, právneho štátu a civilnej správy v Iraku a posúdila jej správu. Európska rada uznala dôležitosť posilnenia systému trestného súdnictva, ktorý je v súlade s dodržiavaním zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd. Vzala do úvahy želanie irackých orgánov, aby účasť EÚ v Iraku bola aktívnejšia, a aby posilnenie sektoru trestného súdnictva reagovalo na potreby a priority Iraku.

(3)

Európska rada sa dohodla na tom, že EÚ by mohla užitočne prispieť k obnove a vzniku stabilného, bezpečného a demokratického Iraku prostredníctvom integrovanej misie, ktorá by okrem iného mohla podporiť užšiu spoluprácu medzi rôznymi subjektami v systéme trestného súdnictva, posilniť riadiacu schopnosť vyšších úradníkov a úradníkov s vysokým potenciálom z radov polície, súdnictva a väzenských a nápravných zariadení a zlepšiť zručnosti a postupy vyšetrovania trestných činov pri úplnom dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv.

(4)

Na základe dohody Európskej rady, Rada jednotnou akciou 2004/909/SZBP (1) rozhodla o vyslaní tímu odborníkov, ktorý by pokračoval v dialógu s irackými orgánmi, začal počiatočné plánovanie prípadnej integrovanej misie pre oblasť polície, právneho štátu a civilnej správy, ktorá začne pôsobiť po voľbách, a najmä zhodnotil naliehavé bezpečnostné potreby takejto misie.

(5)

Rada 21. februára rozhodla o utvorení integrovanej misie pre oblasť právneho štátu v Iraku, ktorá by mala začať svoju činnosť čo najskôr v závislosti od oficiálneho pozvania od irackých úradov.

(6)

Úspech misie bude závisieť na efektívnom strategickom a technickom partnerstve s irackou stranou počas operácie v rámci Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a v súčinnosti s Organizáciou spojených národov.

(7)

EÚ využije svoj dialóg s Irakom a jeho susedmi na podporu pokračujúcej regionálnej účasti a zvyšovania bezpečnosti, na podporu politického a obnovovacieho procesu v Iraku, ktorý je založený na komplexnosti, demokratických zásadách, dodržiavaní ľudských práv a zásad právneho štátu, ako aj na podporu bezpečnosti a spolupráce v regióne.

(8)

EUJUST LEX bude vykonávať svoj mandát v situácii, ktorá predstavuje hrozbu pre právo a poriadok, bezpečnosť jednotlivcov a stabilitu Iraku, a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy.

(9)

V súlade s usmerneniami zo zasadnutia Európskej rady v Nice v dňoch 7. až 9. decembra 2000 by mala táto jednotná akcia určiť úlohu generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca (ďalej len „GT/VS“) v súlade s článkami 18 a 26 zmluvy.

(10)

Článok 14 ods. 1 zmluvy vyžaduje stanovenie finančnej referenčnej sumy na celé obdobie vykonávania jednotnej akcie; uvedenie súm, ktoré majú byť financované z rozpočtu Spoločenstva, ukazuje vôľu legislatívneho orgánu a závisí od dostupnosti viazaných rozpočtových prostriedkov počas príslušného rozpočtového roka. EUJUST LEX získa aj vecné príspevky od členských štátov,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Misia

1.   Európska únia týmto zriaďuje integrovanú misiu Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX, ktorá sa skladá z plánovacej etapy so začiatkom najneskôr 9. marca 2005 a operačnej etapy so začiatkom najneskôr 1. júla 2005.

2.   EUJUST LEX pôsobí v súlade s cieľmi a ostatnými ustanoveniami obsiahnutými v úlohách vymedzených v článku 2.

Článok 2

Vyhlásenie misie

1.   EUJUST LEX rieši naliehavé potreby irackého systému trestného súdnictva tým, že poskytuje vysokým a stredným úradníkom odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti vyššieho manažmentu a vyšetrovania trestných činov. Toto odborné vzdelávanie má za cieľ zvýšiť spôsobilosť, koordináciu a spoluprácu rôznych súčastí systému irackého trestného súdnictva.

2.   EUJUST LEX podporuje užšiu spoluprácu medzi rôznymi aktérmi v systéme irackého trestného súdnictva, posilní riadiacu schopnosť vyšších úradníkov a úradníkov s vysokým potenciálom najmä z radov polície, súdnictva a väzenských a nápravných zariadení a zlepší zručnosti a postupy vyšetrovania trestných činov pri úplnom dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv.

3.   Miestom konania odborného vzdelávania a prípravy je EÚ alebo región, a EUJUST LEX má kontaktný úrad v Bagdade.

V závislosti od vývoja bezpečnostných podmienok v Iraku a od dostupnosti vhodnej infraštruktúry Rada na vyzvanie preskúmava možnosti odborného vzdelávania a prípravy v Iraku a v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní jednotnú akciu.

4.   Počas misie sa rozvinie efektívne strategické a technické partnerstvo s irackými partnermi, najmä vo vzťahu k návrhu osnov počas plánovacej etapy. Pre výber, kontrolu, hodnotenie, rozvíjanie a súčinnosť osôb, ktoré sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní a príprave bude tiež potrebná koordinácia s cieľom rýchleho presvedčenia irackej strany. Počas plánovacej a operačnej etapy je potrebná aj úzka súčinnosť medzi EUJUST LEX a členskými štátmi, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu. Zahŕňa to účasť diplomatických misií príslušných členských štátov v Iraku a kontakt s tými členskými štátmi, ktoré majú aktuálnu skúsenosť s poskytovaním odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sú dôležité pre túto misiu.

5.   EUJUST LEX je bezpečná, nezávislá a jasne definovaná, ale bude aj doplnková a prinesie pridanú hodnotu prebiehajúcemu medzinárodnému úsiliu, najmä úsiliu zo strany Organizácie spojených národov, a tiež rozvinie spolupôsobenie s prebiehajúcimi snahami Spoločenstva a členských štátov. V tomto kontexte by mala byť misia v kontakte s tými členskými štátmi, ktoré v súčasnosti vykonávajú projekty odborného vzdelávania.

Článok 3

Štruktúra

EUJUST LEX, má v zásade takúto štruktúru.

a)

vedúci misie;

b)

koordinačný úrad v Bruseli;

c)

kontaktný úrad v Bagdade;

d)

vzdelávacie a výcvikové zariadenia a školitelia, ktorých poskytnú členské štáty a koordinuje EUJUST LEX;

Tieto prvky sa rozvinú v koncepcii operácií (CONOPS) a operačnom pláne (OPLAN).

Článok 4

Vedúci misie

1.   Vedúci misie je poverený každodenným riadením a koordináciou činností EUJUST LEX a je zodpovedný za personálne a disciplinárne otázky.

2.   Vedúci misie podpisuje zmluvu s Komisiou.

Článok 5

Plánovacia etapa

1.   Počas prípravnej etapy misie sa vytvorí plánovacia skupina pozostávajúca z vedúceho misie, ktorý vedie plánovaciu skupinu, a potrebného personálu, ktorý plní funkcie vyplývajúce z určených potrieb misie.

2.   V procese plánovania sa prednostne uskutoční komplexné hodnotenie rizika a podľa potreby sa aktualizuje.

3.   Plánovacia skupina navrhne OPLAN a pripraví všetky technické nástroje potrebné na vykonanie misie, vrátane spoločných osnov, ktoré zohľadnia aktuálne vzdelávacie a výcvikové projekty členských štátov. CONOPS a OPLAN zohľadňujú komplexné hodnotenie rizika. OPLAN obsahuje spoločné osnovy EÚ pre kurzy, ktoré navrhne plánovacia skupina po dohovore s irackou stranou a členskými štátmi, vrátane tých, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a výcvik relevantný pre túto misiu. Rada schvaľuje CONOPS a OPLAN.

4.   Plánovacia skupina pracuje v úzkej súčinnosti s príslušnými medzinárodnými subjektmi, najmä s Organizáciou spojených národov.

Článok 6

Personál

1.   Počet členov personálu EUJUST LEX-u a ich odborná spôsobilosť je v súlade s úlohami misie vymedzenými v článku 2 a so štruktúrou stanovenou v článku 3.

2.   Personál EUJUST LEX-u sú dočasne vyslaní členskými štátmi alebo inštitúciami EÚ. Každý členský štát znáša náklady na personál misie, ktorý dočasne vyslal, vrátane platov, zdravotného poistenia, iných dávok (okrem diét) a cestovných nákladov v zmysle finančného výkazu.

3.   EUJUST LEX prijíma podľa potreby medzinárodný a miestny personálu na základe zmluvy.

4.   Všetci členovia personálu naďalej podliehajú predpisom príslušného členského štátu alebo inštitúcie EÚ a plnia svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Počas misie a aj po jej skončení zachováva personál misie maximálnu mlčanlivosť vzhľadom na všetky skutočnosti a informácie súvisiace s misiou. Personál misie dodržiava bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady č. 2001/264/ES z 19. marca 2001, ktorým sa prijímajú bezpečnostné predpisy Rady (2).

Článok 7

Postavenie personálu

1.   V prípade potreby sa postavenie personálu EUJUST LEX-u, ak je to vhodné, vrátane výsad, imunít a iných záruk potrebných na plnenie a hladké fungovanie EUJUST LEX- u, dohodne v súlade s postupom stanoveným v článku 24 zmluvy. GT/VS, ktorý pomáha predsedníctvu, môže dojednať takúto dohodu v jej mene.

2.   Za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré uplatní člen personálu, alebo ktoré sa ho týkajú, zodpovedá členský štát alebo inštitúcia EÚ, ktorá dočasne vyslala člena personálu. Príslušný členský štát alebo inštitúcia EÚ zodpovedá za začatie akéhokoľvek konania vo veci voči vyslanej osobe.

Článok 8

Velenie

1.   Štruktúra EUJUST LEX-u, ako operácie krízového manažmentu, má jednotné velenie,

2.   Politický a bezpečnostný výbor (ďalej len „PBV“) zabezpečuje politickú kontrolu a strategické riadenie,

3.   Vedúci misie vedie misiu a je poverený jej koordináciou a každodenným riadením,

4.   Vedúci misie podáva správy GT/VS,

5.   GT/VS usmerňuje vedúceho a misie.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV vykonáva pod vedením Rady politickú kontrolu a strategické riadenie misie. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať na návrh GT/VS vedúceho misie a meniť a dopĺňať CONOPS, OPLAN a velenie. Rada má naďalej právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení operácie, pričom jej pomáha GT/VS.

2.   PBV predkladá Rade pravidelné správy.

3.   PBV v pravidelných intervaloch prijíma od vedúceho misie správy o príspevkoch k misii a o jej činnosti. V prípade potreby môže PBV pozvať vedúceho misie na svoje zasadnutia.

Článok 10

Bezpečnosť

1.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť EUJUST LEX a v spolupráci s Bezpečnostným úradom Generálneho sekretariátu Rady (ďalej len „Bezpečnostný úrad GSR“) aj za zabezpečenie zhody s požiadavkami minimálnej bezpečnosti, ktoré sa vzťahujú na misiu.

2.   Hostiteľský štát prijíma pre zložky misie, ktoré sa vykonajú v členských štátoch, všetky potrebné a vhodné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ich účastníkov a školiteľov na svojom území.

3.   Pre koordinačný úrad v Bruseli organizuje potrebné a vhodné opatrenia Bezpečnostný úrad GSR v spolupráci s úradmi hostiteľského členského štátu.

4.   Ak sa odborné vzdelávanie alebo príprava uskutočňuje v treťom štáte, EÚ pri účasti dotknutých členských štátov požiada úrady tretieho štátu o prijatie vhodných opatrení vzhľadom na bezpečnosť účastníkov a školiteľov na jeho území.

5.   EUJUST LEX má určeného hlavného dôstojníka pre bezpečnosť misie, ktorý je podriadený vedúcemu misie.

6.   Vedúci misie podľa inštrukcií GT/VS konzultuje s PBV o bezpečnostných otázkach, ktoré majú vplyv na nasadenie misie.

7.   Členovia personálu EUJUST LEX-u sa pred akýmkoľvek nasadením v Iraku alebo cestou do tejto krajiny zúčastňuje na povinnej bezpečnostnej príprave organizovanej Bezpečnostným úradom GSR a podrobuje sa lekárskym prehliadkam.

8.   Členské štáty sa usilujú poskytnúť EUJUST LEX-u a najmä kontaktnému úradu v Iraku bezpečné ubytovanie, nepriestrelné vesty a osobnú ochranu.

Článok 11

Finančné ustanovenia

1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu je 10 000 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sú spravované v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa uplatňujú na všeobecný rozpočet Európskej únie s výnimkou, že akékoľvek predbežné financovanie neostáva vlastníctvom Spoločenstva. Ak sa časť odborného vzdelávania a prípravy uskutočňuje v tretích štátoch, štátnym príslušníkom tretích štátov sa umožňuje predkladanie ponúk do verejnej súťaže. V takomto prípade môžu mať tovary a služby obstarané pre EUJUST LEX pôvod aj v tretích štátoch.

3.   Vzhľadom na konkrétnu bezpečnostnú situáciu v Iraku sa služby v Bagdade poskytujú v rámci existujúcich dohôd, ktoré uzavrelo Spojené kráľovstvo so spoločnosťami uvedenými v prílohe k tejto jednotnej akcii. Rozpočet EUJUST LEX-u pokrýva tieto výdavky do výšky maximálne 2 340 000 EUR. V spolupráci s vedúcim misie Spojené kráľovstvo predkladá Rade správy obsahujúce primerané informácie o týchto výdavkoch.

4.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

5.   Finančné ustanovenia rešpektujú prevádzkové požiadavky EUJUST LEX-u vrátane kompatibility vybavenia.

6.   Výdavky sa považujú za oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie.

7.   Zariadenia a zásoby pre koordinačný úrad v Bruseli sa nakupujú a prenajímajú v mene EÚ.

Článok 12

Činnosť Spoločenstva

1.   Rada berie na vedomie úmysel Komisie zamerať svoju činnosť na dosiahnutie cieľov tejto jednotnej akcie vo všetkých etapách navrhovanej operácie, aj so zreteľom na možnosť, že Komisia v rámci programov Spoločenstva vypracuje akcie nadväzujúce na operáciu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

2.   Rada tiež berie na vedomie, že koordinačné opatrenia sú potrebné v Bruseli, a ak je to vhodné aj v Bagdade.

Článok 13

Poskytovanie utajovaných informácií

GT/VS je splnomocnený poskytnúť podľa potreby a v súlade s operačnými potrebami misie hostiteľskému štátu a Organizácie spojených národov utajované informácie a dokumenty EÚ, ktoré boli vypracované na účely operácie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady, až do úrovne „RESTREINT UE“. Na tento účel sa vypracujú miestne opatrenia.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej účinnosť končí 30. júna 2006.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Radu

predseda

J. KRECKÉ


(1)  Jednotná akcia 2004/909/SBZP z 26. novembra 2004, ktorou sa vytvára tím odborníkov na účely prípadnej integrovanej misie Európskej únie pre oblasť polície, právneho štátu a civilnej správy v Iraku (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 84).

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 48).


PRÍLOHA

Zoznam spoločností uvedených v článku 11 ods. 3.

Control Risks Group: zabezpečenie mobilných zariadení

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(spoločnosť s ručením obmedzeným)

Frontier Medical: základné zdravotnícke služby

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(divízia spoločnosti Exploration Logistics Group plc)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: základné zabezpečenie vrátane jedla, vody, prania a upratovania

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: zabezpečenie pred útokom zvonku

25 Buckingham Gate

Londýn

SW1E 6LD