ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 61

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
8. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 380/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenia Komisie (ES) č. 381/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2005 zo 7. marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 383/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa ustanovujú rozhodujúce skutočnosti pre výmenné kurzy uplatniteľné na výrobky vo vinárskom sektore

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 384/2005 zo 7. marca 2005 o prijatí programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Smernica Komisie 2005/21/ES zo 7. marca 2005, ktorou sa smernica Rady 72/306/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel, prispôsobuje technickému pokroku ( 1 )

25

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/177/ES:Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2005, pokiaľ ide o tranzit živého hovädzieho dobytka cez Spojené kráľovstvo (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 509)  ( 1 )

28

 

*

2005/178/ES:Odporúčanie Komisie z 1. marca 2005 týkajúce sa koordinovaného monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2005 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v obilninách a na obilninách a niektorých ďalších produktoch rastlinného pôvodu a národných monitorovacích programov na rok 2006 ( 1 )

31

 

*

2005/179/ES:Rozhodnutie Komisie zo 4. marca 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že Slovinsko je bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a enzootickej bovinnej leukózy a že Slovensko je bez výskytu bovinnej tuberkulózy a brucelózy (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 483)  ( 1 )

37

 

*

2005/180/ES:Rozhodnutie Komisie zo 4. marca 2005, ktorým sa oprávňujú členské štáty prijať určité výnimky podľa smernice Rady 96/49/ES, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 443)  ( 1 )

41

 

*

2005/181/ES:Rozhodnutie č. 2/2005 Výboru pre colnú spoluprácu krajín AKT a ES z 1. marca 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z vymedzenia pojmu pôvodné výrobky s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu krajín AKT, pokiaľ ide o výrobu konzervovaných tuniakov a chrbtových častí tuniakov (položka HS ex 16.04)

48

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúcemu podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú v. EÚ L 345, 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 380/2005

zo 7. marca 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 7. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

111,6

204

89,0

212

129,8

624

147,8

999

119,6

0707 00 05

052

182,7

068

159,6

204

147,0

999

163,1

0709 10 00

220

27,5

999

27,5

0709 90 70

052

176,9

204

149,2

999

163,1

0805 10 20

052

46,3

204

44,9

212

52,8

220

51,9

421

39,1

624

52,6

999

47,9

0805 50 10

052

55,6

220

22,0

624

51,0

999

42,9

0808 10 80

388

85,5

400

109,0

404

72,2

508

77,7

512

72,2

528

62,1

720

63,1

999

77,4

0808 20 50

052

196,3

388

69,4

400

99,6

512

83,1

528

62,3

720

45,1

999

92,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/3


NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 381/2005

zo 7. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (1), najmä na článok 5 ods. 4 a článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1592/2002 bolo zavedené nariadením Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (2).

(2)

Súčasné znenie textu v odseku 21.A.163(c) prílohy A nariadenia (ES) č. 1702/2003 o výsadnom práve organizácie s povolením na výrobu vystaviť úradné uvoľňovacie osvedčenie pre výrobky („EASA formulár 1“) umožňuje odchylné interpretácie a nezodpovedá pôvodnému zámeru udeliť takéto výsadné právo organizáciám s povolením na výrobu výrobkov.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1702/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú založené na stanovisku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (3) v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) a článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1592/2002.

(5)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 54 nariadenia (ES) č. 1592/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V odseku 21A.163(c) prílohy nariadenia (ES) č. 1702/2003 sa vypúšťajú slová „podľa 21A.307“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Stanovisko č. 1/2004, 24.2.2004.


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 382/2005

zo 7. marca 2005

o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), a najmä jeho článok 71 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 603/95 (3) a vytvorilo priestor na prijatie nových pravidiel jeho uplatňovania. Z toho dôvodu je potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 785/95 zo 6. apríla 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 603/95 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (4).

(2)

V záujme jasnosti by mal byť sformulovaný určitý počet definícií.

(3)

Na základe podmienok definovaných v článku 9 nariadenia (ES) č. 1786/2003 by mala byť pre predmetné výrobky stanovená minimálna kvalita, vyjadrená mierou vlhkosti a obsahu proteínov. V závislosti od obchodného použitia by sa mala diferencovať miera vlhkosti podľa procesov výroby.

(4)

Krmivo získané z plôch, na ktoré sa už poskytuje podpora na základe hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, by malo byť vyňaté spod podpory podľa nariadenia (ES) č. 1786/2003.

(5)

Článok 13 nariadenia (ES) č. 1786/2003 ustanovuje, že členské štáty zriadia kontrolný režim umožňujúci overiť u každého podniku alebo nákupcu krmiva na dehydratáciu rešpektovanie podmienok stanovených uvedeným nariadením. Na zabezpečenie uľahčenia tejto kontroly a rešpektovania podmienok, pri splnení ktorých vzniká nárok na podporu, by sa spracovateľské podniky a nákupcovia krmiva na dehydratáciu mali podrobiť schvaľovaciemu procesu. Na tieto účely by mali byť stanovené potrebné údaje, ktoré musia byť uvedené v žiadostiach o podporu, v skladovom účtovníctve a v objednávkach spracovateľských podnikov. Mali by sa stanoviť ostatné podklady, ktoré bude potrebné predložiť.

(6)

Rešpektovanie požiadaviek na kvalitu sušeného krmiva by malo byť predmetom prísnych kontrol založených na pravidelnom odbere vzoriek konečných výrobkov opúšťajúcich podnik. V prípade zmiešania týchto výrobkov s inými surovinami by mali byť vzorky odobraté pred vykonaním procesu zmiešania.

(7)

Pre overenie súladu medzi množstvom surovín dodaných do podnikov a množstvom sušeného krmiva, ktoré opúšťa tieto podniky, je nevyhnutné zabezpečiť, aby tieto podniky systematicky vážili krmivo určené na spracovanie a stanovili mieru jeho vlhkosti.

(8)

Pre uľahčenie predaja krmiva určeného na spracovanie a umožnenie kompetentným orgánom vykonávať kontrolu potrebnú na overenie nároku na podporu je nutné, aby boli zmluvy medzi podnikmi a pestovateľmi uzavreté pred dodaním surovín a boli predložené kompetentným orgánom do určitého termínu na účely zistenia objemu predpokladanej produkcie. Je preto nevyhnutné, aby boli zmluvy zostavené písomne a obsahovali údaje o dátume uzavretia, o príslušnom hospodárskom roku, mená a adresy zmluvných strán, druh výrobkov určených na spracovanie a identifikáciu poľnohospodárskej parcely, na ktorej bolo krmivo určené na spracovanie vypestované.

(9)

V prípade, že sa zmluva neuzatvára, musia spracovateľské podniky vystaviť vyhlásenie o dodávke, ktoré spĺňa podmienky uplatňované pri zmluvách.

(10)

Na zabezpečenie jednotného uplatňovania podpornej schémy by mali byť stanovené spôsoby úhrady podpory.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 stanovilo sériu kontrol, ktoré je potrebné vykonať v každej etape výrobného procesu, vrátane prepojenia s integrovaným systémom riadenia a kontroly, ustanoveného nariadením (ES) č. 1782/2003. Mali by sa prepojiť kontroly týkajúce sa identifikácie príslušných poľnohospodárskych parciel s kontrolami vykonávanými v rámci tohto systému.

(12)

Pokiaľ ide o režim stanovený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, kompetentné orgány by mali pristúpiť ku krížovým kontrolám poľnohospodárskych parciel uvedených v zmluvách a/alebo vyhláseniach o dodávke a parciel deklarovaných pestovateľmi v jednotných žiadostiach o podporu, aby sa predišlo neoprávnenému poskytnutiu podpory.

(13)

Na zabezpečenie rešpektovania podmienok stanovených nariadením (ES) č. 1786/2003 a týmto nariadením, najmä pokiaľ ide o nárok na podporu, by sa malo zaviesť zníženie podpory a vylúčenie z poskytovania podpory, aby bolo postihnuté akékoľvek zneužitie pri zohľadnení zásady proporcionality a špecifických problémov vyplývajúcich zo zásahu vyššej moci, ako aj vplyvu výnimočných okolností. Zníženie by malo byť primerané závažnosti spáchaného pochybenia a malo by sa sprísňovať až po úplné vylúčenie z poskytovania podpory počas určitého obdobia.

(14)

Na zabezpečenie správneho riadenia trhu so sušeným krmivom je nutné, aby sa určité informácie pravidelne poskytovali Komisii.

(15)

Pre potreby prípravy sektorovej správy na rok 2008 v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 1786/2003 by sa mali zaviesť hlásenia o krmivových plochách a spotrebe energie spojenej s výrobou sušeného krmiva.

(16)

V súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 1786/2003 je potrebné zaviesť prechodné opatrenie týkajúce sa skladových zásob existujúcich k 31. marcu 2005.

(17)

V prípade uplatnenia nepovinného prechodného obdobia, stanoveného v článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003, by sa mali stanoviť podmienky podpory podľa tohto článku.

(18)

Nariadenie (ES) č. 1786/2003 sa bude uplatňovať od 1. apríla 2005, začiatku hospodárskeho roku 2005/2006. Toto nariadenie sa teda musí uplatňovať od rovnakého dátumu.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Spoločného riadiaceho výboru pre obilniny a priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

PREDMET, DEFINÍCIE A PODMIENKY NEVYHNUTNÉ NA SCHVÁLENIE PODPORY

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácie trhu so sušeným krmivom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumejú pod:

1.

„sušenými krmivami“ výrobky opísané v článku 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003, pričom sa rozlišujú nasledujúce kategórie:

a)

„dehydrované krmivá“ sú výrobky, ktoré boli podrobené umelému tepelnému sušeniu, uvedené v písmene a) v prvom a treťom pododseku tohto článku, vrátane „ostatných podobných krmivových výrobkov“, t. j. všetky umelým teplom sušené trávnaté krmivové výrobky patriace pod kód KN 1214 90 90, a to najmä:

trávnaté strukoviny,

trávy,

zelené obilniny – celá rastlina, nezrelé zrno, uvedené v prílohe IX v bode I nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b)

„krmivá sušené na slnku“, t. j. výrobky, ktoré boli sušené tepelne iným ako umelým spôsobom a mleté, uvedené v článku 1 písm. a) druhom a štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. 1786/2003;

c)

„proteínové koncentráty“, t. j. výrobky uvedené v článku 1 písm. b) druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1786/2003;

d)

„dehydrované výrobky“, t. j. výrobky uvedené v článku 1 písm. b) druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1786/2003;

2.

„spracovateľský podnik“ je podnik spracúvajúci sušené krmivo, uvedený v článku 7 nariadenia (ES) č. 1786/2003, riadne schválený členským štátom, na teritóriu ktorého sa nachádza, ktorý vykonáva nasledujúce práce:

a)

dehydratáciu čerstvého krmiva s použitím sušičky, ktorá zodpovedá nasledujúcim podmienkam:

teplota vzduchu na vstupe nie je nižšia ako 250 °C; pásové sušičky, ktoré majú teplotu vzduchu na vstupe najmenej 110 °C a ktoré boli schválené pred začiatkom hospodárskeho roka 1999/2000, však nemusia spĺňať túto podmienku,

krmivo na dehydratáciu v nej nezostáva dlhšie než 3 hodiny,

v prípade sušenia krmiva vo vrstvách hrúbka jednej vrstvy nepresahuje 1 meter;

b)

mletie krmiva sušeného na slnku;

c)

výrobu proteínových koncentrátov;

3.

„nákupcom krmiva na sušenie a/alebo mletie“ je fyzická alebo právnická osoba uvedená v článku 10 písm. c) bode iii) nariadenia (ES) č. 1786/2003, riadne schválená členským štátom, na teritóriu ktorého pôsobí, ktorá nakupuje u výrobcov čerstvé krmivo, aby ho dodala spracovateľským podnikom;

4.

„dávka“ je stanovené množstvo krmiva jednotnej kvality v zmysle jeho zloženia, miery vlhkosti a obsahu proteínov, ktoré naraz opustí spracovateľský podnik;

5.

„zmes“ je výrobok určený na kŕmenie zvierat, obsahujúci sušené krmivo, ktoré bolo sušené a/alebo mleté spracovateľským podnikom, a prímesi.

„Prímesi“ sú výrobky iného charakteru ako sušené krmivo, vrátane mäkkých častíc a aglomerátov, alebo výrobky toho istého charakteru, ale sušené a/alebo mleté inde.

Sušené krmivo, ktorého obsah prímesi nepresahuje 3 % z celkovej hmotnosti konečného výrobku, sa nepovažuje za zmes, ak spĺňa podmienku, že celkový obsah dusíkatých látok v porovnaní s usušenou hmotou prímesi nepresahuje 2,4 %;

6.

„poľnohospodárske parcely“ sú parcely identifikované v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych parciel integrovaného systému riadenia a kontroly, uvedeného v článkoch 18 a 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v článku 6 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (5);

7.

„jednotná žiadosť o podporu“ je žiadosť o podporu uvedená v článku 22 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a v článkoch 12 a 14 nariadenia (ES) č. 796/2004;

8.

„koncovým príjemcom dávky sušeného krmiva“ je posledná osoba, ktorá dostala túto dávku v rovnakej forme, v akej opustila spracovateľský podnik, na účely spracovania sušeného krmiva alebo jeho použitia na kŕmenie zvierat.

Článok 3

Výrobky, na ktoré sa podpora vzťahuje

Na účely uplatňovania tohto nariadenia sa poskytnutie podpory uvedenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 vzťahuje na sušené krmivo, ktoré zodpovedá požiadavkám uvedenia krmiva pre zvieratá na trh a ktoré:

a)

opúšťa v čistom stave alebo v zmesi skladové priestory spracovateľského podniku alebo akékoľvek iné skladové miesto mimo podniku, ak nemôže byť uskladnené v týchto priestoroch, ktoré dáva dostatočné záruky na účely kontroly uskladneného krmiva a ktoré bolo vopred schválené kompetentným orgánom;

b)

spĺňa v momente, keď opúšťa spracovateľský podnik, nasledujúce kritériá:

i)

maximálnu mieru vlhkosti:

12 % pre krmivá sušené na slnku, dehydrované krmivá, ktoré sa ďalej spracúvali mletím, proteínové koncentráty a dehydrované výrobky,

14 % pre ostatné dehydrované krmivá;

ii)

minimálny celkový brutto obsah proteínov vo vzťahu k sušine:

15 % pre dehydrované krmivá, krmivá sušené na slnku a dehydrované výrobky,

45 % pre proteínové koncentráty.

Nárok na podporu je limitovaný množstvom výrobkov získaných sušením krmiva vyprodukovaného na parcelách používaných na poľnohospodárske účely v zmysle článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 4

Vylúčenie z pridelenia podpory

Z pridelenia podpory uvedenej v článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 sú vylúčené krmivá pochádzajúce z poľnohospodárskych parciel, na ktoré sa poberá podpora zo schémy stanovenej v hlave IV nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Pri poľnohospodárskych parcelách, na ktoré sa poberá podpora na osivá podľa kapitoly 9 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa však vylúčenie z pridelenia podpory na spracovanie sušeného krmiva vzťahuje len na krmoviny, z ktorých boli osivá získané.

Na druhej strane, ak boli poľnohospodárske parcely, na ktoré sa poberajú platby na plochu pre plodiny na ornej pôde podľa kapitoly 10 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, úplne posiate plodinami na ornej pôde v súlade s miestnymi podmienkami, môže sa na ne poberať podpora za spracovanie týchto plodín na sušené krmivo.

KAPITOLA 2

SPRACOVATEĽSKÉ PODNIKY A NÁKUPCOVIA KRMIVA NA SUŠENIE A/ALEBO NA MLETIE

Článok 5

Schválenie spracovateľských podnikov

Na účely schválenia opísaného v článku 2 bode 2 spracovateľský podnik:

a)

predloží kompetentnému orgánu spis obsahujúci:

i)

opis priestorov spracovateľského podniku s údajmi o miestach vstupu výrobkov určených na spracovanie a výstupu sušeného krmiva, skladových priestoroch, výrobkoch určených na spracovanie a konečných výrobkoch a priestoroch spracovateľských dielní;

ii)

opis technických inštalácií, najmä dehydratačných pecí, a inštalácií na mletie, s označením kapacity odparovania za hodinu, prevádzkovej teploty, a inštalácií na váženie, učených na vykonávanie prác opísaných v článku 2 bode 2;

iii)

zoznam prímesí používaných pred procesom dehydratácie alebo počas neho, ako aj indikačný zoznam ostatných výrobkov používaných vo výrobe a konečných výrobkov;

iv)

príklady záznamov skladového účtovníctva uvedeného v článku 12;

b)

dá k dispozícii kompetentnému orgánu svoje aktualizované záznamy skladového a finančného účtovníctva;

c)

umožní vykonávanie operácií kontroly;

d)

musí rešpektovať podmienky uvedené v nariadení (ES) č. 1786/2003 a v tomto nariadení.

V prípade zmeny jedného alebo viacerých prvkov spisu opísaného v prvom pododseku písm. a) spracovateľský podnik upovedomí o tejto skutočnosti kompetentný orgán do desiatich kalendárnych dní na účely opätovného potvrdenia schválenia.

Článok 6

Schválenie nákupcov krmiva na sušenie a/alebo mletie

Na účely schválenia uvedeného v článku 2 bode 3 nákupca krmiva na sušenie a/alebo mletie:

a)

vedie register predmetných výrobkov, obsahujúci minimálne denné nákupy a predaje jednotlivých výrobkov a údaj o množstve každej dávky, odvolacie číslo na zmluvu uzatvorenú s výrobcom, ktorý dodal výrobok, a prípadne spracovateľský podnik, ktorý je príjemcom;

b)

dá k dispozícii kompetentnému orgánu svoje aktualizované záznamy skladového a finančného účtovníctva;

c)

umožní vykonávanie operácií kontroly;

d)

musí rešpektovať podmienky opísané v nariadení (ES) č. 1786/2003 a v tomto nariadení.

Článok 7

Udelenie a odňatie schválení

Žiadosti o udelenie schválenia, uvedené v článku 2 bodoch 2 a 3, podávajú záujemcovia pred začiatkom hospodárskeho roka.

Schválenia udeľuje kompetentný orgán každého členského štátu pred začiatkom hospodárskeho roka. Vo výnimočných prípadoch môže byť kompetentným orgánom odsúhlasené dočasné schválenie na obdobie neprevyšujúce dva mesiace po začiatku príslušného hospodárskeho roka. V tomto prípade sa podnik považuje za schválený až do udelenia definitívneho schválenia kompetentným orgánom.

Ak jedna alebo viacero podmienok uvedených v článkoch 5 alebo 6 nie je splnených, kompetentný orgán bez toho, aby bol dotknutý článok 30, odníme schválenie, pokiaľ spracovateľský podnik alebo nákupca krmiva na sušenie a/alebo mletie nevykoná potrebné opatrenia v lehote stanovenej v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov s cieľom opätovne sa prispôsobiť vyššie uvedeným podmienkam.

Článok 8

Povinnosti spojené s výrobou krmiva

V prípade, že jeden spracovateľský podnik realizuje výrobu dehydrovaného krmiva a/alebo proteínových koncentrátov a súčasne výrobu krmiva sušeného na slnku:

a)

výroba dehydrovaného krmiva musí byť umiestnená v priestoroch alebo na miestach odlišných od miest, kde prebieha výroba krmiva sušeného na slnku;

b)

výrobky získané z oboch výrob sa musia skladovať v rozdielnych skladových priestoroch;

c)

je zakázané miešať v podniku výrobok, ktorý patrí do jednej z týchto skupín, s výrobkom patriacim do inej skupiny.

Článok 9

Povinnosti spojené so vstupom a výstupom výrobkov

Skôr ako spracovateľský podnik prijme do svojich priestorov iné výrobky než krmivo určené na sušenie a/alebo mletie na účely vyrobenia zmesí, informuje o tejto skutočnosti kompetentný orgán príslušného členského štátu so spresnením druhu a množstva prijímaných výrobkov.

Ak je predmetom takéhoto príjmu krmivo sušené a/alebo mleté iným spracovateľským podnikom, podnik okrem iného uvedie kompetentnému orgánu aj jeho pôvod a miesto určenia. V tomto prípade sa môže príjem urobiť iba pod kontrolou kompetentného orgánu a za ním stanovených podmienok.

Sušené krmivo, ktoré opustí spracovateľský podnik, sa môže opätovne prijať do tohto podniku iba na účely jeho opätovných úprav pod kontrolou kompetentného orgánu a za ním stanovených podmienok.

Výrobky prijaté alebo opätovne prijaté do priestorov spracovateľského podniku v súlade s týmto článkom sa nesmú skladovať s krmivom sušeným a/alebo mletým v príslušnom podniku. Sú vedené v účtovníctve podniku v súlade s článkom 12 ods. 1.

Článok 10

Stanovenie hmotnosti, odoberanie vzoriek a analýza sušeného krmiva

1.   Odoberanie vzoriek a váženie sušeného krmiva, ustanovené v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003, vykonáva spracovateľský podnik v momente, keď sušené krmivo opúšťa podnik.

Ak je sušené krmivo zmiešané v spracovateľskom podniku, odoberanie vzoriek a váženie sa vykonávajú pred operáciami miešania.

Ak sa miešanie realizuje pred sušením alebo počas neho, vzorka sa odoberá po sušení; je doplnená poznámkou indikujúcou, že ide o zmes, a spresňujúcou druh prímesi, jej názov, celkový obsah dusíkatých látok v pomere k suchej hmote a jej obsah v konečnom výrobku.

2.   Kompetentný orgán môže požadovať, aby mu každý spracovateľský podnik písomne oznámil najneskôr dva pracovné dni vopred každý vývoz alebo zmiešanie sušeného krmiva so spresnením termínov a množstva, aby mohol vykonať potrebnú kontrolu.

Kompetentný orgán pristupuje pravidelne k váženiu a odoberaniu vzoriek najmenej z 5 % celkového objemu hmotnosti sušeného krmiva, ktoré opúšťa podnik, a najmenej z 5 % z celkového objemu sušeného krmiva zmiešaného v priebehu každého roka.

3.   Stanovenie miery vlhkosti a celkového brutto obsahu proteínov, uvedené v článku 3, sa vykonáva formou odoberania vzoriek z objemu neprevyšujúceho 110 ton z každej dávky sušeného krmiva opúšťajúceho spracovateľský podnik alebo zmesí sušeného krmiva na základe metódy definovanej smernicami Komisie 76/371/EHS (6), 71/393/EHS (7) a 72/199/EHS (8).

Ak podnik opúšťa viac dávok alebo prichádza k zmiešaniu viacerých dávok s rovnakým zložením miešaných druhov, miery vlhkosti a obsahu proteínov a celková hmotnosť neprevýši 110 ton, vzorka sa odoberá z každej dávky. Analýza sa však vykonáva iba na základe jednej reprezentatívnej zmesi týchto vzoriek.

Článok 11

Váženie krmiva a stanovenie miery vlhkosti krmiva určeného na dehydratáciu

1.   Spracovateľské podniky stanovujú systematickým vážením skutočné množstvá krmiva určeného na dehydratáciu a krmiva určeného na sušenie na slnku, ktoré je im dodané na spracovanie.

2.   Povinnosť systematického váženia nemusí byť uplatňovaná, ak produkcia príslušného podniku nepresiahne 1 000 ton za rok a ak tento podnik dostatočne preukáže kompetentnému orgánu členského štátu, že nemá možnosť používať verejne prístupný vážiaci systém, ktorý by sa nachádzal v okruhu piatich kilometrov od jeho sídla. V takomto prípade môžu byť dodané množstvá stanovené na základe akejkoľvek inej metódy, ktorá je vopred schválená uvedeným kompetentným orgánom.

3.   Priemerná miera vlhkosti objemov krmiva určeného na dehydratáciu stanovuje spracovateľský podnik na základe porovnania množstva spracúvaného krmiva a množstva získaného sušeného krmiva.

4.   Do konca prvého mesiaca každého štvrťroka hlásia spracovateľské podniky kompetentnému orgánu priemernú mieru vlhkosti podľa odseku 3, zistenú v krmive určenom na dehydratáciu, ktoré spracovali v priebehu predchádzajúceho štvrťroka.

Článok 12

Skladové účtovníctvo spracovateľských podnikov

1.   Skladové účtovníctvo spracovateľských podnikov, opísané v článku 10 písm. a) nariadenia (ES) č. 1786/2003, je vedené v nadväznosti na finančné účtovníctvo a umožňuje denné sledovanie:

a)

množstva výrobkov vstupujúcich do procesu dehydratácie a/alebo mletia, s uvedením údajov pre každý príjem:

o dátume vstupu do procesu,

o jeho množstve,

o druhu alebo druhoch krmiva určeného na dehydratáciu, ako aj krmiva sušeného na slnku podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003,

o miere vlhkosti zistenej pri krmive určenom na dehydratáciu,

údaje o zmluve a/alebo vyhlásení o dodávke podľa článku 14 alebo 15 tohto nariadenia;

b)

objemu výroby, ako aj všetkých prípadných prímesí použitých počas spracovania;

c)

množstva krmiva, ktoré opustilo podnik, s uvedením dátumu opustenia podniku, zistenej miery vlhkosti a objemu proteínov za každú dávku;

d)

množstva sušeného krmiva, na ktoré bola spracovateľskému podniku pridelená podpora a ktoré bolo prijaté alebo opustilo priestory podniku;

e)

skladových zásob sušeného krmiva na konci každého roka;

f)

výrobkov, ktoré boli primiešané a pridané ku krmivu sušenému a/alebo mletému v podniku, so spresnením ich druhu, názvu, celkového obsahu dusíkatých látok v pomere k suchej hmote a ich obsahu v konečnom výrobku.

2.   Spracovateľské podniky vedú samostatné skladové účtovníctvo pre dehydrované krmivo, pre krmivo sušené na slnku, pre proteínové koncentráty a pre dehydrované výrobky.

3.   V prípade, že podnik dehydruje alebo spracúva okrem sušeného krmiva aj iné výrobky, vedie pre ostatné aktivity dehydratácie alebo spracovania samostatné skladové účtovníctvo.

Článok 13

Doklady skladového účtovníctva

1.   Spracovateľské podniky predkladajú kompetentnému orgánu na jeho žiadosť najmä nasledujúce doklady:

a)

doklady umožňujúce stanoviť výrobnú kapacitu podniku;

b)

doklady udávajúce hodnotu zásoby palív existujúcich v podniku na začiatku a na konci výroby;

c)

nákupné faktúry za palivo a výpisy spotreby elektrickej energie počas výroby;

d)

doklady udávajúce časový harmonogram fungovania sušičiek a drvičov v prípade krmiva sušeného na slnku;

e)

kompletnú bilanciu spotreby energie v súlade s prílohou I;

f)

zmluvy a/alebo vyhlásenia o dodávke.

2.   Spracovateľské podniky predávajúce svoje výrobky predkladajú kompetentnému orgánu okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj nákupné faktúry za krmivo určené na sušenie a/alebo mletie, ako aj faktúry za predaj sušeného krmiva, s udaním množstva a zloženia predaného výrobku, ako aj mena a adresy kupujúceho.

Podniky spracúvajúce produkciu svojich členov a dodávajúce im sušené krmivo predkladajú kompetentnému orgánu okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj vyskladňovací list alebo akýkoľvek iný účtovný doklad schválený kompetentným orgánom, s udaním množstva a zloženia dodaného výrobku, ako aj mien príjemcov.

Podniky spracúvajúce sušené krmivo pre pestovateľa a dodávajúce mu túto produkciu predkladajú kompetentnému orgánu okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj faktúry výrobných nákladov, s udaním množstva a zloženia vyrobeného sušeného krmiva, ako aj mena pestovateľa.

KAPITOLA 3

ZMLUVY A VYHLÁSENIA O DODÁVKE

Článok 14

Zmluvy

1.   Každá zmluva podľa článku 10 písm. c) bodov i) a iii) nariadenia (ES) č. 1786/2003 okrem údajov stanovených v článku 12 uvedeného nariadenia obsahuje:

a)

priezviská, mená a adresy zmluvných strán;

b)

dátum jej uzavretia;

c)

príslušný hospodársky rok;

d)

druh alebo druhy krmiva určeného na spracovanie, ako aj ich predpokladané množstvá;

e)

identifikáciu poľnohospodárskej parcely alebo parciel, na ktorých sa krmivo určené na spracovanie pestuje, s odvolávkou na jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej boli tieto parcely prihlásené v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004, a v prípade, že bola zmluva uzavretá alebo vyhlásenie o dodávke vystavené pred podaním jednotnej žiadosti o podporu, záväzok, že tieto parcely budú prihlásené v jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

2.   Ak spracovateľský podnik uzatvára zmluvu o spracovaní spôsobom opísaným v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003 s nezávislým pestovateľom alebo s jedným alebo viacerými vlastnými členmi, táto zmluva uvádza okrem iného:

a)

konečný výrobok, ktorý má byť dodaný;

b)

náklady, ktoré má platiť producent.

Článok 15

Vyhlásenia o dodávke

1.   V prípade, že podnik spracúva vlastnú produkciu alebo produkciu svojich členov, vystavuje vyhlásenie o dodávke, ktoré obsahuje minimálne:

a)

dátum dodávky alebo indikatívny dátum v prípade, že dodávka bude zrealizovaná po dátume predloženia vyhlásenia kompetentnému orgánu;

b)

množstvo prijatého krmiva alebo plánované množstvo prijatého krmiva;

c)

druh alebo druhy krmiva určeného na spracovanie;

d)

prípadne meno a adresu člena zoskupenia, ktoré je dodávateľom;

e)

identifikáciu poľnohospodárskej parcely alebo parciel, na ktorých sa krmivo určené na spracovanie pestuje, s odvolávkou na jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej boli tieto parcely prihlásené v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004, a v prípade, že bola zmluva uzavretá alebo vyhlásenie o dodávke vystavené pred podaním jednotnej žiadosti o podporu, záväzok, že tieto parcely budú prihlásené v jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

2.   V prípade podniku zásobovaného schváleným nákupcom je vystavené vyhlásenie po dodávke, ktoré obsahuje minimálne:

a)

identifikáciu schváleného nákupcu;

b)

dátum dodávky alebo indikatívny dátum v prípade, že bude dodávka zrealizovaná po dátume predloženia vyhlásenia kompetentnému orgánu;

c)

množstvo prijatého krmiva alebo plánované množstvo prijatého krmiva, rozčlenené podľa zmlúv uzavretých medzi nákupcami a producentmi, s odvolávkami na uvedené zmluvy;

d)

druh alebo druhy krmiva určeného na spracovanie;

e)

identifikáciu poľnohospodárskej parcely alebo parciel, na ktorých sa krmivo určené na spracovanie pestuje, s odvolávkou na jednotnú žiadosť o poskytnutie podpory, v ktorej boli tieto parcely prihlásené v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 796/2004, a v prípade, že bola zmluva uzavretá alebo vyhlásenie o dodávke vystavené pred podaním jednotnej žiadosti o podporu, záväzok, že tieto parcely budú prihlásené v jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

Článok 16

Dátum vystavenia zmluvy alebo vyhlásenia

Zmluvy, ako aj vyhlásenia o dodávke podľa článkov 14 a 15 sú vystavené písomne najneskôr dva pracovné dni pred dátumom dodávky.

Členské štáty však môžu upraviť túto lehotu v intervale od dvoch do ôsmich pracovných dní pred dátumom dodávky.

Článok 17

Predkladanie hlásení

Spracovateľské podniky a nákupcovia krmiva na sušenie a/alebo na mletie predkladajú kompetentnému orgánu každý mesiac najneskôr do 15. dňa v mesiaci zoznam uzavretých zmlúv v predchádzajúcom mesiaci a vyhlásení o dodávke vystavených počas predchádzajúceho mesiaca.

Zoznam obsahuje:

a)

totožnosť zmluvnej strany spracovateľského podniku alebo schváleného nákupcu, alebo deklaranta v prípade, že podnik spracúva vlastnú produkciu alebo produkciu svojich členov;

b)

dátum vystavenia zmluvy alebo vyhlásenia o dodávke;

c)

identifikačné údaje poľnohospodárskych parciel;

d)

identifikačné údaje príslušnej jednotnej žiadosti o poskytnutie podpory.

Kompetentný orgán môže požiadať o predloženie zoznamu elektronickou cestou.

KAPITOLA 4

ŽIADOSTI O PODPORU A VYPLATENIE PODPORY

Článok 18

Dátum podávania žiadostí o podporu

1.   Pre získanie podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 podáva spracovateľský podnik žiadosť o podporu na výstupné objemy výrobkov, ktoré boli zrealizované v priebehu stanoveného mesiaca, a to najneskôr do 45 kalendárnych dní od konca daného mesiaca.

2.   S výnimkou prípadu zásahu vyššej moci alebo výnimočných okolností:

a)

podanie žiadosti po uplynutí lehoty podľa odseku 1 je dôvodom na zníženie podpory za každý pracovný deň o 1 % objemu podpory, na ktorú by mal podnik nárok, ak by bol podal žiadosť v riadnom termíne;

b)

ak omeškanie podania žiadosti presiahne 25 kalendárnych dní, žiadosť sa považuje za neprijateľnú.

3.   Žiadna žiadosť o podporu za hospodársky rok sa nemôže podať po 15. apríli nasledujúcom po skončení uvedeného hospodárskeho roka, s výnimkou prípadu zásahu vyššej moci alebo výnimočných okolností.

Článok 19

Obsah žiadostí

1.   Žiadosť o podporu obsahuje minimálne:

a)

priezvisko, meno, adresu a podpis žiadateľa;

b)

množstvá, na ktoré sa podpora požaduje, rozpísané po dávkach;

c)

dátum, keď jednotlivé dávky opustili skladovacie priestory podniku;

d)

údaj, že sa vzorky odoberali po dávkach v súlade s článkom 10 ods. 3 v momente opustenia spracovateľského podniku alebo v momente miešania dávky spracovaného sušeného krmiva, a všetky informácie potrebné na identifikáciu týchto vzoriek;

e)

údaj za každú dávku o všetkých prípadných prímesiach so spresnením ich charakteru, názvu, celkového obsahu dusíkatých látok v pomere k suchej hmote, ako aj ich obsahu v konečnom výrobku;

f)

v prípade zmesi údaj za dávku o celkovom brutto obsahu proteínov v krmive sušenom v podniku, ktoré zmes obsahuje po odpočítaní obsahu celkovej dusíkatej zmesi v prímesiach.

2.   Podpora sa priznáva spracovateľskému podniku iba na čistý objem krmív sušených a/alebo mletých v tomto podniku po odpočítaní hmotnosti všetkých prímesí.

Článok 20

Preddavky

1.   Pre možnosť získania preddavku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1786/2003 žiadateľ priloží k žiadosti o podporu vyhlásenie o zárukách v súlade s týmto odsekom.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na overenie nároku na podporu v lehote do deväťdesiatich kalendárnych dní od dátumu podania žiadosti.

Článok 21

Konečná výška podpory

1.   Komisia stanoví na základe postupu uvedeného v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003 konečnú výšku podpory v súlade s článkom 4 ods. 2 uvedeného nariadenia. Táto výška je vypočítaná na základe hlásení zostavených členskými štátmi v súlade s článkom 33 ods. 1 druhým pododsekom tohto nariadenia.

2.   V prípade, že by na základe neskorších overovaní jeden alebo viac členských štátov urobili náležite zdôvodnené druhé hlásenie v súlade s článkom 33 ods. 1 druhým pododsekom, ktoré by zvyšovalo objemy prvého hlásenia, druhé hlásenie sa bude zohľadňovať iba za podmienky, že konečná výška podpory vypočítaná na základe prvého hlásenia nie je vyčerpaná. Množstvá sušeného krmiva, ktoré neboli z tohto titulu zohľadnené, sa prenesú do nasledujúceho hospodárskeho roka.

3.   Prípadný zostatok nevyplatenej podpory, stanovený v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1786/2003, je vyplatený v lehote do šesťdesiatich kalendárnych dní odo dňa, keď Komisia uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie konečný objem podpory na príslušný hospodársky rok.

Článok 22

Výmenný kurz

Hodnota výmenného kurzu uplatňovaného pri poskytovaní podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 sa berie vždy k prvému dňu mesiaca, v ktorom určená dávka sušeného krmiva opustila priestory schváleného spracovateľského podniku.

KAPITOLA 5

KONTROLY

Článok 23

Všeobecné zásady kontrol

1.   Administratívne kontroly a kontroly na mieste stanovené týmto nariadením sa vykonávajú s cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu rešpektovania podmienok poskytnutia podpory.

2.   Príslušné žiadosti o poskytnutie podpory sa zamietnu, ak spracovateľský podnik znemožňuje vykonanie kontroly na mieste.

Článok 24

Administratívne kontroly

1.   Cieľom administratívnych kontrol je zistenie nedostatkov, najmä prostredníctvom krížových kontrol.

Kompetentné orgány vykonávajú krížové kontroly medzi poľnohospodárskymi parcelami uvedenými v jednotnej žiadosti o podporu a v zmluvách a/alebo vyhláseniach o dodávke a referenčnými parcelami figurujúcimi v systéme identifikácie poľnohospodárskych parciel, aby overili prípustnosť samotného pridelenia podpory na poľnohospodárske plochy a zabránili akémukoľvek neoprávnenému poskytnutiu podpory.

2.   Hlásenie nedostatkov zistených krížovými kontrolami je predmetom ďalšieho vhodného administratívneho postupu, prípadne kontroly na mieste.

Článok 25

Kontroly na mieste

1.   Kontroly na mieste sa vykonávajú bez ohlásenia. Ak nie je ohrozený účel kontroly, môže sa kontrola vopred ohlásiť, avšak lehota musí byť obmedzená na minimum. Toto oznámenie o kontrole sa nesmie dať skôr ako 48 hodín pred jej začiatkom, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov.

2.   Kontroly na mieste uvedené v tomto nariadení sa môžu vykonávať aj spoločne s inými kontrolami stanovenými právnymi predpismi Spoločenstva.

3.   V prípade, že by kontroly na mieste zistili závažné nedostatky v regióne alebo v spracovateľskom podniku, kompetentný orgán zvýši z tohto dôvodu počet, frekvenciu a hĺbku kontrol na mieste v príslušných podnikoch v priebehu kalendárneho a nasledujúceho roka.

4.   Členské štáty si stanovia kritériá výberu kontrolných vzoriek. Ak kontrola vzoriek odhalí nedostatky, veľkosť a základňa odoberaných vzoriek sa z tohto dôvodu rozšíri.

Článok 26

Kontroly na mieste v spracovateľských podnikoch

1.   Kompetentné orgány pristupujú minimálne raz za hospodársky rok ku kontrole skladového účtovníctva všetkých spracovateľských podnikov podľa článku 12, najmä ku kontrole nadväznosti medzi skladovým a finančným účtovníctvom.

2.   Kompetentné orgány námatkovo overujú doklady skladového účtovníctva spracovateľských podnikov.

V novoschválených podnikoch sa vykonáva kontrola všetkých žiadostí predložených počas prvého roka činnosti.

Článok 27

Kontroly na mieste u ostatných zúčastnených subjektov

1.   Kompetentné orgány pristupujú pravidelne k doplňujúcim kontrolám u dodávateľov prvotných surovín, ako aj u prevádzkovateľov, ktorým bolo sušené krmivo dodané.

Tieto kontroly spočívajú v overovaní:

a)

najmenej 5 % dávok, ktoré boli predmetom jednej žiadosti o podporu, aby sa overila ich trasa až ku konečnému príjemcovi;

b)

najmenej 5 % zmlúv a vyhlásení o dodávke, aby sa overili údaje o parcele pôvodu výrobkov dodaných do spracovateľských podnikov.

2.   Účastníkov podliehajúcich kontrole na mieste vyberá kompetentný orgán na základe analýzy rizík, ktorá zohľadňuje:

a)

objem podpory;

b)

vývoj podpory v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

c)

výsledky kontrol vykonaných počas predchádzajúcich rokov;

d)

členské štáty môžu stanoviť ďalšie parametre.

Kompetentný orgán pristupuje každý rok k hodnoteniu účinnosti parametrov analýzy rizík používaných v predchádzajúcich rokoch.

3.   Kompetentný orgán systematicky sleduje dôvody, ktoré viedli k výberu pestovateľa na vykonanie kontroly na mieste. Inšpektor poverený vykonaním kontroly na mieste je o nich pred začiatkom kontroly náležite informovaný.

Článok 28

Správa o vykonaní kontroly

1.   Každá kontrola na mieste je predmetom správy o vykonaní kontroly, ktorá presne opisuje rôzne aspekty kontroly.

2.   Kontrolovaný subjekt má možnosť podpísať správu a pripojiť svoje pripomienky a stanoviská. Dostáva jednu kópiu správy o vykonanej kontrole.

KAPITOLA 6

ZNÍŽENIE A VYLÚČENIE

Článok 29

Zníženie a vylúčenie v prípade nadhodnotených vyhlásení spracovateľských podnikov

Ak množstvo sušeného krmiva zaznamenané v jednej alebo vo viacerých žiadostiach o poskytnutie podpory prevýši oprávnené množstvo v súlade s článkom 3, uplatňujú sa nasledujúce pravidlá:

a)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu neprevýši 20 % oprávneného množstva, výška podpory sa počíta na základe oprávneného množstva zníženého o dvojnásobok zisteného rozdielu;

b)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu prevýši 20 % oprávneného množstva, žiadosť o podporu sa zamieta;

c)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu neprevýši 20 % oprávneného množstva, ale je opakovaním prvého podobného zistenia počas toho istého hospodárskeho roka, žiadosť o podporu sa zamieta;

d)

ak rozdiel zistený v jednej žiadosti o podporu prevýši 50 % oprávneného množstva alebo ak je v rámci toho istého hospodárskeho roka opätovne zistený rozdiel presahujúci 20 % ale nižší ako 50 %, podpora sa v prebiehajúcom hospodárskom roku neudelí.

Odpočet sa realizuje z platieb, na ktoré si môže podnik nárokovať v žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré predloží počas hospodárskych rokov nasledujúcich po roku zistenia nedostatku.

Ak sa zistilo, že nedostatky opísané v prvom odseku boli zo strany spracovateľského podniku úmyselné, poberateľ je vylúčený z poskytovania podpory na aktuálny a nasledujúci hospodársky rok.

Článok 30

Zníženie a vylúčenie v prípade nerešpektovania niektorých podmienok schválenia spracovateľskými podnikmi a schválenými nákupcami

Ak bolo zistené, že skladové účtovníctvo nespĺňa podmienky stanovené v článku 12 alebo že neexistuje nadväznosť medzi skladovým účtovníctvom, finančným účtovníctvom a dokladmi, bez toho, aby bolo dotknuté zníženie alebo vylúčenie podľa článku 29, uloží sa spracovateľskému podniku zníženie od 10 % do 30 % objemu podpory požadovanej na bežiaci rok v závislosti od závažnosti porušenia pravidiel.

Ak sa rovnaké nedostatky zistia opätovne v lehote dvoch rokov po prvom zistení, spracovateľskému podniku odníme kompetentný orgán schválenie na obdobie minimálne jedného hospodárskeho roku a maximálne troch hospodárskych rokov.

KAPITOLA 7

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 31

Vyššia moc a výnimočné okolnosti

Hlásenie prípadov zásahu vyššej moci alebo výnimočných okolností a uspokojivé dôkazy o nich musia byť písomne predložené kompetentnému orgánu v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa, keď je zodpovedný pracovník spracovateľského podniku schopný urobiť takéto hlásenie.

Článok 32

Dodatočné opatrenia a vzájomná pomoc medzi členskými štátmi

1.   Členské štáty prijmú všetky dodatočné opatrenia, ktoré je potrebné prijať na riadne uplatňovanie spoločnej organizácie trhu so sušeným krmivom, a súhlasia so vzájomnou podporou pri vykonávaní kontrol stanovených v tomto nariadení. Z tohto hľadiska, ak patričné zníženie alebo vylúčenie nie je stanovené v tomto nariadení, môžu členské štáty uplatňovať vlastné vnútroštátne sankcie proti spracovateľským podnikom alebo iným hospodárskym subjektom daného odvetvia, ktorými sú pestovatelia alebo nákupcovia vstupujúci do procesu poskytovania podpory, a to na účely zabezpečenia rešpektovania podmienok na poskytnutie podpory.

2.   Členské štáty si budú vzájomne pomáhať pri zabezpečovaní účinnosti kontrol a možnosti overovania autentickosti predkladaných dokladov a/alebo správnosti vymenených informácií.

Článok 33

Hlásenia členských štátov posielané Komisii

1.   Členské štáty hlásia Komisii na začiatku každého štvrťroka množstvá sušeného krmiva, na ktoré boli žiadosti o poskytnutie podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 podané počas predchádzajúceho štvrťroka, rozčlenené po mesiacoch, v ktorých tieto množstvá opustili spracovateľský podnik.

Členské štáty hlásia Komisii každý rok najneskôr do 31. mája množstvá sušeného krmiva, pre ktoré bol priznaný nárok na podporu počas predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Hlásenie údajov opísaných v prvom a druhom pododseku je rozčlenené podľa kategórií stanovených v článku 2 bode 1. Tieto údaje používa Komisia na overenie, či sa rešpektovalo maximálne zaručené množstvo.

2.   Členské štáty hlásia Komisii:

a)

každý rok najneskôr do 30. apríla odhadované množstvá sušeného krmiva skladovaného v spracovateľských podnikoch k 31. marcu uvedeného roku;

b)

najneskôr do 30. apríla 2005 množstvá sušeného krmiva skladovaného v spracovateľských podnikoch k 31. marcu 2005, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 34;

c)

každý rok najneskôr do 31. mája počet nových schválení, odňatých schválení a dočasných schválení za predchádzajúci hospodársky rok;

d)

každý rok najneskôr do 31. mája štatistiky o kontrolách vykonaných v zmysle článkov 23 až 28 a znížení a vylúčení uplatnených podľa článkov 29, 30 a 31 za predchádzajúci hospodársky rok v súlade s prílohou III;

e)

každý rok najneskôr do 31. mája bilanciu spotreby energie použitej na výrobu dehydrovaných krmív v súlade s prílohou I, ako aj vývoj poľnohospodárskych plôch určených na pestovanie strukovín a ostatných druhov zelených krmovín v súlade s prílohou II za predchádzajúci hospodársky rok;

f)

v priebehu mesiaca nasledujúceho po skončení každého polroka priemerné miery vlhkosti krmiva určeného na dehydratáciu, hlásené spracovateľskými podnikmi v súlade s článkom 11 ods. 4, zistené za predchádzajúci polrok;

g)

najneskôr do 1. mája 2005 opatrenia prijaté na uplatnenie nariadenia (ES) č. 1786/2003, ako aj tohto nariadenia, a najmä opatrenia spojené s vnútroštátnymi sankciami uvedenými v článku 30 tohto nariadenia.

KAPITOLA 8

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Skladové zásoby k 31. marcu 2005

1.   Sušené krmivá vyprodukované počas hospodárskeho roka 2004/2005, ktoré neopustili spracovateľský podnik ani niektorý zo skladovacích priestorov opísaných v článku 3 písm. a) tohto nariadenia pred 31. marcom 2005, môžu byť predmetom podpory podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 603/95 v priebehu hospodárskeho roka 2005/2006 pod podmienkou, že:

a)

vyhovujú podmienkam článku 3 tohto nariadenia;

b)

opustia spracovateľský podnik pod kontrolou kompetentného orgánu za podmienok stanovených v článkoch 10 a 11 tohto nariadenia;

c)

budú započítané do zaručeného maximálneho množstva udeleného príslušným členským štátom na hospodársky rok;

d)

boli priznané a potvrdené počas hospodárskeho roka 2004/2005.

2.   Kompetentné orgány príslušných členských štátov prijmú všetky potrebné kontrolné opatrenia na zabezpečenie rešpektovania ustanovení odseku 1.

Článok 35

Nepovinné prechodné obdobie

Členské štáty, ktoré uplatňujú v súlade s článkom 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepovinné prechodné obdobie, vyplatia spracovateľským podnikom na účely následného prevodu na pestovateľov podporu podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 na základe množstiev uznaných na získanie podpory podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1786/2003 a v rámci stropu pre objem produkcie, uvedeného v prílohe VII bode D nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Ak sa spracovateľský podnik zásobí krmivom pochádzajúcim z iného členského štátu, podpora podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 bude spracovateľským podnikom vyplatená na účely prevodu na pestovateľa iba vtedy, ak sa tento nachádza v členskom štáte, ktorý uplatňuje nepovinné prechodné obdobie.

Suma tejto podpory a podpory uvedenej v nariadení (ES) č. 1786/2003 nemôže prevýšiť maximálnu podporu pre sektor stanovenú v nariadení (ES) č. 603/95.

Podpora podľa článku 71 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1782/2003 je stanovená v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1786/2003 a bude vyplatená spracovateľským podnikom, ktoré ju prevedú v lehote do pätnástich pracovných dní na výrobcov.

Článok 36

Ustanovenie o hospodárskom roku 2004/2005

Nariadenie (ES) č. 785/95 sa týmto zrušuje.

Ustanovenia uplatňované na účely riadenia režimu poskytovania podpory, platného počas hospodárskeho roku 2004/2005, platia naďalej až do konečnej účtovnej závierky výsledkov uvedeného roku.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 118/2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 63, 21.3.1995, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 79, 7.4.1995, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1413/2001 (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 8).

(5)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(6)  Ú. v. ES L 102, 15.4.1976, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 279, 20.12.1971, s. 7.

(8)  Ú. v. ES L 123, 29.5.1972, s. 6.


PRÍLOHA I

Bilancia spotreby energie použitej na produkciu dehydrovaného krmiva

Členský štát:

Hospodársky rok:


 

Predmet

Jednotka

Množstvo

a)

Produkcia dehydrovaného krmiva

Dehydrované krmivo v tonách

 

b)

Priemerná vlhkosť pri vstupe

%

 

c)

Priemerná vlhkosť pri výstupe

%

 

d)

Priemerná teplota vzduchu pri vstupe do sušičky

°C

 

e)

Špecifická spotreba

Megajoule za kg dehydrovaného krmiva

 

f)

Druh použitého paliva: (plyn, uhlie, lignit, mazut, elektrická energia, biomasa)

 

 

g)

Špecifická kalorická výhrevnosť v megajouloch za jednotku energie

Megajoule za jednotku energie

 

h)

Množstvo použitého paliva:

a)

v tonách paliva

 

i)

b)

v megajouloch

 


PRÍLOHA II

Vývoj poľnohospodárskych plôch určených na pestovanie strukovín a ostatných druhov zeleného krmiva

Členský štát:

Hospodársky rok:


 

Kódy Cronos-Eurostat

Zelené Krmivá

Plocha v tis. hektárov

a)

2611 + 2670

a = b + c Zelené krmoviny pestované na orných pôdach, z toho:

 

b)

2611

b)

jednoročné krmoviny (kŕmna kukurica, ostatné)

 

c)

2670

c)

viacročné krmoviny (ďatelina, lucerna, lúky a dočasné pasienky)

 

d)

2672

z toho: lucerna

 

e)

0002

Celková plocha lúk a stálych pasienkov

 


PRÍLOHA III

A.   Štatistiky kontrol, skupina podliehajúca kontrolám

A.   

Schválenia udelené spracovateľským podnikom

A.1.

Počet podnikov schválených na hospodársky rok

 

A.2.

Počet nových schválení

 

A.3.

Počet odňatých schválení:

 

A.4.

z toho odňatých na obdobie kratšie ako jeden hospodársky rok

 

A.5.

z toho odňatých na jeden alebo viac rokov

 

B.   

Schválenia udelené nákupcom krmiva na sušenie a/alebo na mletie

B.1.

Počet nákupcov krmiva na sušenie a/alebo na mletie, schválených na hospodársky rok

 

B.2.

Počet nových schválení

 

B.3.

Počet odňatých schválení:

 

B.4.

z toho odňatých na obdobie kratšie ako jeden rok

 

B.5.

z toho odňatých na jeden alebo viac rokov

 

C.   

Zmluvy

C.1.

Počet zmlúv

 

C.2.

Počet dotknutých pestovateľov

 

C.3.

Počet parciel zahrnutých v zmluvách

 

C.4.

Plocha (v ha) pokrytá zmluvami

 

D.   

Vyhlásenia o dodávke

D.1.

Počet vyhlásení

 

D.2.

Počet dotknutých pestovateľov

 

D.3.

Počet parciel zahrnutých vo vyhláseniach

 

D.4.

Plocha (v ha) pokrytá vo vyhláseniach

 

E.   

Podané žiadosti

E.1.

Počet podaných žiadostí

 

E.2.

Počet dotknutých dávok

 

E.3.

Spracované množstvo

 

E.4.

Vyvezené množstvo (predmet žiadostí o podporu)

 

B.   Štatistiky kontrol, počet a výsledky kontrol

A.

Kontrola plôch deklarovaných v zmluvách a v jednotných žiadostiach o poskytnutie podpory

Počet pestovateľov

Počet zmlúv

Počet parciel

Plocha

Množstvá deklarované ako neschváliteľné

Národné sankcie (čl. 32)

A.1.   

Administratívne kontroly:

A.1.1.

Prípady dvojitej deklarácie tej istej plochy jedným alebo viacerými žiadateľmi

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Prípady nezhody medzi zmluvou (alebo vyhlásením o dodávke) a jednotnou žiadosťou o poskytnutie podpory

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Kontroly deklarovaných plôch na mieste:

A.2.1.

Počet kontrol na mieste

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Prípady bez anomálií

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Prípady nadhodnotenej deklarácie

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Prípady podhodnotenej deklarácie

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Druh plodiny odlišnej od deklarovanej

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Ostatné porušenia pravidiel

 

 

 

 

 

 


B.

Kontroly nákupcov krmiva na sušenie a/alebo na mletie

Počet nákupcov

Počet zmlúv

B.1.

Počet kontrol na mieste

 

 

B.2.

Prípady bez anomálií

 

 

B.3.

Prípady nedostatkov v skladovom účtovníctve

 

 

B.4.

Ostatné porušenia pravidiel

 

 


C.

Kontroly spracovateľských podnikov

Počet podnikov

Počet žiadostí

Počet dávok

Množstvo vyvezeného suchého krmiva

Množstvo zmiešaného suchého krmiva

C.1.   

Administratívne kontroly:

C.1.1.

Omeškané podanie žiadostí, omeškanie do 25 dní

 

 

 

 

 

C.1.2.

Omeškané podanie žiadostí, omeškanie nad 25 dní

 

 

 

 

 

C.1.3.

Chýbajúce predbežné oznámenie vývozu

 

 

 

 

 

C.1.4.

Nerešpektovanie kritérií vlhkosti a/alebo obsahu proteínov

 

 

 

 

 

C.1.5.

Ostatné zistené nedostatky

 

 

 

 

 

C.2.   

Kontroly na mieste v spracovateľských podnikoch:

C.2.1.

Počet kontrol na mieste

 

 

 

 

 

C.2.2.

Počet odobratých vzoriek (čl. 10 ods. 2)

 

 

 

 

 

C.2.3.

Chýbajúce predbežné oznámenie vývozu

 

 

 

 

 

C.2.4.

Nerešpektovanie kritérií vlhkosti a/alebo obsahu proteínu

 

 

 

 

 

C.2.5.

Nedostatky pri vážení

 

 

 

 

 

C.2.6.

Nesúlad skladového účtovníctva s finančným účtovníctvom

 

 

 

 

 

C.2.7.

Ostatné prípady nedostatkov v skladovom účtovníctve

 

 

 

 

 

C.2.8.

Ostatné zistené nedostatky

 

 

 

 

 

C.3.   

Uplatňované sankcie (čl. 29):

C.3.1.

Rozdiel neprevyšujúci 20 % [čl. 29 písm. a)]

 

 

 

 

 

C.3.2.

Recidíva rozdielu neprevyšujúceho 20 % [čl. 29 písm. c)]

 

 

 

 

 

C.3.3.

Rozdiel viac než 20 % a menej ako 50 % [čl. 29 písm. b)]

 

 

 

 

 

C.3.4.

Recidíva rozdielu od 20 % do 50 % [čl. 29 písm. d)]

 

 

 

 

 

C.3.5.

Rozdiel prevyšujúci 50 % [čl. 29 písm. d)]

 

 

 

 

 

C.3.6.

Úmyselný nedostatok (čl. 29 pododsek 3)

 

 

 

 

 

C.3.7.

Finančné sankcie 10 % až 30 % (čl. 30)

 

 

 

 

 


D.

Kontrola sledovanosti výrobkov (čl. 27 ods. 1)

Počet dávok

Množstvo vyvezeného sušeného krmiva

Množstvo zmiešaného sušeného krmiva

D.1.

Kontrola skutočných nákupov krmiva na sušenie a mletie (dodávka a platba)

 

 

 

D.2.

Kontrola skutočného vývozu (príjem a platba) sušeného krmiva prvému sprostredkovateľovi („obchodné podniky“)

 

 

 

D.3.

Kontrola skutočného vývozu (príjem a platba) sušeného krmiva konečnému príjemcovi

 

 

 


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 383/2005

zo 7. marca 2005,

ktorým sa ustanovujú rozhodujúce skutočnosti pre výmenné kurzy uplatniteľné na výrobky vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (1), najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2808/98 z 22. decembra 1998 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve (2) stanovuje niektoré rozhodujúce skutočnosti pre uplatniteľné výmenné kurzy na základe kritérií stanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2799/98 bez toho, aby boli dotknuté ktorékoľvek vymedzenia pojmov alebo výnimky stanovené v pravidlách pre príslušné odvetvia na základe týchto kritérií.

(2)

Rozhodujúce skutočnosti pre výmenné kurzy uplatniteľné na niektoré opatrenia spoločnej organizácie trhu s vínom sú osobitné, a preto by mali byť stanovené v osobitnom nariadení.

(3)

Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (3) ustanovuje prémiu, ktorá môže byť udelená za trvalé ukončenie pestovania hrozna na špecifickom pozemku. Článok 8 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (4), stanovuje maximálnu výšku prémie na hektár. Na účel administratívnej použiteľnosti by mala rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz pre čiastku tejto prémie pripadnúť na začiatok vinárskeho roka.

(4)

Článok 11 nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovuje systém reštrukturalizácie a konverzie vinohradov. Na účel administratívnej použiteľnosti by výmenným kurzom uplatniteľným na finančné príspevky ustanovené v článku 14 tohto nariadenia mal byť kurz naposledy stanovený Európskou centrálnou bankou pred 1. júlom, ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý boli finančné príspevky stanovené.

(5)

Články 27 a 28 nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovujú výkupné ceny, ktoré sa zaplatia výrobcom, a pomoc, ktorú môže dostať liehovarník za destiláciu vedľajších produktov výroby vína a prípadne za destiláciu vína z dvojúčelového hrozna. Vzhľadom na ekonomické ciele a implementačný postup činností by rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz pre tieto čiastky mala pripadnúť na prvý deň príslušného vinárskeho roka.

(6)

Článok 29 nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovuje minimálnu cenu, ktorá má byť vyplatená výrobcom, a pomoc, ktorú môže dostať liehovarník za destiláciu určenú na podporu odvetvia konzumného alkoholu. Článok 30 tohto nariadenia ustanovuje krízové destilačné opatrenie vo výnimočných prípadoch narušenia trhu výraznými prebytkami alebo problémami s kvalitou. Na účel administratívnej použiteľnosti by mala byť rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný v týchto prípadoch stanovená mesačne.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus ustanovuje pomoc (5), ktorá sa vyplatí výrobcom zosilneného vína. Keďže je výška tejto pomoci spojená s predmetnými destilačnými opatreniami, je vhodné použiť rovnaký princíp určovania rozhodujúcej skutočnosti.

(8)

Články 34 a 35 nariadenia (ES) č. 1493/1999 ustanovujú pomoc pre špecifické použitia. S cieľom ustanoviť rozhodujúcu skutočnosť tak, aby sa čo najviac približovala ekonomickému cieľu a z dôvodov administratívnej použiteľnosti by rozhodujúca skutočnosť mala pripadnúť na prvý deň mesiaca, v ktorom sa vykonal prvý proces obohatenia, pre pomoc stanovenú v článku 34 tohto nariadenia a na prvý deň každého mesiaca, v ktorom sa vykonali spracovateľské činnosti, pre pomoc stanovenú v článku 35 tohto nariadenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

Výrobný potenciál

1.   Rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz uplatniteľný na prémiu za trvalé ukončenie pestovania hrozna ustanovenú v článku 8 nariadenia (ES) č. 1493/1999 je prvý deň vinárskeho roka, v ktorom bola predložená žiadosť o prémiu.

2.   Výmenným kurzom uplatniteľným na finančný príspevok na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov ustanovený v článku 14 nariadenia (ES) č. 1493/1999 je kurz naposledy stanovený Európskou centrálnou bankou pred 1. júlom, ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý boli finančné príspevky stanovené.

Článok 2

Trhové mechanizmy

1.   V prípade destilácie vedľajších produktov výroby vína pripadá rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný na výkupnú cenu a pomoc vyplácanú liehovarníkom, ktoré sú ustanovené v odsekoch 9 a 11 článku 27 nariadenia (ES) č. 1493/1999 na prvý deň vinárskeho roka, za ktorý sa vyplatila výkupná cena.

2.   V prípade destilácie vína z dvojúčelového hrozna pripadá rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný na výkupnú cenu a pomoc vyplácanú liehovarníkom, ktoré sú ustanovené v odsekoch 3 a 5 článku 28 nariadenia (ES) č. 1493/1999 na prvý deň vinárskeho roka, za ktorý sa vyplatila výkupná cena.

3.   V prípade destilácie stolových vín a vín vhodných na výrobu stolových vín určených na zásobovanie trhu s konzumným alkoholom pripadá rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný na primárnu pomoc a minimálnu cenu, ktoré sú ustanovené v odsekoch 2 a 4 článku 29 nariadenia (ES) č. 1493/1999, na prvý deň mesiaca, v ktorom sa na základe zmluvy vykonala prvá dodávka vína.

4.   V prípade krízovej destilácie ustanovenej v článku 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 pripadá rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný na minimálnu cenu na prvý deň mesiaca, v ktorom sa na základe zmluvy vykonala prvá dodávka vína.

5.   V prípade pomoci výrobcom zosilneného vína podľa tretieho pododseku ods. 3 článku 69 nariadenia (ES) č. 1623/2000 je rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz rovnaká ako v prípade príslušných osobitných destilačných opatrení.

6.   Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný na pomoc vyplácanú za použitie zahustených hroznových muštov a rektifikovaných zahustených hroznových muštov na účely obohatenia podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 pripadá na prvý deň mesiaca, v ktorom sa vykonalo prvé obohatenie.

7.   Rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz uplatniteľný na pomoc vyplácanú za použitie hroznových muštov a zahustených hroznových muštov podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 pripadá na prvý deň každého mesiaca, v ktorom sa uskutočnili spracovateľské činnosti.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 36. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1250/2004 (Ú. v. EÚ L 237, 8.7.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(4)  Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1389/2004 (Ú. v. EÚ L 255, 31.7.2004, s. 7).

(5)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1774/2004 (Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 61).


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 384/2005

zo 7. marca 2005

o prijatí programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením (ES) č. 577/98 je potrebné presne stanoviť prvky programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009.

(2)

Rozhodnutie Rady 2002/177/ES z 18. februára 2002 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov na rok 2002 (2) uvádza, že členské štáty a Komisia potrebujú špecifické štatistické informácie na vypracovanie vhodných politických opatrení v oblastiach, ako sú pracovné úrazy a zdravotné problémy spojené s prácou, postavenie migrantov a ich potomkov na trhu práce a vstup mladých ľudí na trh práce. Uvedené informácie by preto mali byť zahrnuté do modulov ad hoc na roky 2007 až 2009.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Program modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, ako je stanovené v prílohe, sa týmto prijíma.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 60, 1.3.2002, s. 60.


PRÍLOHA

ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Viacročný program modulov ad hoc

1.   PRACOVNÉ ÚRAZY A ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S PRÁCOU

Zoznam premenných: treba stanoviť pred decembrom 2005.

Referenčné obdobie: 2007.

Príslušné členské štáty a regióny: všetky.

Vzorka: treba stanoviť pred decembrom 2005.

Odovzdanie výsledkov: pred 31. marcom 2008.

2.   POSTAVENIE MIGRANTOV A ICH PRIAMYCH POTOMKOV NA TRHU PRÁCE

Implementácia modulu 2008 je podmienená výsledkami štúdií realizovateľnosti, ktoré treba ukončiť do konca roka 2005.

Zoznam premenných: treba stanoviť pred decembrom 2006.

Referenčné obdobie: 2008.

Príslušné členské štáty a regióny: všetky.

Vzorka: treba stanoviť pred decembrom 2006.

Odovzdanie výsledkov: pred 31. marcom 2009.

3.   VSTUP MLADÝCH ĽUDÍ NA TRH PRÁCE

Zoznam premenných: treba stanoviť pred decembrom 2007.

Referenčné obdobie: 2009.

Príslušné členské štáty a regióny: všetky.

Vzorka: treba stanoviť pred decembrom 2007.

Odovzdanie výsledkov: pred 31. marcom 2010.


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/25


SMERNICA KOMISIE 2005/21/ES

zo 7. marca 2005,

ktorou sa smernica Rady 72/306/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel, prispôsobuje technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 72/306/EHS z 2. augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel (1), a najmä na jej článok 4,

keďže:

(1)

Smernica Rady 72/306/EHS je jednou zo samostatných smerníc podľa postupu typového schválenia, ustanoveného v smernici Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (2).

(2)

Z tohto dôvodu ustanovenia stanovené v smernici 70/156/EHS, týkajúce sa systémov, konštrukčných častí a samostatných technických celkov vozidiel, sa uplatňujú podľa smernice 72/306/EHS.

(3)

Článok 9 ods. 2 smernice 70/156/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 92/53/EHS (3), ustanovuje porovnanie medzi samostatnými smernicami a príslušnými nariadeniami Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN). Je preto potrebné zosúladiť technické parametre týkajúce sa svetelného zdroja opacimetrov, ktoré sa používajú na merania opacity výfukov, s nariadením EHK OSN a medzinárodnými normami. Je taktiež vhodné zosúladiť palivo, ktoré sa používa na merania opacity výfukov, s palivom povoleným na merania emisií, tak ako je stanovené v smernici Rady 88/77/EHS (4).

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobovanie sa technickému pokroku, ustanoveného smernicou 70/156/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy k smernici 72/306/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

S účinnosťou od 9. marca 2006 členské štáty:

už neudelia typové schválenie ES podľa článku 4 ods. 1 smernice 70/156/EHS a

môžu odmietnuť národné typové schválenie

pre nový typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa znečisťujúcich látok z dieselových motorov, ak nevyhoveli ustanoveniam smernice 72/306/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

Táto smernica nezrušuje akékoľvek schválenie udelené už v minulosti podľa smernice 72/306/EHS ani neobmedzuje rozšírenie takýchto schválení podľa podmienok smernice, podľa ktorej boli pôvodne udelené.

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 8. marca 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Uplatňujú túto smernicu od 9. marca 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 190, 20.8.1972, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/20/ES (Ú. v. ES L 125, 16.5.1997, s. 21).

(2)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/104/ES (Ú. v. EÚ L 337, 13.11.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/27/ES (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10).


PRÍLOHA

Zoznam príloh medzi článkami a prílohou I sa nahrádza takto:

„ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I:

Vymedzenie pojmov, žiadosť o typové schválenie ES, udelenie typového schválenia ES, symbol s korigovaným koeficientom absorpcie, požiadavky a skúšky zmeny typu a zhodnosť výroby

Dodatok 1:

Informačný dokument

Dodatok 2:

Osvedčenie typového schválenia

Príloha II:

Vzor symbolu s korigovaným koeficientom absorpcie

Príloha III:

Test za stálych otáčok v rozsahu krivky plného zaťaženia

Príloha IV:

Test pri voľnej akcelerácii

Príloha V:

Limitné hodnoty uplatňované pri teste pri stálych otáčkach

Príloha VI:

Charakteristika opacimetrov

Príloha VII:

Inštalácia a použitie opacimetru“

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY I K SMERNICI 72/306/EHS

1.

 

V časti 5.2.2.1 sa výraz „prílohe VI“ nahrádza výrazom „prílohe V“.

 

V časti 5.3.2 sa výraz „prílohy VI“ nahrádza výrazom „prílohy V“.

 

V časti 5.4 sa výraz „prílohou VII“ nahrádza výrazom „prílohou VI“.

 

V časti 7.2.1.2 sa výraz „príloha VI“ nahrádza výrazom „príloha V“.

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOHY III K SMERNICI 72/306/EHS

2.

 

Časť 3.2. sa nahrádza takto:

„3.2.   Palivo

Malo by sa použiť referenčné palivo špecifikované v prílohe IV k smernici 88/77/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej, v ktorej sú vhodné obmedzenia emisií, voči ktorým sú vozidlo alebo motor schvaľované.“

 

V časti 3.4 sa výraz „prílohe VII“ nahrádza výrazom „prílohe VI“ a výraz „prílohou VIII“ sa nahrádza výrazom „prílohou VII“.

 

V časti 4.2 sa výraz „prílohy VI“ nahrádza výrazom „prílohy V“.

3.

Príloha V sa vypúšťa.

4.

Príloha VI sa stáva prílohou V.

5.

Príloha VII sa stáva prílohou VI.

Časť 3.3 sa nahrádza takto:

„3.3.   Svetelný zdroj

Svetelným zdrojom musí byť žiarovka s farebnou teplotou v rozsahu od 2 800 do 3 250 K alebo zelená svietivá dióda (LED) so spektrálnym maximom od 550 do 570 nm. Svetelný zdroj by mal byť chránený proti sadziam, aby sa neovplyvňovala dĺžka optickej dráhy, a nie je nad rámec špecifikácií výrobcu.“

6.

Príloha VIII sa stáva prílohou VII.

V položkách 2.16, 2.17 a 2.2.3 sa výraz „príloha VII“ nahrádza výrazom „príloha VI“.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. marca 2005,

pokiaľ ide o tranzit živého hovädzieho dobytka cez Spojené kráľovstvo

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 509)

(Text s významom pre EHP)

(2005/177/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 98/256/ES zo 16. marca 1998, ktoré sa týka mimoriadnych opatrení na ochranu proti spongiformnej encefalopatii dobytka, ktoré mení a dopĺňa rozhodnutie č. 94/474/ES a ruší rozhodnutie č. 96/239/ES (2), ustanovuje, že Spojené kráľovstvo má zabezpečiť, aby živý hovädzí dobytok nebol z jeho územia expedovaný do iných členských štátov alebo do tretích krajín.

(2)

Nadchádzajúce pozastavenie služieb trajektových spoločností, ktoré v súčasnosti prevážajú živý hovädzí dobytok z Írska do kontinentálnej Európy vážne ovplyvní obchod so živým hovädzím dobytkom medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi.

(3)

Preto by sa mali ustanoviť pravidlá s cieľom povoliť tranzit živého hovädzieho dobytka z Írska cez Spojené kráľovstvo. Takýto tranzit by však mal podliehať prísnym podmienkam a kontrolám, aby sa neoslabili opatrenia, ktoré sú v platnosti podľa rozhodnutia (ES) 98/256/ES.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie 98/256/EHS, Spojené kráľovstvo povoľuje neprerušený tranzit živého hovädzieho dobytka (ďalej len „zvieratá“) expedovaného z Írska cez Spojené kráľovstvo do ostatných členských štátov s výhradou podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Zdravotné osvedčenia ustanovené v smernici Rady 64/432/EHS (3) sprevádzajúce zvieratá pri tranzite z Írska cez Spojené kráľovstvo do ostatných členských štátov obsahujú tento text:

„Zvieratá v súlade s rozhodnutím Komisie 2005/177/ES zo 7. marca 2005“

Článok 3

Tranzit zvierat z Írska cez Spojené kráľovstvo do ostatných členských štátov podľa článku 1 sa povoľuje, len pokiaľ to príslušný orgán v Írsku oznámi aspoň dva pracovné dni vopred:

a)

ústrednému orgánu Spojeného kráľovstva;

b)

ústrednému orgánu všetkých členských štátov, cez ktoré sa uskutočňuje tranzit zvierat, a

c)

príslušnému ústrednému a miestnemu orgánu členského štátu konečného určenia.

Článok 4

Príslušný orgán Írska zabezpečí, že vozidlo prepravujúce zvieratá sa zapečatí úradnou pečaťou, ktorá musí počas celého trvania tranzitu cez Spojené kráľovstvo ostať neporušená, s výnimkou úradnej inšpekcie alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou zdravia zvierat podľa článku 5.

Číslo tejto pečate/čísla týchto pečatí zaznamená príslušný orgán Írska na zdravotnom osvedčení uvedenom v článku 2.

Článok 5

V prípadoch, keď sa zo súrneho dôvodu súvisiaceho s ochranou zdravia zvierat alebo na účely úradnej inšpekcie zvieratá musia vyložiť v Spojenom kráľovstve, prepravca to okamžite oznámi príslušnému úradu dotknutého členského štátu.

Tieto zvieratá nebudú môcť pokračovať v ceste, pokiaľ sa nesplnia tieto podmienky:

a)

na opätovné naloženie bude dozerať príslušný orgán Spojeného kráľovstva;

b)

vozidlo sa opätovne zapečatí okamžite po opätovnom naložení; a

c)

vystaví sa dodatočné osvedčenie podľa prílohy.

Článok 6

Príslušný orgán Spojeného kráľovstva vykoná primerané kontroly s cieľom zabezpečiť implementáciu tohto rozhodnutia a najmä skontrolovať neporušenosť pečatí podľa článku 5 na vozidlách opúšťajúcich Spojené kráľovstvo.

Tento príslušný orgán potvrdí súlad s týmto rozhodnutím úradnou pečiatkou na zdravotnom osvedčení uvedenom v článku 2 alebo vydaním dodatočného osvedčenia podľa prílohy.

V prípadoch nesúladu s týmto rozhodnutím sa nepovolí, aby zvieratá pokračovali v ceste na konečné miesto určenia. Tieto zvieratá možno zadržať, až kým sa z dôvodov zdravia zvierat a ľudí neusmrtia, nezničia alebo, v prípade súhlasu expedujúceho členského štátu, nevrátia na miesto pôvodu.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1993/2004 (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 113, 15.4.1998, s. 32. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2002/670/ES (Ú. v. ES L 228, 24.8.2002, s. 22).

(3)  Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).


PRÍLOHA

Dodatočné osvedčenie (Rozhodnutie Komisie 2005/177/ES zo 7. marca 2005)

Image


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/31


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 1. marca 2005

týkajúce sa koordinovaného monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2005 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v obilninách a na obilninách a niektorých ďalších produktoch rastlinného pôvodu a národných monitorovacích programov na rok 2006

(Text s významom pre EHP)

(2005/178/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na obilninách (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (2), a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Smernice 86/362/EHS a 90/642/EHS ustanovujú, že Komisia by mala postupne smerovať k zavedeniu systému, ktorý by umožňoval odhad prítomnosti pesticídov vo výžive. Na umožnenie realistických odhadov by mali byť dostupné údaje o monitorovaní rezíduí pesticídov vo viacerých potravinách, ktoré sú hlavnými súčasťami európskej výživy. Všeobecne sa uznáva, že hlavné súčasti európskej výživy pozostávajú z 20 – 30 potravín. Vzhľadom na dostupné zdroje na monitorovanie rezíduí na národnej úrovni môžu členské štáty v rámci svojich koordinovaných monitorovacích programov analyzovať vzorky len ôsmich produktov za rok. V používaní pesticídov nastávajú zmeny v časovom horizonte trojročných cyklov. Preto by sa mal každý pesticíd monitorovať v 20 – 30 potravinách spravidla v trojročných cykloch.

(2)

V roku 2005 by sa mali monitorovať rezíduá pesticídov, na ktoré sa vzťahuje toto odporúčanie, keďže tieto údaje potom možno použiť pri odhadovaní ich skutočnej prítomnosti vo výžive.

(3)

K počtom vzoriek získaných v jednotlivých koordinovaných monitorovaniach je nutné uplatňovať systematický štatistický prístup. Takýto prístup stanovila Komisia v Codex Alimentarius (3). Na základe binomiálneho rozdelenia pravdepodobnosti možno vypočítať, že preskúšaním 613 vzoriek sa s istotou pri vyše 99 % zistí, ktorá vzorka obsahuje rezíduá pesticídov nad limit určenia (LU), pričom menej ako 1 % produktov rastlinného pôvodu obsahuje rezíduá presahujúce tento limit. Odber vzoriek by mal byť proporčne rozdelený medzi členskými štátmi podľa počtu obyvateľstva a spotrebiteľov, pričom vzoriek by malo byť maximálne 12 na produkt a za rok.

(4)

Usmernenia týkajúce sa „Postupov kontroly kvality pri analýze rezíduí pesticídov (Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis)“ sú uverejnené na webovej stránke Komisie (4). Je dohodnuté, že tieto usmernenia by sa mali čo najviac uplatňovať v analytických laboratóriách členských štátov a mali by sa priebežne kontrolovať s ohľadom na skúsenosti získané z monitorovacích programov.

(5)

V smerniciach 86/362/EHS a 90/642/EHS sa od členských štátov požaduje, aby stanovili kritériá uplatňované pri vypracúvaní národných inšpekčných programov. Takéto informácie by mali obsahovať kritériá uplatňované pri určovaní počtu odoberaných vzoriek a vykonávaných analýz a uplatňovaných hladín nahlasovania, kritériá, podľa ktorých boli stanovené hladiny nahlasovania a podrobnosti o akreditácii laboratórií, ktoré vykonávajú analýzy, v zmysle smernice Rady 93/99/EHS z 29. októbra 1993 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa úradnej kontroly potravín (5). Mal by sa uvádzať aj počet a typ porušení predpisov a prijaté opatrenia.

(6)

Maximálne hodnoty rezíduí v detskej potrave boli stanovené v súlade s článkom 6 smernice Komisie 91/321/EHS zo 14. mája 1991 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (6) a článkom 6 smernice Komisie 96/5/ES, Euratom zo 16. februára 1996 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určenej pre dojčatá a malé deti (7).

(7)

Informácie o výsledkoch monitorovacích programov sú vhodné najmä na spracovanie, ukladanie a prenos elektronickými/počítačovými metódami. Na doručovanie údajov od členských štátov Komisii prostredníctvom elektronickej pošty boli vytvorené formáty. Členské štáty by preto mali byť schopné posielať svoje hlásenia Komisii v štandardnom formáte. K ďalšiemu vývoju štandardného formátu sa najúčinnejšie prispeje vypracovaním usmernení Komisie.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto odporúčaní sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Členské štáty môžu počas roka 2005 odoberať a analyzovať vzorky kombinácií produktov a pesticídov uvedené v prílohe I podľa počtu vzoriek jednotlivých produktov zadelených v prílohe II, pri zohľadnení podielu štátov, Spoločenstva a tretích krajín na trhu príslušného členského štátu.

Ak sa zistí prítomnosť pesticídov, ktoré predstavujú veľké riziko, ako napríklad organofosfátové estery, endosulfán a N-metylkarbamáty, malo by sa podrobiť individuálnej analýze jednotiek druhej laboratórnej vzorky aj značné množstvo produktov, ako sú hrušky, zemiaky, mrkva, pomaranče alebo mandarínky a uhorky, najmä ak pochádzajú od toho istého výrobcu. Počet jednotiek by mal byť v súlade so smernicou Komisie 2002/63/ES (8).

Mali by sa odoberať dve vzorky. Ak prvá laboratórna vzorka obsahuje zistiteľné rezíduum cieľového pesticídu, jednotky druhej vzorky by sa mali analyzovať po jednom.

Každý členský štát by mal odobrať aspoň desať vzoriek detskej potravy najmä na báze zeleniny, ovocia alebo obilnín.

Vzorky by sa mali odoberať z produktov pochádzajúcich z ekologickej výroby. Počet vzoriek by mal zodpovedať podielu ekologických produktov na trhu v jednotlivých členských štátoch a mal by zodpovedať minimálne jednej vzorke.

2.

Členské štáty môžu najneskôr do 31. augusta 2006 nahlasovať výsledky analýzy vzoriek, v ktorých sa skúmali kombinácie produktu a rezídua pesticídov uvedené v prílohe I, pričom uvádzajú:

a)

použité analytické metódy a dosiahnuté úrovne nahlasovania v súlade s postupmi kontroly kvality uvedenými v Postupoch kontroly kvality pri analýze rezíduí pesticídov;

b)

počet a typ porušení predpisov a prijaté opatrenia.

Hlásenie by malo byť vypracované vo formáte (vrátane elektronického formátu), ktorý sa riadi usmernením určeným členským štátom v súvislosti s implementáciou odporúčaní Komisie týkajúcich sa koordinovaných monitorovacích programov Spoločenstva, ktoré zabezpečuje Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Výsledky vzoriek odobratých z produktov ekologickej výroby by sa mali nahlasovať na osobitnom hárku s údajmi.

3.

Členské štáty môžu posielať Komisii a ostatným členským štátom najneskôr do 31. augusta 2005 informácie požadované v zmysle článku 7 ods. 3 smernice 86/362/EHS a článku 4 ods. 3 smernice 90/642/EHS o monitorovaní v roku 2004, aby sa aspoň kontrolným odberom vzoriek zabezpečilo dodržanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov, vrátane:

a)

výsledkov ich národných programov týkajúcich sa rezíduí pesticídov;

b)

informácií o postupoch kontroly kvality v ich laboratóriách, a najmä informácie o aspektoch usmernení týkajúcich sa Postupov kontroly kvality pri analýze rezíduí pesticídov, ktoré nedokázali uplatniť alebo s ktorých uplatňovaním mali problémy;

c)

informácií o akreditácii laboratórií, ktoré vykonávajú analýzu, v súlade ustanoveniami článku 3 smernice 93/99/EHS (vrátane typu akreditácie, akreditačného orgánu a kópie akreditačného osvedčenia);

d)

informácií o testoch odbornej spôsobilosti a kruhových testoch, na ktorých sa laboratóriá zúčastnili.

4.

Členské štáty môžu najneskôr do 30. septembra 2005 odosielať Komisii svoje plánované národné programy monitorovania maximálnych hladín rezíduí pesticídov, ktoré na rok 2006 stanovujú smernice 90/642/EHS a 86/362/EHS, vrátane informácií o:

a)

kritériách uplatňovaných pri určovaní počtu odoberaných vzoriek a vykonávaných analýz;

b)

uplatňovaných hladinách nahlasovania a kritériách, podľa ktorých boli stanovené hladiny nahlasovania;

c)

podrobnostiach o akreditácii laboratórií, ktoré vykonávajú analýzy, v zmysle smernice 93/99/EHS.

V Bruseli 1. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/61/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 81).

(2)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/115/ES (Ú. v. EÚ L 374, 22.12.2004, s. 64).

(3)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs (Rezíduá pesticídov v potravinách), Rím 1994, ISBN 92-5-203271-1, zv. 2, s. 372.

(4)  Číslo dokumentu SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/ food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 14. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 175, 4.7.1991, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/14/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 37).

(7)  Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/13/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33).

(8)  Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30.


PRÍLOHA I

Kombinácie pesticídu a produktu určené na monitorovanie

Látka analyzovaná v rezíduu pesticídu

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acefát

a)

b)

c)

Aldikarb

a)

b)

c)

Azinfos-metyl

a)

b)

c)

Azoxystrobín

a)

b)

c)

Benomylová skupina

a)

b)

c)

Bifentrín

a)

b)

c)

Brómpropylát

a)

b)

c)

Bupirimát

a)

b)

c)

Kaptán

a)

b)

c)

Karbaryl

a)

b)

c)

Chlórmekvát (2)

a)

b)

c)

Chlórtalonil

a)

b)

c)

Chlórprofám

a)

b)

c)

Chlórpyrifos

a)

b)

c)

Chlórpyrifos-metyl

a)

b)

c)

Cypermetrín

a)

b)

c)

Cyprodinil

a)

b)

c)

Deltametrín

a)

b)

c)

Diazinón

a)

b)

c)

Dichlofluanid

a)

b)

c)

Dikofol

a)

b)

c)

Dimetoát

a)

b)

c)

Difenylamín (3)

a)

b)

c)

Endosulfán

a)

b)

c)

Fenhexamid

a)

b)

c)

Fludioxonil

a)

b)

c)

Folpet

a)

b)

c)

Imazalil

a)

b)

c)

Imidakloprid

a)

b)

c)

Iprodión

a)

b)

c)

Krezoxim-metyl

a)

b)

c)

Lambda-cyhalotrín

a)

b)

c)

Malatión

a)

b)

c)

Manebová skupina

a)

b)

c)

Metalaxyl

a)

b)

c)

Metamidofos

a)

b)

c)

Metidatión

a)

b)

c)

Metiokarb

a)

b)

c)

Methomyl

a)

b)

c)

Myklobutanil

a)

b)

c)

Oxydemetón-metyl

a)

b)

c)

Paratión

a)

b)

c)

Fosalón

a)

b)

c)

Pirimikarb

a)

b)

c)

Pirimifos-metyl

a)

b)

c)

Procymidón

a)

b)

c)

Propargit

a)

b)

c)

Pyretríny

a)

b)

c)

Pyrimetanil

a)

b)

c)

Spiroxamín

a)

b)

c)

Tiabendazol

a)

b)

c)

Tolkloflos-metyl

a)

b)

c)

Tolylfluanid

a)

b)

c)

Triadimefón

a)

b)

c)

Vinklozolín

a)

b)

c)

a)

Hrušky, fazuľa (čerstvá alebo mrazená), zemiaky, mrkva, pomaranče alebo mandarínky, špenát (čerstvý alebo mrazený), ryža a uhorky.

b)

Karfiol, paprika, pšenica, baklažán, hrozno, hrach (čerstvý alebo mrazený bez strukov), banány a pomarančová šťava.

c)

Jablká, rajčiny, hlávkový šalát, jahody, pór, hlávková kapusta, raž alebo ovos, broskyne vrátane nektáriniek a podobných hybridov.


(1)  Vzťahuje sa na roky 2006 a 2007 podľa programov odporúčaných na tieto roky.

(2)  Chlórmekvát by sa mal analyzovať len v hruškách a obilninách.

(3)  Difenylamín by sa mal analyzovať len v jablkách a hruškách.


PRÍLOHA II

Počet vzoriek jednotlivých produktov odoberaných členskými štátmi

Kód krajiny

Vzorky

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Celkový počet vzoriek: 613


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. marca 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že Slovinsko je bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a enzootickej bovinnej leukózy a že Slovensko je bez výskytu bovinnej tuberkulózy a brucelózy

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 483)

(Text s významom pre EHP)

(2005/179/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), najmä na jej prílohu A, kapitolu I, časť 4, prílohu A, kapitolu II, časť 7 a prílohu D, kapitolu I, ods. E,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a kozami vo vnútri Spoločenstva (2), najmä na jej prílohu A, kapitolu 1, odsek II,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 93/52/EHS z 21. decembra 1992, ktorým sa zaznamenáva dosiahnutie súladu niektorých členských štátov alebo oblastí s požiadavkami vzťahujúcimi sa na brucelózu (B. melitensis) a priznáva sa im štatút úradne uznaného členského štátu alebo oblasti bez výskytu tejto choroby (3), sa uvádza zoznam regiónov členských štátov, ktoré sú úradne uznané ako regióny bez výskytu brucelózy (B. melitensis) v súlade so smernicou 91/68/EHS.

(2)

V Slovinsku sa brucelóza u oviec a kôz povinne oznamuje už aspoň päť rokov a počas tohto obdobia sa ani jeden prípad tejto choroby úradne nepotvrdil. V tomto členskom štáte je už minimálne tri roky zakázané taktiež očkovanie proti tejto chorobe. Okrem toho sa Slovinsko zaviazalo splniť určité ďalšie podmienky stanovené smernicou 91/68/EHS, pokiaľ ide o náhodné kontroly, ktoré sa majú vykonať na základe uznania, že daný štát je bez výskytu brucelózy. Slovinsko by sa preto malo úradne uznať ako bez výskytu brucelózy (B. melitensis), pokiaľ ide o farmy s ovcami a kozami.

(3)

Smernica 64/432/EHS stanovuje, že je možné vyhlásiť, že členské štáty, alebo ich časti alebo regióny sú bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka podliehajúce splneniu určitých podmienok stanovených v tejto smernici.

(4)

Zoznam členských štátov, ktoré boli vyhlásené za štáty bez výskytu bovinnej tuberkulózy, bovinnej brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy je uvedený v rozhodnutí Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúcom úradný štatút stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v určitých členských štátoch a regiónoch členských štátov (4).

(5)

Na základe hodnotenia dokumentácie uskutočnenom Komisiou, ktorú predložilo Slovinsko ako dôkaz splnenia príslušných podmienok ustanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o neprítomnosť enzootickej bovinnej leukózy, by mal byť celý členský štát úradne vyhlásený za oblasť bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(6)

Na základe hodnotenia dokumentácie uskutočneného Komisiou, ktorú predložilo Slovensko ako dôkaz splnenia príslušných podmienok ustanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o neprítomnosť bovinnej tuberkulózy, by mal byť celý členský štát úradne vyhlásený za oblasť bez výskytu bovinnej tuberkulózy.

(7)

Rozhodnutia 93/52/EHS a 2003/467/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 93/52/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1/2005 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2004/554/ES (Ú. v. EÚ L 248, 9.7.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 13, 21.1.1993, s. 14. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/28/ES (Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 30).

(4)  Ú. v. ES L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/28/ES.


PRÍLOHA I

Príloha I k rozhodnutiu 93/52/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

ČLENSKÉ ŠTÁTY

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

IE

Írsko

LU

Luxembursko

HU

Maďarsko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko

UK

Spojené kráľovstvo“


PRÍLOHA II

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ ES sa nahrádzajú takto:

1.

V prílohe I sa kapitola I nahrádza takto:

„KAPITOLA 1

Členské štáty úradne bez výskytu tuberkulózy

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

FR

Francúzsko

LU

Luxembursko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko“

2.

V prílohe II sa kapitola 1 nahrádza takto:

„KAPITOLA 1

Členské štáty úradne bez výskytu brucelózy

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

LU

Luxembursko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko“

3.

V prílohe III sa kapitola I nahrádza takto:

„KAPITOLA 1

Členské štáty úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

Kód ISO

Členský štát

BE

Belgicko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Nemecko

ES

Španielsko

FR

Francúzsko

IE

Írsko

CY

Cyprus

LU

Luxembursko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

SI

Slovinsko

FI

Fínsko

SE

Švédsko

UK

Spojené kráľovstvo“


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. marca 2005,

ktorým sa oprávňujú členské štáty prijať určité výnimky podľa smernice Rady 96/49/ES, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 443)

(Text s významom pre EHP)

(2005/180/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečných látok po železnici (1), a najmä na jej článok 6 ods. 9, 11 a 14,

keďže:

(1)

Členské štáty musia podľa článku 6 ods. 9 smernice 96/49/ES vopred oznámiť Komisii svoje výnimky prvýkrát do 31. decembra 2002 alebo do dvoch rokov po poslednom dátume uplatňovania zmenených a doplnených verzií prílohy smernice.

(2)

Určité členské štáty oznámili Komisii do 31. decembra 2002 svoje želanie prijať výnimky zo smernice 96/49/ES. Rozhodnutím Komisie 2003/627/ES z 20. augusta 2003, ktorým sa oprávňujú členské štáty podľa smernice 96/49/ES prijímať určité výnimky, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru po železnici (2), Komisia povolila prijať týmto členským štátom výnimky uvedené v prílohách I a II uvedeného rozhodnutia.

(3)

Smernicou Komisie 2003/29/ES (3) bola zmenená a doplnená príloha smernice 96/49/ES. Podľa smernice 2003/29/ES členské štáty museli uviesť do platnosti vnútroštátne právne predpisy najneskôr do 1. júla 2003, pričom posledným dátumom uplatňovania uvedeným v článku 6 ods. 9 smernice 96/49/ES je 30. jún 2003.

(4)

Niekoľko členských štátov oznámilo svoje želanie prijať výnimky. Komisia preskúmala tieto oznámenia z hľadiska súladu s podmienkami uvedenými v článku 6 ods. 9, 11 a 14 smernice 96/49/ES a schválila ich. Tieto členské štáty musia byť oprávnené prijímať takéto výnimky.

(5)

Pri tej istej príležitosti sa považuje za žiaduce zhromaždiť všetky výnimky schválené k určitému dátumu do jediného rozhodnutia. Rozhodnutie 2003/627/ES by sa preto malo zrušiť a nahradiť zodpovedajúcim spôsobom.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby bol stav týkajúci sa výnimiek pravidelne aktualizovaný, Komisia navrhne komplexnú aktualizáciu všetkých existujúcich výnimiek aspoň každých päť rokov.

(7)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prepravu nebezpečného tovaru, zriadeným článkom 9 smernice 94/55/ES (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty uvedené v prílohe I sú oprávnené realizovať výnimky uvedené v prílohe I, týkajúce sa prepravy malých množstiev určitého nebezpečného tovaru po železnici v rámci ich územia.

Tieto výnimky sa uplatňujú bez diskriminácie.

Článok 2

Členské štáty uvedené v prílohe II sú oprávnené realizovať výnimky uvedené v prílohe II, týkajúce sa, po prvé, dopravy po konkrétnych určených trasách na ich území nebezpečného tovaru tvoriacich súčasť definovaného priemyselného procesu, pokiaľ sú miestneho charakteru a sú dôsledne kontrolované za jasne stanovených podmienok a, po druhé, miestnej prepravy nebezpečného tovaru na krátke vzdialenosti v rámci perimetrov prístavov, letísk alebo priemyselných aglomerácií.

Článok 3

Rozhodnutie 2003/627/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. marca 2005

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25. Smernica v znení posledných zmien a doplnení smernicou Komisie 2004/110/ES (Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 24.

(2)  Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003, s. 67.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 47.

(4)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/111/ES (Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 25).


PRÍLOHA I

Výnimky pre členské štáty na malé množstvá určitého nebezpečného tovaru

NEMECKO

RA-SQ 3.1

Predmet: Vyňatie malých množstiev určitého tovaru na súkromné účely.

Odkaz na prílohu smernice 96/49/ES (ďalej len „smernica“): Tabuľka v kapitole 3.2 pre určité UN čísla v triedach 1 až 9.

Obsah prílohy smernice: Dopravné povolenie a ustanovenia

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 1 až 9; vyňatie pre veľmi malé množstvá rôzneho tovaru v baleniach a množstvách na súkromné účely; maximum 50 kg na jednu dopravnú jednotku; uplatňovanie všeobecných požiadaviek na balenie pre medzinárodné balenia.

Poznámky: Výnimka obmedzená do 31.12.2004.

Zoznam č. 14*.

RA-SQ 3.2

Predmet: Povolenie kombinovaného balenia.

Odkaz na prílohu smernice: 4.1.10.4 MP2

Obsah prílohy smernice: Zákaz kombinovaného balenia.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Trieda 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolenie kombinovaného balenia predmetov v triede 1.4S (nábojnice do malých zbraní), aerosóly (trieda 2) a materiály na čistenie a ošetrenie v triede 3 a 6.1 (čísla UN uvedené v zozname) ako súbory, ktoré sa majú predávať v kombinovaných obaloch v skupine obalov II a v malých množstvách.

Poznámky: Zoznam č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCÚZSKO

RA-SQ 6.1

Predmet: Doprava doporučenej batožiny v osobných vlakoch.

Odkaz na prílohu smernice: 7.7

Obsah prílohy smernice: RID materiály a predmety vyňaté z dopravy ako batožina.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška z 5. júna 2001 o preprave nebezpečného tovaru po železnici, „Vyhláška RID“) – článok 18.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: RID materiály a predmety, ktoré sa môžu prepravovať ako expresné balíky, sa môžu prevážať ako batožina v osobných vlakoch.

RA-SQ 6.2

Predmet: Balíky s nebezpečnými materiálmi, ktoré majú cestujúci pri sebe vo vlakoch.

Odkaz na prílohu smernice: 7.7

Obsah prílohy smernice: RID materiály a predmety vyňaté z dopravy ako príručná batožina.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška z 5. júna 2001 o preprave nebezpečného tovaru po železnici, „Vyhláška RID“) – článok 19.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Doprava ako príručná batožina balíkov s nebezpečnými materiálmi určenými na osobné alebo odborné použitie cestujúcich je povolená okrem určitých podmienok: uplatňujú sa iba ustanovenia týkajúce sa balenia, označovania a etiketovania balíkov uvedené v 4.1, 5.2 a 3.4.

Poznámky: Prenosné nádoby na plyn, povolené pacientom s dýchacími problémami, v množstve potrebnom na jednu cestu.

RA-SQ 6.3

Predmet: Doprava pre potreby železničného prepravcu.

Odkaz na prílohu smernice: 5.4.1

Obsah prílohy smernice: Informácie týkajúce sa nebezpečných materiálov, ktoré musia byť uvedené v nákladovom liste.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška z 5. júna 2001 o preprave nebezpečného tovaru po železnici, „Vyhláška RID“) – článok 20.2.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Doprava pre potreby železničného prepravcu množstiev, ktoré nepresahujú obmedzenia stanovené v 1.1.3.6, nepodlieha povinnosti vyhlásenia o naložení.

RA-SQ 6.4

Predmet: Oslobodenie od označovania určitých poštových vozňov.

Odkaz na prílohu smernice: 5.3.1

Obsah prílohy smernice: Povinnosť pripevniť označenia na steny vagónov.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška z 5. júna 2001 o preprave nebezpečného tovaru po železnici, „Vyhláška RID“) – článok 21.1.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Označené musia byť iba poštové vozne, ktoré prepravujú viac ako 3 tony materiálu v tej istej triede (okrem 1, 6.2 alebo 7).

RA-SQ 6.5

Predmet: Oslobodenie od označovania vozňov prepravujúcich malé kontajnery.

Odkaz na prílohu smernice: 5.3.1

Obsah prílohy smernice: Povinnosť pripevniť označenia na steny vagónov.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška z 5. júna 2001 o preprave nebezpečného tovaru po železnici, „Vyhláška RID“) – článok 21.2.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ak sú etikety nalepené na malé kontajnery zreteľne viditeľné, tak sa vagóny označovať nemusia.

RA-SQ 6.6

Predmet: Oslobodenie od označovania vozňov prevážajúcich cestné vozidlá naložené balíkmi.

Odkaz na prílohu smernice: 5.3.1

Obsah prílohy smernice: Povinnosť pripevniť označenia na steny vozňov.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Vyhláška z 5. júna 2001 o preprave nebezpečného tovaru po železnici, „Vyhláška RID“) – článok 21.3.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Ak majú cestné vozidlá označenia zodpovedajúce balíkom, ktoré obsahujú, tak sa vozne označovať nemusia.

ŠVÉDSKO

RA-SQ 14.1

Predmet: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar nemusí byť označený etiketami.

Odkaz na prílohu smernice: 5.3.1

Obsah prílohy smernice: Železničné vozne prepravujúce nebezpečný tovar musia byť viditeľne označené etiketami.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Železničný vozeň prepravujúci nebezpečný tovar ako expresný tovar nemusí byť označený etiketami.

Poznámky: Existujú obmedzenia množstva v RID pre tovar, ktorý sa má nazývať expresný tovar. Je to preto otázka malého množstva.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

RA-SQ 15.1

Predmet: Preprava určitých nízko nebezpečných rádioaktívnych predmetov, ako sú hodiny, hodinky, detektory dymových plynov, číselníky kompasov.

Odkaz na prílohu smernice: Väčšina požiadaviek RID

Obsah prílohy smernice: Požiadavky týkajúce sa prepravy materiálu triedy 7.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (v znení zmien a doplnení rozpisu 5 predpisu o preprave nebezpečného tovaru (zmeny a doplnenia) nariadení 1999).

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Úplné vyňatie z ustanovení vnútroštátnych predpisov pre určité obchodné výrobky, ktoré obsahujú obmedzené množstvá rádioaktívneho materiálu.

Poznámky: Táto výnimka je krátkodobým opatrením, ktoré sa už nebude ďalej požadovať vtedy, ak budú podobné zmeny a doplnenia k nariadeniam IAEA včlenené do RID:

RA-SQ 15.2

Predmet: Premiestňovanie nominálne prázdnych stacionárnych zásobníkov, ktoré nie sú určené ako prepravné zariadenie (N2).

Odkaz na prílohu smernice: Časti 5 a 7

Obsah prílohy smernice: Požiadavky týkajúce sa konsignačných postupov, prepravy, manipulácie a vozidiel.

Odkaz na národné právne predpisy: upresní sa v pripravovaných nariadeniach.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Pozri vyššie.

Poznámky: Premiesťovanie takýchto stacionárnych zásobníkov nie je prepravou nebezpečného tovaru v bežnom slova zmysle a ustanovenia RID sa v praxi nemôžu uplatňovať. Keďže sú zásobníky „nominálne prázdne“, množstvo nebezpečného tovaru skutočne v nich obsiahnutých je z definície extrémne malé.

RA-SQ 15.3

Predmet: Zmiernenie obmedzení o preprave zmiešaných nákladov výbušnín a výbušnín s ostatným nebezpečným tovarom vo vagónoch, vozidlách a kontajneroch (N4/5/6).

Odkaz na prílohu smernice: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah prílohy smernice: Obmedzenia pre určité druhy zmiešaného nákladu.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Národné právne predpisy nie sú natoľko obmedzujúce, pokiaľ ide o zmiešaný náklad výbušnín za predpokladu, že takáto preprava sa dá realizovať bez rizika.

Poznámky: Spojené Kráľovstvo chce povoliť určité zmeny pravidiel týkajúcich sa zmiešavania výbušnín s inými výbušninami a výbušnín s iným nebezpečným tovarom. Každá zmena bude obsahovať množstvové obmedzenie na jednu alebo viacero zložiek nákladu a bude povolená iba za predpokladu, že „boli vykonané všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zamedzenie toho, aby sa výbušniny dostali do vzájomného kontaktu s akýmkoľvek takýmto tovarom alebo inak ohrozovali, alebo boli ohrozované akýmkoľvek takýmto tovarom“.

Príklady zmien, ktoré môže Spojené kráľovstvo povoliť, sú:

RA-SQ 15.4

Predmet: Povoliť rôzne „maximálne celkové množstvo na jednu prepravnú jednotku“ pre tovar triedy 1 v kategóriách 1 a 2 tabuľky v 1.1.3.1.

Odkaz na prílohu smernice: 1.1.3.1

Obsah prílohy smernice: Výnimky týkajúce sa druhu prepravnej operácie.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Upresní sa v pripravovaných nariadeniach.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Stanoviť pravidlá týkajúce sa výnimiek pre obmedzené množstvá a zmiešaný náklad výbušnín.

Poznámky: Povoliť rôzne multiplikačné faktory pre obmedzené množstvové obmedzenia a zmiešaný náklad pre tovar triedy 1, totiž „50“ pre kategóriu 1 a „500“ pre kategóriu 2. Na účel výpočtu zmiešaných nákladov, multiplikačné faktory musia byť „20“ pre prepravnú kategóriu 2 a „2“ pre prepravnú kategóriu 3.

RA-SQ 15.5

Predmet: Prijatie RA-SQ 6.6.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, rozpis 5, odseky 6 a 9.


PRÍLOHA II

Výnimkypre členské štáty týkajúce sa miestnej prepravy obmedzenej na ich územie

NEMECKO

RA-LT 3.1.

Predmet: Preprava voľne ložených PCB-kontaminovaných materiálov triedy 9.

Odkaz na prílohu smernice2 96/49/ES (ďalej len „smernica“): 7.3.1.

Obsah prílohy smernice: Preprava voľne loženého materiálu.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Povolenie na prepravu voľne loženého materiálu vo vozidlových vymeniteľných skriniach alebo kontajneroch utesnených tak, aby boli nepriepustné pre kvapaliny alebo prach.

Poznámky: Výnimka 11 ohraničená do 31.12.2004; od roku 2005, rovnaké ustanovenia v ADR a RID.

Pozri taktiež mnohostrannú dohodu M137.

Zoznam č. 4*.

RA-LT 3.2

Predmet: Preprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na prílohu smernice: Časti 1 až 5.

Obsah prílohy smernice: Triedenie, balenie a označovanie.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Triedy 2 až 6.1, 8 a 9: Kombinované balenie a preprava nebezpečného odpadu v obaloch a nepriepustných veľkokapacitných kontajneroch (IBCs); odpad musí byť zabalený vo vnútorných obaloch (tak ako bol zhromaždený) a zatriedený do konkrétnych skupín odpadov (zamedzenie nebezpečným reakciám v rámci jednej skupiny odpadov); používanie osobitných písomných pokynov týkajúcich sa skupín odpadov a ako sprievodky, zber z domácností a laboratórneho odpadu atď.

Poznámky: Zoznam č. 6*.

ŠVÉDSKO

RA-LT 14.1

Predmet: Preprava nebezpečného odpadu do zariadení na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Odkaz na prílohu smernice: Časť 2, kapitola 5.2 a 6.1.

Obsah prílohy smernice: Triedenie, označovanie a etiketovanie, a požiadavky na konštrukciu a skúšanie obalov.

Odkaz na vnútroštátne právne predpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Obsah vnútroštátnych právnych predpisov: Právne predpisy pozostávajú zo zjednodušených kritérií na zatrieďovanie, z menej obmedzujúcich požiadaviek na konštrukciu a skúšanie obalov, a zo zmenených požiadaviek na etiketovanie a označovanie. Namiesto triedenia nebezpečného odpadu podľa RID sú určené pre rôzne skupiny odpadov. Každá skupina odpadov obsahuje látky, ktoré môžu byť v súlade s RID balené spoločne (kombinované balenie). Každý obal musí byť označený namiesto čísla UN kódom príslušnej skupiny odpadov.

Poznámky: Tieto nariadenia sa môžu používať iba na prepravu nebezpečného odpadu z verejných recyklačných stredísk do zariadení na likvidáciu odpadov.


8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/48


ROZHODNUTIE č. 2/2005 VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU KRAJÍN AKT A ES

z 1. marca 2005,

ktorým sa ustanovuje výnimka z vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu krajín AKT, pokiaľ ide o výrobu konzervovaných tuniakov a chrbtových častí tuniakov (položka HS ex 16.04)

(2005/181/ES)

VÝBOR PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU KRAJÍN AKT a ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi krajinami AKT a ES podpísanú v Cotonou 23. júna 2000, a najmä na jej článok 38 protokolu 1 k prílohe V,

keďže:

(1)

Článok 38 ods. 1 uvedeného protokolu ustanovuje, že výnimky z pravidiel pôvodu sa môžu poskytovať, ak na to oprávňuje vývoj súčasného priemyselného odvetvia alebo vznik nového.

(2)

Článok 38 ods. 8 uvedeného protokolu ustanovuje, že výnimky sa poskytujú automaticky v rámci ročnej kvóty vo výške 8 000 ton pre konzervy tuniakov a 2 000 ton pre chrbtové časti tuniakov.

(3)

Rozhodnutie Výboru pre colnú spoluprácu krajín AKT a ES č. 2/2002, ktorým sa ustanovuje výnimka z vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu krajín AKT, pokiaľ ide o výrobu konzervy tuniakov a chrbtových častí tuniakov (položka HS ex 16.04) bolo prijaté 28. októbra 2002. Výnimka ustanovená v článku 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje v období od 1. októbra 2002 do 28. februára 2005.

(4)

Na základe skončenia účinnosti tohto ustanovenia predložili krajiny AKT 8. novembra 2004 žiadosť o novú celkovú výnimku z pravidiel pôvodu podľa Dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES pre konzervy tuniakov a chrbtové časti tuniakov platnú pre všetky krajiny AKT a vzťahujúcu sa na celkové ročné množstvá, t. j. 8 000 ton konzerv tuniakov a 2 000 ton chrbtových častí tuniakov, dovážané do Spoločenstva od 1. marca 2005.

(5)

O výnimku sa žiada podľa príslušných ustanovení protokolu 1, najmä na základe článku 38 ods. 8, a žiadané množstvá spadajú do obmedzení ročnej kvóty, ktorá sa automaticky poskytuje na žiadosť krajín AKT.

(6)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. marca 2005 do konca roku 2007, až do prijatia nových obchodných dojednaní, ktoré nadobudnú účinnosť do 1. januára 2008, podľa článku 37 Dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES.

(7)

Rozhodnutie č. 2/2002 odkazuje na „konzervy tuniakov“, ale v skutočnosti sa vzťahuje na „konzervované tuniaky“. Pojem „konzervované tuniaky“ zahŕňa konzervy tuniakov, tuniaky vákuovo balené v umelohmotných vreckách alebo iných obaloch. Kombinovaná nomenklatúra Európskych spoločenstiev používa pojem „konzervované tuniaky“, ktorý zahŕňa „konzervy tuniakov“. Rovnaká terminológia by sa mala používať v tomto rozhodnutí.

(8)

Množstvá, pre ktoré je prijatá výnimka, by mala spravovať Komisia v spolupráci s colnými orgánmi členských štátov a krajín AKT. Na tieto účely by sa mali prijať podrobné pravidlá,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Odchylne od osobitných ustanovení uvedených v zozname v prílohe II k protokolu 1 k prílohe V Dohody o partnerstve medzi krajinami AKT a ES sa konzervované tuniaky a chrbtové časti tuniakov patriace do položky HS ex 16.04 vyrobené v krajinách AKT z nepôvodných tuniakov považujú za konzervované tuniaky a chrbtové časti tuniakov s pôvodom v krajinách AKT v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia.

Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa vzťahuje na výrobky a množstvá uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktoré sa do Spoločenstva dovážajú z krajín AKT v období od 1. marca 2005 do 31. decembra 2007.

Článok 3

Komisia spravuje množstvá stanovené v prílohe a prijme všetky správne opatrenia, ktoré považuje za účelné na ich účinné spravovanie. Články 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93 (1), ktoré sa vzťahujú na správu colných kvôt, sa uplatňujú mutatis mutandis na správu množstiev uvedených v prílohe.

Článok 4

1.   Colné orgány krajín AKT prijmú potrebné opatrenia na vykonanie kontrol množstiev vyvezených výrobkov uvedených v článku 1. Na tento účel obsahujú všetky osvedčenia, ktoré vydajú na základe tohto rozhodnutia, odkaz na toto rozhodnutie.

2.   Príslušné orgány týchto krajín zasielajú prostredníctvom sekretariátu skupiny krajín AKT Komisii každé tri mesiace výkaz o množstvách, pre ktoré boli vydané sprievodné osvedčenia EUR.1 na základe tohto rozhodnutia a sériové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

V kolónke 7 sprievodného osvedčenia EUR.1 vydaného na základe tohto rozhodnutia sa uvedú tieto údaje:

 

„Derogation – Decision No 2/2005“;

 

„Dérogation – Décision no 2/2005“;

Článok 6

Krajiny AKT, členské štáty a Európske spoločenstvo prijmú vo svojej oblasti opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. marca 2005.

V Bruseli 1. marca 2005

Za Výbor pre colnú spoluprácu krajín AKT a ES

spoloční predsedovia

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG


(1)  Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. ES L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Č. objednávky

Položka HS

Opis tovaru

Obdobie

Množstvá

(v tonách)

09.1632

ex 16.04

Konzervované tuniaky (1)

1.3.2005–28.2.2006

8 000

1.3.2006–28.2.2007

8 000

1.3.2007–31.12.2007

6 666

09.1637

ex 16.04

Chrbtové časti tuniakov

1.3.2005–28.2.2006

2 000

1.3.2006–28.2.2007

2 000

1.3.2007–31.12.2007

1 666


(1)  V každej forme balenia, v ktorej sa výrobok považuje za konzervovaný v zmysle položky HS e 16.04.


Korigendá

8.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/51


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúcemu podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

( Úradný vestník Európskej únie L 345 z 20. novembra 2004 )

Strana 84, príloha XXIII, zarážky 10 a 11:

Namiesto:

„—

všetky poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 146 odsek 1 a výrobky z nich odvodené polospracovaním a používané ako palivá pre energetickú výrobu,

všetky výrobky uvedené v článku 146 odsek 1 a výrobky z nich odvodené a učené na energetické účely,“

má byť:

„—

všetky poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 145 odsek 1 a výrobky z nich odvodené polospracovaním a používané ako palivá pre energetickú výrobu,

všetky výrobky uvedené v prílohe XXII a výrobky z nich odvodené a učené na energetické účely,“.