ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 57

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
3. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 357/2005 z 2. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 358/2005 z 2. marca 2005 o časovo neobmedzenom povolení určitých prídavných látok a o povolení nového používania prídavných látok, ktoré sú už povolené v krmivách ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2005 z 2. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 94/2002 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných akciách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 360/2005 z 2. marca 2005, ktorým sa otvárajú dražby vínneho destilátu používaného ako bioetanol v Spoločenstve

15

 

*

Smernica Komisie 2005/16/ES z 2. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

19

 

*

Smernica Komisie 2005/17/ES z 2. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú určité ustanovenia smernice 92/105/EHS o rastlinných pasoch

23

 

*

Smernica Komisie 2005/18/ES z 2. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES, pokiaľ ide o určité chránené zóny vystavené osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

3.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 357/2005

z 2. marca 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 2. marca 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

106,3

204

66,7

212

135,3

624

203,0

999

127,8

0707 00 05

052

169,5

068

154,4

204

132,4

220

230,6

999

171,7

0709 10 00

220

28,9

999

28,9

0709 90 70

052

160,1

204

151,3

999

155,7

0805 10 20

052

57,6

204

49,8

212

51,3

220

53,6

421

41,6

624

64,0

999

53,0

0805 50 10

052

57,0

220

76,3

624

67,1

999

66,8

0808 10 80

388

98,1

400

116,7

404

121,8

512

102,3

524

56,8

528

82,5

720

75,8

999

93,4

0808 20 50

052

208,3

388

74,9

400

92,1

512

85,3

528

66,6

720

45,1

999

95,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


3.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 358/2005

z 2. marca 2005

o časovo neobmedzenom povolení určitých prídavných látok a o povolení nového používania prídavných látok, ktoré sú už povolené v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), najmä na jej články 3, 9d ods. 1 a 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie prídavných látok určených na používanie vo výžive zvierat v Európskej únii.

(2)

Článkom 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia pre žiadosti o povolenie prídavných látok v krmivách predložené v súlade so smernicou 70/524 pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(3)

Žiadosti o povolenie prídavných látok, ktoré sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, boli predložené pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Úvodné poznámky členských štátov týkajúce sa týchto žiadostí sa zverejnili podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS a predložili Komisii pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. Z tohto dôvodu sa tieto žiadosti aj naďalej posudzujú v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 654/2000 (3) sa predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy alfa-amylázu a endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorené mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) prvýkrát na výkrm kurčiat.

(6)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

(7)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil 15. septembra 2004 svoje priaznivé stanovisko k toxicite mikroorganizmu vytvárajúceho tieto enzýmy.

(8)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(9)

Nariadením Komisie (ES) č. 2437/2000 (4) sa predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacilolyzín vytvorený mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) na výkrm kurčiat.

(10)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

(11)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(12)

Nariadením Komisie (ES) č. 2437/2000 sa predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) na výkrm kurčiat.

(13)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

(14)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(15)

Nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 (5) sa prvýkrát predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorené mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) na výkrm kurčiat.

(16)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

(17)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(18)

Z tohto dôvodu by sa používanie prípravku obsahujúceho tieto štyri enzýmy, ako je uvedené v prílohe I, malo povoliť bez časového obmedzenia.

(19)

Nariadením Komisie (ES) č. 2697/2000 (6) sa predbežne povolilo používanie látky „tartrazín“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(20)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

(21)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(22)

Nariadením (ES) č. 2697/2000 sa predbežne povolilo používanie látky „žltá FCF“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(23)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

(24)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(25)

Nariadením (ES) č. 2697/2000 sa predbežne povolilo používanie látky „jasná modrá V“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(26)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

(27)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(28)

Nariadením (ES) č. 2697/2000 sa predbežne povolilo používanie látky „komplex chlorofylu s meďou“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(29)

Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

(30)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(31)

Z toho dôvodu by sa používanie týchto štyroch farbív, ako je uvedené v prílohe II, malo povoliť bez časového obmedzenia.

(32)

Nariadením Komisie (ES) č. 1259/2004 (7) sa povoľuje používanie prípravku obsahujúceho enzým endo-1(4)-beta-xylanázu vytvorený mikroorganizmom Bacillus subtilis (LMG-15136) na výkrm kurčiat bez časového obmedzenia a predbežne nariadením Komisie (ES) č. 937/2001 (8) pre ciciaky, nariadením Komisie (ES) č. 2188/2002 (9) na výkrm moriakov a moriek a nariadením Komisie (ES) č. 261/2003 (10) na výkrm ošípaných.

(33)

Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto enzýmového prípravku u nosníc sa predložili nové údaje.

(34)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil svoje stanovisko k tomuto prípravku, v ktorom sa uvádza, že prípravok nepredstavuje riziko pre ďalšiu kategóriu zvierat na základe podmienok ustanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(35)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia používanie tohto prípravku ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS boli splnené.

(36)

Nariadením Komisie (ES) č. 418/2001 (11) sa povoľuje používanie prípravku obsahujúceho enzým 3-fytázu vytvorený mikroorganizmom Trichoderma reesei (CBS 528.94) na výkrm kurčiat.

(37)

Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto enzýmového prípravku na výkrm moriakov a moriek a u prasníc sa predložili nové údaje.

(38)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil svoje stanovisko k tomuto prípravku, v ktorom sa uvádza, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre ďalšiu kategóriu zvierat na základe podmienok ustanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(39)

Z toho dôvodu sa predbežne na štyri roky povoľuje používanie týchto dvoch enzýmových prípravkov, ako je uvedené v prílohe III.

(40)

Nariadením Komisie (ES) č. 1288/2004 (12) sa povoľuje používanie prípravku obsahujúceho mikroorganizmus Enterococcus faecium bez časového obmedzenia u teliat a nariadením Komisie (ES) č. 866/1999 (13) predbežne do 30. júna 2004 na výkrm kurčiat, u ciciakov, na výkrm ošípaných, u prasníc a na výkrm hovädzieho dobytka.

(41)

Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto prípravku obsahujúceho mikroorganizmus u psov a mačiek sa predložili nové údaje.

(42)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil svoje stanovisko k tomuto prípravku, v ktorom sa uvádza, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre ďalšiu kategóriu zvierat na základe podmienok ustanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

(43)

Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia používania tohto prípravku ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS boli splnené.

(44)

Z tohto dôvodu sa predbežne na štyri roky povoľuje používanie tohto prípravku obsahujúceho mikroorganizmus, ako je uvedené v prílohe IV.

(45)

Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že na ochranu pracovníkov pred vystavením sa prídavným látkam uvedeným v prílohách by sa mali vyžadovať určité postupy. Ochrana pracovníkov by sa mala zaručiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (14).

(46)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

Prípravky patriace do skupiny „Enzýmy“, ako je uvedené v prílohe I, je povolené používať bez časového obmedzenia ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe I.

Článok 2

Látky patriace do skupiny „Farbivá vrátane pigmentov, iné farbivá“, ako je uvedené v prílohe II, je povolené používať bez časového obmedzenia ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe II.

Článok 3

Prípravky patriace do skupiny „Enzýmy“, ako je uvedené v prílohe III, je predbežne povolené používať na štyri roky ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe III.

Článok 4

Prípravok patriaci do skupiny „Mikroorganizmy“, ako je uvedené v prílohe IV, je predbežne povolené používať na štyri roky ako prídavnú látku vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe IV.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 26.

(4)  Ú. v. ES L 280, 4.11.2000, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  Ú. v. ES L 319, 16.12.2000, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 239, 9.7.2004, s. 8.

(8)  Ú. v. ES L 130, 12.5.2001, s. 25.

(9)  Ú. v. ES L 333, 10.12.2002, s. 5.

(10)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 12.

(11)  Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 3.

(12)  Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 10.

(13)  Ú. v. ES L 108, 27.4.199, s. 21.

(14)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.


PRÍLOHA I

Č. ES

Prídavná látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Jednotka aktivity na 1kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1619

Alfa-amyláza EC 3.2.1.1

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Prípravok obsahujúci enzýmy alfa-amylázu a endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorené mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), ktorý má tieto minimálne aktivity:

 

Poťahovaná forma:

 

Alfa-amyláza: 200 KNU (1)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 350 FBG (2)/g

 

Tekutá forma:

 

Alfa-amyláza: 130 KNU/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 225 FBG/ml

Kurčatá na výkrm

––

Alfa-amyláza: 10 KNU

––

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva:

 

alfa-amyláza: 20–40 KNU

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 35–70 FBG

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrob a beta- glukány, napr. krmivo s obsahom viac ako 40 % obilnín (napr. jačmeň, ovos, pšenica, raž, triticale alebo kukurica).

Bez časového obmedzenia

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 17 FBG

––

E 1620

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4

Alfa-amyláza EC 3.2.1.1

Bacilolyzín EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacilolyzín vytvorený mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), ktorý má tieto minimálne aktivity:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U (3)/g

 

Endo-1,4-beta-glukanáza: 4 000 U (4)/g

 

Alfa-amyláza: 400 U (5)/g

 

Bacilolyzín: 450 U (6)/g

 

Endo-1,4-beta-xylanáza: 20 000 U (7)/g

Kurčatá na výkrm

––

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 587 U

––

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 175–2 350 U

 

endo-1,4-beta-glukanáza: 2 000–4 000 U

 

alfa-amyláza: 200–400 U

 

bacilolyzín: 225–450 U

 

eendo-1,4-beta-xylanáza: 10 000–20 000 U

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 45 % pšenice.

Bez časového obmedzenia

Endo-1,4-beta-glukanáza: 1 000 U

––

Alfa-amyláza: 100 U

––

Bacilolyzín: 112 U

––

Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U

––

E 1621

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4

Alfa-amyláza EC 3.2.1.1

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) , alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), ktorý má tieto minimálne aktivity:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 10 000 U (3)/g

 

Endo-1,4-beta-glukanáza: 120 000 U (4)/g

 

Alfa-amyláza: 400 U (5)/g

 

Endo-1,4-beta-xylanáza: 210 000 U (7)/g

Kurčatá na výkrm

––

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U

––

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 000–2 000 U

 

endo-1,4-beta-glukanáza: 12 000–24 000 U

 

alfa-amyláza: 40–80 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 21 000–42 000 U

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 45 % pšenice.

Bez časového obmedzenia

Endo-1,4-beta-glukanáza:6 000 U

––

Alfa-amyláza: 20 U

––

Endo-1,4-beta-xylanáza:10 500 U

––

E 1622

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorené mikroorganizmom Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94), ktorý má tieto minimálne aktivity:

 

Granulovaná forma:

 

6 000 BGU (8)/g

 

8 250 EXU (9)/g

 

Tekutá forma

 

2 000 BGU/ml

 

2 750 EXU/ml

Kurčatá na výkrm

––

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU

––

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 30 % pšenice a 30 % jačmeňa alebo 20 % raže)

Bez časového obmedzenia

Endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU

––


(1)  1 KNU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 672 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z rozpustného škrobu za 1 min. pri pH 5,6 a 37 °C.

(2)  1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol 1 redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 5,0 a 30 °C.

(3)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 7,5 a 30 °C.

(4)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z karboxymetylcelulózy za 1 min pri pH 4,8 a 50 °C.

(5)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré hydrolyzuje 1 μmol glykozidových väzieb z vody nerozpustného polyméru škrobu za 1 min pri pH 7,5 a 37 °C.

(6)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré vyrobí 1 μg azo-kazeínu rozpustného v kyseline trichlóroctovej za 1 min pri pH 7,5 a 37 °C.

(7)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0067 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z xylánu brezy za 1 min pri pH 5,3 a 50 °C.

(8)  1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,278 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 3,5 a 40 °C.

(9)  1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z arabinoxylánu brezy za 1 min pri pH 3,5 a 55 °C.


PRÍLOHA II

Č. ES

Prídavná látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva

Farbivá vrátane pigmentov

2.   

Iné farbivá

E 102

Tartrazín

C16H9N4O9S2Na3

Okrasné vtáky kŕmené zrnom

150

Bez časového obmedzenia

Malé hlodavce

150

Bez časového obmedzenia

E 110

Žltá FCF

C16H10N2O7S2Na2

Okrasné vtáky kŕmené zrnom

150

Bez časového obmedzenia

Malé hlodavce

150

Bez časového obmedzenia

E 131

Jasná modrá V

Vápenatá soľ kyseliny 5-hydroxy-4′,4″-bis (dietylamino)-trifenyl-karbino-2,4-dvojsírovej

Okrasné vtáky kŕmené zrnom

150

Bez časového obmedzenia

Malé hlodavce

150

Bez časového obmedzenia

E 141

Komplex chlorofylu s meďou

Okrasné vtáky kŕmené zrnom

150

Bez časového obmedzenia

Malé hlodavce

150

Bez časového obmedzenia


PRÍLOHA III

Č. ES alebo č.

Prídavná látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Jednotky aktivity na 1 kg kompletného krmiva

Enzýmy

51

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok obsahujúci enzým endo-1,4-beta-xylanázu vytvorený mikroorganizmom Bacillus subtilis (LMG S-15136), ktorý má túto minimálnu aktivitu:

Pevná alebo tekutá forma:

 

100 IU (1)/g alebo ml

Nosnice

10 IU

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 10 IU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na arabinoxylán, napr. s obsahom najmenej 40 % pšenice alebo jačmeňa.

6. marca 2009

28

3-fytáza EC 3.1.3.8

Prípravok obsahujúci enzým 3-fytázu vytvorenú mikroorganizmom Trichoderma reesei (CBS 528.94), ktorý má tieto minimálne aktivity:

 

Pevná forma: 5 000 PPU (2)/g

 

Tekutá forma: 1 000 PPU/g

Moriaky a morky na výkrm

250 PPU

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 250–1 000 PPU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi s obsahom viac ako 0,22 % fosforu viazaného na fytín.

6. marca 2009

Prasnice

250 PPU

1.

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 500–1 000 PPU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi s obsahom viac ako 0,22 % fosforu viazaného na fytín.

6. marca 2009


(1)  1 IU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z arabinoxylánu brezy za 1 min pri pH 4,5 a 30 °C.

(2)  1 PPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 min pri pH 5 a 37 °C.


PRÍLOHA IV

Č. ES alebo č.

Prídavná látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Počet jednotiek vytvárajúcich kolónie (CFU)/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

10

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Prípravok obsahujúci mikroorganizmus Enterococcus faecium s obsahom mikro-opuzdrenej formy najmenej: 5 × 109 CFU/g

Psy

4,5 × 106

2 × 109

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní

6. marca 2009

Mačky

5 × 106

8 × 109

V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní

6. marca 2009


3.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 359/2005

z 2. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 94/2002 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných akciách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a propagačných akciách pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (1), najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 2826/2000, ak stavovské alebo medzistavovské organizácie nepredložia informačné programy, na ktoré odkazuje článok 2 písm. c) uvedeného nariadenia, každý zainteresovaný členský štát vypracúva svoju špecifikáciu a pre program, ktorý sa zaväzuje spolufinancovať, vyberá výkonný orgán.

(2)

Termíny predloženia programov, ktoré členské štáty stanovia v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 2826/2000, sú ustanovené v článku 8 nariadenia Komisie (ES) č. 94/2002 (2). Mali by sa zosúladiť s termínmi predloženia programov navrhovaných stavovskými a medzistavovskými organizáciami, ktoré sa uvádzajú v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 94/2002.

(3)

Termíny ustanovené pre rozhodnutie Komisie o programoch, na ktoré odkazuje článok 7 nariadenia (ES) č. 2826/2000, by sa mali zosúladiť s termínmi stanovenými pre rozhodnutie Komisie o programoch navrhovaných stavovskými a medzistavovskými organizáciami, na ktoré odkazuje článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 94/2002. Uvedené rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s článkom 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2826/2000.

(4)

Nariadenie (ES) č. 94/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom prijatým na stretnutí Spoločného riadiaceho výboru pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 94/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Po kontrole zrevidovaných programov, na ktoré odkazuje článok 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2826/2000, Komisia najneskôr do 31. mája a 15. decembra rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2826/2000 o tom, ktoré programy môže spolufinancovať v zmysle predbežných rozpočtov uvedených na zozname v prílohe III k tomuto nariadeniu.“;

b)

prvá veta v druhom pododseku sa vypúšťa.

2.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Ak sa uplatňuje článok 7 nariadenia (ES) č. 2826/2000, predbežný zoznam programov sa oznamuje Komisii každý rok najneskôr do 15. marca a 30. septembra.

Komisia najneskôr do 31. mája a 15. decembra v tom istom roku rozhoduje v súlade s postupom uvedeným v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2826/2000 o tom, ktoré programy bude spolufinancovať v zmysle predbežných rozpočtov uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2060/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12.2004, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 17, 19.1.2002, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1803/2004 (Ú. v. EÚ L 318, 19.10.2004, s. 4).


3.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 360/2005

z 2. marca 2005,

ktorým sa otvárajú dražby vínneho destilátu používaného ako bioetanol v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 z 25. júla 2000, ktoré určuje podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhové mechanizmy (2), medziiným ustanovuje pravidlá uplatňovania týkajúce sa odpredaja zásob alkoholu pochádzajúcich z destilácií podľa článkov 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999, ktoré sú v držbe intervenčných agentúr.

(2)

Dražby vínneho destilátu na účely jeho použitia v sektore palív v rámci Spoločenstva majú byť organizované v zmysle článkov 92 a 93 nariadenia (ES) č. 1623/2000 s cieľom znížiť zásoby vínneho destilátu v Spoločenstve a zabezpečiť v určitej miere zásobovanie schválených spoločností v zmysle článku 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000. Vínny destilát pochádzajúci zo Spoločenstva, ktorý skladujú členské štáty, pozostáva z množstva vyrobeného destiláciou podľa článkov 35, 36 a 39 nariadenia Rady (EHS) č. 822/87 zo 16. marca 1987 o spoločnej organizácii trhu s vínom (3) a v súlade s článkami 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. januára 1999 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktorým sa ustanovuje nový agromonetárny režim pre euro (4), sa predajná cena a zábezpeky musia vyjadrovať v eurách a platby sa musia vykonávať v eurách.

(4)

Vzhľadom na to, že existuje riziko zneužitia prostredníctvom substitúcie alkoholu, kontroly na konečnom mieste určenia alkoholu musia byť posilnené a intervenčným agentúram musí byť umožnené požiadať o pomoc medzinárodné kontrolné agentúry a kontrolovať predávaný alkohol prostredníctvom analýz jadrovej magnetickej rezonancie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre vína,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristupuje sa k dražbe alkoholu na použitie v sektore palív v rámci Spoločenstva v siedmich dávkach (odkazy očíslované 42/2005 ES, 43/2005 ES, 44/2005 ES, 45/2005 ES, 46/2005 ES, 47/2005 ES a 48/2005 ES) v príslušnom množstve 40 000 hektolitrov, 40 000 hektolitrov, 40 000 hektolitrov, 40 000 hektolitrov, 55 000 hektolitrov, 25 000 hektolitrov a 30 000 hektolitrov s obsahom 100 % obj.

2.   Tento alkohol pochádza z destilácií v súlade s článkom 35 nariadenia (EHS) č. 822/87 a článkami 27, 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1493/1999 a je v držbe francúzskej, španielskej, talianskej a portugalskej intervenčnej agentúry.

3.   Umiestnenie a čísla sudov tvoriacich dávky, objem alkoholu v každom sude, alkoholometrický titer a charakteristiky alkoholu sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

4.   Dávky sa prideľujú schváleným spoločnostiam podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000.

Článok 2

Všetky oznámenia týkajúce sa tejto dražby sa odosielajú na nasledujúce oddelenie Komisie:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-d2@cec.eu.int

Článok 3

Dražby sa konajú v súlade s ustanoveniami článkov 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 a 101 nariadenia (ES) č. 1623/2000 a článku 2 nariadenia (ES) č. 2799/98.

Článok 4

Cena alkoholu určeného na dražbu je stanovená na 23,5 EUR za hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj.

Článok 5

Alkohol musí byť vyskladnený najneskôr do 6 mesiacov od oznámenia rozhodnutia Komisie o udelení predaja.

Článok 6

Realizačná zábezpeka sa stanovuje na 30 EUR na hektoliter alkoholu s obsahom 100 % obj. Pred akýmkoľvek vyskladnením alkoholu a najneskôr v deň vydania príkazu na vyskladnenie zložia spoločnosti, ktoré uspeli vo výberovom konaní, v príslušnej intervenčnej agentúre realizačnú zábezpeku s cieľom zaručiť, že daný alkohol sa použije ako bioetanol v sektore palív v prípade, pokiaľ by stála záruka nebola zložená.

Článok 7

Schválené spoločnosti v súlade s článkom 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000 môžu získať vzorky alkoholu ponúkaného na predaj za poplatok 10 EUR za liter, keď sa obrátia na príslušnú intervenčnú agentúru do tridsiatich dní od oznámenia o dražbe. Po tomto dátume je odber vzoriek možný podľa ustanovení článku 98 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1623/2000. Schváleným spoločnostiam sa poskytuje množstvo obmedzené na päť litrov na jeden sud.

Článok 8

Intervenčné agentúry členských štátov, kde sa alkohol ponúkaný na predaj skladuje, zavedú náležité kontroly na preverenie druhu alkoholu pri konečnom použití. Na tento účel môžu:

a)

uplatniť článok 102 nariadenia (ES) č. 1623/2000 mutatis mutandis,

b)

uskutočniť kontrolu vzoriek prostredníctvom analýzy jadrovou magnetickou rezonanciou na preverenie druhu alkoholu pri konečnom použití.

Náklady znášajú spoločnosti, ktorým sa alkohol predáva.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1774/2004 (Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 61).

(3)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1677/1999 (Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 8).

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA

DRAŽBY VÍNNEHO DESTILÁTU POUŽÍVANÉHO AKO BIOETANOL V SPOLOČENSTVE

č. 42/2005 ES, 43/2005 ES, 44/2005 ES, 45/2005 ES, 46/2005 ES, 47/2005 ES A 48/2005 ES

I.   Miesto skladovania, objem a charakteristiky alkoholu ponúkaného na predaj

Členský štát a číslo dávky

Umiestnenie

Číslo suda

Objem

(alkoholu s obsahom 100 % obj. v hekto-litroch)

Odkaz na nariadenia (EHS) č. 822/87 a (ES) č. 1493/1999

(články)

Typ alkoholu

Schválené spoločnosti podľa článku 92 nariadenia (ES) č. 1623/2000

ŠPANIELSKO

Dávka č. 42/2005 ES

Tarancón

D-1

25 176

27+28

Surový

Ecocarburantes españoles SA

A-1

14 824

27

Surový

Spolu

 

40 000

 

 

PORTUGALSKO

Dávka č. 43/2005 ES

S. João da Pesqueira

Inox 1

2 017,11

30

Surový

Ecocarburantes españoles SA

Inox 12

10 304,12

30

Surový

Inox 13

10 330,69

30

Surový

Inox 14

10 186,54

27

Surový

Inox 15

7 161,54

27

Surový

Spolu

 

40 000

 

 

ŠPANIELSKO

Dávka č. 44/2005 ES

Tomelloso

2

9 125

27

Surový

Bioetanol Galicia SA

5

30 875

27

Surový

Spolu

 

40 000

 

 

PORTUGALSKO

Dávka č. 45/2005 ES

Aveiro

S 201

26 292,82

27

Surový

Bioetanol Galicia SA

S 208

13 707,18

27

Surový

Spolu

 

40 000

 

 

FRANCÚZSKO

Dávka č. 46/2005 ES

DEULEP

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

501

9 100

27

Surový

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

502

9 150

27

Surový

503

9 000

27

Surový

504

8 470

27

Surový

506

9 260

27

Surový

508

8 950

27

Surový

605

1 070

27

Surový

Spolu

 

55 000

 

 

TALIANSKO

Dávka č. 47/2005 ES

Aniello Esposito – Pomigliano d’Arco (NA)

23A-24A-25A-39A

7 883,94

30

Surový

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

Villapana – Faenza (RA)

9A

10 000,00

27

Surový

Caviro – Faenza (RA)

16A

7 116,06

27

Surový

Spolu

 

25 000

 

 

TALIANSKO

Dávka č. 48/2005 ES

Bertolino-Partinico (PA)

6A

8 200,29

30+35

Surový

Altia Corporation

30A

9 022,71

35

Neutrálny

Trapas-Petrosino (TP)

6A-14A

5 120,00

30

Surový

Gedis-Marsala (TP)

9B

6 350,00

30

Surový

S.V.M-Sciacca (AG)

1A-4A-21A-22A-31A

1 307,00

27

Surový

Spolu

 

30 000

 

 

II.   Španielska intervenčná agentúra má nasledujúcu adresu:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: (34) 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; fax: (34) 915 21 98 32).

III.   Francúzska intervenčná agentúra má nasledujúcu adresu:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel.: (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax: (33-5) 57 55 20 59).

IV.   Talianska intervenčná agentúra má nasledujúcu adresu:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma (tel.: (39) 06 49499 714; fax: (39) 06 49499 761).

V.   Portugalská intervenčná agentúra má nasledujúcu adresu:

IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (tel.: (351) 21 350 67 00; fax: (351) 21 356 12 25).


3.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/19


SMERNICA KOMISIE 2005/16/ES

z 2. marca 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), najmä na písm. c) a d) druhého odseku jej článku 14,

po porade s členskými štátmi,

kedže:

(1)

Smernica 2000/29/ES ustanovuje určité opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do členských štátov z iných členských štátov alebo tretích krajín. Taktiež ustanovuje, aby sa určité oblasti označovali ako chránené oblasti.

(2)

V dôsledku chyby pri prepisovaní v Akte o pristúpení z roku 2003 je zoznam grófstiev vo Švédsku, ktoré boli uznané za chránené oblasti ohľadom Leptinotarsa decemlineata Say, nesprávny a je potrebné ho opraviť.

(3)

Na základe informácií poskytnutých Dánskom by táto krajina nemala byť uznaná za chránenú oblasť ohľadom Beet necrotic yellow vein virus, pretože sa tento škodlivý organizmus vyskytuje už aj v Dánsku.

(4)

Na základe informácií poskytnutých Spojeným kráľovstvom sa Dendroctonus micans Kugelan vyskytuje už aj v niektorých častiach Spojeného kráľovstva. Z tohto dôvodu by sa chránená oblasť ohľadom Dendroctonus micans Kugelan mala obmedziť na Severné Írsko. Okrem toho by sa chránená oblasť ohľadom tohto organizmu mala obmedziť tiež na ostrov Man a Jersey.

(5)

Na základe informácií poskytnutých Estónskom sa Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v tomto členskom štáte nevyskytuje. Estónsko sa preto môže uznať za chránenú oblasť ohľadom tohto organizmu.

(6)

Na základe informácií poskytnutých Talianskom a doplňujúcich informácií Potravinového a veterinárneho úradu, ktoré zozbieral počas služobnej cesty v Taliansku v máji 2004, sa v tomto členskom štáte vyskytuje vírus Citrus tristeza. Taliansko by preto nemalo byť naďalej uznané za chránenú oblasť ohľadom víru Citrus tristeza.

(7)

Na základe švajčiarskych právnych predpisov o ochrane rastlín už nie je kantón Ticino uznaný za chránenú oblasť ohľadom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vo Švajčiarsku. Predpisy o dovoze do Spoločenstva by sa mali upraviť tak, aby sa zrušil osobitný režim pre dovoz rastlín s pôvodom v Ticine.

(8)

V dôsledku chyby pri prepisovaní boli pri vypracovaní smernice Komisie 2004/31/ES (2) omylom vymazané osobitné požiadavky, ktoré sa týkajú dovozu rastlín Vitis na Cypre a ich prepravy v rámci tejto krajiny, ako je ustanovené v bode 21.1 časti B prílohy IV k smernici 2000/29/ES. Príloha V by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Aby sa zlepšila fytosanitárna ochrana semien Medicago sativa L. a certifikovaného osiva Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L. zo Spoločenstva, musia byť v prípade, že sa prepravujú v rámci Spoločenstva na väčšie vzdialenosti, sprevádzané rastlinným pasom.

(10)

Príslušné prílohy k smernici 2000/29/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho fytosanitárneho výboru.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I, II, III, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s textom prílohy k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 14. mája 2005. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku týchto ustanovení a tejto smernice.

Uplatňujú tieto opatrenia od 15. mája 2005.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tieto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/102/ES (Ú. v. EÚ L 309, 6.10.2004, s. 9).

(2)  Ú. v. EÚ L 85, 23.3.2004, s. 18.


PRÍLOHA

Prílohy I, II, III, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I časť B sa mení a dopĺňa takto:

a)

druhý stĺpec v písm. a) bod 3 sa nahrádza takto:

„E (Ibiza a Menorca), IRL, CY, M, P (Azory a Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (okresy Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)“;

b)

v písm. b) bod 1 sa vypúšťa „DK“.

2.

Príloha II časť B sa mení a dopĺňa takto:

a)

tretí stĺpec v písm. a) bod 3 sa nahrádza takto:

„EL, IRL, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)“;

b)

v treťom stĺpci v písm. b) bod 2 sa pred „F (Korzika)“ vkladá „EE“;

c)

v treťom stĺpci v písm. d) bod 1 sa vypúšťa „I“.

3.

V prílohe III časť B body 1 a 2, do druhého stĺpca sa pred „F (Korzika)“ vkladá „EE“.

4.

Príloha IV časť B sa mení a dopĺňa takto:

a)

tretí stĺpec v bode 1 sa nahrádza takto:

„EL, IRL, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)“;

b)

tretí stĺpec v bode 7 sa nahrádza takto:

„EL, IRL, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)“;

c)

tretí stĺpec v bode 14.1 sa nahrádza takto:

„EL, IRL, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)“;

d)

z tretieho stĺpca v bode 20.1 sa vypúšťa „DK“;

e)

z tretieho stĺpca v bode 20.2 sa vypúšťa „DK“;

f)

bod 21 sa mení a dopĺňa takto:

i)

z druhého stĺpca v písm. c) sa vypúšťa „Ticino“;

ii)

v treťom stĺpci sa pred „F (Korzika)“ vkladá „EE“;

g)

vkladá sa nasledujúci bod 21.1:

„21.1.

Rastliny Vitis L., okrem plodov a osiva

Bez toho, aby bol dotknutý zákaz v prílohe III časť A bod 15 o dovoze rastlín Vitis L. okrem plodov z tretích krajín (okrem Švajčiarska) do Spoločenstva, oficiálne vyhlásenie, že rastliny

a)

s pôvodom v oblasti, ktorá je známa ako oblasť bez výskytu Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

alebo

b)

boli vyprodukované na území, ktoré sa na základe úradných kontrol realizovaných počas posledných dvoch skončených vegetačných období považuje za územie bez výskytu Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

alebo

c)

po fumigácii a iných vhodných ošetreniach proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

CY“

h)

bod 21.3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

z druhého stĺpca v písm. b) sa vypúšťa „Ticino“;

ii)

v treťom stĺpci sa pred „F (Korzika)“ vkladá „EE“;

i)

z tretieho stĺpca v bode 22 sa vypúšťa „DK“;

j)

z tretieho stĺpca v bode 23 sa vypúšťa „DK“;

k)

z tretieho stĺpca v bode 25 sa vypúšťa „DK“;

l)

z tretieho stĺpca v bode 26 sa vypúšťa „DK“;

m)

z tretieho stĺpca v bode 27.1 sa vypúšťa „DK“;

n)

z tretieho stĺpca v bode 27.2 sa vypúšťa „DK“;

o)

z tretieho stĺpca v bode 30 sa vypúšťa „DK“;

p)

bod 31 sa mení a dopĺňa takto:

„31.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy s pôvodom v E, F (okrem Korziky), CY a I

Bez toho, aby bola dotknutá požiadavka v prílohe IV časť A oddiel II bod 30.1, že na obale musí byť uvedené označenie o pôvode:

a)

plody musia byť bez listov a stopiek; alebo

b)

v prípade plodov s listami a stopkami sa musí priložiť oficiálne vyhlásenie, že plody sú zabalené v uzatvorených, úradne zaplombovaných kontajneroch, že tieto kontajneri zostanú počas prepravy cez chránenú oblasť uznanú pre tieto plody zaplombované a že sa označia v pase identifikačným znakom.

EL F (Korzika), M, P“

5.

Príloha V časť A sa mení a dopĺňa takto:

Text v bode 2.4 sa nahrádza takto:

„—

osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L. určené na pestovanie a rastliny Allium porrum L. určené na pestovanie,

osivo Medicago sativa L.,

certifikované osivo Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L.“


3.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/23


SMERNICA KOMISIE 2005/17/ES

z 2. marca 2005,

ktorou sa menia a dopĺňajú určité ustanovenia smernice 92/105/EHS o rastlinných pasoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na druhý pododsek jej článku 2 ods. 1 písm. f) a druhý pododsek jej článku 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa smernice Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť na presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (2), sa ustanovili určité podrobné postupy vystavovania rastlinných pasov.

(2)

Mali by sa zaviesť nové ustanovenia, podľa ktorých by sa za rastlinné pasy považovali návesky vystavované v súlade s ustanoveniami Spoločenstva platnými na uvádzanie určitého úradne certifikovaného osiva, spĺňajúceho príslušné požiadavky smernice 2000/29/ES, na trh.

(3)

Veľa členských štátov už pre nadchádzajúcu sezónu 2004–2005 používa návesky bez uvedenia textu „rastlinný pas ES“. Je primerané ustanoviť pravidlá používania návesiek počas prechodného obdobia.

(4)

Smernica 92/105/EHS ustanovuje, že rastlinné pasy majú obsahovať určité informácie vrátane textu „rastlinný pas EHS“. Od prijatia Zmluvy o Európskej únii je Spoločenstvo známe ako „Európske spoločenstvo“ so zodpovedajúcou skratkou „ES“, takže uvedený text by sa mal zmeniť na „rastlinný pas ES“.

(5)

Smernica 92/105/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Systém používania uvedených návesiek by sa mal do 31. decembra 2006 preskúmať s cieľom zohľadniť získané skúsenosti.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho fytosanitárneho výboru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 92/105/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod c) sa nahrádza takto:

„c)

v prípade hľúz Solanum tuberosum L., určených na pestovanie, uvedených v bode 18.1 oddielu II časti A prílohy IV k smernici Rady 2000/29/ES (3), sa namiesto rastlinného pasu môžu používať úradné návesky podľa prílohy III k smernici Rady 2002/56/ES (4), pokiaľ poskytujú dôkaz o splnení požiadaviek uvedených v článku 6 ods. 4 smernice 2000/29/ES (od 31. decembra 2005 musí táto náveska obsahovať text ‚rastlinný pas ES‘); súlad s ustanoveniami, ktorými sa riadi dovoz hľúz Solanum tuberosum L., určených na pestovanie, do ochranného pásma uznaného v súvislosti so škodlivými organizmami pre tieto hľuzy a ich presun v rámci takéhoto pásma, sa uvedie buď na náveske, alebo na akomkoľvek inom doklade používanom pri obchodnom styku.“

b)

dopĺňajú sa tieto body d), e) a f):

„d)

v prípade osiva Helianthus annuus L., uvedeného v bode 26 oddielu II časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES, sa úradná náveska podľa prílohy IV k smernici Rady 2002/57/ES (5) môže používať namiesto rastlinného pasu za podmienky, že poskytuje dôkaz o splnení požiadaviek uvedených v článku 6 ods. 4 smernice 2000/29/ES (od 31. augusta 2005 musí táto náveska obsahovať text ‚rastlinný pas ES’).

e)

v prípade osiva Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a osiva Phaseolus L., uvedených v bodoch 27 a 29 oddielu II časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES, sa úradná náveska podľa prílohy IV A k smernici Rady 2002/55/ES (6) môže používať namiesto rastlinného pasu za podmienky, že poskytuje dôkaz o splnení požiadaviek uvedených v článku 6 ods. 4 smernice 2000/29/ES (od 31. augusta 2005 musí táto náveska obsahovať text ‚rastlinný pas ES’).

f)

v prípade osiva Medicago sativa L., uvedeného v bodoch 28.1 a 28.2 oddielu II časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES, sa úradná náveska podľa prílohy IV časti A k smernici Rady 66/401/EHS (7) môže používať namiesto rastlinného pasu za podmienky, že poskytuje dôkaz o splnení požiadaviek uvedených v článku 6 ods. 4 smernice 2000/29/ES (od 31. augusta 2005 musí táto náveska obsahovať text ‚rastlinný pas ES’).“

2.

Článok 4 sa vypúšťa.

3.

V prílohe sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

‚Rastlinný pas ES’ (počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 1. januára 2006, sa môže používať text ‚rastlinný pas EHS’).“

Článok 2

Systém používania návesiek podľa článku 1 ods. 1 sa preskúma do 31. decembra 2006.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 14. mája 2005. Uplatňujú tieto ustanovenia od 15. mája 2005.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/102/ES (Ú. v. EÚ L 309, 6.10.2004, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

(5)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

(6)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(7)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.


3.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/25


SMERNICA KOMISIE 2005/18/ES

z 2. marca 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/32/ES, pokiaľ ide o určité chránené zóny vystavené osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho Spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), najmä na jej prvý pododsek článku 2, ods. 1, písm. h),

so zreteľom na žiadosť Českej republiky, Dánska, Estónska, Grécka, Írska, Talianska, Švédska a Spojeného kráľovstva,

keďže:

(1)

Z informácií poskytnutých Českou republikou, Dánskom, Gréckom (pokiaľ ide o Krétu a Lesbos), Írsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (vrátane Normanských ostrovov, ale nie ostrova Man) vyplýva, že Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. sa na území týchto krajín nenachádza. Z tohto dôvodu by sa tieto krajiny mali uznať za chránené oblasti pre Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(2)

Z informácií poskytnutých Dánskom, založených na aktuálnych prieskumoch vyplýva, že Dánsko by sa už nemalo považovať za chránenú oblasť, pokiaľ ide o vírus rizománie repy, keďže je zrejmé, že sa tento škodlivý organizmus v Dánsku potvrdil.

(3)

Z informácií poskytnutých Estónskom založených na aktuálnych prieskumoch vyplýva, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa na území Estónska nenachádza. Preto by sa Estónsko malo prechodne vyhlásiť za chránenú oblasť pre tento organizmus.

(4)

Z informácií poskytnutých Spojeným kráľovstvom založených na aktuálnych prieskumoch výskytu Dendroctonus micans Kugelan vyplýva, že tento škodlivý organizmus sa nedávno potvrdil v niektorých častiach Spojeného kráľovstva, ale nie v Severnom Írsku alebo na ostrovoch Man a Jersey. Chránená oblasť by sa preto mala upraviť a vymedziť na Severné Írsko a ostrovy Man a Jersey.

(5)

Z informácií poskytnutých Talianskom založených na aktuálnych prieskumoch a z dodatočných informácií zozbieraných Potravinovým a veterinárnym úradom počas plnenia úloh v Taliansku v máji 2004 vyplýva, že v krajine sa tento škodlivý organizmus potvrdil. Taliansko by sa preto nemalo viac považovať za chránenú oblasť, pokiaľ ide o Citrus tristeza virus (CTV).

(6)

Z informácií poskytnutých Švédskom sa zdá, že niektoré názvy grófstiev vo Švédsku uznaných za chránené oblasti pre Leptinotarsa decemlineata Say sa musia typograficky zmeniť.

(7)

Smernica 2001/32/ES (2) by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho fytosanitárneho výboru,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2001/32/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Na konci článku 1 sa pridáva tento odsek:

„V prípade bodu b) 2 prílohy sa uvedená oblasť v Estónsku uznáva do 31. marca 2007.“

2.

Príloha je zmenená a doplnená v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 14. mája 2005 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 15. mája 2005.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 2. marca 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/102/ES, (Ú. v. EÚ L 309, 6.10.2004, s. 9).

(2)  Ú. v. ES L 127, 9.5.2001, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/32/ES (Ú. v. EÚ L 85, 23.3.2004, s. 24).


PRÍLOHA

Príloha k smernici 2001/32/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Pod položkou a):

i)

v bode 4 sa text v stĺpci na pravej strane nahrádza týmto textom:

„Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)“;

ii)

v bode 13 sa slová „Blekroge, Gotlands“ v stĺpci na pravej strane nahrádzajú slovami: „Blekinge, Gotland“.

2.

Pod položkou b) sa v bode 2 pred „Francúzsko (Korzika)“ vkladá „Estónsko“.

3.

Pod položkou c) sa pred bod 1 vkladá tento bod:

„01.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Česká republika, Dánsko, Grécko (Kréta a Lesbos), Írsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (okrem ostrova Man)“

4.

Pod položkou d):

i)

v bode 1 sa vypúšťa „Dánsko“;

ii)

v bode 3 sa vypúšťa „Taliansko“.