ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
1. marca 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 342/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 343/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 344/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 345/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa mení opravná čiastka náhrad pre obilniny

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 346/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 347/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určuje výrobná náhrada za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 348/2005 z 28. februára 2005, ktoré stanovuje výnimku z nariadenia (ES) č. 174/1999 týkajúcu sa doby platnosti vývozných licencií s vopred stanovenou náhradou v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 350/2005 z 28. februára 2005 o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 351/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 352/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. marca 2005

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. marca 2005

32

 

*

Smernica Komisie 2005/13/ES z 21. februára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES o emisiách plynných a tuhých znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov a ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych a lesných traktorov ( 1 )

35

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/165/ES:Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2005, ktorým sa menujú dvaja belgickí členovia a jeden belgický náhradník Výboru regiónov

55

 

 

Komisia

 

*

2005/166/ES:Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2005, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 247)

57

 

*

2005/167/ES:Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2005 týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva na vydanie zápisov z rokovaní svetovej konferencie OIE o ochrane zvierat, ktorá sa konala vo februári 2004, na nosiči CD-ROM

92

 

*

2005/168/ES:Rozhodnutie Asociačného výboru SPS dohody medzi EÚ a Čile s názvom Spoločný riadiaci výbor č. 1/2003 z 24. októbra 2003 týkajúce sa rokovacieho poriadku Asociačného výboru SPS dohody medzi EÚ a Čile s názvom Spoločný riadiaci výbor (ďalej len SRV)

93

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 342/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

113,3

204

63,7

212

157,6

624

152,4

999

121,8

0707 00 05

052

173,3

068

152,0

204

116,1

220

230,6

999

168,0

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

176,0

204

166,7

999

171,4

0805 10 20

052

51,9

204

48,7

212

51,5

220

42,3

421

41,3

624

63,8

999

49,9

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

113,1

404

96,0

512

104,8

524

56,8

528

87,2

720

56,4

999

85,7

0808 20 50

388

76,0

400

95,2

512

49,0

528

65,3

999

71,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 343/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutého nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení podkladov určených v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, v ktorom sú stanovené niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúce sa poskytovania vývozných náhrad, ako aj opatrení v prípade narušenia trhu s obilninami (2).

(3)

Vývozná náhrada pre slady sa musí vypočítať berúc do úvahy množstvo obilnín potrebné na výrobu daného produktu. Tieto množstvá boli stanovené nariadením (ES) č. 1501/95.

(4)

Situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k nevyhnutnosti odlíšiť vývozné náhrady pre určité produkty podľa ich krajiny určenia.

(5)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(6)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny, a najmä na kurzy alebo na ceny týchto produktov v spoločenstve a na svetovom trhu sa vývozné náhrady určujú v čiastkach uvedených v prílohe.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na vývoz sladu v zmysle článku 1 ods. 1 pīsm. c) nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa stanovujú vo výške podľa prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. februára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za vývoz sladu

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Pozn: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A, sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 344/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa pri vývoze obilnín na vývoz, ktorý sa má uskutočniť v dobe platnosti licencie, na žiadosť záujemcu musí použiť náhrada platná v deň podania žiadosti o licenciu. V tomto prípade sa môže na vývoznú náhradu uplatniť opravná čiastka.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ustanovujúce niektoré zmeny pri uplatňovaní nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa priznania vývozných náhrad, ako aj opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), umožnilo stanoviť opravnú čiastku pre slad v zmysle článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (EHS) č. 1766/92 (3). Táto opravná čiastka sa vypočíta na základe údajov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95.

(3)

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že opravnú čiastku treba stanoviť v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka uplatňovaná na vývozné náhrady stanovené vopred na vývoz sladu v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 je určená v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1104/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. februára 2005, ktorým sa stanovuje opravná čiastka na vývoznú náhradu za vývoz sladu

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

Bežná

3

1. termín

4

2. termín

5

3. termín

6

4. termín

7

5. termín

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Kód produktov

Krajina určenia

6. termín

9

7. termín

10

8. termín

11

9. termín

12

10. termín

1

11. termín

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 345/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa mení opravná čiastka náhrad pre obilniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na článok 13 ods. 8,

keďže:

(1)

Opravná čiastka náhrad pre obilniny bola určená nariadením Komisie (ES) č. 333/2005 (2).

(2)

V závislosti od cien CIF a nákupných termínovaných cien CIF platných dnešného dňa a vzhľadom na predpokladaný vývoj trhu je potrebné zmeniť v súčasnosti platnú opravnú čiastku náhrad pre obilniny.

(3)

Opravná čiastka musí byť stanovená podľa rovnakého postupu ako náhrada. Medzi dvoma stanoveniami sa môže zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravná čiastka platná pre náhrady určené vopred pre vývoz produktov uvedených v článku 1 ods. 1 body a), b) a c) nariadenia (EHS) č. 1784/2003, s výnimkou sladu, sa mení v súlade s prílohou.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 28. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 53, 26.2.2005, s. 18.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. februára 2005 určujúcemu opravné čiastky na náhrady pre obilniny

(EUR/t)

Kód produktov

Miesto určenia

Bežný

3

1. termín

4

2. termín

5

3. termín

6

4. termín

7

5. termín

8

6. termín

9

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 10,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 20,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 0,92

– 40,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,26

– 15,00

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,18

– 15,00

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,09

– 15,00

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,00

– 15,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 0,94

– 15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Všetky tretie krajiny okrem Albánska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej hory, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

C02

:

Alžírsko, Saudská Arábia, Bahrajn, Egypt, Spojené arabské emiráty, Irán, Irak, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Líbya, Maroko, Mauritánia, Omán, Katar, Sýria, Tunisko a Jemen.

C03

:

Všetky tretie krajiny okrem Bulharska, Nórska, Rumunska, Švajčiarska a Lichtenštajnska.


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 346/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 19,129 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadeníe zmenené, a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 347/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa určuje výrobná náhrada za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o vytvorení spoločnej organizácie trhov v sektore olejov a tukov (1), najmä na jeho článok 20a,

keďže:

(1)

Článok 20a nariadenia č. 136/66/EHS určuje udelenie výrobnej náhrady za olivový olej používaný pri výrobe niektorých druhov konzerv. Podľa odseku 6 tohto článku a bez ujmy na jeho odsek 3 určuje Komisia výšku tejto náhrady každé dva mesiace.

(2)

Podľa článku 20a ods. 2 uvedeného nariadenia sa náhrada určuje na základe existujúceho rozdielu medzi cenami na svetovom trhu a na trhu spoločenstva, s ohľadom na dovozný poplatok, ktorý sa uplatňuje na olivový olej patriaci do podzložky KN 1509 90 00, ako aj na činitele použité pri určovaní vývozných náhrad platných pre olivový olej v referenčnom období. Za referenčné obdobie sa považuje obdobie dvoch mesiacov predchádzajúcich začiatku platnosti výrobnej náhrady.

(3)

Uplatnenie uvedených kritérií vedie k stanoveniu náhrady, ako sa uvádza ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výška výrobnej náhrady za mesiace marec a apríl 2005 v zmysle článku 20a ods. 2 nariadenia č. 136/66/EHS sa rovná 44,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 348/2005

z 28. februára 2005,

ktoré stanovuje výnimku z nariadenia (ES) č. 174/1999 týkajúcu sa doby platnosti vývozných licencií s vopred stanovenou náhradou v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 31 odsek 14,

keďže:

(1)

Článok 6 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68, týkajúce sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov (2), stanovuje dobu platnosti vývozných licencií.

(2)

Zníženie intervenčných cien pre maslo a sušené odstredené mlieko od 1. júla 2005 by malo viesť k zníženiu cien na trhu s mliečnymi výrobkami v hospodárskom roku 2005/2006.

(3)

Ako preventívne opatrenie pred nepotrebnými výdavkami rozpočtu Spoločenstva a s cieľom zabrániť špekulatívnemu využívaniu režimu vývozných náhrad v mliekarenskom odvetví by mala byť platnosť vývozných licencií s vopred stanovenou náhradou obmedzená do 30. júna 2005.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 6 nariadenia (ES) č. 174/1999 sú vývozné licencie s vopred stanovenou náhradou pre výrobky uvedené v písmenách a) až d) tohto článku, pre ktoré boli žiadosti podané po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, platné do 30. júna 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2250/2004 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 25).


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 349/2005

z 28. februára 2005

stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Články 3, 4, 6 a 11 rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990, ktoré sa týka určitých výdavkov vo veterinárnej oblasti (2), stanovujú, že členské štáty, pri dodržaní určitých pravidiel, môžu čerpať finančné príspevky Spoločenstva na eradikáciu chorôb a v situáciách opísaných vo vyššie uvedených článkoch.

(2)

V článku 6 ods. 3 a v článku 11 ods. 5 rozhodnutia 90/424/EHS je stanovené, že sa v rozhodnutiach týkajúcich sa týchto finančných príspevkov musia definovať oprávnené náklady, a články 4 a 11 sa odvolávajú na ustanovenia článku 3, najmä rokovacieho poriadku.

(3)

V súlade s článkom 40a rozhodnutia 90/424/EHS výdavky podliehajúce financovaniu podľa podmienok uvedeného rozhodnutia riadi priamo Komisia v súlade s článkom 148 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3).

(4)

Rozhodnutie (ES) č. 1258/1999 však neurčuje pravidlá týkajúce sa riadenia uvedených finančných prostriedkov. Rozhodnutie 90/424/EHS okrem toho stanovuje podmienky oprávnenosti na finančné príspevky Spoločenstva. Tieto podmienky bude potrebné spresniť.

(5)

S cieľom dosiahnuť zjednodušenie a transparentnosť vo finančnom riadení týchto prostriedkov, rovnaké zaobchádzanie pre členské štáty a predchádzanie riziku nadhodnotenia zvierat alebo produktov s nárokom na náhradu by bolo vhodné poskytnúť spresnenia a stanoviť pravidlá platné pre požiadavky na náhradu, ktoré predložia členské štáty, najmä s ohľadom na obdobie platby majiteľovi zvierat a produktov a na sumy s nárokom na finančnú podporu Spoločenstva.

(6)

Na dosiahnutie náležitého finančného riadenia sú potrebné rýchle informácie o riadení a kontrole chorôb, najmä čo sa týka pravidelných odhadov výdavkov, ktoré budú musieť vynaložiť členské štáty.

(7)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1258/1999 sa veterinárne a fytosanitárne opatrenia vykonávané podľa pravidiel Spoločenstva financujú záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Články 8 a 9 uvedeného nariadenia sa uplatňujú s cieľom finančnej kontroly.

(8)

So zreteľom na špecifiká chovu nepárnokopytníkov a s tým súvisiacimi následkami pre riadenie a kontrolu chorôb nepárnokopytníkov je nevyhnutné vylúčiť nepárnokopytníky z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia 90/424/EHS.

(9)

Treba stanoviť sadzbu, ktorá sa bude uplatňovať pri konvertovaní požiadaviek členských štátov na náhradu v národných menách v zmysle článku 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktorým sa stanovuje poľnohospodárske menové dojednanie pre euro (4).

(10)

Treba stanoviť postupy na vykonávanie finančných auditov.

(11)

Komisia musí mať možnosť zmeniť lehoty a odstupňovania oprávnených výdavkov predvídaných v tomto nariadení, ak členské štáty predložia podložené odôvodnenia, najmä pokiaľ ide o prispôsobenie správnych predpisov.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na finančné príspevky Spoločenstva členským štátom v súvislosti s oprávnenými výdavkami, ktoré sú stanovené v článkoch 3, 4 a 5 tohto nariadenia, na opatrenia na eradikáciu chorôb a v situáciách, ktoré sa uvádzajú v článku 3 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS, s výnimkou chorôb nepárnokopytníkov, ako aj v článku 4 ods. 1 a 2, v článku 6 ods. 2 a v článku 11 ods. 1 uvedeného rozhodnutia.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté prijatie dodatočných kritérií oprávnenosti, ktoré možno stanoviť v rozhodnutiach tak, ako sa uvádza v článku 3 ods. 4, článku 6 ods. 2 a 3 a v článku 11 ods. 4 rozhodnutia 90/424/EHS (ďalej len „špecifické rozhodnutia“), uplatniteľnosť tohto nariadenia možno rozšíriť v rámci takýchto rozhodnutí na financovanie opatrení, ktoré nie sú pokryté odsekom 1 tohto článku, najmä na:

a)

náhrady za straty uvedené v článku 11 ods. 4 písm. a) a v) rozhodnutia 90/424/EHS v prípade vakcinácie;

b)

operačné náklady spojené so špecifickými opatreniami uvedenými v článku 3 ods. 2a a v článku 6 ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS.

3.   Toto nariadenie neovplyvňuje princíp, podľa ktorého oprávnenosť na finančné príspevky Spoločenstva na výdavky vynaložené a hradené členskými štátmi sa podriaďuje pravidlám Spoločenstva.

Článok 2

Definície

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje:

a)

„bezodkladná a primeraná náhrada strát“: platba, ktorá sa uskutoční do 90 dní od utratenia zvierat, a zodpovedá náhrade v trhovej cene zvierat pred tým, ako sa nakazili alebo boli utratené;

b)

„trhová cena“: cena, ktorú by majiteľ za bežných okolností dostal za zviera, ktoré sa tesne predtým nakazilo alebo bolo utratené, zohľadňujúc telesnú kondíciu, kvalitu a vek zvieraťa;

c)

„primerané výdavky“: ide o výdavky, ktoré vznikajú pri nákupe zariadení, služieb za cenu, ktorá nie je disproporčná voči platnej trhovej hodnote pred určením diagnózy;

d)

„nevyhnutné výdavky“: ide o výdavky, ktoré vznikajú pri nákupe zariadení alebo služieb, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2 alebo článku 11 ods. 4 písm. a) bode i) až iv) a písm. b) rozhodnutia 90/424/EHS, v prípadoch, keď sa preukázala ich podstata a priame spojenie s oprávnenými výdavkami v súlade s definíciou v článku 3 tohto nariadenia;

e)

„povinné utratenie“: povinné utratenie v prípadoch vyhlásených ohnísk nákazy a preventívnych utratení, ktoré sú presne predpísané a vykonané z dôvodu špecifického zdravotného rizika (ako výsledok kontaktu, priľahlých miest alebo podozrenia, supresívne očkovanie).

Definície v písm. a) až d) sa uplatňujú aj v prípadoch povinnej likvidácie vajec.

Článok 3

Oprávnené výdavky na finančnú podporu zo Spoločenstva

Členské štáty majú nárok na finančnú podporu zo Spoločenstva takto:

a)

bezodkladná a primeraná náhrada strát sa vypláca tým majiteľom, ktorí sú nútení utratiť svoje zvieratá alebo zlikvidovať vajcia v súlade s článkom 3 ods. 2 prvou a siedmou zarážkou a článkom 11 ods. 4 písm. a) bodom i) rozhodnutia 90/424/EHS;

b)

operačné náklady, ktoré sa vyplácajú v súvislosti s povinným utratením alebo likvidáciou zvierat a kontaminovaných produktov, čistením a dezinfekciou budov, čistením a dezinfekciou, v prípade potreby zničením kontaminovaného zariadenia, v súlade s ustanoveniami článku 3 ods. 2 prvej, druhej a tretej zarážky a článku 11 ods. 4 písm. a) bodu i) až iv) a písm. b) rozhodnutia 90/424/EHS;

c)

výdavky spojené s ďalšími opatreniami prijatými v rámci a podľa podmienok stanovených v špecifických rozhodnutiach týkajúcich sa finančných príspevkov Spoločenstva na takéto opatrenia, najmä výdavky týkajúce sa prípadných opatrení na vakcináciu.

Článok 4

Výpočet maximálnej oprávnenej hodnoty odškodnenia na zviera

1.   Jednotková hodnota na zviera alebo produkt, ktorá sa berie do úvahy pri výpočte finančnej podpory zo Spoločenstva, sa obmedzí na priemernú hodnotu vypočítanú na základe celkovej hodnoty náhrady za príslušné zvieratá alebo produkty, ktorá sa vydelí počtom zodpovedajúcich zvierat alebo produktov. Suma nesmie prekročiť:

a)

900 EUR na utratený hovädzí dobytok;

b)

125 EUR na utratenú ošípanú;

c)

100 EUR na utratenú ovcu alebo kozu;

d)

2,20 EUR na utratenú nosnicu a 1,20 EUR na utrateného brojlera;

e)

0,20 EUR na zlikvidované násadové vajce a 0,04 EUR na zlikvidované konzumné vajce.

Keď priemerná vypočítaná jednotková hodnota prekračuje maximálne sumy stanovené v prvom odseku a v prípade, že je odôvodnená na základe trhových hodnôt, ktoré oznámil členský štát, uplatňujúc článok 6 ods. 1, a pozorovaní v spojitosti s auditmi uvedenými v článku 10, Komisia vezme vypočítanú hodnotu ako základ na výpočet príspevku Spoločenstva.

2.   Maximálne hodnoty stanovené v odseku 1 aktualizuje a dopĺňa Komisia pre všetky kategórie príslušných zvierat a produktov alebo ich časť so zreteľom na vývoj trhových podmienok, a predovšetkým na mieru inflácie.

Článok 5

Výpočet finančnej podpory Spoločenstva na operačné náklady

1.   Finančná podpora Spoločenstva na vynaložené výdavky podľa článku 3 písm. b) a c) pokrýva len nevyhnutné a primerané výdavky, ktoré sa týkajú položiek uvedených v prílohe I.

2.   Výpočet hodnoty finančného príspevku Spoločenstva nesmie zahŕňať výdavky vynaložené členskými štátmi, najmä:

a)

daň z pridanej hodnoty a ostatné dane;

b)

platy štátnych alebo verejných zamestnancov;

c)

výdavky určené na používanie verejných zariadení, najmä dopravných prostriedkov, s výnimkou pomocného materiálu;

d)

náhradu za utratenia iné ako povinné;

e)

náhrady platené navyše k príspevkom od Spoločenstva, ako sú porážkové prémie, čo je proti pravidlám Spoločenstva;

f)

odškodnenie spojené s likvidáciou alebo renováciou budov v poľnohospodárskom podniku, náklady na infraštruktúru a náklady spojené s finančnými stratami alebo nezamestnanosťou, ktoré sa spájajú s výskytom choroby alebo so zákazom zazverenia.

Článok 6

Informácie požadované pred poskytnutím finančnej podpory Spoločenstva

1.   V prípade, že sa jedna zo situácií uvedených v článku 1 ods. 1 identifikuje na území členského štátu, členský štát je povinný informovať Komisiu do 30 dní od oficiálneho potvrdenia prvého ohniska nákazy o kategóriách príslušných zvierat alebo produktov a o trhových cenách pre každú z týchto kategórií.

2.   Nie neskôr ako dva mesiace od oficiálneho potvrdenia prvého ohniska a potom každé dva mesiace zašle členský štát svoj elektronický súbor vo formáte, ktorý je znázornený v prílohe II a a ktorý obsahuje nasledujúce základné informácie o výdavkoch na náhrady: počet utratených zvierat podľa kategórie, v prípade potreby počet zlikvidovaných vajec a celkovú výšku náhrad, už dohodnutú pre každú kategóriu.

3.   Nie neskôr ako do troch mesiacov od oficiálneho potvrdenia prvého ohniska a potom každé dva mesiace zašle členský štát svoj elektronický súbor vo formáte, ktorý je znázornený v prílohe II b a ktorý obsahuje základné informácie o operačných nákladoch: sumy hradené za utratenie zvierat, prepravu a likvidáciu tiel utratených zvierat, vajec a mlieka, čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu prevádzky, zničenie krmiva, prípadne aj zničenie zariadenia.

Článok 7

Podmienky platieb a podporné dokumenty

1.   Finančná podpora zo Spoločenstva, uvedená v článku 3, sa vypláca na základe zohľadnenia nasledujúcich prvkov:

a)

oficiálnej požiadavky na úhradu, ktorá je doložená finančnou správou v súlade s odsekom 2 tohto článku;

b)

podporných dokumentov, vymenovaných v prílohe V, kde sú uvedené náklady na rôzne opatrenia, pri ktorých sa vyžaduje príspevok Spoločenstva;

c)

epidemiologickej správy o každej prevádzke, kde boli utratené alebo zlikvidované zvieratá;

d)

prípadne výsledkov auditov, ako sa uvádza v článku 10.

Podporné dokumenty, ktoré sa uvádzajú v písm. b), spolu so všetkými relevantnými informáciami, vrátane obchodných informácií, musia byť k dispozícii na požiadanie pre audity na mieste, ktoré vykoná Komisia.

2.   Časť „primeraná náhrada“ vo finančnej správe, ktorá sa uvádza v odseku 1 písm. a), sa predkladá vo forme elektronického súboru v súlade s prílohou III do 60 kalendárnych dní odo dňa oznámenia špecifického rozhodnutia, ktoré stanovuje finančnú podporu.

Časť „operačné náklady“ vo finančnej správe, ktorá sa uvádza v odseku 1 písm. a), sa predkladá vo forme elektronického súboru v súlade s prílohou IV do šiestich mesiacov odo dňa zistenia posledného ohniska.

Komisia môže predĺžiť lehoty uvedené v prvom a druhom odseku, ak členské štáty predložia objektívne a podložené odôvodnenia.

3.   Členské štáty prijmú v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi ustanoveniami nevyhnutné opatrenia na:

a)

potvrdenie správnosti a pravidelnosti operácií, ktoré sú financované na účely eradikácie chorôb;

b)

predchádzanie a sledovanie nezrovnalostí;

c)

opätovné získanie súm, ktoré sa stratili v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbalosti;

d)

poskytnutie bezodkladnej a primeranej náhrady strát majiteľom, na ktorú sa odvoláva článok 3 písm. a);

e)

prípravu opatrení na použitie a verejný nákup služieb a oprávnených zariadení, ktoré sú nevyhnutné pri krízovom manažmente, najmä utratení zvierat, doprave, likvidácii tiel utratených zvierat, vajec a produktov, čistení a dezinfekcii spôsobom, ktorý zaručuje náležité finančné riadenie ich vlastných nákladov.

Členské štáty informujú Komisiu na základe jej žiadosti o opatreniach prijatých na tento účel.

4.   Oficiálne žiadosti o náhradu v každom prípade obsahujú údaje o stave národných administratívnych a súdnych postupov, ktoré sa týkajú financovaných operácií, najmä neuzatvorených prípadov, výšku príslušných finančných príspevkov a dôvody na tieto postupy.

Článok 8

Prepočítavací kurz

Prepočítavací kurz, ktorý sa uplatňuje pri uhrádzaní požadovaných náhrad v národnej mene, je v zmysle článku 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 2799/98 kurz v mesiaci „n“, ktorý platí v desiaty deň mesiaca „n + 1“ alebo najbližší predchádzajúci deň, pre ktorý je stanovený kurz.

Článok 9

Zníženie oprávnených nákladov

1.   Ak príslušné úrady nedodržia lehoty stanovené v článku 6, oprávnené náklady možno znížiť až o 5 %, zohľadňujúc kvalitu získaných informácií a rozsah vyhlásenej epizoócie.

2.   Nedodržanie lehôt stanovených v článku 7 ods. 2 vyústi do 25 % zníženia finančnej podpory Spoločenstva pre oneskorenie v kalendárnom mesiaci.

3.   V prípadoch, keď príslušné úrady vyplácajú náhrady mimo období stanových v článku 2 písm. a), uplatňujú sa nasledujúce pravidlá:

a)

25 % zníženie pre oprávnené náklady pre platby uskutočnené v období medzi 91 a 105 dňami od utratenia zvierat a/alebo od likvidácie vajec;

b)

50 % zníženie pre oprávnené náklady pre platby uskutočnené v období medzi 106 a 120 dňami od utratenia zvierat a/alebo od likvidácie vajec;

c)

75 % zníženie pre oprávnené náklady pre platby uskutočnené v období medzi 121 a 135 dňami od utratenia zvierat a/alebo od likvidácie vajec;

d)

100 % zníženie pre oprávnené náklady pre platby uskutočnené v období medzi 135 a viac dňami od utratenia zvierat a/alebo od likvidácie vajec.

Komisia však môže uplatniť iné odstupňovanie a/alebo nižšie alebo nulové zníženia, ak členské štáty predložia objektívne a podložené odôvodnenia.

4.   V prípade námietok proti náhrade zo strany príjemcov sa lehoty uvedené v odseku 3 prerušujú pre príslušnú dokumentáciu.

Článok 10

Audity

Komisia môže v spolupráci s príslušnými úradmi vykonávať audity, ktoré sa týkajú implementácie opatrení uvedených v článku 3 a článku 7 ods. 3 alebo oprávnenosti súvisiacich výdavkov, ako aj auditov na mieste, vykonávaných v členských štátoch.

Predmetom auditu môže byť najmä kontrola dokumentácie a overenie konzistentnosti finančných súborov, ktoré sa týkajú cien, počtu, veku a hmotnosti zvierat, dátumu znášky vajec, najnovších faktúr, registrov podnikov a príkazov na odber a dopravu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA I

Oprávnené náklady uvedené v článku 5 ods. 1

1.

Náklady spojené s povinným utratením zvierat:

a)

platy a odmeny pre zamestnancov prijatých špeciálne na vykonávanie utratenia;

b)

pomocný materiál a zariadenia používané špecificky na účely utratenia;

c)

nákupy služieb alebo prenajatie dopravných prostriedkov na dopravenie zvierat na miesto utratenia.

2.

Výdavky spojené s likvidáciou tiel utratených zvierat a/alebo vajec:

a)

spracovanie utratených zvierat: nákup služieb alebo nájom dopravných prostriedkov na prepravu tiel utratených zvierat a/alebo vajec na prepravu do kafilérie, spracovanie tiel utratených zvierat v kafilérii, pomocný materiál a špecifické zariadenia používané na zničenie vajec a zničenie múčky;

b)

zakopanie: zamestnanci prijatí na určitý účel, nákup služieb alebo nájom dopravných prostriedkov a zariadenia na zakopanie jatočných tiel a/alebo vajec a produktov používaných na dezinfekciu prevádzky;

c)

spálenie, prípadne na mieste: zamestnanci prijatí na určitý účel, palivo alebo iné použité materiály, nákup služieb alebo nájom dopravných prostriedkov na prepravu jatočných tiel a/alebo vajec a výrobkov používaných na dezinfekciu prevádzky.

3.

Výdavky spojené s čistením (1), dezinfekciou (1) a dezinsekciou prevádzok:

a)

produkty použité na čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu;

b)

platy a odmeny zamestnancov prijatých na špecifické účely.

4.

Výdavky spojené s likvidáciou kontaminovaného krmiva pre zvieratá a/alebo mlieka (1):

a)

náhrada nákupnej ceny za krmivo pre zvieratá a/alebo mlieko;

b)

nákup služieb alebo nájom prostriedkov na dopravu a likvidáciu krmiva pre zvieratá a/alebo mlieka.

5.

Výdavky spojené so zničením kontaminovaného zariadenia za trhovú cenu (1).

6.

V súvislosti s vakcináciou môžu oprávnené náklady predstavovať platy a poplatky pre zamestnancov prijatých na špecifické účely, pomocné materiály a špecifické zariadenia použité na vakcináciu, prípadne nákup nevyhnutných očkovacích látok na eradikáciu chorôb členskými štátmi v prípadoch, keď Spoločenstvo nie je v stave ich zásobovať.


(1)  Neuplatňuje sa v prípadoch katarálnej horúčky oviec.


PRÍLOHA II a

Informácie požadované pred poskytnutím finančnej podpory Spoločenstva

(názov choroby) (rok) (členský štát): náhrada

Druh zvieraťa alebo produktu

Počet

Náhrada (v národnej mene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II b

Informácie požadované pred poskytnutím finančnej podpory Spoločenstva

(názov choroby) (rok) (členský štát): operačné náklady

Typ činnosti

Hodnota (v národnej mene)

Utratenie

 

Preprava:

tiel utratených zvierat

vajec

mlieka

Likvidácia:

tiel utratených zvierat

vajec

mlieka

Likvidácia krmiva

 

Likvidácia zariadenia

 

Čistenie

 

Dezinfekcia/dezinsekcia

 

SPOLU

 


PRÍLOHA III

Žiadosť o príspevok na náhradu nákladov vynaložených na povinné utratenie zvierat a povinnú likvidáciu vajec

Č. ohniska nákazy

Kontakt s ohniskom nákazy

Iné

Identifikačné číslo prevádzky

Chovateľ

Miesto prevádzky

Majiteľ zvierat

Dátum utratenia

Utratenie

Spôsob likvidácie

Hmotnosť v deň likvidácie

Počet zvierat podľa kategórie

Zaplatená suma podľa kategórie

Ostatné náklady priamo zaplatené chovateľovi

(bez DPH)

Celková náhrada

(bez DPH)

Dátum platby

 

 

 

 

Priezvisko

Meno

 

Priezvisko

Meno

 

Poľnohosp. podnik

Bitúnok

Prevádzka

Spaľovanie na mieste

Iné (spresniť)

 

prasnice

bravy

prasiatka

ošípané

prasnice

bravy

prasiatka

ošípané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Č. ohniska nákazy

Kontakt s ohniskom nákazy

Iné

Identifikačné číslo prevádzky

Chovateľ

Miesto prevádzky

Majiteľ zvierat

Dátum utratenia

Utratenie

Spôsob likvidácie

Hmotnosť v deň likvidácie

Počet zvierat podľa kategórie

Zaplatená suma podľa kategórie

Ostatné náklady priamo zaplatené chovateľovi

(bez DPH)

Celková náhrada

(bez DPH)

Dátum platby

 

 

 

 

Priezvisko

Meno

 

Priezvisko

Meno

 

Poľnohosp. podnik

Bitúnok

Prevádzka

Spaľovanie na mieste

Iné (spresniť)

 

kravy (1)

jalovice

teľatá

býky

kravy

jalovice

teľatá

býky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Č. ohniska nákazy

Kontakt s ohniskom nákazy

Iné

Identifikačné číslo prevádzky

Chovateľ

Miesto prevádzky

Majiteľ zvierat

Dátum utratenia

Utratenie

Spôsob likvidácie

Hmotnosť v deň likvidácie

Počet zvierat podľa kategórie

Zaplatená suma podľa kategórie

Ostatné náklady priamo zaplatené chovateľovi

(bez DPH)

Celková náhrada

(bez DPH)

Dátum platby

 

 

 

 

Priezvisko

Meno

 

Priezvisko

Meno

 

Poľnohosp. podnik

Bitúnok

Prevádzka

Spaľovanie na mieste

Iné

(spresniť

 

ovce

kozy

iné

ovce

kozy

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovce (samice)

barany

jahňatá

kozy

capy

kozľatá

 

Ovce (samice)

barany

jahňatá

kozy

capy

kozľatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Č. ohniska nákazy

Kontakt s ohniskom nákazy

Iné

Identifikačné číslo prevádzky

Chovateľ

Miesto prevádzky

Majiteľ zvierat

Dátum utratenia

Utratenie

Spôsob likvidácie

Hmotnosť v deň likvidácie

Počet zvierat podľa kategórie

Zaplatená suma podľa kategórie

Ostatné náklady priamo zaplatené chovateľovi

(bez DPH)

Celková náhrada

(bez DPH)

Dátum platby

 

 

 

 

Priezvisko

Meno

 

Priezvisko

Meno

 

Poľnohosp. podnik

Bitúnok

Prevádzka

Spaľovanie na mieste

Iné

(spresniť)

 

sliepky

hydina

iné

sliepky

hydina

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosnice

de brojlery

Plemenné sliepky

kačice

husi

morky

 

nosnice

de brojlery

plemenné sliepky

kačice

husi

morky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Č. ohniska nákazy

Kontakt s ohniskom nákazy

Iné

Identifikačné číslo prevádzky

Chovateľ

Miesto prevádzky

Majiteľ vajec

Dátum likvidácie

Likvidácia

Spôsob likvidácie

Hmotnosť v deň likvidácie

Počet vajec podľa kategórie

Zaplatená suma podľa kategórie

Ostatné náklady priamo zaplatené chovateľovi

(bez DPH)

Celková náhrada

(bez DPH)

Dátum platby

 

 

 

 

Priezvisko

Meno

 

Priezvisko

Meno

 

Poľnohosp. podnik

Iné

Prevádzka

Spaľovanie na mieste

Iné

(spresniť)

 

sliepky

hydina

iné

sliepky

hydina

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosnice

brojlery

Plemenné sliepky

kačice

husi

morky

 

nosnice

brojlery

Plemenné sliepky

kačice

husi

morky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Špecifikujte kategórie kráv: dojnice a/alebo kravy mäsového typu


PRÍLOHA IV

Požiadavka na príspevky na náhradu ďalších nákladov

Vzniknuté „ďalšie náklady“, vyjadrené v národnej mene, bez DPH (s vylúčením náhrady za hodnotu zvierat a/alebo vajec)

Č. prevádzky

Typ činností

Utratenie

Likvidácia tiel utratených zvierat (doprava a spracovanie)

Likvidácia vajec (doprava a spracovanie)

Čistenie a dezinfekcia/dezinsekcia (platy a produkty)

Krmivo a mlieko (náhrada a likvidácia)

Zariadenie (náhrada a likvidácia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA V

Podporné dokumenty, ktoré treba poskytnúť na požiadanie príslušných úradov

Nasledujúce dokumenty sa považujú za podporné podľa znenia článku 7 ods. 1 písm. b) v rámci kontrolovanej dokumentácie:

I.   DOKUMENTY SPOJENÉ S NÁHRADOU PRE CHOVATEĽOV

1.

doklad o zaplatení príjemcovi (záznam o platbe);

2.

hodnotiace správy o zvieratách a produktoch, za ktoré sa vyžaduje náhrada;

3.

úradné príkazy na utratenie zvierat;

4.

dokumenty dokladajúce prevoz zvierat (odchýlka, dopravné kategórie, potvrdenie o ukončení);

5.

podrobné údaje o zložení stáda (hovädzieho) v deň utratenia na základe systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka (počítačové zoznamy);

6.

odoberanie vzoriek a laboratórne výsledky;

7.

epidemiologické prieskumy;

8.

správy z veterinárnych kontrol počas týždňov, ktoré predchádzali utratenie;

9.

formulár pre hmotnosť zvierat na bitúnku;

10.

formulár pre hmotnosť tiel utratených zvierat, ktoré sa majú likvidovať;

11.

úradné certifikáty likvidácie zvierat a produktov, za ktoré sa zaplatila náhrada, spolu s príslušnými faktúrami od likvidátora;

12.

originálne registre prevádzok;

13.

prípadné zoznamy všetkých výkupov na trhu alebo výkupov z dôvodu problémov v súvislosti s pohodou zvierat počas epizoóeie;

14.

kópie žiadostí príjemcu na porážkové prémie za prebiehajúci hospodársky rok v deň utratenia;

15.

povolenie na presun, vydávané pre zvieratá z prevádzky v období šiestich mesiacov pred utratením;

16.

záznamy o produkcii mlieka;

17.

pôvod zvierat (v náležitom prípade);

18.

kópie faktúr na získanie a náhradu utratených zvierat a kópie faktúr o nákupe alebo predaji z troch mesiacov predchádzajúcich utrateniu.

II.   DOKUMENTY V SÚVISLOSTI S NÁKLADMI UVEDENÝMI V PRÍLOHE I

Podporné dokumenty súvisiace s operáciami a nákupom výrobkov a služieb uvedených v prílohe I.


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 350/2005

z 28. februára 2005

o otvorení výberového konania na udeľovanie vývozných povolení systému A3 na ovocie a zeleninu (rajčiny, pomaranče, citróny a jablká)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s ovocím a zeleninou (1), najmä na jeho článok 35 ods. 3 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1961/2001 (2) stanovuje spôsoby uplatnenia vývozných náhrad na ovocie a zeleninu.

(2)

Podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2200/96 v miere potrebnej pre ekonomicky významný vývoz je možné na produkty, ktoré vyváža Spoločenstvo, uplatniť vývoznú náhradu s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(3)

V súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa má dbať na to, aby sa nenarušili predtým zavedené obchodné toky prostredníctvom režimu náhrad. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu sezónnosti vývozu ovocia a zeleniny, je treba na každý produkt stanoviť plánované množstvo na základe nomenklatúry poľnohospodárskych produktov pre vývozné náhrady, ktorú určilo nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 (3). Toto množstvo sa musí rozvrhnúť s ohľadom na podliehanie týchto produktov skaze.

(4)

Podľa článku 35 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa náhrady musia určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien ovocia a zeleniny na trhu Spoločenstva a ich dostupnosti, ale aj cien na medzinárodnom trhu. Do úvahy sa tiež musia vziať obchodné a dopravné náklady, ako aj ekonomické hľadisko plánovaných vývozov.

(5)

V súlade s článkom 35 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2200/96 sa ceny na trhu Spoločenstva určujú s ohľadom na najpriaznivejšie ceny z hľadiska vývozu.

(6)

Situácia na medzinárodnom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov si môžu vyžiadať diferenciáciu náhrad pre určitý produkt podľa miesta určenia tohto produktu.

(7)

Rajčiny, pomaranče, citróny a jablká kategórií Extra, I a II všeobecných noriem akosti sa môžu v súčasnosti vyvážať v ekonomicky významnom množstve.

(8)

S cieľom umožniť čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a s ohľadom na štruktúru vývozu Spoločenstva je treba postupovať prostredníctvom výberového konania a stanoviť smernú čiastku náhrad a plánované množstvá pre dané obdobie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Otvára sa výberové konanie na udeľovanie vývozných povolení systému A3. Príslušné produkty, obdobie podávania ponúk, smerné miery náhrad a plánované množstvá sa určujú v prílohe.

2.   Povolenia vydané z titulu potravinovej pomoci na základe článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa do oprávneného množstva uvedeného v prílohe tohto nariadenia nezapočítavajú.

3.   Bez ujmy na uplatňovaní ustanovení článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001, doba platnosti povolení typu A3 je dva mesiace.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 537/2004 (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 9).

(3)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2180/2003 (Ú. v. EÚ L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

UDEĽOVANIE VÝVOZNÝCH POVOLENÍ SYSTÉMU A3 NA OVOCIE A ZELENINU (RAJČINY, POMARANČE, CITRÓNY A JABLKÁ)

Obdobie podávania ponúk: od 9. do 10. marca 2005

Kód produktov (1)

Krajina určenia (2)

Smerná miera náhrad

(EUR/t netto)

Plánované množstvo

(v t)

0702 00 00 9100

F08

30

7 647

0805 10 20 9100

A00

35

33 333

0805 50 10 9100

A00

55

16 667

0808 10 80 9100

F09

37

47 705


(1)  Kódy produktov sa určujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Kódy krajín určenia série „A“ sa určujú v prílohe II nariadenia (EHS) č. 3846/87. Číselné kódy krajín určenia sa určujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Ostatné krajiny určenia sú definované nasledovne:

F03

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou Švajčiarska.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thajsko, Taiwan, Papua-Nová Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonsko, Uruguaj, Paraguaj, Argentína, Mexiko, Kostarika.

F08

:

Všetky krajiny určenia s výnimkou Bulharska.

F09

:

Nasledujúce krajiny určenia:

Nórsko, Island, Grónsko, Faerské ostrovy, Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Ukrajina, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty (Abú Dabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Umm al Kuvajn, Ra's al Chajmá a Fudžajra), Kuvajt, Jemen, Sýria, Irán, Jordánsko, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ekvádor a Kolumbia,

africké krajiny a územia s výnimkou Juhoafrickej republiky,

krajiny určenia uvedené v článku 36 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 351/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pre uplatňovanie dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 4088/87 z 21. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky uplatňovania preferenčného dovozného cla na niektoré kvetinárske produkty pochádzajúce z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a z pásma Gazy (1), najmä na článok 5 ods. 2 bod a),

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre jednokveté klince štandard), mnohokveté klince (spray), veľkokveté ruže a malokveté ruže v zmysle článku 1 nariadenia (EHS) č. 700/88, pre obdobie dvoch týždňov, sú určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je uplatniteľné od 2. do 15. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 382, 31.12.1987, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1300/97 (Ú. v. ES L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 72, 18.3.1988, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2062/97 (Ú. v. ES L 289, 22.10.1997, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. februára 2005, ktorým sa určujú výrobné ceny spoločenstva a dovozné ceny spoločenstva pre klince a ruže pri uplatňovaní dovozného režimu niektorých kvetinárskych produktov pochádzajúcich z Cypru, Izraela, Jordánska a Maroka, ako aj z Predjordánska a pásma Gazy

(EUR/100 kusov)

Obdobie: od 2. do 15. marca 2005

Výrobné ceny spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

 

17,20

13,44

37,24

16,29


Dovozné ceny spoločenstva

Jednokveté klince

(štandard)

Viackveté klince

(spray)

Veľkokveté ruže

Malokveté ruže

Izrael

Maroko

Cyprus

Jordánsko

Predjordánsko a pásmo Gazy


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 352/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa stanovujú výrobné náhrady na biely cukor využívaný v chemickom priemysle v dobe od 1. do 31. marca 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 piata zarážka.

keďže:

(1)

Článok 7 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje možnosť udelenia vývozných náhrad za výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 body a) a f) uvedeného nariadenia, za sirupy uvedené v bode d) uvedeného odseku, ako aj za chemicky čistú fruktózu (levulózu), s kódom KN 1702 50 00 ako medziprodukt, a na ktorý sa vzťahuje niektorá z podmienok uvedených v článku 23 odsek 2 zmluvy, a na ktoré sa využívajú pri výrobe niektorých výrobkov chemického priemyslu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 o udeľovaní výrobných náhrad za niektoré produkty patriace do sektora cukru, používané v chemickom priemysle (2), ukladá, že tieto náhrady sú určené v závislosti od náhrady stanovenej pre biely cukor.

(3)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1265/2001 stanovuje, že výrobná náhrada za biely cukor sa stanovuje mesačne na obdobie začínajúce prvým dňom v mesiaci.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobná náhrada na biely cukor podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1265/2001 sa stanovuje na 34,203 EUR/100 kg netto na obdobie od 1. do 31. marca 2005.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 353/2005

z 28. februára 2005,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 1. marca 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 1. marca 2005

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

8,17

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

37,42

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

56,64

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

56,64

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

37,42


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 15.2.2005–25.2.2005

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

109,29 (3)

61,02

152,92

142,92

122,92

93,67

Prémia v zálive (EUR/t)

48,80

13,44

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 29,51 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).


1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/35


SMERNICA KOMISIE 2005/13/ES

z 21. februára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES o emisiách plynných a tuhých znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov a ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES o typovom schválení poľnohospodárskych a lesných traktorov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS (1), a najmä na jej články 6 a 7,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 74/150/EHS (2), a najmä na jej článok 19 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (3), zmenená a doplnená smernicou 2004/26/ES, stanovuje prísnejšie emisné požiadavky na motory inštalované v necestných pojazdných strojoch a zavádza tri nové stupne pre emisné limity.

(2)

Smernica 2000/25/ES, ktorá je jednou zo samostatných smerníc v rámci postupu typového schválenia podľa smernice Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (4), by sa mala zosúladiť so smernicou 97/68/ES, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2004/26/ES, obzvlášť pokiaľ ide o zavedenie schémy flexibility, ako je v nej uvedené.

(3)

Je potrebné upraviť prílohy I a II k smernici 2000/25/ES s prihliadnutím najmä na úvod v smernici 97/68/ES, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2004/26/ES o nových emisných limitoch, ktoré spájajú emisie uhľovodíkov a oxidov dusíka. Ďalšie zmeny by mali byť zavedené v týchto prílohách s cieľom zabezpečiť konzistenciu medzi ustanoveniami informačných dokumentov stanovených smernicami 2000/25/ES, 97/68/ES a 2003/37/ES. Navyše je potrebné upraviť prílohu III k smernici 2000/25/ES tak, aby obsahovala alternatívne typové schválenia s cieľom zabezpečiť uznávanie pre nové stupne III A, III B a IV.

(4)

Je tiež potrebné upraviť prílohu I k smernici 2003/37/ES s cieľom zabezpečiť konzistentnosť medzi ustanoveniami informačných dokumentov stanovených smernicami 2000/25/ES, 97/68/ES a 2003/37/ES. Pre lepšiu zrozumiteľnosť by mali byť odstránené najmä nezrovnalosti v terminológii.

(5)

Smernice 2000/25/ES a 2003/37/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 20 ods. 1 smernice 2003/37/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2000/25/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

‚náhradný motor‘ znamená nanovo zostrojený motor, ktorý nahrádza motor v stroji a ktorý bol dodaný výhradne na tento účel;“

2.

Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Náhradné motory vyhovujú limitným hodnotám, ktoré musí spĺňať motor, ktorý sa má nahradiť, v čase jeho pôvodného uvedenia na trh.

Text ‚NÁHRADNÝ MOTOR‘ sa uvedie na štítku pripevnenom na motore alebo sa vloží do návodu na používanie.“

3.

Vkladá sa nasledujúci článok 3a:

„Článok 3a

Systém flexibility

Na základe odchýlky od článku 3 ods. 1 a 2 členské štáty zabezpečia, aby na požiadanie výrobcu a s výhradou povolenia udeleného povoľujúcim úradom výrobca bol oprávnený počas obdobia medzi dvoma po sebe nasledujúcimi stupňami limitných hodnôt uviesť na trh obmedzený počet motorov, ktoré zodpovedajú iba stupňu limitnej hodnoty emisie, ktorá bezprostredne predchádzala stupeň uplatňovaný v súčasnosti, alebo traktory, ktorých motory spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe IV.“

4.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 2 sa dopĺňajú písmená c), d) a e) takto:

„c)

v stupni III A

po 31. decembri 2005 pre motory kategórie H, I a K (rozsah výkonu podľa definície v článku 9 ods. 3a smernice 97/68/ES),

po 31. decembri 2006 pre motory kategórie J (rozsah výkonu podľa definície v článku 9 ods. 3a smernice 97/68/ES);

d)

v stupni III B

po 31. decembri 2009 pre motory kategórie L (rozsah výkonu podľa definície v článku 9 ods. 3c smernice 97/68/ES),

po 31. decembri 2010 pre motory kategórie M a N (rozsah výkonu podľa definície v článku 9 ods. 3c smernice 97/68/ES),

po 31. decembri 2011 pre motory kategórie P (rozsah výkonu podľa definície v článku 9 ods. 3c smernice 97/68/ES);

e)

v stupni IV

po 31. decembri 2012 pre motory kategórie Q (rozsah výkonu podľa definície v článku 9 ods. 3d smernice 97/68/ES),

po 30. septembri 2013 pre motory kategórie R (rozsah výkonu podľa definície v článku 9 ods. 3d smernice 97/68/ES).“

b)

Do odseku 3 sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

po 31. decembri 2005 pre motory kategórie H,

po 31. decembri 2006 pre motory kategórie I,

po 31. decembri 2006 pre motory kategórie K,

po 31. decembri 2007 pre motory kategórie J,

po 31. decembri 2010 pre motory kategórie L,

po 31. decembri 2011 pre motory kategórie M,

po 31. decembri 2011 pre motory kategórie N,

po 31. decembri 2012 pre motory kategórie P,

po 31. decembri 2013 pre motory kategórie Q,

po 30. septembri 2014 pre motory kategórie R.“

c)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Pre motory kategórie A až G môžu členské štáty posunúť dátumy stanovené v odseku 3 o dva roky, pokiaľ ide o motory s dátumom výroby, ktorý predchádzal stanovený dátum. Môžu povoliť iné výnimky za podmienok stanovených v článku 10 smernice 97/68/EC.“

d)

Dopĺňajú sa nasledujúce odseky 6, 7 a 8:

„6.   Pre motory v kategóriách H až R sa dátumy stanovené v odseku 3 posunú o dva roky, pokiaľ ide o motory, ktorých dátum výroby predchádza uvedený dátum.

7.   Pre typy motorov alebo rady motorov, ktoré spĺňajú limitné hodnoty stanovené v tabuľke v bode 4.1.2.4, 4.1.2.5 a 4.1.2.6 prílohy I k smernici 97/68/ES pred dátumami stanovenými v odseku 3 tohto článku, povolia členské štáty špeciálne štítkovanie a označovanie, ktoré zobrazí, že príslušné zariadenie spĺňa požadované limitné hodnoty pred stanovenými dátumami.

8.   V súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 2 smernice 2003/37/ES zosúladí Komisia limitné hodnoty a dátumy stupňov III B a IV s limitnými hodnotami a dátumami, o ktorých sa rozhodlo na základe postupu revízie ustanoveného v článku 2 písm. b) smernice 2004/26/ES, vzhľadom na potreby poľnohospodárskych a lesných traktorov, a predovšetkým traktorov kategórií T2, T4.1 a C2.“

5.

Prílohy I, II a III sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tejto smernici.

6.

Dopĺňa sa príloha IV, ktorej znenie je stanovené v prílohe II k tejto smernici.

Článok 2

Príloha I k smernici 2003/37/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tejto smernici.

Článok 3

1.   Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2005 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. februára 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(3)  Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/26/ES (Ú. v. EÚ L 146, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA I

Prílohy I, II a III k smernici 2000/25/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Dodatok 1 sa nahrádza takto:

„Dodatok 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

b)

V dodatku 2 sa v časti II odsek 2.4 nahrádza takto:

„2.4.   Výsledky testu

Merané v súlade s požiadavkami smernice 97/68/ES

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

Uhľovodíky + NOx

(g/kWh)

Tuhé znečisťujúce látky

(g/kWh)“

 

 

 

 

 

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

Dodatok 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v časti 2 sa odseky 2.1.17 a 2.1.18 nahrádzajú takto:

„2.1.17.

Nasávací systém: maximálny povolený tlak nasávania pri menovitej rýchlosti motora pri 100 % zaťažení: … kPa

2.1.18.

Výfukový systém: maximálny dovolený protitlak výfukových plynov pri menovitých otáčkach motora a pri 100 % zaťažení: … kPa“;

ii)

dopĺňa sa:

„2.6.   Konfigurácia kanálikov

2.6.1.

Pozícia, veľkosť a počet“.

b)

V dodatku 2 sa v časti 2 odsek 2.2.4 nahrádza takto:

„2.2.4.   Výsledky testu

Merané v súlade s požiadavkami smernice 97/68/ES

CO

(g/kWh)

Uhľovodíky

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

Uhľovodíky + NOx

(g/kWh)

Tuhé znečisťujúce látky

(g/kWh)“

 

 

 

 

 

3.

Príloha III sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

UZNANIE INÝCH TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ

1.   Pre stupeň I sa pre motory kategórie A, B a C uznávajú ako ekvivalentné tieto certifikáty typových schválení podľa definície v smernici 97/68/ES:

1.1.   Certifikáty typových schválení podľa smernice 97/68/ES.

1.2.   Certifikáty typových schválení podľa smernice 88/77/EHS, vyhovujúce požiadavkám stupňa A alebo B vzhľadom na článok 2 a prílohu I, odsek 6.2.1 smernice 88/77/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 91/542/EHS, alebo predpis EHK OSN č. 49.02, séria zmien a doplnení korigenda I/2.

1.3.   Certifikáty typových schválení podľa nariadenia EHK č. 96.

2.   V stupni II sú za ekvivalentné uznané tieto typy certifikátov typových schválení:

2.1.   Certifikáty typových schválení podľa smernice 97/68/ES, stupňa II pre motory kategórií D, E, F a G.

2.2.   Typové schválenia podľa smernice 88/77/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou 99/96/ES, ktoré sú v súlade so stupňami A, B1, B2 alebo C, ktoré sú uvedené v článku 2 a v odseku 6.2.1 prílohy I.

2.3.   Predpis EHK OSN č. 49.03, séria zmien a doplnení.

2.4.   Schválenia pre stupeň B podľa nariadenia EHK OSN č. 96, podľa odseku 5.2.1, séria zmien a doplnení 01 nariadenia č. 96.

3.   Pre stupeň III A sú za ekvivalentné uznané tieto typy certifikátov typových schválení:

Certifikáty typových schválení podľa smernice 97/68/ES, stupeň III A pre motory kategórií H, I, J a K.

4.   Pre stupeň III B sú za ekvivalentné uznané tieto typy certifikátov typových schválení:

Certifikáty typových schválení podľa smernice 97/68/ES, stupeň III B pre motory kategórií L, M, N a P.

5.   Pre stupeň IV sú za ekvivalentné uznané tieto typy certifikátov typových schválení:

Certifikáty typových schválení podľa smernice 97/68/ES, stupeň IV pre motory kategórií Q a R.“


PRÍLOHA II

Do smernice 2000/25/ES sa dopĺňa táto príloha IV:

„PRÍLOHA IV

USTANOVENIA PRE TRAKTORY A MOTORY UVEDENÉ NA TRH PODĽA SYSTÉMU FLEXIBILITY, STANOVENÉHO V ČLÁNKU 3A

1.   ČINNOSTI VÝROBCOV MOTOROV A TRAKTOROV

1.1.   Výrobca traktorov, ktorý chce využívať systém flexibility, požiada o povolenie svojho schvaľovacieho orgánu uviesť na trh alebo získať počas obdobia medzi dvoma emisnými stupňami od svojich dodávateľov motorov množstvá motorov opísané v odsekoch 1.2 a 1.3, ktoré nevyhovujú súčasným limitným hodnotám emisií, sú však schválené pre najbližší predchádzajúci stupeň emisných limitov.

1.2.   Počet motorov uvedených na trh podľa systému flexibility nepresiahne v žiadnej kategórii 20 % ročného predaja výrobcu traktorov vzhľadom na traktory s motormi v danej kategórii motorov (vypočítaného ako priemer predaja za posledných 5 rokov na trhu EÚ). V prípade, že výrobca traktorov uvádzal na trh EÚ traktory počas obdobia aspoň 5 rokov, priemer sa vypočíta na základe obdobia, počas ktorého výrobca traktorov uvádzal traktory na trh EÚ.

1.3.   Alternatívnou možnosťou k odseku 1.2 je, že výrobca traktorov môže požiadať o povolenie pre svojich dodávateľov motorov, aby mohli uviesť na trh pevne stanovený počet motorov podľa systému flexibility. Počet motorov v kategórii motorov nepresiahne tieto hodnoty:

Kategória motorov

Počet motorov

19–37 kW

200

37–75 kW

150

75–130 kW

100

130–560 kW

50

1.4.   Výrobca traktorov uvedie vo svojej žiadosti schvaľovaciemu orgánu tieto informácie:

a)

vzorku štítkov, ktoré sa majú pripevniť na každý traktor, do ktorého sa nainštaluje motor uvedený na trh podľa systému flexibility. Na štítkoch sa uvedie tento text: ‚TRAKTOR č. … (poradie traktorov) Z … (celkový počet traktorov príslušnej výkonnostnej skupiny) S MOTOROM č. …, S TYPOVÝM SCHVÁLENÍM (smernica 2000/25/ES) č. …’;

b)

vzorku doplnkového štítku, ktorý sa má pripevniť na motor s textom uvedeným v odseku 2.2 tejto prílohy.

1.5.   Výrobca traktorov poskytne schvaľovaciemu orgánu všetky informácie súvisiace s implementáciou systému flexibility, ktoré môže schvaľovací orgán požadovať na prijatie rozhodnutia.

1.6.   Výrobca traktorov zasiela každých šesť mesiacov schvaľovacím orgánom v každom členskom štáte, v ktorom sa traktor alebo motor uvádza na trh, správu o implementácii systému flexibility, ktorý využíva. Správa zahŕňa kumulované údaje o počte motorov a traktorov uvedených na trh podľa systému flexibility, sériových číslach motorov a traktorov a členských štátoch, v ktorých bol traktor uvedený do prevádzky. Tento postup sa dodržiava tak dlho, pokiaľ sa uplatňuje systém flexibility.

2.   ČINNOSTI VÝROBCU MOTOROV

2.1.   Výrobca motorov môže dodávať motory výrobcovi traktorov podľa systému flexibility, ktorý bol schválený v súlade s odsekom 1 tejto prílohy.

2.2.   Výrobca motorov musí na tieto motory pripevniť štítok s týmto textom: ‚Motor uvedený na trh podľa systému flexibility’.

3.   ČINNOSTI SCHVAĽOVACIEHO ORGÁNU

Schvaľovací orgán vyhodnotí obsah žiadosti o využitie systému flexibility a priložených dokladov. Následne oznámi výrobcovi traktorov svoje rozhodnutie o povolení či nepovolení využívania systému flexibility.“


PRÍLOHA III

V prílohe I k smernici 2003/37/ES sa model A, oddiel 3 „Motory“ nahrádza takto:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/55


ROZHODNUTIE RADY

zo 17. februára 2005,

ktorým sa menujú dvaja belgickí členovia a jeden belgický náhradník Výboru regiónov

(2005/165/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh belgickej vlády,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2002/60/ES z 22. januára 2002 (1) sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov.

(2)

V dôsledku skončenia funkčných období Jacquesa SIMONETA a Josa CHABERTA sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov a v dôsledku skončenia funkčného obdobia Erica TOMASA sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov, čo bolo Rade oznámené 1. februára 2005,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Za členov Výboru regiónov sú vymenovaní

a)

za členov:

 

Charles PICQUÉ

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement

ako náhrada za Jacquesa SIMONETA

 

Jos CHABERT

Vice-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

na základe jeho nového mandátu;

b)

za náhradníka:

 

Benoît CEREXHE

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Economie, de l’Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente et de la Politique agricole

ako náhrada za Erica TOMASA

na zvyšný čas funkčných období, ktoré trvajú do 25. januára 2006.

V Bruseli 17. februára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 38.


Komisia

1.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/57


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. februára 2005,

ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 247)

(2005/166/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 280/2004/ES z 11. februára 2004, týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3, článok 4 ods. 2, článok 5 ods. 6 a článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Informácie predkladané ročne Komisii sú potrebné na zhodnotenie skutočného pokroku pri plnení záväzkov Spoločenstva a jeho členských štátov, ktoré sa týkajú obmedzenia alebo zníženia emisií všetkých skleníkových plynov podľa Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Kjótskeho protokolu a umožňujú prípravu výročných správ Spoločenstva v súlade so záväzkami v rámci UNFCCC a Kjótskeho protokolu.

(2)

Komisia by mala preskúmať prvky uvedené v článku 4 ods. 1 tohto rozhodnutia, ak sa v rámci preskúmania inventáru Spoločenstva UNFCCC vyžadujú dodatočné prvky, a prijať potrebné zmeny a doplnenia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 rozhodnutia 280/2004/ES, ktorý od členských štátov vyžaduje podať správu o týchto prvkoch vo svojich nasledujúcich správach podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES.

(3)

Informácie predkladané Komisii každé dva roky sú potrebné na zhodnotenie navrhovaného pokroku Spoločenstva a jeho členských štátov pri plnení záväzkov v rámci UNFCCC a Kjótskeho protokolu.

(4)

Komisia by mala preskúmať prílohu II a prílohu III a do 1. januára 2007 prijať akékoľvek potrebné zmeny a doplnenia v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 rozhodnutia 280/2004/ES.

(5)

Komisia pripraví odhady pre chýbajúce údaje v inventári členského štátu po porade s príslušným členským štátom a v súlade so zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí, aby zabezpečil úplnosť inventáru členského štátu a Spoločenstva v súlade s usmerneniami o predkladaní správ UNFCCC pre ročné inventáre a s upravenými usmerneniami IPCC 1996 pre vnútroštátne inventáre skleníkových plynov.

(6)

Členské štáty a Komisia by mali pripraviť správy o preukázaní pokroku dosiahnutého do roku 2005 v súlade s usmerneniami o predkladaní správ UNFCCC pre vnútroštátne oznámenia a usmerneniami podľa článku 7 Kjótskeho protokolu.

(7)

Členské štáty a Komisia by mali pripraviť správy o dodatočnom období stanovenom v Marakéšskych dohodách o splnení záväzkov po skončení tohto obdobia v súlade s usmerneniami podľa článku 7 Kjótskeho protokolu.

(8)

Postupy a lehoty pre spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi a Spoločenstvom, týkajúce sa záväzkov podľa rozhodnutia 280/2004/ES, stanovených v tomto rozhodnutí, zabezpečia včasné a efektívne uskutočnenie týchto záväzkov.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 9 rozhodnutia 280/2004/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

Predmet úpravy

Článok 1

Predmet úpravy

Toto rozhodnutie stanovuje pravidlá vykonávajúce rozhodnutie 280/2004/ES, pokiaľ ide o:

a)

predkladanie informácií uvedených v článku 3 ods. 1 a 2 rozhodnutia 280/2004/ES v súlade s článkom 3 ods. 3 tohto rozhodnutia;

b)

zriadenie inventarizačného systému Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2 rozhodnutia 280/2004/ES;

c)

požiadavky predkladania správ o preukázaní pokroku, uvedené v článku 3 ods. 2 Kjótskeho protokolu, a predkladania správ týkajúcich sa dodatočného obdobia stanoveného v Marakéšskych dohodách o splnení záväzkov v súlade s článkom 5 ods. 6 rozhodnutia 280/2004/ES;

d)

postupy a lehoty pre spoluprácu a koordináciu záväzkov uvedených v článku 8 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES v súlade s článkom 8 ods. 3 tohto rozhodnutia.

KAPITOLA II

Predkladanie správ členskými štátmi

Oddiel 1

Výročné správy

Článok 2

Usmernenia na určovanie a predkladanie správ

1.   Členské štáty určia predkladanie informácií podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES v súlade s:

a)

upravenými usmerneniami IPCC 1996 (Intergovernmental Panel on Climate Change – medzivládna komisia pre klimatické zmeny) pre vnútroštátne inventáre skleníkových plynov, ďalej len „upravené usmernenia IPCC 1996 pre vnútroštátne inventáre skleníkových plynov“;

b)

osvedčenou praxou usmernení IPCC a správou nepredvídateľnosti vo vnútroštátnych inventároch skleníkových plynov, ďalej iba „osvedčená prax usmernení IPCC“;

c)

usmerneniami o osvedčenej praxi IPCC využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a činnosti lesníctva (LULUCF), ďalej iba „osvedčená prax IPCC pre LULUCF“.

2.   Členské štáty podajú správu Komisii podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES spolu s kópiou pre Európsku agentúru pre životné prostredie v súlade s:

a)

usmerneniami na prípravu vnútroštátnych oznámení stranami uvedenými v prílohe I k dohovoru, v časti I: usmernenia o predkladaní správ alebo ročné inventáre, ďalej iba „usmernenia UNFCCC o predkladaní správ pre ročné inventáre“;

b)

usmerneniami na prípravu údajov požadovaných podľa článku 7 Kjótskeho protokolu, ďalej iba „usmernenia podľa článku 7 Kjótskeho protokolu“.

3.   Celková vnútroštátna inventarizačná správa, uvedená v článku 3 ods. 1 druhom pododseku rozhodnutia 280/2004/ES, sa navrhne s využitím štruktúry vnútroštátnych inventarizačných správ stanovených v usmerneniach UNFCCC o predkladaní správ pre ročné inventáre.

Článok 3

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 1 písm. d) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Členské štáty v súlade s článkom 3 ods. 3 Kjótskeho protokolu a príslušnými rozhodnutiami prijatými podľa uvedeného protokolu, na účely článku 3 ods. 1 písm. d) rozhodnutia 280/2004/ES, podajú správu o antropogénnych emisiách skleníkových plynov podľa zdrojov a odstránenie podľa záchytov zo zmeny využívania pôdy a činností lesníctva podľa článku 3 ods. 3 Kjótskeho protokolu na roky od 1990 a do predminulého roku.

Členské štáty, ktoré zvolia lesnú správu, správu poľnohospodárskej pôdy, správu pôdy na spásanie alebo obnovenia vegetácie podľa článku 3 ods. 4 Kjótskeho protokolu, podajú aj správu o emisiách antropogenických skleníkových plynov podľa zdrojov a odstránenie podľa záchytov zo zmeny využívania pôdy a činností lesníctva podľa článku 3 ods. 3 Kjótskeho protokolu na roky od 1990 a do predminulého roku.

Členské štáty jasne odlíšia tieto informácie od odhadov antropogenických emisií zo zdrojov uvedených v prílohe A ku Kjótskemu protokolu.

2.   Členské štáty poskytnú údaje v odseku 1 vo svojich správach predložených od 15. januára 2010.

Článok 4

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 1 písm. f) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Členské štáty podajú správu na účely článku 3 ods. 1 písm. f) rozhodnutia 280/2004/ES:

a)

opis inštitucionálnych opatrení členských štátov na inventarizačnú prípravu a proces inventarizačnej prípravy;

b)

opis metodík a zdrojov použitých údajov vrátane údajov o použitých metódach a typoch údajov o činnostiach a použitých emisných faktoroch pre kľúčové zdroje Spoločenstva, každoročne určované Komisiou do 31. októbra v súlade s kapitolou 7 usmernení o osvedčenej praxi IPCC a kapitolou 5 usmernení o osvedčenej praxi IPCC pre LULUCF. Členské štáty poskytnú tieto údaje s odvolaním sa na oddiely vnútroštátnych inventarizačných správ alebo vo formáte tabuľky uvedenej v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;

c)

údaje o zabezpečení kvality a kontrolnom programe kvality členského štátu vrátane ich cieľov kvality a zabezpečenia kvality inventáru a kontrolného plánu kvality;

d)

všeobecné zhodnotenie nepredvídateľnosti;

e)

všeobecné zhodnotenie úplnosti, zameranie sa na geografické pokrytie daného členského štátu a akékoľvek rozdiely pri predkladaní inventáru;

f)

porovnanie sektorového a referenčného prístupu;

g)

všetky reakcie na predchádzajúce preskúmanie vnútroštátnych inventárov UNFCCC od predloženia predchádzajúceho vnútroštátneho inventáru a údaje o všetkých vykonaných prepočtoch;

h)

opis a vysvetlenie minulých trendov emisií.

2.   K informáciám potrebným podľa písm. a) až e) odseku 1 môžu členské štáty uviesť, že sa nevyskytli žiadne zmeny v týchto oddieloch vnútroštátnych inventarizačných správ.

Článok 5

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 1 písm. g) rozhodnutia 280/2004/ES

Informácie z vnútroštátneho registra, uvedené v článku 3 ods. 1 písm. g) rozhodnutia 280/2004/ES, obsahujú údaje vyžadované v rámci usmernení podľa článku 7 Kjótskeho protokolu.

Článok 6

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 1 písm. h) rozhodnutia 280/2004/ES

Údaje o právnych subjektoch, uvedené v článku 3 ods. 1 písm. h) rozhodnutia 280/2004/ES, zahŕňajú zoznam právnych subjektov, ktoré sú členským štátom oprávnené držať priznané množstvové jednotky (AAU), zachytené jednotky (RMU), jednotky zníženia emisií (ERU) a certifikované zníženia emisií (CER) vrátane dočasných CER (tCERS) a dlhodobých CER (lCER).

Článok 7

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 1 písm. j) rozhodnutia 280/2004/ES

Údaje o ukazovateľoch uvedené v článku 3 ods. 1 písm j) rozhodnutia 280/2004/ES:

a)

zahŕňajú od 15. januára 2005 a každý ďalší rok hodnoty prioritných ukazovateľov uvedených v tabuľke II-1 v prílohe II;

b)

by mali zahŕňať od 15. januára 2005 a zahŕňajú od 15. januára 2006 a každý ďalší rok hodnoty dodatočných prioritných ukazovateľov uvedených v tabuľke II-2 v prílohe II;

c)

by mali zahŕňať od 15. januára 2005 a každý ďalší rok hodnoty dodatkových ukazovateľov uvedených v tabuľke II-3 v prílohe II.

Oddiel 2

Dvojročné správy

Článok 8

Usmernenia na predkladanie správ

Členské štáty predložia údaje uvedené v článku 3 ods. 2 rozhodnutia 280/2004/ES v súlade s usmerneniami na prípravu vnútroštátnych oznámení stranami zahrnutými v prílohe I k dohovoru, v časti II: usmernenia UNFCCC o predkladaní vnútroštátnych oznámení, ďalej len „usmernenia UNFCCC o predkladaní vnútroštátnych oznámení“, a usmernenia podľa článku 7 Kjótskeho protokolu.

Článok 9

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 2 písm. a) rozhodnutia 280/2004/ES

Údaje o vnútroštátnych politikách a opatreniach uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) rozhodnutia 280/2004/ES zahŕňajú:

a)

zoznam politík a opatrení, ktorých platnosť sa skončila alebo boli zrušené počas sledovaného obdobia;

b)

opis aktuálnych a očakávaných väzieb s inými príslušnými politikami a opatreniami a s príslušnými politikami a právnymi predpismi Spoločenstva;

c)

ukazovatele odhadov na roky 2005, 2010, 2015 a 2020, uvedené v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 10

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Na účely článku 3 ods. 2 písm b) rozhodnutia 280/2004/ES členské štáty jasne označia svoje odhady „s opatreniami“ a „s doplňujúcimi opatreniami“ a politiky a opatrenia v nich zahrnuté.

Odhady „s opatreniami“ zahŕňajú uskutočnené a prijaté politiky a opatrenia. Odhady „s doplňujúcimi opatreniami“ zahŕňajú plánované politiky a opatrenia.

Členské štáty môžu zahrnúť údaje o odhadoch „bez opatrení“ ako časť svojich odhadov „s opatreniami“ a „s doplňujúcimi opatreniami“. Odhady „bez opatrení“ nezahŕňajú žiadne politiky a opatrenia, ktoré sa uskutočnili, prijali a plánovali po roku, ktorý bol vybraný ako počiatočný rok pre tieto odhady.

2.   Opis metodík, modelov, východiskových predpokladov a kľúčových vstupných a výstupných parametrov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. b) bode iv) rozhodnutia 280/2004/ES zahŕňa povinné parametre, ak sú použité, stanovené v bode 1 prílohy IV k tomuto rozhodnutiu.

Členským štátom sa odporúča, aby predkladali správy o parametroch odhadov, ktoré sú zahrnuté v zozname odporúčaných parametrov, stanovenom v bode 2 prílohy IV k tomuto rozhodnutiu.

Členské štáty vykonajú analýzu citlivosti svojich odhadov so zameraním na kľúčové vstupné premenné v modeloch odhadov.

Členským štátom sa odporúča definovať vysoký, stredný a nízky scenár pre kľúčové vstupné premenné a vyčísliť plánované emisie pre tieto scenáre. Členským štátom sa ďalej odporúča zahrnúť opatrenia o odolnosti svojho predpokladaného modelu a metód použitých na ich zhodnotenie. Členské štáty môžu zvážiť použitie viacvariantných scenárov pri využití kombinácií vstupných premenných.

Článok 11

Predkladanie správ podľa článku 3 ods. 2 písm. a) bodu vi) a článku 3 ods. 2 písm d) rozhodnutia 280/2004/ES

Členské štáty poskytujú údaje o svojom využití spoločnej implementácie, mechanizme čistého rozvoja a medzinárodnom obchodovaní s emisiami podľa článku 6, 12 a 17 Kjótskeho protokolu, aby splnili záväzky vyčíslených emisných limitov a obmedzení podľa článku 2 rozhodnutia Rady 2002/358/ES (2) a Kjótskeho protokolu na základe dotazníka stanoveného v prílohe V k tomuto rozhodnutiu. Členským štátom sa odporúča poskytnúť tieto údaje ročne ako súčasť svojej správy podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES.

Členské štáty môžu obmedziť tieto údaje na zmeny a doplnenia údajov poskytnutých na základe dotazníka z predchádzajúceho roku.

KAPITOLA III

Inventarizačný systém Spoločenstva

Oddiel 1

Inventarizačný systém Spoločenstva

Článok 12

Kvalita a výmena informácií a údajov v inventarizačnom systéme Spoločenstva

1.   Členské štáty zabezpečujú kvalitu údajov o činnostiach, emisných faktoroch a ďalších parametroch používaných vo vnútroštátnom inventári skleníkových plynov v súlade s usmerneniami o osvedčenej praxi IPCC a v usmerneniach o osvedčenej praxi IPCC pre LULUCF.

2.   Členské štáty predkladajú svoj každoročný inventár Komisii v elektronickej forme a zasielajú kópiu Európskej agentúre pre životné prostredie.

Oddiel 2

Odhady pre chýbajúce informácie vo vnútroštátnom inventári podľa článku 4 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES

Článok 13

Odhady pre chýbajúce údaje vo vnútroštátnom inventári podľa článku 4 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES

Ak členský štát nepredloží všetky údaje podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES do 15. marca príslušného roku, Komisia pripraví odhady chýbajúcich údajov pre príslušný členský štát tak, aby ich mohla zahrnúť do inventára skleníkových plynov Spoločenstva pre tento príslušný rok, a kategóriu zdroja v súlade s usmerneniami UNFCCC o podávaní správ o výročných inventároch a upravenými usmerneniami IPCC 1996 pre vnútroštátne inventáre skleníkových plynov.

Článok 14

1.   Odhady chýbajúcich údajov vykonané Komisiou sú založené na zásadách stanovených v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Ak sú k dispozícii trvalé časové série predkladaných odhadov pre príslušnú kategóriu zdrojov z členských štátov za predchádzajúce roky, ktoré neboli predmetom úprav podľa článku 5 ods. 2 Kjótskeho protokolu, použije sa na získanie emisných odhadov extrapolácia týchto časových sérií.

Pri emisiách oxidu uhličitého z energetického sektora by sa extrapolácia emisií mala založiť na percentuálnej zmene odhadov Eurostatu o emisiách oxidu uhličitého.

3.   Ak je odhad príslušnej kategórie zdroja predmetom úprav podľa článku 5 ods. 2 Kjótskeho protokolu v predchádzajúcich rokoch a členský štát nepredložil upravený odhad, bude sa využívať základná metóda úprav použitá tímom odborníkov na preskúmanie, ako je stanovené v technických usmerneniach metodík úprav podľa článku 5 ods. 2 Kjótskeho protokolu, ďalej len „technické usmernenia na úpravy“, bez použitia konzervatívnych faktorov vymedzených v týchto usmerneniach.

4.   Ak nie sú k dispozícii trvalé časové série predkladaných odhadov pre príslušnú kategóriu zdrojov a ak odhad kategórie zdroja nebol predmetom úprav podľa článku 5 ods. 2 Kjótskeho protokolu, odhad sa vykoná na základe technických usmernení na úpravy bez použitia konzervatívnych faktorov vymedzených v týchto usmerneniach.

Článok 15

Komisia pripraví odhady uvedené v článku 14 do 31. marca príslušného roku po porade s príslušným členským štátom a oznámi tieto odhady ostatným členským štátom.

Článok 16

Príslušný členský štát využije odhady uvedené v článku 14 na vlastné poskytovanie vnútroštátnych údajov UNFCCC, aby zabezpečil konzistenciu medzi inventárom Spoločenstva a inventármi členských štátov.

KAPITOLA IV

Predkladanie správ o preukázaní pokroku do roku 2005 a dodatočné obdobie na splnenie záväzkov

Oddiel 1

Správy o preukázaní pokroku do roku 2005

Článok 17

Predkladanie správ členským štátom na preukázanie pokroku dosiahnutého do roku 2005 podľa článku 5 ods. 4 rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Členské štáty a Komisia pripravia správy o preukázaní pokroku dosiahnutého do roku 2005 v súlade s usmerneniami o podávaní správ UNFCCC pre vnútroštátne oznámenia a usmerneniami podľa článku 7 Kjótskeho protokolu. Táto správa obsahuje:

a)

opis domácich opatrení vrátane všetkých legislatívnych a inštitucionálnych opatrení prijatých na účely splnenia záväzkov tohto členského štátu podľa článku 2 rozhodnutia 2002/358/ES a Kjótskeho protokolu a všetky programy na splnenie a presadzovanie splnenia na svojom území;

b)

údaje o trendoch a odhadoch emisií skleníkových plynov na vnútroštátnej úrovni, kde sú trendy založené na inventarizačných údajoch predložených členským štátom UNFCCC do 15. apríla 2005;

c)

zhodnotenie, akým spôsobom prispievajú domáce opatrenia uvedené v písm. a) na základe trendov a odhadov uvedených v písm. b) k splneniu záväzkov príslušného členského štátu podľa článku 2 rozhodnutia 2002/358/ES a Kjótskeho protokolu;

d)

opis činností, opatrení a programov prijatých týmto členským štátom na účely splnenia jeho záväzkov podľa článkov 10 a 11 Kjótskeho protokolu.

2.   Členské štáty predkladajú správu ako jeden dokument vrátane štyroch kapitol obsahujúcich údaje uvedené v odseku 1 písm. a) až d).

Údaje o odhadoch uvedených v odseku 1 písm. b sú konzistentné s údajmi predloženými Komisii do 15. júna 2005 podľa článku 5 ods. 3 rozhodnutia 280/2004/ES.

Oddiel 2

Správy o uplynutí dodatočného obdobia na splnenie záväzkov

Článok 18

Predkladanie správ členskými štátmi o uplynutí dodatočného obdobia na splnenie záväzkov podľa článku 5 ods. 5 rozhodnutia 280/2004/ES

Každý členský štát predkladá správu obsahujúcu v súlade so zmenami pre započítavanie pridelených množstiev podľa článku 7 ods. 4 Kjótskeho protokolu tieto údaje:

a)

pre bežný kalendárny rok do konca dodatočného obdobia na splnenie záväzkov (definované podľa greenwichského času) celkové množstvo:

i)

ERU, CER (vrátane lCER a tCER), AAU a RMU v každom členskom štáte, ktorý vlastní rušiaci, nahradzujúci a vyradzujúci účet a všetkých prevádzkovateľov a osôb vlastniacich účty každoročne k 1. januáru;

ii)

AAU vydané na základe pridelených množstiev podľa článku 3 ods. 7 a článku 3 ods. 8 Kjótskeho protokolu;

iii)

ERU vydané na základe projektov realizovaných podľa článku 6 Kjótskeho protokolu;

iv)

ERU, CER (vrátane lCER a tCER), AAU a RMU získané z iných registrov a samostatný zoznam s uvedením identity prevádzajúcich účtov a registrov;

v)

RMU vydané na základe každej činnosti podľa článku 3 ods. 3 a 4 Kjótskeho protokolu;

vi)

ERU, CER (vrátane lCER a tCER), AAU a RMU prevedené do iných registrov a samostatný zoznam s uvedením identity účtov a registrov, na ktoré boli prevedené;

vii)

ERU, CER, AAU a RMU zrušené na základe činností podľa článku 3 ods. 3 a 4 Kjótskeho protokolu;

viii)

ERU, CER, AAU a RMU zrušené v rámci rozhodnutia Výboru na plnenie záväzkov, že členský štát neplní svoje záväzky podľa článku 3 ods. 1 Kjótskeho protokolu;

ix)

ostatné ERU, CER (vrátane lCER a tCER), AAU a RMU zrušené;

x)

ERU, CER (vrátane lCER a tCER), AAU a RMU vyradené;

xi)

AAU, CER, ERU, RMU a tCER prevedené do nahradzujúceho CER účtu pre obdobie záväzkov;

xii)

AAU, CER, ERU, RMU a lCER prevedené do nahradzujúceho lCER účtu pre prvé obdobie záväzkov Kjótskeho protokolu;

b)

celkové množstvo a sériové čísla ERU, AAU, RMU, CER (vrátane lCER a tCER) vo vyradzovacom účte členského štátu na konci sledovaného obdobia;

c)

celkové množstvo a sériové čísla ERU, CER a AAU, ktoré členský štát vyžaduje previesť do nasledujúceho obdobia záväzkov.

Tieto údaje zahŕňajú iba ERU, AAU, RMU, CER (vrátane lCER a tCER) platné pre príslušné obdobie záväzkov. Musia byť určené na základe údajov prístupných podľa článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 2216/2004 (3) a predložené v elektronickej forme.

Článok 19

Predkladanie správ Spoločenstvom o uplynutí dodatočného obdobia na splnenie záväzkov podľa článku 5 ods. 5 rozhodnutia 280/2004/ES

Správa Spoločenstva obsahuje tieto údaje:

a)

celkové množstvá jednotiek uvedených v článku 18 písm. a), predložené členskými štátmi, a celkové množstvá týchto jednotiek v registri Spoločenstva;

b)

celkové množstvo a sériové čísla ERU, AAU, RMU, CER (vrátane lCER a tCER) vo vyradzovacích účtoch členského štátu a Spoločenstva na konci sledovaného obdobia;

c)

celkové množstvá a sériové čísla ERU, CER a AAU, ktoré požaduje každý členský štát a Spoločenstvo previesť do nasledujúceho obdobia záväzkov v súlade s modalitami pre započítavanie pridelených množstiev podľa článku 7 ods. 4 Kjótskeho protokolu.

KAPITOLA V

Postupy a časové limity pre spoluprácu a koordináciu

Článok 20

Zhrnutie inventára skleníkových plynov Spoločenstva a inventarizačnej správy podľa článku 8 ods. 1 písm. a) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Členské štáty využijú na predkladanie každoročných údajov podľa článku 3 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES nástroje Európskej agentúry pre životné prostredie ReportNet, ktoré boli stanovené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1641/2003 (4).

2.   Všetky aktualizované údaje poskytované členským štátom v súlade s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES sú obmedzené na predkladanie chýbajúcich údajov a na odstránenie nezrovnalostí.

3.   Postupy a časové lehoty na zhrnutie inventára Spoločenstva a inventarizačné správy sú stanovené v prílohe VI.

Článok 21

Postupy preskúmania, úpravy a dodržiavania v rámci UNFCCC a Kjótskeho protokolu podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a c) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Ak členský štát nepredloží UNFCCC výročnú inventarizačnú správu do 1. júna, oznámi to Komisii.

2.   Členský štát oznámi Komisii do jedného týždňa doručenie akýchkoľvek z nasledujúcich údajov od UNFCCC:

a)

upozornenia skupiny odborníkov pre preskúmanie na problémy súvisiace s inventárom členského štátu, ktoré je potrebné upraviť;

b)

opravy inventarizačných odhadov, realizované po dohode medzi členským štátom a skupinou odborníkov pre preskúmanie v rámci príslušného predloženého inventára;

c)

upravené odhady uvedené v návrhu správy o preskúmaní o jednotlivých inventároch, vykonané v prípade, že členský štát nenapravil problém k spokojnosti skupiny odborníkov pre preskúmanie;

d)

otázky implementácie, predložené Výboru pre plnenie záväzkov podľa Kjótskeho protokolu, oznámenie Výboru pre plnenie záväzkov na účely pokračovania v otázkach implementácie a všetky predbežné nálezy a rozhodnutia Výboru pre plnenie záväzkov a jeho pobočiek týkajúcich sa členského štátu.

So zreteľom na písm. a) oznámi členský štát Komisii, ako plánuje riešiť problémy označené skupinou odborníkov pre preskúmanie.

So zreteľom na písm. c) oznámi členský štát Komisii, či prijíma, alebo odmieta navrhnuté úpravy.

Komisia informuje o prijatí členským štátom do jedného týždňa doručenia údajov podľa písm. a) až d) od príslušného členského štátu.

3.   Komisia oznámi všetkým členským štátom do jedného týždňa doručenie týchto údajov od UNFCCC:

a)

upozornenia od skupiny odborníkov pre preskúmanie na problémy súvisiace s inventárom Spoločenstva, ktoré je potrebné upraviť;

b)

opravy inventarizačných odhadov, realizované po dohode medzi Spoločenstvom a skupinou odborníkov pre preskúmanie v rámci príslušného predloženého inventára;

c)

upravené odhady uvedené v návrhu správy o preskúmaní o jednotlivých inventároch, vykonané v prípade, že Spoločenstvo nenapravilo problém k spokojnosti tímu odborníkov na preskúmanie;

d)

otázky implementácie, predložené Výboru pre plnenie záväzkov podľa Kjótskeho protokolu, oznámenie Výboru pre plnenie záväzkov na účely pokračovania v otázkach implementácie a všetky predbežné nálezy a rozhodnutia Výboru pre plnenie záväzkov a jeho pobočiek týkajúcich sa Spoločenstva.

4.   Členské štáty koordinujú so Spoločenstvom svoje reakcie na postup preskúmania v súvislosti so záväzkami podľa rozhodnutia 280/2004/ES:

a)

v časovom rámci stanovenom v Kjótskom protokole, ak majú upravené odhady v jedinom roku alebo kumulatívne úpravy v rokoch nasledujúcich po sebe obdobia záväzkov pre jeden alebo viac členských štátov za následok úpravy inventára Spoločenstva na hodnotu vedúcu k nesplneniu metodologických či predkladacích požiadaviek podľa článku 7 ods. 1 Kjótskeho protokolu na účely požiadaviek oprávnenosti, stanovených v usmerneniach podľa článku 7 Kjótskeho protokolu;

b)

počas dvoch týždňov pred predložením príslušným orgánom podľa Kjótskeho protokolu:

i)

žiadosti o preskúmanie úpravy;

ii)

žiadosti o opätovné zavedenie oprávnenosti;

iii)

reakcie na rozhodnutie pokračovať s otázkami implementácie alebo predbežných nálezov Výboru pre plnenie záväzkov.

5.   Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o úpravách vypočítaných pre svoje inventarizačné odhady počas dobrovoľného úpravného postupu, realizovaného podľa technických usmernení na úpravy.

Článok 22

Príprava správ o preukázaní pokroku podľa článku 8 ods. 1 písm. d) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Návrh správy Komisie o preukázaní pokroku dosiahnutého v Spoločenstve do roku 2005 sa zašle členským štátom do 30. júla 2005. Členské štáty predložia všetky pripomienky najneskôr do 31. augusta 2005.

2.   Členské štáty predložia svoje správy o preukázaní pokroku dosiahnutého do roku 2005 sekretariátu UNFCCC do 1. januára 2006 a v rovnakej lehote zašlú Komisii elektronickú kópiu tejto správy.

Článok 23

Predkladanie správ o určovaní prideleného množstva podľa článku 8 ods. 1 písm. e) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Každý členský štát predloží Komisii do 15. januára 2006 tieto údaje:

a)

úplné časové série inventárov antropogénnych emisií zo zdrojov a zníženie emisií skleníkových plynov neregulovaných Montrealským protokolom, ako je oznámené UNFCCC;

b)

identifikáciu vybraného základného roku pre flórouhľovodíky, perflórokarbóny a fluorid sírový, ako je oznámené UNFCCC;

c)

jeho návrhy na emisnú úroveň v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého podľa článku 3 rozhodnutia 2002/358/ES a článku 3 ods. 7 a 8 Kjótskeho protokolu po stanovení konečných emisných hodnôt referenčného roku a na základe množstvového emisného obmedzenia či záväzkov obmedzení uvedených v prílohe II k rozhodnutiu 2002/358/ES a Kjótskeho protokolu pri zohľadnení metodík pre odhad antropogénnych emisií zo zdrojov a zníženie emisií podľa článku 5 ods. 2 Kjótskeho protokolu a modalitu pre výpočet prideleného množstva podľa článku 3 ods. 7 a 8 Kjótskeho protokolu;

d)

výpočet jeho rezervy v období záväzkov ako nižších hodnôt z 90 % jeho navrhnutého prideleného množstva alebo 100 % päťnásobku jeho posledného preskúmaného inventára podľa toho, ktoré je nižšie;

e)

identifikáciu jeho výberu jednotných minimálnych hodnôt na pokrytie korunami stromov, plochu pôdy a výšku stromov na použitie v zázname jeho činností podľa článku 3 ods. 3 a 4 Kjótskeho protokolu, spolu s odôvodnením konzistentnosti týchto hodnôt s údajmi, ktoré boli v minulosti predkladané Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov alebo inému medzinárodnému orgánu, a v prípade rozdielu s vysvetlením, prečo a ako boli tieto hodnoty vybraté v súlade s definíciami, modalitami, pravidlami a usmerneniami týkajúcimi sa využitia pôdy, zmenami vo využití pôdy a činnosti lesníctva podľa Kjótskeho protokolu;

f)

identifikáciu jeho výberu činností podľa článku 3 ods. 4 pre jeho zaradenie do záznamu pre prvé obdobie záväzkov, spolu s údajmi o tom, ako jeho vnútroštátny systém podľa článku 5 ods. 1 Kjótskeho protokolu určí pôdne plochy súvisiace s týmito činnosťami v súlade s definíciami, modalitami, pravidlami a usmerneniami súvisiacimi s využitím pôdy, zmenami vo využití pôdy a činnosťou lesníctva podľa Kjótskeho protokolu;

g)

identifikáciu, či plánuje pre každú činnosť podľa článku 3 ods. 3 a 4 Kjótskeho protokolu vykonávať záznamy za každý rok, či za celé obdobie záväzkov;

h)

opis jeho vnútroštátneho systému v súlade s článkom 5 ods. 1 Kjótskeho protokolu, v súlade s usmerneniami podľa článku 7 Kjótskeho protokolu;

i)

opis vnútroštátneho registra v súlade s usmerneniami podľa článku 7 Kjótskeho protokolu.

Členské štáty, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy II k rozhodnutiu 2002/358/ES, predložia tieto údaje do 15. júna 2006.

2.   Harmonogram prípravy a predkladania správ uvedených v článku 7 ods. 1 rozhodnutia 280/2004/ES a predložených v súlade s modalitami pre záznam pridelených množstiev podľa článku 7 ods. 4 Kjótskeho protokolu je stanovený v prílohe VII.

Článok 24

Predkladanie správ týkajúcich sa dodatočného obdobia na plnenie záväzkov podľa článku 8 ods. 1 písm. f) rozhodnutia 280/2004/ES

1.   Členský štát predloží správu o uplynutí dodatočného obdobia na plnenie záväzkov sekretariátu UNFCCC a Komisii do jedného mesiaca po uplynutí dodatočného obdobia na plnenie záväzkov.

2.   Spoločenstvo predloží správu o uplynutí dodatočného obdobia na plnenie záväzkov sekretariátu UNFCCC do jedného mesiaca po doručení správy od členského štátu podľa odseku 1.

KAPITOLA VI

Záverečné ustanovenia

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 26

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. februára 2005

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Tabuľka metodológií, zdrojov údajov a emisných faktorov používaných členskými štátmi pre kľúčové zdroje ES na účely článku 4 ods. 1 písm. b)

Informácie o použitých metódach môžu byť viacúrovňovou metódou, modelom alebo osobitným prístupom krajiny. Údaje o činnostiach môžu pochádzať z vnútroštátnych štatistík alebo sú špecifické pre daný podnik. Emisné faktory môžu byť určenými emisnými faktormi IPCC, uvedenými v upravených usmerneniach IPCC 1996 pre vnútroštátne inventáre skleníkových plynov a v usmerneniach o osvedčenej praxi IPCC, emisnými faktormi špecifickými pre každú krajinu, pre každý podnik alebo emisnými faktormi CORINAIR, vytvorenými podľa Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979.

TABUĽKA I – 1

Súhrnná správa Spoločenstva o použitých metódach, údajoch o činnosti a emisných faktoroch (energetika)

ZDROJ A ZÁCHYT SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

CO2

CH4

N2O

KATEGÓRIE

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

1.

Energetika

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Spaľovanie paliva

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Energetický priemysel

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

a)

Výroba energie a tepla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Rafinérie ropy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Výroba pevných palív a ostatné priemyselné sektory energetiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výrobné priemyselné sektory a stavebné práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Železo a oceľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Neželezné kovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Chemikálie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Celulóza, papier a tlač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Spracovanie potravín, nápojov a tabaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Ostatné [určené v tabuľke 1.Aa)s2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Civilné letectvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Cestná doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Železničná doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Lodná doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Ostatná doprava [určená v tabuľke 1.Aa)s3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostatné sektory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Obchodný/inštitucionálny sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Obytný sektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Poľnohospodárstvo/lesníctvo/rybolov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Stacionárny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Mobilný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Prchavé emisie z palív

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pevné palivá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ťažba uhlia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Premena pevného paliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Ostatné (určené v tabuľke 1.B.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ropa a zemný plyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ropa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Zemný plyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Vetranie a horenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Ostatné (určené v tabuľke 1.B.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABUĽKA I – 2

Súhrnná správa Spoločenstva o použitých metódach, údajoch o činnosti a emisných faktoroch (priemyselné postupy)

ZDROJ A ZÁCHYT SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

CO2

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

KATEGÓRIE

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

2.

Priemyselné postupy

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Nerastné produkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Výroba cementu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Výroba vápna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.

Použitie vápenca a dolomitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.

Výroba a použitie uhličitanu sodného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.

Pokrývanie asfaltom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

6.

Dláždenie ciest asfaltom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

7.

Ostatné [určené v tabuľke 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B.

Chemický priemysel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Výroba čpavku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výroba kyseliny dusičnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Výroba kyseliny adipovej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Výroba karbidu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatné [určené v tabuľke 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Výroba kovov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Výroba železa a ocele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Výroba ferozliatin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Výroba hliníka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SF6 požívané v hliníkových a horčíkových zlievarňach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ostatné [určené v tabuľke 2(I)A-G]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

Ostatné výrobky

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Celulóza a papier

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Potraviny a nápoje

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

E.

Výroba halogenovaných uhľovodíkov a SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vedľajšie emisie

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Prchavé emisie

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostatné [určené v tabuľke 2(II)]

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Spotreba halogenovaných uhľovodíkov a SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Zariadenia na chladenie a klimatizáciu

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vyfukovanie peny

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Hasiace prístroje

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aerosóly/aerosólové dávkovače na liečbu astmy

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rozpúšťadlá

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostatné zariadenia využívajúce náhrady ODS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Výroba polovodičov

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Elektrické zariadenia

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ostatné [určené v tabuľke 2(II)]

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

Ostatné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABUĽKA I – 3

Súhrnná správa Spoločenstva o použitých metódach, údajoch o činnosti a emisných faktoroch (použitie rozpúšťadiel a ostatných výrobkov, poľnohospodárstvo)

ZDROJ A ZÁCHYT SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

CO2

CH4

N2O

KATEGÓRIE

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

Kľúčový zdroj (1)

Použitá metóda (2)

Údaje o činnostiach (3)

Emisný faktor (4)

3.

Použitie rozpúšťadiel a ostatných výrobkov

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Použitie farieb

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

B.

Odmasťovanie a chemické čistenie

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

C.

Chemické výrobky, výroba a spracovanie

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

D.

Ostatné

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

4.

Poľnohospodárstvo

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Enterická fermentácia

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Dobytok

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Byvoly

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Ovce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

4.

Ostatné

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

B.

Používanie hnoja

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dobytok

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Byvoly

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ovce

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostatné

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Pestovanie ryže

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

D.

Poľnohospodárska pôda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Priame pôdne emisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hnojenie pastvín, pasienkov a výbehov pre zvieratá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Nepriame emisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostatné (určené v tabuľke 4.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Predpísané vypaľovanie saván

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

Vypaľovanie poľnohospodárskych zostatkov na poliach

Image

Image

Image

Image