ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 45

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
16. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 254/2005 z 15. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 255/2005 z 15. februára 2005 o trvalých povoleniach určitých prídavných látok v krmivách ( 1 )

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 256/2005 z 15. februára 2005, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. februára 2005

10

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/130/ES:Rozhodnutie Komisie z 30. decembra 2004, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na prevádzkové náklady na eradikáciu slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve v roku 2001 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/ES:Rozhodnutie Komisie zo 7. februára 2005 týkajúce sa finančnej pomoci Spoločenstva na rok 2005 pre niektoré referenčné laboratóriá Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a verejnosti (biologické riziká) (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 262)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

16.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 254/2005

z 15. februára 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 15. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


16.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 255/2005

z 15. februára 2005

o trvalých povoleniach určitých prídavných látok v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej články 3 a 9d ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 stanovuje povolenie prídavných látok používaných vo výžive zvierat v Európskej únii.

(2)

Článok 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 ustanovuje prechodné opatrenia pre žiadosti na povolenie prídavných látok do krmív, predložených v súlade so smernicou 70/524 pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(3)

Žiadosti o povolenie prídavných látok, uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, boli predložené pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Počiatočné námietky členských štátov voči týmto žiadostiam, podané podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EH, boli Komisii predložené pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. Tieto žiadosti sa budú teda naďalej posudzovať v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Použitie mikroorganického preparátu Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) bolo po prvýkrát prechodne povolené na vykrmovanie dobytka podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1411/1999 (3).

(6)

Použitie mikroorganického preparátu Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) bolo po prvýkrát prechodne povolené pre teľatá podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1636/1999 (4).

(7)

Predložené boli nové údaje na podporu týchto žiadostí o povolenie bez časového obmedzenia týchto dvoch mikroorganických preparátov, bližšie určených v prílohe I k tomuto nariadeniu. Vyhodnotenie ukazuje, že sú splnené podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS pre takéto povolenie.

(8)

Použitie enzýmového preparátu endo-1, 3 (4)-beta-glukanázy a endo-1, 4-beta-xylanázy, vyrobeného z Aspergillus niger (NRRL 25541), bolo po prvýkrát prechodne povolené pre nosnice podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1436/98 (5).

(9)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto enzýmového preparátu bez časového obmedzenia boli predložené nové údaje.

(10)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) doručil svoje stanovisko o účinnosti používania tohto prípravku pre nosnice dňa 14. septembra 2004.

(11)

Vyhodnotenie dokazuje, že sú splnené podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS.

(12)

Použitie enzýmového preparátu 6-fytázy, vyrobeného podľa Aspergillus oryzae (DSM 11857), bolo po prvýkrát prechodne povolené na výkrm kurčiat, nosníc, moriek, pri výkrme mladých prasiat a ošípaných podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1353/2000 (6) a na výkrm prasníc podľa nariadenia Komisie (ES) č. 261/2003 (7). Použitie tohto enzýmového preparátu bolo povolené bez časového obmedzenia pre tieto kategórie zvierat podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1465/2004 (8).

(13)

Na podporu žiadosti o povolenie na prípravu rovnakého enzýmového preparátu, vyrobeného podľa kmeňa DSM 14223, Aspergillus oryzae bez časového obmedzenia pre uvedené kategórie zvierat boli predložené nové údaje.

(14)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) doručil svoje stanovisko o používaní tohto preparátu, vyrobeného z Aspergillus oryzae kmeňa DSM 14223 namiesto kmeňa DSM 11857, z ktorého sa usudzuje, že tento preparát nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí, pre uvedené kategórie zvierat ani pre prostredie podľa podmienok stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(15)

Vyhodnotenie ukazuje, že boli splnené podmienky v článku 3a smernice 70/524/EHS pre povolenie tohto preparátu bez časového obmedzenia.

(16)

Použitie enzýmového preparátu endo-1, 4-beta-xylanázy, vyrobeného podľa Aspergillus niger (CBS 270.95), bolo po prvýkrát prechodne povolené na výkrm kurčiat podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1436/98 a na výkrm moriek podľa nariadenia Komisie (ES) č. 654/2000 (9).

(17)

Na podporu žiadosti povolenia tohto enzýmového preparátu bez časového obmedzenia boli predložené nové údaje.

(18)

Vyhodnotenie ukazuje, že sú splnené podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS o povolení.

(19)

Preto by malo byť používanie týchto troch enzýmových preparátov, bližšie uvedených v prílohe II, povolené bez časového obmedzenia.

(20)

Vyhodnocovanie žiadostí ukazuje, že sa musia vyžadovať isté postupy na ochranu pracovníkov pred vystavením sa riziku, ktoré je spojené s týmito prídavnými látkami, ako je stanovené v prílohách. Táto ochrana musí byť zaistená žiadosťou smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o prijatí opatrení na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (10).

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Preparáty, ktoré patria do skupiny „mikroorganizmov“, sú povolené na používanie bez časového obmedzenia ako prídavné látky do výživy zvierat podľa podmienok stanovených v prílohe I.

Článok 2

Preparáty, ktoré patria do skupiny „enzýmov“ sú povolené na použitie bez časového obmedzenia ako prídavné látky do výživy zvierat podľa podmienok stanovených v prílohe II.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 56.

(4)  Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 17.

(5)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  Ú. v. ES L 155, 28.6.2000 s. 15.

(7)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003 s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 270, 18.8.2004 s. 11.

(9)  Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 26.

(10)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.


PRÍLOHA I

ES č.

Prídavná látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

„E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Prípravok Bacillus cereus var. Toyoi s minimálnym obsahom:

1 × 1010 CFU/g prídavnej látky

dobytok na výkrm

0,2 × 109

0,2 × 109

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

Množstvo Bacillus cereus var. Toyoi v dennej dávke nesmie presiahnuť 1 × 109 CFU na 100 kg telesnej hmotnosti. Na každých ďalších 100 kg telesnej hmotnosti pridajte 0,2 × 109 CFU.

bez časového obmedzenia

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Prípravok Enterococcus faecium s minimálnym obsahom:

Prášok a granulovaná forma:

3,5 × 1010 CFU/g prídavnej látky

Obalená forma:

2,0 × 1010 CFU/g prídavnej látky

Tekutá forma:

1 × 1010 CFU/ml prídavnej látky

teľatá

6 mesiacov

1 × 109

1 × 1010

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

bez časového obmedzenia“


PRÍLOHA II

ES č.

Prísada

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotka činnosti/kg kompletného krmiva

Enzýmy

„E 1601

Endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza a endo-1, 4-beta-xylanáza, vyrobený podľa Aspergillus niger (NRRL 25541) s minimálnou aktivitou:

Endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza: 1 100 U (1)/g

Endo-1, 4-beta-xylanáza: 1 600 U (2)/g

nosnice

endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza:

138 U

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania , životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1, 4-beta-xylanáza: 200 U.

3.

Na použitie na zložené krmivo bohaté na polysacharidy bez škrobu (najmä arabinoxylanóza a beta-glukóza), napríklad zmiešaná strava s obsahom obilnín (napr. jačmeňa, pšenice, raže, tritikalu).

bez časového obmedzenia

Endo-1, 4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

endo-1, 4-beta-xylanáza:

200 U

E 1614 i)

6-fytáza EC 3.1.3.26

Prípravok 6-fytáza vyrobený podľa Aspergillus oryzae (DSM 14223) s minimálnou aktivitou:

v pevnej forme: 5 000 FYT (3)/g

v tekutej forme: 20 000 FYT/ml

kurčatá na výkrm

250 FYT

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Pri použití v krmive, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.

bez časového obmedzenia

nosnice

300 FYT

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 450–1 000 FYT.

3.

Pri použití v krmive, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.

bez časového obmedzenia

morky a moriaky na výkrm

250 FYT

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Na použitie v krmive, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.

bez časového obmedzenia

mladé ošípané

250 FYT

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Na použitie v krmive, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.

4.

Na použitie pre odstavené mladé ošípané približne do 35 kg.

bez časového obmedzenia

ošípané na výkrm

250 FYT

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT.

3.

Na použitie pre krmivo, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.

bez časového obmedzenia

prasnice

750 FYT

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 750–1 000 FYT.

3.

Na použitie pre krmivo, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.

bez časového obmedzenia

E 1618

Endo-1, 4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1, 4-beta-xylanáza, vyrobený podľa Aspergillus niger (CBS 270.95) s minimálnou aktivitou:

v pevnej forme: 28 000 EXU (4)/g

v tekutej forme: 14 000 EXU/ml

kurčatá na výkrm

2 800 EXU

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 2 800–5 600 EXU.

3.

Na použitie v krmive, ktoré je bohaté na polysacharidy bez obsahu škrobu (najmä arabinoxylanóza), napr. s obsahom pšenice viac ako 50 %.

bez časového obmedzenia

morky a moriaky na výkrm

5 600 EXU

1.

V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 5 600 EXU.

3.

Na použitie v krmive, ktoré je bohaté na polysacharidy bez obsahu škrobu (najmä arabinoxylanóza), napr. s obsahom pšenice viac ako 30 % a obsahom raže viac ako 30 %.

bez časového obmedzenia“


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľňuje 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty glukózy) z ovseného beta-glukánu za minútu pri pH 4,0 a 30 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľňuje 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) z arabinoxylanu za minútu pri pH 3,5 a 55 °C.

(3)  1 FYT je množstvo enzýmu, ktoré uvoľňuje 1 mikromol anorganického fosfátu za minútu z fytátu sodného pri pH 5,5 a 37 °C.

(4)  1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľňuje 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) z arabinoxylanu za minútu pri pH 3,5 a 55 °C.


16.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 256/2005

z 15. februára 2005,

ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. februára 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín (2), najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 nariadenia (ES) č. 1784/2003 predpokladá, že pri dovoze produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia sa vyberajú colné poplatky vo výške podľa Spoločného colného sadzobníka. Avšak pre produkty uvedené v odseku 2 tohto článku sa dovozné clo rovná intervenčnej cene platnej pre tieto produkty pri dovoze, zvýšenej o 55 % a zníženej o dovoznú cenu CIF, platnú pre príslušnú zásielku. Avšak tento colný poplatok nesmie byť vyšší ako výška poplatkov v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa dovozné ceny CIF vypočítavajú na základe reprezentatívnych cien príslušného produktu na svetovom trhu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1249/96 stanovilo pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozných ciel v sektore obilnín.

(4)

Dovozné clá zostávajú platné, kým nevstúpi do platnosti ich nové určenie.

(5)

S cieľom umožniť normálne fungovanie režimu dovozných ciel sa pre ich výpočet majú zvoliť reprezentatívne trhové sadzby zistené v priebehu určitého referenčného obdobia.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1249/96 vedie k určeniu dovozných ciel v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dovozné clá v sektore obilnín v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sú určené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplenené nariadením (ES) č. 1110/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Dovozné clá v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. februára 2005

Kód KN

Názov tovaru

Dovozné clo (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

5,92

1001 90 91

Pšenica mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

Pšenica mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

Raž

38,70

1005 10 90

Kukurica na siatie, iná ako hybrid

59,51

1005 90 00

Kukurica, iná ako na siatie (2)

59,51

1007 00 90

Cirok zrná, iné ako hybrid na siatie

38,70


(1)  Na tovar prichádzajúci do spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav (článok 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96) môže dovozca požívať výhodu zníženia cla o:

3 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori, alebo o

2 EUR/t, ak sa vykladací prístav nachádza v Írsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, v Estónsku, v Litve, v Lotyšsku, v Poľsku, Fínsku, Švédsku alebo na Atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže byť zvýhodnený paušálnou zľavou 24 EUR/t, keď sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady na výpočet cla

obdobie od 1.2.2005–14.2.2005

1.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Kótovanie na burze

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkty (% bielkovín pri 12 % vlhkosti)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

stredná kvalita (1)

nízka kvalita (2)

US barley 2

Kurz (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Prémia v zálive (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Prémia na Veľkých jazerách (EUR/t)

 

 

2.

Priemery za referenčné obdobie podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Doprava/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 28,00 EUR/t; Veľké jazerá–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Dotácie v zmysle článku 4 ods. 2 tretí podods. nariadenia (ES) č. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negatívna prémia 10 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(2)  Negatívna prémia 30 EUR/t (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).

(3)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá (článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

16.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/13


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. decembra 2004,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na prevádzkové náklady na eradikáciu slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve v roku 2001

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5460)

(Len anglický text je autentický)

(2005/130/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 11,

keďže:

(1)

V Spojenom kráľovstve sa v roku 2001 vyskytla nákaza slintačky a krívačky. Prepuknutie tohto ochorenia predstavovalo vážne nebezpečenstvo pre hospodárske zvieratá v Spoločenstve.

(2)

V súlade s rozhodnutiami Komisie 2001/654/ES (2) a 2003/23/ES (3) sa majiteľom povinne porazených zvierat v súvislosti s realizáciou eradikačných opatrení vzťahujúcich sa na prepuknutie slintačky a krívačky v roku 2001 poskytol kompenzačný finančný príspevok Spoločenstva.

(3)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2003/676/ES (4) sa schválil aj dodatočný finančný príspevok Spoločenstva na prevádzkové a iné náklady spojené s eradikáciou slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve v roku 2001.

(4)

Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia bol v rámci dodatočného finančného príspevku vyplatený preddavok vo výške 40 miliónov EUR.

(5)

V súlade s týmto rozhodnutím sa mal zostatok finančného príspevku Spoločenstva vyplatiť na základe žiadosti predloženej Spojeným kráľovstvom z 27. februára 2003, ako aj podrobnej dokumentácie potvrdzujúcej číselné údaje uvedené v tejto žiadosti a výsledkov náhodných kontrol uskutočnených Komisiou.

(6)

Po zohľadenní uvedených skutočností je v súčasnosti potrebné stanoviť finančný príspevok Spoločenstva na prevádzkové náklady spojené s eradikáciou slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve v roku 2001.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatočný finančný príspevok Spoločenstva na prevádzkové a iné náklady spojené s eradikáciou slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve v roku 2001 podľa rozhodnutia Komisie 2003/676/ES sa stanovuje vo výške 156 972 555 EUR.

S prihliadnutím na už vyplatený preddavok vo výške 40 miliónov EUR sa vyplatí zostatok vo výške 116 972 555 EUR, len čo budú k dispozícii potrebné kreditné prostriedky.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 30. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES, (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Ú. v. ES L 230, 28.8.2001, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 41.

(4)  Ú. v. EÚ L 249, 1.10.2003, s. 45.


16.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. februára 2005

týkajúce sa finančnej pomoci Spoločenstva na rok 2005 pre niektoré referenčné laboratóriá Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a verejnosti (biologické riziká)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 262)

(Iba španielsky, francúzsky, holandský a anglický text je autentický)

(2005/131/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa stanovuje, že Spoločenstvo má prispievať k zvyšovaniu efektivity veterinárnych inšpekcií formou pridelenia finančnej pomoci referenčným laboratóriám. Každé referenčné laboratórium, ktoré je takto označené v súlade s veterinárnymi právnymi predpismi Spoločenstva, môže za istých podmienok získať finančnú pomoc Spoločenstva.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 156/2004 z 29. januára 2004 o finančnej podpore Spoločenstva pre referenčné laboratóriá Spoločenstva podľa článku 28 rozhodnutia 90/424/EHS (2) sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva sa prideľuje za podmienky efektívnej realizácie schválených pracovných programov a že príjemcovia poskytujú všetky potrebné informácie v rámci stanovených lehôt.

(3)

Komisia posúdila pracovné programy a zodpovedajúce odhady rozpočtu, ktoré predložili referenčné laboratóriá Spoločenstva na rok 2005.

(4)

V súlade s uvedeným by sa mala finančná pomoc Spoločenstva prideľovať referenčným laboratóriám Spoločenstva určeným na uskutočňovanie úloh a povinností ustanovených v smernici Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa stanovujú hygienické predpisy pre výrobu surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov a ich uvádzanie na trh (3), v rozhodnutí Rady 93/383/EHS zo 14. júna 1993 o referenčných laboratóriách na monitorovanie morských biotoxínov (4), v rozhodnutí Rady 1999/313/ES z 29. apríla 1999 o referenčných laboratóriách na sledovanie bakteriálnej a vírusovej kontaminácie lastúrnikov (5), v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (6), a v rozhodnutí Komisie 2004/564/ES z 20. júla 2004 o referenčných laboratóriách Spoločenstva pre epidemiológiu zoonóz a pre salmonelu a o národných referenčných laboratóriách pre salmonelu (7).

(5)

Okrem finančnej pomoci Spoločenstva je potrebné poskytnúť ďalšiu pomoc pri organizovaní seminárov v oblastiach, ktoré patria do pôsobnosti referenčných laboratórií Spoločenstva.

(6)

Nariadením (ES) č. 156/2004 sa stanovujú pravidlá oprávnenosti týkajúce sa seminárov organizovaných referenčnými laboratóriami Spoločenstva. Zároveň sa ním obmedzuje finančná pomoc, ktorá sa vzťahuje na účasť najviac 30 osôb na seminári. Výnimka z tohto obmedzenia by sa mala udeliť referenčnému laboratóriu Spoločenstva, ktoré vzhľadom na prínos svojich seminárov potrebuje zabezpečiť podporu vyššieho počtu účastníkov ako 30 osôb.

(7)

V súvislosti s riadnym finančným hospodárením je potrebné, aby sa pri poskytovaní finančnej pomoci Spoločenstva príslušnému referenčnému laboratóriu Spoločenstva zohľadňoval výskyt opakujúcich sa ťažkostí počas jeho prevádzky. Toto laboratórium by malo byť v priebehu roka podrobené auditu, ktorý by overil, či sa v rámci svojej činnosti riadi úlohami, povinnosťami a podmienkami oprávnenosti ustanovenými v pravidlách Spoločenstva.

(8)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (8) podlieha financovanie veterinárnych opatrení a opatrení týkajúcich sa zdravia rastlín, prijímaných v súlade s pravidlami Spoločenstva, záručnej sekcii Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Na účely finančnej kontroly sa uplatňujú články 8 a 9 nariadenia (ES) č. 1258/1999.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančná pomoc Španielsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 93/383/EHS

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Španielsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v článku 4 rozhodnutia 93/383/EHS, ktoré má v rámci sledovania morských biotoxínov uskutočniť laboratórium Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, v Španielsku.

Výška tejto pomoci predstavuje v období od 1. januára do 31. decembra 2005 maximálne 201 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Španielsku aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 30 000 EUR.

3.   Do 30. júna 2005 Komisia vykoná technický a finančný audit laboratória uvedeného v odseku 1.

Článok 2

Finančná pomoc Francúzsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 92/46/EH

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Francúzsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v kapitole II prílohy D k smernici 92/46/EHS, ktoré má v rámci analýzy a testovania mlieka a mliečnych výrobkov uskutočniť laboratórium Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, ktoré je súčasťou Agence française de sécurité sanitaire des aliments (predtým Laboratoire d'études et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, vo Francúzsku.

Výška tejto pomoci predstavuje v období od 1. januára do 31. decembra 2005 maximálne 200 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Francúzsku aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 27 000 EUR.

Článok 3

Finančná pomoc Holandsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 2004/564/ES

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Holandsku v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v rozhodnutí 2004/564/ES, ktoré má v rámci sledovania salmonely uskutočniť laboratórium Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, v Holandsku.

Výška tejto pomoci v období od 1. januára do 31. decembra 2005 predstavuje maximálne 270 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Holandsku aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 28 000 EUR.

Článok 4

Finančná pomoc Spojenému kráľovstvu v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v rozhodnutí 1999/313/ES

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu na úlohy v súvislosti s povinnosťami ustanovenými v článku 4 rozhodnutia 1999/313/ES, ktoré má v rámci sledovania bakteriálnej a vírusovej kontaminácie lastúrnikov uskutočniť laboratórium, ktoré je súčasťou Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, v Spojenom kráľovstve.

Výška tejto pomoci v období od 1. januára do 31. decembra 2005 predstavuje maximálne 248 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu aj na organizovanie seminára laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 30 000 EUR.

Článok 5

Finančná pomoc Spojenému kráľovstvu v súvislosti s úlohami a povinnosťami uvedenými v nariadení (ES) č. 999/2001

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu v súvislosti s úlohami a povinnosťami ustanovenými v kapitole B prílohy X k nariadeniu (ES) č. 999/2001, ktoré má v rámci sledovania prenosných spongiformných encefalopatií uskutočniť veterinárna laboratórna agentúra Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, v Spojenom kráľovstve.

Výška tejto pomoci v období od 1. januára do 31. decembra 2005 predstavuje maximálne 500 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci, ustanovenej v odseku 1, prideľuje Komisia finančnú pomoc Spojenému kráľovstvu aj na organizovanie seminárov laboratóriom uvedeným v odseku 1. Výška tejto pomoci predstavuje maximálne 70 500 EUR.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 156/2004 je laboratórium uvedené v odseku 1 oprávnené požadovať finančnú pomoc na zabezpečenie účasti maximálne 50 osôb na jednom zo seminárov uvedených v odseku 2 tohto článku.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Holandskému kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 7. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31).

(2)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 166, 8.7.1993, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(5)  Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 40.

(6)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 36/2005 (Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2005, s. 9).

(7)  Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 14.

(8)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.