ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 38

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
10. februára 2005


Obsah

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

Rada

 

*

2005//EK:Rozhodnutie rady z 22. novembra 2004 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

1

Dodatkový protokol k dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/1


ROZHODNUTIE RADY

z 22. novembra 2004

o podpísaní a predbežnom vykonávaní dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2005/106/EK)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 310 v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1.

Rada 22. decembra 2003 poverila Komisiu, aby v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov viedla rokovania s Čile o dodatkovom protokole k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čile na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii.

(2.

Tieto rokovania boli ukončené a dodatkový protokol bol parafovaný 30. apríla 2004.

(3.

S výhradou jeho neskoršieho uzavretia by mal byť dodatkový protokol podpísaný v mene Spoločenstva a členských štátov a malo by byť schválené predbežné vykonávanie určitých jeho ustanovení,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú (osoby splnomocnené) podpísať v mene Spoločenstva a jeho členských štátov Dodatkový protokol k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

Text dodatkového protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

2.   Články 2, 3, 4, 5, 6, 11 a 12 dodatkového protokolu sa budú predbežne vykonávať do jeho nadobudnutia platnosti.

V Bruseli 22. novembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


DODATKOVÝ PROTOKOL

k dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ďalej len „členské štáty“,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

a

ČÍLSKA REPUBLIKA, ďalej len „Čile“,

KEĎŽE Dohoda o pridružení medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čile na druhej strane, ďalej len „dohoda“, bola podpísaná v Bruseli 18. novembra 2002 a niektoré jej ustanovenia sa uplatňovali podľa jej článku 198 ods. 3 od 1. februára 2003;

KEĎŽE Zmluva o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „nové členské štáty“) k Európskej únii (ďalej len „Zmluva o pristúpení“) bola podpísaná v Aténach 16. apríla 2003 a nadobudla platnosť 1. mája 2004,

SA DOHODLI TAKTO:

ODDIEL I

ZMLUVNÉ STRANY

Článok 1

Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika sa týmto stávajú zmluvnými stranami dohody.

ODDIEL II

OBCHOD S TOVAROM

Článok 2

Príloha I k dohode sa týmto mení a dopĺňa v súlade s ustanoveniami prílohy I k tomuto protokolu na účely doplnenia colných kvót ustanovených v oddiele 1 prílohy I k dohode.

ODDIEL III

PRAVIDLÁ PÔVODU

Článok 3

Článok 17 ods. 4 a článok 18 ods. 2 prílohy III k dohode sa týmto menia a dopĺňajú v súlade s ustanoveniami prílohy II k tomuto protokolu.

Článok 4

Dodatok III k prílohe III k dohode sa nahrádza prílohou III k tomuto protokolu.

Článok 5

Dodatok IV k prílohe III k dohode sa nahrádza prílohou IV tohto protokolu.

Článok 6

1.   Ustanovenia dohody platia pre tovar vyvezený buď z Čile do jedného z nových členských štátov, alebo z jedného z nových členských štátov do Čile, ktorý spĺňa ustanovenia prílohy III k dohode, a ktorý je k dátumu pristúpenia buď na ceste, alebo dočasne uskladnený, umiestnený v colnom sklade alebo v slobodnom pásme v Čile alebo v takomto novom členskom štáte.

2.   V takýchto prípadoch sa udelí preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že colným orgánom dovážajúcej krajiny sa do štyroch mesiacov odo dňa pristúpenia predloží osvedčenie o pôvode vydané dodatočne colným orgánom alebo príslušným vládnym orgánom vyvážajúcej krajiny.

ODDIEL IV

OBCHOD SO SLUŽBAMI A USADENIE SA

Článok 7

Časť A prílohy VII k dohode sa nahrádza ustanoveniami prílohy V k tomuto protokolu.

Článok 8

Časť A prílohy VIII k dohode sa nahrádza ustanoveniami prílohy VI k tomuto protokolu.

Článok 9

Časť A prílohy IX k dohode sa nahrádza informáciami ustanovenými v prílohe VII k tomuto protokolu.

Článok 10

Časť A prílohy X k dohode sa nahrádza ustanoveniami prílohy VIII k tomuto protokolu.

ODDIEL V

VLÁDNE OBSTARÁVANIE

Článok 11

1.   Subjekty nových členských štátov vymenované v prílohe IX k tomuto protokolu sa dopĺňajú v príslušných oddieloch prílohy XI k dohode.

2.   Zoznam publikačných prostriedkov nových členských štátov vymenovaných v prílohe X k tomuto protokolu sa dopĺňa v dodatku 2 prílohy XIII k dohode.

ODDIEL VI

WTO

Článok 12

Čile sa zaväzuje, že nevznesie žiaden nárok, žiadosť ani požiadavku, ani nezmení ani nezruší žiadnu koncesiu podľa článkov XXIV.6 a XXVIII GATT 1994 alebo článku XXI GATS v spojitosti s prisatúpením nových členských štátov k Európskej únii.

ODDIEL VII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

1.   Tento protokol uzatvárajú Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Čile v súlade so svojimi príslušnými vnútornými postupmi.

2.   Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmluvné strany si vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel, alebo dňom nadobudnutia platnosti dohody, podľa toho, čo nastane neskôr.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 sa Spoločenstvo a Čile zaväzujú predbežne vykonávať články 2, 3, 4, 5, 6, 11 a 12 tohto protokolu od dátumu podpisu tohto protokolu. Článok 2 sa uplatňuje s účinnosťou od 1. mája 2004.

4.   Oznámenia sa zasielajú generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, ktorý je depozitárom tohto protokolu.

5.   Ak zmluvné strany do nadobudnutia platnosti tohto protokolu uplatňujú určité ustanovenie tohto protokolu, každý odkaz v tomto ustanovení na deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu sa považuje za odkaz na deň, od ktorého sa tieto zmluvné strany zaväzujú uplatňovať toto ustanovenie v súlade s odsekom 3.

Článok 14

Tento protokol sa vypracuje dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom a švédskom a talianskom jazyku. Všetky tieto znenia sú rovnako autentické.

Spoločenstvo odovzdá do troch mesiacov od podpisu tohto protokolu Čile českú, estónsku, maďarskú, lotyšskú, litovskú, maltskú, poľskú, slovenskú a slovinskú jazykovú verziu tejto dohody. Keď tento protokol nadobudne platnosť, nové jazykové verzie sa stanú autentické za rovnakých podmienok ako verzie vyhotovené v súčasných jazykoch tohto protokolu.

Článok 15

Tento protokol predstavuje neoddeliteľnú súčasť dohody. Prílohy k tomuo protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

PRÍLOHA I

Zmeny a doplnenia k harmonogramu odstraňovania ciel Spoločenstva

1.

Spoločenstvo umožní bezcolný dovoz týchto produktov a množstiev s každoročným 5 % zvyšovaním množstva

Kód KN

Opis

Množstvo

0703 20 00

Cesnak

30 ton

0806 10 10

Hrozno (1/1 až 14/7)

1 500 ton

0810 50 00

Kivi

1 000 ton

2.

Spoločenstvo umožní bezcolný dovoz týchto produktov a množstiev

Kód KN

Opis

Množstvo (1)

0303 29 00

Ostatné mrazené ryby okrem filé

725 ton

0303 78 12

Argentínska treska

0303 78 19

Treska — ostatné

0304 20 53

Mrazené filé z makrely

0304 20 56

Mrazené filé z argentínskej tresky

0304 20 58

Mrazené filé z tresiek - ostatné

0304 20 91

Mrazené filé z rýb druhu Macruronus novaezealandiae

0304 20 95

Ostatné mrazené filé

0304 90 05

Surimi


Kód KN

Opis

Množstvo (2)

1604 15 19

Pripravené alebo konzervované makrely

90 ton


(1)  Táto colná kvóta platí pre rok 2004 a každý ďalší kalendárny rok so začiatkom od 1. 1. 2005 až do uplynutia platnosti 31. 12. 2012.

(2)  Táto colná kvóta platí pre rok 2004 a každý ďalší kalendárny rok so začiatkom od 1. 1. 2005 až do uplynutia platnosti 31. 12. 2006.

PRÍLOHA II

Nové jazykové verzie administratívnych poznámok, ktoré sú ustanovené v prílohe III k dohode o pridružení

1.

Článok 17 ods. 4 sa mení a dopĺňa tak, aby znel takto:

(…)

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musia byť označené jedným z týchto výrazov:

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

„VYSTAVENO DODATEČNE“

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

„TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD“

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

„MAHRUG RETROSPETTIVAMENT“

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

„EMITIDO A POSTERIORI“

SL

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“

2.

Článok 18 ods. 2 sa mení a dopĺňa tak, aby znel takto:

(…)

Duplikát vydaný týmto spôsobom musí byť označený jedným z týchto výrazov:

ES „DUPLICADO“

CS „DUPLIKÁT“

DA „DUPLIKAT“

DE „DUPLIKAT“

ET „DUPLIKAAT“

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN „DUPLICATE“

FR „DUPLICATA“

IT „DUPLICATO“

LV „DUBLIKĀTS“

LT „DUBLIKATAS“

HU „MÁSODLAT“

MT „DUPLIKAT“

NL „DUPLICAAT“

PL „DUPLIKAT“

PT „SEGUNDA VIA“

SL „DVOJNIK“

SK „DUPLIKÁT“

FI „KAKSOISKAPPALE“

SV „DUPLIKAT“

PRÍLOHA III

”Dodatok III

VZOR SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1 A ŽIADOSTI O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1

Pokyny pre tlač

1.

Každý formulár musí mať rozmery 210 x 297 mm; tolerancia do mínus 5 mm alebo plus 8 mm dĺžky môže byť povolená. Použije sa biely glejený písací papier bez obsahu mechanickej buničiny s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošový vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2.

Colné orgány alebo príslušné vládne orgány členských štátov Spoločenstva a Čile si môžu vyhradiť právo tlačiť formuláre sami, alebo ich môžu dať vytlačiť v nimi schválených tlačiarňach. V druhom prípade musí každé osvedčenie obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo značku, podľa ktorej možno identifikovať tlačiareň. Musí tiež obsahovať sériové číslo, vytlačené alebo nevytlačené, podľa ktorého ho možno identifikovať.

Postup pri vypĺňaní

Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca vyplnia sprievodné osvedčenie EUR.1 a formulár žiadosti. Tieto formuláre sa vyplňujú v jednom z jazykov, v ktorých je táto dohoda vypracovaná, a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak sú vypísané rukou, musia byť vyplnené atramentom a tlačeným písmom. Opis výrobkov musí byť uvedený v okienku určenom na tento účel, bez ponechania prázdnych riadkov. Ak okienko nie je úplne vyplnené, pod posledným riadkom opisu sa musí urobiť vodorovná čiara a prázdne miesto musí byť prečiarknuté čiarou krížom.

Image

Image

Image

Image

PRÍLOHA IV

„Dodatok IV

Vyhlásenie na faktúre

Osobitné požiadavky na vypracovanie vyhlásenia na faktúre

Vyhlásenie na faktúre, ktorého text sa uvádza dolu, sa vyhotoví s použitím jednej z uvedených jazykových verzií a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak sa vyhlásenie píše rukou, musí byť vyplnené atramentom a tlačeným písmom. Vyhlásenie na faktúre musí byť vypracované v súlade s príslušnými poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou netreba uviesť.

Anglická verzia

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

Španielska verzia

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Dánska verzia

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2)

Nemecká verzia

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewillingung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.

Grécka verzia

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Francúzska verzia

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Talianska verzia

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Holandská verzia

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Portugalská verzia

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Fínska verzia

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Švédska verzia

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2)

Česká verzia

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Estónska verzia

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Lotyšská verzia

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litovská verzia

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarská verzia

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ….) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

Maltská verzia

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).

Poľská verzia

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Slovinská verzia

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno...... (2) poreklo .

Slovenská verzia

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

…..…….…............................. (3)

(Miesto a dátum)

….………............................... (4)

(Podpis vývozcu; okrem toho sa čitateľným písmom musí uviesť meno osoby, ktorá podpisuje vyhlásenie)“


(1)  Ak vyhlásenie na faktúre vypracúva schválený vývozca v zmysle článku 21 tejto prílohy, na tomto mieste sa musí uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie na faktúre nevypracúva schválený vývozca, slová v zátvorke sa vynechajú, alebo miesto sa ponechá prázdne.

(2)  Vyznočiť uviesť pôvod produktov. Ak sa vyhlásenie na faktúre vzťahuje vcelku alebo sčasti na produkty pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 37 tejto prílohy, vývozca ich musí jasne vyznačiť v dokumente, na ktorom sa podáva vyhlásenie, použitím symbolu ‚CM‘.

(3)  Tieto údaje možno vynechať, ak sa príslušné informácie nachádzajú na samotnom dokumente.

(4)  Pozri článok 20 ods. 5 tejto prílohy. Ak vývozca nie je povinný podpisovať, oslobodenie od podpisovania znamená aj oslobodenie od uvedenia mena podpisujúceho.

PRÍLOHA V

(PRÍLOHA VII k dohode uvedená v článku 99 dohody)

ZOZNAM KONKRÉTNYCH POVINNOSTÍ VO VZŤAHU K SLUŽBÁM

ČASŤ A

Zoznam spoločenstva

Úvodná poznámka

1.

Konkrétne povinnosti v tomto zozname platia len pre územia, na ktorých sa vzťahujú zmluvy o založení Spoločenstva, a za podmienok ustanovených v týchto zmluvách. Tieto povinnosti platia len pre vzťahy medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi mimo Spoločenstva na druhej strane. Nie sú nimi dotknuté práva a povinnosti členských štátov, ktoré vyplývajú z legislatívy Spoločenstva.

2.

Na označenie členských štátov sa používajú tieto skratky:

AT Rakúsko

BE Belgicko

CY Cyprus

CZ Česká republika

DE Nemecko

DK Dánsko

ES Španielsko

EE Estónsko

FR Francúzsko

FI Fínsko

EL Grécko

HU Maďarsko

IT Taliansko

IE Írsko

LU Luxembursko

LT Litva

LV Lotyšsko

MT Malta

NL Holandsko

PT Portugalsko

PL Poľsko

SE Švédsko

SI Slovinsko

SK Slovenská republika

UK Spojené kráľovstvo

3

Slovník termínov používaných jednotlivými členskými štátmi je pripojený k tomuto zoznamu.

„Dcérska spoločnosť“ právnickej osoby znamená právnickú osobu, ktorá je efektívne kontrolovaná inou právnickou osobou.

„Pobočka“ právnickej osoby znamená obchodné miesto, ktoré nemá právnu subjektivitu, ktoré sa javí ako stále, napríklad organizačná zložka materskej organizácie, má manažment a je materiálne vybavené na prerokúvanie obchodov s tretími stranami tak, že tieto strany, hoci vedia, že v prípade potreby bude existovať právne spojenie s materským orgánom, ktorého ústredie sa nachádza v zahraničí, nemusia prichádzať do styku priamo s touto materskou organizáciou, ale môžu vykonávať obchodnú činnosť v obchodnom mieste, ktoré predstavuje túto organizačnú zložku.

.I.

HORIZONTÁLNE POVINNOSTI

Všetky odvetvia zahrnuté v tomto zozname

 

 

 

 

3.

Vo všetkých členských štátoch (1) sa na služby, ktoré sa považujú za verejnoprospešné služby na celoštátnej alebo miestnej úrovni, môže vzťahovať štátny monopol alebo výhradné práva poskytnuté súkromným prevádzkovateľom (2).

3.

a)

Režim poskytnutý dcérskym spoločnostiam (čílskych spoločností) založeným podľa práva členského štátu so sídlom, ústrednou správou alebo hlavným miestom podnikania v Spoločenstve sa neposkytuje pobočkám alebo agentúram zriadeným v členskom štáte čílskou spoločnosťou. To však nebráni členskému štátu poskytnúť tento režim pobočkám alebo agentúram zriadeným v inom členskom štáte čílskou spoločnosťou, pokiaľ ide o ich činnosti na území prvého členského štátu, ak takéto poskytnutie nie je výslovne zakázané právom Spoločenstva.

 

 

 

b)

Menej priaznivý režim možno poskytnúť dcérskym spoločnostiam (čílskych spoločností) založeným podľa práva členského štátu, ktoré majú na území Spoločenstva len svoje sídlo alebo ústredie, ak nemožno preukázať, že majú efektívne a stále spojenie s hospodárstvom jedného z členských štátov.

 

 

HU: Obchodná prítomnosť musí mať formu spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, pobočky alebo zastúpenia.

Založenie právnickej osoby

3.

SE: Spoločnosť s ručením obmedzeným (akciovú spoločnosť) môže založiť jeden alebo viacerí zakladatelia. Zakladajúca strana musí mať buď trvalú prítomnosť v EHP (Európskom hospodárskom priestore), alebo musí byť právnickou osobou EHP. Osobná spoločnosť môže byť zakladajúcou stranou, len ak má každý spoločník bydlisko v EHP (3). Zodpovedajúce podmienky platia pre zakladanie všetkých ostatných druhov právnických osôb.

 

 

Zákon o pobočkách zahraničných spoločností

3.

SE: Zahraničná spoločnosť (ktorá nezaložila právnickú osobu vo Švédsku) musí vykonávať svoju obchodnú činnosť prostredníctvom pobočky, ktorá je zriadená vo Švédsku, má nezávislý manažment a samostatné účtovníctvo.

SE: Stavebné projekty trvajúce kratšie ako rok sú oslobodené od požiadavky zriadiť pobočku alebo vymenovať zástupcu usadeného na jeho území.

PL: Bez obmedzenia vo vzťahu k pobočkám.

Zákon o pobočkách zahraničných spoločností

3.

SE: Generálny riaditeľ a aspoň 50 % členov predstavenstva musí mať bydlisko v EHP (Európskom hospodárskom priestore).

SE: Generálny riaditeľ pobočky musí mať bydlisko v EHP (Európskom hospodárskom priestore) (3).

SE: Zahraniční alebo švédski občania, ktorí nemajú bydlisko vo Švédsku a ktorí chcú vykonávať obchodnú činnosť vo Švédsku, musia vymenovať a registrovať na miestnom orgáne zástupcu zodpovedného za takéto činnosti s bydliskom vo Švédsku.

SI: Zriadenie pobočiek zahraničnými spoločnosťami je podmienené registráciou materskej spoločnosti v súdnom registri štátu pôvodu v dĺžke najmenej jeden rok.

 

 

Právnické osoby:

3.

FI: Nadobudnutie podielov zahraničnými vlastníkmi, ktoré poskytujú viac ako jednu tretinu hlasovacích práv vo významnej fínskej spoločnosti alebo vo významnom podniku (s viac ako 1 000 zamestnancami alebo obratom vyšším ako 1 000 miliónov fínskych mariek, alebo s bilančnou sumou vyššou ako 167 miliónov eur) je podmienené schválením príslušnými fínskymi orgánmi; toto schválenie možno odmietnuť, len ak by bol ohrozený dôležitý národný záujem.

FI: Aspoň polovica zakladajúcich členov spoločnosti s ručením obmedzeným musia bydlisko buď vo Fínsku, alebo v jednom z ďalších štátov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru). Spoločnostiam sa však môžu byť udelené výnimky.

PL: Usadenie sa zahraničnými poskytovateľmi služieb môže mať formu len komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti.

FI: Cudzozemec žijúci mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a vykonávajúci obchodnú činnosť ako súkromný podnikateľ alebo ako spoločník vo fínskej komanditnej spoločnosti alebo verejnej obchodnej spoločnosti potrebuje povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti. Ak zahraničná organizácia alebo nadácia, ktorá sídli mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, chce vykonávať podnikateľskú alebo obchodnú činnosť zriadením pobočky vo Fínsku, vyžaduje sa povolenie na vykonávanie obchodnej činnosti.

FI: Ak aspoň polovica členov predstavenstva alebo generálny riaditeľ nemá bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, vyžaduje sa povolenie. Spoločnostiam sa však môžu byť udelené výnimky.

SK: Zahraničná fyzická osoba, ktorá má byť zapísaná do obchodného registra ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, musí predložiť povolenie na pobyt v Slovenskej republike.

 

 

Kúpa nehnuteľností:

DK: Obmedzenia na nákup nehnuteľností cudzozemskými fyzickými a právnickými osobami. Obmedzenia na poľnohospodárske pozemky kupované zahraničnými fyzickými a právnickými osobami.

EL: Podľa zákona č. 1892/89 sa pre občana, ktorý chce kúpiť pôdu v prihraničných oblastiach, vyžaduje povolenie od ministra obrany. Podľa správnej praxe povolenie možno ľahko získať na priamu investíciu.

CY: Bez obmedzenia.

HU: Bez obmedzenia pre nadobudnutie nehnuteľností v štátnom vlastníctve.

LT: Bez obmedzenia pre nadobúdanie pôdy právnickými a fyzickými osobami.

MT: Bez obmedzenia pre nadobúdanie nehnuteľností.

LV: Bez obmedzenia vo vzťahu k nadobudnutiu pozemkov právnickými osobami. Povolený je prenájom pôdy v trvaní do 99 rokov.

PL: Bez obmedzenia vo vzťahu k nadobúdaniu nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu, t. j. vo vzťahu k predpisom upravujúcim proces privatizácie (pre režim 3..

SI: Právnické osoby založené v Slovinskej republike so zahraničnou kapitálovou účasťou môžu nadobúdať nehnuteľnosti na území Slovinskej republiky. Pobočky (4) zriadené v Slovinskej republike zahraničnými osobami môžu nadobúdať len tie nehnuteľnosti, s výnimkou pôdy, ktoré sú potrebné na vykonávanie ekonomických činností, na ktoré boli zriadené. Na vlastníctvo nehnuteľností v pohraničných oblastiach do vzdialenosti 10 km spoločnosťami, v ktorých väčšinu kapitálu alebo hlasovacích práv vlastnia priamo alebo nepriamo právnické alebo fyzické osoby iného členského štátu, sa vyžaduje osobitné povolenie.

SK: Žiadne, s výnimkou pôdy (pre režimy 3 a 4..

Kúpa nehnuteľností:

AT: Nadobudnutie, kúpa, ako aj nájom alebo lízing nehnuteľnosti zahraničnými fyzickými osobami a právnickými osobami vyžaduje oprávnenie príslušných regionálnych orgánov (Länder), ktoré preskúmajú, či nie sú dotknuté dôležité hospodárske, sociálne alebo kultúrne záujmy.

IE: Domáce alebo zahraničné spoločnosti alebo cudzozemské fyzické osoby musia na nadobudnutie akéhokoľvek práva k pozemku v Írsku získať predchádzajúci písomný súhlas Pozemkovej komisie. Ak je takýto pozemok určený na priemyselné využitie (iné ako v poľnohospodárskom priemysle), táto požiadavka neplatí, ak sa predloží príslušné osvedčenie od ministerstva pre podniky a zamestnanosť. Tento zákon neplatí pre pozemky v intraviláne miest.

CZ: Obmedzenia pre nadobúdanie nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami. Zahraničné osoby môžu nadobúdať nehnuteľnosti prostredníctvom založenia českých právnických osôb alebo účasti v spoločných podnikoch. Nadobudnutie pozemku zahraničnými subjektmi je podmienené získaním povolenia.

HU: Bez obmedzenia pre nadobudnutie nehnuteľností zahraničnými fyzickými osobami.

LV: Bez obmedzenia vo vzťahu k nadobudnutiu pozemkov právnickými osobami. Povolený je prenájom pôdy v trvaní do 99 rokov.

PL: Priame aj nepriame nadobudnutie nehnuteľnosti zahraničnými fyzickými a právnickými osobami je podmienené povolením.

SK: Obmedzenia pre nadobúdanie nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami. Zahraničné osoby môžu nadobúdať nehnuteľnosti prostredníctvom založenia slovenských právnických osôb alebo účasti v spoločných podnikoch. Nadobudnutie pozemku zahraničnými subjektmi je podmienené získaním povolenia. (pre režimy 3 a 4..

 

 

 

IT: Bez obmedzenia pre nákup nehnuteľností.

FI (Alandské ostrovy): Obmedzenia na právo fyzických osôb, ktoré nemajú alandské regionálne občianstvo, a právnických osôb nadobúdať a vlastniť nehnuteľnosti na Alandských ostrovoch bez povolenia príslušných orgánov ostrovov.

FI (Alandské ostrovy): Obmedzenia na právo zakladať podnikateľský subjekt a na právo poskytovať služby fyzickými osobami, ktoré nemajú alandské regionálne občianstvo, alebo právnickými osobami bez povolenia príslušných orgánov Alandských ostrovov.

 

 

Investície:

FR: Na zahraničné nákupy, ktoré prevyšujú 33,33 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v existujúcom francúzskom podniku, alebo 20 % vo verejne kótovaných francúzskych spoločnostiach, sa vzťahuje nasledujúca úprava:

po uplynutí jedného mesiaca od predchádzajúceho oznámenia sa má za to, že povolenie bolo udelené, ak ministerstvo hospodárskych vecí vo výnimočných prípadoch neuplatní svoje právo odložiť investíciu.

FR: Zahraničná účasť v novo privatizovaných podnikoch môže byť obmedzená na premenlivú výšku (určenú vládou Francúzska individuálne pre každý prípad) vlastného imania ponúkaného pre verejnosť.

ES: Investície v Španielsku zahraničnou vládou a zahraničnými verejnoprávnymi subjektmi (ktoré by mohli znamenať okrem ekonomických aj neekonomické záujmy zo strany tohto subjektu) priamo alebo prostredníctvom spoločností alebo iných subjektov kontrolovaných priamo alebo nepriamo zahraničnou vládou, vyžadujú predchádzajúce schválenie vládou.

PT: Zahraničná účasť v novo privatizovaných podnikoch môže byť obmedzená na premenlivú výšku (určenú vládou Portugalska individuálne pre každý prípad) vlastného imania ponúkaného pre verejnosť.

IT: Výhradné práva môžu byť udelené alebo zachované pre novo privatizované spoločnosti. Hlasovacie práva v novo privatizovaných spoločnostiach môžu byť v niektorých prípadoch obmedzené. Počas obdobia piatich rokov môže byť nadobudnutie veľkých podielov na základnom imaní v spoločnostiach činných v oblasti obrany, dopravných služieb, telekomunikácií a energetiky podmienené schválením ministerstva financií.

FR: Na usadenie sa v určitých (5) obchodných, priemyselných alebo remeselných činnostiach je potrebné zvláštne povolenie, ak generálny riaditeľ nie je držiteľom povolenie na trvalý pobyt.

Investície:

CY: Subjekty so zahraničnou účasťou musia mať splatené základné imanie vo výške porovnateľnej s ich finančnými požiadavkami a cudzozemci musia financovať svoj podiel prostredníctvom dovozu cudzej meny.

Ak účasť cudzozemca prevyšuje 24 %, každé dodatočné financovanie požiadaviek na prevádzkový kapitál alebo iné treba získať z domácich a zahraničných zdrojov v pomere k účasti tuzemcov a cudzozemcov na vlastnom imaní subjektu. V prípade pobočiek zahraničných spoločností všetok kapitál na počiatočnú investíciu musí byť zabezpečený zo zahraničných zdrojov. Vypožičanie z miestnych zdrojov je povolené až po začiatočnej implementácii projektu, na financovanie požiadaviek na prevádzkový kapitál.

HU: Bez obmedzenia pre nadobudnutie nehnuteľností vo vlastníctve štátu.

LT: Investície do organizovania lotérií sú zakázané podľa zákona o zahraničných kapitálových investíciách.

MT: Na spoločnosti s účasťou zahraničných právnických alebo fyzických osôb sa vzťahuje rovnaká požiadavka týkajúca sa základného imania, ktorá platí pre spoločnosti v úplnom vlastníctve tuzemcov, a to: súkromné spoločnosti — 500 Lm (s minimálne 20 % splateného zákkladného imania); spoločnosti upisujúce základné imanie na základe verejnej výzvy — 20 000 Lm (s minimálne 25 % splateného základného imania). Percentá podielu cudzozemcov na vlastnom imaní musia byť splatené z finančných prostriedkov pochádzajúcich zo zahraničia. Spoločnosti s účasťou cudzozemcov musia podľa príslušných právnych predpisov na získanie nehnuteľnosti požiadať o povolenie ministerstva financií.

 

 

CY: Povolenie centrálnej banky sa vyžaduje na účasť ktoréhokoľvek cudzozemca v akejkoľvek spoločnosti alebo združení sna Cypre. Zahraničná účasť vo všetkých odvetviach/pododvetviach zahrnutých v tomto zozname povinností je zvyčajne obmedzená na 49 %. Rozhodnutie príslušných orgánov udeliť povolenie pre zahraničnú účasť sa zakladá na teste hospodárskych potrieb, pre ktorý sa vo všeobecnosti používajú nasledujúce kritériá:

a)

poskytovanie služieb, ktoré sú nové na Cypre,

b)

podpora exportnej orientácie hospodárstva rozvojom existujúcich a nových trhov,

c)

prevod modernej technológie, know-how a nových metód riadenia,

d)

zlepšenie buď výrobnej štruktúry hospodárstva, alebo kvality existujúcich výrobkov a služieb,

e)

komplementárny vplyv na existujúce jednotky alebo činnosti,

f)

životaschopnosť navrhovaného projektu,

g)

vytvorenie nových pracovných príležitostí pre vedcov, kvalitatívne zlepšenie a vyškolenie miestnych pracovníkov.

Vo výnimočných prípadoch, v ktorých navrhovaná investícia vyhovuje kritériám testu hospodárskych potrieb vo veľkom rozsahu, môže byť udelené povolenie pre zahraničnú účasť prevyšujúcu 49 %.

V prípade verejnných spoločností je zahraničná majetková účasť zvyčajne povolená do výšky maximálne 30 %. V podielových investičných fondoch je výška prípustného zahraničného vlastníctva 40 %.

Spoločnosti musia byť registrované podľa zákona o spoločnostiach. Ten istý zákon vyžaduje, aby zahraničná spoločnosť, ktorá chce zriadiť miesto podnikania alebo kanceláriu na Cypre, ich musí zaregistrovať ako zahraničnú pobočku. Na registráciu sa podľa devízového zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas centrálnej banky. Takýto súhlas je podmienený zahraničnou investičnou politikou platnou v danom čase vo vzťahu k navrhovaným činnostiam spoločnosti na Cypre a všeobecnými investičnými kritériami ustanovenými vyššie.

 

 

 

HU: Bez obmedzenia vo vzťahu k nadobúdaniu nehnuteľností vo vlastníctve štátu.

MT: Zákon o spoločnostiach (kap. 386), ktorý reguluje poskytovanie služieb cudzozemcami prostredníctvom založenia miestnej spoločnosti, a zákon o zahraničných transakciách (kap. 233., ktorý reguluje emisiu, nadobúdanie, predaj a splácanie cenných papierov, ktoré nie sú kótované na maltskej burze cenných papierov, ďalej platia.

PL: Oprávnenie na založenie spoločnosti so zahraničnou účasťou sa vyžaduje v prípade:

založenia spoločnosti, nákupu alebo nadobudnutia akcií alebo podielov na základnom imaní v existujúcej spoločnosti; rozšírenia činnosti spoločnosti, keď rozsah činnosti zahŕňa prinajmenšom jednu z nasledujúcich oblastí:

riadenie námorných prístavov a letísk,

obchodovanie s nehnuteľnosťami alebo konanie ako sprostredkovateľ v transakciách s nehnuteľnosťami,

dodávky pre odvetvie obrany, na ktoré sa nevzťahujú iné licenčné požiadavky,

veľkoobchod s dovážaným spotrebným tovarom,

poskytovanie právnických poradenských služieb,

založenie spoločného podniku so zahraničnou účasťou, v je ktorom poľská strana právnickou osobou verejného práva a na počiatočnom kapitále sa podieľa nepeňažným vkladom,

udelenie zákazky, ktorá zahŕňa právo používať štátny majetok počas obdobia dlhšieho ako 6 mesiacov, alebo rozhoduje o nadobudnutí takéhoto majetku.

SI: V prípade finančných služieb povolenie vydávajú orgány uvedené v povinnostiach pre konkrétne odvetvia a v súlade s podmienkami uvedenými v povinnostiach pre konkrétne odvetvia.

Pre zriaďovanie nových obchodných prevádzok (investícií „na zelenej lúke“) neexistujú žiadne obmedzenia.

 

 

 

 

Dotácie

Oprávnenosť na dotácie zo Spoločenstva alebo členských štátov môže byť obmedzená na právnické osoby založené na území členského štátu alebo určitej jeho geografickej časti. Bez obmedzenia pre dotácie na výskum a vývoj. Bez obmedzenia pre pobočky zriadené v členskom štáte spoločnosťou zo štátu mimo Spoločenstva. Poskytovanie služby v rámci verejného odvetvia alebo jej dotovanie nepredstavuje porušenie tejto povinnosti.

Povinnosti prijaté v tomto zozname nevyžadujú, aby Spoločenstvo alebo členské štáty poskytovali dotáciu na službu poskytovanú z oblasti mimo jeho územia.

Ak akékoľvek dotácie sú sprístupnené pre fyzické osoby, ich dostupnosť sa môže obmedzovať na štátnych príslušníkov členského štátu.

 

 

Devízový režim (6), (7), (8):

1., 2. SK: Vo vzťahu k bežným platbám obmedzenie vo vzťahu k nadobúdaniu devíz tuzemcami na osobné účely.

Vo vzťahu ku kapitálovým platbám sa vyžaduje devízové povolenie na prijímanie finančných úverov od zahraničných subjektov, priame kapitálové investície do zahraničia, nadobúdanie nehnuteľností v zahraničí a nákup zahraničných cenných papierov.

Devízový režim (9)

4.

CY: Podľa devízového zákona si cudzozemci zvyčajne nesmú vypožičiavať z miestnych zdrojov.

 

 

4.

Bez obmedzenia, okrem opatrení týkajúcich sa vstupu do členského štátu a dočasného pobytu (10) v členskom štáte — bez vyžadovania zhody s testom hospodárskych potrieb (11) — nasledujúcich kategórií fyzických osôb poskytujúcich služby

4.

Bez obmedzenia, s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórií fyzických osôb uvedených v stĺpci prístup k trhu.

 

 

i)

dočasná prítomnosť, ako presťahovaná osoba patriaca do spoločnosti (12), fyzických osôb v nasledujúcich kategóriách, ak je poskytovateľ služby právnická osoba a ak príslušné osoby boli v nej zamestnané alebo boli jej spoločníkmi (bez majoritného podielu), najmenej rok bezprostredne pred týmto presťahovaním.

Smernice Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov sa nevzťahujú na štátnych príslušníkov tretích krajín. Uznávanie diplomov, ktoré sa vyžadujú na vykonávanie regulovaných odborných služieb štátnymi príslušníkmi štátov mimo Spoločenstva, zostáva v právomoci každého členského štátu, ak sa právne predpisy Spoločenstva neustanovuje inak. Právo vykonávať regulovanú odbornú službu v jednom členskom štáte nezakladá právo vykonávať ju v inom členskom štáte.

 

 

a)

Osoby pracujúce vo vrcholovej riadiacej pozícii v právnickej osobe, ktoré v prvom rade riadia danú organizačnú zložku, pričom všeobecný dohľad alebo riadenie vykonáva hlavne predstavenstvo alebo spoločníci spoločnosti, alebo podobné subjekty, vrátane:

riadenia organizačnej zložky, úseku, alebo časti organizačnej zložky,

dohľadu a kontroly práce iných dozorných, odborných alebo riadiacich pracovníkov,

disponovania právomocou osobne prijímať a prepúšťať, alebo odporúčať prijímanie, prepúšťanie alebo iné personálne opatrenia.

Požiadavky týkajúce sa bydliska

AT: Generálni riaditelia pobočiek a právnických osôb musia mať bydlisko v Rakúsku; fyzické osoby zodpovedné v právnickej osobe alebo pobočke za dodržiavanie rakúskeho obchodného zákonníka musia mať bydlisko v Rakúsku.

MT: Imigračné predpisy v rámci imigračného zákona (kap. 217) upravovia vydávanie povolení/dokladov na pobyt.

 

 

b)

Osoby pracujúce v právnickej osobe, ktoré majú nezvyčajné vedomosti dôležité pre služby, výskumné zariadenia, metódy alebo riadenie organizačnej zložky. Pri hodnotení týchto vedomostí sa budú zohľadňovať nielen vedomosti špecifické pre organizačnej zložky, ale aj či osoba má vysoký stupeň kvalifikácie zodpovedajúcej pre druh práce alebo obchodu, ktorý vyžaduje špecifické technické vedomosti, vrátane členstva v akreditovanej profesijnej organizácii.

 

 

 

ii)

dočasná prítomnosť fyzických osôb v týchto kategóriách:

 

 

 

a)

Osoby, ktoré nemajú bydlisko na území členského štátu, pre ktorý platia zmluvy o ES, ktoré sú zástupcami poskytovateľa služieb a snažia sa získať dočasný vstup na účel dohodnutia predaja služieb alebo uzatvorenia dohôd na predaj služieb pre tohto poskytovateľa služieb, pričom títo zástupcovia sa nebudú angažovať vo vykonávaní priamych obchodov pre širokú verejnosť, ani v poskytovaní služieb nimi samotnými (okrem toho v prípade EE, HU, LV, SI: ani vo vlastnom mene prijímať odmenu zo zdroja nachádzajúceho sa v príslušnom členskom štáte).

 

 

 

b)

Osoby pracujúce vo vrcholovej riadiacej pozícii, ktoré sa definujú v bode i) písm. a), v právnickej osobe, ktoré zodpovedajú za zriadenie obchodnej prítomnosti poskytovateľa služby z Čile v členskom štáte, keď:

 

 

 

zástupcovia sa neangažujú v uskutočňovaní priameho predaja alebo poskytovania služieb (okrem toho v prípade EE, HU, LV, SI: ani vo vlastnom mene neprijímajú odmenu zo zdroja nachádzajúceho sa v príslušnom členskom štáte); a

 

 

 

poskytovateľ služieb má svoje sídlo na území Čile a nemá žiadneho iného zástupcu, zastupiteľskú kanceláriu, pobočku ani dcérsku spoločnosť v tomto členskom štáte.

 

 

 

FR: Generálny riaditeľ priemyselnej, obchodnej alebo remeselnej činnosti (5), ak nie je držiteľom povolenia na pobyt, potrebuje zvláštne oprávnenie.

 

 

 

IT: Prístup k priemyselným, obchodným a remeselným činnostiam je viazaný na povolenie na pobyt a zvláštne oprávnenie na vykonávanie činnosti.

 

 

 

iii)

Bez obmedzenia, okrem opatrení týkajúcich sa vstupu a dočasného pobytu v členskom štáte nasledujúcej kategórie fyzických osôb bez vyžadovania splnenia testu hospodárskych potrieb, ak sú určení pre konkrétny pododvetvie. Na prístup sa vzťahujú tieto podmienky (13):

 

 

 

Fyzické osoby sa angažujú v poskytovaní služby na dočasnom základe ako zamestnanci právnickej osoby, ktorá nemá obchodnú prítomnosť v žiadnom členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Právnická osoba získala zákazku na služby na obdobie kratšie ako 3 mesiace od konečného spotrebiteľa v dotknutom členskom štáte na základe postupu otvorenej verejnej súťaže alebo akéhokoľvek iného postupu, ktorý garantuje bona fide charakter zákazky (napr. inzerovanie dostupnosti zákazky), pričom táto požiadavka existuje alebo sa zavádza v členskom štáte podľa právnych a iných predpisov a požiadaviek Spoločenstva alebo jeho členských štátov.

 

 

 

Fyzická osoba usilujúca sa o prístup musí poskytovať takéto služby ako zamestnanec právnickej osoby poskytujúcej službu najmenej rok (dva roky v prípade EL) bezprostredne pred takýmto presťahovaním.

 

 

 

Dočasný vstup a pobyt v príslušnom členskom štáte je na obdobie nie dlhšie ako tri mesiace v ktoromkoľvek 12-mesačnom období (6-mesačnom v prípade EE; 24-mesačnom v prípade NL), alebo na dĺžku trvania zákazky, čo je menej.

 

 

 

Fyzická osoba musí mať potrebné akademické vzdelanie a odborné skúsenosti určené pre príslušný odvetvie alebo činnosť v členskom štáte, v ktorom sa služba poskytuje.

 

 

 

Táto povinnosť sa vzťahuje len na činnosť spojenú so službou, ktorá je predmetom zákazky; neprináša nárok uplatňovať profesijný titul príslušného členského štátu.

 

 

 

Počet osôb, na ktoré sa vzťahuje zákazka na služby, nesmie byť vyšší, ako treba na splnenie zákazky. O tomto počte sa môže rozhodnúť na základe právnych a iných predpisov a požiadaviek Spoločenstva a členského štátu, v ktorom sa služba poskytuje.

 

 

 

Zákazka na služby sa musí získať v jednej z činností uvedených nižšie a s výhradou dodatočných podmienok uvedených v pododvetví príslušným členským štátom:

právne služby

účtovné služby

audítorské služby

služby daňového poradenstva

architektonické služby, služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry

inžinierske služby, integrované inžinierske služby

lekárske služby, zubárske služby a služby pôrodnej asistencie

veterinárne služby

služby poskytované sestrami, fyzioterapeutmi a zdravotníckymi pracovníkmi

počítačové a súvisiace služby

výskumné a vývojové služby

reklama

prieskum trhu a prieskum verejnej mienky

služby poradenstva pre oblasť riadenia

služby súvisiace s poradenstvom pre oblasť riadenia

služby technického testovania a analýzy

súvisiace vedecké a konzultačné služby

poradenské a konzultačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva

poradenské a konzultačné služby týkajúce sa rybolovu

služby týkajúce sa baníctva

údržba a oprava zariadení

fotografické služby

kongresové služby

prekladateľské služby

 

 

 

 

stavebné služby

práce pri prieskume staveniska

služby v oblasti životného prostredia

služby v oblasti vyššieho vzdelávania

služby v oblasti vzdelávania dospelých

služby cestovných kancelárií a organizátorov zájazdov

služby turistického sprievodcovstva

služby v oblasti zábavy

tlačové informačné služby

služby súvisiace s predajom zariadení alebo s prevodom patentu

 

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

1.

Obchodné služby

 

 

 

A.

Služby slobodných povolaní

 

 

 

a)

Právne poradenstvo v oblasti vnútroštátneho práva domovského štátu a medzinárodného práva verejného (okrem práva ES)

CZ, EE, LV, PL, SI, SK: CPC 861.

1.

EE: Bez obmedzenia pre CPC 861 iné ako CPC 86190

FR, PT, SI: Bez obmedzenia pre tvorbu právnych dokumentov.

SE: Bez obmedzenia pri vykonávaní praxe advokáta alebo ako právnika EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) pod zodpovedajúcim profesijným titulom svojho domovského štátu (14).

CY, MT: bez obmedzenia

1.

FR, PT, SI: Bez obmedzenia pre tvorbu právnych dokumentov.

DK: Poskytovanie právneho poradenstva je obmedzený na právnikov s dánskou licenciou na vykonávanie praxe a na advokátke kancelárie registrované v Dánsku.

SE: Bez obmedzenia pri vykonávaní praxe advokáta alebo právnika EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) pod zodpovedajúcim profesijným titulom svojho domovského štátu.

EE: Bez obmedzenia pre CPC 861 iné ako CPC 86190

AT: Zahraniční právni poradcovia musia byť členmi svojej národnej advokátskej komory; môžu využívať svoj profesijný titul len s uvedením miesta registrácie v svojej domovskej krajine.

CY, MT: bez obmedzenia

 

 

2.

CY, MT: Bez obmedzenia

2.

CY, MT: Bez obmedzenia

 

 

3.

DE: Prístup s podmienkou prijatia do advokátskej komory podľa spolkového zákona o advokátoch, ktorý vyžaduje usadenie sa výlučne vo forme podniku jednotlivca alebo spoločnosti podľa občianskeho práva.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

FI: Pri vykonávaní právnických služieb ako člen všeobecnej advokátskej komory sa vyžaduje občianstvo jedného zo štátov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru).

AT, CY, MT: Bez obmedzenia.

3.

DK: Poskytovanie právneho poradenstva sa obmedzuje na advokátske kancelárie registrované v Dánsku. Výlučne právnici s dánskou licenciou na výkon praxe a advokátske kancelárie registrované v Dánsku môžu vlastniť podiely v dánskej advokátskej kancelárii. Výlučne právnici s dánskou licenciou na výkon praxe môžu byť v predstavenstve alebo byť súčasťou manažmentu dánskej advokátskej kancelárie.

AT, CY, MT: Bez obmedzenia

CZ: Advokáti a komerční právnici pre české právo musia byť absolventmi českých univerzít.

FR: Právo domáceho štátu a medzinárodné právo (vrátane práva ES) sú otvorené len pre členov regulovanej právnickej a sudcovskej profesie. (15)

 

CZ: Žiadne obmedzenie spojené so zahraničným právom. Pre činnosti spojené s národným právom sa vyžaduje prijatie do Českej advokátskej komory alebo do Českej komory komerčných právnikov.

EE: Žiadne pre CPC 86190. Pre CPC 861 iné ako CPC 86190 sa obchodná prítomnosť obmedzuje na jednotlivcov alebo na obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným, v prípade čoho je potrebné povolenie od advokátskej komory (Advokatuur). Podľa štatútu advokátskej komory (Advokatuuri pohimäärus) výlučne estónski štátni príslušníci smú založiť advokátsku kanceláriu. Na prijatie do advokátskej komory treba splniť nasledujúce požiadavky:

a)

dvojročné pracovné skúsenosti ako advokátsky koncipient,

b)

zloženie príslušnej skúšky,

c)

trojročná práca ako vrchný koncipient. Po tom možno vykonať právnickú skúšku (vyžaduje sa výborná znalosť estónskeho práva a výborná znalosť estónskeho jazyka). Verejní notári sú osoby, ktoré vykonávajú verejnú službu; vymenúva ich ministerstvo spravodlivosti.

HU: Obchodná prítomnosť musí mať formu partnerstva s maďarským advokátom (ügyvéd), advokátskej kancelárie (ügyvédi iroda), alebo zastupiteľskej kancelárie.

LV: Žiadne pre poradenstvo v oblasti práva domáceho štátu a medzinárodnom práve verejnom. Pre CPC 861 iné ako poradenstvo o práve domáceho štátu a verejnom medzinárodnom práve sa vyžaduje licencia vydaná ministerstvom spravodlivosti a znalosť lotyšského jazyka. Autorizovaný právnik môže poskytovať všetky právne služby, okrem zastupovania v trestnoprávnych konaniach. Zastupovanie na trestnoprávnych konaniach je povolené len pre právnych zástupcov viazaných prísahou. Na právnych zástupcov viazaných prísahou a notárov viazaných prísahou sa vzťahuje požiadavka štátnej príslušnosti. Právni zástupcovia viazaní prísahou a notári viazaní prísahou musia mať aspoň 25 rokov, ovládať lotyštinu, musia byť absolventmi lotyšskej univerzity alebo univerzity uznávanej ako rovnocennej s právnickou fakultou lotyšskej univerzity, a musia mať prax. Právni zástupcovia viazaní prísahou musia zložiť skúšku v súlade s pravidlami ustanovenými Komorou advokátov viazaných prísahou. Notári viazaní prísahou musia zložiť skúšku v súlade s pravidlami ustanovenými ministerstvom spravodlivosti v spolupráci s Komorou notárov viazaných prísahou.

EE: Žiadne pre CPC 86190. Bez obmedzenia pre CPC 861 iné ako CPC 86190.

SI: Podmienkami pre prijatie do advokátskej komory pre právnikov, ktorí nie sú slovinskými štátnymi príslušníkmi a majú licenciu na vykonávanie praxe v inom členskom štáte, je mať potvrdenie o znalosti slovinského práva a ovládať slovinský jazyk.

SK: Advokáti a komerční právnici pre slovenské právo musia byť absolventmi slovenských univerzít.

 

 

PL: Usadenie sa je podmienené získaním oprávnenia. Požiadavka štátnej príslušnosti.

SI: Obchodná prítomnosť sa obmedzuje len na jednotlivcov alebo na kancelárie vo forme osobnej obchodnej spoločnosti. Spoločníkmi môžu byť výlučne právnici s licenciou na výkon praxe. Pre činnosti spojené s národným právom sa vyžaduje prijatie do advokátskej komory („Odvetniška zbornica Slovenije“). Na založenie advokátskej kancelárie sa vyžaduje súhlas advokátskej komory. Podmienkami prijatia do advokátskej komory pre právnikov, ktorí nie sú slovinskými štátnymi príslušníkmi a majú licenciu na výkon praxe v inom členskom štáte, je mať potvrdenie o znalosti slovinského práva a ovládať slovinský jazyk. Verejní notári sú osoby, ktoré vykonávajú verejné služby. Licenčné práva možno získať na základe licencie.

SK: Žiadne obmedzenie v spojitosti so zahraničným právom. Pre činnosti spojené s vnútroštátnym právom sa vyžaduje prijatie do Slovenskej advokátskej komory alebo do Slovenskej komory komerčných právnikov.

 

 

 

SE: Pre poskytovanie činnosti právneho poradenstva ako advokát nie je povolený výkon povolania v spolupráci s inými osobami ako advokátmi, alebo vo forme akciovej spoločnosti, ak nie sú splnené určité podmienky.

LU: Na právo hostiteľského štátu a medzinárodné právo (16) sa vzťahuje podmienka registrácie ako „avocat“ v Luxemburskej advokátskej komore.

SE: Pri vystupovaní pod titulom advokát sa vyžaduje členstvo vo Švédskej advokátskej komore. Pre toto členstvo sa vyžaduje švédske občianstvo a bydlisko vo Švédku alebo občianstvo a bydlisko v EHP (Európskom hospodárskom priestore). Ak chce osoba oprávnená ako advokát v štáte EHP vykonávať trvalo právnu prax vo Švédsku pod profesijným titulom svojho domovského štátu, musí sa zaregistrovať vo Švédskej advokátskej komore.

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a vo väzbe na nasledujúce konkrétne obmedzenia:

AT, CY, MT: Bez obmedzenia

FR: Činnosti právneho poradenstva a tvorba právnych dokumentov ako hlavná činnosť a pre verejnosť sú vyhradené pre členov regulovaných právnických a sudcovských profesií (17). Tieto činnosti môžu vykonávať ako vedľajšiu činnosť k hlavnej činnosti aj členovia iných regulovaných profesií alebo kvalifikované osoby.

AT: Na žiadosť zákazníka sa právni poradcovia môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska, aby poskytli konkrétnu službu.

FI: Pri poskytovaní právnych služieb ako člen všeobecnej advokátskej komory sa vyžaduje občianstvo v jednom zo štátov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru).

SE: Pre poskytovanie činnosti právneho poradenstva ako „advokát“ nie je povolený výkon povolania v spolupráci s inými osobami ako iní „advokáti“, alebo vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným (akciovej spoločnosti), ak nie sú splnené určité podmienky.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a vo väzbe na nasledujúce konkrétne obmedzenia:

DK: Poskytovanie právneho poradenstva je obmedzený na právnikov s dánskou licenciou na výkon praxe. Požiadavka dánskej advokátskej skúšky na získanie dánskej licencie na výkon praxe.

AT: Zahraniční právni poradcovia musia byť členmi svojej národnej advokátskej komory; svoj profesijný titul môžu využívať len s odkazom na miesto registrácie vo svojom domovskom štáte.

SE: Pri vystupovaní pod titulom advokát sa vyžaduje členstvo vo Švédskej advokátskej komore. Pre toto členstvo sa vyžaduje švédske občianstvo a bydlisko vo Švédku.

CY, MT: bez obmedzenia

 

 

LV: Pre CPC 861 iné ako poradenstvo v oblasti práva domáceho štátu a medzinárodného práva verejného sa vyžaduje licencia vydaná ministerstvom spravodlivosti a znalosť lotyšského jazyka. Autorizovaný právnik môže poskytovať všetky právne služby okrem zastupovania v trestnoprávnych konaniach. Zastupovanie v trestnoprávnych konaniach je povolené len pre advokátov viazaných prísahou. Na advokátov viazaných prísahou a notárov viazaných prísahou sa vzťahuje požiadavka štátnej príslušnosti. Advokáti viazaní prísahou a notári viazaní prísahou musia mať aspoň 25 rokov, musia ovládať lotyštinu, musia byť absolventmi lotyšskej univerzity alebo univerzity uznávanej ako rovnocennej s právnickou fakultou lotyšskej univerzity, a musia mať prax. Advokáti viazaní prísahou musia zložiť skúšku v súlade s pravidlami ustanovenými Komorou advokátov viazaných prísahou. Notári viazaní prísahou musia zložiť skúšku v súlade s pravidlami ustanovenými ministerstvom spravodlivosti v spolupráci s Komorou notárov viazaných prísahou.

 

 

 

Bez obmedzenia okrem BE, DE, DK, ES, SE a UK, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES, SE a UK: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

DE: Bez obmedzenia pre činnosti vyhradené pre „Rechtsanwalt“.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem BE, DE, DK, ES, SE a UK podľa horizontálnej časti v bode iii):

DK: Poskytovanie právneho poradenstva je obmedzený na právnikov s dánskou licenciou na výkon praxe. Požiadavka dánskej právnickej skúšky na získanie dánskej licencie na výkon praxe.

SE: Pri vystupovaní pod titulom advokát sa vyžaduje členstvo vo Švédskej advokátskej komore. Pre toto členstvo sa vyžaduje švédske občianstvo a bydlisko vo Švédsku.

 

b)

Účtovné služby

(CPC 86212 iné ako „audítorské služby“ 86213, 86219)

1.

CY, FR, HU, IT, MT, SI: bez obmedzenia

2.

Žiadne

1.

FR, IT, MT, SI: bez obmedzenia

AT: bez zastupovania pred príslušnými orgánmi

2.

Žiadne

 

 

3.

DE: Poskytovanie prostredníctvom „GmbH & Co. KG“ a „EWIV“ je zakázané.

FR: Poskytovanie výlučne prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

PT: Poskytovanie výlučne prostredníctvom profesijného združenia.

IT: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

AT: Majetková účasť zahraničných účtovníkov (ktorí musia byť autorizovaní podľa zákona svojho domovského štátu) a ich podiel na hospodárskom výsledku ktorejkoľvek rakúskej právnickej osoby nesmie prekročiť 25 %; to sa vzťahuje len na nečlenov rakúskej stavovskej organizácie.

CY: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie od ministerstva financií. Povolenie podlieha testu hospodárskych potrieb. Používané kritériá sú analogické s kritériami pre udelenie povolenia pre zahraničné investície (vymenované v horizontálnej časti), ktoré platia pre toto pododvetvie, berúc vždy do úvahy situáciu zamestnanosti v pododvetví. Profesijné združenia (osobné obchodné spoločnosti) medzi fyzickými osobami sú povolené. Právnická osoba nie je povolená.

3.

DK: Zahraniční účtovníci môžu vstupovať do osobných obchodných spoločností s dánskymi autorizovanými účtovníkmi po získaní povolenia od Dánskej agentúry pre obchod a obchodné spoločnosti.

 

 

LV: Vlastník podielu alebo vedúci spoločnosti musí byť kvalifikovaný ako audítor viazaný prísahou v Lotyšsku. Audítormi viazanými prísahou môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 25 rokov a a) majú vysokoškolský titul ekonomického smeru alebo v inom odbore, ak zložili skúšku zo základov ekonomiky, b) majú aspoň 3-ročnú prax s auditom uznávané Lotyšskou asociáciou audítorov viazaných prísahou, c) zložili kvalifikačnú skúšku a získali licenciu audítora viazaného prísahou v súlade s požiadavkami Lotyšskej asociácie audítorov viazaných prísahou, d) majú výbornú povesť.

SI: Obchodná prítomnosť nesmie mať formu právnickej osoby.

 

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

FR: profesionáli štátov mimo ES môžu získať povolenie na poskytovanie služieb na základe rozhodnutia ministra hospodárstva, financií a rozpočtu po dohode s ministrom zahraničných vecí. Požiadavka bydliska nesmie presahovať 5 rokov.

IT: Podmienka bydliska pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

DK: Požiadavka bydliska, ak Dánska agentúra pre obchod a obchodné spoločnosti neustanoví inak.

AT: Na žiadosť zákazníka sa účtovníci môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska, aby poskytli konkrétnu službu. Fyzické osoby poskytujúce účtovnícke služby sú však v zásade povinné mať svoje profesionálne centrum (obchodnú prítomnosť) v Rakúsku. Pred príslušnými orgánmi nie je možné zastupovanie.

LV: Vlastník podielu alebo vedúci spoločnosti musí byť kvalifikovaný ako audítor viazaný prísahou v Lotyšsku. Audítormi viazanými prísahou môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 25 rokov a

a)

majú vysokoškolský titul ekonomického smeru alebo v inom odbore, ak zložili skúšku zo základov ekonomiky,

b)

majú aspoň 3-ročnú prax s auditom uznávanú Lotyšskou asociáciou audítorov viazaných prísahou,

c)

zložili kvalifikačnú skúšku a získali licenciu audítora viazaného prísahou v súlade s požiadavkami Lotyšskej asociácie audítorov viazaných prísahou,

d)

majú výbornú povesť.

SI: Obmedzenia len vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré sú zamestnané v právnickej osobe.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

DK, IT: Požiadavka bydliska.

SI: Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v stĺpci prístup k trhu.

 

 

Bez obmedzenia, okrem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

AT: skúška pred rakúskou profesijnou organizáciou. Zamestnávateľ musí byť členom príslušnej profesijnej organizácie v domovskom štáte, v ktorom existuje takáto organizácia.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

DE: Bez obmedzenia pre činnosti vyhradené zákonom vo „Wirtschaftsprüfer“.

LV: Vlastník podielu alebo vedúci spoločnosti musí byť kvalifikovaný ako audítor viazaný prísahou v Lotyšsku. Audítormi viazanými prísahou môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 25 rokov a

a)

majú vysokoškolský titul ekonomického smeru alebo v inom odbore, ak zložili skúšku zo základov ekonomiky,

b)

majú aspoň 3-ročnú prax s auditom uznávanú Lotyšskou asociáciou audítorov viazaných prísahou,

c)

zložili kvalifikačnú skúšku a získali licenciu audítora viazaného prísahou v súlade s požiadavkami Lotyšskej asociácie audítorov viazaných prísahou,

d)

majú výbornú povesť.

SI: Obmedzenia len pre fyzické osoby zamestnané v právnických osobách.

Bez obmedzenia, okrem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej sekcii v bode iii).

 

b)

Audítorské služby (18)  (19)

(CPC 86211 a 86212 iné ako účtovné služby)

1.

AT, BE, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: bez obmedzenia

LT: Žiadna, s výnimkou, že audítorská správa musí byť vypracovaná spoločne s audítorom akreditovaným na výkon praxe v Litve.

1.

AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: bez obmedzenia

LT: Žiadna, s výnimkou, že audítorská správa musí byť vypracovaná spoločne s audítorom akreditovaným na výkon praxe v Litve.

 

 

2.

Žiadne

2.

Žiadne

 

 

3.

BE: Poskytovanie prostredníctvom „SA“ a „Société en commandite“ je zakázané.

DE: Poskytovanie prostredníctvom „GmbH & CoKG“ and „EWIV“ je zakázané.

FR: Pre zákonom nariadené audity: poskytovanie prostredníctvom akejkoľvek formy spoločnosti, okrem SNC, SCS a druhotných organizačných zložiek.

PT: Výlučne prostredníctvom profesionálneho združenia.

IE: Poskytovanie výlučne prostredníctvom osobnej obchodnej spoločnosti.

IT: Pre prístup ako „Ragionieri-Periti commerciali“ a „Dottori commerciali“ sa prístup obmedzuje len na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

FI: Aspoň jeden z audítorov fínskej spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť rezidentom v jednom zo štátov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo autorizovaná audítorská spoločnosť.

SE: Výlučne audítori schválení v EHP môžu vykonávať právne audítorské služby v určitých právnických osobách, okrem iného vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným. Výlučne také osoby môžu byť akcionármi alebo stať sa spoločníkmi v spoločnostiach, ktoré vykonávajú prax kvalifikovaného auditu (na oficiálne účely). Na schválenie sa vyžaduje s kúška v EHP, prax a bydlisko vo Švédsku.

3.

DK: Zahraniční audítori môžu vstupovať do osobných obchodných spoločností s autorizovanými účtovníkmi dánskeho štátu po získaní povolenia od Dánskej agentúry pre obchod a obchodné spoločnosti.

SE: Vyžaduje sa štatút rezidenta v EHP (Európskom hospodárskom priestore) a švédska skúška (20).

 

 

AT: Majetková účasť zahraničných audítorov (ktorí musia byť autorizovaní podľa zákona svojho domovského štátu) a ich podiel na hospodárskom výsledku ktorejkoľvek rakúskej právnickej osoby nesmie prekročiť 25 %; to sa vzťahuje len na nečlenov rakúskej profesijnej organizácie.

 

 

 

CY: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie od ministerstva financií. Povolenie podlieha testu hospodárskych potrieb. Používané kritériá sú analogické s kritériami pre udelenie povolenia pre zahraničné investície (vymenované v horizontálnej časti), ktoré platia pre tento pododvetvie, berúc vždy do úvahy situáciu zamestnanosti v pododvetví. Profesijné združenia (osobné obchodné spoločnosti) fyzických osôb sú povolené. Právnická osoba nie je povolená.

 

 

 

CZ: Audit môžu poskytovať fyzické alebo právnické osoby zaregistrované v zozname audítorov v audítorskej komore. V prípade právnických osôb najmenej 60 % akciového kapitálu alebo hlasovacích práv je vyhradených pre českých štátnych príslušníkov.

 

 

 

LV: Vlastník podielu alebo vedúci spoločnosti musí byť kvalifikovaný ako audítor viazaný prísahou v Lotyšsku. Audítormi viazanými prísahou môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 25 rokov a

a)

majú vysokoškolský titul ekonomického smeru alebo v inom odbore, ak zložili skúšku zo základov ekonomiky,

b)

majú aspoň 3-ročnú prax s auditom uznávanú Lotyšskou asociáciou audítorov viazaných prísahou,

c)

zložili kvalifikačnú skúšku a získali licenciu audítora viazaného prísahou v súlade s požiadavkami Lotyšskej asociácie audítorov viazaných prísahou,

d)

majú výbornú povesť.

 

 

 

LT: Žiadne, s výnimkou, že najmenej 75 % akcií musí patriť audítorom alebo audítorským spoločnostiam. Usadenie sa je povolené prostredníctvom všetkých druhov právnych foriem spoločností, okrem verejnej akciovej spoločnosti (AB). Kvalifikačné požiadavky na audítorov v štáte pôvodu týchto audítorov alebo audítorských spoločností nesmú byť nižšie ako v Litve.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Zahraniční audítori môžu vykonávať prax po potvrdení svojej kvalifikácie.

SI: Obchodná prítomnosť musí mať formu právnickej osoby. Podiel zahraničných osôb v audítorských spoločnostiach nesmie byť vyššia ako 49 % vlastného imania. Poskytovanie len prostredníctvom audítorských spoločností.

SK: Audit môžu poskytovať len fyzické alebo právnické osoby registrované v zozname audítorov v Komore audítorov. V prípade právnických osôb najmenej 60 % akciového kapitálu alebo hlasovacích práv je vyhradených pre slovenských štátnych príslušníkov.

 

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a vo väzbe na nasledujúce konkrétne obmedzenia:

DK: Podmienka štatútu rezidenta, ak Dánska agentúra pre obchod a obchodné spoločnosti neustanoví inak.

ES: Požiadavka štatútu rezidenta

EL: Podmienka štátnej príslušnosti pre zákonných audítorov.

ES: Audítorské spoločnosti: správcovia, riaditelia a spoločníci spoločností iných ako spoločnosti, pre ktoré platí 8. smernica o firemnom práve EHS, musia spĺňať podmienku trvalého pobytu.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a vo väzbe na nasledujúce konkrétne obmedzenia:

DK: Požiadavka štatútu rezidenta.

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta pre jednotlivých audítorov.

SE: Vyžaduje sa štatút rezidenta v EHP (Európskom hospodárskom priestore) a švédska skúška. (20)

SI: Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v stĺpci prístup k trhu.

 

 

IT: Požiadavka štatútu rezidenta pre „Ragionieri-Periti commerciali“. Audítorské spoločnosti: správcovia a audítori v „società di revisions“ iných ako tie, pre ktoré platí Ôsma smernica o firemnom práve EHS, musia spĺňať podmienku trvalého pobytu.

FI: Aspoň jeden z audítorov fínskej spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť rezidentom jednej z krajín EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) alebo autorizovaná audítorská spoločnosť.

SE: Výlučne audítori schválení v EHP môžu vykonávať právne audítorské služby v niektorých právnických osobách, o. i. v malých spoločnostiach s ručením obmedzeným. Výlučne také osoby môžu byť vlastníci podielu alebo byť spoločníkmi v spoločnostiach, ktoré vykonávajú kvalifikovanú audítorskú činnosť (na oficiálne účely).

LV: Vlastník podielu alebo vedúci spoločnosti musí byť kvalifikovaný ako audítor viazaný prísahou v Lotyšsku. Audítormi viazanými prísahou môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 25 rokov a

a)

majú vysokoškolský titul ekonomického smeru alebo v inom odbore, ak zložili skúšku zo základov ekonomiky,

b)

majú aspoň 3-ročnú prax s auditom uznávanú Lotyšskou asociáciou audítorov viazaných prísahou,

c)

zložili kvalifikačnú skúšku a získali licenciu audítora viazaného prísahou v súlade s požiadavkami Lotyšskej asociácie audítorov viazaných prísahou,

d)

majú výbornú povesť.

 

 

 

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Zahraniční audítori môžu vykonávať prax po potvrdení svojej kvalifikácie.

SI: Obmedzenia len voči fyzickým osobám zamestnaným v právnických osobách.

 

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

DE: Bez obmedzenia pre činnosti vyhradené zákonom vo „Wirtschaftsprüfer“.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

b)

Služby vedenia účtovníctva

(CPC 86220)

1.

CY, FR, HU, IT, MT, SI: bez obmedzenia

2.

Žiadne.

1.

FR, IT, MT, SI: Bez obmedzenia

AT: Bez zastupovania pred príslušnými orgánmi.

2.

Žiadne.

 

 

3.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

IT: Prístup len pre fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

AT: Majetková účasť zahraničných účtovníkov (ktorí musia byť autorizovaní podľa zákona svojho domovského štátu) a ich podiel na hospodárskom výsledku ktorejkoľvek rakúskej právnickej osoby nesmie prekročiť 25 %; to sa vzťahuje len na nečlenov rakúskej stavovskej organizácie.

CY: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie od ministerstva financií. Povolenie podlieha testu hospodárskych potrieb. Používané kritériá sú analogické s kritériami pre udelenie povolenia pre zahraničné investície (vymenované v horizontálnej časti), ktoré platia pre tento pododvetvie, berúc vždy do úvahy situáciu zamestnanosti v pododvetví. Profesijné združenia (osobné obchodné spoločnosti) fyzických osôb sú povolené. Právnická osoba nie je povolená.

3.

Žiadne.

 

 

LV: Vlastník podielu alebo vedúci spoločnosti musí byť kvalifikovaný ako audítor viazaný prísahou v Lotyšsku. Audítormi viazanými prísahou môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 25 rokov a

a)

majú vysokoškolský titul ekonomického smeru alebo v inom odbore, ak zložili skúšku zo základov ekonomiky,

b)

majú aspoň 3-ročnú prax s auditom uznávanú Lotyšskou asociáciou audítorov viazaných prísahou,

c)

zložili kvalifikačnú skúšku a získali licenciu audítora viazaného prísahou v súlade s požiadavkami Lotyšskej asociácie audítorov viazaných prísahou,

d)

majú výbornú povesť.

SI: Obchodná prítomnosť musí mať formu právnickej osoby.

 

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

FR: odborníci zo štátov mimo ES môžu dostať povolenie poskytovať služby na základe rozhodnutia ministra hospodárstva, financií a rozpočtu, po dohode s ministrom zahraničných vecí. Požiadavka trvalého pobytu nesmie prevyšovať 5 rokov.

IT: Podmienka štatútu rezidenta pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

AT: na žiadosť zákazníka sa účtovníci môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska, aby poskytli konkrétnu službu. Fyzické osoby poskytujúce účtovnícke služby sú však ako pravidlo povinné mať svoje profesionálne centrum (obchodnú prítomnosť) v Rakúsku.

LV: Vlastník podielu alebo vedúci spoločnosti musí byť kvalifikovaný ako audítor viazaný prísahou v Lotyšsku. Audítormi viazanými prísahou môžu byť osoby, ktoré majú viac ako 25 rokov a

a)

majú vysokoškolský titul ekonomického smeru alebo v inom odbore, ak zložili skúšku zo základov ekonomiky,

b)

majú aspoň 3-ročnú prax s auditom uznávanú Lotyšskou asociáciou audítorov viazaných prísahou,

c)

zložili kvalifikačnú skúšku a získali licenciu audítora viazaného prísahou v súlade s požiadavkami Lotyšskej asociácie audítorov viazaných prísahou,

d)

majú výbornú povesť.

SI: Obmedzenia len pre fyzické osoby zamestnané v právnických osobách.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT: Požiadavka štatútu rezidenta pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

PT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

 

Bez obmedzenia, okrem pre AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

AT: skúška pred rakúskou stavovskou organizáciou. Zamestnávateľ musí byť členom príslušnej profesijnej organizácie v domovskom štáte, v ktorom takáto organizácie existuje.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

DE: Bez obmedzenia pre činnosti vyhradené v zákone vo „Wirtschaftsprüfer“.

Bez obmedzenia, okrem v prípade AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

c)

Služby daňového poradenstva

(CPC 863 bez zastupovania na súde)

1.

FR: Bez obmedzenia pre tvorbu právnych dokumentov.

CY: Daňoví agenti musia byť riadne oprávnení ministerstvom financií. Oprávnenie podlieha testu hospodárskych potrieb.

2.

Žiadne

1.

FR: Bez obmedzenia pre tvorbu právnych dokumentov.

AT: Bez zastupovania pred príslušnými orgánmi.

2.

Žiadne

 

 

3.

IT: Prístup len pre fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

AT: Majetková účasť zahraničných daňových poradcov (ktorí musia byť autorizovaní podľa zákona svojho domovského štátu) a ich podiel na hospodárskom výsledku ktorejkoľvek rakúskej právnickej osoby nesmie prekročiť 25 %; to sa vzťahuje len na nečlenov rakúskej stavovskej organizácie.

CY: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie od ministerstva financií. Oprávnenie podlieha testu hospodárskych potrieb. Používané kritériá sú analogické s kritériami pre udelenie povolenia pre zahraničné investície (vymenované v horizontálnej časti), ktoré platia pre tento pododvetvie, berúc vždy do úvahy situáciu zamestnanosti v pododvetví. Profesijné združenia (osobné obchodné spoločnosti) fyzických osôb sú povolené. Právnická osoba nie je povolená.

CZ, SK: Daňové služby môžu poskytovať fyzické alebo právnické osoby registrované v zozname Komory daňových poradcov alebo v Komore audítorov.

3.

Žiadne

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

FR: Činnosti právneho poradenstva a tvorba právnych dokumentov ako hlavná činnosť a pre verejnosť sú vyhradené pre členov právnickej a sudcovskej profesie (17). Tieto činnosti môžu vykonávať ako vedľajšiu činnosť k hlavnej činnosti aj členovia iných regulovaných profesií alebo kvalifikované osoby.

IT: Podmienka štatútu rezidenta pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta

 

 

AT: Na žiadosť zákazníka sa daňoví poradcovia môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska, aby poskytli konkrétnu službu. Fyzické osoby poskytujúce daňové služby sú však ako pravidlo povinné mať svoje profesionálne centrum (obchodnú prítomnosť) v Rakúsku.

HU: Požiadavka trvalého pobytu.

 

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

AT: Skúška pred rakúskou stavovskou organizáciou. Zamestnávateľ musí byť členom príslušnej profesijnej organizácie v domovskom štáte, v ktorom takáto organizácie existuje.

DE: Bez obmedzenia, s výnimkou poradených služieb týkajúcich sa zákona o zahraničných daniach, kde: vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

Bez obmedzenia, okrem v prípade AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

d)

Architektonické služby (CPC 8671.

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: bez obmedzenia.

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: bez obmedzenia.

DE: Uplatňovanie národných predpisov o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu k všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.

AT: Žiadne pre čisto plánovacie služby

 

 

2.

Žiadne

3.

ES: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

IT, PT: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

CZ: Vyžaduje sa oprávnenie Českej komory architektov. Oprávnenie obdobných zahraničných inštitúcií sa môže uznávať. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať architektonické služby len prostredníctvom autorizovaných architektov. Podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu sa vyžaduje, ale výnimky možno preskúmať.

2.

Žiadne

3.

Žiadne

 

 

LV: Trojročná prax v Lotyšsku v oblasti projektovania a vysokoškolský titul sa vyžadujú na získanie licencie, ktorá umožňuje angažovať sa v obchodnej činnosti s úplnou škálou právnej zodpovednosti a právami na podpis projektu.

SK: Vyžaduje sa oprávnenie Slovenskej komory architektov. Oprávnenie obdobných zahraničných inštitúcií sa môže uznávať. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať architektonické služby len prostredníctvom autorizovaných architektov. Podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu sa vyžaduje, ale výnimky možno preskúmať.

 

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

EL: Podmienka štátnej príslušnosti.

HU: Požiadavka trvalého pobytu

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE: Využívanie profesijného titulu kvalifikovanými odborníkmi tretích štátov je možné len na základe dohôd o vzájomnom uznávaní, alebo v prípade BE na základe zvláštneho oprávnenia podľa kráľovského výnosu.

IT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, NL, UK, SE: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

EE: Vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v príslušnej oblasti.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

ES: Akademická a odborná kvalifikácia uznávaná príslušnými národnými orgánmi a licencia vydaná profesijným združením. Bez obmedzenia pre CPC 86713, 86714, 86719.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a vo väzbe na nasledujúce podmienky:

DE: Využívanie profesijného titulu kvalifikovanými odborníkmi tretích štátov je možné len na základe dohôd o vzájomnom uznávaní.

DE: Uplatňovanie národných predpisov o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu k všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.

 

e)

Technicko-inžinierske služby

(CPC 8672.

1.

CY, EL, IT, MT, PT: bez obmedzenia.

2.

Žiadne

3.

ES: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby.

IT, PT: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

CZ: Vyžaduje sa oprávnenie Českej komory autorizovaných technikov. Oprávnenie obdobných zahraničných inštitúcií sa môže uznávať. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať technicko-inžinierske služby len prostredníctvom autorizovaných technikov. Podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu.

SK: Vyžaduje sa oprávnenie Slovenskej komory autorizovaných technikov. Oprávnenie obdobných zahraničných inštitúcií sa môže uznávať. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať technicko-inžinierske služby len prostredníctvom autorizovaných technikov. Podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1.

CY, EL, IT, MT, PT: bez obmedzenia.

AT: Žiadne pre čisto plánovacie služby

SI: Žiadne pre čisto plánovacie služby; predkladanie plánov na schválenie príslušnými orgánmi vyžaduje spoluprácu s etablovaným dodávateľom plánovacích služieb.

2.

Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich obmedzení:

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

EE: Bez obmedzenia, okrem odborníkov, kde: vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v súvisiacej oblasti.

UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

HU: Požiadavka trvalého pobytu.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

f)

Integrované technicko-inžinierske služby

(CPC 8673.

1.

CY, EL, IT, MT, PT: bez obmedzenia.

2.

Žiadne

3.

ES: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby.

IT, PT: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

SK: Vyžaduje sa oprávnenie Slovenskej komory autorizovaných technikov. Oprávnenie obdobných zahraničných inštitúcií sa môže uznávať. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať technicko-inžinierske služby len prostredníctvom autorizovaných technikov. Vyžaduje sa podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1.

CY, EL, IT, MT, PT: Bez obmedzenia.

AT: Žiadne pre čisto plánovacie služby

SI: Žiadne pre čisto plánovacie služby; predkladanie plánov na schválenie príslušnými orgánmi vyžaduje spoluprácu s etablovaným dodávateľom plánovacích služieb.

2.

Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

IT, PT: Požiadavky štatútu rezidenta

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

EE: Bez obmedzenia, okrem odborníkov, kde: vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v súvisiacej oblasti.

UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

g)

Služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry

(CPC 8674.

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: bez obmedzenia.

HU: Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: bez obmedzenia.

AT: Žiadne pre čisto plánovacie služby

DE: Uplatňovanie národných predpisov o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu k všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.

HU: Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

 

 

2.

HU: Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

2.

HU: Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

 

 

3.

IT, PT: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

CZ: Vyžaduje sa oprávnenie Českej komory architektov. Oprávnenie obdobných zahraničných inštitúcií sa môže uznávať. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať architektonické služby len prostredníctvom autorizovaných architektov. Podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu sa vyžaduje, ale výnimky možno preskúmať.

HU: Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

LV: Žiadne pre služby urbanistického plánovania. Pre služby krajinnej architektúry sa vyžaduje trojročná prax v Lotyšsku v oblasti projektovania a vysokoškolský titul na získanie licencie, ktorá umožňuje angažovať sa v obchodnej činnosti s úplným rozsahom právnej zodpovednosti a právami na podpis projektu.

SK: Vyžaduje sa oprávnenie Slovenskej komory architektov. Oprávnenie obdobných zahraničných inštitúcií sa môže uznávať. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať architektonické služby len prostredníctvom autorizovaných architektov. Podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu sa vyžaduje, ale výnimky možno preskúmať.

3.

HU: Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

PT: Podmienka štátnej príslušnosti.

HU: Požiadavka trvalého pobytu pre služby urbanistického plánovania. Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE: Využívanie profesijného titulu kvalifikovanými odborníkmi tretích štátov je možné len na základe dohôd o vzájomnom uznávaní, alebo v prípade BE na základe zvláštneho oprávnenia podľa kráľovského výnosu.

IT: Požiadavka štatútu rezidenta.

HU: Bez obmedzenia pre služby krajinnej architektúry.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

EE: Bez obmedzenia, okrem odborníkov, kde: vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v súvisiacej oblasti.

UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a vo väzbe na nasledujúce podmienky:

DE: Využívanie profesijného titulu kvalifikovanými odborníkmi tretích štátov je možné len na základe dohôd o vzájomnom uznávaní.

DE: Uplatňovanie národných predpisov o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu k všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.

 

h)

Lekárske služby, zubárske služby a služby pôrodnej asistencie

(CPC 9312, 93191 (21))

1.

Všetky členské štáty, okrem CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: bez obmedzenia

PL, SE: žiadne

CZ, HU, LV, LT, SI: bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

2.

CY, FI, MT: bez obmedzenia

CZ, EE, HU, SI, SK: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

1.

Všetky členské štáty, okrem CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: bez obmedzenia

CZ, HU, LV, LT, SI: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

PL, SE: Žiadne

2.

CY, FI, MT: Bez obmedzenia.

CZ, EE, HU, SI, SK: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie

 

 

3.

AT: Bez obmedzenia pre lekárske služby a zubárske služby; pre služby pôrodnej asistencie: prístup obmedzený len na fyzické osoby.

DE: Prístup obmedzený len na fyzické osoby. Test hospodárskych potrieb pre lekárov a zubárov, ktorí sú oprávnení liečiť poistencov patriacich do systémov verejného zdravotného poistenia. Kritériom je nedostatok lekárov a zubárov v danom regióne.

CY, EE, MT: Bez obmedzenia

CZ, SK: Prístup k lekárskym a zubárskym službám sa obmedzuje len na fyzické osoby. Pre zahraničné fyzické osoby sa vyžaduje oprávnenie ministerstva zdravotníctva. Bez obmedzenia pre služby pôrodnej starostlivosti.

ES: Prístup obmedzený len na fyzické osoby.

HU: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

3.

AT: Bez obmedzenia pre lekárske a zubárske služby.

CY, EE, FI, MT: Bez obmedzenia

CZ, HU, SI, SK: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

EE: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie. Pre lekárske a zubárske služby bez obmedzenia, s výnimkou, že odborníci vyškolení mimo Estónsko sú povinní predložiť potvrdenie o pomocných školiacich kurzoch na univerzite v Tartu. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na estónskych štátnych príslušníkov vyškolených v zahraničí.

LT: Musia komunikovať v litovskom jazyku (týka sa to osôb zamestnávaných spoločnosťou).

 

 

IT, PT: Prístup sa obmedzuje len na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

IE: Prístup výlučne prostredníctvom osobnej obchodnej spoločnosti alebo fyzických osôb.

SE: Treba vykonať test, aby sa určil počet súkromných praxí, ktoré sa budú dotovať prostredníctvom systému verejného poistenia.

 

 

 

UK: Počet lekárov v rámci štátnej zdravotnej služby sa určuje na základe plánovania počtu zdravotníckych pracovníkov.

FR: Poskytovanie výlučne prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

LV: Žiadne pre služby pôrodnej asistencie. Pre lekárske a zubárske služby požiadavka štátnej príslušnosti. Výkon lekárskeho povolania cudzozemcami vyžaduje povolenie miestneho zdravotníckeho orgánu na základe ekonomickej potreby lekárov a zubárov v danom regióne.

 

 

 

LT: Pre lekárske a zubárske služby žiadne, s výnimkou, že na poskytovanie služby sa vzťahuje oprávnenie, ktoré sa zakladá na pláne zdravotníckych služieb vypracovanom na základe potrieb, berúc do úvahy počet obyvateľov a už existujúce lekárske a zubárske služby. Čo sa týka služieb pôrodnej asistencie, prístup sa obmedzuje len na podnik jednotlivca a môže sa vykonať test hospodárskych potrieb.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Výkon lekárskeho povolania cudzozemcami vyžaduje povolenie, s výnimkou pôrodných asistentiek.

SI: Vyžaduje sa členstvo v združení lekárov. Podmienkami na prijatie do združenia lekárov pre lekárov, ktorí nie sú slovinskými štátnymi príslušníkmi, je licencia na výkon praxe v inom členom štáte a dobrá znalosť slovinského jazyka (22). Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

 

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

AT: Bez obmedzenia, okrem pôrodných asistentiek.

DK: Obmedzené oprávnenie na plnenie konkrétnej funkcie sa môže vydať na maximálne 18 mesiacov.

CY, FI, MT: Bez obmedzenia.

PT: Podmienka štátnej príslušnosti.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Prístup je však možný v rámci ročne určovaných kvót.

DE: Podmienka štátnej príslušnosti pre lekárov a zubárov, ktorú však výnimočne možno obísť v prípadoch verejného zdravotného záujmu.

CZ, EE, HU, SI, SK: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

LV: Pre lekárske a zubárske služby požiadavka štátnej príslušnosti. Výkon lekárskeho povolania cudzozemcami vyžaduje povolenie miestneho zdravotníckeho orgánu na základe ekonomickej potreby lekárov a zubárov v danom regióne. Čo sa týka pôrodných asistentiek, prístup sa obmedzuje len na fyzické osoby. Ekonomické potreby sa určujú podľa celkového počtu pôrodných asistentiek v danom regióne, schválených miestnymi zdravotnými orgánmi.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Výkon lekárskeho povolania cudzozemcami vyžaduje povolenie, s výnimkou pôrodných asistentiek.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

AT: Bez obmedzenia pre lekárov a zubárov.

DK: Požiadavka štatútu rezidenta na získanie potrebného individuálneho oprávnenia od Národnej zdravotnej rady.

CY, FI, MT: Bez obmedzenia.

IT: Požiadavka štatútu rezidenta.

CZ, SK: Podmienka trvalého pobytu pre lekárske a zubárske služby. Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

EE, HU, SI: Bez obmedzenia pre služby pôrodnej asistencie.

LV, PL: Zahraniční lekári majú obmedzené hlasovacie práva v profesijných komorách.

LT: Cudzozemci musia zložiť dodatočnú kvalifikačnú skúšku.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

DE: Podmienka štátnej príslušnosti pre lekárov a zubárov, ktorú však výnimočne možno obísť v prípadoch verejného zdravotného záujmu.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

i)

Veterinárne služby

(CPC 932.

1.

Všetky členské štáty, okrem FI, LU, LT, PL, SE, UK: bez obmedzenia

FI, LU, LT, PL, SE: Žiadne.

UK: Bez obmedzenia, okrem veterinárnych laboratórnych a technických služieb poskytovaných zverolekárom, všeobecného poradenstva, metodických pokynov a informácií, napr.: nutričná výživa, správanie sa a starostlivosť o domáce zvieratá.

2.

CY, EE, HU, MT, SI: bez obmedzenia

1.

Všetky členské štáty, okrem FI, LU, LT, PL, SE, UK: bez obmedzenia

FI, LU, LT, PL, SE: žiadne.

UK: Bez obmedzenia, okrem veterinárnych laboratórnych a technických služieb poskytovaných zverolekárom, všeobecného poradenstva, metodických pokynov a informácií, napr.: nutričná výživa, správanie sa a starostlivosť o domáce zvieratá.

2.

CY, EE, HU, MT, SI: bez obmedzenia

 

 

3.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: bez obmedzenia.

DE, DK, ES, PT: Prístup len pre fyzické osoby.

IT: Prístup len pre fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

IE, UK: Prístup výlučne prostredníctvom osobnej obchodnej spoločnosti alebo fyzických osôb.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

CZ, SK: Prístup sa obmedzuje len na fyzické osoby. Vyžaduje sa oprávnenie veterinárnej správy.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Cudzinci môžu požiadať o povolenie na výkon praxe.

3.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: bez obmedzenia

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Podmienka štátnej príslušnosti.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Cudzozemci môžu požiadať o povolenie na výkon praxe.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

AT, CY, EE, HU, MT, SI: bez obmedzenia.

IT, CZ, SK: Požiadavka štatútu rezidenta.

LT: Cudzozemci musia zložiť dodatočnú kvalifikačnú skúšku.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich obmedzení:

BE, DK, ES: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii)

 

j)

Služby poskytované sestrami, fyzioterapeutmi a paramedicínskymi odborníkmi

(CPC 93191 (23), okrem pre AT, kde sú zahrnuté nasledujúce činnosti CPC 9319: sestry, fyzioterapeuti, pracovníci pre pracovnú terapiu, logoterapeuti, dietetici a odborníci na výživu, psychológovia a psychoterapeuti)

1.

Bez obmedzenia, okrem v prípade FI, LU, PL a SE: žiadne

2.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: bez obmedzenia

ES, PT: Sestry — prístup len pre fyzické osoby.

IT: Sestry — prístup len pre fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée, ou en commandite par actions) alebo SCP.

AT: Prístup len pre fyzické osoby, s výnimkou psychológov a psychoterapeutov: žiadne.

SE: Treba vykonať test, aby sa určil počet súkromných praxí, ktoré sa budú dotovať prostredníctvom systému verejného poistenia.

LT: Prístup obmedzený len pre podnik jednotlivca. Môže sa vykonať test hospodárskych potrieb.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti.

1.

Bez obmedzenia, okrem v prípade FI, LU, PL and SE: Žiadne.

2.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: bez obmedzenia

LT: Žiadne okrem prípadov uvedených v prístupe na trh

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

DK: Obmedzené oprávnenie na plnenie konkrétnej funkcie sa môže vydať na maximálne 18 mesiacov.

PT: Podmienka štátnej príslušnosti.

IT: S podmienkou testu hospodárskych potrieb: rozhodnutie podlieha počtu voľných miest a nedostatku pracovníkov v danom regióne.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

DK: Požiadavka trvalého pobytu na získanie potrebného individuálneho oprávnenia od Národnej zdravotnej rady.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: bez obmedzenia

 

 

AT: fyzické osoby okrem sestričiek, psychológov a psychoterapeutov môžu založiť profesionálnu prax v Rakúsku, ak príslušná osoba vykonávala danú profesiu najmenej tri roky pred založením profesionálnej praxe v Rakúsku.

LV: prístup je obmedzený len na fyzické osoby. Ekonomické potreby sú určené celkovým počtom sestričiek v danom regióne, schváleným miestnymi zdravotníckymi orgánmi.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti v prípade pôrodných asistentiek a sestričiek.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: bez obmedzenia

 

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii)

 

Farmaceuti (maloobchodný predaj farmaceutického tovaru — časť CPC 63211.

1.

Bez obmedzenia

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia

 

 

3. (24)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia

DE, DK, ES, EL, IT (25), LU, NL, PT: Prístup obmedzený len na fyzické osoby.

BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT,: Vyžaduje sa akademický titul lekárnika.

BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: Vykonanie testu hospodárskych potrieb.

FR: Prístup na základe národného režimu výlučne prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SNC a SARL.

3.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych podmienok:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. V rámci stanovených kvót je však možný prístup pre štátnych príslušníkov tretích štátov, ak poskytovateľ služby vlastní francúzsky akademický titul vo farmácii.

DE, EL: Podmienka štátnej príslušnosti.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych podmienok:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DK, ES ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DK, ES: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DK, ES ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii)

 

B.

Počítačové a súvisiace služby

 

 

 

a)

Poradenské služby týkajúce sa inštalácie počítačového hardvéru

(CPC 841.

b)

Softvérové implementačné služby

(CPC 842.

c)

Služby spracovania dát (CPC 843.

d)

Databázové služby

(CPC 844. Údržba a oprava (CPC 845)

e)

Ostatné počítačové služby (CPC 849)

1.

Žiadne

2.

Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1.

Žiadne

2.

Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, NL: Bez obmedzenia, s výnimkou počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, softvérových dokumentačných analytikov a technikov pre prácu v teréne, kde: vyžaduje sa vysokoškolský titul a trojročná prax v odbore.

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

SE: Vysokoškolský titul a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

IT: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

EL: Bez obmedzenia, s výnimkou počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, softvérových dokumentačných analytikov a technikov pre prácu v teréne, kde: vysokoškolský titul a päťročné odborné skúsenosti v odvetví.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

C.

Služby výskumu a vývoja

a)

Služby výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied

(Všetky členské štáty, okrem LV: CPC 851. LV: len služby experimentálneho vývoja pre chémiu a biológiu -CPC 85102.

1. 2. 3. Žiadne, okrem v prípade CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: bez obmedzenia

1. 2. 3. Žiadne, okrem v prípade CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, , PL, SK: bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES a FR, kde čo sa týka dočasného vstupu výskumníkov, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES, SE: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

FR:

Výskumníci majú pracovnú zmluvu s výskumnou organizáciou.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie nie dlhšie ako deväť mesiacov, ktoré možno predĺžiť na dĺžku zmluvy.

Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Výskumná organizácia musí zaplatiť daň Medzinárodnému migračnému úradu.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES a FR, kde čo sa týka dočasného vstupu výskumníkov, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

 

Len pre HU: Osobnosti s medzinárodne uznávanou povesťou, ktoré boli pozvané vedecko-výskumnými ústavmi, na dĺžku pozvania.

 

 

b)

Služby výskumu a vývoja v oblasti sociálnych a humanitných vied

(CPC 852.

1.

Žiadne

2.

Žiadne

3.

IT: Prístup pre povolanie psychológa sa obmedzuje len na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

PT: Prístup pre povolanie psychológa sa obmedzuje len na fyzické osoby.

1.

Žiadne

2.

Žiadne

3.

Žiadne

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta pre psychológov

 

 

Bez obmedzenia, okrem BE, DE, DK, ES, FR a LU, kde čo sa týka dočasného vstupu výskumníkov, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

FR:

Výskumníci majú pracovnú zmluvu s výskumnou organizáciou.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie nie dlhšie ako deväť mesiacov, ktoré možno predĺžiť na dĺžku zmluvy.

Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Výskumná organizácia musí zaplatiť daň Medzinárodnému migračnému úradu.

Bez obmedzenia, okrem BE, DE, DK, ES, FR a LU, kde čo sa týka dočasného vstupu výskumníkov, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii)

 

 

Len pre HU: Osobnosti s medzinárodne uznávanou povesťou, ktoré boli pozvané vedecko-výskumnými ústavmi, na dĺžku pozvania.

 

 

c)

Interdisciplinárne služby výskumu a vývoja (CPC 853.

1. 2. 3. Žiadne, okrem CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

1. 2. 3. Žiadne, okrem CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES a FR, kde čo sa týka dočasného vstupu výskumníkov, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

FR:

Výskumníci majú pracovnú zmluvu s výskumnou organizáciou.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie nie dlhšie ako deväť mesiacov, ktoré možno predĺžiť na dĺžku zmluvy.

Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Výskumná organizácia musí zaplatiť daň Medzinárodnému migračnému úradu.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES a FR, kde čo sa týka dočasného vstupu výskumníkov, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

 

Len pre HU: Osobnosti s medzinárodne uznávanou povesťou, ktoré boli pozvané vedecko-výskumnými ústavmi, na dĺžku pozvania.

 

 

D.

Služby spojené s nehnuteľnosťami (26)

a)

Týkajúce sa vlastnej alebo prenajatej nehnuteľnosti

(CPC 821.)

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

ES: Prístup len prostredníctvom fyzických osôb, osobných obchodných spoločností, alebo „sociedad en comandita“.

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

b)

Na základe poplatku alebo zmluvy (napr. ohodnotenie nehnuteľnosti, správa majetku atď.(CPC 822.)

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

ES: Prístup sa obmedzuje na fyzické osoby.

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Bez obmedzenia.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

DK: Oprávnenie pre autorizovaného realitného agenta môže obmedzovať šírku činnosti.

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

DK: Autorizovaný realitný agent: požiadavka trvalého pobytu, ak od nej neupustila Dánska agentúra pre obchod a obchodné spoločnosti. Neautorizovaný realitný agent: požiadavka trvalého pobytu, ak od nej neupustila Dánska agentúra pre obchod a obchodné spoločnosti.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

DK: Autorizovaný a neautorizovaný realitný agent: požiadavka trvalého pobytu, ak od nej neupustila Dánska agentúra pre obchod a obchodné spoločnosti.

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

E.

Služby prenájmu/lízingu bez operátora

a)

Týkajúce sa lodí

(CPC 83103.

1.

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha požiadavke predchádzajúceho oznámenia.

CY, HU, MT, PL: bez obmedzenia

2.

CY, MT, PL: bez obmedzenia

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha požiadavke predchádzajúceho oznámenia.

3.

CY, MT, PL: bez obmedzenia

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha požiadavke predchádzajúceho oznámenia.

SE: Pri plavbe pod švédskou vlajkou sa v prípade zahraničných vlastníckych podielov v lodi musí uviesť dôkaz o dominancii švédskeho vplyvu na organizačnú zložku.

LT: Lode musia byť vo vlastníctve litovských fyzických osôb alebo spoločností založených v Litve.

1.

CY, MT, PL: bez obmedzenia

2.

CY, MT, PL: bez obmedzenia

3.

CY, MT, PL: bez obmedzenia

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, MT, PL: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, MT, PL: bez obmedzenia

 

b)

Týkajúce sa lietadiel

(CPC 83104.

1.

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

2.

Všetky členské štáty, okrem CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Lietadlá používané leteckými prepravcami Spoločenstva musia byť registrované v členskom štáte, ktorý vydal licenciu leteckému prepravcovi, alebo inde v Spoločenstve. Oslobodenie od toho možno poskytnúť pre krátkodobé leasingové zmluvy, alebo za výnimočných okolností.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

1.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

2.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

 

 

3.

Všetky členské štáty, okrem CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Aby lietadlo bolo registrované v registri lietadiel týchto členských štátov, musia ho vlastniť buď fyzické osoby, ktoré spĺňajú konkrétne kritériá štátnej príslušnosti, alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú konkrétne kritériá týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly (vrátane štátnej príslušnosti členov predstavenstva).

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia.

3.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

 

c)

Týkajúce sa iných dopravných zariadení (CPC 83101, 83102, 83105)

1.

CY, HU, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

2.

CY, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

3.

CY, LT, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

1.

CY, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

2.

CY, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

3.

CY, LT, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: bez obmedzenia

 

d)

Týkajúce sa iných strojov a strojových zariadení

(CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

1.

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

2.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

1.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

2.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: bez obmedzenia

 

e)

Iné (CPC 832.

EE, LV, LT: vrátane vopred nahraných videokaziet na použite v domácich zábavných zariadeniach (CPC 83202.

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, LV, LT: bez obmedzenia

EE, LT, LV: žiadne

2.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT: bez obmedzenia

EE, HU, LV, LT: žiadne

3.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT: bez obmedzenia

EE, HU, LV, LT: žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT: bez obmedzenia

EE, HU, LV, LT: Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti.

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT: bez obmedzenia

EE, HU, LV, LT: žiadne

2.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT: bez obmedzenia

EE, HU, LV, LT: žiadne

3.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT: bez obmedzenia

EE, HU, LV, LT: žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT: bez obmedzenia

EE, HU: Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti.

LV, LT: žiadne

 

Služby prenájmu s operátormi

Prenájom plavidiel s posádkou

(CPC 7213, 7223.

1.

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha požiadavke predchádzajúceho oznámenia.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: bez obmedzenia.

2.

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha požiadavke predchádzajúceho oznámenia.

AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia.

3.

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha požiadavke predchádzajúceho oznámenia.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich podmienok:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia.

1.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: bez obmedzenia.

2.

AT, CY, EE, HU, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Bez obmedzenia.

3.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a vo väzbe na nasledujúce podmienky:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: bez obmedzenia.

 

Prenájom komerčných cestných vozidiel s operátorom

(CPC 7124.

1.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia.

2.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia

3.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich podmienok:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia

1.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia

2.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia

3.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich podmienok:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: bez obmedzenia.

 

F.

Iné obchodné služby

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti i) a ii).

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

a)

Reklama Reklama (všetky členské štáty, okrem PL, SI: CPC 871;

PL: CPC 871 s výnimkou: reklama tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, liečiv;

SI: CPC 8711 (27) a 8712 (27), s výnimkou: priama poštová reklama, exteriérová reklama a bez: tovar podliehajúci dovoznému povoleniu a bez liečiv)

 

 

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: Príslušná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti.

IT, UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

EL: Príslušná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

b)

Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky

(CPC 864.

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

c)

Poradenské služby pre oblasť riadenia

(CPC 865)

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, UK: Bez obmedzenia okrem manažérov a vrcholových poradcov, kde: vysokoškolský titul a trojročné odborné skúsenosti.

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

EE, LV: Bez obmedzenia, okrem odborníkov, kde:

vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v súvisiacej oblasti.

SE: Vysokoškolský titul a trojročná prax v odbore.

IT, UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

d)

Služby súvisiace s poradenstvom pre oblasť riadenia (CPC 866)

1. 2. 3. HU: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

HU: bez obmedzenia.

1. 2. 3. HU: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

HU: bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, UK: Bez obmedzenia okrem manažérov a vrcholových poradcov, kde: vysokoškolský titul a trojročné odborné skúsenosti.

EE, LV: Bez obmedzenia, okrem odborníkov, kde: vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v súvisiacej oblasti.

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

SE: Vysokoškolský titul a trojročná prax v odbore.

IT, UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii)

 

e)

Služby technického testovania a analýzy

(CPC 8676)

1.

IT: Bez obmedzenia pre povolanie biológa a chemického analytika.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: bez obmedzenia

2.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: bez obmedzenia

1.

IT: Bez obmedzenia pre povolanie biológa a chemického analytika.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: bez obmedzenia

2.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: bez obmedzenia

 

 

3.

ES: Prístup pre chemickú analýzu len prostredníctvom fyzických osôb.

IT: Prístup pre povolanie biológa a chemického analytika len prostredníctvom fyzických osôb. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

PT: Prístup pre povolanie biológa a chemického analytika len prostredníctvom fyzických osôb.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: bez obmedzenia

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii), a s výhradou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta pre biológov a chemických analytikov.

CY, CZ, MT, PL, SK: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia, okrem BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES, UK, SE: Vysokoškolský titul alebo technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročné odborné skúsenosti.

EE: Bez obmedzenia, okrem odborníkov, kde: vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v súvisiacej oblasti.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

f)

Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva (SE: bez poľovníctva)

HU: časť CPC 881

LV, LT, PL: služby súvisiace s poľnohospodárstvom, poľovníctvom a lesníctvom (CPC 881.

1.

IT: Bez obmedzenia pre činnosti vyhradené pre agronómov a „periti agrari“.

2.

Žiadne

3.

ES: Prístup pre agronómov a lesníckych inžinierov sa obmedzuje na fyzické osoby.

PT: Prístup pre agronómov sa obmedzuje na fyzické osoby.

1.

IT: Bez obmedzenia pre činnosti vyhradené pre agronómov a „periti agrari“.

2.

Žiadne

3.

Žiadne

 

 

IT: Prístup pre agronómov a „periti agrari“ sa obmedzuje na fyzické osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

 

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu pre agronómov.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK and ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

g)

Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa rybolovu

1. 2. 3. CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

1. 2. 3. CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

h)

Služby týkajúce sa baníctva

1.

Žiadne

2.

Žiadne

3.

ES, PT: Prístup pre banských inžinierov sa obmedzuje na fyzické osoby.

LT: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

FI: Právo hľadať, uplatňovať si nárok a ťažiť ložisko sa obmedzuje na fyzické osoby s trvalým pobytom v EHP. Výnimky z požiadavky trvalého pobytu poskytuje ministerstvo obchodu a priemyslu.

LT: Bez obmedzenia

1.

Žiadne

2.

Žiadne

3.

LT: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

PT: Požiadavka štatútu rezidenta.

LT: bez obmedzenia.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

FI: Právo hľadať, uplatňovať si nárok a ťažiť ložisko sa obmedzuje na fyzické osoby s trvalým pobytom v EHP. Výnimky z požiadavky trvalého pobytu poskytuje ministerstvo obchodu a priemyslu.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

i)

Služby spojené s výrobou

EE: konzultačné služby týkajúce sa výroby (časť CPC 884+časť 885, okrem 88442)

HU konzultačné služby týkajúce sa výroby (časť CPC 884+ časť CPC 885)

1.

Všetky členské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia.

EE, HU: žiadne

2.

Všetky člemské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia.

EE, HU: žiadne

3.

Všetky členské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia.

EE, HU: žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii), a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

všetky členské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia.

EE, HU: bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti.

1. Všetky členské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia

EE, HU: žiadne

2.

Všetky členské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia.

EE, HU: žiadne

3.

Všetky členské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia.

EE, HU: žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii), a s výhradou nasledujúcich obmedzení:

všetky členské štáty okrem EE, HU: bez obmedzenia.

EE, HU: bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti.

 

j)

Služby súvisiace s rozvodom energie

(LV: CPC 887.

HU: len poradenské služby, ex CPC 887).

1. 2. 3. Všetky členské štáty, okrem HU, LV, LT, SI: bez obmedzenia

HU, LV, LT, SI: Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

Všetky členské štáty, okrem HU, LV, LT, SI: bez obmedzenia

HU, LT, LV, SI: Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti.

1. 2. 3. Všetky členské štáty, okrem HU, LV, LT, SI: bez obmedzenia

HU, LV, LT, SI: Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

Všetky členské štáty, okrem HU, LV, LT, SI: bez obmedzenia

HU, LT and SI: Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti.

LV: žiadne

 

LT: Zahŕňa poradenské služby týkajúce sa prenosu a rozvodu elektrickej energie, plynných palív, pary a horúcej vody pre domácnosti, pre komerčných a iných používateľov na základe poplatku -CPC 887 (28)

SI: Služby súvisiace s rozvodom elektrickej energie — len pre plyn (29) — časť CPC 887)

 

 

 

k)

Služby umiestňovania a poskytovania pracovníkov

Služby výberu vedúcich pracovníkov

(CPC 87201).

1.

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia.

2.

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI bez obmedzenia

3.

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

ES: Štátny monopol.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

1.

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia.

2.

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

3.

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: bez obmedzenia

 

Služby umiestňovania pracovníkov

(CPC 87202).

1.

Všetky členské štáty, okrem HU: bez obmedzenia

HU: žiadne

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: bez obmedzenia

3.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: bez obmedzenia

DE: S podmienkou mandátu udeleného poskytovateľovi služieb príslušným orgánom. Tento mandát sa poskytne v závislosti od situácie a vývoja na trhu práce.

BE, FR, ES, IT: Štátny monopol.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: bez obmedzenia

1.

Všetky členské štáty, okrem HU: bez obmedzenia

HU: žiadne

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: bez obmedzenia

3.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: bez obmedzenia

 

Služby poskytovania pomocných kancelárskych pracovníkov

(CPC 87203).

1.

AT DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: bez obmedzenia.

2.

AT, FI, SK: bez obmedzenia

3.

AT, DE, FI, PT, SK: bez obmedzenia

IT: Štátny monopol.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

AT, FI, SK: bez obmedzenia

1.

AT, DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Bez obmedzenia.

2.

AT, FI, SK: bez obmedzenia

3.

AT, DE, FI, PT, SK: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

AT, FI, SK: bez obmedzenia

 

l)

Bezpečnostné služby

(CPC 87302, 87303, 87304, 87305)

1.

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: bez obmedzenia.

2.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: bez obmedzenia.

ES: Prístup len prostredníctvom Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales a Sociedades Cooperativas. Prístup je podmienený predchádzajúcim oprávnením. Rada ministrov pri poskytnutí oprávnenia berie do úvahy také podmienky, ako odbornosť, profesionálna bezúhonnosť a nezávislosť, primeranosť ochrany poskytovanej pre bezpečnosť obyvateľstva a pre verejný poriadok.

DK: Bez obmedzenia pre služby ochrany letísk. Požiadavka byť národnou právnickou osobou. Prístup je podmienený predchádzajúcim oprávnením. Ministerstvo spravodlivosti pri poskytnutí oprávnenia berie do úvahy také podmienky, ako odbornosť, profesionálna bezúhonnosť a nezávislosť, skúsenosti a dobrá povesť spoločnosti uchádzajúcej sa o usadenie.

1.

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: bez obmedzenia.

2.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: bez obmedzenia.

DK: Požiadavka trvalého pobytu a štátnej príslušnosti pre väčšinu členov predstavenstva a pre manažérov. Bez obmedzenia pre služby ochrany letísk.

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

DK: Bez obmedzenia pre služby ochrany letísk. Požiadavka štátnej príslušnosti pre manažérov.

FR: Požiadavka štátnej príslušnosti pre riaditeľov a členov predstavenstva.

BE: Podmienka štátnej príslušnosti pre členov manažmentu.

ES, PT: Požiadavka štátnej príslušnosti pre špecializovaných pracovníkov.

IT: Požiadavka štátnej príslušnosti na získanie potrebného schválenia pre bezpečnostné služby a dopravu cenín.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

DK: Bez obmedzenia pre služby ochrany letísk. Požiadavka trvalého pobytu pre manažérov.

BE: Požiadavka trvalého pobytu pre členov manažmentu.

IT: Požiadavka trvalého pobytu na získanie potrebného schválenia pre bezpečnostné služby a dopravu cenín.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: bez obmedzenia.

 

m)

Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby (30) (CPC 8675)

1.

Žiadne, okrem FR: Bez obmedzenia pre služby geologického prieskumu.

2.

Žiadne

1.

FR: Bez obmedzenia pre služby geologického prieskumu.

DE: Uplatňovanie národných predpisov na poplatky a funkčné požitky pre všetky geodetické služby, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.

2.

Žiadne

 

 

3.

FR: „Geodézia“: Prístup výlučne prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP, SA a SARL.

IT: Pre určité služby prieskumu, týkajúce sa dobývania (nerasty, ropa, plyn atď.), môžu existovať výhradné práva.

ES: Prístup k povolaniu geodeta a geológa len prostredníctvom fyzickej osoby.

PT: Prístup len pre fyzické osoby.

IT: Prístup k povolaniu geodeta a geológa len prostredníctvom fyzickej osoby. Profesijné združovanie (nie registrácia v obchodnom registri) fyzických osôb je povolené.

3.

FR: „Služby prieskumu“ sú viazané na získanie oprávnenia.

 

 

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

DE: Podmienky štátnej príslušnosti pre verejne vymenovaných geodetov.

FR: „Geodézia“ — činnosti týkajúce sa zriaďovania majetkových práv a pozemkového práva sú vyhradené pre „experts-géomètres“ ES.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

IT, PT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou podmienok uvedených vyššie a nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

EE: Bez obmedzenia, okrem profesionálov, kde: vysokoškolský titul a päť rokov pracovných skúseností v súvisiacej oblasti.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

DE: Podmienky štátnej príslušnosti pre verejne vymenovaných geodetov.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EE, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a vo väzbe na nasledujúce podmienky:

DE: Uplatňovanie národných predpisov o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu k všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.

 

n)

Údržba a oprava zariadení

(nie vrátane morských plavidiel, lietadiel alebo iných dopravných zariadení)

(Všetky členské štáty, okrem EE, LT, LV: CPC 633, 8861, 8866. EE, LT, LV: 633, 8861-8866)

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii)

 

o)

Stavebné a upratovacie služby (CPC 874).

1.

Bez obmedzenia (31)

2.

3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1.

Bez obmedzenia (31)

2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

p)

Fotografické služby

(CPC 875). Všetky členské štáty okrem CZ, EE, LV, PL: bez maloobchodu. PL: bez leteckého fotografovania)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU, LV, LT, PL: Bez obmedzenia, okrem leteckého fotografovania: žiadne

EE, HU, LV, LT, PL: Žiadne

2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1.

Všetky členské štáty, okrem CZ, HU, LV, LT, PL: Bez obmedzenia, okrem leteckého fotografovania: žiadne

CZ, HU, LV, LT, PL: Žiadne

2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK and ES ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii)

 

q)

Baliace služby

(CPC 876)

1.

Bez obmedzenia (32)

2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1.

Bez obmedzenia

2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

r)

Polygrafia, vydavateľská činnosť

(CPC 88442).

1. 2. Žiadne

3.

IT: Zahraničná účasť vo vydavateľstvách je obmedzená na 49 % kapitálu a hlasovacích práv.

LT: Právo založiť podnikateľský subjekt vo vydavateľskom odvetví sa poskytuje len právnickým osobám zapísaným v litovskom obchodnom registri.

LV: Právo založiť podnikateľský subjekt vo vydavateľskom odvetví sa poskytuje len právnickým osobám zapísaným v lotyšskom obchodnom registri.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti pre šéfredaktora novín a časopisov.

SK: Právo založiť podnikateľský subjekt vo vydavateľskom odvetví sa poskytuje len právnickým osobám zapísaným v slovenskom obchodnom registri.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti pre šéfredaktora novín a časopisov.

1. 2. Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

s)

Kongresové služby

(AT: okrem služieb riadenia výstav)

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK a ES ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

t)

Ostatné

 

 

 

Prekladateľské služby

(CPC 87905)

(HU: okrem úradného prekladu. PL: okrem služieb tlmočníkov viazaných prísahou. SK: okrem autorizovaného úradného prekladu a tlmočenia)

1. 2. Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

DK: Autorizovaní úradní prekladatelia a tlmočníci: podmienka občianstva, ak od nej neupustí Dánska agentúra pre obchod a obchodné spoločnosti.

1. 2. Žiadne

3.

DK: Oprávnenie pre autorizovaných verejných prekladateľov a tlmočníkov môže obmedziť rozsah činnosti.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

DK: Autorizovaní verejní prekladatelia a tlmočníci: požiadavka trvalého pobytu, ak od nej neupustí Dánska agentúra pre obchod a obchodné spoločnosti.

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

EL: Príslušná kvalifikácia a päťročné odborné skúsenosti.

IT, IE, SE, UK: Príslušná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti.

BE, DE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

IT, UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

Služby navrhovania interiérov

(CPC 87907) (33)

1.

Žiadne

2.

Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1.

DE: Uplatňovanie národných predpisov o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu k všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.

2.

Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

2.

Komunikačné služby

 

 

 

Poštové a doručovateľské služby (34)

Služby týkajúce sa manipulácie (35) s poštovými položkami (36) podľa nasledujúceho zoznamu pododvetví, pre domáce aj zahraničné destinácie.

Pododvetvia i), iv) a v) môžu byť vylúčené, keď patria do rámca služieb, ktoré môžu byť vyhradené, ktorý je: pre korešpondenčné predmety, ktorých cena je nižšia ako päťnásobok základného verejného tarifu,

ak vážia menej ako 350 gramov (37), plus doporučená poštová služba používaná v rámci justičných alebo administratívnych postupov.

1. 2. 3. Všetky členské štáty, okrem CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Pre pododvetvia i) až v), pre ktoré existuje povinnosť univerzálnych služieb, môžu byť ustanovené licenčné systémy. Tieto licencie môžu byť viazané na konkrétne povinnosti univerzálnych služieb, resp. na finančný príspevok do kompenzačného fondu.

CY, HU, LV, MT, SI: bez obmedzenia.

EE, LT,: Bez obmedzenia, okrem pre v): žiadne

PL: Bez obmedzenia, okrem pre v): žiadne, s výnimkou písomnej korešpondencie (napr. listov).

CZ, SK: Bez obmedzenia, okrem pre v) v režime 2 a 3: žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, HU, LV, MT, SI: bez obmedzenia

CZ, EE, LT, PL, SK: Bez obmedzenia, okrem pre v) kde: bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii). (PL: okrem písomnej korešpondencie, napr. listov)

1.2. 3. Všetky členské štáty, okrem CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: žiadne

CY, HU, LV, MT, SI: Bez obmedzenia.

EE, LT,: Bez obmedzenia, okrem pre v): Žiadne

PL: Bez obmedzenia, okrem pre v): Žiadne, okrem písomnej korešpondencie (napr. listov). CZ, SK: Bez obmedzenia, okrem pre v) v režime 2 a 3: žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

CY, HU, LV, MT, SI: bez obmedzenia

CZ, EE, LT, PL, SK: Bez obmedzenia, okrem pre v), kde bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii). (PL: okrem písomnej korešpondencie, napr. listov.)

Nezávislé národné regulačné orgány boli zriadené na zabezpečenie súladu s nariadením o poštových službách a na riešenie konfliktov medzi obchodnými stranami (verejnými alebo súkromnými). Právo na univerzálne poštové služby je zabezpečené.

i)

Manipulácia s adresovanými písomnými oznámeniami akéhokoľvek druhu na fyzickom médiu (38) vrátane

hybridnej poštovej služby,

priamej pošty.

ii)

Manipulácia s adresovanými balíkmi a balíčkami (39).

iii)

Manipulácia s adresovanými tlačovinami (40).

iv)

Manipulácia s položkami ustanovenými v bodoch i) až iii) vyššie ako s doporučenou alebo poistenou poštou.

v)

Expresné dodávkové služby (41) pre položky uvedené v bodoch i) až iii) vyššie.

vi)

Manipulácia s neadresovanými položkami.

vii)

Výmena dokumentov (42).

viii)

Iné služby inde nešpecifikované

 

 

 

2.C

Telekomunikačné služby

 

 

 

Telekomunikačné služby predstavujú dopravu elektromagnetických signálov — zvukových, dátových, obrazových a akúkoľvek ich kombináciu, okrem televízneho a rozhlasového vysielania (43). Povinnosti v tomto zozname preto nezahŕňajú ekonomickú činnosť tvorenú poskytovaním obsahu, ktorá vyžaduje na jeho dopravu telekomunikačné služby. Na poskytovanie tohto obsahu, ktorý sa dopravuje prostredníctvom telekomunikačnej služby, sa vzťahujú zvláštne povinnosti prijaté Spoločenstvom a jeho členskými štátmi v iných príslušných odvetviach.

Domáce a medzinárodné

Domáce a medzinárodné služby poskytované s použitím akejkoľvek sieťovej technológie, na báze zariadení alebo na základe ďalšieho predaja, na verejné a neverejné použitie, v nasledujúcich trhových segmentoch (tieto zodpovedajú nasledujúcim číslam CPC: 7521, 7522, 7523, 7524 (44), 7525, 7526 a 7529 (44), rozhlasové a televízne vysielanie je vylúčené):

 

 

 

a)

Služby hlasovej telefónie

b)

Služby dátového prenosu s prepínaním paketov

1. 2. PL: Pre telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom služieb káblovej televízie a rádiovej siete: bez obmedzenia

3.

PL: Pre telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom služieb káblovej televízie a rádiovej siete: obmedzenie zahraničného kapitálu a hlasovacích práv je 49 %.

SI: Zahraničná účasť nesmie presiahnuť 99 % vlastného imania. Poskytnutie licencie na prevádzkovanie je viazané na povinnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb s pridanou hodnotou využívať základnú telekomunikačnú sieť.

1. 2. 3. Žiadne

BE: Podmienky poskytnutia licencie môžu odrážať potrebu garantovať univerzálnu službu vrátane prostredníctvom financovania, transparentne, nediskriminačne a konkurenčne neutrálne, a nebudú viac zaťažujúce ako je nevyhnutné.

c)

Služby dátového prenosu s prepájaním kanálov

d)

Telexové služby

e)

Telegrafické služby

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

 

f)

Faxové služby

g)

Služby s prenajatými spojmi

h)

Elektronická pošta

 

 

 

i)

Hlasová pošta

j)

On-line vyhľadávanie informácií a vyhľadávanie v databázach

 

 

 

k)

Elektronická výmena dát (EDI)

l)

Faxové služby vylepšené/s pridanou hodnotou vrátane uchovať a zaslať, uchovať a vyhľadať

m)

Konverzia kódu a protokolu

 

 

 

o)

Ostatné služby: služby a systémy mobilnej a osobnej komunikácie

1. 2. Pre vyhľadávanie osôb: bez obmedzenia, okrem paneurópskych systémov vyhľadávania osôb.

3.

PL: Pre verejné bunkové mobilné telefónne služby a siete: žiadne, s výnimkou, že obmedzenie zahraničného kapitálu a hlasovacích práv je 49 %.

SI: Zahraničná účasť nesmie presiahnuť 99 % vlastného imania. Poskytnutie licencie na prevádzkovanie je viazané na povinnosť poskytovateľov telekomunikačných služieb s pridanou hodnotou využívať základnú telekomunikačnú sieť.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

1. 2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii).

BE: Podmienky poskytnutia licencie môžu odrážať potrebu garantovať univerzálnu službu vrátane prostredníctvom financovania, transparentne, nediskriminačne a konkurenčne neutrálne, a nebudú viac zaťažujúce ako je nevyhnutné.

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

3.

Stavebné a súvisiace inžiniersko-technické služby

 

 

 

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)

1.

Bez obmedzenia (45), okrem pre 5111 a 5114: žiadne

HU, MT: bez obmedzenia

2.

HU, MT: bez obmedzenia

3.

HU, MT: bez obmedzenia

I: Výhradné práva sa poskytujú na výstavbu, údržbu a riadenie diaľnic a letiska v Ríme.

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

HU, MT: bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia (45), okrem pre CPC 5111 a 5114: žiadne

HU, MT: bez obmedzenia

2.

HU, MT: bez obmedzenia

3.

HU, MT: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s podmienkou nasledujúcich obmedzení:

HU, MT: bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DK, ES, FR a NL, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

NL: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

BE, DK, ES: Vysokoškolský titul alebo rovnocenná technická kvalifikácia dokazujúca vedomosti a trojročná prax v odbore.

BE: Test hospodárskych potrieb sa vyžaduje, ak hrubý ročný plat fyzickej osoby je nižší ako hranica 30 000 eur.

FR: Bez obmedzenia, s výnimkou opatrení týkajúcich sa dočasného vstupu technikov za nasledujúcich podmienok:

Technik je zamestnanec právnickej osoby na území Čile a je presunutý do organizácie obchodnej prítomnosti vo FR, ktorá má zmluvu s touto právnickou osobou.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie nie dlhšie ako šesť mesiacov.

Technik predloží pracovné povolenie od organizácie obchodnej prítomnosti vo FR a list od právnickej osoby na území Čile, ktorý dokazuje jej súhlas s presunom.

Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

Organizácia obchodnej prítomnosti musí zaplatiť daň Medzinárodnému úradu pre migráciu..

Bez obmedzenia, okrem v prípade BE, DK, ES, FR a NL, kde: ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii).

 

 

Bez obmedzenia, okrem v prípade DE, SE a UK, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), len pre CPC 5111, a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

SE, UK: Vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

UK: Vyžaduje sa spĺňanie testu hospodárskych potrieb.

DE: Bez obmedzenia, okrem pre obmedzený okruh služieb pre práce spojené s prieskumom staveniska, kde: vysokoškolský titul, odborná kvalifikácia a trojročná prax v odbore.

Bez obmedzenia, okrem v prípade DE, SE a UK, kde ako sa uvádza v horizontálnej časti v bode iii), len pre CPC 5111.

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

4.

Služby predaja (46)

 

 

 

A.

Služby obchodných zástupcov

(CPC 621, 6111, 6113, 6121.

1.

FR: Bez obmedzenia pre obchodníkov a maklérov pracujúcich na trhu národného záujmu.

MT: bez obmedzenia

2.

MT: bez obmedzenia

3.

MT: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

MT: bez obmedzenia

FR: Podmienka štátnej príslušnosti pre činnosti obchodníkov, obchodných zástupcov a maklérov pracujúcich na dvadsiatich (20) trhoch národného záujmu.

1.

FR: Bez obmedzenia pre obchodníkov a maklérov pracujúcich na trhu národného záujmu.

2.

MT: bez obmedzenia

3.

MT: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

MT: bez obmedzenia

IT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

B.

Veľkoobchodné služby

(Všetky členské štáty okrem PL: CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: CPC 622 s vylúčením 62226, 62228, 62251, 62252).

1.

FR (47):

Bez obmedzenia pre lekárne.

MT: bez obmedzenia

2.

MT: bez obmedzenia

3.

FR (48) : Veľkoobchodné lekárne sa schvaľujú podľa potrieb obyvateľstva a v rámci určených kvót.

PL: Spoločnosti v oblasti veľkoobchodu s dovezeným spotrebným tovarom možno založiť s podmienkou získania povolenia.

MT: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

MT: bez obmedzenia

FR: Podmienka štátnej príslušnosti pre veľkoobchod s liečivami.

1.

MT: bez obmedzenia

2.

MT: bez obmedzenia

3.

MT: bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia okrem prípadov uvedených v horizontálnej časti v bodoch i) a ii) a s výhradou nasledujúcich konkrétnych obmedzení:

MT: bez obmedzenia

IT: Požiadavka štatútu rezidenta.

 

C.

Maloobchodné služby (49)

(CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613).

1.

MT: Bez obmedzenia.

2.

MT Bez obmedzenia.

3.

BE (50)  (51) , DK, FR, IT, PT: uplatňuje sa test hospodárskych potrieb v obchodných domoch na základe kritérií národného zaobchádzania

SE: Jednotlivé obecné úrady môžu uplatňovať test hospodárskych potrieb pre dočasný predaj odevov, obuvi a potravín, ktoré nie sú spotrebované v mieste predaja (52)

MT: Bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti pre predajcov tabakových výrobkov (napr. trafikanti)

1.

MT: Bez obmedzenia.

2.

MT: Bez obmedzenia.

3.

MT: Bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia.

 

D.

Franchising

(CPC 8929)

1. 2. 3. MT: Bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia.

1. 2. 3. MT: Bez obmedzenia.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia.

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

5.

Súkromne financované vzdelávacie služby

 

 

 

A.

Služby základného vzdelávania

(Všetky členské štáty okrem EE: CPC 921. EE: Služby povinného základného vzdelávania)

1.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti: štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať.

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

2.

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

3.

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

CZ: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať. Podmienkou je zaručenie kvality a úrovne vzdelania a vhodnosť školských priestorov.

HU: Na založenie škôl je potrebná licencia miestnych úradov.

SK: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať za podmienky, že spĺňajú kvalifikačné a finančné požiadavky na založenie takejto inštitúcie.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti: Avšak, štátni príslušníci tretích krajín môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať.

1.

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

2.

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

3.

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

CZ: Nie iné ako: väčšina členov rady musí byť českej národnosti.

LT: Žiadne, okrem požiadavky povolenia vydaného Ministerstvom školstva a vedy pre štátom uznané vzdelávacie inštitúcie.

SK: Nie iné ako: väčšina členov rady musí byť slovenskej štátnej príslušnosti.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, FI, MT, SE, SI: Bez obmedzenia.

 

B.

Služby stredoškolského vzdelávania

(Všetky členské štáty, okrem EE: CPC 922. EE: povinné a nepovinné stredoškolské vzdelávanie. LV: okrem CPC 9224).

1.

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti: Avšak, štátni príslušníci tretích krajín môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať.

2.

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia.

3.

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia.

CZ: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať. Podmienkou je zaručenie kvality a úrovne vzdelania a vhodnosť školských priestorov.

HU: Na založenie škôl je potrebná licencia miestnych úradov.

SK: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať za podmienky, že spĺňajú kvalifikačné a finančné požiadavky na založenie takejto inštitúcie.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

FR: Podmienka štátnej príslušnosti: štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať.

1.

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

2.

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

3.

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

LT: Žiadne, okrem požiadavky povolenia vydaného Ministerstvom školstva a vedy pre štátom uznané vzdelávacie inštitúcie.

SI: Nie iné ako: väčšina členov rady musí byť slovinskej národnosti.

SK: Nie iné ako: väčšina členov rady musí byť slovenskej štátnej príslušnosti.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia.

 

C.

Služby vyššieho vzdelávania

(Všetky členské štáty okrem CZ a SK: CPC 923. CZ a SK: iba CPC 92310)

1.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti: štátni príslušníci tretích krajín môžu ale dostať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať.

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

2.

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

3.

ES, IT: Na otvorenie súkromných univerzít oprávnených vydávať uznávané diplomy a tituly je požadovaný test hospodárskych potrieb.

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

EL: Bez obmedzenia pre vzdelávacie inštitúcie vydávajúce štátom uznané diplomy.

CZ: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať. Podmienkou je zaručenie kvality a úrovne vzdelania a vhodnosť školských priestorov.

HU: Na založenie škôl je potrebná licencia miestnych úradov.

SK: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať za podmienky, že spĺňajú kvalifikačné a finančné požiadavky na založenie takejto inštitúcie.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

FR: Podmienka štátnej príslušnosti: Ale, štátni príslušníci tretích krajín môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať.

1.

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

2.

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

3.

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

SI: Žiadne iné ako: väčšina členov rady musí byť slovinskej národnosti.

SK: Žiadne iné ako: väčšina členov rady musí byť slovenskej štátnej príslušnosti.

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

AT, CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia, s výnimkou BE, DE, DK, ES a LU týkajúcou sa dočasného vstupu profesorov, kde: ako je uvedené v horizontálnej časti iii) a podlieha nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce vedomosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

FR:

Profesori majú pracovnú zmluvu s univerzitou alebo vyššou vzdelávaciou inštitúciou.

Pracovné povolenie je vystavené na obdobie nie dlhšie ako 9 mesiacov, obnoviteľné na dobu trvania zmlvy.

Je požadované vyhovieť testu hospodárskych potrieb, pokiaľ títo profesori neboli na vykonávanie vyššieho vzdelávania menovaní priamo ministrom.

Prijímajúca inštitúcia musí odvádzať daň Medzinárodnej organizácii pre migráciu.

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, FR a LU, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

 

Pre HU iba: Osobnosti s medzinárodne uznanou reputáciou, ktoré boli pozvané vyššími vzdelávacími inštitúciami počas dĺžky trvania pozvania.

 

 

D.

Služby vzdelávania dospelých (CPC 924; pre AT CPC 9240 okrem vzdelávania dospelých prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania. Pre EE: sú zahrnuté aj služby vzdelávania dospelých neposkytované štátom)

1. 2. CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

3.

CZ: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať. Podmienkou je zaručenie kvality a úrovne vzdelania a vhodnosť školských priestorov.

HU: Na založenie škôl je potrebná licencia miestnych (alebo v prípade vysokých škôl licencia ústredných) orgánov.

SK: Cudzí štátni príslušníci môžu získať od príslušných úradov povolenie založiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať za podmienky, že spĺňajú kvalifikačné a finančné požiadavky na založenie takejto inštitúcie

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

1. 2. CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

3.

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

CZ: Žiadne iné ako: väčšina členov rady musí byť českej národnosti.

SK: Žiadne iné ako: väčšina členov rady musí byť slovenskej štátnej príslušnosti

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, FI, MT, SE: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce vedomosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

6.

Environmentálne služby (53)

 

 

 

(SE: ponuka neobsahuje služby verejných prác, či už vlastnené a vykonávané miestnymi samosprávami, štátom alebo federálnymi vládami alebo týmito vládami nakontrahované)

 

 

 

A.

Spravovanie úžitkovej a odpadovej vody

Služby spojené so zberom, čistením a distribúciou vody cez potrubia, okrem pary a teplej vody

1.

Bez obmedzenia (54)

2.

Žiadne okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

3.

Žiadne okrem AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia (54)

2.

Žiadne okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

3.

Žiadne okrem AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce vedomosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

Služby spojené s odpadovou vodou

(CPC 9401, časť z 18000)

1)

Všetky členské štáty, okrem EE, LT, LV: Bez obmedzenia

EE, LT, LV: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

1)

Všetky členské štáty, okrem EE, LT, LV: Bez obmedzenia

EE, LT, LV: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia, okrem výnimiek uvedených v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez ob medzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce vedomosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Neobmedzené s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

B.

Riadenie tuhých/nebezpečných odpadov (CPC 9402, 9403).

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU: Bez obmedzenia

EE, HU: Žiadne.

2. 3. Žiadne.

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, HU: Bez obmedzenia

EE, HU: Žiadne

2. 3. Žiadne

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce vedomosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

C.

Ochrana ovzdušia a podnebia.

(CPC 9404)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, LT, PL: Bez obmedzenia

EE, LT, PL: Žiadne.

2.

Žiadne

3.

SE: Vládou vlastnené monopoly pre kontrolu výfukových plynov osobných a nákladných automobilov. Tieto služby musia byť poskytované na neziskovom základe.

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, LT, PL: Bez obmedzenia

EE, LT, PL: Žiadne

2.

Žiadne

3.

Žiadne

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce vedomosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou pre BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

D.

Úprava a čistenie pôdy a vôd (časť CPC 94060)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE: Bez obmedzenia

EE: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

1.

Všetky členské štáty, okrem EE: Bez obmedzenia

EE: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce znalosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

E.

Žníženie hladiny hluku a vibrácií (CPC 9405)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, LT, PL: Bez obmedzenia

EE, LT, PL: Žiadne

2. 3. Žiadne, okrem CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, LT, PL: Bez obmedzenia

EE, LT, PL: Žiadne

2. 3. Žiadne okrem CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce znalosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

F.

Ochrana biodiverzity a krajiny Služby spojené s ochranou prírody a krajiny

(CPC 9406)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE: Bez obmedzenia

EE: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

1.

Všetky členské štáty, okrem EE: Bez obmedzenia

EE: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný diplom alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce znalosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

G.

Ostatné environmentálne a pridružené služby (časť CPC 94090)

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, PL: Bez obmedzenia

EE, PL: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenias výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

1.

Všetky členské štáty, okrem EE, PL: Bez obmedzenia

EE, PL: Žiadne

2. 3. HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

HU: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK, ES: Univerzitný titul alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce znalosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, ES, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

7.

Zdravotnícke a sociálne služby

 

 

 

A.

Nemocničné služby

(všetky členské štáty s výnimkou LV, PL a SI: CPC 9311.

LV, PL a SI: iba služby súkromných nemocníc a sanatórií - CPC 9311).

1.

Všetky členské štáty, okrem HU: Bez obmedzenia

HU: Žiadne

2.

CZ, MT, FI, SE, SK: Bez obmedzenia

3.

AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: používa sa test hospodárskych potrieb na základe kritérií národného zaobchádzania (55).

PL: Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca by mali mať lekárske vzdelanie. Uplatniteľné sú všetky obmedzenia týkajúce sa lekárskych a stomatologických služieb, ako aj služieb pôrodných asistentiek a zdravotných sestier.

LV: Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca by mali mať lekárske vzdelanie. Uplatniteľné sú všetky obmedzenia týkajúce sa lekárskych a stomatologických služieb, ako aj služieb pôrodných asistentiek a zdravotných sestier. Pre súkromné nemocnice je potrebné povolenie miestnych zdravotníckych úradov. Počet lôžok a používanie ťažkých zdravotníckych prístrojov sú závislé od potrieb obyvateľstva, vekového zloženia a miery úmrtnosti.

CZ, MT, FI, SE, SK: Bez obmedzenia

SI: Prístup do verejnej zdravotníckej siete je podmienený koncesiou vydávanou Inštitútom pre zdravotné poistenie Slovinskej republiky.

1.

Všetky členské štáty, okrem HU: Bez obmedzenia

HU: Žiadne

2.

CZ, MT, FI, SE, SK: Bez obmedzenia

3.

CZ, MT, FI, SE, SK: Bez obmedzenia

EE: Žiadne s výnimkou, že odborníci školení v zahraničí musia predložiť certifikát o dodatočnom školení na uviverzite v Tartu. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na estónskych občanov, školených v zahraničí.

LT: Žiadne s výnimkou, že zahraničné súkromné zariadenia a ich klienti nie sú oprávnení získať finančnú podporu zo štátnych zdrojov vrátane použitia štátnych fondov zdravotného poistenia.

 

 

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

CZ, MT, FI, SE, SK: Bez obmedzenia

LV: Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca musia mať lekárske vzdelanie. Uplatniteľné sú všetky obmedzenia týkajúce sa lekárskych a stomatologických služieb, ako aj služieb pôrodných asistentiek a zdravotných sestier.

PL: Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca by mal mať lekárske vzdelanie. Uplatniteľné sú všetky obmedzenia týkajúce sa lekárskych a stomatologických služieb, ako aj služieb pôrodných asistentiek a zdravotných sestier.

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

CZ, MT, FI, SE, SK: Bez obmedzenia

 

B.

Ostatné zdravotnícke služby (CPC 9319. EE: CCP 9319 iné než 93191).

1.

Všetky členské štáty, okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

2. 3. Bez obmedzenia okrem AT, EE, HU, SI: Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem AT, EE, HU, SI: Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

1.

Všetky členské štáty, okrem HU: Bez obmedzenia

HU: Žiadne

2. 3. Bez obmedzenia okrem AT, EE, HU, SI: Žiadne

4.

Bez obmedzenia okrem AT, EE, HU, SI: Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

C.

Sociálne služby

Ozdravovne a zotavovne,

domovy dôchodcov

1.

Bez obmedzenia

2.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Bez obmedzenia

3.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Bez obmedzenia

FR: Poskytovanie služieb je povoľované príslušnými úradmi v súlade s miestnymi potrebami.

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia

2.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Bez obmedzenia

3.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Neobmedzené

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Bez obmedzenia

 

D.

Ostatné (služby spojené so zdravotníctvom)

1. 2. 3. Všetky členské štáty, okrem HU: Bez obmedzenia HU: Žiadne

4.

Všetky členské štáty okrem HU: Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

1. 2. 3. Všetky členské štáty, okrem HU: Neobmedzené

HU: Žiadne

4.

Všetky členské štáty: Bez obmedzenia, okrem HU: Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

8.

Cestovný ruch a služby spojené s cestovaním

 

 

 

A.

Hotely, reštaurácie

a catering

(CPC 641, 642, 643. PL: okrem CPC 643).

(okrem cateringu v odvetví dopravných službieb s výnimkou v PL)

1.

Bez obmedzenia s výnimkou pre catering: Žiadne

2.

Žiadne

3.

IT: Pri otvorení nových barov, kaviarní a reštaurácií — test miestnych hospodárskych potrieb.

1.

Bez obmedzenia s výnimkou pre catering: Žiadne

2.

Žiadne

3.

Žiadne

 

 

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

B.

Služby cestovných kancelárií a tour operátorov (vrátane tour delegátov)

(CPC 7471).

1.

HU: Bez obmedzenia

PL: Požiadavka na obchodné zastúpenie

2.

Žiadne

3.

PT: Požiadavka založenia obchodnej spoločnosti majúcej sídlo podnikania v Portugalsko.

IT: Test hospodárskych potrieb.

FI: Potrebné povolenie Národnej správy pre spotrebiteľov.

CZ: Test hospodárskych potrieb založený na kritériu obyvateľstva.

1.

PL: Požiadavka na obchodné zastúpenie.

2.

Žiadne

3.

Žiadne

 

 

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

Bez obmedzenia, až na výnimku, že delegáti (osoby, ktorých poslaním je sprevádzať skupinu min. 10 osôb, bez vystupovania ako sprievodca, v konkrétnich destináciách) v AT, IT, IE, SE: musia mať odborný certifikát a 3 roky odbornej praxe.

BE, DE, DK, ES: Univerzitný diplom alebo zodpovedajúce technické vzdelanie a 3 roky odbornej praxe.

IT: Požiadavka vyhovenia testu hospodárskych potrieb

Bez obmedzenia s výnimkou AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE, kde: ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

C.

Služby turistických sprievodcov (CPC 7472).

1.

CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Bez obmedzenia

2.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez obmedzenia

3.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

ES, IT: Právo vykonávať toto povolanie je vyhradené miestnym organizáciam turistických sprievodcov.

EL, ES, IT, PT: Pre vykonávanie tejto činnosti sa uplatňuje podmienka štátnej príslušnosti.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez obmedzenia

1.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez obmedzenia

2.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez obmedzenia

3.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, SE, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK: Univerzitný diplom alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce znalosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

SE: Odborný certifikát, príslušná kvalifikácia a 3 roky odbornej praxe.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, SE, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

9.

Rekreačné, kultúrne a športové služby (iné ako audiovizuálne služby)

 

 

 

A.

Zábavné služby

(vrátane divadla, hudobných skupín a cirkusov)

1.

Bez obmedzenia

2.

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

3.

CY, CZ, EE, FI, LV, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

LT: Žiadne, s výnimkou zákazu zakladať a prevádzkovať herne, organizovať hazardné hry (56).

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

IT: Test hospodárskych potrieb

1.

Vštetky členské štáty okrem HU: Bez obmedzenia.

HU: Žiadne

2.

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

3.

CY, CZ, FI, LV, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

FR, IT: Bez obmedzenia pre dotácie a iné formy priamej a nepriamej podpory.

SE: Cielená finančná podpora pre špecifické miestne, regionálne alebo národné aktivity.

LT: Žiadne, okrem:

a)

uvedeného v bode prístup na trh (tiež výnimka uvedená v časti I týkajúca sa zákazu zahraničných investícií do lotérií)

b)

Bez obmedzenia pre dotácie, čo sa týka prevádzok kín a divadiel (CPC96199 (44)

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Bez obmedzenia

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou AT, BE, DE, DK, ES a FR, týkajúcou sa prechodného vstupu umelcov, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK: Univerzitný diplom alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce znalosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

Bez obmedzenia s výnimkou AT, BE, DE, DK, ES a FR, týkajúcou sa prechodného vstupu umelcov, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

 

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

AT, ES: prístup je obmedzený na osoby, ktorých hlavný predmet činnosti je v oblasti krásnych umení a podstatná časť ich príjmu pochádza z tejto čiinosti. Tieto osoby nemôžu v Rakúsku vykonávať žiadnu inú obchodnú činnosť.

FR:

Umelci musia mať pracovnú zmluvu s oprávneným zábavným podnikom.

Pracovné povolenie je vydané na obdobie nie dlhšie ako 9 mesiacov, obnoviteľné na ďalšie 3 mesiace

Požiadavka súladu s testom hospodárskych potrieb.

Zábavný podnik musí odvádzať dane Medzinárodnej organizácii pre migráciu.

 

 

B.

Služby informačných a tlačových agentúr

1.

Žiadne

1.

Žiadne

 

(CPC 962).

2.

Žiadne

3.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti pre správcov francúzskej tlačovej agentúry (ostatné obmedzenia sú zrušené, ak je zaručená vzájomnosť) I: uplatňujú sa zvláštne antikoncentračné pravidlá pre dennú tlač a vysielanie, pre vlastníctvo multimédií sú stanovené limity. Zahraničné spoločnosti nemôžu kontrolovať vydavateľské a vysielacie spoločnosti: zahraničná účasť je obmedzená na 49 %.

HU: Bez obmedzenia

PT: Informačné spoločnosti, registrované v Portugalsku v právnej forme „Sociedade Anónima“ musia mať kapitál vo forme nominálnychakcií.

SK: zahraničné informačné a tlačové agentúry musia byť akreditované Ministerstvom zahraničných veci SR. Oficiálna tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je financovaná zo štátneho rozpočtu.

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

2.

Žiadne

3.

HU: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

 

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, SE, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

BE, DE, DK: Univerzitný diplom alebo zodpovedajúce technické vzdelanie potvrdzujúce znalosti a 3 roky odbornej praxe v odvetví.

SE: Odborný certifikát, príslušná kvalifikácia a 3 roky odbornej praxe.

BE: Uplatňuje sa test hospodárskych potrieb, ak je hrubý ročný príjem fyzickej osoby pod hranicou 30 000 EUR.

Bez obmedzenia s výnimkou BE, DE, DK, SE, ako je uvedené v horizontálnej časti v bode iii)

 

C.

Knižnice, archívy, múzeá a ostatné kultúrne služby (CPC 963).

1.

Bez obmedzenia okrem AT: Žiadne

2.

Bez obmedzenia okrem AT, EE: Žiadne

3.

Bez obmedzenia okrem AT, LV:

AT: Žiadne

LT: Na výskum, zachovanie a obnovu nehnutených kultúrnych hodnôt, na prípravu podmienok, programov a priojektov takýchto prác na zachovanie a obnovu hnuteľných kultúrnych hodnôt je potrebné povolenie.

4.

Bez obmedzenia okrem AT, EE: bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

1.

Bez obmedzenia okrem AT: Žiadne

2.

Bez obmedzenia okrem AT, EE: Žiadne

3.

Bez obmedzenia okrem AT, LV:

AT: Žiadne

LT: Žiadne s výnimkou uvedenou v bode prístup na trh

4.

Bez obmedzenia okrem AT, EE, LT: bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

 

D.

Športové a ostatné rekreačné služby, iné než služby týkajúce sa hazardných a stávkových hier

(CPC 9641, 96491. AT: nie sú pokryté služby lyžiarskych škôl a horských sprievodcov)

1.

MT: Bez obmedzenia

2.

MT: Bez obmedzenia

3.

MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

IT: Test hospodárskych potrieb.

1.

MT: Unbound Neobmedzené

2.

MT: Unbound Neobmedzené

3.

MT: Unbound Neobmedzené

SE: Cielená finančná podpora pre špecifické miestne, regionálne alebo národné aktivity.

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúcimi nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

 

II.

POVINNOSTI SPOJENÉ S KONKRÉTNYMI ODVETVIAMI

10.

Dopravné služby

 

 

 

A.

Služby námornej dopravy

(pozri dodatočné definície za odsekom týkajúcom sa dopravy)

 

 

Medzinárodná preprava (nákladu a cestujúcich) CPC 7211 a 7212 bez kabotážnej dopravy

1.

a)

Osobná námorná doprava: Žiadne

b)

Nákladná, trampová a iná medzinárodná námorná preprava vrátane prepravy cestujúcich; žiadne

2.

Žiadne

3.

a)

Založenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovania flotily pod národnou vlajkou štátu, v ktorom je spoločnosť založená: Bez obmedzenia vo všetkých štátoch, okrem LV a MT: Žiadne

b)

Ostatné formy obchodného zastúpenia pre poskytovanie medzinárodnej námornej dopravy (ako je definované nižšie v Definíciách týkajúcich sa námornej dopravy): žiadne

4.

a)

Posádky lodí:Bez obmedzenia

b)

Kľúčový personál zamestnaný v spojení s obchodným zastúpením, ako je definované v režime 3b) vyššie; Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

1.

a)

Spôsob 1 a) Osobná preprava: žiadne, iné než výnimočné prípady, kedy by členské štáty mali uplatňovať nariadenie EK 954/79, článok 2, odstavec 2.

b)

Žiadne

2.

Žiadne

3.

a)

Bez obmedzenia pre všetky členské štáty, okrem LV a MT: Žiadne

b)

Žiadne

4.

a)

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

b)

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii)

Pozri poznámku pod čiarou (57)

Pomocné námorné služby

 

 

 

Služby námornej namipulácie nákladov

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59)MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

 

Úschovné a skladovacie služby CPC 742 (ako bolo zmenené a doplnené)

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

 

Služby colného odbavenia (60)

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

 

Služby kontajnerových staníc a diep (61)

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

 

Služby námorných agentúr (62)

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59) MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia

 

(Námorné) Dopravno-zasielateľské služby (63)

1.

Bez obmedzenia (58)

2. 3. (59)MT: Bez obmedzenia

4.

Bez obmedzenia s výnimkami uvedenými v horizontálnych častiach i) a ii) a podliehajúce nasledujúcim obmedzeniam:

MT: Bez obmedzenia