ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 37

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
10. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 212/2005 z 9. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2005 z 8. februára 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2005 z 9. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií u kôz ( 1 )

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2005 z 9. februára 2005 o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

13

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Európsky parlament
Rada
Komisia
Súdny dvor
Dvor audítorov
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Výbor regiónov
Európsky ombudsman

 

*

2005/118/ES:Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho európskeho Výboru, Výboru regiónov a ombudsmana z 26. januára 2005 o založení Európskej školy verejnej správy

14

 

*

2005/119/ES:Rozhodnutie generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zástupcu európskeho ombudsmana z 26. januára 2005 o organizácii a fungovaní Európskej školy verejnej správy

17

 

 

Korigendá

 

 

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 63/2005 zo 14. januára 2005 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. marca do 31. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 13, 15.1.2005)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 212/2005

z 9. februára 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

104,7

204

62,4

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,7

0707 00 05

052

175,7

068

65,0

204

72,5

999

104,4

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

174,2

204

207,9

999

191,1

0805 10 20

052

55,5

204

47,0

212

56,2

220

33,7

400

45,0

421

23,4

448

32,0

624

40,2

999

41,6

0805 20 10

052

76,5

204

76,5

624

75,1

999

76,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

50,5

204

91,5

400

78,5

464

42,4

624

77,5

662

42,4

999

63,8

0805 50 10

052

52,3

220

27,0

999

39,7

0808 10 80

400

116,2

404

89,9

528

96,4

720

58,4

999

90,2

0808 20 50

388

84,6

400

91,9

528

78,1

999

84,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 213/2005

z 8. februára 2005

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 8. februára 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

35,43

20,65

1 061,55

263,71

554,34

8 637,14

122,33

24,66

15,26

141,04

8 492,94

1 347,81

321,88

24,39

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

7,28

4,24

218,13

54,19

113,91

1 774,79

25,14

5,07

3,13

28,98

1 745,16

276,95

66,14

5,01

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

111,22

64,84

3 332,63

827,90

1 740,29

27 115,52

384,04

77,41

47,89

442,79

26 662,83

4 231,33

1 010,51

76,56

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

59,62

34,76

1 786,44

443,79

932,87

14 535,10

205,86

41,50

25,67

237,35

14 292,44

2 268,18

541,68

41,04

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

48,97

28,55

1 467,29

364,51

766,21

11 938,40

169,08

34,08

21,09

194,95

11 739,09

1 862,97

444,91

33,71

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

82,64

48,18

2 476,14

615,13

1 293,04

20 146,81

285,34

57,52

35,58

328,99

19 810,46

3 143,87

750,81

56,88

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

44,17

25,75

1 323,47

328,78

691,11

10 768,20

152,51

30,74

19,02

175,84

10 588,43

1 680,36

401,30

30,40

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

66,38

38,70

1 989,07

494,13

1 038,69

16 183,83

229,21

46,20

28,59

264,28

15 913,64

2 525,46

603,12

45,69

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

321,06

187,18

9 619,92

2 389,81

5 023,50

78 271,24

1 108,56

223,46

138,25

1 278,14

76 964,53

12 214,09

2 916,93

220,99

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

195,25

113,83

5 850,16

1 453,32

3 054,94

47 599,07

674,15

135,89

84,07

777,28

46 804,42

7 427,75

1 773,87

134,39

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,57

12 415,47

3 084,29

6 483,33

101 016,82

1 430,70

288,39

178,42

1 649,57

99 330,38

15 763,50

3 764,58

285,20

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

235,00

137,01

7 041,45

1 749,26

3 677,02

57 291,80

811,42

163,56

101,19

935,55

56 335,33

8 940,28

2 135,09

161,75

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

469,92

273,96

14 080,25

3 497,86

7 352,67

114 562,11

1 622,54

327,07

202,35

1 870,76

112 649,53

17 877,22

4 269,38

323,45

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

158,15

92,20

4 738,73

1 177,21

2 474,55

38 556,07

546,07

110,07

68,10

629,61

37 912,39

6 016,61

1 436,87

108,86

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

112,90

65,82

3 382,95

840,40

1 766,57

27 524,91

389,84

78,58

48,62

449,47

27 065,39

4 295,21

1 025,77

77,71

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

926,44

540,11

27 758,92

6 895,96

14 495,64

225 856,81

3 198,81

644,80

398,93

3 688,16

222 086,20

35 244,56

8 416,99

637,67

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

191,50

111,65

5 738,06

1 425,47

2 996,40

46 686,96

661,23

133,29

82,46

762,38

45 907,53

7 285,42

1 739,88

131,81

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

104,31

60,81

3 125,49

776,44

1 632,12

25 430,12

360,17

72,60

44,92

415,26

25 005,58

3 968,33

947,70

71,80

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

97,35

56,76

2 917,03

724,66

1 523,26

23 734,00

336,14

67,76

41,92

387,57

23 337,77

3 703,65

884,49

67,01

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

117,65

68,59

3 525,18

875,74

1 840,84

28 682,19

406,23

81,89

50,66

468,37

28 203,35

4 475,80

1 068,90

80,98

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

73,20

42,67

2 193,24

544,85

1 145,30

17 844,99

252,74

50,95

31,52

291,40

17 547,07

2 784,68

665,03

50,38

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

49,88

29,08

1 494,70

371,32

780,53

12 161,39

172,24

34,72

21,48

198,59

11 958,36

1 897,76

453,22

34,34

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

81,15

47,31

2 431,61

604,07

1 269,78

19 784,48

280,21

56,48

34,94

323,07

19 454,19

3 087,33

737,31

55,86

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

176,63

102,97

5 292,27

1 314,72

2 763,61

43 059,90

609,86

122,93

76,06

703,15

42 341,02

6 719,42

1 604,71

121,57

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

34,03

19,84

1 019,64

253,30

532,45

8 296,17

117,50

23,68

14,65

135,47

8 157,67

1 294,60

309,17

23,42

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

56,03

32,67

1 678,84

417,06

876,69

13 659,70

193,46

39,00

24,13

223,06

13 431,66

2 131,57

509,05

38,57

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

96,45

56,23

2 889,79

717,89

1 509,04

23 512,40

333,01

67,13

41,53

383,95

23 119,87

3 669,07

876,23

66,38

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

144,29

84,12

4 323,32

1 074,01

2 257,63

35 176,12

498,20

100,42

62,13

574,41

34 588,86

5 489,17

1 310,91

99,31

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

445,90

259,96

13 360,52

3 319,06

6 976,83

108 706,11

1 539,61

310,35

192,00

1 775,13

106 891,29

16 963,40

4 051,14

306,91

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

129,32

75,40

3 874,92

962,62

2 023,47

31 527,75

446,53

90,01

55,69

514,84

31 001,41

4 919,85

1 174,94

89,01

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

93,99

54,80

2 816,32

699,64

1 470,68

22 914,63

324,54

65,42

40,47

374,19

22 532,07

3 575,79

853,96

64,70

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

125,72

73,29

3 766,89

935,78

1 967,06

30 648,82

434,08

87,50

54,13

500,48

30 137,14

4 782,69

1 142,19

86,53

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

231,97

135,24

6 950,47

1 726,66

3 629,52

56 551,58

800,94

161,45

99,89

923,47

55 607,46

8 824,77

2 107,50

159,66

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,79

9 137,22

2 269,90

4 771,43

74 343,76

1 052,93

212,25

131,31

1 214,01

73 102,61

11 601,21

2 770,56

209,90

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 062,63

619,51

31 839,58

7 909,69

16 626,55

259 058,57

3 669,05

739,59

457,57

4 230,33

254 733,66

40 425,63

9 654,31

731,41

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,69

1 937,17

481,24

1 011,58

15 761,51

223,23

45,00

27,84

257,38

15 498,38

2 459,56

587,38

44,50

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

180,01

104,95

5 393,64

1 339,90

2 816,54

43 884,64

621,54

125,29

77,51

716,62

43 152,00

6 848,12

1 635,44

123,90

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

136,43

79,54

4 087,94

1 015,54

2 134,71

33 261,00

471,08

94,96

58,75

543,14

32 705,72

5 190,32

1 239,53

93,91

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 214/2005

z 9. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií u kôz

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), najmä na jeho prvý odsek článku 23,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 stanovuje pravidlá monitorovania prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) u kôz.

(2)

Skupina odborníkov na TSE u malých prežúvavcov, ktorú viedlo referenčné laboratórium Spoločenstva pre TSE, 28. januára 2005 potvrdila zistenie spongiformnej encefalopatie dobytka (BSE) u kozy porazenej vo Francúzsku. Ide o prvý prípad BSE u malých prežúvavcov za prirodzených podmienok.

(3)

Predchádzajúci Vedecký riadiaci výbor (SSC) prijal počas svojho zasadnutia 4. až 5. apríla 2002 stanovisko o bezpečnom získavaní materiálov z drobných prežúvavcov pri pravdepodobnosti BSE u malých prežúvavcov. V stanovisku, ktoré prijala na svojom zasadnutí 26. novembra 2003, podporila vedecká skupina pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín vyhlásenie SSC s ohľadom na bezpečnosť týkajúcu sa TSE u výrobkov z malých prežúvavcov. Vo svojom vyhlásení z 28. januára 2005 taktiež vedecká skupina Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zdôrazňuje, že význam tohto jedného prípadu nákazy BSE u kozy vo Francúzsku je ešte potrebné posúdiť. Preto sú výsledky zvýšeného monitorovania TSE u kôz nevyhnutné.

(4)

V súlade so stanoviskom a vyhlásením Vedeckého riadiaceho výboru a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín monitorovanie kôz by sa malo rozšíriť, aby sa zlepšili programy eradikácie v Spoločenstve. Tieto programy taktiež zvyšujú úroveň ochrany spotrebiteľa, i keď je bezpečné získavanie zdrojov z kozích výrobkov ďalej zabezpečené súčasnými opatreniami, najmä ustanoveniami o odstraňovaní špecifikovaných rizikových materiálov v nariadení (ES) č. 999/2001.

(5)

Rozšírené monitorovanie by malo byť založené na odporúčaní pre štatisticky opodstatnený prieskum referenčného laboratória Spoločenstva, aby sa čo najskôr určilo rozšírenie BSE u kôz a zlepšili znalosti o geografickom rozšírení a rozšírení v rámci stáda. Preto by malo byť uplatňované všetkými členskými štátmi so zameraním na členské štáty zasiahnuté BSE.

(6)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo podľa toho zmeniť a doplniť.

(7)

Vzhľadom na dôležitosť zabezpečenia najvyššej úrovne ochrany spotrebiteľa a ohodnotenia rozšírenia BSE u kôz by mali zmeny a doplnenia k tomuto nariadeniu nadobudnúť účinnosť bez omeškania.

(8)

Monitorovací program kôz by sa mal preskúmať po minimálne 6 mesiacoch účinného monitorovania a po tom, ako Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytne stanovisko o kvantitatívnom posúdení zostávajúcich rizík v kozom mäse a mäsových výrobkoch z neho získaných.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 36/2005 (Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2005, s. 9).


PRÍLOHA

Body 2 a 3 v časti II prílohy III sa nahrádzajú takto:

„2.   Monitorovanie oviec a kôz porazených na ľudskú spotrebu

a)

O v c e

Členské štáty, v ktorých populácia bahníc a jahniat spolu s baranmi presahuje 750 000 zvierat, musia testovať na minimálnej ročnej vzorke 10 000 oviec porazených na ľudskú spotrebu v súlade s pravidlami vzorkovania ustanovenými v bode 4 (1).

b)

K o z y

Členské štáty otestujú zdravé porazené kozy v súlade s pravidlami vzorkovania ustanovenými v bode 4 a minimálnymi veľkosťami vzorky uvedenými v tabuľke A.

Ak má členský štát ťažkosti so zbieraním vzoriek z dostatočného počtu zdravých porazených kôz, na to, aby dosiahol stanovenú minimálnu veľkosť vzorky, môže nahradiť maximum 50 % svojej minimálnej veľkosti vzorky testovaním mŕtvych kôz starších ako 18 mesiacov v pomere jedna k jednej a okrem minimálnej veľkosti vzorky stanovenej v bode 3.

Tabuľka A

Členský štát

Minimálna veľkosť vzorky zdravých porazených kôz (2)

Španielsko

125 500

Francúzsko

93 000

Taliansko

60 000

Grécko

20 000

Cyprus

5 000

Rakúsko

5 000

Ostatné členské štáty

všetky

3.   Monitorovanie oviec a kôz neporazených na ľudskú spotrebu

Členské štáty vykonajú testy na ovciach a kozách, ktoré zomreli alebo boli zabité v súlade s pravidlami vzorkovania ustanovenými v bode 4 a minimálnymi veľkosťami vzoriek uvedenými v tabuľke B a C, ale ktoré neboli:

zabité v rámci kampane eradikácie ochorení, alebo

porazené na ľudskú spotrebu.

Tabuľka B

Populácia bahníc, jahniat a baranov v členskom štáte

Minimálna veľkosť vzorky mŕtvych oviec (3)

> 750 000

10 000

100 000–750 000

1 500

40 000–100 000

500

< 40 000

100


Tabuľka C

Populácia kôz, ktoré už mali mláďatá a ktoré sa už párili v členskom štáte

Minimálna veľkosť vzorky mŕtvych kôz (4)

> 750 000

10 000

250 000–750 000

3 000

40 000–250 000

1 000

< 40 000

100 % do 200“


(1)  Minimálna veľkosť vzorky je vypočítaná na zistenie výskytu u 0,03 % porazených zvierat s 95 % spoľahlivosťou.

(2)  Minimálna veľkosť vzorky berie do úvahy počet zdravých porazených kôz a výskyt BSE v jednotlivých členských štátoch. Zameriava sa taktiež na zabezpečenie dosiahnuteľných cieľov. Minimálna veľkosť vzorky nad 60 000 umožňuje zistenie 0,0017 % výskytu s 95 % spoľahlivosťou.

(3)  Minimálna veľkosť vzorky berie do úvahy veľkosť ovčej populácie v jednotlivých členských štátoch a zameriava sa na zabezpečenie dosiahnuteľných cieľov. Minimálna veľkosť vzorky z 10 000, 1 500, 500 a 100 zvierat umožní zistenie výskytu v uvedenom poradí s 95 % spoľahlivosťou.

(4)  Minimálna veľkosť vzorky berie do úvahy veľkosť kozej populácie v jednotlivých členských štátoch a zameriava sa na zabezpečenie dosiahnuteľných cieľov. Minimálna veľkosť vzorky z 10 000, 3 000, 1 000 a 200 zvierat umožní odhalenie 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % a 1,5 % výskytu v uvedenom poradí s 95 % spoľahlivosťou.“


10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 215/2005

z 9. februára 2005

o vydávaní dovozných certifikátov pre čerstvé, chladené, alebo hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 936/97 zo dňa 27. mája 1997 ustanovujúce otvorenie a spôsob riadenia colných dovozných kvót pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a pre mrazené byvolie mäso (2),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 936/97 ustanovuje v článku 4 a 5 podmienky pre žiadosti a udelenie dovozných certifikátov pre mäsá uvedené v článku 2 bode f).

(2)

Nariadenie (ES) č. 936/97 v článku 2 bode f) stanovilo množstvo čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa vysokej kvality, ktoré zodpovedá definíciám ustanoveným v tom istom nariadení, ktoré je možné dovážať za zvláštnych podmienok v období od 1. júla 2004 do 30. júna 2005 na 11 500 ton.

(3)

Je potrebné pripomenúť, že certifikáty uvedené v tomto nariadení sa môžu používať počas celej doby ich platnosti len pri splnení podmienok existujúcich v oblasti veterinárnej hygieny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každej žiadosti o dovozný certifikát, predloženej v období od 1. do 5. februára 2005 pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality, uvedené v článku 2 bode f) nariadenia (ES) č. 936/97 sa vyhovie v plnom rozsahu.

2.   Žiadosti o certifikáty je možné predkladať v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 936/97 počas prvých piatich dní mesiaca marec 2005 pre množstvo 7 727,175 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 137, 28.5.1997, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Európsky parlament Rada Komisia Súdny dvor Dvor audítorov Európsky hospodársky a sociálny výbor Výbor regiónov Európsky ombudsman

10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/14


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY, KOMISIE, SÚDNEHO DVORA, DVORA AUDÍTOROV, HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO EURÓPSKEHO VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A OMBUDSMANA

z 26. januára 2005

o založení Európskej školy verejnej správy

(2005/118/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, SÚDNY DVOR, DVOR AUDÍTOROV, HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR, VÝBOR REGIÓNOV, EURÓPSKY OMBUDSMAN,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Pracovné podmienky pre ostatných zamestnancov Spoločenstiev, stanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na článok 2 ods. 2 služobného poriadku,

po porade s Výborom pre služobný poriadok,

keďže:

(1)

Je vhodné, aby inštitúcie zintenzívnili investovanie do profesionálneho zdokonaľovania svojho personálu.

(2)

Väčšia medziinštitucionálna spolupráca v tejto oblasti umožní novú spoluprácu na úrovni požadovaných ľudských a finančných zdrojov, posilňujúc tak výmenu medzi inštitúciami a šírenie odborne zladených spoločných hodnôt a praktík.

(3)

Skutočne je vhodné, aby sa spoločnej medziinštitucionálnej ustanovizni zverili prostriedky venované istým činnostiam na odborné vzdelávanie úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

(4)

Z dôvodov hospodárnosti a výkonnosti je vhodné administratívne pripojiť túto spoločnú medziinštitucionálnu ustanovizeň k jestvujúcemu medziinštitucionálnemu orgánu, teda k Európskemu úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev, zriadenému rozhodnutím Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a ombudsmana 2002/620/ES (2), a to aspoň pre počiatočné obdobie,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Založenie Európskej školy verejnej správy

Ustanovuje sa Európska škola verejnej správy, ďalej len „škola“.

Článok 2

Úlohy

1.   V záujme a v rámci pevných nasmerovaní inštitúcií, ktoré sú účastníkmi tohto rozhodnutia (ďalej len „inštitúcie“), je škola poverená vykonávaním istých činností odborného zdokonaľovania v rámci rozvoja ľudských zdrojov a rozvíjania kariéry.

2.   Na základe žiadostí, ktoré jej adresujú inštitúcie, škola:

a)

zostavuje, organizuje a hodnotí činnosti vzdelávania;

b)

uľahčuje účasť na činnostiach externého vzdelávania;

c)

môže vykonávať každú úlohu, ktorá súvisí s jej poslaním a podporuje ho.

3.   Generálni tajomníci inštitúcií, tajomník Súdneho dvora a zástupca ombudsmana určujú a prípadne pozmeňujú oblasti vzdelávania, ktorou je škola poverená.

4.   Na žiadosť inštitúcie, orgánu alebo úradu môže škola poskytnúť výpomoc, ktorá sa týka formačného inžinierstva.

Článok 3

Žiadosti a sťažnosti, postihy

Žiadosti a sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie úloh, o ktorých pojednáva článok 2 ods. 2, prijíma škola. Akýkoľvek postih v tejto oblasti je namierený voči Komisii.

Článok 4

Pripojenie

1.   Škola je administratívne prepojená s Úradom Európskych spoločenstiev pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „úrad“).

2.   Prepojenie predpokladá najmä, že:

správna rada úradu vykonáva funkcie správnej rady školy,

riaditeľ školy je riaditeľom úradu,

pracovníci školy sú zaradení ako pracovníci úradu,

príjmy a výdavky školy sú začlenené do rozpočtu úradu.

3.   Prepojenie sa môže ukončiť najneskôr do 15. februára 2008, a to rozhodnutím správnej rady kvalifikovanou väčšinou stanovenou v článku 5 ods. 6 rozhodnutia generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych sekretárov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zástupcu európskeho ombudsmana (3) a za podmienky, že bude súhlasiť najmenej päť inštitúcií, ktoré sú signatármi tohto dokumentu.

Článok 5

Uskutočnenie

Generálni tajomníci Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, tajomník Súdneho dvora, generálni tajomníci Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zástupca európskeho ombudsmana prijímajú spoločnú dohodu prijať potrebné opatrenia na uskutočnenie tohto rozhodnutia.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Európsky parlament

predseda

Josep BORRELL FONTELLES

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO

Za Dvor audítorov

predseda

Hubert WEBER

Za Výbor regiónov

predseda

Peter STRAUB

Za Radu

predseda

Jean ASSELBORN

Za Súdny dvor

predseda

Vassilios SKOURIS

Za Hospodársky a sociálny výbor

predseda

Anne-Marie SIGMUND

Európsky ombudsman

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 53.

(3)  Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 56.


10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/17


ROZHODNUTIE GENERÁLNYCH TAJOMNÍKOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY, KOMISIE, SÚDNEHO DVORA, DVORA AUDÍTOROV, EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A ZÁSTUPCU EURÓPSKEHO OMBUDSMANA

z 26. januára 2005

o organizácii a fungovaní Európskej školy verejnej správy

(2005/119/ES)

GENERÁLNI TAJOMNÍCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY, KOMISIE, TAJOMNÍK SÚDNEHO DVORA, GENERÁLNI TAJOMNÍCI DVORA AUDÍTOROV, EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A ZÁSTUPCA OMBUDSMANA,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Pracovné podmienky pre ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, stanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1),

so zreteľom 2005/118/ES na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana z 26. januára 2005 o vytvorení Európskej školy verejnej správy (2), a najmä na jeho článok 5,

po porade s Výborom pre personálny poriadok,

keďže:

(1)

Medziinštitucionálna spolupráca v oblasti vzdelávania má byť posilnená, menovite pri prenášaní spoločných hodnôt inštitúciám Spoločenstiev. Takáto spolupráca predstavuje nezanedbateľnú pridanú hodnotu, najmä v oblasti prístupu k vzdelávaniu, rozšíreniu ponuky a k zníženiu spoločných výdavkov.

(2)

Riadiac sa princípom dobrého riadenia, je vhodné osvojiť si postupný prístup k otázke umiestnenia Európskej školy verejnej správy (ďalej len „školy“).

(3)

Rozhodnutie, ktoré sa týka zriadenia školy, ako aj identifikácie oblasti vzdelávania, sa zveruje posúdeniu generálnych tajomníkov, tajomníkovi Súdneho dvora a zástupcovi ombudsmana.

(4)

Keď signatárska inštitúcia uplatňuje personálnu politiku, ktorá si žiada vzdelávanie v oblasti, ktorej organizovanie je zverené škole, pre uľahčenie tejto politiky je vhodné zaistiť minimum možností účastí pochádzajúcich z tejto inštitúcie v kurzoch organizovaných školou, menovite v prípadoch, kde je také vzdelávanie povinné alebo podmienené na vykonávanie istých funkcií, zvlášť funkcií manažmentu.

(5)

Škola, tak ako každá iná vzdelávacia inštitúcia, musí ťažiť zo spolupráce na európskej úrovni vo forme siete.

(6)

Je vhodné spresniť spôsoby administratívneho prepojenia školy s Úradom pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev, tak ako sa to predpokladá v článku 4 rozhodnutia, ktoré sa vzťahuje na školu,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Úlohy Európskej školy verejnej správy

1.   Európska škola verejnej správy (ďalej len „škola“) koncipuje, organizuje a hodnotí v záujme rozhodnutia signatárskych inštitúcií (ďalej len „inštitúcií“), ktoré obsahuje zriadenie školy, činnosti nasledujúceho vzdelávania:

a)

kurzy manažmentu pre úradníkov a zamestnancov, ktorí sú povolaní alebo ktorí by mohli byť povolaní na vykonávanie riadiacich funkcií;

b)

vstupné kurzy pre nových zamestnancov;

c)

povinné vzdelávanie podľa článku 45a služobného poriadku v rámci prechodu medzi jednotlivými skupinami funkcií.

2.   Pokiaľ ide o kurzy manažmentu a vstupné kurzy, o ktorých hovorí odsek 1 písm. a) a b), každá z inštitúcií môže v rámci svojich osobitných potrieb organizovať nadstavbové kurzy, ak ich spojí s kurzami, ktoré organizuje škola. Jedine škola má výsadnú právomoc organizovať vzdelávanie, o ktorom hovorí odsek 1 písm. c).

Článok 2

Zodpovednosť inštitúcií

1.   Pridelená menovacia právomoc, ktorá sa pripisuje každej inštitúcii, umožňuje škole disponovať dostatočným počtom úradníkov – lektorov, a to podľa spôsobov prijatých správnou radou vzhľadom na článok 7 písm. g).

2.   Na požiadanie školy a v rámci svojich možností inštitúcie poskytujú priestory na výučbu podľa spôsobu, ktorý zostavuje správna rada.

Článok 3

Iné služby

1.   Na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi riaditeľom školy a každým orgánom, úradom alebo kanceláriou Spoločenstiev môže škola na ich žiadosť prijať účastníkov inštitúcií na kurzy, ktoré organizuje, avšak na náklady inštitúcií a pokiaľ má voľné miesta.

2.   V osobitnom prípade stanoveného vzdelávania, o ktorom sa hovorí v článku 1 ods. 1 písm. c) sa orgánom, úradom a kanceláriám Spoločenstiev ročne vyhradzuje istý počet miest, berúc tak do úvahy nimi vyjadrené potreby, a to z dôvodu zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s úradníkmi, o ktorých sa hovorí vo vzájomne opakovanom ustanovení článku 45a služobného poriadku. Správna rada každoročne stanovuje počet miest a podiel na výdavkoch.

3.   Prostredníctvom písomnej dohody môže škola začleniť do svojho programu kurzy vzdelávania o ktoré žiada orgán, úrad alebo kancelária Spoločenstiev, a to za podmienky, že táto činnosť nesťaží organizovanie kurzov v neprospech inštitúcií. Každá dohoda takéhoto typu musí predpokladať finančné uspôsobenie, ktoré sa vzťahuje na školou poskytované služby, a na nadobudnutie takejto platnosti sa vyžaduje predbežný súhlas správnej rady.

4.   Ak bude potrebné, na žiadosť inštitúcie alebo akéhokoľvek orgánu, úradu alebo zastupiteľstva Spoločenstiev môže škola poskytnúť pomoc inžinierstva vo vzdelávaní alebo vo forme iných činností vzhľadom na kompetentnú oblasť, a to prostredníctvom dohody s riaditeľom školy, a keď sa zoberú do úvahy finančné možnosti takéhoto poskytnutia.

Článok 4

Sťažnosti a žiadosti

1.   Riaditeľ školy používa nadobudnutú plnú právomoc v rámci danej moci menovania na základe článku 90 služobného poriadku vo veci všetkých sťažností alebo žiadostí, ktoré sa týkajú úloh školy.

2.   V prípade, ak sa takéto sťažnosti vyskytnú, radí sa riaditeľ školy, ak má úmysel potvrdiť svoje počiatočné rozhodnutie, s predsedom správnej rady.

3.   Škola odpovedá na žiadosti európskeho ombudsmana, ktoré sa vzťahujú na každú otázku, v ktorej má právomoc z titulu daného rozhodnutia.

Článok 5

Organizovanie činností

1.   Všeobecným pravidlom je, že kurzy, ktoré organizuje škola, sa robia tak v Bruseli, ako aj v Luxemburgu. Môžu sa zvážiť aj iné miesta určenia, keď sa použije princíp dobrého riadenia.

2.   Správna rada dohliada na to, aby pracovníci jednotlivých inštitúcií mali vyvážený prístup ku kurzom. Osobitne dohliada na to, aby škola zabezpečila možnosť dostatočného počtu účastníkov, ktorí sú z inej inštitúcie, v ktorej je osobitné vzdelávanie povinné alebo podmieňuje vykonávanie istých funkcií, menovite funkcie manažmentu, a je organizačne zverené škole. V rámci ustanovenia programu ročnej práce inštitúcia, na ktorú sa to vzťahuje, oznamuje svoje potreby v horeuvedených oblastiach. Počas ustanovovania pracovného programu sa uprednostní organizovanie takýchto kurzov.

3.   Aby inštitúcia, ktorá je účastníkom tohto dokumentu, mohla čeliť osobitným a prechodným situáciám, disponuje právom požiadať školu o prijatie istého počtu účastníkov nad rámec presahujúci určenú kvótu tým, že škole prevedie požadované rozpočtové prostriedky, zhodujúce sa s počtom účastníkov. V tejto záležitosti sa aplikuje článok 3 ods. 2.

4.   Škola môže vstúpiť do spolupráce s inými školami venujúcimi sa verejnej správe, inštitútmi alebo univerzitami, ktoré pracujú v tej istej oblasti. Takáto spolupráca môže zahŕňať vzájomné vymieňanie si skúseností.

Článok 6

Správna rada

Počas obdobia prepojenia školy na Úrad pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „úrad“) je funkcia správnej rady školy zabezpečená správnou radou úradu podľa pravidiel stanovených v článku 5 rozhodnutia generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych tajomníkov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a zástupcu európskeho ombudsmana 2002/621/ES (3).

Článok 7

Úlohy správnej rady

V spoločnom záujme inštitúcií plní správna rada nasledujúce úlohy:

a)

schvaľuje pravidlá fungovania školy kvalifikovanou väčšinou;

b)

schvaľuje organizačnú štruktúru školy jednoduchou väčšinou na základe návrhu riaditeľa školy;

c)

v rámci rozpočtového konania a na základe jednoduchej väčšiny ustanovuje na základe projektu, ktorý vypracúva riaditeľ školy, provizórny stav príjmov a výdavkov školy, ktorý predkladá Komisii so zreteľom na ustanovenie provizórneho stavu príjmov a výdavkov Komisie; pritom Komisii navrhuje úpravy, ktoré pokladá za nevyhnutné prispôsobiť zoznamu skutočného stavu školy;

d)

jednoduchou väčšinou schvaľuje povahu a tarify dodatočných poplatkov, ktoré môže škola previesť na inštitúcie, orgány, úrady a kancelárie pri splnení určitých záväzkov, ako aj za podmienok, za ktorých ich škola môže previesť;

e)

na základe návrhu riaditeľa školy jednomyseľne schvaľuje pracovný program. Pracovný program rovnako zahŕňa služby, ktoré nie sú priamo späté so vzdelávaním;

f)

na základe projektu, ktorý pripravuje riaditeľ školy, schvaľuje kvalifikovanou väčšinou ročnú správu o riadení, ktorá obsahuje účtovné položky príjmov a výdavkov, ktoré sa vzťahujú na vykonané práce a poplatky, ktoré poskytuje škola. Pred 1. májom každého roka odovzdáva spôsobom analytického účtovníctva inštitúciám správu o predchádzajúcom bilančnom roku;

g)

na základe potrieb v oblasti vzdelávania odobruje kvalifikovanou väčšinou spôsoby, podľa ktorých každá inštitúcia poskytne škole vhodný počet úradníkov – lektorov.

Článok 8

Menovanie personálu

1.   Počas obdobia prepojenia školy na úrad zabezpečuje funkciu riaditeľa školy riaditeľ úradu.

2.   Riaditeľ školy má právomoc menovať personál školy.

3.   Riaditeľ školy informuje správnu radu o menovaniach, o podpise dohôd, o služobnom postupe alebo o zavedení disciplinárnych opatrení, ktoré sa týkajú úradníkov a ostatných zamestnancov.

4.   O každom uvoľnenom mieste v škole sú informovaní úradníci všetkých inštitúcií Spoločenstiev, len čo sa ten, kto má potrebnú právomoc menovať, rozhodol obsadiť toto miesto.

5.   Na vykonávanie kvalifikovaných úloh, ktoré sa nepovažujú za podstatné, škola bude môcť využívať zmluvných úradníkov v súlade s článkom 3a ods. 1 písm. c) podmienok, ktoré sa vzťahujú na ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Článok 9

Úlohy riaditeľa školy a riadenie personálu

1.   Riaditeľ je zodpovedný za dobré fungovanie školy. V rámci právomocí správnej rady koná pod jej autoritou. Zabezpečuje sekretariát správnej rady, podáva jej správy o uskutočňovaní svojich funkcií a predkladá jej všetky návrhy na dobré fungovanie školy.

2.   Administratívne postupy, ktoré sa vzťahujú na bežné riadenie personálu, menovite vo veci platu, dovolenky, poistenia počas choroby, poistenia úrazu a dôchodkového fondu, sa uskutočňujú za tých istých podmienok ako pre úradníkov a zamestnancov Komisie. Tento súpis nie je vyčerpávajúci a škola sa môže s Komisiou dohodnúť na iných oblastiach.

Článok 10

Vedúci školy

1.   Počas obdobia prepojenia školy na úrad vymenuje vedúceho školy Komisia po kladnom stanovisku správnej rady úradu, vydanom jednoduchou väčšinou. Správna rada sa úzko podieľa na postupoch, ktoré predchádzajú menovanie vedúceho školy, najmä na vyhlásení voľného pracovného miesta a na posudzovaní kandidátov.

2.   Administratívne postupy, ktoré sa vzťahujú na bežné riadenie personálu, menovite vo veci platu, dovolenky, poistenia počas choroby, poistenia úrazu a dôchodkového fondu, sa uskutočňujú za tých istých podmienok ako pre úradníkov a zamestnancov Komisie. Tento súpis nie je vyčerpávajúci a škola sa môže s Komisiou dohodnúť na iných oblastiach.

Článok 11

Finančné aspekty

1.   Dotácia školy, ktorej celková suma je zapísaná v osobitnom rozpočtovom riadku vnútri prislúchajúceho oddielu rozpočtu, ktorý sa vzťahuje na Komisiu, figuruje v detailoch v prílohe k tomuto oddielu. Táto príloha je vyhotovená vo forme výkazu príjmov a výdavkov, rozdelená takým istým spôsobom ako oddiely rozpočtu.

2.   Zoznam skutočného stavu školy je pripojený k zoznamu Komisie.

3.   Na základe návrhu správnej rady Komisia deleguje v rámci úverov školy zaznamenaných v prílohe právomoc zriaďovateľa riaditeľovi školy a spresňuje ohraničenia a podmienky tohto delegovania. Pokiaľ ide o dodatočnú pomoc, ktorú škola pri splnení určitých záväzkov poskytuje, správna rada informuje rozpočtový orgán na záver bilančného roka o rozdelení takto pokrytých nákladov v časti prílohy, ktorá sa týka rozpočtu.

4.   Rozpočet školy je zostavený a vykonaný v zhode s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4).

5.   Počas obdobia prepojenia školy na úrad sa finančné ustanovenia, o ktorých pojednávajú články 1 až 4, a menovite dotovanie školy a jej osadenstva spracúvajú v rámci rozpočtu úradu. Sú v nich použité príslušné ustanovenia. Aby sa uľahčila identifikácia zdrojov, ktoré sú pre školu s ohľadom na rozpočtový poriadok k dispozícii, osadenstvo školy figuruje v oddelených vstupoch v zozname skutočného stavu úradu a osobitné operatívne úvery pre školu budú zoskupené v osobitnom článku prílohy IV.

Článok 12

Opätovné preskúmanie úloh

1.   Toto rozhodnutie bude prehodnotené v rámci úloh, o ktorých sa hovorí v článku 1 ods. 1, najneskôr po uplynutí troch rokov od zriadenia školy.

2.   Prípadné opätovné preskúmanie úloh si vyžaduje jednotný súhlas generálnych tajomníkov, tajomníka Súdneho dvora a zástupcu ombudsmana na základe návrhu prijatého v tejto veci súhlasom kvalifikovanej väčšiny správnej rady, ako je ustanovené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 2002/621/ES, a to na základe podrobnej správy zostavenej riaditeľom.

Článok 13

Revízia prepojenia na úrad

1.   Najneskôr ku koncu tretieho roka činnosti školy zostaví riaditeľ školy pre správnu radu podrobnú správu, ktorá sa bude zaoberať administratívnym prepojením školy na úrad. Správna rada prijatím rozhodnutia na základe stanoveného spôsobu, o ktorom hovorí článok 4 ods. 3 rozhodnutia o zriadení školy rozhodne o ukončení prepojenia, ak nie je odôvodnená príčina pokračovať v prepojení. V prípade, že správna rada rozhodne o pokračovaní prepojenia, toto rozhodnutie musí byť doplnené odôvodnených stanoviskom.

2.   V prípade, ak správna rada rozhodne o predĺžení prepojenia na základe stanoveného postupu v odseku 1, v rozhodnutí sa naznačí lehota, v ktorej sa táto záležitosť opätovne prehodnotí.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Európsky parlament

generálny tajomník

Julian PRIESTLEY

Za Komisiu

generálny tajomník

David O’SULLIVAN

Za Dvor audítorov

generálny tajomník

Michel HERVÉ

Za Výbor regiónov

generálny tajomník

Gerhard STAHL

Za Radu

zástupca generálneho tajomníka

Pierre DE BOISSIEU

Za Súdny dvor

tajomník

Roger GRASS

Za Hospodársky a sociálny výbor

generálny tajomník

Patrick VENTURINI

Európsky ombudsman

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  Pozri stranu 14 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 56.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


Korigendá

10.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/21


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 63/2005 zo 14. januára 2005 o výdaji dovozných povolení na cesnak pre trimestrálne obdobie od 1. marca do 31. mája 2005

( Úradný vestník Európskej únie L 13 z 15. januára 2005 )

Strana 20, príloha II, stĺpec Argentína, posledný riadok:

namiesto:

„11.4.2005“

má byť:

„4.4.2005“.