ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 35

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
8. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 35/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 183/2005

z 12. januára 2005,

ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 37 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Živočíšna výroba zohráva veľmi významnú úlohu v poľnohospodárskom sektore Spoločenstva. Uspokojivé výsledky tejto činnosti do veľkej miery závisia na používaní bezpečného a vysoko kvalitného krmiva.

(2)

Zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat je jedným zo základných cieľov potravinového práva, ako ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (3). Uvedené nariadenie tiež ustanovuje ďalšie spoločné zásady a vymedzenie pojmov pre vnútroštátne potravinové právo a potravinové právo Spoločenstva, vrátane cieľa spočívajúceho v dosiahnutí voľného pohybu krmív v rámci Spoločenstva.

(3)

Smernica Rady 95/69/ES (4) ustanovila podmienky a postupy pre určité kategórie podnikov a sprostredkovateľov v sektore krmív, umožňujúce im výkon ich činností. Skúsenosti ukázali, že tieto podmienky a postupy predstavujú pevný základ zaistenia bezpečnosti krmív. Táto smernica tiež stanovila podmienky schvaľovania podnikov vyrábajúcich určité látky, ktorých zoznam je uvedený v smernici Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 týkajúcej sa určitých produktov používaných vo výžive zvierat (5).

(4)

Smernica Komisie 98/51/ES z 9. júla 1998 stanovujúca určité opatrenia na vykonávanie smernice Rady 95/69/ES ustanovujúcej podmienky a opatrenia pre schvaľovanie a registráciu určitých podnikov a sprostredkovateľov pôsobiacich v sektore krmív (6) stanovila určité opatrenia, ktoré zahrnuli dojednania pre dovoz z tretích krajín.

(5)

Skúsenosti tiež ukazujú, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky krmivárske podniky vrátane podnikov vodného hospodárstva, boli prevádzkované v súlade so zosúladenými bezpečnostnými požiadavkami, a že je potrebné vykonať všeobecný prieskum, aby sa zohľadnila potreba vyššej úrovne ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia.

(6)

Hlavným cieľom nových hygienických pravidiel stanovených v tomto nariadení je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa s ohľadom na bezpečnosť potravín a krmív, predovšetkým s prihliadnutím na tieto zásady:

a)

primárna zodpovednosť za bezpečnosť krmív spočíva na krmivárskom podnikateľskom subjekte;

b)

potreba zaistiť bezpečnosť krmív v celom potravinovom reťazci, od prvovýroby po kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín;

c)

všeobecné vykonávanie postupov založených na zásadách analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP), ktoré by spolu s uplatňovaním správnych hygienických postupov mali posilniť zodpovednosť krmivárskych podnikateľských subjektov;

d)

pokyny na správne postupy sú cenným nástrojom, ktorý napomáha krmivárskym podnikateľským subjektom na všetkých úrovniach krmivového reťazca plniť pravidlá hygieny krmív a uplatňovať zásady HACCP;

e)

potreba stanoviť mikrobiologické kritériá založené na vedeckých kritériách rizík;

f)

potreba zabezpečiť, aby dovážané krmivo dosahovalo aspoň rovnaký štandard ako krmivo vyrobené v Spoločenstve.

(7)

Na účely zabezpečenia úplného uplatňovania systému registrácie a schvaľovania na všetky krmivárske podniky, a tým zaručenia úplnej vysledovateľnosti, je vhodné zabezpečiť, aby tieto podniky čerpali a používali krmivá iba z podnikov registrovaných a/alebo schválených v súlade s týmto nariadením.

(8)

Na zaistenie bezpečnosti krmív od a vrátane prvovýroby po a vrátane ich uvádzania na trh alebo vývoz je potrebný integrovaný prístup. Prvovýroba krmív zahŕňa produkty, ktoré sa podrobujú iba jednoduchému fyzickému spracovaniu, ako je čistenie, balenie, skladovanie, prirodzené sušenie alebo silážovanie.

(9)

V súlade so zásadami proporcionality a subsidiarity by sa pravidlá Spoločenstva nemali uplatňovať na určité prípady súkromnej domácej výroby krmív a kŕmenie určitých zvierat, ani na priame dodávky malých množstiev krmív prvovýroby na miestnej úrovni ani na maloobchodný predaj krmív pre spoločenské zvieratá.

(10)

Krmivové nebezpečenstvá vyskytujúce sa na úrovni prvovýroby krmív by sa mali zistiť a primerane kontrolovať, aby sa zabezpečilo plnenie cieľov tohto nariadenia. Základné zásady tohto nariadenia by sa preto mali uplatňovať na hospodárstvach, ktoré vyrábajú krmivá výhradne pre požiadavky ich vlastnej výroby, ako aj na hospodárstva, ktoré uvádzajú krmivá na trh. Mala by sa zvážiť skutočnosť, že riziko je nižšie, ak je krmivo vyrábané a používané pre hospodárske zvieratá, ktoré sa využívajú len na domácu spotrebu, alebo pre zvieratá, ktoré nie sú vôbec využívané na výrobu potravín. Na obchod s malými množstvami krmivových produktov na miestnej úrovni a na maloobchod s krmivami pre spoločenské zvieratá sa vzťahuje osobitný režim podľa tohto nariadenia.

(11)

Uplatňovanie HACCP na prvovýrobu krmív je strednodobým cieľom hygienických právnych predpisov na európskej úrovni. Avšak pokyny na správne postupy by už mali podporovať používanie vhodných hygienických požiadaviek.

(12)

Bezpečnosť krmív závisí od niekoľkých faktorov. Právne predpisy by mali stanoviť minimálne hygienické požiadavky. Mali by existovať úradné kontroly na kontrolu krmivárskych podnikateľských subjektov. Okrem toho by krmivárske podnikateľské subjekty mali vykonať opatrenia alebo prijať postupy na dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti krmív.

(13)

Zásady HACCP môžu krmivárskym podnikateľským subjektom pomôcť dosahovať vyššiu úroveň bezpečnosti krmív. Zásady HACCP by sa nemali považovať za metódu samoregulácie a nenahrádzajú úradné kontroly.

(14)

Vykonávanie zásad HACCP vyžaduje plnú spoluprácu a plnenie povinností zamestnancov krmivárskych podnikov.

(15)

Zásady HACCP vo výrobe krmiva by mali brať do úvahy zásady obsiahnuté v Codex Alimentarius, ale mali by umožňovať dostatočnú pružnosť vo všetkých situáciách. V niektorých krmivárskych podnikoch nie je možné zisťovať kritické kontrolné body a v niektorých prípadoch môžu správne postupy nahradiť monitorovanie kritických kontrolných bodov. Podobne požiadavka na stanovenie „kritických limitov“ v zmysle Codex Alimentarius nevyžaduje v každom prípade stanovenie číselného limitu. Požiadavka na uchovanie dokladov v zmysle Codex Alimentarius musí byť pružná, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu veľmi malých podnikov. Malo by sa zabezpečiť, aby operácie vykonávané krmivárskym podnikom na úrovni prvovýroby krmív, vrátane pridružených operácií, ako aj miešania krmív s doplnkovými látkami pre výhradné požiadavky vlastného podniku nemuseli spĺňať zásady HACCP.

(16)

Pružnosť je tiež potrebná na prispôsobenie potrieb krmivárskych podnikov v regiónoch znevýhodnených zvláštnymi geografickými obmedzeniami alebo štrukturálnymi požiadavkami. Táto pružnosť by však nemala ustupovať z cieľov hygieny krmív. V prípade potreby by mala byť upravená diskusia v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(17)

Na zabezpečenie vysledovateľnosti od výrobcu ku konečnému užívateľovi a jednoduchšie vykonávanie účinných úradných kontrol je vhodný systém registrácie a schvaľovania všetkých krmivárskych podnikov príslušným orgánom členského štátu. Príslušné orgány členských štátov môžu na zavedenie a vykonávanie systému stanoveného v tomto nariadení využiť súčasné systémy zberu údajov o krmivárskych podnikoch.

(18)

Je vhodné, aby bol systém schvaľovania pre krmivárske podniky zameraný na činnosti, ktoré môžu predstavovať vyššie riziko pri výrobe krmív. Mali by sa upraviť postupy rozširujúce súčasný rozsah systému schvaľovania ustanoveného smernicou 95/69/ES.

(19)

Aby boli krmivárske podniky schválené a registrované, mali by pri svojej činnosti spĺňať niekoľko podmienok, pokiaľ ide o priestory, zariadenie, zamestnancov, výrobu, kontrolu kvality, skladovanie a dokumentáciu, aby tak zaistili bezpečnosť krmív a vysledovateľnosť produktov. Ustanovenia o týchto podmienkach by mali byť také, aby bola zaistená ich vhodnosť pre rôzne typy krmivárskych podnikov. Členské štáty by mali mať možnosť udeľovať podmienené schválenia podnikov, ak z prehliadky na mieste vyplýva, že podnik spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie. Je však tiež vhodné stanoviť maximálnu lehotu takého podmieneného schválenia.

(20)

Malo by sa upraviť dočasné pozastavenie, zmena alebo zrušenie registrácie alebo schválenia v prípade, ak podniky zmenia alebo skončia svoju činnosť alebo už nespĺňajú podmienky platné pre ich činnosť.

(21)

Vysledovateľnosť krmív a zložiek krmív v celom potravinovom reťazci je nevyhnutným prvkom zaistenia bezpečnosti krmív. Nariadenie (ES) č. 178/2002 obsahuje pravidlá zabezpečenia vysledovateľnosti krmív a zložiek krmív a upravuje postup na prijatie vykonávacích predpisov platných pre osobitné sektory.

(22)

Opakované krmivové krízy ukázali, že zlyhania v ktorejkoľvek fáze krmivového reťazca môžu mať významné hospodárske dôsledky. Vzhľadom na charakteristiku produkcie krmív a zložitosť ich distribučného reťazca je stiahnutie krmív z trhu zložité. Náklady na nápravu hospodárskej škody v rámci potravinového a krmivového reťazca sa často hradia z verejných zdrojov. Nápravu tohto hospodárskeho dôsledku pri nízkych nákladoch pre spoločnosť by bolo možné zlepšiť, ak by bol prevádzkovateľ, ktorého činnosť spôsobila hospodársku škodu v krmivárskom odvetví, finančne zodpovedný. Avšak zriadenie všeobecného povinného systému finančnej zodpovednosti a finančných záruk, napríklad formou poistenia platného pre všetky krmivárske podnikateľské subjekty, nemusí byť možné alebo vhodné. Komisia by preto mala hlbšie zvážiť túto otázku a vziať do úvahy ustanovenia platných právnych predpisov, s ohľadom na zodpovednosť v iných oblastiach, ako aj existujúce systémy a postupy medzi členskými štátmi. Preto by Komisia mala predložiť správu, podľa potreby sprevádzanú návrhmi právnych predpisov.

(23)

Krmivo dovážané do Spoločenstva musí spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 178/2002 a dovozné podmienky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných na účel zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (7). Aby sa predišlo narušeniu trhu, je vhodné, aby do dokončenia vykonávacích opatrení boli dovozy naďalej povoľované podľa podmienok stanovených v smernici 98/51/ES.

(24)

Produkty Spoločenstva vyvážané do tretích krajín musia spĺňať všeobecné požiadavky stanovené nariadením (ES) č. 178/2002.

(25)

Je vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá stanoveného nariadením (ES) č. 178/2002 tak, aby zahŕňal riziká pre zdravie zvierat alebo životné prostredie pochádzajúce z krmív použitých pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín.

(26)

Právne predpisy Spoločenstva pre hygienu krmív musia byť podložené vedeckým názorom. Preto by sa všetky nevyhnutné prípady mali konzultovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

(27)

Na zohľadnenie technického a vedeckého pokroku by mala existovať úzka a účinná spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(28)

Toto nariadenie berie do úvahy medzinárodné záväzky stanovené v Dohode WTO o sanitárnych a fytosanitárnych normách a v medzinárodných normách pre bezpečnosť potravín obsiahnutých v Codex Alimentarius.

(29)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá sankcií uplatňovaných pri porušeniach ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(30)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy uplatňovania vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(31)

Je vhodné stanoviť časovo rozlíšený dátum uplatňovania nariadenia, aby sa mu ním dotknuté krmivárske podniky mohli včas prispôsobiť.

(32)

Z uvedených dôvodov by mali byť smernice 95/69/ES a 98/51/ES zrušené,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET, ROZSAH A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie upravuje:

a)

všeobecné pravidlá hygieny krmív;

b)

podmienky a opatrenia zabezpečujúce vysledovateľnosť krmív;

c)

podmienky a opatrenia pre registráciu a schvaľovanie podnikov.

Článok 2

Rozsah

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a)

činnosť krmivárskych podnikateľských subjektov vo všetkých fázach od a vrátane prvovýroby krmív po a vrátane uvádzania krmív na trh;

b)

kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín;

c)

dovozy krmív z tretích krajín a vývozy krmív do tretích krajín.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

súkromnú domácu výrobu krmív:

i)

pre zvieratá chované na výrobu potravín, ktoré sa chovajú pre súkromnú domácu spotrebu;

a

ii)

pre zvieratá, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín;

b)

kŕmenie zvierat chovaných na výrobu potravín, ktoré sa chovajú pre súkromnú domácu spotrebu alebo na činnosti uvedené v článku1 ods.2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (9);

c)

kŕmenie zvierat, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín;

d)

priame dodávky malých množstiev prvovýroby krmív zo strany výrobcu na miestnej úrovni pre miestne hospodárstva, na využitie na týchto hospodárstvach;

e)

maloobchodný predaj krmív pre spoločenské zvieratá.

3.   Členské štáty môžu stanoviť pravidlá a pokyny upravujúce činnosti uvedené v odseku 2. Takéto vnútroštátne pravidlá a pokyny zaistia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa použijú pojmy vymedzené v nariadení (ES) č.178/2002 s výhradou týchto osobitných pojmov:

a)

„hygiena krmív“ znamená opatrenia a podmienky nevyhnutné na kontrolu nebezpečenstva a zabezpečenie vhodnosti pre spotrebu krmív zvieratami, s prihliadnutím na ich plánované využitie;

b)

„krmivársky podnikateľský subjekt“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu zodpovednú za plnenie požiadaviek tohto nariadenia v krmivárskom podniku, ktorý riadi;

c)

„doplnkové látky v krmivách“ sú látky alebo mikroorganizmy povolené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1831/2003 z 22.septembra 2003 o doplnkových látkach určených na výživu zvierat (10);

d)

„prevádzka“ znamená akúkoľvek jednotku krmivárskeho podniku;

e)

„príslušný orgán“ znamená orgán členského štátu alebo tretej krajiny určený na vykonávanie úradných kontrol;

f)

„prvovýroba krmív“ znamená výrobu poľnohospodárskych produktov, najmä pestovanie plodín, žatva, dojenie, chov zvierat (pred porážkou) alebo rybolov, ktorých výsledkom sú výhradne produkty, ktoré po žatve, zbere alebo ulovení neprechádzajú žiadnou ďalšou operáciou okrem jednoduchého fyzického ošetrenia.

KAPITOLA II

POVINNOSTI

Článok 4

Všeobecné povinnosti

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty zabezpečujú, aby všetky nimi riadené fázy výroby, spracovania a distribúcie, vykonávali v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva, s nimi zlučiteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a správnymi postupmi. Zabezpečujú najmä spĺňanie príslušných hygienických požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

2.   Pri kŕmení zvierat chovaných na výrobu potravín vykonávajú poľnohospodári opatrenia a prijímajú postupy na udržanie rizika biologickej, chemickej a fyzikálnej kontaminácie krmiva, zvierat a živočíšnych produktov na čo najnižšej primerane dosiahnuteľnej úrovni.

Článok 5

Osobitné povinnosti

1.   Pri činnostiach na úrovni prvovýroby krmív a nasledujúcich pridružených činnostiach:

a)

doprava, skladovanie a manipulácia s prvotnými produktmi v mieste výroby;

b)

prepravné operácie na dodávku primárnych produktov z miesta výroby do prevádzky;

c)

miešanie krmív pre výhradné požiadavky svojich vlastných podnikov bez použitia doplnkových látok alebo premixov doplnkových látok, s výnimkou doplnkových látok na silážovanie;

krmivárske podnikateľské subjekty dodržiavajú ustanovenia prílohy I, pokiaľ sa týkajú vykonávaných činností.

2.   Pri iných činnostiach, ako sú uvedené v odseku 1, vrátane miešania krmív pre výhradné požiadavky svojich vlastných podnikov bez použitia doplnkových látok alebo premixov doplnkových látok s výnimkou doplnkových látok na silážovanie, dodržiavajú krmivárske podnikateľské subjekty ustanovenia prílohy II, pokiaľ sa týkajú vykonávania týchto činností.

3.   Krmivárske podnikateľské subjekty:

a)

dodržiavajú osobitné mikrobiologické kritériá;

b)

vykonávajú opatrenia alebo prijímajú postupy potrebné na splnenie osobitných cieľov.

Kritériá a ciele uvedené v písmenách a) a b) sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

4.   Krmivárske podnikateľské subjekty môžu použiť pokyny stanovené v kapitole III, ktoré im pomôžu pri plnení ich povinností podľa tohto nariadenia.

5.   Pri kŕmení zvierat chovaných na výrobu potravín poľnohospodári dodržiavajú ustanovenia prílohy III.

6.   Krmivárske podnikateľské subjekty a poľnohospodári čerpajú a používajú krmivo iba z prevádzok, ktoré sú registrované a/alebo schválené v súlade s týmto nariadením.

Článok 6

Systém analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP)

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú iné činnosti ako tie, ktoré sú uvedené v článku 5 ods. 1, zavádzajú, vykonávajú a dodržiavajú stály písomný postup alebo postupy na základe zásad HACCP.

2.   Zásady podľa odseku 1 sú tieto:

a)

zisťovať akékoľvek nebezpečenstvá, ktoré vyžadujú prevenciu, vylúčenie alebo zníženie na prijateľnú mieru;

b)

zisťovať kritické kontrolné body na stupni alebo stupňoch, kde je kontrola nevyhnutná na prevenciu či vylúčenie nebezpečenstva alebo jeho zníženie na prijateľnú úroveň;

c)

stanoviť v kritických kontrolných bodoch kritické limity oddeľujúce prijateľnosť od neprijateľnosti na prevenciu, vylúčenie alebo zníženie zistených nebezpečenstiev;

d)

stanoviť a vykonávať účinné monitorovacie postupy v kritických kontrolných bodoch;

e)

stanoviť nápravné opatrenie v prípade, že monitorovanie uvádza, že kritický kontrolný bod nie je pod kontrolou;

f)

stanoviť postupy na overenie toho, že opatrenia uvedené v písmenách a) až e) sú úplné a fungujú účinne. Overovacie postupy sa vykonávajú pravidelne;

g)

stanoviť dokumenty a záznamy úmerné charakteru a veľkosti krmivárskych podnikov na preukázanie účinného vykonávania opatrení ustanovených v písmenách a) až f).

3.   V prípade vykonania akejkoľvek zmeny v produkte, postupe alebo v akejkoľvek fáze výroby, spracovania, skladovania a distribúcie preskúmajú krmivárske podnikateľské subjekty svoje postupy a vykonajú nevyhnutné zmeny.

4.   Ako súčasť systému postupov uvedených v odseku 1 môžu krmivárske podnikateľské subjekty použiť pokyny na správne postupy v spojení s pokynmi na uplatňovanie zásad HACCP, vypracované v súlade s článkom 20.

5.   Opatrenia na uľahčenie vykonávania tohto článku, vrátane jeho vykonávania v malých podnikoch, možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 7

Dokumenty týkajúce sa systému zásad HACCP

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty:

a)

poskytujú príslušnému orgánu dôkazy o tom, že spĺňajú ustanovenia článku 6, a to vo forme požadovanej príslušným orgánom;

b)

zabezpečujú, aby všetky dokumenty opisujúce postupy pripravené v súlade s článkom 6 boli vždy aktualizované.

2.   Príslušný orgán prihliadne pri stanovení požiadaviek na formu uvedenú v odseku 1 písm. a) k charakteru a veľkosti krmivárskeho podniku.

3.   Podrobné postupy na vykonávanie tohto článku možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2. Tieto postupy môžu určitým krmivárskym podnikateľským subjektom uľahčiť vykonávanie zásad HACCP spracovaných v súlade s kapitolou III s ohľadom na splnenie požiadaviek článku 6 ods. 1.

Článok 8

Finančné záruky

1.   Pri príprave na účinný systém finančných záruk pre krmivárske podnikateľské subjekty Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 8. februára 2006 správu o finančných zárukách v krmivárskom odvetví. Okrem preskúmania platných vnútroštátnych právnych predpisov, systémov a postupov týkajúcich sa zodpovednosti v krmivárskom odvetví a súvisiacich odvetviach, správa je doložená podľa potreby aj legislatívnymi návrhmi takého realizovateľného a vykonateľného systému záruk na úrovni Spoločenstva. Tieto záruky by mali zaistiť pokrytie celkových nákladov v priamom dôsledku stiahnutia z trhu, spracovania a/alebo zničenia akéhokoľvek krmiva, zvierat a potravín z nich vyprodukovaných, za ktoré by mali niesť hospodárske subjekty zodpovednosť.

2.   Krmivárske podnikateľské subjekty sú zodpovedné za akékoľvek porušenie príslušných právnych predpisov pre bezpečnosť krmív a subjekty v zmysle článku 5 ods. 2 preukážu, že sú kryté finančnými zárukami, ktoré požadujú právne opatrenia Spoločenstva uvedené v odseku 1.

Článok 9

Úradné kontroly, oznámenia a registrácie

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty spolupracujú s príslušnými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva a s nimi zlučiteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Krmivárske podnikateľské subjekty:

a)

oznamujú príslušnému orgánu všetky prevádzky, ktoré riadia a ktoré sú aktívne v akejkoľvek fáze produkcie, spracovania, skladovania, dopravy alebo distribúcie krmív, a to vo forme požadovanej príslušným orgánom s ohľadom na registráciu;

b)

poskytujú príslušnému orgánu aktuálne informácie o všetkých prevádzkach uvedených v písmene a) a tiež oznámia príslušnému orgánu akúkoľvek významnú zmenu činnosti a akékoľvek uzatvorenie súčasnej prevádzky.

3.   Príslušný orgán vedie register alebo registre podnikov.

Článok 10

Schvaľovanie prevádzok krmivárskeho podniku

Krmivárske podnikateľské subjekty zabezpečujú, aby nimi riadené prevádzky patriace do pôsobnosti tohto nariadenia boli schválené príslušným orgánom v prípade, ak:

1.

také prevádzky vykonávajú jednu z týchto činností:

a)

výroba a/alebo uvádzanie na trh doplnkových látok v krmivách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č.1831/2003, alebo produktov, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS, a uvedených v kapitole 1 prílohy IV tohto nariadenia;

b)

výroba a/alebo uvádzanie na trh premixov pripravených s použitím doplnkových látok v krmivách, uvedených v kapitole 2 prílohy IV tohto nariadenia;

c)

výroba na uvedenie na trh alebo výroba kŕmnych zmesí pomocou doplnkových látok v krmivách alebo premixov obsahujúcich doplnkové látky v krmivách a uvedených v kapitole 3 prílohy IV tohto nariadenia pre výhradné potreby svojich vlastných podnikov;

2.

schválenie sa vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom je prevádzka umiestnená;

alebo

3.

schválenie sa vyžaduje na základe nariadenia prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 11

Požiadavky

Krmivárske podnikateľské subjekty nevykonávajú činnosť bez:

a)

registrácie podľa článku 9;

alebo

b)

schválenia, ak je požadované v súlade s článkom 10.

Článok 12

Informácie o vnútroštátnych pravidlách schvaľovania

Každý členský štát, ktorý vyžaduje schválenie určitých prevádzok umiestených na jeho území podľa článku 10 ods. 2, informuje o príslušných vnútroštátnych pravidlách Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 13

Schvaľovanie prevádzok

1.   Príslušný orgán schváli prevádzky len vtedy, ak prehliadka na mieste pred začiatkom akejkoľvek činnosti preukázala, že spĺňajú príslušné požiadavky tohto nariadenia.

2.   Príslušný orgán môže vydať podmienené schválenie, ak podľa prehliadky na mieste prevádzka spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie. Orgán vydá úplné schválenie, iba ak sa na základe novej prehliadky na mieste vykonanej do troch mesiacov od vydania podmieneného schválenia preukáže, že podnik spĺňa ostatné požiadavky uvedené v odseku 1. Ak nastal zreteľný pokrok, ale prevádzka všetky tieto požiadavky stále nespĺňa, môže príslušný orgán podmienené schválenie predĺžiť. Podmienené schválenie však nepresiahne dobu šiestich mesiacov.

Článok 14

Pozastavenie registrácie alebo schválenia

Príslušný orgán dočasne pozastaví registráciu alebo schválenie prevádzky pre jednu alebo viac činností alebo pre všetky jej činnosti v prípade, ak sa ukáže, že prevádzka už nespĺňa podmienky platné pre tieto činnosti.

Také pozastavenie trvá dovtedy, kým podnik opäť tieto podmienky splní. Pokiaľ také podmienky nie sú splnené do jedného roka, uplatňuje sa článok15.

Článok 15

Zrušenie registrácie alebo schválenia

Príslušný orgán zruší registráciu alebo schválenie prevádzky na jednu alebo viac jej činností v prípade, ak:

a)

prevádzka ukončí jednu alebo viac svojich činností;

b)

sa ukáže, že prevádzka neplnila podmienky platné pre jej činnosť po dobu jedného roka;

c)

zistí vážne nedostatky alebo musí opakovane zastaviť výrobu v prevádzke a krmivársky podnikateľský subjekt nie je schopný poskytnúť primerané záruky pokiaľ ide o budúcu výrobu.

Článok 16

Zmeny registrácie alebo schvaľovania prevádzky

Príslušný orgán na požiadanie zmení alebo doplní registráciu alebo schválenie prevádzky, ak táto preukáže svoju schopnosť rozvíjať činnosti, ktorí sú doplnkové k tým, na ktoré bola prvýkrát registrovaná alebo schválená alebo činnosti, ktoré ich nahrádzajú.

Článok 17

Oslobodenie od prehliadok na mieste

1.   Členské štáty sú oslobodené od povinnosti vykonávať prehliadky na mieste podľa článku 13 v krmivárskych podnikoch, ktoré konajú výhradne ako obchodníci, bez toho, aby držali produkty vo svojich priestoroch.

2.   Takéto krmivárske podniky predložia príslušnému orgánu vo forme, o ktorej rozhodne príslušný orgán, vyhlásenie o tom, že krmivo nimi uvádzané na trh spĺňa podmienky tohto nariadenia.

Článok 18

Prechodné opatrenia

1.   Prevádzky a dodávatelia schválení a/alebo registrovaní v súlade so smernicou 95/69/ES môžu naďalej vykonávať svoju činnosť, pokiaľ o tom najneskôr do 1. januára 2006 predložia oznámenie príslušnému orgánu, v ktorého oblasti sa nachádzajú ich zariadenia.

2.   Prevádzky alebo dodávatelia, pri ktorých sa nevyžaduje ani schválenie ani registrácia podľa smernice 95/69/ES, ale vyžaduje sa registrácia podľa tohto nariadenia, môžu naďalej vykonávať svoju činnosť, pokiaľ najneskôr do 1. januára 2006 podajú žiadosť o registráciu príslušnému orgánu, v ktorého oblasti sa nachádzajú ich zariadenia.

3.   Do 1. januára 2008 musí žiadateľ vo forme, o ktorej rozhodne príslušný orgán, vyhlásiť, že podmienky stanovené týmto nariadením sú splnené.

4.   Príslušné orgány berú do úvahy už existujúce systémy na zber údajov a požiadajú oznamovateľa alebo žiadateľa o poskytnutie iba doplňujúcich údajov, ktoré zaručujú súlad s podmienkami tohto nariadenia. Príslušné orgány môžu predovšetkým zvážiť oznámenie podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 ako uplatňovanie podľa odseku 2.

Článok 19

Zoznam registrovaných a schválených prevádzok

1.   Príslušný orgán zaznamenáva pre každú činnosť do vnútroštátneho zoznamu alebo zoznamov prevádzky, ktoré zaregistroval v súlade s článkom 9.

2.   Prevádzky schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 13 sa zaznamenávajú do vnútroštátneho zoznamu pod samostatným identifikačným číslom.

3.   Členské štáty aktualizujú záznamy o prevádzkach v zozname uvedenom v odseku 1 a 2 v súlade s rozhodnutiami uvedenými v článkoch 14, 15 a 16 o pozastavení, zrušení alebo zmene registrácie či súhlasu.

4.   Zoznam uvedený v odseku 2 musí byť vypracovaný v súlade so vzorom stanoveným v prílohe V, kapitola I.

5.   Identifikačné číslo uvedené v odseku 2 sa uvádza v podobe stanovenej v prílohe V, kapitola II..

6.   Komisia zhromažďuje a uverejňuje tú časť zoznamov členských štátov, ktorá obsahuje prevádzky uvedené v odseku 2, prvýkrát v novembri 2007, a potom každý rok najneskôr do 30. novembra. Zostavený zoznam zohľadňuje zmeny a doplnenia vykonané v priebehu roka.

7.   Členské štáty uverejnia zoznamy prevádzok podľa odseku 1.

KAPITOLA III

POKYNY NA SPRÁVNE POSTUPY

Článok 20

Vypracovanie, šírenie a použitie pokynov

1.   Komisia podporuje vypracovanie pokynov Spoločenstva na správne postupy v krmivárskom odvetví a uplatňovanie zásad HACCP v súlade s článkom 22.

V prípade potreby podporujú členské štáty prípravu vnútroštátnych pokynov v súlade s článkom 21.

2.   Príslušné orgány podporujú šírenie a používanie vnútroštátnych pokynov a pokynov Spoločenstva.

3.   Avšak krmivárske podnikateľské subjekty môžu tieto pokyny používať dobrovoľne.

Článok 21

Vnútroštátne pokyny

1.   Pri vypracovaní vnútroštátnych pokynov na správne postupy tieto pokyny vypracujú a šíria odvetvia krmivárskych podnikov:

a)

po porade so zástupcami strán, ktorých záujmy môžu byť podstatným spôsobom dotknuté, napríklad príslušnými orgánmi a skupinami užívateľov;

b)

so zreteľom na príslušné kódexy postupov v Codex Alimentarius;

a

c)

s ohľadom na požiadavky stanovené v prílohe I, pokiaľ sa týkajú prvovýroby krmív.

2.   Členské štáty posudzujú vnútroštátne pokyny, aby zabezpečili, že:

a)

sú vypracované v súlade s odsekom 1;

b)

ich obsah je účelný v odvetviach, ktorých sa týkajú;

a

c)

sú vhodné ako pokyny vzhľadom na súlad s ustanoveniami článkov 4, 5 a 6 v dotknutých odvetviach a/alebo pre dotknuté krmivá.

3.   Členské štáty oznamujú vnútroštátne pokyny Komisii.

4.   Komisia zriaďuje a vedie registračný systém pre tieto pokyny a sprístupňuje ho členským štátom.

Článok 22

Pokyny Spoločenstva

1.   Pred vypracovaním pokynov Spoločenstva na správne postupy pre hygienu alebo uplatňovanie zásad HACCP, Komisia konzultuje s výborom uvedeným v článku 31 ods. 1. Cieľom takejto konzultácie je zvážiť argumenty pre takéto pokyny, ich rozsah a predmet.

2.   Pri príprave pokynov Spoločenstva Komisia zabezpečuje, aby boli vypracované a šírené:

a)

príslušnými zástupcami európskych krmivárskych odvetví a inými zúčastnenými stranami, napríklad skupinami spotrebiteľov, alebo po konzultácii s nimi;

b)

v spolupráci so stranami, ktorých záujmy môžu byť podstatným spôsobom dotknuté, vrátane príslušných orgánov.

3.   Pokyny Spoločenstva sa vypracúvajú a šíria s prihliadnutím na:

a)

príslušné kódexy postupov v Codex Alimentarius,

a

b)

pokiaľ sa týkajú prvovýroby krmív, požiadavky stanovené v prílohe I.

4.   Výbor uvedený v článku 31 ods. 1 zhodnotí návrhy pokynov Spoločenstva, aby zabezpečil, že:

a)

boli vypracované v súlade s odsekmi 2 a 3;

b)

ich obsah je v celom Spoločenstve vykonateľný v odvetviach, ktorých sa týkajú,

a

c)

sú vhodné ako pokyny vzhľadom na súlad s ustanoveniami článkov 4, 5 a 6 v dotknutých odvetviach a/alebo pre dotknuté krmivá.

5.   Komisia pravidelne vyzýva výbor podľa článku 31 ods. 1, aby preskúmal všetky pokyny Spoločenstva vypracované v súlade s týmto článkom v spolupráci so subjektami uvedenými v odseku 2 tohto článku. Cieľom tohto preskúmania je zabezpečiť, že pokyny sú naďalej vykonateľné, a prihliadnuť na technologický vývoj a vedecký pokrok.

6.   Názvy a odkazy pokynov Spoločenstva vypracovaných v súlade s týmto článkom sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

KAPITOLA IV

DOVOZY A VÝVOZY

Článok 23

Dovozy

1.   Krmivárske podnikateľské subjekty dovážajúce krmivo z tretích krajín zabezpečujú, aby sa dovoz uskutočňoval v súlade s týmito podmienkami:

a)

tretia krajina odoslania je uvedená v zozname tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz krmív, vypracovanom v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 882/2004;

b)

prevádzka odoslania je uvedená v zozname prevádzok, z ktorých je povolený dovoz krmív, vypracovanom a aktualizovanom treťou krajinou v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 882/2004;

c)

krmivo vyrobila prevádzka odoslania alebo iná prevádzka uvedená v zozname podľa písmena b) alebo v Spoločenstve;

a

d)

krmivo spĺňa:

i)

požiadavky stanovené v tomto nariadení a vo všetkých ďalších právnych predpisoch Spoločenstva, ktoré stanovujú pravidlá pre krmivo;

alebo

ii)

tie podmienky, ktoré Spoločenstvo uzná aspoň za rovnocenné podmienkam tohto nariadenia;

alebo

iii)

v prípade, že existuje osobitná dohoda medzi Spoločenstvom a vyvážajúcou krajinou, požiadavky obsiahnuté v takej dohode.

2.   Vzorové dovozné osvedčenie možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 24

Prechodné opatrenia

Odchylne od článku 33 a do zostavenia zoznamov uvedených v článku 23 ods. 1 písm. a) a b) sú dovozy naďalej povolené podľa podmienok stanovených v článku 6 smernice 98/51/ES.

Článok 25

Vývozy

Krmivo vrátane krmiva pre zvieratá, ktoré sa nechovajú na výrobu potravín, vyrobené v Spoločenstve na uvedenie na trh v tretích krajinách, musí spĺňať ustanovenia článku 12 nariadenia (ES) č. 178/2002.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Vykonávacie opatrenia

Vykonávacie opatrenia možno stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 27

Zmeny a doplnenia príloh I, II a III

Prílohy I, II a III možno meniť a dopĺňať v súlade s postupom podľa článku 31 ods. 2, aby sa zohľadnili tieto aspekty:

a)

vývoj kódexov správnych postupov;

b)

skúsenosti získané z vykonávania systémov založených na zásadách HACCP podľa článku 6;

c)

technologický rozvoj;

d)

vedecké poradenstvo, najmä nové hodnotenia rizík;

e)

stanovenie cieľov v oblasti bezpečnosti krmív;

a

f)

vývoj požiadaviek týkajúcich sa osobitných činností.

Článok 28

Odchýlky od príloh I, II a III

Odchýlky od príloh I, II a III možno z konkrétnych dôvodov udeliť v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 za predpokladu, že tieto odchýlky neovplyvnia dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

Článok 29

Systém včasného varovania

V prípade, že určité krmivo, vrátane krmiva pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín, predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie, uplatňuje sa primerane článok 50 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Článok 30

Sankcie

Členské štáty stanovujú pravidlá sankcií uplatňovaných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznamujú tieto ustanovenia Komisii najneskôr do 8. februára 2007 a bezodkladne jej oznamujú akúkoľvek zmenu a doplnenie, ktoré ich ovplyvňujú.

Článok 31

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený nariadením (ES) č. 178/2002 (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES s ohľadom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota uvedená v čl. 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 32

Konzultácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

Komisia konzultuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín o akejkoľvek záležitosti patriacej do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na verejné zdravie, a najmä pred návrhom kritérií alebo cieľov v súlade s článkom 5 ods. 3.

Článok 33

Zrušovacie ustanovenia

Od 1. januára 2006 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehoty na transpozíciu, sa zrušujú tieto smernice:

a)

smernica Rady 95/69/ES;

b)

smernica Komisie 98/51/ES.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. januára 2005

Za Európsky parlament 

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 32, 5.2.2004, s. 97.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 31.marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. decembra 2004.

(3)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

(4)  Ú. v. ES L 332, 30.12.1995, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 208, 24.7.1998, s. 43.

(7)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. (Korigendum: Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. (Korigendum: Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3).

(10)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.


PRÍLOHA I

PRVOVÝROBA

ČASŤ A

Požiadavky na krmivárske podniky na úrovni prvovýroby krmív uvedené v článku 5 ods. 1

I.   Ustanovenia o hygiene

1.

Krmivárske podnikateľské subjekty zodpovedné za prvovýrobu krmív zabezpečujú, aby boli činnosti riadené a vykonávané tak, aby sa nebezpečenstvám, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť krmív predchádzalo, aby sa vylúčili alebo minimalizovali.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty v možnej miere zabezpečujú, aby boli primárne produkty vyrábané, čistené, balené, skladované a prepravované v rámci ich zodpovednosti chránené pred kontamináciou a znehodnotením.

3.

Krmivárske podnikateľské subjekty plnia povinnosti stanovené v bodoch 1 a 2 tým, že dodržiavajú príslušné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov týkajúce sa kontrol nebezpečenstiev vrátane:

i)

opatrení na kontrolu nebezpečnej kontaminácie, spôsobenej napríklad vzduchom, pôdou, vodou, hnojivami, prípravkami na ochranu rastlín, biocídnymi výrobkami, veterinárnymi liečivami a manipuláciou s odpadom a jeho likvidáciou,

a

ii)

opatrení týkajúcich sa zdravia rastlín, zdravia zvierat a životného prostredia, ktoré majú dôsledky pre bezpečnosť krmív, vrátane programov na sledovanie a kontrolu zoonóz a pôvodcov zoonóz.

4.

V prípade potreby krmivárske podnikateľské subjekty prijímajú zodpovedajúce opatrenia, najmä:

a)

na udržanie čistoty zariadenia, vybavenia, kontajnerov, debien a vozidiel používaných pri výrobe, príprave, triedení, balení, skladovaní a preprave krmív a podľa potreby na ich vhodnú dezinfekciu po čistení;

b)

podľa potreby na zabezpečenie hygienických výrobných, prepravných a skladovacích podmienok pre krmivo a jeho čistotu;

c)

na používanie čistej vody vždy, keď je to potrebné na predchádzanie nebezpečnej kontaminácii;

d)

v možnej miere na predchádzanie nebezpečnej kontaminácii zapríčinenej zvieratami či škodcami;

e)

na skladovanie odpadov a nebezpečných látok a manipuláciu s nimi samostatne a bezpečne, aby sa tak predišlo nebezpečnej kontaminácii;

f)

na zabezpečenie toho, že obalové materiály nebudú zdrojom nebezpečnej kontaminácie krmiva;

g)

na zohľadnenie výsledkov všetkých príslušných analýz vykonávaných na vzorkách odobratých z primárnych produktov či iných vzorkách významných pre bezpečnosť krmív.

II.   Vedenie záznamov

1.

Krmivárske podnikateľské subjekty vedú záznamy týkajúce sa opatrení realizovaných na kontrolu nebezpečenstiev, vhodným spôsobom a počas dostatočnej doby úmernej charakteru a veľkosti krmivárskeho podniku. Krmivárske podnikateľské subjekty musia príslušné informácie uvedené v týchto záznamoch sprístupniť príslušnému orgánu.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty musia viesť najmä záznamy o:

a)

akomkoľvek použití prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov;

b)

použití geneticky upraveného osiva;

c)

akomkoľvek výskyte škodcov či chorôb, ktorý by mohol ovplyvniť bezpečnosť prvotných produktov;

d)

výsledkoch všetkých analýz vykonaných na vzorkách odobratých z prvotných produktov či iných vzorkách odobratých na diagnostické účely, ktoré majú význam pre bezpečnosť krmív;

e)

zdroji a množstve každého vstupu krmiva a mieste určenia a množstve každého výstupu krmiva.

3.

S vedením záznamov týkajúcich sa činností, ktoré vykonávajú na hospodárstve, môžu krmivárskym podnikateľským subjektom pomáhať iné osoby, napríklad veterinárni lekári, agronómovia a poľnohospodárski technici.

Časť B

Odporúčania týkajúce sa pokynov na správne postupy

1.

Pokiaľ sú vypracované vnútroštátne pokyny a pokyny Spoločenstva uvedené v kapitole III tohto nariadenia obsahujú pokyny na správne postupy pri kontrole nebezpečenstiev v prvovýrobe krmív.

2.

Pokyny na správne postupy obsahujú vhodné informácie o nebezpečenstvách vznikajúcich pri prvovýrobe krmív a činnostiach na riadenie nebezpečenstiev, vrátane príslušných opatrení stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v programoch Spoločenstva a vnútroštátnych programoch, napríklad:

a)

kontrola kontaminácie, ako sú mykotoxíny, ťažké kovy, rádioaktívny materiál;

b)

používanie vody, organického odpadu a hnojív;

c)

správne a vhodné používanie prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych produktov a ich vysledovateľnosť;

d)

správne a vhodné používanie veterinárnych liečiv a doplnkových látok v krmivách a ich vysledovateľnosť;

e)

príprava, skladovanie a vysledovateľnosť kŕmnych materiálov;

f)

riadna likvidácia uhynutých zvierat, odpadu a steliva;

g)

ochranné opatrenia predchádzajúce zavlečeniu nákazlivých chorôb prenosných na zvieratá krmivom a akákoľvek povinnosť upovedomiť o tom príslušný orgán;

h)

postupy, praktiky a metódy zabezpečujúce, že krmivo je vyrábané, pripravované, balené, skladované a prepravované za vhodných hygienických podmienok, vrátane účinného čistenia a kontroly škodcov;

i)

podrobnosti týkajúce sa vedenia záznamov.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA KRMIVÁRSKE PODNIKY INÉ AKO NA ÚROVNI PRVOVÝROBY KRMÍV UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 ods. 1

ZARIADENIE A VYBAVENIE

1.

Zariadenie pre spracovanie a skladovanie krmív, vybavenia, kontajnery, debny, vozidlá a ich bezprostredné okolie musia byť udržiavané čisté a musia byť realizované účinné programy na ničenie škodcov.

2.

Rozvrhnutie, projekt, konštrukcia a veľkosť zariadenia a vybavenia musí:

a)

umožňovať primerané čistenie a/alebo dezinfekciu;

b)

minimalizovať riziko chyby a predchádzať kontaminácii, krížovej kontaminácii a všeobecne všetkým nepriaznivým účinkom na bezpečnosť a kvalitu produktov. Stroje prichádzajúce do styku s krmivom musia byť vysúšané po akomkoľvek procese mokrého čistenia.

3.

Zariadenie a vybavenie, ktoré sa má používať na miešanie a/alebo výrobné operácie, musia byť podrobené vhodným a pravidelným kontrolám v súlade s písomnými, výrobcom dopredu stanovenými postupmi pre produkty.

a)

Všetky váhy a meracie zariadenia používané pri výrobe krmív musia byť vhodné na rozsah hmotností alebo objemov, ktoré sa majú merať, a ich presnosť má byť pravidelne skúšaná;

b)

Všetky miešacie zariadenia používané pri výrobe krmív musia byť vhodné na rozsah miešaných hmotností alebo objemov a musia umožňovať výrobu vhodných homogénnych zmesí a homogénnych roztokov. Podniky preukážu účinnosť miešacích zariadení, pokiaľ ide o homogénnosť.

4.

Zariadenia musia mať vhodné prirodzené a/alebo umelé osvetlenie.

5.

Kanalizačné zariadenia musia byť vhodné na plánovaný účel; musia byť navrhnuté a konštruované tak, aby sa predišlo riziku kontaminácie krmív.

6.

Voda používaná pri výrobe krmiva musí mať kvalitu vhodnú pre zvieratá, vodovodné potrubie musí byť z inertného materiálu.

7.

Odpadová voda, odpad a dažďová voda sa musia likvidovať spôsobom, ktorý zaisťuje, že vybavenie a bezpečnosť a akosť krmiva nie sú ovplyvnené. Znehodnotený materiál, odpad a prach budú kontrolované, aby sa predišlo invázii škodcov.

8.

Okná a iné otvory musia byť v prípade potreby chránené proti prieniku škodcov. Dvere musia byť v zatvorenom stave utesnené a chránené proti prenikaniu škodcov.

9.

V prípade potreby musia byť stropy a stropné inštalácie projektované, konštruované a dokončené tak, aby bránili hromadeniu špiny a obmedzovali kondenzáciu, rast nežiaducich plesní a uvoľňovanie častíc, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť a akosť krmiva.

ZAMESTNANCI

Krmivárske podniky musia mať dostatok zamestnancov, ktorí majú skúsenosti a kvalifikáciu potrebnú na výrobu týchto produktov. Musí byť vypracovaná organizačná štruktúra s uvedením kvalifikácie (diplomy, odborná prax) a zodpovednosti riadiacich pracovníkov, ktorá sa musí sprístupniť príslušným úradom zodpovedným za kontrolu. Všetci zamestnanci musia byť písomnou formou jasne informovaní o svojich povinnostiach, zodpovednosti a právomociach, najmä v prípade vykonania akýchkoľvek zmien tak, aby sa dosiahla požadovaná kvalita produktov.

VÝROBA

1.

Musí byť vymenovaná kvalifikovaná osoba zodpovedná za výrobu.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty musia zabezpečiť, aby sa jednotlivé výrobné kroky vykonávali podľa dopredu stanovených písomných postupov a návodov zameraných na vymedzenie, kontrolu a zvládnutie kritických bodov vo výrobnom procese.

3.

Musia byť prijaté technické alebo organizačné opatrenia, ktoré, ak je to možné, zabránia krížovým kontamináciám a chybám. Musia byť k dispozícii dostatočné a vhodné prostriedky na vykonávanie kontrol v priebehu výroby.

4.

Sleduje sa prítomnosť zakázaného krmiva, nežiaducich látok a iných kontaminujúcich látok vo vzťahu k zdraviu ľudí alebo zdraviu zvierat a existuje vhodná kontrolná stratégia na minimalizáciu rizika.

5.

Odpad a materiály nevhodné ako krmivo by mali byť izolované a označené. Akékoľvek také materiály obsahujúce nebezpečné hladiny veterinárnych liečiv, kontaminujúcich látok alebo iné nebezpečenstvá by sa mali vhodne likvidovať a nemali by sa používať ako krmivo.

6.

Krmivárske podnikateľské subjekty prijímajú vhodné opatrenia na to, aby zabezpečili účinné vysledovanie vyrábaných poduktov.

KONTROLA KVALITY

1.

Vo vhodných prípadoch musí byť vymenovaná kvalifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu kvality.

2.

Krmivárske podniky musia mať v rámci systému kontroly kvality k dispozícii laboratórium s príslušným personálom a vybavením.

3.

Musí sa v písomnej forme vypracovať a uplatňovať plán kontroly kvality, ktorý zahŕňa najmä kontroly kritických bodov výrobného procesu, postupy vzorkovania a ich frekvenciu, analytické metódy a frekvenciu ich vykonávania, súlad so špecifikáciami od spracovaných materiálov po konečné produkty a údaj o ich určení v prípade nevyhovujúcich parametrov.

4.

Výrobca musí viesť dokumentáciu o surovinách použitých v konečných produktoch, aby zabezpečil vysledovateľnosť. Táto dokumentácia musí byť k dispozícii príslušným orgánom po dobu zodpovedajúcu použitiu, na produkty, ktoré sa uvádzajú na trh. Okrem toho musia byť v dostatočnom množstve odoberané vzorky prísad a každej šarže produktov vyrábaných a uvádzaných na trh alebo každého špecifického rezu výroby (v prípade kontinuálnej výroby) postupom, ktorý dopredu stanoví výrobca. Tieto vzorky sa musia uchovávať, aby bola zabezpečená vysledovateľnosť (v pravidelných intervaloch v prípade výroby výlučne pre vlastné potreby výrobcu). Vzorky musia byť zapečatené a označené na ich jednoduchú identifikáciu; musia sa skladovať za podmienok, ktoré vylučujú akúkoľvek neobvyklú zmenu v zložení vzorky alebo iné znehodnotenie. Musia byť uchovávané k dispozícii príslušným úradom po dobu zodpovedajúcu použitiu na krmivo, ktoré sa uvádza na trh. V prípade krmív pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín, musí výrobca krmív uchovávať iba vzorky konečného produktu.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

1.

Spracované krmivá sú oddelené od nespracovaných kŕmnych materiálov a doplnkových látok, aby sa predišlo akejkoľvek krížovej kontaminácii spracovaného krmiva; použijú sa vhodné obalové materiály.

2.

Krmivá sa skladujú a prepravujú vo vhodných nádobách. Skladujú sa na miestach navrhnutých, upravených a udržiavaných tak, aby boli zabezpečené dobré skladovacie podmienky, a takých, ku ktorým majú prístup iba osoby oprávnené krmivárskymi podnikateľskými subjektmi.

3.

Krmivá sa skladujú takým spôsobom, aby boli ľahko identifikovateľné na účel vylúčenia zámeny alebo krížovej kontaminácie a aby sa predišlo zhoršeniu ich kvality.

4.

Nádoby a vybavenie používané na prepravu, skladovanie, dopravu, manipuláciu a váženie krmiva sa udržiavajú v čistote. Zavádzajú sa programy čistenia a stopy čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa minimalizujú.

5.

Akýkoľvek znehodnotený materiál sa minimalizuje a sleduje, aby sa obmedzila invázia škodcov.

6.

Podľa potreby sa udržiavajú čo najnižšie teploty, aby sa predišlo kondenzácii a znehodnoteniu.

VEDENIE ZÁZNAMOV

1.

Všetky krmivárske podnikateľské subjekty vrátane tých, ktoré konajú iba ako obchodníci, bez toho, aby niekedy držali výrobok vo svojich zariadeniach, musia viesť register s príslušnými údajmi zahŕňajúcimi údaje o nákupe, výrobe a predaji na účinné vysledovanie od príjmu po dodávku, vrátane vývozu do miesta konečného určenia.

2.

Krmivárske podnikateľské subjekty, okrem tých, ktoré konajú iba ako obchodníci, bez toho, aby niekedy držali výrobok vo svojich zariadeniach, vedú v registri:

a)

Dokumentáciu týkajúcu sa výrobného procesu a kontrol.

Krmivárske podniky musia mať systém dokumentácie navrhnutý tak, aby definoval a zaisťoval riadenie kritických bodov výrobného procesu a stanovil a uplatnil plán kontrol kvality. Musia sa uchovávať výsledky týchto kontrol. Tento súbor dokumentov sa musí uchovávať tak, aby bolo možné spätne zistiť výrobný postup každej šarže výrobkov uvedených do obehu a stanoviť zodpovednosť v prípade reklamácie.

b)

Dokumentáciu týkajúcu sa vysledovateľnosti, najmä:

i)

pre doplnkové látky v krmivách:

druh a množstvo vyrobených doplnkových látok, ich dátum výroby, poprípade číslo šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

meno a adresa prevádzky, ktorej boli doplnkové látky dodané, s uvedením druhu a množstva dodaných doplnkových látok a prípadne čísla šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

ii)

pre produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS:

druh a množstvo vyrobených produktov, ich dátum výroby, prípadne číslo šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

mená a adresy prevádzok alebo užívateľov (prevádzky alebo poľnohospodári), ktorým boli tieto produkty dodané, s uvedením druhu a množstva dodaných produktov a prípadne čísla šarže alebo špecifického rezu výroby v prípade kontinuálnej výroby;

iii)

pre premixy:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok, druh a množstvo použitých doplnkových látok a prípadne číslo šarže alebo špecifického rezu produkcie v prípade kontinuálnej výroby;

dátum výroby premixu a prípadne číslo šarže;

mená a adresy prevádzok, ktorým boli premixy dodané, dátum dodávky, druh a množstvo dodaných premixov, prípadne aj číslo šarže.

iv)

pre kŕmne zmesi/krmné materiály:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok, druh a množstvo použitých doplnkových látok a prípadne číslo šarže;

mená a adresy dodávateľov kŕmnych materiálov a doplnkových krmív a dátum dodávky;

druh, množstvo a zloženie kŕmnej zmesi;

druh a množstvo vyrobených kŕmnych materiálov alebo kŕmnych zmesí spolu s dátumom výroby a menom a adresou odberateľa (napr. poľnohospodár, iné krmivárske podnikateľské subjekty).

REKLAMÁCIE A STIAHNUTIE PRODUKTU

1.

Krmivárske podnikateľské subjekty zavedú systém evidencie a vybavovania reklamácií.

2.

Ak sa to ukáže ako potrebné, zavedú systém na urýchlené stiahnutie produktov z distribučnej siete. Písomnými postupmi musia stanoviť miesto určenia všetkých stiahnutých produktov a pred ich znovuuvedením do obehu musia produkty prejsť opätovným hodnotením kontroly kvality.


PRÍLOHA III

SPRÁVNE POSTUPY KŔMENIA ZVIERAT

SPÁSANIE PASIENKOV

Spásanie pasienkov a polí je riadené tak, aby sa minimalizovala kontaminácia potravín živočíšneho pôvodu v dôsledku fyzikálnych, biologických alebo chemických nebezpečenstiev.

V prípade potreby sa dodržiava primeraná doba odpočinku, kým sa hospodárskym zvieratám umožní spásanie pasienkov a polí a zvyškov po žatve, a odpočinok medzi striedaním pastvy, aby sa minimalizovala biologická krížová kontaminácia hnojom, v prípade, že tento potenciálny problém existuje, a aby sa zabezpečilo, že budú dodržané doby nepoužívania poľnohospodárskych chemických prípravkov.

POŽIADAVKY NA USTAJŇOVACIE PRIESTORY A ZARIADENIA NA KŔMENIE

Jednotka živočíšnej výroby je navrhnutá tak, aby bolo možné primerane ju čistiť. Jednotka živočíšnej výroby a kŕmne vybavenie zariadenia sa čistí starostlivo a pravidelne, aby sa predišlo hromadeniu nebezpečenstiev. Chemikálie používané na čistenie a dezinfekciu sa používajú v súlade s návodom a skladujú sa oddelene od krmiva a priestorov na kŕmenie.

Zavedie sa systém na ničenie škodcov, aby sa zamedzilo prístupu škodcov do jednotky živočíšnej výroby v záujme minimalizácie možnosti kontaminácie krmiva a podstielky alebo ustajňovacích priestorov pre zvieratá.

Budovy a zariadenia na kŕmenie sa udržujú v čistote. Zavedie sa systém na pravidelné odstraňovanie hnoja, odpadového materiálu a ostatných možných zdrojov kontaminácie krmiva.

Krmivo a podstielka používané v živočíšnej výrobe sa často vymieňajú a nesmú splesnivieť.

KŔMENIE

1.   Skladovanie

Krmivo sa skladuje oddelene od chemických látok a iných produktov ako krmivo zakázaných. Skladovacie priestory a kontajnery sa udržiavajú čisté a suché a v prípade potreby sa prijmú vhodné opatrenia na ničenie škodcov. Skladovacie priestory a kontajnery sa pravidelne čistia, aby sa predišlo zbytočnej krížovej kontaminácii.

Osivo sa skladuje riadne a tak, aby nebolo prístupné zvieratám.

Medikované krmivo a nemedikované krmivo určené pre rôzne kategórie alebo druhy zvierat sa skladuje tak, aby sa znížilo riziko kŕmenia zvierat, ktorým nie je určené.

2.   Distribúcia

Systém distribúcie krmiva v hospodárstve zabezpečuje, aby bolo správne krmivo odoslané do správneho miesta určenia. Pri distribúcii a kŕmení sa s krmivom manipuluje tak, aby sa zabezpečilo, že nedôjde ku kontaminácii z kontaminovaných skladovacích priestorov a vybavenia. S nemedikovanými krmivami sa manipuluje oddelene od medikovaných krmív, aby sa predišlo kontaminácii.

Dopravné prostriedky a kŕmne vybavenie hospodárstva sa čistia v pravidelných intervaloch, najmä pokiaľ sa používajú na dodávky a distribúciu medikovaného krmiva.

KRMIVO A VODA

Voda na napájanie alebo pre podniky vodného hospodárstva má akosť vhodnú pre chované zvieratá. Ak existuje dôvod na obavy vzhľadom na kontamináciu zvierat alebo živočíšnych produktov, prijímajú sa opatrenia na vyhodnotenie a minimalizáciu nebezpečenstiev.

Zariadenie na kŕmenie a napájanie musí byť navrhnuté, konštruované a umiestnené takým spôsobom, aby sa minimalizovala kontaminácia krmiva a vody. Napájacie systémy sa podľa možnosti pravidelne čistia a udržiavajú.

ZAMESTNANCI

Osoby zodpovedné za kŕmenie a ošetrovanie zvierat majú požadované zručnosti, znalosti a kvalifikáciu.


PRÍLOHA IV

KAPITOLA 1

Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003:

Výživové doplnkové látky: všetky doplnkové látky v skupine

Zootechnické doplnkové látky: všetky doplnkové látky v skupine

Technologické doplnkové látky: doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 1 písm. b) prílohy I („antioxidanty“) nariadenia (ES) č. 1831/2003: iba doplnkové látky so stanoveným maximálnym limitom obsahu

Senzorické doplnkové látky: doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 2 písm. a) prílohy I („farbivá“) nariadenia (ES) č. 1831/2003: karotenoidy a xantofyly

Produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS:

Bielkoviny získané z makroorganizmov patriacich do skupiny baktérie, kvasinky, riasy, nižšie huby: všetky produkty v skupine (okrem podskupiny 1.2.1)

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou: všetky produkty v skupine

KAPITOLA 2

Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003:

Zootechnické doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 písm. d) prílohy I („ostatné zootechnické doplnkové látky“) nariadenia (ES) č. 1831/2003

Antibiotiká: všetky doplnkové látky,

Koccidiostatiká a histomonostatiká: všetky doplnkové látky,

Rastové stimulátory: všetky doplnkové látky;

Výživové doplnkové látky:

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. a) prílohy I (vitamíny, provitamíny a chemicky presne definované látky s podobnými účinkami) nariadenia (ES) č. 1831/2003: A a D,

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. b) prílohy I („zmesi stopových prvkov“) nariadenia (ES) č. 1831/2003: Cu a Se.

KAPITOLA 3

Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003:

Zootechnické doplnkové látky: doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 4 písm. d) prílohy I („ostatné zootechnické doplnkové látky“) nariadenia (ES) č. 1831/2003

Antibiotiká: všetky doplnkové látky,

Koccidiostatiká a histomonostatiká: všetky doplnkové látky,

Rastové stimulátory: všetky doplnkové látky.


PRÍLOHA V

KAPITOLA I

Zoznam schválených krmivárskych podnikov

1

2

3

4

5

Identifikačné číslo

Činnosť

Meno alebo obchodný názov podniku (1)

Adresa (2)

Poznámky

KAPITOLA II

Identifikačné číslo musí mať túto štruktúru:

1.

Znak „α“, pokiaľ je krmivársky podnik schválený.

2.

Kód ISO členského štátu alebo tretej krajiny, na ktorej území sa nachádza krmivársky podnik.

3.

Vnútroštátne referenčné číslo najviac s ôsmimi alfanumerickými znakmi.


(1)  Meno alebo obchodný názov krmivárskeho podniku.

(2)  Adresa krmivárskeho podniku.


8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 35/23


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 184/2005

z 12. januára 2005

o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky v súlade s článkom 105 ods. 4 zmluvy (1),

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Zmluva vyžaduje, aby Komisia predkladala Rade správy, ktoré Rade umožnia sledovať hospodársky rozvoj v každom z členských štátov a v Spoločenstve, ako aj súlad hospodárskych politík s určitými hlavnými usmerneniami.

(2)

Podľa zmluvy musí Komisia predkladať Rade návrhy na vykonávanie spoločnej obchodnej politiky a Rada musí Komisiu splnomocniť na začatie potrebných rokovaní.

(3)

Vykonávanie a preskúmavanie obchodných dohôd vrátane Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) (3) a Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs) (4), ako aj súčasné a budúce rokovania o ďalších dohodách vyžadujú, aby boli dané k dispozícii relevantné štatistické údaje.

(4)

Nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (5) (ESA 95) obsahuje referenčný rámec spoločných noriem, pojmov, klasifikácií a účtovných pravidiel pre zostavovanie účtov členských štátov pre štatistické požiadavky Spoločenstva, aby sa získali výsledky vzájomne porovnateľné medzi členskými štátmi.

(5)

Akčný plán pre štatistické požiadavky EMÚ predložený Rade v septembri 2000 a 3., 4. a 5. správa o pokroku, takisto podporené Radou, ustanovujú zostavovanie štvrťročných európskych účtov inštitucionálneho sektora do 90 dní. Včasné poskytnutie štvrťročných údajov platobnej bilancie je nevyhnutným predpokladom zostavenia týchto štvrťročných európskych účtov.

(6)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (6) stanovilo spoločný rámec pre zber, zostavovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistík Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve a určuje ukazovatele, ktoré by v tejto oblasti mali byť zbierané.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 z 19. decembra 2001 o cezhraničných platbách v eurách (7) malo priamy vplyv na zber štatistických údajov; zvýšenie prahu stanoveného v tomto nariadení by malo značný vplyv na vykazovaciu záťaž podnikov a na kvalitu štatistík platobnej bilancie členských štátov, najmä v členských štátoch, ktorých systémy zberu sú založené na zúčtovaní.

(8)

Manuál platobnej bilancie Medzinárodného menového fondu, usmernenie Európskej centrálnej banky (ECB) z 2. mája 2003 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (8), Príručka Organizácie Spojených národov pre štatistiku medzinárodného obchodu so službami a Východiskové pojmy priamych zahraničných investícií OECD v súhrne vymedzujú všeobecné pravidlá pre zostavovanie štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií.

(9)

V oblasti štatistiky platobnej bilancie ECB a Komisia podľa potreby koordinujú prácu ohľadne otázok zostavovania. Toto nariadenie vymedzuje predovšetkým štatistické údaje, ktoré Komisia potrebuje od členských štátov na zostavenie štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií Spoločenstva. Na účely zostavenia a šírenia týchto štatistík Spoločenstva sa Komisia a členské štáty vzájomne radia o otázkach spojených s kvalitou dodávaných údajov a ich šírením.

(10)

Nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (9) ustanovuje, že vnútroštátne predpisy o štatistickej dôvernosti nemôžu byť uplatňované proti zasielaniu dôverných štatistických údajov úradu Spoločenstva (Eurostatu), ak je zasielanie takých údajov ustanovené v právnom akte Spoločenstva upravujúcom štatistiku Spoločenstva.

(11)

Nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (10) ustanovuje režim, ktorý sa uplatňuje na dôverné štatistické informácie zasielané ECB.

(12)

Zostavovanie špecifických štatistík Spoločenstva sa spravuje pravidlami ustanovenými v nariadení Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (11).

(13)

Existuje zjavná potreba zostavovať štatistiky Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, spĺňajúce spoločné štatistické normy kvality.

(14)

Pretože členské štáty nemôžu dostatočne dosiahnuť cieľ tohto nariadenia, menovite vytvorenie spoločných štatistických noriem kvality na zostavenie porovnateľnej štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, a keďže ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Na účely zabezpečenia plnenia povinností ustanovených týmto nariadením môžu vnútroštátne orgány zodpovedné za zber údajov v členských štátoch potrebovať prístup k administratívnym zdrojom dát, napr. obchodným registrom vedeným inými verejnými inštitúciami, a k iným databázam obsahujúcim informácie o cezhraničných transakciách a pozíciách, kedykoľvek sú také údaje potrebné na zostavenie štatistiky Spoločenstva.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vytvára spoločný rámec pre systematické zostavovanie štatistiky Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií Spoločenstva.

Článok 2

Predkladanie údajov

1.   Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) údaje platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií podľa prílohy I. Údaje sú vymedzené v prílohe II.

2.   Členské štáty predkladajú údaje Komisii (Eurostatu) v termínoch uvedených v prílohe I.

Článok 3

Zdroje údajov

1.   Členské štáty zbierajú informácie požadované podľa tohto nariadenia pomocou všetkých zdrojov, ktoré považujú za relevantné a vhodné. Tieto zdroje môžu zahŕňať administratívne zdroje údajov, napríklad registre podnikov.

2.   Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú povinné poskytovať údaje, pri odpovediach dodržiavajú lehoty a vymedzenia pojmov stanovené vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za zber údajov v členských štátoch v súlade s týmto nariadením.

3.   Ak nie je možné požadované údaje zozbierať s vynaložením primeraných nákladov, je možné zasielať najlepšie odhady (vrátane nulových hodnôt).

Článok 4

Kritériá kvality a správy o kvalite

1.   Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie kvality zasielaných údajov podľa spoločných noriem kvality.

2.   Členské štáty predložia Komisii správu o kvalite zasielaných údajov (ďalej len „správy o kvalite“).

3.   Spoločné normy kvality, ako aj obsah a periodicita správ o kvalite sa určia postupom v súlade s článkom 11 ods. 2, s prihliadnutím na dôsledky v oblasti nákladov na zber a zostavovanie údajov, ako aj na významné zmeny, ktoré sa týkajú zberu údajov.

Na základe správ o kvalite Komisia vyhodnocuje kvalitu zasielaných údajov, pričom jej pomáha Výbor pre platobnú bilanciu uvedený v článku 11. Toto vyhodnotenie Komisie sa zasiela pre informáciu Európskemu parlamentu.

4.   Členské štáty oznámia Komisii veľké metodologické alebo iné zmeny, ktoré by ovplyvnili zasielané údaje, najneskôr do troch mesiacov od začiatku uplatniteľnosti každej takej zmeny. Komisia o každom takomto oznámení upovedomí Európsky parlament a ostatné členské štáty.

Článok 5

Dátové toky

Štatistika, ktorá má byť vypracovaná, sa na účely zasielania Komisii (Eurostatu) združuje podľa týchto dátových tokov:

a)

euro ukazovatele platobnej bilancie;

b)

štvrťročná štatistika platobnej bilancie;

c)

medzinárodný obchod so službami;

d)

toky priamych zahraničných investícií (FDI);

e)

pozície priamych zahraničných investícií.

Dátové toky sú bližšie určené v prílohe I.

Článok 6

Referenčné obdobie a periodicita

Členské štáty zostavujú dátové toky podľa príslušného prvého referenčného obdobia a periodicity podľa prílohy I.

Článok 7

Zasielanie údajov

Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) údaje požadované týmto nariadením vo formáte a postupom, ktoré určí Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 8

Zasielanie a výmena dôverných údajov

1.   Bez ohľadu na pravidlá ustanovené v článku 5 ods. 4 nariadenia (Euratom, EHS) č. 1588/90 je možné zasielať dôverné údaje medzi Eurostatom a ECB v rozsahu potrebnom na zabezpečenie súladu medzi údajmi platobnej bilancie Európskej únie a údajmi hospodárskych území členských štátov, ktoré prijali jednotnú menu.

2.   Odsek 1 sa uplatní, ak ECB náležito zohľadní zásady vymedzené v článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97 a splní podmienky ustanovené v článku 14 uvedeného nariadenia.

3.   Výmena dôverných údajov v zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 322/97 je medzi členskými štátmi povolená, ak je potrebná na zabezpečenie kvality údajov o platobnej bilancii Európskej únie.

Členské štáty, ktorým iné členské štáty poskytnú dôverné údaje, s nimi zaobchádzajú ako s dôvernými.

Článok 9

Šírenie

Komisia (Eurostat) šíri štatistiku Spoločenstva zostavenú podľa tohto nariadenia s podobnou periodicitou, aká je stanovená v prílohe I.

Článok 10

Prispôsobenie hospodárskym a technickým zmenám

Opatrenia potrebné na zohľadnenie hospodárskych a technických zmien sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Takéto opatrenia sa týkajú:

a)

aktualizácie vymedzenia pojmov (príloha II);

b)

aktualizácie požiadaviek na údaje vrátane termínov na predkladanie, ako aj prieskumov, rozšírenia a vylučovania dátových tokov (príloha I).

Článok 11

Postup prostredníctvom výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre platobnú bilanciu, ďalej len „výbor“.

2.   Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

4.   ECB sa môže zúčastňovať na zasadnutiach výboru ako pozorovateľ.

Článok12

Správa o vykonávaní

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia do 28. februára 2010.

Správa najmä:

a)

zaznamená kvalitu zostavených štatistík;

b)

vyhodnotí prínos štatistík pre Spoločenstvo, členské štáty, poskytovateľov a používateľov štatistických informácií vo vzťahu k nákladom;

c)

určí oblasti možného zlepšenia a zmien alebo doplnení, ktoré sa považujú za potrebné na základe získaných výsledkov;

d)

preskúma činnosť výboru a odporučí, či by mal byť znovu vymedzený rozsah pôsobnosti vykonávaných opatrení.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. januára 2005

Za Európsky parlament 

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

N. SCHMIT


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 6.12.2003, s. 5.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. decembra 2004.

(3)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 191.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 214.

(5)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2003, s. 20.

(9)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(11)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA I

DÁTOVÉ TOKY

uvedené v článku 5

1.   Euro ukazovatele platobnej bilancie

BOP EUR

Euro ukazovatele

Termín: t (1) + 2 mesiace

Periodicita: štvrťročná

Prvé referenčné obdobie: prvý štvrťrok 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Bežný účet

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

Služby

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

2.   Štvrťročná štatistika platobnej bilancie

BOP Q

Štvrťročné údaje

Termín: t + 3 mesiace

Periodicita: štvrťročná

Prvé referenčné obdobie: prvý štvrťrok 2006

 

Kredit

Debet

Netto

I.

Bežný účet

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Tovar

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Doprava

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Cestovný ruch

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Komunikačné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby v oblasti stavebníctva

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Poisťovacie služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Finančné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Počítačové a informačné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Autorské honoráre a licenčné poplatky

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Iné obchodné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Personálne, kultúrne a rekreačné služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Služby štátnej správy inde neuvedené

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Výnosy

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Príjmy zo závislej činnosti

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Výnosy z investícií

 

 

 

 

Priame investície

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Portfóliové investície

Extra EÚ

 

Svet

 

Iné investície

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

 

Bežné transfery

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

 

Verejná správa

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

 

Iné sektory

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

II.

Kapitálový účet

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

 

 

Netto aktíva

Netto pasíva

Netto

III.

Finančný účet

 

 

 

 

Priame investície

 

 

Úroveň 1

 

V zahraničí

 

 

Úroveň 1

 

Majetková účasť

 

 

Úroveň 1

 

Reinvestované zisky

 

 

Úroveň 1

 

Iný kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Vo vykazujúcom hospodárstve

 

 

Úroveň 1

 

Majetková účasť

 

 

Úroveň 1

 

Reinvestované zisky

 

 

Úroveň 1

 

Iný kapitál

 

 

Úroveň 1

 

Portfóliové investície

Extra EÚ

Svet

 

 

Finančné deriváty

 

 

Svet

 

Iné investície

Extra EÚ

Extra EÚ

Extra EÚ

3.   Medzinárodný obchod so službami

BOP ITS

Medzinárodný obchod so službami

Termín: t + 9 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Celkom služby

Úroveň 3

Úroveň 3

Úroveň 3

Doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Námorná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Letecká doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Rozšírená klasifikácia inej dopravy

 

 

 

Kozmická doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Železničná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Cestná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vnútrozemská vodná doprava

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Osobná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nákladná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iná

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Potrubná doprava a prenos elektriny

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Podporné a pomocné služby v doprave

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Cestovný ruch

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služobné cesty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdavky sezónnych a prihraničných pracovníkov

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Súkromné cesty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdavky na zdravotnú starostlivosť

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výdavky na vzdelanie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Komunikačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poštové a doručovateľské služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Telekomunikácie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby v oblasti stavebníctva

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Stavebno-inštalačné práce v zahraničí

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Stavebno-inštalačné práce vo vykazujúcom hospodárstve

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poisťovacie služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Životné poistenie a dôchodkové fondy

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poistenie dopravy tovaru

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné priame poistenie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Zaistenie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vedľajšie služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Finančné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Počítačové a informačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Počítačové a súvisiace činnosti

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Informačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby tlačových kancelárií

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné služby poskytovania informácií

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Autorské honoráre a licenčné poplatky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Franšízy a podobné práva

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné autorské honoráre a licenčné poplatky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné obchodné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Obchodovanie a iné služby súvisiace s obchodom

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Obchodovanie

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné služby súvisiace s obchodom

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Operatívne služby v oblasti prenájmu

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Rôzne podnikateľské, odborné a technické služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Právne, účtovné, manažérske poradenstvo a vzťahy s verejnosťou

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Právne služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Účtovníctvo, audítorské činnosti a vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti vzťahov s verejnosťou

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Reklama, prieskum trhu a verejnej mienky

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Výskum a vývoj

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Architektonické, inžinierske a iné technické služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné obchodné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením, inde neuvedené

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Personálne, kultúrne a rekreačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Audiovizuálne a súvisiace služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné personálne, kultúrne a rekreačné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vzdelávacie služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Zdravotné služby

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Služby štátnej správy inde neuvedené

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Veľvyslanectvá a konzuláty

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Vojenské jednotky a agentúry

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Iné služby štátnej správy

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 2

Memorandové položky

 

 

 

Audiovizuálne transakcie

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

Poštové služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

Doručovateľské služby

Úroveň 1

Úroveň 1

Úroveň 1

4.   Toky priamych zahraničných investícií (FDI)

BOP FDI

Toky priamych investícií (2)

Termín: t + 9 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Priame investície v zahraničí

 

 

 

510

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

525

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve

 

 

 

560

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

575

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Výnosy z priamych investícií

 

 

 

332

Dividendy

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

333

Reinvestované zisky a nerozdelený zisk pobočiek

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

334

Výnosy z úrokov

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

330

Príjmy z priamych investícií: celkom

Kredit/Debet

Úroveň 3

Nevyžaduje sa


BOP FDI

Toky priamych investícií

Termín: t + 21 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Priame investície v zahraničí

 

 

 

510

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

525

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve

 

 

 

560

Majetková účasť

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

575

Reinvestované zisky

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: celkom

Netto

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Výnosy z priamych investícií

 

 

 

332

Dividendy

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

333

Reinvestované zisky a nerozdelený zisk pobočiek

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

334

Výnosy z úrokov

Kredit/Debet

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

330

Príjmy z priamych investícií: celkom

Kredit/Debet

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

B

Členenie podľa činnosti

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

505

Priame investície v zahraničí: celkom

Netto

Netto

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: celkom

Netto

Netto

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

330

Príjmy z priamych investícií: celkom

Kredit, debet, netto

Kredit, debet, netto

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

5.   Pozície priamych zahraničných investícií (FDI)

BOP POS

Pozícia priamych investícií (3)  (4)

Termín: t+ 9 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Aktíva z priamych investícií

 

 

 

506

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: aktíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

 

Záväzky z priamych investícií

 

 

 

556

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 1

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: pasíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa


BOP POS

Pozície priamych investícií (5)

Termín: t+ 21 mesiacov

Periodicita: ročná

Prvé referenčné obdobie: 2006

A

Zemepisné členenie

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

 

Aktíva z priamych investícií

 

 

 

506

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

530

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

505

Priame investície v zahraničí: aktíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

 

Záväzky z priamych investícií

 

 

 

556

Majetková účasť a reinvestované zisky

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

580

Iný kapitál

Netto pozícia

Úroveň 2

Nevyžaduje sa

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: pasíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 3

Nevyžaduje sa

B

Členenie podľa činnosti

 

 

 

 

Položka

Druh údajov

Zemepisné členenie

Členenie podľa činnosti

505

Priame investície v zahraničí: aktíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

555

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve: pasíva celkom, netto

Netto pozícia

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 2

Úroveň 1

6.   Úrovne zemepisného členenia

Úroveň 1

Úroveň 2

A1

Svet (všetky subjekty)

A1

Svet (všetky subjekty)

D3

EÚ-25 (v rámci EÚ-25)

D3

EÚ-25 (v rámci EÚ-25)

U4

Mimo eurozóny

U4

Mimo eurozóny

4A

Orgány Európskej únie

4A

Orgány Európskej únie

D5

Mimo EÚ-25

D5

Mimo EÚ-25

 

 

IS

Island

 

 

LI

Lichtenštajnsko

 

 

NO

Nórsko

CH

Švajčiarsko

CH

Švajčiarsko

 

 

BG

Bulharsko

 

 

HR

Chorvátsko

 

 

RO

Rumunsko

 

 

RU

Ruská federácia

 

 

TR

Turecko

 

 

EG

Egypt

 

 

MA

Maroko

 

 

NG

Nigéria

 

 

ZA

Južná Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Spojené štáty americké

US

Spojené štáty americké

 

 

MX

Mexiko

 

 

AR

Argentína

 

 

BR

Brazília

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Uruguaj

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Izrael

 

 

CN

Čína

 

 

HK

Hongkong

 

 

IN

India

 

 

ID

Indonézia

JP

Japonsko

JP

Japonsko

 

 

KR

Južná Kórea

 

 

MY

Malajzia

 

 

PH

Filipíny

 

 

SG

Singapur

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thajsko

 

 

AU

Austrália

 

 

NZ

Nový Zéland

Z8

Mimo EÚ-25, inde nezaradené

Z8

Mimo EÚ-25, inde nezaradené

C4

Exteritoriálne finančné strediská (6)

C4

Exteritoriálne finančné strediská


Úroveň 3

7Z

Medzinárodné organizácie okrem orgánov Európskej únie

AD

Andorra

AE

Spojené arabské emiráty

AF

Afganistan

AG

Antigua a Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albánsko

AM

Arménsko

AN

Holandské Antily

AO

Angola

AQ

Antarktída

AR

Argentína

AS

Americká Samoa

AT

Rakúsko

AU

Austrália

AW

Aruba

AZ

Azerbajdžan

BA

Bosna a Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladéš

BE

Belgicko

BF

Burkina Faso

BG

Bulharsko

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermudy

BN

Brunej

BO

Bolívia

BR

Brazília

BS

Bahamy

BT

Bhután

BV

Bouvetov ostrov

BW

Botswana

BY

Bielorusko

BZ

Belize

CA

Kanada

CC

Kokosové ostrovy

CD

Konžská demokratická republika

CF

Stredoafrická republika

CG

Konžská republika

CH

Švajčiarsko

CI

Pobrežie slonoviny

CK

Cookove ostrovy

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Čína

CO

Kolumbia

CR

Kostarika

CS

Srbsko a Čierna Hora

CU

Kuba

CV

Zelený mys Kapverdy

CX

Vianočný ostrov

CY

Cyprus

CZ

Česká republika

DE

Nemecko

DJ

Džibutsko

DK

Dánsko

DM

Dominika

DO

Dominikánska republika

DZ

Alžírsko

ES

Ekvádor

EE

Estónsko

EG

Egypt

ER

Eritrea

ES

Španielsko

ET

Etiópia

FI

Fínsko

FJ

Fidži

FK

Falklandské ostrovy (Malvíny)

FM

Mikronézia

FO

Faerské ostrovy

FR

Francúzsko

GA

Gabon

GB

Spojené kráľovstvo

GD

Grenada

GE

Gruzínsko

GG

Guernsey (nie je oficiálny kód krajiny ISO 3166-1, výnimočne vyhradené kódové prvky)

GH

Ghana

GI

Gibraltár

GL

Grónsko

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GR

Grécko

GS

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HM

Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy

HN

Honduras

HR

Chorvátsko

HT

Haiti

HU

Maďarsko

ID

Indonézia

IE

Írsko

IL

Izrael

IM

Ostrov Man (nie je oficiálny kód krajiny ISO 3166-1, výnimočne vyhradené kódové prvky)

IN

India

IO

Britské indickooceánske územie

IQ

Irak

IR

Iránska islamská republika

IS

Island

IT

Taliansko

JE

Jersey (nie je oficiálny kód krajiny ISO 3166-1, výnimočne vyhradené kódové prvky)

JM

Jamajka

JO

Jordánsko

JP

Japonsko

KE

Keňa

KG

Kirgizsko

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

KN

Svätý Kryštof a Nevis

KP

Kórejská ľudovodemokratická republika

KR

Kórejská republika

KW

Kuvajt

KY

Kajmanie ostrovy

KZ

Kazachstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Svätá Lucia

LI

Lichtenštajnsko

LK

Srí Lanka

LR

Libéria

LS

Lesotho

LT

Litva

LU

Luxembursko

LV

Lotyšsko

LY

Líbya

MA

Maroko

MD

Moldavsko

MG

Madagaskar

MH

Marshallove ostrovy

MK (7)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

ML

Mali

MM

Mjanmarsko

MN

Mongolsko

MO

Macao

MP

Severné Mariány

MQ

Martinik

MR

Mauretánia

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Maurícius

MV

Maldivy

MW

Malawi

MX

Mexiko

MY

Malajzia

MZ

Mozambik

NA

Namíbia

NC

Nová Kaledónia

NE

Niger

NF

Ostrov Norfolk

NG

Nigéria

NI

Nikaragua

NL

Holandsko

NO

Nórsko

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nový Zéland

OM

Omán

PA

Panama

PE

Peru

PF

Francúzska Polynézia

PG

Papua-Nová Guinea

PH

Filipíny

PK

Pakistan

PL

Poľsko

PN

Pitcairnove ostrovy

PR

Portoriko

PS

Palestínske okupované územia

PT

Portugalsko

PW

Palau

PY

Paraguaj

QA

Katar

RO

Rumunsko

RU

Ruská federácia

RW

Rwanda

SA

Saudská Arábia

SB

Šalamúnove ostrovy

SC

Seychely

SD

Sudán

SE

Švédsko

SG

Singapur

SH

Sv. Helena

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

SL

Sierra Leone

SM

San Maríno

SN

Senegal

SO

Somálsko

SR

Surinam

ST

Sv. Tomáš a Princov ostrov

SV

Salvádor

SY

Sýria

SZ

Svazijsko

TC

Ostrovy Turks a Caicos

TD

Čad

TG

Togo

TH

Thajsko

TJ

Tadžikistan

TK

Tokelau

TL

Východný Timor

TM

Turkmenistan

TN

Tunisko

TO

Tonga

TR

Turecko

TT

Trinidad a Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan, provincia Číny

TZ

Tanzánia

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UM

Americké ostrovy mimo územia USA

US

Spojené štáty

UY

Uruguaj

UZ

Uzbekistan

VA

Vatikán

VC

Sv. Vincent a Grenadiny

VE

Venezuela

VG

Britské Panenské ostrovy

VI

Americké Panenské ostrovy

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis a Futuna

WS

Samoa

YE

Jemen

YT

Mayotte

ZA

Juhoafrická republika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Úrovne členenia podľa činnosti

Úroveň 1

Úroveň 2

 

 

NACE rev. 1

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBOLOV

Kategória A, B

ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN

ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN

Kategória C

 

Z toho:

 

 

Ťažba ropy a zemného plynu

Oddiel 11

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Kategória D

 

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

Subkategória DA

 

Výroba textílií a odevov

Subkategória DB

 

Spracovanie dreva, celulózy, papiera, vydavateľstvo a tlač

Subkategória DD & DE

 

SPOLU výroba textílií a dreva

 

 

Výroba koksu, rafinovaných produktov a jadrového paliva

Oddiel 23

 

Výroba chemikálií a chemických výrobkov

Oddiel 24

 

Výroba výrobkov z gumy a plastov

Oddiel 25

Výroba koksu, rafinovaných produktov a jadrového paliva, výroba chemikálií, výroba výrobkov z gumy a plastov

SPOLU výroba koksu, rafinovaných produktov a jadrového paliva, výroba chemikálií, výroba výrobkov z gumy a plastov

 

 

Výroba kovov a kovových výrobkov

Subkategória DJ

 

Výroba strojov a zariadení

Oddiel 29

 

SPOLU kovové a mechanické výrobky

 

 

Výroba kancelárskych strojov a počítačov

Oddiel 30

 

Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov

Oddiel 32

Výroba kancelárskych strojov, počítačov, rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov

Spolu výroba kancelárskych strojov, počítačov, rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov

 

 

Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov

Oddiel 34

 

Výroba iných dopravných zariadení

Oddiel 35

Výroba dopravných prostriedkov

SPOLU výroba dopravných prostriedkov

 

 

Výroba inde neuvedená

 

ELEKTRINA, PLYN A VODA

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

Kategória E

STAVEBNÍCTVO

STAVEBNÍCTVO

Kategória F

CELKOM SLUŽBY

CELKOM SLUŽBY

 

OBCHOD A OPRAVY

OBCHOD A OPRAVY

Kategória G

 

Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel; maloobchodný predaj pohonných látok

Oddiel 50

 

Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu (okrem motorových vozidiel a motocyklov)

Oddiel 51

 

Maloobchod okrem motorových vozidiel; oprava tovaru osobnej potreby a pre domácnosť

Oddiel 52

HOTELY & REŠTAURÁCIE

HOTELY A REŠTAURÁCIE

Kategória H

DOPRAVA, SKLADOVANIE A TELEKOMUNIKÁCIE

DOPRAVA, SKLADOVANIE, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE

Kategória I

 

Doprava a skladovanie

Oddiel 60, 61, 62, 63

 

Pozemná a potrubná doprava

Oddiel 60

 

Vodná doprava

Oddiel 61

 

Letecká doprava

Oddiel 62

 

Podporné a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií

Oddiel 63

 

Pošta a telekomunikácie

Oddiel 64

 

Poštové a doručovateľské služby

Skupina 641

 

Telekomunikácie

Skupina 642

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

Kategória J

 

Finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

Oddiel 65

 

Poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia

Oddiel 66

 

Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním

Oddiel 67

 

ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

Kategória K, oddiel 70

 

PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ BEZ OBSLUHY, PRENÁJOM TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ

Kategória K, oddiel 71

POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI

POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI

Kategória K, oddiel 72

VÝSKUM A VÝVOJ

VÝSKUM A VÝVOJ

Kategória K, oddiel 73

INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY

INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY

Kategória K, oddiel 74

 

Právne činnosti, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti, prieskum trhu, poradenstvo

Skupina 741

 

Právne činnosti

Skupina 7411

 

Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo

Skupina 7412

 

Prieskum trhu a verejnej mienky

Skupina 7413

 

Podnikateľské poradenstvo

Skupina 7414, 7415

 

Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

Skupina 742

 

Reklamné činnosti

Skupina 744

 

Rôzne obchodné činnosti inde neuvedené

Skupina 743, 745, 746, 747, 748

 

VZDELÁVANIE

Kategória M

 

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Kategória N

 

ODSTRAŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD A ODPADOV

Kategória O, oddiel 90

 

ČINNOSTI členských ORGANIZÁCIÍ INDE NEUVEDENÉ

Kategória O, oddiel 91

REKREÁČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ ČINNOSTI

REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ ČINNOSTI

Kategória O, oddiel 92

 

Film, rozhlas, televízia, iné zábavné činnosti

Skupina 921, 922, 923

 

Činnosť tlačových kancelárií

Skupina 924

 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a iné činnosti v oblasti kultúry

Skupina 925

 

Šport a iné rekreačné činnosti

Skupina 926, 927

 

INÉ SLUŽBY

Kategória O, oddiel 93

 

Nezaradené

 


(1)  t = referenčné obdobie (rok alebo štvrťrok)

(2)  Len zemepisné členenie.

(3)  Len zemepisné členenie.

(4)  Pozície priamych zahraničných investícií k 31.12.2005 budú zaslané v septembri 2007 podľa existujúcich džentlmenských dohôd.

(5)  Revidované údaje o pozíciách priamych zahraničných investícií k 31.12.2005 budú zaslané v septembri 2008 podľa tohto nariadenia.

(6)  Len pre priame zahraničné investície.

(7)  Dočasný kód, ktorým nie je dotknuté konečné označenie krajiny, ktoré jej bude pridelené po uzavretí rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v rámci Organizácie Spojených národov.


PRÍLOHA II

VYMEDZENIE POJMOV

uvedené v článku 10

TOVAR (KÓD 100)

Položka bežného účtu platobnej bilancie uvádzaná ako tovar zahŕňa hnuteľné veci, pri ktorých dochádza k zmene vlastníctva (medzi rezidentmi a nerezidentmi). Tento tovar by mal byť ocenený trhovou hodnotou na základe FOB. K výnimkám z pravidla zmeny vlastníctva (transakcie s týmito položkami sú evidované pri tovare) patrí: tovar vo finančnom leasingu, tovar prepravovaný medzi materským podnikom a dcérskym podnikom a niektoré druhy tovaru určené na spracovanie. Obchod s tovarom v rámci EÚ: partnerská krajina by mala byť vymedzená podľa zásady odosielania. Zahŕňa: obchodný tovar, tovar na spracovanie, opravy tovaru, tovar získaný v prístavoch dopravcami a nemonetárne zlato.

SLUŽBY (KÓD 200)

Doprava (kód 205)

Zahŕňa všetky dopravné služby, ktoré poskytujú rezidenti jedného hospodárstva pre rezidentov iného hospodárstva a ktoré zahŕňajú prepravu osôb, pohyb tovaru (nákladná doprava), prenájmy (chartery) dopravcov s posádkou a súvisiace podporné a pomocné služby.

Námorná doprava (kód 206)

Zahŕňa všetky služby námornej dopravy. Vyžaduje sa toto členenie: Osobná námorná doprava (kód 207), Nákladná námorná doprava (kód 208) a Iná námorná doprava (kód 209).

Letecká doprava (kód 210)

Zahŕňa všetky služby leteckej dopravy. Vyžaduje sa toto členenie: Osobná letecká doprava (kód 211), Nákladná letecká doprava (kód 212) a Iná letecká doprava (kód 213).

Iná doprava (kód 214)

Zahŕňa všetky dopravné služby nevykonávané na mori alebo vo vzduchu. Vyžaduje sa toto členenie: Cestujúci v inej doprave (kód 215), Náklad v inej doprave (kód 216) a Iné v inej doprave (kód 217)

Pre Inú dopravu (kód 214) sa vyžaduje toto rozšírené členenie:

Kozmická doprava (kód 218)

Zahŕňa vypúšťanie satelitov komerčnými podnikmi pre vlastníkov satelitov (napríklad telekomunikačné podniky) a iné operácie vykonávané prevádzkovateľmi kozmického zariadenia, napríklad doprava tovaru a ľudí na vedecké pokusy. Ďalej zahŕňa kozmickú osobnú dopravu a platby, ktoré hospodárstvo vykonáva preto, aby jeho rezidenti boli zaradení do kozmických dopravných prostriedkov iného hospodárstva.

Železničná doprava (kód 219)

Zahŕňa vlakovú dopravu. Vyžaduje sa ďalšie členenie na Osobnú železničnú dopravu (kód 220), Nákladnú železničnú dopravu (kód 221) a Inú železničnú dopravu (kód 222).

Cestná doprava (kód 223)

Zahŕňa dopravu nákladnými automobilmi, ťahačmi, autobusmi a autokarmi. Vyžaduje sa ďalšie členenie na Osobnú cestnú dopravu (kód 224), Nákladnú cestnú dopravu (kód 225) a Inú cestnú dopravu (kód 226).

Vnútrozemská vodná doprava (kód 227)

Týka sa medzinárodnej prepravy na riekach, kanáloch a jazerách. Zahrnuté sú vodné cesty vo vnútri jednej krajiny, aj tie, o ktoré sa delia dve alebo viaceré krajiny. Vyžaduje sa ďalšie členenie na Osobnú vnútrozemskú vodnú dopravu (kód 228), Nákladnú vnútrozemskú vodnú dopravu (kód 229) a Inú vnútrozemskú vodnú dopravu (kód 230).

Potrubná doprava a prenos elektriny (kód 231)

Zahŕňa medzinárodnú potrubnú dopravu tovaru. Zahrnuté sú aj poplatky za prenos elektriny, ak je oddelený od procesu výroby a distribúcie. Vylúčené sú dodávky elektriny samotnej, ako aj dodávky ropy a súvisiacich produktov, vody a iného tovaru dodávaného potrubím. Ďalej sú vylúčené služby rozvodu elektriny, vody, plynu a iných ropných produktov [zahrnuté v položkách Iné podnikateľské služby (kód 284)].

Podporné a pomocné služby v doprave (kód 232)

Podporné a pomocné služby v doprave zahŕňajú všetky ostatné dopravné služby, ktoré nie je možné zaradiť do žiadnej z vyššie opísaných položiek dopravných služieb.

Cestovný ruch (kód 236)

Cestovný ruch zahŕňa predovšetkým tovar a služby, ktoré z hospodárstva získavajú cestujúci počas návštev tohto hospodárstva kratších ako jeden rok. Tovar a služby sú nakupované cestujúcim alebo v jeho mene alebo poskytované bez protiplnenia (t. j. poskytované darom) cestujúcemu na použitie alebo ďalšie poskytnutie. Vylúčená je preprava cestujúcich v rámci hospodárstva, ktoré navštevujú, ak túto prepravu zabezpečujú dopravcovia, ktorí nie sú rezidentmi daného navštíveného hospodárstva, aj medzinárodná preprava cestujúcich; obe tieto prepravy sú zahrnuté do osobných dopravných služieb. Vylúčený je tiež tovar nakúpený cestujúcim na ďalší predaj vo vlastnom hospodárstve alebo v akomkoľvek inom hospodárstve. Cestovný ruch sa rozdeľuje na dve čiastkové položky: Služobné cesty (kód 237) a Súkromné cesty (kód 240).

Služobné cesty (kód 237)

Služobné cesty zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb osobami na služobnej ceste. Rovnako zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb pre osobnú potrebu sezónnymi, prihraničnými a inými pracovníkmi, ktorí nie sú rezidentmi v hospodárstve, v ktorom sú zamestnaní, a ktorých zamestnávateľ je rezidentom uvedeného hospodárstva. Služobné cesty sa ďalej rozdeľujú na Výdavky sezónnych a prihraničných pracovníkov (kód 238) a Iné služobné cesty (kód 239).

Výdavky sezónnych a prihraničných pracovníkov (kód 238)

Zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb pre osobnú potrebu sezónnymi, prihraničnými a inými pracovníkmi, ktorí nie sú rezidentmi v hospodárstve, v ktorom sú zamestnaní a ktorých zamestnávateľ je rezidentom uvedeného hospodárstva.

Iné služobné cesty (kód 239)

Položka zahŕňa všetky Služobné cesty (kód 237) nezahrnuté vo Výdavkoch sezónnych a prihraničných pracovníkov (kód 238).

Súkromné cesty (kód 240)

Súkromné cesty zahŕňajú tovar a služby obstarané osobami, ktoré do zahraničia cestujú za iným ako služobným cieľom, napríklad na dovolenku, za rekreačnou a kultúrnou činnosťou, návštevou priateľov a príbuzných, na pútnické cesty a za vzdelávacími a zdravotnými cieľmi. Súkromné cesty (kód 240) sa rozdeľujú na tri položky: Výdavky na zdravotnú starostlivosť (kód 241), Výdavky na vzdelanie (kód 242) a Iné súkromné cesty (kód 243).

Výdavky na zdravotnú starostlivosť (kód 241)

Vymedzené ako celkové výdavky osôb cestujúcich zo zdravotných dôvodov.

Výdavky na vzdelanie (kód 242)

Vymedzené ako celkové výdavky študentov.

Iné súkromné cesty (kód 243)

Zahŕňajú všetky Súkromné cesty (kód 240) nezahrnuté vo Výdavkoch na zdravotnú starostlivosť (kód 241) alebo Výdavkoch na vzdelanie (kód 242).

Iné služby (kód 981)

Všetky Služby (kód 200) nezahrnuté v Doprave (kód 205) alebo v Cestovnom ruchu (kód 236).

Pošty a telekomunikácie (kód 245)

Obsahujú Poštové a doručovateľské služby (kód 246) a Telekomunikácie (kód 247).

Poštové a doručovateľské služby (kód 246)

Obsahujú Poštové služby (958) a Doručovateľské služby (959).

Poštové služby (kód 958)

Zahŕňajú služby poste restante, telegramy a poštové služby pri priehradke, napríklad predaj známok, peňažné poukážky atď. Poštové služby sú často, nie však výhradne poskytované vnútroštátnymi poštovými správami. Poštové služby sa spravujú medzinárodnými dohodami a toky medzi subjektmi v rôznych hospodárstvach by mali byť vedené v brutto hodnotách.

Doručovateľské služby (kód 959)

Doručovateľské služby sa zameriavajú na expresné dodávky a dodávky do domu. Kuriéri môžu na poskytovanie týchto služieb využívať vlastnú, súkromnú alebo verejnú dopravu. Zahrnuté sú expresné doručovateľské služby, ku ktorým môže napríklad patriť vyzdvihnutie na požiadanie alebo doručenie v určený čas.

Telekomunikácie (kód 247)

Obsahujú prenos zvukových, obrazových alebo iných informácií telefónom, telexom, telegramom, rádiovým a televíznym káblom a vysielaním, satelitom, elektronickou poštou, faxom atď., vrátane sieťových služieb pre podnikateľov, telekonferenčných a podporných služieb. Nezahŕňajú hodnotu prenášaných informácií. Zahrnuté sú tiež služby mobilných telefónov, základné služby internetu (backbone) a služby on-line prístupu vrátane poskytovania prístupu na internet.

Služby v oblasti stavebníctva (kód 249)

Obsahujú Výstavbu v zahraničí (kód 250) a Výstavbu vo vykazujúcom hospodárstve (kód 251).

Stavebno-inštalačné práce v zahraničí (kód 250)

Obsahujú služby v oblasti stavebníctva poskytované nerezidentom podnikmi rezidentskými vo vykazujúcom hospodárstve (kredit) a tovar a služby nakupované týmito podnikmi v hostiteľskom hospodárstve (debet).

Stavebno-inštalačné práce vo vykazujúcom hospodárstve (kód 251)

Obsahuje služby v oblasti stavebníctva poskytované rezidentom vykazujúceho hospodárstva nerezidentskými stavebnými podnikmi (debet) a tovar a služby nakupované vo vykazujúcom hospodárstve týmito nerezidentskými podnikmi (kredit).

Poisťovacie služby (kód 253)

Zahŕňa poskytovanie rôznych druhov poistenia nerezidentom zo strany rezidentských poisťovní a naopak. Tieto služby sú odhadované alebo ohodnocované skôr poplatkami za služby, ktoré sú zahrnuté do celkového poistného, ako celkovou hodnotou poistného. Patrí sem Životné poistenie a dôchodkové fondy (kód 254), Poistenie dopravy tovaru (kód 255), Iné priame poistenia (kód 256), Zaistenia (kód 257) a Pomocné služby (kód 258).

Životné poistenie a dôchodkové fondy (kód 254)

Poistníci, so ziskom alebo bez zisku, vykonávajú pravidelné platby poisťovateľovi (môže ísť len o jedinú platbu), za čo poisťovateľ zaručuje, že poistencovi vyplatí k určitému dátumu alebo v prípade úmrtia poistenca, pokiaľ k nemu dôjde skôr, dohodnutú minimálnu čiastku alebo dôchodok. Termínované životné poistenie, pri ktorom sú dávky vyplácané v prípade úmrtia, ale za žiadnych iných okolností, je formou priameho poistenia a je z tejto položky vylúčené a zahrnuté do položky Iné priame poistenie (kód 256).

Dôchodkové fondy sú samostatné fondy zriadené s cieľom zabezpečenia dôchodkového príjmu špecifických skupín zamestnancov. Organizujú a spravujú ich súkromní alebo štátni zamestnávatelia alebo spoločne zamestnávatelia a ich zamestnanci. Sú financované z príspevkov od zamestnávateľa a/alebo zamestnancov a z investičných príjmov z aktív fondu, fondy rovnako uskutočňujú finančné transakcie na svoj vlastný účet. Nezahŕňajú systémy sociálneho zabezpečenia organizované pre veľké časti spoločnosti, ktoré nariaďuje, kontroluje či financuje štát. Sú tu zahrnuté služby správy dôchodkového fondu. V prípade dôchodkových fondov je „poistné“ všeobecne označované ako „príspevky“, kým „nároky“ sú všeobecne označované ako „dávky“.

Poistenie dopravy tovaru (kód 255)

Služby poistenia dopravy tovaru sa týkajú poistenia vyvážaného alebo dovážaného tovaru na základe zhodnom s FOB hodnotou tovaru a dopravy tovaru.

Iné priame poistenie (kód 256)

Iné priame poistenie zahŕňa všetky ostatné formy neživotného poistenia. Obsahuje termínované životné poistenie, úrazové a zdravotné poistenie (ak nie sú poskytované v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia), námorné, letecké a iné dopravné poistenie, poistenie proti požiaru a iné poistenie majetku, poistenie finančnej straty, poistenie zodpovednosti a iné poistenia, napr. cestovné poistenie a poistenie súvisiace s pôžičkami a kreditnými kartami.

Zaistenie (kód 257)

Zaistenie je proces ďalšieho zmluvného krytia poistného rizika, často zmluvou so špecializovanými subjektmi, výmenou za pomerný podiel na príjme z poistného. Zaisťovacie transakcie sa môžu týkať balíčkov obsahujúcich niekoľko druhov rizík.

Pomocné služby (kód 258)

Obsahuje transakcie, ktoré sú úzko spojené s činnosťou poisťovní a dôchodkových fondov. Zahrnuté sú tu provízie zástupcov, služby poisťovacích maklérov a agentúr, poradenské služby v oblasti poistenia a dôchodkov, oceňovacie a likvidačné služby, služby poistných matematikov, záchranné správne služby a regulatórne a monitorovacie služby v súvislosti s náhradou škody a služby vymáhania nedoplatkov.

Finančné služby (kód 260)

Finančné služby zahŕňajú finančné sprostredkovanie a vedľajšie služby, okrem služieb životných poisťovní a dôchodkových fondov (ktoré sú zahrnuté do životného poistenia a dôchodkových fondov) a iných poisťovacích služieb vykonávaných medzi rezidentmi a nerezidentmi. Tieto služby môžu poskytovať banky, burzy, faktoringové podniky, podniky kreditných kariet a iné podniky. Zahrnuté sú tu služby poskytované v súvislosti s transakciami s finančnými nástrojmi, ako aj iné služby týkajúce sa finančnej činnosti, napríklad poradenstvo, úschova a správa majetku.

Počítačové a informačné služby (kód 262)

Obsahujú Počítačové služby (kód 263) a Informačné služby (kód 264).

Počítačové služby (kód 263)

Pozostávajú zo služieb, ktoré sa týkajú hardvéru a softvéru a služieb spracovania dát. Zahrnuté sú tu hardvérové a softvérové poradenstvo a implementačné služby, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení, služby obnovy pri haváriách, poskytovanie poradenstva a pomoci vo veciach týkajúcich sa správy počítačových zdrojov, analýza, dizajn a programovanie systémov pripravených na použitie (vrátane vývoja a dizajnu webových stránok) a technické poradenstvo ohľadne softvéru, vývoj, výroba, dodávky a dokumentácia individuálne prispôsobeného softvéru, vrátane operačných systémov vyrobených na objednávku pre špecifických užívateľov, údržba systémov a iné podporné služby, napríklad školenie poskytované v rámci poradenstva, služby spracovania dát, napríklad zadávanie dát, tabelácia a spracovanie na princípe spoločného využívania počítačového času, služby hostingu pre webové stránky (t. j. poskytovanie serverového priestoru na internete pre hostiteľstvo webových stránok klientov) a správa počítačového vybavenia.

Informačné služby (kód 264)

Obsahujú Služby tlačových kancelárií (kód 889) a Iné služby poskytovania informácií (kód 890).

Služby tlačových kancelárií (kód 889)

Služby tlačových kancelárií zahŕňajú poskytovanie správ, fotografií a článkov oznamovacím prostriedkom.

Iné služby poskytovania informácií (kód 890)

Zahŕňajú databázové služby – metóda usporiadania databázy, uchovanie údajov a šírenie údajov a databáz (vrátane adresárov a zoznamov mailových adries), on-line aj pomocou magnetických, optických alebo tlačených médií a webové vyhľadávacie portály (vyhľadávacie služby, ktoré nájdu internetové adresy pre klientov, ktorí zadajú vyhľadávanie kľúčového slova). Zahŕňa tiež priame, nehromadné predplatné novín a periodík na dodávku poštou, elektronickým prenosom alebo iným spôsobom.

Autorské honoráre a licenčné poplatky (kód 266)

Obsahujú Franšízy a podobné práva (kód 891) a Iné autorské honoráre a licenčné poplatky (kód 892).

Franšízy a podobné práva (kód 891)

Obsahujú medzinárodne platby a príjmy franšízových poplatkov a poplatky platené za používanie ochranných známok.

Iné autorské honoráre a licenčné poplatky (kód 892)

Zahŕňajú medzinárodné platby a príjmy za povolené využitie nehmotných, neprodukovaných, nefinančných aktív a vlastníckych práv (napríklad patentov, autorských práv a priemyselných postupov a vzorov) a použitie vyrobených originálov alebo prototypov v rámci licenčných zmlúv (napríklad rukopisov, počítačových programov a kinematografických diel a zvukových záznamov).

Iné obchodné služby (kód 268)

Obsahujú Obchodovanie a iné služby súvisiace s obchodom (kód 269), Operatívne služby v oblasti prenájmu (kód 272) a Rôzne podnikateľské, odborné a technické služby (kód 273).

Obchodovanie a iné služby súvisiace s obchodom (kód 269)

Obsahujú Obchodovanie (kód 270) a Iné služby súvisiace s obchodom (kód 271)

Obchodovanie (kód 270)

Obchodovanie je vymedzené ako nákup tovaru rezidentom vykazujúceho hospodárstva od nerezidenta a následný predaj tovaru inému nerezidentovi, pričom v priebehu procesu tovar nevstúpi do vykazujúceho hospodárstva, ani ho neopustí.

Iné služby súvisiace s obchodom (kód 271)

Zahŕňajú provízie za transakcie s tovarom a službami medzi a) rezidentskými obchodníkmi, komoditnými maklérmi, sprostredkovateľmi a obchodnými zástupcami a b) nerezidentmi.

Operatívne služby v oblasti prenájmu (kód 272)

Zahŕňajú rezidentský/nerezidentský prenájom (lízing) a charterový prenájom (bez prevádzkovateľov) lodí, lietadiel a dopravného zariadenia, napríklad železničných vozňov, kontajnerov a výstroja, bez posádky.

Rôzne podnikateľské, odborné a technické služby (kód 273)

Obsahujú Právne, účtovné, manažérske poradenstvo a vzťahy s verejnosťou (kód 274), Reklamu, prieskum trhu a verejnej mienky (kód 278), Výskum a vývoj (kód 279), Architektonické, inžinierske a iné technické služby (kód 280), Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 281), Iné obchodné služby (kód 284) a Služby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením, inde neuvedené (kód 285).

Právne, účtovné, manažérske poradenstvo a vzťahy s verejnosťou (kód 274)

Obsahujú Právne služby (kód 275), Účtovníctvo, audítorské činnosti a vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo (kód 276) a Podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti vzťahov s verejnosťou (kód 277).

Právne služby (kód 275)

Zahŕňajú služby právneho poradenstva a zastupovanie v akýchkoľvek súdnych a zmierovacích konaniach, služby vypracovávania právnej dokumentácie a nástrojov, poradenstvo vo veci overovania a služby úschovy majetku a služby urovnávania sporov (rozhodcovské a zmierovacie služby).

Účtovníctvo, audit a vedenie účtovníctva; daňové poradenstvo (kód 276)

Zahŕňajú zaznamenávanie obchodných transakcií pre podniky a iné subjekty, služby preskúmania účtovných záznamov a účtovných závierok, plánovanie a poradenstvo vo veci podnikateľských daní a prípravu daňových dokladov.

Podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti vzťahov s verejnosťou (kód 277)

Zahŕňajú poradenské, pomocné a prevádzkové asistenčné služby poskytované podnikom pri vykonávaní podnikovej politiky a stratégie a celkové plánovanie, štruktúrovanie a riadenie organizácie. Patria sem manažérske audity, riadenie trhu, ľudské zdroje, riadenie výroby a poradenstvo pri riadení projektov a poradenské, pomocné a prevádzkové služby, ktoré sa týkajú zlepšovania imidžu klientov a ich vzťahov s inštitúciami a verejnosťou.

Reklama, prieskum trhu a verejnej mienky (kód 278)

Služby dohodnuté medzi rezidentmi a nerezidentmi zahŕňajú návrh, tvorbu a predaj reklamy reklamnými agentúrami, umiestňovanie reklamy v médiách vrátane nákupu a predaja inzertného priestoru, výstavné služby poskytované usporiadateľmi veľtrhov, propagáciu produktov v zahraničí, prieskum trhu, telemarketing; a prieskum verejnej mienky o rôznych otázkach.

Výskum a vývoj (kód 279)

Zahŕňa tie služby, ktoré sú dohodnuté medzi rezidentmi a nerezidentmi a spojené so základným výskumom, aplikovaným výskumom a experimentálnym vývojom nových výrobkov a postupov.

Architektonické, inžinierske poradenstvo a iné technické služby (kód 280)

Zahŕňajú transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré sa týkajú architektonického návrhu urbanistických a iných rozvojových projektov, územného plánovania, projektovania a dozorovania priehrad, mostov, letísk, projektov na kľúč atď., geodetické práce, kartografiu, skúšky a certifikáciu výrobkov a služby technickej kontroly.

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 281)

Zahŕňajú položky Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia (kód 282) a Poľnohospodárske služby, služby ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 283).

Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia (kód 282)

Zahŕňa nakladanie s rádioaktívnym a iným odpadom, odstraňovanie kontaminovanej zeminy, odstraňovanie znečistenia vrátane ropných únikov, obnovu ťažobných oblastí a dekontaminačné a sanačné služby. Obsiahnuté sú rovnako všetky ostatné služby, ktoré sa týkajú čistenia alebo obnovy životného prostredia.

Poľnohospodárske služby, služby v oblasti ťažobného a spracovateľského priemyslu (kód 283)

Obsahujú:

a)

poľnohospodárske služby súvisiace s poľnohospodárstvom, napríklad zabezpečovanie posádok poľnohospodárskych strojov, zber úrody, spracovanie plodín, boj proti škodcom, kŕmenie zvierat, starostlivosť o zvieratá a chov zvierat. Táto položka rovnako zahŕňa služby týkajúce sa lovu, chytania zveri, lesníctva a ťažby dreva a rybolovu;

b)

ťažobné služby poskytované pri ťažbe ropy a plynu, vrátane vŕtania, stavby vrtných veží, opráv a demontáže a cementovania plášťa ropných a plynových vrtov. Táto položka tiež zahŕňa služby súvisiace s hľadaním a ťažbou nerastov aj ťažobné inžinierstvo a geologické prieskumy;

c)

iné služby spracovateľského priemyslu, ktoré zahŕňajú spracovanie na mieste alebo prácu na tovare, ktorý bol dovezený bez zmeny vlastníctva, spracovaný, ale nie spätne vyvezený do krajiny, z ktorej bol odoslaný (ale namiesto toho predaný v hospodárstve, kde došlo k spracovaniu, alebo predaný do tretieho hospodárstva) alebo naopak.

Iné obchodné služby (kód 284)

Zahŕňajú služby spočívajúce v transakciách medzi rezidentmi a nerezidentmi, napríklad umiestňovanie personálu, bezpečnostné a detektívne služby, preklady a tlmočenie, fotografické služby, upratovanie budov, služby podnikom v oblasti nehnuteľností a všetky ďalšie podnikateľské služby, ktoré nie je možné zaradiť do vyššie uvedených podnikateľských služieb.

Služby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením, inde neuvedené (kód 285)

Ide o zvyškovú kategóriu. Zahŕňa platby medzi podnikmi so zahraničným zastúpením za služby, ktoré nie je možné špecificky zaradiť do inej položky. Obsahuje platby z pobočiek, dcérskych a pridružených podnikov ich materským podnikom alebo iným prepojeným podnikom, predstavujúce príspevky na všeobecné náklady na správu pobočiek, dcérskych a pridružených podnikov (na plánovanie, organizáciu a kontrolu) a rovnako náhrady nákladov hradených priamo materskými podnikmi. Zahrnuté sú tiež transakcie medzi materskými podnikmi a ich pobočkami, dcérskymi a pridruženými podnikmi na krytie režijných nákladov.

Personálne, kultúrne a rekreačné služby (kód 287)

Obsahujú Audiovizuálne a súvisiace služby (kód 288) a Iné personálne, kultúrne a rekreačné služby (kód 289).

Audiovizuálne a súvisiace služby (kód 288)

Zahŕňajú služby a súvisiace poplatky, ktoré sa týkajú výroby filmov (na filmovom páse alebo videokazetách), rozhlasových a televíznych programov (živých alebo zo záznamu) a hudobných nahrávok. Zahrnuté sú príjmy platieb za nájomné, poplatky, ktoré dostanú rezidentní herci, producenti atď. za produkcie v zahraničí (alebo nerezidenti za prácu vykonanú vo vykazujúcom hospodárstve), poplatky za distribučné práva predané médiám na obmedzený počet uvedení v špecifických oblastiach, a prístup ku kódovaným televíznym kanálom (napríklad káblovým službám). Zahrnuté sú aj odmeny hercov, režisérov a producentov pracujúcich na divadelných a hudobných produkciách, športových akciách, v cirkusoch a na podobných akciách a poplatky za distribučné práva (pre televíziu, rozhlas a film) za tieto činnosti.

Iné personálne, kultúrne a rekreačné služby (kód 289)

Zahŕňajú Vzdelávacie služby (kód 895), Zdravotné služby (kód 896) a Ostatné v Iných personálnych, kultúrnych a rekreačných službách, inde nezahrnuté (kód 897).

Vzdelávacie služby (kód 895)

Obsahujú služby poskytované medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré sa týkajú vzdelávania, napríklad korešpondenčných kurzov a vzdelávania prostredníctvom televízie alebo internetu, ako aj výučby pomocou učiteľov poskytujúcich služby priamo v hostiteľských hospodárstvach.

Zdravotné služby (kód 896)

Obsahujú služby poskytované lekármi, zdravotnými sestrami a stredným zdravotníckym a podobným personálom, ako aj laboratórne a podobné služby, diaľkovo či na mieste. Vylúčené sú všetky výdavky cestujúcich na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť (zahrnuté v cestovaní).

Ostatné v iných personálnych, kultúrnych a rekreačných službách (kód 897)

Ide o zvyškovú kategóriu zahŕňajúcu Iné personálne, kultúrne a rekreačné činnosti (kód 289) nezahrnuté v položkách Vzdelávacie služby (kód 895) a Zdravotné služby (kód 896).

Služby štátnej správy inde neuvedené (kód 291)

Ide o zvyškovú kategóriu zahŕňajúcu transakcie štátnej správy (vrátane transakcií medzinárodných organizácií) neobsiahnuté v iných položkách Rozšírenej klasifikácie služieb v platobnej bilancii (EBOPS). Zahrnuté sú všetky transakcie (s tovarom aj so službami) veľvyslanectiev, konzulátov, vojenských jednotiek a obranných agentúr s rezidentmi hospodárstva, v ktorých sú veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské jednotky a obranné agentúry umiestnené, a všetky transakcie s inými hospodárstvami. Vylúčené sú transakcie s rezidentmi domovských hospodárstiev, ktoré veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské jednotky a obranné agentúry zastupujú, a transakcie vo vojenských zásobovacích skladoch a pri poštovom styku týchto veľvyslanectiev a konzulátov.

Vyžaduje sa členenie tejto položky na Služby vykonávané veľvyslanectvami a konzulátmi (kód 292), Služby vykonávané vojenskými jednotkami a agentúrami (kód 293) a Iné služby štátnej správy (kód 294).

VÝNOSY (KÓD 300)

Výnosy zahŕňajú dva druhy transakcií medzi rezidentmi a nerezidentmi: (i) transakcie zahŕňajúce príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú vyplácané nerezidentským pracovníkom (napr. prihraničným, sezónnym a iným krátkodobým pracovníkom), a (ii) transakcie zahŕňajúce príjmy a výplaty investičných príjmov z externých finančných aktív a pasív.

Príjmy zo závislej činnosti (kód 310)

Príjmy zo závislej činnosti zahŕňajú mzdy, platy a iné peňažné alebo vecné výhody, ktoré zarábajú fyzické osoby – v iných hospodárstvach, ako v ktorých sú rezidentmi – za prácu vykonávanú pre rezidentov týchto hospodárstiev a nimi platenú. Zahrnuté sú príspevky, ktoré zamestnávatelia platia v mene zamestnancov do systémov sociálneho zabezpečenia alebo na súkromné poistenie či dôchodkové fondy (financované aj nefinancované) na zabezpečenie dávok pre zamestnancov.

Výnosy z investícií (kód 320)

Výnosy z investícií sú príjmy odvodené od vlastníctva externých finančných aktív a splatné rezidentmi jedného hospodárstva rezidentom iného hospodárstva. Výnosy z investícií zahŕňajú úroky, dividendy, výplaty ziskov pobočiek a podiely priamych investorov na nerozdelenom zisku z podnikov priamych investícií. Výnosy z investícií by mali byť členené na priame, portfóliové a iné investičné zložky.

Príjmy z priamych investícií (kód 330)

Príjmy z priamych investícií, a to príjmy z majetkovej účasti a výnosy z úrokov zahŕňajú príjmy priameho investora, ktorý je rezidentom jedného hospodárstva z vlastníctva priameho investičného kapitálu v podniku v inom hospodárstve. Príjmy z priamych investícií sa uvádzajú v netto vyjadrení pre priame investície v zahraničí a vo vykazujúcom hospodárstve (t. j. prevzaté príjmy z majetkovej účasti a výnosy z úrokov mínus platby z príjmu z majetkovej účasti a výnosov z úrokov). Príjmy z majetkovej účasti sa ďalej delia na (i) rozdelený zisk (dividendy a rozdelený zisk pobočiek) a (ii) reinvestované zisky a nerozdelené zisky pobočiek. Výnosy z úrokov pozostávajú zo splatného úroku – z medzipodnikových pôžičiek – v prospech/na ťarchu priamych investorov na ťarchu/v prospech pridružených podnikov v zahraničí. Príjmy z prioritných akcií bez účasti na zisku sa považujú skôr za príjmy z úrokov ako za príjmy z dividend a sú zahrnuté do výnosov z úrokov.

Dividendy a rozdelený zisk pobočiek (kód 332)

Dividendy vrátane dividend vyplácaných v akciách sú rozdelením zisku alokovaným do akcií a iných foriem majetkovej účasti v súkromných podnikoch s právnou subjektivitou, družstvách a verejných korporáciách. Rozdelený zisk môže mať podobu dividend z kmeňových alebo prioritných akcií vo vlastníctve priamych investorov v pridružených podnikoch v zahraničí alebo naopak.

Reinvestované zisky a nerozdelené zisky pobočiek (kód 333)

Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priamych investorov – v pomere k majetkovej účasti – na (i) zisku, ktorý zahraničné dcérske podniky a pridružené podniky nerozdeľujú ako dividendy, a (ii) zisku, ktorý pobočky a iné podniky bez právnej subjektivity nevyplácajú priamym investorom. (Ak táto časť zisku nie je určená, považujú sa všetky zisky pobočiek za rozdelené.)

Výnosy z úrokov (kód 334)

Výnosy z úrokov pozostávajú zo splatného úroku – z medzipodnikových pohľadávok – v prospech/na ťarchu priamych investorov na ťarchu/v prospech pridružených podnikov v zahraničí. Príjmy z prioritných akcií bez účasti na zisku sa považujú skôr za príjmy z úrokov ako za príjmy z dividend a sú zahrnuté do výnosov z úrokov.

Majetková účasť a reinvestované zisky v zahraničí (kód 506)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem akcií bez účasti na zisku, prioritných akcií považovaných za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a na zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi.

Majetková účasť a reinvestované zisky vo vykazujúcom hospodárstve (kód 556)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem prioritných akcií bez účasti na zisku považovaných za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi.

Výnosy z portfóliových investícií (kód 339)

Výnosy z portfóliových investícií zahŕňajú príjmové transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi a sú odvodené z držby akcií, dlhopisov, zmeniek a nástrojov peňažného trhu. Táto kategória sa ďalej delí na príjmy z majetkovej účasti (dividendy) a výnosy z úrokov (úrok).

Iné výnosy z investícií (kód 370)

Iné výnosy z investícií zahŕňajú príjmy a platby zo všetkých ostatných pohľadávok (aktív) rezidentov, resp. pasív voči nerezidentom. Táto kategória tiež v zásade zahŕňa pripísané príjmy domácností z čistého majetku rezerv životného poistenia a dôchodkových fondov. Úrok z aktív zahŕňa úrok z dlhodobých a krátkodobých pôžičiek, z vkladov, z iných obchodných a finančných pohľadávok a z veriteľskej pozície daného hospodárstva v MMF. Úrok z pasív zahŕňa úrok z pôžičiek, vkladov a iných pohľadávok a úroky spojené s využitím úverov MMF a pôžičiek MMF. Zahrnutý je aj úrok platený MMF na držbu zvláštnych práv čerpania fondu na účte všeobecných zdrojov.

Bežné transfery (kód 379)

Bežné transfery sú vyrovnávacie položky jednostranných transakcií, v ktorých jeden hospodársky subjekt poskytuje reálny zdroj alebo finančnú položku inému subjektu bez toho, aby výmenou dostal reálny zdroj alebo finančnú položku. Tieto zdroje sú spotrebované ihneď alebo krátko po vykonaní transferu. Bežné transfery sú všetky transfery okrem kapitálových. Bežné transfery sú klasifikované podľa sektora vykazujúceho hospodárstva ako bežné transfery verejnej správy a bežné transfery iných sektorov.

Transfery verejnej správy (kód 380)

Bežné transfery verejnej správy zahŕňajú súčasnú medzinárodnú spoluprácu a bežné transfery – peňažné alebo vecné – medzi orgánmi verejnej správy rôznych hospodárstiev alebo medzi orgánmi verejnej správy a medzinárodnými organizáciami.

Iné sektory (kód 390)

Bežné transfery medzi inými sektormi hospodárstva a nerezidentmi zahŕňajú transfery medzi osobami, mimovládnymi inštitúciami alebo organizáciami (alebo medzi týmito dvomi skupinami) alebo medzi nerezidentnými vládnymi inštitúciami a osobami alebo mimovládnymi inštitúciami.

Kapitálový účet (kód 994)

Kapitálový účet zahŕňa všetky transakcie, ktoré obsahujú príjem alebo platbu kapitálových transferov a zaobstaranie alebo predaj neprodukovaných nefinančných aktív.

Finančný účet (kód 995)

Finančný účet zahŕňa všetky transakcie spojené so zmenami vlastníctva zahraničných finančných aktív a pasív hospodárstva. Tieto zmeny zahŕňajú vznik a likvidáciu nárokov voči zvyšku sveta alebo z jeho strany. Všetky prvky sa klasifikujú podľa druhu investície alebo podľa funkčného členenia (priame investície, portfóliové investície, finančné deriváty, iné investície, rezervné aktíva).

PRIAME INVESTÍCIE (KÓD 500)

Priame zahraničné investície sú kategóriou medzinárodných investícií, ktorá odráža cieľ rezidentného subjektu jedného hospodárstva (priameho investora), ktorý získava trvalý podiel v podniku, ktorý je rezidentom iného hospodárstva ako investorovho (podnik priamej investície). „Dlhodobá účasť“ znamená, že existuje dlhodobý vzťah medzi priamym investorom a podnikom a značný stupeň vplyvu investora na riadenie podniku priamej investície. Priame investície zahŕňajú počiatočnú transakciu medzi dvoma subjektami – t. j. transakciu, ktorou vzniká priamy investičný vzťah – a všetky následné transakcie medzi týmito subjektami a medzi pridruženými podnikmi, s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity.

Priame investície v zahraničí (kód 505)

Priame investície sú klasifikované predovšetkým na základe smeru určenia – priame investície rezidentov v zahraničí a investície nerezidentov vo vykazujúcom hospodárstve.

Majetková účasť (kód 510)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem prioritných akcií bez účasti na zisku považovaných za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Majetková účasť rovnako zahŕňa nákup akcií priameho investora podnikom priamych investícií.

Reinvestované zisky (kód 525)

Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi. Tieto reinvestované zisky sú vedené ako príjem s vyrovnávacou kapitálovou transakciou.

Iný priamy investičný kapitál (kód 530)

Iný priamy investičný kapitál (alebo dlhové medzipodnikové transakcie) zahŕňa výpožičky a pôžičky finančných prostriedkov – vrátane dlhových cenných papierov, dodávateľských úverov a prioritných akcií bez účasti na zisku (považovaných za dlhové cenné papiere) – medzi priamymi investormi a dcérskymi, pridruženými podnikmi a pobočkami. Pohľadávky podniku priamych investícií voči priamemu investorovi sú tiež vedené ako priamy investičný kapitál.

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (kód 555)

Priame investície sú klasifikované predovšetkým na základe smeru určenia – priame investície rezidentov v zahraničí a investície nerezidentov vo vykazujúcom hospodárstve.

Majetková účasť (kód 560)

Majetková účasť zahŕňa majetkovú účasť v pobočkách, všetky akcie (s hlasovacím právom aj bez neho) v dcérskych a pridružených podnikoch (okrem prioritných akcií bez účasti na zisku, ktoré sú považované za dlhové cenné papiere a zaradených do iného priameho investičného kapitálu) a iné kapitálové príspevky. Majetková účasť tiež zahŕňa nákup akcií priameho investora podnikom priamych investícií.

Reinvestované zisky (kód 575)

Reinvestované zisky sa skladajú z podielu priameho investora (v pomere k priamej majetkovej účasti) na zisku nerozdelenom ako dividendy dcérskymi alebo pridruženými podnikmi a na zisku pobočiek nevyplatenom priamemu investorovi. Tieto reinvestované zisky sú vedené ako príjem, ktorému zodpovedá položka kapitálovej transakcie.

Iný priamy investičný kapitál (kód 580)

Iný priamy investičný kapitál (alebo medzipodnikové dlhové transakcie) zahŕňa výpožičky a pôžičky finančných prostriedkov – vrátane dlhových cenných papierov, dodávateľských úverov a prioritných akcií bez účasti na zisku (s ktorými sa zaobchádza ako s dlhovými cennými papiermi) – medzi priamymi investormi a dcérskymi podnikmi, pobočkami a pridruženými podnikmi. Pohľadávky podniku priamych investícií voči priamemu investorovi sú tiež vedené ako priamy investičný kapitál.

PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE (KÓD 600)

Portfóliové investície zahŕňajú transakcie s majetkovými a dlhovými cennými papiermi. Dlhové cenné papiere sa ďalej rozdeľujú na dlhopisy a zmenky, nástroje peňažného trhu a finančné deriváty, pričom deriváty generujú finančné pohľadávky a záväzky, ak nie sú zaradené ako priame investície alebo ako rezervné aktíva.

Finančné deriváty (kód 910)

Finančná derivátová zmluva je finančný nástroj prepojený s iným špecifickým finančným nástrojom alebo ukazovateľom alebo komoditou, prostredníctvom ktorého je možné na finančných trhoch obchodovať s finančnými rizikami (napr. riziko úrokovej sadzby, kurzové riziko, riziko akciového kurzu alebo komoditnej ceny, úverové riziká atď.).

INÉ INVESTÍCIE (KÓD 700)

Položka iných investícií je vymedzená ako zvyšková kategória, ktorá zahŕňa všetky finančné transakcie nezahrnuté v priamych investíciách, portfóliových investíciách, finančných derivátoch alebo účtoch rezervných aktív.