ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 34

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
8. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 207/2005 zo 7. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 208/2005 zo 4. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 209/2005 zo 7. februára 2005, ktorým sa ustanovuje zoznam textilných výrobkov, pri ktorých sa nevyžaduje dôkaz o pôvode na prepustenie do colného režimu voľný obeh v Spoločenstve

6

 

*

Smernica Komisie 2005/10/ES zo 4. februára 2005, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu úrovní obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách ( 1 )

15

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/107/ES:Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených fariem, pokiaľ ide o ochorenie rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) alebo pokiaľ ide o obidve tieto ochorenia (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 188)  ( 1 )

21

 

*

2005/108/ES:Odporúčanie Komisie zo 4. februára 2005 o ďalšom vyšetrovaní hodnôt obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v určitých potravinách (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 256)  ( 1 )

43

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2005/109/SZBP z 24. januára 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

46

Dohoda medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúcemu podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 207/2005

zo 7. februára 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 7. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 208/2005

zo 4. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), najmä na jeho článok 2 ods. 3,

po porade s Vedeckým výborom pre potraviny,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001 (2) stanovuje maximálne hodnoty niektorých cudzorodých látok v potravinách vrátane potravín pre dojčatá a malé deti, ako je opísané v smernici Komisie 91/321/EHS zo 14. mája 1991 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (3) a v smernici Komisie 96/5/ES zo 16. februára 1996 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určenej pre dojčatá a malé deti (4).

(2)

Niektoré členské štáty schválili maximálne hodnoty polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v určitých potravinách. Vzhľadom na rozdiely medzi členskými štátmi a s tým súvisiace riziko narušenia hospodárskej súťaže je nevyhnutné, aby Spoločenstvo prijalo opatrenia na zabezpečenie jednotného trhu a zároveň dodržanie princípu proporcionality.

(3)

Vedecký výbor pre potraviny došiel vo svojom stanovisku zo 4. decembra 2002 k záveru, že niektoré PAU sú genotoxické karcinogény. Pri laboratórnych skúškach boli hodnoty, pri ktorých vznikali pokusné nádory, niekoľko násobne vyššie ako tie, ktoré sa predpokladajú v potravinách a konzumujú. Vzhľadom na bezprahové účinky genotoxických látok by sa mala hodnota PAU v potravinách znížiť na najnižšiu úroveň, akú možno primeraným spôsobom dosiahnuť.

(4)

Podľa Vedeckého výboru pre potraviny možno používať benzo(a)pyrén ako marker výskytu a účinku karcinogénnych PAU v potravinách vrátane benz(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu, benzo(j)fluoranténu, benzo(k)fluoranténu, benzo(g,h,i)perylénu, chryzénu, cyklopenta(c,d)pyrénu, dibenz(a,h)antracénu, dibenzo(a,e)pyrénu, dibenzo(a,h)pyrénu, dibenzo(a,i)pyrénu, dibenzo(a,l)pyrénu, indeno(1,2,3-cd)pyrénu a 5-metylchryzénu. Vhodnosť ponechania benzo(a)pyrénu ako markera sa zistí pri budúcej kontrole na základe ďalších nevyhnutných rozborov pomerných množstiev týchto PAU v potravinách.

(5)

PAU môžu preniknúť do potravín počas zohrievania a sušenia, kedy môže dôjsť k priamemu styku so spalinami. Priame sušenie a zohrievanie ohňom, ku ktorému dochádza pri výrobe jedlých olejov, napríklad oleja z lisovaných olív, môže zapríčiniť vysoké hodnoty PAU. Pri rafinácii olejov možno benzo(a)pyrén odstrániť pomocou aktívneho uhlíka. Nie je však jasné, či procesy rafinácie účinne odstránia všetky látky PAU. Mali by sa používať také metódy výroby a spracovania, ktoré zabraňujú počiatočnej kontaminácii olejov látkami PAU.

(6)

Na účely ochrany verejného zdravia je v niektorých potravinách s obsahom tukov a olejov a v potravinách, v ktorých údenie a sušenie môže spôsobiť vysoké hodnoty kontaminácie, nevyhnutné stanoviť maximálne hodnoty benzo(a)pyrénu. Pre dojčenské potraviny sú nevyhnutné osobitné nižšie maximálne hodnoty, ktoré možno dosiahnuť prísnym sledovaním výroby a balenia počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, detskej potravy a potravín spracovaných na báze obilnín pre dojčatá a malé deti. Maximálne hodnoty sú nevyhnutné aj pre potraviny, v ktorých mohlo vysoké hodnoty kontaminácie zapríčiniť znečistenie životného prostredia, najmä pre ryby a pre výrobky rybolovu, znečistené únikmi ropy z lodí.

(7)

V niektorých potravinách, napríklad v sušenom ovocí a potravinových doplnkoch, bol zistený benzo(a)pyrén, ale z dostupných údajov nie je zrejmé, ktoré hodnoty možno dosiahnuť primeraným spôsobom. Na ozrejmenie hodnôt, ktoré v týchto potravinách možno dosiahnuť primeraným spôsobom, je potrebný ďalší výskum. Zatiaľ by sa mali uplatňovať maximálne hodnoty benzo(a)pyrénu v relevantných zložkách, ako napríklad v olejoch a tukoch používaných v doplnkoch výživy.

(8)

Nariadenie (ES) č. 466/2001 by sa malo primerane zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 466/2001 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2005.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na výrobky uvedené na trh do 1. apríla 2005 podľa uplatniteľných ustanovení. Dôkaz o dátume uvedenia prípravkov na trh musí zabezpečiť potravinársky subjekt.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 684/2004 (Ú. v. EÚ L 106, 15.4.2004, s. 6).

(3)  Ú. v. ES L 175, 4.7.1991, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/14/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 37).

(4)  Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/13/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 466/2001 sa dopĺňa o nasledujúci oddiel 7:

„Oddiel 7: Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Výrobok

Maximálna hodnota

(μg/kg čerstvej hmotnosti)

Kritériá výkonu odoberania vzoriek

Kritériá výkonu analytickej metódy

7.1.   

Benzo(a)pyrén (2)

7.1.1.

Oleje a tuky určené na priamu konzumáciu alebo na použitie ako potravinovej zložky (3)

2,0

Smernica 2005/10/ES (1)

Smernica 2005/10/ES

7.1.2.

Potraviny pre dojčatá a malé deti

1,0

Smernica 2005/10/ES

Smernica 2005/10/ES

7.1.2.1.

Detská potrava a potraviny spracované na báze obilnín určené pre dojčatá a malé deti (4)

7.1.2.2.

Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa vrátane počiatočného dojčenského mlieka a následného dojčenského mlieka (5)

7.1.2.3.

Dietetické potraviny na osobitné lekárske účely (6) určené zvlášť pre dojčatá

7.1.3.

Údené mäso a údené mäsové výrobky

5,0

Smernica 2005/10/ES

Smernica 2005/10/ES

7.1.4.

Svalovina údených rýb a údené výrobky rybolovu (7), okrem lastúrnikov

5,0

Smernica 2005/10/ES

Smernica 2005/10/ES

7.1.5.

Rybia svalovina (8), nie z údených rýb

2,0

Smernica 2005/10/ES

Smernica 2005/10/ES

7.1.6.

Kôrovce, hlavonožce, nie údené

5,0

Smernica 2005/10/ES

Smernica 2005/10/ES

7.1.7.

Lastúrniky

10,0

Smernica 2005/10/ES

Smernica 2005/10/ES“


(1)  Pozri stranu 15 tohto úradného vestníka.

(2)  Benzo(a)pyrén, ktorého maximálne hodnoty sú uvedené na zozname, sa používa ako marker výskytu a účinku karcinogénnych PAU. Tieto opatrenia preto zabezpečujú plné zosúladenie právnych predpisov týkajúcich sa PAU v potravinách uvedených na zozname v jednotlivých členských štátoch. Komisia do 1. apríla 2007 preverí maximálne hodnoty PAU v kategóriách potravín uvedených na zozname, pričom prihliadne na pokrok vedecko-technických poznatkov o výskyte benzo(a)pyrénu a iných karcinogénnych PAU v potravinách.

(3)  Kým nebude ukončený výskum prítomnosti benzo(a)pyrénu v kakaovom masle, je toto maslo z tejto kategórie vylúčené. Táto výnimka bude preverená do 1. apríla 2007.

(4)  Detská potrava a potraviny spracované na báze obilnín určené pre dojčatá a malé deti definované v článku 1 smernice 96/5/ES. Maximálna hodnota sa vzťahuje na výrobok v predaji.

(5)  Počiatočná dojčenská výživa a následná dojčenská výživa vymedzená v článku 1 smernice 91/321/EHS. Maximálna hodnota sa vzťahuje na výrobok v predaji.

(6)  Dietetické potraviny na osobitné lekárske účely vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice 1999/21/ES. Maximálna hodnota sa vzťahuje na výrobok v predaji.

(7)  Ryby a výrobky rybolovu vymedzené na zozname v článku 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 v kategóriách (b), (c) a (f).

(8)  Ryby vymedzené na zozname v článku 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 v kategórii (a).


8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 209/2005

zo 7. februára 2005,

ktorým sa ustanovuje zoznam textilných výrobkov, pri ktorých sa nevyžaduje dôkaz o pôvode na prepustenie do colného režimu voľný obeh v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 z 13. júla 1998 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Pre textilné a odevné výrobky, ktoré nepodliehajú osobitným opatreniam podľa obchodnej politiky Spoločenstva a ktoré sú prepustené do colného režimu voľný obeh, ustanovuje toto nariadenie možnosť získania výnimky zo záväzku o preukázaní dôkazu o pôvode, ako aj ustanovenia, ktoré stanovujú výnimku zo záväzku o preukázaní osvedčenia o pôvode, ktoré by malo ukázať, či sa vyhlásenie o pôvode predkladá alebo nepredkladá pre takýto výrobok.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2579/98 z 30. novembra 1998, ktorým sa ustanovuje zoznam textilných výrobkov, pre ktoré sa nevyžaduje dôkaz o pôvode pri prepustení do voľného obehu v Spoločenstve (2). V súčasnosti je potrebné aktualizovať tento zoznam doplnením nových kategórií textilných výrobkov.

(3)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa malo nariadenie (ES) č. 2579/98 výslovne zrušiť a nahradiť ustanoveniami tohto nariadenia.

(4)

S cieľom, aby sa realizovali záväzky EÚ, ktoré vyplývajú zo skončenia platnosti dohody WTO o textilných a odevných výrobkoch, a najmä aby boli splnené požiadavky článku 2 ods. 8 písm. c) dohody WTO o textilných a odevných výrobkoch, ktorý uvádza, že „v prvý deň 121. mesiaca platnosti dohody WTO sa textilný a odevný sektor integruje do GATT 1994 a všetky obmedzenia podľa tejto dohody sa zrušia“, ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať od 1. januára 2005.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prepustenie do colného režimu voľný obeh textilných výrobkov uvedených v zozname v prílohe k tomuto nariadeniu nepodlieha predloženiu žiadneho dôkazu o pôvode.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 2579/98 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. februára 2005

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 202 18.7.1998, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 322 1.12.1998, s. 27.


PRÍLOHA

ZOZNAM TEXTILNÝCH VÝROBKOV

Kategória

Opis – kód KN 2005

(1)

(2)

Skupina III A

34

Tkaniny z priadze zo syntetického filamentu získané z polyetylénových alebo polypropylénových alebo podobných pásov širokých 3 a viac metrov

5407 20 19

38A

Pletené a háčkované syntetické záclonoviny vrátane sieťových záclonovín

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených a háčkovaných

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Tkané záclony a závesy (vrátane drapérií, interiérových roliet a žalúzií, krátkych záclonových a posteľných drapérií a iných bytových textílií), okrem pletených a háčkovaných, vyrobené z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Priadza z neprerušovaných syntetických vlákien, neupravená na maloobchodný predaj

5401 20 10

Priadza z umelých vlákien, priadza z umelých filamentov, neupravená na maloobchodný predaj, okrem jednoduchej priadze z viskózového vlákna, nekrútenej alebo krútenej s počtom zákrutov nepresahujúcim 250 na meter a jednoduchej netvarovanej priadze z acetátu celulózy

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Priadza zo syntetického filamentu, priadza z umelých strižných vlákien, bavlnená priadza, upravená na maloobchodný predaj

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo iné jemné chlpy zvierat

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo mykané jemné chlpy zvierat, neupravené na maloobchodný predaj

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (česaná priadza) alebo česané jemné chlpy zvierat, neupravené na maloobchodný predaj

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo česané jemné chlpy zvierat, upravené na maloobchodný predaj

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Bavlna, mykaná alebo česaná

5203 00 00

53

Bavlnená gáza

5803 10 00

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykaných, česaných alebo inak spracovaných na spriadanie

5507 00 00

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykaných, česaných alebo inak spracovaných na spriadanie

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Priadza zo syntetických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na maloobchodný predaj

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Koberce, koberčeky a kobercové predložky, uzlíkové (hotové alebo nehotové)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Ručne tkané tapisérie typu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné a ihlou robené tapisérie (napr. stanovým stehom alebo krížovým stehom)

5805 00 00

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (okrem pokovovanej priadze a opradenej priadze z konského vlásia)

5606 00 91, 5606 00 99

Tyl a iné záclonoviny okrem tkaných, pletených a háčkovaných látok, ručne alebo strojovo vyrobená čipka, v metráži, v pásoch alebo ako motívy

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobný textilný materiál, bez výšivky, v metráži v pásoch alebo strihané do určitého tvaru a veľkosti, tkané

5807 10 10, 5807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži, strapcoch, brmbolcoch a podobne

5808 10 00, 5808 90 00

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Pletené a háčkované tkaniny zo syntetického vlákna obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomernej priadze a pletené alebo háčkované tkaniny obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumených nití

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Rašlová čipka a tkanina s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Pletené a háčkované tkaniny, okrem kategórií 38A a 63, vyrobených z vlny, bavlny a syntetických vlákien

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, okrem pletených a háčkovaných, vyrobené z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Skupina III B

72

Plavky vyrobené z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, okrem pletených a háčkovaných, vyrobené z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Viazanky, motýliky a kravaty, okrem pletených a háčkovaných, vyrobené z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6215 20 00, 6215 90 00

86

Korzety, korzetové pásy, podväzkové pásy, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, pletené i nepletené, háčkované i neháčkované

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Pančuchy, ponožky a členkové ponožky, okrem pletených a háčkovaných, ostatných odevných doplnkov, častí oblečenia alebo odevných doplnkov okrem detských, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Stany

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru vyrobené z tkaných textílií, okrem vyrobených z polyetylénových a polypropylénových pásov

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nich, textilné vlákna, s dĺžkou nepresahujúcou 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Plsť a výrobky z nej, impregnovaná alebo potiahnutá, okrem podlahovej krytiny

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Netkané textílie a výrobky z takýchto textílií, impregnované, potiahnuté, vrstvené alebo laminované

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Ostatné výrobky z priadzí, motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, okrem textilných vlákien, výrobky z takýchto vlákien a výrobky kategórie 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Textílie s vrstvou lepidla alebo škrobových látok, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo podobné účely, kopírovacie priesvitné plátno, pripravené maliarske plátno, stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, rezané do tvaru, podlahové krytiny zložené z náteru alebo povlaku aplikovanom na textilnom podklade, rezané do tvaru

5904 10 00, 5904 90 00

Pogumované textilné látky, okrem pletených a háčkovaných, okrem používaných na pneumatiky

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Textílie inak impregnované alebo potiahnuté, maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, okrem kategórie 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Textílie impregnované, potiahnuté, vrstvené alebo laminované prípravkami z derivátov celulózy alebo inými umelými plastickými materiálmi

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, spletené alebo nespletené, okrem syntetických vlákien

ex 5607 90 90

110

Tkané nafukovacie matrace

6306 41 00, 6306 49 00

111

Tkané kempingové príslušenstvo, okrem nafukovacích matracov a stanov

6306 91 00, 6306 99 00

112

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky, okrem kategórií 113 a 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Handry na podlahu, utierky na riad a prachovky, okrem pletených a háčkovaných

6307 10 90

114

Tkané textílie a výrobky na technické účely

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Skupina IV

120

Záclony a závesy (vrátane drapérií), interiérové rolety a žalúzie, krátke záclonové a posteľné drapérie a iné bytové textílie, okrem pletených a háčkovaných, vyrobených z ľanu alebo ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, spletené alebo nespletené, vyrobené z ľanu alebo ramie

ex 5607 90 90

122

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, použité, vyrobené z ľanu, okrem pletených a háčkovaných

ex 6305 90 00

123

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny vyrobené z ľanu alebo ramie, okrem stúh

5801 90 10, ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, vyrobené z ľanu alebo ramie, okrem pletených a háčkovaných

6214 90 90

Skupina V

124

Syntetické strižné vlákna

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Priadza zo syntetických filamentov (neprerušovaná) neupravená na maloobchodný predaj, okrem priadze kategórie 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Monofil, pásky (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu, zo syntetických materiálov

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Umelé strižné vlákna

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Priadza z umelých filamentov (neprerušovaná) neupravená na maloobchodný predaj, okrem priadze kategórie 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Monofil, pásky (umelá slama a podobne) a imitácia katgutu, z umelých textilných materiálov

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

5105 40 00

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia

5110 00 00

130A

Hodvábna priadza okrem priadze spradenej z hodvábneho odpadu

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Hodvábna priadza okrem kategórie 130A, mesinský vlas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

5308 90 90

132

Papierová priadza

5308 90 50

133

Priadza z pravých konopí

5308 20 10, 5308 20 90

134

Pokovovaná priadza

5605 00 00

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia

5113 00 00

137

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny a stuhy vyrobené z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatných textilných vlákien okrem vyrobených z ramie

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

5809 00 00

140

Pletené a háčkované tkaniny vyrobené z textilného materiálu okrem vlny alebo jemných chlpov zvierat, bavlny alebo syntetických vlákien

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Cestovné koberčeky a prykrývky vyrobené z textilného materiálu okrem vlny alebo jemných chlpov zvierat, bavlny alebo syntetických vlákien

ex 6301 90 90

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Výrobky z motúzov, šnúr, povrazov a lán, spletené alebo nespletené, abaka (Manilské konope) alebo pravé konope

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Motúz na viazanie alebo balenie pre poľnohospodárske stroje, vyrobený zo sisalu alebo iných tkanín druhu agáve

ex 5607 21 00

146B

Výrobky z motúzov, šnúr, povrazov a lán vyrobené zo sisalu alebo iných vlákien druhu agáve, okrem výrobkov kategórie 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Výrobky z motúzov, šnúr, povrazov a lán, spletené alebo opletené, vyrobené z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky č. 5303

5607 10 00

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), priadzový odpad a trhaný materiál, okrem mykaného a česaného

5003 90 00

148A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky č. 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Kokosová priadza

5308 10 00

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien širšie ako 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, okrem širších ako 150 cm; vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, okrem použitých

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Vpichovaná plsť z juty alebo ostatných lykových vlákien, neimpregnovaná alebo nepotiahnutá, okrem podlahovej krytiny

5602 10 11

153

Použité vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, vyrobených z juty alebo ostatných lykových vlákien položky č. 5303

6305 10 10

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), priadzový odpad a trhaný materiál, okrem mykaného a česaného

5003 10 00

Vlna, nemykaná alebo nečesaná

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo nečesané

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Odpad z vlny alebo z jemných chlpov zvierat alebo hrubých chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze okrem trhaného materiálu:

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramiové a ostatné rastlinné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, okrem kokosových a abakových vlákien položky č. 5304

5305 90 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 10, 5201 00 90

Bavlnený odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaka (Manila hemp alebo Musa Textilis Nee), surová alebo spracovaná, ale nespradená; kúdeľ a odpad z abaky (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 21 00, 5305 29 00

Juta alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surová alebo spracovaná, ale nespradená: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 00, 5303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/15


SMERNICA KOMISIE 2005/10/ES

zo 4. februára 2005,

ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu úrovní obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 85/591/EHS z 20. decembra 1985, ktorá sa týka zavedenia metód Spoločenstva do odberu vzoriek a analytických metód na monitorovanie potravín určených na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jej článok 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách (2), ustanovuje maximálne hodnoty benzo(a)pyrénu a odvoláva sa na opatrenia, ktorými sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy, ktoré sa majú používať.

(2)

Smernica Rady 93/99/EHS z 29. októbra 1993 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa úradnej kontroly potravín (3) zavádza systém noriem kvality pre laboratóriá, ktoré členské štáty poverili úradnou kontrolou potravín.

(3)

Zdá sa, že je potrebné stanoviť všeobecné kritériá, ktoré musí analytická metóda spĺňať, s cieľom zabezpečiť, aby laboratóriá poverené kontrolou používali analytické metódy s porovnateľnými úrovňami spoľahlivosti. Je taktiež veľmi dôležité, aby sa výsledky analýz vykazovali a interpretovali jednotným spôsobom, s cieľom zabezpečiť harmonizovaný prístup pri uplatňovaní smernice. Tieto interpretačné pravidlá sa uplatnia pri výsledkoch analýz získaných zo vzorky na úradnú kontrolu. V prípade analýzy na účely obhajoby a arbitráže sa použijú vnútroštátne pravidlá.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa odber vzoriek na úradnú kontrolu obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách vykonával v súlade s metódami opísanými v prílohe I k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa príprava vzoriek a analytické metódy používané na úradnú kontrolu obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách vykonávali v súlade s metódami opísanými v prílohe II k tejto smernici.

Článok 3

Členské štáty uvedú najneskôr 12 mesiacov po jej uverejnení do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačné tabuľky medzi týmto ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli, 4. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 50. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 208/2005 (Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka).

(3)  Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 14. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA I

METÓDY ODBERU VZORIEK NA ÚRADNÚ KONTROLU OBSAHU BENZO(A)PYRÉNU V POTRAVINÁCH

1.   Účel a pôsobnosť

Vzorky určené na úradnú kontrolu obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách sa odoberajú tu opísanými metódami. Takto získané súhrnné vzorky sa považujú za reprezentatívne pre príslušné vzorkované dávky. Dodržanie maximálnych hodnôt ustanovených v nariadení (ES) č. 466/2001 sa zisťuje na základe úrovní určených v laboratórnych vzorkách.

2.   Definície

„Vzorkovaná dávka“: presne určené množstvo potravinovej komodity dodanej v rovnakom čase, pri ktorom úradná osoba na základe zistenia určí, že má spoločné charakteristiky, ako je pôvod, druh, typ balenia, baliareň, odosielateľ alebo označenie.

„Časť vzorkovanej dávky“: určitá časť vzorkovanej dávky určená na použitie určitej metódy odberu vzorky z tejto časti; každá časť vzorkovanej dávky celku musí byť fyzicky samostatná a samostatne identifikovateľná.

„Čiastková vzorka“: množstvo materiálu odobratého z jedného miesta vzorkovanej dávky alebo jej časti.

„Súhrnná vzorka“: súhrn všetkých čiastkových vzoriek odobratých zo vzorkovanej dávky alebo jej časti.

„Laboratórna vzorka“: vzorka určená pre laboratórium.

3.   Všeobecné ustanovenia

3.1.   Pracovníci

Odber vzoriek vykonáva oprávnená osoba podľa určenia členskými štátmi.

3.2.   Materiál, z ktorého sa odoberajú vzorky

Z každej vzorkovanej dávky, ktorá sa má preskúmať, sa vzorky musia odoberať každá zvlášť.

3.3.   Preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú prijať

Pri odbere a príprave vzoriek sa musia prijať preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo akýmkoľvek zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť obsah benzo(a)pyrénu, nepriaznivo ovplyvniť analytické stanovenie alebo spôsobiť, že by súhrnné vzorky prestali byť reprezentatívnymi.

3.4.   Čiastkové vzorky

Ak je to možné, čiastkové vzorky by sa mali odoberať na rozličných miestach rozložených po celej vzorkovanej dávke alebo jej časti. Nedodržanie tohto postupu sa musí uviesť v protokole.

3.5.   Príprava súhrnnej vzorky

Súhrnná vzorka sa vytvorí spojením všetkých čiastkových vzoriek. Takáto súhrnná vzorka sa homogenizuje v laboratóriu, pokiaľ to nie je v rozpore s uplatnením bodu 3.6.

3.6.   Laboratórne vzorky na opakovanie analýzy

Na účely uplatnenia práva, ochrany obchodu a na účely arbitráže sa laboratórne vzorky na opakovanie analýzy odoberajú z homogenizovanej súhrnnej vzorky, ak to nie je v rozpore s pravidlami členských štátov na odber vzoriek.

3.7.   Balenie a preprava vzoriek

Každá vzorka sa vloží do čistej nádoby z inertných materiálov, ktorá zabezpečuje potrebnú ochranu pred znečistením a poškodením pri preprave. Prijmú sa všetky potrebné preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo akýmkoľvek zmenám v zložení vzorky, ku ktorým by mohlo dôjsť počas prepravy alebo uskladnenia.

3.8.   Pečatenie a označovanie vzoriek

Každá vzorka odobratá na úradné použitie sa zapečatí na mieste odberu a označí sa podľa pravidiel členského štátu.

O odbere každej vzorky sa musí viesť protokol, ktorý umožní jednoznačne identifikovať každú vzorkovanú dávku a v ktorom sa uvedie dátum a miesto odberu vzorky spolu s doplňujúcimi informáciami, ktoré by mohli pomôcť pri jej analýze.

4.   Plány odberu vzoriek

Použitá metóda odberu vzorky musí zabezpečiť, aby bola súhrnná vzorka reprezentatívna pre vzorkovanú dávku, ktorá sa má kontrolovať.

4.1.   Počet čiastkových vzoriek

V prípade olejov, pri ktorých sa môže predpokladať homogénne rozloženie benzo(a)pyrénu v danej vzorkovanej dávke, stačí do súhrnnej vzorky odobrať z každej vzorkovanej dávky tri čiastkové vzorky. Musí sa uviesť odkaz na číslo vzorkovanej dávky. Ďalšie informácie o odbere vzoriek z olivového oleja a olivových výliskov sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 1989/2003 (1).

Pre ostatné výrobky sú minimálne počty čiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobrať zo vzorkovanej dávky, uvedené v tabuľke 1. Čiastkové vzorky musia mať podobnú hmotnosť, každá najmenej 100 g, z ktorých vznikne súhrnná vzorka s hmotnosťou najmenej 300 g (pozri bod 3.5).

TABUĽKA 1

Minimálny počet čiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobrať zo vzorkovanej dávky

Hmotnosť vzorkovanej dávky (v kg)

Minimálny počet čiastkových vzoriek, ktoré sa majú odobrať

< 50

3

50 až 500

5

> 500

10

Ak vzorkovanú dávku tvoria jednotlivé balenia, potom je počet balení, ktorý sa musí odobrať do súhrnnej vzorky, uvedený v tabuľke 2.

TABUĽKA 2

Počet balení (čiastkových vzoriek), ktorý sa musí odobrať do súhrnnej vzorky, ak vzorkovanú dávku tvoria jednotlivé balenia

Počet balení alebo jednotiek vo vzorkovanej dávke alebo v jej časti

Počet balení alebo jednotiek, ktoré sa majú odobrať

1 až 25

1 balenie alebo jednotka

26 až 100

približne 5 %, najmenej 2 balenia alebo jednotky

> 100

približne 5 %, maximálne 10 balení alebo jednotiek

4.2.   Odber vzoriek v štádiu maloobchodného predaja

Odber vzoriek potravín v štádiu maloobchodného predaja by sa mal robiť, ak je to možné, v súlade s uvedenými ustanoveniami o odbere vzoriek. Ak to nie je možné, môžu sa použiť iné účinné postupy odberu vzoriek v štádiu maloobchodného predaja za predpokladu, že zabezpečia dostatočnú reprezentatívnosť dávky, z ktorej sa vzorky odoberajú.

5.   Zhoda vzorkovanej dávky alebo jej časti so špecifikáciami

Kontrolné laboratórium analyzuje laboratórnu vzorku na účely potvrdenia aspoň v dvoch nezávislých analýzach v prípade, ak výsledok získaný pri prvej analýze dosahuje hodnotu 20 % pod alebo nad maximálnou úrovňou a v týchto prípadoch vypočíta priemernú hodnotu výsledkov.

Vzorkovaná dávka je vyhovujúca, ak výsledok prvej analýzy, alebo ak bola potrebná, aj druhej analýzy, v priemere nepresiahne príslušnú maximálnu hodnotu [ustanovenú v nariadení (ES) č. 466/2001] po zohľadnení neistoty merania a korekcie na výťažnosť.

Vzorkovaná dávka nespĺňa maximálnu hodnotu [ustanovenú v nariadení (ES) č. 466/2001], ak výsledok prvej analýzy, alebo ak bola potrebná, aj druhej analýzy, v priemere nepresiahne bez akýchkoľvek pochybností maximálnu hodnotu po zohľadnení neistoty merania a korekcie na výťažnosť.


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 13.11.2003, s. 57.


PRÍLOHA II

PRÍPRAVA VZORKY A KRITÉRIÁ ANALYTICKÝCH METÓD NA ÚRADNÚ KONTROLU OBSAHU BENZO(A)PYRÉNU V POTRAVINÁCH

1.   Preventívne bezpečnostné opatrenia a všeobecné úvahy pre benzo(a)pyrén v potravinových vzorkách

Základnou požiadavkou je získať reprezentatívnu a homogénnu laboratórnu vzorku bez sekundárnej kontaminácie.

Osoba vykonávajúca analýzu by mala zabezpečiť, aby sa vzorky počas ich prípravy nekontaminovali. Nádoby by sa mali pred použitím vypláchnuť acetónom alebo hexánom vysokej čistoty (p.A., stupňa HLPC alebo rovnocenného stupňa), aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie. Vždy keď je to možné, by prístroje prichádzajúce do styku so vzorkou mali byť vyrobené z inertných materiálov, napr. hliníka, skla alebo vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Plasty, ako sú polypropylén, PTFE atď., by sa nemali používať, pretože analyzovaná látka môže do seba tieto materiály absorbovať.

Všetok vzorkovaný materiál prijatý do laboratória sa má použiť na prípravu skúšobného materiálu. Len veľmi dobre homogenizované vzorky umožnia reprodukovateľné výsledky.

Existuje veľa spoľahlivých špecifických postupov na prípravu vzorky, ktoré sa môžu použiť.

2.   Spracovanie vzorky prijatej do laboratória

Celá súhrnná vzorka sa najemno zomelie (kde to prichádza do úvahy) a dôkladne premieša s použitím procesu, pri ktorom sa preukázalo, že dokáže zabezpečiť úplnú homogenizáciu.

3.   Oddelenie vzoriek na účely uplatnenia práva a ochrany obchodu

Na účely uplatnenia práva, ochrany obchodu a na účely arbitráže sa laboratórne vzorky na opakovanie analýzy odoberajú z homogenizovaného materiálu, pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami členských štátov o odbere vzoriek.

4.   Analytická metóda, ktorú má laboratórium použiť, a požiadavky na laboratórnu kontrolu

4.1.   Definície

Niektoré najbežnejšie používané definície, ktorých používanie sa od laboratória vyžaduje:

r

=

opakovateľnosť je hodnota, pod ktorou možno s určitou pravdepodobnosťou (obvykle 95 %) očakávať, že absolútna hodnota rozdielu medzi výsledkami dvoch samostatných skúšok získaných v podmienkach opakovateľnosti (t. j. tá istá vzorka, ten istý pracovník, to isté prístrojové vybavenie, to isté laboratórium a krátky časový interval) je menšia ako táto hodnota, z toho vyplýva Formula.

sr

=

smerodajná odchýlka, vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach opakovateľnosti.

RSDr

=

relatívna smerodajná odchýlka, vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach opakovateľnosti Formula.

R

=

reprodukovateľnosť je hodnota, pod ktorou možno s určitou pravdepodobnosťou (obvykle 95 %) predpokladať, že absolútna hodnota rozdielu medzi výsledkami samostatných skúšok získanými v podmienkach reprodukovateľnosti (t. j. na rovnakom materiáli doručenom pracovníkom v rôznych laboratóriách pomocou normalizovanej skúšobnej metódy) je menšia ako táto hodnota; Formula.

sR

=

smerodajná odchýlka, vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach reprodukovateľnosti.

RSDR

=

relatívna smerodajná odchýlka, vypočítaná z výsledkov získaných v podmienkach reprodukovateľnosti Formula, pričom Formula je priemerná hodnota výsledkov zo všetkých laboratórií a vzoriek.

HORRATr

=

zistená hodnota RSDr, vydelená hodnotou RSDr získanou odhadom pomocou Horwitzovej rovnice (1) za predpokladu r = 0.66R.

HORRATR

=

zistená hodnota RSDR, vydelená hodnotou RSDR vypočítanou pomocou Horwitzovej rovnice.

U

=

zvýšená neistota pri použití faktora rozšírenia 2, ktorý dáva úroveň spoľahlivosti približne 95 %.

4.2.   Všeobecné požiadavky

Analytické metódy používané na účely kontroly potravín musia spĺňať body 1 a 2 prílohy k smernici Rady 85/591/EHS.

4.3.   Osobitné požiadavky

Ak na úrovni Spoločenstva nie sú predpísané žiadne osobitné metódy na stanovovanie obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách, laboratóriá si môžu vybrať ktorúkoľvek overenú metódu za predpokladu, že zvolená metóda spĺňa kritériá spoľahlivosti uvedené v tabuľke. Overovanie by v ideálnom prípade malo zahŕňať aj certifikovaný referenčný materiál.

TABUĽKA

Kritériá spoľahlivosti pre metódy analýzy benzo(a)pyrénu

Parameter

Hodnota/poznámka

Použiteľnosť

potraviny bližšie určené v nariadení (ES) č. …/2005

Hranica detekcie

najviac 0,3 μg/kg

Hranica kvantifikácie

najviac 0,9 μg/kg

Presnosť

hodnoty HORRATr alebo HORRATR nižšie ako 1,5 pri overovacej kontrolnej skúške

Výťažnosť

50 %–120 %

Špecifickosť

nezávislá od matrice alebo bez spektrálnych interferencií, overovanie pozitívnou detekciou

4.3.1.   Kritériá spoľahlivosti – koncepcia neistoty

Na posúdenie vhodnosti metódy analýzy, ktorú má laboratórium používať, sa však môže použiť aj koncepcia neistoty merania. Laboratórium môže použiť metódu, ktorá poskytuje výsledky v rámci maximálnej štandardnej neistoty. Maximálnu štandardnú neistotu možno vypočítať podľa vzorca:

Formula

pričom:

Uf

je maximálna štandardná neistota

LOD

je hranica detekcie metódy

C

je príslušná koncentrácia

Ak analytická metóda poskytne výsledky s neistotou merania nižšou, ako je maximálna štandardná neistota, metóda je rovnako vhodná ako metóda, ktorá spĺňa kritériá spoľahlivosti uvedené v tabuľke.

4.4.   Vypočítanie výťažnosti a vykazovanie výsledkov

Analytický výsledok sa vykazuje korigovaný na výťažnosť alebo bez korekcie na výťažnosť. Musí sa uviesť spôsob vykazovania výsledku a hodnota výťažnosti. Analytický výsledok korigovaný na výťažnosť sa používa pri kontrole zhody (pozri prílohu I bod 5).

Osoba vykonávajúca analýzu by mala brať do úvahy dokument Správa Európskej komisie o vzťahu medzi analytickými výsledkami, meraním neistôt, faktormi výťažnosti a ustanoveniami v právnych predpisoch EÚ o potravinách (2).

Analytický výsledok sa vykazuje ako x +/- U, pričom x je výsledok analýzy a U je neistota merania.

4.5.   Normy kvality pre laboratóriá

Laboratóriá musia spĺňať ustanovenia smernice 93/99/EHS.

4.6.   Ďalšie faktory, ktoré sa pri analýze berú do úvahy

Skúška spôsobilosti

Účasť vo vhodných skúškach spôsobilosti, ktoré sú v súlade s Medzinárodným harmonizovaným protokolom na overovanie spôsobilosti (chemických) analytických laboratórií (3), vypracovaným pod záštitou IUPAC/ISO/AOAC.

Interná kontrola kvality

Laboratóriá by mali byť schopné preukázať, že využívajú interné postupy na kontrolu kvality. Príkladom sú Usmernenia o internej kontrole kvality v chemických analytických laboratóriách, vypracované ISO/AOAC/IUPAC (4).

POUŽITÁ LITERATÚRA

1.

W. Horwitz, Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs (Hodnotenie analytických metód na reguláciu potravín a liekov), Anal. Chem., 1982, 54, 67A – 76A.

2.

Správa Európskej komisie o vzťahu medzi analytickými výsledkami, meraním neistoty, faktormi výťažnosti a ustanoveniami v právnych predpisoch EÚ o potravinách, 2004. (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories [Medzinárodný harmonizovaný protokol na overovanie spôsobilosti (chemických) analytických laboratórií], vydané M. Thompsonom a R. Woodom, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123 – 2144 (uverejnené aj v J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories (Medzinárodné harmonizované usmernenia pre internú kontrolu kvality v chemických analytických laboratóriách), vydané M. Thompsonom a R. Woodom, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649 – 666.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2005,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2002/308/ES, ktorým sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených fariem, pokiaľ ide o ochorenie rýb na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) alebo pokiaľ ide o obidve tieto ochorenia

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 188)

(Text s významom pre EHP)

(2005/107/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (1), a najmä na jej články 5 a 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2002/308/ES (2) sa ustanovujú zoznamy schválených zón a schválených rybárskych fariem umiestnených v neschválených zónach, pokiaľ ide o niektoré ochorenia rýb.

(2)

Francúzsko predložilo odôvodnenia na získanie štatútu schválených zón, pokiaľ ide o VHS a IHN pre niektoré zóny na svojom území. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že tieto zóny spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 smernice 91/67/EHS. Získavajú preto oprávnenie na štatút schválených zón a mali by sa preto pridať do zoznamu schválených zón.

(3)

Dánsko, Francúzsko a Taliansko predložili odôvodnenia na získanie štatútu schválených fariem v neschválených zónach, pokiaľ ide o VHS a IHN pre niektoré zóny na svojom území. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že tieto zóny spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 6 smernice 91/67/EHS. Získavajú preto oprávnenie na štatút schválených fariem v neschválených zónach a mali by sa preto pridať do zoznamu schválených fariem.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2003/634/ES (3) sa schvaľujú a stanovujú programy predložené členskými štátmi na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach, pokiaľ ide o VHS a IHN. Taliansko oznámilo, že dva programy schválené uvedeným rozhodnutím boli dokončené. V predloženej dokumentácii sa uvádza, že jedna farma získava oprávnenie pre štatút schválenej farmy v neschválenej zóne a mala by sa preto pridať do zoznamu schválených fariem a jedna zóna získava oprávnenie pre štatút schválených zón a mala by sa preto pridať do zoznamu schválených zón.

(5)

Rozhodnutie 2002/308/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/308/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha II sa nahrádza prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 106, 23.4.2002, s. 28. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/850/ES (Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 28).

(3)  Ú. v. EÚ L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/328/ES (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 129).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

SCHVÁLENÉ ZÓNY, POKIAĽ IDE O OCHORENIE RÝB NA VÍRUSOVÚ HEMORAGICKÚ SEPTIKÉMIU (VHS) ALEBO INFEKČNÚ HEMATOPOETICKÚ NEKRÓZU (IHN)

1.A.   SCHVÁLENÉ ZÓNY (1) V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Dánsko (2).

2.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

2.1.   BADENSKO-WÜRTTEMBERSKO (3)

Isenburger Tal od prameňa po odtok vody z farmy Falkenstein,

rieka Eyach a jej prítoky od prameňov po prvú hrádzu po prúde v blízkosti mesta Haigerloch,

rieka Andelsbach a jej prítoky od prameňov po turbínu v blízkosti mesta Krauchenwies,

rieka Lauchert a jej prítoky od prameňov po zábranu turbíny v blízkosti mesta Sigmaringendorf,

rieka Grosse Lauter a jej prítoky od prameňov po zábranu vodopádu v blízkosti Lauterachu,

rieka Wolfegger Aach a jej prítoky od prameňov po zábranu vodopádu v blízkosti Baienfurthu,

povodie rieky ENZ, ktoré sa skladá z Grosse Enz, Kleine Enz a Eyachu od ich prameňov po nepriechodnú priehradu v centre Neunbürgu.

3.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V ŠPANIELSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

3.1.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ASTÚRIA

Kontinentálne zóny

celé povodie Astúrie.

Pobrežné zóny

celé pobrežie Astúrie.

3.2.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ GALÍCIA

Kontinentálne zóny

povodie Galície:

vrátane povodia rieky Eo, rieky Sil od jej prameňa v provincii Léon, rieky Miño od jej prameňa po priehradu Frieira a rieky Limia od jej prameňa po priehradu Das Conchas,

okrem povodia rieky Tamega.

Pobrežné zóny

pobrežná oblasť v Galícii od ústia rieky Eo (Isla Pancha) po Punta Picos (ústie rieky Miño).

3.3.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ARAGÓNSKO

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

rieka Isuela od jej prameňa po priehradu Arguis,

rieka Flúmen od jej prameňa po priehradu Santa María de Belsue,

rieka Guatizalema od jej prameňa po priehradu Vadiello,

rieka Cinca od jej prameňa po priehradu Grado,

rieka Esera od jej prameňa po priehradu Barasona,

rieka Noguera-Ribagorzana od jej prameňa po priehradu Santa Ana,

rieka Matarraña od jej prameňa po priehradu Aguas de Pena,

rieka Pena od jej prameňa po priehradu Pena,

rieka Guadalaviar-Turia od jej prameňa po priehradu Generalísimo v provincii Valencia,

rieka Mijares od jej prameňa po priehradu Arenós v provincii Castellón,

Ostatné vodné toky oblasti Aragónsko sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.4.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ NAVARRA

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

rieka Bidasoa od jej prameňa po ústie,

rieka Leizarán od jej prameňa po priehradu Leizarán (Muga),

Ostatné vodné toky oblasti Navarra sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.5.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KASTÍLIA A LEÓN

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

rieka Duero od jej prameňa po priehradu Aldeávila,

rieka Sil,

rieka Tiétar od jej prameňa po priehradu Rosarito,

rieka Alberche od jej prameňa po priehradu Burguillo.

Ostatné vodné toky autonómnej oblasti Kastília a León sa považujú za nárazníkovú zónu.

3.6.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ KANTÁBRIA

Kontinentálne zóny

povodie rieky Ebro od jej prameňa po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko,

povodie týchto riek od ich prameňa až po more:

rieka Deva,

rieka Nansa,

rieka Saja-Besaya,

rieka Pas-Pisueña,

rieka Asón,

rieka Agüera.

Povodie riek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo sa považujú za nárazníkovú zónu.

Pobrežné zóny

Celé pobrežie Kantábrie od ústia rieky Deva až po riečku Ontón.

3.7.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ LA RIOJA

Kontinentálne zóny

Povodie rieky el Rio Ebro od jej prameňov po vodnú nádrž Mequinenza v oblasti Aragónsko.

4.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Povodia

povodie rieky Charente,

povodie rieky Seudre,

povodia pobrežných riek ústiacich do rieky Gironde v departemente Charente-Maritime,

povodia riek Nive a Nivelles (Pyrenées Atlantiques),

povodie rieky Forges (Landes),

povodie rieky Dronne (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Eglisottes v Monfourate,

povodie rieky Beauronne (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Faye,

povodie rieky Valouse (Dordogne) od prameňa po vodnú nádrž Etang des Roches Noires,

povodie rieky Paillasse (Gironde) od prameňa po vodnú nádrž Grand Forge,

povodie rieky Ciron (Lot et Garonne, Gironde) od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Castaing,

povodie rieky Petite Leyre (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Pont de l’Espine v Argelouse,

povodie rieky Pave (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Pave,

povodie rieky Escource (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Moulin de Barbe,

povodie rieky Geloux (Landes) od prameňa po vodnú nádrž D38 v Saint Martin d’Oney,

povodie rieky Estrigon (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Campet et Lamolère,

povodie rieky Estampon (Landes) od prameňa po vodnú nádrž Ancienne Minoterie v Roqueforte,

povodie rieky Gélise (Landes, Lot et Garonne) od prameňa po vodnú nádrž na sútoku riek Gélise a Osse,

povodie rieky Magescq (Landes) od prameňa po ústie,

povodie rieky Luys (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Moulin d’Oro,

povodie rieky Neez (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Jurançon,

povodie rieky Beez (Pyrénées Atlantiques) od prameňa po vodnú nádrž Nay,

povodie rieky Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od prameňa po hrádzu Calypso elektrárne Soulom.

Pobrežné oblasti

celé pobrežie Atlantického oceánu medzi severnou hranicou kraja Vendée a južnou hranicou departementu Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

všetky povodia v regióne Bretónsko okrem týchto povodí:

Vilaine,

časť povodia dolného toku rieky Elorn,

povodie rieky Sèvre Niortaise,

povodie rieky Lay,

tieto povodia zbernej oblasti rieky Vienne:

povodie rieky La Vienne od prameňov po vodnú nádrž Châtellerault v departemente La Vienne,

povodie rieky La Gartempe od prameňov po vodnú nádrž (s mrežou) Saint Pierre de Maillé v departemente La Vienne,

povodie rieky La Creuse od prameňov po vodnú nádrž Bénavent v departemente l’Indre,

povodie rieky Le Suin od prameňov po vodnú nádrž Douadic v departemente l’Indre,

povodie rieky La Claise od prameňov po vodnú nádrž Bossay-sur-Claise v departemente l’Indre a Loire,

povodie potokov Velleches a des trois Moulins od prameňov po vodné nádrže trois Moulins v departemente La Vienne,

povodia pobrežných riek Atlantického oceánu v kraji Vendée.

Pobrežné oblasti

celé pobrežie Bretónska okrem týchto častí:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

pobrežnej oblasti medzi ‚Pointe de Trévignon’ a ústím rieky Laïta,

pobrežnej oblasti medzi ústím rieky Tohon až po hranicu departementu.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Kontinentálne zóny

povodie rieky Sélune.

4.A.4.   REGIÓN AQUITAINE

Povodia

povodie rieky Vignac od prameňa po priehradu ‚la Forge’,

povodie rieky Gouaneyre od prameňa po priehradu ‚Maillières’,

povodie rieky Susselgue od prameňa po priehradu ‚de Susselgue’,

povodie rieky Luzou od prameňa po priehradu na rybárskej farme ‚de Laluque’,

povodie rieky Gouadas od prameňa po priehradu v ‚l’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul’,

povodie rieky Bayse od jej prameňov po priehradu v ‚Moulin de Lartia et de Manobre’,

povodie rieky Rancez od jej prameňov po priehradu v Rancez,

povodie rieky Eyre od jej prameňov až po jej ústie v Arcachon.

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Povodia

povodie rieky Cernon od prameňa po priehradu v Saint George de Luzençon,

povodie rieky Dourdou od prameňov riek Dourdou a Grauzon k nepriechodnej priehrade vo Vabres-l’Abbaye.

4.A.6.   L’AIN

kontinentálna zóna des étangs de la Dombes.

4.B.   SCHVÁLENÉ ZÓNY VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

časť povodia rieky Loire, ktorá sa skladá z povodia horného toku rieky Huisne od prameňa vodných tokov po vodné nádrže Ferté-Bernard.

4.C.   SCHVÁLENÉ ZÓNY VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentálne zóny

toto povodie v povodí rieky Vienne:

povodie rieky l’Anglin od prameňov po vodné nádrže:

EDF de Châtellerault na rieke La Vienne v departemente la Vienne,

Saint Pierre de Maillé na rieke La Gartempe v departemente Vienne,

Bénavent na rieke La Creuse v departemente l’Indre,

Douadic na rieke Le Suin v departemente l’Indre,

Bossay-sur-Claise na rieke La Claise v departemente l’Indre a Loire.

5.A.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V ÍRSKU, POKIAĽ IDE O VHS

IÍrsko (4)– okrem ostrova Cape Clear.

5.B.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V ÍRSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Írsko (4).

6.A.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V TALANSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

zóna Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodie rieky Avisio od prameňa po umelo vytvorenú priehradu Serra San Giorgio, ktorá sa nachádza v obci Giovo,

zóna Val delle Sorne: povodie rieky Sorna od prameňa po umelo vytvorenú hrádzu tvorenú vodnou elektrárňou, ktorá sa nachádza v lokalite Chizzola (Ala), predtým, ako sa vleje do rieky Adige,

zóna Torrente Adanà: povodie rieky Adanà od prameňa ku komplexu umelo vytvorených vodných nádrží, ktoré sa nachádzajú smerom po prúde od farmy Armani Cornelio-Lardaro,

zóna Rio Manes: zóna, ktorá zachytáva vodu z Rio Manes až k vodopádu, ktorý sa nachádza 200 metrov po prúde od farmy ‚Troticoltura Giovanelli’, ktorá sa nachádza v obci ‚La Zinquantina’,

zóna Val di Ledro: povodie riek Massangla a Ponale od ich prameňov po vodnú elektráreň v ‚Centrale’ v obci Molina di Ledro,

zóna Valsugana: povodie rieky Brenta od jej prameňov po vodnú nádrž Marzotto v Mantincelli v obci Grigno,

zóna Val del Fersina: povodie rieky Fersina od jej prameňov po vodopád Ponte Alto.

6.A.2.   REGIÓN LOMBARDIA, PROVINCIA BRESCIA

Kontinentálne zóny

zóna Ogliolo: povodie od prameňa riečky Ogliolo po vodopád, ktorý sa nachádza smerom po prúde od rybárskej farmy Adamello, kde sa riečka Ogliolo vlieva do rieky Oglio,

zóna Fiume Caffaro: povodie od prameňa riečky Caffaro po umelo vytvorenú priehradu, ktorá sa nachádza 1 km po prúde od farmy,

zóna Val Brembana: povodie rieky Brembo od jej prameňov po nepriechodnú priehradu v obci Ponte S. Pietro.

6.A.3.   REGIÓN UMBRIA

6.A.4.   REGIÓN VENETO

Kontinentálne zóny

zóna Belluno: povodie v provincii Belluno od prameňa riečky Ardo po priehradu (nachádzajúcu sa pred sútokom riečky Ardo do rieky Piave) farmy Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   REGIÓN TOSKÁNSKO

Kontinentálne zóny

zóna Valle del fiume Serchio: povodie rieky Serchio od jej prameňov po priehradu Piaggione.

6.A.6.   REGIÓN UMBRIA

Kontinentálne zóny

Fosso di Terrìa: povodie rieky Terrìa od jej prameňov po priehradu pod rybárskou farmou Ditta Mountain Fish, kde sa rieka Terrìa vlieva do rieky Nera.

6.B.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O VHS

6.B.1.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Kontinentálne zóny

Zóna Valle dei Laghi: povodie jazier San Massenza, Toblino a Cavedine po priehradu v južnej časti jazera Cavedine, ktorá vedie k vodnej elektrárni nachádzajúcej sa v obci Torbole.

6.C.   ZÓNY SCHVÁLENÉ V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O IHN

6.C.1.   REGIÓN UMBRIA, PROVINCIA PERUGIA

zóna Lago Trasimeno: jazero Trasimeno.

6.C.2.   REGIÓN TRENTINO ALTO ADIGE, AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

zóna Val Rendena: povodie od prameňa rieky Sarca po vodnú nádrž Oltresarca v obci Villa Rendena.

7.A.   ZÓNY SCHVÁLENÉ VO ŠVÉDSKU, POKIAĽ IDE O VHS

Švédsko (5):

okrem oblasti západného pobrežia v rámci polkruhu s polomerom 20 kilometrov okolo rybárskej farmy, ktorá sa nachádza na ostrove Björkö, ako aj ústí a povodí riek Göta a Säve po prvú migračnú priehradu (nachádzajúcu sa v Trollhättan a v ústí do jazera Aspen).

7.B.   SCHVÁLENÉ ZÓNY VO ŠVÉDSKU, POKIAĽ IDE O IHN

Švédsko (5).

8.   SCHVÁLENÉ ZÓNY V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE, NA NORMANSKÝCH OSTROVOCH A NA OSTROVE MAN, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

Veľká Británia (5),

Severné Írsko (5),

Guernsey (5),

ostrov Man (5).“


(1)  Povodia a k nim patriace pobrežné oblasti.

(2)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.

(3)  Časti povodí.

(4)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.

(5)  Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí na jeho území.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY, POKIAĽ IDE O OCHORENIE RÝB NA VÍRUSOVÚ HEMORAGICKÚ SEPTIKÉMIU (VHS) ALEBO INFEKČNÚ HEMATOPOETICKÚ NEKRÓZU (IHN)

1.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY V BELGICKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY V DÁNSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY V NEMECKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

3.A.1.   DOLNÉ SASKO

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   DURÍNSKO

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADENSKO-WÜRTTEMBERSKO

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   SEVERNÉ PORÝNSKO-WESTFÁLSKO

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVORSKO

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SASKO

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESENSKO

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLEZVICKO-HOLŠTAJNSKO

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY V NEMECKU, POKIAĽ IDE O IHN

3.B.1.   DURÍNSKO

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY V ŠPANIELSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

4.1.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ARAGÓNSKO

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGIÓN: AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ‚Les Fontaines d’Escot’

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture ‚Sources de la Fabrique’

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES-MARITIME

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES-ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY VO FRANCÚZSKU, POKIAĽ IDE O VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY V TALIANSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

6.A.1.   REGIÓN: FRIULI VENEZIA GIULIA

Povodie rieky Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Povodie rieky Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Povodie rieky Bianco

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Povodie rieky Muje

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   AUTONÓMNA PROVINCIA TRENTO

Povodie rieky Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Povodie rieky Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Povodie rieky Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Povodie rieky Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana’

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGIÓN: UMBRIA

Údolie rieky Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGIÓN: BENÁTSKO

Povodie rieky Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Povodie rieky Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Povodie rieky Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Povodie rieky Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Rieka Tione vo Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Povodie rieky Tartaro/Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Rieka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Rieka Molini

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Rieka Sile

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   REGIÓN: VALLE D’AOSTA

Povodie rieky Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGIÓN: LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGIÓN: TOSKÁNSKO

Povodie rieky Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGIÓN: LIGÚRIA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGIÓN: PIEMONT

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   REGIÓN: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGIÓN: EMILIA-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   SCHVÁLENÉ RYBÁRSKE FARMY V RAKÚSKU, POKIAĽ IDE O VHS A IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/43


ODPORÚČANIE KOMISIE

zo 4. februára 2005

o ďalšom vyšetrovaní hodnôt obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v určitých potravinách

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 256)

(Text s významom pre EHP)

(2005/108/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na druhú zarážku jej článku 211,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001 (1) stanovuje maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), osobitne benzo(a)pyrénu, v určitých potravinách. Vzhľadom na pretrvávajúce nejasnosti o hodnotách karcinogénnych PAU v potravinách nariadenie stanovuje preskúmanie opatrení do 1. apríla 2007. Takýto prieskum je potrebné doložiť údajmi.

(2)

Vedecký výbor pre potraviny dospel vo svojom stanovisku zo 4. decembra 2002 k záveru, že niektoré polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú genotoxické karcinogény. Vzhľadom na bezprahové účinky genotoxických látok by sa mala hodnota PAU v potravinách znížiť na najnižšiu úroveň, akú možno primeraným spôsobom dosiahnuť. Vedecký výbor pre potraviny dospel k záveru, že benzo(a)pyrén by sa mohol používať ako marker výskytu a účinku karcinogénnych PAU v potravinách, ako je uvedené v prílohe. Pre potreby budúceho výskumu vhodnosti ponechania benzo(a)pyrénu ako markera sú potrebné ďalšie rozbory pomerných množstiev týchto PAU v potravinách. Existujú dostupné metódy s cieľom zisťovania početných PAU.

(3)

PAU sa môžu v potravinách tvoriť počas procesov zohrievania, sušenia a údenia, keď môžu potraviny dôjsť do priameho kontaktu so spalinami. V prípadoch odhalenia vysokých hodnôt PAU v potravinách by sa mali metódy výroby a spracovania preskúmať. Napríklad priame sušenie a zohrievanie ohňom, ku ktorému dochádza pri výrobe jedlých olejov, napríklad oleja z lisovaných olív, môže zapríčiniť vysoké hodnoty PAU. Pri rafinácii olejov možno benzo(a)pyrén odstrániť pomocou aktívneho uhlíka, ale nie je jasné, či procesy rafinácie účinne odstránia všetky PAU. Mali by sa používať také metódy výroby a spracovania, ktoré zabraňujú počiatočnej kontaminácii surových olejov látkami PAU,

TÝMTO ODPORÚČA, ABY ČLENSKÉ ŠTÁTY:

1.

Vyšetrovali príslušné hodnoty benzo(a)pyrénu a ďalších polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), najmä tých, ktoré Vedecký výbor pre potraviny stanovil ako karcinogénne, ako je uvedené v prílohe (2). Zhodnotili pomerné množstvá týchto PAU v potravinách uvedených v nariadení (ES) č. 208/2005. Vyšetrovali tiež hodnoty PAU v ďalších potravinách, ktoré môžu obsahovať vysoké hodnoty PAU, ako napríklad sušené ovocie a potravinové doplnky. Hodnota každého karcinogénneho PAU nameraná v individuálnych vzorkách konkrétnych potravín by sa mala ohlásiť. Napríklad treba uviesť príslušné hodnoty PAU namerané v každej jednotlivej vzorke oleja z lisovaných olív, slnečnicového oleja, údenej ryby (s názvom druhu) alebo údenej šunky atď. Komisia zhromaždí a predloží hrubé údaje. Oznámili Komisii výsledky vyšetrovania do 31. októbra 2006 s cieľom podporiť prieskum maximálnych hodnôt a vhodnosti ponechania benzo(a)pyrénu ako markera, a to do 1. apríla 2007.

2.

Skúmali výrobné a spracovateľské metódy používané pre jedlé oleje a tuky. V prípadoch, keď sa jedlé oleje a tuky vyrábajú použitím metód, ktoré môžu zapríčiniť vysoké hodnoty kontaminácie PAU v surových olejoch alebo tukoch, ako sú procesy priameho sušenia a zohrievania ohňom, skúmali spoločne s výrobcami alternatívne alebo zdokonalené metódy, ktoré by znížili tieto hodnoty. Do 31. októbra 2006 podali Komisii správu o zisteniach a o pokroku v zabraňovaní používania metód, ktoré môžu zapríčiniť kontamináciu.

3.

Skúmali výrobné a spracovateľské metódy údenia a sušenia potravín. V prípade používania metód, ktoré môžu zapríčiniť vysokú kontamináciu látkami PAU, skúmali spoločne s výrobcami alternatívne alebo zdokonalené metódy, ktoré by znížili tieto hodnoty. Do 31. októbra 2006 podali Komisii správu o zisteniach a o pokroku v zabraňovaní používania metód, ktoré môžu zapríčiniť kontamináciu.

4.

Skúmali prítomnosť PAU v kakaovom masle a zabraňovali ich výskytu. Do 31. októbra 2006 podali Komisii správu o zisteniach. Vyžadujú sa informácie o hodnotách benzo(a)pyrénu a ďalších PAU v kakaovom masle, o zdrojoch tejto pravdepodobnej kontaminácie a o možných spôsoboch jej zníženia. Tieto údaje sa použijú na preskúmanie výnimky pre kakaové maslo, v súčasnosti uvedenej v nariadení (ES) č. 208/2005.

5.

Zabezpečili informácie pochádzajúce z akýchkoľvek ďalších výskumov environmenálnych zdrojov týkajúcich sa kontaminácie potravín látkami PAU.

V Bruseli 4. februára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 208/2005 (pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.

(2)  Nové informácie o PAU, iných ako tie, ktoré boli stanovené Vedeckým výborom pre potraviny, sú tiež vítané v prípade, že majú dosah na verejné zdravie.


PRÍLOHA

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), ktoré Vedecký výbor pre potraviny (1) stanovil ako karcinogénne, pre ktoré je potrebné ďalšie vyšetrovanie pomerných hodnôt v určitých potravinách:

 

benz(a)antracén

 

benzo(b)fluorantén

 

benzo(j)fluorantén

 

benzo(k)fluorantén

 

benzo(g, h, i)perylén

 

benzo(a)pyrén

 

chryzén

 

cyklopenta(c, d)pyrén

 

dibenz(a, h)antracén

 

dibenzo(a, e)pyrén

 

dibenzo(a, h)pyrén

 

dibenzo(a, i)pyrén

 

dibenzo(a, l)pyrén

 

indeno(1, 2, 3-cd)pyrén

 

5-metylchryzén


Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/46


ROZHODNUTIE RADY 2005/109/SZBP

z 24. januára 2005

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 12. júla 2004 Rada prijala jednotnú akciu 2004/570/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine (1)

(2)

Článok 11 ods. 3 tejto jednotnej akcie ustanovuje, že podrobnosti o účasti tretích štátov sa majú upraviť v dohode v súlade s článkom 24 Zmluvy o Európskej únii.

(3)

Po udelení oprávnenia Radou 13. septembra 2004 predsedníctvo s pomocou generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca prerokovalo Dohodu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia ALTHEA).

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Text dohody tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje, aby určil osobu splnomocnenú na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.


DOHODA

medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o účasti Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu Európskej únie v Bosne a Hercegovine (operácia Althea)

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

MAROCKÉ KRÁĽOVSTVO

na strane druhej,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účasť na operácii

1.   Marocké kráľovstvo sa pripája k jednotnej akcii 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine a ku každej jednotnej akcii alebo rozhodnutiu, ktorým Rada Európskej únie rozhodne o rozšírení vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ v súlade s ustanoveniami tejto dohody a akýmikoľvek požadovanými vykonávacími opatreniami.

2.   Príspevok Marockého kráľovstva na vojenskú operáciu krízového manažmentu EÚ sa nedotýka autonómie rozhodovania Európskej únie.

3.   Marocké kráľovstvo zabezpečuje, aby jeho ozbrojené sily a personál, ktorý sa zúčastňuje na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, vykonával svoju misiu v súlade s:

jednotnou akciou 2004/570/SZBP a prípadnými následnými zmenami a doplneniami,

operačným plánom,

vykonávacími opatreniami.

4.   Ozbrojené sily a personál, ktorý v rámci operácie vysiela Marocké kráľovstvo, vykonáva svoje služobné povinnosti a koná výhradne v záujme vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ.

5.   Marocké kráľovstvo včas oboznámi veliteľa operácie EÚ s každou zmenou týkajúcou sa jeho účasti na operácii.

Článok 2

Postavenie ozbrojených síl

1.   Postavenie ozbrojených síl a personálu, ktorý v rámci vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ vysiela Marocké kráľovstvo, je upravené v ustanoveniach o postavení ozbrojených síl, pokiaľ takéto existujú, na ktorých sa dohodla Európska únia a hostiteľská krajina.

2.   Postavenie ozbrojených síl a personálu vyslaného na veliteľstvo alebo do veliteľských štruktúr umiestnených mimo Bosny a Hercegoviny sa riadi dojednaniami medzi veliteľstvom a dotknutými veliteľskými štruktúrami a Marockým kráľovstvom.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o postavení ozbrojených síl, uvedené v odseku 1, Marocké kráľovstvo uplatňuje súdnu právomoc nad svojimi ozbrojenými silami a personálom, ktorý sa zúčastňuje na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ.

4.   Marocké kráľovstvo je zodpovedné za prerokovanie každej sťažnosti súvisiacej s účasťou na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, ktorú predloží alebo ktorá sa týka niektorého z príslušníkov jej ozbrojených síl alebo jej personálu. Marocké kráľovstvo je zodpovedné za začatie konania, najmä súdneho alebo disciplinárneho, voči svojim ozbrojených silám a personálu v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi.

5.   Marocké kráľovstvo sa zaväzuje vypracovať vyhlásenie týkajúce sa vzdania nárokov na úhradu voči každému štátu, ktorý sa zúčastňuje na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpisovaní tejto dohody.

6.   Európska únia sa zaväzuje zaistiť, aby členské štáty EÚ dali vyhlásenie týkajúce sa vzdania nárokov na úhradu v súvislosti s účasťou Marockého kráľovstva na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, a zaväzuje sa tak urobiť pri podpisovaní tejto dohody.

Článok 3

Utajované informácie

1.   Marocké kráľovstvo prijíma primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby utajované informácie EÚ boli chránené v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady Európskej únie, ktoré sú predmetom rozhodnutia Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 (4), a v súlade s ďalšími usmerneniami vydanými príslušnými orgánmi vrátane veliteľa operácie EÚ.

2.   Ak EÚ a Marocké kráľovstvo uzavreli dohodu o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných informácií, ustanovenia takejto dohody sa uplatňujú v kontexte vojenskej operácie krízového manažmentu EÚ.

Článok 4

Velenie

1.   Všetci príslušníci ozbrojených síl a personál, ktorí sa zúčastňujú na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ, zostávajú v plnom rozsahu pod velením svojich vnútroštátnych orgánov.

2.   Vnútroštátne orgány odovzdajú operatívne a taktické velenie a/alebo kontrolu svojich ozbrojených síl a personálu veliteľovi operácie EÚ. Veliteľ operácie EÚ má právo delegovať svoje právomoci.

3.   Marocké kráľovstvo má rovnaké práva a povinnosti týkajúce sa každodenného riadenia operácie ako zúčastnené členské štáty Európskej únie.

4.   Veliteľ operácie EÚ môže po porade s Marockým kráľovstvom kedykoľvek požiadať Marocké kráľovstvo, aby zrušilo svoj príspevok.

5.   Marocké kráľovstvo vymenuje vysokého vojenského zástupcu (VVZ), ktorý má za úlohu zastupovať jeho národný kontingent na vojenskej operácii krízového manažmentu EÚ. VVZ sa radí s veliteľom ozbrojených síl EÚ vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa operácie a zodpovedá za každodennú disciplínu kontingentu.

Článok 5

Finančné aspekty

1.   Marocké kráľovstvo znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii, pokiaľ tieto náklady nepodliehajú spoločnému financovaniu, ako je ustanovené v právnych nástrojoch uvedených v článku 1 ods. 1 tejto dohody, ako aj v rozhodnutí Rady 2004/197/SZBP z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (5).

2.   V prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickej alebo právnickej osobe pochádzajúcej zo štátu/štátov, na území ktorého/ktorých sa operácia vedie, Marocké kráľovstvo po určení svojej zodpovednosti zaplatí náhradu škody za podmienok ustanovených v dohode o postavení ozbrojených síl, pokiaľ takáto existuje, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

Článok 6

Dojednania na vykonávanie dohody

Generálny tajomník Rady Európskej únie/vysoký splnomocnenec pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a príslušné orgány Marockého kráľovstva uzavrú všetky potrebné technické a správne dojednania súvisiace s vykonávaním tejto dohody.

Článok 7

Neplnenie záväzkov

Ak si jedna zo strán neplní svoje záväzky ustanovené v predchádzajúcich článkoch, druhá strana má právo túto dohodu ukončiť formou výpovede s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Článok 8

Urovnanie sporov

Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa medzi stranami riešia diplomatickou cestou.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako sa strany navzájom informovali, že ukončili vnútorné postupy potrebné na tento účel.

2.   Táto dohoda sa predbežne uplatňuje od dátumu podpisu.

3.   Táto dohoda zostáva v platnosti, pokiaľ Marocké kráľovstvo prispieva na operáciu.

V Bruseli Image v anglickom jazyku v štyroch vyhotoveniach.

Za Európsku úniu

Image

Za Marocké kráľovstvo

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 252, 28.7.2004, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 27.10.2004, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 64. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím BiH/5/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12.2004, s. 39).

(4)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/194/ES (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 48).

(5)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68.

VYHLÁSENIA

uvedené v článku 2 ods. 5 a článku 6 dohody

Vyhlásenie členských štátov EÚ:

„Členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú jednotnú akciu EÚ 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine, sa budú usilovať v miere, v akej to ich vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa podľa možnosti nárokov na náhradu voči Marockému kráľovstvu v prípade úrazu alebo úmrtia zamestnancov alebo škody, alebo straty majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového manažmentu EÚ, ak takýto úraz, úmrtie, škodu alebo stratu:

zapríčinil personál Marockého kráľovstva pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového manažmentu EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli používaním akéhokoľvek majetku vo vlastníctve Marockého kráľovstva, za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci personálom operácie krízového manažmentu EÚ z Marockého kráľovstva, ktorý tento majetok používal.“

Vyhlásenie Marockého kráľovstva:

„Marocké kráľovstvo, ktoré uplatňuje jednotnú akciu EÚ 2004/570/SZBP z 12. júla 2004 o vojenskej operácii Európskej únie v Bosne a Hercegovine, sa bude usilovať v miere, v akej to jeho vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa podľa možnosti nárokov na náhradu voči každému štátu zúčastňujúcemu sa na operácii krízového manažmentu EÚ v prípade úrazu alebo úmrtia jeho personálu, alebo škody, alebo straty majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii krízového manažmentu EÚ, ak takýto úraz, úmrtie, škodu alebo stratu:

zapríčinil personál pri výkone svojich služobných povinností súvisiacich s operáciou krízového manažmentu EÚ, okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, alebo

vznikli v dôsledku používania majetku vo vlastníctve štátov zúčastňujúcich sa na operácii krízového manažmentu EÚ, za podmienky, že majetok sa používal v súvislosti s operáciou, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci personálom operácie krízového manažmentu EÚ, ktorý tento majetok používal.“


Korigendá

8.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/51


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004, ustanovujúcemu podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

( Úradný vestník Európskej únie L 345 z 20. novembra 2004 )

Strana 73, príloha XV sa nahrádza nasledujúcim textom:

„PRÍLOHA XV

ZOZNAM PLEMIEN HOVÄDZIEHO DOBYTKA UVÁDZANÝ V ČLÁNKU 99

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-Noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.“

Strana 74, príloha XVI sa nahrádza nasledujúcim textom:

„PRÍLOHA XVI

PRIEMERNÝ VÝNOS MLIEKA UVÁDZANÝ V ČLÁNKU 103

(kg)

Belgicko

5 450

Česká republika

5 682

Dánsko

6 800

Nemecko

5 800

Estónsko

5 608

Grécko

4 250

Španielsko

4 650

Francúzsko

5 550

Írsko

4 100

Taliansko

5 150

Cyprus

6 559

Lotyšsko

4 796

Litva

4 970

Luxembursko

5 700

Maďarsko

6 666

Malta

 

Holandsko

6 800

Rakúsko

4 650

Poľsko

3 913

Portugalsko

5 100

Slovinsko

4 787

Slovensko

5 006

Fínsko

6 400

Švédsko

7 150

Spojené kráľovstvo

5 900“