ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 30

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
3. februára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 177/2005 z 24. januára 2005 o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2005–2006)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 179/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1917/2000, pokiaľ ide o prenos údajov Komisii

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 180/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1535/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 181/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2191/81 o poskytovaní pomoci na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 182/2005 z 2. februára 2005, ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné práva, predloženým v súvislosti s kvótou pre živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku, ustanovenou v nariadení (ES) č. 2124/2004

9

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/84/Euratom:Rozhodnutie Rady z 24. januára 2005, ktorým sa schvaľuje prístup Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

10

 

 

Komisia

 

*

2005/85/ES:Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky na dovoz pistácií a ďalších výrobkov z nich pôvodom z Iránu alebo odoslaných z Iránu (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 117)  ( 1 )

12

 

*

2005/86/ES:Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/71/ES, pokiaľ ide o dobu platnosti (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 186)  ( 1 )

19

 

*

2005/87/ES:Rozhodnutie Komisie z 2. februára 2005, ktorým sa povoľuje Švédsku, aby používalo systém stanovený v hlave I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 nahrádzajúci štatistické zisťovania o hovädzom dobytku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 194)  ( 1 )

20

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2005/88/ES:Usmernenie Európskej centrálnej banky z 21. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (ECB/2005/1)

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/78/ES, Euratom z 1. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (Ú v. EÚ L 29, 2.2.2005)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 177/2005

z 24. januára 2005

o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2005–2006)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Medzinárodný fond pre Írsko (ďalej len „fond“) vznikol v roku 1986 na základe Dohody z 18. septembra 1986 medzi vládou Írska a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o Medzinárodnom fonde pre Írsko (ďalej len „dohoda“) na podporu hospodárskeho a sociálneho pokroku a kontaktov, dialógu a zmierenia medzi nacionalistami a unionistami v Írsku pri realizácii jedného z cieľov uvedených v Anglicko-írskej dohode z 15. novembra 1985.

(2)

Spoločenstvo finančne prispieva do fondu od roku 1989. Za obdobie od roku 2003 do roku 2004 bolo na základe nariadenia Rady (ES) č. 2236/2002 z 10. decembra 2002 o finančných príspevkoch Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (2003–2004) (2) vyčlenených 15 miliónov EUR z rozpočtu Spoločenstva pre každý z rokov 2003 a 2004. Toto nariadenie stratilo účinnosť 31. decembra 2004.

(3)

Odhady vykonané v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 2236/2002 potvrdili, že činnosť fondu by sa mala ďalej podporovať, pričom sa bude naďalej posilňovať súčinnosť cieľov a koordinácie s intervenciou v rámci štrukturálnych fondov, najmä Špeciálnym programom pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných oblastiach Írska (ďalej len „program PEACE“), ktorý vznikol v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (3).

(4)

Mierový proces v Severnom Írsku si vyžaduje, aby Spoločenstvo naďalej podporovalo fond aj po 31. decembri 2004.

(5)

Na svojom zasadnutí v Bruseli v dňoch 17. a 18. júna 2004 Európska rada vyzvala Komisiu, aby preskúmala možnosť zjednotiť intervencie v rámci programu PEACE a Medzinárodného fondu pre Írsko s intervenciami programov štrukturálnych fondov, ktoré sa skončia do konca roku 2006, vrátane finančných dôsledkov.

(6)

Príspevok Spoločenstva do fondu by mal byť vo forme finančných príspevkov na roky 2005 a 2006, ktoré sa skončia v tom istom čase ako predĺžený program PEACE.

(7)

Pri rozvrhovaní finančného príspevku Spoločenstva by mal fond uprednostniť cezhraničné projekty alebo projekty medziregionálneho charakteru, a to spôsobom, aby dopĺňali činnosti, ktoré financuje program PEACE.

(8)

V súlade s dohodou sa všetci finanční prispievatelia do fondu zúčastnia na stretnutí Výboru Medzinárodného fondu pre Írsko ako pozorovatelia.

(9)

Komisia by mala podporiť spoluprácu na všetkých úrovniach medzi výborom fondu a agentmi a riadiacimi orgánmi, ktoré boli zriadené v rámci intervencií príslušných štrukturálnych fondov, a najmä v rámci programu PEACE.

(10)

Pomoc z fondu by sa mala považovať za účinnú len vtedy, keď prinesie trvalé hospodárske a sociálne zlepšenie a nebude použitá ako náhrada za ďalšie verejné alebo súkromné výdavky.

(11)

Do 1. apríla 2006 by sa malo uskutočniť hodnotenie, ktorým sa posúdi činnosť fondu a nevyhnutnosť ďalšej podpory od Spoločenstva.

(12)

Finančná referenčná čiastka v zmysle bodu 34 Medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového procesu (4) je zahrnutá v tomto nariadení počas celého trvania programu bez toho, aby tým ovplyvnila právomoci rozpočtového orgánu, ako ich definuje zmluva.

(13)

Výška príspevku Spoločenstva do fondu, vyjadrená v aktuálnych hodnotách, by pre každý z rokov 2005 a 2006 mala byť 15 miliónov EUR.

(14)

Táto podpora prispeje k posilneniu solidarity medzi členskými štátmi a medzi ich národmi.

(15)

Zmluva neustanovuje žiadne iné právomoci na prijatie tohto nariadenia než tie, ktoré sú uvedené v jej článku 308,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Finančná referenčná čiastka na vykonávanie príspevku Spoločenstva do Medzinárodného fondu pre Írsko (ďalej len „fond“) na obdobie 2005–2006 je 30 miliónov EUR.

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci limitov finančného výhľadu.

Článok 2

Fond použije finančný príspevok v súlade s Dohodou z 18. septembra 1986 medzi vládou Írska a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o Medzinárodnom fonde pre Írsko (ďalej len „dohoda“).

Pri rozvrhovaní príspevku fond uprednostní projekty cezhraničného a medziregionálneho charakteru, a to spôsobom, aby dopĺňali činnosti financované zo štrukturálnych fondov, a najmä tie, ktoré súvisia so Špeciálnym programom pre mier a zmierenie v Severnom Írsku a pohraničných regiónoch Írska (ďalej len „program PEACE“), ktorý vznikol v súlade s článkom 7 ods. 4 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1260/1999.

Tento príspevok sa použije takým spôsobom, aby priniesol trvalé hospodárske a sociálne zlepšenie v dotknutých oblastiach. Nepoužije sa ako náhrada za ďalšie verejné a súkromné výdavky.

Článok 3

Komisia zastupuje Spoločenstvo ako pozorovateľ na zasadnutiach výboru fondu (ďalej len „výbor“).

Fond je zastúpený na zasadnutiach monitorovacieho výboru programu PEACE ako pozorovateľ a podľa vhodnosti na intervenciách ďalších štrukturálnych fondov.

Článok 4

Komisia stanoví v spolupráci s výborom fondu vhodnú formu reklamy a informačného postupu na účely zverejnenia príspevku Spoločenstva do projektov, ktoré financuje fond.

Článok 5

Do 31. marca 2006 predloží Komisia rozpočtovému orgánu správu, v ktorej sú vyhodnotené výsledky činnosti fondu a zároveň obsahuje hodnotenie potreby ďalšieho financovania po roku 2006, berúc do úvahy vývoj v mierovom procese v Severnom Írsku. Správa okrem iného obsahuje:

a)

prehľad činností fondu;

b)

zoznam projektov, ktoré dostali pomoc;

c)

hodnotenie charakteru a dosahu činností fondu najmä vo vzťahu k cieľom a kritériám, ktoré stanovujú články 2 a 7;

d)

hodnotenie opatrení, ktoré fond vykonal s cieľom zabezpečiť spoluprácu a koordináciu s intervenciami štrukturálnych fondov, berúc do úvahy predovšetkým povinnosti vyplývajúce z článkov 3 a 4;

e)

prílohu s výsledkami overení a kontrol, ktoré Komisia uskutočnila podľa záväzku uvedeného v článku 6.

Článok 6

1.   Komisia spravuje príspevky.

Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, ročný príspevok sa vypláca v splátkach takto:

a)

prvý preddavok vo výške 40 % sa vyplatí po tom, čo Komisia dostane vyhlásenie o záväzku, podpísané predsedom výboru fondu, podľa ktorého fond spĺňa podmienky na udelenie príspevku stanovené v tomto nariadení;

b)

druhý preddavok vo výške 40 % sa vyplatí o šesť mesiacov;

c)

záverečná platba vo výške 20 % sa uskutoční po tom, čo Komisia dostane a prijme výročnú správu o aktivitách fondu a zrevidované účty za daný rok.

2.   Pred zaplatením splátky Komisia ohodnotí finančné potreby fondu na základe jeho hotovostnej bilancie v čase plánovanom pre každú platbu. Ak po tomto ohodnotení finančné potreby fondu neopodstatňujú platbu jednej zo splátok, táto platba sa pozastaví. Komisia prehodnotí toto rozhodnutie na základe nových informácií, ktoré fond poskytne, a s platbami bude pokračovať, len čo sa platby budú považovať za opodstatnené.

Článok 7

Príspevok fondu sa môže prideliť len na takú činnosť, ktorá dostane alebo má dostať finančnú pomoc v rámci intervencie štrukturálnych fondov, len pokiaľ výška tejto finančnej pomoci spolu so 40 % príspevku fondu neprekročí 75 % celkových prevádzkových oprávnených nákladov.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Stráca účinnosť 31. decembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Stanovisko doručené 14. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 341, 17.12.2002, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1105/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 3).

(4)  Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2003/429/ES (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).


3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 178/2005

z 2. februára 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 2. februára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 179/2005

z 2. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1917/2000, pokiaľ ide o prenos údajov Komisii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (1), a najmä na jeho články 11 a 13,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (2), ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2005, vytvára spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.

(2)

V záujme jeho zosúladenia s lehotou na odovzdávanie súhrnných údajov o obchode, uskutočnenom v rámci Spoločenstva, lehota na odovzdávanie údajov o zahraničnom obchode by sa mala skrátiť zo 6 týždňov na 40 dní.

(3)

Ako Rada pravidelne konštatuje, monitorovanie hospodárskej a menovej únie si vyžaduje rýchle dodávanie obchodných štatistík.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1917/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa upravujú niektoré ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1172/95, týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu (3), by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodu s tovarom s tretími krajinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 32 nariadenia (ES) č. 1917/2000 sa nahrádza takto:

„Článok 32

1.   Členské štáty zostavia:

a)

súhrnné výsledky, ktoré sú na každý tok stanovené ako celková hodnota obchodu s nečlenskými krajinami a členenie podľa produktov v súlade s oddielmi Štandardnej medzinárodnej klasifikácie obchodu, 3. vydanie;

b)

podrobné výsledky uvedené v článku 10 ods. 1 základného nariadenia.

2.   Členské štáty odošlú bezodkladne údaje Komisii takto:

a)

v súlade s odsekom 1 písm. a) najneskôr do 40 dní po ukončení sledovaného obdobia;

b)

v súlade s odsekom 1 písm. b) najneskôr do 42 dní po ukončení sledovaného obdobia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1669/2001 (Ú. v. ES L 224, 21.8.2001, s. 3).


3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 180/2005

z 2. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1535/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 7 ods. 1 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 (2) pôvodne ustanovoval, že v zmluvách uzatvorených medzi organizáciami výrobcov a spracovateľov, ktoré sa týkajú paradajok, broskýň a hrušiek, nesmie lehota úhrady presiahnuť dva mesiace od konca mesiaca, v ktorom bola zásielka dodaná.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 444/2004 (3) rozšírilo platnosť tohto ustanovenia na všetky spracované produkty na báze ovocia a zeleniny.

(3)

Vzhľadom na získané skúsenosti je potrebné obmedziť túto požiadavku len na zmluvy, ktoré sa týkajú paradajok, broskýň, hrušiek alebo sušených fíg.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty na báze ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1535/2003 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V zmluve sa tiež uvádza fáza dodávky, v ktorej sa uplatňuje suma uvedená v bode f) a platobné podmienky. V prípade paradajok, broskýň, hrušiek a sušených fíg nesmie lehota úhrady presiahnuť dva mesiace od konca mesiaca, v ktorom bola zásielka dodaná.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2169/2004 (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2004, s. 54.


3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 181/2005

z 2. februára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2191/81 o poskytovaní pomoci na nákup masla neziskovými inštitúciami a organizáciami

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 15,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2191/81 (2) stanoví poskytnutie podpory neziskovými inštitúciami a organizáciami na nákup masla. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s maslom, úroveň predaja podľa tohto nariadenia, zníženie intervenčnej ceny masla a následné zníženie výšky pomoci by sa mala znížiť výška pomoci v rámci ostatných programov pomoci.

(2)

Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky nevydal svoje stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prvom pododseku článku 2 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2191/81 sa suma „100 EUR“ nahrádza sumou „80 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 213, 1.8.1981, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 921/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 94).


3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 182/2005

z 2. februára 2005,

ktorým sa určuje, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o dovozné práva, predloženým v súvislosti s kvótou pre živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku, ustanovenou v nariadení (ES) č. 2124/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2124/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú prodrobné pravidlá uplatňovania dovoznej colnej kvóty na živý hovädzí dobytok s hmotnosťou vyššou ako 160 kg a s pôvodom vo Švajčiarsku podľa nariadenia Rady (ES) č. 1922/2004 (2), a najmä na jeho článok 4, článok 2 prvý poďosek,

keďže:

(1)

Článok 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2124/2004 stanovuje na 4 600 ton množstva kvóty, na ktoré môžu prevádzkovatelia ES podávať žiadosť o dovozné práva v súlade s článkom 3 uvedeného nariadenia.

(2)

Keďže požadované dovozné práva prekračujú disponibilné množstvo stanovené v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2124/2004, je potrebné stanoviť jednotný koeficient zniženia požadovaných množstiev.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každej žiadosti o dovozné práva, podanej v zmysle ustanovení článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2124/2004 sa vyhovie do výšky 13,10541 % požadovaných množstiev.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 3.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/10


ROZHODNUTIE RADY

z 24. januára 2005,

ktorým sa schvaľuje prístup Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

(2005/84/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom bol otvorený na podpis od 29. septembra 1997 do nadobudnutia jeho platnosti 18. júna 2001.

(2)

Tento dohovor je teraz otvorený na prístup pre regionálne organizácie pre integráciu alebo iného zamerania za predpokladu, že tieto organizácie založili suverénne štáty a majú právomoci vo vzťahu k rokovaniu, uzatváraniu alebo uplatňovaniu medzinárodných dohôd v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, a ktoré si Spoločenstvo vybralo pre pristúpenie.

(3)

Vzhľadom na úlohy, ktoré Spoločenstvu určuje kapitola 3 Zdravie a bezpečnosť Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pristúpenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k spoločnému dohovoru by sa malo schváliť.

(4)

Spoločenstvo pre atómovú energiu musí pri pristúpení k tomuto dohovoru predložiť výhradu vzťahujúcu sa k neplneniu článku 12 ods. 1 smernice 92/3/Euratom o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými krajinami do a von zo Spoločenstva (1), s osobitnou požiadavkou v článku 27 ods. 1 písm. i) spoločného dohovoru, ktorý vyžaduje súhlas štátu určenia v rámci cezhraničných pohybov.

(5)

Takáto organizácia, ak sa stane zmluvnou stranou tohto dohovoru, je podľa článku 39 ods. 4 písm. iii) tohto dohovoru povinná oznámiť depozitárovi vyhlásenie uvádzajúce, ktoré štáty sú jeho členmi, ktoré články tohto dohovoru sa na neho uplatňujú a rozsah jeho právomocí v oblasti, na ktorú sa vzťahujú tieto články.

(6)

Podľa spoločného dohovoru nie sú právomoci členských štátov ako jeho zmluvných strán dotknuté pristúpením Spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Pristúpenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom sa týmto schvaľuje.

2.   Znenie vyhlásenia Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa ustanovení článku 39 ods. 4 bod iii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 24. januára 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 35, 12.2.1992, s. 24.


PRÍLOHA

Vyhlásenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa ustanovení článku 39 ods. 4 bod iii) Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

V súčasnosti sú členmi Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu tieto štáty: Belgické kráľovstvo, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Írsko, Talianska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Poľská republika, Portugalská republika, Slovinská republika, Slovenská republika, Fínska republika, Švédske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Spoločenstvo vyhlasuje, že články 1 až 16, 18, 19, 21 a článok 24 až 44 spoločného dohovoru sa na ne vzťahujú.

Spoločenstvo má právomoci, ktoré zdieľa spoločne s uvedenými členskými štátmi v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú články 4, 6 až 11, články 13 až 16, články19 a 24 až 28 spoločného dohovoru, ako ustanovuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu článok 2 písm. b) a príslušné články hlavy II kapitoly 3 pod názvom Zdravie a bezpečnosť.


Komisia

3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/12


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. januára 2005,

ktorým sa ukladajú osobitné podmienky na dovoz pistácií a ďalších výrobkov z nich pôvodom z Iránu alebo odoslaných z Iránu

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 117)

(Text s významom pre EHP)

(2005/85/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 97/830/ES z 11. decembra 1997, ktorým sa ruší rozhodnutie Komisie 97/613/ES a ukladajú osobitné podmienky na dovoz pistácií a ďalších výrobkov z nich pôvodom z Iránu (2) alebo odoslaných z Iránu, sa niekoľkokrát významne zmenilo a doplnilo.

(2)

Právnym základom rozhodnutia 97/830/ES je článok 10 smernice Rady 93/43/ES zo 14. júna 1993 o hygiene potravín (3). Smernica 93/43/EHS bude zrušená od 1. januára 2006 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (4). Toto nariadenie už viac neobsahuje právny základ pre ochranné opatrenie.

(3)

Nariadenie (ES) č. 178/2002 ustanovuje, že ak je zrejmé, že potraviny alebo krmivá pôvodom v Spoločenstve alebo dovezené z tretej krajiny pravdepodobne predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo pre životné prostredie, je potrebné prijať opatrenia.

(4)

V mnohých prípadoch sa zistilo, že pistácie pôvodom z Iránu alebo odoslané z Iránu boli kontaminované nadmernými množstvami aflatoxínu B1.

(5)

Vedecký výbor pre potraviny konštatoval, že aflatoxín B1 je potenciálnym genotoxickým karcinogénom a aj vo veľmi malých dávkach prispieva k riziku rakoviny pečene.

(6)

Dovoz pistácií z Iránu preto predstavuje závažné ohrozenie zdravia ľudí v rámci Spoločenstva, a preto je potrebné prijať ochranné opatrenia na úrovni Spoločenstva.

(7)

Preverenie hygienických podmienok v Iráne uskutočnil Potravinový a veterinárny úrad Komisie (PVÚ) po prvýkrát v roku 1997 a zistil, že sú potrebné zlepšenia hygienických postupov a vysledovateľnosti pistácií. Tím misie nedokázal skontrolovať všetky stupne manipulácie s pistáciami pred vývozom. Od niektorých iránskych orgánov sa získali prísľuby najmä v súvislosti so zdokonalením postupov vo výrobe, manipulácii, triedení, spracovaní, balení a preprave. Z tohto dôvodu bolo potrebné podrobiť pistácie a určité pistáciové výrobky z Iránu osobitným podmienkam na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí. Následné misie boli zorganizované v roku 1998 a 2001. Aj keď sa počas týchto misií zistili podstatné zlepšenia hygienických postupov a vysledovateľnosti, stále pretrváva potreba uloženia osobitných podmienok na pistácie a určité pistáciové výrobky z Iránu na ochranu verejného zdravia.

(8)

Pistácie a určité pistáciové výrobky z Iránu sa môžu dovážať za predpokladu, že sa uplatňujú osobitné podmienky.

(9)

Jednou z týchto podmienok je zabezpečiť, aby sa pistácie a výrobky z nich vyrábali, triedili, manipulovalo sa s nimi, spracovali, balili a prepravovali podľa zásad správnej hygienickej praxe. Je tiež potrebné stanoviť množstvo aflatoxínu B1 a celkových aflatoxínov vo vzorkách odobratých zo zásielky bezprostredne pred odoslaním z Iránu.

(10)

Ďalej je potrebné, aby iránske orgány zabezpečili, aby každú zásielku pistácií pôvodom z Iránu alebo odoslanú z Iránu sprevádzali dokumentárne dôkazy týkajúce sa podmienok výroby, triedenia, manipulácie, spracovania, balenia a prepravy a výsledky laboratórnej analýzy zásielky na množstvo aflatoxínu B1 a celkových aflatoxínov.

(11)

V záujme zdravia ľudí členské štáty informujú Komisiu prostredníctvom pravidelných správ o všetkých analytických výsledkoch úradných kontrol vykonaných v súvislosti so zásielkami pistácií a ďalších pistáciových výrobkov z Iránu. Takéto správy sú navyše k povinnostiam oznamovania na základe Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), zriadeného na základe nariadenia (ES) č. 178/2002.

(12)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa odber vzoriek a analýza zásielok pistácií a pistáciových výrobkov z Iránu vykonávali jednotným spôsobom na celom území Spoločenstva.

(13)

Kontroly vykonané v roku 2003 a 2004 odhalili, že veľké množstvo zásielok pistácií z Iránu prekročilo najvyššie prípustné množstvo aflatoxínov. Z tohto dôvodu je potrebné obmedziť platnosť zdravotného osvedčenia, aby sa skrátila lehota prepravy a skladovania, keď sa môžu tvoriť aflatoxíny.

(14)

Týmto rozhodnutím by sa mali sledovať informácie a záruky poskytované príslušnými orgánmi Iránu a posúdením výsledkov testov vykonaných členskými štátmi by sa zhodnotilo, či osobitné podmienky poskytujú dostatočnú úroveň ochrany zdravia ľudí v rámci Spoločenstva a či sú ešte osobitné podmienky stále potrebné.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí majú významný dosah na kontrolné zdroje členských štátov. Preto je vhodné požadovať, aby všetky náklady vyplývajúce z odberu vzoriek, analýzy, skladovania a všetky náklady vyplývajúce z prijatých úradných opatrení, ktoré sa týkajú nevyhovujúcich zásielok, hradili dovozcovia alebo prevádzkovatelia potravinárskych podnikov.

(16)

V súlade s tým by sa malo rozhodnutie 97/830/ES zrušiť.

(17)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Členské štáty môžu doviezť

pistácie, ktoré patria pod kód KN 0802 50 00, a

pražené pistácie, ktoré patria pod kód KN 2008 19 13 a 2008 19 93,

pôvodom z Iránu alebo z neho odoslané iba v prípade, keď zásielku sprevádzajú výsledky úradného odberu vzoriek a analýzy a zdravotné osvedčenie podľa prílohy I, vyplnené, podpísané a overené zástupcom iránskeho ministerstva zdravotníctva. Zdravotné osvedčenie platí pre dovoz uskutočnený maximálne do 4 mesiacov po vydaní zdravotného osvedčenia.

2.   Výrobky, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sa môžu dovážať do Spoločenstva iba cez jedno z miest vstupu uvedených v prílohe II.

3.   Každá zásielka výrobkov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sa označí kódom, ktorý zodpovedá kódu na výsledkoch z odberov úradného odberu vzoriek a analýzy a na zdravotnom osvedčení uvedenom v odseku 1.

4.   Príslušné orgány v každom členskom štáte zabezpečia, aby sa výrobky, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, podrobili kontrole dokladov na zabezpečenie, že sú dodržané požiadavky na zdravotné osvedčenie a výsledky z odberov vzoriek uvedené v odseku 1.

5.   Príslušné orgány v každom členskom štáte odoberú vzorku na analýzu z každej zásielky výrobkov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, na analýzu aflatoxínu B1 a celkových aflatoxínov pred uvoľnením na trh z miesta vstupu do Spoločenstva.

Každé tri mesiace predložia členské štáty Komisii správu o všetkých analytických výsledkoch úradných kontrol zásielok výrobkov, na ktoré sa vzťahuje odsek 1. Táto správa sa predloží v priebehu ďalšieho mesiaca po každom štvrťroku (apríl, júl, október a január).

6.   Každá zásielka, ktorá sa má podrobiť odberu vzoriek a analýze, by sa mala pred uvoľnením na trh z miesta vstupu do Spoločenstva zadržať maximálne na 15 pracovných dní. Príslušné orgány dovážajúceho členského štátu vydajú sprievodný úradný dokument, potvrdzujúci, že zásielka bola podrobená úradnému odberu vzoriek a analýze, a uvedie sa výsledok analýzy.

7.   Ak je zásielka rozdelená, kópie zdravotného osvedčenia a sprievodné úradné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 6 a potvrdené príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa uskutočnilo rozdelenie, sprevádzajú každú časť rozdelenej zásielky do a vrátane štádia veľkoobchodu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa skúma na základe informácií a záruk poskytovaných príslušnými orgánmi Iránu a na základe výsledkov testov vykonaných členskými štátmi, aby sa zhodnotilo, či osobitné podmienky ustanovené v článku 1 poskytujú dostatočnú úroveň ochrany zdravia ľudí v rámci Spoločenstva a či sú osobitné podmienky ešte stále potrebné.

Článok 3

Všetky náklady, ktoré vyplývajú z odberu vzoriek, analýzy, skladovania a vydania úradného dokladu a kópií zdravotného osvedčenia podľa článku 1 ods. 4 až 7, hradí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca.

Taktiež všetky náklady vzťahujúce sa na úradné opatrenia prijaté príslušnými úradmi, ktoré sa týkajú nevyhovujúcich zásielok pistácií a ďalších výrobkov z nich pôvodom z Iránu alebo odoslaných z Iránu, hradí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedný za zásielku alebo jeho zástupca.

Článok 4

Rozhodnutie 97/830/ES sa týmto ruší.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. februára 2005.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  Ú. v. ES L 343, 13.12.1997, s. 30. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/429/ES (Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 19. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 189, 27.5.2004, s. 13).

(3)  Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.


PRÍLOHA I

Image


PRÍLOHA II

Zoznam miest vstupu, cez ktoré možno do Spoločenstva dovážať pistácie a určité výrobky z nich s pôvodom v Iráne alebo odoslané z Iránu

Členský štát

Miesto vstupu

Belgicko

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Česká republika

Celní úřad Praha D5

Dánsko

všetky dánske prístavy a letiská

Nemecko

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Autobahn, HZA Cottbus – ZA Forst – Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) – ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Estónsko

Muuga – prístav BIP, Paljassaare – prístav BIP, Paldiski-Louna – prístav BIP, Dirhami – prístav BIP, Luhamaa – cesta BIP, Narva – cesta BIP

Grécko

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Španielsko

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francúzsko

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets a la Réunion

Írsko

Dublin – prístav a letisko,

Cork – prístav a letisko,

Shannon – letisko

Taliansko

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti – Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Cyprus

Limassol – prístav, Larnaca – letisko

Lotyšsko

Grebneva – cesta s Ruskom

Terehova – cesta s Ruskom

Pātarnieki – cesta s Bieloruskom

Silene – cesta s Bieloruskom

Daugavpils – železničná nákladná stanica

Rēzekne – železničná nákladná stanica

Liepāja – námorný prístav

Ventspils – námorný prístav

Rīga – námorný prístav

Rīga – letisko Rīga

Rīga – Lotyšská pošta

Litva

Cesta: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Letisko: Vilnius

Námorný prístav: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Železnica: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxembursko

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg – Aéroport, Niederanven

Maďarsko

Ferihegy – Budapest – letisko

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – cesta

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – železnica

Nagylak – Csongrád – cesta

Lökösháza – Békés – železnica

Röszke – Csongrád – cesta

Kelebia – Bács-Kiskun – železnica

Letenye – Zala – cesta

Gyékényes – Somogy – železnica

Mohács – Baranya – prístav

Malta

Maltský slobodný prístav, Maltské medzinárodné letisko a hlavný prístav

Holandsko

všetky prístavy a letiská a všetky hraničné stanice

Rakúsko

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA

Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle

Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Poľsko

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – cestné hraničné miesto

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – cestné hraničné miesto

Bobrowniki – Podlaskie – cestné hraničné miesto

Koroszczyn – Lubelskie – cestné hraničné miesto

Dorohusk – Lubelskie – cestné a železničné hraničné miesto

Gdynia – Pomorskie – hraničné miesto námorného prístavu

Gdańsk – Pomorskie – hraničné miesto námorného prístavu

Medyka-Przemyśl – Podkarpackie – železničné hraničné miesto

Medyka – Podkarpackie – cestné hraničné miesto

Korczowa – Podkarpackie – cestné hraničné miesto

Jasionka – Podkarpackie – letiskové hraničné miesto

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – hraničné miesto námorného prístavu

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – hraničné miesto námorného prístavu

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – hraničné miesto námorného prístavu

Portugalsko

Lisboa, Leixões

Slovinsko

Obrežje – cestná hraničná križovatka

Koper – prístavná hraničná križovatka

Dobova – železničná hraničná križovatka

Brnik (letisko)

Jelšane (cesta)

Ljubljana (železnica a cesta)

Sežana (železnica a cesta)

Slovensko

Vyšné Nemecké – cesta, Čierna nad Tisou – železnica

Fínsko

všetky fínske colné úrady

Švédsko

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Spojené kráľovstvo

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick – letisko, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow – letisko, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (vrátane Tilbury, Thamesport a Sheerness), Manchester – letisko, Manchester Containerbase, Manchester – medzinárodný nákladný terminál, Manchester (vrátane Ellesmere – prístav), Middlesborough, Southampton


3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/71/ES, pokiaľ ide o dobu platnosti

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 186)

(Text s významom pre EHP)

(2005/86/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcou princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Výskyt nákazlivej chudokrvnosti lososov (ISA) na Faerských ostrovoch viedol k prijatiu rozhodnutia Komisie 2003/71/ES z 29. januára 2003 o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa nákazlivej chudokrvnosti lososov na Faerských ostrovoch (3).

(2)

Napriek kontrolným opatreniam prijatým na Faerských ostrovoch sa vyskytli ďalšie prepuknutia ISA a boli oznámené Komisii daným štátom v roku 2004.

(3)

Faerské ostrovy predložili veterinárnej podskupine zriadenej dohodou medzi EÚ a Faerskými ostrovmi (4) pohotovostný plán v súlade s článkom 15 smernice Rady 93/53/EHS z 24. júna 1993 zavádzajúcej minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb rýb (5). Pohotovostný plán zahŕňa schému vylovenia rýb v súlade s článkom 6 smernice 93/53/EHS. Pohotovostný plán vrátane očkovacích postupov a schémy vylovenia rýb, predložený v septembri 2004, schválila podskupina.

(4)

Na základe situácie v súvislosti s výskytom ochorenia na Faerských ostrovoch a uskutočňovania kontrolnej stratégie vrátane očkovania by sa ochranné opatrenia stanovené v rozhodnutí 2003/71/ES mali naďalej uplatňovať, pokiaľ sa vykonáva očkovanie. Predpokladá sa, že očkovanie zostane kontrolnou stratégiou aspoň na obdobie ďalších dvoch rokov.

(5)

Rozhodnutie 2003/71/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť s cieľom predĺžiť dobu platnosti.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 6 rozhodnutia 2003/71/ES sa údaj „31. januára 2005“ nahrádza údajom „31. januára 2007“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 26, 31.1.2003, s. 80. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/160/ES (Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 65).

(4)  Ú. v. ES L 53, 22.2.1997, s. 2.

(5)  Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.


3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2005,

ktorým sa povoľuje Švédsku, aby používalo systém stanovený v hlave I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 nahrádzajúci štatistické zisťovania o hovädzom dobytku

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 194)

(Iba švédsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/87/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 93/24/EHS z 1. júna 1993 o štatistických zisťovaniach, ktoré sa majú vykonávať v oblasti výroby z hovädzieho dobytka (1), a najmä na jej článok 1 ods. 2 a ods. 3,

keďže:

(1)

Hlava I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (2) zavádza systém na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka.

(2)

Rozhodnutie Komisie 1999/693/ES uznáva plne prevádzkyschopný charakter švédskej databázy pre hovädzí dobytok (3).

(3)

V súlade so smernicou 93/24/EHS možno členským štátom na ich vlastnú žiadosť povoliť používanie informačných administratívných zdrojov, ktoré nahrádzajú štatistické zisťovania o hovädzom dobytku, aby spĺňali záväzky dotknutej smernice.

(4)

Spolu so žiadosťou z 29. októbra 2003 Švédsko postúpilo technickú dokumentáciu o štruktúre a najnovšej databáze, ktoré sú uvedené v hlave I nariadenia (ES) č. 1760/2000, ako aj o výpočtových metódach štatistických informácií.

(5)

Švédsko osobitne navrhlo výpočtové metódy na získanie štatistických informácií pre kategórie uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 93/24/EHS, ktoré sa nenachádzajú priamo v databáze uvedenej v hlave I nariadenia (ES) č. 1760/2000. Švédsko by malo vziať do úvahy všetky opatrenia, aby sa zaistilo, že tieto výpočtové metódy zabezpečujú presnosť štatistických údajov.

(6)

Po preskúmaní a analýze technickej dokumentácie oznámenej švédskymi orgánmi vyplýva, že žiadosť by mala byť prijatá.

(7)

Uvedené rozhodnutie je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku, ustanoveného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Švédsko je oprávnené zrušiť a nahradiť štatistické zisťovania o hovädzom dobytku podľa smernice 93/24/EHS prostredníctvom použitia systému pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka, ktorý je uvedený v hlave I nariadenia (ES) č. 1760/2000, aby získalo všetky požadované štatistické informácie, s cieľom zohľadniť povinnosti požadované dotknutou smernicou.

Článok 2

Ak systém uvedený v prvom článku prestane byť výkonný alebo ak bude jeho obsah prinášať iba slabé štatistické informácie pre všetky alebo určité kategórie hovädzieho dobytka, Švédsko sa znovu vráti k používaniu systému štatistických zisťovaní s cieľom vyhodnotiť všetok hovädzí dobytok alebo jeho príslušné kategórie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 2. februára 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. ES L 273, 23.10.1999, s. 14.

(4)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.


Európska centrálna banka

3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/21


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET)

(ECB/2005/1)

(2005/88/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú a štvrtú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 a 22,

keďže:

(1)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) 24. októbra 2002 vzala na vedomie niekoľko rozličných alternatív, ktoré centrálnym bankám umožňujú pripojiť sa k TARGET-u inak ako prostredníctvom prepojenia. Ďalej sa rozhodlo, že po pristúpení 10 nových členských štátov k EÚ 1. mája 2004 budú mať centrálne banky týchto členských štátov rovnaké práva a povinnosti týkajúce sa pripojenia k TARGET-u ako ostatné centrálne banky podľa jednej z týchto alternatív. To vyžaduje zmenu a doplnenie usmernenia ECB/2001/3 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET) (1).

(2)

Ďalšia menšia zmena a doplnenie usmernenia ECB/2001/3 sú potrebné na to, aby sa zohľadnila súčasná prax týkajúca sa prístupu účastníkov k TARGET-u.

(3)

V súlade s článkom 12.1 a článkom 14.3 štatútu usmernenia ECB tvoria neoddeliteľnú súčasť práva Spoločenstva,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Usmernenie ECB/2001/3 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nasledujúce definície sa vkladajú so zreteľom na ich abecedné poradie:

„ ‚pripojená NCB’ je NCB, ktorej systém hrubého zúčtovania v reálnom čase (RTGS) je pripojený k TARGET-u prostredníctvom NCB poskytujúcej služby;

‚nezúčastnené členské štáty’ sú členské štáty, ktoré neprijali jednotnú menu v súlade so zmluvou;

‚NCB poskytujúca služby’ je NCB: i) ktorej systém RTGS je pripojený k TARGET-u prostredníctvom prepojenia a ii) ktorá poskytuje služby pripojenej NCB na účely spracovania cezhraničných platieb v rámci TARGET-u, čím sa vytvorí dvojstranné spojenie,“

b)

Vymedzenie pojmu „EHP“ sa nahrádza takto:

„ ‚EHP’ je Európsky hospodársky priestor, tak ako je vymedzený v Dohode o Európskom hospodárskom priestore uzatvorenej 2. mája 1992 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a členskými štátmi Európskeho združenia voľného obchodu, v znení zmien a doplnení,“.

c)

Vymedzenie pojmov „konečnosť“ alebo „konečný“ sa nahrádza takto:

„ ‚konečnosť’ alebo ‚konečný’ znamená, že zúčtovanie platobného príkazu nemožno odvolať, vrátiť alebo zrušiť pripojenou NCB, posielajúcou NCB/ECB, posielajúcim účastníkom alebo akoukoľvek treťou stranou, a to ani v rámci konania v prípade platobnej neschopnosti proti účastníkovi, okrem prípadov nedostatkov v podkladovej transakcii (transakciách) alebo platobnom príkaze (príkazoch), ktoré sú dôsledkom trestných činov alebo podvodného konania (pričom podvodné konanie zahrňuje aj zvýhodňovanie a obchody pod cenu v priebehu podozrivých období v prípade platobnej neschopnosti) za podmienky, že o tomto bolo rozhodnuté v každom jednotlivom prípade príslušným súdom alebo iným orgánom príslušným na riešenie sporov, alebo sú dôsledkom omylu,“

d)

Vymedzenie pojmu „účty medzi NCB“ sa nahrádza takto:

„ ‚účty medzi NCB’ sú účty, ktoré každá NCB a ECB, bez toho, aby bol dotknutý článok 4a tohto usmernenia, otvárajú jedna pre druhú v príslušných účtovných knihách na vykonávanie cezhraničných platieb TARGET-u; každý takýto účet medzi NCB sa vedie v prospech ECB alebo NCB, na ktorej meno účet znie,“

e)

Vymedzenie pojmov „nefunkčnosť národného systému RTGS“ alebo „nefunkčnosť TARGET-u“ alebo „nefunkčnosť“ sa nahrádza takto:

„ ‚nefunkčnosť národného systému RTGS’, ‚nefunkčnosť TARGET-u’ alebo ‚nefunkčnosť’ sú technické ťažkosti, poruchy alebo zlyhania technickej infraštruktúry, resp. počítačových systémov akéhokoľvek národného systému RTGS alebo platobného mechanizmu ECB, alebo pripojení prostredníctvom počítačovej siete na účely prepojenia alebo dvojstranného spojenia alebo v akomkoľvek inom prípade týkajúcom sa národného systému RTGS alebo platobného mechanizmu ECB, prepojenia alebo dvojstranného spojenia, ktoré znemožňujú vykonávať a dokončovať spracovanie platobných príkazov v rámci TARGET-u v ten istý deň; toto vymedzenie sa vzťahuje aj na prípady, keď sa nefunkčnosť vyskytuje súčasne vo viac ako jednom národnom systéme RTGS (napr. z dôvodu poruchy, ktorá sa týka poskytovateľa sieťových služieb),“

f)

Vymedzenie pojmu „stále obchody“ sa nahrádza takto:

„ ‚stále obchody’ sú jednodňové úverové obchody a jednodňové sterilizačné obchody poskytované Eurosystémom.“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Opis TARGET-u

1.   Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase je systém hrubého zúčtovania v reálnom čase pre euro. TARGET sa skladá z národných systémov RTGS, platobného mechanizmu ECB a prepojenia. Systémy RTGS sa môžu k TARGET-u pripojiť prostredníctvom prepojenia alebo prostredníctvom dvojstranného spojenia.

2.   Systémy RTGS nezúčastnených členských štátov sa k TARGET-u môžu pripojiť, pokiaľ takéto systémy RTGS spĺňajú minimálne spoločné vlastnosti uvedené v článku 3 a sú schopné spracovávať euro spolu so svojou národnou menou. Akékoľvek pripojenie systému RTGS nezúčastneného členského štátu k TARGET-u podlieha dohode, v ktorej príslušné národné centrálne banky súhlasia s dodržiavaním pravidiel a postupov pre TARGET, ktoré sú uvedené v tomto usmernení (s prípadnými špecifikáciami a úpravami uvedenými v takejto dohode).“

3.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V písm. a) ods. 1 sa dopĺňa nový bod v), ktorý znie:

„v)

centrálne banky usadené v EÚ, ktorých systémy RTGS nie sú pripojené k TARGET-u.“

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Menová jednotka

Všetky cezhraničné platby sú v eurách.“

c)

V písmene c) sa ods. 3 nahrádza takto:

„3.

Všetky cezhraničné platby uskutočňované v rámci TARGET-u podliehajú jednotnej cene stanovenej Radou guvernérov ECB a určenej v prílohe III.“

d)

V písmene f) sa ods. 3 nahrádza takto:

„3.

Denný úver je založený na zodpovedajúcej zábezpeke. Akceptovateľnou zábezpekou sú tie isté aktíva a nástroje, ako sú stanovené pre akceptovateľnú zábezpeku pre operácie menovej politiky, a podlieha tým istým pravidlám oceňovania a kontroly rizika. Okrem pokladničných správ a subjektov verejného sektora uvedených v článku 3 písm. a) ods. 1 bodoch i) a ii) NCB neakceptuje ako podkladové aktíva žiadne dlhové nástroje emitované alebo garantované účastníkom alebo akýmkoľvek iným subjektom, s ktorým má zmluvná strana úzke prepojenie, ako je vymedzené v článku 1 ods. 26 smernice 2000/12/ES a ako sa uplatňuje na operácie menovej politiky.

Každá z národných centrálnych bánk nezúčastnených členských štátov, ktorých systémy RTGS sú pripojené k TARGET-u podľa článku 2 ods. 2, môže vytvoriť a viesť zoznam akceptovateľných aktív, ktoré môžu byť použité inštitúciami zúčastnenými na ich príslušnom národnom systéme RTGS pripojenom k TARGET-u na zabezpečenie úverov v eurách poskytnutých takýmito národnými centrálnymi bankami za podmienky, že aktíva na takomto zozname spĺňajú tie isté normy kvality, ako sú stanovené pre akceptovateľnú zábezpeku pre operácie menovej politiky, a podliehajú tým istým pravidlám oceňovania a kontroly rizika. Predmetná národná centrálna banka predkladá takýto zoznam akceptovateľných aktív najprv na schválenie ECB.“

4.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Úprava cezhraničných platieb uskutočňovaných prostredníctvom prepojenia“.

b)

Úvodný odsek sa nahrádza takto:

„Ustanovenia tohoto článku sa uplatňujú na úpravu cezhraničných platieb, ktoré sa uskutočňujú alebo sa majú uskutočňovať prostredníctvom prepojenia.“

c)

V písmene b) sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.

Všetky účty medzi NCB sa vedú v eurách.“

5.

Vkladá sa nový článok 4a, ktorý znie:

„Článok 4a

Úprava cezhraničných platieb uskutočňovaných prostredníctvom NCB poskytujúcej služby

Ustanovenia tohoto článku sa uplatňujú na úpravu cezhraničných platieb, ktoré sa uskutočňujú alebo sa majú uskutočňovať prostredníctvom dvojstranného spojenia.

a)

Opis pripojenia

 

Pri uskutočňovaní cezhraničnej platby prostredníctvom dvojstranného spojenia:

NCB poskytujúca služby sa považuje podľa okolností za prijímajúcu alebo posielajúcu NCB vzhľadom na povinnosti a záväzky súvisiace so spracovaním cezhraničnej platby prostredníctvom prepojenia buď voči posielajúcej, alebo voči prijímajúcej NCB/ECB,

pripojená NCB sa považuje podľa okolností za prijímajúcu alebo posielajúcu NCB vzhľadom na povinnosti a záväzky súvisiace s pripísaním v prospech/zaúčtovaním na ťarchu účtu RTGS prijímajúceho/posielajúceho účastníka.

b)

Otvorenie a vedenie účtu pre pripojenú NCB

1.

NCB poskytujúca služby otvorí vo svojich účtovných knihách účet v eurách pre pripojenú NCB.

2.

NCB poskytujúca služby poskytne pripojenej NCB možnosť neobmedzeného a nezabezpečeného úveru.

3.

Na uskutočnenie cezhraničných platieb, na ktoré dal pokyn účastník systému RTGS pripojenej NCB, NCB poskytujúca služby zaúčtuje čiastku na ťarchu účtu pripojenej NCB a pripíše danú čiastku v prospech účtu RTGS účastníka systému RTGS národnej centrálnej banky poskytujúcej služby alebo v prospech účtu medzi NCB prijímajúcej NCB/ECB vedeného v NCB poskytujúcej služby. Na uskutočnenie cezhraničných platieb v prospech účastníka systému RTGS pripojenej NCB, NCB poskytujúca služby zaúčtuje čiastku na ťarchu účtu medzi NCB posielajúcej NCB/ECB alebo na ťarchu účtu RTGS účastníka systému RTGS národnej centrálnej banky poskytujúcej služby a pripíše danú čiastku v prospech účtu pripojenej NCB.

c)

Povinnosti a záväzky NCB poskytujúcej služby a pripojenej NCB

1.

Overovanie

a)

Tak pripojená NCB, ako aj NCB poskytujúca služby sú zodpovedné za presnosť a syntax údajov, ktoré si navzájom poskytujú, a dohodnú sa na normách, ktoré sa majú na takéto údaje uplatňovať.

b)

Po prijatí platobného príkazu podaného pripojenou NCB, NCB poskytujúca služby bez meškania skontroluje všetky údaje uvedené v platobnom príkaze, ktoré sú potrebné na jeho náležité spracovanie. Ak NCB poskytujúca služby zistí syntaktické chyby alebo iné dôvody na odmietnutie platobného príkazu, takýto platobný príkaz nespracuje a s údajmi a platobným príkazom nakladá v súlade s osobitnými pravidlami, na ktorých sa NCB poskytujúca služby a pripojená NCB dohodnú.

2.

Zúčtovanie

a)

Na uskutočnenie cezhraničnej platby, na ktorú dal pokyn účastník systému RTGS pripojenej NCB, pripojená NCB zaúčtuje čiastku na ťarchu účtu účastníka svojho systému RTGS a v súlade s podmienkami dohodnutými medzi pripojenou NCB a NCB poskytujúcou služby podá zodpovedajúci platobný príkaz NCB poskytujúcej služby.

b)

Akonáhle NCB poskytujúca služby skontroluje platnosť platobného príkazu podaného podľa článku 4a písm. c) ods. 1 bodu b), NCB poskytujúca služby bez meškania:

i)

zaúčtuje čiastku na ťarchu účtu pripojenej NCB a

ii)

pošle pripojenej NCB kladné potvrdenie.

c)

Po zaúčtovaní na ťarchu účtu pripojenej NCB, NCB poskytujúca služby bez meškania pripíše čiastku v prospech účtu RTGS účastníka svojho národného systému RTGS alebo spracuje platobný príkaz prostredníctvom prepojenia v súlade s článkom 4. Keď NCB poskytujúca služby prijme kladné alebo záporné potvrdenie od prijímajúcej NCB/ECB, pošle toto potvrdenie pripojenej NCB.

d)

Na uskutočnenie cezhraničnej platby, na ktorú dal pokyn účastník systému RTGS národnej centrálnej banky poskytujúcej služby, v prospech účastníka systému RTGS pripojenej NCB, NCB poskytujúca služby pripíše čiastku v prospech účtu pripojenej NCB okamžite po prijatí takéhoto platobného príkazu. Pripojená NCB potom okamžite pripíše čiastku v prospech účtu účastníka systému RTGS pripojenej NCB.

e)

Na uskutočnenie cezhraničnej platby, na ktorú dal pokyn účastník iného systému RTGS pripojenej NCB, ako je systém RTGS národnej centrálnej banky poskytujúcej služby, v prospech účastníka systému RTGS pripojenej NCB, NCB poskytujúca služby po prijatí platobného príkazu od posielajúcej NCB/ECB:

i)

vykoná postupy uvedené v čl. 4 písm. d) ods. 1 a v čl. 4 písm. d) ods. 2 bode a);

ii)

následne pripíše čiastku v prospech účtu pripojenej NCB a oznámi to pripojenej NCB;

iii)

potom pošle posielajúcej NCB/ECB kladné potvrdenie.

Po prijatí oznámenia podľa bodu ii) pripojená NCB okamžite pripíše čiastku v prospech účtu účastníka svojho systému RTGS.

f)

NCB poskytujúca služby prijme všetky potrebné opatrenia dohodnuté s pripojenou NCB na zabezpečenie toho, aby všetky informácie a údaje potrebné na pripísanie v prospech účtu účastníka systému RTGS pripojenej NCB boli za každých okolnosti dostupné pripojenej NCB.

g)

Prevádzkové hodiny systému RTGS pripojenej NCB sú v súlade so špecifikáciami stanovenými v prílohe IV.

3.

Konečnosť

Konečnosť cezhraničných platieb spracovaných prostredníctvom dvojstranného spojenia sa určuje podľa pravidiel stanovených v článku 4 písm. c) ods. 2 a článku 4 písm. d) ods. 2.

4.

Prechod zodpovednosti za vykonanie platobného príkazu

Pri cezhraničných platbách, na ktoré dal pokyn účastník systému RTGS pripojenej NCB, zodpovednosť za vykonanie platobného príkazu prechádza z pripojenej NCB na NCB poskytujúcu služby v momente, keď sa čiastka zaúčtuje na ťarchu účtu pripojenej NCB vedenom v NCB poskytujúcej služby, a potom prechádza na prijímajúcu NCB/ECB v súlade s článkom 4 písm. e). Pri cezhraničných platbách v prospech účastníka systému RTGS pripojenej NCB prechádza zodpovednosť za vykonanie platobného príkazu z posielajúcej NCB na NCB poskytujúcu služby v momente, keď posielajúca NCB/ECB prijala kladné potvrdenie, ako je uvedené v článku 4a písm. c) ods. 2 bode e) podbode iii).

d)

Postup v prípade chýb

Postup vymedzený v článku 4 písm. f) sa uplatňuje na pripojené NCB.

e)

Vzťah k poskytovateľovi sieťových služieb

Pripojená NCB je pripojená alebo má prístup k poskytovateľovi sieťových služieb. Ak pripojená NCB utrpí stratu následkom porušenia príslušných pravidiel, je na pripojenej NCB, aby voči poskytovateľovi sieťových služieb uplatnila nárok na náhradu škody, pričom pripojená NCB uplatní nárok priamo u poskytovateľa sieťových služieb.

f)

Informácie pre účastníkov

Všetky NCB informujú účastníkov svojich systémov RTGS, že kladné potvrdenie vydané NCB poskytujúcou služby v súvislosti s cezhraničnými platbami v prospech účastníkov systému RTGS pripojenej NCB potvrdzuje pripísanie v prospech účtu pripojenej NCB vedeného v NCB poskytujúcej služby, ale nepotvrdzuje pripísanie v prospech účtu prijímajúceho účastníka vedeného v pripojenej NCB. Pokiaľ je to potrebné, národné centrálne banky zodpovedajúco zmenia a doplnia svoje národné pravidlá RTGS.“

6.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Kompenzačný systém TARGET sa vzťahuje na všetky národné systémy RTGS (bez ohľadu na to, či sú tieto systémy pripojené k TARGET-u prostredníctvom prepojenia alebo prostredníctvom dvojstranného spojenia) a na platobný mechanizmus ECB (ďalej len EPM) a je dostupný pre všetkých účastníkov TARGET-u (vrátane účastníkov TARGET-u národných systémov RTGS zúčastnených členských štátov, ktoré nie sú protistranami operácií menovej politiky Eurosystému a účastníkov TARGET-u národných systémov RTGS nezúčastnených členských štátov) v súvislosti so všetkými platbami TARGET-u (bez rozlišovania medzi domácimi platbami a cezhraničnými platbami). V súlade s podmienkami, ktoré upravujú používanie EPM a ktoré sú dostupné na internetovej stránke ECB (www.ecb.int) a z času na čas sa aktualizujú, kompenzačný systém TARGET sa neuplatňuje na zákazníkov EPM.“

b)

V odseku 1 sa vkladá nové písm. c)a, ktoré znie:

„c)a

Na účely článku 8 ods. 1 písm. c) bodu (ii) sa NCB poskytujúca služby nepovažuje za tretiu stranu.“

c)

V odseku 1 sa dopĺňa nové písmeno f), ktoré znie:

„f)

Ak pripojená NCB nemôže spracovať cezhraničné platby z dôvodu nefunkčnosti systému RTGS národnej centrálnej banky poskytujúcej služby, NCB poskytujúca služby sa vo vzťahu k takýmto platbám považuje za nefunkčnú NCB.“

7.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Vyššia moc

NCB/ECB nenesú žiadnu zodpovednosť za nedodržiavanie tohto usmernenia v rozsahu a do tej doby, pokiaľ nie je možné plniť povinnosti vyplývajúce z tohto usmernenia alebo plnenie takýchto povinností je pozastavené alebo odložené v dôsledku udalosti vyplývajúcej z dôvodu alebo príčiny, ktoré sú mimo ich kontroly (vrátane, okrem iného, zlyhania alebo nefunkčnosti zariadenia, pôsobenia vyšších síl, prírodných katastrof, štrajkov alebo pracovných sporov); za podmienky, že týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovať záložné zariadenia požadované týmto usmernením, napriek výskytu udalosti vyššej moci vykonávať, pokiaľ je to možné, postupy na zvládanie chýb uvedené v článku 4 písm. f) a v článku 4a písm. d) a počas výskytu takejto udalosti vynakladať všetko možné úsilie na zmierňovanie jej účinkov.“

8.

V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V prípade takéhoto sporu medzi NCB alebo medzi NCB a ECB sa vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s platobnými príkazmi spracovávanými prostredníctvom TARGET-u a všetky ostatné záležitosti uvedené v tomto usmernení riadia: i) pravidlami a postupmi uvedenými v tomto usmernení a jeho prílohách a ii) pri sporoch, ktoré sa týkajú cezhraničných platieb, podporne právom členského štátu, v ktorom má prijímajúca NCB/ECB sídlo.“

9.

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Toto usmernenie nadobúda platnosť 25. januára 2005.

Uplatňuje sa od 7. marca 2005.

Článok 3

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. januára 2005

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 140, 24.5.2001, s. 72. Usmernenie naposledy zmenené a doplnené usmernením ECB/2004/4 (Ú. v. EÚ L 205, 9.6.2004, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

PREVÁDZKOVÉ HODINY TARGET-u

TARGET, a teda aj NCB a národné systémy RTGS zúčastnené na TARGET-e alebo k nemu pripojené, uplatňujú tieto pravidlá pre prevádzkový čas.

1.

Referenčným časom pre TARGET je „čas Európskej centrálnej banky“ vymedzený ako miestny čas v mieste sídla ECB.

2.

TARGET bude mať jednotné prevádzkové hodiny od 7.00 do 18.00 h.

3.

Predčasné otvorenie pred 7.00 h sa môže uskutočniť po zaslaní predchádzajúceho oznámenia Európskej centrálnej banke:

i)

z domácich dôvodov (napr. na účely umožnenia zúčtovania obchodov s cennými papiermi, na účely zúčtovania zostatkov systémov čistého zúčtovania alebo zúčtovania iných domácich transakcií, ako sú napr. dávkové transakcie zasielané z NCB do systémov RTGS počas noci), alebo

ii)

z dôvodov, ktoré sa týkajú ESCB (napr. v dňoch, keď sa očakávajú výnimočné objemy platieb alebo na zníženie rizika devízového zúčtovania pri spracovaní eurovej strany devízových obchodov týkajúcich sa ázijských mien).

4.

Ukončenie zasielania zákazníckych platieb (tak domácich, ako aj cezhraničných (1) je jednu hodinu pred bežným zatváracím časom TARGET-u; zostávajúci čas sa využije iba na medzibankové platby (tak domáce, ako aj cezhraničné (2) na prevod likvidity medzi účastníkmi. Zákaznícke platby sú vymedzené ako platobné správy vo formáte MT100 alebo ekvivalentné vnútroštátne formáty správ (ktoré by využívali formát MT100 pre cezhraničný prenos). O ukončení zasielania domácich platieb o 17.00 h rozhodne každá NCB v spolupráci so svojím bankovým sektorom. Navyše NCB môžu pokračovať v spracovaní domácich zákazníckych platieb, ktoré boli v poradí o 17.00 h.“


(1)  Ukončenie zasielania cezhraničných zákazníckych platieb účastníkom systému RTGS pripojenej NCB prostredníctvom NCB poskytujúcej služby je 16:52:30.

(2)  Ukončenie zasielania cezhraničných medzibankových platieb účastníkom systému RTGS pripojenej NCB prostredníctvom NCB poskytujúcej služby je 17:52:30.


Korigendá

3.2.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 30/27


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/78/ES, Euratom z 1. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/844/ES, ESUO, Euratom

( Úradný vestník Európskej únie L 29 z 2. februára 2005 )

Uverejnenie nariadenia 2005/78/ES, Euratom treba považovať za neplatné.