ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 24

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
27. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 114/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 115/2005 z 26. januára 2005, ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 116/2005 z 26. januára 2005 o spracovaní vrátenia platieb DPH nezdaniteľným osobám a zdaniteľným osobám, pokiaľ ide o činnosti oslobodené od dane na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 117/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa zavádza dohľad Spoločenstva nad dovozmi určitých obuvníckych výrobkov pôvodom z určitých tretích krajín

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v uvedenom nariadení

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 119/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 120/2005 z 26. januára 2005, ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v januári 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 121/2005 z 25. januára 2005 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

27

 

*

Smernica Komisie 2005/6/ES z 26. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 71/250/EHS týkajúca sa vykazovania a interpretácie analytických výsledkov požadovaných smernicou 2002/32/ES ( 1 )

33

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Komisia

 

*

2005/56/ES:Rozhodnutie Komisie zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

35

 

*

2005/57/ES:Odporúčanie Komisie z 21. januára 2005 o poskytovaní prenajatých okruhov v Európskej únii (Časť 1 – Hlavné podmienky veľkoobchodného poskytovania prenajatých okruhov) (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/ES:Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o ukončenie plánov eradikácie a očkovania v spolkových štátoch Dolné Sasko a Severné Porýnie – Vestfálsko a plánu eradikácie v spolkovom štáte Sársko (Nemecko) (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/ES:Rozhodnutie Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania takýchto ošípaných na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2004/783/ES z 15. novembra 2004, ktorým sa menujú štyria talianski členovia a traja talianski náhradníci Výboru regiónov (Ú v. EÚ L 346, z 23.11.2004)

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 114/2005

z 26. januára 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 115/2005

z 26. januára 2005,

ktoré sa vzťahuje na otvorenie výberového konania o náhradách za vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003, ktoré sa vzťahuje na spoločnú organizáciu trhu v sektore obilnín (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Pri zohľadnení aktuálnej situácie na trhu s obilninami sa ukazuje ako vhodné otvoriť pri mäkkej pšenici výberové konanie o náhradách za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995, ktoré stanovuje niektoré podmienky použitia nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92, pokiaľ ide o poskytnutie náhrad za vývoz, ako aj o opatrenia, ktoré treba v prípade porušenia prijať v sektore obilnín (2).

(2)

Podmienky použitia postupu výberového konania boli ustanovené na účely stanovenia náhrady za vývoz nariadením (ES) č. 1501/95. Jedným zo záväzkov, ktoré sa vzťahujú na výberové konanie, je aj povinnosť podať žiadosť o vývozný certifikát a poskytnúť záruku. Je potrebné stanoviť výšku tejto záruky.

(3)

Bude treba určiť špecifickú dĺžku trvania platnosti pre certifikáty udelené v rámci tohto výberového konania. Táto lehota platnosti musí zodpovedať potrebám svetového trhu pre hospodársky rok 2004/2005.

(4)

Pre zabezpečenie rovnakého posudzovania všetkých zainteresovaných je potrebné stanoviť, že dĺžka trvania platnosti udelených certifikátov bude rovnaká.

(5)

Aby sa predišlo opätovnému dovozu, vývozné náhrady sa budú prideľovať iba na vývoz do niektorých tretích krajín.

(6)

Správny priebeh postupu výberového konania týkajúceho sa vývozu si vyžaduje stanoviť minimálne množstvo, ako aj termín a formu odovzdania ponúk kompetentným úradom.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pristúpilo sa k výberovému konaniu o náhrade za vývoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1501/95.

2.   Toto výberové konanie sa vzťahuje na mäkkú pšenicu, ktorá sa bude vyvážať do tretích krajín okrem Albánska, Bulharska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (3), Lichtenštajnska, Rumunska a Švajčiarska.

3.   Výberové konanie je otvorené až do 23. júna 2005. Počas jeho trvania sa pristupuje k týždenným výberovým konaniam, pri ktorých sa množstvá a dátumy predloženia ponúk určujú na základe oznámenia o výberovom konaní.

Odchylne od článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa termín predloženia ponúk pri prvom čiastočnom výberovom konaní končí 3. februára 2005.

Článok 2

Táto ponuka je platná len vtedy, ak sa vzťahuje na množstvo aspoň 1 000 ton.

Článok 3

Záruka uvedená v článku 5 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1501/95 predstavuje 12 EUR na tonu.

Článok 4

1.   Odchylne od článku 23 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (4) sa vývozné certifikáty udelené v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 považujú pre určenie ich lehoty trvania za poskytnuté v deň predloženia ponuky.

2.   Vývozné certifikáty udelené v rámci výberového konania uvedeného v tomto nariadení sú platné od dátumu ich poskytnutia v zmysle odseku 1 až do konca štvrtého nasledujúceho mesiaca.

Článok 5

Členské štáty odovzdajú Komisii ponuky predložené najneskôr jeden a pol hodiny po uplynutí lehoty na týždenné predloženie ponúk, tak ako je to uvedené v oznámení o výberovom konaní, s použitím formulára pripojeného v prílohe.

V prípade neposkytnutia ponúk budú o tom členské štáty informovať Komisiu v rovnakom termíne, ako je uvedené v prvom pododseku.

Hodiny stanovené na predloženie ponúk predstavujú hodiny belgického času.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Vrátane Kosova, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

Formulár (1)

VÝBEROVÉ KONANIE O NÁHRADE ZA VÝVOZ MÄKKEJ PŠENICE DO NIEKTORÝCH TRETÍCH KRAJÍN

(nariadenie (ES) č 115/2005)

(Koniec lehoty na predloženie ponúk)

1

2

3

Očíslovanie predkladateľov ponúk

Množstvá

(v tonách)

Výška náhrady za vývoz

(EUR/t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

atď.

 

 

Doručte na nasledujúcu elektronickú adresu: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int.


(1)  Doručte na adresu GR AGRI-C.1:


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/6


NARIADENIE KOMISIE (ES, Euratom) č. 116/2005

z 26. januára 2005

o spracovaní vrátenia platieb DPH nezdaniteľným osobám a zdaniteľným osobám, pokiaľ ide o činnosti oslobodené od dane na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 2 ods. 7 rozhodnutia Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (2) stanovuje, že hrubý národný produkt v trhových cenách (HNP) treba považovať za rovnajúci sa hrubému národnému dôchodku v trhových cenách (HND), ako stanovuje Komisia pri uplatňovaní Európskeho systému účtov (ESA). ESA z roku 1995 (ESA 95), ktorý nahrádza dva predchádzajúce systémy z rokov 1970 a 1979, bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (3) a bol uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu. HND, ako sa používa v ESA 95, nahradil HNP ako kritérium na účely vlastných zdrojov s účinnosťou od rozpočtového roku 2002.

(2)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 stanovuje postupy predkladania údajov o HND členskými štátmi a postupy a kontroly výpočtu HND a ustanovuje Výbor pre HND.

(3)

ESA 95 jasne neurčuje spracovanie vrátenia platieb DPH u nezdaňovaných osôb a u zdaňovaných osôb, pokiaľ ide o činnosti oslobodené od dane.

(4)

Na účely definície hrubého národného dôchodku v trhových cenách (HND) podľa článku 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 je potrebné vysvetliť spracovanie vrátenia platieb DPH nezdaňovaným osobám a zdaňovaným osobám, pokiaľ ide o činnosti oslobodené od dane.

(5)

Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (4) definuje pojem zdaňovaná osoba, nezdaňovaná osoba a činnosti oslobodené od dane.

(6)

Na účely vykonávania smernice Rady 89/130/EHS, Euratom z 13. februára 1989 o zosúladení zostavovania hrubého národného produktu v trhových cenách (5) vysvetľuje rozhodnutie Komisie 1999/622/ES, Euratom z 8. septembra 1999 (6) spracovanie vrátených platieb DPH nezdaniteľným a zdaniteľným jednotkám za ich činnosti oslobodené od dane. Ekvivalentné vysvetlenie by sa teraz malo uviesť aj vzhľadom na HND.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre HND,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pri zostavovaní agregátov národných účtov na účely nariadenia (ES, Euratom) č. 1287/2003 sa vrátenie platieb DPH vzniknutých pri nákupoch, ktorá sa vracia nezdaňovaným osobám alebo zdaňovaným osobám za ich činnosti oslobodené od dane sa spracováva v ESA 95 ako ostatné bežné prevody (D7) alebo kapitálové prevody (D9), a nie ako keby boli odpočítateľnou DPH.

2.   Na účely odseku 1 bude mať termín „zdaniteľná osoba“ význam, ktorý jej pripisuje článok 4 Šiestej smernice 77/388/EHS, Euratom a pojem činnosti oslobodené od dane sa chápe ako činnosti uvedené v článku 13 tejto smernice.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(3)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(5)  Ú. v. ES L 49, 21.2.1989, s. 26. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 245, 17.9.1999, s. 51.


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 117/2005

z 26. januára 2005,

ktorým sa zavádza dohľad Spoločenstva nad dovozmi určitých obuvníckych výrobkov pôvodom z určitých tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3285/94 z 22. decembra 1994 o spoločných pravidlách pre dovozy a o zrušení nariadenia (ES) č. 518/94 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

Platnosť systému kvót pre obuvnícke výrobky, ustanoveného v nariadení Rady (ES) č. 427/2003 z 3. marca 2003 o prechodnom ochrannom mechanizme pre dovoz určitých výrobkov pôvodom z Čínskej ľudovej republiky a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 519/94 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín (2), sa skončila 1. januára 2005.

(2)

Dňa 7. decembra 2004 niektoré členské štáty informovali Komisiu, že by bolo náležité zaviesť opatrenia dohľadu nad obuvníckymi výrobkami podľa nariadenia (ES) č. 3285/94.

(3)

Obuvnícke výrobné odvetvie Spoločenstva tvoria prevažne malé a stredne veľké podniky, z ktorých sa väčšina nachádza v oblastiach s malým množstvom iných zdrojov zamestnanosti. Z tohto dôvodu je toto výrobné odvetvie citlivé na konkurenciu dovozov za nízke ceny, najmä pôvodom z Čínskej ľudovej republiky.

(4)

V reakcii na uvedenú konkurenciu v dovoze prešlo obuvnícke výrobné odvetvie Spoločenstva v uplynulých rokoch rozsiahlou reštrukturalizáciou tak, že sústredilo produkciu na výberové výrobky, ktoré boli a sú takisto výrobkami podliehajúcimi kvóte. Tieto výrobky predstavujú približne 85 % výroby obuvníckeho výrobného odvetvia Spoločenstva. Reštrukturalizácia spôsobila výrazné zníženie z hľadiska kapacity a pracovnej sily. Napriek uvedenému úsiliu obuvnícke výrobné odvetvie Spoločenstva naďalej stráca výrobu a podiel na trhu z dôvodu lacných zahraničných dovozov.

(5)

Dovozy obuvníckych výrobkov pôvodom z Čínskej ľudovej republiky, ktoré nepodliehajú kvóte, v rokoch 2000 až 2003 prudko vzrástli tak v absolútnom meradle, ako aj z hľadiska podielu na trhu Spoločenstva, pričom ceny boli podstatne nižšie než ceny ekvivalentných výrobkov vyrobených v Spoločenstve. Priemerný nárast dovozov v rokoch 2000 až 2003 predstavoval 59 % a priemerný rozdiel v cenách bol 21 %.

(6)

Vzhľadom na to, že prevládajúce trhové podmienky sú rovnaké pre všetky obuvnícke výrobky, očakáva sa, že nedávna liberalizácia povedie k podobnému podstatnému rastu dovozov. Na základe najnovších dovozných trendov týkajúcich sa obuvi by zrušenie kvót v roku 2005 mohlo v krátkom čase viesť k zdvojnásobeniu dovozov, v dôsledku čoho výrobné odvetvie Spoločenstva môže stratiť až 6 % podielu na trhu a 17 000 pracovných miest. Možno preto usúdiť, že existuje hrozba spôsobenia ujmy výrobcom Spoločenstva v zmysle článku 11 nariadenia (ES) č. 3285/94.

(7)

Tento pravdepodobný účinok je natoľko dôležitý, že v súlade so záujmom Spoločenstva by dovozy určitých obuvníckych výrobkov čínskeho pôvodu mali podliehať dohľadu a priori Spoločenstva s cieľom poskytnúť štatistické údaje, ktoré umožnia rýchle analýzy dovozných trendov. Príslušná obuv, predovšetkým obuv strednej a vysokej kvality, je tá, ktorá sa vo významnej miere stále vyrába v Spoločenstve, a z tohto dôvodu ju možno považovať za citlivú. Dohľad a priori prostredníctvom automatického režimu udeľovania dovozných licencií, uplatniteľného do 31. januára 2006, by predstavoval rýchlejší prostriedok na získanie jasného obrazu o prvých účinkoch zrušenia týchto kvót, keďže akýkoľvek retrospektívny systém je pomalší z hľadiska poskytovania užitočných údajov.

(8)

V záujme získania celkového pohľadu na dovozné trendy týkajúce sa obuvi je tiež náležité vytvoriť retrospektívny systém colného dohľadu nad dovozmi všetkej obuvi zo všetkých zdrojov. To zahŕňa obuv, pre ktorú sa vyžaduje, aby bola predmetom dohľadu a priori. Keď bude retrospektívny systém dohľadu plne operatívny, dohľad a priori bude možné ukončiť najneskôr 31. januára 2006.

(9)

Zavŕšenie vytvárania vnútorného trhu si vyžaduje zjednotenie formalít, ktoré musia podstúpiť dovozcovia Spoločenstva, bez ohľadu na miesto preclievania.

(10)

S cieľom uľahčiť zhromažďovanie údajov by uvoľnenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dohľad a priori, do voľného obehu malo podliehať predloženiu dokumentu o dohľade spĺňajúcom jednotné kritériá. Tento dokument by mal byť potvrdený orgánmi členských štátov na základe jednoduchej žiadosti dovozcu v rámci určitého obdobia, avšak bez toho, aby tým dovozca získal akékoľvek právo dovážať. Dokument by preto mal platiť iba dovtedy, kým dovozné pravidlá ostanú nezmenené; mal by platiť na celom území Spoločenstva.

(11)

V záujme zabezpečenia transparentnosti by si členské štáty a Komisia mali v čo možno najväčšom rozsahu vymieňať informácie získané v rámci uskutočnenia dohľadu Spoločenstva.

(12)

Vydávanie dokumentov o dohľade, na ktoré sa vzťahujú štandardné podmienky na úrovni Spoločenstva, by sa malo zveriť vnútroštátnym orgánom.

(13)

Je žiaduce, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia, aby údaje mohli byť čo najskôr zhromaždené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

DOHĽAD A PRIORI

Článok 1

Uvoľnenie určitých obuvníckych výrobkov pôvodom z Čínskej ľudovej republiky, vymenovaných v prílohe I, do voľného obehu v Spoločenstve podlieha dohľadu a priori Spoločenstva v súlade s nariadením (ES) č. 3285/94.

Článok 2

1.   Výrobky vymenované v článku 1 sa uvoľňujú do voľného obehu v Spoločenstve iba po predložení dokladu o dohľade, vydaného príslušnými orgánmi členského štátu.

2.   Dokument o dohľade, uvedený v odseku 1, automaticky, bez poplatku a pre všetky požadované množstvá vydávajú príslušné orgány v členských štátoch do piatich pracovných dní od predloženia žiadosti ktoréhokoľvek dovozcu Spoločenstva, a to bez ohľadu na jeho sídlo v Spoločenstve. Táto žiadosť sa považuje za prijatú príslušným vnútroštátnym orgánom najneskôr do troch pracovných dní od jej predloženia, pokiaľ nie je dokázaný opak.

3.   Dokument o dohľade, vydaný jedným z orgánov vymenovaných v prílohe II, platí na celom území Spoločenstva.

4.   Dokument o dohľade sa vystaví na formulári zodpovedajúcom vzoru uvedenému v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 3285/94.

Žiadosť dovozcu obsahuje tieto údaje:

a)

meno a úplnú adresu žiadateľa (vrátane telefónneho čísla a faxového čísla, prípadného identifikačného čísla používaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi) a daňové registračné číslo platcu DPH, ak je žiadateľ povinný platiť DPH;

b)

v prípade potreby meno a úplnú adresu deklaranta alebo zástupcu žiadateľa (vrátane telefónneho čísla a faxového čísla);

c)

úplné meno a adresu vývozcu;

d)

presný opis tovaru vrátane:

i)

ich obchodného mena;

ii)

kódu (-ov) TARIC;

iii)

krajiny pôvodu (menovite Čínskej ľudovej republiky);

iv)

krajiny odoslania;

e)

množstvo tovaru vyjadrené v pároch;

f)

hodnotu cif tovaru vyjadrenú v eurách na hranici Spoločenstva podľa položky kombinovanej nomenklatúry;

g)

navrhnuté obdobie a miesto preclievania;

h)

údaj o tom, či ide o opakovanie predchádzajúcej žiadosti týkajúcej sa rovnakej zmluvy;

i)

nasledujúce vyhlásenie, datované a podpísané žiadateľom s prepisom jeho mena/názvu s veľkými písmenami: „Ja podpísaný potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a poskytnuté v dobrej viere a že mám sídlo v Spoločenstve.“. Dovozca predkladá tiež kópiu zmluvy o predaji alebo nákupe a faktúry pro forma. V prípade požiadavky, najmä v prípadoch, keď tovar nie je priamo nakúpený v Číne, dovozca predloží osvedčenie o výrobe vydané výrobcom.

5.   Lehota platnosti dokumentov o dohľade sa týmto stanovuje na šesť mesiacov. Platnosť nepoužitých alebo čiastočne použitých dokumentov o dohľade možno obnoviť na to isté obdobie.

6.   Dovozca vráti vydávajúcemu orgánu dokumenty o dohľade po skončení lehoty ich platnosti.

7.   Príslušné orgány môžu povoliť predloženie vyhlásení alebo žiadostí, ktoré treba odoslať alebo vytlačiť elektronicky, podľa nimi stanovených podmienok. Všetky dokumenty a dôkazy sa však dávajú k dispozícii príslušným orgánom.

8.   Dokument o dohľade možno vydať elektronicky pod podmienkou, že zainteresované colné úrady majú prístup k dokumentu cez počítačovú sieť.

Článok 3

1.   Zistenie o tom, že jednotková cena, za ktorú sa transakcia vykonáva, sa líši od ceny uvedenej v dokumente o dohľade o menej než 5 % ktorýmkoľvek smerom alebo že celkové množstvo výrobkov určených na dovoz presahuje množstvo uvedené v dokumente o dohľade o menej než 5 %, nebráni uvoľneniu príslušných výrobkov do voľného obehu.

2.   Žiadosti o dokumenty o dohľade, ako aj samotné dokumenty sú dôverné. Prístup k informáciám v týchto žiadostiach a dokumentoch majú výlučne príslušné orgány a žiadateľ.

Článok 4

1.   Členské štáty oznamujú Komisii tieto informácie:

a)

v čo možno najväčšej miere pravidelne a aktuálne, najneskôr však posledný deň každého mesiaca, podrobné údaje o množstvách a hodnotách vyjadrených v eurách, pre ktoré boli vydané dokumenty o dohľade;

b)

do šiestich týždňov od konca každého mesiaca podrobné údaje o dovozoch realizovaných počas tohto mesiaca v súlade s článkom 32 nariadenia Komisie (ES) č. 1917/2000 (3).

Informácie poskytnuté členskými štátmi sú roztriedené podľa výrobku a kódu kombinovanej nomenklatúry („KN“).

2.   Členské štáty predkladajú oznámenie o akýchkoľvek odchýlkach alebo prípadoch podvodu, ktoré odhalia, a ak je to náležité, dôvod, na základe ktorého odmietli udeliť dokument o dohľade.

KAPITOLA 2

RETROSPEKTÍVNY DOHĽAD

Článok 5

1.   Obuvnícke výrobky vymenované v prílohe III podliehajú systému retrospektívneho štatistického dohľadu.

2.   Po uvoľnení výrobkov do voľného obehu príslušné orgány členských štátov oznamujú Komisii, ak je to možné každý týždeň, minimálne však na konci každého mesiaca, celkové dovezené množstvá (vyjadrené v pároch) a ich hodnotu (hodnotu tovaru vyjadrenú v eurách na hranici Spoločenstva), s uvedením kódu kombinovanej nomenklatúry, s použitím jednotiek a v prípade potreby dodatočných jednotiek použitých v tomto kóde. Dovozy sú roztriedené v súlade s platnými štatistickými postupmi.

KAPITOLA 3

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Všetky oznámenia potrebné podľa tohto nariadenia sa predkladajú Komisii elektronickou poštou v rámci integrovanej siete vytvorenej na tento účel, pokiaľ z naliehavých technických dôvodov nebude dočasne nevyhnutné využiť iný spôsob komunikácie.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ustanovenia kapitoly 1 sa uplatňujú od 1. februára 2005 najneskôr do 31. januára 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 53. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2474/2000 (Ú. v. ES L 286, 11.11.2000, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1985/2003 (Ú. v. EÚ L 295, 13.11.2003, s. 43).

(3)  Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1669/2001 (Ú. v. ES L 224, 21.8.2001, s. 3).


PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH DOHĽADU A PRIORI (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

s výnimkou

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ÚRADOV

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


PRÍLOHA III

ZOZNAM VÝROBKOV PODLIEHAJÚCICH DOHĽADU EX POST

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 118/2005

z 26. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 a ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre systém jednotnej platby na plochu, stanovené v uvedenom nariadení

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú určité režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a najmä na jeho článok 64 ods. 2, článok 70 ods. 2, článok 71 ods. 2, článok 143b ods. 3 a článok 145 písm. i),

keďže:

(1)

V prípade členských štátov, ktoré využívajú možnosť stanovenú v článku 62 nariadenia (ES) č. 1782/2003, a na základe informácií oznámených, ako je uvedené v článku 145 písm. i) uvedeného nariadenia, by sa mali čiastky uvedené v prílohe VIII k uvedenému nariadeniu upraviť.

(2)

Za jednotlivé platby uvedené v článkoch 66 až 69 uvedeného nariadenia je potrebné stanoviť rozpočtové stropy na rok 2005 pre členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby, stanovený v hlave III nariadenia (ES) č. 1782/2003 na rok 2005.

(3)

Je potrebné určiť rozpočtové stropy platné pre priame platby vylúčené z režimu jednotnej platby na rok 2005 pre tie členské štáty, ktoré v roku 2005 využívajú možnosť stanovenú v článku 70 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(4)

Je potrebné určiť rozpočtové stropy platné pre priame platby uvedené v prílohe VI k uvedenému nariadeniu na rok 2005 pre tie členské štáty, ktoré využívajú prechodné obdobie stanovené v článku 71 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(5)

Kvôli jasnosti je vhodné uverejniť rozpočtové stropy režimu jednotnej platby na rok 2005 po odpočítaní stropov stanovených pre platby uvedené v článkoch 66 až 70 uvedeného nariadenia z upravených stropov uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003.

(6)

Pre tie členské štáty, ktoré pristúpili k Spoločenstvu v roku 2004 a ktoré budú v roku 2005 uplatňovať systém jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou IVa nariadenia (ES) č. 1782/2003, by sa mali stanoviť ročné finančné rámce na rok 2005 v súlade s článkom 143b ods. 3 uvedeného nariadenia.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa nahrádza textom stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Rozpočtové stropy na rok 2005, uvedené v článku 64 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú stanovené v prílohách II a III k tomuto nariadeniu.

2.   Rozpočtové stropy na rok 2005, uvedené v článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

3.   Rozpočtové stropy pre režim jednotnej platby na rok 2005 sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

4.   Ročné finančné rámce na rok 2005, uvedené v článku 143b ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú pre regionálne uplatňovanie stanovené v článku 58 nariadenia (ES) č. 1782/2003, oznámia Komisii regionálne stropy stanovené do 31. decembra prvého roku uplatňovania režimu jednotnej platby do 1. marca nasledujúceho roku.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2217/2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 1).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA VIII

VNÚTROŠTÁTNE STROPY UVEDENÉ V ČLÁNKU 41

(v miliónoch EUR)

 

2005

2006

2007, 2008 a 2009

2010 a nasledujúce roky

Belgicko

411 053

530 573

530 053

530 053

Dánsko

943 369

996 165

996 000

996 000

Nemecko

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grécko

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Španielsko

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francúzsko

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Írsko

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Taliansko

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luxembursko

33 414

36 602

37 051

37 051

Holandsko

386 586

386 586

779 586

779 586

Rakúsko

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugalsko

452 000

493 000

559 000

561 000

Fínsko

467 000

467 000

552 000

552 000

Švédsko

637 388

650 108

729 000

729 000

Spojené kráľovstvo

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473“


PRÍLOHA II

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ MOŽNO POSKYTNÚŤ V SÚLADE S ČLÁNKAMI 65 AŽ 69 NARIADENIA (ES) č. 1782/2003

Kalendárny rok 2005

(v miliónoch EUR)

 

Belgicko

Dánsko

Nemecko

Taliansko

Rakúsko

Portugalsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo

 

Flámsko

Škótsko

Prémia na kravy bez trhovej produkcie mlieka

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Dodatočná prémia na kravy bez trhovej produkcie mlieka

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Zvláštna prémia na hovädzí dobytok

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Porážková prémia, dospelý hovädzí dobytok

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Porážková prémia, teľatá

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Prémia na ovce a kozy

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Dodatočná prémia na ovce a kozy

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Chmeľ

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Článok 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Článok 69, plodiny na ornej pôde

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Článok 69, ryža

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Článok 69, hovädzie a teľacie mäso

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Článok 69, ovčie a kozie mäso

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


PRÍLOHA III

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ MOŽNO POSKYTNÚŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 70 NARIADENIA (ES) č. 1782/2003 1782/2003

Kalendárny rok 2005

(v miliónoch EUR)

 

Belgicko

Taliansko

Portugalsko

Článok 70 ods. 1 písm. a)

Podpora produkcie osív

1 397 (1)

13 321

272

Článok 70 ods. 1 písm. b)

Platby pre plodiny na ornej pôde

 

 

1 871


(1)  Podpora na Triticum spelta L. (100 %) a podpora na Linum usitatissimum L. (ľanové vlákna) (100 %), vylúčené z režimu jednotnej platby.


PRÍLOHA IV

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ MOŽNO POSKYTNÚŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 71 NARIADENIA (ES) č. 1782/2003

Kalendárny rok 2005

(v miliónoch EUR)

 

Grécko

Fínsko

Francúzsko (1)

Malta

Holandsko

Slovinsko

Španielsko (1)

Platby na plochu pre plodiny na ornej pôde 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Platby na plochu pre plodiny na ornej pôde 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Osobitná regionálna podpora pre plodiny na ornej pôde 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Dodatková platba na tvrdú pšenicu (291 EUR/ha) a zvláštna podpora na netradičné oblasti (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Podpora pre strukoviny pestované na zrno

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Podpora pre strukoviny pestované na zrno, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Podpora na osivo

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Prémia na kravy bez trhovej produkcie mlieka

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Dodatočná prémia na kravy bez trhovej produkcie mlieka

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Zvláštna prémia na hovädzí dobytok

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Porážková prémia, dospelý hovädzí dobytok

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Porážková prémia, teľatá

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Extenzifikačná platba pre hovädzí dobytok

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Dodatkové platby pre chovateľov hovädzieho dobytka

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Prémia na ovce a kozy

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Dodatočná prémia na ovce a kozy

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Dodatkové platby pre chovateľov oviec a kôz

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Platby pre pestovateľov zemiakov určených na výrobu škrobu (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Pomoc na plochu pre ryžu (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Pomoc na plochu pre ryžu (102 EUR/t), francúzske zámorské departementy

 

 

3 053

 

 

 

 

Platby z príjmu na sušené krmivá

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Doplnkové prémie na hovädzí dobytok a ovce na ostrovoch v Egejskom mori

1 000

 

 

 

 

 

 

Pomoc na plochu pre chmeľ

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Podpory zodpovedajúce prémiám vyplateným v odvetví živočíšnej výroby sa v období referenčných rokov 2000–2002 v najvzdialenejších regiónoch odpočítali.


PRÍLOHA V

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH ALEBO REGIÓNOCH

Kalendárny rok 2005

(v miliónoch EUR)

Členský štát a/alebo región

 

BELGICKO (3)

 

Flámsko

 

Valónsko

306 318

DÁNSKO

909 429

NEMECKO (3)

 

Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

 

Brandenbursko a Berlín

 

Hesensko

 

Dolné Sasko a Brémy

 

Mecklenbursko-Predné Pomoransko

 

Severné Porýnsko-Vestfálsko

 

Porýnie-Falcko

 

Sársko

 

Sasko

 

Sasko-Anhalt

 

Šlezvicko-Holštajnsko

 

Durínsko

5 145 726

ÍRSKO

1 260 142

TALIANSKO

2 345 849

LUXEMBURSKO

33 414

RAKÚSKO

519 863

PORTUGALSKO (1)  (2)

302 562

ŠVÉDSKO (3)

 

Región 1

 

Región 2

 

Región 3

 

Región 4

 

Región 5

597 073

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO (3)

 

Anglicko 1

 

Anglicko 2

 

Anglicko 3

 

Škótsko

 

Wales

 

Severné Írsko

3 667 728


(1)  Podpory zodpovedajúce prémiám vyplateným v odvetví živočíšnej výroby sa v období referenčných rokov 2000–2002 v najvzdialenejších regiónoch odpočítali.

(2)  Odpočítal sa prevod 10 000 prémií na kravy bez trhovej produkcie mlieka a dodatočných prémií na kravy bez trhovej produkcie mlieka na Azory, ako je stanovené v článku 147 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(3)  Je potrebné nahradiť regionálnymi stropmi oznámenými v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.


PRÍLOHA VI

ROČNÉ FINANČNÉ RÁMCE PRE SYSTÉM JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

Kalendárny rok 2005

(v miliónoch EUR)

Členský štát

 

Česká republika

249 296

Estónsko

27 908

Maďarsko

375 431

Lotyšsko

38 995

Litva

104 346

Poľsko

823 166

Slovenská republika

106 959

Cyprus

14 274


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 119/2005

z 26. januára 2005,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o vytvorení spoločnej organizácie trhov v sektore olejov a tukov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 3 nariadenia č. 136/66/EHS, keď je cena v spoločenstve vyššia ako ceny na svetovom trhu, rozdiel medzi týmito cenami možno pokryť náhradou pri vývoze olivového oleja do tretích krajín.

(2)

Pravidlá týkajúce sa určenia a udelenia vývoznej náhrady za olivový olej ustanovilo nariadenie Komisie (EHS) č. 616/72 (2).

(3)

Podľa článku 3 ods. 3 nariadenia č. 136/66/EHS musí byť náhrada rovnaká pre celé spoločenstvo.

(4)

V súlade s článkom 3 ods. 4 nariadenia č. 136/66/EHS sa náhrada za olivový olej musí určiť s ohľadom na situáciu a vývojové perspektívy cien olivového oleja a jeho disponibility na trhu spoločenstva, ako aj cien olivového oleja na svetovom trhu. Avšak v prípade, že situácia na svetovom trhu neumožňuje určiť najpriaznivejšie ceny olivového oleja, môže sa prihliadať na cenu hlavných konkurenčných rastlinných olejov na tomto trhu a na rozdiel medzi touto cenou a cenou olivového oleja, zaznamenaný v priebehu reprezentatívneho obdobia. Výška náhrady nemôže byť vyššia ako existujúci rozdiel medzi cenou olivového oleja v spoločenstve a na svetovom trhu, v prípade potreby upravená s ohľadom na náklady na vývoz výrobkov na svetový trh.

(5)

V súlade s článkom 3 ods. 3, treťou zarážkou bodu b), nariadenia č. 136/66/EHS možno rozhodnúť, že náhrada sa určí prostredníctvom výberového konania. Výberové konanie sa týka výšky náhrady a môže sa obmedziť len na niektoré krajiny určenia, len na určité množstvo, kvalitu a úpravy.

(6)

Podľa článku 3 ods. 3, druhej zarážky, nariadenia č. 136/66/EHS náhrady za olivový olej možno určiť na rôznych úrovniach podľa krajiny určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo osobitné požiadavky niektorých trhov.

(7)

Náhrady sa musia určovať najmenej raz za mesiac. V prípade potreby sa môžu meniť aj v medziobdobí.

(8)

Uplatnenie týchto podmienok na aktuálnu situáciu na trhoch v sektore olivového oleja, najmä na cenu tohto produktu v spoločenstve a na trhoch tretích krajín, vedie k stanoveniu náhrady vo výške určenej v prílohe.

(9)

Riadiaci výbor pre oleje a tuky nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za produkty v zmysle článku 1 ods. 2 bodu c) nariadenia č. 136/66/EHS sa určujú vo výške uvedenej v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Ú. v. ES L 78, 31.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2962/77 (Ú. v. ES L 348, 30.12.1977, s. 53).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. januára 2005, ktorým sa určujú vývozné náhrady za olivový olej

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sa definujú v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 120/2005

z 26. januára 2005,

ustanovujúce podmienky, za ktorých je možné prijať žiadosti o dovozné certifikáty, predložené v januári 2005, pre niektoré mliečne výrobky v rámci niektorých tarifných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001 ustanovujúce podmienky na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 v súvislosti s dovozným režimom mlieka a mliečnych výrobkov a otvorením tarifných kvót (2), najmä na jeho článok 16 ods. 2,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá výrobkov patriacich do kvót uvedených v častiach I.A, I.B, bode 5 a 6, I.C, I.D, I.E, I.F, I.G a I.H prílohy I nariadenia (ES) č. 2535/2001, pre ktoré boli predložené žiadosti o dovozné certifikáty na obdobie od 1. do 10. januára 2005, sa upravujú podľa priraďovacieho koeficientu uvedeného v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 27. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 748/2004 (Ú. v. EÚ L 118, 23.4.2004, s. 3).


PRÌLOHA I.A

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


PRÍLOHA I.B

5.   Výrobky s pôvodom v Rumunsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4758

0,2690


6.   Výrobky s pôvodom v Bulharsku

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4660

0,8697

09.4675


PRÍLOHA I.C

Výrobky pórodom z krajín AKT

Čislo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4026

09.4027


PRÍLOHA I.D

Výrobkej pórodom z Turecka

Čislo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4101


PRÍLOHA I.E

Výrobky pôvodom z Južnej Afriky

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4151


PRÍLOHA I.F

Vyrobky s povodom zo Švajčiarska

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


PRÍLOHA I.G

Výrobky pórodom z Jordánska

Číslo kvóty

Prirad'ovací koeficient

09.4159


PRÌLOHA I.H

Vyrobky s povodom v Nórsko

Číslo kvóty

Priraďovací koeficient

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 121/2005

z 25. januára 2005

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 25. januára 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/33


SMERNICA KOMISIE 2005/6/ES

z 26. januára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 71/250/EHS týkajúca sa vykazovania a interpretácie analytických výsledkov požadovaných smernicou 2002/32/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/373/EHS z 20. júla 1970 o zavádzaní metód Spoločenstva na odber vzoriek a metód analýz na úradné kontroly krmív (1), a najmä na jej článok 2,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 71/250/EHS z 15. júna 1971, ktorou sa stanovujú analytické metódy na úradnú kontrolu krmív (2), zahŕňa ustanovenia týkajúce sa vykazovania výsledkov.

(2)

Pri zabezpečovaní harmonizovaného prístupu uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (3) vo všetkých členských štátoch má zásadný význam, aby sa analytické výsledky vykazovali a interpretovali jednotným spôsobom.

(3)

Smernica 71/250/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 71/250/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa za druhý odsek vloží tento odsek:

„Čo sa týka nežiaducich látok v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (4), vrátane dioxínov a dioxínom podobných PCB, uplatňuje sa bod C (3) časti 1 prílohy k tejto smernici.“

2.

Príloha je zmenená a doplnená v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvanástich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody takýchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 170, 3.8.1970, s. 2. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Ú. v. ES L 155, 12.7.1971, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/27/ES (Ú. v. ES L 118, 6.5.1999, s. 36).

(3)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/100/ES (Ú. v. EÚ L 285, 1.11.2003, s. 33).

(4)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.


PRÍLOHA

V prílohe k smernici 71/250/ES sa v bode C, použitie analytických metód a vyjadrenie výsledkov, časti 1, všeobecné ustanovenia týkajúce sa analytických metód pre krmivá, pridáva tento bod 3:

„3.

Čo sa týka nežiaducich látok v zmysle smernice 2002/32/ES, vrátane dioxínov a dioxínom podobných PCB, výrobok určený ako krmivo pre zvieratá sa považuje za nevyhovujúci vzhľadom na najvyšší prípustný obsah, ak analytický výsledok presiahne najvyšší prípustný obsah, zohľadňujúc rozšírenú neistotu merania a korekciu vzhľadom na návratnosť. Na posúdenie zhody sa používa analyzovaná koncentrácia, opravená vzhľadom na návratnosť, a rozšírená neistota merania, odpočítaná z analytického výsledku. Táto sa používa len v prípadoch, keď analytická metóda umožňuje odhad neistoty merania a korekcie vzhľadom na návratnosť (nemožno ju použiť napr. v prípade mikroskopickej analýzy).

Analytický výsledok sa musí vykazovať takto (pokiaľ používaná analytická metóda umožňuje odhadnúť rozšírenú neistotu merania a stupeň návratnosti):

a)

opravený alebo neopravený vzhľadom na návratnosť, pričom spôsob vykazovania a hodnota návratnosti musia byť uvedené;

b)

ako ‐x +/– U’, kde x je analytický výsledok a U je rozšírená neistota merania, pomocou koeficientu rozšírenia o hodnotu 2, ktorý zabezpečuje približne 95-percentnú úroveň spoľahlivosti.“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Komisia

27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. januára 2005,

ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

(Iba nemecký, francúzsky a anglické text je autentický)

(2005/56/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktorým sa ustanovuje štatút výkonných agentúr, ktoré sú poverené niektorými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 58/2003 udeľuje Komisii právomoc zriaďovať výkonné agentúry v súlade so všeobecným štatútom, ktorý je ustanovený uvedeným nariadením, a poverovať ich niektorými úlohami v súvislosti s jedným alebo viacerými programami Spoločenstva; toto rozhodnutie nemá vplyv na rozsah uvedeného nariadenia.

(2)

Cieľom poverenia Komisie zriaďovať výkonné agentúry je umožniť jej sústrediť sa na aktivity prvoradého významu a najvýznamnejšie funkcie, ktoré nie je možné preniesť mimo Komisie bez toho, aby stratila vplyv, kontrolu a konečnú zodpovednosť za činnosť riadenú uvedenými výkonnými agentúrami.

(3)

Riadenie niektorých centralizovaných častí rozličných programov v oblasti vzdelávania, v audiovizuálnej sfére a v kultúre sa zameriava na uskutočňovanie technických projektov, ktoré nezahŕňajú prijímanie rozhodnutí politického charakteru, a vyžaduje si vysokú úroveň technickej a finančnej odbornosti počas celého cyklu trvania projektu.

(4)

Na výkonnú agentúru je možné delegovať úlohy súvisiace s implementáciou programu, pričom treba jasne rozlišovať medzi stupňami programovania projektu a prijatím rozhodnutí o financovaní na jednej strane, čo by mala urobiť Komisia, a implementáciou projektu na druhej strane, čím by mala byť poverená výkonná agentúra.

(5)

Zriadenie výkonnej agentúry neovplyvňuje poverenie Komisie Radou riadením niektorých fáz činností vykonávaných v rámci rozličných programov, ani prenos riadenia niektorých úloh, pokiaľ ide o určité programy, na štátne agentúry.

(6)

Analýza nákladov a prínosu, ktorá bola vykonaná na tento účel, ukázala, že využívanie výkonnej agentúry na riadenie niektorých centralizovaných častí programov v oblasti vzdelávania, v audiovizuálnej sfére a v kultúre je najvýhodnejšou existujúcou možnosťou, jednak pokiaľ ide o financie, jednak z nefinančného hľadiska.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry.

(8)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004 ustanovuje štandardné finančné nariadenie pre výkonné agentúry zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Založenie agentúry

1.   Týmto sa zriaďuje výkonná agentúra (ďalej len „agentúra“) na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, v audiovizuálnej sfére a v kultúre a ustanovuje sa jej štatút a hlavné pravidlá jej pôsobenia, ktoré sú uvedené v nariadení (ES) č. 58/2003.

2.   Názov agentúry je Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu sféru a kultúru.

Článok 2

Sídlo

Sídlom agentúry je Brusel.

Článok 3

Obdobie pôsobenia

1.   Agentúra sa týmto zriaďuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008.

2.   Vyhodnotenie pôsobenia agentúry vrátane analýzy nákladov a prínosu, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 58/2003, vypracuje Komisia v roku 2006 s možnosťou prehodnotenia alebo rozšírenia úloh agentúry v rámci novej generácie programov v oblasti vzdelávania, v audiovizuálnej sfére a v kultúre.

Článok 4

Ciele a úlohy

1.   Agentúra je zodpovedná za riadenie častí týchto programov Spoločenstva:

a)

druhá fáza akčného programu Spoločenstva v oblasti vzdelávania Sokrates, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2000/ES (3);

b)

druhá fáza akčného programu Spoločenstva v oblasti odborného vzdelávania Leonardo da Vinci, ktorý bol schválený rozhodnutím Rady č. 1999/382/ES (4);

c)

akčný program Spoločenstva Mládež, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1031/2000/ES (5);

d)

program Kultúra 2000, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 508/2000/ES (6);

e)

program na podporu rozvoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel (MEDIA Plus – rozvoj, distribúcia a propagácia) (2001–2005), ktorý bol schválený rozhodnutím Rady č. 2000/821/ES (7);

f)

vzdelávací program pracovníkov európskeho audiovizuálneho priemyslu (MEDIA – vzdelávanie 2001–2005), ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/821/ES (8);

g)

program na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a na podporu medzikulturálneho porozumenia prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus), ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES (9);

h)

viacročný program (2004 – 2006) na efektívne zavedenie informačných a komunikačných technológií (IKT) do školských vzdelávacích systémov v Európe (učenie cez internet – e-Learning), ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2318/2003/ES (10);

i)

akčný program Spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva (občianska účasť), ktorý bol schválený rozhodnutím Rady č. 2004/100/ES (11);

j)

akčný program Spoločenstva na podporu subjektov pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti práce s mládežou, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 790/2004/ES (12);

k)

akčný program Spoločenstva na podporu subjektov pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti práce s mládežou, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 791/2004/ES (13);

l)

akčný program Spoločenstva na podporu subjektov pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 792/2004/ES (14);

m)

projekty v oblasti vyššieho vzdelávania, ktoré by mohli byť financované prostredníctvom ustanovení o podpore hospodárskej spolupráce s ázijskými rozvojovými krajinami, ktoré boli schválené nariadením Rady (EHS) č. 443/92 (15).

2.   V rámci riadenia častí programov Spoločenstva, ktoré sú uvedené v odseku 1, je agentúra poverená nasledujúcimi úlohami:

a)

riadenie zverených projektov počas celého obdobia trvania, v rámci uskutočňovania programov Spoločenstva, na základe ročného plánu prijatého Komisiou, ktorý má platnosť rozhodnutia o financovaní so zreteľom na granty a zákazky v oblasti vzdelávania, v audiovizuálnej sfére a kultúre, alebo na základe osobitných rozhodnutí o financovaní, prijatých Komisiou, a na tento účel vykonávaných kontrol, prijatím príslušných rozhodnutí v prípadoch, keď ju poverila Komisia;

b)

prijímanie nástrojov na implementáciu rozpočtu v príjmoch a výdavkoch a na základe poverenia Komisie na vykonávanie niektorých alebo všetkých operácií potrebných na riadenie programov Spoločenstva, a najmä takých operácií, ktoré súvisia s prideľovaním subvencií a zákaziek;

c)

zhromažďovanie, analýza a poskytovanie Komisii všetkých informácií potrebných na usmerňovanie implementácie programov Spoločenstva.

3.   Po získaní stanoviska Výboru pre výkonné agentúry podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 58/2003 môže Komisia v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 58/2003 poveriť agentúru vykonávaním úloh rovnakého charakteru v rámci programov Spoločenstva v oblasti vzdelávania, v audiovizuálnej sfére a v kultúre, ako sú uvedené v odseku 1.

4.   Poverovacie rozhodnutie Komisie podrobne definuje súbor úloh, ktoré sú agentúre zverené, a upraví sa v prípade, že agentúra bude poverená ďalšími úlohami. Na účely informovanosti sa toto rozhodnutie poskytne Výboru pre výkonné agentúry.

Článok 5

Organizačná štruktúra

1.   Agentúru riadi riadiaci výbor a riaditeľ, ktorých menuje Komisia.

2.   Členovia riadiaceho výboru sú menovaní na dva roky.

3.   Riaditeľ agentúry je menovaný na štyri roky.

Článok 6

Granty

Agentúre sa pridelí grant uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie, ktorý sa vyjme z objemu finančných prostriedkov určených na programy uvedené v článku 4 ods. 1, a ak je to vhodné, z objemu finančných prostriedkov určených na iné programy Spoločenstva, vykonávaním ktorých bola poverená agentúra na základe článku 4 ods. 3.

Článok 7

Požiadavka na kontroly a podávanie súhrnných správ

Agentúra spadá pod kontrolu Komisie a bude podávať pravidelné správy o pokroku pri uplatňovaní programov, ktoré jej boli zverené v súlade s dohodami a v lehotách, ktoré sa upresnia v poverovacej listine.

Článok 8

Implementácia prevádzkového rozpočtu

Agentúra implementuje svoj prevádzkový rozpočet v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 1653/2004.

V Bruseli 14. januára 2005

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 28, 3.2.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 33. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 117, 18.5.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004.

(6)  Ú. v. ES L 63, 10.3.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004.

(7)  Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 82. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004.

(8)  Ú. v. ES L 26, 27.1.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004.

(9)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 9.

(11)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2004, s. 6.

(12)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 24.

(13)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 31.

(14)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 40.

(15)  Ú. v. ES L 52, 27.2.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/39


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 21. januára 2005

o poskytovaní prenajatých okruhov v Európskej únii (Časť 1 – Hlavné podmienky veľkoobchodného poskytovania prenajatých okruhov)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 103)

(2005/57/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (1) (rámcová smernica), a najmä na jej článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Užívatelia v Spoločenstve požadujú poskytovanie prenajatých okruhov a prístup k službám vysokorýchlostného prenosu údajov v podmienkach hospodárskej súťaže, aby predovšetkým európske malé a stredné podniky mohli využívať príležitosti, ktoré ponúka rýchly rozvoj internetu a elektronického obchodu.

(2)

Poskytovanie prenajatých okruhov v podmienkach hospodárskej súťaže sa začalo objavovať po liberalizácii telekomunikačnej infraštruktúry 1. januára 1996, no naďalej sa zväčša obmedzuje na diaľkové vysokokapacitné spojenia; trhy s prenajatými okruhmi sa preskúmajú v zmysle ďalej uvedeného odôvodnenia.

(3)

Niektoré organizácie prevádzkujúce služby v súvislosti s prenajatými okruhmi mali povinnosť poskytovať tieto služby podľa zásad nediskriminácie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/33/ES z 30. júna 1997 o prepájaní v telekomunikáciách vzhľadom na zabezpečenie univerzálnej služby a interoperability prostredníctvom uplatňovania zásad otvorenej siete (ONP) (2) a v súlade so smernicou Rady 92/44/EHS z 5. júna 1992 o uplatňovaní služieb otvorenej siete na prenajaté okruhy (3); tieto smernice boli zrušené na základe článku 26 rámcovej smernice s účinnosťou od 24. júla 2003.

(4)

Povinnosti však naďalej ostávajú v platnosti podľa článku 27 rámcovej smernice a článku 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe) (4). V súlade s článkom 16 ods. 1 smernice o univerzálnej službe a s článkom 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení (Prístupová smernica) (5) sa predošlé povinnosti zachovajú až do preskúmania relevantných trhov v súlade s článkom 16 rámcovej smernice a s článkom 16 ods. 3 smernice o univerzálnej službe.

(5)

Keď v súlade s článkom 16 ods. 4 rámcovej smernice národný regulačný orgán zistí, že na relevantnom trhu nie je efektívna hospodárska súťaž, určí podniky s významným vplyvom na danom trhu a uloží im primerané špecifické regulačné povinnosti alebo zachová alebo zmení a doplní tieto povinnosti tam, kde už existujú. Keď v súlade s článkom 18 ods. 1 smernice o univerzálnej službe národný regulačný orgán zistí, že na trhu, na ktorom sa poskytuje minimálny súbor prenajatých okruhov, nie je účinná hospodárska súťaž, určí podniky s významným vplyvom na trhu a uloží povinnosti týkajúce sa poskytovania minimálneho súboru a podmienky takého poskytovania. V súlade s článkom 5 ods. 1 prístupovej smernice národné regulačné orgány podporujú a prípadne zabezpečujú zodpovedajúci prístup a prepojenie a majú mať možnosť uložiť povinnosti na tento účel.

(6)

Komisia prijala 11. februára 2003 odporúčanie 2003/311/ES o relevantných trhoch výrobkov a služieb (6), ktoré definuje relevantné trhy v rámci sektora elektronických komunikácií, ktoré by národné regulačné orgány mali analyzovať. Zoznam obsahuje veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov a veľkoobchodné prenosové časti prenajatých okruhov. Poskytovanie služieb uvedených v tomto odporúčaní, čiže veľkoobchodné poskytovanie prenajatých okruhov a čiastkových okruhov prenajatých okruhov, je zahrnuté do týchto trhov.

(7)

Veľkoobchodné poskytovanie prenajatých okruhov a čiastkových okruhov prenajatých okruhov je zahrnuté do trhu veľkoobchodného poskytovania ukončovacích častí prenajatých okruhov a pre dostatočné dĺžky okruhov aj do trhu pre veľkoobchodné poskytovanie prenosových častí prenajatých okruhov uvedených v odporúčaní 2003/311/ES; národný regulačný orgán rozhodne, čo tvorí ukončovaciu časť v závislosti od topológie siete, ktorá je špecifická pre daný vnútroštátny trh.

(8)

Poskytovanie neštruktúrovaných prenajatých okruhov 64 kbit/s, 2 Mbit/s a štruktúrovaných prenajatých okruhov 2 Mbit/s je zahrnuté v minimálnom súbore služieb prenajatých okruhov uvedených v odporúčaní o relevantných trhoch. Minimálny súbor prenajatých okruhov sa definuje v rozhodnutí Komisie 2003/548/ES z 24. júla 2003 o minimálnom súbore prenajatých okruhov s harmonizovanými charakteristikami a zodpovedajúcimi normami, ktorý je uvedený v článku 18 smernice o univerzálnej službe (7).

(9)

Informácie, ktoré poskytnú členské štáty, odkrývajú problémy s dĺžkou a premenlivosťou času dodania pre maloobchodné a veľkoobchodné poskytovanie prenajatých okruhov a čiastkových okruhov prenajatých okruhov. Uvedené platí bez toho, aby bolo dotknuté preskúmanie relevantných trhov národnými regulačnými orgánmi v súlade s článkom 16 rámcovej smernice a s článkom 16 ods. 3 smernice o univerzálnej službe.

(10)

Tam, kde národné regulačné orgány v súlade s článkom 10 prístupovej smernice a s článkom 18 a s prílohou VII k smernici o univerzálnej službe ukladajú povinnosti nediskriminácie pre poskytovanie niektorých služieb s prenajatými okruhmi, zásada nediskriminácie sa uplatňuje na všetky relevantné aspekty poskytovaných služieb, ako sú objednávanie, presun, dodanie, kvalita, čas opravy, hlásenie problémov a pokuty; v prípade zmlúv súvisiacich s prenajatými okruhmi je najvhodnejšie zabezpečiť tieto aspekty dohodou o úrovni služby; namiesto pokút by sa mohla do dohody zahrnúť kompenzácia za nedodržanie zmluvných požiadaviek, čo by bolo vhodnejšie s ohľadom na právny rámec v danom členskom štáte.

(11)

Do dohody o úrovni služby by sa mali zahrnúť predovšetkým zmluvné lehoty dodania, aby sa zabezpečilo, že lehoty dodania pre veľkoobchodné poskytovanie prenajatých okruhov takýmito prevádzkovateľmi sú rovnaké ako lehoty, ktoré zabezpečujú pre svoje vlastné služby, a teda sú dostatočne kratšie ako lehoty dodania, ktoré sa zaznamenali na maloobchodných trhoch.

(12)

Zverejnenie číselných údajov zodpovedajúcich najlepšej súčasnej praxi pre celkové lehoty dodania prenajatých okruhov pomôže národným regulačným orgánom zabezpečiť, že zmluvné lehoty dodania, ktoré sa uplatňujú na veľkoobchodné poskytovanie prenajatých okruhov a čiastkových okruhov prenajatých okruhov, ktoré poskytujú predovšetkým prevádzkovatelia s povinnosťou nediskriminácie, nezabraňujú ostatným konkurenčným prevádzkovateľom na maloobchodnom trhu s prenajatými okruhmi poskytovať svojim zákazníkom podobné číselné údaje týkajúce sa lehoty dodania. Zmluvné lehoty dodania pre veľkoobchodné poskytovanie prenajatých okruhov by mali prinajmenšom umožniť konkurenčným prevádzkovateľom na maloobchodnom trhu spĺňať najlepšiu súčasnú prax pre lehoty dodania určených prevádzkovateľov poskytujúcich prenajaté okruhy na týchto maloobchodných trhoch. Maloobchodné lehoty dodania dlhšie ako lehoty dodania podľa najlepšej súčasnej praxe by mohli vyvolať prekážky rozvoja vnútorného trhu s elektronickými komunikačnými sieťami a službami; v súlade s článkom 8 ods. 3 písm. a) rámcovej smernice je cieľom národného regulačného orgánu odstrániť tieto prekážky. Najlepšia súčasná prax pre lehoty dodania určených prevádzkovateľov na maloobchodnom trhu zahrnuje postupy maloobchodného poskytovania určených prevádzkovateľov; zodpovedajúce lehoty veľkoobchodného poskytovania by teda mali byť kratšie.

(13)

Podľa článku 18 a podľa prílohy VII smernice o univerzálnej službe majú národné regulačné orgány zabezpečiť, aby sa uverejnilo typické obdobie poskytovania pre minimálny súbor prenajatých okruhov, ktoré poskytujú určené podniky; na účely preskúmania tohto odporúčania môže byť pre Komisiu potrebné mať k dispozícii aj dostupné údaje o prenajatých okruhoch, na ktoré sa nevzťahuje minimálny súbor.

(14)

Komisia preskúma toto odporúčanie najneskôr do 31. decembra 2005 s cieľom vziať do úvahy trhy a meniace sa technológie.

(15)

Komunikačný výbor vydal svoje stanovisko v súlade s článkom 22 ods. 2 rámcovej smernice,

TÝMTO ODPORÚČA:

1.

Pri ukladaní alebo potvrdzovaní povinnosti nediskriminácie podľa článku 10 prístupovej smernice alebo podľa článku 18 a podľa prílohy VII k smernici 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe), so zreteľom na prevádzkovateľov poskytujúcich služby v súvislosti s prenajatými okruhmi (ďalej len určení prevádzkovatelia), by národné regulačné orgány mali:

a)

zabezpečiť, že zmluvy obsahujú vykonateľné dohody (ďalej len dohody o úrovni služieb), ktoré sa vzťahujú na všetky relevantné aspekty veľkoobchodného poskytovania služieb v súvislosti s prenajatými okruhmi, ako je objednávanie, presun, dodanie, kvalita, čas opravy, hlásenie porúch a odradzujúce finančné pokuty;

b)

zabezpečiť, že zmluvné lehoty dodania pre veľkoobchodné poskytovanie prenajatých okruhov v týchto dohodách o úrovni služieb sú pokiaľ možno čo najkratšie pre každú kategóriu okruhov. Zmluvné lehoty dodania na veľkoobchodnej úrovni by v každom prípade mali byť kratšie ako lehoty dodania podľa najlepšej súčasnej praxe určených prevádzkovateľov na maloobchodných trhoch. Lehoty dodania podľa najlepšej praxe určených dodávateľov na maloobchodných trhoch pre neštruktúrované okruhy 64 kbit/s, 2 Mbit/s, štruktúrované okruhy 2 Mbit/s a neštruktúrované okruhy 34 Mbit/s sa uvádzajú v prílohe.

Metodika, ktorá sa použila na výpočet číselných údajov podľa najlepšej súčasnej praxe, uvedená v prílohe, sa považuje za vhodnú na pokrytie uznaných rozdielov sieťových štruktúr a postupov dodania medzi jednotlivými určenými prevádzkovateľmi v jednotlivých členských štátoch;

c)

predovšetkým zabezpečiť, že finančné pokuty zahrnuté v zmluvách uvedené v odseku a) sa uplatňujú v prípadoch oneskoreného poskytnutia okruhov a pozostávajú zo špecifickej sumy za každý deň oneskorenia pre každý objednaný okruh; zmluva má tiež stanovovať, že suma sa nevyplatí, ak určený prevádzkovateľ predloží dôkaz, že za dôvod oneskorenia nie je zodpovedný;

d)

zabezpečiť, že potrebné informácie na prípravu akéhokoľvek preskúmania tohto odporúčania sa poskytujú v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) a tieto informácie oznámiť Komisii v súlade s článkom 5 ods. 2 rámcovej smernice.

2.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. januára 2005

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.

(2)  Ú. v. ES L 199, 26.7.1997, s. 32. Smerica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/61/ES (Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 37).

(3)  Ú. v. ES L 165, 19.6.1992, s. 27. Smerica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 98/80/ES (Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 27).

(4)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.

(5)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 7.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 45.

(7)  Ú. v. EÚ L 186, 25.7.2003, s. 43.


PRÍLOHA

METODIKA A ČÍSELNÉ ÚDAJE O PRENAJATÝCH OKRUHOCH V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Metodika

Metodika pre odporúčané stropy pre zmluvné lehoty dodania sa zakladá na tretej najnižšej hodnote zaznamenanej v členských štátoch s cieľom uviesť do súladu odôvodnené rozdiely v sieťových štruktúrach a postupoch dodávania v jednotlivých členských štátoch. Na základe tejto metodiky a číselných údajov uvedených nižšie sa pre prenajaté okruhy poskytované určenými prevádzkovateľmi odvodili nasledujúce číselné údaje podľa najlepšej súčasnej praxe pre lehoty dodania:

1.

Pre prenajaté okruhy 64 kbit/s: 18 kalendárnych dní

2.

Pre neštruktúrované prenajaté okruhy 2 Mbit/s: 30 kalendárnych dní

3.

Pre štruktúrované prenajaté okruhy 2 Mbit/s: 33 kalendárnych dní

4.

Pre neštruktúrované prenajaté okruhy 34 Mbit/s: 52 kalendárnych dní

Údaje o lehote poskytovania prenajatých okruhov v členských štátoch

Komisia dostala číselné údaje z členských štátov o lehotách poskytovania pre prenajaté okruhy prevádzkovateľov, ktoré oznámil národný regulačný orgán, ktorý má významný vplyv na trhu podľa článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 92/44/EHS v reakcii na dotazník pre Správu o prenajatých okruhoch 2002 (1). Údaje sa prijímali do septembra 2003. Oznámené lehoty dodania sa definujú ako obdobie, ktoré plynie od dátumu, keď užívateľ záväzne požiadal o prenajatý okruh, a počas ktorého 95 % zo všetkých prenajatých okruhov rovnakého typu bolo pre zákazníkov zapojených (2)  (3).

Prenajaté okruhy 64 kbit/s

Image

Neštruktúrované prenajaté okruhy 2 Mbit/s

Image

Štruktúrované prenajaté okruhy 2 Mbit/s

Image

Neštruktúrované prenajaté okruhy 34 Mbit/s

Image


(1)  Správa za rok 2001 dostupná na http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Pozri článok 2 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/51/ES (Ú. v. ES L 295, 29.10.1997, s. 23).

(3)  Luxembursko poskytlo za rok 2002 iba polročné číselné údaje. Tu sa uvádzajú číselné údaje pre oba polroky. V odôvodnených prípadoch sa z oboch polrokov zobral do úvahy vyšší číselný údaj ako horná hranica pre číselné údaje za celý rok s cieľom odvodiť číselné údaje zodpovedajúce najlepšej praxi.

Údaje oznámené ohľadom Rakúska: Údaje sa týkajú maloobchodného a veľkoobchodného poskytnutia prenajatých okruhov; štatistika zodpovedá smernici (95 % z lehôt dodania), údaje zahrňujú aj objednávky týkajúce sa miest, kde je ešte potrebné vybudovať infraštruktúru; pre okruhy 2 Mbit/s sa nerozlišuje medzi štruktúrovanými a neštruktúrovanými okruhmi; pre okruhy 34 Mbit/s a 155 Mbit/s je vzorka príliš malá na získanie spoľahlivých štatistických údajov; špecifické lehoty odkladu pre niektorých zákazníkov, zákazníkmi požadované zmeny týkajúce sa plánovaného dátumu dodania (žiadne dodanie „podľa najlepšieho úsilia“) a plánovaných objednávok sú vylúčené. Lehoty dodania sa počítajú od dátumu prijatia podpísanej zmluvy, ak sa nedohodol žiadny iný dátum (pozri špecifické lehoty odkladu pre niektorých zákazníkov).


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o ukončenie plánov eradikácie a očkovania v spolkových štátoch Dolné Sasko a Severné Porýnie – Vestfálsko a plánu eradikácie v spolkovom štáte Sársko (Nemecko)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 119)

(Iba nemecký a francúzsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/58/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1 a článok 20 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisia prijala rozhodnutie 2003/135/ES z 27. februára 2003 o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v spolkových štátoch Dolné Sasko, Severné Porýnie – Vestfálsko, Porýnie – Falcko a Sársko (2) ako jedno z niekoľkých opatrení na potláčanie klasického moru ošípaných.

(2)

Komisia prijala rozhodnutie 2004/146/ES z 12. februára 2004 o ukončení plánu očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Sársku a predĺžení plánu očkovania v Porýní – Falcku, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES.

(3)

Nemecké orgány oboznámili Komisiu so súčasným vývojom tohto ochorenia u diviačej zveri v Dolnom Sasku, Severnom Porýní – Vestfálsku a Sársku. Tieto informácie naznačujú, že klasický mor ošípaných u diviačej zveri sa podarilo zlikvidovať a že schválené plány eradikácie a očkovania nie je potrebné v týchto spolkových štátoch naďalej uplatňovať.

(4)

Rozhodnutie 2003/135/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha rozhodnutia 2003/135/ES sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 1:

odseky A), B) a D) sa vypúšťajú,

text „C) Porýnie – Falcko“ sa nahrádza textom „Porýnie – Falcko“.

b)

V bode 2:

odseky A) a B) sa vypúšťajú,

text „C) Porýnie – Falcko“ sa nahrádza textom „Porýnie – Falcko“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Francúzskej republike.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 47. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/146/ES (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 42).


27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. januára 2005,

ktorým sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri a núdzového očkovania takýchto ošípaných na Slovensku

(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 127)

(Len slovenský text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/59/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), najmä na druhý pododsek jej článku 16 ods. 1 a článku 20 ods. 2,

keďže:

(1)

V roku 2004 sa klasický mor ošípaných u diviačej zveri vyskytol v určitých oblastiach Slovenska. Ako reakcia na vypuknutie klasického moru ošípaných prijala Komisia rozhodnutia 2004/375/ES (2), 2004/625/ES (3) a 2004/831/ES (4), ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2003/526/ES z 18. júla 2003 o ochranných opatreniach týkajúcich sa klasického moru ošípaných v určitých členských štátoch (5), na základe ktorých sa zaviedli určité dodatočné kontrolné opatrenia proti tejto chorobe.

(2)

Slovensko zaviedlo v celej krajine a najmä v infikovanej oblasti intenzívny program na kontrolu výskytu klasického moru ošípaných u diviačej zveri. Tento program doteraz prebieha.

(3)

Slovensko zodpovedajúcim spôsobom predložilo na schválenie plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v oblasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava (RVPS) (s pôsobnosťou v okresoch Piešťany, Hlohovec a Trnava), Levice (s pôsobnosťou v okrese Levice), Nitra (s pôsobnosťou v okresoch Nitra a Zlaté Moravce), Topoľčany (s pôsobnosťou v okrese Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (s pôsobnosťou v okrese Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (s pôsobnosťou v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s pôsobnosťou v okresoch Prievidza a Partizánske), Púchov (s pôsobnosťou v okresoch Púchov a Ilava), Žiar nad Hronom (s pôsobnosťou v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (s pôsobnosťou v okresoch Zvolen a Detva), Banská Bystrica (s pôsobnosťou v okresoch Banská Bystrica a Brezno), Lučenec (s pôsobnosťou v okresoch Lučenec a Poltár) a Veľký Krtíš.

(4)

Slovensko okrem toho plánuje zaviesť očkovanie diviačej zveri v okresoch Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár, a preto takisto predložilo na schválenie plán núdzového očkovania.

(5)

Slovenské orgány povolili použitie živej oslabenej vakcíny proti klasickému moru ošípaných (kmeň C) na imunizáciu diviačej zveri prostredníctvom orálnych návnad.

(6)

Na základe preskúmania plánov eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri, ako aj núdzového očkovania týchto ošípaných v určených oblastiach, ktoré Slovensko predložilo, sa dospelo k záveru, že tieto plány sú v súlade so smernicou 2001/89/ES.

(7)

Z dôvodov transparentnosti je potrebné v tomto rozhodnutí stanoviť geografické oblasti, v ktorých sa majú implementovať plány eradikácie a núdzového očkovania.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schvaľuje sa plán predložený Slovenskom na eradikáciu klasického moru ošípaných u diviačej zveri v oblasti, ktorá je uvedená v bode 1 prílohy.

Článok 2

Schvaľuje sa plán, predložený Slovenskom, na núdzové očkovanie diviačej zveri v oblasti, ktorá je uvedená v bode 2 prílohy.

Článok 3

Slovensko okamžite prijme potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a následne ich uverejní. Okamžite o tom informuje Komisiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 26. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 118, 23.4.2004, s. 72.

(3)  Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 61.

(5)  Ú. v. EÚ L 183, 22.7.2003, s. 46. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/831/ES.


PRÍLOHA

1.   Oblasti, v ktorých sa má implementovať plán eradikácie

Oblasť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava (RVPS) (s pôsobnosťou v okresoch Piešťany, Hlohovec a Trnava), Levice (s pôsobnosťou v okrese Levice), Nitra (s pôsobnosťou v okresoch Nitra a Zlaté Moravce), Topoľčany (s pôsobnosťou v okrese Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (s pôsobnosťou v okrese Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (s pôsobnosťou v okresoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s pôsobnosťou v okresoch Prievidza a Partizánske), Púchov (s pôsobnosťou v okresoch Púchov a Ilava), Žiar nad Hronom (s pôsobnosťou v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica), Zvolen (s pôsobnosťou v okresoch Zvolen a Detva), Banská Bystrica (s pôsobnosťou v okresoch Banská Bystrica a Brezno), Lučenec (s pôsobnosťou v okresoch Lučenec a Poltár) a Veľký Krtíš.

2.   Oblasti, v ktorých sa má implementovať plán núdzového očkovania

Územie okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár.


Korigendá

27.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/48


Korigendum k rozhodnutiu Rady 2004/783/ES z 15. novembra 2004, ktorým sa menujú štyria talianski členovia a traja talianski náhradníci Výboru regiónov

( Úradný vestník Európskej únie L 346 z 23. novembra 2004 )

Strana 9

a)

Názov rozhodnutia:

Namiesto

:

má byť

:

b)

Druhé odôvodnenie:

Namiesto

:

„(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Paola AGOSTINACCHIA (IT), Gianfranca LAMBERTIHO (IT), Salvatora TATARELLU (IT) a Riccarda VENTREHO (IT), členov, a Gabriela BAGNASCA (IT), Marcella MEROIHO (IT) a Roberta PELLU (IT), náhradníkov, ktoré bolo oznámené Rade 7. októbra 2004, sa uvoľnili štyri miesta členov a tri miesta náhradníkov Výboru regiónov“

má byť

:

„(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Paola AGOSTINACCHIA (IT), Gianfranca LAMBERTIHO (IT) a Riccarda VENTREHO (IT), členov, a Gabriela BAGNASCA (IT), Marcella MEROIA (IT), Roberta PELLU (IT) a Salvatora TATARELLU (IT), náhradníkov, ktoré bolo oznámené Rade 7. októbra 2004, sa uvoľnili tri miesta členov a štyri miesta náhradníkov Výboru regiónov“.

Strana 10, jediný článok:

a)

V písmene a): bod 3 o Savinovi Antoniovi SANTARELLOVI sa vypúšťa.

b)

V písmene b): pridáva sa nasledujúci bod 4:

„4.

Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco di Candela

ako náhrada za Salvatora TATARELLU“.