ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
26. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 107/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2130/2001 o operáciách na pomoc ľuďom bez domova v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky

1

 

*

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší

3

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/45/ESRozhodnutie Rady z 22. decembra 2004 o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky

17

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky

19

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

26.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 107/2005

z 12. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2130/2001 o operáciách na pomoc ľuďom bez domova v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 179 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo realizuje program v prospech operácií na pomoc ľuďom bez domova v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky podľa nariadenia (ES) č. 2130/2001 (2). Toto nariadenie stratilo účinnosť 31. decembra 2004.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2130/2001 stanovuje, že jeho obnovenie bude závisieť od možnosti jeho začlenenia do celkového rámcového nariadenia pre Áziu a Latinskú Ameriku.

(3)

V júli 2002 prijala Komisia návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci Spoločenstva s krajinami Ázie a Latinskej Ameriky (3), ktoré integruje pomoc pre ľudí bez domova v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky a ktoré zrušuje nariadenie (ES) č. 2130/2001. Navrhované nariadenie nebolo prijaté včas tak, aby nadobudlo účinnosť do 31. decembra 2004. Takáto situácia by mohla ohroziť kontinuitu a hladkú realizáciu operácií na pomoc ľuďom bez domova v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky.

(4)

Je potrebné zabezpečiť uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2130/2001 do momentu nadobudnutia účinnosti budúceho nariadenia. Budúce nariadenie by potom predstavovalo nový právny rámec pre operácie na pomoc ľuďom bez domova v týchto dvoch regiónoch.

(5)

Je potrebné uviesť finančný rámec pre zostávajúce roky súčasného finančného výhľadu, a to na roky 2005 a 2006.

(6)

Je tiež potrebné stanoviť nezávislé hodnotenie uplatňovania nariadenia (ES) č. 2130/2001.

(7)

Nariadenie (ES) č. 2130/2001 by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2130/2001 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 8 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia zodpovedá za hodnotenie, rozhodovanie a správu operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v súlade s rozpočtovými a inými platnými postupmi, najmä tými, ktoré stanovujú články 27, 48 ods. 2 a 167 nariadenia Rady (ES Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4).“

2.

V článku 15 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Finančný rámec na vykonávanie tohto nariadenia sa týmto na obdobie od roku 2005 do roku 2006 stanovuje na 141 miliónov EUR.“

3.

Druhý odsek článku 20 sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 31. decembra 2006.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 12. januára 2005

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

Nicolas SCHMIT


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. októbra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. decembra 2004.

(2)  Ú. v. ES L 287, 31.10.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES C 331 E, 31.12.2002, s. 12.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


26.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/3


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/107/ES

z 15. decembra 2004,

ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Na základe zásad obsiahnutých v článku 175 ods. 3 zmluvy šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (3), ustanovuje potrebu znížiť znečistenie na úrovne, ktoré minimalizujú škodlivé účinky na ľudské zdravie, venujúc zvláštnu pozornosť najmä citlivej časti obyvateľstva a životnému prostrediu ako celku, zlepšiť monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, vrátane depozície znečisťujúcich látok, a poskytovať informácie verejnosti.

(2)

Článok 4 ods. 1 smernice Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality voľného ovzdušia (4) požaduje, aby Komisia predkladala návrhy na reguláciu znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I k uvedenej smernici, berúc do úvahy ustanovenia odsekov 3 a 4 uvedeného článku.

(3)

Vedecké dôkazy ukazujú, že arzén, kadmium, nikel a niektoré polycyklické aromatické uhľovodíky sú pre ľudí genotoxickými karcinogénmi a že neexistuje identifikovateľný prah, pod ktorým tieto látky nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie. Na ľudské zdravie a životné prostredie vplývajú prostredníctvom koncentrácií v okolitom ovzduší a prostredníctvom depozície. S ohľadom na nákladovú efektívnosť nemožno v určitých oblastiach dosiahnuť koncentrácie arzénu, kadmia, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší, ktoré by nepredstavovali závažné riziko pre ľudské zdravie.

(4)

S cieľom minimalizovať škodlivé účinky arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v ovzduší na ľudské zdravie, venujúc osobitnú pozornosť citlivej časti populácie a životnému prostrediu ako celku, by sa mali stanoviť cieľové hodnoty, ktoré je potrebné dosahovať v čo najväčšej možnej miere. Benzo(a)pyrén by sa mal používať ako markér karcinogénneho rizika polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.

(5)

Cieľové hodnoty by nevyžadovali žiadne opatrenia obsahujúce neprimerané náklady. Čo sa týka priemyselných zariadení, nezahŕňali by opatrenia mimo uplatňovania najlepších dostupných techník (best available techniques – BAT), ako to požaduje smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (5), a najmä by to neviedlo k uzavretiu žiadneho zariadenia. To by však vyžadovalo od členských štátov, aby prijali všetky nákladovo efektívne redukčné opatrenia v relevantných odvetviach.

(6)

Najmä cieľové hodnoty tejto smernice sa nemajú chápať ako normy kvality životného prostredia, ako sú definované v článku 2 ods. 7 smernice 96/61/ES a ktoré vyžadujú podľa článku 10 uvedenej smernice prísnejšie podmienky ako tie, ktoré možno dosiahnuť použitím BAT.

(7)

V súlade s článkom 176 zmluvy si môžu členské štáty uchovať alebo zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia týkajúce sa arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov za predpokladu, že sú kompatibilné so zmluvou a že sa oznámia Komisii.

(8)

Monitorovanie arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu by malo byť povinné, keď koncentrácie prekročia určité medze na hodnotenie. Doplnkové prostriedky hodnotenia môžu znížiť požadovaný počet vzorkovacích miest stáleho merania. Predpokladá sa ďalšie monitorovanie pozaďových koncentrácií v okolitnom ovzduší a depozícia.

(9)

Ortuť je veľmi nebezpečná látka pre ľudské zdravie a životné prostredie. Je prítomná všade v životnom prostredí a vo forme metylortuti má schopnosť akumulovať sa v organizmoch a najmä koncentrovať sa v organizmoch umiestnených vyššie v potravinovom reťazci. Ortuť uvoľnená do atmosféry je schopná prenosu na veľké vzdialenosti.

(10)

Komisia plánuje predstúpiť v roku 2005 s ucelenou stratégiou obsahujúcou opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred uvoľňovaním ortuti, založenou na prístupe životného cyklu a zohľadňujúcou výrobu, používanie, spracovanie odpadov a emisie. V tomto kontexte by mala Komisia zvážiť všetky vhodné opatrenia s úmyslom znížiť množstvo ortuti v suchozemských a vodných ekosystémoch, a tým aj prijímanie ortuti v potrave, a vyhnúť sa použitiu ortuti v určitých výrobkoch.

(11)

Účinky arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov na ľudské zdravie, vplývajúce aj prostredníctvom potravinového reťazca a na životné prostredie ako celok, pôsobia prostredníctvom koncentrácií v okolitom ovzduší a depozície; akumulácia týchto látok v pôde a ochrana podzemnej vody by sa mali zohľadniť. S cieľom umožniť preskúmanie tejto smernice v roku 2010 by mala Komisia a členské štáty zvážiť podporu výskumu účinkov arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov na ľudské zdravie a životné prostredie, najmä prostredníctvom depozície.

(12)

Štandardizované presné meracie techniky a spoločné kritéria na umiestňovanie meracích staníc sú dôležitými prvkami pri hodnotení kvality okolitého ovzdušia, takže získané informácie sú porovnateľné v celom Spoločenstve. Poskytnutie referenčných meracích metód sa považuje za dôležitú otázku. Komisia už dala pokyn na prípravu noriem CEN na meranie týchto zložiek v okolitom ovzduší, kde sú definované cieľové hodnoty (arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén) ako aj depozícia ťažkých kovov, s úmyslom ich skorého vypracovania a schválenia. V prípade absencie normalizovaných metód CEN by malo byť povolené použitie medzinárodných alebo vnútroštátnych normalizovaných referenčných metód merania.

(13)

Informácie o koncentráciách a depozícii regulovaných znečisťujúcich látok by sa mali zasielať Komisii ako základ pre pravidelné správy.

(14)

Aktualizované informácie o koncentráciách a depozícii regulovaných znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší by mali byť rýchlo dostupné verejnosti.

(15)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľné na porušenia ustanovení tejto smernice a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(16)

V súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6), by sa mali prijať opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice.

(17)

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie tejt o smernice vedeckému a technickému pokroku by sa mali týkať len kritérií a techník hodnotenia koncentrácií a depozície regulovaných znečisťujúcich látok, alebo podrobných ustanovení na zasielanie informácií Komisii. Nemali by priamo alebo nepriamo spôsobovať pozmeňovanie cieľových hodnôt,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Ciele

Ciele tejto smernice sú:

a)

ustanoviť cieľovú hodnotu pre koncentráciu arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu v okolitom ovzduší, s cieľom vyhnúť sa, predísť alebo znížiť škodlivé účinky arzénu, kadmia, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov na ľudské zdravie a životné prostredie ako celok;

b)

zabezpečiť, aby sa s ohľadom na arzén, kadmium, nikel a polycyklické aromatické uhľovodíky udržala kvalita okolitého ovzdušia tam, kde je dobrá, a aby sa zlepšovala v ostatných prípadoch;

c)

určiť spoločné metódy a kritériá na hodnotenie koncentrácii arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší, ako aj na depozíciu arzénu, kadmia, ortuti, niklua polycyklických aromatických uhľovodíkov;

d)

zabezpečiť získanie primeraných informácií o koncentráciách arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší, ako aj o depozícii arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov a zabezpečiť ich sprístupnenie verejnosti.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice sa uplatňujú definície z článku 2 smernice 96/62/ES s výnimkou definície „cieľovej hodnoty“.

Uplatňujú sa tiež tieto definície:

a)

   „cieľová hodnota znečistenia ovzdušia“ je úroveň znečistenia okolitého ovzdušia určená s cieľom vyhnúť sa, predísť alebo znížiť škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie ako celok, ktorá sa má podľa možnosti dosiahnuť za dané obdobie;

b)

   „celková alebo hromadná depozícia“ je celkové množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrchy (napr. na pôdu, vegetáciu, vodu, budovy atď.) v danej oblasti v danom čase;

c)

   „horná medza na hodnotenie“ je úroveň uvedená v prílohe II, pod ktorou možno v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 96/62/ES použiť na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia kombináciu meraní a modelovacích techník;

d)

   „dolná medza na hodnotenie“ je úroveň uvedená v prílohe II, pod ktorou je možno v súlade s článkom 6 ods. 4 smernice 96/62/ES výhradne použiť na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia samotné modelovanie alebo techniky objektívneho odhadu;

e)

   „stále merania“ sú merania uskutočňované na stálych miestach nepretržitým alebo náhodným odberom vzoriek, v súlade s článkom 6 ods. 5 smernice 96/62/ES;

f)

   „arzén“, „kadmium“, „nikel“ a „benzo(a)pyrén“ znamenajú celkový obsah týchto prvkov a zlúčenín vo frakcii PM10;

g)

   „PM10“ je pevná častica, ktorá prejde zariadením so vstupným otvorom definovaným v EN 12341, selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 μm s 50 % účinnosťou;

h)

   „polycyklické aromatické uhľovodíky“ sú organické zlúčeniny zložené z najmenej dvoch spojených benzénových jadier obsahujúcich len uhlík a vodík;

i)

   „celková plynná ortuť“ sú výpary ortuti ako prvku (Hg0) a reaktívna plynná ortuť, t. j. druh ortuti rozpustný vo vode s dostatočne vysokým tlakom pár, aby existoval v plynnom stave.

Článok 3

Cieľové hodnoty

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, ktoré nevyžadujú neprimerané náklady, aby zabezpečili, že od 31. decembra 2012 koncentrácie arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu, používaného ako markér karcinogénneho rizika polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší, hodnotené podľa článku 4, neprekročia cieľové hodnoty ustanovené v prílohe I.

2.   Členské štáty zostavia zoznam zón a aglomerácií, v ktorých sú úrovne arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu pod zodpovedajúcimi cieľovými hodnotami. Členské štáty udržujú úrovne týchto znečisťujúcich látok v týchto zónach a aglomeráciách pod zodpovedajúcimi cieľovými hodnotami a snažia sa udržiavať čo najlepšiu kvalitu okolitého ovzdušia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

3.   Členské štáty zostavia zoznam zón a aglomerácií, v ktorých sa cieľové hodnoty ustanovené v prílohe I prekračujú.

V týchto zónach a aglomeráciách určia členské štáty oblasti prekročenia a zdroje, ktoré k nemu prispievajú. V príslušných oblastiach členské štáty preukážu uplatňovanie všetkých potrebných opatrení, ktoré nevyžadujú neprimerané náklady, zameraných najmä na prevládajúce zdroje emisií, aby dosiahli cieľové hodnoty. V prípade priemyselných zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/61/ES, to znamená uplatňovanie BAT, definovaných v článku 2 ods. 11 uvedenej smernice.

Článok 4

Hodnotenie koncentrácií v okolitom ovzduší a rýchlostí depozície

1.   Kvalita okolitého ovzdušia s ohľadom na arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén sa hodnotí na celom území členských štátov.

2.   V súlade s kritériami uvedenými v odseku 7 je meranie povinné v týchto zónach:

a)

zóny a aglomerácie, v ktorých sú úrovne medzi hornou a dolnou medzou na hodnotenie, a

b)

iné zóny a aglomerácie, kde úrovne prekračujú hornú medzu na hodnotenie.

Určené merania možno doplniť modelovacími technikami, aby sa vytvorila primeraná úroveň informácií o kvalite okolitého ovzdušia.

3.   Kombináciu meraní vrátane indikatívnych meraní uvedených v prílohe IV oddiel I a modelovacích techník možno použiť na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia v zónach a aglomeráciách, kde sú úrovne v reprezentatívnom časovom období medzi hornou a dolnou medzou na hodnotenie, ktoré sa majú určiť podľa prílohy II oddiel II.

4.   V zónach a aglomeráciách, kde sú úrovne pod dolnou úrovňou na hodnotenie, ktorá sa má určiť podľa prílohy II oddiel II, je možné na hodnotenie úrovní znečistenia ovzdušia výhradne použiť samotné modelovanie alebo techniky objektívneho odhadu.

5.   Keď sa musia merať znečisťujúce látky, merania sa uskutočnia na stálych miestach nepretržitým alebo náhodným odberom vzoriek. Počet meraní musí byť dostatočný, aby sa umožnilo určenie úrovní.

6.   Horné a dolné medze na hodnotenie pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén v okolitom ovzduší sú ustanovené v oddieli I prílohy II. Zaradenie každej zóny alebo aglomerácie na účely tohto článku sa preskúma najmenej každých päť rokov v súlade s postupom ustanoveným v oddieli II prílohy II. Zaradenie sa preskúma skôr v prípade, že došlo k významnej zmene v činnostiach, ktoré majú vplyv na koncentrácie arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu v okolitom ovzduší.

7.   Kritériá na určenie umiestnenia vzorkovacích miest na meranie arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu v okolitom ovzduší, aby sa hodnotilo dodržanie cieľových hodnôt, sú uvedené v oddieloch I a II prílohy III. Minimálny počet vzorkovacích miest stáleho merania koncentrácií každej znečisťujúcej látky je stanovený v oddiele IV prílohy III a miesta musia byť umiestnené v každej zóne alebo aglomerácii, v ktorej sa meranie vyžaduje, ak sú stále merania jediným zdrojom údajov o koncentráciách v nich.

8.   Na zhodnotenie podielu benzo(a)pyrénu v okolitom ovzduší každý členský štát monitoruje iné relevantné polycyklické aromatické uhľovodíky na obmedzenom množstve meracích miest. Tieto zlúčeniny zahŕňajú aspoň: benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén a dibenz(a,h)antracén. Monitorovacie miesta pre tieto polycyklické aromatické uhľovodíky sú umiestnené spolu so vzorkovacími miestami pre benzo(a)pyrén a vyberajú sa takým spôsobom, aby sa dali identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy. Uplatňujú sa oddiely I, II a III prílohy III.

9.   Bez ohľadu na úrovne koncentrácie jedno pozaďové vzorkovacie miesto sa umiestni každých 100 000 km2 na indikatívne meranie arzénu, kadmia,niklu,celkovej plynnej ortuti,benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v odseku 8 v okolitom ovzduší a na celkovú depozíciu arzénu, kadmia, ortuti, niklu, benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v odseku 8. Každý členský štát zriadi aspoň jednu meraciu stanicu; členské štáty však môžu, po dohode a v súlade s usmerneniami vytvorenými podľa postupu uvedeného v článku 6, vytvoriť jednu alebo niekoľko spoločných meracích staníc, ktoré pokryjú susediace zóny v priľahlých členských štátoch, aby sa dosiahlo potrebné priestorové rozlíšenie. Odporúča sa tiež meranie časticovej a plynnej dvojmocnej ortuti. Monitorovanie sa má koordinovať, kde to je vhodné, s monitorovacou stratégiou a meracím programom Európskeho monitorovania a merania znečisťujúcich látok (EMEP). Vzorkovacie miesta pre tieto znečisťujúce látky sa vyberú takým spôsobom, aby sa dali identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy. Uplatňujú sa oddiely I, II a III prílohy III.

10.   Tam, kde sa hodnotia regionálne vzorce vplyvu na ekosystémy, sa môže zvážiť použitie bioindikátorov.

11.   Pre zóny a aglomerácie, v ktorých sú informácie zo staníc stáleho merania dopĺňané informáciami z iných zdrojov, ako sú emisné inventúry, metódy indikatívneho merania a modelovanie kvality ovzdušia, je pre určenie koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší dostatočný počet staníc stáleho merania, ktoré sa majú zriadiť a priestorové rozlíšenie ostatných techník stanovených v súlade s oddielom I prílohy III a oddielom I prílohy IV.

12.   Ciele pre kvalitu údajov sú stanovené v oddiele I prílohy IV. Ak sa na hodnotenie používajú modely kvality ovzdušia, uplatňuje sa oddiel II prílohy IV.

13.   Referenčné metódy na odber vzoriek a analýzu arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší sú ustanovené v oddieloch I, II a III prílohy V. Oddiel IV prílohy V stanoví referenčné techniky na meranie celkovej depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov a oddiel V prílohy V uvádza referenčné techniky modelovania kvality ovzdušia, ak sú takéto techniky dostupné.

14.   Členské štáty informujú Komisiu o metódach používaných na predbežné hodnotenie kvality ovzdušia podľa článku 11 ods. 1 písm. d) smernice 96/62/ES do dátumu uvedeného v článku 10 tejto smernice.

15.   Všetky zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie ustanovení tohto článku a oddielu II prílohy II a príloh III až V vedeckému a technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 6, ale nesmú viesť k priamym alebo nepriamym zmenám cieľových hodnôt.

Článok 5

Prenos informácií a správ

1.   Členské štáty zašlú Komisii s ohľadom na zóny a aglomerácie, v ktorých boli prekročené akékoľvek cieľové hodnoty ustanovené v prílohe I, nasledujúce informácie:

a)

zoznamy dotknutých zón a aglomerácií;

b)

oblasti prekročenia;

c)

hodnotené hodnoty koncentrácií;

d)

dôvody prekročenia a najmä akékoľvek zdroje, ktoré k nemu prispeli;

e)

obyvateľstvo vystavené takémuto prekročeniu.

Členské štáty oznamujú aj všetky údaje hodnotené v súlade s článkom 4,pokiaľ ich už neoznámili podľa rozhodnutia Rady 97/101/ES z 27. januára 1997, ktorým sa zavádza vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských štátov (7).

Informácie sa zasielajú za každý kalendárny rok najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roku a prvýkrát za kalendárny rok nasledujúci po 15. februára 2007.

2.   Okrem požiadaviek ustanovených v odseku 1 členské štáty tiež oznámia všetky opatrenia prijaté podľa článku 3.

3.   Komisia zabezpečí, že všetky informácie zaslané podľa odseku 1 sa bezodkladne sprístupnia verejnosti vhodnými prostriedkami, ako je internet, tlač a iné ľahko prístupné médiá.

4.   Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 6 akékoľvek podrobné ustanovenia na zasielanie informácií, ktoré sa majú poskytovať podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 6

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený článkom 12 ods. 2 smernice 96/62/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Informácie pre verejnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa jasné a pochopiteľné informácie o koncentráciách arzénu, kadmia, ortuti, niklu a benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší uvedených v článku 4 ods. 8, ako aj o rýchlosti depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v článku 4 ods. 8 pravidelne sprístupňovali verejnosti, ako aj príslušným organizáciám ako napr. environmentálnym organizáciam, spotrebiteľským organizáciam, organizáciam zastupujúcim záujmy citlivej časti obyvateľstva a iným príslušným orgánom zdravotnej starostlivosti.

2.   Informácie tiež uvádzajú každé ročné prekročenie cieľových hodnôt arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu uvedených v prílohe I. V informáciách sa uvedie dôvod prekročenia a oblasť, na ktorú sa vzťahuje. Poskytnú tiež krátke hodnotenie vo vzťahu k cieľovej hodnote a príslušné informácie týkajúce sa účinkov na zdravie a vplyvu na životné prostredie.

Informácie o akýchkoľvek opatreniach prijatých podľa článku 3 sa sprístupnia organizáciám uvedeným v odseku 1 tohto článku.

3.   Informácie sa sprístupnia napríklad prostredníctvom internetu, tlače a iných ľahko prístupných médií.

Článok 8

Podávanie správ a preskúmanie

1.   Komisia najneskôr do 31. decembra 2010 zašle Európskemu parlamentu a Rade správu založenú:

a)

na skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tejto smernice;

b)

najmä na výsledkoch najnovšieho vedeckého výskumu o účinkoch vystavenia arzénu, kadmiu, ortuti, niklu a polycyklickým aromatickým uhľovodíkom na ľudské zdravie, venujúc osobitnú pozornosť citlivej časti obyvateľstva a životnému prostrediu ako celku, a

c)

na technologickom rozvoji, vrátane pokroku dosiahnutom v meracích metódach a inom hodnotení koncentrácií týchto znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší a ich depozície.

2.   Správa uvedená v odseku 1 vezme do úvahy:

a)

súčasnú kvalitu ovzdušia, trendy a projekcie do roku 2015 a neskôr;

b)

rozsah na ďalšie znižovanie znečisťujúcich emisií zo všetkých relevantných zdrojov a možné prínosy zavedenia limitných hodnôt pre znečisťujúce látky uvedené v prílohe I, zameraných na zníženie rizika pre ľudské zdravie, berúc do úvahy technickú uskutočniteľnosť a nákladovú efektívnosť a každú významnú dodatočnú ochranu zdravia a životného prostredia, ktorú by to poskytlo;

c)

vzťahy medzi znečisťujúcimi látkami a príležitosťami na kombinované stratégie pre zlepšenie kvality ovzdušia v Spoločenstve a súvisiace ciele;

d)

súčasné a budúce požiadavky na informovanie verejnosti a na výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou;

e)

skúsenosti získané pri uplatňovaní tejto smernice v členských štátoch a najmä podmienky, za ktorých sa uskutočnilo meranie, ako je uvedené v prílohe III;

f)

sekundárne ekonomické prínosy pre životné prostredie a zdravie pri znižovaní emisií arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v rozsahu, v akom sa dajú posúdiť;

g)

primeranosť veľkosti častíc frakcie používanej na odber vzoriek s ohľadom na všeobecné požiadavky merania tuhých častíc;

h)

vhodnosť benzo(a)pyrénu ako markéra pre celkovú karcinogénnu aktivitu polycyklických aromatických uhľovodíkov so zreteľom na prevažne plynné formy polycyklických aromatických uhľovodíkov ako napr. fluorantén.

Z hľadiska najnovšieho vedeckého a technického vývoja Komisia tiež preskúma účinky arzénu, kadmia a niklu na ľudské zdravie, s cieľom kvantifikovať ich genotoxickú karcinogénnosť. Po zohľadnení opatrení prijatých podľa stratégie pre ortuť Komisia tiež zváži, či by bolo prínosné uskutočniť ďalšie kroky, týkajúce sa ortuti, berúc do úvahy technickú uskutočniteľnosť a nákladovú efektívnosť a každú významnú dodatočnú ochranu zdravia a životného prostredia, ktorá by sa tým poskytla.

3.   S cieľom dosiahnuť úrovne koncentrácií v okolitom ovzduší, ktoré by ďalej znižovali škodlivé účinky na ľudské zdravie a viedli by k vysokej úrovni ochrany životného prostredia ako celku, zohľadňujúc technickú uskutočniteľnosť a nákladovú efektívnosť ďalšej činnosti, správu uvedenú v odseku 1 môžu sprevádzať, ak je to vhodné, návrhy na zmeny a doplnenia tejto smernice, ktoré by zohľadňovali najmä výsledky získané v súlade s odsekom 2. Okrem toho Komisia zváži reguláciu depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a špecifických polycyklických aromatických uhľovodíkov.

Článok 9

Sankcie

Členské štáty stanovia sankcie uplatniteľné na porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 10

Vykonávanie

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. februára 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. decembra 2004

Za Európsky parlament

predseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

A. NICOLAÏ


(1)  Ú. v. EÚ C 110, 30.4.2004, s. 16.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 20. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), rozhodnutie Rady z 15. novembra 2004.

(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 35, 5.2.1997, s. 14. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2001/752/ES (Ú. v. ES L 282, 26.10.2001, s. 69).


PRÍLOHA I

Cieľové hodnoty pre arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén

Znečisťujúca látka

Cieľová hodnota (1)

Arzén

6 ng/m3

Kadmium

5 ng/m3

Nikel

20 ng/m3

Benzo(a)pyrén

1 ng/m3


(1)  Pre celkový obsah vo frakcii PM10 priemerne za kalendárny rok.


PRÍLOHA II

Určenie požiadaviek na hodnotenie koncentrácií arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu v okolitom ovzduší v zóne alebo aglomerácii

I.   Horné a dolné medze na hodnotenie

Použijú sa tieto horné a dolné medze na hodnotenie:

 

Arzén

Kadmium

Nikel

B(a)P

Horná medza na hodnotenie v percentách cieľovej hodnoty

60 %

(3,6 ng/m3)

60 %

(3 ng/m3)

70 %

(14 ng/m3)

60 %

(0,6 ng/m3)

Dolná medza na hodnotenie v percentách cieľovej hodnoty

40 %

(2,4 ng/m3)

40 %

(2 ng/m3)

50 %

(10 ng/m3)

40 %

(0,4 ng/m3)

II.   Určenie prekročení horných a dolných medzí na hodnotenie

Prekročenia horných a dolných medzí na hodnotenie sa určujú na základe koncentrácií počas predchádzajúcich piatich rokov, ak sú k dispozícii dostatočné údaje. Medza na hodnotenie sa považuje za prekročenú, ak bola prekročená aspoň počas troch kalendárnych rokov z týchto predchádzajúcich piatich rokov.

Ak sú k dispozícii údaje za menej ako päť rokov, členské štáty môžu kombinovať krátke meracie kampane počas obdobia roku a na miestach, ktoré sú pravdepodobne typické pre najvyššie úrovne znečistenia s výsledkami získanými z informácií z emisných inventúr a modelovania, aby určili prekročenia horných a dolných medzí na hodnotenie.


PRÍLOHA III

Umiestnenie a minimálny počet vzorkovacích miest na meranie koncentrácií v okolitom ovzduší a rýchlosti depozície

I.   Umiestňovanie merania v makromeradle

Vzorkovacie miesta sa vyberajú tak, aby:

poskytli údaje o oblastiach v zónach a aglomeráciách, kde je pravdepodobne obyvateľstvo priamo alebo nepriamo vystavené najvyšším koncentráciám v priemere za kalendárny rok,

poskytli údaje o úrovniach v ostatných oblastiach v zónach a aglomeráciách, ktoré sú reprezentatívne z hľadiska vystavenia bežného obyvateľstva,

poskytli údaje o rýchlosti depozície, ktoré predstavujú nepriame vystavenie obyvateľstva prostredníctvom potravinového reťazca.

Vzorkovacie miesta sa umiestnia vo všeobecnosti tak, aby sa predišlo meraniu v rámci veľmi malých mikroprostredí v ich bezprostrednej blízkosti. Ako usmernenie, vzorkovacie miesto by malo byť umiestnené tak, aby reprezentovalo kvalitu ovzdušia v okolitých oblastiach nie menších ako 200 m2 v miestach zameraných na dopravu a najmenej 250 m × 250 m, v priemyselných miestach, ak je to realizovateľné, a niekoľko kilometrov štvorcových v mestských pozaďových miestach.

Kde je cieľom hodnotiť pozaďové úrovne, vzorkovacie miesto by nemalo byť ovplyvňované aglomeráciami alebo priemyselnými miestami v jeho blízkosti, t. j. miesta bližšie ako niekoľko kilometrov.

Kde sa má vyhodnotiť podiel z priemyselných zdrojov, aspoň jedno vzorkovacie miesto sa umiestni v najbližšej obytnej oblasti po vetre od zdroja. Kde nie je známa koncentrácia pozadia, dodatočné vzorkovacie miesto sa umiestni v smere prevládajúceho vetra. Najmä tam, kde sa uplatňuje článok 3 ods. 3, by sa vzorkovacie miesta mali umiestniť tak, aby sa dalo monitorovať uplatňovanie BAT.

Vzorkovacie miesta majú byť tiež, tam kde je to možné, reprezentatívne s ohľadom na podobné lokality, ktoré sa nenachádzajú v bezprostrednej blízkosti. Majú sa umiestňovať, kde je to vhodné, spolu so vzorkovacími miestami na PM10.

II.   Umiestňovanie merania v mikro meradle

Pokiaľ je to uskutočniteľné, mali by sa dodržať nasledujúce pokyny:

prúdenie okolo vstupného otvoru vzorkovacej sondy musí byť neobmedzené, bez prekážok, ktoré môžu ovplyvniť prúd vzduchu v okolí vzorkovacieho zariadenia (obvykle niekoľko metrov od budov, balkónov, stromov a iných prekážok, a ak ide o odberové body, ktoré reprezentujú kvalitu ovzdušia v línii zástavby, aspoň 0,5 m od najbližšej budovy),

vo všeobecnosti bod vstupného otvoru vzorkovacej sondy by mal byť medzi 1,5 m (dýchacia zóna) a 4 m nad zemou. Za istých okolností sa môžu umiestniť vyššie (do 8 m). Vyššie umiestnenie môže byť tiež vhodné, ak stanica reprezentuje veľkú oblasť,

vstupný otvor sondy by nemal byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti zdrojov, aby sa predišlo priamemu odberu emisií, ktoré nie sú zmiešané s okolitým ovzduším,

výstupný otvor sondy by sa mal umiestnť tak, aby sa predišlo recirkulácii vypúšťaného vzduchu do vstupného otvoru sondy,

umiestnenie vzorkovacích miest orientovaných na dopravu má byť aspoň 25 m od okraja veľkej križovatky a aspoň 4 m od stredu najbližšieho dopravného pásu; vstupné otvory by sa mali umiestniť tak, aby reprezentovali kvalitu ovzdušia blízko línie zástavby,

na meranie depozície vo vidieckych pozaďových oblastiach sa použijú usmernenia a kritéria EMEP do tej miery, pokiaľ je to praktické a keď tieto prílohy neustanovujú inak.

Do úvahy možno brať aj tieto faktory:

interferujúce zdroje,

bezpečnosť,

prístup,

dostupnosť elektrickej energie a telefónneho spojenia,

viditeľnosť miesta vo vzťahu k jeho okoliu,

bezpečnosť verejnosti a obsluhy,

možnosť umiestnenia rôznych odberových bodov pre rozličné znečisťujúce látky,

plánovacie požiadavky.

III.   Dokumentácia a kontrola výberu vzorkovacieho miesta

Postup pri výbere umiestňovania sa by sa mal úple zdokumentovať v jeho klasifikačnej fáze takými prostriedkami, ako sú fotografie okolia s vyznačenými svetovými stranami a podrobné mapy. Lokality sa kontrolujú v pravidelných intervaloch a vybavujú sa novou dokumentáciou tak, aby sa zabezpečila platnosť výberových kritérií počas celého obdobia.

IV.   Kritériá na určenie počtu vzorkovacích miest stáleho merania koncentrácií arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu v okolitom ovzduší

Minimálny počet vzorkovacích miest stáleho merania na hodnotenie dodržiavania cieľových hodnôt pre ochranu ľudského zdravia v zónach a aglomeráciách, kde je stále meranie jediným zdrojom informácií.

a)   Plošné zdroje

Obyvateľstvo aglomerácie alebo zóny

(v tisícoch)

Ak maximálne koncentrácie prekračujú hornú medzu na hodnotenie (1)

Ak sú maximálne koncentrácie medzi hornou a dolnou medzou na hodnotenie

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0 – 749

1

1

1

1

750 – 1 999

2

2

1

1

2 000 – 3 749

2

3

1

1

3 750 – 4 749

3

4

2

2

4 750 – 5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

b)   Bodové zdroje

Na hodnotenie znečistenia v blízkosti bodových zdrojov by sa počet vzorkovacích miest stáleho merania mal určiť po zohľadnení hustoty emisií, pravdepodobného rozptýlenia látok znečistujúcich okolité ovzdušie a možného vystavenia obyvateľstva.

Vzorkovacie miesta by sa mali umiestniť tak, aby bolo možné monitorovať uplatňovanie BAT definovaných v článku 2 ods. 11 smernice 96/61/ES.


(1)  Má zahŕňať aspoň jednu mestskú pozaďovú stanicu a pre benzo(a)pyrén tiežjednu stanicu orientovanú na dopravu, za predpokladu, že to nezvýši počet vzorkovacích miest.


PRÍLOHA IV

Ciele v kvalite údajov a požiadavky na modely kvality ovzdušia

I.   Ciele v kvalite údajov

Nasledujúce ciele v kvalite údajov sú uvedené ako usmernenie na zabezpečenie kvality.

 

Benzo(a)pyrén

Arzén, kadmium a nikel

Polycyklické aromatické uhľovodíky iné ako benzo(a)pyrén, celková plynná ortuť

Celková depozícia

— Nepresnosť

 

 

 

 

Stále a indikatívne merania

50 %

40 %

50 %

70 %

Modelovanie

60 %

60 %

60 %

60 %

— Minimálny počet údajov

90 %

90 %

90 %

90 %

— Minimálne časové pokrytie

 

 

 

 

Stále merania

33 %

50 %

 

 

Indikatívne merania (1)

14 %

14 %

14 %

33 %

Nepresnosť (vyjadrená ako 95 % interval spoľahlivosti) metód použitých na hodnotenie koncentrácií okolitého ovzdušia sa vyhodnotí v súlade so zásadami CEN Príručky na vyjadrovanie neistôt pri meraniach (ENV 13005-1999), metodikou ISO 5725:1994 a usmernením uvedeným v CEN Správe o kvalite ovzdušia – Postup odhadu neistoty referenčných metód merania kvality okolitého ovzdušia (CR 14377:2002E). Percentá nepresnosti sú uvedené pre jednotlivé merania, z ktorých sa urobí priemer podľa typického času odberu vzorky pre 95 % interval spoľahlivosti. Nepresnosť meraní sa interpretuje ako taká, ktorá sa uplatňuje v oblasti príslušnej cieľovej hodnoty. Stále a indikatívne merania sa musia rovnomerne rozložiť na celý rok, aby sa predišlo skresleniu výsledkov.

Požiadavky na minimálny zber údajov a časové pokrytie nezahŕňajú straty údajov v dôsledku pravidelnej kalibrácie alebo bežnej údržby prístrojov. Dvadsaťštyrihodinový odber vzoriek sa vyžaduje na meranie benzo(a)pyrénu a ďalších polycyklických aromatických uhľovodíkov. Pri dodržaní opatrnosti možno jednotlivé vzorky odobraté v období do jedného mesiaca spájať a analyzovať ako zloženú vzorku za predpokladu, že metóda zabezpečí, aby boli vzorky počas tohto obdobia stabilné. Tri rovnorodé zlúčeniny benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén môže byť ťažké analyticky rozložiť. V takýchto prípadoch sa môžu oznamovať ako súčet. Doporučuje sa tiež dvadsaťštyrihodinový odber vzoriek na meranie koncentrácií arzénu, kadmia a niklu. Odber vzoriek sa musí rozložiť rovnomerne na dni v týždni a počas roka. Na meranie rýchlosti depozície sa odporúčajú mesačné alebo týždenné odbery vzoriek počas celého roka.

Členské štáty môžu robiť len odber mokrej vzorky namiesto hromadnej, ak dokážu, že rozdiel medzi nimi je do 10 %. Rýchlosti depozície by sa mali všeobecne uvádzať v μg/m2 za deň.

Členské štáty môžu uplatňovať menšie minimálne časové pokrytie, ako je uvedené v tabuľke, ale nie menšie ako 14 % pre stále merania a 6 % pre indikatívne merania za predpokladu, že môžu preukázať, že bude splnená 95 % rozšírená nepresnosť ročného priemeru, vypočítaná z cieľov v kvalite údajov v tabuľke podľa ISO 11222:2002 – „Stanovenie neistoty priemernej hodnoty výsledkov meraní za daný časový interval pri meraniach kvality ovzdušia“.

II.   Požiadavky na modely kvality ovzdušia

Kde sa na hodnotenie používa model kvality ovzdušia, zostavia sa odkazy na popisy modelu a informácie o nepresnosti. Nepresnosť pri modelovaní je definovaná ako maximálna odchýlka nameraných a vypočítaných úrovní koncentrácie počas celého roka, bez zohľadňovania načasovania udalostí.

III.   Požiadavky na techniky objektívneho odhadu

Ak sa používajú techniky objektívneho odhadu, nepresnosť nesmie prekročiť 100 %.

IV.   Štandardizácia

Pre látky, ktoré sa majú analyzovať vo frakcii PM10, sa objem vzorky vzťahuje na vonkajšie podmienky.


(1)  Indikatívne merania sú merania, ktoré sa vykonávajú so zníženou pravidelnosťou, ale spĺňajú ostatné ciele v kvalite údajov.


PRÍLOHA V

Referenčné metódy na hodnotenie koncentrácií v okolitom ovzduší a rýchlostí depozície

I.   Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu arzénu, kadmia a niklu v okolitom ovzduší

Referenčná metóda na meranie koncentrácií arzénu, kadmia a niklu v okolitom ovzduší je v súčasnosti v normotvornom procese v CEN a bude založená na manuáli pre odber PM10 vzoriek ekvivalentnom s EN 12341, s následným rozkladom vzoriek a analýzou prostredníctvom atómovej absorpčnej spektrometrie alebo ICP hmotnostnej spektrometrie. V prípade absencie normalizovanej CEN metódy môžu členské štáty použiť vnútroštátne normalizované metódy alebo normalizované ISO metódy.

Členský štát môže použiť aj iné metódy, pri ktorých môže preukázať, že poskytujú výsledky ekvivalentné s vyššie uvedenou metódou.

II.   Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší

Referenčná metóda na meranie koncentrácií benzo(a)pyrénu v okolitom ovzduší je v súčasnosti v normotvornom procese v CEN a bude založená na manuáli pre odber PM10 vzoriek ekvivalentnom s EN 12341. V prípade absencie normalizovanej CEN metódy pre benzo(a)pyrén alebo iné polycyklické aromatické uhľovodíky uvedené v článku 4 ods. 8 môžu členské štáty použiť vnútroštátne normalizované metódy alebo normalizované ISO metódy, akou je ISO norma 12884.

Členský štát môže použiť aj iné metódy, pri ktorých môže preukázať, že poskytujú výsledky ekvivalentné s vyššie uvedenou metódou.

III.   Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu ortuti v okolitom ovzduší

Referenčná metóda na meranie koncentrácií celkovej plynnej ortuti v okolitom ovzduší je automatizovaná metóda založená na atómovej absorpčnej spektrometrii alebo atómovej fluorescenčnej spektrometrii. V prípade absencie normalizovanej CEN metódy môžu členské štáty použiť vnútroštátne normalizované metódy alebo normalizované ISO metódy.

Členský štát môže použiť aj iné metódy, pri ktorých môže preukázať, že poskytujú výsledky ekvivalentné s vyššie uvedenou metódou.

IV.   Referenčná metóda na odber vzoriek a analýzu depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklua polycyklických aromatických uhľovodíkov

Referenčná metóda na odber vzoriek deponovaného arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov je založená na expozícii cylindrickej nádoby pre depozíciu so štandardizovanými rozmermi. V prípade absencie normalizovanej CEN metódy môžu členské štáty použiť vnútroštátne normalizované metódy.

V.   Referenčné techniky modelovania kvality ovzdušia

Referenčné techniky modelovania kvality ovzdušia nie je možné v súčasnosti určiť. Všetky zmeny a doplnenia na prispôsobenie tohto bodu vedeckému a technickému pokroku musia byť prijaté v súlade s postupom ustanoveným v článku 6.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

26.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/17


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2004

o uzavretí a dočasnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky

(2005/45/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada splnomocnila Komisiu, aby vyjednávala so Švajčiarskou konfederáciou o Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky.

(2)

Rozhodnutím Rady z 20. októbra 2004 (1) a s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu sa dohoda podpísala v mene Spoločenstva 26. októbra 2004.

(3)

Dohoda ustanovuje jej dočasné uplatňovanie do nadobudnutia jej platnosti.

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky, sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Pozícia, ktorú má prijať Spoločenstvo, pokiaľ ide o rozhodnutia alebo odporúčania spoločného výboru, ktoré sú založené na článku 7 protokolu č. 2 dohody, určí Komisia.

Článok 3

Predseda Rady vykoná v mene Spoločenstva oznámenie stanovené v článku 5 ods. 1 dohody (2).

Článok 4

V súlade s článkom 5 ods. 2 dohody a do nadobudnutia jej platnosti sa dohoda dočasne uplatňuje od 1. februára 2005 za predpokladu, že vykonávacie opatrenia vymedzené v článku 5 ods. 4 protokolu č. 2 sa prijmú v rovnakom čase.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMANN


(1)  Zatial' neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, pokiaľ ide o ustanovenia uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA, ďalej len „Švajčiarsko“,

na strane druhej,

ďalej spolu len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 a spoločné vyhlásenie o ďalších rokovaniach, ktoré sú pripojené k záverečným aktom dohôd medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou, ktoré boli podpísané v Luxemburgu 21. júna 1999,

BERÚC DO ÚVAHY, že Protokol č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ďalej len „dohoda“, by sa mal aktualizovať v súlade s výsledkami Uruguajského kola a upraviť, pokiaľ ide o rozsah produktov,

BERÚC DO ÚVAHY, že obchodné toky medzi Švajčiarskom a novými členskými štátmi by sa po rozšírení Európskej únie mali zachovať,

ŽELAJÚC SI zlepšiť recipročný prístup spracovaných poľnohospodárskych produktov na trh,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o Protokole č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou zo 17. marca 2000,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Dohoda sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I k dohode sa nahrádza novou prílohou I, ktorá je pripojená k tejto dohode ako príloha č. 1.

2.

Protokol č. 2 k dohode sa nahrádza novým protokolom č. 2, ktorý je pripojený k tejto dohode ako príloha č. 2.

Článok 2

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa zrušujú tieto dohody:

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o Protokole č. 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou zo 17. marca 2000,

výmena listov medzi Európskou komisiou a Švajčiarskou federálnou administratívou o dojednaniach určených na zlepšenie transparentnosti rozličných cenových kompenzačných opatrení, uplatňovaných Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom, ktoré ovplyvňujú obchod so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa vzťahuje protokol č. 2 z 29. novembra 1988.

Článok 3

Prílohy k tejto dohode vrátane tabuliek a dodatkov k tabuľkám a dodatok k protokolu č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody.

Článok 4

1.   Táto dohoda sa uplatňuje na jednej strane na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva za podmienok ustanovených touto zmluvou, a na strane druhej na územie Švajčiarska.

2.   Táto dohoda sa tiež uplatňuje na územie Lichtenštajnského kniežatstva, pokiaľ existuje colná únia so Švajčiarskom.

Článok 5

1.   Zmluvné strany schvália túto dohodu v súlade so svojimi vlastnými postupmi. Nadobudne platnosť dňom nasledujúcim po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich príslušných postupov potrebných na tento účel.

2.   Až do ukončenia ratifikačných postupov uvedených v odseku 1 uplatňujú zmluvné strany túto dohodu od prvého dňa štvrtého mesiaca po dátume jej podpísania za predpokladu, že vykonávacie opatrenia, ako sú uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu č. 2, sa prijmú k tomu istému dátumu.

Článok 6

1.   Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

2.   Znenie v maltskom jazyku sa autentifikuje zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentické ako znenia v jazykoch uvedených v ods. 1.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

PRÍLOHA 1

„PRÍLOHA I

Zoznam výrobkov uvedený v článku 2 bode i) dohody

Číselný znak HS

Opis tovaru

2905 43

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Kazeíny, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

– Kazeín

Ex35 01 90

– Ostatné:

– Iné ako kazeínové gleje

3502

Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov, počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu:

– Vaječný albumín:

3502 11

– – Sušený

3502 19

– – Ostatný

3502 20

– Mliečny albumín vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu, alebo ostatných modifikovaných škrobov

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

– Na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

– Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín:

3823 11

– – Kyselina stearová

3823 12

– – Kyselina olejová

3823 19

– – Ostatné

3823 70

– Priemyselné mastné alkoholy

3824 60

– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

5301

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302

Pravé konope (Canabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)“

PRÍLOHA 2

PROTOKOL č. 2

o niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkoch

Článok 1

Všeobecné zásady

1.   Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na výrobky uvedené v tabuľkách I a II, pokiaľ nie je v tomto protokole špecifikované inak.

2.   Najmä v súvislosti s týmito produktmi nesmú zmluvné strany vymerať dovozné clo ani poplatky s rovnocenným účinkom vrátane poľnohospodárskych zložiek, ani udeliť vývozné náhrady ani žiadne iné náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočne alebo úplne, cla alebo poplatkov, ktoré majú rovnocenný účinok.

3.   Ustanovenia tohto protokolu sa podobne uplatňujú na Lichtenštajnské kniežatstvo, pokiaľ sa na Lichtenštajnské kniežatstvo vzťahuje Protokol č. 3 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Článok 2

Uplatňovanie cenových kompenzačných opatrení

1.   Na to, aby sa zohľadnili rozdiely v nákladoch na poľnohospodárske suroviny používané pri výrobe produktov uvedených v tabuľke I, dohoda nevylučuje uplatňovanie cenových kompenzačných opatrení na tieto produkty; to znamená spoplatnenie poľnohospodárskych zložiek pri dovoze a udelenie vývozných náhrad alebo udelenie, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom.

2.   Ak zmluvná strana uplatňuje interné opatrenia, ktoré znižujú cenu surovín pre spracovateľské odvetvia, tieto opatrenia sa musia zohľadniť pri výpočte čiastok cenových kompenzácií.

Článok 3

Cenové kompenzačné opatrenia na dovoz

1.   Švajčiarske základné čiastky pre poľnohospodárske suroviny, zohľadnené pri výpočte poľnohospodárskej zložky na dovoz, nesmú presiahnuť rozdiel medzi švajčiarskou domácou referenčnou cenou a domácou referenčnou cenou Spoločenstva pre príslušnú poľnohospodársku surovinu ani švajčiarske dovozné clo skutočne uplatňované na poľnohospodárske suroviny, ak sa dovážajú ako také.

2.   Švajčiarsky dovozný režim na produkty uvedené v tabuľke I je ustanovený v tabuľke IV.

3.   Ak je švajčiarska domáca referenčná cena nižšia ako domáca referenčná cena Spoločenstva, Spoločenstvo môže zaviesť cenové kompenzačné opatrenia, ako sú ustanovené v článku 2, to znamená spoplatnenie poľnohospodárskych zložiek pri dovoze, v súlade s nariadením (ES) č. 1460/96 a neskoršími nariadeniami.

Článok 4

Cenové kompenzačné opatrenia na vývoz

1.   Švajčiarske vývozné náhrady alebo náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom za vývoz produktov uvedených v tabuľke I do Spoločenstva nepresiahne rozdiel medzi švajčiarskou domácou referenčnou cenou a domácou referenčnou cenou Spoločenstva poľnohospodárskych surovín používaných na výrobu týchto produktov, násobenou skutočne použitými množstvami. Ak sa švajčiarska domáca referenčná cena rovná alebo je nižšia ako domáca referenčná cena Spoločenstva, švajčiarske vývozné náhrady alebo náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom sa rovnajú nule.

2.   Ak je švajčiarska domáca referenčná cena nižšia ako domáca referenčná cena Spoločenstva, Spoločenstvo môže zaviesť cenové kompenzačné opatrenia, ako sú ustanovené v článku 2, ktoré udeľujú vývozné náhrady v súlade s nariadením (ES) č. 1520/2000 a neskoršími nariadeniami alebo ktoré udeľujú náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom.

3.   V prípade cukru (položky HS 1701, 1702 a 1703) použitého na výrobu produktov uvedených v tabuľke I a tabuľke II nesmú zmluvné strany udeliť žiadne vývozné náhrady ani náhrady, odpustenie alebo neuhradenie, čiastočné alebo úplné, cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom.

Článok 5

Referenčné ceny

1.   V tabuľke III sú uvedené domáce referenčné ceny poľnohospodárskych surovín Spoločenstva a Švajčiarska, ktoré sú uvedené v článkoch 3 a 4.

2.   Zmluvné strany pravidelne, aspoň raz ročne, poskytnú spoločnému výboru domáce referenčné ceny všetkých surovín, na ktoré sa uplatňujú cenové kompenzačné opatrenia. Domáce referenčné ceny, ktoré sa poskytnú, odrážajú skutočnú cenovú situáciu na území zmluvnej strany. Sú to ceny, ktoré spracovateľské odvetvia bežne platia na úrovni veľkoobchodu alebo výroby. Ak je poľnohospodárska surovina dostupná pre spracovateľský priemysel alebo jeho časť za cenu, ktorá je nižšia ako zvyčajná cena na domácom trhu, poskytnuté domáce referenčné ceny sa musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

3.   Spoločný výbor stanoví domáce referenčné ceny a cenové rozdiely pre poľnohospodárske suroviny uvedené v tabuľke III na základe informácií poskytnutých útvarmi Komisie a Švajčiarskou federálnou administratívou. Ak je to potrebné na uchovanie relatívnych preferenčných rozpätí, základné čiastky poľnohospodárskych surovín uvedených v tabuľke IV sa upravia.

4.   Spoločný výbor preskúma domáce referenčné ceny poľnohospodárskych surovín uvedené v článkoch 3 a 4, ktoré sú uvedené v tabuľke III, ešte pred uplatňovaním tohto protokolu.

Článok 6

Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci

Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci sú upravené v dodatku k tomuto protokolu.

Článok 7

Zmeny a doplnenia

Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene a doplnení tabuliek, dodatkov k tabuľkám a dodatku pripojenom k tomuto protokolu.

TABUĽKA I

Produkty podliehajúce cenovým kompenzačným opatreniam

Číselné znaky HS

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

.10

– Jogurt:

ex .10

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

0405

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

.20

– Mliečne nátierky:

ex .20

– S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 75 %

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov, alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516:

.10

– Margarín okrem tekutého margarínu:

ex .10

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, hrubej a hladkej, škrobu alebo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo iných obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobky

2004

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006:

.10

– Zemiaky:

ex .10

– – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2005

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

.20

– Zemiaky:

ex .20

– Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2008

Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané:

.11

– – Arašidy:

ex .11

– – – Arašidové maslo

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

– Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

.12

– – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

ex .12

– – – Obsahujúce v hmotnosti 1,5 % alebo viac mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac cukru alebo 5 % alebo viac škrobu

.20

– Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju alebo maté:

ex .20

– Obsahujúce v hmotnosti 1,5 % alebo viac mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac cukru alebo 5 % alebo viac škrobu

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie zmesi a zmesi korenín; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica:

.20

– Kečup a ostatné paradajkové omáčky

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Iné ako mangové „chutney“, tekuté

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

2106

Potravinové prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

.10

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:

ex .10

– – Obsahujúce viac ako 1 % mliečnych tukov, 1 % iných tukov alebo viac ako 5 % cukrov

.90

– Ostatné

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehovinové nápoje:

ex .90

– Iné ako etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol a iné ako koncentrované grapefruitové šťavy obsahujúce pridané destiláty

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje

.10

– Kazeín

.90

– Ostatné:

ex .90

– – Iné ako kazeínové gleje

TABUĽKA II

Voľne obchodovateľné produkty

Číselné znaky HS

Opis tovaru

0501

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov

0503

Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, tiež s podložkou

0505

Koža a iné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí

10

– Perie z druhov používaných na vypchávanie, páperie

ex 90

– Ostatné (iné ako na kŕmenie)

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

0508

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak opracované; ulity, lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov:

ex 00

– Iné ako na kŕmenie

0509

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

0510

Ambra, kaastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a iné živočíšne produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

0710

Zelenina, mrazená:

40

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. v plynnom oxide siričitom, v slanom náleve, v sírenej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

ex 90

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

0901

Káva, tiež pražená alebo bez kofeínu; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

0902

Čaj, tiež aromatizovaný

0903

Maté

1212

Svätojánsky chlieb, riasy a iné chaluhy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a iné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

ex 20

– Riasy a ostatné chaluhy (iné ako na kŕmenie)

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napr. bambus, trstina, sitina, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená a lipová kôra)

1402

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na vypchávanie (napríklad kapok, africká tráva, rastlinné vlákna, morská tráva), tiež vrstvené na podložkách alebo bez podporného materiálu

1403

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na výrobu metiel alebo kief (napr. cirok, piasava, pýr plazivý, istle), tiež v pradenách alebo vo zväzkoch

1404

Rastlinné produkty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

10

– Rastlinné suroviny druhov používaných hlavne na farbenie alebo na vyčiňovanie

20

– Bavlna linters

ex 90

– Ostatné (iné ako na kŕmenie)

1505

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):

ex 00

– Iné ako na kŕmenie

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:

20

– Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

ex 20

– – Hydrogenovaný ricínový olej, takzvaný „opalwax“

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516:

90

– Ostatné:

ex 90

– – Jedlé zmesi alebo prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem

1518

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, pomerizované teplom vo vákuu alebo inertnom plyne, alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

ex 00

– Linoxyn

1520

Glycerol, surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1522

Degras; zvyšky po spracovaní živočíšnych tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej fruktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky ani farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom, karamel:

50

– Chemicky čistá fruktóza

90

– Ostatné vrátane invertného cukru a iných cukrových sirupových zmesí obsahujúcich v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy

ex 90

– – Chemicky čistá maltóza (iná ako na kŕmenie)

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804

Kakaové maslo, tuk a olej

1805

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor ani iné sladidlá

1903

Tapioka a jej náhrady zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných tvaroch

2001

Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

90

– Ostatné:

ex 90

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata); palmové jadrá, yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín položky 0714

2004

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky 2006:

90

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

ex 90

– – Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

80

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kryštalizovaním):

ex 00

– Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemy, ovocné želé, lekváry, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty pripravené varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

2008

Ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a iné semená, tiež spolu zmiešané:

11

– – Arašidy:

ex 11

– – – Arašidy, pražené

– Ostatné vrátane iných zmesí ako zmesi položky 2008 19:

91

– – Palmové jadrá

99

– – Ostatné:

ex 99

– – – Kukurica, iná ako sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:

– Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

11

– – Výťažky, esencie a koncentráty

12

– – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:

ex 12

– – – Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne bielkoviny, cukor ani škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % hmotnosti cukru alebo 5 % hmotnosti škrobu

20

– Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju alebo maté:

ex 20

– – Neobsahujúce mliečne tuky, mliečne bielkoviny, cukor ani škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % hmotnosti cukru alebo 5 % hmotnosti škrobu

30

– Pražená čakanka a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:

ex 10

– Aktívne kvasinky (iné ako pekárske kvasinky a iné ako kvasinky na kŕmenie)

ex 20

– Neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (iné ako na kŕmenie)

30

– Pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie zmesi a zmesi korenín; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica:

10

– Sójová omáčka

30

– Horčičná múčka a prášok a pripravená horčica:

ex 30

– – Horčičná múčka a prášok, iná ako na kŕmenie; pripravená horčica

90

– Ostatné:

ex 90

– – Mangové „chutney“, tekuté

2106

Potravinové prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

10

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky:

ex 10

– – Iné ako obsahujúce v hmotnosti viac ako 1 % mliečnych tukov, 1 % ostatných tukov alebo viac ako 5 % cukrov

2201

Voda vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá, ani ochucujúce látky; ľad a sneh

2202

Voda vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

10

– Voda vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochucujúce látky

ex 90

– Iné ako ovocné šťavy alebo zeleninové šťavy riedené vodou alebo sýtené

2203

Pivo zo sladu

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom:

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

20

– Destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov

30

– Whisky

40

– Rum a tafia

50

– Gin a borovička

60

– Vodka

70

– Likéry a kordialy

2209

Ocot a jeho náhradky, získané z kyseliny octovej

TABUĽKA III

Domáce referenčné ceny ES a Švajčiarska (4)

Poľnohospodárska surovina

Švajčiarska domáca referenčná cena

CHF za 100 kg netto

Domáca referenčná cena ES

CHF za 100 kg netto

Rozdiel v referenčnej cene Švajčiarsko/ES

CHF za 100 kg netto

Obyčajná pšenica

64,00

19,45

44,55

Tvrdá pšenica

43,22

28,46

14,76

Raž

58,00

15,98

42,02

Jačmeň

32,46

11,81

20,65

Kukurica

38,97

18,87

20,10

Pšeničná múka

105,88

27,23

78,65

Plnotučné mlieko v prášku

607,00

382,77

224,23

Odtučnené mlieko v prášku

481,04

295,49

185,55

Maslo

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Cukor (položky HS 1701, 1702 a 1703)

0,00

Vajcia (2)

250,75

186,70

64,05

Čerstvé zemiaky

42,00

21,14

20,86

Rastlinný tuk (3)

360,00

147,25

212,75

TABUĽKA IV

Švajčiarsky dovozný režim

a)

Clo pre produkty uvedené v dodatku k tejto tabuľke je poľnohospodárska zložka vypočítaná na základe čistej váhy. Štandardné recepty sú uvedené v dodatku.

b)

Pre produkty uvedené v dodatku sa pri výpočte poľnohospodárskych zložiek zohľadňujú tieto základné sumy pre poľnohospodárske suroviny:

Poľnohospodárske suroviny

Uplatňovaná základná suma od nadobudnutia platnosti

Uplatňovaná základná suma tri roky po nadobudnutí platnosti

CHF za 100 kg netto

CHF za 100 kg netto

Obyčajná pšenica

40,00

38,00

Tvrdá pšenica

13,00

12,00

Raž

37,00

36,00

Jačmeň

18,00

18,00

Kukurica

18,00

18,00

Pšeničná múka

70,00

67,00

Plnotučné mlieko v prášku

201,00

191,00

Odtučnené mlieko v prášku

167,00

158,00

Maslo

466,00

466,00

Cukor (položky HS 1701, 1702 a 1703)

00,00

00,00

Vajcia

36,00

36,00

Čerstvé zemiaky

18,00

18,00

Rastlinný tuk

191,00

181,00

c)

Clo pre produkty uvedené v tabuľke nižšie sa rovná nule.

Švajčiarska tarifná položka

Poznámky

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Iné ako mangové „chutney“, tekuté

2104.3000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

Od začiatku uplatňovania tohto protokolu sa clo pre produkty uvedené v tabuľke nižšie počas troch rovnako dlhých ročných intervalov zníži na nulu.

Švajčiarska tarifná položka

Uplatňované clo od nadobudnutia platnosti

Uplatňované clo rok po nadobudnutí platnosti

Uplatňované clo dva roky po nadobudnutí platnosti

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

CHF za 100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

e)

Tarifné položky ustanovené v tejto tabuľke odkazujú na tarifné položky uplatniteľné vo Švajčiarsku 1. januára 2002. Bez ohľadu na článok 12a dohody podmienky tejto tabuľky neovplyvnia žiadne prípadné zmeny sadzobnej nomenklatúry.


(1)  Pre produkty, na ktoré sa vzťahuje pomoc pre maslo poskytnutá podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a o poskytovaní podpôr na smotanu, maslo a koncentrované maslo používané pri výrobe pekárskych výrobkov, zmrzliny a iných potravín.

(2)  Odvodené z cien za tekuté vtáčie vajcia, nie v škrupinách, násobené faktorom 0,85.

(3)  Ceny za rastlinné tuky (na pečenie a pre potravinársky priemysel) s obsahom tukov 100 %.

(4)  Domáce referenčné ceny ES a Švajčiarska za poľnohospodárske suroviny uvedené v článkoch 3 a 4, ktoré sú uvedené v tabuľke III, vychádzajú z údajov k 1. januáru 2002. Spoločný výbor ich pred uplatňovaním tohto protokolu preskúma.

Dodatok k tabuľke IV

Švajčiarske štandardné recepty

V tabuľke nižšie sú špecifikované štandardné recepty uvedené v tabuľke IV písm. a) (Švajčiarsky dovozný režim), ktoré sa používajú pri výpočte poľnohospodárskej zložky.

Švajčiarska tarifná položka

Poznámky

Obyčajná pšenica

Tvrdá pšenica

Raž

Jačmeň

Kukurica

Pšeničná múka

Plnotučné mlieko v prášku

Odtučnené mlieko v prášku

Maslo

Cukor

Vajcia

Čerstvé zemiaky

Rastlinný tuk

Kg suroviny na 100 kg netto hotového produktu

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Obsahujúci viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Obsahujúci 39 % alebo viac, ale menej ako 75 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Obsahujúci 39 % alebo viac, ale menej ako 75 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Obsahujúci nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Obsahujúci viac ako 20 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 20 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Obsahujúci viac ako 8 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 8 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Obsahujúci viac ako 8 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Obsahujúci viac ako 2 %, ale nie viac ako 8 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Obsahujúci viac ako 1,5 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Neobsahujúce obyčajnú pšenicu, raž, jačmeň, kukuricu ani zemiaky; iné ako na kŕmenie

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Ostatné

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Neobsahujúce obyčajnú pšenicu, raž, jačmeň, kukuricu ani zemiaky; iné ako na kŕmenie

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Ostatné

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Na ľudskú spotrebu

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Ostatné

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 9 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Obsahujúci viac ako 9 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Strúhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Iné ako strúhanka

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Strúhanka

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Iné ako strúhanka

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Vo forme múky, krupice alebo vločiek

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru, alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Obsahujúce 1,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov, 2,5 % alebo viac hmotnosti mliečnych bielkovín, 5 % alebo viac hmotnosti cukru, alebo 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti mliečnych tukov, neobsahujúce žiadne iné tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti ostatných tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti mliečnych tukov, obsahujúce viac ako 3 %, ale nie viac ako 10 % hmotnosti ostatných tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce najviac 3 % hmotnosti mliečnych tukov, obsahujúce viac ako 10 %, hmotnosti ostatných tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 7 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 7 %, ale nie viac ako 10 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 13 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Obsahujúci viac ako 13 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Obsahujúci viac ako 20 %, ale nie viac ako 35 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Obsahujúci viac ako 35 %, ale nie viac ako 50 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Obsahujúci viac ako 20 %, ale nie viac ako 35 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Obsahujúci viac ako 35 %, ale nie viac ako 50 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Obsahujúci viac ako 3 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahujúci viac ako 6 %, ale nie viac ako 12 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Obsahujúci viac ako 12 %, ale nie viac ako 20 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 1,5 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Obsahujúci viac ako 1,5 %, ale nie viac ako 3 % hmotnosti mliečnych tukov

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Obsahujúci viac ako 40 %, ale nie viac ako 60 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Obsahujúci viac ako 60 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 25 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Obsahujúci viac ako 25 %, ale nie viac ako 40 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Obsahujúci viac ako 1 %, ale nie viac ako 5 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Obsahujúci viac ako 5 %, ale nie viac ako 10 % hmotnosti tukov

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Iné ako kazeínové gleje

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Dodatok k protokolu č. 2

Ustanoveniao administratívnej spolupráci

1.

Zmluvné strany súhlasia, že administratívna spolupráca je nevyhnutná na vykonávanie a kontrolu preferenčného zaobchádzania priznaného podľa tohto protokolu, a zdôrazňujú svoj záväzok bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom, ktoré sa týkajú colných a súvisiacich záležitostí.

2.

Ak zmluvná strana na základe objektívnych informácií zistí, že došlo k neposkytnutiu administratívnej spolupráce a/alebo nezrovnalostiam alebo podvodu podľa tohto protokolu, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu k príslušnému produktu (produktom) v súlade s touto prílohou.

3.

Na účely tohto dodatku neposkytnutie administratívnej spolupráce medziiným znamená:

a)

opakované nerešpektovanie povinností overiť štatút pôvodu príslušného produktu (produktov);

b)

opakované odmietnutie alebo neprimerané omeškanie pri vykonávaní a/alebo oznamovaní výsledkov následného overenia dôkazu o pôvode;

c)

opakované odmietnutie alebo neprimerané omeškanie pri získavaní oprávnenia vykonať misie administratívnej spolupráce na overenie pôvodnosti dokumentov alebo presnosti informácií významných pre priznanie predmetného preferenčného zaobchádzania.

Na účely tohto dodatku možno zistiť nezrovnalosti alebo podvod okrem iného v prípade, ak dôjde bez dostatočného vysvetlenia k náhlemu nárastu dovozu tovaru presahujúceho zvyčajnú úroveň výroby a vývoznú kapacitu druhej zmluvnej strany, pričom takéto zisťovanie je spojené s objektívnymi informáciami o nezrovnalostiach alebo podvode.

4.

Uplatňovanie dočasného pozastavenia podlieha týmto podmienkam:

a)

Zmluvná strana, ktorá na základe objektívnych informácií zistila neposkytnutie administratívnej spolupráce a/alebo nezrovnalosti alebo podvod v oblasti colných a súvisiacich záležitostí, oznámi bez neprimeraného omeškania spoločnému výboru svoje zistenie spolu s objektívnou informáciou a začne konzultácie v rámci spoločného výboru na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obidve zmluvné strany.

b)

Ak zmluvné strany začali konzultácie v rámci spoločného výboru, ako je uvedené vyššie, a do troch mesiacov po oznámení nedosiahli prijateľné riešenie, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu k príslušnému produktu (produktom). Dočasné pozastavenie sa bez neprimeraného omeškania oznámi spoločnému výboru.

c)

Dočasné pozastavenia podľa tohto dodatku sú obmedzené v miere, ktorá je potrebná na ochranu finančných záujmov dotknutej zmluvnej strany. Nepresahujú obdobie šiestich mesiacov, ktoré sa môže obnoviť. Dočasné pozastavenia sa okamžite po ich prijatí oznámia spoločnému výboru. Sú predmetom pravidelných konzultácií v rámci spoločného výboru najmä s cieľom ukončiť ich čo najskôr, keď už podmienky na ich uplatňovanie viac neexistujú.

5.

Súčasne s oznámením spoločnému výboru podľa odseku 4 písm. a) tohto dodatku dotknutá zmluvná strana by mala uverejniť upozornenie pre dovozcov vo svojom úradnom vestníku. Upozornenie pre dovozcov by malo uvádzať, v súvislosti s ktorým produktom došlo k zisteniu na základe objektívnych informácií o neposkytnutí administratívnej spolupráce a/alebo o nezrovnalostiach alebo podvode.