ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 19

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
21. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 83/2005 z 18. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2604/2000 o dovozoch polyetylén tereftalátu s pôvodom, okrem iného, v Kórejskej republike a na Taiwane

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 84/2005 z 18. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 85/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 86/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 21. januára 2005

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 87/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 88/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 89/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 17. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 90/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 91/2005 z 20. januára 2005 o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 92/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 93/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o spracovanie živočíšnych vedľajších produktov rybieho pôvodu a o obchodné doklady na prepravu živočíšnych vedľajších produktov ( 1 )

34

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 94/2005 z 20. januára 2005, ktoré sa týka vydávania povolení na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT a zo zámorských krajín a území na základe žiadostí predložených počas prvých piatich pracovných dní v mesiaci január 2005, v zmysle nariadenia (ES) č. 638/2003

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 95/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 96/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 97/2005 z 20. januára 2005 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004

46

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 98/2005 z 20. januára 2005 týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2275/2004

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 99/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

48

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 100/2005 z 20. januára 2005, ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2276/2004

49

 

*

Smernica Komisie 2005/4/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/22/ES, ktorou sa určujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách ( 1 )

50

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2005/35/ES:Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o podpise sprievodného memoranda o porozumení

53

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúca opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

55

 

 

Komisia

 

*

2005/36/ES:Rozhodnutie Komisie z 8. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/166/ES o pomoci pri reštrukturalizácii, ktorú Francúzsko uvažuje zaviesť v prospech Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM), námorná spoločnosť (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 3359)  ( 1 )

70

 

*

2005/37/ES:Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2004, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním

73

 

*

2005/38/ES:Rozhodnutie Komisie z 27. decembra 2004 o pridelení ďalších dní neprítomnosti v prístave Holandska v súlade s prílohou V k nariadeniu Rady (ES) č. 2287/2003 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/ES:Rozhodnutie Komisie z 30. decembra 2004, o financovaní externej evaluácie veterinárnej politiky Spoločenstva a štúdie analyzujúcej náklady finančného nástroja EÚ na financovanie rizika epidémií hospodárskych zvierat a podmienky tohto financovania

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 83/2005

z 18. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2604/2000 o dovozoch polyetylén tereftalátu s pôvodom, okrem iného, v Kórejskej republike a na Taiwane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 2604/2000 (2) (ďalej len „konečné nariadenie“) Rada zaviedla konečné antidumpingové clo na dovozy polyetylén tereftalátu („PET“) s pôvodom v Indii, Indonézii, Malajzii, Kórejskej republike, Thajsku a na Taiwane.

2.   Súčasné prešetrovanie

(2)

Komisia 22. mája 2003 oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) oznámila začatie predbežnej previerky antidumpingových opatrení uplatňovaných na dovozy PET s pôvodom v Kórejskej republike a na Taiwane (ďalej len „príslušné krajiny“) do Spoločenstva.

(3)

Predbežná previerka sa začala v dôsledku žiadosti Zväzu výrobcov plastov v Európe (ďalej len „žiadateľ“), podanej v apríli 2003 v mene výrobcov predstavujúcich väčšinu, v tomto prípade viac než 80 % celkovej produkcie PET v Spoločenstve. Žiadosť obsahovala evidentné dôkazy o tom, že opätovne došlo k dumpingu a k ujme a že existujúce opatrenia nie sú postačujúce na potlačenie škodlivého dumpingu. Poskytnuté dôkazy boli postačujúce na odôvodnenie začatia celkovej predbežnej previerky existujúcich opatrení podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(4)

Žiadateľ 30. júna 2004 svoju žiadosť o predbežnú previerku stiahol.

(5)

Napriek tomu však bolo vzhľadom na dostupné dôkazy a predbežné zistenia získané v priebehu skúmania rozhodnuté o oprávnenosti pokračovania skúmania ex officio iba vo veci dumpingu. Bol prijatý záver, že pokiaľ ide o všetky ostatné aspekty, predbežná previerka by mala byť po stiahnutí žiadosti ukončená. Všetky zainteresované strany boli s týmto prístupom oboznámené, žiadna z nich k nemu nevyjadrila námietky.

3.   Ďalšie postupy

(6)

Komisia 22. mája 2003 oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (4) oznámila začatie antidumpingového konania vo vzťahu k dovozom PET s pôvodom v Austrálii, Čínskej ľudovej republike (ČĽR) a Pakistane do Spoločenstva.

(7)

Nariadením (ES) č. 306/2004 (5) Komisia zaviedla dočasné antidumpingové clo na dovozy PET s pôvodom v Austrálii, ČĽR a Pakistane. Nariadením (ES) č. 1467/2004 (6) Rada zaviedla konečné antidumpingové clo na dovozy PET s pôvodom v Austrálii a ČĽR a ukončila konanie vo vzťahu k dovozom PET s pôvodom v Pakistane.

4.   Strany, ktorých sa preskúmanie týka

(8)

Útvary Komisie o začiatku preskúmania oficiálne upovedomili žiadateľa, výrobcov Spoločenstva uvedených v sťažnosti, ostatných výrobcov Spoločenstva, vyvážajúcich výrobcov, dovozcov, dodávateľov a používateľov, asociácie, o ktorých je známe, že sa ich vec týka, ako aj predstaviteľov Kórejskej republiky a Taiwanu. Zainteresované strany dostali možnosť v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania písomne vyjadriť svoje stanovisko a požadovať vypočutie.

(9)

Výrobcovia Spoločenstva zastúpení žiadateľom, ostatní spolupracujúci výrobcovia Spoločenstva, vyvážajúci výrobcovia, dovozcovia, dodávatelia, používatelia a asociácie používateľov vyjadrili svoje stanoviská. Všetkým stranám, ktoré oň požiadali, sa dostalo vypočutia.

(10)

Všetkým stranám, o ktorých je známe, že sa ich vec týka, ako aj všetkým ostatným spoločnostiam, ktoré sa prihlásili v lehote stanovenej oznámením o začatí konania, boli zaslané dotazníky. Odpovede prišli od siedmich výrobcov Spoločenstva zastúpených žiadateľom, od štyroch ďalších výrobcov Spoločenstva, troch vyvážajúcich výrobcov v Kórejskej republike, vrátane jednej spoločnosti, ktorá v súčasnosti nepodlieha individuálnej colnej sadzbe, štyroch vyvážajúcich výrobcov z Taiwanu, vrátane jednej spoločnosti, ktorá v súčasnosti nepodlieha individuálnej colnej sadzbe, dvoch dodávateľov, dvoch spriaznených dovozcov, štyroch nespriaznených dovozcov a deviatich nespriaznených používateľov v Spoločenstve.

(11)

V oznámení o začatí konania sa uvádza, že v tomto skúmaní je možné uplatniť vzorkovanie. Avšak v situácii, keď počet vyvážajúcich výrobcov v príslušných krajinách, ktorí prejavili ochotu spolupracovať, bol nižší, než sa očakávalo, sa rozhodlo, že vzorkovanie nie je potrebné.

(12)

Útvary Komisie vyhľadali a overili všetky informácie, ktoré považovali za potrebné na určenie dumpingu a z neho vznikajúcej ujmy, a uskutočnili overovanie v prevádzkach týchto spoločností:

a)

Výrobcovia Spoločenstva

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Taliansko

Brilen SA, Zaragoza, Španielsko

Catalana di Polimers, Barcelona, Španielsko

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Spojené kráľovstvo

INCA International, Miláno, Taliansko

KoSa, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

M & G Finanziaria Industriale, Miláno, Taliansko

Tergal Fibres, Gauchy, Francúzsko

VPI SA, Atény, Grécko

Voridian, Rotterdam, Holandsko

Wellman PET Resins, Arnhem, Holandsko

b)

Vyvážajúci výrobcovia/vývozcovia v Kórejskej republike

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Soul

SK Chemicals Co. Ltd, Soul

KP Chemical Corp., Soul

c)

Vyvážajúci výrobcovia na Taiwane

Far Eastern Textile Ltd, Taipei

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei

Hualon Corp., Taipei

d)

Spolupracujúci dovozcovia

SK Networks, Soul, Kórejská republika

SK Global (Belgium) N.V., Antverpy, Belgicko

e)

Nespolupracujúci dovozcovia

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Nemecko

Helm AG, Hamburg, Nemecko

Global Services International, Miláno, Taliansko

SABIC Italia, Miláno, Taliansko

f)

Dodávatelia Spoločenstva

Interquisa SA, Madrid, Španielsko

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Spojené kráľovstvo

g)

Používatelia Spoločenstva

Danone Waters Group, Paríž, Francúzsko

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Taliansko

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Taliansko

Nestlé Espana SA, Barcelona, Španielsko

5.   Obdobie preskúmania

(13)

Dumpingové preskúmanie pokrýva obdobie od 1. apríla 2002 do 31. marca 2003 (OP).

6.   Príslušný výrobok a výrobky podobného typu

6.1.   Príslušný výrobok

(14)

Príslušný výrobok je ten istý ako v pôvodnom preskúmaní, teda PET s číslom viskozity 78 ml/g alebo vyšším podľa ISO Standard 1628-5, s pôvodom v Kórejskej republike a na Taiwane, v súčasnosti patrí pod číselný znak KN 3907 60 20.

6.2.   Výrobky podobného typu

(15)

Rovnako ako v pôvodnom skúmaní sa zistilo, že PET vyrábaný a predávaný na domácich trhoch Kórejskej republiky a Taiwanu a PET vyrábaný a vyvážaný do Spoločenstva majú rovnaké základné fyzikálne a chemické vlastnosti a použitia. Preto bol prijatý záver, že všetky typy PET s číslom viskozity 78 ml/g alebo väčším sú v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia rovnaké.

B.   DUMPING

1.   Všeobecná metodika

(16)

Nižšie stanovená všeobecná metodika sa uplatňuje na všetkých vyvážajúcich výrobcov v Kórejskej republike a na Taiwane a bola taktiež použitá i v pôvodnom preskúmaní. Prezentácia zistení týkajúcich sa dumpingu v príslušných krajinách preto popisuje iba špecifiká tej-ktorej vyvážajúcej krajiny.

1.1.   Normálna hodnota

(17)

Na účely určenia normálnej hodnoty sa pre každého vyvážajúceho výrobcu najprv stanovilo, či celkový predaj príslušného výrobku na domácom trhu v jeho prípade bol reprezentatívny v porovnaní s celkovým predajom na vývoz do Spoločenstva. V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia sa domáci predaj považuje za reprezentatívny, ak jeho celkový objem v prípade každého vyvážajúceho výrobcu dosahuje najmenej 5 % celkového objemu predaja na vývoz do Spoločenstva.

(18)

Následne sa identifikovali tie typy PET, ktoré na domácom trhu predávajú spoločnosti s reprezentatívnym objemom predaja na domácom trhu a ktoré sú identické alebo priamo porovnateľné s typmi predávanými na vývoz do Spoločenstva.

(19)

Pre každý typ, ktorý vyvážajúci výrobcovia predávajú na svojich domácich trhoch a ktorý je priamo porovnateľný s typom PET predávaným na vývoz do Spoločenstva, bolo stanovené, či predaj na domácom trhu je dostatočne reprezentatívny na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Domáci predaj určitého typu PET sa považuje za dostatočne reprezentatívny, ak jeho celkový objem predaja v období skúmania predstavuje 5 % alebo viac celkového objemu predaja porovnateľného typu PET vyvážaného do Spoločenstva.

(20)

Rovnako sa skúmalo, či domáci predaj každého typu PET možno považovať za predaj v rámci bežného obchodného styku, a to stanovením podielu ziskového predaja príslušného typu PET nezávislým odberateľom. V prípadoch, keď objem predaja istého typu PET predaného za čisté predajné ceny zhodné s alebo presahujúce kalkulované výrobné náklady predstavoval viac než 80 % celkového objemu predaja a keď vážený priemer cien daného typu bol zhodný alebo presahujúci výrobné náklady, normálna hodnota bola založená na skutočnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer cien celkového domáceho predaja daného typu počas obdobia skúmania bez ohľadu na to, či tento predaj bol ziskový alebo nie. V prípadoch, keď objem ziskového predaja PET predstavoval 80 % alebo menej celkového objemu predaja daného typu alebo keď vážený priemer cien daného typu bol nižší než výrobné náklady, normálna hodnota bola založená na skutočnej domácej cene vypočítanej ako vážený priemer ziskového predaja daného typu za predpokladu, že tento predaj prestavoval 10 % alebo viac z celkového objemu predaja daného typu.

(21)

Zistilo sa, že ziskový predaj všetkých typov PET predstavoval 10 % alebo viac celkového objemu predaja daného typu.

1.2.   Vývozná cena

(22)

Vo všetkých prípadoch vývozu príslušného výrobku pre nezávislých odberateľov v Spoločenstve bola vývozná cena určená v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, teda na báze skutočne platených vývozných cien.

(23)

V prípade predaja prostredníctvom spriazneného dovozcu bola vývozná cena založená na báze cien ďalšieho predaja spriazneného dovozcu nezávislým odberateľom. Boli v nej zohľadnené všetky náklady, ktoré vznikli medzi dovozom a ďalším predajom, vrátane výdavkov súvisiacich s predajom, všeobecnými a administratívnymi výdavkami a vrátane primeranej ziskovej marže v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia. Primeraná zisková marža bola určená na základe informácií poskytnutých nespriaznenými spolupracujúcimi obchodníkmi/dovozcami pôsobiacimi na trhu Spoločenstva.

1.3.   Porovnanie

(24)

Normálna hodnota a vývozná cena sa porovnávajú na báze ex-works (zo závodu). Na účely zaistenia spravodlivého porovnania normálnej hodnoty a vývoznej ceny došlo v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia k primeranému zohľadneniu rozdielov vplývajúcich na cenovú porovnateľnosť formou ich úpravy. Primeraná úprava bola umožnená vo všetkých prípadoch, v ktorých bola uznaná za opodstatnenú, správnu a podporenú overenými dôkazmi.

1.4.   Dumpingová marža

(25)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia sa pre každého spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu vypočítala dumpingová marža, a to porovnaním váženého priemeru normálnej hodnoty s váženým priemerom vývoznej ceny.

(26)

V prípade krajín s vysokou mierou spolupráce (nad 80 %), u ktorých nebol dôvod pochybovať o tom, že sa na spolupráci zúčastňujú všetci vyvážajúci výrobcovia, bola zostatková dumpingová marža na účely efektívnosti opatrení určená na úrovni spolupracujúcej spoločnosti s najvyššou dumpingovou maržou.

(27)

V prípade krajín s nízkou mierou spolupráce bola zostatková dumpingová marža určená v súlade s článkom 18 základného nariadenia, teda na základe dostupných skutočností.

2.   Kórejská republika

(28)

Dotazníky vyplnili traja vyvážajúci výrobcovia, pričom jeden z nich v období OP nevyvážal PET do Spoločenstva, a dvaja dovozcovia spriaznení s jedným z vyvážajúcich výrobcov. Podľa zistení spolupracujúci vývozcovia predstavujú 100 % kórejského vývozu daného produktu v OP.

2.1.   Normálna hodnota

(29)

V prípade všetkých typov PET, ktoré kórejskí vyvážajúci výrobcovia vyvážajú, bolo možné určiť normálnu hodnotu na základe cien platených v bežnom obchodnom styku nezávislými odberateľmi na domácom trhu podľa článku 2 ods. 1 základného nariadenia.

2.2.   Vývozná cena

(30)

Jeden z kórejských vyvážajúcich výrobcov realizoval predaj resp. vývoz do Spoločenstva jednak priamo nezávislým odberateľom, jednak i prostredníctvom spolupracujúcich dovozcov v Kórei a v Spoločenstve. V prípade nepriameho predaja teda bola podľa článku 2 ods. 9 základného nariadenia určená odvodená vývozná cena.

2.3.   Porovnanie

(31)

Na účely zaistenia spravodlivého porovnania sa brali v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia do úvahy rozdiely vo faktoroch vplývajúcich na ceny a cenovú porovnateľnosť. Na tomto základe boli zohľadnené rozdiely v preprave, poistení, manipulačných poplatkoch, odmenách sprostredkovateľom, úveroch, balení, colných poplatkoch a bankových poplatkoch.

2.4.   Dumpingová marža

(32)

V súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 11 základného nariadenia bol vážený priemer normálnych hodnôt každého typu príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva porovnaný s váženým priemerom vývozných cien zodpovedajúceho typu daného výrobku.

(33)

Porovnanie viedlo k zisteniu, že v prípade troch spolupracujúcich výrobcov dumping buď neexistuje, alebo nedosahuje hodnotu de minimis. Dumpingové marže vyjadrené vo forme percentuálneho podielu na dovoznej cene CIF hranica Spoločenstva, clo nezaplatené, dosahujú tieto hodnoty:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.: 1,2 %

SK Chemicals Co. Ltd.: 0,0 %

KP Chemical Corp.: 0,1 %

(34)

Dvaja známi kórejskí vyvážajúci výrobcovia PET, ktorí v súčasnosti podliehajú individuálnej colnej sadzbe, v OP nerealizovali žiadne vývozy. Títo vývozcovia nepredložili žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že prehodnotenie cla by v ich prípade bolo opodstatnené.

(35)

Vzhľadom na vysokú mieru spolupráce kórejských spoločností (pozri odôvodnenie 28) bolo zostatkové clo stanovené na úrovni spolupracujúcej spoločnosti s najvyššou mierou dumpingovej marže v súlade s postupom stanoveným v odôvodnení 26. Úroveň je rovnaká ako pri pôvodnom preskúmaní.

3.   Taiwan

(36)

Vyplnené dotazníky zaslali štyria vyvážajúci výrobcovia, z ktorých jeden nerealizoval v priebehu OP žiaden vývoz PET do Spoločenstva. Zistilo sa, že spolupracujúci vývozcovia prestavujú menej než 60 % taiwanských vývozcov príslušného výrobku v OP.

3.1.   Normálna hodnota

(37)

V prípade všetkých typov PET vyvážaných taiwanskými vyvážajúcimi výrobcami bola normálna hodnota určená na základe cien platených v bežnom obchodnom styku nezávislými odberateľmi na domácom trhu v súlade s článkom 2 ods. 1 základného nariadenia.

3.2.   Vývozná cena

(38)

Vývozné ceny boli stanovené v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia, teda na základe skutočne platených vývozných cien.

3.3.   Porovnanie

(39)

Na účely zaručenia spravodlivého porovnania boli v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia zohľadnené rozdiely vo faktoroch vplývajúcich na cenovú porovnateľnosť. Na tomto základe boli zohľadnené rozdiely v preprave, poistení, manipulačných poplatkoch, odmenách sprostredkovateľom, úveroch, balení, colných poplatkoch a bankových poplatkoch.

3.4.   Dumpingová marža

(40)

V súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 11 základného nariadenia bol vážený priemer normálnych hodnôt každého typu príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva porovnaný s váženým priemerom vývozných cien zodpovedajúceho typu daného výrobku.

(41)

Porovnanie dokázalo existenciu dumpingu v prípade dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov. Dumpingové marže vyjadrené vo forme percentuálneho podielu na dovoznej cene CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, dosahujú tieto hodnoty:

Far Eastern Textile Ltd. 0,0 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp. 3,1 %

Hualon Corp. 9,6 %

(42)

Jeden vyvážajúci výrobca, ktorý v súčasnosti podlieha individuálnemu clu, spolupracoval na konaní, hoci v OP nerealizoval vývoz do Spoločenstva. Na základe poskytnutých informácií sa považuje za vhodné ponechať súčasné dumpingové marže bez zmeny, pretože neboli predložené informácie, podľa ktorých by zmena colnej marže bola opodstatnená.

(43)

Jeden taiwanský vývozca PET, ktorý v súčasnosti podlieha individuálnemu clu, nespolupracoval na konaní. V jeho prípade sa z dôvodu nespolupráce rozhodlo o neudelení individuálneho cla. Dôležitou príčinou neudelenia individuálneho cla v jeho prípade bol aj fakt, že neboli k dispozícii údaje, ktoré by umožňovali určenie individuálneho cla.

(44)

Vzhľadom na tento fakt a na nízku mieru spolupráce taiwanských spoločností (pozri odôvodnenie 36) zostatková dumpingová marža bola určená v súlade s článkom 18 základného nariadenia, teda podľa odôvodnenia 27.

(45)

Zostatková dumpingová marža vypočítaná na základe informácií poskytnutých Eurostatom ako aj spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami, vyjadrená vo forme percentuálneho podielu na dovoznej cene CIF hranica Spoločenstva, clo nezaplatené, dosahuje túto hodnotu:

Taiwan 20,1 %

C.   TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

(46)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa tiež skúmalo, či zmenu okolností oproti pôvodnému preskúmaniu vo veci dumpingu možno oprávnene považovať za zmenu trvalého charakteru.

1.   Kórejská republika

(47)

Pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré v OP realizovali vývozy a spolupracovali so skúmaním, súčasná previerka ukázala, že ich dumpingová marža buď zostala zachovaná, alebo poklesla na úroveň de minimis. Hlavným dôvodom tohto vývoja bola skutočnosť, že kým normálne hodnoty a domáce predajné ceny v prípade týchto spoločností rástli v porovnaní s údajmi v pôvodnom skúmaní, predajné ceny na trhu Spoločenstva sa zvýšili vo vyššej miere. Zistilo sa, že vývozné ceny do Spoločenstva boli v období súčasného preskúmania v priemere o 53 % vyššie ako v prípade obdobia pôvodného preskúmania. Žiadne zo zistení nenasvedčuje tomu, že by tieto zmeny neboli trvalého charakteru. Malo by sa uviesť, že tieto spoločnosti vo veľkej miere využívali kapacity, pričom využitie presiahlo 80 % v priebehu OP. Tieto spoločnosti naviac neplánujú zvýšenie doterajšej kapacity, čim by sa obmedzil rozsah akýchkoľvek budúcich zmien okolností. Preto sa predpokladá, že sa táto situácia, pokiaľ ide o vývoznú cenu a objem, pravdepodobne nezmení.

(48)

Jedna zo spoločností, ktorá v období pôvodného preskúmania neuskutočňovala vývoz do Spoločenstva, spolupracovala a vyvážala príslušný výrobok do Spoločenstva na terajšom skúmaní. Dumpingová marža v prípade tejto spoločnosti bola na úrovni de minimis. Normálna hodnota, ako aj domáce a vývozné ceny tejto spoločnosti podľa zistení spadali do rozpätia platného pre ostatných dvoch spolupracujúcich vývozcov.

(49)

V prípade dvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí v OP nevyvážali do Spoločenstva, neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by opodstatňovali zmenu cla v ich prípade (pozri odôvodnenie č. 34). Treba tiež pripomenúť, že v pôvodnom skúmaní bolo zistené široké rozpätie dumpingových marží (1,4 % až 55,8 %), čo svedčí o tom, že v dumpingovom správaní kórejských spoločností v tom čase existovali značné rozdiely. Z tohto dôvodu nemožno usudzovať, že dumpingové marže de minimis zistené v prípade výrobcov, ktorí vyvážali do Spoločenstva počas OP, sú reprezentatívne pre tých vývozcov, ktorí v tomto období do Spoločenstva nevyvážali. Práve preto v prípade týchto spoločností nie sú k dispozícii dôkazy, ktoré by odôvodňovali revíziu súčasných antidumpingových ciel.

2.   Taiwan

(50)

Tri zo štyroch spoločností na Taiwane, ktoré v súčasnosti podliehajú individuálnemu clu, spolupracovali na súčasnom preskúmaní. V prípade jednej z týchto spoločností súčasné preskúmanie ukázalo, že jej dumpingová marža klesla na úroveň de minimis. V prípade druhej z nich sa dumpingová marža znížila zo 7,8 % v pôvodnom preskúmaní na 4,6 % v súčasnom preskúmaní. Hlavnou príčinou tohto vývoja bola popri situácii v Kórejskej republike skutočnosť, že kým normálne hodnoty a domáce predajné ceny v prípade týchto spoločností v porovnaní s údajmi v pôvodnom preskúmaní vzrástli, ceny na trhu Spoločenstva vzrástli vo vyššej miere. Zistilo sa, že v prípade Taiwanu boli vývozné ceny do Spoločenstva v období súčasného preskúmania v priemere o 42 % vyššie ako vývozné ceny v období pôvodného preskúmania. Taktiež sa zistilo, že v prípade týchto spoločností ich využitie kapacity bolo podobné ako v prípade spoločností v Kórei. Nemali ani plány zvýšiť ich zavedenú kapacitu.

(51)

Tretia spolupracujúca spoločnosť, ktorá v súčasnosti podlieha individuálnemu clu, predložila dôkazy, podľa ktorých príslušný výrobok v priebehu obdobia tohto preskúmania do Spoločenstva nevyvážala.

(52)

Okrem toho jedna taiwanská spoločnosť, ktorá v priebehu obdobia pôvodného preskúmania nevyvážala do Spoločenstva, spolupracovala v terajšom skúmaní. Dumpingová marža v jej prípade predstavuje 10,7 %.

(53)

V prípade troch spolupracujúcich výrobcov, ktorí v období súčasného preskúmania vyvážali do Spoločenstva, neexistujú dôvody pochybovať o tom, že charakter zmien v tomto preskúmaní oproti pôvodnému skúmaniu, predovšetkým pokiaľ ide o zvýšenie vývozných cien do Spoločenstva, je trvalej povahy. Z tohto dôvodu sa dumpingové marže stanovené pre tieto spoločnosti, vypočítané na základe údajov poskytnutých v tomto preskúmaní, považujú za primerané.

(54)

V prípade výrobcu, ktorý spolupracoval na preskúmaní, ale počas obdobia súčasného skúmania do Spoločenstva nevyvážal, neexistujú dôkazy, ktoré by odôvodňovali revíziu súčasných antidumpingových ciel. Preto sa považuje za primerané ponechať súčasné marže bezo zmeny. Pokiaľ ide o situáciu v Kórei, neexistujú údaje, ktoré by umožňovali, aby sa vypočítala revidovaná individuálna marža pre túto spoločnosť.

D.   NÁVRH ANTIDUMPINGOVÝCH OPATRENÍ

(55)

Vzhľadom na závery, ku ktorým sa dospelo, pokiaľ ide o dumping a trvalý charakter zmenených okolností, by súčasné antidumpingové opatrenia proti dovozom príslušného výrobku s pôvodom v Kórejskej republike a na Taiwane mali byť zmenené a doplnené tak, aby odrážali zistené nové dumpingové marže.

(56)

Skutočnosť, že ceny PET môžu kolísať v súvislosti s fluktuáciou cien ropy, by nemala viesť k vyššiemu clu. Preto sa považuje za primerané vyjadriť doplnené clá vo forme špecifickej sumy za tonu. Toto zároveň zodpovedá pôvodnému preskúmaniu.

(57)

Sadzby antidumpingového cla platné pre jednotlivé spoločnosti boli stanovené na základe zistení súčasnej previerky. Z toho vyplýva, že clá odzrkadľujú situáciu zistenú v danej spoločnosti v priebehu tejto previerky. Tieto colné sadzby, na rozdiel od sadzieb platných pre „všetky ostatné spoločnosti“, sa teda uplatňujú výlučne na dovozy výrobkov s pôvodom v príslušnej krajine, vyrobené spoločnosťami výslovne uvedenými v operatívnej časti tohto nariadenia. Dovážané výrobky vyrobené inými spoločnosťami, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto nariadení, vrátane subjektov spriaznených s výslovne uvedenými spoločnosťami, nemôžu získavať úžitok z týchto colných sadzieb a sú predmetom colných sadzieb platných pre „všetky ostatné spoločnosti“.

(58)

Antidumpingové clá navrhované pre spoločnosti, ktoré v OP vyvážali do Spoločenstva, sú tieto:

Krajina

Spoločnosť

Dumpingová marža

Antidumping. colná sadzba

Navrhované clo (EUR/t)

Kórejská republika

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

Spolu s revidovanou zostatkovou dumpingovou maržou uvedenou v odôvodnení 45 sa zvýši aj zostatkové antidumpingové clo v prípade Taiwanu na 143,4 EUR/t.

E.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

(60)

Zainteresované strany boli informované o všetkých skutočnostiach a dôvodoch, na základe ktorých sa zamýšľalo navrhnúť zmenu a doplnenie platného nariadenia. Neboli doručené žiadne pripomienky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Tabuľka v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2604/2000 sa nahrádza touto tabuľkou:

„Krajina

Antidumpingové clo

(EUR/t)

TARIC dodatkový kód

India

181,7

A999

Indonézia

187,7

A999

Malajzia

160,1

A999

Kórea

148,3

A999

Taiwan

143,4

A999

Thajsko

83,2

A999“

2.   Tabuľka v článku 1 ods. 3 sa nahrádza touto tabuľkou:

„Štát

Spoločnosť

Antidumping. clo

(EUR/t)

TARIC dodatkový kód

India

Pearl Engineering Polymers Limited

130,8

A182

India

Reliance Industries Limited

181,7

A181

India

Elque Polyesters Limited

200,9

A183

India

Futura Polymers Limited

161,2

A184

Indonézia

P.T. Bakrie Kasei Corporation

187,7

A191

Indonézia

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonézia

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malajzia

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malajzia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Kórejská republika

Daehan Synthetic Fiber Co., Limited

0

A194

Kórejská republika

Honam Petrochemical Corporation

101,4

A195

Kórejská republika

SK Chemicals Co., Limited

0

A196

Kórejská republika

Tongkong Corporation

148,3

A197

Kórejská republika

KP Chemical Corporation

0

A577

Taiwan

Far Eastern Textile Limited

0

A188

Taiwan

Tuntex Distinct Corporation

69,5

A198

Taiwan

Shingkong Synthetic Fibers Corporation

24,5

A189

Taiwan

Hualon Corporation

81,9

A578

Thajsko

Thai Shingkong Industry Corporation Limited

83,2

A190

Thajsko

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 301, 30.11.2000, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 823/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ C 120, 22.5.2003, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ C 120, 22.5.2003, s. 9.

(5)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 5.

(6)  Ú. v. EÚ L 271, 19.8.2004, s. 1.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/9


NARIADENIE RADY (ES) č. 84/2005

z 18. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy televíznych kamerových systémov s pôvodom v Japonsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCE POSTUPY

(1)

Rada uložila nariadením (ES) č. 1015/94 (2) konečné antidumpingové clo na dovozy televíznych kamerových systémov (TCS) s pôvodom v Japonsku.

(2)

V článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1015/94 Rada špecificky vyňala z rozsahu pôsobnosti antidumpingového cla kamerové systémy uvedené v prílohe k uvedenému nariadeniu (ďalej len „príloha“), ktoré predstavujú vysoko kvalitné profesionálne kamerové systémy, technicky spadajúce pod definíciu výrobku podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1015/94, ktoré sa však nedajú považovať za televízne kamerové systémy.

(3)

V októbri 1995 Rada nariadením (ES) č. 2474/95 (3) zmenila a doplnila nariadenie Rady (ES) č. 1015/94, najmä pokiaľ ide o definíciu podobného výrobku a určitých modelov profesionálnych kamerových systémov, ktoré boli výslovne oslobodené od konečného antidumpingového cla.

(4)

V októbri 1997 Rada nariadením (ES) č. 1952/97 (4) zmenila a doplnila sadzby konečného antidumpingového cla pre dve príslušné spoločnosti, a to pre Sony Corporation a Ikegami Tsushinki Co. Ltd v súlade s článkom 12 základného nariadenia. Ďalej Rada špecificky vyňala z rozsahu pôsobnosti antidumpingového cla určité nové modely profesionálnych kamerových systémov, tým, že ich zaradila do prílohy.

(5)

V januári 1999 a v januári 2000 Rada nariadeniami (ES) č. 193/1999 (5) a (ES) č. 176/2000 (6) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 1015/94 tým, že zaradila určité následné modely profesionálnych kamerových systémov do prílohy, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla. V októbri 2004 Rada nariadením (ES) č. 1754/2004 (7) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 176/2000.

(6)

V septembri 2000 Rada nariadením (ES) č. 2042/2000 (8) potvrdila konečné antidumpingové clá uložené nariadením (ES) č. 1015/94 v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia.

(7)

V januári 2001 a v máji 2001 Rada nariadeniami (ES) č. 198/2001 (9) a (ES) č. 951/2001 (10) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 2042/2000, pričom určité následné modely profesionálnych kamerových systémov zaradila do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla.

(8)

V septembri 2001 na základe predbežného preskúmania v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia Rada nariadením (ES) č. 1900/2001 (11) potvrdila výšku konečného antidumpingového cla uloženého nariadením (ES) č. 2042/2000 na dovozy televíznych kamerových systémov (TCS) od vyvážajúceho výrobcu Hitachi Denshi Ltd.

(9)

V septembri 2002 Rada nariadením (ES) č. 1696/2002 (12) zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 2042/2000 tým, že zaradila určité následné modely profesionálnych kamerových systémov do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla.

(10)

V apríli 2004 Rada nariadením (ES) č. 825/2004 zmenila a doplnila nariadenie (ES) č. 2042/2000 tým, že zaradila určité následné modely profesionálnych kamerových systémov do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z uplatňovania konečného antidumpingového cla.

B.   VYŠETROVANIE TÝKAJÚCE SA NOVÝCH MODELOV PROFESIONÁLNYCH KAMEROVÝCH SYSTÉMOV

1.   Postup

(11)

Dvaja japonskí vyvážajúci výrobcovia, a to Sony Corporation (Sony) a Victor Company of Japan Limited (JVC), informovali Komisiu, že majú v úmysle zaviesť nové modely profesionálnych kamerových systémov na trh Spoločenstva, a požiadali Komisiu, aby zaradila tieto nové modely profesionálnych kamerových systémov vrátane ich príslušenstva do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000, a tým ich vyňala z rozsahu pôsobnosti antidumpingových ciel.

(12)

Komisia príslušným spôsobom informovala priemyselné odvetvia Spoločenstva a začala vyšetrovanie, ktoré sa obmedzilo na stanovenie toho, či uvažované výrobky spadajú do rozsahu pôsobnosti antidumpingových ciel a či operatívna časť nariadenia (ES) č. 2042/2000 by mala byť príslušným spôsobom zmenená a doplnená.

2.   Modely, ktoré sú predmetom vyšetrovania

(13)

Prijaté žiadosti o oslobodenie sa vzťahujú na nasledovné modely kamerových systémov dodávaných s príslušnými technickými informáciami:

i)

Sony:

hľadáčik HDVF-C30W;

ii)

JVC:

kamerová snímacia hlava KY-F560E.

Hľadáčik od spoločnosti Sony bol ponúkaný ako model, ktorý môže byť používaný iba s videokamerami, kamerami, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 2042/2000. Model od spoločnosti JVC bol ponúkaný ako následný model profesionálneho modelu kamery, ktorý už je vyňatý z platného antidumpingového opatrenia.

3.   Zistenia

i)   Hľadáčik HDVF-C30W

(14)

Bolo zistené, že hľadáčik HDVF-C30W spadá pod opis výrobku v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 2042/2000. Môže byť však používaný iba s kamerovými snímacími hlavami, ktoré nespadajú pod opis výrobku podľa článku 1 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia. Predovšetkým pomer signálu k šumu pri týchto kamerových snímacích hlavách je na úrovni 54 dB, pričom opis uvedený v nariadení (ES) č. 2042/2000, vzťahujúci sa na kamerové snímacie hlavy, stanovuje požiadavku „55 dB alebo viac pri bežnej miere zosilnenia“. Preto sa dospelo k záveru, že tento hľadáčik by sa mal považovať za profesionálny kamerový systém, ktorý spadá pod definíciu článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 2042/2000. V dôsledku tejto skutočnosti by sa tento hľadáčik mal vyňať z rozsahu pôsobnosti existujúcich antidumpingových opatrení a zaradiť do prílohy k nariadeniu Rady (ES) č. 2042/2000.

(15)

V súlade so zavedenou praxou inštitúcií Spoločenstva by mal byť tento model oslobodený od cla odo dňa, ku ktorému útvary Komisie prijali príslušnú žiadosť o oslobodenie. Všetky dovozy Sony – hľadáčik HDVF-C30W, uskutočnené dňa 1. apríla 2003 alebo neskôr, by preto mali byť od tohto dátumu oslobodené od cla.

ii)   Kamerová snímacia hlava KY-F560E

(16)

Bolo zistené, že kamerová snímacia hlava KY-F560E napriek tomu, že spadá pod opis výrobku podľa článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2042/2000, sa používa hlavne na technické a lekárske použitie. Preto sa dospelo k záveru, že tento model by sa mal považovať za profesionálny kamerový systém spadajúci pod definíciu článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 2042/2000. Preto by mal byť vyňatý z rozsahu pôsobnosti existujúcich antidumpingových opatrení a zaradený do prílohy k nariadeniu (ES) č. 2042/2000.

(17)

V súlade so zavedenou praxou inštitúcií Spoločenstva by mal byť tento model oslobodený od cla odo dňa, ku ktorému útvary Komisie prijali príslušnú žiadosť o oslobodenie. Všetky dovozy JVC – kamerová snímacia hlava KY-F560E, uskutočnené dňa 15. apríla 2004 alebo neskôr, by preto mali byť od tohto dátumu oslobodené od cla.

4.   Upovedomenie zúčastnených strán a závery

(18)

Komisia upovedomila priemyselné odvetvia Spoločenstva a vývozcov televíznych kamerových systémov (TCS) o svojich zisteniach a poskytla im možnosť predložiť svoje stanoviská. Žiadna zo strán voči zisteniam Komisie nenamietala.

(19)

Na základe vyššie uvedeného by sa nariadenie (ES) č. 2042/2000 malo príslušne zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 2042/2000 sa nahrádza textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na dovozy nasledujúcich modelov vyrábaných a vyvážaných do Spoločenstva nasledujúcimi vyvážajúcimi výrobcami:

a)

Sony od 1. apríla 2003:

Hľadáčik HDVF-C30W;

b)

JVC od 15. apríla 2004:

Kamerová snímacia hlava KY-F560E.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 2005

Za Radu

predseda

J.-C. JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 111, 30.4.1994, s. 106. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 176/2000 (Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 29).

(3)  Ú. v. ES L 255, 25.10.1995, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 276, 9.10.1997, p. 20.

(5)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 10.

(6)  Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 29.

(7)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 38. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 825/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 12).

(9)  Ú. v. ES L 30, 1.2.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 134, 17.5.2001, s. 18.

(11)  Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 3.

(12)  Ú. v. ES L 259, 27.9.2002, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Zoznam profesionálnych kamerových systémov, ktoré nie sú klasifikované ako televízne kamerové systémy (vysielacie kamerové systémy) vyňaté z opatrení

Názov spoločnosti

Kamerové snímacie hlavy

Hľadáčik

Kamerová riadiaca jednotka

Operačná riadiaca jednotka

Hlavná riadiaca jednotka (1)

Kamerové adaptéry

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (2)

DXC-D35PH (2)

DXC-D35PL (2)

DXC-D35PK (2)

DXC-D35WSPL (2)

DSR-135PL (2)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (2)

DXF-801CE (2)

HDVF-C30W (2)

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (2)

RM-M7G

RM-M7E (2)

–—

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (2)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (2)

HC-400W (2)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (2)

VF5040 (2)

VF5040W (2)

MA-200/230

MA-200A (2)

MA-400 (2)

CCU-37

CCU-10

RCU-240

RCU-390 (2)

RCU-400 (2)

RCU-240A

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (2)

CA-450 (2)

Hitachi

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

GM-51 (2)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (2)

CA-Z31 (2)

CA-Z32 (2)

CA-ZD1 (2)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (2)

V-21 (2)

V-21W (2)

 

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (2)

RC-Z21A (2)

RU-Z3 (2)

RC-Z3 (2)

 

 

 

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (1)

WV-VF40E (1)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (1)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (1)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

 

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (1)

WV-CB700AE (1)

WV-RC700/B (1)

WV-RC700/G (1)

WV-RC700A/B (1)

WV-RC700A/G (1)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

 

 

 

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (2)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116

VF-P116WE (2)

VF-P550WE (2)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

 

 

 

Kamera OTV-SX“


(1)  Označovaná aj ako ‚hlavná nastavovacia jednotka’ (master set up unit, MSU) alebo ‚hlavný riadiaci panel’ (master control panel, MCP).

(2)  Modely vyňaté pod podmienkou, že zodpovedajúci trojosový systém alebo trojosový adaptér sa na trhu Spoločenstva nepredáva.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 85/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. januára 2005, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

125,5

204

91,6

212

169,4

248

157,0

999

135,9

0707 00 05

052

137,0

220

229,0

999

183,0

0709 90 70

052

156,5

204

158,2

999

157,4

0805 10 20

052

54,8

204

47,4

212

51,1

220

48,0

448

35,9

999

47,4

0805 20 10

204

64,5

999

64,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,6

204

84,7

400

77,7

464

149,6

624

76,6

999

91,0

0805 50 10

052

54,1

999

54,1

0808 10 80

400

104,1

404

78,6

720

61,3

999

81,3

0808 20 50

388

100,7

400

88,5

720

59,5

999

82,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 86/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 21. januára 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/1995.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 21. januára 2005

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

10,32

0

1703 90 00 (2)

10,70

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 87/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA 21. JANUÁRA 2005

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,57 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,57 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,57 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,57 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3976

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

39,76

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

39,76

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

39,76

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,3976

Poznámka: Kódy výrobkov ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 88/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001, rozdiel medzi kurzami a cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podmienkach udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2), náhrada na 100 kilogramov výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré sú predmetom vývozu, sa rovná základnej sadzbe vynásobenej obsahom sacharózy, prípadne obsahom ostatných cukrov zmenených na sacharózu. Obsah sacharózy zistený pre daný výrobok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami článku 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001, základná sadzba náhrady na sorbózu vyvezenú bez ďalšieho spracovania sa musí rovnať základnej sadzbe náhrady, od ktorej sa odpočíta stotina platnej výrobnej náhrady, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktorým sa určujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 pre udeľovanie výrobnej náhrady na niektoré výrobky zo sektora cukru používané v chemickom priemysle (3), pre výrobky vymenované v prílohe uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre ostatné výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia, vyvezené bez ďalšieho spracovania, výška základnej sadzby náhrady sa musí rovnať stotine stanovenej sadzby, vzhľadom na rozdiel medzi intervenčnou cenou pre biely cukor platnou pre nedeficitné oblasti spoločenstva, počas mesiaca, pre ktorý je stanovená základná sadzba a medzi kurzom alebo cenou bieleho cukru na svetovom trhu na jednej strane, a vzhľadom na potrebu stanoviť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov spoločenstva za účelom vývozu spracovaných výrobkov do tretích krajín a používaním výrobkov týchto krajín prijatých do dokončovacieho procesu na druhej strane.

(5)

Podľa článku 30 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uplatňovanie základnej sadzby môže byť obmedzené na niektoré výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je možné určiť náhradu na vývoz výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body f) a h) uvedeného nariadenia. Výška náhrady musí byť stanovená na 100 kilogramov sušiny, najmä vzhľadom na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov s kódom KN 1702 30 91, na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 a na hospodárske aspekty spojené s uvedenými vývozmi. Pre výrobky uvedené v bodoch f) a g) uvedeného odseku 1 sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95 a pre výrobky uvedené článku 1 odsek 1 bod h) sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(7)

Vyššie uvedené náhrady sa stanovujú každý mesiac. Tieto náhrady je možné meniť v priebehu daného obdobia.

(8)

Podľa článku 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001, situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k potrebe rozlišovať náhrady na výrobky uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia v závislosti od ich miesta určenia.

(9)

Výrazné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych štátov od začiatku roku 2001 a rovnako vývozov cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javí ako značne neprirodzené.

(10)

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužívaniu v spojení s opätovným dovozom výrobkov patriacich do sektora cukru, na ktoré boli udelené náhrady do spoločenstva, je potrebné, aby pre skupinu západných balkánskych štátov nebola určená náhrada na výrobky uvedené v tomto nariadení.

(11)

So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné určiť náhrady na tieto produkty v zodpovedajúcej výške.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú pri vývoze výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1260/2001 sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE VÝROBKY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PATRIACE DO SEKTORU CUKRU PLATNÉ OD 21. JANUÁRA 2005

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

39,76 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

39,76 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

75,54 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3976 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

39,76 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3976 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3976 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3976 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

39,76 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,3976 (3)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 89/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 17. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1327/2004 z 19. júla 2004 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č.1327/2004 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 17. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1327/2004, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 42,899 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1685/2004 (Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 21).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 90/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 18,242 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadeníe zmenené, a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 91/2005

z 20. januára 2005

o uplatňovaní redukčného koeficientu na osvedčenia o náhrade pre tovary, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, tak ako je ustanovené v článku 8 odsek 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, ktorým sa ustanovujú obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému udeľovania vývozných náhrad na niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), najmä na jeho článok 8 odsek 5,

keďže:

(1)

Oznámenia členských štátov podľa článku 8 odsek 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 naznačujú, že celková čiastka prijatých žiadostí dosahuje 220 145 448 EUR, zatiaľ čo čiastka, ktorá je k dispozícii pre osvedčenia o náhrade podľa článku 8 odsek 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000, predstavuje 71 047 745 EUR.

(2)

Redukčný koeficient sa vypočíta na základe článku 8 odseky 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000. Takýto koeficient by sa mal preto uplatňovať na požadované čiastky vo forme osvedčení o náhrade určených na použitie v období od 1. februára 2005, ako to stanovuje článok 8 odsek 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastky pre žiadosti o osvedčenia o náhrade určené na použitie v období od 1. februára 2005 podliehajú redukčnému koeficientu vo výške 0,678.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 92/2005

z 19. januára 2005,

ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v súvislosti so spôsobmi likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI v súvislosti s transformáciou bioplynu a spracovaním kafilerických tukov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (1), najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. e), článok 5 ods. 2 písm. g), článok 6 ods. 2 písm. i) a článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 určuje pravidlá týkajúce sa spôsobov likvidácie a použitia živočíšnych vedľajších produktov. Rovnako určuje možnosť dodatočných spôsobov likvidácie alebo použitia živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sa majú schváliť na základe konzultácie s príslušným vedeckým výborom.

(2)

Vedecký riadiaci výbor (VRV) vydal 10. a 11. apríla 2003 stanovisko k šiestim alternatívnym výrobným metódam na bezpečné spracovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov. Na základe tohto stanoviska sa päť procesov považuje za bezpečných pre likvidáciu a/alebo použitie materiálu skupiny 2 a 3 za určitých podmienok.

(3)

VRV vydal 10. a 11. apríla 2003 konečné stanovisko a správu o spracovaní živočíšneho odpadu pomocou vysokoteplotnej a vysokotlakovej alkalickej hydrolýzy obsahujúce usmernenia o možnostiach použitia alkalickej hydrolýzy a o jej rizikách pre likvidáciu materiálu skupín 1, 2 a 3.

(4)

Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EABP) vydala 26. a 27. novembra 2003 stanovisko k procesu výroby bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy [High Pressure Hydrolysis Biogas (HPHB)], ktoré obsahuje usmernenia o možnostiach použitia tohto procesu a o jeho rizikách pre likvidáciu materiálu skupiny 1.

(5)

Popri výrobných metódach, ktoré sú určené nariadením (ES) č. 1774/2002, sa preto päť procesov môže schváliť ako alternatívne spôsoby na likvidáciu a/alebo použitie živočíšnych vedľajších produktov v súlade so stanoviskami VRV. Rovnako je vhodné stanoviť podmienky pre používanie týchto procesov.

(6)

Komisia požiadala niektorých žiadateľov o schválenie procesov, aby poskytli podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti ich procesov pri spracovaní a likvidácii materiálu skupiny 1. Tieto informácie sa majú v stanovenom čase zaslať Európskej agentúre pre bezpečnosť potravín na účel posúdenia.

(7)

Pred posúdením a so zreteľom na súčasné stanoviská VRV, podľa ktorých je loj bezpečný, čo sa týka TSE, predovšetkým ak sa varí pod tlakom a filtruje, aby sa odstránili nerozpustné nečistoty, treba schváliť jeden z procesov, ktorým sa spracúva živočíšny tuk na bionaftu, rovnako pre spracovanie a likvidáciu väčšiny materiálov skupiny 1, za prísnych podmienok, okrem tých najnebezpečnejších. V takom prípade treba ujasniť, že spracovanie a likvidácia môže zahŕňať získanie bioenergie.

(8)

Schválenie a využívanie takýchto alternatívnych spôsobov by malo prebiehať bez toho, aby bola dotknutá ďalšia uplatniteľná legislatíva EÚ, predovšetkým environmentálna legislatíva, a preto by sa mali prevádzkové podmienky stanovené v tomto nariadení, tam kde je to potrebné, implementovať podľa článku 6 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (2).

(9)

Čo sa týka procesov, ktoré boli schválené na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov skupiny 1 a ako doplnkové kontrolné opatrenie pre pravidelné monitorovanie parametrov spracovania, účinnosť procesu spolu s jeho bezpečnosťou v súvislosti so zdravím zvierat a verejným zdravým by sa mala príslušným orgánom preukázať formou testovania v skúšobnej prevádzke počas prvých dvoch rokov nasledujúcich po implementácii procesu v každom príslušnom členskom štáte.

(10)

V dôsledku schválenia transformácie živočíšnych vedľajších produktov skupiny 1, treba zmeniť a doplniť prílohu VI, kapitoly II a III nariadenia (ES) č. 1774/2002.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spracovanie a likvidácia materiálu skupiny 1

1.   Proces alkalickej hydrolýzy, ako sa definuje v prílohe I a proces výroby bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy ako sa definuje v prílohe III sa schvaľujú a príslušný orgán ich môže povoliť na spracovanie a likvidáciu materiálu skupiny 1.

2.   Proces výroby bionafty ako sa definuje v prílohe IV sa schvaľuje a príslušný orgán ho môže povoliť na spracovanie a likvidáciu materiálu skupiny 1, s výnimkou materiálu, ktorý sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. a) i) a ii) nariadenia (ES) č. 1774/2002.

Avšak materiál pochádzajúci zo zvierat, ktoré sa uvádzajú v článku 4 ods. 1 bod ii) sa môže pre tento proces použiť pod podmienkou, že:

a)

zvieratá boli v čase zabitia mladšie ako 24 mesiacov, alebo

b)

zvieratá boli laboratórne testované na prítomnosť TSE podľa nariadenia (ES) č. 999/2001 (3) a výsledok týchto testov bol negatívny.

Príslušný organ môže rovnako povoliť tento proces na spracovanie a likvidáciu akéhokoľvek spracovaného živočíšneho tuku skupiny 1.

Článok 2

Spracovanie a použitie alebo likvidácia materiálu skupiny 2 alebo 3

Procesy alkalickej hydrolýzy, vysokotlakovej vysokoteplotnej hydrolýzy, procesu výroby bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy, proces výroby bionafty a proces splyňovania podľa Brookesa ako sa definujú v prílohách I až V v tomto poradí sa schvaľujú a príslušný orgán ich môže povoliť na spracovanie a použitie alebo likvidáciu materiálu skupín 2 alebo 3.

Článok 3

Podmienky na implementovanie procesov definovaných v prílohách I až V

Potom, ako príslušný orgán povolí proces, schváli prevádzky, ktoré používajú jeden z procesov uvedených v prílohách I až V, ak je prevádzka v súlade s technickými podmienkami a parametrami v príslušnej prílohe a s podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 1774/2002, s výnimkou technických podmienok a parametrov ustanovených v danom nariadení pre iné procesy. Na tento účel predloží osoba zodpovedná za prevádzku príslušnému orgánu dôkaz o tom, že sa spĺňajú všetky technické podmienky a parametre ustanovené v príslušnej prílohe.

Článok 4

Označovanie a ďalšia likvidácia alebo použitie výsledných materiálov

1.   Výsledné materiály sa budú trvalo označovať podľa technických možností značkou v súlade s prílohou VI, kapitolou I, bodom 8 nariadenia (ES) č. 1774/2002.

Avšak v prípade, keď spracovávané vedľajšie produkty predstavujú výlučne materiál skupiny 3 a keď výsledné materiály nie sú určené na likvidáciu ako odpad, takéto označovanie sa nebude vyžadovať.

2.   Materiály, ktoré vznikli na základe spracovania materiálu skupiny 1, sa zlikvidujú ako odpad pomocou:

a)

spaľovania a spoluspaľovania v súlade s ustanoveniami smernice 2000/76/ES o spaľovaní odpadov;

b)

zakopania na skládke schváleného smernicou Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov (4);

c)

ďalšej transformácie v prevádzke na výrobu bioplynu a likvidácie zvyškov rozkladu, ako sa uvádza v písmenách a) alebo b).

3.   Materiály, ktoré vznikli pri spracovaní materiálov skupiny 2 alebo 3 sa budú:

a)

likvidovať ako odpad podľa ustanovení odseku 2;

b)

ďalej spracovávať na tukové deriváty na použitia uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b) ii) nariadenia (ES) č. 1774/2002 bez predchádzajúceho použitia metód spracovania 1 až 5;

c)

používať, transformovať alebo priamo likvidovať podľa článku 5 ods. 2 písm. c) i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1774/2002 bez predchádzajúceho použitia metódy spracovania 1.

4.   Akýkoľvek výsledný odpad ako napr. kal, obsah filtrov, popol a zvyšky rozkladu, ktorý vznikol pri výrobnom postupe, sa zlikviduje podľa odseku 2 písm. a) alebo b).

Článok 5

Dodatočná kontrola úvodnej implementácie

1.   Nasledujúce ustanovenia sa budú uplatňovať počas prvých dvoch rokov implementácie nasledujúcich procesov v každom členskom štáte na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1774/2002:

a)

alkalická hydrolýza ako sa definuje v prílohe I;

b)

proces vzniku bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy ako sa definuje v prílohe III;

c)

výroba bionafty ako sa definuje v prílohe IV.

2.   Prevádzkar alebo dodávateľ procesu určí skúšobnú prevádzku v každom členskom štáte, kde sa minimálne každý rok uskutočnia testy na opätovné potvrdenie účinnosti procesu so zreteľom na zdravie zvierat a verejné zdravie.

3.   Príslušný organ zabezpečí, že:

a)

v skúšobnej prevádzke sa použijú vhodné testy na materiály pochádzajúce z jednotlivých krokov spracovania, ako napr. kvapalné a pevné zvyšky a akýkoľvek plyn nazhromaždený počas procesu; a

b)

oficiálna kontrola skúšobnej prevádzky bude zahŕňať mesačnú inšpekciu prevádzky a overovanie parametrov spracovania a uplatňovaných podmienok.

Na konci každého druhého roku oznámi príslušný orgán Komisii výsledky kontroly a všetky praktické operačné ťažkosti, ktoré sa vyskytli.

Článok 6

Zmena a doplnok k prílohe VI nariadenia (ES) č. 1774/2002

Kapitoly II a III prílohy VI nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V bode B v kapitole II sa na konci čísla 4 pridáva táto veta:

„Výsledné materiály zo spracovania materiálu skupiny 1 sa však môžu transformovať v prevádzke na výrobu bioplynu pod podmienkou, že spracovanie prebehlo podľa schválenej alternatívnej metódy v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. e), a ak nie je inak bližšie určené, výroba bioplynu je súčasťou danej alternatívnej metódy a výsledný materiál sa likviduje v súlade s podmienkami stanovenými pre danú alternatívnu metódu.“

2.

Na konci kapitoly III sa pridáva táto veta:

„Môžu sa však používať iné procesy pre ďalšie spracovanie živočíšnych tukov pochádzajúcich z materiálu skupiny 1 pod podmienkou, že tieto procesy sú schválené ako alternatívna metóda v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. e).“

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať najneskôr od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 668/2004 (Ú. v. EÚ L 112, 19.4.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(3)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.


PRÍLOHA I

PROCES ALKALICKEJ HYDROLÝZY

1.

Alkalická hydrolýza znamená spracovanie živočíšnych vedľajších produktov za týchto podmienok:

a)

Roztok hydroxidu sodného (NaOH) alebo hydroxidu draselného (KOH) (alebo v kombinácii s obidvomi) sa používa v množstve, ktoré zaručuje približnú molárnu ekvivalenciu pre váhu, typ a zloženie živočíšnych vedľajších produktov určených na rozklad.

V prípade vysokého podielu tuku v živočíšnych vedľajších produktoch, ktorý neutralizuje zásadu, pridaná zásada sa upravuje podľa aktuálneho obsahu tuku v materiáli.

b)

Živočíšne vedľajšie produkty a alkalická zmes sa zahrejú na vnútornú teplotu najmenej 150 °C pri tlaku (absolútnom) najmenej 4 bary na najmenej

i)

tri hodiny bez prerušenia;

ii)

šesť hodín s prerušením v prípade spracovania živočíšnych vedľajších produktov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) i) a ii) nariadenia (ES) č. 1774/2002. Avšak materiál pochádzajúci zo zvierat, ktoré sa uvádzajú v článku 4 ods. 1 bod ii), sa môže spracovať v súlade s bodom 1b) i) pod podmienkou, že:

zvieratá boli v čase zabitia mladšie ako 24 mesiacov, alebo

zvieratá boli predmetom laboratórnych testov na zistenie prítomnosti TSE podľa nariadenia (ES) č. 999/2001 a že výsledok týchto testov bol negatívny; alebo

iii)

jednu hodinu bez prerušenia v prípade živočíšnych vedľajších produktov, ktoré pozostávajú výlučne z rybích alebo hydinových materiálov.

c)

Proces prebieha v dávkach a materiál v nádobe sa neustále mieša; a

d)

Živočíšne vedľajšie produkty sa spracúvajú spôsobom, pri ktorom sa požiadavky na čas-teplotu-tlak dosiahnu v rovnakom čase.

2.

Živočíšne vedľajšie produkty sa umiestnia do oceľového legovaného kontajnera. Odmerané množstvo zásady za pridáva v pevnej forme alebo vo forme roztoku, ako sa uvádza v bode 1a). Nádoba sa uzavrie a jej obsah sa zahrieva v súlade s bodom 1b). Fyzická energia vytvorená neustálym pumpovaním dáva neprestajne do obehu tekutý materiál, ktorý sa nachádza v nádobe, a tak napomáha procesu rozkladania, až kým sa tkanivá nerozpustia a kosti a zuby nezmäknú.

3.

Na základe vyššie uvedeného spracovania sa výsledné materiály môžu transformovať v prevádzke na výrobu bioplynu pod podmienkou, že

a)

transformácia materiálu uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1774/2002 a vzniknutých produktov v prevádzke na výrobu bioplynu prebieha na rovnakom mieste a v uzavretom systéme ako proces popísaný v bodoch 1 a 2, ktoré sa uvádzajú vyššie;

b)

je k dispozícii vhodný systém čistenia plynu, aby sa vylúčila kontaminácia bioplynu proteínovými zvyškami.

c)

Bioplyn sa spaľuje rýchlo pri minimálnej teplote 900 °C s následným rýchlym ochladením („kalenie“).


PRÍLOHA II

PROCES VYSOKOTLAKOVEJ VYSOKOTEPLOTNEJ HYDROLÝZY

1.

Proces vysokotlakovej vysokoteplotnej hydrolýzy znamená spracovanie živočíšnych vedľajších produktov za týchto podmienok:

a)

živočíšne vedľajšie produkty sa zahrejú na teplotu v strede hmoty najmenej 180 °C aspoň počas 40 minút bez prerušenia pri tlaku (absolútnom) najmenej 12 barov, zahrejú sa nepriamou parnou aplikáciou v biolytickom reaktore;

b)

proces prebieha v dávkach a materiál v nádobe sa neustále mieša; a

c)

živočíšne vedľajšie produkty sa spracúvajú spôsobom, pri ktorom sa požiadavky na čas-teplotu-tlak dosiahnu v rovnakom čase.

2.

Základom technológie je vysokotlakový, vysokoteplotný parný reaktor. Pri týchto zvýšených tlakoch a teplotách sa vyskytujú fenomén hydrolýzy, čím sa lámu dlhé reťazové molekuly organických materiálov na menšie fragmenty.

Živočíšne vedľajšie produkty vrátane celých tiel zvierat, sa umiestnia do kontajnera („biolytického reaktora“). Nádoba sa uzavrie a jej obsah sa zahrieva v súlade s bodom 1a). Pri dehydratačnom cykle sa vodná para kondenzuje a môže sa použiť na iné účely, alebo sa môže odstrániť. Každý cyklus v jednom reaktore trvá priemerne 4 hodiny.


PRÍLOHA III

PROCES VÝROBY BIOPLYNU POMOCOU VYSOKOTLAKOVEJ HYDROLÝZY

1.

Proces výroby bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy znamená spracovanie živočíšnych vedľajších produktov za týchto podmienok:

a)

živočíšne vedľajšie produkty na najskôr spracujú pomocou metódy spracovania 1 v spracovateľskej prevádzke schválenom v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002;

b)

na základe vyššie uvedeného procesu sa materiály zbavené tuku spracúvajú pri teplote najmenej 220 °C najmenej 20 minút, pri tlaku (absolútnom) najmenej 25 barov, zahrejú sa pri dvojfázovom postupe, najskôr priamym vstrekovaním pary a potom nepriamo v koaxiálnom výmenníku tepla;

c)

tento proces prebieha v dávkach alebo v prepojenom systéme a materiál sa neustále mieša;

d)

živočíšne vedľajšie produkty sa spracúvajú spôsobom, pri ktorom sa požiadavky na čas-teplotu-tlak dosiahnu v rovnakom čase;

e)

výsledný materiál sa potom zmieša s vodou a anaeróbne sa fermentuje (transformácia bioplynu) v bioplynovom reaktore.

2.

V prípade spracovania živočíšnych vedľajších produktov skupiny 1,

a)

celý proces prebieha na rovnakom mieste a v uzavretom systéme;

b)

bioplyn vyrobený počas procesu sa rýchlo spaľuje v tej istej prevádzke pri teplote najmenej 900 °C a následne sa rýchlo ochladí („kalenie“) a k dispozícii je vhodný systém čistenia plynu, aby sa vylúčila kontaminácia bioplynu proteínovými zvyškami alebo plynmi, ktoré vznikajú pri jeho horení.

3.

Tento proces je navrhnutý na spracovanie materiálu pochádzajúceho z tradičnej kafilérie, ktorý používa metódu spracovania 1. Materiál sa spracúva v súlade s bodom 1 b) a následne sa zmiešava s vodou a odosiela sa na fermentáciu bioplynu.


PRÍLOHA IV

PROCES VÝROBY BIONAFTY

1.

Výroba bionafty znamená spracovanie tukových častí živočíšnych vedľajších produktov (živočíšny tuk) za týchto podmienok:

a)

tuková frakcia živočíšnych vedľajších produktov sa najskôr spracuje pomocou:

i)

metódy spracovania 1 ako sa uvádza v prílohe V, kapitole III nariadenia (ES) č. 1774/2002 v prípade materiálov skupiny 1 alebo 2; a

ii)

ktorejkoľvek metódy spracovania 1 až 5 alebo 7 alebo, v prípade materiálu pochádzajúceho z rýb, pomocou metódy 6 ako sa uvádza v prílohe V, kapitole III nariadenia (ES) č. 1774/2002 v prípade materiálov skupiny 3;

b)

spracovávaný tuk sa oddelí od proteínu a nerozpustné nečistoty sa odstránia na úroveň, ktorá nebude presahovať 0,15 % v hmotnostnom vyjadrení a následne sa odosiela na esterifikáciu a transesterifikáciu. Esterifikácia však nie je potrebná pri spracovávanom tuku skupiny 3. Pre esterifikáciu sa pH zníži na menej ako 1 pridaním kyseliny sírovej (H2SO4; 1,2–2 molárnej) alebo ekvivalentnej kyseliny a zmes sa zahreje na 72 °C na 2 hodiny, počas ktorých sa intenzívne mieša. Transesterifikácia bude prebiehať pomocou zvýšenia pH na približne 14 s 15 % hydroxidom draselným (KOH; 1–3 molárny) alebo s ekvivalentnou zásadou na 35 °C až 50 °C na najmenej 15 až 30 minút. Transesterifikácia sa uskutoční dvakrát za vyššie popísaných podmienok s použitím nového zásaditého roztoku. Po tomto procese nasleduje rafinácia produktov vrátane vákuovej destilácie pri 150 °C, ktorou sa získava bionafta.

c)

v prípade bionafty pochádzajúcej zo spracovania materiálu skupiny 1 je k dispozícii vhodný systém čistenia plynu, aby sa vylúčilo vylučovanie možných nespálených proteínových zvyškov pri spaľovaní bionafty.

2.

Živočíšny tuk sa spracúva na výrobu bionafty, ktorá pozostáva z metylesterov mastných kyselín. Toto sa dosiahne esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou tuku. Následnou rafináciou produktov vrátane vákuovej destilácie sa získava bionafta, ktorá sa používa ako palivo na spaľovanie.


PRÍLOHA V

PROCES SPLYŇOVANIA PODĽA BROOKESA

1.

Proces splyňovania podľa Brookesa znamená spracovanie živočíšnych vedľajších produktov za týchto podmienok:

a)

Komora na dodatočné spaľovanie sa vyhrieva pomocou zemného plynu.

b)

Živočíšne vedľajšie produkty sa naložia do primárnej komory splyňovača a dvere sa uzavrú. V primárnej komore sa nenachádzajú žiadne spaľovače a vykuruje sa prenosom tepla prívodom z komory na dodatočné spaľovanie, ktorá sa nachádza pod primárnou komorou. Jediný vzduch, ktorý sa dostáva do primárnej komory, je vzduch prichádzajúci cez tri prívodné ventily, ktoré sú namontované na hlavných dverách za účelom podporovať účinnosť procesu.

c)

Živočíšne vedľajšie produkty sa odparujú a menia na zložené uhľovodíky a výsledné plyny prechádzajú z primárnej komory cez úzky otvor na vrchu zadnej steny do miešacej a krakovacej zóny, kde sa rozpadávajú na základné stavebné prvky. Na záver sa plyny dostávajú do komory dodatočného spaľovania, kde sa spaľujú v plameni spaľovača poháňaného zemným plynom za prítomnosti prebytočného vzduchu.

d)

Každá spracovateľská jednotka má dva spaľovače a dva sekundárne vzdušné ventily ako zálohu pre prípad zlyhania spaľovača alebo ventilátora. Sekundárna komora je navrhnutá tak, aby zostával čas najmenej dve sekundy na zotrvanie pri teplote minimálne 950 °C pri všetkých podmienkach pre spaľovanie.

e)

Pri vychádzaní zo sekundárnej komory prechádzajú odsávané plyny cez barometrický zvlhčovač na báze zvislého potrubia, v ktorom sa ochladzujú a riedia s okolitým vzduchom a zároveň sa udržiava stály tlak v primárnej a sekundárnej komore.

f)

Proces sa uskutočňuje počas 24-hodinového cyklu, ktorý zahŕňa nakladanie, spracovanie, ochladzovanie a odstránenie popola. Na záver cyklu sa zostávajúci popol odstráni z primárnej komory pomocou vákuového extrakčného systému do uzavretých vriec, ktoré sa následne zapečatia pred prevezením z miesta spracovania na likvidáciu.

2.

V procese sa uplatňuje spaľovanie prebytočného kyslíka pri vysokej teplote, čím organický materiál oxiduje na CO2, NO2 a H2O. A dávkovací proces sa využíva s predĺženou dobou zotrvania pre živočíšne vedľajšie produkty, ktorá trvá približne 24 hodín. Zdrojom tepla je sekundárna komora vykurovaná zemným plynom, ktorá sa nachádza pod primárnou komorou (v ktorej je umiestnené tkanivo určené na spracovanie). Plyny, ktoré vznikajú ako výsledok spaľovacieho procesu, sa dostávajú do sekundárnej komory, kde ďalej oxidujú. Prúd plynu má minimálnu dobu zotrvania dve sekundy pri odporúčanej teplote 950 °C. Plyny ďalej prechádzajú barometrickým zvlhčovačom, kde sa zmiešavajú s okolitým vzduchom.

3.

Splyňovanie materiálu iného ako sú živočíšne vedľajšie produkty nie je povolené.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 93/2005

z 19. januára 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokiaľ ide o spracovanie živočíšnych vedľajších produktov rybieho pôvodu a o obchodné doklady na prepravu živočíšnych vedľajších produktov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe V kapitola III nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa stanovujú metódy spracovania pre živočíšne vedľajšie produkty. Pre živočíšne vedľajšie produkty rybieho pôvodu sa v tejto kapitole stanovuje metóda spracovania 6, avšak parametre spracovania sa neuvádzajú.

(2)

Vedecký riadiaci výbor vydal niekoľko stanovísk zaoberajúcich sa bezpečnosťou živočíšnych vedľajších produktov vrátane rýb. Podľa týchto stanovísk je riziko prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) vznikajúcich zo živočíšnych vedľajších produktov rybieho pôvodu zanedbateľné.

(3)

Vedecký výbor pre zdravie a ochranu zvierat prijal na svojom zasadnutí z 26. februára 2003 správu o používaní rybích vedľajších produktov v akvakultúre.

(4)

Je potrebné stanoviť požiadavky na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov rybieho pôvodu v súlade s týmito názormi a správami.

(5)

Je potrebné stanoviť rôzne metódy spracovania pre materiály, ktoré okrem bakteriálnych spór pravdepodobne obsahujú vysoký alebo malý počet patogénov.

(6)

V prílohe II kapitola III nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa určuje obchodný doklad, ktorý má sprevádzať živočíšne vedľajšie produkty a spracované produkty počas prepravy. Je potrebné stanoviť vzor tohto obchodného dokladu.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1774/2002 je preto potrebné náležite zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia, ktoré sa upravujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy V a II k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 668/2004 (Ú. v. EÚ L 112, 19.4.2004, s. 1).


PRÍLOHA

Prílohy II a V k nariadeniu (ES) č. 1774/2002 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe V kapitola III sa metóda 6 nahrádza takto:

„Metóda 6

(Iba pre kategóriu 3 živočíšne vedľajšie produkty rybieho pôvodu)

Drvenie

1.

Živočíšne vedľajšie produkty musia byť rozdrvené na najmenej:

a)

50 milimetrov v prípade tepelného spracovania v súlade s odsekom 2 písm. a); alebo

b)

30 milimetrov v prípade tepelného spracovania v súlade s odsekom 2 písm. b).

Potom sa musia zmiešať s kyselinou mravčou, aby sa pH znížilo a udržalo na 4,0 alebo nižšie. Zmes sa musí skladovať do ďalšieho spracovania najmenej 24 hodín.

Čas a teplota

2.

Po drvení sa zmes musí zohrievať na:

a)

teplotu v strede hmoty najmenej 90 °C aspoň počas 60 minút; alebo

b)

teplotu v strede hmoty najmenej 70 °C aspoň počas 60 minút.

Keď sa používa systém kontinuálneho prietoku, musí sa pohyb produktu cez tepelný konvertor kontrolovať pomocou mechanických príkazov, ktoré obmedzia jeho presun tak, aby na konci tepelného spracovania produkt prešiel dostatočným cyklom, pokiaľ ide o čas aj teplotu.“

2.

V prílohe II sa pridáva táto kapitola ako Kapitola X:

„KAPITOLA X

Obchodný doklad

1.

Tento obchodný doklad sprevádza živočíšne vedľajšie produkty a spracované produkty počas prepravy. Členské štáty však môžu rozhodnúť o použití iného obchodného dokladu pre živočíšne vedľajšie produkty a spracované produkty prepravované v rámci toho istého členského štátu.

2.

Ak sa na preprave podieľajú aspoň dvaja prepravcovia, musí každý prepravca vyplniť vyhlásenie, ako sa uvádza v bode 7 obchodného dokladu, ktoré tvorí súčasť dokladu.

VZOR OBCHODNÉHO DOKLADU NA PREPRAVU ŽIVOČÍŠNYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A SPRACOVANÝCH PRODUKTOV V RÁMCI EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Poznámky:

a)

Obchodné doklady sa vypracujú podľa štruktúry vzoru, ktorý sa uvádza v tejto prílohe. Obsahuje osvedčenia v očíslovanom poradí, ktoré sa uvádza vo vzore, ktoré sa vyžadujú na prepravu živočíšnych vedľajších produktov a spracovaných produktov, ktoré z nich pochádzajú.

b)

Vypracuje sa v jednom z úradných jazykov členského štátu EÚ pôvodu alebo členského štátu EÚ určenia, podľa toho, čo sa hodí. Môže sa však vypracovať v iných jazykoch EÚ, ak je k nemu priložený úradný preklad a ak to vopred schválil príslušný orgán členského štátu určenia.

c)

Obchodný doklad sa musí vypracovať najmenej v troch vyhotoveniach (jeden originál a dve kópie). Originál musí sprevádzať zásielku na jej konečné miesto určenia. Príjemca si ho musí ponechať. Jednu z kópií si musí ponechať výrobca a druhú prepravca.

d)

Originál každého obchodného dokladu pozostáva z jedného hárku použitého obojstranne, alebo ak sa vyžaduje viac textu, má mať takú formu, aby všetky jeho potrebné strany boli súčasťou jednotného a nedeliteľného celku.

e)

Ak sa z dôvodu označenia položiek zásielky pripájajú k dokladu dodatočné strany, považujú sa tieto strany za súčasť originálu dokladu, pričom každú z týchto strán podpíše zodpovedná osoba.

f)

Keď doklad vrátane dodatočných strán uvedených pod písmenom e) obsahuje viac ako jednu stranu, každá strana sa očísluje – (číslo strany) z (celkového počtu strán) – v spodnej časti a označí sa aj číselným kódom dokladu, ktorý vyznačila zodpovedná osoba v hornej časti.

g)

Originál dokladu musí vyplniť a podpísať zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba musí pritom zabezpečiť dodržanie zásad dokumentácie, ktoré sa stanovujú v prílohe II kapitola III nariadenia (ES) č. 1774/2002. Obchodný doklad musí uvádzať:

deň prevzatia materiálu z priestorov,

opis materiálu vrátane označenia materiálu, živočíšne druhy pre materiál kategórie 3 a spracovaných produktov pochádzajúcich z tohto materiálu, ktoré sú určené na použitie ako krmivo, a podľa možnosti číslo štítka na uchu zvieraťa,

množstvo materiálu,

miesto pôvodu materiálu,

meno a adresu prepravcu,

meno a adresu príjemcu a podľa možnosti číslo jeho povolenia, a

v prípade potreby číslo povolenia zariadenia pôvodu a typ a metódy spracovania.

h)

Farba podpisu zodpovednej osoby sa musí odlišovať od farby tlače.

i)

Obchodný doklad sa musí uchovávať počas aspoň dvoch rokov na účely predloženia príslušnému orgánu na overenie záznamov uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1774/2002.

Image

Image

Image


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 94/2005

z 20. januára 2005,

ktoré sa týka vydávania povolení na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT a zo zámorských krajín a území na základe žiadostí predložených počas prvých piatich pracovných dní v mesiaci január 2005, v zmysle nariadenia (ES) č. 638/2003

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ktorým sa ustanovuje režim uplatniteľný na poľnohospodárske produkty a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce z afrických, karibských a tichomorských štátov (štáty AKT) a nariadenie (ES) č. 1706/98 (1),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001, ktoré sa týka asociácie zámorských krajín a území s Európskym spoločenstvom (rozhodnutie o zámorskej asociácii) (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 638/2003 z 9. apríla 2003, ktoré obsahuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 a rozhodnutia Rady 2001/822/ES, pokiaľ ide o režim uplatniteľný na dovoz ryže pochádzajúcej z afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a zo zámorských krajín a území (3), najmä na jeho článok 17 odsek 2,

keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na základe žiadostí o dovozné povolenia na ryžu, predložených počas prvých piatich pracovných dní v mesiaci január 2005 v zmysle nariadenia (ES) č. 638/2003 a oznámených Komisii, sa vydávajú povolenia na množstvá uvedené v žiadostiach a v prípade potreby sa znižujú o redukčný percentuálny koeficient stanovený v prílohe.

2.   Množstvá presunuté do nasledujúcej tranže sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 93, 10.4.2003, s. 3.


PRÍLOHA

Redukčné percentuálne koeficienty, ktoré sa uplatňujú na požadované množstvá pre tranžu na január 2005 a množstvá presunuté do nasledujúcej tranže

Pôvod/Produkt

Redukčný percentuálny koeficient

Množstvo presunuté do nasledujúcej tranže máj 2005 (t)

Holandské Antily a Aruba

Najmenej rozvinuté ZKÚ

Holandské Antily a Aruba

Najmenej rozvinuté ZKÚ

ZKÚ (Článok 10 odsek 1 body a) a b) Nariadenia (ES) č. 638/2003)

Kód KN 1006

0

0

3 327,727

3 334


Pôvod/Produkt

Redukčný percentuálny koeficient

Množstvo presunuté do tranže máj 2005 (t)

AKT (Článok 3 odsek 1 Nariadenia (ES) č. 638/2003)

Kódy KN 1006 10 21 až 1006 10 98, 1006 20 a 1006 30

71,4487

AKT (Článok 5 odsek 1 Nariadenia (ES) č. 638/2003)

Kódy KN 1006 40 00

0

4 810


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 95/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu s cukrom (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 bod a) a odsek 15,

keďže:

(1)

Článok 27 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky vymenované v článku 1 odsek 1 body a), c), d), f), g) a h) uvedeného nariadenia a cenami v rámci spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V uvedeného nariadenia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné podrobné vykonávacie pravidlá na udeľovanie vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov vymenovaných v prílohe I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(2)

V súlade s článkom 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku mala stanoviť každý mesiac.

(3)

Článok 27 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(4)

Náhrady stanovené podľa tohto nariadenia môžu byť stanovené predbežne, keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace práve teraz nemôže byť určená.

(5)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(6)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorý sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Bulharska (3), s účinnosťou od 1. októbra 2004, sa na spracované poľnohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky vymenované v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 a vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnosťou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovať na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

Podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 21. januára 2005 za určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

39,76

39,76


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 96/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na poskytnutie náhrady na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1757/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúceho niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nerovnováhy v sektore obilnín (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že stanoví maximálne vývozné náhrady, berúc do úvahy kritériá stanovené článkom 1 nariadenia (ES) č. 1501/95. V tom prípade sa vyhovie tomu alebo tým z účastníkov verejnej súťaže, ktorých ponuka sa rovná alebo je nižšia ako maximálne vývozné náhrady.

(3)

Uplatňovanie horeuvedených kritérií na súčasnú situáciu trhov s predmetnou obilninou vedie k tomu, aby sa určili maximálne vývozné náhrady na vývoz.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa pre ponuky doručené od 14. do 20. januára 2005 v rámci verejnej súťaže, uvedenej v nariadení (ES) č. 1757/2004, sa stanovuje na 17,97 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 97/2005

z 20. januára 2005

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci pridelenia vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2004 z 3. septembra 2004 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre obilniny vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2004/2005 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1565/2004 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady na vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Berúc do úvahy najmä kritériá uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 nie je vhodné pristúpiť k určeniu maximálnych vývozných náhrad.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 14. do 20. januára 2005 v rámci verejnej súťaže na vývozné náhrady na vývoz ovsa podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 285, 4.9.2004, s. 3.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 98/2005

z 20. januára 2005

týkajúce sa podaných ponúk na dovoz ciroku v rámci verejnej súťaže, ktorá je predmetom nariadenia (ES) č. 2275/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálnej zľavy z dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 2275/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3) môže Komisia na základe podaných ponúk podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003 rozhodnúť, že ponukám vo verejnej súťaži nevyhovie.

(3)

So zreteľom najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95 nie je vhodné stanoviť maximálnu zľavu z cla.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám predloženým v čase od 14. do 20. januára 2005 v rámci verejnej súťaže na priznanie zľavy z dovozného cla na dovoz ciroku podľa nariadenia (ES) č. 2275/2004 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. ES L 123, 27.4.2004, s. 50).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 99/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa určuje maximálne zníženie dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 týkajúce sa organizácie spoločného trhu v oblasti obilnín (1), najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 2277/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšia.

(3)

Na základe aplikácie vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu na trhu s príslušnou obilninu sa maximálna zľava dovozného cla stanovuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 14. do 20. januára 2005 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2277/2004 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice určuje na 32,80 EUR/t pre maximálny celkový objem 83 100 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 20. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 35.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 100/2005

z 20. januára 2005,

ktorým sa určuje maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2276/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o organizácii spoločného trhu s obilninami (1), najmä na článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Verejná súťaž na priznanie maximálneho zníženia dovozného cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Portugalska bola vyhlásená nariadením Komisie (ES) č. 2276/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1839/95 (3), podľa postupu uvedeného v článku 25 nariadenia (ES) č. 1784/2003, Komisia môže rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri jeho stanovení je potrebné prihliadať najmä na kritériá uvedené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 1839/95. Zľava sa prizná každému účastníkovi verejnej súťaže, ktorého ponuka bude na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo nižšej.

(3)

Na základe uplatnenia vyššie uvedených kritérií na súčasnú situáciu trhu príslušnej obilniny sa maximálne zníženie dovozného cla určuje na sumu uvedenú v článku 1.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s vyjadrením Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre ponuky predložené v čase od 14. do 20. januára 2005 v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 2276/2004 sa maximálna zľava z dovozného cla na dovoz kukurice stanovuje na 30,90 EUR/t pre maximálny celkový objem 6 450 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2005

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené narídením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/50


SMERNICA KOMISIE 2005/4/ES

z 19. januára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/22/ES, ktorou sa určujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 85/591/EHS z 20. decembra 1985, týkajúcu sa zavedenia metód Spoločenstva pre odoberanie vzoriek a analytických metód pre monitoring potravín určených na ľudskú spotrebu (1), a najmä na jej článok 1,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2001/22/ES z 8. marca 2001 ustanovuje metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách (2).

(2)

Je potrebné doplniť aktualizované štandardné informácie o kontaminujúcich látkach v potravinách, najmä s ohľadom na neistotu merania pri analýze.

(3)

Pri zabezpečovaní harmonizovaného postupu presadzovania predpisov v celej Európskej únii má zásadný význam, aby sa analytické výsledky vykazovali a interpretovali jednotným spôsobom.

(4)

Smernica 2001/22/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 2001/22/ES sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe I k tejto smernici.

Príloha II k smernici 2001/22/ES sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe II k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tejto smernice najneskôr do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku takýchto ustanovení a tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. januára 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 50.

(2)  Ú. v. ES L 77, 16.3.2001, s. 14.


PRÍLOHA I

V prílohe I k smernici 2001/22/ES sa bod 5 nahrádza takto:

„5.   ZHODA VZORKOVANEJ DÁVKY ALEBO ČASTI VZORKOVANEJ DÁVKY

Kontrolné laboratórium preskúma laboratórnu vzorku určenú na účely presadenia najmenej dvomi nezávislými analýzami a vypočíta strednú hodnotu výsledkov.

Vzorkovaná dávka sa posúdi ako vyhovujúca, ak stredná hodnota neprekročí príslušné najvyššie prípustné množstvo ustanovené v nariadení (ES) č. 466/2001, s ohľadom na rozšírenú neistotu merania a korekciu na výťažnosť (1).

Vzorkovaná dávka sa posúdi ako nevyhovujúca, ak stredná hodnota jednoznačne prekročí príslušné najvyššie prípustné množstvo, s ohľadom na rozšírenú neistotu merania a korekciu na výťažnosť.

Súčasné pravidlá interpretácie sú uplatniteľné na analytický výsledok získaný zo vzorky na účel úradnej kontroly. V prípade analýzy na účel obhajoby alebo rozhodovacieho konania sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.“


PRÍLOHA II

Príloha II k smernici č. 2001/22/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 3. „Metóda analýzy, ktorú má laboratórium používať a požiadavky na kontrolu laboratórií“ sa za tabuľku 4 vkladá tento bod 3.3.3.:

„3.3.3.   Kritériá realizácie – koncepcia neistoty

Koncepcia neistoty sa však tiež môže používať na posúdenie vhodnosti metódy analýzy, ktorú má laboratórium používať. Laboratórium môže používať metódu, ktorá poskytuje výsledky v rámci maximálnej štandardnej neistoty. Maximálna štandardná neistota sa môže vypočítať podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

Uf je maximálna štandardná neistota

LOD je detekčný limit metódy

C je príslušná koncentrácia

α je numerický faktor, ktorý sa má používať v závislosti na hodnote C. Hodnoty, ktoré sa majú používať, sú v nižšie uvedenej tabuľke:

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

501–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

≥ 10 000

0,1

a U je rozšírená neistota pri použití koeficientu pokrytia 2, ktorý zabezpečuje približne 95-percentnú úroveň spoľahlivosti.

Ak analytická metóda poskytuje výsledky s neistotou merania menšou než maximálna štandardná neistota, táto metóda bude rovnako vhodná ako tá, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá realizácie.“

2.

Bod 3.4 sa nahrádza takto:

„3.4.   Odhad analytickej presnosti, výpočet výťažnosti a vykazovanie výsledkov

Presnosť analýzy sa všade, kde je to možné, odhaduje zaradením vhodných certifikovaných referenčných materiálov do analýzy.

Analytický výsledok sa musí vykazovať opravený alebo neopravený vzhľadom na výťažnosť. Musí byť uvedený spôsob vykazovania výťažnosti a jej hodnota.

Analytik by mal vziať do úvahy ‚Správu Európskej komisie o vzťahu medzi výsledkami analýz, neistotou merania, faktormi výťažnosti a ustanoveniami právnych predpisov EÚ v oblasti potravín’ (1).

Analytický výsledok sa vykazuje ako x +/– U, kde x je analytický výsledok a U je neistota merania.

ODKAZY

(1)

Správa Európskej komisie o vzťahu medzi analytickými výsledkami, neistotou merania, faktormi obnovy a ustanoveniami právnych predpisov EÚ v oblasti potravín, 2004

(http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/53


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. decembra 2004

o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o podpise sprievodného memoranda o porozumení

(2005/35/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada poverila 16. októbra 2001 Komisiu rokovať s Monackým kniežatstvom o dohode, ktorá zaistí, aby tento štát prijal opatrenia rovnocenné tým, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, a to na účely zabezpečenia efektívneho zdaňovania príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, je v súlade so smernicami pre rokovania prijatými Radou. Prílohou textu je memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom.

(3)

S výhradou prijatia rozhodnutia o uzavretí dohody k neskoršiemu dátumu je žiaduce podpísať dva dokumenty, ktoré boli iniciované 1. júla 2004, a mať potvrdené schválenie memoranda o porozumení Radou,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

S výhradou prijatia rozhodnutia o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (1), k neskoršiemu dátumu sa týmto predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis uvedenej dohody a sprievodného memoranda o porozumení, ako aj listov, ktoré sa musia vymeniť v súlade s článkom 21 ods. 2 dohody a memoranda o porozumení, s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Memorandum o porozumení schváli Rada.

Texty dohody a memoranda o porozumení sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. decembra 2004.

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúca opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

MONACKÉ KNIEŽATSTVO,

ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“, podľa kontextu,

s cieľom zaviesť opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, ďalej len „smernica“,

SA ROZHODLI UZAVRIEŤ TÚTO DOHODU:

Článok 1

Cieľ

1.   S cieľom umožniť, aby príjmy z úspor v podobe výplaty úrokov vykonanej na území Monackého kniežatstva v zmysle článku 2 v prospech vlastníkov požitkov, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom v členskom štáte Európskeho spoločenstva, mohli byť zohľadnené na účely efektívneho zdanenia v súlade s právnymi predpismi daného štátu, vyplácajúci zástupcovia usadení na území Monackého kniežatstva vyrúbia zrážanú daň vo výške takejto výplaty úrokov za podmienok ustanovených v článkoch 7 a 8 tejto dohody, za predpokladu opatrení o dobrovoľnom poskytovaní informácií, ktoré sú ustanovené v článku 9 tejto dohody.

2.   Monacké kniežatstvo prijme požadované opatrenia, aby sa zabezpečilo, že vyplácajúci zástupca usadený na jeho území uskutočňuje úlohy, ktoré sú potrebné na vykonávanie tejto dohody bez ohľadu na miesto usadenia dlžníka pohľadávky, z ktorej plynie úrok.

Článok 2

Vymedzenie pojmu vlastník požitkov

1.   Na účely tejto dohody „vlastník požitkov“ znamená každú fyzickú osobu, ktorá je príjemcom výplaty úrokov, alebo každú fyzickú osobu, v prospech ktorej sa zabezpečuje výplata úrokov, pokiaľ nepredloží dôkaz, že výplatu úrokov neprijala alebo nebola zabezpečená v jej prospech, to znamená, že:

a)

koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 4;

b)

koná v mene právnickej osoby, subjektu podliehajúceho zdaneniu svojho zisku podľa Ordonnance Souveraine č. 3162 z 19. marca 1964, podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo rovnocenného subjektu ako je PKIPCP, usadeného na území Monackého kniežatstva na účely investovania úspor;

c)

koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov a ktorá oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi totožnosť vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods. 2.

2.   Ak má vyplácajúci zástupca informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku alebo v prospech ktorej je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, a ak sa na takúto fyzickú osobu nevzťahuje ani odsek 1 písm. a), ani odsek 1 písm. b), vyplácajúci zástupca podnikne kroky na určenie totožnosti vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods. 2. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť vlastníka požitkov, k fyzickej osobe, ktorá je príjemcom výplaty úrokov alebo v prospech ktorej je výplata úroku zabezpečená, pristupuje ako k vlastníkovi požitkov.

Článok 3

Totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov

1.   Monacké kniežatstvo prijme a zabezpečí uplatňovanie postupov, ktoré sú potrebné, aby sa umožnilo vyplácajúcemu zástupcovi určiť totožnosť vlastníkov požitkov a ich bydlisko na účely tejto dohody.

2.   Takéto postupy zahŕňajú tieto požiadavky:

a)

v prípade zmluvných vzťahov, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca určí totožnosť vlastníka požitkov v zmysle článku 2 a jeho bydlisko na základe dostupných informácií, ktoré získal z úradného dokladu o totožnosti alebo z akéhokoľvek iného dokladu preukazujúceho totožnosť, ktorý predloží vlastník požitkov, najmä z úradného dokladu s fotografiou vlastníka požitkov;

b)

v prípade zmluvných vzťahov, ktoré vznikli po 1. januári 2004, alebo transakcií uskutočnených na inom ako zmluvnom základe sa v zmysle článku 2 totožnosť vlastníka požitkov a jeho bydlisko určujú na základe cestovného pasu, úradnej identifikačnej karty alebo dokladu preukazujúceho totožnosť, ktorý predloží vlastník požitkov. Fyzické osoby, ktoré predložia cestovný pas alebo identifikačnú kartu vydanú členským štátom Európskeho spoločenstva a ktoré vyhlasujú, že majú bydlisko v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskeho spoločesntva alebo Monackým kniežatstvom, preukazujú svoje bydlisko prostredníctvom osvedčenia o sídle na daňové účely, ktoré je vydané príslušným orgánom štátu, o ktorom fyzická osoba tvrdí, že v ňom má bydlisko. V prípade nepredloženia takéhoto osvedčenia sa za štát bydliska považuje členský štát Európskeho spoločenstva, ktorý vydal cestovný pas alebo akýkoľvek iný relevantný úradný doklad o totožnosti.

Článok 4

Vymedzenie pojmu vyplácajúci zástupca

Na účely tejto dohody „vyplácajúci zástupca“ znamená banku, fyzickú osobu, právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť, dcérsku spoločnosť medzinárodnej spoločnosti, v Monackom kniežatstve, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti prijíma, má v držbe, investuje alebo prevádza aktíva a, hoci aj príležitostne, vypláca úroky alebo zabezpečuje výplatu úrokov v okamžitý prospech vlastníka požitkov.

Článok 5

Vymedzenie pojmu príslušný orgán

Na účely tejto dohody sú príslušnými orgánmi zmluvných strán tie, ktoré sú vymenované v prílohe 1.

Pre tretie štáty je príslušným orgánom ten orgán, ktorý má právomoc vydávať osvedčenia o bydlisku na daňové účely.

Článok 6

Vymedzenie pojmu výplata úrokov

1.   Na účely tejto dohody „výplata úrokov“ znamená:

a)

úrok zaplatený alebo pripísaný na účet, ktorý súvisí s pohľadávkami alebo vkladmi klientov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zabezpečené hypotékou, a bez ohľadu na to, či ich súčasťou je tiež právo na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä príjem z vládnych cenných papierov, dlhopisov alebo obligácií vrátane prémií a ziskov spojených s takýmito cennými papiermi, dlhopismi alebo obligáciami. Penále za oneskorenú výplatu sa nepovažujú za výplatu úrokov. Úrok z pôžičiek medzi súkromnými fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je však vylúčený;

b)

úrok, ktorý sa nahromadil alebo kapitalizoval pri predaji, náhrade alebo umorení pohľadávok uvedených v písmene a);

c)

príjem pochádzajúci z výplat úrokov buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku 4 ods. 2 smernice, ktorý je usadený v členskom štáte Európskeho spoločenstva, rozdeľovaný:

i)

podnikmi kolektívneho investovania usadenými v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Monackom kniežatstve;

ii)

subjektmi usadenými v členskom štáte Európskeho spoločenstva, ktoré si zvolili možnosť podľa článku 4 ods. 3 smernice a oznámili vyplácajúcemu zástupcovi túto skutočnosť; a

iii)

podnikmi kolektívneho investovania usadenými mimo územia uvedeného v článku 19;

d)

príjem realizovaný pri predaji, náhrade alebo umorení akcií alebo podielov v týchto podnikoch a subjektoch, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných podnikov kolektívneho investovania alebo iných subjektov uvedených nižšie investujú viac než 40 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v písmene a):

i)

podniky kolektívneho investovania usadené v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Monackom kniežatstve;

ii)

subjekty usadené v členskom štáte Európskeho spoločenstva, ktoré si zvolili možnosť podľa článku 4 ods. 3 smernice a oznámili vyplácajúcemu zástupcovi túto skutočnosť; a

iii)

podniky kolektívneho investovania usadené mimo územia uvedeného v článku 19.

2.   S ohľadom na odsek 1 písm. c), keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o podiele príjmu, ktorý pochádza z výplaty úrokov, za výplatu úrokov sa považuje celková čiastka príjmu.

3.   S ohľadom na odsek 1 písm. d), keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o percentuálnom podiele aktív investovaných do pohľadávok, akcií alebo podielov vymedzených v uvedenom odseku, uvedený percentuálny podiel sa považuje za vyšší ako 40 %.

Ak zástupca nemôže určiť čiastku príjmu realizovaného vlastníkom požitkov, za príjem sa považuje zodpovedajúci výnos z predaja, náhrady alebo umorenia akcií alebo podielov.

4.   Príjem od podnikov alebo subjektov, ktoré investovali najviac 15 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v odseku 1 písm. a), sa nepovažujú za výplatu úrokov v zmysle odseku 1 písm. c) a d).

5.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) a odseku 3 je 25 % od 31. decembra 2010.

6.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) a v odseku 5 sa určuje v závislosti od investičnej politiky ustanovenej v akte o založení alebo stanovách podnikov alebo subjektov a, v prípade, že nie sú k dispozícii, v závislosti od skutočného zloženia aktív príslušných podnikov alebo subjektov.

Článok 7

Zrážaná daň

1.   Ak má vlastník požitkov bydlisko v členskom štáte Európskeho spoločenstva, Monacké kniežatstvo vyrúbi zrážanú daň vo výške 15 % počas prvých troch rokov od dátumu uvedeného v článku 17, s výhradou článku 14 ods. 2, vo výške 20 % počas nasledovných troch rokov a potom vo výške 35 %.

2.   Vyplácajúci zástupca vyberá zrážanú daň takto:

a)

v prípade výplaty úrokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a): z čiastky vyplatených alebo na účet pripísaných úrokov;

b)

v prípade výplaty úrokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) alebo d): z čiastky úrokov alebo príjmu, ktoré sú uvedené v týchto odsekoch, alebo výberom s rovnakým účinkom, ktorý znáša vlastník požitkov, z plnej čiastky výnosov z predaja, umorenia alebo náhrady;

c)

v prípade výplaty úrokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c): z čiastky príjmu uvedeného v tom odseku.

3.   Na účely odseku 2 písm. a), b) a c) sa zrážaná daň vyberá pomerne k obdobiu držby pohľadávky, akcií alebo podielov, ktoré vytvárajú príjem, vlastníkom požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť obdobie držby na základe informácií, ktoré má k dispozícii, pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby mal pohľadávku, akcie alebo podiely v držbe počas celého obdobia jej existencie, pokiaľ vlastník požitkov neposkytne dôkaz o dátume nadobudnutia.

4.   Dane a zrážky vyrúbené na výplatu úrokov, iné ako zrážaná daň ustanovená v tejto dohode, sa odpočítajú od zrážanej dane vypočítanej vo vzťahu k uvedenej výplate úrokov v súlade s týmto článkom.

5.   Vyrúbenie zrážanej dane vyplácajúcim zástupcom usadeným v Monackom kniežatstve nebráni členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, aby zdaňoval príjem v súlade s jeho vnútroštátnym právom. Ak daňový poplatník prizná svoj príjem z úrokov od vyplácajúceho zástupcu usadeného v Monackom kniežatstve daňovým orgánom v členskom štáte Európskeho spoločenstva, v ktorom má bydlisko, takýto príjem podlieha zdaneniu v rovnakej výške a za rovnakých podmienok ako úroky získané v uvedenom členskom štáte.

Článok 8

Delenie zrážanej dane

1.   Monacké kniežatstvo si ponechá 25 % z výnosu zo zrážanej dane vyrúbenej v súlade s článkom 7 a prevedie 75 % výnosu členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov z úrokov bydlisko v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b).

2.   Takéto prevody sa uskutočnia každoročne jednorazovo pre každý členský štát najneskôr v priebehu šiestich mesiacov od konca daňového roka v Monackom kniežatstve.

3.   Monacké kniežatstvo prijme opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania systému delenia výnosov.

Na tento účel Monacké kniežatstvo prevádza výnosy, ktoré možno pripísať dotknutému členskému štátu Európskeho spoločenstva, príslušnému orgánu vymenovanému v prílohe 1 k tejto dohode.

Článok 9

Dobrovoľné poskytovanie informácií

1.   Monacké kniežatstvo ustanoví postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov, v zmysle článku 2, vyhnúť sa zrážkam dane ustanovenej v článku 7 tak, že výslovne splnomocní svojho vyplácajúceho zástupcu usadeného v Monackom kniežatstve, aby oznámil výplatu úrokov príslušnému orgánu Monackého kniežatstva. Takéto splnomocnenie sa vzťahuje na všetky výplaty úrokov vykonané vo vzťahu k vlastníkovi požitkov zo strany vyplácajúceho zástupcu.

2.   Minimálny rozsah informácií, ktoré má oznamovať vyplácajúci zástupca v prípade výslovného splnomocnenia vlastníkom požitkov, obsahujú:

a)

totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov stanovené v súlade s článkom 3;

b)

meno a adresu vyplácajúceho zástupcu;

c)

číslo účtu vlastníka požitkov alebo identifikáciu pohľadávky, ktorá je dôvodom na výplatu úrokov;

d)

výšku výplaty úrokov vypočítanú v súlade s článkom 6.

3.   Príslušný orgán Monackého kniežatstva postúpi informácie uvedené v ods. 2 príslušnému orgánu členského štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko. Tieto informácie sa poskytujú najmenej raz ročne v priebehu šiestich mesiacov od konca daňového roka v Monackom kniežatstve za všetky výplaty úrokov vykonané počas daného roka.

Článok 10

Zamedzenie dvojitého zdanenia a/alebo navrátenia zrážanej dane

1.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, zabezpečí, aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu, ktoré by mohlo vyplývať z vyrúbenia zrážanej dane uvedenej v článku 7, v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3.

2.   Ak vyplácajúci zástupca v Monackom kniežatstve vyrúbil zrážanú daň uvedenú v článku 7 na úroky pripísané v prospech vlastníka požitkov, členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, mu poskytne daňový úver vo výške uvedenej zrážanej dane. Ak je táto suma vyššia ako suma splatnej dane v súlade s jeho vnútroštátnym právom pre celkovú sumu úrokov podliehajúcich zrážanej dani, členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, vráti vlastníkovi požitkov bez ohľadu na akýkoľvek mechanizmus štandardného poskytovania daňových úverov alebo na rôzne administratívne postupy preplatok zrazenej dane.

3.   Ak okrem zrážanej dane uvedenej v článku 7 podlieha výplata úrokov prijatá vlastníkom požitkov akémukoľvek inému druhu zrážanej dane a členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom sa nachádza bydlisko na daňové účely, poskytuje alebo by poskytlo na takúto zrážanú daň daňový úver v súlade s jeho vnútroštátnym právom alebo dohovormi o dvojitom zdanení, takáto iná zrážaná daň sa pripíše k dobru pred uplatnením postupu ustanoveného v odseku 2.

4.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, môže mechanizmus poskytovania daňových úverov uvedený v odsekoch 2 a 3 nahradiť priamym a úplným vrátením zrážanej dane uvedenej v článku 7.

Článok 11

Obchodovateľné dlhové cenné papiere

1.   Odo dňa uvedeného v článku 17, s výhradou článku 14 ods. 2, dovtedy, pokiaľ Monacké kniežatstvo vyrubuje zrážanú daň uvedenú v článku 7 a pokiaľ aspoň jeden členský štát Európskeho spoločenstva uplatňuje aj podobné ustanovenia, najneskôr do 31. decembra 2010, sa domáce a medzinárodné dlhopisy a iné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré boli po prvýkrát emitované pred 1. marcom 2001 alebo pre ktoré príslušné orgány schválili pôvodné emisné prospekty do tohto dátumu, nepovažujú za pohľadávky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že sa žiadne ďalšie emisie takýchto obchodovateľných dlhových cenných papierov neuskutočnili dňa 1. marca 2002 alebo neskôr.

Avšak ak aspoň jeden členský štát Európskeho spoločenstva tiež uplatňuje podobné opatrenia, ustanovenia tohto článku sa naďalej uplatňujú aj po 31. decembri 2010 so zreteľom na takéto obchodovateľné dlhové cenné papiere:

ktoré obsahujú doložky o pripočítaní a predčasnom umorení, a

ak vyplácajúci zástupca vymedzený v článku 4 je usadený v Monackom kniežatstve, a

ak vyplácajúci zástupca vypláca priamo alebo zabezpečuje vyplácanie úroku na okamžitý prospech vlastníka požitkov s bydliskom v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak a v prípade, že všetky členské štáty Európskeho spoločenstva prestanú uplatňovať ustanovenia, ktoré sú podobné ustanoveniam článku 7, ustanovenia tohto článku sa uplatňujú naďalej len so zreteľom na tieto obchodovateľné cenné papiere:

ktoré obsahujú doložky o pripočítaní a predčasnom umorení, a

ak vyplácajúci zástupca emitenta je usadený v Monackom kniežatstve, a

ak vyplácajúci zástupca vypláca priamo alebo zabezpečuje vyplácanie úroku na okamžitý prospech vlastníka požitkov s bydliskom v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak sa 1. marca 2002 alebo neskôr uskutoční ďalšia emisia vyššie uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera emitovaného vládou alebo príbuzným subjektom, ktorý koná ako orgán verejnej moci alebo ktorého úloha je uznaná medzinárodnou zmluvou, ako je uvedené v prílohe II, celá emisia takéhoto cenného papiera, ktorá pozostáva z pôvodnej emisie a každej ďalšej emisie, sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

Ak sa 1. marca 2002 alebo neskôr uskutoční emisia vyššie uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera emitovaného akýmkoľvek iným emitentom, na ktorého sa nevzťahuje predchádzajúci pododsek, takáto ďalšia emisia sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

2.   Žiadne ustanovenie tohto článku nebráni členským štátom Európskeho spoločenstva zdaňovať príjem z obchodovateľných dlhových cenných papierov uvedených v odseku 1 v súlade so svojím vnútroštátnymi právom.

Článok 12

Poskytovanie informácií na základe žiadosti

1.   Príslušné orgány Monackého kniežatstva a členských štátov Európskeho spoločenstva si vymieňajú informácie o konaniach, ktoré podľa vnútroštátneho práva dožiadaného štátu predstavujú daňový podvod s ohľadom na zdanenie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Ak je dožiadaným štátom Monacké kniežatstvo, za daňový podvod, s ohľadom na zdanenie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa považujú tieto konania:

používanie falošného alebo sfalšovaného dokladu, alebo takého dokladu, ktorý obsahuje nepresné informácie, s úmyslom vyhnúť sa alebo sa pokúsiť vyhnúť celkovému alebo čiastočnému zdaneniu príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, trestané pokutou ustanovenou v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona, ktorej výška môže dosiahnuť až štvornásobok ušlej dane, a/alebo odňatím slobody na osem dní až dva roky,

podvodné získanie náhrady niektorej alebo všetkých splatných daní z príjmu z úspor, trestané pokutou ustanovenou v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona, ktorej výška môže dosiahnuť až štvornásobok ušlej dane, a/alebo odňatím slobody na osem dní až dva roky,

konanie každej osoby, ktorá je povinná vybrať daň z príjmu úspor, spočívajúce v svojvoľnom nevybratí niektorej alebo všetkých splatných daní, trestané pokutou vo výške stanovenej v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona,

konanie každej osoby, ktorá je povinná vybrať daň z príjmu úspor, spočívajúce v svojvoľnej sprenevere vybraných čiastok vo svoj vlastný prospech alebo v prospech tretej osoby, trestané pokutou vo výške stanovenej v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona.

Len čo sú splnené podmienky ustanovené v článku 13 ods. 3, zásady pre výmenu informácií, ktoré sú ustanovené v tomto článku, sa uplatňujú na rovnocenné porušenia právnych predpisov podľa právnych predpisov dožiadaného štátu, ktoré s ohľadom na stupeň závažnosti možno prirovnať k daňovému podvodu vymedzenému vyššie.

V odpovedi na náležite opodstatnenú žiadosť v súlade s odsekom 3 poskytuje dožiadaný štát informácie o prípadoch, v ktorých sa v dožadujúcom štáte začalo správne, občianske alebo trestné konanie so zreteľom na vyššie uvedené konania, pričom sa obmedzí na informácie o príjme z úspor, ktoré podliehajú zdaneniu v dožadujúcom štáte.

Informácie, ktoré možno poskytovať, sú tie, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 2.

2.   S cieľom určiť, či v odpovedi na žiadosť môžno poskytnúť informácie, dožiadaný štát uplatňuje ustanovenia týkajúce sa doby premlčania podľa právnych predpisov dožadujúceho štátu, a nie podľa právnych predpisov dožiadaného štátu.

3.   Na účely určenia, či je žiadosť prípustná, príslušný orgán dožadujúcej zmluvnej strany poskytuje tieto informácie, ktoré musia byť vypracované v úradnom jazyku dožiadaného štátu:

a)

názov orgánu podávajúceho žiadosť;

b)

totožnosť fyzickej osoby, ktorej sa týka žiadosť o informácie, dôkaz o postavení takejto osoby ako daňového poplatníka dožadujúceho štátu a akýkoľvek doklad, vyhlásenie dotknutej fyzickej osoby alebo iný presvedčivý dôkaz odôvodňujúci žiadosť;

c)

dôvody vysvetľujúce, že požadované informácie má k dispozícii dožiadaná strana alebo že sú v držbe alebo pod kontrolou osoby, ktorá patrí do jej právomoci;

d)

vyhlásenie, že žiadosť je v súlade so zákonmi dožadujúcej zmluvnej strany, a najmä že nie je premlčaná;

e)

vyhlásenie, že dožadujúca zmluvná strana použila na získanie informácií na svojom území všetky dostupné prostriedky a/alebo tie, ktoré sú ustanovené jej zákonmi alebo inými právnymi predpismi, okrem tých, ktoré by mohli viesť k ťažkostiam;

f)

vyhlásenie, že skutočnosti, ktoré sú dožadujúcej zmluvnej strane už známe, predstavujú podľa jej práva indície, že bol spáchaný daňový podvod alebo rovnocenné porušenie právnych predpisov, ako je vymedzené v odseku 1.

4.   Dožiadaná zmluvná strana môže odmietnuť poskytnutie požadovaných informácií, ak žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Každá výmena informácií uskutočnená týmto spôsobom sa musí považovať za dôvernú a môže byť sprístupnená len osobám alebo príslušným orgánom zmluvnej strany, ktoré sú zodpovedné za zdanenie výplaty úrokov uvedených v článku 1. Tieto osoby alebo orgány môžu sprístupniť prijaté informácie len v dožadujúcom štáte, a to v rámci verejného pojednávania alebo rozsudkov, ktoré sa vzťahujú na takéto zdanenie.

Informácie nemôžu byť poskytnuté žiadnej inej osobe alebo orgánu s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu zmluvnej strany, ktorá takéto informácie poskytla.

Článok 13

Konzultácie a revízia

1.   Ak sa príslušné orgány Monackého kniežatstva a jeden alebo viac príslušných orgánov členských štátov Európskeho spoločenstva v zmysle článku 5 nezhodnú na výklade alebo uplatňovaní tejto dohody, usilujú sa to vyriešiť vzájomnou dohodou. Bezodkladne informujú Európsku komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov Eúrópskeho spoločenstva o výsledkoch svojich konzultácií.

Európska komisia sa môže zúčastniť na konzultáciách o otázkach výkladu na žiadosť niektorého príslušného orgánu.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa zmluvné strany navzájom poradia najmenej raz za tri roky alebo na žiadosť niektorej zmluvnej strany s cieľom revízie, a ak to považujú za potrebné, zlepšenia technickej stránky uplatňovania tejto dohody.

V každom prípade zmluvné strany uznávajú význam medzinárodného vývoja v oblasti, ktorá je upravená touto dohodou, a navzájom sa poradia v prípade, že sú potrebné konzultácie ustanovené v tomto odseku s cieľom preskúmať všetky zmeny dohody s ohľadom na medzinárodný vývoj.

3.   So zreteľom na uzavretie dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré podliehajú rovnakým záväzkom ako Monacké kniežatstvo v oblasti zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, Monacké kniežatstvo preskúma rozsah pôsobnosti a podmienky vykonávania zásad ustanovených v článku 12 v prípade rovnocenných porušení právnych predpisov, ktoré možno prirovnať s ohľadom na stupeň závažnosti k daňovému podvodu vymedzenému v uvedenom článku. Na tento účel dá Monacké kniežatstvo podnet na uskutočnenie konzultácií s Európskou komisiou.

4.   Konzultácie sa uskutočnia do jedného mesiaca od podania žiadosti alebo v naliehavých prípadoch ihneď, ako je to možné.

5.   Na účely vyššie uvedených konzultácií sa zmluvné strany navzájom informujú o vývoji, ktorý by mohol ovplyvniť riadne uplatňovanie tejto dohody. Uvedené tiež zahŕňa akúkoľvek príslušnú dohodu medzi niektorou zo zmluvných strán a treťou krajinou.

Článok 14

Uplatňovanie a pozastavenie uplatňovania

1.   Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím a vykonávaním opatrení, ktoré sú rovnaké alebo rovnocenné opatreniam uvedeným v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov alebo v tejto dohode zo strany závislých a pridružených území členských štátov, ktoré sú vymenované v správe Rady (hospodárske a finančné záležitosti) Európskej rade zo Santa Maria de Feira z 19. a 20. júna 2000, ako aj Spojenými štátmi americkými, Andorrou, Lichtenštajnskom, Švajčiarskom a San Marínom, v tomto poradí, ako aj stanovením rovnakých dátumov uplatňovania.

2.   Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody rozhodnú, najneskôr šesť mesiacov pred dátumom stanoveným v článku 17, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, so zreteľom na nadobudnutie účinnosti príslušných opatrení v členských štátoch Európskeho spoločenstva, dotknutých tretích krajinách a závislých alebo pridružených územiach. Ak zmluvné strany nerozhodnú o tom, že podmienky sú splnené, na základe vzájomnej dohody stanovia nový dátum na účely článku 17. Na tento účel Európske spoločenstvo oznámi Monackému kniežatstvu vykonávanie rovnakých alebo rovnocenných opatrení zo strany členských štátov Európskeho spoločenstva, dotknutých závislých a pridružených území a dotknutých tretích krajín.

3.   Bez ohľadu na svoje inštitucionálne dojednania a s výhradou vyššie uvedených ustanovení vykonáva Monacké kniežatstvo túto dohodu k dátumu uvedenému v článku 17 a oznámi toto opatrenie Európskemu spoločenstvu.

4.   Uplatňovanie tejto dohody alebo jej častí môže ktorákoľvek zmluvná strana pozastaviť s okamžitým účinkom oznámením druhej zmluvnej strane, a to v prípade, že sa smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 alebo jej časť dočasne alebo trvalo prestane uplatňovať v súlade s právom Európskeho spoločenstva, alebo v prípade, že niektorý z členských štátov Európskeho spoločenstva pozastaví uplatňovanie jej vykonávacích právnych predpisov.

5.   Každá zo zmluvných strán môže tiež pozastaviť uplatňovanie tejto dohody oznámením druhej zmluvnej strane, ak jedna z piatich vyššie uvedených tretích krajín (Spojené štáty americké, Andorra, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a San Maríno) alebo niektoré zo závislých alebo pridružených území členských štátov Európskej únie uvedených v odseku 2 prestane následne uplatňovať opatrenia, ktoré sú v príslušnom rozsahu rovnaké alebo rovnocenné opatreniam uvedeným v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov. Pozastavenie uplatňovania nadobudne účinnosť najneskôr dva mesiace po oznámení. Uplatňovanie dohody sa obnoví, akonáhle sa opätovne zavedú opatrenia.

Článok 15

Iné centrá/ázijské centrá

Počas prechodného obdobia ustanoveného v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov začne Európske spoločenstvo diskusie s inými veľkými finančnými centrami s cieľom prijatia a uplatňovania opatrení, ktoré sú rovnocenné opatreniam uplatňovaným v Spoločenstve, zo strany príslušných súdnych orgánov.

Článok 16

Podpis, nadobudnutie platnosti a vypovedanie

1.   Táto dohoda podlieha ratifikácii alebo súhlasu zmluvných strán v súlade s ich vlastnými postupmi. Zmluvné strany si navzájom oznámia ukončenie týchto postupov. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca po poslednom oznámení.

2.   Táto dohoda zostáva v platnosti až do jej vypovedania niektorou zo zmluvných strán.

3.   Každá so zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu oznámením druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa platnosť tejto dohody končí dvanásť mesiacov po takomto oznámení.

Článok 17

Vykonávacie predpisy

Zmluvné strany bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14, vykonávajú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú potrebné na umožnenie uplatňovania tejto dohody od 1. júla 2005.

Článok 18

Pohľadávky a konečné vyrovnanie

1.   Vypovedanie alebo úplné alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania tejto dohody nemá dosah na pohľadávky tretích strán v súlade s článkom 10.

2.   V takom prípade Monacké kniežatstvo zostaví záverečný účet pred tým, ako sa táto dohoda prestane uplatňovať, a vykoná záverečnú platbu každému členskému štátu Európskeho spoločenstva.

Článok 19

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok ustanovených v tejto zmluve, a na druhej strane na územie Monackého kniežatstva.

Článok 20

Prílohy

1.   Obe prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2.   Zoznam príslušných orgánov v prílohe I sa môže meniť a dopĺňať jednoduchým oznámením Monackého kniežatstva druhej zmluvnej strane s ohľadom na orgán uvedený v písmene a) uvedenej prílohy a zo strany Európskeho spoločenstva s ohľadom na iné orgány.

Zoznam príbuzných subjektov v prílohe II sa môže meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou.

Článok 21

Jazyky

1.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

2.   Verzia v maltskom jazyku sa overí zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentická ako jazykové verzie uvedené v odseku 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

Podpisano v Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pour la Principauté de Monaco

Image

PRÍLOHA I

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ZMLUVNÝCH STRÁN

Na účely tejto dohody príslušnými orgánmi zmluvných strán sú:

a)

v Monackom kniežatstve: le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie alebo poverený zástupca;

b)

v Belgickom kráľovstve: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances alebo poverený zástupca;

c)

v Českej republike: Ministr financí alebo poverený zástupca;

d)

v Dánskom kráľovstve: Skatteministeren alebo poverený zástupca;

e)

v Nemeckej spolkovej republike: Der Bundesminister der Finanzen alebo poverený zástupca;

f)

v Estónskej republike: Rahandusminister alebo poverený zástupca;

g)

v Helénskej republike: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών alebo poverený zástupca;

h)

v Španielskom kráľovstve: El Ministro de Economía y Hacienda alebo poverený zástupca;

i)

vo Francúzskej republike: Le Ministre chargé du budget alebo poverený zástupca;

j)

v Írsku: The Revenue Commissioners alebo poverený zástupca;

k)

v Talianskej republike: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali alebo poverený zástupca;

l)

v Cyperskej republike: Υπουργός Οικονομικών alebo poverený zástupca;

m)

v Lotyšskej republike: Finanšu ministrs alebo poverený zástupca;

n)

v Litovskej republike: Finansų ministras alebo poverený zástupca;

o)

v Luxemburskom veľkovojvodstve: Le Ministre des Finances alebo poverený zástupca; avšak na účely článku 12 je príslušným orgánom le Procureur Général d’Etat luxembourgeois;

p)

v Maďarskej republike: A pénzügyminiszter alebo poverený zástupca;

q)

v Maltskej republike: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi alebo poverený zástupca;

r)

v Holandskom kráľovstve: De Minister van Financiën alebo poverený zástupca;

s)

v Rakúskej republike: Der Bundesminister für Finanzen alebo poverený zástupca;

t)

v Poľskej republike: Minister Finansów alebo poverený zástupca;

u)

v Portugalskej republike: O Ministro das Finanças alebo poverený zástupca;

v)

v Slovinskej republike: Minister za financií alebo poverený zástupca;

w)

v Slovenskej republike: minister financií alebo poverený zástupca;

x)

vo Fínskej republike: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet alebo poverený zástupca;

y)

vo Švédskom kráľovstve: Chefen för Finansdepartementet alebo poverený zástupca;

z)

v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a na európskych územiach, na ktorých je za vonkajšie vzťahy zodpovedné Spojené kráľovstvo: the Commissioners of Inland Revenue alebo ich poverený zástupca, ako aj príslušný orgán Gibraltáru, ktorý Spojené kráľovstvo určí v súlade s odsúhlasenými dojednaniami vzťahujúcimi sa na orgány Gibraltáru v súvislosti s právnymi aktmi Európskej únie a Európskeho spoločenstva a súvisiacimi zmluvami oznámenými členským štátom a inštitúciám Európskej únie 19. apríla 2000, kópiu ktorých oznámi Monackému kniežatstvu Generálny sekretariát Rady Európskej únie a ktoré sa vzťahujú na túto dohodu.

PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÍBUZNÝCH SUBJEKTOV

Na účely článku 11 tejto dohody sa za „príbuzný subjekt, ktorý koná ako orgán verejnej moci alebo ktorého úloha je uznaná medzinárodnou zmluvou“, považujú tieto subjekty:

 

SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE:

 

Belgicko

Région flamande (Vlaams Gewest)

Région wallone

Région de Bruxelles-Capitale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Communauté française

Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 

Španielsko

Xunta de Galicia

Junta de Andalucía

Junta de Extremadura

Junta de Castilla-La Mancha

Junta de Castilla-León

Gobierno Foral de Navarra

Govern de les Illes Balears

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Valencia

Diputación General de Aragón

Gobierno de las Islas Canarias

Gobierno de Murcia

Gobierno de Madrid

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi

Diputación Foral de Guipúzcoa

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia

Diputación Foral de Alava

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Barcelona

Cabildo Insular de Gran Canaria

Cabildo Insular de Tenerife

Instituto de Crédito Oficial

Instituto Catalán de Finanzas

Instituto Valenciano de Finanzas

 

Grécko

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Subjekt gréckych telekomunikácií)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Subjekt gréckych železníc)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Verejný elektrárenský podnik)

 

Francúzsko

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

L'Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

 

Taliansko

Regióny

Provincie

Obce a mestá

Cassa Depositi e Prestiti

 

Lotyšsko

Pašvaldības (miestne samosprávy)

 

Poľsko

gminy (obce)

powiaty (okresy)

województwa (kraje)

związki gmin (združenie obcí)

związki powiatów (združenia okresov)

związki województw (združenia krajov)

miasto stołeczne Warszawa (Varšava, hlavné mesto)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentúra poľnohospodárskeho vlastníctva)

 

Portugalsko

Região Autónoma da Madeira (samostatná oblasť Madeira)

Região Autónoma dos Açores (samostatná oblasť Azorské ostrovy)

Communes

 

Slovensko

mestá a obce

Železnice Slovenskej republiky

Štátny fond cestného hospodárstva

Slovenské elektrárne

Vodohospodárska výstavba

 

MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY A PODNIKY:

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska investičná banka

Ázijská rozvojová banka

Africká rozvojová banka

Svetová banka/MBOR/MMF

Medzinárodné finančné združenie

Medziamerická rozvojová banka

Sociálny rozvojový fond Rady Európy

EURATOM

Európske spoločenstvo

Andské rozvojové združenie (CAF)

Eurofima

Ustanovenia článku 11 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek medzinárodné záväzky, ktoré mohli zmluvné strany uzavrieť s vyššie uvedenými medzinárodnými subjektami.

 

SUBJEKTY V TRETÍCH ŠTÁTOCH:

 

Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

1.

Subjekt sa považuje za verejnoprávny subjekt podľa vnútroštátnych kritérií.

2.

Takýto verejnoprávny subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností, hlavne poskytovaním nekomerčných tovarov alebo služieb určených v prospech Spoločenstva, ktoré sú účinne kontrolované verejnou správou.

3.

Tento verejnoprávny subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu.

4.

Dotknutý štát je schopný zaručiť, že takýto verejnoprávny subjekt nebude vykonávať predčasné umorenie v prípade doložiek o pripočítaní.


MEMORANDUM O POROZUMENÍ

medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom

Keď bola dohoda, ktorá upravuje opatrenia rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, ďalej len „smernica“, uzavretá, Európske spoločenstvo a Monacké kniežatstvo podpísali toto memorandum o porozumení, ktoré je doplnením tejto dohody.

Ak niektorá zo zmluvných strán zistí, že podstatné rozdiely, ktoré sa týkajú vykonávania výmeny informácií, znamenajú, že dohoda by sa neuplatňovala zjavne rovnocenným spôsobom, zmluvné stany bezodkladne uskutočnia konzultácie s cieľom určenia úprav, ktoré sú potrebné na zavedenie rovnakého zaobchádzania. Európska komisia podá ihneď správu Rade o týchto konzultáciách a navrhne opatrenia, ktoré sú potrebné na opätovné zavedenie rovnakého zaobchádzania. Počas tejto doby, akákoľvek nová žiadosť o informácie podľa článku 12 tejto dohody, ktoré majú rovnaký charakter ako informácie, ktoré boli dôvodom uplatnenia tohto odseku, sa preskúmajú v rámci konzultácií.

Ak by sa objavil výrazný rozdiel medzi rozsahom pôsobnosti smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 a rozsahom pôsobnosti tejto dohody, najmä s ohľadom na články 4 a 6 dohody, zmluvné strany sa bezodkladne navzájom poradia v súlade s článkom 13 ods. 1 dohody, aby zabezpečili, že opatrenia ustanovené dohodou zostanú rovnocenné.

Signatári tohto memoranda o porozumení vyhlasujú, že považujú dohodu uvedenú v prvom odseku a toto memorandum o porozumení za dokumenty, ktoré zabezpečujú prijateľné a vyvážené dojednanie, ktoré možno považovať za dojednanie chrániace záujmy zmluvných strán. Preto budú vykonávať dohodnuté opatrenia v dobrej viere a nebudú konať jednostranne takým spôsobom, aby poškodili toto dojednanie bez náležitého dôvodu.

Európske spoločenstvo je pripravené s vládou Monackého kniežatstva začať preskúmanie podmienok, ktoré by podporili rozvoj obchodu medzi Monakom a Spoločenstvom, pokiaľ ide o niektoré finančné nástroje a služby v oblasti poisťovníctva, od okamihu, keď bude stanovené, že pravidlá o obozretnosti a opatrenia dohľadu vzťahujúce sa na dotknutých monackých prevádzkovateľov príslušných monackých operátorov sú schopné zaručiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu v daných odvetviach. Takto a v súlade so zahraničnou politikou Spoločenstva, prijatou s ohľadom na podobné žiadosti v minulosti, by prípadná dohoda mala byť založená na prijatí a uplatňovaní súčasného a budúceho acquis Spoločenstva Monackým kniežatstvom v dotknutých odvetviach. Je tiež pravdepodobné, že iné pravidlá, tak súčasné, ako aj budúce, ktoré súvisia s bezproblémovým fungovaním vnútorného trhu v dotknutých odvetviach, napríklad pravidlá hospodárskej súťaže alebo daňové pravidlá, by mali byť uplatňované Monackým kniežatstvom.

Signatári tohto memoranda o porozumení berú na vedomie, že vymedzenie pojmu daňového podvodu podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici, sa vzťahuje výlučne na účely zdaňovania úspor.

V Bruseli dňa 7. decembra 2004 v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

Verzia v maltskom jazyku sa overí zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentická ako jazykové verzie uvedené v predchádzajúcom odseku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pour la Principauté de Monaco

Image


Komisia

21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/70


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. septembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/166/ES o pomoci pri reštrukturalizácii, ktorú Francúzsko uvažuje zaviesť v prospech Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM), námorná spoločnosť

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 3359)

(Iba francúzsky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2005/36/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na dohodu o Európskom hospodárskom priestore, najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na rozhodnutie Komisie 2004/166/ES (1), najmä na jeho článok 2,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Procedurálny postup

(1)

Dňa 9. júla 2003 prijala Komisia rozhodnutie o pomoci pri reštrukturalizácii, ktoré Francúzsko uvažuje zaviesť v prospech Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM), ďalej len „záverečné rozhodnutie“, ktorým vyhlásila zlučiteľnosť časti tejto pomoci so spoločným trhom, ak budú dodržiavané stanovené podmienky. Medzi podmienkami, na ktoré odkazuje článok 2 záverečného rozhodnutia, je podmienka, že do 31. decembra 2006 SNCM nezíska nové plavidlá a nepodpíše zmluvy o stavbe, objednávkach alebo nájme nových alebo obnovených plavidiel. SNCM môže využívať týchto 11 plavidiel, ktoré spoločnosť SNCM vlastnila pred dátumom záverečného rozhodnutia: Napoléon Bonaparte, Danielle Casanova, Île de Beauté, Corse, Liamone, Aliso, Méditerranée, Pascal Paoli, Paglia Orba, Monte Cinto a Monte d'Oro. Posledný pododsek tohto článku stanovuje, že „ak by SNCM mala v dôsledku nezávislých udalostí od jej vôle nahradiť jedno z týchto plavidiel pred 31. decembrom 2006, Komisia bude môcť schváliť takúto náhradu na základe riadne odôvodneného oznámenia Francúzskom.“

(2)

Listom z 23. júna 2004 (2) žiadali francúzske orgány Komisiu, aby mohli nahradiť plavidlo Aliso plavidlom Asco, ktoré sa nachádza na zozname plavidiel uvedenom v článku 2 záverečného rozhodnutia. Okrem iného, vzhľadom na ťažkosti, ktoré má spoločnosť SNCM pri predaji plavidla Asco namiesto návrhu reštrukturalizačného plánu (3), francúzske orgány žiadali Komisiu, aby spoločnosť SNCM mohla predať buď plavidlo Aliso, alebo plavidlo Asco.

1.2.   Názov opatrenia

(3)

Opatrenie sa nazýva „Zmeny a doplnenia k záverečnému rozhodnutiu Komisie z 9. júla 2003 o pomoci pri reštrukturalizácii v prospech spoločnosti SNCM“.

1.3.   Príjemca

(4)

Príjemca pomoci pri reštrukturalizácii je francúzska námorná spoločnosť SNCM, ktorá spája Korziku a severnú Afriku z francúzskeho kontinentu. Príjemca navrhnutých dodatkov bude SNCM.

1.4.   Ciele dodatkov

(5)

Hlavným cieľom dodatkov je, aby na jednej strane SNCM mohla používať Aliso namiesto Asco, čím bude zmenený a doplnený zoznam plavidiel, ktoré je SNCM oprávnená používať v súlade s článkom 2 záverečného rozhodnutia, a na druhej strane, uľahčiť predaj štvrtého plavidla podľa záverečného rozhodnutia, nechajúc potenciálnym klientom výber medzi dvoma rovnakými plavidlami Aliso a Asco.

2.   PRESNÝ OPIS NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ

2.1.   Návrh o výmene plavidiel Asco a Aliso

(6)

Francúzske úrady navrhli v liste z 23. júna 2004 nahradiť Aliso Ascom na zozname plavidiel, ktoré je SNCM oprávnená používať počas celého reštrukturalizačného obdobia, zoznam je opísaný v článku 2 druhého pododseku záverečného rozhodnutia. Informatívne, NGV Asco (Navire à Grande Vitesse, rýchle plavidlo) nie je stále predané od dátumu žiadosti podanej francúzskymi úradmi.

(7)

Výmena, o ktorú požiadali francúzske úrady, je podnietená ochotou uľahčiť postúpenie jedného z dvoch plavidiel vzhľadom na ťažkosti SNCM pri postúpení NGV Asco.

(8)

Francúzske orgány zaslali okrem iného doklad prístavných orgánov v Marseille o tom, že plavidlo Aliso je zakotvené na nábreží od 2. novembra 2003.

2.2.   Návrh povoľujúci SNCM predať buď Asco, alebo Aliso

(9)

Francúzske orgány rovnako požiadali, aby v rámci reštrukturalizačného plánu SNCM mohla predať buď Asco, alebo Aliso, v závislosti od potrieb potenciálnych klientov.

3.   ZHODNOTENIE NAVRHNUTÝCH ZMIEN A DOPLNENÍ

3.1.   Dosah na návrh o výmene plavidiel Asco a Aliso

(10)

Komisia najskôr poznamená, že plavidlá Asco a Aliso sú dve „sisterships“, čo znamená dve sesterské plavidlá pochádzajúce z rovnakých plánov a rovnakej lodenice. Majú rovnaké rozmery, rovnaký tvar a rovnakú kapacitu.

(11)

Komisia sa domnieva, že cieľom výmeny dvoch plavidiel nie je zvýšenie kapacity SNCM, a tak nie je postihnutý význam záverečného rozhodnutia, najmä ak ide o podmienky, ktoré obmedzujú kapacitu spoločnosti uvedené v článku 2 uvedeného rozhodnutia.

(12)

Okrem iného sa Komisia nazdáva, že k možnosti zmeniť a doplniť zloženie schválenej flotily SNCM môže dôjsť iba z dôvodov nezávislých od vôle SNCM. O zvláštnych prípadoch Komisia zastáva názor, že problémy, s ktorými sa SNCM stretáva pri postúpení plavidla Asco, nezávisia od vôle spoločnosti a nedali sa predvídať v priebehu prijatia záverečného rozhodnutia.

3.2.   Dosah na návrh povoľujúci SNCM predať buď Asco, alebo Aliso

(13)

Komisia sa rovnako nazdáva, že ak by SNCM našla klienta na výmenu Aliso za Asco, predaj Aliso by bol v dôsledkoch kapacity SNCM ekvivalentný s predajom Asca a záväzky francúzskych úradov v súlade s reštrukturalizačným plánom by teda boli splnené, pokiaľ ide o predaj štyroch funkčných plavidiel SNCM. V skutočnosti, SNCM už predala tri zo štyroch plavidiel, ktorých postúpenie bolo navrhnuté reštrukturalizačným plánom.

(14)

Ak SNCM predá Aliso namiesto Asca, Komisia je toho názoru, že podmienka o postúpení štyroch plavidiel, ako bolo navrhnuté v reštrukturalizačnom pláne, sa bude považovať za splnenú.

4.   ZÁVERY

(15)

Komisia sa domnieva, že zmeny a doplnenia, ktoré žiadali francúzske orgány, nemenia význam ustanovení záverečného rozhodnutia a že pomoc pri reštrukturalizácii vo forme rekapitalizácie, vo forme striktného dodržiavania takto zmenených podmienok, ostáva kompatibilná so spoločným trhom.

(16)

Komisia vyzýva Francúzsko:

aby upresnilo Komisii v čo najkratšom čase a najneskôr do pätnástich pracovných dní odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, ktoré informácie by podľa jeho úvahy mali byť predmetom služobného tajomstva podľa článku 25 nariadenia (ES) č. 659/1999 (4),

aby informovalo príjemcu pomoci tohto rozhodnutia v čo najkratšom možnom čase a aby v prípade potreby považovalo niektoré zložky za predmet služobného tajomstva, ktorých oznámenie príjemcovi pomoci by mohlo spôsobiť škodu niektorým zúčastneným stranám, a aby označilo v postúpenej verzii ďalšie informácie, ktoré považuje za predmet služobného tajomstva a nekrylo ich,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V článku 2 v druhom pododseku nariadenia Komisie 2004/166/ES sa slovo „Aliso“ nahrádza slovom „Asco“.

2.   V poslednej zarážke bodu 97 dotknutého nariadenia sa slová „NGV Asco“ nahrádzajú „buď NGV Asco, alebo jeho sesterské plavidlo NGV Aliso“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Francúzskej republike.

V Bruseli 8. septembra 2004

Za Komisiu

Loyola DE PALACIO

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 27.2.2004, s. 13.

(2)  Zaznamenané útvarmi Komisie pod referenčným odkazom TREN(2004) A/26015.

(3)  Pozri bod 97 záverečného rozhodnutia.

(4)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/73


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. októbra 2004,

ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí pred falšovaním

(2005/37/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 211,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/861/ES z 8. decembra 2003 o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí (1) a rozhodnutie Rady 2003/862/ES z 8. decembra 2003 o rozšírení rozsahu pôsobnosti rozhodnutia 2003/861/ES o analýze a spolupráci s ohľadom na falšovanie euromincí na tie štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu (3), a najmä jeho článok 5 ustanovuje, že národné centrum pre analýzu mincí (NCAM) každého členského štátu a Európske vedecko-technické centrum (EVTC) vykonajú analýzu a klasifikáciu falšovaných euromincí. Nariadenie Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001 (4) rozširuje účinnosť článkov 1 až 11 nariadenia (ES) č. 1338/2001 na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu.

(2)

Od októbra 2001 EVTC dočasne vykonáva svoju činnosť v Parížskej mincovni, pričom využíva rámcovú a administratívnu pomoc Komisie v súlade s výmenou listov medzi predsedom Rady a francúzskym ministrom financií z 28. februára a 9. júna 2000.

(3)

EVTC prispieva k plneniu cieľov programu „Pericles“ v súlade s rozhodnutím Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (5) a rozhodnutím Rady 2001/924/ES zo 17. decembra 2001 rozširujúcim účinnosť rozhodnutia o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu euro proti falšovaniu (program „Pericles“) na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu (6).

(4)

Článok 1 rozhodnutia Rady 2003/861/ES ustanovuje, že Komisia zriadi Európske vedecko-technické centrum a zabezpečí jeho správne fungovanie, ako aj koordináciu činností vykonávaných príslušnými technickými orgánmi s cieľom ochrany euromincí pred falšovaním. Článok 1 rozhodnutia Rady 2003/862/ES ustanovuje, že účinnosť rozhodnutia 2003/861/ES sa rozširuje na členské štáty, ktoré neprijali euro ako jednotnú menu.

(5)

Francúzske orgány sa prostredníctvom listu francúzskeho ministra financií zo 6. septembra 2004 zaviazali, že dodržia súčasné rozdelenie nákladov medzi Parížskou mincovňou a Komisiou. Výmena listov medzi členom Komisie zodpovedným za boj proti podvodom a francúzskym ministrom financií týkajúcich sa zriadenia stáleho EVTC na analýzu a klasifikáciu falšovaných euromincí preberá zásady organizácie EVTC, ktoré vychádzajú z dočasného fungovania EVTC v Parížskej mincovni v súlade s výmenou listov medzi predsedom Rady a francúzskym ministrom financií z 28. februára a 9. júna 2000.

(6)

Okrem toho je dôležité, aby sa sledovali pravidelné informácie Hospodárskeho a finančného výboru (HFV), Európskej centrálnej banky a Europolu, ako aj príslušných vnútroštátnych orgánov o činnostiach NCAM a o situácii vo falšovaní euromincí.

(7)

Je preto vhodné zriadiť EVTC v rámci Komisie v Bruseli ako súčasť úradu OLAF.

(8)

Koordinácia činností Komisiou, ktoré sú vykonávané príslušnými technickými orgánmi s cieľom ochrany euromincí pred falšovaním, zahŕňa metódy analýzy falšovaných euromincí, skúmanie nových prípadov falšovaných mincí a hodnotenie následkov, vzájomnú výmenu informácií o činnostiach NCAM a EVTC, vonkajšiu komunikáciu na tému falšovaných mincí, detekciu falšovaných mincí pomocou zariadení na triedenie mincí, ako aj skúmanie všetkých technických problémov týkajúcich sa falšovaných mincí.

(9)

Táto koordinácia si vyžaduje, aby sa v rámci Poradného výboru pre koordináciu v oblasti boja proti podvodom (7) zloženého zo zodpovedných pracovníkov NCAM a EVTC, ktorý spravuje a ktorému predsedá Komisia, pokračovalo v práci skupiny odborníkov, pričom sa zabezpečí odovzdávanie pravidelných informácií Hospodárskemu a finančnému výboru.

(10)

S cieľom nadviazať na rozhodnutia Rady 2003/861/ES a 2003/862/ES,

ROZHODLA:

Článok 1

Európske vedecko-technické centrum (EVTC) sa zriaďuje v rámci Komisie v Bruseli ako súčasť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Článok 2

EVTC analyzuje a triedi všetky nové druhy falšovaných mincí podľa článku 5 nariadenia (ES) 1338/2001. Podľa článku 4 nariadenia Rady 2001/932/ES prispieva k plneniu cieľov akčného programu Spoločenstva „Pericles“. Pomáha Národným centrám pre analýzu mincí (NCAM) ako aj policajným orgánom a spolupracuje s príslušnými orgánmi s cieľom analyzovať falšované euromince a posilniť ochranu.

Článok 3

Zásady organizácie EVTC sú tieto:

Na účely analýzy mincí môže Komisia prideliť svojich pracovníkov do Parížskej mincovne, aby mohli využiť jej vybavenie.

S cieľom splniť svoju úlohu EVTC využíva pracovníkov a materiály Francúzskeho centra pre analýzu mincí ako aj laboratóriá Parížskej mincovne nachádzajúce sa v Pessacu. Francúzske orgány prednostne poskytujú CTSE vhodných pracovníkov a materiály.

V súlade s uplatniteľnými francúzskymi predpismi je časť výdavkov vynaložených na úlohy EVTC uhrádzaných zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. Vzhľadom na to, že Francúzsko poskytuje vyššie uvedených pracovníkov, priestory a materiály a stará sa o ich údržbu, z rozpočtu Spoločenstva sa uhradia platy pracovníkov Komisie, cestovné náklady a rôzne menšie bežné výdavky.

OLAF je poverený, aby spolu s Parížskou mincovňou stanovil nariadenie o správnych pravidlách EVTC.

Článok 4

Komisia koordinuje činnosti nevyhnutné na ochranu euromincí pred falšovaním prostredníctvom pravidelných stretnutí odborníkov na falšované mince.

Hospodársky a ekonomický výbor, Európska centrálna banka, Europol, ako aj príslušné vnútroštátne orgány sú pravidelne oboznamované s činnosťami EVTC a so situáciou v oblasti falšovaní mincí.

V Bruseli 29. októbra 2004

Za Komisiu

Michaele SCHREYER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 44.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 45.

(3)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

(4)  Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 50.

(6)  Ú. v. ES L 339, 21.12.2001, s. 55.

(7)  Rozhodnutie Komisie 94/140/ES z 23. februára 1994 (Ú. v. ES L 61, 4.3.1994, s. 27).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/75


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. decembra 2004

o pridelení ďalších dní neprítomnosti v prístave Holandska v súlade s prílohou V k nariadeniu Rady (ES) č. 2287/2003

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5269)

(Iba holandský text je autentický)

(2005/38/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), najmä na odsek 6 písm. c) jeho prílohy V,

keďže:

(1)

V odseku 6 písm. a) prílohy V k nariadeniu (ES) č. 2287/2003 sa stanovuje počet dní, počas ktorých môžu byť niektoré plavidlá Spoločenstva od 1. februára do 31. decembra 2004 neprítomné v prístave v zemepisných oblastiach určených v odseku 2 uvedenej prílohy.

(2)

V odseku 6 písm. c) tejto prílohy sa Komisii umožňuje prideliť ďalšie dni, počas ktorých môže byť plavidlo neprítomné v prístave a súčasne mať na palube ktorékoľvek zo zariadení určených v odseku 4 tejto prílohy na základe výsledkov dosiahnutých od 1. januára 2002 v programoch vyraďovania rybárskych plavidiel, ktorých sa dotýkajú ustanovenia uvedenej prílohy.

(3)

Holandsko predložilo údaje o vyraďovaní rybárskych plavidiel, ktoré majú na palube rybárske siete s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka najmenej 80 mm, v rokoch 2002 a 2003.

(4)

S ohľadom na predložené údaje by mali byť Holandsku pridelené ďalšie dni pre plavidlá, ktoré majú na palube uvedené rybárske zariadenia definované v odseku 4 písm. b) prílohy V k nariadeniu č. 2287/2003,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

K dňom stanoveným v odseku 6 písm. a) prílohy V k nariadeniu (ES) č. 2287/2003 sa Holandsku pridávajú dva ďalšie dni na každý kalendárny mesiac pre plavidlá, ktoré majú na palube rybárske siete s rozporným brvnom v ústí siete s veľkosťou oka najmenej 80 mm.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 27. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1928/2004 (Ú v. EÚ L 332, 6.11.2004, s. 5).


21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/76


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. decembra 2004,

o financovaní externej evaluácie veterinárnej politiky Spoločenstva a štúdie analyzujúcej náklady finančného nástroja EÚ na financovanie rizika epidémií hospodárskych zvierat a podmienky tohto financovania

(2005/39/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskych spoločenstiev,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na rozhodnutie Komisie SEC/2004/120 z 11. marca 2004, ktoré sa týka vnútorných predpisov o plnení všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, a najmä na jeho článok 15,

kedže:

(1)

V zmysle rozhodnutia 90/424/EHS má Spoločenstvo podniknúť alebo pomôcť členským štátom podniknúť technické a vedecké opatrenia potrebné na rozvoj veterinárnych predpisov Spoločenstva a na rozvoj veterinárneho vzdelávania alebo odbornej prípravy.

(2)

S ohľadom na odporúčania medzinárodnej konferencie o kontrole a prevencii slintačky a krívačky (december 2001), nové dilemy týkajúce sa kontroly veľmi nákazlivých ochorení zvierat a možnej potreby nových finančných plánov na odstránenie dôsledkov ich prepuknutia je nevyhnutný ďalší prieskum.

(3)

Na účel tohto prieskumu by sa v rámci pracovného programu mali zrealizovať nasledujúce dve akcie.

(4)

Po prvé, má sa vykonať evaluácia výdavkových programov Spoločenstva, ktorá predstavuje možnosť podať správu o manažmente pridelených zdrojov a zároveň je prostriedkom podporovania výmeny skúsenosti zameranej predovšetkým na manažment orientovaný na výsledky.

(5)

Táto externá a nezávislá evaluácia finančných aspektov veterinárnej politiky Spoločenstva by útvarom Spoločenstva mohla pomôcť vypracovať adekvátne politické alternatívy orientované na dôsledky v budúcnosti.

(6)

Po druhé, na žiadosť Európskeho parlamentu zrealizovať štúdiu (pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 2 finančného nariadenia) analyzujúcu náklady finančného nástroja Spoločenstva na financovanie rizika epidémií hospodárskych zvierat a podmienky tohto financovania. Cieľom tejto štúdie je preskúmať adekvátnosť a zhodnotiť náklady alternatívnych nástrojov financovania rizika s ohľadom na potenciálny vplyv na štátny rozpočet a rozpočet EÚ a primeranú úroveň štátnej pomoci na vyrovnanie priamych strát.

(7)

Výsledky tejto štúdie by mohli vytvoriť základ na jednej strane pre harmonizáciu systému financovania EÚ, s cieľom prinajmenšom zrovnoprávniť pozície farmárov v EÚ, na druhej strane pre analýzu budúceho vývoja veterinárneho fondu v rozšírenom Spoločenstve.

(8)

V súlade s článkom 15 vnútorných predpisov z roku 2004 o plnení rozpočtu sa ročný pracovný plán môže považovať za finančné rozhodnutie, ak predstavuje dostatočne podrobný rámec, v ktorom sa zohľadní evaluácia, štúdia a prieskum, uvedené v tomto rozhodnutí.

(9)

Rozpočtové prostriedky, ktoré sa v súlade s článkom 49 ods. 2 písm. a) finančného nariadenia (2) môžu použiť bez základného právneho aktu, musia byť napriek tomu predmetom rozhodnutia Komisie, ktoré ponúka rovnocenný rámec.

(10)

Toto rozhodnutie by preto malo predstavovať rovnocenný rámec k finančnému rozhodnutiu v zmysle článku 75 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2).

(11)

Opatrenie ustanovené v tomto rozhodnutí je v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Akcie opísané v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa schvaľujú na účel ich financovania.

V Bruseli 30. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


PRÍLOHA

1.   Externá evaluácia veterinárnej politiky Spoločenstva s primeraným hodnotením dôsledkov na účel vypracovania adekvátnej politickej alternatívy pre budúcnosť v tejto oblasti

Rozpočtová položka: 17.04.02 – iné opatrenia

Základný právny akt: Rozhodnutie 90/424/EHS

Postup a časový plán: Táto evaluácia a hodnotenie dôsledkov sa zrealizuje spôsobom rámcovej zmluvy. Výberové konanie pre túto rámcovú zmluvu sa vyhlási v nadväznosti na otvorenú súťaž v poslednom štvrťroku 2004.

Náklady: max. 530 000 EUR.

2.   Štúdia „Analýza nákladov finančného nástroja EÚ na financovanie rizika epidémií hospodárskych zvierat a podmienok tohto financovania“

Rozpočtová položka: 17.01.04.04

Pilotný projekt v súlade s článkom 49 odsek 2 finančného nariadenia

Postup a časový plán: Výberové konanie sa vyhlási v nadväznosti na otvorenú súťaž v poslednom štvrťroku.

Náklady: max. 500 000 EUR.