ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 12

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
14. januára 2005


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 27/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

14.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 12/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 27/2005

z 22. decembra 2004,

ktorým sa na rok 2005 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na článok 20 tohto nariadenia,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (2), a najmä na jeho články 6 a 8,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 811/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa zavádzajú opatrenia na obnovu zásob severnej šťuky morskej (3), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 vyžaduje, aby Rada prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu k vodám a zdrojom a trvalo udržateľné vykonávanie činností rybolovu, berúc do úvahy dostupné vedecké stanoviská, a najmä správu vypracovanú Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom pre rybné hospodárstvo.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 je úlohou Rady ustanoviť celkový prípustný úlovok (TAC) podľa loviska alebo skupiny lovísk; keďže príležitosti na rybolov treba prideliť členským štátom a tretím krajinám v súlade s kritériami, ktoré sa ustanovujú v článku 20 toho nariadenia.

(3)

Na zabezpečenie účinného riadenia TAC a kvót treba ustanoviť osobitné podmienky, za ktorých sa realizujú činnosti rybolovu.

(4)

Treba ustanoviť princípy a určité postupy riadenia rybného hospodárstva na úrovni Spoločenstva, aby členské štáty mohli zabezpečiť riadenie plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou.

(5)

Podľa článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (4), treba identifikovať populácie, na ktoré sa vzťahujú rôzne opatrenia, ktoré sa v ňom ustanovujú.

(6)

V súlade s postupom ustanoveným v dohodách alebo protokoloch o vzťahoch pri rybolove Spoločenstvo viedlo konzultácie o právach v oblasti rybolovu s Nórskom (5), Faerskými ostrovmi (6) a Grónskom (7).

(7)

Podľa článku 6 Aktu o pristúpení z roku 2003 dohody o rybolove, uzatvorené Lotyšskom a Litvou s tretími krajinami riadi Spoločenstvo; keďže podľa týchto dohôd Spoločenstvo viedlo konzultácie s Ruskou federáciou.

(8)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou vo viacerých regionálnych organizáciách v oblasti rybolovu; keďže tieto organizácie v oblasti rybolovu odporučili ustanovenie obmedzení výlovu a ďalšie predpisy na ochranu určitých druhov; keďže Spoločenstvo preto musí vykonávať tieto odporúčania.

(9)

Medziamerická komisia pre tropické tuniaky (IATTC) na svojom výročnom zasadaní v júni 2004 prijala obmedzenia výlovu tuniaka žltoplutvého, tuniaka zavalitého a tuniaka pruhovanéhoo, a technické opatrenia týkajúce sa zaobchádzania s vedľajšími úlovkami. Hoci Spoločenstvo nie je členom IATTC, treba implementovať tieto opatrenia, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné riadenie zdrojov patriacich do kompetencie tejto organizácie.

(10)

Medzinárodná komisia na ochranu atlantických tuniakov (ICCAT) na svojom výročnom zasadnutí v roku 2004 prijala tabuľky, v ktorých sa uvádza nedostatočné využívanie a nadmerné využívanie možností rybolovu zmluvných strán ICCAT. V spojitosti s tým prijala ICCAT rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje, že Európske spoločenstvo nedostatočne využívalo svoje kvóty pre viaceré populácie počas roka 2003.

(11)

Na zohľadnenie zmien v kvótach Spoločenstva, ktoré určila ICCAT, treba rozdelenie možností rybolovu vyplývajúcich z nedostatočného využívania vykonať na základe príslušného príspevku každého členského štátu vo vzťahu k nedostatočnému využívaniu bez úpravy kľúča pre rozdelenie ročných prídelov TAC, ktorý sa ustanovuje v tomto nariadení.

(12)

Na výročnom zasadnutí ICCAT prijala niekoľko technických opatrení pre populácie niektorých vysoko migračných druhov v oblasti atlantického a stredozemného mora, pričom určila okrem iného novú minimálnu veľkosť pre tuniaka modroplutvého, obmedzenia rybolovu v niektorých oblastiach a časové obdobia s cieľom ochraňovať tuniaka zavalitého, opatrenia o športe a rekreačných rybolovných činnostiach v Stredozemnom mori a zriadenie programu odberu vzoriek pre odhad veľkosti tuniaka modroplutvého v klietke. S cieľom prispieť k zachovaniu populácie určitých rýb je potrebné vykonávať tieto opatrenia v roku 2005 až do prijatia nariadenia Rady, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 973/2001 zo 14. mája 2001, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na zachovanie stavov niektorých druhov migrujúcich rýb na veľké vzdialenosti (8).

(13)

Na výročnom zasadnutí v roku 2004, Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantickom oceáne (NEAFC) prijala odporúčanie o znížení rybolovu v určitých oblastiach s cieľom ochraňovať citlivé hlbokomorské náleziská. Toto odporúčanie by malo byť vykonané Komisiou.

(14)

Ako dočasné opatrenie, výlovy sleďa v zmiešaných loviskách, ktoré sa ustanovujú v článku 2 nariadenia (ES) č. 973/2001by sa mali započítať do príslušnej kvóty pre slede.

(15)

Ako dočasné opatrenie by sa rybolov určitých hlbinných druhov rýb mal znížiť v súlade s vedeckými radami od Medzinárodného výboru pre morský prieskum (MVMP).

(16)

Uplatňovanie možností rybolovu musí byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva pre túto oblasť, najmä s nariadením Komisie (EHS) č. 1381/87 z 20. mája 1987, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentáciu rybárskych plavidiel (9), nariadením Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (10), nariadením Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (11), nariadením Rady (ES) č. 1954/2003 zo 4. novembra 2003 o riadení rybárskeho úsilia týkajúceho sa určitých rybolovných oblastí a zdrojov Spoločenstva, nariadením Rady (ES) č. 1626/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú určité technické opatrenia na ochranu zdrojov rybolovu v Stredozemnom mori (12), nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (13), nariadením Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov (14) nariadením Rady (ES) č. 88/98 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia pre zachovanie zdrojov rybolovu vo vodách Baltického mora, Beltov a Soundu (15), nariadením Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o ochrane zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (16), nariadením Rady (ES) č. 1434/98 z 29. júna 1998 určujúce podmienky, za ktorých sa môžu slede vykladať na breh na priemyselné účely okrem priamej ľudskej spotreby (17), nariadením Rady č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (18), nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (19), nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (20), nariadením Rady (ES) č. 973/2001 zo 14. mája 2001, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na zachovanie stavov niektorých druhov migrujúcich rýb na veľké vzdialenosti (21), nariadením Rady (EC) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (22) a nariadením Rady (ES) č. 2270/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú príležitosti na rybolov pre rybárske plavidlá Spoločenstva na rok 2005 a 2006, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb (23).

(17)

V rámci prispenia k ochrane populácií rýb treba v roku 2005 zaviesť určité doplňujúce opatrenia týkajúce sa kontroly a technických podmienok rybolovu.

(18)

Vo vzťahu k populáciám jazyka morského v Západnom kanáli, južného šťukozubca a homára nórskeho (Nephrops), je treba uplatňovať dočasnú schému riadenia intenzity rybolovu. Pre populácie tresky v Kattegat v Severnom mori, Skagerrak a v Západnom kanáli, v Írskom mori a na západe Škótska je treba upraviť existujúce schémy riadenia intenzity rybolovu.

(19)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 má Rada povinnosť rozhodnúť o podmienkach súvisiacich s obmedzeniami výlovov a/alebo obmedzeniami rybolovu. Vedecké stanoviská uvádzajú, že podstatné výlovy prevyšujúce dohodnuté TAC vedú k ujme na udržateľnosti rybolovných operácií. Preto je vhodné zaviesť súvisiace podmienky, ktoré povedú k lepšiemu napĺňaniu dohodnutých možností rybolovu.

(20)

Podľa stanoviska MVMP treba uplatňovať dočasný systém riadenia intenzity priemyselného rybolovu piesočnice v podoblasti IV a v časti IIIa Sever MVMP.

(21)

Vedecké stanoviská uvádzajú, že populácia platýsa sa neloví udržateľne a že úrovne vyradenia sú veľmi vysoké. Vedecké stanovisko a stanovisko Regionálnej poradnej rady Severného mora uvádzajú, že je vhodné upraviť príležitosti na rybolov, pokiaľ ide o rybolov plavidiel zameriavajúcich sa na platýse.

(22)

Na úpravu limitov intenzity rybolovu pre tresku, ktoré sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 423/2004, sa navrhuje alternatívny systém riadenia intenzity rybolovu v súlade s TAC, ktorý sa ustanovuje v článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(23)

Organizácia pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku (NAFO) na svojom 25. výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo 15. – 19. septembra 2003, prijala plán obnovy halibuta grónskeho v podoblasti 2 a častiach 3KLMNO NAFO. Tento plán predvída zníženie úrovne TAC do roku 2007, ako aj dodatočné opatrenia na zabezpečenie účinnosti. Tento plán treba implementovať pre rok 2005 až do prijatia nariadenia Rady na vykonávanie viacročných opatrení na obnovu populácie halibuta grónskeho.

(24)

NAFO na svojom 26. výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo 13. – 17. septembra 2004, prijala opatrenia v oblasti riadenia pre mnohé predtým neregulované populácie, a to raje v časti 3LNO, okúnika v časti 3O a zubatku bielu v časti 3NO. Treba preto vykonávať tieto opatrenia a určiť rozdelenie medzi členskými štátmi.

(25)

Na dodržiavanie medzinárodných záväzkov, ktoré Spoločenstvo prijalo ako zmluvná strana Dohovoru o ochrane antarktických morských živých zdrojov (CCAMLR) vrátane záväzku uplatňovať opatrenia prijaté komisiou CCAMLR, treba uplatňovať TAC prijaté touto komisiou na sezónu 2004 – 2005 a príslušné limitné dátumy pre sezónu.

(26)

CCAMLR na svojom XXIII. výročnom zasadnutí v roku 2004 prijala príslušné limity výlovu pre populácie otvorené pre riadený rybolov ktorýmkoľvek členom CCAMLR. CCAMLR tiež schválila účasť rybárskych plavidiel Spoločenstva na prieskumných rybolovoch druhu Dissostichus v podoblastiach FAO 88.1 a v častiach 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) a 58.4.3b a podriadila príslušné činnosti rybolovu limitom úlovku u a limitom vedľajšieho úlovku, ako aj určitým konkrétnym technickým opatreniam. Tieto limity a technické opatrenia treba tiež dodržiavať.

(27)

Na zabezpečenie živobytia rybárov Spoločenstva je dôležité otvoriť tieto loviská 1. januára 2005. Z dôvodu naliehavosti tejto záležitosti je nevyhnutné udeliť výnimku vo vzťahu k obdobiu ustanovenému v odseku I bod 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý predstavuje prílohu k Zmluve o Európskej únii a zmlúv o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PÔSOBNOSŤ A CIELE

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie ustanovuje príležitosti na rybolov na rok 2005 pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb a osobitné podmienky, za ktorých možno tieto príležitosti na rybolov využívať.

Pre niektoré antarktické populácie sú však príležitosti na rybolov a osobitné podmienky na obdobia ustanovené v prílohe IF.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie platí pre:

a)

rybárske plavidlá Spoločenstva (plavidlá Spoločenstva) a

b)

rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou tretích krajín a sú registrované v tretích krajinách (plavidlá tretích krajín) vo výsostných vodách alebo vodách patriacich pod jurisdikciu členských štátov (vody ES).

Článok 3

Definície

Na účel tohto nariadenia platia tieto definície:

a)

„príležitosti na rybolov“ znamená:

i)

celkové prípustné úlovky (TAC) alebo počet plavidiel s oprávnením na rybolov a/alebo dĺžku platnosti týchto oprávnení,

ii)

podiely na TAC, ktoré má k dispozícii Spoločenstvo,

iii)

kvóty pridelené Spoločenstvu vo vodách tretích krajín,

iv)

pridelenie príležitostí na rybolov Spoločenstva podľa bodov ii) a iii) členským štátom vo forme kvót,

v)

prídely kvót tretím krajinám na lov vo vodách Spoločenstva,

b)

„medzinárodné vody“ znamenajú vody, ktoré nie sú výsostnými vodami ani nespadajú pod jurisdikciu žiadneho štátu,

c)

„regulačná oblasť NAFO“ znamená časť oblasti Dohovoru o Organizácii pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku (NAFO), ktorá nepatrí do zvrchovanosti alebo kompetencie pobrežných štátov,

d)

„Skagerrak“ znamená oblasť ohraničenú na západe priamkou vedenou od majáka v Hanstholm po maják v Lindesnes a na juhu priamkou vedenou od majáku v Skagen po maják v Tistlarna a od toho bodu po najbližší bod pobrežia Švédska,

e)

„Kattegat“ znamená oblasť ohraničenú na severe priamkou vedenou od majáka v Skagen po maják v Tistlarna a od toho bodu po najbližší bod na švédskom pobreží a na juhu priamkou vedenou od Hasenøre po Gnibens Spids, od Korshage po Spodsbjerg a od Gilbjerg Hoved po Kullen,

f)

„Severné more“ znamená podoblasť IV MVMP a ten podiel časti IIIa MVMP, na ktorý sa nevzťahuje definícia Skagerraku uvedená v písmene d),

g)

„Rižský záliv“ znamená oblasť ohraničenú na západe priamkou vedenou od majáka v Ovisi (57°34.1234′ N, 21°42.9574′ E) na západnom pobreží Lotyšska po Southern Rock of Cape Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) na ostrove Saaremaa, ďalej smerom na juh po najjužnejší bod polostrova Sõrve a potom severovýchodným smerom pozdĺž pobrežia ostrova Saaremaa, a na severe priamkou vedenou od 58°30.0′ N 23°13.2’v.d. po 58°30.0’s.š. 23°41′1E.

h)

„cádizský záliv“ znamená oblasť podoblasť IXa MVMP na východ od 7°23′48″z.d.

Článok 4

Rybolovné pásma

Na účel tohto nariadenia platia tieto definície pásiem:

a)

pásma MVMP (Medzinárodného výboru pre morský prieskum) sa definujú v nariadení (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (24);

b)

pásma CECAF (východný a stredný Atlantik alebo hlavné rybolovné pásmo 34 FAO) sa definujú v nariadení (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu (25);

c)

pásma NAFO (Organizácie pre rybné hospodárstvo v severozápadnom Atlantiku) sa definujú v nariadení (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúce sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (26);

d)

pásma CCAMLR (Dohovoru o ochrane antarktických morských živých zdrojov) sa definujú v nariadení (ES) č. 601/2004.

KAPITOLA II

PRÍLEŽITOSTI NA RYBOLOV A SÚVISIACE PODMIENKY PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA

Článok 5

Príležitosti na rybolov a ich rozdelenie

1.   Príležitosti na rybolov pre plavidlá Spoločenstva vo vodách Spoločenstva alebo v niektorých vodách nepatriacich Spoločenstvu a rozdelenie týchto príležitostí na rybolov medzi členské štáty sa ustanovujú v prílohe I.

2.   Pre plavidlá Spoločenstva sa týmto povoľuje vykonávať výlovy v rámci kvót ustanovených v prílohe I vo vodách, ktoré patria do rybolovnej kompetencie Faerských ostrovov, Grónska, Nórska, a v rybolovnom pásme okolo Jan Mayen, za podmienok, ktoré sa ustanovujú v článkoch 9, 16 a 17.

3.   Komisia stanovuje príležitosti na rybolov huňáčika severného v pásmach V, XIV (vody Grónska) dostupné pre Spoločenstvo vo výške 7,7 % CPV pre huňáčika severného, hneď ako sa tento TAC stanoví.

4.   Príležitosti na rybolov populácie tresky modrastej v pásmach I-XIV (vody ES a medzinárodné vody) a sleďa v pásmach I a II (vody ES a medzinárodné vody) môže Komisia zvýšiť na základe postupu ustanoveného v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002, keď tretie krajiny nedodržiavajú zodpovedné riadenie týchto populácií.

Článok 6

Osobitné ustanovenia a rozdelenie

Rozdelenie rybolovných práv medzi členské štáty, ktoré sa ustanovuje v prílohe I, platí bez toho, aby boli dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002,

b)

prerozdelenia vykonané podľa článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 1 a článku 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93,

c)

dodatočné výlovy prípustné podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96,

d)

množstvá odoprené podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96,

e)

zrážky vykonané podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96.

Článok 7

Pružnosť kvót

Na rok 2005 sa musia nasledujúce populácie stanoviť v súlade s ustanoveniami v prílohe I tohto nariadenia:

a)

populácie, na ktoré sa vzťahuje bezpečnostný alebo analytický TAC;

b)

populácie, pre ktoré majú platiť podmienky pre medziročnú pružnosť, ktoré sa ustanovujú v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96; a

c)

populácie, pre ktoré majú platiť sankčné koeficienty, ktoré sa ustanovujú v článku 5 ods. 2 toho nariadenia.

Článok 8

Podmienky pre vykládku úlovku a vedľajšieho úlovku

1.   Ryby z populácií, pre ktoré sú stanovené príležitosti na rybolov, sa smú ponechať na palube alebo vyložiť, len ak:

a)

tieto úlovky boli vykonané plavidlami členského štátu, ktorý má kvótu a táto kvóta nie je vyčerpaná, alebo

b)

tieto úlovky predstavujú súčasť podielu Spoločenstva, ktorý nebol rozdelený kvótami medzi členské štáty, a tento podiel nebol vyčerpaný, alebo

c)

v prípade všetkých druhoch iných ako sleď a makrela, ak sú zmiešané s inými druhy, úlovky sa vykonali sieťami s veľkosťou ôk menšou ako 32 milimetrov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 850/98, a nie sú roztriedené buď na palube alebo po vykládke, alebo

d)

v prípade sleďa, úlovky sú v súlade s opatreniami, ktoré sa ustanovujú v bode 12 prílohy III, alebo

e)

v prípade makrely, ak je zmiešaná so stavridami alebo sardinkami, makrela neprevyšuje 10 % celkovej hmotnosti makrely, stavríd a sardiniek na palube, a úlovky sú roztriedené buď na palube alebo pri vykládke, alebo

f)

úlovky sa získavajú počas vedeckých skúmaní, ktoré sa vykonávajú podľa nariadenia (ES) č. 850/98 alebo nariadenia (ES) č. 88/98.

2.   Všetky vykládky sa započítavajú proti kvóte, alebo ak podiel Spoločenstva nebol rozdelený medzi členské štáty kvótami, proti podielu Spoločenstva, okrem úlovkov vykonaných podľa ustanovení odseku 1 písmená c), e) a f).

3.   Odchylne od odseku 1 platí, že keď sa vyčerpajú príležitosti na rybolov členského štátu pre sleďa v podoblastiach II (vody ES), III, IV a subčasti VII d, je pre plavidlá, plaviace sa pod vlajkou tohto členského štátu, registrované v Spoločenstve a loviace v loviskách, pre ktoré platia príslušné limity výlovu, zakázané vyložiť úlovky, ktoré sú netriedené, a ktoré obsahujú sleďa.

4.   Určenie percenta vedľajšieho úlovku a nakladanie s ním sa vykonáva v súlade s článkami 4 a 11 nariadenia (ES) č. 850/98 a článkami 2 a 3 nariadenia (ES) č. 88/98.

Článok 9

Prístupové limity

Rybolov plavidlami Spoločenstva sa nesmie vykonávať v Skagerrak v pásme 12 námorných míľ od pobrežných línií Nórska. Plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Dánska alebo Švédska, však smú loviť v pásme 4 míľ od pobrežných línií Nórska.

Článok 10

Osobitné podmienky pre vykládku nevytriedených úlovkoch z podoblastí IIa (vody ES), III, IV a VIId

Opatrenia ustanovené v prílohe II platia vo vzťahu k vykládku nevytriedených vykládok z podoblastí IIa (vody ES), III, IV a VIId.

Článok 11

Iné technické a kontrolné opatrenia

Technické opatrenia ustanovené v prílohe III platia v roku 2005 navyše k opatreniam, ktoré sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 850/98, nariadení (ES) č. 88/98, nariadení (ES) č. 1626/94 a nariadení (ES) č. 973/2001.

Podrobné predpisy pre vykonávanie bodu 10 prílohy III sa môžu prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 12

Obmedzenia intenzity rybolovu a súvisiace podmienky pre riadenie populácií

1.   Za obdobie 1. január 2005 až 31. január 2005 pre riadenie populácií tresky v Kattwgate, v Severnom mori, Východnom kanáli, Skagerraku, na západe Škótska a v Írskom mori platia obmedzenia intenzity rybolovu a súvisiace podmienky ustanovené v bodoch 1 až 5, 6a, 6c, 6d, 6e a 7 až 22 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmieny pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách spoločenstva a pre plavidlá spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (27).

2.   Za obdobie 1. február 2005 až 31. december 2005 pre riadenie populácií tresky uvedených v odseku 1, platia obmedzenia intenzity rybolovu a súvisiace podmienky ustanovené v prílohe IVa.

3.   Od 1. februára 2005 obmedzenia intenzity rybolovu a súvisiace podmienky ustanovené v prílohe IVb platia pre riadenie rybolovu v Kantabrijskom mori a na západe Iberijského polostrova.

4.   Od 1. februára 2005 obmedzenia intenzity rybolovu a súvisiace podmienky ustanovené v prílohe IVc platia pre riadenie populácií jazyka morského v Západnom kanáli.

5.   Obmedzenia intenzity rybolovu a súvisiace podmienky ustanovené v prílohe V platia pre riadenie populácií piesočnice v Skagerraku a v Severnom mori.

6.   Komisia ustanoví konečnú intenzitu rybolovu na rok 2005 pre lov piesočnice v pásmach IIa, IIIa, IV na základe predpisov, ktoré sa ustanovujú v bode 6 prílohy V.

7.   Všetky plavidlá používajúce výstroj uvedenú v bode 4 prílohy IVa, IVb, IVc a rybolov v oblastiach uvedených v bode 2 príloh IVa, IVb, IVc majú zvláštne rybárske povolenie vydané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1627/94.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby pre rok 2005 úrovne rybolovu merané v kilowattdňoch mimo prístavu jednotlivých plavidiel, ktoré majú povolenie pre hlbinný rybolov, nepresiahli 90 % priemernej ročnej intenzity rybolovu, ktorú dosiahli plavidlá tohto členského štátu v roku 2003 na cesty, na ktoré existovali povolenia pre hlbinný rybolov a na ktorých boli ulovené hlbinné druhy uvedené v prílohe I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 2347/2002 bez striebristky severnej.

KAPITOLA III

PRÍLEŽITOSTI NA RYBOLOV A SÚVISIACE PODMIENKY PRE PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN

Článok 13

Oprávnenie

Plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Barbadosu, Guyany, Japonska, Južnej Kórei, Nórska, Surinamu, Trinidadu a Tobaga a Venezuely, a plavidlá registrované na Faerských ostrovoch musia mať oprávnenie loviť vo vodách Spoločenstva v rámci limitov kvót, ktoré sa ustanovujú v prílohe I, a v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24.

Článok 14

Geografické obmedzenia

Rybolov plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou:

a)

Nórska alebo sú registrované na Faerských ostrovoch, sa obmedzuje na tie časti pásma veľkosti 200 námorných míľ, ktoré ležia smerom do mora, 12 námorných míľ od pobrežných línií členských štátov v Severnom mori, Kattegat a Atlantickom oceáne severne od 43°00′N, okrem oblasti ustanovenej v článku 18 nariadenia (ES) č. 2371/2002; v Skagerraku majú plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Nórska, povolený rybolov štyri námorné míle od pobrežných línií Dánska a Švédska smerom do mora,

b)

Barbadosu, Guyany, Japonska, Južnej Kórei, Surinamu, Trinidadu a Tobaga a Venezuely sú obmedzené na tie časti pásma veľkosti 200 morských míľ, ktoré ležia smerom do mora 12 morských míľ od pobrežných línií francúzskej časti Guyany.

Článok 15

Podmienky pre vykládku úlovku a vedľajšieho úlovku

Ryby z populácií, pre ktoré sú stanovené príležitosti na rybolov, nemožno ponechať na palube alebo vyložiť z lode, ak výlovy nevykonali lode tretej krajiny, ktorá má kvótu a táto kvóta nie je vyčerpaná.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA O PRIDEĽOVANÍ LICENCIÍ PLAVIDLÁM SPOLOČENSTVA

Článok 16

Licencie a súvisiace podmienky

1.   Bez ohľadu na všeobecné pravidlá o rybárskych licenciách a zvláštnych rybárskych povoleniach, uvedených v nariadení (ES) č. 1627/94, pre rybolov vo vodách tretích je potrebná licencia vydaná úradom tejto tretej krajiny.

Prvý pododsek sa však pri rybolove v nórskych vodách Severného mora neuplatňuje na tieto plavidlá:

a)

plavidlá s tonážou rovnou alebo menšou ako 200 GT,

b)

plavidlá vykonávajúce rybolov na ľudskú spotrebu, týkajúci sa iných druhov ako makrela,

c)

plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Švédska, v súlade s dohodnutou praxou.

2.   Maximálny počet licencií a súvisiace podmienky sa stanovia v súlade s ustanoveniami časti I prílohy VI. V žiadostiach o licencie musia byť uvedené druhy rybolovu a meno a vlastnosti plavidiel, pre ktoré sa vydávajú licencie, a orgány členských štátov musia žiadosti adresovať Komisii. Komisia predloží tieto žiadosti orgánom tretej krajiny.

Ak jeden členský štát prevedie kvótu na iný členský štát (výmena) v oblastiach rybolovu, ktoré sa ustanovujú v časti I prílohy VI, prevod musí obsahovať príslušný prevod licencií a treba ho oznámiť Komisii. Celkový počet licencií pre každú oblasť rybolovu, určený v časti I prílohy VI, sa však nesmie prekročiť.

3.   Plavidlá Spoločenstva musia dodržiavať opatrenia týkajúce sa ochrany a kontroly a všetky ďalšie ustanovenia platné pre pásmo, v ktorom vykonávajú činnosť.

Článok 17

Faerské ostrovy

Plavidlá Spoločenstva, ktoré majú licenciu na vykonávanie cieleného rybolovu jedného druhu vo vodách Faerských ostrovov, môžu vykonávať cielený rybolov iného druhu, ak vopred poskytnú oznámenie o zmene faerským orgánom.

KAPITOLA V

USTANOVENIA O PRIDEĽOVANÍ LICENCIÍ PLAVIDLÁM TRETÍCH KRAJÍN

Článok 18

Povinnosť vlastniť licenciu a zvláštne rybárske povolenie

1.   Bez ohľadu na článok 28b nariadenia (ES) č. 2847/93, plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Nórska, s tonážou menej ako 200 GT, sú oslobodené od povinnosti vlastniť licenciu a rybárske povolenie.

2.   Licencia a zvláštne rybárske povolenie sa musí nachádzať na palube. Plavidlá registrované na Faerských ostrovoch alebo v Nórsku sú však oslobodené od tejto povinnosti.

3.   Plavidlá tretích krajín, oprávnené loviť 31. decembra 2004, môžu pokračovať v love od januára 2005, kým sa Komisii nepredloží zoznam plavidiel oprávnených na rybolov, a kým ho Komisia neschváli.

Článok 19

Žiadosť o licenciu a zvláštne rybárske povolenie

Žiadosť o licenciu a osobitné rybárske povolenie od orgánu tretej krajiny adresovaná Komisii musí obsahovať tieto informácie:

a)

meno plavidla,

b)

registračné číslo,

c)

vonkajšie identifikačné písmená a číslice,

d)

prístav registrácie,

e)

meno a adresu vlastníka alebo prenajímateľa,

f)

hrubú tonáž a celkovú dĺžka,

g)

výkon motora,

h)

identifikačný volací znak a rádiovú frekvenciu,

i)

plánovanú metódu rybolovu,

j)

plánovanú oblasť rybolovu,

k)

druhy rýb, ktorých lov sa plánuje,

l)

obdobie, na ktoré sa licencia žiada.

Článok 20

Počet licencií

Počet licencií a iné príslušné podmienky sa stanovia podľa časti II prílohy VI.

Článok 21

Zrušenie a odňatie

1.   Licencie a zvláštne rybárske povolenia možno zrušiť s cieľom vydať nové licencie a zvláštne rybárske povolenia. Takéto zrušenia nadobúdajú platnosť v deň nasledujúci po dátume, keď Komisia vydá nové licencie a zvláštne rybárske povolenia. Nové licencie a zvláštne rybárske povolenia nadobúdajú platnosť v deň ich vydania.

2.   Licencie a zvláštne rybárske povolenia sa úplne alebo čiastočne odoberú pred dátumom skončenia ich platnosti, ak je kvóta pre príslušnú populáciu ustanovená v prílohe I vyčerpaná.

3.   Licencie a zvláštne rybárske povolenia sa odoberú v prípade nesplnenia povinností ustanovených v tomto nariadení.

Článok 22

Nedodržanie príslušných predpisov

1.   Plavidlu, v súvislosti s ktorým sa nesplnili povinnosti stanovené v tomto nariadení, sa po obdobie nepresahujúce 12 mesiacov nevydá žiadna licencia ani zvláštne rybárske povolenie.

2.   Komisia predloží orgánom príslušnej tretej krajiny mená a vlastnosti plavidiel, ktoré nebudú oprávnené na lov rýb v rybolovnom pásme Spoločenstva nasledujúci mesiac alebo mesiace ako dôsledok porušenia príslušných predpisov.

Článok 23

Povinnosti vlastníka licencie

1.   Plavidlá tretích krajín musia dodržiavať opatrenia na ochranu a kontrolu a ostatné opatrenia platné pre rybolov vykonávaný plavidlami Spoločenstva v pásme, v ktorom pôsobia, najmä nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94, (ES) č. 88/98, (ES) č. 850/98, (ES) č. 1434/98 a (EHS) č. 1381/87.

2.   Plavidlá ustanovené v odseku 1 musia viesť lodný denník, v ktorom sa musia nachádzať informácie ustanovené v časti I prílohy VII.

3.   Plavidlá tretích krajín, okrem plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou Nórska, vykonávajúce rybolov v časti IIIa MVMP, zašlú informácie ustanovené v prílohe VIII Komisii v súlade s predpismi ustanovenými v tej prílohe.

Článok 24

Osobitné ustanovenia týkajúce sa francúzskej časti Guyany

1.   Udelenie licencie na rybolov vo vodách francúzskeho departementu Guyana je podmienené záväzkom majiteľa príslušného plavidla, že na požiadanie Komisie povolí príchod pozorovateľa na palubu.

2.   Kapitán každého plavidla, ktoré vlastní licenciu na rybolov rýb alebo tuniaka vo vodách francúzskej časti Guyany, je povinný po vykládke úlovku po každej plavbe predložiť francúzskym orgánom vyhlásenie, v ktorom sa uvádza množstvo kreviet ulovených a držaných na palube od posledného vyhlásenia. Toto vyhlásenie sa musí zhodovať so vzorom, uvedeným v časti III prílohy VI. Kapitán zodpovedá za presnosť vyhlásenia. Francúzske orgány prijmú všetky primerané kroky na overenie presnosti vyhlásení prostredníctvom kontroly, predovšetkým v porovnaní s lodným denníkom, uvedeným v článku 23 ods. 2. Príslušný úradník musí vyhlásenie po overení podpísať. Pred koncom každého mesiaca francúzske orgány zasielajú Komisii všetky vyhlásenia za predchádzajúci mesiac.

3.   Plavidlá loviace vo vodách francúzskeho departementu Guyana si vedú palubný denník, zodpovedajúci vzoru uvedenému v prílohe VIII časť II. Kópiu tohto palubného denníka pošlú prostredníctvom francúzskych úradov Komisii do 30 dní po poslednom dni každej plavby zameranej na rybolov.

4.   Ak Komisia do jedného mesiaca nedostane oznámenie týkajúce sa lode, ktorá vlastní licenciu na lov vo vodách francúzskej časti Guyany, tejto lodi sa odoberie licencia.

KAPITOLA VI

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA LOVIACE V REGULAČNEJ OBLASTI NAFO

ODDIEL 1

Účasť Spoločenstva

Článok 25

Zoznam plavidiel

1.   Jedine plavidlá Spoločenstva s viac ako 50 bruttoregistrovaných ton, pre ktoré ich členský štát vydal zvláštne rybárske povolenie, a nachádzajú sa v registri plavidiel NAFO, sú oprávnené, za podmienok ustanovených v povolení, loviť, držať na palube, prekladať a vykladať zdroje rybolovu v regulačnej oblasti NAFO.

2.   Každý členský štát informuje Komisiu v strojovo čitateľnej forme najneskôr 15 dní pred vstupom nového plavidla do regulačnej oblasti NAFO o každej zmene vo svojom zozname plavidiel, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, a sú registrované v Spoločenstve, ktoré sú oprávnené loviť ryby v regulačnej oblasti NAFO. Komisia okamžite postúpi tieto informácie sekretariátu NAFO.

3.   Informácie, ktoré sa ustanovujú v odseku 2, musia obsahovať tieto informácie:

a)

interné číslo plavidla, definované v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskych flotíl Spoločenstva (28),

b)

medzinárodný rádiový volací znak,

c)

prenajímateľ plavidla, ak existuje,

d)

druh plavidla.

4.   V prípade plavidiel, ktoré sa dočasne plavia pod vlajkou členského štátu (prenájom plavidla bez posádky), tieto informácie musia obsahovať:

a)

dátum, odkedy je plavidlo oprávnené plaviť sa pod vlajkou členského štátu,

b)

dátum, od ktorého je plavidlo oprávnené členským štátom podieľať sa na rybolove v regulačnej oblasti NAFO,

c)

názov štátu, v ktorom je plavidlo registrované, alebo bolo predtým registrované, a dátum, od ktorého sa prestalo plaviť pod vlajkou toho štátu,

d)

meno plavidla,

e)

oficiálne registračné číslo plavidla pridelené príslušnými národnými orgánmi,

f)

domovský prístav plavidla po prevode,

g)

meno vlastníka alebo prenajímateľa lode,

h)

vyhlásenie, že kapitán dostal kópiu nariadení platných v regulačnej oblasti NAFO,

i)

hlavné druhy, ktoré sa môžu loviť na plavidle v regulačnej oblasti NAFO,

j)

podoblasti, v ktorých možno očakávať, že plavidlo bude loviť.

ODDIEL 2

Technické opatrenia

Článok 26

Veľkosť sietí

1.   Používanie vlečných sietí, ktoré v majú v ktorejkoľvek svojej časti siete s rozmermi menšími ako 130 mm, je zakázané pre priamy rybolov hlbinných druhov rýb, ktoré sa ustanovujú v prílohe IC. Veľkosť ôk môže byť zmenšená na minimálne 60 mm pre priamy rybolov kalamára (Illex illecebrosus). Pre priamy lov rají (Rajidae) sa táto veľkosť ôk zväčší na minimálne 280 mm v koncovom vaku a 220 mm vo všetkých ostatných častiach vlečnej siete.

2.   Plavidlá, ktoré lovia krevety (Pandalus borealis), musia používať siete s minimálnou veľkosťou ôk 40 mm.

Článok 27

Prídavné zariadenia sietí

1.   Používanie akýchkoľvek prostriedkov alebo zariadení iných ako prostriedky a zariadenia ustanovené v tomto článku, ktoré upchávajú oká siete, alebo ktoré zmenšujú ich veľkosť, sa zakazujú.

2.   Plachtovinu, sieťovinu alebo iný materiál možno pridať k spodnej časti koncového vaku na účely obmedzenia alebo prevencie poškodenia.

3.   Zariadenia možno pridať na hornú stranu konca pre tresky, ak neupchávajú oká na konci pre tresky. Používanie ochranných vrstiev na hornej strane sa obmedzuje na tie, ktoré sa ustanovujú v prílohe X.

4.   Plavidlá, ktoré lovia krevety (Pandalus borealis), musia používať triediace rošty alebo mriežky s maximálnym rozstupom priečok 22 mm. Plavidlá, ktoré lovia krevety v časti 3L, musia byť vybavené kĺbovými reťazami dlhými minimálne 72 mm, ktoré sú opísané v doplnku 4 prílohy III.

Článok 28

Vedľajší úlovok

1.   Kapitáni plavidiel nesmú vykonávať priamy lov druhov, na ktoré sa uplatňujú obmedzenia vedľajších úlovkov. Priamy lov druhu sa vykonáva vtedy, keď tento druh obsahuje najväčšie hmotnostné percento úlovku v každom záťahu.

2.   Vedľajší úlovok druhov uvedených v prílohe ID, pre ktoré Spoločenstvo nestanovilo kvóty, vzťahujúce sa na časť oblasti upravenej predpismi NAFO, ulovený v tejto časti pri priamom love akéhokoľvek druhu, nesmie pre každý druh presiahnuť 2 500 kg alebo 10 % hmotnosti celkového úlovku zadržaného na palube, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. V časti regulačnej oblasti NAFO, v ktorej je zakázaný priamy lov určitých druhov alebo sa naplno využila kvóta „ostatné“, vedľajší úlovok druhov uvedených v prílohe ID však nepresiahne 1 250 kg alebo 5 %.

3.   Vždy, keď celkové množstvo druhov, na ktoré sa vzťahujú limity vedľajších úlovkov, v ktoromkoľvek záťahu presiahne niektorý uplatniteľný limit uvedený v odseku 2, plavidlo sa okamžite presunie najmenej päť námorných míľ od polohy predchádzajúceho záťahu. Vždy, keď celkové množstvo druhov, na ktoré sa vzťahujú limity vedľajších úlovkov, presiahne tieto limity v ktoromkoľvek nasledujúcom záťahu, plavidlo sa opäť presunie najmenej päť námorných míľ od polohy predchádzajúceho záťahu a nevráti sa do tejto oblasti najmenej 48 hodín.

4.   Pre plavidlá loviace krevetu (Pandalus borealis) platí, že v prípade, ak ich celkový vedľajší úlovok všetkých druhov uvedených v prílohe ID v ktoromkoľvek záťahu presiahne 5 % hmotnosti v časti 3M a 2,5 % hmotnosti v časti 3L, takéto plavidlo sa ihneď presunie najmenej päť námorných míľ od polohy predchádzajúceho záťahu. Úlovky kreviet sa pri výpočte veľkosti vedľajšieho úlovku druhov rýb neberú do úvahy.

5.   Úlovky kreviet sa neberú do úvahy pri výpočte veľkosti vedľajšieho úlovku hlbinných druhov rýb.

Článok 29

Minimálna veľkosť rýb

Ryby z regulačnej oblasti NAFO, ktoré nemajú požadovanú veľkosť, ktorá sa ustanovuje v prílohe I, sa nesmú spracovať, ponechať na palube, preložiť, vyložiť, prepravovať, skladovať, vystavovať ani ponúkať na predaj, ale sa musia okamžite vrátiť do mora. Ak množstvo ulovených rýb, ktoré nemajú požadovanú veľkosť, prevyšuje 10 % celkového množstva, plavidlo sa premiestni o vzdialenosť minimálne päť námorných míľ od miesta predchádzajúceho výlovu skôr, ako bude pokračovať v rybolove. Všetky spracované ryby, pre ktoré platia požiadavky na minimálnu veľkosť rýb, ktoré sú menšie ako dĺžkový ekvivalent v prílohe XI, sa považujú za pochádzajúce z rýb, ktoré nedosahujú minimálnu veľkosť.

ODDIEL 3

Kontrolné opatrenia

Článok 30

Označovanie produktov a samostatné ukladanie

1.   Všetky spracované ryby ulovené v regulačnej oblasti NAFO treba označiť tak, aby bolo možné identifikovať každý druh a každú kategóriu. Musia mať tiež označenie, že boli ulovené v regulačnej oblasti NAFO.

2.   Všetky krevety ulovené v časti 3L a všetky halibuty grónske ulovené v podoblasti 2 a v častiach 3KLMNO musia byť označené ako ulovené v týchto príslušných oblastiach.

3.   Úlovky toho istého druhu sa musia ukladať zreteľne oddelene od úlovkov iných druhov. Všetky úlovky získané v regulačnej oblasti NAFO sa musia ukladať oddelene od úlovkov získaných mimo tejto oblasti.

Úlovky môžu byť uložené vo viac ako jednej časti úložného priestoru, ale v každej časti úložného priestoru, kde sú uložené, sa musia držať oddelene od úlovkov iných druhov s použitím plastu, preglejky, sieťoviny atď.

Článok 31

Palubný denník produkcie a plán skladovania

1.   Kapitál plavidla musí okrem splnenia požiadaviek článkov 6, 8, 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 2847/93 zapisovať do denníka informácie ustanovené v prílohe XII tohto nariadenia.

2.   Každý členský štát v strojovo čitateľnej forme informuje Komisiu do 15. dňa každého mesiaca o množstvách populácií ustanovených v prílohe XIII, ktoré boli vyložené počas predchádzajúceho mesiaca, a oznámi všetky informácie prijaté podľa článkov 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

3.   Kapitál plavidla Spoločenstva vedie vo vzťahu k úlovkom druhov vymenovaných v prílohe ID:

a)

palubný denník produkcie, v ktorom sa uvádza kumulatívna produkcia podľa druhov,

b)

plán skladovania, v ktorom sa uvádza miesto rôznych druhov v úložných priestoroch, ako aj množstvá týchto druhov na palube, s hmotnosťou uvádzanou v kilogramoch.

4.   Palubný denník produkcie a plán skladovania ustanovené v odseku 3 sa aktualizujú denne za predchádzajúci deň, počítané od 00.00 hod. (UTC) do 24.00 hod. (UTC) a ponecháva sa na palube, kým sa plavidlo úplne nevyloží.

5.   Kapitán poskytne potrebnú pomoc umožňujúcu overiť množstvá deklarované v denníku a uskladnené spracované produkty.

Článok 32

Siete

Pri rybolove cielenom na jeden alebo viaceré druhy vymenované v prílohe IX plavidlá nesmú niesť siete s okami menšej veľkosti ako sa ustanovuje v článku 26. Plavidlá, ktoré lovia v rámci tej istej plavby v oblastiach iných ako regulačná oblasť NAFO, však môžu mať na palube takéto siete, ak tieto siete sú bezpečne zviazané a uložené, a nie sú k dispozícii na okamžite použitie, to znamená, že:

a)

siete nesmú byť pripevnené k palube a musia byť odopnuté od svojich záťahových alebo vlečných káblov a lán a

b)

siete nosené na palube alebo nad ňou musia byť pevne priviazané k časti nadstavby.

Článok 33

Prekládka

Plavidlá Spoločenstva sa nezúčastňujú na operáciách prekládky v oblasti upravenej predpismi NAFO bez toho, aby na to vopred dostali od svojich príslušných orgánov súhlas.

Článok 34

Sledovanie intenzity rybolovu

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby intenzita rybolovu jeho plavidiel ustanovená v článku 25 bola primeraná k príležitostiam na rybolov dostupným pre tento členský štát v regulačnej oblasti NAFO.

2.   Členské štáty zašlú Komisii plán rybolovu za svoje plavidlá, ktoré lovia druhy v regulačnej oblasti NAFO, najneskôr do 31. januára 2005 alebo, po ňom, najneskôr 30 dní pred začiatkom takejto činnosti. V pláne rybolovu treba uviesť okrem iného plavidlo alebo plavidlá, ktoré sa budú zúčastňovať na týchto rybolovoch, a plánovaný počet dní rybolovu v regulačnej oblasti NAFO.

Členské štáty oznámia Komisii zamýšľané činnosti plavidiel v ostatných oblastiach.

Plán rybolovu musí reprezentovať celú intenzitu rybolovu, ktorá sa má uplatniť vo vzťahu k loviskám vzhľadom na rozsah možností rybolovu, ktoré má k dispozícii členský štát, ktorý podáva oznámenie.

Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2005 podajú Komisii správu o realizácii svojich plánov rybolovu vrátane počtu plavidiel, ktoré sú skutočne zapojené v tomto rybolove a celkového počtu dní trvania rybolovu.

ODDIEL 4

Osobitné ustanovenia pre hlbinné krevety

Článok 35

Lov hlbinných kreviet

Každý členský štát nahlasuje Komisii denne množstvá hlbinných kreviet (Pandalus borealis) ulovených v časti 3L regulačnej oblasti NAFO plavidlami, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, a ktoré sú registrované v Spoločenstve. Všetky aktivity rybolovu sa musia uskutočňovať v hĺbke viac ako 200 m a musia sa obmedzovať na jednu loď za každý členský štát v jednom čase.

ODDIEL 5

Osobitné ustanovenia plán obnovenia halibuta grónskeho

Článok 36

Zákaz týkajúci sa halibuta grónskeho

Pre rybárske plavidlá Spoločenstva sa zakazuje loviť halibuta grónskeho v podoblasti 2 a v častiach 3KLMNO a držať na palube, prekladať alebo vykladať halibuta grónskeho uloveného v tomto pásme, ak nemajú zvláštne rybárske povolenie vydané členským štátom, pod ktorého vlajkou sa plavia.

Článok 37

Zoznam plavidiel

1.   Členský štát zabezpečí, aby plavidlá, pre ktoré boli vydané zvláštne rybárske povolenia ustanovené v článku 36, boli zaradené do zoznamu obsahujúceho ich mená a interné čísla, ktoré sa definujú v prílohe I nariadenia (ES) č. 26/2004. Členské štáty vydajú zvláštne rybárske povolenia len vtedy, ak je plavidlo zapísané v registri plavidiel NAFO.

2.   Každý členský štát zašle Komisii zoznam, ktorý sa ustanovuje v odseku 1 a všetky následné zmeny a doplnky v strojovo čitateľnej forme.

3.   Zmeny a doplnky zoznamu, ktorý sa ustanovuje v odseku 1, treba zaslať Komisii najneskôr päť dní pred dátumom, keď plavidlo novo vložené do zoznamu vstúpi do podoblasti 2 a častí 3KLMNO. Komisia okamžite zasiela zmeny a doplnky zoznamu sekretariátu NAFO.

4.   Každý členský štát príjme potrebné opatrenia na rozdelenie svojej kvóty pre halibuta grónskeho medzi svoje plavidlá zaradené v zozname ustanovenom v odseku 1. Členské štáty informujú Komisiu o rozdelení kvót najneskôr 15 dní po dátume nadobudnutia platnosti tohto nariadenia.

Článok 38

Správy

1.   Kapitáni plavidiel ustanovených v článku 37 ods. 2 zasielajú nasledujúce správy členskému štátu, pod vlajkou ktorého sa plavia:

a)

Množstvá halibuta grónskeho nachádzajúce sa na palube, keď plavidlo Spoločenstva vstupuje do podoblasti 2 a častí 3KLMNO. Táto správa sa zasiela nie skôr ako 12 hodín a nie neskôr ako 6 hodín pred každým vstupom plavidla do tohto pásma.

b)

Týždňové výlovy halibuta grónskeho. Táto správa sa zasiela prvý raz najneskôr na konci siedmeho dňa po vstupe plavidla do podoblasti 2 a častí 3 KLMNO, alebo, ak rybolovné akcie trvajú viac ako sedem dní, najneskôr v pondelok za výlovy, ktoré sa vykonali v podoblasti 2 a častiach 3 KLMNO počas predchádzajúceho týždňa končiaceho o polnoci v nedeľu.

c)

Množstvá halibuta grónskeho držané na palube, keď plavidlo Spoločenstva opúšťa podoblasť 2 a časti 3KLMNO. Táto správa sa zasiela nie skôr ako 12 hodín a nie neskôr ako 6 hodín pred každým odchodom plavidla z tohto pásma a musí obsahovať počet dní rybolovu a celkové výlovy v tomto pásme.

d)

Množstvá naložené a vyložené pri každej prekládke halibuta grónskeho počas pobytu plavidla v podoblasti 2 a častiach 3KLMNO. Tieto správy sa zasielajú najneskôr 24 hodín po dokončení prekládky.

2.   Členské štáty po prijatí správ ustanovených v odseku 1 písmenách a), c) a d) ich zašlú Komisii.

3.   Ak sa výlovy halibuta grónskeho oznámené podľa odseku 2 považujú za prekračujúce 70 % kvóty pridelenej členským štátom, kapitáni zasielajú správy ustanovené v odseku 1 písmeno b) každé tri dni.

Článok 39

Určené prístavy

1.   Zakazuje sa vyložiť z plavidla akékoľvek množstvá halibuta grónskeho na akomkoľvek mieste inom ako prístavy určené zmluvnými stranami NAFO. Vykládky halibuta grónskeho v prístavoch iných štátov ako zmluvné štáty je zakázané.

2.   Členské štáty určia prístavy, v ktorých sa môžu vykonávať vykládky halibuta grónskeho, a určia súvisiace postupy inšpekcie a dozoru vrátane podmienok evidovania a nahlasovania množstiev halibuta grónskeho v rámci každého vyloženia.

3.   Členské štáty zašlú Komisii do 15 dní od dátumu vstupu do platnosti tohto nariadenia zoznam určených prístavov, a do ďalších 15 dní súvisiac postupy inšpekcie a dozoru, ustanovené v odseku 2. Komisia okamžite postúpi tieto informácie sekretariátu NAFO.

4.   Komisia okamžite zašle zoznam určených prístavov, ktoré sa ustanovujú v odseku 2, ako aj prístavy určené ostatnými zmluvnými stranami NAFO, všetkým členským štátom.

Článok 40

Inšpekcia v prístave

1.   Členské štáty zabezpečia, aby všetky plavidlá, ktoré vstupujú do určeného prístavu na účel, aby vyložili, respektíve preložili halibuta grónskeho uloveného v podoblasti 2 a častiach 3 KLMNO NAFO, boli podrobené inšpekcii v prístave v súlade so schémou NAFO pre inšpekciu v prístave.

2.   Zakazuje sa vykladať, respektíve prekladať výlovy z plavidiel, ako sa ustanovuje v odseku 1, kým nie sú prítomní inšpektori.

3.   Všetky vykladané množstvá musia byť odvážené podľa druhu pred dopravením do chladiarenského objektu alebo na iné miesto určenia.

4.   Členské štáty zašlú príslušnú správu o prístavnej inšpekcii sekretariátu NAFO spolu s kópiou pre Komisiu do siedmich pracovných dní od dátumu ukončenia inšpekcie.

Článok 41

Zákaz vykladania a prekladanie pre plavidlá štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami

Členské štáty zabezpečia, aby sa zakázala vykládka a prekládka halibuta grónskeho z plavidiel nepatriacich žiadnej zmluvnej strane, ktoré sa zúčastňovali činností rybolovu v oblasti upravenej predpismi NAFO.

Článok 42

Činnosti nasledujúce po činnostiach rybolovu

Členské štáty predložia do 31. decembra 2005 Komisii správu o zavedení opatrení ustanovených v článkoch 36 až 41 vrátane celkového množstva dní rybolovu.

ODDIEL 6

Osobitné ustanovenia pre okúnika

Článok 43

Lov okúnika

1.   Kapitán plavidla Spoločenstva, ktoré loví okúnika v podoblasti 2 časti a v častiach IF, 3K a 3M regulačnej oblasti NAFO, oznámi každý druhý pondelok príslušným orgánom členského štátu, pod vlajkou ktorého sa plaví, alebo v ktorom je plavidlo registrované, množstvá okúnika vylovené v týchto pásmach počas dvojtýždenného obdobia končiaceho o dvanástej o polnoci v predchádzajúcu nedeľu.

Keď akumulované výlovy dosiahnu 50 % CPV, oznámenie sa robí týždenne každý pondelok.

2.   Členské štáty nahlasujú Komisii každý druhý utorok pred dvanástou hodinou na poludnie za dva týždne končiace o dvanástej o polnoci v predchádzajúcu nedeľu množstvá okúnika vylovené v podoblasti 2 a v častiach IF, 3K a 3M regulačnej oblasti NAFO plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a sú registrované na ich území.

Keď akumulované výlovy dosiahnu 50 % CPV, správa sa zasiela týždenne.

KAPITOLA VII

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA, KTORÉ VYKONÁVAJÚ RYBOLOV V OBLASTI CCAMLR

ODDIEL 1

Obmedzenia a požadované informácie o plavidlách

Článok 44

Zákazy a obmedzenia úlovku

1.   Priamy rybolov druhov, ktoré sa ustanovujú v prílohe XIV, sa zakazuje v pásmach a počas období, ktoré sa ustanovujú v tej prílohe.

2.   V prípade nových a prieskumných lovísk limity úlovkov a vedľajších úlovkov uvedené v prílohe XV platia v podoblastiach ustanovených v tej prílohe.

Článok 45

Požiadavky na informácie o plavidlách oprávnených loviť ryby v oblasti CCAMLR

1.   Členské štáty sú okrem požadovaných informácií týkajúcich sa oprávnených plavidiel ustanovených v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 601/2004 povinné oznamovať Komisii od 1. augusta 2005 nasledujúce informácie týkajúce sa týchto plavidiel:

a)

číslo IMO plavidla (ak je vydané),

b)

prípadnú predchádzajúcu vlajku,

c)

medzinárodný rádiový volací znak,

d)

meno a adresu vlastníka/vlastníkov plavidla, a každého konečného vlastníka požitkov, ak je známy,

e)

druh plavidla,

f)

kde a kedy bolo postavené,

g)

dĺžku,

h)

farebnú fotografiu, ktorú tvorí:

i)

jedna fotografia nie menšia ako 12 × 7 cm, na ktorej je vyobrazený pravý bok plavidla v celej dĺžke s úplnými konštrukčnými podrobnosťami,

ii)

jedna fotografia nie menšia ako 12 × 7 cm, na ktorej je vyobrazený ľavý bok plavidla v celej dĺžke a s úplnými konštrukčnými podrobnosťami,

iii)

jedna fotografia nie menšia ako 12 × 7 cm, na ktorej je vyobrazená korma, braná priamo na korme.

i)

opatrenia prijaté na zabezpečenie činnosti satelitného monitorovacieho zariadenia inštalovaného na palube, ktoré je zaistené proti svojvoľnej manipulácii.

2.   Od 1. augusta 2005 členské štáty v maximálnej možnej miere oznamujú Komisii aj nasledujúce informácie týkajúce sa plavidiel oprávnených loviť ryby v oblasti CCAMLR:

a)

meno a adresa prevádzkovateľa, ak je odlišná od vlastníka/vlastníkov plavidla,

b)

meno a štátna príslušnosť kapitána a v prípade aktuálnosti kapitána pre rybolov,

c)

druh metódy alebo metód rybolovu,

d)

najväčšia šírka trupu (m),

e)

hrubá registrovaná tonáž,

f)

druhy komunikácie s plavidlom a čísla (čísla INMARSAT A, B a C),

g)

bežný plný stav posádky,

h)

výkon hlavného motora alebo motorov (kW),

i)

nosnosť plavidla (tony), počet úložných priestorov pre ryby a ich kapacita (m3);

j)

všetky ďalšie informácie (napr. klasifikácia ľadu) považované za vhodné.

ODDIEL 2

Prieskumné rybolovy

Článok 46

Účasť na prieskumných rybolovoch

1.   Rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou Španielska a sú registrované v Španielsku, ktoré boli oznámené CCAMLR v súlade s ustanoveniami článku 7 nariadenia (ES) č. 601/2004, sa môžu zúčastniť na výskumnom rybolove druhu Dissostichus vykonávanom rybolovnou šnúrou v podoblasti FAO 88.1 a v častiach 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) mimo oblastí patriacich do príslušnosti štátov a 58.4.3b) mimo oblastí patriacich do príslušnosti štátov.

2.   V častiach 58.4.3a) a 58.4.3b) nesmie nikdy naraz loviť viac ako jedno rybárske plavidlo.

3.   Čo sa týka podoblasti 88.1 a častí 58.4.1 a 58.4.2, limity pre celkový úlovok a vedľajší úlovok pre oblasť a časť, a ich rozdelenie medzi malé prieskumné jednotky (Small Scale Research Units – SSRU) v rámci každej z nich sa ustanovujú v prílohe XV. Rybolov v každej SSRU skončí, keď nahlásený výlov dosiahne stanovený limit výlovu a táto SSRU sa uzatvorí na rybolov na zvyšok sezóny.

4.   Rybolov sa uskutočňuje podľa možnosti v tak veľkom geografickom a hĺbkovom rozsahu, aby sa získali informácie potrebné na zistenie potenciálu rybolovu a aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii úlovku a intenzity rybolovu. Rybolov v častiach 58.4.1 a 58.4.2 je však zakázaný v hĺbkach menších ako 550 m.

Článok 47

Systémy podávania správ

Pre rybárske plavidlá zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch, ktoré sa ustanovujú v článku 43, sú povinné tieto systémy podávania správ o úlovku a intenzite rybolovu:

a)

systém päťdňových hlásení o úlovku a intenzite rybolovu, ktorý sa ustanovuje v článku 12 nariadenia (ES) č. 601/2004, s výnimkou, že členské štáty predložia Komisii správy o úlovku a intenzite rybolovu najneskôr dva pracovné dni po konci každého nahlasovacieho obdobia na okamžité zaslanie pre CCAMLR. V podoblasti 88.1 a v častiach 58.4.1 a 58.42 sa nahlasovanie bude vykonávať za malé prieskumné jednotky,

b)

systém mesačných hlásení o úlovku a intenzite rybolovu v podrobnej mierke, ktorý sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (ES) č. 601/2004,

c)

treba nahlásiť celkový počet a hmotnosť vyradených Dissostichus eleginoidess a Dissostichus mawsoni vrátane tých, ktorých mäso je „rôsolovité“.

Článok 48

Osobitné požiadavky

1.   Prieskumné rybolovy ustanovené v článku 46 sa vykonávajú podľa článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 600/2004 z 22. marca 2004, ktoré ustanovuje niektoré technické opatrenia uplatniteľné na činnosti rybolovu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane antarktických morských živých zdrojov (29) vo vzťahu k platným opatreniam na zníženie náhodného úhynu morských vtákov počas dlhodobých rybolovov. Okrem toho sa na týchto rybolovoch zakazuje vyhadzovanie vnútorností

a)

vyhadzovanie vnútorností sa na týchto rybolovoch zakazuje,

b)

plavidlá zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch v častiach 58.4.1 a 58.4.2, ktoré sú v súlade s protokolmi CCAMLR (A, B alebo C) týkajúcimi sa záťaže na rybolovnej šnúre, sú oslobodené od požiadavky na nastavenie pre noc; plavidlá s celkovým úlovkom troch (3) morských vtákov sa však okamžite vracajú k nastaveniu pre noc v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 601/2004,

c)

plavidlá zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch v podoblasti 88.1 a častiach 58.4.3a) a 58.4.3b), ktoré ulovia celkovo (3) morské vtáky, okamžite ukončia rybolov a nesmú loviť mimo bežnej rybárskej sezóny počas zvyšku sezóny 2004/2005.

2.   Pre rybárske lode zúčastňujúce sa na prieskumných rybolovoch v podoblasti 88.1 platia tieto dodatočné požiadavky:

a)

plavidlá nesmú vyhadzovať:

i)

ropné výrobky, palivá alebo vykurovacie oleje do mora, s výnimkou ak je to povolené v prílohe I k MARPOL 73/78 (Medzinárodný dohovor o zabraňovaní znečisťovania z lodí),

ii)

odpadky,

iii)

odpad z potravín, ktorý neprejde cez sito s otvormi menšími ako 25 mm,

iv)

hydinu alebo časti (vrátane vaječných škrupín),

v)

splašky do 12 námorných míľ od pevniny alebo ľadových výbežkov, alebo splašky, keď plavidlo ide rýchlosťou menšou ako 4 uzly, alebo

vi)

popol zo spaľovania.

b)

žiadna živá hydina alebo iné živé vtáky sa nesmú priniesť do podoblasti 88.1 a žiadna spracovaná neskonzumovaná hydina sa nesmie prenášať z podoblasti 88.1,

c)

lov druhu Dissostichus v podoblasti 88.1 sa zakazuje do 10 námorných míľ od pobrežia ostrovov Balleny.

Článok 49

Definícia záťahov

1.   Na účely tohto odseku sa záťah pozostáva z nasadenia jednej alebo viacerých šnúr na jednom mieste. Presná zemepisná poloha záťahu sa určí podľa strednej šnúry alebo šnúr, využitých na účely podávania správ o úlovkoch a intenzite rybolovu.

2.   Na to, aby sa záťah označil ako prieskumný, musí spĺňať tieto podmienky:

a)

každý prieskumný záťah musí byť vzdialený najmenej 5 námorných míľ od akéhokoľvek iného prieskumného záťahu, pričom sa táto vzdialenosť meria od zemepisného stredu každého prieskumného záťahu;

b)

každý záťah sa skladá z najmenej 3 500 a najviac 10 000 háčkov; tieto háčky môžu byť na viacerých oddelených šnúrach nasadených na tom istom mieste;

c)

každý záťah s dlhou šnúrou musí mať čas namočenia najmenej šesť hodín, meraný od dokončenia procesu nasadenia po začiatok procesu záťahu.

Článok 50

Plány prieskumu

Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumnom love uvedenom v článku 46, zavedie plán prieskumu v každej a vo všetkých malých prieskumných jednotkách, do ktorých sú rozdelené podoblasť FAO 88. 1 a časti 58.4.1 a 58.4.2. Tento plán prieskumu sa zavedie týmto spôsobom:

a)

pri prvom vstupe do malej prieskumnej jednotky sa prvých 10 záťahov označených ako „prvá séria“ označí ako prieskumné záťahy; tieto záťahy musia spĺňať kritériá uvedené v článku 49 ods. 2;

b)

ďalších 10 záťahov alebo 10 ton úlovku, podľa toho, ktorý limit bol dosiahnutý skôr, sa označí ako „druhá séria“. Kapitán môže rozhodnúť o tom, že záťahy v druhej sérii sa uskutočnia ako súčasť bežného prieskumného lovu. Ak však tieto záťahy spĺňajú požiadavky článku 49 ods. 2, aj ony musia byť označené ako prieskumné záťahy;

c)

ak chce kapitán pokračovať v love v malej prieskumnej jednotke aj po dokončení prvej a druhej série záťahov, musí plavidlo podniknúť „tretiu sériu“, ktorá bude mať za následok, že vo všetkých troch sériách sa uskutočnilo 20 prieskumných záťahov. Tretia séria záťahov sa dokončí počas toho istého pobytu malej prieskumnej jednotky ako prvá a druhá séria;

d)

po dokončení 20 prieskumných záťahov môže plavidlo pokračovať v love v malej prieskumnej jednotke;

e)

v malých prieskumných jednotkách A, B, C, E a G v podoblasti 88.1, kde je plocha morského dna umožňujúceho rybolov menšia ako 15 000 km2, sa písmená b), c) a d) neuplatňujú a plavidlo môže po dokončení 10 prieskumných záťahov pokračovať v love v tejto malej prieskumnej jednotke.

Článok 51

Plány zberu údajov

1.   Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumnom love uvedenom v článku 46, zavedie plán zberu údajov v každej a vo všetkých malých výskumných jednotkách do ktorých sú rozdelené podoblasť FAO 88. 1 a časti 58.4.1 a 58.4.2. Plán zberu údajov musí obsahovať tieto údaje:

a)

poloha a hĺbka mora pre každú šnúru v záťahu;

b)

čas nasadenia, namočenia a záťahu;

c)

počet a druhy rýb stratených na povrchu;

d)

počet nasadených háčkov;

e)

typ návnady;

f)

úspešnosť položených návnad (%);

g)

typ háčka;

h)

stav mora a oblačnosti a fáza mesiaca v čase nasadzovania šnúr.

2.   Pre každý prieskumný záťah sa zbierajú všetky údaje uvedené v odseku 1; menovite, v prieskumnom záťahu do 100 rýb sa odmerajú všetky ryby a najmenej 30 rýb sa zoberie ako vzorka pre biologické štúdie. Ak sa chytilo viac ako 100 rýb, je potrebné použiť metódy náhodného výberu vzorky.

Článok 52

Program značkovania rýb

Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumných rybolovoch ustanovených v článku 46, vykonáva nasledujúci program značkovania rýb:

a)

jedince Dissostichus spp. sa značkujú a vypúšťajú v pomere jeden jedinec na tonu surovej hmotnosti úlovku počas celej sezóny podľa Protokolu CCAMLR o značkovaní. Plavidlá ukončia značkovanie rýb, až keď označkujú 500 jedincov, alebo ukončia rybolov, keď označkujú jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku,

b)

program sa musí zameriavať na jedince všetkých veľkostí, aby sa splnili požiadavky značkovania jedného jedinca na tonu surovej hmotnosti úlovku. Všetky vypustené jedince musia byť označkované dvoma príveskami a vypúšťať sa musia v čo najširšej geografickej oblasti,

c)

všetky značky musia mať vytlačené jedinečné poradové číslo a spätnú adresu, aby sa dal vystopovať pôvod značky v prípade, ak sa označený kus chytí po druhýkrát,

d)

všetky opätovne chytené jedince (t. j. ulovené ryby, ktoré boli v minulosti označené) sa nepustia znovu na slobodu, ani keby mali byť len na krátku dobu,

e)

zo všetkých opätovne chytených označkovaných jedincov sa musia odobrať biologické vzorky (dĺžka, hmotnosť, pohlavie, pohlavná zrelosť), zhotoví sa elektronický snímok, ak to je možné, obnoví sa otolit a odstráni sa značka,

f)

všetky príslušné údaje zo značky a všetky údaje z evidencie novo získaných značiek treba elektronicky nahlásiť CCAMLR vo formáte CCAMLR do troch mesiacov odkedy plavidlo opustilo tieto loviská,

g)

všetky príslušné údaje zo značky, všetky údaje z evidencie novo získaných značiek a vzorky z novo chytených jedincov sa musia tiež elektronicky nahlásiť vo formáte CCAMLR príslušnému regionálnemu archívu pre údaje zo značiek, ktorý sa uvádza v Protokole CCAMLR o značkovaní.

Článok 53

Vedeckí pozorovatelia

Každé rybárske plavidlo, ktoré sa zúčastňuje na prieskumných rybolovoch ustanovených v článku 46, musí mať na palube aspoň dvoch vedeckých pozorovateľov, z ktorých jeden je pozorovateľ vymenovaný podľa Programu medzinárodného vedeckého pozorovania CCAMLR, pre všetky činností rybolovu počas obdobia rybolovu.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 54

Vedecké monitorovanie

1.   Toto nariadenie neplatí pre operácie rybolovu, ktoré sa vykonávajú len na účel vedeckého skúmania vykonávaného s povolením a v rámci právomoci príslušného členského štátu, a o ktorom Komisia a členský štát, vo vodách ktorého sa výskum vykonáva, boli vopred informované.

2.   Morské organizmy chytené na účely uvedené v odseku 1 sa môžu predať, skladovať, vystavovať alebo ponúkať na predaj, ak:

a)

spĺňajú normy ustanovené v prílohe XII nariadenia (ES) č. 850/98 normy pre marketing prijaté podľa článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (30), alebo

b)

sú predané priamo na iné účely ako na ľudskú spotrebu.

Článok 55

Prenos údajov

Podľa nariadenia (EHS) č. 2847/93 členské štáty zasielajú údaje týkajúce sa množstiev ulovených populácií, ktoré boli vyložené, Komisii v strojovo čitateľnej forme s použitím kódov pre populácie uvedené v jednotlivých tabuľkách pre populácie.

Článok 56

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Ak sú TAC v oblasti CCAMLR stanovené na obdobia začínajúce pred 1. januárom 2005, článok 44 sa uplatňuje s účinnosťou od začiatku príslušných období uplatňovania TAC.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004.

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48.

(6)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 12.

(7)  Ú. v. ES L 29, 1.2.1985, s. 9.

(8)  Ú. v. ES L 137, 19.5.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 831/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 33).

(9)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983 s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2001 (Ú. v. ES L 268, 9.10.2001, s. 23).

(11)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 813/2004 (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 16.

(15)  Ú. v. ES L 9, 15.1.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 812/2004 (Ú. v. EÚ L 150, 30.4.2004, s. 12).

(16)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 602/2004 (Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 30.

(17)  Ú. v. ES L 191, 7.7. 1998, s. 10.

(18)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.

(19)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3259/94 (Ú. v. ES L 339, 29.12.1994, s. 11).

(21)  Ú. v. ES L 137, 19.5.2001 s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 831/2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 33).

(22)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6.

(23)  Ú. v. EÚ L 396, 31.12.2004, s. 4.

(24)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(25)  Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(26)  Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(27)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1928/2004 (Ú. v. EÚ L 332, 6.11.2004, s. 5).

(28)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25.

(29)  Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 1.

(30)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA I

PRÍLEŽITOSTI NA RYBOLOV UPLATNITEĽNÉ NA RYBÁRSKE PLAVIDLÁ SPOLOČENSTVA V OBLASTIACH, V KTORÝCH EXISTUJÚ OBMEDZENIA ÚLOVKOV A PRE PLAVIDLÁ TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH ES PODĽA DRUHOV A OBLASTI (V TONÁCH ŽIVEJ HMOTNOSTI, AK NIE JE UVEDENÉ INAK)

Všetky obmedzenia úlovkov uvedené v tejto prílohe sa budú považovať za kvóty na účely článku 9 tohto nariadenia a preto sa na ne budú vzťahovať pravidlá uvedené v nariadení (ES) č. 2847/93 a predovšetkým jeho články 14 a 15.

V každej oblasti sa populácie rýb označujú podľa nasledujúceho abecedného poradia latinských názvov druhov. Na účely tohto nariadenia sa uvádza nasledujúca tabuľka bežných názvov s príslušnými latinskými názvami:

Bežný názov

3-miestny abecedný kód

Vedecký názov

Tuniak dlhoplutvý

ALB

Thunnus alalunga

Veľkozubce

ALF

Beryx spp.

Platesa drsná

PLA

Hippoglossoides platessoides

Sardela európska

ANE

Engraulis encrasicolus

Čert morský

ANF

Lophiidae

Ryby druhu Champsocephalus gunnari

ANI

Champsocephalus gunnari

Ryby druhu Dissostichus eleginoides

TOP

Dissostichus eleginoides

Sumec atlantický

CAT

Anarhichas lupus

Halibut atlantický

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Losos obyčajný

SAL

Salmo salar

Žralok ozrutný

BSK

Cetorhinus maximus

Tuniak zavalitý

BET

Thunnus obesus

Ostráň obyčajný

DCA

Deania calcea

Uhliarka čierna

BSF

Aphanopus carbo

Ryba ľadovka

SSI

Chaenocephalus aceratus

Mník modrý

BLI

Molva dypterigia

Atlantická plachetka modrá

BUM

Makaira nigricans

Treska modrastá

WHB

Micromesistius poutassou

Tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

Treska obyčajná

COD

Gadus morhua

Jazyk morský obyčajný

SOL

Solea solea

Krab

PAI

Paralomis spp.

Platesa limanda

DAB

Limanda limanda

Platesy

FLX

Pleuronectiformes

Platesa malá

FLX

Platichthys flesus

Ryby druhu Phycis spp.

FOX

Phycis spp.

Striebristka severná

ARU

Argentina silus

Halibut grónsky

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Granátniky

GRV

Macrourus spp.

Ryby druhu Etmopterus princeps

ETR

Etmopterus princeps

Ryby druhu Lepidonotothen squamifrons

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Treska škvrnitá

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Šťukozubec obyčajný

HKE

Merluccius merluccius

Sleď obyčajný

HER

Clupea harengus

Stavridy

JAX

Trachurus spp.

Ryby druhu Gobionotothen gibberifrons

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Žralok kladivový

SCK

Dalatias licha

Pancierovka atlantická

KRI

Euphausia superba

Ryby druhu Lampanyctus achirus

LAC

Lampanyctus achirus

Ryby druhu Centrophorus squamosus

GUQ

Centrophorus squamosus

Platesa malohlavá

LEM

Microstomus kitt

Mník morský

LIN

Molva molva

Makrela obyčajná

MAC

Scomber scombrus

Ryby druhu Notothenia rossii

NOR

Notothenia rossii

Kambaly

LEZ

Lepidorhombus spp.

Hlbinná kreveta

PRA

Pandalus borealis

Homár nórsky

NEP

Nephrops norvegicus

Treska nórska

NOP

Trisopterus esmarki

Ryby druhu Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krevety rodu Penaeus

PEN

Penaeusspp.

Platesa obyčajná

PLE

Pleuronectes platessa

Treska polárna

POC

Boreogadus saida

Treska žltkavá

POL

Pollachius pollachius

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus

Portugalský ostráň obyčajný

CYO

Centroscymnus coelolepis

Okúnik

RED

Sebastes spp.

Zubatica ružová

SBR

Pagellus bogaraveo

Granatier drsnohlavý

RHG

Macrourus berglax

Granatier tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Piesočnica

SAN

Ammodytidae

Kalmár

SQI

Illex illecebrosus

Raje

SRX-RAJ

Rajidae

Ryby druhu Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Kraby druhu Chionoecetes spp.

PCR

Chionoecetes spp.

Ryby druhu Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Španielsky mník morský

SLI

Molva macrophthalmus

Šprota severná

SPR

Sprattus sprattus

Žralok ostnatý

DGS

Squalus acanthias

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Žralok tope

GAG

Galeorhinus galeus

Kambala veľká

TUR

Psetta maxima

Mníkovec bielokrký

USK

Brosme brosme

Ryby druhu Channichthys rhinoceratus

LIC

Channichthys rhinoceratus

Žralok čierny

ETX

Etmopterus spinax

Zubatka biela

HKW

Urophycis tenuis

Marlin biely

WHM

Tetrapturus alba

Treska bezfúza

WHG

Merlangius merlangus

Platesa sivohnedá

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Platesa žltochvostá

YEL

Limanda ferruginea

PRÍLOHA IA

BALTICKÉ MORE

Všetky celkové prípustné úlovky (TAC) v tejto oblasti, s výnimkou platesy a tresky v podčastiach 25 – 32, sú prijaté v rámci IBSFC.

Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Subčasti 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Fínsko

52 471

 

Švédsko

11 529

 

ES

64 000

 

TAC

64 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Subčasti 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

6 448

 

Nemecko

25 380

 

Fínsko

3

 

Poľsko

5 985

 

Švédsko

8 184

 

ES

46 000

 

TAC

46 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Subčasti 25-29 (okrem Rižského zálivu) a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

2 588

 

Nemecko

686

 

Estónsko

13 218

 

Fínsko

25 801

 

Lotyšsko

3 262

 

Litva

3 405 (1)

 

Poľsko

27 862 (2)

 

Švédsko

39 350

 

ES

116 172 (3)

 

TAC

130 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Rižský záliv

HER/03D.RG

Estónsko

16 972 (4)

 

Lotyšsko

20 452

 

ES

37 424 (4)

 

TAC

38 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

Subčasti 25-32 (vody ES)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

8 959

 

Nemecko

3 564

 

Estónsko

873

 

Fínsko

686

 

Lotyšsko

3 331

 

Litva

2 189 (5)

 

Poľsko

10 203 (6)

 

Švédsko

9 077

 

ES

38 882 (7)

 

TAC

N/A

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

Subčasti 22-24 (vody ES)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

10 781

 

Nemecko

5 271

 

Estónsko

239

 

Fínsko

212

 

Lotyšsko

892

 

Litva

579

 

Poľsko

2 885

 

Švédsko

3 841

 

ES

24 700

 

TAC

24 700

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

IIIbcd (vody ES)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 697

 

Nemecko

300

 

Švédsko

203

 

Poľsko

565

 

ES

3 766

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Losos obyčajný

Salmo salar

Zóna

:

IIIbcd (vody ES) okrem subčasti 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

93 512 (8)

 

Nemecko

10 404 (8)

 

Estónsko

9 504 (8)

 

Fínsko

116 603 (8)

 

Lotyšsko

59 478 (8)

 

Litva

6 992 (8)

 

Poľsko

28 368 (8)

 

Švédsko

126 400 (8)

 

ES

451 260 (8)

 

TAC

460 000 (8)

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Losos obyčajný

Salmo salar

Zóna

:

Subčasť 32

SAL/3D32.

Estónsko

1 581 (9)

 

Fínsko

13 838 (9)

 

ES

15 419 (9)

 

TAC

17 000 (9)

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna

:

IIIbcd (vody ES)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

48 785

 

Nemecko

30 907

 

Estónsko

56 650

 

Fínsko

25 538

 

Lotyšsko

68 420

 

Litva

24 750

 

Poľsko

141 275 (10)

 

Švédsko

94 311

 

ES

490 636 (10)

 

TAC

550 000

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


(1)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 30 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

(2)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 1 450 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

(3)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 1 480 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

(4)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 576 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

(5)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 6 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

(6)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 112 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

(7)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 118 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

(8)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(9)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(10)  V dôsledku nadmerného výlovu v roku 2003 sa kvóta znížila o 3 924 ton podľa rozhodnutí IBSFC.

PRÍLOHA IB

SKAGERRAK, KATTEGAT, SEVERNÉ MORE A ZÁPADNÉ VODY SPOLOČENSTVA

oblasti ICES Vb (vody ES), VI, VII, VIII, IX, X, CESAF (vody ES) a Francúzska Guyana

Druh

:

Piesočnica

Ammodytidae

Zóna

:

IV (nórske vody)

SAN/04-N.

Dánsko

9 500

 

Spojené kráľovstvo

500

 

ES

10 000

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Piesočnica

Ammodytidae

Zóna

:

IIa (1), IIIa, IV (1)

SAN/2A3A4.

Dánsko

618 767

 

Spojené kráľovstvo

13 525

 

Všetky členské štáty

23 668 (2)

 

ES

655 960

 

Nórsko

5 000 (3)

 

TAC

660 960

Preventívny TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Striebristka severná

Argentina silus

Zóna

:

I, II (vody Spoločenstva a medzinárodné vody)

Nemecko

31

 

Francúzsko

10

 

Holandsko

25

 

Spojené kráľovstvo

50

 

ES

116

 


Druh

:

Striebristka severná

Argentina silus

Zóna

:

III, IV (vody Spoločenstva a medzinárodné vody)

Dánsko

1 180

 

Nemecko

12

 

Francúzsko

8

 

Írsko

8

 

Holandsko

55

 

Švédsko

46

 

Spojené kráľovstvo

21

 

ES

1 331

 


Druh

:

Striebristka severná

Argentina silus

Zóna

:

V, VI, VII (vody Spoločenstva a medzinárodné vody)

Nemecko

405

 

Francúzsko

9

 

Írsko

375

 

Holandsko

4 225

 

Spojené kráľovstvo

297

 

ES

5 310

 

TAC

5 310

 


Druh

:

Mníkovec bielokrký

Brosme brosme

Zóna

:

Vody ES zón Iia, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

ES

Nepodstatné (4)

 

Nórsko

4 000 (5)  (6)

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh

:

Mníkovec bielokrký

Brosme brosme

Zóna

:

IV (nórske vody)

USK/04-N.

Belgicko

1

 

Dánsko

191

 

Nemecko

1

 

Francúzsko

1

 

Holandsko

1

 

Spojené kráľovstvo

5

 

ES

200

 

TAC

Nepodstatné

Preventívny TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Žralok ozrutný

Cetorhinus maximus

Zóna

:

Vody ES zón IV, VI a VII

BSK/467.

ES

0

 

TAC

0

 


Druh

:

Sleď obyčajný (7)

Clupea harengus

Zóna

:

IIIa

HER/03A.

Dánsko

40 104

 

Nemecko

642

 

Švédsko

41 950

 

ES

82 696

 

Faerské ostrovy

500 (8)

 

TAC

96 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný (9)

Clupea harengus

Zóna

:

IV severne od 53°30′ s.š.

HER/4AB.

Dánsko

95 211

 

Nemecko

57 215

 

Francúzsko

20 548

 

Holandsko

56 745

 

Švédsko

5 443

 

Spojené kráľovstvo

70 395

 

ES

305 557

 

Nórsko

50 000 (10)

 

TAC

535 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Nórske vody južne od 62° s.š.

(HER/*04N-)

ES

50 000


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Nórske vody južne od 62° s.š.

HER/04-N.

Švédsko

1 102 (11)

 

ES

1 102

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh

:

Sleď obyčajný (12)

Clupea harengus

Zóna

:

IIIa

HER/03A-BC

Dánsko

20 642

 

Nemecko

184

 

Švédsko

3 324

 

ES

24 150

 

TAC

24 150

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný (13)

Clupea harengus

Zóna

:

IIa (vody ES), IV, VIId

HER/2A47DX

Belgicko

248

 

Dánsko

47 865

 

Nemecko

248

 

Francúzsko

248

 

Holandsko

248

 

Švédsko

234

 

Spojené kráľovstvo

909

 

ES

50 000

 

TAC

50 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný (14)

Clupea harengus

Zóna

:

IVc (15), VIId

HER/4CXB7D

Belgicko

9 684 (16)

 

Dánsko

1 882 (16)

 

Nemecko

1 131 (16)

 

Francúzsko

19 341 (16)

 

Holandsko

34 704 (16)

 

Spojené kráľovstvo

7 551 (16)

 

ES

74 293

 

TAC

535 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

Vb, VIaN (17) (vody ES), VIb

HER/5B6ANB

Nemecko

3 291

 

Francúzsko

623

 

Írsko

4 447

 

Holandsko

3 291

 

Spojené kráľovstvo

17 788

 

ES

29 440

 

Faerské ostrovy

660 (18)

 

TAC

30 100

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

VIaS (19), VIIbc

HER/6AS7BC

Írsko

12 727

 

Holandsko

1 273

 

ES

14 000

 

TAC

14 000

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

VIa Clyde (20)

HER/06ACL.

Spojené kráľovstvo

1 000

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

VIIa (21)

HER/07A/MM

Írsko

1 250

 

Spojené kráľovstvo

3 550

 

ES

4 800

 

TAC

4 800

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

VIIe,f

HER/7EF.

Francúzsko

500

 

Spojené kráľovstvo

500

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sleď obyčajný

Clupea harengus

Zóna

:

VIIg,h,j,k (22)

HER/7G-K.

Nemecko

144

 

Francúzsko

802

 

Írsko

11 236

 

Holandsko

802

 

Spojené kráľovstvo

16

 

ES

13 000

 

TAC

13 000

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sardela obyčajná

Engraulis encrasicolus

Zóna

:

VIII

ANE/08.

Španielsko

27 000

 

Francúzsko

3 000

 

ES

30 000

 

TAC

30 000

Preventívny TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Sardela obyčajná

Engraulis encrasicolus

Zóna

:

IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

ANE/9/3411

Španielsko

3 826

 

Portugalsko

4 174

 

ES

8 000

 

TAC

8 000

Preventívny TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgicko

10

 

Dánsko

3 119

 

Nemecko

78

 

Holandsko

20

 

Švédsko

546

 

ES

3 773

 

TAC

3 900

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

Kattegat

COD/03AS.

Dánsko

617

 

Nemecko

13

 

Švédsko

370

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

IIa (vody ES), IV

COD/2AC4.

Belgicko

807

 

Dánsko

4 635

 

Nemecko

2 939

 

Francúzsko

997

 

Holandsko

2 619

 

Švédsko

31

 

Spojené kráľovstvo

10 631

 

ES

22 659

 

Nórsko

4 641 (23)

 

TAC

27 300

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Nórske vody

(COD/*04N-)

ES

19 694


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

nórske vody južne od 62° s.š.

COD/04-N.

Švédsko

411

 

ES

411

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgicko

1

 

Nemecko

11

 

Francúzsko

114

 

Írsko

162

 

Spojené kráľovstvo

433

 

ES

721

 

TAC

721

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Vb (zóna ES), VIa

(COD/*5BC6A)

Belgicko

1

Nemecko

10

Francúzsko

110

Írsko

156

Spojené kráľovstvo

415

ES

692


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

VIIa

COD/07A.

Belgicko

29

 

Francúzsko

79

 

Írsko

1 416

 

Holandsko

7

 

Spojené kráľovstvo

619

 

ES

2 150

 

TAC

2 150

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska obyčajná

Gadus morhua

Zóna

:

VIIb-k, VIII, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

COD/7X7A34

Belgicko

266

 

Francúzsko

4 554

 

Írsko

849

 

Holandsko

38

 

Spojené kráľovstvo

493

 

ES

6 200

 

TAC

6 200

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

LEZ/2AC4-C

Belgicko

5

 

Dánsko

4

 

Nemecko

4

 

Francúzsko

28

 

Holandsko

22

 

Spojené kráľovstvo

1 677

 

ES

1 740

 

TAC

1 740

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Španielsko

327

 

Francúzsko

1 277

 

Írsko

373

 

Spojené kráľovstvo

903

 

ES

2 880

 

TAC

2 880

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

VII

LEZ/07.

Belgicko

520

 

Španielsko

5 779

 

Francúzsko

7 013

 

Írsko

3 189

 

Spojené kráľovstvo

2 762

 

ES

19 263

 

TAC

19 263

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Španielsko

1 238

 

Francúzsko

999

 

ES

2 237

 

TAC

2 237

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Kambaly

Lepidorhombus spp.

Zóna

:

VIIIc, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

LEZ/8C3411

Španielsko

1 233

 

Francúzsko

62

 

Portugalsko

41

 

ES

1 336

 

TAC

1 336

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa limanda a platesa malá

Limanda limanda a Platichthys flesus

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

D/F/2AC4-C

Belgicko

491

 

Dánsko

1 844

 

Nemecko

2 766

 

Francúzsko

192

 

Holandsko

11 151

 

Švédsko

6

 

Spojené kráľovstvo

1 550

 

ES

18 000

 

TAC

18 000

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Čert morský

Lophiidae

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

ANF/2AC4-C

Belgicko

365

 

Dánsko

804

 

Nemecko

393

 

Francúzsko

75

 

Holandsko

276

 

Švédsko

9

 

Spojené kráľovstvo

8 392

 

ES

10 314

 

TAC

10 314

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Čert morský

Lophiidae

Zóna

:

IV (nórske vody)

ANF/04-N.

Belgicko

54

 

Dánsko

1 381

 

Nemecko

22

 

Holandsko

20

 

Spojené kráľovstvo

323

 

ES

1 800

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Čert morský

Lophiidae

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgicko

168

 

Nemecko

192

 

Španielsko

180

 

Francúzsko

2 073

 

Írsko

469

 

Holandsko

162

 

Spojené kráľovstvo

1 442

 

ES

4 686

 

TAC

4 686

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Čert morský

Lophiidae

Zóna

:

VII

ANF/07.

Belgicko

2 318

 

Nemecko

258

 

Španielsko

921

 

Francúzsko

14 874

 

Írsko

1 901

 

Holandsko

300

 

Spojené kráľovstvo

4 510

 

ES

25 082

 

TAC

25 082

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Čert morský

Lophiidae

Zóna

:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Španielsko

932

 

Francúzsko

5 188

 

ES

6 120

 

TAC

6 120

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Čert morský

Lophiidae

Zóna

:

VIIIc, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

ANF/8C3411

Španielsko

1 629

 

Francúzsko

2

 

Portugalsko

324

 

ES

1 955

 

TAC

1 955

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska škvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

IIIa, IIIbcd (vody ES)

HAD/3A/BCD

Belgicko

18

 

Dánsko

3 036

 

Nemecko

193

 

Holandsko

4

 

Švédsko

359

 

ES

3 610 (24)

 

TAC

4 018

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska škvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

IIa (vody ES), IV

HAD/2AC4.

Belgicko

544

 

Dánsko

3 742

 

Nemecko

2 381

 

Francúzsko

4 150

 

Holandsko

408

 

Švédsko

264

 

Spojené kráľovstvo

39 832

 

ES

51 321 (25)

 

Nórsko

14 679

 

TAC

66 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Nórske vody

(HAD/*04N-)

ES

38 175


Druh

:

Treska škvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

Nórske vody, južne od 62° s.š.

HAD/04-N.

Švédsko

761

 

ES

761

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska škvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

Vib, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgicko

2

 

Nemecko

2

 

Francúzsko

77

 

Írsko

55

 

Spojené kráľovstvo

566

 

ES

702

 

TAC

702

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska škvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

Vb, VIa (vody ES)

HAD/5BC6A.

Belgicko

17

 

Nemecko

20

 

Francúzsko

838

 

Írsko

598

 

Spojené kráľovstvo

6 127

 

ES

7 600

 

TAC

7 600

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska škvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

VII, VIII, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

HAD/7/3411

Belgicko

128

 

Francúzsko

7 680

 

Írsko

2 560

 

Spojené kráľovstvo

1 152

 

ES

11 520

 

TAC

11 520

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov vyššie uvedených kvót sa v časti nemôže vyloviť viac ako množstvá uvedené nižšie

 

VIIa

(HAD/*07A.)

Belgicko

24

Francúzsko

109

Írsko

649

Spojené kráľovstvo

718

ES

1 500

Pri vykazovaní čerpania svojich kvót Komisii budú členské štáty špecifikovať množstvá vylovené v VIIa. Vykládka tresky škvrnitej v časti VIIa bude zakázaná, ak celková hodnota takýchto vykládok presiahne 1 500 ton.


Druh

:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna

:

IIIa

WHG/03A.

Dánsko

651

 

Holandsko

2

 

Švédsko

70

 

ES

723 (26)

 

TAC

1 500

Preventívny TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna

:

IIa (vody ES), IV

WHG/2AC4.

Belgicko

605

 

Dánsko

2 618

 

Nemecko

681

 

Francúzsko

3 935

 

Holandsko

1 513

 

Švédsko

4

 

Spojené kráľovstvo

10 444

 

ES

19 800 (27)

 

Nórsko

2 800 (28)

 

TAC

28 000

Preventívny TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci ohraničení vyššie uvedených kvót nemožno v uvedených zónach vyloviť viac ako množstvá uvedené nižšie.

 

Nórske vody

(WHG/*04N-)

ES

17 073


Druh

:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

WHG/561214

Nemecko

10

 

Francúzsko

195

 

Írsko

478

 

Spojené kráľovstvo

917

 

ES

1 600

 

TAC

1 600

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna

:

VIIa

WHG/07A.

Belgicko

1

 

Francúzsko

18

 

Írsko

296

 

Holandsko

0

 

Spojené kráľovstvo

199

 

ES

514

 

TAC

514

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna

:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgicko

211

 

Francúzsko

12 960

 

Írsko

6 006

 

Holandsko

105

 

Spojené kráľovstvo

2 318

 

ES

21 600

 

TAC

21 600

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna

:

VIII

WHG/08.

Španielsko

1 440

 

Francúzsko

2 160

 

ES

3 600

 

TAC

3 600

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska bezfúza

Merlangius merlangus

Zóna

:

IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

WHG/9/3411

Portugalsko

816

 

ES

816

 

TAC

816

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska bezfúza a treska žltkavá

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Zóna

:

Nórske vody, južne od 62° s.š.

W/P/04-N.

Švédsko

190

 

ES

190

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Šťukozubec obyčajný

Merluccius merluccius

Zóna

:

IIIa, IIIbcd (vody ES)

HKE/3A/BCD

Dánsko

1 183

 

Švédsko

101

 

ES

1 284

 

TAC

1 284 (29)

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Šťukozubec obyčajný

Merluccius merluccius

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

HKE/2AC4-C

Belgicko

21

 

Dánsko

866

 

Nemecko

99

 

Francúzsko

191

 

Holandsko

50

 

Spojené kráľovstvo

269

 

ES

1 496

 

TAC

1 496 (30)

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Šťukozubec obyčajný

Merluccius merluccius

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgicko

220

 

Španielsko

7 042

 

Francúzsko

10 873

 

Írsko

1 318

 

Holandsko

142

 

Spojené kráľovstvo

4 293

 

ES

23 888

 

TAC

23 888 (31)

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

VIIIabde

(HKE/*8ABDE)

Belgicko

28

Španielsko

1 137

Francúzsko

1 137

Írsko

142

Holandsko

14

Spojené kráľovstvo

639

ES

3 096


Druh

:

Šťukozubec obyčajný

Merluccius merluccius

Zóna

:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgicko

7

 

Španielsko

4 902

 

Francúzsko

11 009

 

Holandsko

14

 

ES

15 932

 

TAC

15 932 (32)

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Vb (vody ES), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgicko

1

Španielsko

1 420

Francúzsko

2 557

Holandsko

4

ES

3 982


Druh

:

Šťukozubec obyčajný

Merluccius merluccius

Zóna

:

VIIIc, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

HKE/8C3411

Španielsko

3 819

 

Francúzsko

367

 

Portugalsko

1 782

 

ES

5 968

 

TAC

5 968

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska modrastá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

WHB/2AC4-C

Dánsko

118 475

 

Nemecko

195

 

Holandsko

359

 

Švédsko

382

 

Spojené kráľovstvo

2 613

 

ES

122 024

 

Nórsko

40 000 (33)

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska modrastá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

IV (nórske vody)

WHB/04-N.

Dánsko

18 050

 

Spojené kráľovstvo

950

 

ES

19 000

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska modrastá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

V, VI, VII, XII a XIV

WHB/571214

Dánsko

9 803

 

Nemecko

37 947

 

Španielsko

63 244 (34)

 

Francúzsko

52 809

 

Írsko

75 893

 

Holandsko

119 216

 

Portugalsko

4 743 (34)

 

Spojené kráľovstvo

110 678

 

ES

474 333

 

Nórsko

120 000 (35)  (36)

 

Faerské ostrovy

45 000 (37)  (38)

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

IVa WHB/*04A-C

Nórsko

40 000


Druh

:

Treska modrastá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

VIIIa,b,d,e

WHB/8ABDE.

Španielsko

24 404

 

Francúzsko

18 936

 

Portugalsko

3 661

 

Spojené kráľovstvo

17 672

 

ES

64 673

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Akúkoľvek časť vyššie uvedených kvót možno loviť v časti MVMP Vb (vody ES), podoblasti VI, VII, XII a XIV (WHB/*5B-14).


Druh

:

Treska modrastá

Micromesistius poutassou

Zóna

:

VIIIc, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

WHB/8C3411

Španielsko

107 382

 

Portugalsko

26 845

 

ES

134 227

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa malohlavá a platesa sivohnedá

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

L/W/2AC4-C

Belgicko

352

 

Dánsko

970

 

Nemecko

125

 

Francúzsko

265

 

Holandsko

807

 

Švédsko

11

 

Spojené kráľovstvo

3 970

 

ES

6 500

 

TAC

6 500

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Mník modrý

Molva dypterigia

Zóna

:

IIa, IV, Vb, VI, VII (vody Spoločenstva)

BLI/2A47-C

ES

Nepodstatné (39)

 

Nórsko

200

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh

:

Mník modrý

Molva dypterigia

Zóna

:

Vody ES zón VIa (severne od 56° 30′ s.š.), VIb

BLI/6AN6B.

Faerské ostrovy

900 (40)

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh

:

Mník

Molva molva

Zóna

:

I, II (vody Spoločentsva a medzinárodné vody)

Dánsko

10

 

Nemecko

10

 

Francúzsko

10

 

Spojené kráľovstvo

10

 

Ostatné (41)

5

 

ES

45

 


Druh

:

Mník

Molva molva

Zóna

:

III (vody Spoločentsva a medzinárodné vody)

Belgicko

10 (42)

 

Dánsko

4 976

 

Nemecko

610

 

Švédsko

1 930

 

Spojené kráľovstvo

610 (42)

 

ES

8 136

 


Druh

:

Mník

Molva molva

Zóna

:

IV (vody Spoločentsva a medzinárodné vody)

Belgicko

25

 

Dánsko

397

 

Nemecko

246

 

Francúzsko

221

 

Holandsko

8

 

Švédsko

17

 

Spojené kráľovstvo

3 052

 

ES

3 966

 


Druh

:

Mník

Molva molva

Zóna

:

V (vody Spoločentsva a medzinárodné vody)

Belgicko

12

 

Dánsko

9

 

Nemecko

9

 

Francúzsko

9

 

Spojené kráľovstvo

9

 

ES

48

 


Druh

:

Mník

Molva molva

Zóna

:

VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV (vody Spoločentsva a medzinárodné vody)

Belgicko

56

 

Dánsko

10

 

Nemecko

204

 

Španielsko

4 124

 

Francúzsko

4 397

 

Írsko

1 102

 

Portugalsko

10

 

Spojené kráľovstvo

5 063

 

ES

14 966

 


Druh

:

Mník morský

Molva molva

Zóna

:

Vody ES zón IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

ES

Nepodstatné (43)

 

Nórsko

6 800 (44)  (45)

 

Faerské ostrovy

800 (46)  (47)

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh

:

Mník morský

Molva molva

Zóna

:

IV (nórske vody)

LIN/04-N.

Belgicko

7

 

Dánsko

878

 

Nemecko

25

 

Francúzsko

10

 

Holandsko

1

 

Spojené kráľovstvo

79

 

ES

1 000

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

IIIa (vody ES), IIIbcd (vody ES)

NEP/3A/BCD

Dánsko

3 454

 

Nemecko

10

 

Švédsko

1 236

 

ES

4 700

 

TAC

4 700

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

NEP/2AC4-C

Belgicko

1 117

 

Dánsko

1 117

 

Nemecko

16

 

Francúzsko

33

 

Holandsko

575

 

Spojené kráľovstvo

18 492

 

ES

21 350

 

TAC

21 350

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

IV (nórske vody)

NEP/04-N.

Dánsko

946

 

Nemecko

1

 

Spojené kráľovstvo

53

 

ES

1 000

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

Vb (vody ES), VI

NEP/5BC6.

Španielsko

26

 

Francúzsko

103

 

Írsko

172

 

Spojené kráľovstvo

12 399

 

ES

12 700

 

TAC

12 700

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VII

NEP/07.

Španielsko

1 173

 

Francúzsko

4 753

 

Írsko

7 207

 

Spojené kráľovstvo

6 411

 

ES

19 544

 

TAC

19 544

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Španielsko

186

 

Francúzsko

2 914

 

ES

3 100

 

TAC

3 100

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

VIIIc

NEP/08C.

Španielsko

156

 

Francúzsko

6

 

ES

162

 

TAC

162

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Homár nórsky

Nephrops norvegicus

Zóna

:

IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

NEP/9/3411

Španielsko

135

 

Portugalsko

405

 

ES

540

 

TAC

540

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Hlbinná kreveta

Pandalus borealis

Zóna

:

IIIa

PRA/03A.

Dánsko

3 717

 

Švédsko

2 002

 

ES

5 719

 

TAC

10 710

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Hlbinná kreveta

Pandalus borealis

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

PRA/2AC4-C

Dánsko

3 626

 

Holandsko

34

 

Švédsko

146

 

Spojené kráľovstvo

1 074

 

ES

4 880

 

TAC

4 980

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Hlbinná kreveta

Pandalus borealis

Zóna

:

Nórske vody, južne od 62° s.š.

PRA/04-N.

Dánsko

900

 

Švédsko

151 (48)

 

ES

1 051

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh

:

Krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

Zóna

:

Francúzska Guyana

PEN/FGU.

Francúzsko

4 000 (49)

 

ES

4 000 (49)

 

Barbados

24 (49)

 

Guyana

24 (49)

 

Surinam

0 (49)

 

Trinidad a Tobago

60 (49)

 

TAC

4 108 (49)

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgicko

46

 

Dánsko

5 917

 

Nemecko

30

 

Holandsko

1 138

 

Švédsko

317

 

ES

7 448

 

TAC

7 600

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

Kattegat

PLE/03AS.

Dánsko

1 691

 

Nemecko

19

 

Švédsko

190

 

ES

1 900

 

TAC

1 900

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

IIa (vody ES), IV

PLE/2AC4.

Belgicko

3 530

 

Dánsko

11 474

 

Nemecko

3 310

 

Francúzsko

662

 

Holandsko

22 066

 

Spojené kráľovstvo

16 328

 

ES

57 370

 

Nórsko

1 630

 

TAC

59 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Nórske vody

(PLE/*04N-)

ES

30 000


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

PLE/561214

Francúzsko

27

 

Írsko

358

 

Spojené kráľovstvo

597

 

ES

982

 

TAC

982

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIa

PLE/07A.

Belgicko

41

 

Francúzsko

18

 

Írsko

1 051

 

Holandsko

13

 

Spojené kráľovstvo

485

 

ES

1 608

 

TAC

1 608

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIb,c

PLE/7BC.

Francúzsko

32

 

Írsko

128

 

ES

160

 

TAC

160

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgicko

843

 

Francúzsko

2 810

 

Spojené kráľovstvo

1 498

 

ES

5 151

 

TAC

5 151

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgicko

73

 

Francúzsko

132

 

Írsko

202

 

Spojené kráľovstvo

69

 

ES

476

 

TAC

476

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgicko

29

 

Francúzsko

58

 

Írsko

204

 

Holandsko

117

 

Spojené kráľovstvo

58

 

ES

466

 

TAC

466

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Platesa obyčajná

Pleuronectes platessa

Zóna

:

VIII, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

PLE/8/3411

Španielsko

75

 

Francúzsko

298

 

Portugalsko

75

 

ES

448

 

TAC

448

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

POL/561214

Španielsko

8

 

Francúzsko

270

 

Írsko

79

 

Spojené kráľovstvo

206

 

ES

563

 

TAC

563

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

VII

POL/07.

Belgicko

529

 

Španielsko

32

 

Francúzsko

12 177

 

Írsko

1 298

 

Spojené kráľovstvo

2 964

 

ES

17 000

 

TAC

17 000

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Španielsko

286

 

Francúzsko

1 394

 

ES

1 680

 

TAC

1 680

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

VIIIc

POL/08C.

Španielsko

295

 

Francúzsko

33

 

ES

328

 

TAC

328

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska žltkavá

Pollachius pollachius

Zóna

:

IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

POL/9/3411

Španielsko

278

 

Portugalsko

10

 

ES

288

 

TAC

288

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

IIa (vody ES), IIIa, IIIbcd (vody ES), IV

POK/2A34.

Belgicko

51

 

Dánsko

6 013

 

Nemecko

15 184

 

Francúzsko

35 733

 

Holandsko

152

 

Švédsko

826

 

Spojené kráľovstvo

11 641

 

ES

69 600

 

Nórsko

75 400 (50)

 

TAC

145 000

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

Nórske vody

(POK/*04N-)

ES

69 600


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

Nórske vody južne od 62°N

POK/04-N.

Švédsko

947

 

ES

947

 

TAC

Nepodstatné

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

Vb (vody ES), VI, XII, XIV

POK/561214

Nemecko

984

 

Francúzsko

9 774

 

Írsko

494

 

Spojené kráľovstvo

3 792

 

ES

15 044

 

TAC

15 044

Analytický TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Treska tmavá

Pollachius virens

Zóna

:

VII, VIII, IX, X, CESAF 34.1.1 (vody ES)

POK/7X1034

Belgicko

14

 

Francúzsko

3 137

 

Írsko

1 568

 

Spojené kráľovstvo

855

 

ES

5 574

 

TAC

5 574

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Kambala veľká a pakambala kosoštvorcová

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

T/B/2AC4-C

Belgicko

334

 

Dánsko

713

 

Nemecko

182

 

Francúzsko

86

 

Holandsko

2 527

 

Švédsko

5

 

Spojené kráľovstvo

703

 

ES

4 550

 

TAC

4 550

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Raje

Rajidae

Zóna

:

IIa (vody ES), IV (vody ES)

SRX/2AC4-C

Belgicko

542

 

Dánsko

21

 

Nemecko

27

 

Francúzsko

85

 

Holandsko

462

 

Spojené kráľovstvo

2 083

 

ES

3 220

 

TAC

3 220

Preventívny TAC, pri ktorom sa uplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

Halibut grónsky

Reinhardtius hippoglossoides

Zóna

:

IIa (vody Spoločenstva), VI (vody Spoločenstva a medzinárodné vody)

Dánsko

10

 

Nemecko

18

 

Estónsko

10

 

Španielsko

10

 

Francúzsko

168

 

Írsko

10

 

Poľskó

10

 

Spojené kráľovstvo

661

 

ES

1 042

 

Nórsko

145 (51)  (52)  (53)

 

TAC

Nepodstatné

 


Druh

:

Makrela obyčajná

Scomber scombrus

Zóna

:

IIa (vody ES), IIIa, IIIb,c,d (vody ES), IV

MAC/2A34.

Belgicko

148

 

Dánsko

11 866

 

Nemecko

155

 

Francúzsko

467

 

Holandsko

470

 

Švédsko

3 526 (54)  (55)  (56)

 

Spojené kráľovstvo

435

 

ES

17 067 (55)

 

Nórsko

28 676 (57)

 

TAC

420 000 (58)

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci limitov na vyššie uvedené kvóty nemožno v špecifikovaných zónach vyloviť viac ako nižšie uvedené množstvá:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (iné ako vody ES), VI, od 1. januára do 31. marca 2005

MAC/*2A6.

Dánsko

 

4 130

 

 

4 020

Francúzsko

 

467

 

 

 

Holandsko

 

470

 

 

 

Švédsko

 

 

390

10

 

Spojené kráľovstvo

 

435

 

 

 

Nórsko

3 000

 

 

 

 


Druh

:

Makrela obyčajná

Scomber scombrus

Zóna

:

IIa (iné ako vody ES), Vb (vody ES), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Nemecko

13 845

 

Španielsko

20

 

Estónsko

115

 

Francúzsko

9 231

 

Írsko

46 149

 

Lotyšsko

85

 

Litva

85

 

Holandsko

20 190

 

Poľskó

844

 

Spojené kráľovstvo

126 913

 

ES

217 477

 

Nórsko

8 500 (59)

 

Faerské ostrovy

3 322 (60)

 

TAC

420 000 (61)

Analytický TAC, pri ktorom sa neuplatňujú články 3 a 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

V rámci ohraničení vyššie uvedených kvót nemožno v uvedených zónach vyloviť viac ako množstvá uvedené nižšie, a iba počas období od 1. januára do 15. februára a od 1. októbra do 31. decembra.

 

IVa (vody ES)

MAC/*04A-C

Nemecko

4 175

Španielsko

0

Francúzsko

2 784

Írsko

13 918

Holandsko

6 089

Spojené kráľovstvo

38 274