ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 3

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
5. januára 2005


Obsah

 

I.   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I. Akty, ktorých uverejnenie je povinné

5.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1/2005

z 22. decembra 2004

o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1)

Podľa Protokolu o ochrane a blahu zvierat pripojeného k zmluve je Spoločenstvo a členské štáty pri tvorbe a uskutočňovaní politík v oblasti poľnohospodárstva a dopravy povinné dbať na požiadavky pohody zvierat.

(2)

Podľa smernice Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy (3) prijala Rada pravidlá v oblasti prepravy zvierat s cieľom odstrániť technické prekážky obchodovania so živými zvieratami a umožniť organizáciám trhu hladké fungovanie a zároveň zabezpečiť uspokojivú úroveň ochrany príslušných zvierat.

(3)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o skúsenostiach, ktoré členské štáty získali počas vykonávania smernice Rady 95/29/ES z 29. júna 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/628/EHS o ochrane zvierat počas prepravy, ako sa vyžaduje podľa smernice 91/628/EHS (4), odporúča zmenu a doplnenie súčasnej legislatívy spoločenstva v tejto oblasti.

(4)

Európsky dohovor o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy ratifikovali všetky členské štáty, pričom Rada splnomocnila Komisiu na začatie rokovaní v mene Spoločenstva o revidovanom Európskom dohovore o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy.

(5)

Z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách, vrátane zvierat určených na porážku.

(6)

Dňa 19. júna 2001 (5) vyzvala Rada Komisiu, aby predložila návrhy na zabezpečenie efektívneho vykonávania a prísneho uplatňovania súčasnej legislatívy Spoločenstva, zlepšenie ochrany a pohody zvierat, ako aj zabránenie výskytu a šíreniu infekčných chorôb zvierat a zavedenie prísnejších požiadaviek, ktoré by zabránili bolesti a utrpeniu zvierat a zabezpečili ochranu ich zdravia a pohody počas prepravy a po nej.

(7)

Európsky parlament vyzval dňa 13. novembra 2001 Komisiu, aby predložila návrhy na zmenu a doplnenie pravidiel Spoločenstva o preprave dobytka, najmä s cieľom:

konzultovať dĺžku trvania prepravy zvierat s príslušným vedeckým výborom,

predstaviť vzor jednotného európskeho osvedčenia pre prepravcov a zosúladiť plány trás pre dlhú prepravu,

zabezpečiť, aby každý zamestnanec, ktorý zaobchádza s dobytkom počas prepravy, absolvoval školenie uznané príslušnými orgánmi,

zabezpečiť, aby sa počas veterinárnych kontrol na inšpekčných miestach na hraniciach spoločenstva dôkladne kontrolovali podmienky, za akých sa zvieratá prepravujú.

(8)

Vedecký výbor pre zdravie a pohodu zvierat prijal 11. marca 2000 stanovisko k pohode zvierat počas prepravy. Legislatíva spoločenstva by sa preto mala zmeniť a doplniť tak, aby zohľadnila nové vedecké dôkazy a zároveň kládla dôraz na to, aby sa v najbližšej budúcnosti riadne zabezpečilo jej uplatňovanie.

(9)

Osobitné ustanovenia pre hydinu, mačky a psy budú upravené v príslušných návrhoch vtedy, keď budú k dispozícii stanoviská Európskeho orgánu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

(10)

S ohľadom na skúsenosti získané podľa smernice 91/628/EHS pri harmonizovaní legislatívy Spoločenstva o preprave zvierat a problémy spôsobené rozdielmi v transponovaní uvedenej smernice na vnútroštátnej úrovni, je primeranejšie ustanoviť pravidlá Spoločenstva v tejto oblasti vo forme nariadenia. Pokiaľ nie sú prijaté podrobné ustanovenia pre určité druhy zvierat, ktoré majú špecifické potreby a predstavujú len veľmi obmedzenú časť dobytka Spoločenstva, je primerané umožniť členským štátom ustanoviť alebo ponechať v platnosti doplňujúce vnútroštátne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na prepravu zvierat takýchto druhov.

(11)

V rámci dodržiavania základnej zásady, podľa ktorej nemožno zvieratá prepravovať spôsobom, ktorý by im mohol spôsobiť zranenie alebo nadmerné utrpenie, je na zabezpečenie jednotného a účinného uplatňovania tohto nariadenia v celom Spoločenstve primerané ustanoviť podrobné ustanovenia, zaoberajúce sa konkrétnymi potrebami, ktoré sa objavujú pri jednotlivých typoch prepravy. Takéto podrobné ustanovenia by sa mali vykladať a uplatňovať v súlade s uvedenou zásadou a mali by sa vždy včas aktualizovať vtedy, keď sa ukáže, že pre jednotlivé druhy zvierat alebo typy prepravy už nedokážu zabezpečiť dodržiavanie uvedenej zásady a najmä vtedy, ak sa objavia nové vedecké informácie.

(12)

Preprava na obchodné účely sa neobmedzuje na prepravu, pri ktorej dochádza k bezprostrednej výmene peňazí, tovaru alebo služieb. Preprava na obchodné účely znamená najmä prepravu, ktorá priamo či nepriamo zahŕňa, prípadne má za cieľ finančný zisk.

(13)

Vykladanie a následné nakladanie zvierat by pre ne mohlo byť zdrojom stresu a ich kontakt na kontrolných miestach, predtým uvedených ako oddychové miesta by za istých podmienok mohol viesť k šíreniu infekčných chorôb. Je preto potrebné prijať špecifické opatrenia, ktorými sa zabezpečí zdravie a pohoda zvierat v čase odpočinku na kontrolných miestach. V dôsledku toho je potrebné riadne zmeniť a doplniť ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1255/97/ES z 25. júna 1997 (6) o kritériách spoločenstva na oddychové miesta a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS.

(14)

Nízka úroveň pohody zvierat je často spôsobená nedostatočným vzdelaním. Všetky osoby zaobchádzajúce so zvieratami počas prepravy by preto mali povinne absolvovať školenie, ktoré by mali poskytovať výlučne organizácie schválené príslušnými orgánmi.

(15)

Podmienky pohody zvierat počas prepravy závisia najmä od každodenného správania prepravcov. Skutočnosť, že prepravcovia môžu v rôznych členských štátoch voľne pôsobiť, môže narušiť kontroly zo strany príslušných orgánov. Prepravcovia by preto mali niesť vyššiu zodpovednosť a zabezpečiť väčšiu prehľadnosť v súvislosti so svojim postavením a činnosťou. Predovšetkým by mali preukazovať svoje oprávnenie a pravidelne nahlasovať všetky problémy a viesť si presné záznamy o svojej činnosti a jej výsledkoch.

(16)

Do prepravy zvierat nie sú zapojení len prepravcovia, ale aj iné kategórie prevádzkovateľov, ako napríklad chovatelia, obchodníci, zhromažďovacie strediská a bitúnky. Následne by sa preto mali niektoré povinnosti súvisiace s pohodou zvierat rozšíriť na všetkých prevádzkovateľov zapojených do prepravy zvierat.

(17)

Zhromažďovacie strediská zohrávajú kľúčovú úlohu pri preprave niektorých druhov dobytka. Mali by preto zabezpečiť, aby boli ich zamestnanci a návštevníci oboznámení s legislatívou spoločenstva a rešpektovali ju.

(18)

Je pravdepodobné, že dlhé cesty majú na zdravie zvierat škodlivejší vplyv ako krátke cesty. Je preto potrebné vypracovať špecifické postupy s cieľom zabezpečiť lepšiu vynútiteľnosť noriem, najmä cestou zlepšenia sledovateľnosti takýchto prepravných činností.

(19)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (7) stanovuje pre vodičov cestných vozidiel maximálnu dobu jazdy a minimálnu dobu odpočinku. Je primerané, aby sa podobným spôsobom upravila dĺžka trvania cesty zvierat. Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (8) ustanovuje povinnosť inštalácie a používania záznamového zariadenia s cieľom zabezpečiť efektívnu kontrolu dodržiavania právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Na uplatňovanie obmedzení dĺžky trvania prepravy podľa právnych predpisov o pohode zvierat je potrebné, aby boli zaznamenané údaje dostupné a bolo možné ich kontrolovať.

(20)

Nedostatočná výmena informácií medzi príslušnými orgánmi vedie k nedostatočnému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva o ochrane zvierat počas prepravy. S ohľadom na uvedené je potrebné vypracovať flexibilné postupy na zlepšenie úrovne spolupráce medzi príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov.

(21)

Registrované nepárnokopytníky, ako je vymedzené v článku 2 písm. c) smernice 90/426/EHS, (9) sa často prepravujú na neobchodné účely a takáto preprava sa musí uskutočňovať v súlade so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia. So zreteľom na povahu takýchto presunov sa javí primeraným odchýliť sa od niektorých ustanovení v prípade, keď sa registrované nepárnokopytníky prepravujú na účely súťaže, závodov, kultúrnych akcií alebo plemenitby. Takéto odchýlky sa nie je primerané uplatňovať v prípade nepárnokopytníkov, ktoré sa prepravujú priamo alebo po tranzite prostredníctvom trhu alebo zhromažďovacieho strediska na bitúnok na porážku, a ktoré je potrebné považovať v súlade s článkom 2 písm. d) a článkom 8 ods. 1 druhou zarážkou smernice 90/426/EHS za „nepárnokopytníky určené na porážku“.

(22)

Nedostatočné prešetrenie prípadov porušenia právnych predpisov o pohode zvierat podporuje ich nedodržiavanie a vedie k narušeniu hospodárskej súťaže. Z uvedeného dôvodu by sa v celom spoločenstve mali zaviesť jednotné postupy, ktorými sa zintenzívnia kontroly a ukladanie pokút za porušovanie právnych predpisov o ochrane zvierat. Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o pokutách za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa vykonávali. Uvedené pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(23)

Značný počet zvierat sa prepravuje na veľmi dlhých cestách zo Spoločenstva alebo v rámci neho v plavidlách na prepravu dobytka, pričom lodnú dopravu možno kontrolovať na mieste odoslania. Je preto nevyhnutné prijať špecifické opatrenia a normy pre tento druh dopravy.

(24)

V záujme jednotnosti legislatívy Spoločenstva by smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva (10) mala byť zmenená a doplnená tak, aby sa v súvislosti so schvaľovaním zhromažďovacích stredísk a požiadavkami na prepravcov prispôsobila ustanoveniam tohto nariadenia.

(25)

Smernica Rady 93/119/ES z 22. decembra 1993 o ochrane zvierat počas porážky alebo ich utratenia (11) by mala byť tiež zmenená a doplnená tak, aby sa v súvislosti s používaním elektrických bodcov prispôsobila tomuto nariadeniu.

(26)

Aby sa zabezpečil súlad s týmto nariadením, mali by sa pravidlá a informačné postupy ustanovené smernicou Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych a zootechnických predpisov (12) vzťahovať na pohodu zvierat počas prepravy.

(27)

Rozhodnutie Komisie č. 98/139/ES (13) ustanovuje niektoré podrobné pravidlá o kontrolách na mieste vykonávaných expertmi Komisie vo veterinárnej oblasti v členských štátoch, ktoré by mali pomôcť zabezpečiť jednotné dodržiavanie tohto nariadenia.

(28)

Toto nariadenie upravuje ustanovenia súvisiace s vetraním v cestných vozidlách prepravujúcich dobytok na dlhých cestách. Nariadenie Rady (ES) č. 411/98 zo 16. februára 1998 o dodatočných štandardoch na ochranu zvierat uplatniteľných na cestné dopravné prostriedky používané na prepravu hospodárskych zvierat pri preprave trvajúcej dlhšie ako osem hodín (14) by sa preto malo zrušiť.

(29)

Je potrebné prijať zjednodušený postup, ktorý Rade umožní aktualizovať určité dôležité technické časti tohto nariadenia, najmä z hľadiska zhodnotenia jeho dopadu na prepravu živých zvierat vo vnútri rozšíreného Spoločenstva a ustanoviť technické špecifikácie navigačného systému, ktorý sa má využívať pri všetkých cestných dopravných prostriedkoch z hľadiska budúceho technologického vývoja v tejto oblasti, ako napríklad začatie používania systému Galileo.

(30)

Je potrebné zabezpečiť možnosť stanoviť výnimky, ktorými sa prihliadne na veľkú vzdialenosť určitých regiónov od pevniny Spoločenstva, najmä pre najodľahlejšie regióny uvedené v článku 299 zmluvy.

(31)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady č. 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (15),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI, VYMEDZENIE POJMOV A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREPRAVY ZVIERAT

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na prepravu živých stavovcov, ktorá sa uskutočňuje v rámci Spoločenstva, ako aj na špecifické kontroly, ktoré vykonávajú úradníci pri zásielkach, ktoré vstupujú na colné územie Spoločenstva alebo ho opúšťajú.

2.   Len článok 3 a článok 27 sa vzťahujú na:

a)

prepravu zvierat uskutočňovanú chovateľmi, ktorí používajú vlastné poľnohospodárske vozidlá alebo dopravné prostriedky v prípade, že je kvôli zemepisným podmienkam potrebné uskutočniť sezónny presun istých druhov zvierat,

b)

prepravu, ktorú uskutočňujú chovatelia vlastnými dopravnými prostriedkami na vzdialenosť menšiu ako 50 km od svojho chovu.

3.   Toto nariadenie nebráni prijatiu akýchkoľvek prísnejších vnútroštátnych opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie pohody zvierat počas prepravy, ktorá sa uskutočňuje výlučne v rámci územia príslušného členského štátu alebo počas lodnej prepravy, ktorej začiatok je v danom členskom štáte.

4.   Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá veterinárna legislatíva Spoločenstva.

5.   Toto nariadenia sa nevzťahuje na prepravu zvierat, ktorá sa neuskutočňuje v súvislosti s hospodárskou činnosťou a na prepravu zvierat priamo do veterinárnych ordinácií alebo kliník alebo z nich na odporučenie veterinárneho lekára.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„zvieratá“ sú živé stavovce,

b)

„zhromažďovacie strediská“ sú miesta, ako napríklad chovy, zberné centrá a trhy, na ktorých sa za účelom vytvorenia zásielok zhromažďujú domáce nepárnokopytníky alebo domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy alebo ošípané pochádzajúce z rôznych chovov,

c)

„sprievodca“ je osoba, ktorá je priamo zodpovedná za pohodu zvierat a ktorá ich sprevádza počas cesty,

d)

„miesto hraničnej kontroly“ je akékoľvek kontrolné miesto určené a schválené v súlade s článkom 6 smernice 91/496/EHS (16) na účely vykonávania veterinárnych kontrol zvierat prichádzajúcich z tretích krajín na hranicu územia Spoločenstva,

e)

„veterinárna legislatíva Spoločenstva“ je legislatíva uvedená v kapitole I prílohy A k smernici 90/425/EHS (17) a všetky následné vykonávacie predpisy,

f)

„príslušný orgán“ je ústredný orgán členského štátu, ktorý má právomoc vykonávať kontroly pohody zvierat alebo akýkoľvek orgán, na ktorý bola táto právomoc prenesená,

g)

„kontajner“ je akákoľvek klietka, debna, schránka alebo iná pevná konštrukcia, ktorá sa používa na prepravu zvierat a sama nie je dopravným prostriedkom,

h)

„kontrolné miesta“ sú kontrolné miesta uvedené v nariadení (ES) č. 1255/97,

i)

„výstupné miesto“ je miesto hraničnej kontroly alebo iné miesto určené členským štátom, z ktorého zvieratá opúšťajú colné územie Spoločenstva,

j)

„cesta“ je celá preprava od miesta odoslania do miesta určenia, vrátane vykladania, ustajnenia a nakladania, ktoré sa uskutočnia na zastávkach cesty,

k)

„držiteľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, okrem prepravcu, ktorá je trvalo alebo dočasne zodpovedná za zvieratá alebo s nimi zaobchádza,

l)

„plavidlo na prepravu dobytka“ je plavidlo, ktoré sa používa alebo sa má používať na prepravu domácich nepárnokopytníkov alebo domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz alebo ošípaných, ktoré nie je trajektom, ani plavidlom, v ktorom sa zvieratá prepravujú v pohyblivých kontajneroch,

m)

„dlhá cesta“ je cesta presahujúca 8 hodín, ktoré začínajú plynúť, keď sa presunie prvé zviera zásielky,

n)

„dopravný prostriedok“ je cestné alebo koľajové vozidlo, plavidlo a lietadlo používané na prepravu zvierat,

o)

„navigačný systém“ je satelitné zariadenie poskytujúce globálne, nepretržité, presné a spoľahlivé služby určenia času a polohy alebo akákoľvek technika poskytujúca služby, ktorá sa považuje za rovnocennú na účely tohto nariadenia.

p)

„úradný veterinárny lekár“ je veterinárny lekár, ktorého vymenoval príslušný orgán členského štátu,

q)

„organizátor“ je:

i)

prepravca, ktorý na časť cesty uzatvoril subdodávateľskú zmluvu aspoň s jedným ďalším prepravcom, alebo

ii)

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s viac ako jedným prepravcom na cestu, alebo

iii)

osoba, ktorá podpísala oddiel 1 plánu prepravy tak, ako je ustanovené v prílohe II,

r)

„miesto odoslania“ je miesto, kde bolo zviera po prvý krát naložené na dopravný prostriedok za predpokladu, že bolo pred časom odoslania ustajnené aspoň 48 hodín,

Zhromažďovacie strediská schválené v súlade s veterinárnou legislatívou Spoločenstva možno považovať za miesto odoslania za predpokladu, že:

i)

vzdialenosť medzi prvým miestom naloženia a zhromažďovacím strediskom je menšia ako 100 km, alebo

ii)

zvieratá boli ustajnené s dostatočnou podstielkou, podľa možností nepriviazané a napájané aspoň šesť hodín pred časom odoslania zo zhromažďovacieho strediska,

s)

„miesto určenia“ je miesto, kde sa zvieratá vykladajú z dopravného prostriedku a kde

i)

sú ustajnené najmenej 48 hodín pred časom odoslania, alebo

ii)

sú porazené,

t)

„oddychové miesto alebo prekladisko“ je akákoľvek zastávka počas cesty, ktorá nie je miestom určenia, vrátane miesta, kde zvieratá zmenia dopravný prostriedok, pričom sa môžu tiež preložiť,

u)

„registrovaný nepárnokopytník“ je registrovaný nepárnokopytník uvedený v smernici 90/426/EHS (18),

v)

„trajekt“ je morské plavidlo so zariadením, ktoré umožňuje nájazd alebo výjazd cestných alebo koľajových vozidiel,

w)

„preprava“ je presun zvierat uskutočnený jedným alebo viacerými dopravnými prostriedkami a súvisiace činnosti, vrátane nakladania, vykladania, presunu a odpočinku, pokiaľ nie sú zvieratá vyložené na mieste určenia,

x)

„prepravca“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prepravuje zvieratá na vlastné náklady alebo na náklady tretej osoby,

y)

„neskrotené nepárnokopytníky“ sú nepárnokopytníky, ktoré nemožno priviazať alebo viesť na ohlávke bez toho, aby boli rozrušené alebo im bola spôsobená bolesť či utrpenie, ktorým sa možno vyhnúť.

z)

„vozidlo“ znamená dopravný prostriedok vybavený kolesami, ktorý má pohon alebo je vlečený;

Článok 3

Všeobecné podmienky prepravy zvierat

Žiadna osoba nesmie prepravovať zvieratá alebo uskutočňovať prepravu zvierat spôsobom, ktorý im môže zapríčiniť zranenie alebo nadmerné utrpenie.

Naviac je potrebné dodržať tieto podmienky:

a)

vopred sa prijmú všetky potrebné opatrenia na minimalizovanie dĺžky cesty a zabezpečenie potrieb zvierat počas nej,

b)

zvieratá sú zdravotne spôsobilé absolvovať cestu,

c)

dopravné prostriedky sú navrhnuté, skonštruované, udržiavané a prevádzkované tak, aby sa pri ich používaní zabránilo zraneniam a utrpeniu zvierat a bola zaistená ich bezpečnosť,

d)

nakladacie a vykladacie zariadenia sú vhodne navrhnuté, skonštruované, udržiavané a prevádzkované tak, aby sa pri ich používaní zabránilo zraneniam a utrpeniu zvierat a bola zaistená ich bezpečnosť,

e)

pracovníci, ktorí so zvieratami zaobchádzajú, sú riadne vyškolení alebo spôsobilí danú činnosť vykonávať a svoje úlohy vykonávajú bez použitia násilia alebo akejkoľvek metódy, ktorá by zvieratám mohla spôsobiť zbytočný strach, zranenie alebo utrpenie,

f)

preprava na miesto určenia sa uskutočňuje bezodkladne, pričom sa pravidelne kontrolujú a udržiavajú podmienky pohody zvierat,

g)

priestor, v ktorom sa zvieratá nachádzajú, má dostatočnú podlahovú plochu a výšku, ktorá je primeraná ich veľkosti a zamýšľanej ceste,

h)

zvieratám sa v primeraných intervaloch poskytuje voda, krmivo a odpočinok v množstve a kvalite primeranej pre ich druh a veľkosť.

KAPITOLA II

ORGANIZÁTORI, PREPRAVCOVIA, DRŽITELIA A ZHROMAŽĎOVACIE STREDISKÁ

Článok 4

Prepravná dokumentácia

1.   Žiadna osoba nesmie prepravovať zvieratá bez toho, aby bola v dopravnom prostriedku dokumentácia so záznamom o:

a)

pôvode a vlastníctve zvierat,

b)

mieste ich odoslania,

c)

dátume a čase odoslania,

d)

predpokladanom mieste určenia,

e)

predpokladanej dĺžke trvania cesty.

2.   Prepravca na požiadanie poskytne dokumentáciu ustanovenú v odseku 1 príslušnému orgánu.

Článok 5

Povinnosti súvisiace s plánovaním prepravy zvierat

1.   Žiadna osoba nesmie uzatvoriť zmluvu alebo subdodávateľskú zmluvu na prepravu zvierat s inými prepravcami ako s tými, ktorí sú schválení v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo 11 ods. 1.

2.   Prepravcovia určia fyzickú osobu zodpovednú za prepravu a zabezpečia, aby bolo kedykoľvek možné získať informácie o pláne, vykonaní a ukončení časti cesty, za ktorú sú zodpovední.

3.   Organizátori pri každej ceste zabezpečia, aby:

a)

sa podmienky zvierat nezhoršili kvôli nedostatočnej koordinácii rôznych častí cesty a aby sa prihliadalo sa na poveternostné podmienky, a

b)

fyzická osoba bola pred príslušnými orgánmi kedykoľvek zodpovedná za poskytovanie informácií o pláne, vykonaní a ukončení cesty.

4.   Pri dlhých cestách medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, pri ktorých sa prepravujú iné ako registrované domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, sú prepravcovia a organizátori povinní dodržiavať ustanovenia o protokole o ceste, ktoré sú ustanovené v prílohe II.

Článok 6

Prepravcovia

1.   Žiadna osoba nesmie konať ako prepravca, pokiaľ nemá povolenie vydané príslušným orgánom podľa článku 10 ods. 1 alebo pri dlhých cestách podľa článku 11 ods. 1. Pri preprave zvierat sa kópia povolenia poskytne príslušnému orgánu.

2.   Prepravcovia príslušnému orgánu oznámia všetky zmeny súvisiace s informáciami alebo dokladmi uvedenými v článku 10 ods. 1, alebo pri dlhých cestách v článku 11 ods. 1, do 15 pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena.

3.   Prepravcovia sú povinní zvieratá prepravovať v súlade s technickými pravidlami ustanovenými v prílohe I.

4.   Prepravcovia zveria zaobchádzanie so zvieratami pracovníkom, ktorí absolvovali školenie o príslušných ustanoveniach príloh I a II.

5.   Žiadna osoba nesmie viesť cestné vozidlo alebo vystupovať ako sprievodca v cestnom vozidle, ktoré prepravuje domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané alebo hydinu, pokiaľ nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti podľa článku 17 ods. 2. Preukaz o spôsobilosti sa pri preprave zvierat poskytne príslušnému orgánu.

6.   Prepravcovia zabezpečia, aby akúkoľvek zásielku zvierat sprevádzal sprievodca, s výnimkou týchto prípadov:

a)

keď sú zvieratá prepravované v kontajneroch, ktoré sú zaistené, primerane vetrané a podľa potreby obsahujú v nádobách, ktoré nemožno prevrátiť, dostatok potravy a vody pre dvojnásobok plánovanej dĺžky trvania cesty,

b)

keď funkciu sprievodcu vykonáva vodič.

7.   Odseky 1, 2, 4 a 5 sa nevzťahujú na osoby prepravujúce zvieratá do maximálnej vzdialenosti 65 km, ktorá sa počíta od miesta odoslania po miesto určenia.

8.   Prepravcovia predložia príslušnému orgánu krajiny, do ktorej sú zvieratá prepravované, osvedčenie o schválení, ako je ustanovené v článku 18 ods. 2 alebo 19 ods. 2.

9.   Prepravcovia iných ako registrovaných domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných používajú na dlhých cestách navigačný systém, ako je uvedené v prílohe I kapitole VI ods. 4.2, a to v prípade nových dopravných prostriedkov od 1. januára 2007 a v prípade všetkých ostatných cestných dopravných prostriedkov od 1. januára 2009. Prepravcovia uchovávajú záznamy získané prostredníctvom navigačného systému najmenej počas troch rokov a poskytnú ich na požiadanie príslušnému orgánu, najmä v prípadoch kontrol uvedených v článku 15 ods. 4. Vykonávacie predpisy k tomuto odseku sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

Článok 7

Predchádzajúca kontrola a schválenie dopravného prostriedku

1.   Žiadna osoba nesmie zvieratá prepravovať na dlhej ceste, pokiaľ dopravný prostriedok nie je skontrolovaný a schválený podľa článku 18 ods. 1.

2.   Žiadna osoba nesmie prepravovať po mori na viac ako 10 morských míľ domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané z prístavu Spoločenstva, pokiaľ plavidlo na prepravu dobytka nie je skontrolované a schválené podľa článku 19 ods. 1.

3.   Ustanovenia odseku 1 a odseku 2 sa vzťahujú na kontajnery, ktoré sa používajú na cestnú a/alebo lodnú prepravu domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných na dlhých cestách.

Článok 8

Držitelia

1.   Držitelia zvierat na mieste odoslania, preloženia alebo určenia zabezpečia, aby boli splnené technické pravidlá ustanovené v prílohe I kapitole I a kapitole III oddieli 1, ktoré sa vzťahujú na prepravu zvierat.

2.   Držitelia skontrolujú všetky zvieratá, ktoré prichádzajú na tranzitné miesto alebo na miesto určenia a určia, či zvieratá sú alebo boli vystavené dlhej ceste medzi členskými štátmi a s tretími krajinami. V prípade dlhých ciest iných ako registrovaných domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných sú držitelia povinní dodržiavať ustanovenia o pláne prepravy o dlhých cestách, ktoré sú ustanovené v prílohe II.

Článok 9

Zhromažďovacie strediská

1.   Prevádzkovatelia zhromažďovacích stredísk sú povinní zabezpečiť, aby sa so zvieratami zaobchádzalo podľa technických pravidiel ustanovených v prílohe I kapitole I a kapitole III oddieli 1.

2.   Prevádzkovatelia zhromažďovacích stredísk, ktorí sú schválení v súlade s veterinárnou legislatívou Spoločenstva naviac:

a)

zveria zaobchádzanie so zvieratami len takým pracovníkom, ktorí absolvovali školenie o príslušných technických pravidlách, ktoré sú ustanovené v prílohe I,

b)

pravidelne informujú osoby s prístupom do zhromažďovacieho strediska o ich povinnostiach a záväzkoch podľa tohto nariadenia a o pokutách za akékoľvek jeho porušenie,

c)

trvale sprístupnia osobám s prístupom do zhromažďovacieho strediska podrobnosti o príslušnom orgáne, ktorému je potrebné oznámiť akékoľvek porušenie požiadaviek tohto nariadenia,

d)

v prípade nesúladu s týmto nariadením zo strany ktorejkoľvek osoby prítomnej v zhromažďovacom stredisku a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek kroky prijaté príslušným orgánom, prijmú potrebné opatrenia na nápravu zisteného nesúladu a na zabránenie toho, aby sa opakovalo,

e)

prijmú, monitorujú a uplatňujú potrebné vnútorné predpisy s cieľom zabezpečiť súlad s písmenami a) až d).

KAPITOLA III

POVINNOSTI PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV

Článok 10

Požiadavky pre povolenie prepravcu

1.   Príslušný orgán udelí prepravcom povolenia za predpokladu, že:

a)

žiadatelia sú usadení v členskom štáte, v ktorom žiadajú o povolenie, alebo v prípade žiadateľov usadených v tretej krajine, majú zastúpenie v členskom štáte, v ktorom žiadajú o povolenie,

b)

žiadatelia preukázali, že majú dostatočný počet vhodných pracovníkov, zariadení a operačných postupov, ktoré im umožňujú dodržiavať toto nariadenie a v prípade potreby aj návody pre správnu prax,

c)

žiadatelia alebo ich zástupcovia nemajú záznam o vážnom porušení právnych predpisov spoločenstva a/alebo vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane zvierat počas troch rokov pred podaním žiadosti. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď žiadateľ príslušného orgánu dostatočne preukáže, že prijal všetky potrebné opatrenia, aby zabránil ďalšiemu porušeniu.

2.   Príslušný orgán vydá povolenia, ako je ustanovené v odseku 1, podľa vzoru uvedeného v prílohe III kapitole I. Takéto povolenia sú platné najviac päť rokov odo dňa vydania a nie sú platné na dlhé cesty.

Článok 11

Požiadavky na povolenia prepravcu na dlhé cesty

1.   Príslušný orgán na požiadanie vydá povolenie prepravcom uskutočňujúcim dlhé cesty za predpokladu, že:

a)

spĺňajú ustanovenia článku 10 ods. 1,

b)

predložia tieto doklady:

i)

platné osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, ako je ustanovené v článku 17 ods. 2, pre všetkých vodičov a sprievodcov uskutočňujúcich dlhé cesty,

ii)

platné osvedčenie o schválení, ako je ustanovené v článku 18 ods. 2, pre všetky cestné dopravné prostriedky, ktoré sa majú použiť na dlhé cesty,

iii)

podrobnosti o postupoch, ktoré prepravcom umožňujú sledovať a zaznamenávať pohyb cestných vozidiel, za ktoré sú zodpovední, a kedykoľvek sa počas dlhých ciest s vodičmi daných vozidiel spojiť,

iv)

pohotovostné plány pre naliehavé prípady.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) bod iii) prepravcovia, ktorí uskutočňujú dlhé cesty iných ako registrovaných domácich nepárnokopytníkov preukážu a domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných preukážu, že používajú navigačný systém uvedený v článku 6 ods. 9:

a)

pre nové cestné dopravné prostriedky od 1. januára 2007,

b)

pre všetky ostatné cestné dopravné prostriedky od 1. januára 2009.

3.   Príslušný orgán vydá takéto povolenia podľa vzoru uvedeného v prílohe III kapitole II. Takéto povolenia sú platné najviac päť rokov odo dňa vydania pre všetky cesty, vrátane dlhých ciest.

Článok 12

Obmedzenie žiadostí o povolenie

Prepravcovia žiadajú o povolenie podľa článku 10 alebo článku 11 len jeden príslušný orgán, a to len v jednom členskom štáte.

Článok 13

Vydanie povolenia príslušným orgánom

1.   Príslušný orgán môže obmedziť pôsobnosť povolenia, ktoré je ustanovené v článku 10 ods. 1, alebo v prípade dlhých ciest v článku 11 ods. 1 s ohľadom na kritériá, ktoré možno overiť počas prepravy.

2.   Príslušný orgán vydá každé povolenie, ktoré je ustanovené v článku 10 ods. 1 alebo v prípade dlhých ciest v článku 11 ods. 1 pod číslom, ktoré je v danom členskom štáte jedinečné. Povolenie sa vyhotoví v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, ktorý ho vydal a v angličtine, ak je pravdepodobné, že prepravca bude pôsobiť v inom členskom štáte.

3.   Príslušný orgán zaznamená povolenia, ktoré sú ustanovené v článku 10 ods. 1 alebo článku 11 ods. 1 spôsobom, ktorý mu umožní prepravcov rýchlo identifikovať, najmä v prípade, že nedodržia požiadavky tohto nariadenia.

4.   Príslušný orgán zaznamená povolenia, ktoré sú ustanovené v článku 11 ods. 1 v elektronickej databáze. Počas doby platnosti povolenia je meno prepravcu a číslo jeho povolenia verejne prístupné. S prihliadnutím na predpisy Spoločenstva a/alebo vnútroštátne predpisy o ochrane súkromia, poskytujú prístup k ďalším údajom súvisiacim s povoleniami prepravcov členské štáty. Databáza obsahuje tiež rozhodnutia oznámené v článku 26 ods. 4 písm. c) a v článku 26 ods. 6.

Článok 14

Kontroly a iné opatrenia súvisiace s plánom prepravy, ktoré vykonáva príslušný orgán pred dlhými cestami

1.   V prípade dlhých ciest medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, pri ktorých sa prepravujú domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, príslušný orgán miesta odoslania:

a)

uskutoční zodpovedajúce kontroly, pri ktorých overí, či:

i)

prepravcovia uvedení v pláne prepravy majú príslušné platné povolenia prepravcu, platné osvedčenia o schválení pre dopravné prostriedky používané na dlhé cesty a platné osvedčenia o spôsobilosti pre vodičov a sprievodcov,

ii)

je plán prepravy predložená organizátorom pravdivá a či preukazuje súlad s týmto nariadením,

b)

v prípade, že výsledok kontrol ustanovených v písmene a) nie je uspokojivý, požiada organizátora, aby zmenil plán zamýšľanej dlhej cesty tak, aby bol v súlade s týmto nariadením,

c)

v prípade, že výsledok kontrol ustanovených v písmene a) je uspokojivý, príslušný orgán opečiatkuje plán prepravy,

d)

čo najskôr zašle podrobnosti o predpokladaných dlhých cestách ustanovených v pláne prepravy príslušnému orgánu miesta určenia, výstupného miesta alebo kontrolného miesta pomocou systému výmeny informácií uvedeného v článku 20 smernice 90/425/EHS.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. c) sa opečiatkovanie plánu prepravy nevyžaduje pri preprave využívajúcej systém uvedený v článku 6 ods. 9.

Článok 15

Kontroly vykonávané príslušným orgánom v ktorejkoľvek etape dlhej cesty

1.   Príslušný orgán v ktorejkoľvek etape dlhej cesty vykoná zodpovedajúce náhodné alebo cielené kontroly s cieľom overiť, či sú nahlásené časy cesty pravdivé a či je cesta v súlade s týmto nariadením a najmä či dĺžka trvania cesty a čas odpočinku zodpovedá obmedzeniam ustanoveným v prílohe I kapitole V.

2.   V prípade dlhých ciest na účely obchodu medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, kontroly spôsobilosti na prepravu vykonávané v mieste odoslania, ako je uvedené v prílohe I kapitole I, sa uskutočnia pred naložením ako súčasť kontrol zdravotného stavu zvierat, ako je ustanovené v príslušnej veterinárnej legislatíve Spoločenstva v rámci lehôt stanovených takouto legislatívou.

3.   V prípade, že je miestom určenia bitúnok, kontroly ustanovené v odseku 1 sa môžu uskutočniť ako súčasť inšpekcie pohody zvierat, ako je ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktoré stanovuje špecifické pravidlá organizácie úradných kontrol živočíšnych produktov určených na ľudskú spotrebu (19).

4.   Na vykonanie uvedených kontrol môžu byť v prípade potreby použité záznamy o pohybe cestných dopravných prostriedkov získané z navigačného systému.

Článok 16

Školenia zamestnancov a vybavenie príslušného orgánu

Príslušný orgán zabezpečí, aby boli jeho zamestnanci riadne zaškolení a vybavení na kontrolu údajov zaznamenaných:

záznamovým zariadením pre cestnú dopravu tak, ako je ustanovené v nariadení (EHS) č. 3821/85,

navigačným systémom.

Článok 17

Školiace kurzy a osvedčenia o spôsobilosti

1.   Pre zamestnancov prepravcov a zhromažďovacích centier sa na účely článku 6 ods. 4 a článku 9 ods. 2 písm. a) organizujú školiace kurzy.

2.   Osvedčenie o spôsobilosti pre vodičov cestných vozidiel a sprievodcov prepravujúcich domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané alebo hydinu, ako je uvedené v článku 6 ods. 5, sa vydáva v súlade s prílohou IV. Osvedčenie o spôsobilosti sa vyhotoví v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, ktorý ho vydal a v angličtine, ak je pravdepodobné, že vodič alebo sprievodca budú pôsobiť v inom členskom štáte. Osvedčenie o spôsobilosti vydá príslušný orgán alebo orgán určený na tento účel členským štátom podľa vzoru uvedeného v prílohe III kapitole III. Pôsobnosť uvedeného osvedčenia o spôsobilosti môže byť obmedzená na špecifický druh alebo skupinu druhov.

Článok 18

Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku

1.   Príslušný orgán alebo orgán určený členským štátom na základe žiadosti vydá osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku určeného na dlhé cesty za predpokladu, že dopravný prostriedok:

a)

nie je predmetom žiadosti podanej na inom príslušnom orgáne v tom istom alebo v inom členskom štáte alebo v takom štáte nepodlieha schváleniu,

b)

skontroloval príslušný orgán alebo orgán určený členským štátom, ktorý zistil, že spĺňa požiadavky prílohy I kapitol II a VI platné pre návrh, konštrukciu a údržbu cestných dopravných prostriedkov používaných na dlhé cesty.

2.   Príslušný orgán alebo orgán určený členským štátom vydá každé osvedčenie v členskom štáte pod jedinečným číslom, podľa vzoru uvedeného v prílohe III kapitole IV. Osvedčenie sa vyhotoví v úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, ktorý ho vydal a v angličtine. Osvedčenia sú platné na dobu najviac päť rokov odo dňa vydania a strácajú platnosť, ak sa dopravný prostriedok upraví alebo opraví spôsobom, ktorý má vplyv na pohodu zvierat.

3.   Príslušný orgán zaznamená osvedčenia o schválení cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty v elektronickej databáze spôsobom, ktorý príslušným orgánom vo všetkých členských štátoch umožní ich rýchlu identifikáciu, najmä v prípade nedodržania požiadaviek tohto nariadenia.

4.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z ustanovení tohto článku a z ustanovení prílohy I kapitoly V ods. 1.4 písm. b) a kapitoly VI pre cestné dopravné prostriedky v prípade ciest, ktoré nepresahujú 12 hodín s cieľom dosiahnuť konečné miesto určenia.

Článok 19

Osvedčenie o schválení plavidla na prepravu dobytka

1.   Príslušný orgán alebo orgán určený členským štátom na základe žiadosti vydá osvedčenie o schválení plavidla na prepravu dobytka za predpokladu, že plavidlo:

a)

je prevádzkované z členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť,

b)

nie je predmetom žiadosti podanej na inom príslušnom orgáne v tom istom alebo v inom členskom štáte alebo v takom štáte nepodlieha schváleniu,

c)

skontroloval príslušný orgán alebo orgán určený členským štátom, ktorý zistil, že spĺňa požiadavky uvedené v prílohe I kapitole IV oddieli 1, ktoré sa vzťahujú na konštrukciu a vybavenie plavidiel na prepravu dobytka.

2.   Príslušný orgán alebo orgán určený členským štátom vydá každé osvedčenie v členskom štáte pod jedinečným číslom. Osvedčenie sa vyhotoví aspoň v jednom úradnom jazyku (jazykoch) členského štátu, ktorý ho vydal a v angličtine. Osvedčenia sú platné na dobu najviac päť rokov odo dňa vydania a strácajú platnosť, ak sa dopravný prostriedok upraví alebo opraví spôsobom, ktorý má vplyv na pohodu zvierat.

3.   Príslušný orgán zaznamená plavidlá schválené na prepravu dobytka spôsobom, ktorý umožní ich rýchlu identifikáciu, najmä v prípade nedodržania požiadaviek tohto nariadenia.

4.   Príslušný orgán zaznamená osvedčenia o schválení plavidiel na prepravu dobytka v elektronickej databáze spôsobom, ktorý umožní ich rýchlu identifikáciu, najmä v prípade nedodržania požiadaviek tohto nariadenia.

Článok 20

Kontrola plavidla na prepravu dobytka pri nakladaní a vykladaní

1.   Príslušný orgán skontroluje plavidlá na prepravu dobytka vždy predtým, než sa zvieratá naložia, najmä s cieľom zistiť, či:

a)

je plavidlo na prepravu dobytka vybavené pre počet a druh zvierat, ktoré majú byť prepravené,

b)

je priestor, kde majú byť zvieratá ustajnené, v dobrom stave,

c)

je vybavenie uvedené v prílohe I kapitole IV v dobrom prevádzkovom stave.

2.   Príslušný orgán skontroluje tieto skutočnosti pred každým naložením a vyložením zvierat na plavidlo alebo z plavidla na prepravu dobytka alebo počas neho, aby sa ubezpečil, že:

a)

zvieratá sú spôsobilé pokračovať v ceste,

b)

nakladanie a vykladanie sa uskutočňuje v súlade s prílohou I kapitolou III,

c)

poskytovanie krmiva a vody je v súlade s prílohou I kapitolou IV oddielom 2.

Článok 21

Kontroly na výstupných miestach a hraničných kontrolných miestach

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kontroly, ktoré sú ustanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003, úradní veterinárni lekári pri príchode zvierat na výstupné miesta alebo hraničné kontrolné miesta skontrolujú, či sú zvieratá prepravované v súlade s týmto nariadením, najmä:

a)

či prepravcovia predložili kópiu platného povolenia, ako je ustanovené v článku 10 ods. 1 alebo v prípade dlhých ciest v článku 11 ods. 1,

b)

či vodiči cestných vozidiel prepravujúcich domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané alebo hydinu a sprievodcovia predložili platné osvedčenie o spôsobilosti, ako je ustanovené v článku 17 ods. 2,

c)

či sú zvieratá spôsobilé pokračovať v ceste,

d)

či dopravné prostriedky, ktorými majú zvieratá pokračovať v ceste, sú v súlade s ustanoveniami prílohy I kapitoly II a ak je to primerané v súlade s ustanoveniami prílohy I kapitoly VI,

e)

či v prípade vývozu prepravcovia preukázali, že je cesta z miesta odoslania do prvého miesta vyloženia v krajine konečného určenia v súlade s medzinárodnou dohodou uvedenou v prílohe V pre dotknuté tretie krajiny,

f)

či domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané boli alebo majú byť prepravované počas dlhých ciest.

2.   V prípade dlhých ciest domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných úradní veterinárni lekári na výstupných miestach a hraničných kontrolných miestach uskutočnia kontroly uvedené v prílohe II oddieli 3 „Miesto určenia“ plánu prepravy a zaznamenajú ich. Príslušný orgán uchováva záznam o uvedených kontrolách a o kontrolách ustanovených v odseku 1, vrátane kópie príslušného záznamového listu alebo výtlačku uvedeného v prílohe I alebo prílohe IB k nariadeniu EHS č. 3821/85 v prípade, že sa na vozidlo vzťahujú ustanovenia uvedeného nariadenia, počas troch rokov odo dňa vykonania kontrol.

3.   Ak príslušný orgán skonštatuje, že zvieratá nie sú spôsobilé pokračovať v ceste, zvieratá sa vyložia, napoja, nakŕmia a poskytne sa im odpočinok.

Článok 22

Meškanie počas prepravy

1.   V prípade, ak nepredvídateľné okolnosti zabránia uplatňovaniu tohto nariadenia, prijme príslušný orgán opatrenia, ktoré sú potrebné na zabránenie meškaniu počas prepravy, alebo utrpeniu zvierat počas prepravy alebo na jeho zredukovanie na minimum. Príslušný orgán zabezpečí, aby sa na miestach preloženia, výstupných miestach a hraničných kontrolných miestach prijali osobitné opatrenia, ktorých cieľom je dať prednosť preprave zvierat.

2.   Žiadna zásielka zvierat nesmie byť počas prepravy zadržaná, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu pohody zvierat alebo z dôvodov verejnej bezpečnosti. Medzi ukončením nakladania a odoslaním nesmie nastať žiadne neodôvodnené zdržanie. Ak musí byť akákoľvek zásielka zvierat počas prepravy zdržaná na viac ako dve hodiny, príslušný orgán zabezpečí, aby sa za účelom starostlivosti o zvieratá prijali primerané opatrenia a v prípade potreby boli zvieratá nakŕmené, napojené, vyložené a ustajnené.

KAPITOLA IV

UPLATŇOVANIE A VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 23

Mimoriadne opatrenia v prípade nesúladu s týmto nariadením zo strany prepravcov

1.   V prípade, že príslušný orgán zistí, že sa nedodržuje alebo nedodržalo ktorékoľvek ustanovenie tohto nariadenia, prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie pohody zvierat alebo o to požiada osobu za zvieratá zodpovednú.

Takéto opatrenia nesmú zvieratám spôsobiť zbytočné alebo dodatočné utrpenie a musia byť primerané vážnosti obsiahnutých rizík. Príslušný orgán vhodným spôsobom zabezpečí nahradenie nákladov na uvedené opatrenia.

2.   Podľa charakteru jednotlivých prípadov môžu tieto opatrenia zahŕňať:

a)

výmenu vodiča alebo sprievodcu,

b)

dočasnú opravu dopravného prostriedku s cieľom zabrániť bezprostrednému zraneniu zvierat,

c)

preloženie zásielky alebo jej časti na iný dopravný prostriedok,

d)

vrátenie zvierat na miesto odoslania najpriamejšou trasou alebo umožnenie zvieratám pokračovať v ceste na miesto určenia najpriamejšou trasou, podľa toho, čo je pre pohodu zvierat lepšie,

e)

vyloženie zvierat a ich ustajnenie vo vhodných priestoroch s primeranou starostlivosťou až do vyriešenia problému.

V prípade, že neexistujú iné možnosti zabezpečenia pohody zvierat, sú tieto humánnym spôsobom usmrtené alebo utratené.

3.   V prípade, že je potrebné prijať opatrenia v dôsledku nedodržiavania tohto nariadenia, ako je uvedené v odseku 1, a je potrebné zvieratá prepraviť v rozpore s niektorými ustanoveniami tohto nariadenia, príslušný orgán vydá povolenie na prepravu zvierat. V povolení sa príslušné zvieratá označia a vymedzia sa podmienky, za ktorých je ich možno prepravovať dovtedy, pokiaľ sa nedosiahne plný súlad s týmto nariadením. Takéto povolenie musí sprevádzať prepravu zvierat.

4.   Príslušný orgán bezodkladne zabezpečí, aby sa vykonali potrebné opatrenia v prípade, že sa nie je možné spojiť s osobou, ktorá je za zvieratá zodpovedná alebo táto osoba nedodržiava pokyny.

5.   Rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi a dôvody ich prijatia sa čo najskôr oznámia prepravcovi alebo jeho zástupcovi a príslušnému orgánu, ktorý udelil povolenie, ako je ustanovené v článku 10 ods. 1 alebo 11 ods. 1. V prípade potreby príslušné orgány prepravcovi poskytnú pomoc pri zabezpečovaní potrebných mimoriadnych opatrení.

Článok 24

Vzájomná pomoc a výmena informácií

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú pravidlá a informačné postupy ustanovené v smernici Rady 89/608/EHS (20).

2.   Na účely tohto nariadenia nahlásia všetky členské štáty Komisii údaje o kontaktných miestach, vrátane prípadnej elektronickej adresy, ako aj aktualizáciu uvedených údajov, a to v priebehu troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia údaje o kontaktnom mieste zašle ostatným členským štátom v rámci činnosti Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Článok 25

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty tieto ustanovenia, ako aj ustanovenia o uplatňovaní článku 26 oznámia Komisii najneskôr do 5. júla 2006 a bezodkladne jej oznámia akúkoľvek zmenu alebo doplnenie, ktoré na ne má vplyv.

Článok 26

Porušenie a oznamovanie prípadov porušenia

1.   V prípade porušenia tohto nariadenia prijme príslušný orgán špecifické opatrenia ustanovené v odsekoch 2 až 7.

2.   V prípade, že príslušný orgán usúdi, že prepravca nedodržal toto nariadenie alebo nie je v súlade s týmto nariadením dopravný prostriedok, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu, ktorý prepravcovi vydal povolenie alebo osvedčenie o schválení dopravného prostriedku, a v prípade, že sa porušenie požiadaviek tohto nariadenia týka vodiča, oznámi to príslušnému orgánu, ktorý vydal vodičovi osvedčenie o spôsobilosti. K takémuto oznámeniu sa pripoja všetky príslušné údaje a doklady.

3.   V prípade, že príslušný orgán miesta určenia zistí, že sa cesta uskutočnila v rozpore s týmto nariadením, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu miesta odoslania. K takémuto oznámeniu sa pripoja všetky príslušné údaje a doklady.

4.   V prípade, že príslušný orgán usúdi, že prepravca nedodržal toto nariadenie alebo nie je v súlade s týmto nariadením dopravný prostriedok, alebo v prípade, že príslušný orgán dostane oznámenie ustanovené v odseku 2 alebo 3, v prípade potreby:

a)

požiada dotknutého prepravcu o nápravu zistených nedostatkov a o to, aby prijal opatrenia, ktoré zabránia ich opakovaniu,

b)

podrobí daného prepravcu ďalším kontrolám, a najmä pri nakladaní zvierat nariadi prítomnosť veterinárneho lekára,

c)

pozastaví platnosť alebo odoberie prepravcovi povolenie alebo osvedčenie o schválení dotknutých dopravných prostriedkov.

5.   V prípade porušenia tohto nariadenia vodičom alebo sprievodcom, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti, ako je ustanovené v článku 17 ods. 2, môže príslušný orgán pozastaviť platnosť alebo odobrať osvedčenie o spôsobilosti, najmä ak z porušenia vyplýva, že vodičovi alebo sprievodcovi chýbajú dostatočné znalosti alebo povedomie v súvislosti s prepravou zvierat v súlade s týmto nariadením.

6.   V prípade opakovaného alebo závažného porušenia tohto nariadenia, môže členský štát danému prepravcovi alebo dopravnému prostriedku dočasne zakázať prepravovať zvieratá na svojom území, napriek tomu, že prepravca alebo dopravný prostriedok má povolenie iného členského štátu za predpokladu, že boli vyčerpané všetky možnosti, ktoré vyplývajú zo vzájomnej pomoci a výmeny informácií, ako je ustanovené v článku 24.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby sa kontaktným miestam, ako je ustanovené v článku 24 ods. 2, bezodkladne oznámilo akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa odseku 4 písm. c), alebo odsekov 5 alebo 6 tohto článku.

Článok 27

Kontroly a výročné správy príslušných orgánov

1.   Príslušný orgán vykonaním nediskriminačných kontrol zvierat, dopravných prostriedkov a sprievodných dokladov skontroluje, či sú splnené požiadavky tohto nariadenia. Uvedené kontroly sa musia vykonať na primeranej vzorke zvierat každoročne prepravených v rámci každého členského štátu a môžu sa uskutočniť zároveň s kontrolami, ktoré majú iný účel. Počet kontrol sa zvýši v prípade, ak sa zistí, že boli zanedbané ustanovenia tohto nariadenia. Uvedené množstvo sa určí v súlade s postupmi uvedenými v článku 31 ods. 2.

2.   Členský štát predloží Komisii do 30. júna každého roka výročnú správu za predchádzajúci rok o kontrolách ustanovených v odseku 1. K správe priloží analýzu najzávažnejších zistených nedostatkov a akčný plán na ich odstránenie.

Článok 28

Kontroly na mieste

V spolupráci s orgánmi dotknutého členského štátu môžu veterinárni experti Komisie, v rozsahu potrebnom na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia, vykonať kontroly na mieste v súlade s postupmi ustanovenými v článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (21).

Článok 29

Návody pre správnu prax

Členské štáty podporia vypracovanie návodov pre správnu prax, ktoré obsahujú usmernenia v súvislosti s dodržiavaním tohto nariadenia, najmä článku 10 ods. 1. Uvedené návody sa vypracujú na vnútroštátnej úrovni, v určitom počte členských štátov alebo na úrovni Spoločenstva. Podporí sa šírenie a používanie vnútroštátnych návodov a návodov Spoločenstva.

KAPITOLA V

VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A VÝBOR

Článok 30

Zmeny a doplnenia príloh a vykonávacie predpisy

1.   Prílohy k nariadeniu mení a dopĺňa Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, najmä s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku, s výnimkou prílohy I kapitoly IV a kapitoly VI ods. 3.1, prílohy II oddielov 1 až 5, prílohy III, IV, V a VI, ktoré možno meniť a dopĺňať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

2.   Všetky podrobné pravidlá potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia môžu byť prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

3.   Osvedčenia alebo iné doklady ustanovené veterinárnou legislatívou Spoločenstva pre živé zvieratá možno dopĺňať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 s cieľom zohľadniť požiadavky tohto nariadenia.

4.   Povinnosť mať osvedčenie o spôsobilosti, ako je ustanovené v článku 6 ods. 5, je možné rozšíriť na vodičov alebo sprievodcov iných druhov domácich zvierat v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

5.   Komisia môže prijať výnimky z prílohy I kapitoly I ods. 2 písm. e) v prípade výnimočných opatrení podporujúcich trh v dôsledku obmedzení pohybu v zmysle kontrolných opatrení pre veterinárne ochorenia. Výbor uvedený v článku 31 je o všetkých prijatých opatreniach informovaný.

6.   Výnimky súvisiace s požiadavkami na dlhé cesty, s cieľom prihliadnuť na odľahlosť niektorých regiónov od pevniny Spoločenstva, možno prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2.

7.   Odchylne od tohto nariadenia môžu členské štáty naďalej uplatňovať súčasné vnútroštátne predpisy o preprave zvierat v rámci svojich najodľahlejších regiónov, prepravy z týchto regiónov pochádzajúcej alebo do nich prichádzajúcej. Informujú o tom Komisiu.

8.   Do prijatia podrobných ustanovení pre druhy, ktoré nie sú výslovne uvedené v prílohách, môžu členské štáty prijať alebo ponechať v platnosti dodatočné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na prepravu zvierat týchto druhov.

Článok 31

Výbor

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (22).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia č. 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia č. 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 32

Správa

Do štyroch rokov odo dňa uvedeného v článku 37 druhom pododseku predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o dopade tohto nariadenia na pohodu prepravovaných zvierat a na obchodné toky so živými zvieratami v rámci rozšíreného Spoločenstva. Správa najmä zohľadní vedecké dôkazy, ktoré sa týkajú potrieb zvierat súvisiacich s ich pohodou a správu o vykonávaní navigačného systému, ako je uvedené v prílohe I kapitole VI odseku 4.3, ako aj sociálno-hospodárske dôsledky tohto nariadenia, vrátane regionálnych aspektov. K tejto správe sa v prípade potreby priložia príslušné legislatívne návrhy týkajúce sa dlhých ciest, najmä s ohľadom na dĺžku trvania cesty, čas odpočinku a vyhradený priestor.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Zrušujúce ustanovenia

Smernica č. 91/628/EHS a nariadenie č. 411/98/ES sa zrušujú od 5. januára 2007. Odkazy na zrušenú smernicu a nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 34

Zmeny a doplnenia smernice č. 64/432/EHS

Smernica č. 64/432/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

(1)

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

do odseku 1 sa vkladá toto písmeno, ktoré znie:

„ee)

dodržiavať ustanovenia smernice č. 98/58/ES a nariadenia (ES) č. 1/2005 (23), ktoré sa na ne vzťahujú,“

b)

nahrádza sa odsek 4, ktorý znie:

„4.   Príslušný orgán môže pozastaviť platnosť schválenia alebo ho odobrať v prípade nesúladu s týmto nariadením alebo inými príslušnými ustanoveniami tejto smernice alebo nariadenia (ES) č. 1/2005 alebo inej veterinárnej legislatívy Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe A kapitole I k smernici č. 90/425EHS (24). Schválenie možno opätovne udeliť, ak príslušný orgán usúdi, že zhromažďovacie stredisko plne dodržiava všetky príslušné ustanovenia uvedené v tomto odseku.“

(2)

Nahrádza sa článok 12, ktorý znie:

„Článok 12

1.   Členské štáty zabezpečia, aby prepravcovia spĺňali tieto dodatočné podmienky:

a)

na prepravu zvierat musia používať dopravné prostriedky, ktoré sú:

i)

skonštruované tak, že výkaly, podstielka a krmivo zvierat nemôžu z vozidla presakovať alebo vypadnúť, a

ii)

vyčistené a vydezinfikované okamžite po každej preprave zvierat alebo výrobku, ktorý by mohol mať vplyv na zdravie zvierat a v prípade potreby pred každým novým naložením zvierat, pričom sa použijú dezinfekčné prostriedky schválené príslušným orgánom,

b)

musia mať buď:

i)

vhodné čistiace a dezinfekčné zariadenia schválené príslušným orgánom, vrátane zariadení na skladovanie podstielky a trusu, alebo

ii)

preukázať, že tieto činnosti vykonáva tretia osoba schválená príslušným orgánom.

2.   Prepravca musí zabezpečiť, že sa o každom vozidle používanom na prepravu zvierat vedie záznam, ktorý obsahuje aspoň tieto informácie, ktoré sa uchovávajú počas obdobia minimálne troch rokov:

a)

miesta, dátumy a časy vyzdvihnutia a meno, obchodné meno a adresu chovu alebo zhromažďovacieho strediska, odkiaľ sa zvieratá vyzdvihujú,

b)

miesta, dátumy a časy dodávky a meno, obchodné meno a adresu príjemcu (príjemcov),

c)

druh a počet prepravovaných zvierat,

d)

dátum a miesto dezinfekcie,

e)

podrobnosti sprievodnej dokumentácie vrátane jej čísla,

f)

predpokladanú dĺžku trvania každej cesty.

3.   Prepravcovia zabezpečia, aby žiadna zásielka zvierat medzi odoslaním z pôvodného chovu alebo zhromažďovacieho strediska a príchodom na miesto určenia v žiadnom prípade neprišla do styku so zvieratami, ktoré majú horší zdravotný stav.

4.   Členské štáty zabezpečia, že prepravcovia dodržiavajú ustanovenia tohto článku vzťahujúce sa na dokumentáciu, ktorá musí zvieratá sprevádzať.

5.   Tento článok sa nevzťahuje na osoby prepravujúce zvieratá do maximálnej vzdialenosti 65 km, ktorá sa počíta od miesta odoslania do miesta určenia.

6.   V prípade nesúladu s týmto článkom sa na zdravie zvierat uplatňujú primerane ustanovenia o porušeniach a oznamovaniach porušení, ktoré sú ustanovené v článku 26 nariadenia (ES) č. 1/2005.“

Článok 35

Zmena a doplnenie smernice č. 93/119/EHS

V prílohe A k smernici č. 93/119/EHS, sa v časti II nahrádza odsek 3, ktorý znie:

„3.

Zvieratá sa musia presúvať opatrne. Chodby musia byť konštruované tak, aby sa riziko poranenia zvierat znížilo na minimum a upravené tak, aby sa využili ich stádové pudy. Nástroje určené na vodenie zvierat sa musia používať výlučne na tento účel a iba krátkodobo. Používaniu prístrojov, ktorými sa dávajú elektrické šoky, je potrebné sa do čo najväčšej miery vyhnúť. V každom prípade je možné tieto prístroje používať iba u dospelého hovädzieho dobytka a ošípaných, ktoré sa odmietajú pohnúť, a len ak majú zvieratá pred sebou dostatok priestoru, aby sa mohli pohnúť. Šoky nesmú trvať dlhšie ako jednu sekundu, musia byť vhodne umiestnené a musia sa aplikovať iba na svaly zadnej časti tela. Šoky sa nesmú používať opakovane, ak zviera nereaguje.“

Článok 36

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1255/97

Nariadenie (ES) č. 1255/97 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V celom nariadení sa slová „oddychové miesta“ nahrádzajú slovami „kontrolné miesta“.

2.

V článku 1 sa nahrádza odsek 1, ktorý znie:

„1.   Kontrolné miesta sú miesta, kde zvieratá oddychujú najmenej 12 hodín podľa prílohy I kapitoly V bodu 1.5 alebo 1.7 písm. b) k nariadeniu (ES) č. 1/2005 (25).“

3.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   Príslušný orgán schváli a vydá číslo schválenia pre každé kontrolné miesto. Takéto schválenie možno obmedziť pre konkrétne druhy alebo pre niektoré kategórie zvierat a zdravotný stav. Členské štáty oznámia Komisii zoznam schválených kontrolných miest a každú aktualizáciu tohto zoznamu.

Členské štáty tiež oznámia Komisii podrobné úpravy, ktoré sa týkajú uplatňovania ustanovení článku 4 ods. 2, najmä obdobie využívania kontrolných miest a dvojaké použitie schválených priestorov.

2.   Komisia zaradí kontrolné miesta do zoznamu v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005 na základe návrhu príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

3.   Členské štáty môžu kontrolné miesta len navrhnúť na zaradenie do zoznamu hneď, ako príslušný orgán skontroluje, či spĺňajú príslušné požiadavky a schváli ich. Na účely takého schválenia príslušný orgán, ako je vymedzený v článku 2 ods. 6 smernice 90/425/EHS, zabezpečí, že kontrolné miesta spĺňajú všetky požiadavky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu; naviac takéto kontrolné miesta:

a)

sú umiestnené v oblasti, ktorá nepodlieha zákazu alebo obmedzeniam v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva,

b)

sú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára, ktorý okrem iného zabezpečí súlad s ustanoveniami tohto nariadenia,

c)

sú prevádzkované v súlade so všetkými príslušnými pravidlami Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na zdravie zvierat, presun zvierat a ochranu zvierat pri porážke,

d)

najmenej dvakrát do roka podliehajú pravidelnej kontrole s cieľom uistiť sa, že aj naďalej spĺňajú požiadavky na schválenie.

4.   V závažných prípadoch, odôvodnených najmä zdravím alebo pohodou zvierat, musí členský štát dočasne pozastaviť používanie kontrolného miesta na svojom území. O takomto pozastavení a jeho dôvodoch informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Zrušenie dočasného pozastavenia používania kontrolného miesta je možné iba po oznámení dôvodov Komisii a ostatným členským štátom, ktoré viedli k zrušeniu pozastavenia.

5.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005 môže dočasne pozastaviť používanie kontrolného miesta alebo ho vyškrtnúť zo zoznamu, ak kontrola na mieste vykonaná expertmi Komisie, ako je uvedené v článku 28 uvedeného nariadenia, naznačuje nesúlad s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.“.

4.

Do článku 4 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:

„4.   Príslušný orgán miesta odoslania oznámi presun zvierat prechádzajúcich cez kontrolné miesto prostredníctvom výmenného informačného systému uvedeného v článku 20 smernice 90/425/EHS.“.

5.

Nahrádza sa článok 6, ktorý znie:

„Článok 6

1.   Predtým, ako zvieratá opustia kontrolné miesto, úradný veterinárny lekár alebo iný veterinárny lekár vymenovaný na tento účel príslušným orgánom, potvrdí v pláne prepravy, ako je uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1/2005, že zvieratá sú zdravotne spôsobilé pokračovať v ceste. Členské štáty sa môžu ustanoviť, že výdavky vynaložené v dôsledku veterinárnych kontrol znáša dotknutý prevádzkovateľ.

2.   Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výmenu správ medzi orgánmi s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia sa ustanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005.“

6.

Nahrádza sa článok 6a, ktorý znie:

„Článok 6a

Toto nariadenie mení a dopĺňa Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, s cieľom zohľadniť najmä technický a vedecký pokrok, s výnimkou akejkoľvek zmien a doplnení prílohy, ktoré sú potrebné na prispôsobenie sa situácii zdravia zvierat, a ktoré možno prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005.“

7.

Nahrádza sa prvá veta článku 6b, ktorá znie:

„Článok 6b

Členské štáty uplatňujú ustanovenia článku 26 nariadenia (ES) č. 1/2005 na sankcionovanie každého porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa tieto ustanovenia vykonávajú.“.

8.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

nahrádza sa názov, ktorý znie:

b)

nahrádza sa oddiel A, ktorý znie:

„A.   ZDRAVOTNÉ A HYGIENICKÉ OPATRENIA

1.

Každé kontrolné miesto musí:

a)

byť umiestnené, navrhnuté, skonštruované a prevádzkované tak, aby zaručovalo dostatočnú biologickú bezpečnosť zabraňujúcu šíreniu vážnych infekčných chorôb do iných chovov a medzi nepretržitými zásielkami zvierat prechádzajúcimi cez tieto priestory,

b)

byť skonštruované, vybavené a prevádzkované tak, aby zaručovalo možnosť vykonania čistenia a dezinfekcie. Umývacia dodávka sa poskytuje priamo na mieste. Takéto zariadenia musia byť funkčné za akýchkoľvek poveternostných podmienok,

c)

byť vyčistené a dezinfikované pred a po každom použití tak, ako to požaduje úradný veterinárny lekár.

2.

Personál a vybavenie, ktoré prichádza do kontaktu s ustajnenými zvieratami, sú výlučne vyhradení pre dotknuté priestory, pokiaľ podliehajú čisteniu a dezinfekcii potom, ako prišli do kontaktu so zvieratami, alebo s ich močom alebo výkalmi. Najmä osoby, ktoré sú zodpovedné za kontrolné miesto, poskytujú čistiace zariadenie a ochranný odev, ktorý sa výhradne používa pre osoby vstupujúce na kontrolné miesto, ako aj sprístupní vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu vyššie uvedených zložiek.

3.

Podstielka sa odstráni a potom, ako sa zásielka zvierat presunie z ohrady a vykoná sa čistenie a dezinfekcia ustanovená v bode 1 písm. c), sa nahradí novou podstielkou.

4.

Živočíšny odpad, moč a výkaly z priestorov sa nezhromažďujú, pokiaľ nepodliehajú primeranej úprave s cieľom vyhnúť sa rozšíreniu chorôb zvierat.

5.

Dodržiavajú sa primerané sanitárne prestávky medzi dvomi po sebe idúcimi zásielkami zvierat a ak sú vhodne prispôsobené v závislosti od toho, či pochádzajú z rovnakého regiónu, oblasti alebo priestoru. Predovšetkým sa na kontrolných miestach vôbec nenachádzajú zvieratá počas najmenej 24 hodín po najviac šiestich dňoch používania a potom, ako sa vykoná čistenie a dezinfekcia, a pred príchodom novej zásielky.

6.

Pred prijatím zvierat kontrolné miesta:

a)

začali čistenie a dezinfekciu v priebehu 24 hodín po odchode všetkých zvierat, ktoré sa predtým nachádzali v ich priestoroch, v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 3 tohto nariadenia,

b)

sú bez prítomnosti zvierat, pokiaľ sa neukončí čistenie a dezinfekcia v dostatočnej miere z pohľadu úradného veterinárneho lekára.“.

c)

V oddieli B sa nahrádza odsek 1, ktorý znie:

„1.

Naviac k ustanoveniam prílohy I kapitol II a III k nariadeniu (ES) č. 1/2005, ktoré sa vzťahujú na dopravné prostriedky určené na nakladanie a vykladanie zvierat, každé kontrolné miesto musí mať vhodné vybavenie a zariadenie dostupné na účely nakladania a vykladania zvierat z dopravného prostriedku. Predovšetkým takéto vybavenie a zariadenie musí mať protišmykovú podlahu a ak je to potrebné, musí byť zabezpečené postrannými zábranami. Mostíky, rampy a lávky musia byť spevnené postrannými zábranami, zábradlím alebo inými ochrannými prostriedkami, ktoré zabránia vypadnutiu zvierat. Nakladacie a vykladacie rampy by mali mať čo najmenší možná sklon. Prechody musia mať podlahu, ktorá minimalizuje nebezpečenstvo pokĺznutia a musia byť skonštruované tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo poranenia zvierat. Osobitnú starostlivosť je potrebné venovať tomu, aby sa nevytvorila žiadna medzera alebo trhlina medzi podlahou vozidla a rampou alebo rampou a podlahou vykladacieho priestoru, ktorá by nútila zvieratá skákať alebo by pravdepodobne zapríčinila pošmyknutie alebo potknutie sa zvierat.“.

9.

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 5. januára 2007.

Avšak článok 6 ods. 5 sa uplatňuje od 5. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli dňa 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko z 30. marca 2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 110, 30.4.2004, s. 135.

(3)  Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 148, 30.6.1995, s. 52.

(5)  Ú. v. ES C 273, 28.9.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1040/2003 z 11. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 21).

(7)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 432/2004 (Ú. v. EÚ L 71, 10.3.2004, s. 3).

(9)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 320).

(10)  Ú. v. ES P , 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(11)  Ú. v. ES L 340, 31.12.1993, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34.

(13)  Ú. v. ES L 38, 12.2.1998, s. 10.

(14)  Ú. v. ES L 52, 21.2.1998, s. 8.

(15)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(16)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(17)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(18)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/68/ES (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 320).

(19)  Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(20)  Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34.

(21)  Ú. v. EÚ L 191, 18.5.2004, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

(23)  Ú. v. ES L 3 z 5. januára 2005.

(24)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(25)  Ú. v. ES L 3 z 5. januára 2005.


PRÍLOHA I

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ

(ako je uvedené v článku 6 ods. 3, článku 8 ods. 1, článku 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a))

KAPITOLA I

SPÔSOBILOSŤ NA PREPRAVU

1.

Žiadne zviera nemožno prepravovať, pokiaľ nie je zamýšľanú cestu spôsobilé absolvovať, pričom všetky zvieratá musia byť prepravované za podmienok, ktoré zaručujú, že neutrpia zranenie alebo zbytočné utrpenie.

2.

Zvieratá, ktoré sú zranené alebo sa prejavujú fyziologickú slabosť alebo patologické procesy, sa nepovažujú za spôsobilé na prepravu, najmä ak:

a)

nie sú schopné samostatne sa pohybovať bez bolesti alebo chodiť bez pomoci,

b)

majú vážnu otvorenú ranu alebo prolaps,

c)

ide o gravidné samice, u ktorých už uplynulo 90 % očakávanej doby gravidity alebo samice, ktoré porodili v predchádzajúcom týždni,

d)

ide o novonarodené cicavce, ktorým sa ešte úplne nezahojila pupočná šnúra,

e)

ide o ošípané mladšie ako tri týždne, jahňatá mladšie ako jeden týždeň a teľatá mladšie ako desať dní, pokiaľ sa neprepravujú na trase kratšej ako 100 km,

f)

ide o psy a mačky mladšie ako osem týždňov, pokiaľ nie sú sprevádzané svojou matkou,

g)

ide o jeleniu zver, ktorá má parohy v lyku.

3.

Choré alebo zranené zvieratá však možno považovať za spôsobilé na prepravu ak:

a)

sú ľahko zranené alebo choré a preprava by im nespôsobila dodatočné utrpenie; v prípade pochybností je potrebná konzultácia s veterinárnym lekárom,

b)

sa prepravujú na účely smernice Rady č. 86/609/EHS (1), ak je ochorenie alebo zranenie súčasťou výskumného programu,

c)

sú prepravované pod veterinárnym dohľadom z dôvodu veterinárnej starostlivosti alebo diagnózy alebo po nej. Takáto preprava je však povolená, len ak sa dotknutým zvieratám nespôsobí žiadne zbytočné utrpenie, alebo sa s nimi nebude nesprávne zaobchádzať,

d)

zvieratá boli podrobené veterinárnym zákrokom v súvislosti s chovateľskými postupmi, ako napríklad odstránenie rohov alebo kastrácia za predpokladu, že sa rany úplne zahojili.

4.

V prípade, že zvieratá počas prepravy ochorejú alebo sa zrania, je potrebné ich oddeliť od ostatných zvierat a čo najskôr im poskytnúť prvú pomoc. Poskytne sa im primerané veterinárne ošetrenie a v prípade potreby sú núdzovo utratené alebo usmrtené spôsobom, ktorý im nespôsobí zbytočné utrpenie.

5.

Zvieratám, ktoré majú byť prepravované, sa nepodávajú sedatíva, pokiaľ to nie je nevyhnutné na zabezpečenie ich pohody, a v tom prípade sa im sedatíva podajú pod veterinárnym dohľadom.

6.

Dojčiace samice hovädzieho dobytka, ovce a kozy, ktoré pri sebe nemajú svoje mláďa, sa doja v intervaloch nepresahujúcich 12 hodín.

7.

Požiadavky uvedené v odsekoch 2 písm. c) a 2 písm. d) sa nevzťahujú na registrované nepárnokopytníky v prípade, že účelom ciest je zlepšenie zdravia alebo podmienok pôrodu, alebo pre novorodené žriebätá sprevádzané registrovanými kobylami za predpokladu, že zvieratá v oboch prípadoch sústavne sprevádza pre nich určený sprievodca.

KAPITOLA II

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

1.   Ustanovenia pre všetky dopravné prostriedky

1.1.

Dopravné prostriedky, kontajnery a ich vybavenie sú navrhnuté, skonštruované, udržiavané a obsluhované tak, aby:

a)

sa zabránilo zraneniam a utrpeniu zvierat a zabezpečila ich bezpečnosť,

b)

zvieratá chránili pred nepriaznivým počasím, extrémnymi teplotami a náhlymi zmenami klimatických podmienok,

c)

mohli byť čistené a dezinfikované,

d)

zvieratám zabránili utiecť alebo vypadnúť a boli schopné odolať námahe presunu,

e)

zabezpečili, aby bolo možné udržať kvalitu a množstvo vzduchu primerane pre prepravovaný druh zvierat,

f)

zabezpečili prístup k zvieratám a umožnili ich kontrolu a starostlivosť o ne,

g)

boli vybavené protišmykovou podlahovou krytinou,

h)

boli vybavené podlahovou krytinou, ktorá na minimum zredukuje presakovanie moču a výkalov,

i)

boli vybavené osvetlením dostatočným na kontrolu zvierat a starostlivosť o ne počas prepravy.

1.2.

Vo vnútri oddelenia pre zvieratá a na každej z jeho úrovní je dostatočný priestor na zabezpečenie primeraného vetrania nad zvieratami, ktoré sú vo svojej prirodzenej stojacej polohe bez toho, aby im niečo bránilo v prirodzenom pohybe.

1.3.

V prípade divých zvierat a druhov iných ako domáce nepárnokopytníky alebo domáce zvieratá hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, ak je to primerané, zvieratá sprevádzajú tieto dokumenty:

a)

upozornenie, že zvieratá sú divé, plaché alebo nebezpečné,

b)

písomné pokyny ohľadne kŕmenia, napájania a akejkoľvek požadovanej osobitnej starostlivosti.

1.4.

Priečky musia byť dostatočne silné, aby uniesli váhu zvierat. Vybavenie musí byť navrhnuté tak, aby umožnilo rýchlu a ľahkú manipuláciu.

1.5.

Pre malé ošípané s hmotnosťou menšou ako 10 kg, jahňatá ľahšie ako 20 kg a teľatá mladšie ako šesť mesiacov sa zabezpečí primeraná podstielka alebo rovnocenný materiál, ktorý im zaručí pohodlie primerané pre druh a počet prepravovaných zvierat, čas trvania cesty a počasie. Tento materiál zaručí primerané vstrebávanie moču a výkalov.

1.6.

Bez toho, aby boli dotknuté predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne predpisy o bezpečnosti posádky a cestujúcich, v prípade, že má preprava v plavidle, lietadle alebo železničnom vagóne trvať viac ako tri hodiny, je potrebné, aby mal sprievodca alebo osoba na palube, ktorá má potrebné schopnosti vykonať túto úlohu humánnym a účinným spôsobom, k dispozícii prostriedok na usmrtenie, ktorý je vhodný pre daný druh zvierat.

2.   Dodatočné ustanovenia pre cestnú alebo železničnú prepravu

2.1.

Vozidlá, v ktorých sa zvieratá prepravujú, sú jasným a viditeľným spôsobom označené symbolom označujúcim prítomnosť živých zvierat, okrem prípadov, keď sú zvieratá prepravované v kontajneroch označených v súlade s odsekom 5.1.

2.2.

Cestné vozidlá prepravujú vhodné zariadenie na nakladanie a vykladanie.

2.3.

Pri zoraďovaní vlakov a počas všetkých ostatných presunov železničných vagónov sa prijmú všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo nárazom železničných vagónov prevážajúcich zvieratá.

3.   Dodatočné ustanovenia pre prepravu v trajektoch

3.1.

Pred naložením na plavidlo sa veliteľ ubezpečí, že v prípade, ak sú vozidlá naložené:

a)

na zakrytých palubách, je plavidlo vybavené vhodným tlakovým vetracím systémom, poplašným systémom s dostatočným sekundárnym zdrojom energie v prípade zlyhania,

b)

na otvorených palubách, je zabezpečená dostatočná ochrana pred morskou vodou.

3.2.

Cestné vozidlá a železničné vagóny sú vybavené dostatočným množstvom vhodne navrhnutých, umiestnených a udržiavaných upevňovacích bodov, ktoré umožňujú, aby boli o plavidlo bezpečne priviazané. Cestné vozidlá a železničné vagóny sa o plavidlo pripevnia pred začatím plavby, aby sa zabránilo ich posunu dôsledkom pohybu plavidla.

4.   Dodatočné ustanovenia pre leteckú prepravu

4.1.

Zvieratá sa prepravujú v kontajneroch, ohradách alebo stojiskách primeraných pre ich druh, ktoré zodpovedajú predpisom o živých zvieratách prijatých Medzinárodnou asociáciou pre leteckú prepravu (IATA) v znení uvedenom v prílohe VI.

4.2.

Zvieratá možno prepravovať len za podmienok, pri ktorých je v primeranom rozsahu možné udržať kvalitu vzduchu, teplotu a tlak počas celej cesty, s prihliadnutím na druh zvieraťa.

5.   Dodatočné ustanovenia pre prepravu v kontajneroch

5.1.

Kontajnery, v ktorých sa zvieratá prepravujú, sú jasným a viditeľným spôsobom označené symbolom označujúcim prítomnosť živých zvierat a sú označené znakom označujúcim vrch kontajnera.

5.2.

Počas prepravy a manipulácie s kontajnermi je potrebné ich udržiavať v zvislej polohe a minimalizovať silné nárazy alebo otrasy. Kontajnery sú upevnené tak, aby sa zabránilo ich posunu v dôsledku pohybu dopravného prostriedku.

5.3.

Kontajnery s hmotnosťou prevyšujúcou 50 kg sú vybavené dostatočným počtom vhodne navrhnutých, umiestnených a udržiavaných upevňovacích bodov, ktoré umožnia ich bezpečné upevnenie o dopravný prostriedok, na ktorý boli naložené. Kontajnery sa upevnia o dopravný prostriedok pred začatím cesty, aby sa zabránilo ich posunu v dôsledku pohybu dopravného prostriedku.

KAPITOLA III

PREPRAVNÉ POSTUPY

1.   Nakladanie, vykladanie a manipulácia

1.1.

Náležitý ohľad sa venuje potrebe niektorých kategórií zvierat, ako napríklad divých zvierat, aklimatizovať sa na spôsob prepravy pred navrhovanou cestou.

1.2.

V prípadoch, pri ktorých nakladanie a vykladanie trvá viac ako štyri hodiny, s výnimkou hydiny:

a)

sa zabezpečí vhodné zariadenie umožňujúce zvieratá držať, kŕmiť a napájať mimo dopravného prostriedku bez toho, aby boli priviazané,

b)

na túto činnosť dohliada úradný veterinárny lekár a prijmú sa preventívne opatrenia na zabezpečenie pohody zvierat počas týchto činností.

Zariadenia a postupy

1.3.

Zariadenia na nakladanie a vykladanie, vrátane podlahy, musia byť navrhnuté, skonštruované a obsluhované tak, aby:

a)

zabránili zraneniu a utrpeniu zvierat a na minimum znížili ich rozrušenie a úzkosť počas presunov, ako aj zabezpečili ich bezpečnosť. Najmä podlaha nesmie byť klzká a je potrebné zabezpečiť postranné zábrany, aby sa zabránilo úteku zvierat;

b)

mohli byť vyčistené a dezinfikované.

1.4.

a)

Rampy nesmú byť strmšie ako 20 stupňov, čo znamená 36,4 % horizontálne pre ošípané, teľatá a kone a strmšie ako uhol 26 stupňov a 34 minút, čo znamená 50 % horizontálne pre ovce a dobytok iný než teľatá. V prípade, že sklon prevyšuje 10 stupňov, čo znamená 17,6 % horizontálne, musia byť rampy vybavené systémom, ako napríklad pripevnenými latami, ktoré zabezpečia, aby zvieratá mohli bez ťažkostí a rizík vyjsť a zísť po rampe,

b)

zdvíhacie plošiny a vyššie podlažia sú vybavené bezpečnostnými zábranami, ktoré zabraňujú pádu alebo úteku zvierat počas nakladania a vykladania.

1.5.

Tovar, ktorý sa prepravuje tým istým dopravným prostriedkom ako zvieratá, je umiestnený tak, aby zvieratám nespôsobil zranenie, utrpenie alebo úzkosť.

1.6.

Počas nakladania a vykladania je zabezpečené vhodné osvetlenie.

1.7.

V prípadoch, keď sa kontajnery naložené zvieratami na dopravnom prostriedku ukladajú na seba, prijmú sa všetky potrebné opatrenia, aby sa:

a)

zabránilo, alebo v prípade hydiny, králikov a kožušinovej zveri, obmedzilo tomu, že moč a výkaly padajú na zvieratá umiestnené dole,

b)

zabezpečila stabilita kontajnerov,

c)

zabezpečilo vetranie.

Zaobchádzanie

1.8.

Zakazuje sa:

a)

zvieratá biť alebo kopať,

b)

vyvíjať tlak na akékoľvek miesto tela so zvýšenou citlivosťou spôsobom, ktorý zvieratám spôsobuje zbytočnú bolesť alebo utrpenie,

c)

mechanickými prostriedkami zvieratá vešať,

d)

zvieratá dvíhať alebo ťahať za hlavu, uši, rohy, nohy, chvost alebo rúno alebo s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý by im spôsoboval zbytočnú bolesť alebo utrpenie,

e)

používať bodce alebo iné nástroje s ostrými hrotmi,

f)

vedome prekážať akémukoľvek zvieraťu, ktoré je vezené alebo vedené ktoroukoľvek časťou priestorov, kde sa manipuluje so zvieratami.

1.9.

Používaniu prístrojov, ktorými sa dávajú elektrické šoky, je potrebné sa čo najviac vyhýbať. V každom prípade možno takéto šoky používať iba u dospelého hovädzieho dobytka a ošípaných, ktoré sa odmietajú pohnúť a len za predpokladu, že zvieratá majú pred sebou dostatok priestoru, aby sa mohli pohnúť. Šoky nesmú trvať dlhšie ako jednu sekundu, musia byť vhodne umiestnené a možno ich aplikovať iba na svaly zadnej časti tela. Šoky sa nesmú používať opakovane, ak zviera nereaguje.

1.10.

Trhy alebo zhromažďovacie strediská sú vybavené zariadením umožňujúcim zvieratá v prípade potreby uviazať. Zvieratá, ktoré nie sú na uväzovanie zvyknuté, zostanú neuviazané. Zvieratá majú prístup k vode.

1.11.

Zvieratá nemožno uväzovať za rohy, parohy, krúžky v čumáku, ani za zviazané nohy. Teľatá nesmú mať náhubky. Domáce nepárnokopytníky staršie ako osem mesiacov, s výnimkou neskrotených koní, majú počas prepravy ohlávku.

V prípade, že zvieratá musia byť priviazané, povrazy, uzdy a iné prostriedky:

a)

sú dostatočne pevné, aby sa za bežných prepravných podmienok nepretrhli,

b)

sú také, aby v prípade potreby zvieratám umožnili ľahnúť si, žrať a piť,

c)

sú vypracované tak, aby vylúčili nebezpečenstvo uškrtenia alebo poranenia a zároveň umožnili rýchle vypustenie zvierat.

Oddelenie

1.12.

So zvieratami je potrebné zaobchádzať oddelene a prepravovať ich oddelene v týchto prípadoch:

a)

zvieratá rôznych druhov,

b)

zvieratá s významnými rozdielmi vo veľkosti a veku,

c)

dospelé chovné kance alebo žrebce,

d)

pohlavne zrelých samcov a samice,

e)

zvieratá s rohmi a bez nich,

f)

zvieratá, ktoré sa k sebe správajú nepriateľsky,

g)

uviazané a neuviazané zvieratá.

1.13.

Písmena a), b) a c) odseku 1.12. sa nevzťahujú na prípady, keď boli zvieratá chované v zlučiteľných skupinách, sú na seba privyknuté a keď by im oddelenie spôsobilo úzkosť alebo keď sú samice sprevádzané závislým mláďaťom.

2.   Počas prepravy

2.1.

Priestor určený zvieratám zodpovedá minimálne číslam stanoveným pre zvieratá a dopravné prostriedky v kapitole VII.

2.2

Domáce nepárnokopytníky, s výnimkou kobýl prepravovaných spolu s ich žriebätami, sa prepravujú v samostatných stojiskách v prípade, že sa vozidlo nakladá na trajekt. Podľa vnútroštátnych predpisov možno z tohto ustanovenia udeliť výnimku za predpokladu, že ju členské štáty oznámia Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

2.3

Nepárnokopytníky sa nesmú prepravovať vo vozidlách s viacerými plošinami, okrem prípadov, keď sú zvieratá naložené na najnižšej plošine a na plošinách nad nimi nie sú žiadne iné zvieratá. Minimálna vnútorná výška oddelenia musí byť aspoň o 75 cm vyššia, ako je výška najvyššieho zvieraťa v kohútiku.

2.4

Neskrotené nepárnokopytníky sa nesmú prepravovať v skupinách s viac ako štyrmi kusmi.

2.5.

Odseky 1.10. a 1.13. sa primerane vzťahujú na dopravné prostriedky.

2.6.

Zabezpečí sa dostatočné vetranie, aby sa plne zaistili potreby zvierat, s prihliadnutím najmä na počet a druh zvierat, ktoré majú byť prepravované a na očakávané poveternostné podmienky počas cesty. Kontajnery sa ukladajú spôsobom, ktorý nebráni ich vetraniu.

2.7.

Počas prepravy sa zvieratám primerane ich druhu a veku podáva voda, krmivo a poskytne sa im možnosť oddychovať vo vhodných intervaloch a najmä tak, ako je uvedené v kapitole V. Ak nie je stanovené inak, cicavce a vtáky sa kŕmia aspoň každých 24 hodín a napájajú aspoň každých 12 hodín. Voda a krmivo sú dobrej kvality a podávajú sa zvieratám spôsobom, ktorý na minimum obmedzí znečistenie. Náležitá pozornosť sa venuje potrebe zvierat privyknúť si na spôsob kŕmenia a napájania.

KAPITOLA IV

DODATOČNÉ USTANOVENIA PRE PLAVIDLÁ NA PREPRAVU DOBYTKA ALEBO PLAVIDLÁ PREPRAVUJÚCE MORSKÉ KONTAJNERY

ODDIEL 1

Požiadavky na konštrukciu a vybavenie plavidiel na prepravu dobytka

1.

Odolnosť zábradlia na ohradách a palubách je primeraná prepravovaným zvieratám. Výpočty odolnosti zábradlia na ohradách a palubách overí počas konštrukcie alebo prestavby plavidla na prepravu dobytka klasifikačná spoločnosť schválená príslušným orgánom.

2.

Oddelenia, v ktorých sa majú prepravovať zvieratá, sú vybavené systémom tlakového vetrania, ktorý má takúto kapacitu na výmenu celého objemu vzduchu:

a)

40 výmen vzduchu za hodinu v prípade, že je oddelenie celkom uzavreté a svetlá výška je nižšia alebo sa rovná 2,30 metrom,

b)

30 výmen vzduchu za hodinu, v prípade, že je oddelenie celkom uzavreté a svetlá výška je vyššia ako 2,30 metra,

c)

75 % horeuvedenej relevantnej kapacity v prípade, že je oddelenie čiastočne uzavreté.

3.

Skladovacia alebo výrobná kapacita čistej vody je primeraná a spĺňa požiadavky ustanovené v kapitole VI s prihliadnutím na maximálny počet a druh zvierat, ktoré majú byť prepravené, ako aj na maximálnu dĺžku trvania zamýšľaných ciest.

4.

Systém pre čistú vodu je schopný ju nepretržite dodávať do každej oblasti, kde sa nachádza dobytok, pričom je potrebné zabezpečiť dostatočný počet nádob, aby mali všetky zvieratá k pitnej vode jednoduchý a nepretržitý prístup. K dispozícii je záložný čerpací systém, ktorý zabezpečí prísun vody v prípade zlyhania primárneho čerpacieho systému.

5.

Odvodňovací systém má dostatočnú kapacitu za každých okolností odvádzať tekutiny z ohrád a palúb. Odpadové potrubia a kanály tekutiny odvádzajú do žúmp alebo nádrží, z ktorých možno splašky vypustiť pomocou čerpadiel alebo prúdových čerpadiel (vývev). K dispozícii je záložný čerpací systém, ktorý zabezpečí odvodňovanie v prípade zlyhania primárneho čerpacieho systému.

6.

Priestory pre dobytok, ako aj chodby a rampy k nim sú vybavené dostatočným osvetlením. Pre prípad zlyhania hlavného elektrického zariadenia je zabezpečené núdzové osvetlenie. Sprievodcovia majú k dispozícii dostatočné prenosné osvetlenie, ktoré im umožní zvieratá kontrolovať a starať sa o ne.

7.

Vo všetkých priestoroch pre dobytok je riadne nainštalovaný protipožiarny systém, ktorý spĺňa najnovšie normy podľa Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti života na mori (SOLAS) v súvislosti s protipožiarnou ochranou, zisťovaním a hasením požiarov.

8.

V kormidelni sú tieto systémy pre dobytok vybavené monitorovacím, kontrolným a poplašným systémom:

a)

vetranie,

b)

dodávanie pitnej vody a odvodňovanie,

c)

osvetlenie,

d)

v prípade potreby výroba pitnej vody.

9.

Primárny zdroj energie je za bežnej prevádzky plavidla na prepravu dobytka schopný nepretržite dodávať energiu do systémov pre dobytok uvedených v odsekoch 2, 4, 5 a 6. Sekundárny zdroj energie je dostatočný na to, aby primárny zdroj nahradil nepretržite počas troch dní.

ODDIEL 2

Zásoba krmiva a vody na plavidlách na prepravu dobytka a plavidlách prepravujúcich morské kontajnery

Plavidlá na prepravu dobytka alebo plavidlá prepravujúce morské kontajnery s domácimi nepárnokopytníkmi, hovädzím dobytkom, ovcami, kozami alebo ošípanými na cestách prevyšujúcich 24 hodín, nesú od momentu vyplávania dostatočnú podstielku, krmivo a vodu, ktoré dokážu pokryť minimálne denné požiadavky na prísun krmiva a vody ustanovené v tabuľke 1 počas zamýšľanej cesty a 25 % trojdňovej náhradnej zásoby podstielky, krmiva a vody, podľa toho, ktoré je väčšie.

Tabuľka 1

Minimálne denné zásoby krmiva a vody na plavidlách na prepravu dobytka alebo plavidlách prepravujúcich morské kontajnery

Kategória

Krmivo

(v % živej váhy zvierat)

Pitná voda (litre na zviera) (2)

Suché krmivo

Koncentrované krmivo

Hovädzí dobytok a nepárnokopytníky

2

1

45

Ovce

2

1

4

Ošípané

3

10

Suché krmivo možno nahradiť koncentrovaným krmivom a naopak. Je však potrebné venovať patričnú pozornosť potrebám niektorých kategórií zvierat privyknúť si na zmenu krmiva v súvislosti s ich metabolickými potrebami.

KAPITOLA V

INTERVAL NAPÁJANIA A KŔMENIA, DĹŽKA TRVANIA CESTY A ČAS ODPOČINKU

1.   Domáce nepárnokopytníky, domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané

1.1.

Požiadavky ustanovené v tomto oddieli sa vzťahujú na presun domácich nepárnokopytníkov okrem registrovaných nepárnokopytníkov, domáceho hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, s výnimkou leteckej prepravy.

1.2.

Dĺžka trvania cesty v prípade zvierat uvedených v bode 1.1. nesmie presiahnuť osem hodín.

1.3.

Maximálnu dĺžku trvania cesty uvedenú v bode 1.2. možno predĺžiť, ak sú splnené dodatočné požiadavky kapitoly VI.

1.4.

Intervaly napájania a kŕmenia, dĺžka trvania cesty a čas odpočinku pri využití cestných vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1.3., sú vymedzené takto:

a)

neodstaveným teľatám, jahňatám, kozľatám a žriebätám, ktoré sú na mliečnej výžive, a neodstaveným ciciakom sa po deviatich hodinách cesty umožní čas odpočinku aspoň jednu hodinu, ktorá je dostatočná najmä na to, aby dostali tekutinu a v prípade potreby, aby boli aj nakŕmené. Po uvedenom čase odpočinku ich možno prepravovať ďalších deväť hodín,

b)

ošípané možno prepravovať počas maximálnej doby 24 hodín. Počas cesty musia mať neustály prístup k vode,

c)

domáce nepárnokopytníky možno prepravovať najviac 24 hodín. Počas cesty musia dostať tekutinu a v prípade potreby aj krmivo každých osem hodín,

d)

všetky ostatné zvieratá druhov uvedených v bode 1.1. musia mať po 14 hodinách cesty poskytnutý čas na odpočinok najmenej jednu hodinu, postačujúcu najmä na ich napojenie a v prípade potreby nakŕmenie. Po uvedenej čase odpočinku ich možno prepravovať ďalších 14 hodín.

1.5.

Po stanovenej dĺžke trvania cesty sa zvieratá musia vyložiť, nakŕmiť, napojiť a musí im byť poskytnutý odpočinok najmenej 24 hodín.

1.6.

Zvieratá sa nesmú prepravovať vlakom, ak maximálna dĺžka trvania cesty presahuje dĺžku trvania cesty stanovenú v bode 1.2. Dĺžky trvania cesty stanovené v bode 1.4. sa uplatňujú v prípadoch, keď sú splnené podmienky ustanovené v bodoch 1.3. a 1.4. s výnimkou času odpočinku.

1.7.

a)

zvieratá sa nesmú prepravovať po mori, ak maximálna dĺžka trvania cesty presahuje dĺžku trvania cesty stanovenú v bode 1.2., ak nie sú splnené podmienky ustanovené v bodoch 1.3. a 1.4., okrem dĺžky trvania cesty a času odpočinku.

b)

v prípade lodnej prepravy pravidelným a priamym spojom medzi dvoma zemepisnými bodmi Spoločenstva vo vozidlách naložených na plavidlá bez vyloženia zvierat, zvieratá musia odpočívať po vyložení v cieľovom prístave alebo v jeho bezprostrednej blízkosti 12 hodín, pokiaľ je dĺžka trvania cesty po mori taká, že cesta môže byť zahrnutá do všeobecnej schémy bodov 1.2. až 1.4.

1.8.

V záujme zvierat môžu byť dĺžky trvania cesty uvedené v bodoch 1.3., 1.4. a 1.7. písm. b) predĺžené o dve hodiny, najmä s prihliadnutím na blízkosť miesta určenia.

1.9.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 1.3. až 1.8., sú členské štáty oprávnené zabezpečiť maximálnu dĺžku trvania cesty, ktorú nemožno predĺžiť, v dĺžke ôsmych hodín pre prepravu zvierat určených na porážku v prípadoch, keď sa preprava vykonáva výlučne z miesta odoslania do miesta určenia, pričom sa obe miesta nachádzajú na ich vlastnom území.

2.   Iné druhy

2.1.

V prípade hydiny, domácich vtákov a domácich králikov sa v dostatočnom množstve zabezpečí krmivo a voda, okrem prípadov, keď cesta trvá menej ako:

a)

12 hodín bez ohľadu na čas nakladania a vykladania, alebo

b)

24 hodín v prípade mláďat vtákov všetkých druhov za predpokladu, že sa cesta ukončí do 72 hodín od vyliahnutia.

2.2.

Psy a mačky sa počas prepravy kŕmia v intervaloch nepresahujúcich 24 hodín a napájajú v intervaloch nepresahujúcich osem hodín. Zabezpečia sa jasné písomné pokyny o ich kŕmení a napájaní.

2.3.

Iné druhy, ako tie, ktoré sú uvedené v bode 2.1. alebo 2.2., sa prepravujú v súlade s písomnými pokynmi o ich kŕmení a napájaní a s prihliadnutím na akúkoľvek potrebu osobitnej starostlivosti.

KAPITOLA VI

DODATOČNÉ USTANOVENIA PRE DLHÉ CESTY DOMÁCICH NEPÁRNOKOPYTNÍKOV A DOMÁCEHO HOVÄDZIEHO DOBYTKA, OVIEC, KÔZ A OŠÍPANÝCH

1.   Všetky dlhé cesty

Strecha

1.1.

Dopravné prostriedky sú vybavené strechou svetlej farby a sú riadne izolované.

Podlaha a podstielka

1.2.

Zvieratám sa poskytne vhodná podstielka alebo rovnocenný materiál, ktorý im zabezpečí pohodlie primerané ich druhu, počtu prepravovaných zvierat, dĺžke trvania cesty a počasiu. Tento materiál je schopný primerane absorbovať moč a výkaly.

Krmivo

1.3.

Dopravné prostriedky sú vybavené dostatočným množstvom krmiva pre potreby kŕmenia prepravovaných zvierat počas príslušnej cesty. Krmivo je chránené pred počasím a pred znečisťujúcimi látkami, ako napríklad prach, palivo, výfukové plyny a zvierací moč a trus.

1.4.

Ak sa na kŕmenie zvierat používa špecifické dávkovacie zariadenie, prepravuje sa takéto zariadenie v dopravnom prostriedku.

1.5.

V prípadoch, keď sa používa dávkovacie zariadenie uvedené v odseku 1.4., je navrhnuté tak, aby bolo v prípade potreby pripevnené o dopravný prostriedok a nemohlo sa prevrátiť. Keď sa dopravný prostriedok hýbe a zariadenie sa nepoužíva, skladuje sa oddelene od zvierat.

Priečky

1.6.

Nepárnokopytníky sa prepravujú v individuálnych stojiskách, s výnimkou kobýl prepravovaných so svojimi žriebätami.

1.7.

Dopravný prostriedok je vybavený priečkami tak, aby bolo možné vytvoriť samostatné oddelenia, pričom je pre všetky zvieratá zabezpečený voľný prístup k vode.

1.8.

Priečky sú skonštruované tak, aby ich bolo možné umiestniť do rôznych polôh a aby bolo možné prispôsobiť veľkosť oddelenia špecifickým požiadavkám a druhu, veľkosti a počtu zvierat.

Minimálne požiadavky pre niektoré druhy

1.9.

S výnimkou prípadov, keď sú sprevádzané matkou, sú dlhé cesty domácich nepárnokopytníkov a domáceho hovädzieho dobytka a ošípaných povolené len vtedy, ak:

sú domáce nepárnokopytníky staršie ako štyri mesiace, s výnimkou registrovaných nepárnokopytníkov,

sú teľatá staršie ako štrnásť dní,

sú ošípané ťažšie ako 10 kg.

Neskrotené kone sa nesmú prepravovať na dlhých cestách.

2.   Zásoba vody pre cestnú a železničnú prepravu alebo morské kontajnery

2.1.

Dopravné prostriedky a morské kontajnery sú vybavené zásobou vody, ktorá sprievodcovi umožňuje okamžite, kedykoľvek je to počas cesty potrebné, zvieratám poskytnúť vodu tak, aby k nej malo prístup každé zviera.

2.2.

Zariadenia na napájanie sú v dobrom prevádzkovom stave a sú vhodne navrhnuté a umiestnené pre jednotlivé kategórie zvierat napájané na palube vozidla.

2.3.

Celková kapacita nádrží na vodu vo všetkých dopravných prostriedkoch dosahuje aspoň 1,5 % ich maximálneho užitočného zaťaženia. Nádrže na vodu sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné po každej ceste vysušiť a vyčistiť, a sú vybavené systémom, ktorý umožňuje kontrolovať hladinu vody nachádzajúcej sa v nich. Sú napojené na napájacie zariadenia v rámci oddelení a udržiavané v dobrom prevádzkovom stave.

2.4.

Výnimka z bodu 2.3. sa môže vzťahovať na morské kontajnery, ktoré sa používajú výlučne na plavidlách, ktoré im dodávajú vodu z vlastných vodných nádrží plavidla.

3.   Vetranie v cestných dopravných prostriedkoch a monitorovanie teploty

3.1.

Systémy vetrania v cestných dopravných prostriedkoch sú navrhnuté, skonštruované a udržiavané tak, aby boli vo vnútri dopravného prostriedku kedykoľvek počas cesty bez ohľadu na to, či sa vozidlo hýbe alebo stojí, schopné pre všetky zvieratá udržiavať teplotný rozsah od 5 °C do 30 °C, s odchýlkou +/– 5 °C, v závislosti od vonkajšej teploty.

3.2.

Systém vetrania je schopný zabezpečiť rovnomerné rozdelenie vzduchu po celom dopravnom prostriedku s minimálnym prietokom vzduchu s menovitou kapacitou 60 m3/h/KN užitočného zaťaženia. Je schopný prevádzky počas doby aspoň 4 hodín, nezávisle od motora vozidla.

3.3.

Dopravný prostriedok je vybavený systémom monitorovania teploty, ako aj systémom zaznamenávania týchto údajov. Senzory sú umiestnené v tých častiach nákladného vozidla, pri ktorých je v závislosti od vlastností návrhu pravdepodobnosť, že sa budú vyznačovať najhoršími klimatickými podmienkami. Takto získané záznamy o teplote sa označia dátumom a na požiadanie predložia príslušnému orgánu.

3.4.

Cestné dopravné prostriedky sú vybavené systémom varovania, ktorý vodiča upozorní v prípade, že teplota v oddeleniach, kde sú umiestnené zvieratá, dosiahne minimálnu alebo maximálnu hraničnú hodnotu.

3.5.

Komisia vypracuje do 31. júla 2005 správu na základe stanoviska Európskeho orgánu pre bezpečnosť potravín, ku ktorej sa priložia príslušné návrhy opatrení s cieľom stanovenia rozsahu maximálnych a minimálnych teplôt pre prepravované zvieratá, ktoré sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2, s prihliadnutím na teploty prevládajúce v istých regiónoch Spoločenstva, ktoré sa vyznačujú osobitými klimatickými podmienkami.

4.   Navigačný systém

4.1.

Cestné dopravné prostriedky musia byť od 1. januára 2007 v prípade nových dopravných prostriedkov a od 1. januára 2009 v prípade všetkých ostatných dopravných prostriedkov vybavené zodpovedajúcim navigačným systémom umožňujúcim zaznamenávanie informácií a ich poskytovanie, ktorý zodpovedá tomu, ktorý je uvedený v pláne prepravy, ako je uvedené v prílohe II oddieli 4, a informácie týkajúce sa otvárania alebo zatvárania nakladacej plošiny.

4.2.

Komisia predloží do 1. januára 2008 Rade výsledky štúdie navigačných systémov a uplatňovania takejto techniky na účely tohto nariadenia.

4.3.

Komisia predloží najneskôr do 1. januára 2010 Rade správu o zavedení navigačného systému uvedeného v odseku 4.2., spolu s akýmikoľvek návrhmi, ktoré považuje za vhodné, najmä s cieľom vymedzenia špecifikácií navigačného systému, ktorý sa má používať pre všetky cestné dopravné prostriedky. Rada sa o týchto návrhoch uznáša kvalifikovanou väčšinou.

KAPITOLA VII

VYHRADENÝ PRIESTOR

Vyhradený priestor pre zvieratá zodpovedá aspoň týmto hodnotám:

A.   Domáce nepárnokopytníky

Železničná preprava

Dospelé kone

1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (3)

Mladé kone (6 – 24 mesiacov) (pri cestách do 48 hodín)

1,2 m2 (0,6 x 2 m)

Mladé kone (6 – 24 mesiacov) (pri cestách nad 48 hodín)

2,4 m2 (1,2 x 2 m)

Poníky (do 144 cm)

1 m2 (0,6 x 1,8 m)

Žriebätá (0 – 6 mesiacov)

1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Poznámka: Počas dlhých ciest musia mať žriebätá a mladé kone možnosť ležať

Uvedené hodnoty môžu kolísať maximálne o 10 % pri dospelých koňoch a poníkoch a maximálne o 20 % pri mladých koňoch a žrebcoch, v závislosti nielen od hmotnosti a veľkosti koní, ale aj od ich fyzického stavu, meteorologických podmienok a pravdepodobnej dĺžky trvania cesty.

Cestná preprava

Dospelé kone

1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)

Mladé kone (6 – 24 mesiacov) (pri cestách do 48 hodín)

1,2 m2 (0,6 x 2 m)

Mladé kone (6 – 24 mesiacov) (pri cestách nad 48 hodín)

2,4 m2 (1,2 x 2 m)

Poníky (do 144 cm)

1 m2 (0,6 x 1,8 m)

Žriebätá (0 – 6 mesiacov)

1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Poznámka: Počas dlhých ciest musia mať žriebätá a mladé kone možnosť ležať

Uvedené hodnoty môžu kolísať maximálne o 10 % pri dospelých koňoch a poníkoch a maximálne o 20 % pri mladých koňoch a žrebcoch, v závislosti nielen od hmotnosti a veľkosti koní, ale aj od ich fyzického stavu, meteorologických podmienok a pravdepodobnej dĺžky trvania cesty.

Letecká preprava

Hustota naloženia koní v pomere k povrchovej ploche

0 – 100 kg

0,42 m2

100 – 200 kg

0,66 m2

200 – 300 kg

0,87 m2

300 – 400 kg

1,04 m2

400 – 500 kg

1,19 m2

500 – 600 kg

1,34 m2

600 – 700 kg

1,51 m2

700 – 800 kg

1,73 m2

Lodná preprava

Živá váha v kg

m2/zviera

200 – 300

0,90 – 1,175

300 – 400

1,175 – 1,45

400 – 500

1,45 – 1,725

500 – 600

1,725 – 2

600 – 700

2 – 2,25

B.   Hovädzí dobytok

Železničná preprava

Kategória

Približná hmotnosť (v kg)

Plocha v m2/zviera

Malé teľatá

55

0,30 do 0,40

Stredne veľké teľatá

110

0,40 do 0,70

Ťažké teľatá

200

0,70 do 0,95

Stredne veľký dobytok

325

0,95 do 1,30

Ťažký dobytok

550

1,30 do 1,60

Veľmi ťažký dobytok

>700

>1,60

Uvedené hodnoty môžu kolísať nielen v závislosti od hmotnosti a veľkosti zvierat, ale aj od ich fyzického stavu, meteorologických podmienok a pravdepodobnej dĺžky trvania cesty.

Cestná preprava

Kategória

Približná hmotnosť (v kg)

Plocha v m2/zviera

Malé teľatá

55

0,30 do 0,40

Stredne veľké teľatá

110

0,40 do 0,70

Ťažké teľatá

200

0,70 do 0,95

Stredne veľký dobytok

325

0,95 do 1,30

Ťažký dobytok

550

1,30 do 1,60

Veľmi ťažký dobytok

>700

>1,60

Uvedené hodnoty môžu kolísať nielen v závislosti od hmotnosti a veľkosti zvierat, ale aj od ich fyzického stavu, meteorologických podmienok a pravdepodobnej dĺžky trvania cesty.

Letecká preprava

Kategória

Približná hmotnosť (v kg)

Plocha v m2/zviera

Teľatá

50

70

0,23

0,28

Dobytok

300

500

0,84

1,27

Lodná preprava

Živá váha v kg

m2/zviera

200 – 300

0,81 – 1,0575

300 – 400

1,0575 – 1,305

400 – 500

1,305 – 1,5525

500 – 600

1,5525 – 1,8

600 – 700

1,8 – 2,025

Gravidným zvieratám sa musí poskytnúť o 10 % viac priestoru.

C.   Ovce a kozy

Železničná preprava

Kategória

Hmotnosť v kg

Plocha v m2/zviera

Ostrihané ovce

<55

0,20 do 0,30

 

>55

>0,30

Neostrihané ovce

<55

0,30 do 0,40

 

>55

>0,40

Bahnice vo vysokom štádiu gravidity

<55

0,40 do 0,50

 

>55

>0,50

Kozy

<35

0,20 do 0,30

 

35 do 55

0,30 do 0,40

 

>55

0,40 do 0,75

Kozy vo vysokom štádiu gravidity

<55

0,40 do 0,50

 

>55

>0,50

Uvedená plocha sa môže meniť v závislosti od plemena, veľkosti, fyzického stavu a dĺžky rúna zvierat, ako aj od meteorologických podmienok a dĺžky trvania cesty.

Cestná preprava

Kategória

Hmotnosť v kg

Plocha v m2/zviera

Ostrihané ovce a jahňatá s hmotnosťou 26 kg a viac

<55

0,20 do 0,30

 

>55

>0,30

Neostrihané ovce

<55

0,30 do 0,40

 

>55

>0,40

Bahnice vo vysokom štádiu gravidity

<55

0,40 do 0,50

 

>55

>0,50

Kozy

<35

0,20 do 0,30

 

35 do 55

0,30 do 0,40

 

>55

0,40 do 0,75

Kozy vo vysokom štádiu gravidity

<55

0,40 do 0,50

 

>55

>0,50

Uvedená plocha sa môže meniť v závislosti od plemena, veľkosti, fyzického stavu a dĺžky rúna zvierat, ako aj od meteorologických podmienok a dĺžky trvania cesty. Napríklad: malým jahňatám možno poskytnúť plochu menšiu ako 0,2 m2.

Letecká preprava

Hustota naloženia oviec a kôz v pomere k povrchovej ploche

Priemerná hmotnosť (v kg)

Plocha na ovcu alebo kozu (v m2)

25

0,2

50

0,3

75

0,4

Lodná preprava

Živá váha v kg

m2/zviera

20 – 30

0,24 – 0,265

30 – 40

0,265 – 0,290

40 – 50

0,290 – 0,315

50 – 60

0,315 – 0,34

60 – 70

0,34 – 0,39

D.   Ošípané

Železničná a cestná preprava

Všetky ošípané musia mať prinajmenšom možnosť ležať a stáť vo svojej prirodzenej polohe.

Aby sa dodržali tieto minimálne požiadavky, hustota naloženia ošípaných s hmotnosťou približne 100 kg by nemala presahovať 235 kg/m2.

Plemeno, veľkosť a fyzický stav ošípaných môžu znamenať, že uvedenú minimálnu povinnú plochu je potrebné zvýšiť. Taktiež možno vyžadovať maximálne zvýšenie o 20 % v závislosti od meteorologických podmienok a dĺžky trvania cesty.

Letecká preprava

Hustota naloženia by mala byť relatívne vysoká, aby sa zabránilo zraneniam pri štartovaní, pristávaní alebo pri turbulenciách, zvieratá však musia mať možnosť ležať. Pri rozhodovaní o hustote naloženia je potrebné prihliadnuť na podnebie, celkovú dĺžku trvania cesty a čas príletu.

Priemerná hmotnosť

Plocha na ošípanú

15 kg

0,13 m2

25 kg

0,15 m2

50 kg

0,35 m2

100 kg

0,51 m2

Lodná preprava

Živá váha v kg

m2/zviera

10 alebo menej

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

E.   Hydina

Hustota platná pre prepravu hydiny v kontajneroch

Zabezpečia sa tieto minimálne podlahové plochy:

Kategória

Plocha v cm2

Jednodňové kurčatá

21 – 25 na kurča

Iná hydina ako jednodňové kurčatá: hmotnosť v kg

Plocha v cm2 na kg

< 1,6

180 – 200

1,6 do < 3

160

3 do < 5

115

> 5

105

Uvedené hodnoty môžu kolísať nielen v závislosti od hmotnosti a veľkosti vtákov, ale aj od ich fyzického stavu, meteorologických podmienok a pravdepodobnej dĺžky trvania cesty.


(1)  Ú. v. ES L 358, 18.12.1986 s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/65/ES (Ú. v. EÚ L 230, 16.9.2003, s. 32).

(2)  Požiadavky minimálnej zásoby vody stanovené v štvrtom stĺpci možno pri všetkých druhoch zvierat nahradiť zásobou vody v objeme 10 % živej váhy zvierat

(3)  Štandardná využiteľná šírka vagónov je 2,6 až 2,7m.


PRÍLOHA II

PLÁN PREPRAVY

(ako je uvedené v článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 2 písm. a) a c) článku 14 a článku 21 ods. 2)

1.

Osoba, ktorá plánuje dlhú cestu, pripraví, opečiatkuje a podpíše všetky strany plánu prepravy v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.

2.

Plán prepravy pozostáva z týchto oddielov:

 

Oddiel 1 — Plánovanie

 

Oddiel 2 — Miesto odoslania

 

Oddiel 3 — Miesto určenia

 

Oddiel 4 — Vyhlásenie prepravcu

 

Oddiel 5 — Vzor hlásenia o nezrovnalostiach

Strany plánu prepravy sa zviažu dohromady.

Vzory každého oddielu sú ustanovené v dodatku k tejto prílohe.

3.

Organizátor:

a)

označí každý protokol o ceste rozlišujúcim číslom,

b)

zabezpečí, aby príslušný orgán miesta odoslania dostal v rozsahu vymedzenom týmto orgánom riadne vyplnenú a podpísanú kópiu oddielu 1 plánu prepravy, okrem čísla veterinárneho osvedčenia, a to v priebehu dvoch pracovných dní pred časom odoslania,

c)

dodrží všetky pokyny príslušného orgánu podľa článku 14 ods. 1,

d)

zabezpečí, aby bol plán prepravy opečiatkovaný, ako sa vyžaduje v článku 14 ods. 1,

e)

zabezpečí, aby plán prepravy sprevádzal zvieratá počas cesty až do miesta určenia, alebo v prípade vývozu do tretej krajiny, aspoň po výstupné miesto.

4.

Držitelia na mieste odoslania a v prípade, že sa miesto určenia nachádza v rámci územia Spoločenstva, tak držitelia na mieste určenia, vyplnia a podpíšu príslušné oddiely plánu prepravy. Príslušnému orgánu čo najskôr nahlásia všetky výhrady týkajúce sa súladu s ustanoveniami tohto nariadenia, pričom použijú vzorový formulár v oddieli 5.

5.

V prípade, že sa miesto určenia nachádza v rámci územia Spoločenstva, držitelia na mieste určenia uchovávajú plán prepravy, s výnimkou oddielu 4, počas obdobia minimálne troch rokov odo dňa príchodu na miesto určenia.

Plán prepravy sa na požiadanie predloží príslušnému orgánu.

6.

V prípade, že sa cesta uskutočnila v rámci územia Spoločenstva, prepravca vyplní a podpíše oddiel 4 plánu prepravy.

7.

V prípade vývozu zvierat do tretej krajiny prepravcovia odovzdajú plán prepravy úradnému veterinárnemu lekárovi na výstupnom mieste.

V prípade vývozu živého hovädzieho dobytka s náhradou sa nevyžaduje oddiel 3 plánu prepravy, ak je podľa poľnohospodárskej legislatívy potrebná správa.

8.

Prepravcovia uvedení v oddieli 3 plánu prepravy uchovávajú:

a)

kópiu vyplneného plánu prepravy,

b)

príslušný záznamový list alebo výtlačok, ako je uvedené v prílohe I alebo prílohe IB k nariadeniu č. 3821/85/EHS, ak sa na vozidlo vzťahuje toto nariadenie.

Doklady uvedené v písmenách a) a b) sa predložia príslušnému orgánu, ktorý prepravcovi vydal povolenie, a na požiadanie príslušnému orgánu miesta odoslania, a to do jedného mesiaca od ich vyplnenia, pričom prepravca ich uchováva počas obdobia minimálne troch rokov odo dňa kontroly.

Doklady uvedené v písmene a) sa vrátia príslušnému orgánu miesta odoslania do jedného mesiaca po ukončení cesty, pokiaľ sa nevyužili systémy uvedené v článku 6 ods. 9. Zjednodušená forma plánu prepravy a usmernení na predkladanie záznamov, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 9, sa ustanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2, ak sú vozidlá vybavené systémami uvedenými v článku 6 ods. 9.

Dodatok

ODDIEL 1

PLÁNOVANIE

Image

ODDIEL 2

MIESTO ODOSLANIA

Image

ODDIEL 3

MIESTO URĽENIA

Image

ODDIEL 4

VYHLÁSENIE PREPRAVCU

Image

ODDIEL 5

VZOR HLÁSENIA O NEZROVNALOSTIACH Č.……

Kópia hlásenia o nezrovnalostiach a kópia oddielu 1 plánu prepravy sa predloží príslušnému orgánu.

Image


PRÍLOHA III

TLAČIVÁ

(ako je uvedené v článkoch 10 ods. 2, 11 ods. 3, 17 ods. 2 a 18 ods. 2)

KAPITOLA I

Povolenie prepravcu podľa článku 10 ods. 1

Image

KAPITOLA II

Povolenie prepravcu podľa článku 11 ods. 1

Image

KAPITOLA III

Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov podľa článku 17 ods. 2

Image

KAPITOLA IV

Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty podľa článku 18 ods. 2

Image


PRÍLOHA IV

ŠKOLENIE

1.

Vodiči a sprievodcovia, ako je uvedené v článku 6 ods. 5 a článku 17 ods. 1, úspešne absolvujú školenie, ako je ustanovené v odseku 2 a zložia skúšku, schválenú príslušným orgánom, ktorý zabezpečí nestrannosť skúšajúcich.

2.

Školiace kurzy uvedené v odseku 1 zahŕňajú prinajmenšom technické a administratívne aspekty právnych predpisov Spoločenstva o ochrane zvierat počas prepravy, najmä tieto body:

a)

články 3 a 4 a prílohy I a II,

b)

fyziológiu zvierat, najmä potreby ich napájania a kŕmenia, správanie zvierat a pojem stresu,

c)

praktické hľadiská zaobchádzania so zvieratami,

d)

vplyv spôsobu jazdy na pohodu prepravovaných zvierat a kvalitu mäsa,

e)

núdzové ošetrovanie zvierat,

f)

otázky bezpečnosti pracovníkov zaobchádzajúcich so zvieratami.


PRÍLOHA V

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

(ako je uvedené v článku 21 ods. 1 písm. e))

Európsky dohovor o ochrane zvierat počas medzinárodnej prepravy.


PRÍLOHA VI

MEDZINÁRODNÉ NORMY PRE KONTAJNERY, OHRADY ALEBO STOJISKÁ VHODNÉ NA LETECKÚ PREPRAVU ŽIVÝCH ZVIERAT

(ako je uvedené v prílohe I kapitole II (odsek 4.1))

Predpisy Medzinárodnej asociácie pre leteckú prepravu (IATA) o živých zvieratách, 31. vydanie, 1. október 2004.