ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 379

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
24. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2223/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2224/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2225/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 24. decembra 2004

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2226/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2227/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2228/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 15. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia Európskemu parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín ( 1 )

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2231/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ukončuje vyšetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení, uložených nariadením Rady (ES) č. 119/97 o dovoze určitých mechanizmov na krúžkové bloky s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov na krúžkové bloky zaslaných z Thajska, tiež deklarovaných s pôvodom v Thajsku, a ktorým sa ukončuje registrácia tohto dovozu, uložená nariadením (ES) č. 844/2004

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2232/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 určujúcemu postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí liekov veterinárnej medicíny v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o altrenogest, beclomethasone dipropionate, cloprostenol, R-cloprostenol, seskvioleját sorbitolu a toltrazuril ( 1 )

71

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2233/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa po druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

75

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2234/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

77

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2235/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

78

 

*

Smernica Komisie 2004/116/ES z 23. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 82/471/EHS, pokiaľ ide o začlenenie Candida guilliermondii  ( 1 )

81

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/897/ES:Rozhodnutie Rady z 29. novembra 2004 o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení a podpísaní memoranda o porozumení, ktoré je k dohode pripojené

83

Dohoda Medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

84

Memorandum o porozumení

96

 

 

Komisia

 

*

2004/898/ES:Rozhodnutie Komisie z 23. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/828/ES, pokiaľ ide o presun zvierat z a v rámci reštrikčnej zóny v Španielsku a Portugalsku v súvislosti s prepuknutím katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka v Španielsku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5212)  ( 1 )

105

 

 

Európska centrálna banka

 

*

2004/899/ES:Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 14. decembra 2004 o schválení objemu emisie mincí v roku 2005 (ECB/2004/19)

107

 

 

Akty prijaté v súlade s hlavou V Zmluvy o založení Európskej únie

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/900/SZBP z 22. decembra 2004, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

108

 

*

Rozhodnutie Rady 2004/901/SZBP z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/730/SZBP, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 1999/34/SZBP o príspevku Európskej únie na boj proti destabilizačnému zhromažďovaniu a rozširovaniu zbraní malého kalibru a ľahkých zbraní v Kambodži

111

 

*

Spoločná pozícia Rady 2004/902/SZBP z 22. decembra 2004, ktorou sa predlžuje platnosť spoločnej pozície Rady 2004/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Libérii

113

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2223/2004

z 22. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37;

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Článok 47 ods. 2 druhý pododsek tretia zarážka nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 (2), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1783/2003 (3), stanovuje, že príspevok Spoločenstva na agro-environmentálne opatrenia nemôže presiahnuť 85 % v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje cieľ 1, a 60 % v ostatných oblastiach.

(2)

Článok 47a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999, ktorým sa stanovujú osobitné finančné ustanovenia pre členské štáty, ktoré pristúpili 1. mája 2004, určuje, že článok 47 uvedeného nariadenia sa neuplatňuje na financovanie opatrení uvedených v článku 47a ods. 1, medzi ktoré patria aj agro-environmentálne opatrenia. Finančný príspevok Spoločenstva určený na tieto opatrenia môže dosiahnuť 80 % v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje cieľ 1 v súlade s ustanoveniami článku 47b ods. 1.

(3)

S cieľom vyhnúť sa rozdielom v zaobchádzaní s členskými štátmi, ktoré tvorili Spoločenstvo do 30. apríla 2004 a členskými štátmi, ktoré pristúpili 1. mája 2004 pokiaľ ide o financovanie agro-environmentálnych opatrení v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje cieľ 1, je potrebné, odo dňa uvedeného pristúpenia, zosúladiť výšku finančného príspevku uplatniteľnú pre nové členské štáty s výškou príspevku pre staré členské štáty v súlade s článkom 47 ods. 2 druhým pododsekom treťou zarážkou nariadenia (ES) č. 1257/1999.

(4)

Článok 47 ods. 2 druhý pododsek, prvá a druhá zarážka nariadenia (ES) č. 1257/1999 stanovujú sadzbu príspevku Spoločenstva v oblastiach, ktoré nespadajú pod cieľ 1 a 2. V súlade s článkom 47a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 v znení aktu o pristúpení z roku 2003, tieto ustanovenia sa neuplatnia na členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004, pretože mali iba oblasti, ktoré spadajú pod cieľ 1 a 2. Odvtedy sa ukázalo, že niektoré z týchto členských štátov, ako napr. Slovensko, majú tiež oblasti mimo uvedených cieľov, kde sa môžu uplatňovať opatrenia na rozvoj vidieka. Na základe týchto okolností, je potrebné spraviť ustanovenia nariadenia (ES) č. 1257/1999, ktorými sa ustanovuje sadzba príspevku Spoločenstva pre opatrenia, na ktoré sa vzťahuje program rozvoja vidieka, uplatniteľnými na členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1257/1999 je preto potrebné zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 47a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa písmeno b) nahrádza týmto textom:

„b)

článok 35 ods. 1, článok 35 ods. 2 druhá zarážka, článok 36 ods. 2 a článok 47, s výnimkou odseku 2 druhého pododseku tohto nariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko z 14.12.2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 70.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2224/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

97,4

204

74,8

999

86,1

0707 00 05

052

119,8

999

119,8

0709 90 70

052

105,5

204

74,4

999

90,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

48,8

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

35,9

999

45,5

0805 20 10

204

61,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

204

47,0

400

85,3

624

80,4

999

71,8

0805 50 10

052

55,7

528

38,8

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

148,7

400

73,7

404

100,9

720

74,7

999

99,5

0808 20 50

400

101,9

528

47,6

720

50,6

999

66,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2225/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa ustanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru, uplatniteľné od 24. decembra 2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1422/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz melasy v sektore cukru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 785/68 (2), stanovuje, že cena cif pre dovoz melasy stanovená v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 785/68 (3), sa považuje za „reprezentatívnu cenu“. Touto cenou sa rozumie cena stanovená pre štandardnú kvalitu, definovanú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(2)

Pri stanovovaní reprezentatívnych cien treba brať do úvahy všetky informácie uvedené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 785/68 okrem prípadov uvedených v článku 4 uvedeného nariadenia a v prípade potreby sa toto stanovenie môže vykonať podľa metódy uvedenej v článku 7 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(3)

Pri úprave ceny, ktorá sa netýka štandardnej kvality, je v závislosti od ponúknutej melasy potrebné zvýšiť alebo znížiť ceny uplatnením článku 6 nariadenia (EHS) č. 785/68.

(4)

Ak existuje rozdiel medzi spúšťacou cenou daného výrobku a reprezentatívnou cenou, je potrebné stanoviť dodatočné dovozné clá v zmysle podmienok uvedených v článku 3 nariadenia (ES) č. 1422/95. V prípade pozastavenia dovozných ciel v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 je potrebné stanoviť zvláštnu výšku týchto ciel.

(5)

Je potrebné stanoviť reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá pre dané produkty v súlade s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1422/95.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1422/95 sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 79/2003 (Ú. v. ES L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  Ú. v. ES L 145, 27.6.1968, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1422/1995.


PRÍLOHA

Reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na melasu v sektore cukru uplatniteľné od 24. decembra 2004

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

Výška cla, ktoré sa uplatní na dovoz z dôvodu pozastavenia uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 na 100 kg netto na daný produkt (1)

1703 10 00 (2)

8,89

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Táto výška cla nahrádza podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1422/95 výšku cla v spoločnom colnom sadzobníku, stanovenú pre tieto výrobky.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v článku 1 zmeneného a doplneného nariadenia (EHS) č. 785/68.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2226/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhuv v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa rozdiel medzi kurzami alebo cenami výrobkov na svetovom trhu, uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v spoločenstve môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa náhrady za nedenaturovaný biely a surový cukor vyvezený bez ďalšieho spracovania musia stanoviť s ohľadom na situáciu na trhu spoločenstva a na svetovom trhu s cukrom, a najmä na cenové a nákladové činitele určené v článku 28 uvedeného nariadenia. V súlade s uvedeným nariadením je potrebné zohľadniť taktiež ekonomické hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Náhrada na surový cukor sa musí stanoviť pre štandardnú kvalitu, ktorá sa definuje v prílohe I, bod II nariadenia (ES) č. 1260/2001. Táto náhrada sa okrem iného stanovuje v súlade s článkom 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001. Kandizovaný cukor sa definuje v nariadení Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podrobných pravidlách udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2). Takto vypočítaná výška náhrady pokiaľ ide o aromatizovaný alebo prifarbovaný cukor sa musí vzťahovať na obsah sacharózy a preto sa musí stanoviť na 1 % obsahu sacharózy.

(4)

Vo výnimočných prípadoch sa môže výška náhrady stanoviť inými právnymi aktmi.

(5)

Náhrada sa musí stanovovať každé dva týždne. Počas tohto obdobia je možné náhradu meniť.

(6)

V súlade s článkom 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001 si situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyžiadať rozlišovanie náhrady na výrobky určené v článku 1 uvedeného nariadenia podľa ich miesta určenia.

(7)

Významné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych krajín od začiatku roka 2001, ako aj vývozy cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javia ako vysoko neprirodzené.

(8)

S cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu, pokiaľ ide o opätovný dovoz výrobkov v sektore cukru, pre ktoré boli udelené náhrady, do spoločenstva, je potrebné nestanoviť pre všetky západné balkánske krajiny náhradu na výrobky určené v tomto nariadení.

(9)

S ohľadom na tieto skutočnosti a na súčasnú situáciu trhov v sektore cukru, najmä na kurzy alebo ceny cukru v spoločenstve a na svetovom trhu, je potrebné stanoviť príslušné výšky náhrady.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod a) nariadenia (ES) č. 1260/2001, nedenaturovaných a bez ďalšieho spracovania, sa stanovujú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA BIELY CUKOR A SUROVÝ CUKOR VYVEZENÝ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA 24. DECEMBRA 2004

Kód výrobkov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,4240

Poznámka: Kódy výrobkov ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) okrem Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov z 10. júna 1999), a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, s výnimkou cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Táto sadzba je uplatniteľná na surový cukor, ktorého výťažnosť je 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odchýli od 92 %, výška uplatniteľnej náhrady sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 28 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2227/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa určujú náhrady na sirupy a niektoré ďalšie výrobky vyvezené bez ďalšieho spracovania, patriace do sektoru cukru

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001, rozdiel medzi kurzami a cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2135/95 zo 7. septembra 1995 o podmienkach udeľovania vývozných náhrad v sektore cukru (2), náhrada na 100 kilogramov výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001, ktoré sú predmetom vývozu, sa rovná základnej sadzbe vynásobenej obsahom sacharózy, prípadne obsahom ostatných cukrov zmenených na sacharózu. Obsah sacharózy zistený pre daný výrobok sa stanovuje v súlade s ustanoveniami článku 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001, základná sadzba náhrady na sorbózu vyvezenú bez ďalšieho spracovania sa musí rovnať základnej sadzbe náhrady, od ktorej sa odpočíta stotina platnej výrobnej náhrady, v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1265/2001 z 27. júna 2001, ktorým sa určujú podmienky pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 pre udeľovanie výrobnej náhrady na niektoré výrobky zo sektora cukru používané v chemickom priemysle (3), pre výrobky vymenované v prílohe uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa ustanovení článku 30 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1260/2001 pre ostatné výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia, vyvezené bez ďalšieho spracovania, výška základnej sadzby náhrady sa musí rovnať stotine stanovenej sadzby, vzhľadom na rozdiel medzi intervenčnou cenou pre biely cukor platnou pre nedeficitné oblasti spoločenstva, počas mesiaca, pre ktorý je stanovená základná sadzba a medzi kurzom alebo cenou bieleho cukru na svetovom trhu na jednej strane, a vzhľadom na potrebu stanoviť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov spoločenstva za účelom vývozu spracovaných výrobkov do tretích krajín a používaním výrobkov týchto krajín prijatých do dokončovacieho procesu na druhej strane.

(5)

Podľa článku 30 odsek 4 nariadenia (ES) č. 1260/2001 uplatňovanie základnej sadzby môže byť obmedzené na niektoré výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 bod d) uvedeného nariadenia.

(6)

Podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je možné určiť náhradu na vývoz výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body f) a h) uvedeného nariadenia. Výška náhrady musí byť stanovená na 100 kilogramov sušiny, najmä vzhľadom na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov s kódom KN 1702 30 91, na náhradu uplatniteľnú na vývoz výrobkov uvedených v článku 1 odsek 1 bod d) nariadenia (ES) č. 1260/2001 a na hospodárske aspekty spojené s uvedenými vývozmi. Pre výrobky uvedené v bodoch f) a g) uvedeného odseku 1 sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95 a pre výrobky uvedené článku 1 odsek 1 bod h) sa náhrada udeľuje len na tie výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(7)

Vyššie uvedené náhrady sa stanovujú každý mesiac. Tieto náhrady je možné meniť v priebehu daného obdobia.

(8)

Podľa článku 27 odsek 5 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1260/2001, situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky niektorých trhov môžu viesť k potrebe rozlišovať náhrady na výrobky uvedené v článku 1 uvedeného nariadenia v závislosti od ich miesta určenia.

(9)

Výrazné a náhle zvýšenie preferenčných dovozov cukru pochádzajúceho zo západných balkánskych štátov od začiatku roku 2001 a rovnako vývozov cukru zo spoločenstva do týchto krajín sa javí ako značne neprirodzené.

(10)

Aby sa predišlo akémukoľvek zneužívaniu v spojení s opätovným dovozom výrobkov patriacich do sektora cukru, na ktoré boli udelené náhrady do spoločenstva, je potrebné, aby pre skupinu západných balkánskych štátov nebola určená náhrada na výrobky uvedené v tomto nariadení.

(11)

So zreteľom na tieto skutočnosti je potrebné určiť náhrady na tieto produkty v zodpovedajúcej výške.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Náhrady, ktoré sa udeľujú pri vývoze výrobkov bez ďalšieho spracovania uvedených v článku 1 odsek 1 body d), f), g) a h) nariadenia (ES) č. 1260/2001 sú určené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 16.

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 63.


PRÍLOHA

NÁHRADY NA SIRUPY A NIEKTORÉ ĎALŠIE VÝROBKY VYVEZENÉ BEZ ĎALŠIEHO SPRACOVANIA PATRIACE DO SEKTORU CUKRU PLATNÉ OD 24 DE DEZEMBRO DE 2004

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

80,57 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4240 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4240 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4240 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4240 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

42,40 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg výrobku netto

0,4240 (3)

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určení série „A“ sú definované v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určenia sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované nasledovne:

S00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, ostatné územia, zásobovanie a miesta určenia považované za vývoz zo spoločenstva) s výnimkou Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Čiernej Hory (vrátane Kosova, tak ako sa definuje v rezolúcii č. 1244 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov z 10. júna 1999) a bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, okrem cukru zapracovaného do výrobkov uvedených v článku 1 odsek 2 bod b) nariadenia Rady č. 2201/96 (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(2)  Platné výhradne pre výrobky uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(3)  Základná sadzba neplatí pre sirupy, ktorých čistota je nižšia ako 85 % (nariadenie (ES) č. 2135/95). Obsah sacharózy sa stanovuje v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 2135/95.

(4)  Sadzba nie je uplatniteľná na výrobok definovaný v bode 2 prílohy nariadenia (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2228/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa určuje maximálna výška náhrady za vývoz bieleho cukru do niektorých tretích krajín pre 15. čiastočné výberové konanie uskutočnené v rámci stáleho výberového konania podľa nariadenia (ES) č. 1327/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1327/2004 z 19. júla 2004 o stálych výberových konaniach v rámci hospodárskeho roka 2004/2005 pre stanovovanie vývozných odvodov a/alebo vývozných náhrad za biely cukor (2) sa otvárajú čiastočné výberové konania na vývoz cukru do niektorých tretích krajín.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1327/2004 sa maximálna výška vývoznej náhrady stanovuje, v prípade potreby, pre dané čiastočné výberové konanie, berúc do úvahy najmä situáciu a predvídateľný vývoj na trhu s cukrom v spoločenstve a na svetovom trhu.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre 15. čiastočné výberové konanie pre biely cukor, uskutočnené v zmysle nariadenia (ES) č. 1327/2004, sa maximálna výška náhrady za vývoz do niektorých tretích krajín stanovuje na 45,543 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1685/2004 (Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 21).


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2229/2004

z 3. decembra 2004,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), najmä na jej článok 8 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Smernica 91/414/EHS stanovuje, že Komisia začne program činnosti v rámci dvanásťročného obdobia (pracovný program) na základe oznámenia danej smernice pre postupné skúšanie účinných látok na trhu dva roky odo dňa oznámenia danej smernice.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (2), upravuje prvú etapu pracovného programu a je stále aktuálne.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 451/2000 z 28. februára 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonanie druhej a tretej etapy pracovného programu podľa článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (3), upravuje druhú etapu pracovného programu a je stále aktuálne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 451/2000 rovnako upravuje tretiu etapu pracovného programu pre dodatočný počet účinných látok, ktoré nepokrýva prvá a druhá etapa programu. Nariadenie Komisie (ES) č. 1490/2002 zo 14. augusta 2002, stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 451/2000 (4), rovnako upravuje tretiu etapu pracovného programu. Tretia etapa tiež pokračuje.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2002 z 20. júna 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (5) upravuje štvrtú etapu pracovného programu a je stále aktuálne. Výrobcovia, ktorí chcú podporiť zahrnutie účinných látok pokrytých tou etapou v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa zaviazali, že poskytnú potrebné informácie.

(6)

Z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska treba výrobcom v týchto nových členských štátoch umožniť, aby oznámili svoj záujem zúčastniť sa štvrtej etapy pracovného programu pre všetky látky, ktoré zahŕňa táto etapa. Tiež treba zorganizovať revíziu tých látok, ktoré boli na trhu v nových členských štátoch pred 1. májom 2004 a ktoré nie sú zahrnuté v prvej až štvrtej etape pracovného programu.

(7)

Postupy ustanovené v tomto nariadení by nemali poškodiť výrobcov a aktivity, ktoré sa majú uskutočniť v rámci ďalšej legislatívy Spoločenstva, predovšetkým na základe smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky (6), tam, kde sa informácie stávajú dostupnými pre Komisiu a poukazujú na to, že jej požiadavky môžu byť splnené.

(8)

Nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (7), sa vytvoril Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP), aby sa zabezpečilo, že Spoločenstvo má prístup k vysokokvalitnej, nezávislej a účinnej vedeckej a technickej podpore s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia vo vzťahu k legislatíve týkajúcej sa bezpečnosti potravín a krmív. Preto treba zabezpečiť, aby EÚBP zohrával úlohu v pracovnom programe pre účinné látky.

(9)

Vzťahy medzi výrobcami, členskými štátmi, Komisiou a EÚBP a povinnosti, ktoré každý z nich má pri vykonávaní pracovného programu, mali by sa ustanoviť „Mali by sa ustanoviť vzťahy ...“, so zreteľom na skúsenosti získané počas prvej a druhej etapy pracovného programu, snahu oddeliť posudzovanie rizika od manažmentu rizika a potrebu zorganizovať prácu čo najefektívnejším spôsobom.

(10)

Úzka spolupráca medzi výrobcami, členskými štátmi, Komisiou a EÚBP a dôsledné dodržiavanie stanovených časových obmedzení je potrebné za zaistenie účinnosti pracovného programu. Presné časové obmedzenia pre všetky prvky štvrtej etapy tohto programu by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť jeho dokončenie v rámci prijateľného časového obdobia. Pre niektoré účinné látky, pri ktorých sú požiadavky na dokumentáciu obmedzené, je krátky konečný termín na odovzdanie dokumentácie primeraný, aby sa poskytla príležitosť na ďalšie informácie, ktoré treba poskytnúť v celkovom časovom rámci na dokončenie kontrolného programu.

(11)

Aby nedochádzalo k duplikácii práce a predovšetkým pri experimentov, ktoré si vyžadujú stavovce, výrobcovia by sa mali podporovať pri odovzdávaní kolektívnych dokumentácií.

(12)

Je potrebné definovať povinnosti výrobcov so zreteľom na formát, časové obdobia a štátne orgány a EÚBP v súvislosti s informáciami, ktoré treba predložiť. Mnoho účinných látok, ktoré pokrýva štvrtá etapa pracovného programu, sa vyrába v malých množstvách na účely odborníkov. Niektoré sú dôležité z hľadiska organických alebo iných poľnohospodárskych systémov s nízkymi vstupnými nákladmi a môže sa očakávať, že budú predstavovať malé riziko z pohľadu ochrany ľudí a životného prostredia.

(13)

Komisia vo svojej správe o pokroku adresovanej Európskemu parlamentu a Rade – Hodnotenie účinných látok prípravkov na ochranu rastlín (predložených v súlade s článkom 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh) (8) identifikovala potrebu osobitných opatrení, ktoré treba prijať vo vzťahu k nízko rizikovým zložkám.

(14)

Upravený prístup sa vyžaduje pre túto etapu pracovného programu na zníženie rizika, že veľký počet účinných látok bude stiahnutý z trhu len z hospodárskych dôvodov. Pre niektoré skupiny účinných látok je preto potrebné, aby formát a požiadavky na informácie, ktoré treba poskytnúť, boli odlišné od tých, ktoré boli vypracované pre účinné látky v predchádzajúcich troch etapách pracovného programu.

(15)

V záujme konzistencie legislatívy Spoločenstva je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli všetky opatrenia upravené v tomto nariadení zosúladené s opatreniami prijatými podľa smernice 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (9).

(16)

Oznámenie a predloženie dokumentácie by nemalo byť nevyhnutnou podmienkou pre možnosť, po zaradení účinnej látky v prílohe I k smernici 91/414/EHS, uviesť prípravky na ochranu rastlín na trh pod podmienkou ustanovení v článku 13 danej smernice. Preto osoby, ktoré nepredložili oznámenia, by mali byť informované vo všetkých etapách hodnotiaceho procesu o možných ďalších požiadavkách na pokračovanie predaja prostriedkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinnú látku podliehajúcu prebiehajúcemu hodnoteniu.

(17)

(1)S cieľom zabezpečiť, aby zvažovali všetky príslušné informácie o potenciálne nebezpečných účinkoch účinnej látky alebo jej rezíduí, technické alebo vedecké informácie predložené v rámci príslušných časových obmedzení akoukoľvek osobou by sa mali rovnako brať do úvahy pri hodnoteniach.

(18)

Kde spolupráca s oznamovateľom prestáva fungovať, nie je možné pokračovať v ďalšom posudzovaní efektívne, a preto by sa posudzovanie účinnej látky malo ukončiť, okrem prípadu, keď oznámenie preberie členský štát.

(19)

Úloha posudzovania by sa mala rozdeliť medzi príslušné orgány členských štátov. Pre každú účinnú látku by preto mal byť určený spravodajský členský štát. V prípade potreby by mal spravodajský členský štát zhodnotiť úplnosť kontrolného zoznamu, ktorý zabezpečuje oznamovateľ, a preskúmať a posúdiť poskytnuté informácie. Mal by oboznámiť EÚBP s výsledkami posúdenia a dať odporúčanie Komisii v súvislosti s rozhodnutím, ktoré má byť prijaté so zreteľom na príslušnú účinnú látku. Pre niektoré skupiny účinných látok treba, aby spravodajský členský štát úzko spolupracoval s iným spravodajským členským štátom pre danú skupinu. Pre každú skupinu treba určiť vedúceho spravodajcu, ktorý bude koordinovať takúto spoluprácu.

(20)

Spravodajský členský štát by mal zaslať návrh správ o posúdení na základe svojich hodnotení účinných látok EÚBP. Návrhy hodnotiacich správ by mal prezrieť EÚBP pred tým, ako sa predložia Komisii.

(21)

V prípade jasnej nerovnováhy v právomociach, ktoré má členský štát ako spravodajca pri hodnotení a posudzovaní, mala by existovať možnosť nahradiť členský štát pôvodne určený ako spravodajský pre konkrétnu účinnú látku iným členským štátom.

(22)

S cieľom zabezpečiť vlastné zdroje pre túto etapu pracovného programu, mal by sa členskému štátu zaplatiť poplatok za spracovanie a hodnotenie dokumentácií a návrhov hodnotiacich správ.

(23)

Uskutočnili sa konzultácie s EÚBP o navrhovaných opatreniach.

(24)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET A ROZSAH, DEFINÍCIE A URČENÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Článok 1

Predmet a rozsah

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú:

a)

ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, ktorý sa uvádza v druhom pododseku článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS („pracovný program“) so zreteľom na pokračujúce hodnotenie účinných látok oznámených v nariadení (ES) č. 1112/2002;

b)

pravidlá pre účinné látky, ktoré boli na trhu pred 1. májom 2004 v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku a ktoré nie sú zahrnuté v etapách 1 až 3 pracovného programu a na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 1112/2002.

2.   Článok 6 ods. 2 a 3 a druhý pododsek článku 6 ods. 4 smernice 91/414/EHS sa neuplatňuje pri účinných látkach uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu, až kým postupy ustanovené v tomto nariadení so zreteľom na také látky nebudu ukončené.

3.   Toto nariadenie sa bude uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté:

a)

preskúmanie vykonávané členskými štátmi účinných látok uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu predovšetkým podľa obnovení povolení v súlade s článkom 4 ods. 4 smernice 91/414/EHS;

b)

preskúmanie vykonávané Komisiou v súlade s článkom 5 ods. 5 smernice 91/414/EHS;

c)

posúdenia uskutočnené podľa smernice 79/117/EHS.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa budú uplatňovať definície stanovené v článku 2 smernice 91/414/EHS a článku 2 nariadenia (ES) č. 1112/2002.

Uplatňovať sa budú aj tieto definície:

a)

„Oznamovateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá predložila oznámenie v súlade s:

i)

nariadením (ES) č. 1112/2002, uvedenú v prílohe II k tomuto nariadeniu, alebo

ii)

článkom 4 tohto nariadenia.

b)

„Spravodajský členský štát“ znamená spravodajský členský štát pre účinnú látku stanovenú v prílohe I.

c)

„Súhrnná dokumentácia“ znamená dokumentáciu obsahujúcu informácie požadované podľa článku 10 ods. 2, kde sa uvádzajú súhrnné výsledky testov a štúdií, na ktoré sa odvoláva daný odsek.

d)

„Úplná dokumentácia“ znamená dokumentáciu obsahujúcu informácie požadované podľa článku 10 ods. 3, kde sa celkovo uvádzajú všetky výsledky testov a štúdií, na ktoré sa odvoláva súhrnná dokumentácia.

Článok 3

Určený orgán členského štátu

1.   Každý členský štát určí orgán alebo orgány na vykonávanie povinností členského štátu, ako sú definované v tomto nariadení.

2.   Štátne orgány uvedené v prílohe III budú spolupracovať a zabezpečovať všetky potrebné kontakty s oznamovateľmi, inými členskými štátmi, Komisiou a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EÚBP) v súlade s týmto nariadením.

Každý členský štát poskytne podrobné údaje týkajúce sa určeného koordinačného štátneho orgánu Komisii, EÚBP a určenému koordinačnému štátnemu orgánu každého členského štátu a bude ich informovať o všetkých úpravách v súvislosti s nimi.

KAPITOLA II

OZNÁMENIA VÝROBCOV ÚČINNÝCH LÁTOK V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Článok 4

Oznámenia výrobcov v nových členských štátoch

1.   Každý výrobca v novom členskom štáte, ktorý sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, ktorý chce zabezpečiť zaradenie do prílohy I smernice 91/414/EHS účinnej látky uvedenej v prílohe I k tomuto nariadeniu, oznámi podrobné údaje uvedené v prílohe V k tomuto nariadeniu Komisii, ďalším oznamovateľom pre danú látku a spravodajskému členskému štátu najneskôr do troch mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Každý výrobca, ktorý podáva oznámenie podľa ods. 1, si vykoná povinnosti výrobcov alebo oznamovateľov stanovené v tomto nariadení pre oznamovanú účinnú látku.

3.   Kde výrobca v novom členskom štáte nepredložil oznámenie pre účinnú látku uvedenú v prílohe I k tomuto nariadeniu v súlade s odsekom 1, bude mu umožnené len zúčastniť sa pracovného programu kolektívne s jedným alebo viacerými oznamovateľmi pre účinnú látku vrátane členského štátu, ktorý oznámenie podal v súlade s ods. 4 tohto článku.

4.   Kde nebolo prijaté žiadne oznámenie pre účinnú látku uvedenú v prílohe 1 k tomuto nariadeniu, nový členský štát môže oznámiť svoj záujem o podporovanie zaradenia danej účinnej látky do prílohy I smernice 91/414/EHS tým, že doručí oznámenie Komisii a spravodajskému členskému štátu.

Také oznámenie musí byť predložené čím skôr a najneskôr tri mesiace od dátumu, kedy Komisia informovala členské štáty, že pre danú účinnú látku nebolo predložené žiadne oznámenie.

Členský štát, ktorý prekladá takéto oznámenie sa potom bude považovať za výrobcu na účely hodnotenia príslušnej účinnej látky.

5.   Komisia rozhodne, podľa ustanovení v štvrtom pododseku článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, o nezaradení do prílohy I danej smernice účinných látok uvedených v prílohe 1 k tomuto nariadeniu, pre ktoré nebolo predložené žiadne oznámenie v súlade s ods. 1 a 4 tohto článku. V rozhodnutí budú uvedené dôvody pre nezaradenie do prílohy.

Členské štáty odoberú povolenia pre prostriedky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú takúto látku v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí.

KAPITOLA III

PODMIENKY NA PREDKLADANIE DOKUMENTÁCIE NA OZNÁMENIE ÚČINNÝCH LÁTOK A PREDKLADANIE INFORMÁCIÍ TRETÍMI STRANAMI

Článok 5

Predkladanie dokumentácie viac ako jedným oznamovateľom

1.   Kde pre ktorúkoľvek účinnú látku uvedenú v prílohe I existuje viac ako jeden oznamovateľ, príslušní oznamovatelia uskutočnia všetky potrebné kroky na kolektívne predloženie dokumentácie pre oznámenie takejto látky.

V prípade, keď dokumentáciu nepredkladajú všetci takíto oznamovatelia, dokumentácia bude obsahovať podrobné informácie o vynaloženom úsilí a dôvodoch, prečo sa niektorí oznamovatelia nezúčastnili na predkladaní dokumentácie.

2.   Kde bola účinná látka oznámená viac ako jedným oznamovateľom, príslušní oznamovatelia poskytnú pre každú štúdiu, ktorá si vyžaduje stavovce, podrobné informácie o uskutočnených pokusoch, aby nedochádzalo k duplicite testov, a v potrebných prípadoch poskytnú dôvody na uskutočnenie duplicitnej štúdie.

Článok 6

Predkladanie dokumentácie spravodajskému členskému štátu

1.   Oznamovateľ predloží dokumentáciu pre účinnú látku („dokumentácia“) spravodajskému členskému štátu.

2.   Dokumentácia bude pozostávať z týchto častí:

a)

kópia oznámenia; v prípade kolektívneho oznámenia uskutočneného viac ako jedným výrobcom, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1, bude dokumentácia obsahovať:

i)

kópiu oznámení podaných v súlade s článkom 4 alebo 5 nariadenia (ES) č. 1112/2002 alebo článkom 4 tohto nariadenia;

ii)

meno osoby, ktorú príslušní výrobcovia určili za zodpovednú osobu pre kolektívne oznámenie a ktorá bude vystupovať ako kontaktná osoba počas prebiehajúceho postupu;

b)

obmedzený rozsah ukážkových použití účinnej látky, vo vzťahu ku ktorým údaje predložené oznamovateľom v dokumentácii ukážu, že pre jednu alebo viac príprav môžu byť splnené podmienky stanovené v článku 5 smernice 91/414/EHS na zaradenie účinnej látky do prílohy I danej smernice.

3.   Ak spravodajský členský štát vyžaduje podľa ustanovení článku 20 ods. 2, aby bola aktualizovaná súhrnná dokumentácia daná do obehu, alebo v príslušných prípadoch aktualizovaná úplná dokumentácia alebo jej časti, oznamovateľ tak urobí najneskôr mesiac po dátume prijatia takejto požiadavky.

Článok 7

Dokumentácia pre účinné látky predložená podľa smernice 98/8/ES

Ak bola účinná látka oznámená podľa smernice 98/8/ES, oznamovateľ môže predložiť na základe výnimky z článkov 5 a 6:

a)

kópiu dokumentácie predloženej podľa smernice 98/8/ES;

b)

akékoľvek dodatočné informácie uvedené v prílohe II a III k smernici 91/414/EHS, ktoré sú potrebné na odôvodnenie zaradenia účinnej látky do prílohy I danej smernice s odvolaním sa na použitia, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti danej smernice.

Článok 8

Dokumentácie pre účinné látky predložené podľa nariadenia (ES) č. 1490/2002

Ak bola dokumentácia predložená podľa nariadenia (ES) č. 1490/2002, osoba, ktorá dokumentáciu predložila, spoločne s ďalšou dokumentáciou predloženou podľa tohto nariadenia môže predložiť:

a)

odkaz na dokumentáciu predloženú podľa nariadenia (ES) č. 1490/2002;

b)

akékoľvek doplnkové informácie uvedené v prílohách II a III k smernici 91/414/EHS, ktoré sú potrebné na odôvodnenie zaradenia účinnej látky z prílohy I k danej smernice s odvolaním sa na použitia, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti danej smernice.

Článok 9

Špecifické podmienky pre predkladanie dokumentácie pre účinné látky, ktoré sú uvedené v časti A v prílohe I

1.   Ak sa dokumentácia týka účinnej látky uvedenej v časti A v prílohe I, popri informáciách požadovaných podľa článku 5 a článku 6 ods. 2 predloží oznamovateľ tieto informácie týkajúce sa účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín (podľa potreby):

a)

všetky dostupné informácie o možných rizikách pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie vrátane tých, ktoré sú dostupné zo štúdia literatúry a ktoré označujú preštudované databázy a termíny použité pri ich prehľadávaní;

b)

dostupné správy o posúdení z ktorejkoľvek krajiny OECD;

c)

pre akékoľvek prebiehajúce testy a štúdie, ktoré nie sú úplne ukončené, informácie o týchto testoch a štúdiách a plánovaný dátum ich ukončenia.

2.   Dokumentácia bude fyzicky obsahovať správy z jednotlivých testov a štúdií obsahujúce všetky informácie uvedené v ods. 1.

3.   Každý členský štát upresní počet kópií v dokumentácii, ktorú má predložiť oznamovateľ, keď vystupuje ako spravodajca a keď prijíma kópie podľa článku 20 ods. 2.

Formát dokumentácie bude zohľadňovať odporúčania vydané v súlade s postupmi uvedenými v článku 19 smernice 91/414/EHS.

Článok 10

Špecifické podmienky pre predkladanie dokumentácie pre účinné látky, ktoré sa uvádzajú v častiach B až G v prílohe I

1.   Kde sa dokumentácia týka účinnej látky uvedenej v časti B až G v prílohe I, oznamovateľ predloží dokumentáciu a súhrnnú dokumentáciu.

2.   Oznamovateľ/oznamovatelia zaradia do súhrnnej dokumentácie:

a)

informácie požadované podľa článku 5 a článku 6 ods. 2 tohto nariadenia;

b)

pre každý bod prílohy II (časť A alebo časť B, podľa potreby) k smernici 91/414/EHS a pre každý bod prílohy III (časť A alebo časť B, podľa potreby) danej smernice, súhrn a výsledky testov a štúdií a meno osoby alebo inštitútu, ktorý uskutočnili tieto testy a štúdie;

c)

kontrolný zoznam, ktorý vyplní oznamovateľ a ktorý dokazuje, že dokumentácia je kompletná v súlade s článkom 18 tohto nariadenia.

Testy a štúdie, ako sa uvádza v ods. 2 písm. b) tohto článku, budú tie, ktoré sa v ťahujú na posudzovanie kritérií uvedených v článku 5 smernice 91/414/EHS pre jednu alebo viac príprav pre použitia so zreteľom na skutočnosť, že neuvedené údaje v dokumentácii v súvislosti s informáciami požadovanými podľa prílohy II smernice 91/414/EHS, ktoré sú založené na navrhovanom obmedzenom rozsahu ukážkových použití účinných látok, môžu viesť k obmedzeniam pri zaradení do prílohy I smernice 91/414/EHS.

3.   Úplná dokumentácia bude fyzicky obsahovať správy z jednotlivých testov a štúdií týkajúce sa všetkých informácií uvedených v písm. b) a druhom pododseku ods. 2.

4.   Každý členský štát upresní počet kópií a formát súhrnnej a úplnej dokumentácie, ktorú majú oznamovatelia predložiť.

Pri definovaní formátu súhrnnej a úplnej dokumentácie budú členské štáty brať do úvahy odporúčania vydané v súlade s postupmi uvedenými v článku 19 smernice 91/414/EHS.

Článok 11

Predkladanie informácií tretími stranami

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce predložiť príslušné informácie, ktoré môžu prispieť k posúdeniu účinnej látky uvedenej v prílohe I, predovšetkým so zreteľom na nebezpečné účinky danej látky alebo jej rezíduí na zdravie ľudí a zvierat a na životné prostredie, môže tak urobiť v príslušnom časovom obmedzení stanovenom v článku 12.

Takéto informácie sa predložia spravodajskému členskému štátu a EÚBP. Ak to bude spravodajský členský štát požadovať, takáto osoba predloží informácie ďalším členským štátom najneskôr do jedného mesiaca od prijatia takejto požiadavky.

Článok 12

Časové obmedzenia na predkladanie dokumentácie

Oznamovateľ/oznamovatelia predložia dokumentáciu príslušnému spravodajskému členskému štátu najneskôr do:

a)

30. júna 2005 pre účinné látky uvedené v časti A v prílohe I;

b)

30. novembra 2005 pre účinné látky uvedené v častiach B až G v prílohe I.

Článok 13

Nepredkladanie dokumentácie

1.   Kde oznamovateľ nepredloží dokumentáciu alebo jej časť v rámci príslušnej časovej lehoty stanovenej v článku 12, spravodajský členský štát bude o tom informovať Komisiu a EÚBP do dvoch mesiacov od dátumu skončenia časovej lehoty a uvedie všetky odôvodnenia pre oneskorenia, ktoré poskytne oznamovateľ.

2.   Na základe informácií predložených spravodajským členským štátom v súlade s odsekom 1 Komisia stanoví, či oznamovateľ preukázal, že oneskorenie v predkladaní dokumentácie bolo spôsobené vyššou mocou.

V takom prípade Komisia stanoví novú časovú lehotu pre predloženia dokumentácie, ktorá bude spĺňať príslušné požiadavky z článkov 5, 6, 9 a 10 tohto nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 19 smernice 91/414/EHS.

3.   Komisia rozhodne, ako ustanovuje štvrtý pododsek článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, o nezaradení do prílohy I k danej smernici účinnej látky, pre ktorú nebola predložená žiadna dokumentácia v rámci časového obmedzenia upraveného v článku 12 tohto nariadenia alebo v druhom pododseku ods. 2 tohto článku. V rozhodnutí sa budú uvádzať dôvody pre nezaradenie.

Členské štáty odoberú povolenia pre prostriedky na ochranu rastlín, ktoré budú obsahovať takéto účinné látky v rámci lehoty predpísaného v rozhodnutí.

Článok 14

Výmena alebo odvolanie oznamovateľa

1.   Ak sa oznamovateľ rozhodne ukončiť svoju účasť na pracovnom programe pre účinné látky, o svojom rozhodnutí by mal okamžite informovať spravodajský členský štát, Komisiu, EÚBP a všetkých ostatných oznamovateľov príslušných účinných látok a podať dôvody.

V prípadoch, keď oznamovateľ ukončí svoju účasť, alebo si nesplní povinnosti stanovené v tomto nariadení, postupy uvedené v článkoch 15 až 24 sa v prípade ich dokumentácie ukončia.

2.   Ak oznamovateľ súhlasí s ďalším výrobcom, ktorý má oznamovateľa nahradiť s cieľom pokračujúcej účasti na pracovnom programe podľa tohto nariadenia, oznamovateľ a tento ďalší výrobca informujú spravodajský členský štát, Komisiu, EÚBP spoločným vyhlásením, v ktorom súhlasia, že tento ďalší výrobca nahradí pôvodného oznamovateľa a bude si plniť povinnosti oznamovateľa podľa ustanovení príslušných článkov 4, 5, 6, 9, 10, 12 a 24. Zabezpečia, aby boli ostatní oznamovatelia príslušnej látky o tom informovaní súčasne.

Ďalší výrobca je v tomto prípade zodpovedný spolu s pôvodným oznamovateľom za akékoľvek poplatky, ktoré ešte bude treba uhradiť v súvislosti so žiadosťou oznamovateľa v režime, ktorý ustanovujú členské štáty podľa článku 30.

3.   Ak všetci oznamovatelia účinnej látky ukončia svoju účasť na pracovnom programe, členský štát sa môže rozhodnúť, že bude plniť úlohu oznamovateľa na účely pokračujúcej účasti na pracovnom programe.

Ktorýkoľvek členský štát, ktorý chce pôsobiť ako oznamovateľ, informuje spravodajský členský štát, Komisiu a EÚBP najneskôr do jedného mesiaca odo dňa získania informácie o tom, že všetci oznamovatelia sa rozhodli ukončiť svoju účasť, a nahradí pôvodného oznamovateľa pri plnení oznamovateľových úloh podľa príslušných ustanovení článkov 4, 5, 6, 9, 10, 12 a 24.

4.   Všetky poskytnuté informácie zostanú k dispozícii spravodajskému členskému štátu, Komisii a EÚBP.

KAPITOLA IV

HODNOTENIE DOKUMENTÁCIE

Článok 15

Všeobecné podmienky pre hodnotenie dokumentácie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 18, spravodajský členský štát hodnotí všetku poskytnutú dokumentáciu.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 91/414/EHS, spravodajský členský štát neprijme počas hodnotenia nové predložené štúdie okrem tých, ktoré sú ustanovené v článku 9 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

Spravodajský členský štát však môže požadovať od oznamovateľa, aby poskytol ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na objasnenie dokumentácie. Ak sa tak rozhodne, spravodajský členský štát stanoví lehotu, do ktorej treba informácie poskytnúť. Stanovená lehota neovplyvní lehotu, dokedy má spravodajský členský štát poskytnúť EÚBP návrh správy o posúdení podľa článku 21 ods. 1 a článku 22 ods. 1.

3.   Od začiatku hodnotenia dokumentácie môže spravodajský členský štát:

a)

konzultovať s odborníkmi z EÚBP;

b)

požadovať dodatočné technické alebo vedecké informácie od iných členských štátov, ktoré im pomôžu pri tvorbe hodnotenia.

4.   Oznamovatelia môžu žiadať o špecifické rady od spravodajského členského štátu.

Článok 16

Spolupráca medzi členskými štátmi

1.   Spravodajský členský štát spolupracuje pri hodnotení v rámci každej skupiny ustanovenej v prílohe I a organizuje spoluprácu čo najúčinnejším a najvhodnejším spôsobom.

2.   Spravodajský členský štát, ktorý je v rámci každej skupiny v prílohe I identifikovaný ako „vedúci spravodajca“, prevezme vedenie pri organizovaní takejto spolupráce a pri organizovaní poskytovania rád pre oznamovateľov, v prípadoch týkajúcich sa záležitostí verejného záujmu pre ostatné príslušné členské štáty.

Článok 17

Špecifiké podmienky pre hodnotenia účinných látok v časti A k prílohe I

Kde je to možné a keď nie je ovplyvnená lehota pre podanie návrhu správy o posúdení tak, ako je to uvedené v článku 21 ods. 1, spravodajský členský štát zhodnotí ďalšie informácie určené v článku 9 ods. 1 písm. c), ktoré následne poskytne oznamovateľ.

Článok 18

Kontrola úplnosti dokumentácie týkajúcej sa látok uvedených v častiach B až G v prílohe I

1.   Spravodajský členský štát zhodnotí kontrolné zoznamy poskytnuté oznamovateľmi v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. c).

2.   Spravodajský členský štát najneskôr do troch mesiacov od prijatia všetkých dokumentácií týkajúcich sa účinnej látky podá správu Komisii o úplnosti dokumentácií.

3.   Pre tie účinné látky, pri ktorých sa za úplnú považuje jedna alebo viacero dokumentácií, vykonáva spravodajský členský štát hodnotenie podľa článkov 15 a 19, pokiaľ Komisia neinformuje spravodajský členský štát do dvoch mesiacov odo dňa prijatia správy spravodajského členského štátu o úplnosti, že dokumentáciu nepovažuje za úplnú.

4.   Pre tie účinné látky, pri ktorých spravodajský členský štát alebo Komisia zistí, že žiadna dokumentácia nie je úplná podľa článkov 5, 6 a 10, do troch mesiacov od prijatia správy spravodajského členského štátu o úplnosti ju Komisia predloží Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

V súlade s postupom uvedeným v článku 19 smernice 91/414/EHS sa rozhoduje, či je dokumentácia úplná v zmysle článkov 5, 6 a 10.

5.   Na základe článku 8 ods. 2 štvrtý pododsek smernice 91/414/EHS Komisia rozhoduje o tom, že sa účinné látky nezaradia do prílohy I k smernici 91/414/EHS, ak k nim nebola poskytnutá úplná dokumentácia v rámci lehoty stanovenej v článku 12 tohto nariadenia alebo článku 13 ods. 2 druhý pododsek.

Článok 19

Špecifické podmienky pre hodnotenia dokumentácií pre látky uvedené v časti B až G v prílohe I

1.   V prípadoch, keď účinné látky uvedené v časti D v prílohe I k tomuto nariadeniu boli hodnotené na základe smernice 98/8/ES, takéto hodnotenia by sa mali vziať do úvahy v prípadoch, ak sú relevantné, na účely tohto nariadenia.

2.   V prípadoch, keď sa účinné látky hodnotili v rámci predošlej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, hodnotenia sa budú brať do úvahy, ak sú relevantné, na účely tohto nariadenia.

3.   Spravodajský členský štát zhodnotí a vytvorí správu len o tých účinných látkach, u ktorých sa aspoň jedna dokumentácia považuje za úplnú v súlade s článkami 5, 6 a 10. V prípadoch dokumentácií pre tie isté účinné látky, ktoré boli označené za neúplné, treba skontrolovať, či sú identita a nečistoty účinných látok v dokumentácii porovnateľné s identitou a nečistotami v dokumentácii, ktorá je označená ako úplná. Svoje stanovisko v tomto ohľade uvedie v návrhu správy o posúdení.

Spravodajský členský štát berie do úvahy informácie o možných nebezpečných dosahoch, ktoré sú k dispozícii v ďalšej dokumentácii, ktorú mohol predložiť ktorýkoľvek oznamovateľ alebo tretia strana v súlade s článkom 11.

Článok 20

Všeobecné podmienky pre návrhy správy o posúdení

1.   Návrh správy o posúdení sa predkladá pokiaľ možno vo formáte, ktorý sa odporúča v súlade s postupom uvedeným v článku 19 smernice 91/414/EHS.

2.   Spravodajský členský štát požiada oznamovateľov, aby predložili aktualizovanú verziu súhrnnej dokumentácie EÚBP ostatným členským štátom a na žiadosť aj Komisii v tom istom čase, ako je návrh správy o posúdení spravodajcu zaslaný EÚBP.

Členské štáty, Komisia alebo EÚBP môžu požiadať prostredníctvom spravodajského členského štátu, aby im oznamovatelia zaslali aj aktualizovanú úplnú verziu dokumentácie alebo jej časti. Oznamovateľ poskytne takúto aktualizovanú dokumentáciu ku dňu, ktorý je uvedený v žiadosti.

Článok 21

Špecifické podmienky pre návrh správ o posúdení a odporúčania pre Komisiu týkajúce sa účinných látok v časti A v prílohe I

1.   Spravodajský členský štát zasiela návrh správy o posúdení EÚBP v čo najkratšej lehote a najneskôr 12 mesiacov od vypršania časovej lehoty uvedenej v článku 12 písm. a).

2.   Spravodajský členský štát zahrnie do návrhu hodnotiacej správy odkaz pre každý test alebo štúdiu týkajúci sa všetkých bodov v prílohe II (časť A a časť B podľa potreby) k smernici 91/414/EHS a pre každý bod v prílohe III (časť A a časť B podľa potreby) k tejto smernici, na ktorej je založené posúdenie.

Odkaz je vo forme zoznamu správ testov a štúdií, kde sa uvádza názov, autor(-i), dátum správy z testu alebo štúdie a dátum uverejnenia, norma, na základe ktorej sa vykonala štúdia, držiteľovo meno a v prípade potreby nárok, ktorý si uplatňuje držiteľ alebo oznamovateľ na ochranu údajov.

3.   Zároveň spravodajský členský štát zašle svoju správu o posúdení EÚBP tak, ako je uvedené v odseku 1, a navrhne Komisii tieto odporúčania:

a)

buď zaradiť účinnú látku do zoznamu I k smernici 91/414/EHS, kde sa uvádzajú podľa potreby navrhované podmienky na zaradenie, takéto podmienky:

i)

môžu obsahovať časovú lehotu na takéto zaradenie;

ii)

stanovujú, či sa požadujú nejaké ďalšie informácie, či sa takéto ďalšie informácie začleňujú do testov a štúdií uvádzaných v článku 9 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, ak áno, možný časový harmonogram pre poskytnutie tejto informácie;

alebo

b)

nezaradiť účinnú látku do prílohy I k smernici 91/414/EHS s tým, že sa uvedú navrhované dôvody pre jej nezaradenie.

4.   Navyše k podmienkam na zaradenie navrhnutým v odseku 2 písm. a) tohto článku môže spravodajský členský štát uviesť, ak to zistil, že pre navrhované obmedzené množstvá reprezentatívnych použití spomínaných v dokumentácii chýbajú akékoľvek informácie z dokumentácie, ktoré môže požadovať členský štát ako overujúce informácie pri udeľovaní povolení na základe článku 4 smernice 91/414/EHS pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky.

Článok 22

Špecifické podmienky pre návrhy hodnotiacich správ a odporúčania pre Komisiu pre účinné látky uvedené v častiach B až G v prílohe I

1.   Spravodajský členský štát zašle návrh hodnotiacej správy pre EÚBP v čo najkratšej časovej lehote a najneskôr do 12 mesiacov, odkedy bola dokumentácia označená za úplnú v súlade s článkom 18 ods. 2.

2.   Spravodajský členský štát zahrnie do návrhu hodnotiacej správy odkaz pre každý test alebo štúdiu týkajúci sa všetkých bodov v prílohe II (časť A a časť B podľa potreby) k smernici 91/414/EHS a pre každý bod v prílohe III (časť A a časť B podľa potreby) k tejto smernici, na ktorej je založené hodnotenie.

Odkaz je vo forme zoznamu správ testov a štúdií, kde sa uvádza názov, autor(-i), dátum správy z testu alebo štúdie a dátum uverejnenia, norma, na základe ktorej sa vykonala štúdia, držiteľove meno a v prípade potreby nárok, ktorý si uplatňuje držiteľ alebo oznamovateľ na ochranu údajov.

3.   Zároveň spravodajský členský štát zašle svoju hodnotiacu správu EÚBP tak, ako je uvedené v odseku 1, a navrhne Komisii tieto odporúčania:

a)

zaradiť účinnú látku do prílohy I k smernici 91/414/EHS, kde sa uvádzajú dôvody na jej zaradenie;

b)

alebo nezaradiť účinnú látku do prílohy I k smernici 91/414/EHS, kde sa uvádzajú dôvody na jej nezaradenie.

Článok 23

Výmena spravodajského členského štátu

1.   Spravodajský členský štát informuje Komisiu a EÚBP hneď, ako je jasné, že nebude schopný dodržať časové limity stanovené v článkoch 21 ods. 1 a 22 ods. 1 na predloženie návrhu správy o posúdení pre EÚBP a uvedie dôvody oneskorenia.

2.   Môže sa rozhodnúť o výmene spravodajského členského štátu v prípade konkrétnej účinnej látky za iný členský štát, kde:

a)

sa počas posudzovania a hodnotenia podľa ustanovenia v článkoch 15, 16, 17 a 19 stáva jasné, že existuje nerovnávaha medzi znášanou zodpovednosťou a prácou, ktorú treba vykonať alebo ktorú skutočne vykonali členské štáty v úlohe spravodajcov, alebo

b)

je jasné, že členský štát nie je schopný splniť svoje povinnosti na základe tohto nariadenia.

O takejto výmene sa rozhoduje v súlade s postupmi stanovenými v článku 19 smernice 91/414/EHS.

3.   V prípade, keď sa rozhodlo o výmene spravodajského členského štátu, pôvodný členský štát okamžite po prijatí takéhoto rozhodnutia informuje príslušných oznamovateľov a odovzdáva novovymenovanému spravodajskému členskému štátu všetku korešpondenciu a informácie, ktoré dostal ako spravodajský členský štát pre príslušnú účinnú látku.

Pôvodný členský štát vráti oznamovateľovi časť poplatku uvedeného v článku 30, ktorá sa nevyužila. Novovymenovaný spravodajský členský štát môže požadovať platbu ďalšieho poplatku v súlade s článkom 30.

Článok 24

Hodnotenie EÚBP

1.   EÚBP skontroluje do 30 dní odo dňa prijatia návrhu správy o posúdení tak, ako ustanovuje článok 21 ods. 1 a článok 22 ods. 1 tohto nariadenia, či je v súlade s formátom, ktorý sa odporúča v postupe v článku 19 smernice 91/414/EHS.

Vo výnimočných prípadoch, kde návrh hodnotiacej správy jasne nespĺňa tieto požiadavky, sa Komisia dohodne s EÚBP a so spravodajským členským štátom o lehote na opätovné podanie upravenej správy, ktorá však nepresiahne tri mesiace.

2.   EÚBP rozošle návrh správy o posúdení ostatným členským štátom a Komisii a zorganizuje konzultáciu s expertmi vrátane spravodajského členského štátu.

3.   EÚBP môže konzultovať s niektorými alebo všetkými oznamovateľmi účinných látok uvedených v prílohe I ohľadom návrhu správy o posúdení alebo jej častí, ktoré sa týkajú príslušných účinných látok.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 91/414/EHS, EÚBP neprijme nové štúdie po tom, čo prijal návrh na správu o posúdení uvedenú v odseku 1 tohto článku.

Spravodajský členský štát so súhlasom EÚBP môže požadovať od oznamovateľov, aby v rámci stanovených lehôt poskytli ďalšie údaje, ktoré spravodajský členský štát alebo EÚBP považujú za nevyhnutné pre ujasnenie dokumentácie.

5.   EÚBP poskytne na zvláštne požiadanie alebo poskytne komukoľvek na konzultáciu toto:

a)

návrh hodnotiacej správy, okrem tých jej častí, ktoré sa schválili ako dôverné v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS;

b)

zoznam akýchkoľvek údajov požadovaných pre hodnotenie možného zaradenia účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS tak, ako je to finalizované EÚBP.

6.   EÚBP zhodnotí návrh správy o posúdení a Komisii predloží svoje hodnotenie o tom, či sa dá očakávať, že účinná látka splní požiadavky článku 5 ods. 1 smernice 91/414/EHS najneskôr do jedného roku odo dňa, keď prijal dokumentáciu od oznamovateľa na základe článku 15 ods. 3 tohto nariadenia, ako aj návrh správy o posúdení, skontrolovaný kvôli zhode v súlade s článkom 1.

V prípade potreby EÚBP poskytne svoje hodnotenie využiteľných možností, ktoré údajne spĺňajú požiadavky článku 5 ods. 1 smernice 91/414/EHS a akékoľvek identifikované požiadavky údajov.

Komisia a EÚBP schvália harmonogram na podanie hodnotenia, aby sa umožnilo plánovanie práce. Komisia a EÚBP sa dohodnú na formáte hodnotenia.

KAPITOLA V

PREDLOŽENIE NÁVRHU SMERNICE ALEBO NÁVRHU ROZHODNUTIA TÝKAJÚCICH SA ÚČINNÝCH LÁTOK A FINALIZOVANEJ SPRÁVY O PRESKÚMANÍ

Článok 25

Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia

1.   Komisa predloží návrh správy z preskúmania najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa prijatia hodnotenia od EÚBP ustanovené v článku 24 ods. 6.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek návrh, ktorý Komisia môže predložiť s cieľom zmeniť a doplniť prílohu k smernici 79/117/EHS a na základe konečnej verzie správy z preskúmania ustanovenej v článku 26 tohto nariadenia, Komisia predloží Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat:

a)

návrh smernice na zaradenie účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, kde sa podľa vhodnosti uvádzajú podmienky na ich zaradenie, medzi takéto podmienky môže patriť časová lehota na toto zaradenie, alebo

b)

návrh určený členským štátom podľa štvrtého pododseku článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS na nezaradenie účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, kde sa uvádzajú dôvody na nezaradenie, a požaduje sa od členských štátov, aby stiahli povolenie na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinnú látku.

Smernica alebo rozhodnutie sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 19 smernice 91/414/EHS.

3.   Okrem podmienok na zaradenie navrhnutých na základe odseku 2 písm. a), Komisia môže uviesť prípad, ak zistila, že nejaká informácia z dokumentácie chýba a členský štát ju môže požadovať pri udeľovaní povolení podľa článku 4 smernice 91/414/EHS.

Článok 26

Finalizovaná správa o preskúmaní

Závery Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, po vyradení akýchkoľvek častí, ktoré sú v dokumentácii dôverné a označené týmto spôsobom v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS, by mali byť verejne prístupné.

KAPITOLA VI

POZASTAVENIE ČASOVÝCH LEHÔT, OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ PRIJAŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY, A DOČASNEJ SPRÁVY O POKROKU

Článok 27

Pozastavenie časových lehôt

V prípadoch, keď ide o účinnú látku uvedenú v prílohe I k tomuto nariadeniu a Komisia predloží návrh na jej úplný zákaz na základe návrhu aktu Rady podľa článku 6 ods. 3 smernice 79/117/EHS, časové lehoty stanovené v tomto nariadení sa pozastavia, zatiaľ čo Rada posudzuje tento návrh.

V prípadoch, keď Rada prijme zmenu a doplnok k prílohe k smernici 79/117/EHS, požadujúc úplný zákaz tejto účinnej látky, postup na základe tohto nariadenia sa pre túto účinnú látku ukončí.

Článok 28

Opatrenia prijaté členskými štátmi

Akýkoľvek členský štát, ktorý na základe informácií v dokumentácii uvedených v článkoch 5 až 10 alebo v návrhu hodnotiacej správy týkajúcej sa účinnej látky uvedenej v článkoch 19 až 22, chce prijať opatrenia na stiahnutie účinnej látky z trhu alebo prísne obmedziť používanie prípravku na ochranu rastlín, ktorá túto účinnú látku obsahuje, informuje o tom v čo najkratšej dobe Komisiu, EÚBP, iné členské štáty a oznamovateľov a uvedie dôvody pre plánované opatrenia.

Článok 29

Dočasná správa o pokroku

Všetky členské štáty predložia Komisii a EÚBP správu o svojom pokroku ohľadom hodnotenia účinných látok, pre ktoré sú spravodajcami. Takáto správa sa podáva do:

a)

30. novembra 2005 pre účinné látky uvedené v časti A v prílohe I;

b)

30. novembra 2006 pre účinné látky uvedené v častiah B až G v prílohe I.

KAPITOLA VII

POPLATKY A INÉ PLATBY

Článok 30

Poplatky

1.   Pre účinné látky uvedené v prílohe I môžu členské štáty zaviesť režim, na základe ktorého sú oznamovatelia povinní platiť poplatky alebo iné platby za administratívne vybavenie alebo zhodnotenie dokumentácie.

Zisk z takýchto poplatkov alebo platieb sa použije výlučne na financovanie tých nákladov, ktoré spôsobil spravodajský členský štát, alebo na financovanie všeobecných aktivít členských štátov, ktoré vyplývajú z ich povinností stanovených v článkoch 15 až 24.

2.   Členské štáty stanovia výšku poplatku alebo platieb uvedených v odseku 1 transparentným spôsobom tak, aby neprevýšili reálne náklady na overovanie a administratívne vybavenie dokumentácie alebo všeobecné aktivity členských štátov, ktoré vyplývajú z ich povinností stanovených v článkoch 15 až 24.

Členské štáty však majú stupnicu stanovených výdavkov, ktoré sú založené na priemerných nákladoch pre výpočet celkového poplatku.

3.   Poplatok alebo platba sa uhradí v súlade s postupom, ktorý majú stanoviť úrady v jednotlivých členských štátoch uvedených v prílohe IV.

Článok 31

Iné platby, dane, odvody a poplatky

Článok 30 platí bez toho, aby boli dotknuté práva členských štátov na udržanie alebo zavedenie platieb, daní, odvodov alebo poplatkov v rozsahu, ktorý povoľuje právo Spoločenstva ohľadom povolení, umiestnenia na trh, použitia a kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín, okrem poplatku a platby stanovených v danom článku.

KAPITOLA VIII

DOČASNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Dočasné opatrenia

V prípade potreby a v závislosti od individuálneho prípadu môže Komisia prijať vhodné dočasné opatrenia tak, ako sa uvádza v treťom pododseku článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS pre použitia, na ktoré sa poskytli dodatočné technické dôkazy, kde sa ukazuje dôležitá potreba na ďalšie použitie účinnej látky a že neexistuje účinná alternatíva.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/99/ES (Ú. v. EÚ L 309, 6.10.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(4)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1744/2004 (Ú. v. EÚ L 311, 8.10.2004, s. 23).

(5)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(6)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou (ES) č. 850/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(7)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

(8)  KOM(2001) 444 v konečnom znení.

(9)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam účinných látok (stĺpec A), spravodajské členské štáty (stĺpec B) a oznamujúci výrobcovia (identifikačný kód) (stĺpec C) (1)

ČASŤ A

SKUPINA 1

VEDÚCI SPRAVODAJCA: ÍRSKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Kyselina octová

Nemecko

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminokyseliny/kyselina gamma-aminobutýrová

Nemecko

AGR-ES

Aminokyseliny/L-glutámová kyselina

Nemecko

AGR-ES

Aminokyseliny/L-tryptofán

Nemecko

VAL-IT

Uhličitan amónny

Írsko

ABC-GB

Hydrogénuhličitan draselný

Írsko

PPP-FR

Hydrogénuhličitan sodný

Írsko

CLM-NL

SLY-FR

Kazeín

Česká republika

 

3-Fenyl-2-propenal (Cinnamaldehyde)

Poľsko

 

Ethoxychin

Nemecko

XED-FR

Mastné kyseliny/dekánová kyselina

Írsko

PBI-GB

Mastné kyseliny/metylester mastnej kyseliny (CAS 85566-26-3)

Írsko

OLE-BE

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny

Írsko

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 7740-09-7)

Írsko

DKI-NL

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 10124-65-9)

Írsko

ERO-IT

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Írsko

DXN-DK

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Írsko

DXN-DK

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 61788-65-6)

Írsko

TBE-ES

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 61790-44-1)

Írsko

VAL-IT

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)

Írsko

STG-GB

Mastné kyseliny/draselná soľ mastnej kyseliny (CAS 67701-09-1)

Írsko

CRU-IT

Mastné kyseliny/heptánová kyselina

Írsko

DKI-NL

Mastné kyseliny/kyselina oktánová

Írsko

PBI-GB

Mastné kyseliny/kyselina olejová

Írsko

ALF-ES

Mastné kyseliny/kyselina pelargónová

Írsko

ERO-IT

NEU-DE

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina dekánová (CAS 334-48-5)

Írsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina kaprylová (CAS 124-07-2)

Írsko

ADC-DE

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina laurová (CAS 143-07-7)

Írsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina olejová (CAS 112-80-1)

Írsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina olejová (CAS 112-80-1, 1310-58-3)

Írsko

BCS-DE

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina olejová (CAS 142-18-0)

Írsko

SBS-IT

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina olejová (CAS 143-18-0)

Írsko

VIO-GR

STG-GB

Mastné kyseliny/draselná soľ – kyselina pelargónová (CAS 112-05-0)

Írsko

NSC-GB

Mastné kyseliny/draselná soľ – talový olej na báze mastnej kyseliny (CAS 61790-12-3)

Írsko

ADC-DE

Mastné kyseliny/talový olej na báze mastných kyselín (CAS 61790-12-3)

Írsko

ACP-FR

Mastné kyseliny/kyselina izomaslová

Poľsko

 

Mastné kyseliny/kyselina izoválerová

Poľsko

 

Mastné kyseliny/kyselina laurová

Írsko

 

Mastné kyseliny/kyselina valérová

Poľsko

 

Mastné kyseliny/draseľná soľ prírodných olejových kyselín

Poľsko

 

Kyselina mravčia

Nemecko

KIR-NL

Iron pyrophosphate (difosforečnan železný)

Slovinsko

 

Maltodextrín

Nemecko

BCP-GB

Milk albumin

Česká republika

 

Živice

Česká republika

 

Pyrosiričitan sodný

Nemecko

ESS-IT

FRB-BE

Močovina

(pozri tiež skupinu 6.2.)

Grécko

FOC-GB

OMX-GB

Pšeničný lepok

Fínsko

ESA-NL

Propolis

Poľsko

 

SKUPINA 2

Skupina 2.1.

VEDÚCI SPRAVODAJCA: FRANCÚZSKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

1-Naftylacetamid

Francúzsko

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-Naftyloctová kyselina

Francúzsko

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-Naphthyloxyacetamid

Francúzsko

BCS-FR

2-Naftyloxyoctová kyselina

Francúzsko

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-Benzyladenín

Francúzsko

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Azadirachtín

Nemecko

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

cis-Zeatin

Taliansko

VAL-IT

Kyselina listová

Francúzsko

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Kyselina indolyloctová

Francúzsko

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Kyselina indolylbutyrová

Francúzsko

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Kyselina giberelínová

Maďarsko

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Gibberelín

Maďarsko

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotín

Spojené kráľovstvo

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Pyretríny

Taliansko

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenón

Francúzsko

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Skupina 2.2.

VEDÚCI SPRAVODAJCA: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Citronelol

(pozri tiež skupinu 6.1)

Spojené kráľovstvo

ACP-FR

Citrusový extrakt/oznamované ako baktericíd

Spojené kráľovstvo

ALF-ES

Citrusový extrakt/grapefruitový extrakt

Spojené kráľovstvo

 

Citrusový extrakt/extract z grapefruitových semien

Oznamované ako dezinfekčný prostriedok

Spojené kráľovstvo

BOB-DK

Prach z ihlíc ihličnanov

Lotyšsko

 

Cesnakový extrakt

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Poľsko

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Cesnaková kaša

Poľsko

 

Extrakt z Equisetum

Lotyšsko

 

Lecitín

Taliansko

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Extrakt z aksamietnice (Tagetes)

Španielsko

ALF-ES

Extrakt z Mimosa Tenuiflora

Španielsko

ALF-ES

Horčicový prášok

Lotyšsko

 

Čierne korenie

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Spojené kráľovstvo

BOO-GB

PBI-GB

Rastlinné oleje/olej z pukov čiernych ríbezlí

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Švédsko

IAS-SE

Rastlinné oleje/citronelový olej

Spojené kráľovstvo

BAR-GB

PBI-GB

Rastlinné oleje/klinčekový olej

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Spojené kráľovstvo

IAS-SE

XED-FR

Rastlinné oleje/éterický olej (Eugenol)

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Švédsko

DEN-NL

DKI-NL

Rastlinné oleje/eukalyptový olej

Švédsko

CFP-FR

SIP-IT

Rastlinné oleje/olej guajakového dreva

Španielsko

IAS-SE

Rastlinné oleje/cesnakový olej

Spojené kráľovstvo

DEN-NL

GSO-GB

Rastlinné oleje/olej z citrónovej trávy (Cymbopogon)

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Spojené kráľovstvo

IAS-SE

Rastlinné oleje/majoránový olej

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Spojené kráľovstvo

DEN-NL

Rastlinné oleje /olivový olej

Spojené kráľovstvo

DKI-NL

Rastlinné oleje/pomarančový olej

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok.

Spojené kráľovstvo

GSO-GB

Rastlinné oleje/píniový olej

Švédsko

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Rastlinné oleje/repkový olej

Španielsko

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Rastlinné oleje/sójový olej

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Švédsko

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Rastlinné oleje/olej mäty piepornej

Švédsko

XED-FR

Rastlinné oleje/slnečnicový olej

Španielsko

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Rastlinné oleje/tymiánový olej

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Švédsko

DEN-NL

Rastlinné oleje/olej ilang-ilang

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Švédsko

IAS-SE

Kvázia

Taliansko

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Výťažok z morských rias

Taliansko

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Chaluhy

Taliansko

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Extrakt z rastlín duba červeného, opuncie, sumacha voňavého, koreňovca červeného

Poľsko

 

Extrakt z Menta piperata

Poľsko

 

Extrakt z čajovníka

Lotyšsko

 

SKUPINA 3

VEDÚCI SPRAVODAJCA: DÁNSKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Chitosan

Dánsko

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Želatína

Dánsko

MIB-NL

Hydrolysed proteins

(pozri tiež Skupina 6.2)

Grécko

SIC-IT

SKUPINA 4

VEDÚCI SPRAVODAJCA: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

1-Decanol

Taliansko

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Síran hlinitý

Španielsko

FER-GB

GSO-GB

Chlorid vápenatý

Španielsko

FBL-DE

Hydroxid vápenatý

Španielsko

PZD-NL

Kysličník uhoľnatý

Spojené kráľovstvo

 

Oxid uhličitý

Oznamované ako insekticídy/dezinfekčný prostriedok

Spojené kráľovstvo

FBL-DE

EDTA a jeho soli

Maďarsko

DKI-NL

Mastné alkoholy/alifatické alkoholy

Taliansko

JSC-GB

Síran železa

Spojené kráľovstvo

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Diatomit (kremelina)

Grécko

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Vápenná síra (polysulfid vápenatý)

Španielsko

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Parafínový olej

Grécko

FBL-DE

Parafínový olej/(CAS 64741-88-4)

Grécko

BPO-GB

SUN-BE

Parafínový olej/(CAS 64741-89-5)

Grécko

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Parafínový olej/(CAS 64741-97-5)

Grécko

BPO-GB

Parafínový olej/(CAS 64742-46-7)

Grécko

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Parafínový olej/(CAS 64742-54-7)

Grécko

CVX-BE

Parafínový olej/(CAS 64742-55-8/64742-54-7)

Grécko

SAG-FR

Parafínový olej/(CAS 64742-55-8)

Grécko

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Parafínový olej/(CAS 64742-65-0)

Grécko

XOM-FR

Parafínový olej/(CAS 72623-86-0)

Grécko

TOT-FR

Parafínový olej/(CAS 8012-95-1)

Grécko

AVA-AT

Parafínový olej/(CAS 8042-47-5)

Grécko

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Parafínový olej/(CAS 97862-82-3)

Grécko

TOT-FR

TOT-FR

Ropné oleje

Španielsko

FBL-DE

Ropné oleje /(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Španielsko

GER-FR

Ropné oleje/(CAS 74869-22-0)

Španielsko

CVX-BE

RLE-ES

Ropné oleje/(CAS 92062-35-6)

Španielsko

RML-IT

Manganistan draselný

Španielsko

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Aluminium silicate (Kaolin)

Maďarsko

PPP-FR

Sodium aluminium silicate

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Maďarsko

FLU-DE

Síra

Francúzsko

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Kyselina sírová

Francúzsko

NSA-GB

Uhličitan vápenatý

Španielsko

 

SKUPINA 5

VEDÚCI SPRAVODAJCA: ŠPANIELSKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

2-fenylfenol

Španielsko

BCH-DE

Etanol

Francúzsko

CGL-GB

Etylén

Spojené kráľovstvo

BRM-GB

COL-FR

SKUPINA 6

Skupina 6.1.

VEDÚCI SPRAVODAJCA: BELGICKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Síran hlinitý amónny

Portugalsko

SPL-GB

Octan amónny

Portugalsko

LLC-AT

Antrachinón

Belgicko

TOM-FR

Kostný olej

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok

Belgicko

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Karbid vápenatý

Portugalsko

CFW-DE

Citronelol

Oznamované ako odpudzujúci prostriedok (pozri tiež Skupina 2.2)

Spojené kráľovstvo

ASU-DE

CAL-FR

Benzonát denatónia

Portugalsko

ASU-DE

MFS-GB

Dodecylalkohol

Portugalsko

SEI-NL

Lanolín

Slovenská republika

 

Methylnonylketón

Belgicko

PGM-GB

Polymér styrene a akrylamidu

Slovenská republika

 

Polyvinyl acetát

Slovenská republika

 

Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/potrava s obsahom krvi

Belgicko

GYL-SE

Repelenty (pachový) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/Esenciálne oleje

Belgicko

BAR-GB

Trimetylamín hydrochlorid

Belgicko

LLC-AT

Repelent (chuťový) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/extrakt časti potravy/kyselina fosforitá a rybia múčka

Belgicko

 

2-hydroxyetylbutyl sulfid

Poľsko

 

Asfalty

Poľsko

 

Skupina 6.2.

VEDÚCI SPRAVODAJCA: GRÉCKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Ammonium bituminosulfonate

Maďarsko

 

Vavrínový olej

Slovinsko

FLU-DE

Hydrolýsované proteíny

oznamované ako návnada (pozri tiež skupina 3)

Grécko

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Vápenec mletý

Rakúsko

 

Oleín

Maďarsko

 

Kremenný piesok

Rakúsko

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Repelenty (pachové) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/mastné kyseliny, rybí olej

Grécko

ASU-DE

Repelenty (pachové) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/rybí olej

Grécko

FLU-DE

Repelenty (pachové) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí loj

Grécko

KWZ-AT

Repelenty (pachové) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/talový olej (CAS 8016-81-7)

Grécko

FLU-DE

Repelenty (pachové) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ surový talový olej (CAS 93571-80-3)

Grécko

ASU-DE

Repelenty (pachové) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/talový olej

Grécko

 

Močovina

(pozri tiež Skupina 1)

Grécko

PHY-GR

Chinín hydrochlorid

Maďarsko

 

ČASŤ B

VEDÚCI SPRAVODAJCA: RAKÚSKO

SPRAVODAJCA: RAKÚSKO

(Česká republika, Poľsko a Taliansko sa budú považovať za spravodajské členské štáty v zmysle povinnej spolupráce s Rakúskom pri posudzovaní v súlade s ustanoveniami článku 16)

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-Oktadekadien-1-yl acetát

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadienyl acetát

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadienyl acetát; (7E,9E)-Dodekadienyl acetát

 

SHC-FR

(7Z,11E)-Hexadekadien-1-yl acetát

 

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-Hexadekadien-1-yl acetát; (7Z,11E)-Hexadekadien-1-yl acetát

 

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-Tetradekadien-1-yl acetát

 

RUS-GB

(E)-11-Tetradecenyl acetát

 

SEI-NL

(E)-8-Dodecenyl acetát

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-Dodekadien-1-ol

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8-Dodecenyl acetát

 

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-Dodecenyl acetát; (Z)-8-Dodecenol

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-9-Dodecenyl acetát; (E/Z)-9-Dodecen-1-ol; (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetát

 

TRF-DE

(Z)-11-Hexadecen-1-ol

 

SEI-NL

(Z)-11-Hexadecen-1-yl acetát

 

SEI-NL

(Z)-11-Hexadecenal

 

SEI-NL

(Z)-11-Hexadecenal; (Z)-11-Hexadecen-1-yl acetát

 

LLC-AT

(Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate

 

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-Hexadecen-11-ynyl acetát

 

SDQ-ES

(Z)-13-Octadecenal

 

SEI-NL

(Z)-7-Tetradecenal

 

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenol

 

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenyl acetát

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenyl acetát; Dodekan-1-yl acetát

 

ISA-IT

(Z)-9-Dodecenyl acetát

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-Dodecenyl acetát; Dodekan-1-yl acetát

 

ISA-IT

(Z)-9-Hexadecenal

 

SEI-NL

(Z)-9-Hexadecenal; (Z)-11-Hexadecenal; (Z)-13-Oktadecenal

 

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-Tetradecenyl acetát

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol (Farnesol)

 

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Dokosatetraen-1-yl izobutyrát

 

SHC-FR

1,4-Diaminobután (Putrescín)

Rakúsko

LLC-AT

1,7-Dioxaspiro-5,5-undekan

 

VIO-GR

1-Tetradekanol

 

SEI-NL

2,6,6-Trimetylbicyklo[3.1.1]hept-2-én (alfa-Pinén)

 

SHC-FR

3,7,7-Trimetylbicyklo[4.1.0]hept-3-én (3-Karén)

 

 

3,7,11-Trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol (Nerolidol)

 

CAL-FR

3,7-Dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (Geraniol)

 

CAL-FR

5-Decen-1-ol

 

BAS-DE

SEI-NL

5-Decen-1-yl acetát

 

BAS-DE

SEI-NL

5-Decen-1-yl acetát ; 5-Decen-1-ol

 

LLC-AT

ISA-IT

(8E, 10E) – 8, 10 – Dodekadien 1- yl acetát

 

 

Dodekan- 1 - yl acetát

 

 

(E) – 9- Dodecen – 1 – yl acetát

 

 

(E) – 8- Dodecen – 1 – yl acetát

 

 

2-Metyl-6-metylén-2,7-oktadien-4-ol (ipsdienol)

 

 

4,6,6-Trimetyl-bicyklo[3.1.1]hept-3-en-ol,((S)-cis-verbenol)

 

 

2-Etyl-1,6-dioxaspiro(4,4) nonán(chalkogran)

 

 

(1R)-1,3,3-Trimetyl-4,6-dioxatricyklo[3.3.1.02,7]nonán (lineatín)

 

 

(E,Z)-8,10-Tetradekadienyl

 

 

2-etyl-1,6-Dioxaspiro (4,4) nonán

 

 

2-Metoxypropán-1-ol

 

 

2-Metoxypropán-2-ol

 

 

2-Metyl-3-butén-2-ol

 

 

(E)-2-Metyl-6-metylén-2,7-oktadién-1-ol (myrcenol)

 

 

(E)-2-Metyl-6-metylén-3,7-oktadien-2-ol (isomyrcenol)

 

 

2-Metyl-6-metylén-7-oktén-4-ol (Ipsenol)

 

 

3-Metyl-3-butén-1-ol

 

 

Etyl 2,4-dekadienoát

 

 

Metyl p-hydroxybenzoát

 

 

Kyselina p-hydroxybenzoová

 

 

1-Metoxy-4-propenylbenzén (Anetol)

 

 

1-Metyl-4-izopropylidenecyklohex-1-ene (Terpinolén)

 

 

ČASŤ C

VEDÚCI SPRAVODAJCOVIA: HOLANDSKO, ŠVÉDSKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Dánsko

 

Bacillus sphaericus

Francúzsko

SUM-FR

Bacillus subtilis strain IBE 711

Nemecko

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Taliansko

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Taliansko

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Dánsko

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Taliansko

SUM-FR

Baculovirus GV

Nemecko

 

Beauveria bassiana

Nemecko

AGI-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Nemecko

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis virus

Nemecko

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Holandsko

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Fínsko

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Estónsko

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Švédsko

 

Streptomyces griseoviridis

Estónsko

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Švédsko

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Švédsko

BBI-SE

Trichoderma viride

Francúzsko

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Holandsko

ARC-NL

Verticillium lecanii

Holandsko

KBS-NL

ČASŤ D

VEDÚCI SPRAVODAJCA: NEMECKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Fisfid hlinitý

Nemecko

CAT-PT

DET-DE

Brodifacoum

Taliansko

PEL-GB

Bromadiolón

Švédsko

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Chloralóza

Portugalsko

PHS-FR

Chlorofacinón

Španielsko

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenacoum

Fínsko

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Fosfid horečnatý

Nemecko

DET-DE

Fosforečnan vápenatý

Nemecko

CHM-FR

Fosfid zinočnatý

Nemecko

CFW-DE

Oxid uholnatý

Taliansko

 

ČASŤ E

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Fosfid hlinitý

Nemecko

DET-DE

UPL-GB

Fosfid horečnatý

Nemecko

DET-DE

UPL-GB

ČASŤ F

VEDÚCI SPRAVODAJCA: HOLANDSKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

Chlorid didecyl-dimetylamónia

Holandsko

LON-DE

Formaldehyd

Notifikovaný ako dezinfekčné činidlo

Holandsko

PSD-GB

Glutaraldehyd

Belgicko

BAS-DE

HBTA (Surový fenol z dechta s vysokým bodom vary High Boiling Tar Acid)

Notifikovaný ako dezinfekčné činidlo

Írsko

JEY-GB

Peroxid vodíka

Fínsko

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Kyselina peroxyoctová

Holandsko

SOL-GB

Foxim

Fínsko

BCS-DE

Chlornan sodný

Holandsko

SPU-DE

Síran-lauryl-sodný

Holandsko

ADC-DE

Chloramid p-toluensulfón sodný

Holandsko

PNP-NL

ČASŤ G

VEDÚCI SPRAVODAJCA: POĽSKO

Účinná látka

Spravodajské členské štáty

Oznamovateľ

(A)

(B)

(C)

2-Metoxy-5-nitrofenolát sodný

Poľsko

 

3(3-Benzyloxykarbonyl-metyl)-2-benzotiazolinó (Benzolinón)

Slovenská republika

 

Kumylfenol

Poľsko

 

Zvyšky po destilácii tuku

Česká republika

 

Flufenzin

Maďarsko

 

Flumetsulam

Slovenská republika

 

Etanedial (glyoxal)

Poľsko

 

Hexametylén tetramín (urotropín)

Eslovaquia

 

Laktofén

Česká republika

 

Propisochlór

Maďarsko

 

2-Merkaptobenzotiazól

Poľsko

 

Biohumus

Poľsko

 

Di-1-p-mentén

Poľsko

 

Kyselina jasmonová

Maďarsko

 

Fenylftalaminová kyselina

Maďarsko

 

Copper complex: 8-hydroxichinolinový komplex medi s kyselinou salicylovou

Poľsko

 

1,3,5-Tir-(2-hydroxyetyl)-hexa-hydro-s-triazín

Poľsko

 


(1)  Účinné látky, pre ktoré nie je určený žiaden oznamovateľ v stĺpci C, sú účinné látky v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.


PRÍLOHA II

Zoznam identifikačných kódov, mien a adries oznamovateľov

Identifikačný kód

Meno

Adresa

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département „Homologations et Règlementation“

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


PRÍLOHA III

Koordinačný orgán v členských štátoch (podrobnejšie informácie sú dostupné na tejto webovej lokalite: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

RAKÚSKO

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGICKO

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CYPRUS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

ČESKÁ REPUBLIKA

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DÁNSKO

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTÓNSKO

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FÍNSKO

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

FRANCÚZSKO

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NEMECKO

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GRÉCKO

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MAĎARSKO

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

ÍRSKO

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

TALIANSKO

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LOTYŠSKO

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURSKO

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

HOLANDSKO

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POĽSKO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALSKO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVINSKO

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ŠPANIELSKO

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ŠVÉDSKO

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


PRÍLOHA IV

Organizácie v členských štátoch, ktoré treba kontaktovať v súvislosti s ďalšími podrobnými údajmi o platení poplatkov uvedených v článku 30 a ktorým sa tieto poplatky musia zaplatiť

 

RAKÚSKO

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGICKO

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CYPRUS

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

ČESKÁ REPUBLIKA

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DÁNSKO

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTÓNSKO

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FÍNSKO

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

FRANCÚZSKO

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NEMECKO

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GRÉCKO

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MAĎARSKO

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

ÍRSKO

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

TALIANSKO

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LOTYŠSKO

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBURSKO

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

HOLANDSKO

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POĽSKO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALSKO

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVINSKO

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ŠPANIELSKO

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ŠVÉDSKO

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


PRÍLOHA V

Údaje, ktoré majú oznámiť výrobcovia v nových členských štátoch

Oznámenie sa musí vyhotoviť v papierovej forme a na zaslanie elektronickou poštou.

Oznámenie musí obsahovať tieto informácie:

1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O OZNAMOVATEĽOVI

1.1.

Výrobca účinnej látky, ako je definovaný v článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1112/2002 (meno, adresa vrátane sídla závodu).

1.2.

Názov a adresa výrobcu, ako je definovaný v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1112/2002, vrátane mena (fyzickej) osoby zodpovednej za oznámenie a ďalšie záväzky vyplývajúce z tohto nariadenia.

1.2.1.

a)

Telefón:

b)

Telefax:

c)

E-mail:

1.2.2.

a)

Kontakt:

b)

Iný kontakt:

2.

INFORMÁCIE NA UĽAHČENIE IDENTIFIKÁCIE

2.1.

Spoločný názov (navrhnutý alebo, kde je to potrebné, akceptovaný ISO) špecifikujúci, kde je to relevantné, akékoľvek varianty ako sú soli, estery alebo amíny, ktoré vyrobil výrobca. Pri mikroorganizmoch sú to druhy a, kde je to relevantné, názvy poddruhov.

2.2.

Chemický názov (podlă nāzvoslovia UIQPA a CAS) (kde je to potrebné).

2.3.

Čísla CAS, CIPAC a EHS (ak sú k dispozícii).

2.4.

Empirický a štruktúrny vzorec, molekulárna hmotnosť (kde je potrebné).

2.5.

Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa považujú za nevyhnutné na uľahčenie identifikácie, napr. spôsob výroby/extrakcie alebo východiskové materiály, z ktorých je daná látka vyrobená.

2.6.

Špecifikácia čistoty účinnej látky v g/kg respektíve g/l (podľa náležitosti).

3.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

3.1.

Za každý členský štát zoznam plodín/spôsobov použitia, na ktoré sú prípravky na ochranu rastlín obsahujúce danú účinnú látku v súčasnosti povolené alebo používané.

4.

ZÁVÄZOK

Oznamovateľ sa zaväzuje predložiť určenému koordinačnému orgánu určeného spravodajského členského štátu dokumentáciu v rámci lehoty ustanovenej v článku 12 nariadenia (ES) č. 2229/2004. Oznamovateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že pri podávaní úplnej dokumentácie mu členské štáty budú účtovať poplatok.

Oznamovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé a správne.

Oznamovateľ vyhlasuje, že jeho splnomocnenie výrobcom konať ako jeho výhradný zástupca s cieľom dosiahnutia súladu s týmto nariadením sa v prípade potreby priloží.

Podpis (osoby kompetentnej konať v mene spoločnosti uvedenej v odseku 1.1.)


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2230/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia Európskemu parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky zákona o potravinách, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a ustanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 3,

po konzultácii s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Jedným zo základných princípov fungovania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) je fungovanie v rámci jednej siete medzi úradom a organizáciami členských štátov pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich úradu. Aby sa zabezpečila účinnosť tohto princípu fungovania, vyplývajúceho z článku 36 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 178/2002, je potrebné spresniť spôsob jeho uplatňovania.

(2)

Určité organizácie členských štátov plnia na národnej úrovni podobné úlohy ako úrad. Fungovanie v rámci jednej siete by malo podporovať vedeckú spoluprácu umožňujúcu výmenu informácií a vedomostí. Taktiež by malo umožniť určovanie spoločných úloh a optimalizáciu využitia zdrojov a vedeckých stanovísk. Taktiež je dôležité uľahčiť syntézu údajov týkajúcich sa bezpečnosti potravín a krmív zhromaždených týmito organizáciami na úrovni Spoločenstva.

(3)

Vzhľadom na to, že tieto organizácie možno poveriť určitými úlohami s cieľom pomôcť úradu v plnení jeho poslania vo všeobecnom záujme, určeného v nariadení (ES) č. 178/2002, je podstatné, aby členské štáty určili tieto organizácie na základe kritérií zohľadňujúcich vedecké a technické kompetencie, výkonnosť a nezávislosť.

(4)

Členské štáty musia pred úradom dokázať splnenie požadovaných kritérií. Až potom môžu byť kompetentné organizácie zapísané do zoznamu vytvoreného správnou radou úradu.

(5)

Na účely zjednodušenia fungovania siete musia členské štáty taktiež spresniť oblasti, na ktoré sa vzťahujú špecifické kompetencie určených organizácií. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (2) môže teda úrad pri príprave stanoviska k žiadosti o povolenie geneticky modifikovaných potravín alebo geneticky modifikovaných krmív požiadať organizáciu členského štátu, kompetentnú posudzovať potraviny a krmivá, aby posúdila bezpečnosť potraviny alebo krmiva v súlade s článkom 36 nariadenia (ES) č. 178/2002.

(6)

Je dôležité, aby v súlade s ustanoveniami článku 27 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 178/2002 mohlo poradné fórum prostredníctvom podpory činnosti európskych sietí organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich úradu zabezpečiť úzku spoluprácu medzi úradom a kompetentnými úradmi v členských štátoch.

(7)

Úlohy, ktorými úrad poverí kompetentné organizácie uvedené v zozname, sa musia zamerať na pomoc úradu pri plnení jeho poslania, ktorého cieľom je poskytnúť vedecký a technický základ právnym predpisom a politike Spoločenstva, a to bez ujmy na zodpovednosti úradu za splnenie úloh, ktoré mu vyplývajú z nariadenia (ES) č. 178/2002.

(8)

Finančná podpora bude pridelená na základe kritérií, ktoré zabezpečia, že táto podpora účinne prispeje k plneniu úloh úradu a k realizácii priorít Spoločenstva týkajúcich sa vedeckého a technického základu v príslušných oblastiach.

(9)

Je dôležité, aby existovala všeobecná záruka, že úlohy, ktorými úrad poveril organizácie siete, budú z hľadiska vedeckej a technickej kvality, z hľadiska účinnosti, dodržania termínov a nezávislosti splnené na vysokej úrovni. Úrad však bude zodpovedný za pridelenie úloh kompetentným organizáciám a taktiež za pravidelnú kontrolu plnenia úloh.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kompetentné organizácie určené členskými štátmi

1.   Kompetentné organizácie určené členskými štátmi na základe článku 36 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 musia spĺňať nasledujúce kritériá:

a)

plnia úlohy zamerané na poskytnutie vedeckého a technického základu, najmä zhromažďovanie a analýzu údajov súvisiacich so zisťovaním vznikajúcich rizík a s vystavením sa rizikám, vyhodnocovanie rizík, posúdenie bezpečnosti potravín a krmív, vedecké a technické štúdie, poskytujú vedeckú a technickú pomoc manažérom rizík, a to v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej nazývaný len „úrad“), predovšetkým v tých, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín a krmív;

b)

ide o právnické osoby s cieľmi všeobecného záujmu, súčasťou ich organizačnej štruktúry sú špecifické postupy a pravidlá zabezpečenia nezávislého a komplexného vypracovania úloh, ktorými ich môže úrad poveriť;

c)

úroveň ich vedeckých alebo technických stanovísk je vysoká v jednej alebo viacerých oblastiach podliehajúcich úradu, a to predovšetkým v tých, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín a krmív;

d)

sú schopné spolupracovať v rámci jednej siete pri činnostiach vedeckého charakteru uvedených v článku 3 tohto nariadenia a/alebo sú schopné efektívne splniť úlohy uvedené v článku 4 tohto nariadenia, ktorými ich môže úrad poveriť.

2.   Členské štáty odovzdajú úradu názvy a referencie určených organizácií, údaje potvrdzujúce splnenie kritérií uvedených v odseku 1, ako aj špecifické oblasti, ktoré patria do ich kompetencie. Jednu kópiu odovzdajú Komisii. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 3 písm. b) a článku 18 ods. 3 písm. b nariadenia (ES) č. 1829/2003 členské štáty odovzdajú osobitne názvy a referencie organizácií kompetentných posudzovať bezpečnosť geneticky modifikovaných potravín a krmív.

Je potrebné uviesť prípadné pôsobenie určenej organizácie v rámci siete a je potrebné spresniť podmienky fungovania siete.

Členské štáty musia spresniť prípad, v ktorom je len určitá časť určenej organizácie kvalifikovaná a schopná spolupracovať v rámci jednej siete na vedeckých aktivitách a/alebo plniť úlohy, ktorými ich môže úrad poveriť.

3.   V prípade, že určené organizácie už ďalej nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, členské štáty ich vylúčia zo zoznamu, pričom o tom ihneď informujú úrad a oznámia dôvody tohto rozhodnutia. Jednu kópiu odovzdajú Komisii.

Členské štáty pravidelne a najmenej každé (3) roky prehodnocujú zoznam určených organizácií.

Článok 2

Vytvorenie zoznamu kompetentných organizácií

1.   Úrad sa presvedčí o tom, či organizácie určené členskými štátmi spĺňajú kritériá uvedené v článku 1 ods. 1. Ak je to potrebné, vyzve členské štáty, aby doplnili dôkazové materiály spomínané v článku 1 ods. 2.

2.   Na návrh výkonného riaditeľa vypracuje správna rada úradu na základe prieskumu uvedeného v odseku 1 zoznam kompetentných organizácií spolu s ich špecifickými kompetenciami, najmä v oblasti posudzovania bezpečnosti geneticky modifikovaných potravín a krmív.

3.   Zoznam uvedený v odseku 2 (ďalej len „zoznam“) sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie, v sérii C.

4.   Zoznam sa pravidelne aktualizuje na návrh výkonného riaditeľa úradu, pričom sa zohľadňujú kontroly a nové návrhy členských štátov na určenie organizácií.

Článok 3

Fungovanie spolupráce v rámci jednej siete medzi úradom a organizáciami uvedenými v zozname

1.   Úrad podporuje fungovanie v rámci jednej siete v spolupráci s organizáciami uvedenými v zozname s cieľom podpory aktívnej vedeckej spolupráce v oblastiach podliehajúcich úradu, najmä v tých, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín alebo krmív.

Na tento účel úrad na základe prác v rámci svojho poradného fóra určí aktivity vedeckého charakteru v spoločnom záujme, ktoré by sa mohli uskutočniť v rámci siete. Poradné fórum pri jeho práci berie do úvahy návrhy organizácií uvedených v zozname.

Poradné fórum prispieva k fungovaniu spolupráce v rámci jednej siete v súlade s článkom 27 ods. 4 písm. c nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.   Komisia a úrad spolupracujú s cieľom prevencie duplicity vedeckých a technických prác na úrovni Spoločenstva.

Článok 4

Úlohy, ktorými môžu byť poverené organizácie uvedené v zozname

1.   Bez toho, aby bolo ovplyvnené plnenie poslania a úloh úradu podľa nariadenia (ES) č. 178/2002, môže úrad poveriť organizácie uvedené v zozname s ich súhlasom úlohami, ktoré by preň znamenali vedecký a technický prínos.

2.   Poradné fórum dohliada na to, aby žiadosti úradu o pomoc, adresované organizáciám uvedeným v zozname, boli v súlade s možnosťami danej organizácie vyhovieť žiadosti. Na tento účel poskytne výkonný riaditeľ poradnému fóru všetky potrebné informácie.

3.   Úlohy, ktorými môžu byť poverené organizácie uvedené v zozname (či už jedna, alebo viaceré pracujúce spolu), sú tie, ktoré:

umožňujú rozširovať platné postupy a zlepšiť metodológiu zhromažďovania a analýzy vedeckých a technických údajov, najmä s cieľom zjednodušenia ich porovnávania a umožnenia ich syntézy na úrovni Spoločenstva,

majú za cieľ zhromažďovať a analyzovať špecifické údaje zodpovedajúce určitej spoločnej priorite. Ide predovšetkým o priority Spoločenstva uvedené v pláne práce úradu a o prípady, v ktorých Komisia vyžaduje od úradu urýchlenú vedeckú pomoc, najmä v rámci všeobecného plánu riadenia kríz, uvedeného v článku 55 vyššie uvedeného nariadenia č. 178/2002,

majú za cieľ zhromažďovať a analyzovať údaje, ktoré uľahčia úradu vyhodnocovanie rizík, spolu s úlohami posudzovania v oblasti ľudskej výživy vo vzťahu k právu Spoločenstva, najmä zhromažďovať a/alebo spracúvať dostupné vedecké údaje o látkach, liečivách, potravinách a krmive, prípravkoch, organizmoch alebo kontaminujúcich látkach, ktoré by mohli predstavovať určité zdravotné riziko, taktiež zhromažďovať a/alebo analyzovať údaje o možnosti vystavenia populácie členských štátov zdravotnému riziku spojenému s požitím určitých potravín alebo krmív,

majú za cieľ pripraviť údaje alebo vypracovať vedecké práce nápomocné pri vyhodnocovaní rizík, spolu s úlohami, ktoré majú za cieľ posudzovanie v oblasti ľudskej výživy vo vzťahu k právu Spoločenstva, za ktoré je zodpovedný úrad. Úlohy tohto typu sa musia týkať presne určených problémov, s ktorými sa úrad stretol pri svojej práci, najmä pri práci svojho vedeckého výboru a vedeckých pracovných skupín, a nesmú zasahovať do výskumných projektov Spoločenstva ani do údajov alebo prác, za ktoré je zodpovedný priemysel, najmä v rámci povoľovacích postupov,

majú za cieľ uskutočňovať prípravné práce pre vedecké stanoviská úradu vrátane prípravných prác vzťahujúcich sa na vyhodnocovanie povoľovacích spisov,

majú za cieľ uskutočňovať prípravné práce na účely zosúladenia metodológií v oblasti vyhodnocovania rizík,

majú za cieľ výmenu údajov, ktoré sú v spoločnom záujme, ako napríklad vytvorenie banky údajov,

sú uvedené v článku 6 ods. 3 písm. b) a v článku 18 ods. 3 písm. b) vyššie uvedeného nariadenia č. 1829/2003.

Článok 5

Finančná podpora

1.   Úrad sa môže rozhodnúť prideliť finančnú podporu úlohám, ktorými boli poverené organizácie uvedené v zozname, len ak majú výnimočný význam pre plnenie úloh úradu alebo pre realizáciu priorít stanovených v jeho plánoch práce, alebo v prípadoch, v ktorých Komisia vyžaduje urýchlenú pomoc úradu, najmä ak je potrebné čeliť krízovým situáciám. Finančná podpora sa bude vyplácať vo forme subvencií pripravených a poskytnutých v súlade s finančným nariadením úradu a jeho pravidlami použitia.

Článok 6

Zosúladené kritériá kvality a podmienky realizácie

1.   Po konzultácii s Komisiou určí úrad zosúladené kritériá kvality na realizáciu úloh, ktorými poveruje organizácie uvedené v zozname, a najmä:

a)

kritériá, ktoré zabezpečia, že úlohy budú vypracované na vysokej vedeckej a technickej úrovni, najmä z hľadiska vedeckej a/alebo technickej odbornosti pracovníkov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh;

b)

kritériá, ktoré sa vzťahujú na zdroje a prostriedky nápomocné pri plnení úloh, najmä tie, ktoré umožňujú vykonanie úlohy vo vopred určených termínoch;

c)

kritériá viazané na jestvujúce pravidlá a postupy, ktoré zabezpečujú pri zachovaní dôvernosti nezávislú a komplexnú realizáciu špeciálnych úloh určitej kategórie.

2.   Presné podmienky realizácie úloh, ktorými boli poverené organizácie uvedené v zozname, sú určené v špeciálnych dohodách medzi úradom a každou zainteresovanou organizáciou.

Článok 7

Kontrola realizácie úloh

Úrad dohliada na správnu realizáciu úloh, ktorými poveruje organizácie uvedené v zozname. Prijíma všetky potrebné opatrenia s cieľom dodržať kritériá a podmienky uvedené v článku 6. V prípade nedodržania spomenutých kritérií a podmienok úrad uplatní nápravné opatrenia. Ak je to potrebné, možno organizáciu nahradiť inou.

V prípade úloh, na ktoré sa poskytli subvencie, sa uplatňujú pokuty uvedené vo finančnom nariadení úradu a jeho pravidlá použitia.

Článok 8

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2231/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa ukončuje vyšetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení, uložených nariadením Rady (ES) č. 119/97 o dovoze určitých mechanizmov na krúžkové bloky s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov na krúžkové bloky zaslaných z Thajska, tiež deklarovaných s pôvodom v Thajsku, a ktorým sa ukončuje registrácia tohto dovozu, uložená nariadením (ES) č. 844/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13,

po porade s Poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Rada uložila nariadením (ES) č. 119/97 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) konečné antidumpingové clo v rozsahu od 32,5 % do 39,4 % na dovoz určitých mechanizmov na krúžkové bloky („RBM“), pochádzajúcich z Čínskej ľudovej republiky („ČĽR“). Tieto colné sadzby sa uplatňujú na iné RBM ako so 17 alebo 23 krúžkami, pričom RMB so 17 alebo 23 krúžkami podliehali clu rovnému rozdielu medzi minimálnou dovoznou cenou (MDC) 325 EUR za 1 000 kusov a cenou franko hranice Spoločenstva, ktorá nebola preclená, kedykoľvek bola nižšia ako MDC.

(2)

Rada zmenila a doplnila a zvýšila nariadením (ES) č. 2100/2000 tieto clá na určité RBM, iné ako so 17 alebo 23 krúžkami, na základe vyšetrovania podľa článku 12 základného nariadenia. Clo sa zmenilo a doplnilo v rozsahu od 51,2 % do 78,8 %.

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 2074/2004 (3) sa súčasné uplatňovanie antidumpingových opatrení rozšírilo na štyri roky.

(4)

Dňa 29. apríla 2004 Komisia začala nariadením (ES) č. 844/2004 (4) (ďalej len „počiatočné nariadenie“) z vlastnej iniciatívy vyšetrovanie podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia, ktoré sa týka možného obchádzania antidumpingových opatrení, uložených nariadením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz určitých mechanizmov na krúžkové bloky s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov na krúžkové bloky zaslaných z Thajska, tiež deklarovaných s pôvodom v Thajsku, a o podriadení tohto dovozu registrácii. Komisia mala k dispozícii dostatočné prima facie dôkazy, že nastala značná zmena v štruktúre obchodu, zahŕňajúca vývoz RBM z ČĽR a Thajska do EÚ po uložení dovozných opatrení na RBM pochádzajúcich z ČĽR. Táto zmena v štruktúre obchodu údajne pochádzala z prepravy RBM pochádzajúcich z ČĽR cez Thajsko. Okrem toho existovali dostatočné prima facie dôkazy, ktoré dokazovali, že nápravné účinky súčasných antidumpingových ciel na určité mechanizmy na krúžkové bloky pochádzajúce z ČĽR boli oslabované, pokiaľ ide o kvalitu a ceny, a že dumping sa uskutočnil v súvislosti s predchádzajúcimi bežnými hodnotami.

(5)

Príslušný výrobok je, ako je definované v pôvodnom nariadení, určitý RBM výrobok, v súčasnosti označovaný kódom KN ex 8305 10 00. Tieto RBM výrobky pozostávajú z obdĺžnikových oceľových plechov alebo drôtov, na ktorých sú upevnené aspoň štyri oceľové polkruhy, a ktoré sú spojené oceľovým krytom. Dajú sa otvoriť buď potiahnutím oceľového polkruhu, alebo použitím malého oceľového spúšťacieho mechanizmu, upevneného k RBM.

B.   VYŠETROVANIE

(6)

Komisia oficiálne informovala úrady v ČĽR a Thajsku, výrobcov/vývozcov v Thajsku a ČĽR, ako aj dovozcov v Spoločenstve, o ktorých Komisia vie od začiatku vyšetrovania. Výrobcom/vývozcom v Thajsku a v ČĽR a dovozcom v Spoločenstve boli zaslané dotazníky. Zúčastnené strany dostali príležitosť v časovom limite stanovenom v počiatočnom nariadení písomne vyjadriť svoje názory a požiadať o vypočutie. Komisia sa taktiež stretla s predstaviteľmi thajskej vlády.

(7)

Jeden z výrobcov/vývozcov v Thajsku a s ním spojený čínsky vyrábajúci vývozca predložili úplne vyplnený dotazník, kým ďalší dvaja čínski vyrábajúci vývozcovia tvrdili, že do Thajska predávajú len málo alebo žiadne RBM, a preto predložili neúplné alebo žiadne údaje. Odpovede na dotazník predložili aj traja dovozcovia v Spoločenstve. Komisia vykonala overovacie návštevy v priestoroch týchto výrobcov/vývozcov:

Thai Stationery Industry Co. Ltd, Thajsko („TSI“),

Wah Hing Stationery Manufactory Limited, Hongkong („WHS“).

(8)

Obdobie vyšetrovania trvalo od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 („OV“). S cieľom vyšetriť údajnú zmenu v štruktúre obchodu sa údaje zbierali od roku 2000 do konca OV.

C.   VÝSLEDKY VYŠETROVANIA

(9)

Spoločnosť TSI, jediný vývozca RBM v Thajsku, bola založená v roku 1998, t. j. rok po tom, ako boli uložené antidumpingové clá na určité RBM z ČĽR. Spoločnosť je pobočkou WHS, ktorá je obchodnou spoločnosťou RBM so sídlom v Hongkongu a ktorá taktiež vlastní výrobný závod na RBM v ČĽR. Údaje Eurostatu ukazujú, že vývoz TSI do Spoločenstva počas OV predstavuje 100 % dovozu do Spoločenstva z Thajska. Keďže neexistovali žiadne dôkazy o opaku, dospelo sa na tomto základe k záveru, že TSI je jediným vývozcom RBM v Thajsku.

(10)

Vyšetrovanie dokázalo, že v počiatočných fázach po zriadení činnosti v Thajsku thajská spoločnosť iba montovala komponenty RBM dovezené z čínskeho výrobného závodu WHS a vyvážala dokončené RBM do Spoločenstva.

(11)

Existujú však dôkazy, že spoločnosť WHS postupne presunula celú výrobu RBM, ktorá podlieha súčasným antidumpingovým opatreniam, na TSI. Spoločnosť WHS previedla zo svojho čínskeho výrobného závodu pracovnú silu, ako aj potrebné stroje vrátane strojov na elektrolytické pokovovanie. Už v roku 2002 boli všetky potrebné stroje vyrábajúce RBM k dispozícii pre spoločnosť TSI.

(12)

Okrem toho neboli zistené žiadne dôkazy, že by spoločnosť TSI naďalej dovážala časti RBM z ČĽR počas OV.

(13)

Ďalej sa zistilo, že množstvo surovín (na rozdiel od komponentov) dovezených spoločnosťou TSI stačilo na výrobu množstva RBM vyvezeného do Spoločenstva počas OV. Zároveň s nárastom vlastnej výroby RMB spoločnosťou TSI sa zvýšilo množstvo dovezených surovín do Thajska touto spoločnosťou od roku 2000 do 2002 a zostalo ustálené v rokoch 2002 a 2003. Údaje dostupné pre dovoz surovín počas prvých šiestich mesiacov roku 2004 taktiež ukazujú ustálenú výrobu pre toto obdobie v porovnaní s rokom 2003.

(14)

Vyšetrovanie dokázalo, že minimálne od 1. januára 2003, t. j. od začiatku OV, je spoločnosť TSI skutočne schopná samostatne vyrábať množstvo RBM vyvážané do EÚ. Preto sa rozhodlo, že spoločnosť TSI sa považuje za skutočného výrobcu určitých RBM. Za týchto okolností sa uvažuje, že k zasielaniu RBM cez Thajsko nedošlo počas OV.

(15)

Na základe týchto zistení sa taktiež uvažuje, že vyšetrované spoločnosti nesplnili kritériá stanovené v článku 13 ods. 2 základného nariadenia, keďže spoločnosť TSI sa nezaoberá montážnou činnosťou. Tento záver je založený na výklade článku 13 ods. 2 ako lex specialis pre montážnu činnosť.

D.   UKONČENIE VYŠETROVANIA

(16)

Na základe uvedených zistení a úvah sa zdá byť vhodné súčasné vyšetrovanie obchádzania ukončiť. Registrácia dovozu určitých mechanizmov na krúžkové bloky, zavedená počiatočným nariadením, by sa preto mala ukončiť a toto nariadenie by sa malo zrušiť.

(17)

Zúčastnené strany boli oboznámené s návrhom činnosti a nepredložili žiadne námietky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyšetrovanie začaté nariadením Komisie (ES) č. 844/2004 týkajúcim sa možného obchádzania antidumpingových opatrení, uložených nariadením Rady (ES) č. 119/97 o dovoze určitých mechanizmov na krúžkové bloky s pôvodom v Čínskej ľudovej republike prostredníctvom dovozu určitých mechanizmov na krúžkové bloky zaslaných z Thajska, tiež deklarovaných s pôvodom v Thajsku, a ktorým sa ukončuje registrácia takéhoto dovozu.

Článok 2

Týmto sa nariaďuje colným orgánom, aby ukončili registráciu dovozov zavedenú podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 844/2004.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 844/2004 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 22, 24.1.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2100/2000 (Ú. v. ES L 250, 5.10.2000, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 67.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/71


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2232/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 určujúcemu postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí liekov veterinárnej medicíny v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o altrenogest, beclomethasone dipropionate, cloprostenol, R-cloprostenol, seskvioleját sorbitolu a toltrazuril

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktoré určuje postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí liekov veterinárnej medicíny v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho články 2 a 3 a článok 4 ods. 3,

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre lieky, formulované Výborom pre lieky na veterinárne použitie,

keďže:

(1)

Všetky farmakologicky aktívne látky, ktoré sa používajú v Spoločenstve v liekoch veterinárnej medicíny určených na podávanie zvieratám chovaným na účely produkcie potravín, sa hodnotia v súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka altrenogest bola zaradená v súlade s ustanoveniami smernice 96/22/ES z 29. apríla 1996, ktorá sa týka zákazu používania určitých látok s hormonálnym a thyrostatickým účinkom a β-agonistov pri chove dobytka a ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (2) do prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v prípade ošípaných a koní iba na zootechnické použitie, čakajúc na ukončenie vedeckých štúdií. Tieto štúdie už boli ukončené, a preto altrenogest sa má zaradiť do prílohy I k tomuto nariadeniu.

(3)

Látka beclomethasone dipropionate sa má zaradiť do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v prípade koní, ale iba na inhalačné účely.

(4)

Látky cloprostenol a R-cloprostenol boli zaradené do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v prípade hovädzieho dobytka, ošípaných a koní. Tieto zápisy sa majú rozšíriť tak, aby zahŕňali aj kozy.

(5)

Látka seskvioleját sorbitolu úzko súvisí s látkou trioleját sorbitolu, ktorá je zahrnutá v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v prípade všetkých živočíšnych druhov chovaných na účely produkcie potravín. Iné estery sorbitolu sú povolené ako potravinové prísady na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o iných potravinových prísadách než farbivá a sladidlá (3), a preto sú zaradené do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v prípade druhov chovaných na účely produkcie potravín. Sú to estery sorbitolu ako monostearát sorbitolu (E491), tristearát sorbitolu (E492), monolauran sorbitolu (E493), monooleját sorbitolu (E494) a monopalmitát sorbitolu (E495). Seskvioleját sorbitolu sa má preto zaradiť do tejto prílohy II pre všetky druhy chované na účely produkcie potravín.

(6)

Látka toltrazuril je zahrnutá v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 v prípade kurčiat, moriek a ošípaných. Aby sa mohli dokončiť vedecké štúdie na účely rozšírenia, ktoré má zahŕňať hovädzí dobytok, látka toltrazuril sa má zaradiť do prílohy III k tomuto nariadeniu okrem zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.

(7)

Preto má byť nariadenie (EHS) č. 2377/90 zmenené a doplnené.

(8)

Pred uplatnením tohto nariadenia má byť povolené primerané obdobie, aby členské štáty mohli vo svetle tohto nariadenia vykonať potrebné úpravy povolení na uvádzanie na trh, ktoré boli udelené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001 o Kódexe Spoločenstva pre lieky veterinárnej medicíny (4).

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre lieky veterinárnej medicíny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II a III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa týmto menia a dopĺňajú tak, ako je to stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 22. februára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1875/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 19).

(2)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/74/ES (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).


PRÍLOHA

A.   Táto látka (-y) sa pridáva (-jú) do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90

6.   Prípravky pôsobiace na rozmnožovaciu sústavu

6.1.   Progestagény

Farmakologicky aktívna (-e) látka (-y)

Markerové rezíduum

Živočíšny druh

MLR

Cieľové tkanivá

Altrenogest  (1)

altrenogest

ošípané

1 μg/kg

koža + tuk

0,4 μg/kg

pečeň

kone

1 μg/kg

tuk

0,9 μg/kg

pečeň“

B.   Táto látka (-y) sa pridáva (-jú) do prílohy II k nariadeniu (EHS) č. 2377/90

2.   Organické zlúčeniny

Farmakologicky aktívna (-e) látka (-y)

Živočíšny druh

Beclomethasone dipropionate

kone (2)

Cloprostenol

kozy

R-Cloprostenol

kozy

Seskvioleját sorbitolu

všetky druhy chované na účely produkcie potravín“

C.   Táto látka (-y) sa pridáva (-jú) do prílohy III (Zoznam farmakologicky aktívnych látok, ktoré sa používajú v liekoch veterinárnej medicíny, pre ktoré boli stanovené dočasné maximálne limity rezíduí).

2.   Antiparazitické prípravky

2.4.   Prípravky účinkujúce proti prvokom

2.4.3.   Deriváty triazinetrionu

Farmakologicky aktívna (-e) látka (-y)

Markerové rezíduum

Živočíšny druh

MLR

Cieľové tkanivá

Toltrazuril  (3)

Toltrazuril sulfón

hovädzí dobytok

100 μg/kg

svaly

150 μg/kg

tuk

500 μg/kg

pečeň

250 μg/kg

obličky“


(1)  Iba na zootechnické použitie a v súlade s ustanoveniami smernice 96/22/ES.

(2)  Iba na inhalačné účely.

(3)  Platnosť dočasných MLR uplynie 1.7.2006. Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/75


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2233/2004

z 22. decembra 2004,

ktorým sa po druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) (1) a najmä na jeho článok 10 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 uvádza osoby, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Komisia je splnomocnená zmeniť a doplniť túto prílohu vzhľadom na rozhodnutia Rady, ktorými sa implementuje spoločná pozícia 2004/694/SZBP o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu ICTY (2). Táto spoločná pozícia sa implementuje rozhodnutím Rady 2004/900/SZBP (3) Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2004 (Ú. v. EÚ L 339, 16.11.2004, s. 4).

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52.

(3)  Pozri stranu s. 108 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Nasledujúce osoby sa vynímajú z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004:

1.

Bralo, Miroslav. Dátum narodenia: 13.10.1967. Miesto narodenia: Kratine, okres Vitez, Bosna a Hercegovina. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina.

2.

Milosevic, Dragomir. Dátum narodenia: 4.2.1942. Miesto narodenia: Murgas, okres Ub, Srbsko a Čierna Hora. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina.


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/77


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2234/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa určuje cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol 4 o bavlne, ktorý je prílohou k Aktu o pristúpení Grécka, naposledy zmenený a doplnený nariadením Rady (ES) č. 1050/2001 (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1051/2001 z 22. mája 2001 o pomoci pri výrobe bavlny (2), najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pravidelne na základe ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu, s ohľadom na historický pomer medzi cenou stanovenou pre vyzrnenú bavlnu a cenou vypočítanou pre nevyzrnenú bavlnu. Tento historický pomer ustanovuje článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1591/2001 z 2. augusta 2001 (3), o pravidlách uplatňovania režimu pomoci pre bavlnu. V prípade, že cenu na svetovom trhu nemožno takto určiť, stanovuje sa táto cena na základe poslednej určenej ceny.

(2)

V zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu určuje pre produkt, ktorý má určité vlastnosti, a s ohľadom na najpriaznivejšie ponuky a kurzy na svetovom trhu medzi tými, ktoré sa považujú za reprezentatívne v rámci skutočného trhového trendu. Na účely tohto určenia sa berie do úvahy priemer ponúk a kurzov zaznamenaných na jednej alebo viacerých európskych burzách pre produkt dodaný do prístavu v rámci spoločenstva a pochádzajúci z rôznych dodávateľských krajín, považovaných za najreprezentatívnejšie pre medzinárodný obchod. Úpravy týchto kritérií na určenie ceny vyzrnenej bavlny na svetovom trhu sa však berú do úvahy s ohľadom na odlišnosti odôvodnené kvalitou dodaného produktu alebo príslušnými ponukami a kurzmi. Tieto úpravy ustanovuje článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1591/2001.

(3)

Uplatnenie vyššie uvedených kritérií vedie k určeniu ceny nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu na úrovni uvedenej ďalej,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cena nevyzrnenej bavlny na svetovom trhu v zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 1051/2001 sa určuje na 16,508 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 10. Nariadeníe zmenené, a doplnené nariadením (ES) č. 1486/2002 (Ú. v. ES L 223, 20.8.2002, s. 3).


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/78


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2235/2004

z 23. decembra 2004,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu s cukrom (1), najmä na jeho článok 27 odsek 5 bod a) a odsek 15,

keďže:

(1)

Článok 27 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky vymenované v článku 1 odsek 1 body a), c), d), f), g) a h) uvedeného nariadenia a cenami v rámci spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V uvedeného nariadenia. Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné podrobné vykonávacie pravidlá na udeľovanie vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov vymenovaných v prílohe I nariadenia (ES) č. 1260/2001.

(2)

V súlade s článkom 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku mala stanoviť každý mesiac.

(3)

Článok 27 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1260/2001 stanovuje že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(4)

Náhrady stanovené podľa tohto nariadenia môžu byť stanovené predbežne, keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace práve teraz nemôže byť určená.

(5)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(6)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorý sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Bulharska (3), s účinnosťou od 1. októbra 2004, sa na spracované poľnohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky vymenované v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 odseky 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1260/2001 a vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnosťou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovať na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

Podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 24. decembra 2004 za určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

42,40

42,40


24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/81


SMERNICA KOMISIE 2004/116/ES

z 23. decembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 82/471/EHS, pokiaľ ide o začlenenie Candida guilliermondii

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982, týkajúcu sa určitých produktov používaných vo výžive zvierat (1), a najmä na jej článok 6,

keďže:

(1)

Bola predložená žiadosť o povolenie používania Candida guilliermondii, ktorá je kultivovaná na substrátoch rastlinného pôvodu a ktorá patrí do skupiny produktov „1.2.1. kvasinky kultivované na substrátoch živočíšneho alebo rastlinného pôvodu“, stanovenej v prílohe k smernici 82/471/EHS. Toto krmivo je mikrobiálnym produktom pochádzajúcim zo zvyškových buniek, ktoré zostávajú po procese priemyselnej výroby kyseliny citrónovej fermentáciou.

(2)

Vedecký panel pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín predložil 7. júna 2004 stanovisko k používaniu tohto produktu v krmivách, v ktorom prišiel k záveru, že používanie Candida guilliermondii, kultivovanej na substráte rastlinného pôvodu (melasa z cukrovej trstiny), nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie, zdravie zvierat ani prostredie.

(3)

Hodnotenie predloženej požiadavky o povolenie Candida guilliermondii, kultivovanej na substrátoch rastlinného pôvodu, dokazuje, že tento produkt vyhovuje požiadavkám stanoveným v článku 6 ods. 2 smernice 82/471/EHS v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe.

(4)

Smernica 82/471/EHS by sa mala preto príslušne zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha k smernici 82/471/ES sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 2005. Členské štáty oznámia Komisii znenie týchto ustanovení spolu s tabuľkou, ktorá uvádza, ako sa ustanovenia tejto smernice zhodujú s prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/104/ES (Ú. v. EÚ L 295, 13.11.2003, s. 83).


PRÍLOHA

V prílohe k smernici 82/471/EHS sa skupina produktov 1.2.1 nahrádza takto:

Názov skupiny produktov

Názov produktu

Označenie látky podstatnej pre výživu alebo identity mikroorganizmu

Kultivačný substrát

(špecifikácia, ak nejaká existuje)

Charakteristiky zloženia produktu

Druh zvierat

Osobitné ustanovenia

„1.2.1.

Kvasinky kultivované na substrátoch živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

Všetky kvasinky

získané z mikroorganizmov a substrátov uvedených v kolónke 3 a 4

ktorých bunky boli usmrtené

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

Kluyveromyces lactis

Kluyveromyces fragilis

Melasa, destilačné zvyšky, cereálie a produkty obsahujúce škrob, ovocná šťava, srvátka, kyselina mliečna, hydrolyzované rastlinné vlákna

 

Všetky druhy zvierat

 

Candida guilliermondii

Melasa, destilačné zvyšky, cereálie a produkty obsahujúce škrob, ovocná šťava, srvátka, kyselina mliečna, hydrolyzované rastlinné vlákna

Sušina min. 16 %

Ošípané na výkrm“


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

24.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 379/83


ROZHODNUTIE RADY

z 29. novembra 2004

o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, a o schválení a podpísaní memoranda o porozumení, ktoré je k dohode pripojené

(2004/897/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2, prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada splnomocnila Komisiu, aby s Lichtenštajnským kniežatstvom rokovala o dohode, ktorá by zaručila, že tento štát prijme opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečilo účinné zdaňovanie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, je zhodný s negociačnými smernicami, ktoré boli schválené Radou. K tomuto textu je pripojené Memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Lichtenštajnským kniežatstvom.

(3)

S výhradou prijatia, v neskoršom štádiu, rozhodnutia o uzavretí dohody, je žiaduce, aby sa pristúpilo k podpísaniu dvoch dokumentov, ktoré boli parafované 30. júla 2004, a aby Rada potvrdila schválenie memoranda o porozumení,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

S výhradou prijatia, v neskoršom štádiu, rozhodnutia o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov, je predseda Rady poverený určiť osoby splnomocnené k podpísaniu dohody a memoranda o porozumení, ktoré je k dohode pripojené, ako aj listov vystavených Európskym spoločenstvom, ktoré majú byť vymenené v súlade s článkom 21 ods. 2 dohody a s posledným odsekom memoranda o porozumení, v mene Európskeho spoločenstva.

Text memoranda o porozumení je schválený Radou.

Texty dohody a memoranda o porozumení sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. novembra 2004

Za Radu

Predseda

L. J. BRINKHORST


DOHODA

Medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským kniežatstvom upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

LICHTENŠTAJNSKÉ KNIEŽATSTVO, ďalej len „Lichtenštajnsko“,

oba ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“,

znovu potvrdzujúc spoločný záujem o ďalší rozvoj privilegovaného vzťahu medzi Spoločenstvom a Lichtenštajnskom,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Zrážky zo strany lichtenštajnských vyplácajúcich zástupcov

1.   Úroky, ktoré v zmysle článku 4 vlastníkom požitkov s bydliskom v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“), vypláca vyplácajúci zástupca usadený na území Lichtenštajnska, sa zrazia z čiastky výplaty úroku podľa článku 2. Sadzba zrážok dane je 15 % počas prvých troch rokov od dátumu uplatňovania tejto dohody, 20 % počas troch nasledujúcich rokov a potom ďalej 35 %.

2.   Lichtenštajnsko prijme potrebné opatrenia, aby vyplácajúci zástupcovia usadení na jeho území plnili úlohy požadované na vykonávanie tejto dohody a aby sa osobitne upravili ustanovenia o postupoch a sankciách.

Článok 2

Dobrovoľné priznanie

1.   Lichtenštajnsko upraví postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov, ako je vymedzený v článku 4, vyhnúť sa zrážkam dane uvedenej v článku 1 tak, že výslovne splnomocní svojho vyplácajúceho zástupcu v Lichtenštajnsku, aby oznámil výplaty úroku príslušnému orgánu tohto štátu. Takéto splnomocnenie sa vzťahuje na všetky výplaty úroku vykonané vo vzťahu k vlastníkovi požitkov zo strany vyplácajúceho zástupcu.

2.   Minimálny rozsah informácií, ktoré má oznamovať vyplácajúci zástupca v prípade výslovného splnomocnenia vlastníkom požitkov obsahujú:

a)

totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov stanovené v súlade s článkom 5;

b)

meno a adresu vyplácajúceho zástupcu;

c)

číslo účtu vlastníka požitkov alebo, pokiaľ toto chýba, identifikáciu pohľadávky, ktorá vynáša úrok; a

d)

výšku výplaty úroku vypočítanú v súlade s článkom 3.

3.   Príslušný orgán Lichtenštajnska oznámi informácie uvedené v ods. 2 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko. Oznamovanie týchto informácií je automatické a uskutočňuje sa najmenej raz ročne do šiestich mesiacov od skončenia daňového roka v Lichtenštajnsku za všetky výplaty úroku vykonané počas daného roka.

4.   Ak si vlastník požitkov zvolí tento postup dobrovoľného priznania alebo inak nahlási daňovým orgánom vo svojom členskom štáte svoj príjem z úrokov získaný od lichtenštajnského vyplácajúceho zástupcu, príslušný príjem z úrokov podlieha dani v tomto členskom štáte a tej istej sadzbe dane, ktorá sa vzťahuje na podobné príjmy vznikajúce v tomto štáte.

Článok 3

Základ pre zrážky dane

1.   Vyplácajúci zástupca zrazí daň v súlade s článkom 1 ods. 1 takto:

a)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. a): z hrubej čiastky vyplateného alebo na účet pripísaného úroku;

b)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) alebo d): z čiastky úroku alebo príjmu uvedeného v týchto pododsekoch;

c)

v prípade výplaty úroku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c): z čiastky úroku uvedeného v tomto pododseku.

2.   Na účely odseku 1 sa zrážka dane odpočíta pomerne za obdobie, počas ktorého má vlastník požitkov pohľadávku v držbe. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť toto obdobie na základe informácií, ktoré má k dispozícii, vyplácajúci zástupca pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby pohľadávku držal počas celej jej existencie, pokiaľ tento neposkytne dôkaz o dátume nadobudnutia.

3.   Dane a iné zrážky ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto dohode z tej istej výplaty úrokov sa zaúčtujú voči zrážanej sume vypočítanej v súlade s týmto článkom. Zahŕňa to najmä Lichtenstein Couponsteuer s úrokom 4 %.

Článok 4

Vymedzenie pojmu vlastníka požitkov

1.   Na účely tejto dohody „vlastník požitkov“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá prijíma výplatu úroku alebo akúkoľvek fyzickú osobu, ktorej je výplata úroku zabezpečená, pokiaľ neposkytne dôkaz, že vyplatený úrok nebol prijatý alebo zabezpečený v jeho vlastný prospech. Fyzická osoba sa nepovažuje za vlastníka požitkov, ak:

a)

koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 6; alebo

b)

koná v mene právnickej osoby, investičného fondu alebo porovnateľného alebo ekvivalentného subjektu kolektívneho investovania do cenných papierov; alebo

c)

koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov a ktorá oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi svoju totožnosť a štát bydliska.

2.   Ak má vyplácajúci zástupca informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku alebo pre ktorú je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, podnikne primerané kroky na určenie totožnosti vlastníka požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť vlastníka požitkov, k predmetnej fyzickej osobe pristupuje ako k vlastníkovi požitkov.

Článok 5

Totožnosť a bydlisko vlastníkov požitkov

Na určenie totožnosti a bydliska vlastníka požitkov vymedzeného v článku 4 vyplácajúci zástupca vedie záznam o priezvisku, mene, adrese a bydlisku v súlade s právnymi predpismi Lichtenštajnska proti praniu špinavých peňazí. V prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré boli vykonávané v prípade neexistencie zmluvných vzťahov, počnúc 1. januárom 2004, fyzickým osobám, ktoré predložia pas alebo úradný preukaz totožnosti vydaný členským štátom, a ktorí o sebe prehlásia, že majú bydlisko v inom štáte, ako je členský štát alebo Lichtenštajnsko, sa bydlisko určí prostredníctvom osvedčenia o bydlisku na daňové účely vydaného príslušným orgánom štátu, o ktorom fyzická osoba vyhlasuje, že v ňom má bydlisko. V prípade nepredloženia takéhoto osvedčenia sa za krajinu bydliska považuje členský štát, ktorý vydal pas alebo iný úradný preukaz totožnosti.

Článok 6

Vymedzenie pojmu vyplácajúceho zástupcu

Na účely tejto dohody „vyplácajúci zástupca“ v Lichtenštajnsku znamená banky podľa lichtenštajnského zákona o bankách, obchodníkov s cennými papiermi podľa federálneho zákona o burzách s cennými papiermi a o obchodovaní s cennými papiermi, fyzické a právnické osoby s bydliskom v Lichtenštajnsku alebo tam usadené, vrátane hospodárskych prevádzkovateľov, ktorí sú upravení v zákone týkajúcom sa fyzických osôb a spoločností (Personen- und Gesellschaftrecht) osobné spoločnosti a stále prevádzkárne zahraničných firiem, ktoré aj keď príležitostne, prijímajú, držia, investujú alebo prevádzajú aktíva tretích strán, alebo len vyplácajú úroky, alebo zabezpečujú výplatu úrokov v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Článok 7

Vymedzenie pojmu výplaty úrokov

1.   Na účely tejto dohody „výplata úrokov“ znamená:

a)

úrok zaplatený alebo pripísaný na účet, ktorí súvisí s pohľadávkami každého druhu vrátane úrokov vyplatených z fiduciárnych vkladov lichtenštajnských vyplácajúcich zástupcov v prospech vlastníkov požitkov vymedzených v článku 4, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zabezpečené hypotékou a bez ohľadu na to, či nesú alebo nenesú so sebou právo na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä, príjem z vládnych cenných papierov, dlhopisov alebo obligácií, vrátane prémií a ziskov spojený