ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 375

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
23. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2218/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2219/2004 z 22. decembra 2004, týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2220/2004 z 22. decembra 2004 o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2221/2004 z 22. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje prideľovanie vývozných licencií pre syry, ktoré sa majú vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2005 v rámci určitých kvót podľa GATT

9

 

*

Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

12

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/889/ES:Rozhodnutie Rady zo 16. novembra 2004 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

19

 

*

2004/890/ES:Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2004 o odstúpení od Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltickom mori a Belte Európskym spoločenstvom

27

 

 

Komisia

 

*

2004/891/ES:Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2004, ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa prekážok obchodu spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/ES:Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/614/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Južnej Afrike (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5011)  ( 1 )

30

 

*

2004/893/ES:Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2004, ktorým sa stanovuje dočasné obchodovanie s určitým osivom druhu Secale cereale, ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 66/402/EHS (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5027)  ( 1 )

31

 

*

2004/894/ES:Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2004, ktorým sa stanovuje dočasné uvádzanie na trh určitého osiva druhu Triticum aestivum, ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 66/402/EHS (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5028)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2217/2004

z 22. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a nariadenie (ES) č. 1788/2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek jej článku 37 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Vzhľadom na zemepisnú polohu Kleinwalsertalu (obec Mittelberg) a obce Jungholz, ktoré sa nachádzajú na rakúskom území a sú prístupné jedine cestnou komunikáciou z Nemecka, mlieko ich výrobcov bolo dopravené k nemeckým nákupcom.

(2)

Vzhľadom k tomu, že nariadenie Rady (EHS) č. 804/68 z 27. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (2), zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 856/84 (3), zaviedlo systém kvót na mlieko Spoločenstva, mlieko uvedené na trh týmito výrobcami bolo zohľadnené pri určovaní nemeckých referenčných množstiev na mlieko.

(3)

Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 (4) zaviedlo od kalendárneho roku 2004 priamu platbu pre sektor mlieka. Tieto platby vychádzajú z jednotlivých referenčných množstiev príslušných výrobcov, ktoré sú spravované v Nemecku, zatiaľ čo podľa uvedeného nariadenia, by platba prémií na mliečne výrobky mala byť uskutočnená rakúskymi orgánmi v rámci limitu tvoreného ich vnútroštátnym referenčným množstvom na 12-mesačné obdobie rokov 1999/2000 stanovené v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. septembra 1992, ktorým sa ustanovujú dodatočné poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (5) a rozpočtový strop stanovený v článku 96 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Referenčné množstvo, ako aj strop boli pre Rakúsko vypočítané bez ohľadu na individuálne referenčné množstvá pre Kleinwalsertal (obec Mittelberg) a obec Jungholz.

(4)

Článok 47 ods. 2 nariadenia (ES) č.1782/2003 stanovuje, že od roku 2007 sa do režimu jednotnej platby stanovenej v tomto nariadení zahrnú platby na mlieko. Článok 62 toho istého nariadenia však povoľuje členským štátom zahrnúť tieto platby do režimu od roku 2005. Takéto zahrnutie prémií na mlieko do režimu sa v Nemecku predpokladá od roku 2005, pričom v Rakúsku tento proces prebehne neskôr.

(5)

S cieľom umožniť praktickú a správnu správu prémií na mlieko a ich zahrnutie do režimu jednotnej platby, by malo byť nariadenie (ES) č.1782/2003 zmenené a doplnené tak, aby referenčné množstvá a rozpočtový strop pre Nemecko a Rakúsko uvedené v článku 95 ods. 4 a článku 96 ods. 2 zohľadňovali referenčné množstvá mlieka výrobcov v dotknutých regiónoch. Následne je tiež vhodné upraviť prílohu I k nariadeniu (ES) č.1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov s cieľom previesť referenčné množstvá dotknutých výrobcov do rakúskych referenčných množstiev hospodárskeho roku kvót na mlieko 2004/05.

(6)

Na účely platieb splatných v roku 2004, so zreteľom na to, že dátum uplatňovania už skončil, je však vhodné ustanoviť odchýlku od článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorá by Nemecku umožňovala vyplatiť prémie poľnohospodárom, ktorí majú sídlo v rakúskom Kleinwalsertal (obec Mittelberg) a v obci Jungholz,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 95 ods. 4 sa dopĺňa druhý pododsek:

„Avšak pre Nemecko a Rakúsko sú stropy stanovené na základe referenčných množstiev na 12-mesačné obdobie rokov 1999/2000 na 27 863 827,288 ton pre Nemecko a 2 750 389,712 ton pre Rakúsko.“

2.

Článok 96 ods. 2 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

riadok pre Nemecko sa nahrádza takto:

„Nemecko

101,99

204,52

306,78“.

b)

riadok pre Rakúsko sa nahrádza takto:

„Rakúsko

10,06

20,19

30,28“.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1788/2003 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Odchylne od článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č.1782/2003, Nemecko vypláca prémie na mlieko a dodatočné platby za rok 2004 poľnohospodárom, ktorí majú sídlo v rakúskom Kleinwalsertal (obec Mittelberg) a obci Jungholz.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa takto:

a)

článok 1 sa uplatňuje od 1. januára 2005;

b)

článok 2 sa uplatňuje od 1. apríla 2004;

c)

článok 3 sa uplatňuje od 1. januára 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko zo 14.12.2004 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 13. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1255/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48).

(3)  Ú. v. ES L 90, 1.4.1984, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 864/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 48).

(5)  Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1788/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123) a naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č.739/2004 (Ú.v. EÚ L 116, 22.4.2004, s.7).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1788/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

a)

riadok pre Nemecko sa nahrádza takto:

„Nemecko

27 863 827,288“;

b)

riadok pre Rakúsko sa nahrádza takto:

„Rakúsko

2 750 389,712“.

2.

Písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

a)

riadok pre Nemecko sa nahrádza takto:

„Nemecko

27 863 827,288“;

b)

riadok pre Rakúsko sa nahrádza takto:

„Rakúsko

2 750 389,712“.

3.

Písmeno c) sa mení a dopĺňa takto:

a)

riadok pre Nemecko sa nahrádza takto:

„Nemecko

28 003 146,424“;

b)

riadok pre Rakúsko sa nahrádza takto:

„Rakúsko

2 764 141,661“.

4.

Písmeno d) sa mení a dopĺňa takto:

a)

riadok pre Nemecko sa nahrádza takto:

„Nemecko

28 142 465,561“;

b)

riadok pre Rakúsko sa nahrádza takto:

„Rakúsko

2 777 893,609“.

5.

Písmeno e) sa mení a dopĺňa takto:

a)

riadok pre Nemecko sa nahrádza takto:

„Nemecko

28 281 784,697“;

b)

riadok pre Rakúsko sa nahrádza takto:

„Rakúsko

2 791 645,558“.


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2218/2004

z 22. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

94,4

204

75,8

999

85,1

0707 00 05

052

97,7

999

97,7

0709 90 70

052

103,1

204

74,1

999

88,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

49,7

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

34,4

999

45,4

0805 20 10

204

56,2

999

56,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

204

47,0

400

86,0

624

80,4

999

71,6

0805 50 10

052

47,9

528

38,8

999

43,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,8

400

80,2

404

105,4

720

63,7

999

99,8

0808 20 50

400

102,5

528

47,6

720

50,6

999

66,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2219/2004

z 22. decembra 2004,

týkajúce sa ponúk predložených v rámci výberového konania na pridelenie dotáce na dodávku lúpanej ryže s dlhými zrnami B na ostrov Réunion ustanoveného nariadením Komisie (ES) č. 2033/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2033 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1), najmä na jeho článok 5 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2692/89 zo 6. septembra 1989 o podrobných pravidlách uplatňovania týkajúcich sa vývozu ryže na ostrov Réunion (2), najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2003/2004 (3) sa otvorilo výberové konanie pre dotáciu na vývoz ryže na ostrov Réunion.

(2)

V súlade s článkom 9 nariadenia (EHS) č. 2692/89 môže Komisia na základe predložených žiadostí, podľa postupu určeného v článku 26 nariadenia (ES) č. 1785/2003, rozhodnúť o zastavení výberového konania bez výberu ponuky.

(3)

S ohľadom najmä na kritériá uvedené v článkoch 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 2692/89 sa maximálna dotácia nemusí stanoviť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nevyhovuje sa ponukám predloženým v období od 13. do 16. decembra 2004 v rámci výberového konania pre dotáciu na vývoz lúpanej ryže s dlhými zrnami B, patriacej pod kód KN 1006 20 98, na ostrov Réunion, v zmysle nariadenia (ES) č. 2033/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Ú. v. ES L 261, 7.9.1989, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1275/2004 (Ú. v. EÚ L 241, 13.7.2004, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 353, 27.11.2004, s. 9.


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2220/2004

z 22. decembra 2004

o vydávaní dovozných licencií pre trstinový cukor v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po závere rokovaní GATT XXIV.6 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2003 z 30. júna 2003, ktorým sa na hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005 a 2005/2006 stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania na dovoz trstinového cukru v rámci niektorých colných kvót a preferenčných dohôd a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1464/95 a nariadenie (ES) č. 779/96 (3), a najmä jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia povinností pri dodávkach produktov kódu NC 1701 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Článok 16 nariadenia (ES) č. 1159/2003 stanovuje pravidlá týkajúce sa určenia colných kvót na produkty kódu KN 1701 11 10 s nulovou colnou sadzbou, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce z krajín, ktoré sú signatármi protokolu AKT a dohody s Indiou.

(3)

Článok 22 nariadenia (ES) č. 1159/2003 otvára colné kvóty na produkty kódu KN 1701 11 10 s colnou sadzbou 98 eur na každú tonu pre dovozy pochádzajúce z Brazílie, Kuby a ostatných tretích krajín.

(4)

Žiadosti o vydanie dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce povinné množstvo dodávky pre príslušnú krajinu, určené podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 1159/2003 pre preferenčný cukor AKT-India, boli v týždni od 13. do 17. decembra 2004 predložené kompetentným úradom v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003.

(5)

Za týchto okolností Komisia musí určiť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu, a uviesť, že uvedený limit bol dosiahnutý,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné licencie predložené v týždni od 13. do 17. decembra 2004 v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1159/2003 sa licencie vydávajú v rozmedzí množstvových limitov uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1409/2004 (Ú. v. EÚ L 256, 3.8.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Hlava II nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 13.–17.12.2004

Limit

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

84,8727

Dosiahnutý

Fidži

100

 

Guyana

100

 

India

0

Dosiahnutý

Pobrežie Slonoviny

100

 

Jamajka

100

 

Keňa

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Maurícius

100

 

Mozambik

100

Dosiahnutý

Sv.Krištof a Nevis

100

 

Svazijsko

100

 

Tanzánia

100

 

Trinidad a Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Špeciálny preferenčný cukor

Hlava III nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 13.–17.12.2004

Limit

India

100

 

Ostatné

100

 


Koncesný cukor CXL

Hlava IV nariadenia (ES) č. 1159/2003

Hospodársky rok 2004/2005

Príslušná krajina

% na vydanie na požadované množstvá v týždni od 13.–17.12.2004

Limit

Brazília

0

Dosiahnutý

Kuba

100

 

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2221/2004

z 22. decembra 2004,

ktorým sa ustanovuje prideľovanie vývozných licencií pre syry, ktoré sa majú vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2005 v rámci určitých kvót podľa GATT

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1847/2004 (2) ustanovuje prideľovanie vývozných licencií pre syry, ktoré sa majú vyvážať do Spojených štátov amerických v roku 2005 v rámci určitých kvót podľa GATT.

(2)

Článok 20 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999, ktoré stanovuje osobitné podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 týkajúceho sa vývozných licencií a vývozných náhrad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov (3), stanovuje kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri prideľovaní dočasných licencií v prípade žiadostí o takéto licencie predložených na množstvo výrobkov, ktoré prevyšuje jednu z príslušných kvót na príslušný rok. Vzhľadom na rozšírenie Spoločenstva 1. mája 2004 článok 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 174/1999 ustanovuje aj prechodné opatrenia týkajúce sa týchto kritérií na rok 2005.

(3)

Počet žiadostí o vývozné licencie pre niektoré kvóty a skupiny výrobkov značne vzrástol a niekedy výrazne presahuje stanovené množstvá, čo môže viesť k podstatnému zníženiu množstiev pridelených na žiadateľa a tým aj k zníženiu účinnosti a efektívnosti programu. Navyše skúsenosti ukázali, že ak sú množstvá pridelené každému prevádzkovateľovi veľmi malé, vzniká riziko, že si prevádzkovateľ nebude schopný za takýchto okolností splniť svoju povinnosť vývozu s následnou stratou záruky.

(4)

S cieľom riešiť túto situáciu je vhodné uplatniť kombináciu troch kritérií uvedených v článku 20 ods. 3, pododsek 1 nariadenia (ES) č. 174/1999 zohľadňujúc ustanovené prechodné opatrenia. V súlade s bodmi a) a b) tohto pododseku by mali byť licencie prednostne pridelené tým žiadateľom, ktorí už pôsobili v Spojených štátoch amerických, ktorých dovozcovia sú ich pobočkami, a ktorí už v minulosti vyvážali množstvo dotknutých výrobkov do tejto krajiny. Okrem toho by sa mal uplatňovať redukčný koeficient v súlade s bodom c) tohto pododseku.

(5)

V súlade s článkom 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 174/1999 je vhodné, aby sa v prípade tých skupín výrobkov a kvót, ktorých množstvá žiadané v predložených žiadostiach sú menšie ako stanovené množstvá, pridelili zvyšné množstvá žiadateľom pomerne k množstvám, o ktoré žiadali. Podmienkou pridelenia takýchto dodatočných množstiev by malo byť, že prevádzkovateľ, ktorý má o ne záujem, predloží žiadosť a zloží záruku.

(6)

Vzhľadom na časovú lehotu potrebnú na implementáciu tohto postupu by sa toto nariadenie malo v súlade s nariadením (ES) č. 1847/2004 uplatňovať čo najskôr.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadosti o dočasné vývozné licencie predložené podľa nariadenia (ES) č. 1847/2004 v súvislosti so skupinami výrobkov a kvótami označovanými ako 16-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- a 21-Uruguaj, 25-Tokio a 25-Uruguaj uvedenými v stĺpci 3 prílohy k tomuto nariadeniu sa prijímajú s uplatnením prideľovacích koeficientov uvedených v stĺpci 5 tejto prílohy, ak ich predkladajú:

žiadatelia, ktorí preukážu, že vyvážali dotknuté výrobky najmenej počas jedného z predchádzajúcich troch rokov a ktorých dovozcovia sú ich pobočkami, alebo

žiadatelia, ktorých dovozcovia sú považovaní za pobočky podľa bodu b) druhého pododseku ods. 3 článku 20 nariadenia (ES) č.174/1999.

Žiadosti uvedené v prvom pododseku sa prijímajú s uplatnením prideľovacích koeficientov uvedených v stĺpci 6 prílohy, ak ich predkladajú:

žiadatelia iní, ako sú žiadatelia uvedení v prvom pododseku, ktorí preukážu, že vyvážali dotknuté výrobky do Spojených štátov amerických počas každého z predchádzajúcich troch rokov, alebo

žiadatelia, od ktorých sa nepožaduje vývoz v minulosti podľa bodu a) druhého pododseku ods. 3 článku 20 nariadenia (ES) č. 174/1999

Žiadosti uvedené v prvom pododseku sa zamietnu, ak ich predložia žiadatelia iní, ako sú žiadatelia uvedení v prvom a druhom pododseku.

2.   Ak je pridelené množstvo vyplývajúce z uplatnenia ods. 1 menšie ako 2 tony, žiadatelia môžu stiahnuť svoju žiadosť. V takýchto prípadoch musia informovať príslušné orgány do piatich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a vzápätí sa uvoľní ich záruka.

Príslušný orgán informuje Komisiu do ôsmich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia o množstvách, pre ktoré boli žiadosti stiahnuté a pre ktoré sa uvoľnila záruka.

Článok 2

Žiadosti o dočasné vývozné licencie predložené podľa nariadenia (ES) č. 1847/2004 pre skupinu výrobkov a kvóty označované ako 22-Tokio a 22-Uruguaj uvedené v stĺpci 3 prílohy k tomuto nariadeniu sa prijímajú pre požadované množstvá.

Pokiaľ ide o akúkoľvek ďalšiu žiadosť prevádzkovateľa počas desiatich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a pod podmienkou zloženia záruky, môžu sa vydať dočasné vývozné licencie pre ďalšie množstvá s uplatnením prideľovacích koeficientov uvedených v stĺpci 7 prílohy.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 322, 23.10.2004, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1846/2004 (Ú. v. EÚ L 322, 23.10.2004, s. 16).


PRÍLOHA

Označenie skupiny v súlade s dodatočnými poznámkami v kapitole 4 Harmonizovaného zoznamu taríf Spojených štátov amerických

Označenie skupiny alebo kvóty

Dostupné množstvá na rok 2005 (t)

Prideľovací koeficient stanovený v článku 1 ods. 1

Prideľovací koeficient stanovený v článku 2

Poznámka č.

Skupina

Prvý pododsek

Druhý pododsek

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

vopred neurčený

16-Tokio

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguaj

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguaj

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Čedar

18-Uruguaj

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Eidam/Gouda

20-Uruguaj

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Taliansky typ

21-Uruguaj

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Švajčiarsky alebo ementálsky syr bez ôk

22-Tokio

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguaj

380,000

 

 

1,2500000

25

Švajčiarsky alebo ementálsky syr s okami

25-Tokio

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguaj

2 420,000

0,3198238

0,1066079


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/12


SMERNICA RADY 2004/114/ES

z 13. decembra 2004

o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na body 3 písm. a) a 4 prvého pododseku jej článku 63,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu, (1)

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, (2)

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov, (3)

keďže:

(1)

Za účelom postupného vytvorenia priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zmluva stanovuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté v oblasti azylovej politiky, prisťahovalectva a ochrany práv štátnych príslušníkov tretích krajín.

(2)

Zmluva stanovuje, že Rada prijme opatrenia týkajúce sa prisťahovaleckej politiky ohľadom podmienok vstupu a pobytu, a pravidlá o postupe členských štátov pri udeľovaní víz a povolení na dlhodobý pobyt.

(3)

Európska rada na svojom mimoriadnom zasadnutí v Tampere v dňoch 15. a 16. októbra 1999 uznala potrebu aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa podmienok prijatia a pobytu príslušníkov tretích štátov a požiadala Radu urýchlene prijať rozhodnutia na základe návrhov Komisie.

(4)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady stanovené Chartou základných práv Európskej únie.

(5)

Členské štáty by mali uviesť do účinnosti ustanovenia tejto smernice bez diskriminácie založenej na pohlaví, rase, farbe pleti, etnickom alebo sociálnom pôvode, genetických vlastnostiach, jazyku, náboženskom vyznaní alebo viere, politických alebo iných názoroch, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvode, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

(6)

Jeden z cieľov akcie Spoločenstva v oblasti vzdelávania je podpora jednotnej Európy ako svetového centra pre štúdium a odborné vzdelávanie. Podpora mobility štátnych príslušníkov tretích štátov do Spoločenstva za účelom štúdia je kľúčovým faktorom tejto stratégie. Aproximácia vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vstupu a pobytu je jej súčasťou.

(7)

Migrácia za účelmi stanovenými v tejto smernici, ktorá je podľa definície dočasná a nie je závislá na situácii na trhu práce v hostiteľskom členskom štáte, je formou vzájomného obohacovania pre dotknutých migrantov, ich krajinu pôvodu a hostiteľský členský štát a pomáha pri zbližovaní sa kultúr.

(8)

Pojem prijatie znamená vstup a pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny na účely stanovené v tejto smernici.

(9)

Nové pravidlá Spoločenstva sú založené na vymedzeniach pojmov študenta, stážistu, vzdelávacieho zariadenia a dobrovoľníka, ktoré sa už používajú v práve Spoločenstva, najmä v rozličných programoch Spoločenstva na podporu mobility dotknutých osôb (Socrates, Európska dobrovoľná služba a pod.).

(10)

Doba trvania a iné podmienky prípravných kurzov pre študentov, na ktorých sa vzťahuje táto smernica, sú určené členskými štátmi v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(11)

Na štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí spadajú do kategórie neplatených stážistov a dobrovoľníkov, a ktorí sú vzhľadom na charakter svojej činnosti alebo druh prijatej náhrady alebo odmeny považovaní v rámci vnútroštátnych právnych predpisov za pracovníkov, sa táto smernica nevzťahuje. Prijatie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí majú v úmysle študovať špecializáciu v medicínskom odbore, by malo byť stanovené členskými štátmi.

(12)

Dôkaz prijatia študenta do zariadenia vyššieho vzdelávania by mohol zahŕňať, okrem iného, list alebo osvedčenie potvrdzujúce jeho/jej zápis.

(13)

Pri posudzovaní dostupnosti dostatočných zdrojov by sa mohli brať do úvahy štipendiá.

(14)

Prijatie na účely stanovené v tejto smernici môže byť zamietnuté z náležite odôvodnených dôvodov. Predovšetkým, prijatie môže byť zamietnuté, pokiaľ sa členský štát domnieva, na základe posudku založenom na skutočnostiach, že daný štátny príslušník tretej krajiny predstavuje možné ohrozenie verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti. Pojem verejný poriadok môže zahŕňať odsúdenie za spáchanie vážneho trestného činu. V tomto kontexte je potrebné uviesť, že pojmy verejný poriadok a verejná bezpečnosť takisto zahŕňajú prípady, v ktorých štátny príslušník tretej krajiny patrí alebo patril k skupine podporujúcej terorizmus, podporuje alebo v minulosti podporoval takúto skupinu, alebo má alebo mal extrémistické sklony.

(15)

V prípade pochybností o vierohodnosti žiadosti by mali byť členské štáty schopné požadovať akékoľvek dôkazy, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie jej ucelenosti, najmä na základe štúdia, o ktoré sa žiadateľ uchádza, s cieľom bojovať proti zneužívaniu a nesprávnemu využívaniu postupu stanoveného touto smernicou.

(16)

Je nevyhnutné uľahčovať mobilitu študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretej krajiny študujúcimi v niekoľkých členských štátoch, takisto ako musí prijatie štátnych príslušníkov tretej krajiny zúčastňujúcich sa programov spoločenstva prispievať k podpore mobility v rámci a do Spoločenstva na účely stanovené v tejto smernici.

(17)

S cieľom umožniť prvotný vstup na svoje územie, členské štáty môžu dočasne vydať povolenie na pobyt alebo, pokiaľ vydávajú povolenia na pobyt výlučne na ich území, víza.

(18)

S cieľom umožniť študentom, ktorí sú štátni príslušníci tretej krajiny, uhradiť časť ich nákladov na štúdium, mal by im byť povolený prístup na trh práce za podmienok stanovených v tejto smernici. Zásada prístupu študentov na trh práce, za podmienok stanovených v tejto smernici, by mala byť hlavným pravidlom; vo výnimočných prípadoch by však mali byť členské štáty schopné zohľadniť situáciu na svojich vnútroštátnych trhoch práce.

(19)

Pojem predbežného povolenia takisto zahŕňa udeľovanie pracovných povolení študentom, ktorí majú záujem vykonávať zárobkovú činnosť.

(20)

Táto smernica sa nedotýka vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti práce na čiastočný úväzok.

(21)

Mali by byť zavedené ustanovenia pre zrýchlený postup prijímania na študijné účely alebo pre systémy výmen žiakov vykonávané uznávanými organizáciami v členských štátoch.

(22)

Každý členský štát by mal zabezpečiť, aby sa širokej verejnosti sprístupnil čo najobsiahlejší súbor pravidelne aktualizovaných informácií, najmä na Internete, týkajúcich sa opatrení vymedzených v tejto smernici, študijné smery, na ktoré by mohli byť štátny príslušníci tretej krajiny prijatí a podmienky a postupy pre vstup a pobyt na jeho území na tieto účely.

(23)

Táto smernica by nemala mať za žiadnych okolností vplyv na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov.

(24)

Cieľ tejto smernice, a to určiť podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmeny žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu alebo dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, preto môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(25)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 daného protokolu, tieto členské štáty sa nezúčastňujú na prijatí tejto smernice a nie je pre nich záväzná ani sa na ne neuplatňuje.

(26)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice a nie je preň záväzná ani sa naň neuplatňuje.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Účelom tejto smernice je stanoviť:

a)

podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov na obdobie presahujúce tri mesiace na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby,

b)

pravidlá o postupoch prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov na tieto účely.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

a)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je akákoľvek osoba, ktorá nie je občanom Európskej únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy;

b)

„študent“ je štátny príslušník tretej krajiny prijatý zariadením vyššieho vzdelávania a prijatý na územie členského štátu, aby vykonával ako svoju hlavnú činnosť denné štúdium vedúce k získaniu kvalifikácie vyššieho vzdelania uznanej členským štátom, vrátane diplomov, osvedčení alebo doktorantských titulov získaných v zariadení vyššieho vzdelávania, a ktoré môže zahŕňať prípravné kurzy pred takýmto štúdiom podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

c)

„žiak“ je štátny príslušník tretej krajiny prijatý na územie členského štátu, aby tu absolvoval uznaný program stredoškolského vzdelania v rámci výmenného programu, ktorý vedie organizácia uznaná na tento účel členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou;

d)

„neplatený stážista“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bol prijatý na územie členského štátu na obdobie trvania neplateného odborného vzdelávania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

e)

„zariadenie“ je verejné alebo súkromné zariadenie uznané hostiteľským členským štátom a/alebo ktorého študijné smery sú uznané v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou na účely vymedzené v tejto smernici;

f)

„program dobrovoľnej služby“ je program praktickej solidárnej činnosti, ktorý vychádza z vnútroštátneho programu alebo programu Spoločenstva a ktorý sleduje ciele všeobecného záujmu;

g)

„povolenie na pobyt“ je akékoľvek povolenie vydané orgánmi členského štátu, ktoré umožňuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny legálny pobyt na jeho území v súlade s článkom 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) 1030/2002 z 13. júna 2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely štúdia.

Členské štáty sa môžu ďalej rozhodnúť, že budú túto smernicu uplatňovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na účely výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o azyl alebo v rámci režimu subsidiárnej alebo dočasnej ochrany;

b)

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých vyhostenie bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov;

c)

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov únie, ktorí vykonávajú svoje právo na voľný pohyb v rámci Spoločenstva;

d)

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú dlhodobý pobyt v niektorom členskom štáte v súlade so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (4), a ktorí vykonávajú svoje právo zdržiavať sa v inom členskom štáte za účelom štúdia alebo odbornej prípravy;

e)

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého členského štátu považovaní za pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činné osoby.

Článok 4

Výhodnejšie ustanovenia

1.   Táto smernica sa nedotýka výhodnejších ustanovení:

a)

dvojstranných alebo viacstranných dohôd medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami; alebo

b)

dvojstranných alebo viacstranných dohôd medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami.

2.   Táto smernica sa nedotýka práva členských štátov prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia, ktoré sú pre osoby, na ktoré sa táto smernica vzťahuje, výhodnejšie.

KAPITOLA II

PODMIENKY PRIJATIA

Článok 5

Zásada

Štátny príslušník tretej krajiny je podľa tejto smernice prijatý iba vtedy, ak sa na základe preskúmania podkladov preukáže, že spĺňa podmienky ustanovené v článku 6 a podľa príslušnej kategórie v článkoch 7 až 11.

Článok 6

Všeobecné podmienky

1.   Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účely ustanovené v článkoch 7 až 11:

a)

musí predložiť platný cestovný doklad v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Členské štáty môžu požadovať, aby bol cestovný doklad platný aspoň počas trvania predpokladaného pobytu;

b)

v prípade, že ide o maloletého v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov hostiteľského členského štátu, musí predložiť povolenie rodičov na plánovaný pobyt;

c)

musí mať nemocenské poistenie vo vzťahu ku všetkým rizikám, proti ktorým sú zvyčajne poistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu;

d)

nesmie predstavovať ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia;

e)

na požiadanie členského štátu musí predložiť dôkaz, že zaplatil poplatok za spracovanie žiadosti na základe článku 20.

2.   Členské štáty uľahčia postupy prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú články 7 až 11, a ktorí sa zúčastňujú na programoch Spoločenstva na podporu mobility smerom k Spoločenstvu alebo v rámci neho.

Článok 7

Osobitné podmienky pre študentov

1.   Okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6 musí štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o prijatie na účely štúdia:

a)

byť prijatý na štúdium zariadením vyššieho vzdelávania;

b)

na požiadanie členského štátu predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu bude mať dostatočné zdroje na pokrytie svojich výdavkov na živobytie, štúdium a na cestu späť. Členské štáty uverejnia sumu minimálnych mesačných zdrojov, ktoré vyžadujú na účely tohto ustanovenia, pričom nie je dotknutá možnosť preskúmania každého individuálneho prípadu;

c)

ak to členský štát vyžaduje, predložiť dôkaz o dostatočnom ovládaní jazyka, v ktorom má absolvovať štúdium;

d)

ak to členský štát vyžaduje, predložiť dôkaz o zaplatení poplatkov účtovaných zariadením.

2.   Pri študentoch, ktorí sú už na základe zápisu v zariadení automaticky kvalifikovaní na nemocenské poistenie vo vzťahu ku všetkým rizikám, proti ktorým sú zvyčajne poistení štátni príslušníci dotknutého členského štátu, má sa za to, že spĺňajú podmienky článku 6 ods. 1 písm. c).

Článok 8

Mobilita študentov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 12 ods. 2, 16 a 18 ods. 2, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý už bol prijatý členským štátom ako študent a ktorý sa uchádza o absolvovanie časti už začatého štúdia alebo jeho doplnenie v príbuznom študijnom smere v inom členskom štáte, je prijatý týmto iným členským štátom v lehote, ktorá nebráni absolvovaniu príslušného štúdia, pričom príslušné orgány majú dostatočný čas na to, aby spracovali žiadosť, ak:

a)

spĺňa podmienky stanovené v článkoch 6 a 7 vo vzťahu k tomuto členskému štátu; a

b)

zaslal spolu so svojou žiadosťou o prijatie všetky dokumenty podrobne preukazujúce priebeh jeho štúdia na vysokej škole a dôkaz o tom, že štúdium, ktoré chce absolvovať, skutočne dopĺňa štúdium, ktoré dokončil; a

c)

sa zúčastňuje na výmennom programe Spoločenstva alebo dvojstrannom výmennom programe alebo bol prijatý ako študent v členskom štáte najmenej na dva roky.

2.   Požiadavky uvedené v odseku 1 písm. c) sa neuplatňujú v prípade, ak musí študent v rámci svojho študijného programu povinne absolvovať časť svojho štúdia v zariadení iného členského štátu.

3.   Príslušné orgány prvého členského štátu poskytnú na požiadanie príslušných orgánov druhého členského štátu užitočné informácie vo vzťahu k pobytu študenta na území prvého členského štátu.

Článok 9

Osobitné podmienky pre žiakov

1.   Pokiaľ článok 3 neustanovuje inak, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o účasť na výmennom programe žiakov musí okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6 splniť i tieto podmienky:

a)

musí dosiahnuť minimálny vek a nesmie prekročiť maximálny vek, ako je stanovený dotknutým členským štátom;

b)

musí predložiť dôkaz o tom, že bol prijatý zariadením stredoškolského vzdelávania;

c)

musí predložiť dôkaz o účasti na uznanom výmennom programe žiakov, ktorý vedie organizácia uznaná na tento účel dotknutým členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou;

d)

musí predložiť dôkaz, že organizácia, ktorá uskutočňuje výmenu žiakov, zaňho preberá zodpovednosť počas jeho prítomnosti na území dotknutého členského štátu, najmä pokiaľ ide o výdavky na živobytie, štúdium, zdravotnú starostlivosť a náklady na cestu späť;

e)

počas svojho pobytu musí byť ubytovaný v rodine, ktorá spĺňa podmienky stanovené dotknutým členským štátom, a ktorá bola vybratá v súlade s pravidlami výmenného programu žiakov, na ktorom sa zúčastňuje.

2.   Členské štáty môžu obmedziť prijímanie žiakov zúčastňujúcich sa na výmennom programe na štátnych príslušníkov tých tretích krajín, ktoré ponúkajú rovnakú možnosť pre ich vlastných štátnych príslušníkov.

Článok 10

Osobitné podmienky pre neplatených stážistov

Pokiaľ článok 3 neustanovuje inak, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o prijatie ako neplatený stážista, musí okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6 splniť i tieto podmienky:

a)

musel podpísať dohodu o odbornom vzdelávaní, schválenú v prípade potreby príslušným orgánom dotknutého členského štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, na neplatenú stáž vo verejnom alebo súkromnom podniku alebo verejnom alebo súkromnom zariadení odbornej prípravy uznanom členským štátom v súlade s v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou;

b)

na požiadanie členského štátu musí predložiť dôkaz, že počas svojho pobytu bude mať dostatočné zdroje na pokrytie svojich výdavkov na živobytie, odbornú prípravu a na cestu späť. Členské štáty uverejnia sumu minimálnych mesačných zdrojov, ktoré vyžadujú na účely tohto ustanovenia, pričom nie je dotknutá možnosť preskúmania každého individuálneho prípadu;

c)

ak to členský štát vyžaduje, musí sa zúčastniť na základnej jazykovej príprave, aby získal vedomosti potrebné na účely stáže.

Článok 11

Osobitné podmienky pre dobrovoľníkov

Pokiaľ článok 3 neustanovuje inak, štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa uchádza o účasť na programe dobrovoľnej služby musí okrem všeobecných podmienok stanovených v článku 6 splniť i tieto podmienky:

a)

musí dosiahnuť minimálny vek a nesmie prekročiť maximálny vek, ako je stanovený dotknutým členským štátom;

b)

musí predložiť dohodu s organizáciou, ktorá je v dotknutom členskom štáte zodpovedná za program dobrovoľnej služby, na ktorom sa zúčastňuje, ktorá musí obsahovať opis jeho úloh, údaje o podmienkach dohľadu nad ním pri výkone týchto úloh, pracovný čas, dostupné zdroje na pokrytie jeho výdavkov na cestu, živobytie, ubytovanie a vreckové počas jeho pobytu a v prípade potreby aj školenie, ktoré dostane a ktoré mu má pomôcť pri plnení jeho úloh;

c)

musí predložiť dôkaz, že organizácia zodpovedná za program dobrovoľnej služby, na ktorom sa zúčastňuje, uzavrela poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti a prevzala zaňho úplnú zodpovednosť počas jeho pobytu, najmä pokiaľ ide o výdavky na živobytie, zdravotnú starostlivosť a náklady na cestu späť;

d)

ak to hostiteľský členský štát osobitne vyžaduje, musí absolvovať základný úvod do jazyka, histórie a politických a sociálnych štruktúr tohto členského štátu.

KAPITOLA III

POVOLENIA NA POBYT

Článok 12

Povolenie na pobyt pre študentov

1.   Povolenie na pobyt je študentovi udelené na obdobie najmenej jedného roka a môže byť predĺžené v prípade, že jeho držiteľ naďalej spĺňa podmienky ustanovené v článkoch 6 a 7. Pokiaľ trvá študijný program kratšie ako jeden rok, platí povolenie na pobyt počas trvania tohto programu.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, možno predĺženie povolenia na pobyt zamietnuť alebo povolenie odobrať, ak jeho držiteľ:

a)

nerešpektuje obmedzenia prístupu k zárobkovej činnosti podľa článku 17;

b)

nedosahuje dostatočný pokrok vo svojom štúdiu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou.

Článok 13

Povolenie na pobyt pre žiakov

Povolenie na pobyt je žiakom udelené na obdobie najviac jedného roka.

Článok 14

Povolenie na pobyt pre neplatených stážistov

Doba platnosti povolenia na pobyt vydaného neplateným stážistom zodpovedá dobe trvania stáže, pričom nesmie prekročiť jeden rok. Vo výnimočných prípadoch ho možno jedenkrát predĺžiť, výlučne na čas potrebný na získanie odbornej kvalifikácie uznanej členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, pokiaľ jeho držiteľ naďalej spĺňa podmienky stanovené v článkoch 6 a 10.

Článok 15

Povolenie na pobyt pre dobrovoľníkov

Povolenie na pobyt je dobrovoľníkom udelené iba na obdobie najviac jedného roka.Vo výnimočných prípadoch, ak príslušný program trvá dlhšie ako jeden rok, môže sa platnosť povolenia na pobyt predĺžiť na zodpovedajúce časové obdobie.

Článok 16

Odobratie alebo nepredĺženie povolení na pobyt

1.   Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť povolenie na pobyt vydané na základe tejto smernice, ak bolo získané podvodom alebo ak sa preukáže, že držiteľ nespĺňal alebo už nespĺňa podmienky vstupu a pobytu stanovené v článku 6 a podľa príslušnej kategórie podmienky v článkoch 7 až 11.

2.   Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť povolenie na pobyt z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

KAPITOLA IV

ZAOBCHÁDZANIE S DOTKNUTÝMI ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI TRETÍCH KRAJÍN

Článok 17

Zárobková činnosť študentov

1.   Mimo svojho študijného času a ak pravidlá a podmienky uplatniteľné na príslušnú činnosť v príslušnom hostiteľskom členskom štáte neustanovujú inak, sú študenti oprávnení zamestnať sa a môžu vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Pritom možno vziať do úvahy situáciu na trhu práce v hostiteľskom členskom štáte.

V prípade potreby udelia členské štáty študentom a/alebo zamestnávateľom predbežné povolenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Každý členský štát určí maximálny počet hodín za týždeň alebo dní alebo mesiacov za rok, počas ktorých možno vykonávať túto činnosť, pričom to nesmie byť menej ako 10 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok.

3.   Hostiteľský členský štát môže obmedziť prístup k zárobkovej činnosti počas prvého roku pobytu.

4.   Členské štáty môžu vyžadovať, aby študenti nahlásili orgánu, ktorý určí dotknutý členský štát, vopred alebo iným spôsobom, že vykonávajú zárobkovú činnosť. Zamestnávatelia môžu tiež podliehať ohlasovacej povinnosti, vopred alebo iným spôsobom.

KAPITOLA V

POSTUP A TRANSPARENTNOSŤ

Článok 18

Procesné záruky a transparentnosť

1.   Rozhodnutie o žiadosti o udelenie alebo predĺženie povolenia na pobyt sa prijme a oznámi žiadateľovi v lehote, ktorá nebráni absolvovaniu príslušného štúdia, pričom príslušné orgány majú dostatočný čas na to, aby spracovali žiadosť.

2   Ak sú podklady poskytnuté na podporu žiadosti nedostatočné, môže sa spracovanie žiadosti pozastaviť a príslušné orgány oznámia žiadateľovi, ktoré ďalšie informácie potrebujú.

3.   Každé rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o povolenie na pobyt sa oznámi dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny v súlade s postupmi oznamovania stanovenými v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch. V oznámení sa uvedú dostupné možnosti preskúmania rozhodnutia a lehota, v akej môže konať.

4.   Ak je žiadosť zamietnutá alebo ak je povolenie na pobyt vydané v súlade s touto smernicou odobraté, má dotknutá osoba právo podať opravný prostriedok na orgáne dotknutého členského štátu.

Článok 19

Zrýchlený postup pre vydávanie povolení na pobyt alebo víz pre študentov a žiakov

Orgán členského štátu zodpovedný za vstup a pobyt študentov alebo žiakov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, a zariadenie vyššieho vzdelávania alebo organizácia, ktorá vedie výmenný program žiakov a ktorá bola na tento účel uznaná dotknutým členským štátom v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo správnou praxou, môžu uzavrieť dohodu o zrýchlenom postupe pre vydávanie povolení na pobyt alebo víz pre dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny.

Článok 20

Poplatky

Členské štáty môžu vyžadovať od žiadateľov zaplatenie poplatkov za spracovanie žiadostí podľa tejto smernice.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Podávanie správ

Pravidelne a po prvýkrát najneskôr do 12. januára 2010 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice v členských štátoch a v prípade potreby navrhne zmeny a doplnenia.

Článok 22

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12. januára 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 23

Prechodné ustanovenia

Odchylne od ustanovení stanovených v kapitole III a na dobu dvoch rokov odo dňa uvedeného v článku 22, členské štáty nie sú povinné vydávať povolenia v súlade s touto smernicou vo forme povolení na pobyt.

Článok 24

Lehoty

Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek článku 4 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, členské štáty nie sú povinné brať do úvahy obdobie, počas ktorého mal študent, žiak zúčastňujúci sa na výmennom programe, neplatený stážista alebo dobrovoľník pobyt na ich území, na účely priznania ďalších práv dotknutým štátnym príslušníkom tretích krajín podľa vnútroštátneho práva.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 26

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 107.

(2)  Ú. v. EÚ C 133, 6.6.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ C 244, 10.10.2003, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/19


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. novembra 2004

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

(2004/889/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada v apríli 1993 prijala rozhodnutie, ktorým poverila Komisiu viesť rokovania v mene Spoločenstva o dohode o spolupráci v colných otázkach s Kanadou, Hongkongom, Japonskom, Kóreou a Spojenými štátmi americkými a ktoré bolo v máji 1997 rozšírené na krajiny ASEAN a Čínu.

(2)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach by mala byť schválená,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia, ktorej napomáhajú zástupcovia členských štátov zastupuje Spoločenstvo v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu, ktorý bol zriadený podľa článku 21 tejto dohody.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody v mene Spoločenstva a tým vyjadriť súhlas Spoločenstva byť dohodou právne viazané.

Článok 4

Predseda Rady v mene Spoločenstva vykoná oznámenie podľa článku 22 dohody (1).

V Bruseli 16. novembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

VLÁDA ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY

(ďalej len „zmluvné strany“),

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť obchodných vzťahov medzi Európskym spoločenstvom a Čínou a želajúc si prispieť v obojstrannom záujme zmluvných strán k harmonickému rozvoju týchto vzťahov;

V PRESVEDČENÍ, že na dosiahnutie tohto cieľa by mal existovať záväzok rozvíjať spoluprácu v colných otázkach;

VZHĽADOM K rozvoju spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti colných postupov;

BERÚC DO ÚVAHY, že činnosti porušujúce colné predpisy, vrátane porušenia práv duševného vlastníctva ohrozujú hospodárske, daňové a obchodné záujmy oboch zmluvných strán, a uznávajúc dôležitosť presného vymerania cla a iných platieb, najmä prostredníctvom správneho uplatňovania predpisov týkajúcich sa colnej hodnoty, pôvodu a nomenklatúrneho zatriedenia;

V PRESVEDČENÍ, že spoluprácou medzi príslušnými správnymi orgánmi sa môže zvýšiť účinnosť boja proti týmto činnostiam;

SO ZRETEĽOM na záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, ktoré zmluvné strany už prijali alebo ktoré sa na ne vzťahujú, ako aj na činnosti Svetovej obchodnej organizácie týkajúce sa colníctva;

SO ZRETEĽOM na Dohodu o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou, podpísanou v roku 1985,

SA DOHODLI TAKTO:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„colné predpisy“ sú všetky zákony, ustanovenia alebo iné právne záväzné akty Európskeho spoločenstva alebo Čínskej ľudovej republiky, ktoré upravujú dovoz, vývoz, tranzit tovaru a jeho prepustenie do akéhokoľvek iného colného režimu alebo postupu, vrátane opatrení týkajúcich sa zákazov, obmedzení a kontroly;

b)

„colný orgán“ je v Čínskej ľudovej republike Všeobecná colná správa Čínskej ľudovej republiky (General administration of Customs) a v Európskom spoločenstve príslušné útvary Komisie Európskych spoločenstiev zodpovedné za colné otázky a colné orgány členských štátov Európskeho spoločenstva;

c)

„dožadujúci orgán“ je príslušný colný orgán, ktorý na tento účel určila jedna zo zmluvných strán a ktorý na základe tejto dohody podáva žiadosť o administratívnu pomoc;

d)

„dožiadaný orgán“ je príslušný colný orgán, ktorý na tento účel určila jedna zo zmluvných strán a ktorý na základe tejto dohody prijal žiadosť o administratívnu pomoc;

e)

„osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa týkajú určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby;

f)

„porušenie colných predpisov“ je porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov;

g)

„osoba“ je fyzická osoba alebo právnická osoba;

h)

„informácie“ sú spracované, nespracované alebo analyzované údaje, doklady, správy a všetky ďalšie informácie v akejkoľvek forme, vrátane elektronickej, ako aj ich potvrdené alebo overené kópie.

Článok 2

Územné uplatňovanie

Táto dohoda sa uplatňuje na colné územie Čínskej ľudovej republiky na strane jednej a na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva na strane druhej, a to za podmienok stanovených touto zmluvou.

Článok 3

Budúce rozšírenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu po vzájomnom súhlase rozšíriť na účely posilnenia úrovne colnej spolupráce v súlade so svojimi colnými predpismi prostredníctvom dohôd týkajúcich sa osobitných oblastí alebo otázok.

HLAVA II

ROZSAH PÔSOBNOSTI DOHODY

Článok 4

Vykonávanie spolupráce a administratívnej pomoci

Akúkoľvek spoluprácu a pomoc na základe tejto dohody uskutočňujú zmluvné strany v súlade s ich zákonmi, ustanoveniami a ďalšími právnymi aktmi. Okrem toho vykonáva každá zo zmluvných strán akúkoľvek spoluprácu alebo administratívnu pomoc podľa tejto dohody v rámci svojich právomocí a dostupných prostriedkov.

Článok 5

Povinnosti vyplývajúce z ďalších dohôd

1.   So zreteľom na príslušné právomoci Európskeho spoločenstva a členských štátov ustanovenia tejto dohody:

a)

sa nedotýkajú záväzkov, ktoré pre zmluvné strany vyplývajú z iných medzinárodných dohôd alebo dohovorov;

b)

sa považujú za ustanovenia doplňujúce dohody o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, ktoré boli alebo môžu byť uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Čínskou ľudovou republikou;

c)

sa nedotýkajú predpisov Spoločenstva, ktoré upravujú oznamovanie všetkých informácií získaných podľa tejto dohody medzi príslušnými útvarmi Komisie a colnými orgánmi členských štátov a ktoré by mohli mať význam pre Spoločenstvo.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1, ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami všetkých dvojstranných dohôd o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, ktoré boli alebo môžu byť uzavreté medzi jednotlivými členskými štátmi a Čínskou ľudovou republikou ak by boli nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

3.   Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa uplatňovania tejto dohody zmluvné strany ich riešenie vzájomne konzultujú v rámci Spoločného výboru pre colnú spoluprácu, ktorý je zriadený podľa článku 21 tejto dohody.

HLAVA III

SPOLUPRÁCA V COLNEJ OBLASTI

Článok 6

Rozsah spolupráce

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú rozvíjať spoluprácu v colnej oblasti. Snažia sa spolupracovať najmä:

a)

vytváraním a udržiavaním komunikačných kanálov medzi svojimi colnými orgánmi s cieľom uľahčiť a zabezpečiť rýchlu výmenu informácií;

b)

uľahčovaním účinnej koordinácie medzi svojimi colnými orgánmi;

c)

pri každých ďalších administratívnych otázkach týkajúcich sa tejto dohody, ktoré môžu príležitostne vyžadovať spoločnú spoluprácu.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať činnosti na uľahčovanie obchodu v colnej oblasti s prihliadnutím na činnosť vykonávanú medzinárodnými organizáciami.

3.   Spolupráca v colnej oblasti podľa tejto dohody zahŕňa všetky oblasti týkajúce sa uplatňovania colných predpisov.

Článok 7

Spolupráca v oblasti colných postupov

Zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok uľahčovať oprávnený pohyb tovaru a na účely vykonania tohto záväzku v súlade s touto dohodou si vymieňajú informácie a odborné znalosti o opatreniach na zlepšenie colných techník, postupov a o informačných systémoch.

Článok 8

Technická spolupráca

Colné orgány zmluvných strán si môžu vzájomne poskytnúť technickú pomoc v colných otázkach, pokiaľ je vzájomne výhodná pre obe strany vrátane:

a)

výmeny pracovníkov a odborníkov s cieľom podpory vzájomného porozumenia v oblasti colných predpisov, postupov a metód;

b)

odborného výcviku, najmä rozvoja odborných schopností svojich colníkov;

c)

výmeny odborných, vedeckých a technických údajov týkajúcich sa colných predpisov a postupov;

d)

techník a zlepšených metód týkajúcich sa vybavovania nákladu a cestujúcich;

e)

akýchkoľvek všeobecných administratívnych otázok, ktoré môžu príležitostne vyžadovať spoluprácu ich colných správ.

Článok 9

Koordinácia v rámci medzinárodných organizácií

Colné orgány sa usilujú o rozvoj a posilnenie spolupráce v otázkach spoločného záujmu na účely zaujatia koordinovaného stanoviska v prípade ked sú tieto otázky prerokovávané v rámci medzinárodných organizácií.

HLAVA IV

VZÁJOMNÁ ADMINISTRATÍVNA POMOC

Článok 10

Rozsah pôsobnosti

1.   Colné orgány si navzájom pomáhajú poskytovaním príslušných informácií, ktoré zabezpečia správne uplatňovanie colných predpisov, ako aj prevenciu, vyšetrovanie a boj proti akémukoľvek porušovaniu colných predpisov.

2.   Pomoc v colných otázkach podľa tejto dohody sa týka všetkých správnych orgánov zmluvných strán, ktoré sú príslušné na uplatňovanie tejto dohody. Pravidlá pre vzájomnú pomoc v trestných otázkach nie sú touto dohodou dotknuté. Rovnako sa nevzťahuje na informácie získané na základe právomocí vykonávaných na žiadosť súdnych orgánov.

3.   Táto dohoda sa nevzťahuje na pomoc pri vymáhaní cla, daní alebo pokút, pri zatýkaní alebo zadržaní osôb, pri zaistení alebo zhabaní majetku.

Článok 11

Pomoc na dožiadanie

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu oznámi dožiadaný orgán všetky príslušné informácie, ktoré mu môžu umožniť zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov, najmä informácie o zistených alebo plánovaných činnostiach, ktorými sa porušujú, alebo by sa mohli porušiť colné predpisy. Colné orgány si na základe žiadosti oznamujú najmä informácie o činnostiach, ktoré by mohli viesť k trestnej činnosti na území druhej zmluvnej strany, napríklad o nesprávnych colných vyhláseniach alebo osvedčeniach o pôvode, faktúrach alebo iných dokladoch, o ktorých je známe, že sú alebo by mohli byť nesprávne alebo falšované.

2.   Na základe žiadosti dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o tom či:

a)

sú úradné doklady predložené colnému orgánu dožadujúcej strany s colným vyhlásením o tovare pravé;

b)

tovar vyvezený z územia jednej zo zmluvných strán bol riadne dovezený na územie druhej zmluvnej strany, v prípade potreby s upresnením colného režimu uplatneného na tovar;

c)

tovar dovezený na územie jednej zo zmluvných strán bol riadne vyvezený z územia druhej zmluvnej strany, v prípade potreby s upresnením colného režimu uplatneného na tovar.

3.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán v rámci svojich zákonov, ustanovení alebo iných právne záväzných aktov prijíma potrebné opatrenia na zabezpečenie osobitného dohľadu nad:

a)

osobami, u ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sa zúčastňujú alebo by sa mohli zúčastňovať činností, ktorými porušujú colné predpisy;

b)

miestami, kde je alebo môže byť tovar uskladnený alebo spracovaný tak, že existuje dôvodné podozrenie, že tento tovar bude použitý v rozpore s colnými predpismi;

c)

tovar, ktorý je, alebo ktorý by mohol byť prepravovaný za podmienok, ktoré vyvolávajú dôvodné podozrenie, že je určený na použitie pri konaniach v rozpore s colnými predpismi;

d)

dopravnými prostriedkami, ktoré sú alebo môžu byť používané tak, že existuje dôvodné podozrenie, že sú určené na použitie v rozpore s colnými predpismi.

Článok 12

Pomoc z vlastného podnetu

Zmluvné strany si navzájom poskytujú pomoc z vlastnej iniciatívy a v súlade so svojimi zákonmi, ustanoveniami alebo inými právne záväznými aktmi, ak uvážia, že je to potrebné na účely správneho uplatňovania colných predpisov, osobitne v situáciách, ktoré by mohli vážne poškodiť hospodárstvo, verejné zdravie a verejnú bezpečnosť alebo podobný veľmi dôležitý záujem druhej zmluvnej strany, ktoré sa týkajú:

a)

činností, ktoré sú, alebo by mohli byť v rozpore s colnými predpismi a ktoré by mohli byť predmetom záujmu druhej zmluvnej strany;

b)

nových prostriedkov alebo metód používaných pri porušovaní colných predpisov;

c)

tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom porušovania colných predpisov;

d)

osôb, ktoré sú dôvodne podozrivé, že sa zúčastňujú alebo by sa mohli zúčastňovať činností, ktorými porušujú colné predpisy;

e)

dopravných prostriedkov, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že boli, sú, alebo by mohli byť používané pri činnostiach, ktorými sa porušujú colné predpisy.

Článok 13

Forma a obsah žiadostí o pomoc

1.   Žiadosti podľa tejto dohody sa predkladajú písomne. Zasielajú sa spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na vybavenie príslušnej žiadosti. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno prijať aj ústne žiadosti, ktoré však musia byť bez zbytočného odkladu písomne potvrdené.

2.   Žiadosti podľa odseku 1 musia obsahovať tieto údaje:

a)

formálne potvrdenie dožadujúceho orgánu;

b)

požadované opatrenie;

c)

predmet a dôvod žiadosti;

d)

zákony, ustanovenia alebo iné právne záväzné akty;

e)

čo možno najpresnejšie a najúplnejšie údaje o osobách, ktoré sú predmetom úradného zisťovania;

f)

súhrn relevantných skutočností a už vykonaných úradných zisťovaní.

3.   Žiadosti sa vyhotovujú v úradnom jazyku dožiadaného orgánu alebo v jazyku, ktorý je pre tento orgán prijateľný. Táto požiadavka sa nevzťahuje na sprievodné doklady k žiadosti podľa odseku 1.

4.   Ak žiadosť nezodpovedá uvedeným formálnym požiadavkám, je možné požiadať o jej opravu alebo doplnenie; medzitým je však možné prijať predbežné opatrenia.

Článok 14

Vybavovanie žiadostí

1.   Na účely vybavenia žiadosti o pomoc dožiadaný orgán koná v rámci svojich právomocí a dostupných prostriedkov, ktorými disponuje, ako by konal vo vlastnom mene alebo na žiadosť iných orgánov vlastnej zmluvnej strany poskytnutím informácií, ktoré už má k dispozícii, alebo vykoná alebo zariadi, aby sa vykonalo príslušné úradné zisťovanie.

2.   Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so zákonmi, nariadeniami a inými právne záväznými aktmi zmluvnej strany dožiadaného orgánu.

3.   V presne vymedzených prípadoch sa riadne splnomocnení úradníci jednej zmluvnej strany môžu so súhlasom druhej zmluvnej strany a za podmienok ňou stanovených zúčastniť na úradných zisťovaniach, ktoré prebiehajú na jej území.

4.   Ak žiadosť nie je možné vybaviť, dožadujúci orgán je o tejto skutočnosti informovaný bez zbytočného odkladu, pričom sa mu oznámia dôvody, ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré dožiadaný orgán považuje za užitočné pre dožadujúci orgán.

Článok 15

Forma oznamovania informácií

1.   Dožiadaný orgán písomne oznámi dožadujúcemu orgánu výsledky úradného zisťovania spolu s relevantnými dokladmi, overenými kópiami a inými správami.

2.   Tieto informácie môžu byť poskytnuté aj v elektronickej podobe, ktorá sa v prípade potreby bez zbytočného odkladu následne potvrdí písomne.

Článok 16

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1.   Žiadosť o pomoc môže byť odmietnutá alebo podmienená splnením určitých podmienok alebo určitých požiadaviek v prípadoch, ak jedna zo zmluvných strán je názoru, že pomoc poskytnutá podľa tejto dohody by:

a)

mohla ohroziť suverenitu Čínskej ľudovej republiky alebo členského štátu Európskeho spoločenstva, ktorý bol požiadaný o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody;

b)

mohla ohroziť verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné podstatné záujmy, najmä v prípadoch uvedených v článku 17 ods. 2 alebo

c)

porušila priemyselné, obchodné alebo služobné tajomstvo.

2.   Pomoc môže dožiadaný orgán odložiť z dôvodu, ak by zasahovala do prebiehajúceho úradného zisťovania, trestného stíhania alebo súdneho konania. V takom prípade dožiadaný orgán prerokuje s dožadujúcim orgánom, či môže byť pomoc poskytnutá spôsobom alebo za podmienok, ktoré môže požadovať dožiadaný orgán.

3.   Ak dožadujúci orgán požaduje pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, ak by o ňu bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný orgán rozhodne o spôsobe, akým takúto žiadosť vybaví.

4.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 musí byť rozhodnutie dožiadaného orgánu spolu s odôvodnením bez odkladu oznámené dožadujúcemu orgánu.

Článok 17

Výmena informácií a dôvernosť

1.   Každá informácia v akejkoľvek podobe oznámená na základe tejto dohody má dôverný alebo utajený charakter podľa pravidiel uplatňovaných v každej zo zmluvných strán. Vzťahuje sa na ňu povinnosť zachovávať služobné tajomstvo a požíva ochranu poskytovanú informáciám tohto druhu podľa právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ju prijala a príslušných ustanovení platných pre orgány Spoločenstva.

2.   Osobné údaje sa môžu vymieňať iba v prípade, ak sa zmluvná strana, ktorá ich má prijať, zaviaže chrániť ich najmenej spôsobom, ktorý sa v tejto oblasti uplatňuje na území zmluvnej strany, ktorá ich môže poskytnúť. Zmluvná strana, ktorá môže poskytnúť informácie, si neuplatní žiadne požiadavky, ktoré by boli prísnejšie, než požiadavky uplatňované na tento typ údajov uplatňované na jej území. Zmluvné strany si navzájom oznamujú informácie o svojich platných predpisoch, prípadne vrátane platných právnych predpisov v členských štátoch Spoločenstva.

3.   Ustanovenia tejto dohody nebránia použitiu informácií a dokladov, získaných v súlade s touto dohodou ako dôkazu v správnom konaní následne začatom vo vzťahu ku konaniam v rozpore s colnými predpismi. Zmluvné strany môžu preto použiť ako dôkaz vo svojich protokoloch, správach a svedectvách ako aj v priebehu správnych konaní získané informácie a sprístupnené doklady v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Takéto použitie sa oznámi príslušnému orgánu, ktorý poskytol tieto informácie alebo sprístupnil tieto doklady.

4.   Získané informácie sa použijú iba na účely tejto dohody. Pokiaľ si jedna zo zmluvných strán želá použiť takéto informácie na iné účely, musí získať predchádzajúci písomný súhlas orgánu, ktorý ich poskytol. Na takéto použitie sa potom vzťahujú obmedzenia stanovené týmto orgánom.

5.   Praktické opatrenia na vykonávanie tohto článku stanoví Spoločný výbor pre colnú spoluprácu zriadený podľa článku 21.

Článok 18

Znalci a svedkovia

Úradníka dožiadaného orgánu možno poveriť, aby v rámci udeleného povolenia vystúpil ako znalec alebo svedok v správnom konaní týkajúcom sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda na území druhej zmluvnej strany a môže predložiť predmety, doklady alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť potrebné v konaní. V žiadosti musí byť presne uvedené, na ktorý správny orgán sa má úradník dostaviť, v akej veci, na základe akého titulu a v akej funkcii bude úradník vypočutý.

Článok 19

Náklady na poskytnutie pomoci

1.   Zmluvné strany na oboch stranách sa vzdávajú všetkých požiadaviek na náhradu nákladov vzniknutých na základe tejto dohody s výnimkou nákladov na znalcov a svedkov, ako aj na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami štátnych orgánov.

2.   Ak sa ukáže, že na vybavenie žiadosti sú alebo budú potrebné značné alebo mimoriadne výdavky, zmluvné strany po vzájomnej dohode určia spôsoby a podmienky splnenia žiadosti, ako aj spôsob úhrady nákladov.

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Vykonávanie

1.   Vykonávaním tejto dohody sa poverujú colné orgány Komisie Európskych spoločenstiev a tam, kde je to vhodné, členské štáty Európskeho spoločenstva na strane jednej a colné orgány Čínskej ľudovej republiky na strane druhej. Tieto rozhodujú o všetkých praktických opatreniach a dohodách potrebných pre uplatňovanie tejto dohody, pričom berú do úvahy pravidlá platné najmä v oblasti ochrany údajov. Príslušným inštitúciám môžu odporučiť zmeny a doplnenia, ktoré by mali byť podľa ich názoru v tejto dohode vykonané.

2.   Zmluvné strany navzájom konzultujú a informujú sa o podrobných pravidlách vykonávania tejto dohody v súlade s prijatými ustanoveniami.

Článok 21

Spoločný výbor pre colnú spoluprácu

1.   Zriaďuje sa Spoločný výbor pre colnú spoluprácu, ktorý sa skladá zo zástupcov colných orgánov Čínskej ľudovej republiky a Európskeho spoločenstva. Tento výbor sa bude schádzať na mieste, v termíne a s programom, ktorý bude vzájomne dohodnutý.

2.   Spoločný výbor pre colnú spoluprácu sa okrem iného zaoberá nasledujúcimi úlohami:

a)

dohliada na správne fungovanie dohody;

b)

skúma všetky otázky, ktoré vyplývajú z jej uplatňovania;

c)

prijíma všetky potrebné opatrenia v oblasti colnej spolupráce v súlade s cieľmi tejto dohody;

d)

vymieňa si názory na všetky body spoločného záujmu, ktoré sa týkajú colnej spolupráce, vrátane opatrení, ktoré budú prijaté a ich zdrojov;

e)

odporúča riešenia, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto dohody.

3.   Spoločný výbor pre colnú spoluprácu prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

4.   Spoločný výbor pre colnú spoluprácu v prípade potreby informuje spoločný výbor zriadený podľa článku 15 Dohody o obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou o prebiehajúcich aktivitách na základe tejto dohody.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti a doba trvania

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámili ukončenie potrebných postupov na tento účel.

2.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať formou písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Výpoveď nadobudne účinnosť tri mesiace odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane. Žiadosti o pomoc prijaté pred vypovedaním dohody sa však vybavia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 23

Autentické znenia

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, portugalskom, poľskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a čínskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho túto dohodu podpísali riadne splnomocnení zástupcovia.

V Haara 8. decembra 2004

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/27


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2004

o odstúpení od Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltickom mori a Belte Európskym spoločenstvom

(2004/890/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltickom mori a Belte (2) (Gdanský dohovor).

(2)

Článok XIX Gdanského dohovoru upravuje možnosť odstúpenia od dohovoru jednou zo zmluvných strán.

(3)

Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská republika a Poľská republika sú povinné podniknúť potrebné kroky na odstúpenie od Gdanského dohovoru k 1. máju 2004 alebo k najskoršiemu možnému dňu po tomto pristúpení v súlade s článkom 6 ods. 12 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(4)

Po odstúpení od dohovoru týmito novými členskými štátmi ostanú Spoločenstvo a Ruská federácia jedinými zmluvnými stranami Gdanského dohovoru a približne 95 % oblasti upravenej dohovorom budú predstavovať teritoriálne vody štátov Spoločenstva.

(5)

Zachovanie medzinárodnej organizácie pre rybolov na účel správy rybolovu vo vodách, ktoré sú tvorené výlučne teritoriálnymi vodami iba dvoch zmluvných strán by bolo neprimerané a neefektívne. Spoločenstvo by preto malo odstúpiť od Gdanského dohovoru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Európske spoločenstvo odstupuje od Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltickom mori a Belte.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) oznámiť depozitárovi Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltickom mori a Belte odstúpenie od dohovoru zo strany Spoločenstva.

V Bruseli, 20. decembra 2004

Za Radu

predseda

P. VAN GEEL


(1)  Stanovisko zo 14. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 237, 26.8.1983, s. 4.


Komisia

23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. novembra 2004,

ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa prekážok obchodu spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno (1)

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4388)

(2004/891/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (2), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

po konzultácii s poradným výborom,

keďže:

(1)

6. decembra 2001 podala Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (Medziodborová rada pre víno Bordeaux) (CIVB) žalobu podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 3286/94 (ďalej „nariadenie“).

(2)

CIVB sa sťažovala, že predaju vín Bordeaux a Médoc zo Spoločenstva v Kanade bráni množstvo obchodných prekážok v zmysle článku 2 ods. 1 nariadenia, čiže „postup prijatý a udržiavaný treťou krajinou, keďže pravidlá medzinárodného obchodu stanovujú právo žaloby“.

(3)

Táto údajná obchodná prekážka vyplynula z novely C-57 kanadského zákona o obchodných značkách, ktorá zbavuje štandardnej ochrany geografické označenia Bordeaux a Médoc v súlade s požiadavkami na ochranu ustanovenými v dohode WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) pre geografické označenie vín.

(4)

Komisia rozhodla, že žaloba poskytla dostatočný dôkaz, aby sa mohlo začať konanie v súvislosti s preskúmaním. Príslušný oznam bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev  (3).

(5)

Prešetrovanie potvrdilo právnu opodstatnenosť žaloby, že novela C-57 kanadského zákona o obchodných značkách porušila článok 23.1 and 2, ako aj 24.3 (tzv. doložka o zachovaní status quo) TRIPS, a že takéto porušenie nie je možné ospravedlniť na základe výnimky podľa článku 24.6 TRIPS.

(6)

Preskúmaním sa dospelo k záveru, že novela C-57 hrozí negatívnymi obchodnými účinkami na žalobcu v zmysle článkov 2 ods. 4 a 10 ods. 4 nariadenia.

(7)

Poradný výbor vytvorený nariadením posúdil 12. februára 2003 záverečnú správu o konaní preskúmania.

(8)

24. apríla 2003 Komisia parafovala dvojstrannú dohodu s Kanadou o obchode s vínom a liehovinami, v ktorej sa nadobudnutím účinnosti dohody zabezpečilo definitívne odstránenie názvov v Kanade uvedených ako „generické“, vrátane „Bordeaux“, „Médoc“ a „Medoc“.

(9)

9. júla 2003 sa Komisia rozhodla pozastaviť (4) konanie preskúmania, aby ho mohla ukončiť ihneď, ako Kanada efektívne odstráni tieto názvy zo zoznamu generických názvov uvedených v novele C-57.

(10)

30. júla 2003 Rada schválila v mene Európskeho spoločenstva závery dvojstrannej dohody s Kanadou o obchode s vínom a liehovinami (5). 1. júna 2004 dvojstranná dohoda nadobudla účinnosť (6).

(11)

Vyhláškou, ktorou sa menia a dopĺňajú pododdiely 11.18 ods. 3 a 4 zákona o obchodných značkách (7), Kanada odstránila Bordeaux, Médoc a Medoc zo zoznamu generických názvov uvedeného v novele C-57.

(12)

Takže je vhodné ukončiť konanie preskúmania,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Konanie preskúmania týkajúce sa obchodných prekážok spočívajúcich v obchodných praktikách, ktoré využíva Kanada vo vzťahu k určitým geografickým označeniam pre víno, sa týmto ukončuje.

V Bruseli 19. novembra 2004

Za Komisiu

Pascal LAMY

člen Komisie


(1)  Zrušuje a nahradzuje rozhodnutie Komisie 2004/806/ES (Ú. v. EÚ L 354, 30.11.2004, s. 30).

(2)  Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 71. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 356/95, Ú. v. ES L 41, 23.2.1995, s. 3.

(3)  Ú. v. ES C 124, 25.5.2002, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 170, 9.7.2003, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 35, 6.2.2004, s. 1.

(6)  V článku 41 dvojstrannej dohody sa upravovalo, že: „Táto dohoda nadobúda účinnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany vymenia diplomatické nóty potvrdzujúce ukončenie príslušných postupov nadobúdania účinnosti tejto dohody“. Nóta ES bola doručená 16. septembra 2003 a odpoveď Kanady bola doručená 26. apríla 2004.

(7)  Ministerstvo priemyslu uverejnilo vyhlášku, ktorou sa menia a dopĺňajú pododdiely 11.18 ods.3 a 4 zákona o obchodných značkách v časti II v úradnom vestníku kanadskej vlády Canada Gazette z 5. mája 2004. Vyhláška je účinná odo dňa registrácie, ktorým je 22. apríl 2004.


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/614/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ochranných opatrení v súvislosti s morom hydiny v Južnej Afrike

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5011)

(Text s významom pre EHP)

(2004/892/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 18 ods. 7,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2004/614/ES z 24. augusta 2004, ktoré sa týka ochranných opatrení v súvislosti s vysokopatogénnym morom hydiny v Juhoafrickej republike (3), prijala Komisia ochranné opatrenia v súvislosti s morom hydiny v kŕdľoch vtákov nadradu bežce v Južnej Afrike.

(2)

Po likvidácii vtákov nadradu bežce a dezinfekcii infikovaných hospodárstiev by malo uplynúť najmenej šesť mesiacov, kým sa znovu povolí dovoz mäsa z vtákov nadradu bežce a ich vajec z Južnej Afriky do Spoločenstva. Vzhľadom na situáciu by sa ochranné opatrenia, ktoré už boli prijaté, mali predĺžiť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 7 rozhodnutia 2004/614/ES sa dátum „1. januára 2005“ nahrádza dátumom „31. marca 2005“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 25.8.2004, s. 20.


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2004,

ktorým sa stanovuje dočasné obchodovanie s určitým osivom druhu Secale cereale, ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 66/402/EHS

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5027)

(Text s významom pre EHP)

(2004/893/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966, týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (1), a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

Množstvo osiva zimných odrôd raže (Secale cereale), ktoré je k dispozícii v Lotyšsku, vhodného na pestovanie v miestnych klimatických podmienkach a zároveň spĺňajúceho požiadavky uvedené v smernici 66/402/EHS, ktoré sa týkajú výskytu škodlivých organizmov druhu Claviceps purpurea, nie je dostatočné, a preto primerane nezodpovedá potrebám tohto členského štátu.

(2)

Nie je možné dostatočne uspokojiť dopyt po osive tohto druhu osivom z iných členských štátov alebo tretích krajín, ktoré spĺňa všetky požiadavky uvedené v smernici 66/402/EHS.

(3)

Z tohto dôvodu by malo byť Lotyšsku povolené obchodovanie s osivom tohto druhu za menej prísnych podmienok na obdobie, ktoré sa končí 30. novembra 2004.

(4)

Okrem toho, bez ohľadu na to, či sa zber osiva uskutočnil v členskom štáte alebo v tretej krajine, podľa rozhodnutia Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (2), ostatným členským štátom, ktoré majú možnosť poskytnúť Lotyšsku zásoby osiva tohto druhu, by sa malo povoliť obchodovať s týmto osivom.

(5)

Je vhodné, aby Lotyšsko zohrávalo úlohu koordinátora a tak zabezpečilo, že celkové množstvo osiva povolené podľa tohto rozhodnutia neprekročí maximálne množstvo osiva stanovené týmto rozhodnutím.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesné hospodárstvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Obchodovanie v rámci Spoločenstva s osivom zimnej raže nespĺňajúcej požiadavky stanovené v smernici 66/402/EHS, ktoré sa týkajú výskytu škodlivého organizmu Claviceps purpurea, sa povoľuje na obdobie, ktoré sa končí 30. novembra 2004, v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu a za nasledujúcich podmienok:

a)

maximálny počet sclerotia alebo zlomkov sclerotia v dôsledku výskytu Claviceps purpurea v 500-gramovej vzorke osiva kategórie „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“ je 15,

b)

úradné označenie uvádza počet sclerotia alebo zlomkov sclerotia v dôsledku výskytu Claviceps purpurea, zistených v rámci úradného rozboru podľa článku 2 ods. 1 časti E písm. d) smernice 66/402/EHS,

c)

osivo bolo najprv uvedené na trh v súlade s článkom 2 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Akýkoľvek dodávateľ osiva, ktorý má záujem uviesť na trh osivá uvedené v článku 1, požiada o príslušné povolenie v členskom štáte, v ktorom má zriadené sídlo.

Príslušný členský štát povolí dodávateľovi uvedenie osiva na trh, ak:

a)

neexistujú pochybnosti o tom, či je dodávateľ schopný uviesť na trh také množstvo osiva, o aké požiadal v povolení, alebo

b)

by celkové množstvo osiva povolené na obchodovanie podľa príslušnej výnimky presahovalo maximálne množstvo uvedené v prílohe.

Článok 3

Pri uplatňovaní tohto rozhodnutia si členské štáty v oblasti administratívy navzájom pomáhajú.

Lotyšsko bude zohrávať úlohu koordinujúceho členského štátu, ktorý zabezpečí, aby celkové povolené množstvo neprekročilo maximálne množstvo uvedené v prílohe.

Ak ktorýkoľvek členský štát dostane žiadosť podľa článku 2, okamžite oznámi koordinujúcemu členskému štátu množstvo uvedené v žiadosti. Koordinujúci členský štát bezodkladne informuje členský štát, ktorý toto oznámenie predložil, o tom, či by takéto povolenie mohlo spôsobiť prekročenie maximálneho množstva.

Článok 4

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii a ostatným členským štátom množstvá, na ktoré vydali povolenie na uvedenie na trh v súlade s týmto rozhodnutím.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23).

(2)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/403/ES (Ú. v. EÚ L 141, 7.6.2003, s. 23).


PRÍLOHA

Druh

Odroda

Maximálne množstvo

(v tonách)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


23.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 375/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2004,

ktorým sa stanovuje dočasné uvádzanie na trh určitého osiva druhu Triticum aestivum, ktoré nespĺňa požiadavky smernice Rady 66/402/EHS

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5028)

(Text s významom pre EHP)

(2004/894/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966, týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (1), a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

V Dánsku je množstvo dostupného osiva zimných odrôd pšenice (Triticum aestivum), ktoré je vhodné na pestovanie v klimatických podmienkach v tejto krajine a ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa smernice 66/402/EHS, nedostatočné, a preto neadekvátne uspokojuje potreby členského štátu.

(2)

Nie je možné primerane uspokojiť dopyt po osive tohto druhu osivom spĺňajúcim všetky požiadavky stanovené v smernici 66/402/EHS z iných členských štátov alebo tretích krajín.

(3)

Na základe uvedeného by Dánsko malo byť oprávnené povoliť uvádzanie na trh osiva tohto druhu, ktoré podlieha menej prísnym požiadavkám, na obdobie do 30. novembra 2004.

(4)

Okrem toho iné členské štáty, bez ohľadu na to, či osivo bolo zozbierané v členskom štáte alebo v tretej krajine zahrnutej v rozhodnutí Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (2), ktoré majú možnosť zásobovať Dánsko osivom tohto druhu, by mali byť oprávnené povoliť uvádzanie na trh takéhoto osiva.

(5)

Je vhodné, aby Dánsko konalo ako koordinátor s cieľom zabezpečiť, aby celkové množstvo osiva povoleného na základe tohto rozhodnutia nepresahovalo maximálne množstvo zahrnuté v tomto rozhodnutí.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Uvádzanie osiva zimných odrôd pšenice, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť, stanovené v smernici 66/402/EHS, na trh Spoločenstva sa povoľuje na obdobie do 30. novembra 2004 v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu a s nasledujúcimi podmienkami:

a)

klíčivosť je aspoň 75 % čistého osiva;

b)

úradné označenie uvádza klíčivosť potvrdenú úradným preskúšaním, vykonaným v súlade s článkom 2 ods. 1 bodu F) písm. d) a článkom 2 ods. 1 bodu G) písm. d) smernice 66/402/EHS;

c)

osivo bolo najskôr umiestnené na trh v súlade s článkom 2 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Každý dodávateľ osiva, ktorý chce umiestniť na trh osivo uvedené v článku 1, požiada o to členský štát, v ktorom má sídlo.

Príslušný členský štát nepovolí dodávateľovi umiestnenie osiva na trh, ak:

a)

existuje dostatok dôvodov pochybovať o tom, či je dodávateľ schopný umiestniť na trh také množstvo osiva, pre aké požiadal o povolenie, alebo

b)

by celkové množstvo povolené na uvedenie na trh na základe príslušnej výnimky presahovalo maximálne množstvo uvedené v prílohe.

Článok 3

Členské štáty si navzájom administratívne pomáhajú pri uplatňovaní tohto rozhodnutia.

Dánsko koná ako koordinačný členský štát s cieľom zabezpečiť, aby celkové množstvo povoleného osiva nepresahovalo maximálne množstvo uvedené v prílohe.

Každý členský štát, ktorý dostane žiadosť podľa článku 2, okamžite oznámi koordinačnému členskému štátu množstvo uvedené v žiadosti. Koordinačný členský štát okamžite informuje tento členský štát o tom, či by mohlo mať povolenie za následok prekročenie maximálneho množstva.

Článok 4

Členské štáty okamžite oznámia Komisii a ostatným členským štátom množstvá, ktoré v súlade s týmto rozhodnutím povolili uvádzať na trh.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/61/ES (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23).

(2)  Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 10. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/403/ES (Ú. v. EÚ L 141, 7.6.2003, s. 23).


Príloha

Druhy

Odroda

Maximálne množstvo (v tonách)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000