ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 370

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
17. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2143/2004 z 13. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2144/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2145/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa 41.- krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2146/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa tarifných kvót pre dovoz niektorých druhov tovaru vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov uvedených v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 z Islandu do krajín Európskeho spoločenstva pre rok 2005

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2147/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2148/2004 zo 16. decembra 2004 o stálych a dočasných povoleniach určitých doplnkových látok a o povolení nových spôsobov použitia už povolených doplnkových látok v krmivách ( 1 )

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2149/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa na rok 2005 zavádzajú tarifné kvóty na dovoz niektorých tovarov pochádzajúcich z Nórska, ktoré sú výsledkom spracovania poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, do Európskeho spoločenstva

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2150/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa zavádza tarifná kvóta pre rok 2005 na dovoz niektorých tovarov z Turecka do Európskeho spoločenstva

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa tarifných kvót pre dovoz niektorých druhov tovaru vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov uvedených v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 z Nórska do krajín Európskeho spoločenstva pre rok 2005

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2152/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 238/2004 o vypísaní verejnej súťaže na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín

40

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2153/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

41

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2154/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2155/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

52

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2156/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

54

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2157/2004 zo 16. decembra 2004 o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2158/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2159/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2160/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2161/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2162/2004 zo 16. decembra 2004 týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2163/2004 z 16. decembra 2004, ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

69

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/859/ES:
Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom
 ( 1 )

70

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúca sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

72

 

*

2004/860/ES:
Rozhodnutie Rady z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

78

 

*

2004/861/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/883/ES, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Bosne a Hercegovine

80

 

*

2004/862/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004 o makrofinančnej pomoci pre Srbsko a Čiernu Horu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/882/ES, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Juhoslovanskej zväzovej republike

81

 

 

Komisia

 

*

2004/863/ES:
Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2004, ktorým sa schvaľujú programy určitých členských štátov zamerané na eradikáciu a monitorovanie TSE na rok 2005 a stanovuje sa úroveň finančného príspevku Spoločenstva (oznámené pod čislom dokumentu K(2004) 4603)

82

 

*

2004/864/ES:
Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/478/ES zo 14. júla 1999 o obnovení Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru

91

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2143/2004

z 13. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) ( ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 74/2004 z 13. januára 2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii (2),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po prerokovaní s Poradným výborom,

Keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 74/2004 Rada uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne spadajúce pod číselné znaky KN ex 6302 21 00 (číselné znaky TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (číselný znak TARIC 6302229019), ex 6302 31 10 (číselný znak TARIC 6302311090), ex 6302 31 90 (číselný znak TARIC 6302319090) a ex 6302 32 90 (číselný znak TARIC 6302329019) s pôvodom v Indii do Spoločenstva. Vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich strán bola spomedzi indických vyvážajúcich výrobcov vybraná vzorka, pričom na spoločnosti tvoriace vzorku boli zavedené individuálne colné sadzby v rozmedzí od 4,4 % do 10,4 %, kým ostatným spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré neboli súčasťou vzorky, bola pridelená colná sadzba vo výške 7,6 %. Na spoločnosti, ktoré o sebe nedali vedieť alebo na prešetrovaní nespolupracovali, bola zavedená colná sadzba vo výške 10,4 %.

(2)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 74/2004 stanovuje pre prípad, že ktorýkoľvek vyvážajúci výrobca v Indii predloží Komisii dostatok dôkazov o tom, že v období prešetrovania (1. október 2001 až 30. september 2002) do Spoločenstva nevyvážal výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 („prvé kritérium“), že nie je prepojený so žiadnym z vývozcov alebo výrobcov v Indii, ktorí sú predmetom antisubvenčných opatrení zavedených nariadením („druhé kritérium“), a že príslušné výrobky do Spoločenstva v skutočnosti vyvážal po skončení obdobia prešetrovania, na základe ktorého sa opatrenia zaviedli, alebo že prijal neodvolateľný zmluvný záväzok na vývoz značného množstva do Spoločenstva („tretie kritérium“), potom článok 1 ods. 3 nariadenia sa môže zmeniť a doplniť tak, že poskytne novému vyvážajúcemu výrobcovi colnú sadzbu uplatniteľnú na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky, t. j. 7,6 %.

B.   ŽIADOSTI NOVÝCH VÝVOZCOV/VÝROBCOV

(3)

Dvadsaťštyri indických spoločností požiadalo, aby sa k nim neuplatňoval iný prístup ako k spoločnostiam, ktoré spolupracovali na pôvodnom prešetrovaní, ale neboli súčasťou vzorky („štatút nováčika“).

(4)

Dve indické spoločnosti, ktoré požiadali o štatút nováčika, neposkytli odpoveď na dotazník. Preto nebolo možné overiť, či tieto spoločnosti splnili kritériá stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004, a ich žiadosti museli byť zamietnuté.

(5)

Dve žiadosti o štatút nováčika boli doručené príliš neskoro, a tak v ich prípade nebolo do dátumu prijatia tohto nariadenia možné dospieť k žiadnemu záveru.

(6)

Zvyšných dvadsať spoločností odpovedalo na dotazník, ktorého cieľom bolo overiť, či spoločnosti spĺňajú ustanovenia článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004.

(7)

V prípade trinástich z uvedených indických vývozcov/výrobcov boli dôkazy, ktoré poskytli, považované za dostatočné na to, aby týmto novým spoločnostiam zaistili colnú sadzbu uplatniteľnú na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky (t. j. 7,6 %), vzhľadom na čo týchto trinásť indických spoločností bolo doplnených do zoznamu v prílohe („príloha“) nariadenia Rady (ES) č. 74/2004.

(8)

Pokiaľ ide o zvyšných sedem indických vývozcov/výrobcov, dvaja z nich boli prepojení so spoločnosťami, ktoré podliehajú súčasným vyrovnávacím opatreniam, traja v priebehu obdobia pôvodného prešetrovania (t. j. od 1. októbra 2001 do 30. septembra 2002) vyvážali príslušný výrobok do Spoločenstva, jeden nebol schopný predložiť žiadnu faktúru alebo dôkazy o tom, že skutočne vyvážal do Spoločenstva príslušný výrobok po období pôvodného prešetrovania, alebo že prijal neodvolateľný zmluvný záväzok na vývoz príslušného výrobku do Spoločenstva.

(9)

Nakoniec treba pripomenúť, že jedna zo žiadostí nemohla byť za súčasných podmienok vybavená z dôvodu potreby ďalšieho preskúmania dôkazov predložených žiadateľom.

(10)

Za týchto okolností sa dospelo k záveru, že v prípade šiestich spoločností uvedených v odôvodnení 8 aspoň jedno z kritérií stanovených v článku 2 nariadenia (ES) č. 74/2004 nebolo splnené. Ich žiadosti boli preto zamietnuté.

(11)

Spoločnosti, ktorým nebol priznaný štatút nováčika, boli informované o dôvodoch tohto rozhodnutia a dostali príležitosť písomne vyjadriť svoj názor.

(12)

Z dvoch spoločností prepojených so spoločnosťami, ktoré podliehajú súčasným vyrovnávacím opatreniam, jedna namietala, že spoločnosť, s ktorou je prepojená, už neexistuje, druhá namietala, že skutočne očakávala, že bude podliehať rovnakej colnej sadzbe ako spoločnosť, s ktorou je prepojená.

(13)

V prvom prípade sa uznalo, že skutočnosť, že prepojená spoločnosť už neexistuje, je skutočne významným prvkom súčasného postupu, a že v tomto prípade nemožno tvrdiť, že nováčik nedodržal druhé kritérium. Preto sa rozhodlo, že táto spoločnosť by mala byť predmetom colnej sadzby uplatniteľnej na spolupracujúce spoločnosti, ktoré nie sú súčasťou vzorky (t. j. 7,6 %), a mala by teda byť doplnená do zoznamu v prílohe.

(14)

V druhom prípade, keď spoločnosť žiadateľa bola prepojená so spoločnosťou, na ktorú sa vzťahujú opatrenia, sa zistilo, že tento fakt by nemal spoločnosti automaticky odňať možnosť byť predmetom váženého priemeru colného rozpätia uplatniteľného na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky. V skutočnosti sa skúmalo, či obidve z prepojených spoločností, ak by sa brali do úvahy spoločne, by boli vybrané do vzorky vyvážajúcich výrobcov podľa výberových kritérií stanovených v odôvodnení 11 nariadenia (ES) č. 74/2004. Keďže by tomu zrejme tak nebolo, vzťah medzi obidvoma spoločnosťami nemá vplyv na zistenia uvedeného nariadenia. Na základe týchto faktov vzhľadom na dôslednú snahu Komisie posudzovať všetky prepojené spoločnosti ako jeden celok, ktorý podlieha rovnakému clu, sa rozhodlo, že táto spoločnosť by tiež mala podliehať colnej sadzbe uplatniteľnej na spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli súčasťou vzorky (t. j. 7,6 %), a mala by teda byť doplnená do zoznamu v prílohe.

(15)

Všetky námietky a podania zo strany zainteresovaných strán sa analyzovali a riadne vzali do úvahy, keď boli oprávnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledovné spoločnosti sa doplnia do zoznamu vývozcov/výrobcov z Indie uvedených v prílohe nariadenia (ES) č. 74/2004:

„Alps Industries Ltd

Ghaziabad

Ambaji Marketing Pvt. Ltd

Ahmedabad

At Home India Pvt. Ltd

New Delhi

Balloons

New Delhi

Bhairav India International

Ahmedabad

G-2 International export Ltd

Ahmedabad

Harimann International

Mumbai

Kabra Brothers

Mumbai

Mohan Overseas (P) Ltd

New Delhi

Pradip Overseas Pvt. Ltd.

Ahmedabad

Sarah Exports

Mumbai

S.P.Impex

Indore

Synergy

Mumbai

Texmart Import export

Ahmedabad

Valiant Glass Works Private Ltd

Mumbai“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s.1., Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s.12.).

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s.1.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2144/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 16. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

103,1

204

84,0

624

182,9

999

123,3

0707 00 05

052

109,8

999

109,8

0709 90 70

052

105,4

204

68,8

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

31,2

204

66,2

388

43,2

528

41,6

999

45,6

0805 20 10

204

58,2

999

58,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,7

204

43,0

464

171,7

624

95,5

999

95,5

0805 50 10

052

38,9

528

38,8

999

38,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

92,7

400

71,8

404

97,2

720

75,6

999

84,3

0808 20 50

400

95,8

528

47,4

720

51,0

999

64,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2145/2004

z 15. decembra 2004,

ktorým sa 41.- krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Kaída a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usama bin Ladenom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvá zarážka,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov.

(2)

Výbor Bezpečnostnej rady OSN pre sankcie rozhodol dňa 26. novembra a 2. decembra 2004 o zmenení a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov a zdrojov. Príloha I by sa preto mala náležite zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2004

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2034/2004 Ú. v. EÚ L 353, 27.11.2004, s. 11).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Al-Barakat Global Telecommunications (aka Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko; Hargeisa, Somálsko“ pod nadpisom Právnické osoby, „skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Al-Barakat Global Telecommunications (tiež známy ako a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Adresa: a) P.O. Box 3313, Dubaj, SAE, b) Mogadišo, Somálsko, c) Hargeisa, Somálsko

(2)

Záznam „Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel) Adresa: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina c)Mahameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Adresy: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosna a Hercegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosna a Hercegovina.

(3)

Záznam „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn a Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa pobočky: Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (tiež známa ako a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Adresa pobočky: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosna a Hercegovina. Ďalšie informácie: zatvorené bosnianskymi orgánmi.

(4)

Záznam „Barakat Banks and Remittances, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, SAE“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Barakat Banks and Remittances (tiež známy ako a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Adresa: a) Mogadišo, Somálsko; b) Dubaj, SAE.

(5)

Záznam „DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias a) DHDS, b) (El- Ahouel)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Djamat Houmat Daawa Salafia (tiež známy ako a) DHDS, b) El-Ahouel. Ďalšie informácie: pobočka skupiny GIA (Ozbrojená islamská skupina - Groupement islamique armé) vznikla ako výsledok rozpadu v roku 1996, keď sa afgánsky veterán Kada Benchikha Larbi rozhodol postaviť na odpor vodcovi skupiny GIA.

(6)

Záznam „Nadácia pre globálnu pomoc, Inc., Fondation Secours Mondial, Secours Mondial de France (SEMONDE), Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l., Fondation Secours Mondial v.z.w., Stichting Wereldhulp - België v.z.w., Fondation Secours Mondial - Kosova, Fondation Secours Mondial "World Relief“, (alias GRF or FSM); Federálne identifikačné číslo zamestnávateľa v Spojených štátoch 36-3804626; DIČ: BE 454 419 759; adresy a kancelárie, pokiaľ sú tieto známe:

9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA

49, rue du Lazaret, F-67100 Štrasburg, Francúzsko

Vaatjesstraat 29, B-2580 Putte, Belgicko

Rue des Bataves 69, B-1040 Etterbeek, Brusel, Belgicko

PO Box 6, B-1040 Etterbeek 2, Brusel, Belgicko

Ulica Mula Mustafe Besekije 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Ulica Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, FR Juhoslávia

Trieda Ylli Morina, Djakovica, Kosovo, FR Juhoslávia

Rruga e Kavajes, Budova č. 3, Apartmán č. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánsko

Dom 267, Ulica č. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan

Saray Cad. č. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko.

pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Nadácia pre globálnu pomoc (tiež známa ako a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Adresa:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

b)

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.,

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francúzsko,

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko,

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgicko,

f)

P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgicko,

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosna a Hercegovina,

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosna a Hercegovina

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albánsko,

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan,

m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turecko.

Ďalšie informácie: a) Ďalšie miesta v zahraničí: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladéš, Čečensko (Rusko), Čína, Eritrea, Etiópia, Gruzínsko, India, Ingušsko (Rusko), Irak, Jordánsko, Kašmír, Libanon, Západný breh Jordánu a pásmo Gazy, Sierra Leone, Somálsko a Sýria. b) U.S. identifikačné číslo „Federal Employer Identification“: 36-3804626. c) Registračné daňové číslo: BE 454,419,759. d) Belgické adresy sú rovnaké ako Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. od roku 1998.

(7)

Záznam „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (tiež známy ako: a) JTJ; b) sieť al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (tiež známy ako: a) JTJ; b) sieť al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group, e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).

(8)

Záznam „Nada Management Organisation S.A. (fka Al Taqwa Management Organisation S.A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švajčiarsko“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Nada Management Organisation S.A. (tiež známa akoAl Taqwa Management Organisation S.A.). Adresa: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švajčiarsko. Ďalšie informácie: zrušená a vymazaná z obchodného registra.

(9)

Záznam „Tuniská bojová skupina (taktiež známa ako GCT or Groupe Combattant Tunisien)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Tuniská bojová skupina (tiež známa ako a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT.

(10)

Záznam „WALDENBERG AG (alias: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade Property and Industry Establishment). d) Himmat Establishment). Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL- 9490 Vaduz Lichtenštajnsko: b) Via Posero, 2, 22060 Campione d` Italia, Taliansko“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Waldenberg AG (tiež známa ako a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment). Adresa: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko; b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Taliansko. Ďalšie informácie: v likvidácii.

(11)

Záznam „Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Rakúsko“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Adresa: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Rakúsko. Ďalšie informácie: spoločnosť bola v októbri 2002 zrušená a v novembri 2002 vymazaná z obchodného registra.

(12)

Záznam „Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brusel, Belgicko (alias a) Emad Abdelhadie, narodený 27. septembra 1976 v Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, narodený 27. septembra 1976 v Irbid; c) Shadi Abdallha, narodený 27. septembra 1976 v Irbid, Jordánsko; d) Shadi Abdallah, narodený 27. septembra 1976 v Irbid; e) Emad Abdekhadie, narodený 27. septembra 1976 v Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, narodený 27. septembra 1976 v Alhamza; g) (používané v Belgicku) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, narodený 27. septembra 1976 v Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (anglicky: the shark, žralok); k) Emad Al Sitawi). Dátum narodenia: 27. september 1976. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Štátna príslušnosť: jordánsky alebo palestínsky pôvod. Číslo cestovného pasu: a) jordánsky cestovný pas č. D 862 663, vydaný v Irgid, Jordánsko, 10. augusta 1993; b) jordánsky cestovný pas H 641 183, vydaný v Irgid, Jordánsko, 17. apríla 2002; c) nemecký medzinárodný cestovný doklad č. 0770479, vydaný v Dortmunde, Nemecko, 16. februára 1998. Ďalšie údaje: a) meno otca: Mohamed Abdalla; b) meno matky: Jawaher Abdalla, rod. Almadaneie; c) v súčasnosti vo väzbe, čakajúc na súd.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (tiež známy ako a) Emad Abdelhadie, narodený 27.9.1976 v Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, narodený 27.9. 1976 v Irbid; c) Shadi Abdallha, narodený 27.9. 1976 v Irbid, Jordánsko; d) Shadi Abdallah, narodený 27.9. 1976 v Irbid; e) Emad Abdekhadie, narodený 27.9.1976 v Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, narodený 27.9.1976 v Alhamza; g) (používané v Belgicku) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, narodený 27.9.1976 v Beje, Irak; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (Slovensky: žralok); k) Emad Al Sitawi). Adresa: rue de Pavie 42, 1000 Brusel, Belgicko. Dátum narodenia: 27.9.1976. Miesto narodenia: Irbid, Jordánsko. Národnosť: jordánska s palestínskym pôvodom. Cestovný pas č.: a) Jordánsky cestovný pas č. D 862 663, vydaný v Irgid, Jordánsko, 10.8. 1993; b) Jordánsky cestovný pas č. H 641 183, vydaný v Irgid, Jordánsko, 17.4.2002; c) Nemecký medzinárodný cestovný dokument č. 0770479, vydaný v Dortmunde, Nemecku 16.2.1998. Ďalšie informácie: a) Meno otca: Mohamed Abdalla; b) Meno matky: Jawaher Abdalla, rod. Almadaneie; c) odsúdený a uväznený v Nemecku.

(13)

Záznam „Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (tiež známy ako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Dátum narodenia: 7. september 1967. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Trvalé bydlisko: Via Lungotevere Dante — Rím, Taliansko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (tiež známy ako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Adresa: Via Lungotevere Dante — Rím, Taliansko. Dátum narodenia: 7.9. 1967. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko.

(14)

Záznam „Kifane Abderrahmane. Dátum narodenia: 7. marec 1963. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Miesto pobytu: via S. Biagio, 32 or 35 — Sant'Anastasia (NA), Taliansko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abderrahmane Kifane. Adresa: via S. Biagio, 32 or 35 — Sant'Anastasia (NA), Taliansko. Dátum narodenia: 7.3.1963. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko.

(15)

Záznam „Abdullah Ahmed Abdullah (aka Abu Mariam; aka Al-Masri, Abu Mohamed; aka Saleh), Afganistan; narodený 1963, Egypt; egyptská štátna príslušnosť“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (tiež známy ako a) Abu Mariam, b) Al-Masri, Abu Mohamed, c) Saleh). Dátum narodenia: 6.6.1963. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt. Národnosť: egyptská.

(16)

Záznam „Abdurrahman, Mohamad Iqbal (alias‚Abu Jibril’; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti) národnosť: indonézska; miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohamad Iqbal Abdurrahman (tiež známy ako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) „Abu Jibril“). Dátum narodenia: 17.8.1958. Miesto narodenia: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonézia. Národnosť: indonézska. Ďalšie informácie: v decembri 2003 bol údajne zadržaný v Malajzii.

(17)

Záznam „Shaykh Sai'id (aka Mustafa Muhammad Ahmad); narodený v Egypte“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (tiež známy ako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id). Dátum narodenia: 27.2.1955. Miesto narodenia: El Sharkiya, Egypt.

(18)

Záznam „AL-FAWAZ, Khalid (a.k.a. AL-FAUWAZ, Khaled; AL-FAUWAZ, Khaled A.; AL-FAWWAZ, Khalid; AL FAWWAZ, Khalik; AL-FAWWAZ, Khaled; AL FAWWAZ, Khaled); dátum narodenia: 25. august 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, Londýn NW2 7BR, Spojené kráľovstvo.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Khalid Al-Fawaz (tiež známy ako a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled. Adresa: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 25.8.1962.

(19)

Záznam „Fathur Rohman AL-GHOZHI (alias a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Ghozi, Fathur Rohman, h) Al-Ghozi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Bojovník za slobodu); dátum narodenia: 17. február 1971; miesto narodenia: Madiun, Východná Jáva, Indonézia; štátna príslušnosť: indonézska; cestovný pas č.: Filipíny GG 672613.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Fathur Rohman Al-Ghozhi (tiež známy ako a) Al Ghozi, Fathur Rohman, b) Al Ghozi, Fathur Rahman, c) Al-Gozi, Fathur Rohman, d) Al-Gozi, Fathur Rahman, e) Alghozi, Fathur Rohman, f) Alghozi, Fathur Rahman, g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, i) Randy Alih, j) Randy Ali, k) Alih Randy, l) Randy Adam Alih, m) Sammy Sali Jamil, n) Sammy Salih Jamil, o) Rony Azad, p) Rony Azad Bin Ahad, q) Rony Azad Bin Ahmad, r) Rony Azad Bin Amad, s) Edris Anwar Rodin, t) Abu Saad, u) Abu Sa'ad, v) Freedom Fighter). Dátum narodenia: 17.2. 1971. Miesto narodenia: Madiun, East Java, Indonézia. Národnosť: indonézska. Cestovný pas č.: Filipíny GG 672613. Ďalšie informácie: v októbri 2003 bol údajne zabitý na Filipínach.

(20)

Záznam „El Heit Ali (tiež známy ako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Dátum narodenia: a) 20. marec 1970, b) 30. január 1971. Miesto narodenia: Rouba, Alžírsko. Miesto pobytu: via D. Fringuello, 20 — Rím, Taliansko. Trvalé bydlisko: Miláno, Taliansko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ali El Heit (tiež známy ako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresa: a) via D. Fringuello, 20 — Rím, Taliansko, b) Miláno, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: a) 20.3. 1970, b) 30.1.1971. Miesto narodenia: Rouba, Alžírsko.

(21)

Záznam „Jim'ale, Ahmed Nur Ali (aka Jimale, Ahmed Ali) (aka Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (aka Jumale, Ahmed Nur) (aka Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubaj, SAE; Mogadišo, Somálsko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ali Ahmed Nur Jim'ale (tiež známy ako a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Adresa: PO Box 3312, Dubaj, SAE. Národnosť: somálska. Ďalšie informácie: povolanie: účtovník, Mogadišo, Somálsko

(22)

Záznam „Ahmad Sáid Al-Kadr; dátum narodenia: 1. marec 1948; miesto narodenia: Káhira, Egypt; štátna príslušnosť: kanadská a predpokladá sa, že je egyptský štátny príslušník“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ahmed Said Zaki Khedr (tiež známy ako a) Ahmed Said Al Kader, b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Dátum narodenia: 1.3.1948. Miesto narodenia: Cairo, Egypt. Národnosť: kanadská.

(23)

Záznam „Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (aka Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); narodený 15.3.1963, Alexandria, Egypt“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (tiež známy ako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr al-Fatih Fathi). Dátum narodenia: 15.3.1963. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt.

(24)

Záznam „Mehrez AMDOUNI (tiež známy ako a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Miesto narodenia: Tunis (Tunisko). Dátum narodenia: 18. december 1969“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mehrez Amdouni (tiež známy ako a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adresa: bez trvalej adresy v Taliansku. Miesto narodenia: Asima-Tunis (Tunisko). Dátum narodenia: 18.12.1969. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina. Cestovný pas č.: 0801888. Ďalšie informácie: údajne zadržaný v Turecku a deportovaný do Talianska.

(25)

Záznamy „Muhammad Atif (aka Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); narodený 1956, Alexandria, Egypt; alternatívny dátum narodenia 1951“ a „Muhammad 'Atif (aka Abu Hafs); narodený (pravdepodobne) 1944, Egypt; pravdepodobne je egyptským štátnym príslušníkom; vyšší veliaci dôstojník Usama Bin Ladena“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (tiež známy ako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Dátum narodenia: 17.1.1958. Miesto narodenia: El Behira, Egypt. Národnosť: pravdepodobne egyptská. Ďalšie informácie: je vyšším veliacim dôstojníkom Usámu Bin Ládina.

(26)

Záznam „Muhsin Musa Matwalli Atwah (aka Abdel Rahman; aka Abdul Rahman; aka Al-Muhajir, Abdul Rahman; aka Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; narodený 19.6.1964, Egypt; egyptská štátna príslušnosť “ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (tiež známy ako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer, Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman) Dátum narodenia: 19.6.1964. Miesto narodenia: Dakahliya, Egypt. Národnosť: egyptská. Ďalšie informácie: Afganistan;

(27)

Záznam „Bahaji, Said, predtým trvalé bydlisko v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Nemecko; dátum narodenia 15. júla 1975; miesto narodenia: Haselünne (Dolné Sasko), Nemecko; prechodný nemecký pas č. 28 642 163 vydaný mestom Hamburg“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Said Bahahji. Adresa: predtým bytom na Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 15.7.1975. Miesto narodenia: Haselünne (dolné Sasko), Nemecko. Národnosť: a) nemecká, b) marocká. Dočasný nemecký cestovný pas č. 28 642 163 vydaný mestom Hamburg. Národné identifikačné číslo BPA č. 1336597587.

(28)

Záznam „Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina č. 7, Miláno, Taliansko, b) Via Dopini č. 3, Gallarati, Taliansko; dátum narodenia 12. november 1974, miesto narodenia: Tunis, Tunisko; štátna príslušnosť: tuniská; č. pasu: L 191609 vydaný 28. februára 1996; národné identifikačné č. 04643632 vydané 18. júna 1999; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Ďalšie informácie: meno jeho matky je Bent Ahmed Ourida“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (tiež známy ako Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresa: a) Via A. Masina n. 7, Milan, Taliansko, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Taliansko. Dátum narodenia: 12.11.1974. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Národnosť: tuniská. Cestovný pas č. L 191609 vydaný 28. februára 1996. Národné identifikačné číslo: 04643632 vydané 18. júna 1999. Daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z. Ďalšie informácie: a) meno matky je Bent Ahmed Ourida, b) dňa 11.12.2002 odsúdený v Taliansku na tri a pol roka.

(29)

Záznam „Haddad Fethi Ben Assen. Dátum narodenia: a) 28. marec 1963, b) 28. jún 1963. Miesto narodenia: Tataouene, Tunisko. Miesto pobytu: Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko. Trvalé bydlisko: Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Taliansko. Daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Fethi Ben Hassen Haddad. Dátum narodenia: a) 28.3.1963, b) 28.6.1963. Miesto narodenia: Tataouene, Tunisko. Adresa: a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko, b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Taliansko (Trvalé bydlisko). Daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V

(30)

Záznam „BEN HENI, Lased; dátum narodenia 5. február 1969; miesto narodenia Líbya“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Lased Ben Heni. Dátum narodenia: 5.2.1969. Miesto narodenia: Líbya. Ďalšie informácie: dňa 11.12.2002 odsúdený v Taliansku (na 6 rokov odňatia slobody).

(31)

Záznam „Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko. Dátum narodenia: 21. marec 1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) tuniská, b) bosnianska. Pas č. E 423362 vystavený v Islamabáde 15. mája 1988. Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie údaje: meno matky je Medina Abid; v súčasnosti sa zdržiava v Írsku.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ayadi Shafiq Ben Mohamed (tiež známy ako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresa: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mníchov, Nemecko, b) 129 Park Road, NW8, London, Anglicko, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgicko, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna a Hercegovina (posledná evidovaná adresa v Bosne a Hercegovine). Dátum narodenia: a) 21.3.1963, b) 21.1.1963. Miesto narodenia: Sfax, Tunisko. Národnosť: a) tuniská, b) bosnianska; cestovný pas č.: a) E 423362 vydaný 15.5.1988 v Islamabáde, b) bosniansky. Cestovný pas č. 0841438 vydaný 30.12.1998, platný do 30.12.2003. Národné identifikačné číslo: 1292931. Ďalšie informácie: a) adresa v Belgicku je schránka PO box, b) meno otca je Mohamed, meno matky je Medina Abid; c) údajne žije v Dubline, Írsku.

(32)

Záznam „Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano č. 38, Spinadesco (CR), Taliansko; dátum narodenia: 13. október 1969; miesto narodenia: Tunis, Tunisko; štátna príslušnosť: tuniská; č. pasu: K/754050 vydaný 26. mája 1999; národné identifikačné č.: 04756904 vydané 14. septembra 1987; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Ďalšie informácie: meno jeho matky je Bannour Hedia“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (tiež známy ako Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Taliansko. Dátum narodenia: 13.10.1969. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Národnosť: tuniská. Cestovný pas č.: K/ 754050 vydaný 26.5.1999. Národné identifikačné číslo: 04756904 vydané 14.9.1987. Daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T. Ďalšie informácie: a) meno matky je Bannour Hedia, b) odsúdený v Taliansku (na tri a pol roka odňatia slobody).

(33)

Záznam „Essid Sami Ben Khemais (alias a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini č. 3, Gallarate (VA), Taliansko; dátum narodenia: 10. február 1968; miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko; štátna príslušnosť: tuniská; č. pasu: K/929139 vydaný 14. februára 1995; národné identifikačné č.: 00319547 vydané 8. decembra 1994; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Ďalšie informácie: meno jeho matky je Saidani Beya“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (tiež známy ako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Taliansko. Dátum narodenia: a) 2.10.1968, b) 10.2.1968. Miesto narodenia: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Národnosť: tuniská. Cestovný pas č.: K/ 929139 vydaný 14.12.1995; Národné identifikačné číslo: 00319547 vydané 8.12.1994; Daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F. Ďalšie informácie: a) meno matky je Saidani Beya, b) bol väznený v Taliansku.

(34)

Záznam „Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (aka Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; aka Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; aka Bin al Shibh, Ramzi); dátum narodenia 1. máj 1972, alebo 16. septembra 1973; miesto narodenia: Hadramawt, Jemen, alebo Chartúm, Sudán; občianstvo: Sudán, alebo Jemen; jemenský pas č. 00 085 243 vydaný 12. novembra 1997 v Sańá, Jemen“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (tiež známy ako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Dátum narodenia: 1.5.1972 alebo 16.9.1973. Miesto narodenia: a) Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Sudan. Národnosť: a) sudánska b) jemenská. Jemenský pas č. 00 085 243 vydaný 12.11.1997 v Sanaa, Jemen.

(35)

Záznam „Mamoun DARKAZANLI (alias a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko; dátum narodenia: 4. august 1958; miesto narodenia: Damask, Sýria; štátna príslušnosť: sýrska a nemecká; č. pasu: 1310636262 (Nemecko), koniec platnosti 29. októbra 2005; národné identifikačné číslo: nemecký preukaz totožnosti č. 1312072688, platnosť skončí 20. augusta 2011.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mamoun Darkazanli (tiež známy ako a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz). Adresa: Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Nemecko. Dátum narodenia: 4.8.1958. Miesto narodenia: Damask, Sýria. Národnosť: a) sýrska, b) nemecká. Cestovný pas č.: 1310636262 (Nemecko), platný do 29.10.2005. Národné identifikačné číslo: nemecká identifikačná karta č: 1312072688, platná do 29.10.2005.

(36)

Záznam „Lionel DUMONT (alias a) Jacques BROUGERE, b) BILAL, c) HAMZA). Adresa: bez stálej adresy v Taliansku. Miesto narodenia: Roubaix (Francúzsko). Dátum narodenia: a) 21. január 1971, b) 29. január 1975“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Lionel Dumont (tiež známy ako a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Bilal, h) Hamza). Adresa: žiadna trvalá adresa v Taliansku. Miesto narodenia: Roubaix (Francúzsko). Dátum narodenia: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975. Ďalšie informácie: Interpol vydal na neho medzinárodný zatykač. Dňa 13.12.2003 zadržaný v Nemecku, 18.5.2004 vydaný Francúzsku. Od októbra 2004 je vo väzbe.

(37)

Záznam „d) Agus DWIKARNA; dátum narodenia: 11. august 1964; miesto narodenia: Makassar, Južné Sulawesi, Indonézia; štátna príslušnosť: indonézska“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Agus Dwikarna. Dátum narodenia: 11. august 1964. Miesto narodenia: Makassar, South Sulawesi, Indonézia. Národnosť: indonézska. Ďalšie informácie: zadržaný 13.3.2002, odsúdený 12.7.2002 na Filipínach.

(38)

Záznam „El Motassadeq, Mounir, Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Nemecko; dátum narodenia 3. apríl 1974; miesto narodenia: Marrákeš, Maroko; občianstvo: Maroko; marocký pas č. H 236 483 vydaný 24. októbra 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne, Nemecko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mounir El Motassadeq. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 3.4.1974. Miesto narodenia: Marakeš, Maroko. Národnosť: marocká. Marocký cestovný pas č. H 236 483.

(39)

Záznam „ES SAYED, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. ES SAYED, Kader); dátum narodenia 26. december 1962; miesto narodenia Egypt; adresa: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rím, Taliansko; Taliansky fiškálny kód: SSYBLK62T26Z336L“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (tiež známy ako Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso di Centocelle No 66, Rím, Taliansko. Dátum narodenia: 26.12.1962. Miesto narodenia: Egypt. Talianske daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L

(40)

Záznam „Essabar, Zakarya (tiež známy ako aka Essabar, Zakariya), Dortmunder Strasse 38, D- 22419 Hamburg, Nemecko; dátum narodenia: 13. apríla 1977; miesto narodenia: Essaouira, Maroko; občianstvo: marocké; pas č. M 271 351 vydaný 24. októbra 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne, Nemecko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Zakarya Essabar. Adresa: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 13.4.1977. Miesto narodenia: Essaouira, Maroko. Národnosť: marocká. Cestovný pas č. M 271 351 vydaný 24.10.2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne, Nemecko. Ďalšie informácie: naposledy zahlásený na tejto adrese.

(41)

Záznam „Aider Farid (tiež známy ako Achour Ali). Dátum narodenia: 12. október 1964. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Miesto pobytu: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko. Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301C“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Farid Aider (tiež známy ako Achour Ali). Adresa: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Taliansko. Dátum narodenia: 12.10.1964. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Daňové číslo: DRAFRD64R12Z301C.

(42)

Záznam „Muhammad Salah (aka Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Nasr Fahmi Nasr Hasannein (tiež známy ako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Dátum narodenia: 30.10.1962. Miesto narodenia: Cairo, Egypt.

(43)

Záznam „Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko; dátum narodenia: 16. jún 1938; miesto narodenia: Damask, Sýria; štátna príslušnosť: švajčiarska.“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Ali Ghaleb Himmat. Adresa: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko, b) Ďalšie miesto v Taliansku, c) Sýria. Dátum narodenia: 16.6.1938. Miesto narodenia: Damascus, Sýria. Národnosť: od roku 1990 talianska.

(44)

Záznam „Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko; dátum narodenia: r. 1927; štátna príslušnosť: švajčiarska“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Armand Albert Friedrich Huber (tiež známy ako Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 1927. Národnosť: švajčiarska. Ďalšie informácie: pod týmto menom nebol vydaný žiadny švajčiarsky pas.

(45)

Záznam „Nasreddin Ahmed IDRIS (alias a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 201 49 Miláno, Taliansko, b) Piazzale Biancamano, Miláno, Taliansko, c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko, d) č. 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangiers, Maroko; dátum narodenia: 22. november 1929; miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (teraz Eritrea); štátna príslušnosť: talianska; národné identifikačné číslo: taliansky preukaz totožnosti č. AG 2028062 (dátum skončenia platnosti 7. september 2005); zahraničný preukaz totožnosti: K 5249; talianske daňové identifikačné číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ďalšie informácie: v roku 1994 pán Nasreddin opustil svoje bydlisko na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko a presťahoval sa do Maroka“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Idris Ahmed Nasreddin (tiež známy ako a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Ahmed Idris Nasreddin). Adresa: a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Taliansko, b) Piazzale Biancamano, Milan, Taliansko, c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Maroko, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Maroko. Dátum narodenia: 22.11.1929. Miesto narodenia: Adi Ugri, Etiópia (teraz Eritrea). Národnosť: talianska. Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č. AG 2028062 (platná do 7.9.2005); Zahraničná identifikačná karta č: K 5249. Talianske daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Ďalšie informácie: V roku 1994 opustil pán Nasreddin svoje miesto pobytu na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švajčiarsko a presťahoval sa do Maroka.

(46)

Záznam „Khalil JARRAYA (tiež známy ako a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL', c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR) Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko or Via Lazio 3, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Dátum narodenia: 8. február 1969. Tiež identifikovaný ako Ben Narvan Abdel Aziz, narodený 15. augusta 1970 v Sereka (bývalá Juhoslávia) “ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Khalil Jarraya (tiež známy ako a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adresa: a) Via Bellaria 10, Bologna, Taliansko, b) Via Lazio 3, Bologna, Taliansko, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Dátum narodenia: 8.2.1969. Miesto narodenia: Sfax (Tunisko). Tiež identifikovaný ako Ben Narvan Abdel Aziz, narodený 15.8.1970 v Sereka (bývalá Juhoslávia).

(47)

Záznam „Samir Kishk, dátum narodenia: 14. máj 1955; miesto narodenia: Gharbia, Egypt“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Dátum narodenia: 14.5.1955. Miesto narodenia: Gharbia, Egypt.

(48)

Záznam „Bendebka l'Hadi (tiež známy ako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Dátum narodenia: 17 november 1963. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Miesto pobytu: Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Taliansko. Trvalé bydlisko: Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

L'Hadi Bendebka (tiež známy ako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Adresa: a) Via Garibaldi, 70 — San Zenone al Po (PV), Taliansko, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (Trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 17.11.1963. Miesto narodenia: Algiers, Alžírsko. Ďalšie informácie: Adresa uvedená pod písm. a) sa používa od 17.12.2001.

(49)

Záznam „Tarek Ben Habib Maaroufi, dátum narodenia: 23. november 1965; miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Tarek Ben Habib Maaroufi (tiež známy ako Abu Ismail). Adresa: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brusel), Belgicko. Dátum narodenia: 23.11.1965. Miesto narodenia: Ghardimaou, Tunisko. Národnosť: belgická (od 8.11.1993).

(50)

Záznam „Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Taliansko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdullkadir Hussein Mahamud (tiež známy ako Abdulkadir Hussein Mahamud). Dátum narodenia: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Miesto narodenia: Somálsko. Ďalšie informácie: Florence, Taliansko.

(51)

Záznam „Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, Kuesnacht, ZH (Zürich) Švajčiarsko; dátum narodenia: 30. august 1928; miesto narodenia: a) Egypt b) Spojené Arabské emiráty; štátna príslušnosť: švajčiarska“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Mohamed Mansour (tiež známy ako Al-Mansour, Dr. Mohamed). Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Švajčiarsko; Dátum narodenia: 30.8.1928. Miesto narodenia: a) Egypt b) Spojené arabské emiráty. Národnosť: švajčiarska. Ďalšie informácie: a) Zurich, Švajčiarsko, b) na toto meno nebol vydaný žiadny švajčiarsky pas.

(52)

Záznam „Mostafa Kamel MOSTAFA (alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza), 9 Alboume Road, Shepherds Bush, Londýn W12 OLW, Spojené kráľovstvo; 8 Adie Road, Hammersmith, Londýn W 6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15. apríl 1958“ sa nahrádza takto:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (tiež známy ako a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresa: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Spojené kráľovstvo; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 15.4.1958. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Ďalšie informácie: vedie sa proti nemu pátranie v Spojenom kráľovstve.

(53)

Záznam „Abbes Moustafa. Dátum narodenia: 5. február 1962. Miesto narodenia: Osniers, Alžírsko. Trvalé bydlisko: Via Padova, 82 — Milan, Taliansko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Moustafa Abbes. Adresa: Via Padova, 82 — Milan, Taliansko (Trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 5.2.1962. Miesto narodenia: Osniers, Alžírsko.

(54)

Záznam „Nada Youssef MUSTAFA (alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M., a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Taliansko b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko; dátum narodenia: a) 17. máj 1931 b) 17. máj 1937; miesto narodenia: Alexandria, Egypt; národné identifikačné číslo: taliansky preukaz totožnosti č. AE 1111288 (dátum skončenia platnosti 21. marec 2005)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Youssef Mustapha Nada Ebada (tiež známy ako a) Nada, Youssef; b) Nada, Youssef M.; c) Youssef Mustapha Nada). Adresa: a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Taliansko, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Taliansko, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Taliansko. Dátum narodenia: 17.5. 1931. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Národné identifikačné číslo: Talianska identifikačná karta č AE 1111288 (platná do 21.3. 2005).

(55)

Záznam „Abdelghani MZOUDI (alias a) Abdelghani MAZWATI, b) Abdelghani MAZUTI). Miesto narodenia: Marakéš (Maroko). Dátum narodenia: 6. december 1972. Štátna príslušnosť: marocká; Číslo cestovného dokladu: a) marocký cestovný pas č. F 879567, vydaný 29. apríla 1992 v Marakéši, Maroko, platný do 28. apríla 1997, predĺžený do 28. februára 2002; b) marocký cestovný doklad č. M 271392, vydaný 4. decembra 2000 marockým konzulátom v Berlíne, Nemecko. Národné identifikačné číslo: marocký osobný doklad č. E 427689, vydaný 20. marca 2001 marockým generálnym konzulátom v Düsseldorf, Nemecko. Dodatočné údaje: vo väzbe v Nemecku (jún 2003)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Abdelghani Mzoudi (tiež známy ako a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adresa: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Nemecko. Dátum narodenia: 6.12.1972. Miesto narodenia: Marakeš (Maroko). Národnosť: Marocký. Cestovný pas č.: a) marocký cestovný pas č. F 879567, vydaný 29.4.1992 v Marakeši, Maroko, platný do 28.4. 1997, platnosť predĺžená do 28.2. 2002; b) marocký cestovný pas č. M271392, vydaný 4.12. 2000 Marockým veľvyslanectvom v Berlíne, Nemecko. Národné identifikačné číslo: marocká osobná identifikačná karta č. E 427689, vydaná 20. marca 2001 Generálnym marockým konzulátom v Düsseldorfe, Nemecko. Dodatočné informácie: a) vrátený do väzby v Nemecku (jún 2003), b) naposledy evidovaný na tejto adrese.

(56)

Záznam „Othman Deramchi (tiež známy ako Abou Youssef). Dátum narodenia: 7. jún 1954. Miesto narodenia: Tighennif, Alžírsko. Miesto pobytu: Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Taliansko. Trvalé bydlisko: Piazza Trieste, 11 — Mortara, Taliansko. Daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Othman Deramchi (tiež známy ako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese, 5 — Sesto San Giovanni, Taliansko, b) Piazza Trieste, 11 — Mortara, Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 7.6.1954. Miesto narodenia: Tighennif, Alžírsko. Daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T.

(57)

Záznam „Safi, Rahmatullah, generál (zástupca Talibanu pre Európu)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Rahmatullah Safi. Hodnosť: generál. Dátum narodenia: a) približne 1948, b) 21.3.1913. Miesto narodenia: Tagaab district, Kapisa province, Afganistan. Ďalšie informácie: zástupca Talibanu pre Európu.

(58)

Záznam „Nedal SALEH (tiež známy ako HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko alebo Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Taiz (Jemen). Dátum narodenia: 1. marec 1970“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Nedal Mahmoud Saleh (tiež známy ako a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adresa: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Taliansko, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Taliansko. Miesto narodenia: Taiz (Jemen). Dátum narodenia: 1. marec 1970. Ďalšie informácie: zadržaný 19.8.2003 v Taliansku..

(59)

Záznam „Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); dátum narodenia: 1. 1. 1966, El Hadid, Tripolis, Libanon; národnosť: belgická od 18. 9. 2001; manželka Patricia Vinck; dátum sobáša 29.5.1992 v Pešavare, Pakistan“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Nabil Abdul Salam Sayadi (tiež známy ako Abu Zeinab). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko. Dátum narodenia: 1.1.1966. Miesto narodenia: El Hadid, Tripoli, Libanon. Národnosť: od 18.9.2001 belgická. Ďalšie informácie: manželka Patricia Vinck; zosobášení 29.5.1992 v Pešavare, Pakistan.

(60)

Záznam „Thirwat Salah Shihata (aka Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); narodený 29.6.1960 v Egypte“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Tharwat Salah Shihata Ali (tiež známy ako a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Dátum narodenia: 29.6.1960. Miesto narodenia: Egypt.

(61)

Záznam „Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck); dátum narodenia: 4.1.1965, Berchem, Antverpy; národnosť: belgická; manželka Nabila Sayadiho“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Patricia Rosa Vinck (tiež známa ako Souraya P. Vinck). Adresa: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgicko. Dátum narodenia: 4.1.1965. Miesto narodenia: Berchem (Antwerp), Belgicko. Národnosť: belgická. Ďalšie informácie: manželka Nabila Sayadiho.

(62)

Záznam „Ahmed Nacer Yacine (tiež známy ako Yacine Di Annaba). Dátum narodenia: 2. december 1967. Miesto narodenia: Annaba, Alžírsko. Miesto pobytu: rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžírsko. Trvalé bydlisko: vicolo Duchessa, 16 a via Genova, 121 — Naples (Taliansko)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Yacine Ahmed Nacer (tiež známy ako Yacine Di Annaba). Dátum narodenia: 2.12.1967. Miesto narodenia: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Alžírsko, b) vicolo Duchessa, 16 — Naples, Taliansko, c) via Genova, 121 — Naples, Taliansko (trvalé bydlisko).

(63)

Záznam „Abbes Youcef (tiež známy ako Giuseppe). Dátum narodenia: 5. január 1965. Miesto narodenia: Bab El Aoued, Alžírsko. Trvalé bydlisko: a) Via Padova, 82 — Milan (Taliansko), b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Youcef Abbes (tiež známy ako Giuseppe). Adresa: a) Via Padova, 82 — Milan, Taliansko, b) Via Manzoni, 33 — Cinisello Balsamo (MI), Taliansko (trvalé bydlisko). Dátum narodenia: 5.1.1965. Miesto narodenia: Bab El Aoued, Alžírsko.

(64)

Záznam „Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, Kuesnacht, ZH (Zürich) Švajčiarsko; dátum narodenia: 30. august 1928; miesto narodenia: a) Egypt b) Spojené Arabské emiráty; štátna príslušnosť: švajčiarska“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

Zeinab Mansour Fattouh. Adresa: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 7.5.1933.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2146/2004

zo 16. decembra 2004

týkajúce sa tarifných kvót pre dovoz niektorých druhov tovaru vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov uvedených v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 z Islandu do krajín Európskeho spoločenstva pre rok 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), najmä na článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 1999/492/ES z 21. júna 1999 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Islandskou republikou na strane druhej o protokole č. 2 k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (2), najmä na článok 2 tohto rozhodnutia,

keďže:

(1)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Islandskou republikou na strane druhej o protokole č. 2 k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou, potvrdená rozhodnutím 1999/492/ES, ustanovuje ročné colné kvóty pre dovoz cukroviniek, čokolády a iných potravinárskych prípravkov obsahujúcich kakao pôvodom z Islandu. Treba stanoviť túto kvótu pre rok 2005.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (3), určuje pravidlá pre stanovovanie tarifných kvót. Tarifné kvóty stanovené v tomto nariadení sú v súlade s týmito pravidlami.

(3)

Opatrenia prijaté v tomto nariadení sú v súlade s názorom Výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, neuvádzanými v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar uvedený v prílohe dovážaný do Spoločenstva a pochádzajúci z Islandu podlieha v období od 1. januára do 31. decembra 2005 poplatkom uvedeným v prílohe, a to v rámci ročne stanovenej colnej kvóty, ktorá je takisto uvedená v prílohe.

Článok 2

Tarifná kvóta, o ktorej sa hovorí v článku 1, je stanovená Komisiou v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Je uplatniteľné od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, str. 18. Nariadenie bolo naposledy pozmenené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, str. 47.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, str. 1. Nariadenie bolo naposledy pozmenené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. ES L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRÍLOHA

Porad. číslo

Číselný znak KN

Druh tovaru

Kvóta

Uplatniteľná colná sadzba

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky neobsahujúce kakao (vrátane bielej čokolády), na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1704 90

500 ton

50 % výšky poplatku tretích krajín (1), maximálne 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Čokoláda a iné potravinárske prípravky obsahujúce kakao, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1806 32, 1806 90, 1905 31 a 1905 32


(1)  Poplatok tretích krajín: je to výška poplatku s poplatkom ad valorem plus, prípadne poľnohospodárska položka ohraničená na maximum, ak to spoločný colný tarif umožňuje.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2147/2004

zo 16. decembra 2004

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry; tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovanie tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN, uvedený v stĺpci 2, na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1989/2004 (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(kód KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

1.

Nelegovaný hliníkový drôt s obsahom hliníka 99,5 %, s priemerom medzi 9 a 14 mm a dĺžkou 500 – 600 m, balený vo zvitkoch so šírkou približne 1,5 m a hmotnosťou 1,5 tony.

Zvitok hliníkového drôtu je čiastočne poškodený a zdeformovaný.

(Pozri fotografiu A) (1)

7605 11 00

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 písm. c) k 76. kapitole a znením kódov KN 7605 a 7605 11 00.

Zatriedenie do položky 7602 je vylúčené, pretože nie sú splnené podmienky uvedené v poznámke 8 písm. a) k XV. triede.

Miera poškodenia a deformácie predmetných hliníkových zvitkov nemenia charakter výrobku, ide o hliníkový drôt v početných porciách vo zvitku, ktorý naďalej spĺňa definíciu drôtu uvedenú v poznámke 1 písm. c) k 76. kapitole.

2.

Nelegovaný hliníkový drôt s obsahom hliníka 99,5 %, s priemerom medzi 9 a 14 mm a dĺžkou 500 – 600 m, balený vo zvitkoch so šírkou približne 1,5 m a hmotnosťou 1,5 tony.

Zvitok hliníkového drôtu je čiastočne poškodený a zdeformovaný, následne každá strana otvoru zvitku je zarezaná hydraulickými pákovými nožnicami.

Výrobok pozostáva z početných kusov hliníkového drôtu.

(Pozri fotografiu B) (1)

7605 11 00

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 1 písm. c) k 76. kapitole a znením kódov KN 7605 a 7605 11 00.

Poznámka 8 písm. a) k XV. triede nie je aplikovateľná, pretože hliníkový drôt v rolkách nie je „definitívne“ nepoužiteľný ako hliníkový drôt; preto je zatriedenie do položky 7602 vylúčené.

Početné porcie vo zvitku spĺňajú definíciu pre hliníkový „drôt“ podľa poznámky 1 písm. c) k 76. kapitole, preto výrobok zostáva zatriedený v kóde KN 7605 11 00.

3.

42″ plazmový panel s pomerom strán zobrazovacej plochy 16 : 9 a konfiguráciou 852 x 480 pixlov.

Výrobok pozostáva z hliníkového rámu, ktorý obsahuje vrstvu plazmových buniek medzi dvoma substrátmi zo skla a je vybavený adresovacími a zobrazovacími elektródami.

Výrobok je vybavený plochými káblami, ale neobsahuje žiadne iné elektronické komponenty (ako napríklad napájací zdroj alebo ovládače) ani rozhrania na pripojenie k iným prístrojom.

Výrobok sa používa ako komponent pri výrobe videomonitorov.

(Pozri fotografiu C) (1)

8529 90 81

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. b) k XVI. triede a znením kódov KN 8529, 8529 90 a 8529 90 81.

Výrobok nemôže byť zatriedený ako nedohotovený výrobok podľa všeobecného pravidla 2 písm. a) pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, pretože je vybavený iba plochými káblami.

Výrobok nemožno zatriediť do položky 8473 ako časť a súčasť zobrazovacích jednotiek strojov na automatické spracovanie údajov ani do položky 8531 ako časť a súčasť návestných indikátorových panelov, pretože nie je vhodný výhradne alebo hlavne na použitie so strojom na automatické spracovanie údajov položky 8471 alebo s návestným indikátorovým panelom položky 8531.

Vzhľadom na jeho rozmery a vlastnosti je tovar zatriedený do položky 8529 ako časť a súčasť videomonitora položky 8528.

4.

42″ farebný plazmový monitor s pomerom strán zobrazovacej plochy 16 : 9 a konfiguráciou 1 024 x 768 pixelov.

Výrobok je vybavený zásuvnou kartou („slot-in board“) s nasledujúcimi rozhraniami:

RGB vstup;

sériový RS-232 C interface;

audiovstup;

zásuvka pre ďalšiu zásuvnú („slot-in“) kartu.

Zásuvka pre druhý interface typu „slot-in“ umožňuje pripojenie rôznych prídavných zásuvných kariet pre široký rozsah vstupných zdrojov, napríklad zložených videosignálov, S-videosignálov a zložkových videosignálov.

8528 21 90

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8528, 8528 21 a 8528 21 90.

Zatriedenie do položky 8471 je vylúčené, pretože výrobok nie je výhradne alebo hlavne určený na použitie v systéme automatického spracovania údajov (pozri poznámku 5 B písm. a) k 84. kapitole a vysvetlivky HS k položke 8471 I.D).

Výrobok nemožno zatriediť do položky 8531, pretože jeho funkcia nespočíva v poskytnutí vizuálnej indikácie na signalizačné účely (pozri vysvetlivky HS k položke 8531 D).

Výrobok je videomonitor položky 8528, pretože je konštruovaný tak, aby umožnil na obrazovke reprodukciu širokého rozsahu videosignálov.

5.

Nové štvorkolesové vozidlo vybavené piestovým vznetovým spaľovacím motorom s objemom valcov 954 cm3, s celkovou hmotnosťou približne 1 800 kg (hmotnosť vozidla 720 kg a hmotnosť nákladu 1 080 kg) a s približnými rozmermi 2,9 m (dĺžka) x 1,6 m (šírka).

Vozidlo je vybavené dvoma sedadlami, z ktorých jedno je určené pre vodiča.

Za sedadlami sa nachádza priestor s rozmermi približne 1,2 m (dĺžka) a 1,4 m (šírka). Vybavený je vyklápacou hydraulikou. Tento priestor je určený na montáž zadného boxu, mechanického zariadenia alebo podobného vybavenia.

Priestor v oblasti sedadiel je menší ako priestor za sedadlami.

Vozidlo sa nepredkladá so zadným boxom ani iným vybavením.

(Pozri fotografiu D) (1)

8704 21 91

Zatriedenie sa riadi ustanoveniami všeobecných pravidiel 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 8704, 8704 21 a 8704 21 91.

Vozidlo sa zásadne nekonštruuje na ťahanie alebo postrkovanie iného vozidla, stroja alebo nákladu, a preto nespĺňa požiadavky uvedené v poznámke 2 k 87. kapitole.

Nie je určené hlavne na prepravu osôb.

Nejde o dumper (pozri vysvetlivky HS k podpoložke 8704 10).

Vzhľadom na jeho konštrukciu (napr. vyklápaciu hydrauliku) je hlavne určené na prepravu tovaru.

A)

Image

B)

Image

C)

Image

D)

Image


(1)  Fotografie slúžia len na informačné účely.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2148/2004

zo 16. decembra 2004

o stálych a dočasných povoleniach určitých doplnkových látok a o povolení nových spôsobov použitia už povolených doplnkových látok v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách (1), najmä na jej článok 3, článok 9d ods. 1 a článok 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 stanovuje povolenie doplnkových látok na používanie vo výžive zvierat v Európskej únii.

(2)

Článok 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 stanovuje prechodné opatrenia pre žiadosti o povolenie doplnkových látok do krmív predložené v súlade so smernicou 70/524 skôr, ako sa to nariadenie začalo uplatňovať.

(3)

Žiadosti o povolenie doplnkových látok uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu boli predložené skôr, než sa nariadenie (ES) č. 1831/2003 začalo uplatňovať.

(4)

Počiatočné pripomienky členských štátov k týmto žiadostiam podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS boli predložené Komisii skôr, než sa nariadenie (ES) č. 1831/2003 začalo uplatňovať. Tieto žiadosti sa aj naďalej vybavujú v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Používanie klinoptolitu sopečného pôvodu ako doplnkovej látky do krmív, ktorá patrí do kategórie „viažuce, protispekavé a zrážacie látky“ bolo dočasne povolené, prvýkrát pre ošípané, králiky a hydinu nariadením Komisie (ES) č. 1245/1999 (3).

(6)

Na podporu žiadosti o povolenie bez časového obmedzenia boli predložené nové údaje. Hodnotenie ukazuje, že podmienky na takéto povolenie stanovené v smernici 70/524/EHS boli splnené.

(7)

Používanie klinoptolitu sopečného pôvodu by malo byť povolené bez časového obmedzenia za určitých podmienok stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

(8)

Používanie prípravku z mikroorganizmu Bacillus licheniformis (DSM 5749) a Bacillus subtilis (DSM 5750) bolo dočasne povolené pre ošípané na výkrm a bez časového obmedzenia pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 2437/2000 (4).

(9)

Nové údaje na podporu žiadosti na povolenie prípravku z tohto mikroorganizmu pre ošípané na výkrm bez časového obmedzenia boli predložené. Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené. Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti o úpravu maximálneho veku týchto prípravkov pre prasiatka. Hodnotenie ukazuje, že podmienky takejto úpravy povolenia boli splnené.

(10)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) bolo dočasne prvýkrát povolené pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 (5).

(11)

Použitie prípravku z mikroorganizmov Enterococcus faecium (DSM 7134) a Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) bolo dočasne prvýkrát povolené pre prasiatka nariadením Komisie (ES) č. 2690/99 (6).

(12)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti na povolenie bez časového obmedzenia prípravkov z týchto dvoch mikroorganizmov. Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v smernici 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené.

(13)

A preto by používanie prípravkov z týchto troch mikroorganizmov uvedených v prílohe II malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(14)

Boli predložené údaje na podporu žiadosti o povolenie novej doplnkovej látky, ktorá patrí do skupiny mikroorganizmov Kluyveromyces marxianus variety lactis K1 (BCCM/MUCL 39434) pre dojnice.

(15)

Predložené hodnotenie žiadosti o povolenie týkajúcej sa prípravkov z mikroorganizmov uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu ukazuje, že podmienky uvedené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS sú splnené.

(16)

Vedecký výbor pre výživu zvierat (SCAN) predložil 25. apríla 2003 stanovisko k používaniu tejto doplnkovej látky v krmivách pod názvom „Stanovisko k používaniu určitých mikroorganizmov ako doplnkových látok v krmivách“, v ktorom dospel k záveru, že táto doplnková látka nepredstavuje riziko pokiaľ ide o zdravie zvierat, ľudí alebo životné prostredie v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(17)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) bolo dočasne prvýkrát povolené pre kurčatá na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1436/98.

(18)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-glukanáza produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) bolo dočasne prvýkrát povolené pre kurčatá na výkrm (v tekutej forme) nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 a v pevnej forme nariadením Komisie (ES) č. 1353/2000 (7).

(19)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) bolo dočasne prvýkrát povolené pre kurčatá na výkrm (v tekutej forme) nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 a v pevnej forme nariadením Komisie (ES) č. 1353/2000.

(20)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti na povolenie bez časového obmedzenia týchto troch enzymatických prípravkov. Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS na takéto povolenie sú splnené.

(21)

Používanie týchto troch enzymatických prípravkov uvedených v prílohe IV by malo byť povolené bez časového obmedzenia.

(22)

Použitie enzymatického prípravku endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného kmeňom Penicillium funiculosum (IMI SD 101) je povolené bez časového obmedzenia pre kurčatá na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1259/2004 (8). Používanie tohto prípravku bolo dočasne povolené pre moriaky na výkrm, pre nosnice a ošípané na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 418/2001 (9).

(23)

Boli predložené nové údaje na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto enzymatického prípravku pre prasiatka a na výkrm kačíc.

(24)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) predložil stanovisko k používaniu tohto prípravku, v ktorom dospel k záveru, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre tieto dodatočné kategórie zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe V k tomuto nariadeniu.

(25)

Hodnotenie ukazuje, že podmienky stanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS na povolenie takéhoto prípravku boli splnené.

(26)

A preto by používanie enzymatického prípravku uvedeného v prílohe V malo byť dočasne povolené na obdobie štyroch rokov.

(27)

Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že by sa mali na ochranu pracovníkov pred vystavením doplnkovým látkam stanoveným v prílohách vyžadovať určité postupy. Takáto ochrana by sa mala zaistiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (10).

(28)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Použitie prípravku patriaceho do kategórie „viažuce, protispekavé a zrážacie látky“ ako doplnkovej látky vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe I je povolené bez časového obmedzenia.

Článok 2

Použitie prípravkov patriacich do kategórie „mikroorganizmy“ ako doplnkových látok vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe II je povolené bez časového obmedzenia.

Článok 3

Prípravok patriaci do kategórie „mikroorganizmy“ ako doplnková látka vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III je dočasne povolený na obdobie štyroch rokov.

Článok 4

Použitie prípravkov patriacich do kategórie „enzýmy“ ako doplnkových látok vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe IV je povolené bez časového obmedzenia.

Článok 5

Prípravok patriaci do kategórie „enzýmy“ ako doplnková látka vo výžive zvierat v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe V je dočasne povolený na obdobie štyroch rokov.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 150, 17.6.1999, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 280, 4.11.2000, s. 28.

(5)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.

(6)  Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 33.

(7)  Ú. v. ES L 155, 28.6.2000, s. 15.

(8)  Ú. v. EÚ L 239, 9.7.2004, s. 8.

(9)  Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.


PRÍLOHA I

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

mg/kg kompletného krmiva

Viažuce, protispekavé a zrážacie látky

E 567

Klinoptilolit sopečného pôvodu

Hydrát hlinitokremičitanu vápenatého sopečného pôvodu obsahujúci min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živice, sľudy a ílu, ktorý neobsahuje vlákna a kremeň

Maximálny obsah olova: 80 mg/kg

Ošípané

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Králiky

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia

Hydina

20 000

Všetky krmivá

Bez časového obmedzenia


PRÍLOHA II

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

E 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749

Bacillus subtilis

DSM 5750

(v pomere 1/1)

Zmes Bacillus licheniformis a Bacillus subtilis obsahujúca min.:

3,2 × 109 CFU/g doplnkovej látky (1,6 × 109 CFU/g doplnkovej látky z každej baktérie)

Ošípané na výkrm

1,28 × 109

1,28 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Bez časového obmedzenia

Prasiatka

1,28 × 109

3,2 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Na používanie pre prasiatka približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Prípravok zo Saccharomyces cerevisiae obsahujúci min.:

5 × 109 CFU/g doplnkovej látky

Prasiatka

(odstavené)

5 × 109

1 × 1010

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Na používanie pre odstavené prasiatka približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia

E 1706

Enterococcus faecium

DSM 7134

Lactobacillus rhamnosus

DSM 7133

Zmes z:

Enterococcus faecium obsahujúceho min.: 7 × 109 CFU/g

a z

Lactobacillus rhamnosus obsahujúceho min.: 3 × 109 CFU/g

Prasiatka

(odstavené)

2,5 × 109

5 × 109

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

Na používanie pre odstavené prasiatka približne do 35 kg.

Bez časového obmedzenia


PRÍLOHA III

Č. (príp. ES č.)

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

CFU/kg kompletného krmiva

Mikroorganizmy

24

Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 BCCM/MUCL 39434

Prípravok z Kluyveromyces marxianus var. lactisK1 s min. aktivitou: 1,0 × 108 CFU/g

Dojnice

0,25 × 106

1,0 × 106

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti.

Nepoužívať v granulovaných premixoch a krmivách.

U dojčiacich kráv, najmä vtedy, keď dosahujú maximum dennej produkcie mlieka používať najmenej 14 dní.

Množstvo dennej dávky podávanej každej krave je 1,0 × 107 CFU.

20. decembra 2008


PRÍLOHA IV

ES č.

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

E 1615

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) o aktivite min.:

 

Pevná forma: 70 000 BGN (1)/g

 

Tekutá forma: 14 000 BGN/ml

Kurčatá na výkrm

1 050 BGN

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

2 800 BGN.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcej najmenej 35 % jačmeňa.

Bez časového obmedzenia

E 1616

Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4

Prípravok endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) o aktivite min.:

 

Pevná forma: 2 000 CU (2)/g

 

Tekutá forma: 2 000 CU/ml

Kurčatá na výkrm

500 CU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

500-1 000 CU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä beta-glukány), napr. obsahujúcej najmenej 40 % jačmeňa.

Bez časového obmedzenia

E 1617

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmeňom Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) o aktivite min.:

 

Pevná forma: 6 000 EPU (3)/g

 

Tekutá forma: 6 000 EPU/ml

Kurčatá na výkrm

1 500 EPU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

1 500-3 000 EPU.

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány), napr. obsahujúcej najmenej 40 % pšenice.

Bez časového obmedzenia


(1)  1 BGN je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 4,8 a 50 °C.

(2)  1 CU je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 0,128 mikromólov redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 4,5 a 30 °C.

(3)  1 EPU je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 0,0083 mikromólu redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) zo xylanu z ovsených pliev za minútu pri pH 4,5 a 30 °C.


PRÍLOHA V

Č.

(príp. ES č.)

Doplnková látka

Chemický vzorec, opis:

Druh alebo kategória zvierat

Najvyšší vek

Najnižší obsah

Najvyšší obsah

Iné ustanovenia

Platnosť povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva

Enzýmy

30 (alebo E 1604)

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3. EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

Prípravok endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaný kmeňom Penicillium funiculosum (IMI SD 101) o aktivite najmenej:

 

Prášková forma:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

2 000 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-xylanáza:

1 400 U (2)/g

 

Tekutá forma:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanáza:

500 U/ml

 

Endo-1,4-beta-xylanáza:

350 U/ml

Prasiatka (odstavené)

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä -glukán a arabinoxylány), napr. obsahujúcej najmenej 30 % jačmeňa alebo 20 % pšenice.

4.

Pre odstavené prasiatka do približne 35 kg.

20. decembra 2008

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

Kačice na výkrm

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U

 

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U

3.

Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na neškrobové polysacharidy (najmä -glukán a arabinoxylány), napr. obsahujúcej najmenej 50 % jačmeňa alebo 60 % pšenice.

20. decembra 2008

endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U


(1)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 5,55 mikromólov redukujúcich cukrov (ekvivalentov maltózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 50 °C.

(2)  1 U je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 4,00 mikromólov redukujúcich cukrov (ekvivalentov maltózy) zo xylánu z brezového dreva za minútu pri pH 5,5 a 50 °C.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2149/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa na rok 2005 zavádzajú tarifné kvóty na dovoz niektorých tovarov pochádzajúcich z Nórska, ktoré sú výsledkom spracovania poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, do Európskeho spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993, stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady [2004/859/ES] z 25. októbra 2004, týkajúce sa uzatvorenia dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, týkajúca sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, stanovuje v bode III ročné tarifné kvóty na dovoz niektorých tovarov pochádzajúcich z Nórska. Je potrebné zaviesť tieto kvóty na rok 2005.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, zavádzajúce ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (3), stanovuje pravidlá spravovania tarifných kvót. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tarifné kvóty zavedené týmto nariadením spravovali v súlade s týmito pravidlami.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tarifné kvóty Spoločenstva na tovary pochádzajúce z Nórska, ktoré sú uvedené v prílohe, sa zavádzajú na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2005.

Článok 2

Tarifné kvóty Spoločenstva uvedené v článku 1 spravuje Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

Podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Pozri stranu 70 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Ročné tarifné kvóty uplatňované na dovoz tovarov pochádzajúcich z Nórska do Spoločenstva

Číslo povolenia

Kód KN

Opis

Ročná objemová kvóta od 1.1.2005

Colná sadzba uplatňovaná v rámci kvóty

09.0765

1517 10 90

Margarín okrem tekutého margarínu, obsahujúci hmotnostne najviac 10 % mliečneho tuku

2 470 ton

bez cla

09.0771

ex 2207 10 00

(kód TARIC 90)

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovou koncentráciou alkoholu 80 % alebo viac, iný než alkohol získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k Zmluve o EHS

164 000 hektolitrov

bez cla

09.0772

ex 2207 20 00

(kód TARIC 90)

Etylalkohol a iné liehoviny, denaturované, s rôznou koncentráciou alkoholu, iné než liehoviny získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k Zmluve o EHS

14 340 hektolitrov

bez cla

09.0774

2403 10

Tabak určený na fajčenie, ktorý obsahuje alebo neobsahuje náhrady tabaku v rôznych pomeroch

370 ton

bez cla


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2150/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa zavádza tarifná kvóta pre rok 2005 na dovoz niektorých tovarov z Turecka do Európskeho spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia vzťahujúce sa na niektoré tovary, ktoré sú výsledkom spracovania poľnohospodárskych produktov (1), najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie č. 1/97 Asociačnej rady ES a Turecka z 29. apríla 1997 o opatreniach vzťahujúcich sa na niektoré spracované poľnohospodárske produkty (2), najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutie č. 1/97 Asociačnej rady ES a Turecka stanovuje, na účely podpory rozvoja obchodu v súlade s cieľmi Colnej únie, ročnú kvótu v zmysle hodnoty na niektoré cestovinové produkty dovážané z Turecka do Spoločenstva. Táto kvóta sa zavádza pre rok 2005 a prístup k jej využívaniu je podmienený certifikátom o pohybe A.TR., ktorý je uvedený v rozhodnutí č. 1/2001 Výboru pre colnú spoluprácu ES a Turecka z 28. marca 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1/96 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie rozhodnutia č. 1/95 Asociačnej rady ES a Turecka (3).

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 stanovujúce opatrenia na realizáciu nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa zavádza Spoločný colný kódex (4), stanovuje pravidlá pre riadenie tarifných kvót. Je vhodné zabezpečiť, aby sa tarifná kvóta zavedená týmto nariadením riadila uvedenými pravidlami.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tarifná kvóta Spoločenstva uvedená v prílohe sa zavádza od 1. januára do 31. decembra 2005 na tovary dovážané z Turecka uvedené v danej prílohe.

Prístup k využívaniu tejto tarifnej kvóty je podmienený predložením certifikátu o pohybe A.TR. v súlade s rozhodnutím č. 1/2001 Výboru pre colnú spoluprácu ES a Turecka.

Článok 2

Tarifnú kvótu Spoločenstva uvedenú v článku 1 riadi Komisia v súlade s článkami 308 písm. a), 308 písm. b) a 308 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda platnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 126, 17.5.1997, s. 26.

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Číslo povolenia

Kód KN

Popis

Kvóta

Uplatňovaná sadzba cla

09.0205

1902 11 00

1902 19

Neuvarené cestoviny, neplnené alebo inak pripravené

2,5 milióna EUR

10,67 EUR/100 kg čistej hmotnosti


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2151/2004

zo 16. decembra 2004

týkajúce sa tarifných kvót pre dovoz niektorých druhov tovaru vznikajúcich spracovaním poľnohospodárskych výrobkov uvedených v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 z Nórska do krajín Európskeho spoločenstva pre rok 2005

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúceho obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), najmä na článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/753/ES zo 6. decembra 1996 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Nórskym kráľovstvom na strane druhej o protokole č. 2 k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), najmä na článok 2 tohto rozhodnutia,

keďže:

(1)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Nórskym kráľovstvom na strane druhej o protokole č. 2 k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, potvrdená rozhodnutím 96/753/ES, ustanovuje ročné colné kvóty pre dovoz čokolády a iných potravinárskych prípravkov obsahujúcich kakao pôvodom z Nórska. Treba stanoviť túto kvótu pre rok 2005.

(2)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa stanovuje Colný kódex spoločenstva (3), určuje pravidlá pre stanovovanie tarifných kvót. Tarifné kvóty stanovené v tomto nariadení sú v súlade s týmito pravidlami.

(3)

Opatrenia prijaté v tomto nariadení sú v súlade s názorom Výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodovania so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami, neuvádzanými v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar uvedený v prílohe dovážaný do Spoločenstva a pochádzajúci z Nórska podlieha v období od 1. januára do 31. decembra 2005 poplatkom uvedeným v prílohe, a to v rámci ročne stanovenej colnej kvóty, ktorá je takisto uvedená v dodatku.

Článok 2

Tarifná kvóta, o ktorej sa hovorí v článku 1, je stanovená Komisiou v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Je uplatniteľné od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

Podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚL 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Druh tovaru

Kvóta

Uplatniteľná colná sadzba

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Čokoláda a iné potravinárske prípravky obsahujúce kakao, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1806 10, okrem kakaového prášku s prídavkom cukru alebo iných sladidiel

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2152/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 238/2004 o vypísaní verejnej súťaže na poskytnutie zníženia dovozného cla na dovoz ciroku do Španielska z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95 z 26. júla 1995 o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (2) stanovilo potrebné osobitné pravidlá na uskutočňovanie verejných súťaží.

(2)

Z hospodárskych dôvodov je vhodné zrušiť verejnú súťaž ustanovenú v nariadení Komisie (ES) č. 238/2004 (3).

(3)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 238/2004 sa zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Ú. v. ES L 40, 12.2.2004, s. 23.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2153/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 z 15. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na jeho článok 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 31 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 písmená a), b), c), d), e) a g) tohto nariadenia v medzinárodnom obchode a cenami v spoločenstve možno kryť vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 ustanovujúce spoločné vykonávacie pravidlá pre prideľovanie vývozných náhrad na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2) uvádza výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s prvým pododsekom článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by mala byť sadzba náhrad na 100 kg každého zo základných predmetných výrobkov stanovená každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, však existuje nebezpečenstvo, že ak budú vysoké sadzby náhrad stanovené v predstihu, môže to ohroziť záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami. Aby sa takémuto nebezpečenstvu predišlo, je potrebné prijať príslušné preventívne opatrenia, ktoré by však na druhej strane nemali zabrániť uzatváraniu dlhodobých zmlúv. K naplneniu oboch týchto zámerov by malo prispieť stanovenie osobitných sadzieb náhrad s cieľom v predstihu stanoviť náhrady pre tieto výrobky.

(5)

Článok 4 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1520/2000 ustanovuje, že pri stanovení sadzby náhrad sa v prípade, ak to bude potrebné, vezmú do úvahy výrobné náhrady, podpora alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom, uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s predmetným výrobkom, na základné výrobky uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 alebo na asimilované výrobky.

(6)

Článok 12 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie finančnej podpory pre odstredené mlieko vyrobené v spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, ak toto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2571/97 z 15. decembra 1997 o predaji masla za znížené ceny a poskytovaní podpory na smotanu, maslo a koncentrované maslo na použitie vo výrobe pekárenských výrobkov, zmrzliny a iných potravín (3) stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť k dispozícii odvetviam vyrábajúcim určité tovary.

(8)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa prijímajú samostatné a prechodné oaptrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov do Bulharska (4), s účinnosťou od 1. októbra 2004, sa na spracované poľnohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999, ktoré sú vyvážané vo forme tovarov zahrnutých v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnosťou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovať na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 350, 20.12.1997, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 921/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 94).

(4)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 17. decembra 2004 pre určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

27,00

27,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce, vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3, maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 2571/97

34,57

34,57

b)

Na vývoz iných tovarov

70,00

70,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 2571/97

46,00

46,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

138,25

138,25

c)

Na vývoz iných tovarov

131,00

131,00


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2154/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 môže byť rozdiel medzi cenami v medzinárodnom obchode uvedenými v článku 1 uvedeného nariadenia a cenami výrobkov v spoločenstve pokrytý vývoznou náhradou v rozsahu stanovenom dohovormi uzavretými v súlade s článkom 300 zmluvy.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1255/1999 treba náhrady za výrobky uvedené v článku 1 tohto nariadenia, vyvezené v prirodzenom stave, určiť so zreteľom na:

súčasnú situáciu a perspektívy vývoja cien a dostupnosti mlieka a mliečnych výrobkov na trhu v spoločenstve, ako aj cien mlieka a mliečnych výrobkov v medzinárodnom obchode,

najvýhodnejšie náklady spojené s uvedením na trh a s prepravou zo spoločenstva do prístavov alebo iných vývozných miest spoločenstva, ako aj náklady spojené s umiestňovaním tovaru na trhu v krajine určenia,

ciele spoločnej organizácie trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktorých obsahom je zabezpečiť na týchto trhoch vyváženú situáciu a prirodzený vývoj cien a obchodu,

obmedzenia vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy,

potrebu predísť narušeniam trhu spoločenstva,

hospodárske hľadisko navrhovaných vývozov.

(3)

Podľa článku 31 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú ceny v spoločenstve stanovené v súlade s bežnými cenami, ktoré sú najpriaznivejšie pre vývoz, ceny v medzinárodnom obchode sa stanovujú najmä na základe:

a)

bežných cien na trhu tretích krajín;

b)

najpriaznivejších cien pre dovoz z tretích krajín v tretích krajinách určenia;

c)

výrobných cien zistených vo vývozných tretích krajinách, berúc do úvahy, v prípade potreby, dotácie udelené touto krajinou;

d)

ponukovej ceny franko na hranici spoločenstva.

(4)

Podľa článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 si situácia na svetovom trhu alebo zvláštne požiadavky niektorých trhov môžu vyžadovať rozlišovanie náhrady za výrobky uvedené v článku 1 tohto nariadenia podľa ich miesta určenia.

(5)

Článok 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 ustanovuje, že zoznam výrobkov, na ktoré sa udeľuje vývozná náhrada, a výška tejto náhrady sa stanovuje aspoň jeden-krát každé štyri týždne; avšak výška náhrady môže zostať na rovnakej hodnote dlhšie ako štyri týždne.

(6)

Podľa článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 174/1999 z 26. januára 1999 ustanovujúceho zvláštne podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 804/68 v súvislosti s vývoznými povoleniami a vývoznými náhradami v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (2), náhrada udelená na sladené mliečne výrobky sa rovná súčtu dvoch prvkov; jeden prvok je určený na zohľadňovanie množstva mliečnych výrobkov a vypočíta sa vynásobením základnej sadzby obsahom mliečnych výrobkov v príslušnom výrobku; druhý prvok je určený na zohľadňovanie množstva pridanej sacharózy a vypočíta sa vynásobením obsahu sacharózy v celkovom výrobku základnou sadzbou náhrady platnej v deň vývozu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (3), avšak tento druhý prvok sa používa len vtedy, ak bola pridaná sacharóza vyrobená z cukrovej repy alebo trstiny zožatej v spoločenstve.

(7)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 896/84 (4) určilo doplňujúce ustanovenia na udelenie náhrad počas prechodu z jedného obdobia na druhé; tieto ustanovenia stanovujú možnosť rozlišovať náhrady podľa dátumu výroby výrobkov.

(8)

Na výpočet výšky náhrady za tavené syry je potrebné ustanoviť, že v prípade pridania kazeínu a/alebo kazeinátov sa prítomnosť týchto prvkov neberie do úvahy.

(9)

Uplatňovanie týchto podmienok na súčasnú situáciu trhov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, a najmä na ceny výrobkov v spoločenstve a na svetovom trhu, vedie k stanoveniu náhrady za výrobky a ich výšky v prílohe k tomuto nariadeniu.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady uvedené v článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999 za výrobky vyvezené v prirodzenom stave sú stanovené na výšky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. ES L 20, 27.1.1999, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1846/2004 (Ú. v. EÚ L 322, 22.10.2004, s. 16).

(3)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  Ú. v. ES L 91, 1.4.1984, s. 71. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 222/88 (Ú. v. ES L 28, 1.2.1988, s. 1).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo dňa 16. decembra 2004, určujúca vývozné náhrady v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Sadzba náhrad

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,06

A01

EUR/100 kg

26,62

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,08

A01

EUR/100 kg

23,03

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,37

A01

EUR/100 kg

27,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2237

A01

EUR/kg

0,2700

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

119,99

L02

EUR/100 kg

94,80

A01

EUR/100 kg

127,81

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

122,98

L02

EUR/100 kg

97,16

A01

EUR/100 kg

131,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

127,49

L02

EUR/100 kg

100,71

A01

EUR/100 kg

135,79

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

112,50

L02

EUR/100 kg

88,87

A01

EUR/100 kg

119,83

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

116,99

L02

EUR/100 kg

92,42

A01

EUR/100 kg

124,61

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

153,96

L02

EUR/100 kg

121,63

A01

EUR/100 kg

164,00

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

075

EUR/100 kg

123,15

L02

EUR/100 kg

97,28

A01

EUR/100 kg

131,16

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

16,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

20,48

0406 10 20 9290

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,05

0406 10 20 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

8,36

0406 10 20 9610

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,22

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,79

0406 10 20 9620

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

22,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

28,18

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

25,17

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

31,46

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,98

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,22

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,82

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

38,52

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

11,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

14,29

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

13,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

17,33

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

28,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

35,49

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,47

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,84

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,77

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,50

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,63

0406 30 31 9710

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

7,88

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

4,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,57

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,82

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,03

0406 30 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

8,51

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

19,96

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

54,36

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,66

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,82

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

72,63

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,73

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,00

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,09

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,24

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

0406 90 33 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,48

0406 90 33 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

47,50

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

73,43

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

70,29

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

54,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

78,30

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

53,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

77,65

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

75,00

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

Poznámka: Kódy výrobkov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy miest určení sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

L01:

Svätá stolica, Spojené štáty americké a oblasť Cypru, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

L02:

Andorra a Gibraltár.

L03:

Ceuta, Melilla, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Andorra, Gibraltár, Svätá stolica (bežne nazývaná: Vatikán), Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Kanada, Austrália a Nový Zéland, oblasť Cypru, kde vláda Cyperskej republiky nevykonáva efektívnu kontrolu.

L04:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Čierna Hora a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko.

970: Obsahuje vývozy uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11) článku 36 ods. 1 písm. a) a c) a článku 44 ods. 1 písm. a) a b) a vývozy uskutočnené na základe zmlúv s ozbrojenými silami nachádzajúcimi sa na území členského štátu, ktoré nepatria pod jeho vlajku.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2155/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktorá sa končí 15. decembra 2004.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 15. decembra 2004, je maximálna výška náhrady na výrobky uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia uvedená v prílohe tohto nariadenie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58.


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady

Na vývoz do miesta určenia uvedeného v prvej zarážke článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 581/2004

Na vývoz do miesta určenia uvedeného v druhej zarážke článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

135,00

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

131,00

139,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

169,00


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2156/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 582/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), najmä na tretí pododsek článku 31 odsek 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na sušené odstredené mlieko (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité ustanoviť maximálnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 15. decembra 2004.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 582/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 15. decembra 2004, je maximálna výška náhrady na výrobok a miesta určenia uvedené v článku 1 odsek 1 tohto nariadenia stanovená na 31,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2157/2004

zo 16. decembra 2004

o dovozných certifikátoch pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002, ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT), a zrušujúce nariadenie (ES) č. 1706/98 (2),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2247/2003 z 19. decembra 2003, ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania, v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, nariadenia Rady (ES) č. 2286/2002 ustanovujúce režim uplatniteľný pre poľnohospodárske výrobky a tovary vyrobené ich spracovaním, pochádzajúce zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT) (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Prvý článok nariadenia (ES) č. 2247/2003 ustanovuje možnosť vydania dovozných certifikátov pre výrobky patriace do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie. Avšak dovoz nesmie prekročiť množstvo stanovené pre každú tretiu krajinu.

(2)

Žiadosti o vydanie certifikátov, predložené v období od 1. do 10. decembra 2004, vyjadrené v množstve vykosteného mäsa, v zmysle nariadenia (ES) č. 2247/2003 nepresahujú, pre výrobky pochádzajúce z Botswany, Kene, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namíbie uplatniteľné množstvá pre tieto krajiny. Preto možno vydať dovozné certifikáty na žiadané množstvá.

(3)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť množstvá, na ktoré možne žiadať certifikáty od 1. januára 2005, v celkovom rozsahu 52 100 t.

(4)

Je užitočné pripomenúť, že toto nariadenie neodporuje uplatňovaniu smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972, týkajúcej sa hygienických problémov a hygienickej polície v súvislosti s dovozom zvierat hovädzieho, bravčového, ovčieho a kozieho druhu, čerstvého mäsa alebo výrobkov vyrobených z mäsa pochádzajúceho z tretích krajín (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nasledujúce členské štáty udeľujú dňa 21. decembra 2004 dovozné certifikáty týkajúce sa výrobkov patriacich do sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, vyjadrených v hmotnosti vykosteného mäsa, pochádzajúcich z niektorých zo štátov africkej, karibskej a tichomorskej oblasti, pre množstvá a krajiny pôvodu uvedené nižšie:

 

Spojené kráľovstvo:

183,5 t pochádzajúcich z Botswany,

104 t pochádzajúcich z Namíbie.

 

Nemecko:

196,5 t pochádzajúcich z Botswany.

15,3 t pochádzajúcich z Namíbie.

Článok 2

Žiadosti o udelenie certifikátov sa môžu podávať v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2247/2003 počas prvých desiatich dní mesiaca januára 2005 pre nasledujúce množstvá vykosteného hovädzieho mäsa:

Botswana:

18 916 t,

Keňa:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazijsko:

3 363 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namíbia:

13 000 t.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. decembra 2004

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1118/2004 (Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2158/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 zo dňa 29. septembra 2003, týkajúce sa organizácie spoločného trhu s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3072/95 zo dňa 22. decembra 1995 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov určených v článku 1 vyššie spomenutých nariadení na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 3072/95 vývozné náhrady musia byť stanovené pri zohľadnení situácie a perspektív vývoja z hľadiska disponibility obilnín, ryže a zlomkovej ryže, ako aj ich ceny na trhu spoločenstva na jednej strane a ceny obilnín, ryže a zlomkovej ryžovej a výrobkov z obilnín na svetovom trhu na druhej strane. V zmysle uvedených článkov je rovnako dôležité zabezpečiť na trhoch s obilninami a ryžou vyváženú situáciu a prirodzený vývoj z hľadiska cien a obchodovania a okrem toho prihliadať na ekonomický aspekt zamýšľaných vývozov a na záujem vyhnúť sa narušeniam na trhoch spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/95 (3), týkajúce sa dovozného a vývozného režimu výrobkov na báze obilnín a ryže definovalo vo svojom článku 4 špecifické kritériá, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výpočte vývozných náhrad za tieto produkty.

(4)

Vývozné náhrady poskytované na niektoré výrobky je potrebné odstupňovať podľa obsahu popola, surovej celulózy, obalov, bielkovín, tukov alebo škrobu, pričom tento obsah je mimoriadne významný z hľadiska množstva základného produktu skutočne obsiahnutého v konečnom spracovanom výrobku.

(5)

Pre korene manioku a iné korene a tropické hľuzy, ako aj pre múky z nich vyrobené, so zreteľom na ekonomický aspekt vývozov a povahu a pôvod týchto produktov, sa momentálne nevyžaduje určenie vývozných náhrad za vývoz. Vzhľadom na malý podiel spoločenstva na svetovom trhu v oblasti niektorých výrobkov z obilnín momentálne nevzniká potreba stanoviť náhrady za ich vývoz.

(6)

Situácia na svetovom trhu a špecifické požiadavky niektorých trhov môžu vyvolať potrebu rozlíšenia vývozných náhrad za niektoré produkty podľa krajiny určenia.

(7)

Vývozná náhrada musí byť stanovená raz za mesiac. V tomto období sa môže zmeniť.

(8)

Niektoré výrobky z kukurice môžu byť tepelne upravované, čo môže mať za následok priznanie náhrady, ktorá nezodpovedá kvalite výrobku. Treba spresniť, že takéto výrobky s obsahom naglejovateného škrobu nemôžu byť zvýhodnené vývoznými náhradami.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady za vývoz produktov určených v článku 1 ods. 1 bodu d) nariadenia (ES) č. 1784/2003 a v článku 1 ods. 1 bodu c) nariadenia (ES) č. 3072/95, podliehajúce nariadeniu (ES) č. 1518/95, sú stanovené v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 411/2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55. Nařízení naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2993/95 (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 25).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spra covaním obilnín a ryže

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12


(1)  Produktom, ktoré boli tepelne upravované s následným naglejovatením škrobu, sa nepriznáva žiadna vývozná náhrada.

(2)  Vývozné náhrady sú poskytnuté v súlade so zmeneným a doplneným nariadením Rady (EHS) č. 2730/75 (Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 20).

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Číselné kódy krajín určenia sú definované v nariadení (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatné krajiny určenia sú definované takto:

C10

:

všetky krajiny.

C11

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska.

C12

:

všetky krajiny s výnimkou Rumunska.

C13

:

všetky krajiny s výnimkou Bulharska a Rumunska.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2159/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), najmä na jeho článok 13, odsek 3,

keďže:

(1)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003, rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť vykrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995 o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003 týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2), definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto produkty.

(3)

Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych zmesiach pre zvieratá.

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných náhrad.

(6)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín

Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:

kódy NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

C10

:

Všetky krajiny.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2160/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1423/95 z 23. júna 1995, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania pre dovoz produktov v sektore cukru okrem melasy (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu a na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov pre hospodársky rok 2004/05 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1210/2004 (3). Tieto ceny a clá boli naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1918/2004 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčas tnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 1423/95,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1423/95, stanovené nariadením (ES) č. 1210/2004 pre hospodársky rok 2004/05, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohek tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 39/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  Ú. v. ES L 141, 24.6.1995, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 624/98 (Ú. v. ES L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 232, 1.7.2004, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 329, 4.11.2004, s. 9.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 99 uplatniteľné od 17. decembra 2004

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

18,24

7,18

1701 11 90 (1)

18,24

13,18

1701 12 10 (1)

18,24

6,99

1701 12 90 (1)

18,24

12,66

1701 91 00 (2)

17,88

17,89

1701 99 10 (2)

17,88

12,44

1701 99 90 (2)

17,88

12,44

1702 90 99 (3)

0,18

0,46


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia Rady (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode I nariadenia (ES) č. 1260/2001 (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2161/2004

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľných na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13 odsek 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2), a najmä na jeho článok 14 odsek 3,

keďže:

(1)

Článok 13 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok 14 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu pre výrobky vymenované v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1520/2000 z 13. júla 2000 stanovujúce spoločné vykonávacie pravidlá pre udelenie vývozných náhrad pre niektoré poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003.

(3)

V súlade s prvým pododsekom článku 4 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1520/2000 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku stanoviť každý mesiac.

(4)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udelené pri vývoze poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovare, na ktorý sa nevzťahuje príloha I zmluvy, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Opatrením, ktorým by bolo umožnené splniť tieto rozličné ciele, je stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad.

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín zo spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN 1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 4 odsek 3 a odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 sa znížená sadzba vývoznej náhrady musí stanoviť vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady, podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19 Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska ustanovuje, že sa musí rozhodnúť o potrebných opatreniach, aby bolo používanie obilnín Spoločenstva pri výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických nápojov.

(8)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1676/2004 z 24. septembra 2004, ktorým sa prijímajú samostatné a prechodné opatrenia týkajúce sa dovozu niektorých spracovaných pol'nohospodárskych výrobkov pôvodom z Bulharska a vývozu niektorých spracovaných pol'nohospodárskych výrobkov do Bulharska (6), s účinnost'ou od 1. októbra 2004, sa na spracované pol'nohospodárske výrobky neuvedené v prílohe I k zmluve, ktoré sú vyvážané do Bulharska, neuplatňuje vývozná náhrada.

(9)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľných na základné výrobky vymenované v prílohe A nariadenia (ES) č. 1520/2000 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 odsek 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 a vyvážané vo forme tovaru vymenovaného v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV nariadenia (ES) č. 1785/2003 sa stanovujú tak, ako sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Odlišne od článku 1 a s účinnost'ou od 1. októbra 2004 sa sadzby stanovené v prílohe nebudú uplatňovat' na tovar, na ktorý sa nevzt'ahuje príloha I k zmluve pri vývoze do Bulharska.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 886/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 1.5.2004, s. 14).

(4)  Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1548/2004 (Ú. v. EÚ L 280, 31.8.2004, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 301, 28.9.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 17. decembra 2004 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I Zmluvy

(EUR/100 kg)

Kód KN

Popis výrobkov (1)

Sadzba náhrady na 100 kg základného výrobku

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1001 10 00

Tvrdá pšenica

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch

1001 90 99

Mäkká pšenica a súraž:

 

 

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11 a 1902 19

– v iných prípadoch:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– – v iných prípadoch

1002 00 00

Raž

1003 00 90

Jačmeň

 

 

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

– v iných prípadoch

1004 00 00

Ovos

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

 

 

– škrobu:

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,696

0,696

– – v iných prípadoch

4,093

4,093

– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

3,070

3,070

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,522

0,522

– – v iných prípadoch

3,070

3,070

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,696

0,696

– inej (vrátane nespracovanej)

4,093

4,093

Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:

 

 

– ak sa uplatňuje článok 4 odsek 5 nariadenia (ES) č. 1520/2000 (2)

4,093

4,093

– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

0,696

0,696

– v iných prípadoch

4,093

4,093

ex 1006 30

Bielená ryža:

 

 

– s okrúhlymi zrnami

– s priemernými zrnami

– s dlhými zrnami

1006 40 00

Zlomková ryža

1007 00 90

Zrná ciroku, okrem hybridov, na siatie


(1)  Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získavané spracovaním základného výrobku alebo/a podobných výrobkov, uplatňujú sa koeficienty uvedené v prílohe E nariadenia Komisie (ES) č. 1520/2000 (Ú. v. ES L 177, 15.7.2000, s. 1).

(2)  Príslušný tovar spadá pod kód KN 3505 10 50.

(3)  Tovar vymenovaný v prílohe III nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).

(4)  V prípade sirupov kódov KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90 získavaných zmiešaním glukózového a fruktózového sirupu, môže byť vývozná náhrada udelená len na glukózový sirup.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2162/2004

zo 16. decembra 2004

týkajúce sa doručených ponúk na vývoz jačmeňa v rámci výberového konania v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1784/2003 z 29. septembra 1992 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1), a najmä na jeho článok 13, prvý pododsek odseku 3,

keďže:

(1)

Výberové konanie na poskytnutie náhrad na vývoz jačmeňa do niektorých tretích krajín bolo otvorené nariadením Komisie (ES) č. 1757/2004 (2).

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 ustanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci poskytnutia vývozných náhrad ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (3), môže Komisia na základe doručených ponúk rozhodnúť, že im nevyhovie.

(3)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 sa maximálna náhrada nemá určiť.

(4)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ponukám doručeným od 10. do 16. decembra 2004 v rámci výberového konania na vývozné náhrady na jačmeň v zmysle nariadenia (ES) č. 1757/2004 sa nevyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 10.

(3)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/69


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2163/2004

z 16. decembra 2004,

ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady za vývoz ovsa v rámci verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1565/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1) a najmä na jeho článok 7,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1501/95 z 29. júna 1995 upravujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 vo veci priznania vývozných náhrad, ako i opatrenia, ktoré treba prijať v prípade narušenia trhu s obilninami (2), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2004 3. septembra 2004 týkajúce sa osobitného intervenčného opatrenia pre ovos vo Fínsku a Švédsku na hospodársky rok 2004/2005 (3),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1565/2004 otvorilo verejnú súťaž na vývozné náhrady za vývoz ovsa vypestovaného vo Fínsku a vo Švédsku a určeného na vývoz z Fínska a Švédska do všetkých tretích krajín s výnimkou Bulharska, Nórska, Rumunska a Švajčiarska.

(2)

Na základe kritérií uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1501/95 by sa mala stanoviť maximálna náhrada.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálne vývozné náhrady na vývoz ovsa pre ponuky doručené od 10. do 16. decembra 2004 v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 1565/2004 sa stanovujú na 29,46 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1431/2003 (Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 16).

(3)  Ú. v. EÚ L 285, 4.9.2004, s. 3.


II Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

Rada

17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/70


ROZHODNUTIE RADY

z 25. októbra 2004

týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom

(Text s významom pre EHP)

(2004/859/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 133 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Protokol 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (1) na jednej strane a protokol 3 k Dohode o EHP, zmenený a doplnený rozhodnutím č. 140/2001 Spoločného výboru EHP (2) na strane druhej, určujú obchodné dojednania na určité poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky medzi zmluvnými stranami.

(2)

ES a Nórsko, v čase prijatia rozhodnutia č. 140/2001, stanovili v spoločnom prehlásení, že nepoľnohospodársky komponent cla na výrobkoch v tabuľke I protokolu 3 musí byť eliminovaný. Na tomto základe boli 11. marca 2004 uzatvorené diskusie medzi Komisiou a nórskymi úradníkmi. Nové colné úľavy sa vykonajú rozhodnutím Spoločného výboru EHP, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 3 k Dohode o EHP.

(3)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom bola tiež prerokovaná, aby sa vzali do úvahy výsledky týchto diskusií.

(4)

Opatrenia potrebné na vykonávací postup tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/EHS z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(5)

Dohoda by mala byť schválená,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúca sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje určiť osobu splnomocnenú na podpísanie dohody tak, aby zaväzovala Spoločenstvo.

Článok 3

Opatrenia nevyhnutné na vykonanie tohto rozhodnutia sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 4 ods. 2.

Článok 4

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami uvedený v článku 16 nariadenia Rady (ES) č. 3448/93 (4) (ďalej len „výbor“).

2.   V prípade odkazu na tento odsek sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie uvedené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

V Luxemburgu 25. októbra 2004

Za Radu

predsedníčka

R. VERDONK


(1)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 22, 24.1.2002, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúca sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

Vážený pane,

mám česť potvrdiť, že Európske spoločenstvo súhlasí s „odsúhlasenou zápisnicou“ pripojenou k tomuto listu, ktorá sa týka protokolu 2 k bilaterálnej dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili, že vláda Nórskeho kráľovstva súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

ODSÚHLASENÁ ZÁPISNICA

I.   Úvod

Dňa 11. marca 2004 a po niekoľkých stretnutiach medzi Nórskom a úradníkmi Komisie bol dosiahnutý kompromis vo veci zníženia cla alebo jeho zrušenia, pokiaľ ide o niekoľko spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje protokol 3 k Dohode o EHP (1) alebo protokol 2 k Dohode o voľnom obchode z roku 1973 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym Kráľovstvom (2).

Tieto úľavy by mali viesť k zlepšeniu prístupu na trh pre Nórsko a Spoločenstvo a vyžadujú úpravu protokolu 3 k Dohode o EHP ako aj protokolu 2 k bilaterálnej dohode o voľnom obchode. Preto sa tieto zmluvné strany dohodli, že predložia na schválenie svojím príslušným orgánom určité zmeny v dovozných dojednaniach uplatňovaných zmluvnými stranami na určité spracované poľnohospodárske výrobky. Tieto zmeny sa vykonajú rozhodnutím Spoločného výboru EHP, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 3 k dohode o EHP, a touto dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

Zmeny v protokole č. 2 nadobúdajú platnosť 1. januára 2005.

Obidve strany súhlasia, že príslušné nižšie uvedené dovozné dojednania od 1. januára 2005 nahradia dohodu vo forme výmeny listov z 27. novembra 2002.

II.   Nórske dovozné dojednania

Od 1. januára 2005 Nórsko otvorí tieto ročné colné kvóty pre Spoločenstvo:

Nórske colné kódy

Popis

Objem

Platná sadzba cla

1506.0021

Kostný tuk, kostný olej a špikový olej

2 360 ton

Bez cla

1518.0041

Ľanový olej

100 ton

Bez cla

III.   Dovozné dojednania Spoločenstva

Od 1. januára 2005 Spoločenstvo otvorí tieto ročné colné kvóty pre Nórsko:

Číslo objednávky

Kód KN

Popis

Objem

Platná sadzba cla

09.0765

1517 10 90

Margarín, okrem tekutého margarínu, ktorý obsahuje hmotnostne menej než 10% mliečneho tuku

2 470 ton

Bez cla

09.0771

Ex22071000

(kód TARIC 90)

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovou koncentráciou liehu 80% vol. alebo viac, iný než získaný z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

164 000 hektolitrov

Bez cla

09.0772

Ex22072000

(kód TARIC 90)

Etylalkohol a iné liehy, denaturované, akejkoľvek koncentrácie liehu, iné než získané z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

14 340 hektolitrov

Bez cla

09.0774

2403 10

Tabak na fajčenie, tiež neobsahujúci náhradky tabaku v akomkoľvek pomere

370 ton

Bez cla

IV.   Dojednania Spoločenstva o určitých nealkoholických nápojoch

Od 1. januára 2005, tieto dojednania dočasne prerušujú bezcolný režim uplatňovaný podľa protokolu 2 k bilaterálnej dohode o voľnom obchode na tovary klasifikované pod kódmi KN 2202 10 00 (voda, vrátane minerálnej vody a sýtenej vody, obsahujúcej pridaný cukor alebo iné sladidlo alebo príchuť) a ex 2202 90 10 (iné nealkoholické nápoje obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)).

Spoločenstvo otvorí ročnú bezcolnú kvótu od 1. januára do 31. decembra na tovary s pôvodom v Nórsku, ktoré sú klasifikované pod kódmi KN 2202 10 00 (voda, vrátane minerálnej vody a sýtenej vody, obsahujúcej pridaný cukor alebo iné sladidlo alebo príchuť) a ex 2202 90 10 (iné nealkoholické nápoje obsahujúce cukor (sacharózu alebo invertný cukor)), pre nasledujúce množstvo: 14,3 milióna litrov v roku 2005. Mimo pridelenia kvóty bude dovozné clo 0,047 eur/liter. Dovozné clo je možné revidovať ročne na základe rozdielu v cenách cukru medzi Nórskom a Spoločenstvom.

Colná kvóta platná od 1. januára nasledujúceho roka bude zvýšená o 10% 31. októbra 2005 a 31. októbra každého ďalšieho roka, ak bola colná kvóta vyčerpaná. Ak kvóta k danému dátumu vyčerpaná nebola, výrobkom uvedeným v odstavci 1 bude udelený neobmedzený bezcolný vstup do Spoločenstva od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho roka.

V.   Colné kvóty uvedené v bodoch II, III a IV budú udelené na pôvodné výrobky, v súlade s pravidlami pôvodu ustanovenými v protokole č. 3 k Dohode o voľnom obchode z roku 1973 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

„Mám česť potvrdiť, že Európske spoločenstvo súhlasí s „odsúhlasenou zápisnicou“ pripojenou k tomuto listu, ktorá sa týka protokolu 2 k bilaterálnej dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili, že vláda Nórskeho kráľovstva súhlasí s obsahom tohto listu.“

Mám česť potvrdiť, že moja vláda súhlasí s obsahom Vášho listu a navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti daných zmien a doplnkov.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

For the Government of the Kingdom of Norway

Por el Gobierno del Reino de Noruega

Za vládu Norského království

På vegne af Kongeriget Norges regering

Im Namen des Königreichs Norwegen

Norra Kuningriigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes valdības vārdā

Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu

A Norvég Királyság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

Pelo Governo do Reino da Noruega

Za vládu Nórskeho kráľovstva

Za vlado Kraljevine Norveške

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Norges regering

Image


(1)  Ú. v. ES L 22, 24.1.2002, s. 34.

(2)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 2.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/78


ROZHODNUTIE RADY

z 25. októbra 2004

o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis

(2004/860/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 62, článok 63 ods. 1 bod 3 a články 66 a 95 v spojení s článkom 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Na základe poverenia udeleného 17. júna 2002 Komisii boli úspešne ukončené rokovania so švajčiarskymi orgánmi o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

(2)

S výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu je žiaduce podpísať dohodu, ktorá bola parafovaná 25. júna 2004.

(3)

Dohoda obsahuje ustanovenia o predbežnom vykonávaní niektorých jej ustanovení. Do nadobudnutia platnosti dohody je vhodné tieto ustanovenia predbežne vykonávať.

(4)

V rozsahu, v akom sa to týka vývoja schengenského acquis, ktoré je založené na Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, je po podpísaní dohody vhodné vo vzťahoch so Švajčiarskom primerane uplatňovať ustanovenia rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (1).

(5)

Na základe Protokolu o začlenení schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a na základe rozhodnutia Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (2), nie je týmto rozhodnutím dotknuté postavenie Spojeného kráľovstva.

(6)

Na základe Protokolu o začlenení schengenského acquis do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a na základe rozhodnutia Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (3) nie je týmto rozhodnutím dotknuté postavenie Írska.

(7)

Na základe Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, nie je týmto rozhodnutím dotknuté postavenie Dánska,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

S výhradou jej uzavretia sa týmto v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje podpis Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a súvisiacich dokumentov, ktoré pozostávajú zo záverečného aktu, výmeny listov o výboroch, ktoré budú pomáhať Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci, a spoločného vyhlásenia o spoločných zasadaniach spoločných výborov.

Znenie dohody a súvisiacich dokumentov je pripojené k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

S výhradou uzavretia sa týmto predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody a súvisiacich dokumentov v mene Európskeho spoločenstva.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na oblasti upravené ustanoveniami vymenovanými v prílohách A a B k dohode a na ich vývoj v rozsahu, v akom tieto ustanovenia majú právny základ v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva alebo v akom sa v súlade s rozhodnutím 1999/436/ES (5) stanovilo, že takýto právny základ majú mať.

Článok 4

1.   Ustanovenia článkov 1 až 4 rozhodnutia Rady 1999/437/ES sa rovnako vzťahujú na pridruženie Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré je založené na Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Predtým, než sa delegácie zastupujúce členov Rady zúčastnia na rozhodovaní spoločného výboru zriadeného dohodou, v súlade s jej článkom 7 ods. 4 a 5 a článkom 10, zídu sa v rámci Rady s cieľom zistiť, či je možné prijať spoločnú pozíciu.

Článok 5

V súlade s článkom 14 ods. 2 dohody sa budú jej články 1, 3, 4, 5 a 6 a článok 7 ods. 2 písm. a) prvá veta predbežne vykonávať do nadobudnutia jej platnosti.

V Luxemburgu 25. októbra 2004

Za Radu

predsednička

R. VERDONK


(1)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(2)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na internetovej stránke http://register.consilium.eu.int

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 17.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/80


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/883/ES, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Bosne a Hercegovine

(2004/861/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 2002/883/ES (3) z 5. novembra, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Bosne a Hercegovine, obsahuje časť pôžičky s maximálnou istinou 20 miliónov EUR a časť finančnej podpory v maximálnej výške 40 miliónov EUR.

(2)

Vzhľadom na omeškanie realizácie požadovaných politických reforiem, ako bolo dohodnuté medzi Európskou komisiou a Bosnou a Hercegovinou, sa doteraz mohlo uvoľniť iba prvé (15 miliónov EUR) a druhé rozmedzie (20 miliónov EUR). Tretie a posledné rozmedzie do 25 miliónov EUR je stále neuvoľnené.

(3)

Bosna a Hercegovina sa zaviazala k neustálej hospodárskej stabilizácii a ceste reforiem. Po úspešnom uzavretí predošlej úverovej dohody MMF vo februári 2004 sa začali rokovania o novom programe podporovanom MMF.

(4)

Krajina naďalej požaduje finančnú podporu zo zahraničia okrem toho, čo môžu poskytnúť medzinárodné finančné inštitúcie.

(5)

Rozhodnutie Rady 2002/883/ES by sa malo zmeniť a doplniť, aby sa povolili záväzky a platby finančných prostriedkov podpory a vyplatenie pôžičky po 9. novembri 2004.

(6)

Zmluva neposkytuje na prijatie tohto rozhodnutia iné právomoci okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 308.

(7)

Po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Druhý pododsek článku 6 rozhodnutia 2002/882/ES sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 8. novembra 2004 a do 30. júna 2005“.

V Bruseli 7. decembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 27.11.2004, s. 6.

(2)  Stanovisko doručené 28. októbra 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku)

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 9.11.2002, s. 28.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/81


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. decembra 2004

o makrofinančnej pomoci pre Srbsko a Čiernu Horu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/882/ES, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Juhoslovanskej zväzovej republike

(2004/862/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Rady 2002/882/ES z 5. novembra 2002, ktorým sa poskytuje ďalšia makrofinančná pomoc Juhoslovanskej zväzovej republike (3), má za cieľ zabezpečiť udržateľnú platobnú bilanciu a posilnenie postavenia krajiny v oblasti finančných rezerv.

(2)

Dve rozmedzia tejto pomoci v celkovej výške 105 miliónov EUR sa vyplatili v rokoch 2002 a 2003. Vzhľadom na omeškania pri realizácii dohodnutých štrukturálnych opatrení je realizácia tretieho rozmedzia (25 miliónov EUR) ešte stále nevykonaná. Podmienky politiky na poskytnutie dodatočnej sumy 70 miliónov EUR, o ktorej sa rozhodlo v roku 2003, ešte stále zostávajú predmetom rokovaní a dohody.

(3)

Orgány Srbska a Čiernej Hory sú pevne odhodlané vykonať ekonomickú reformu a stabilizáciu podľa súčasného programu MMF, ako je preukázané povzbudivými znakmi oživenia štrukturálnych reforiem.

(4)

Krajina naďalej vyžaduje finančnú pomoc zo zahraničia okrem pomoci, ktorú môžu poskytnúť medzinárodné finančné inštitúcie.

(5)

Rozhodnutie 2002/882/ES by sa malo zmeniť a doplniť, aby sa povolili záväzky a platby finančných prostriedkov podpory a vyplatenie pôžičky po 9. novembri 2004.

(6)

Zmluva nestanovuje na prijatie tohto rozhodnutia právomoci iné, ako sú právomoci uvedené v článku 308.

(7)

Po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Druhý pododsek článku 6 rozhodnutia 2002/882/ES sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 8. novembra 2004 a do 30. júna 2006.“

V Bruseli 7. decembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. EÚ C 290, 27.11.2004, s. 6.

(2)  Stanovisko doručené 28. októbra 2004 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 25. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/825/ES (Ú. v. EÚ L 311, 27.11.2003, s. 28).


Komisia

17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/82


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2004,

ktorým sa schvaľujú programy určitých členských štátov zamerané na eradikáciu a monitorovanie TSE na rok 2005 a stanovuje sa úroveň finančného príspevku Spoločenstva

(oznámené pod čislom dokumentu K(2004) 4603)

(2004/863/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady č. 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 6,

keďže:

(1)

Rozhodnutie č. 90/424/EHS ustanovuje možnosť finančného príspevku Spoločenstva k eradikácii a monitorovaniu určitých chorôb zvierat.

(2)

Väčšina členských štátov predložila Komisii programy eradikácie a monitorovania určitých foriem prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE).

(3)

Po preskúmaní sa zistilo, že programy predložené členskými štátmi na eradikáciu a monitorovanie TSE sú v súlade s rozhodnutím Rady č. 90/638/EHS z 27. novembra 1990, ktorým sa ustanovujú kritériá Spoločenstva pre eradikáciu a monitorovanie určitých chorôb zvierat (2).

(4)

Tieto programy sa vyskytujú v prioritnom zozname programov na eradikáciu a monitorovanie určitých foriem TSE spĺňajúcich podmienky pre finančný príspevok od Spoločenstva v roku 2005, ktorý bol ustanovený rozhodnutím Komisie č. 2004/696/ES zo 14. októbra 2004 o zozname programov na eradikáciu a monitorovanie určitých foriem TSE spĺňajúcich podmienky pre finančný príspevok od Spoločenstva v roku 2005 (3).

(5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie určitých foriem prenosnej spongiformnej encefalopatie (4), ustanovuje ročné programy na eradikáciu a monitorovanie TSE u hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

(6)

Z pohľadu dôležitosti eradikácie a monitorovania TSE pre dosiahnutie cieľov Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a ľudí je vhodné uhradiť 100 % nákladov, ktoré členské štáty uhradili v súvislosti s vykonanými rýchlymi testmi TSE, až do maximálnej výšky na jeden test a na jeden program monitorovania TSE.

(7)

Z toho istého dôvodu je vhodné uhradiť 100 % laboratórnych nákladov, ktoré členské štáty uhradili v súvislosti s vykonávaním genotypových testov, až do maximálnej výšky na jeden test a na jeden program eradikácie svrabu.

(8)

Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (5) ustanovuje, že programy na eradikáciu a monitorovanie chorôb zvierat majú byť financované v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu. Na účely finančnej kontroly sa majú uplatňovať články 8 a 9 tohto nariadenia.

(9)

Finančný príspevok Spoločenstva sa má poskytovať len za podmienky, že programy na eradikáciu a monitorovanie TSE sa vykonávajú efektívne a že členské štáty predkladajú všetky nevyhnutné informácie v rámci určených lehôt uvedených v tomto rozhodnutí.

(10)

Je potrebné ujasniť si sadzbu, ktorá sa má používať na prepočítavanie žiadostí o platby predkladané v národnej mene, ako je definovaná v článku 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 2799/98 ustanovujúceho poľnohospodárske menové dojednania pre euro (6).

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

Schválenie programov monitorovania TSE a finančného príspevku na tieto programy

Článok 1

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Belgicko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 3 550 000 EUR.

Článok 2

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložila Česká republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 700 000 EUR.

Článok 3

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Dánsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 375 000 EUR.

Článok 4

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Nemecko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 15 020 000 EUR.

Článok 5

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Estónsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 290 000 EUR.

Článok 6

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Grécko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 585 000 EUR.

Článok 7

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Španielsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 780 000 EUR.

Článok 8

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Francúzsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 24 045 000 EUR.

Článok 9

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Írsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 6 170 000 EUR.

Článok 10

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Taliansko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 6 660 000 EUR.

Článok 11

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložil Cyprus, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 85 000 EUR.

Článok 12

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložila Litva, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 835 000 EUR.

Článok 13

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Luxembursko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 145 000 EUR.

Článok 14

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Maďarsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 085 000 EUR.

Článok 15

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložila Malta, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 35 000 EUR.

Článok 16

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Holandsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 270 000 EUR.

Článok 17

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Rakúsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 920 000 EUR.

Článok 18

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Portugalsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 135 000 EUR.

Článok 19

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Slovinsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 435 000 EUR.

Článok 20

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Fínsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 160 000 EUR.

Článok 21

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Švédsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 305 000 EUR.

Článok 22

1.   Program monitorovania TSE, ktorý predložilo Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 570 000 EUR.

Článok 23

Finančný príspevok Spoločenstva na programy monitorovania TSE uvedené v článkoch 1 až 22 sa poskytuje so sadzbou 100 % nákladov, bez dane z pridanej hodnoty, ktoré príslušné členské štáty uhradili za vykonané testy, pričom maximálna suma je 8 EUR na jeden test pre testy vykonané v čase od 1. januára do 31. decembra 2005 na hovädzom dobytku, ovciach a kozách uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

KAPITOLA II

Schválenie programov eradikácie BSE a finančného príspevku na tieto programy

Článok 24

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Belgicko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 250 000 EUR.

Článok 25

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložila Česká republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 500 000 EUR.

Článok 26

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Dánsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 200 000 EUR.

Článok 27

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Nemecko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 875 000 EUR.

Článok 28

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Estónsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 29

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Grécko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 150 000 EUR.

Článok 30

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Španielsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 320 000 EUR.

Článok 31

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Francúzsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 500 000 EUR.

Článok 32

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Írsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 000 000 EUR.

Článok 33

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Taliansko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 205 000 EUR.

Článok 34

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložil Cyprus, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 35

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Luxembursko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 150 000 EUR.

Článok 36

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Holandsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 450 000 EUR.

Článok 37

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Rakúsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 38

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Portugalsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 975 000 EUR.

Článok 39

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Slovinsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 40

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložila Slovenská republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 41

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Fínsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 25 000 EUR.

Článok 42

1.   Program eradikácie BSE, ktorý predložilo Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 4 235 000 EUR.

Článok 43

Finančný príspevok Spoločenstva na programy eradikácie BSE uvedené v článkoch 24 až 42 sa poskytuje so sadzbou 50 % nákladov, ktoré príslušné členské štáty uhradili ako kompenzáciu pre majiteľov za hodnotu ich zvierat vyradených a utratených v súlade s ich programom eradikácie maximálne do výšky 500 EUR na jedno zviera.

KAPITOLA III

Schválenie programov eradikácie svrabu a finančného príspevku na tieto programy

Článok 44

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Belgicko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 105 000 EUR.

Článok 45

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložila Česká republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 20 000 EUR.

Článok 46

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Dánsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 47

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Nemecko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 275 000 EUR.

Článok 48

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Estónsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 49

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Grécko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 555 000 EUR.

Článok 50

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Španielsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 9 525 000 EUR.

Článok 51

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Francúzsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 1 300 000 EUR.

Článok 52

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Írsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 800 000 EUR.

Článok 53

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Taliansko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 2 485 000 EUR.

Článok 54

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložil Cyprus, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 565 000 EUR.

Článok 55

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Lotyšsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 56

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložila Litva, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 57

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Luxembursko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 35 000 EUR.

Článok 58

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Maďarsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 59

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Holandsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 575 000 EUR.

Článok 60

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Rakúsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 61

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Portugalsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 695 000 EUR.

Článok 62

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Slovinsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 65 000 EUR.

Článok 63

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložila Slovenská republika, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 340 000 EUR.

Článok 64

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Fínsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 5 000 EUR.

Článok 65

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Švédsko, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 10 000 EUR.

Článok 66

1.   Program eradikácie svrabu, ktorý predložilo Spojené kráľovstvo, sa týmto schvaľuje na obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva neprekročí 7 380 000 EUR.

Článok 67

Finančný príspevok Spoločenstva na programy eradikácie svrabu uvedené v článkoch 44 až 66 sa poskytuje so sadzbou 50 % nákladov, ktoré príslušné členské štáty uhradili ako kompenzáciu pre majiteľov za hodnotu ich zvierat vyradených a utratených v súlade s ich programom eradikácie maximálne do výšky 50 EUR na jedno zviera, a so sadzbou 100 % nákladov, bez dane z pridanej hodnoty, na analýzu vzoriek na určovanie genotypov maximálne do výšky 10 EUR na jeden genotypový test.

KAPITOLA IV

Podmienky pre finančný príspevok Spoločenstva

Článok 68

Prepočítavací kurz pre žiadosti predložené v národnej mene v mesiaci „n“ je kurz z desiateho dňa mesiaca „n+1“ alebo z prvého predchádzajúceho dňa, pre ktorý je kurz uvedený.

Článok 69

1.   Finančný príspevok Spoločenstva na programy eradikácie a monitorovania TSE uvedené v článkoch 1 až 66 sa poskytuje za predpokladu, že implementácia týchto programov je v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Spoločenstva, vrátane pravidiel hospodárskej súťaže a prideľovania vládnych zákaziek a pod podmienkou, že príslušné členské štáty spĺňajú tieto podmienky:

a)

uvedenie do účinnosti zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení na realizáciu programu eradikácie a monitorovania TSE do 1. januára 2005;

b)

predloženie predbežného technického a finančného hodnotenia programu najneskôr do 1. júna 2005 v súlade s článkom 24 ods. 7 rozhodnutia č. 90/424/EHS;

c)

predloženie správy o pokroku programu monitorovania TSE a o uhradených nákladoch každý mesiac Komisii; správa sa predkladá najneskôr štyri týždne po konci každého mesiaca. Uhradené náklady sa predkladajú vo forme spracovanej na počítači v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

d)

predloženie záverečnej správy o technickej realizácii programu monitorovania a eradikácie TSE najneskôr do 1. júna 2006 sprevádzanej dokladom o uhradených nákladoch a výsledkoch dosiahnutých počas obdobia od 1. januára do 31. decembra 2005;

e)

efektívna implementácia programu;

f)

na tieto opatrenia sa nepožadoval a nebude požadovať žiadny ďalší príspevok Spoločenstva.

2.   V prípade, že členský štát nedodržiava tieto pravidlá, Komisia obmedzuje príspevok Spoločenstva s prihliadnutím na charakter a závažnosť porušenia, ako aj na všetky finančné straty spôsobené Spoločenstvu.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 70

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2005.

Článok 71

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 2004

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené smernicou č. 92/65/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 15.10.2004, s. 91.

(4)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1492/2004 (Ú. v. EÚ L 274, 24.8.2004, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(6)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.


PRÍLOHA

BSE

SVRAB

 

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti I, bodoch 2.1, 3 a 4.1 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti I, bodoch 2.2, 4.2 a 4.3 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti II, bode 2 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti II, bode 3 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Testy na zvieratách uvedených v prílohe III, kapitole A, časti II, bode 4 k nariadeniu (ES) č. 999/2001

Región (1)

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednotkové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednot-kové náklady

Celkové náklady

Počet testov

Jednot-kové náklady

Celkové náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Údaje za každý región sa vyžadujú len v záverečnej správe.


17.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 370/91


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/478/ES zo 14. júla 1999 o obnovení Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru

(2004/864/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Pre Komisiu je dôležité, aby získala stanoviská záujmových skupín na otázky vyvolané zavedením spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH). Poradný výbor v oblasti rybolovu (PVR) bol zriadený rozhodnutím Komisie 71/128/EHS (1), ktoré bolo nahradené rozhodnutím Komisie 1999/478/ES zo 14. júla 1999 o obnovení Poradného výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru (PVRH) (2). Zloženie PVRH je definované v článku 3 rozhodnutia Komisie 1999/478/ES.