ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 369

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 47
16. decembra 2004


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2132/2004 zo 6. decembra 2004, ktorým sa na rybársky rok 2005 stanovujú orientačné ceny a výrobné ceny Spoločenstva na určité produkty rybolovu podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 2133/2004 z 13. decembra 2004 o požiadavke na príslušné orgány členských štátov, aby sa systematicky pečiatkovali cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a s ňou súvisiaca spoločná príručka

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2134/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2135/2004 zo 14. decembra 2004 o zastavení rybolovu boreálnej krevety (Pandalus borealis) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Poľska

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2136/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších obmedzujúcich opatreniach vo vzťahu k Libérii

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2137/2004 zo 14. decembra 2004 o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2138/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 14/2004, pokiaľ ide o predpokladanú bilanciu dodávok mlieka a smotany na Kanárske ostrovy

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2139/2004 z 8. decembra 2004, ktorým sa upravuje a vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 a mení a dopĺňa sa rozhodnutie Komisie 2000/115/ES v súvislosti s organizáciou prieskumov Spoločenstva o štruktúre poľnohospodárskych podnikov v r. 2005 a 2007

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2140/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1245/2004, pokiaľ ide o žiadosti o licencie na lov rýb vo vodách, ktoré patria do výhradnej hospodárskej zóny Grónska

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 2141/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa na hospodársky rok 2004/2005 stanovuje revidovaný odhad objemu produkcie neodzrnenej bavlny a z neho vyplývajúce nové dočasné zníženie orientačnej ceny

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2142/2004 z 15. decembra 2004, ktorým sa určujú dovozné clá v oblasti obilnín použiteľné od 16. decembra 2004

55

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

2004/853/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004, ktorým sa povoľuje Francúzskej republike a Talianskej republike, aby uplatňovali opatrenie odchyľujúce sa od článku 3 ods. 1 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

58

 

*

2004/854/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/865/ES, ktorým sa Španielskemu kráľovstvu povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 11 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

60

 

*

2004/855/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa článok 3 rozhodnutia 98/198/ES, ktorým sa povoľuje Spojenému kráľovstvu, aby predĺžilo uplatňovanie opatrenia odchyľujúceho sa od článkov 6 a 17 šiestej smernice Rady (77/388/EHS) o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

61

 

*

2004/856/ES:
Rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/746/ES oprávňujúce Francúzsku republiku na uplatňovanie opatrení odchyľujúcich sa od článku 11 šiestej smernice Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

63

 

 

Komisia

 

*

2004/857/ES:
Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/222/ES ustanovujúce zoznam tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať mäsové výrobky (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/ES:
Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2004, zakladajúce výkonnú agentúru s názvom Výkonná agentúra pre program verejného zdravia, ktorá je poverená riadením akčného programu Spoločenstva v oblasti verejného zdravia v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty, ktorých uverejnenie je povinné

16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2132/2004

zo 6. decembra 2004,

ktorým sa na rybársky rok 2005 stanovujú orientačné ceny a výrobné ceny Spoločenstva na určité produkty rybolovu podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (1), najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 26 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článok 18 ods. 1 a článok 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 stanovujú, že orientačná cena a výrobná cena Spoločenstva by sa mali pevne stanoviť na každý rybársky rok, aby sa určila výška cien na intervenciu v prípade určitých produktov rybolovu na trhu.

(2)

Článok 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 vyžaduje stanovenie orientačnej ceny každého produktu alebo skupiny produktov uvedených v prílohách I a II uvedeného nariadenia.

(3)

Na základe bežne dostupných údajov o cenách dotknutých produktov a kritérií stanovených v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000 by sa orientačné ceny na rybársky rok 2005 mali zvýšiť, zachovať alebo znížiť podľa druhu rýb.

(4)

Nariadenie (ES) č. 104/2000 stanovuje, že výrobná cena Spoločenstva sa určí pre každý produkt uvedený v prílohe III uvedeného nariadenia. Stačí zaviesť výrobnú cenu Spoločenstva iba pre jeden z produktov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 104/2000, lebo ceny ostatných produktov sa vypočítajú pomocou prevodných koeficientov stanovených nariadením Komisie (EHS) č. 3510/82 (2).

(5)

Na základe kritérií stanovených v prvej a druhej zarážke článku 18 ods. 2 a v článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 by sa výrobná cena Spoločenstva na rybársky rok 2005 mala upraviť.

(6)

Z dôvodu naliehavosti tejto záležitosti, je potrebné udeliť výnimku zo šesťtýždennej lehoty uvedenej v časti I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok od 1. januára do 31. decembra 2005 sa orientačné ceny ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 určujú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Na rybársky rok od 1. januára do 31. decembra 2005 sa výrobné ceny Spoločenstva ustanovené v článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 určujú v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. decembra 2004

Za Radu

predseda

H. HOOGERVORST


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 368, 28.12.1982, s. 27. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3899/92 (Ú. v. ES L 392, 31.12.1992, s. 24).


PRÍLOHA I

Prílohy

Druhy

Produkty uvedené v prílohách I a II nariadenia (ES) č. 104/2000

Obchodné prevedenie

Orientačná cena

(EUR/tona)

I

1.

Sleď druhu Clupea harengus

Celé ryby

260

2.

Sardinky druhu Sardina pilchardus

Celé ryby

587

3.

Žralok ostnatý (Squalus acanthias)

Celé ryby/Ryby bez vnútorností s hlavami

1 101

4.

Žralok druhu Scyliorhinus spp.

Celé ryby/Ryby bez vnútorností s hlavami

759

5.

Ostriežiky (Sebastes spp.)

Celé ryby

1 153

6.

Treska druhu Gadus morhua

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

1 615

7.

Treska tmavá (Pollachius virens)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

751

8.

Treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

983

9.

Tresky bez fúzov (Merlangius merlangus)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

937

10.

Miene (Molva spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

1 196

11.

Makrela druhu Scomber scombrus

Celé ryby

314

12.

Makrela druhu Scomber japonicus

Celé ryby

303

13.

Ančovičky (Engraulis spp.)

Celé ryby

1 270

14.

Platesa (Pleuronectes platessa)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami od 1.1.2005 do 30.4.2005

1 079

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami od 1.5.2005 do 31.12.2005

1 499

15.

Tresky druhu Merluccius merluccius

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

3 731

16.

Platesy (Lepidorhombus spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

2 454

17.

Platesa limanda (Limanda limanda)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

877

18.

Platesa obyčajná (Platichthys flesus)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

530

19.

Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

Celé ryby

2 242

Ryby bez vnútorností s hlavami

2 515

20.

Sépie (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

Celé

1 621

21.

Ďasy morské (Lophius spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

2 853

Bez hlavy

5 869

22.

Krevety druhu Crangon crangon

Iba uvarené vo vode

2 415

23.

Krevety druhu Pandalus borealis

Iba uvarené vo vode

6 315

Čerstvé alebo chladené

1 606

24.

Kraby druhu Cancer pagurus

Celé

1 740

25.

Homár nórsky (Nephrops norvegicus)

Celé

5 364

Chvostové plutvy

4 258

26.

Morský jazyk (Solea spp.)

Celé ryby alebo ryby bez vnútorností s hlavami

6 613

II

1.

Kambala čierna (Reinhardtius hippoglossoides)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 956

2.

Tresky rodu Merluccius spp.

Mrazené, celé, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 239

Mrazené, vykostené a nakrájané na plátky, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 499

3.

Pražma morská (Dentex dentex a Pagellus spp.)

Mrazené, v partiách alebo v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 602

4.

Mečúň obyčajný (Xiphias gladius)

Mrazené, celé, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

4 019

5.

Sépie (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 946

6.

Chobotnice (Octopus spp.)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

2 140

7.

Kalmáre (Loligo spp.)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

1 168

8.

Kalmáre (Ommastrephes sagittatus)

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

961

9.

Illex argentinus

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

861

10.

Krevety z čeľade Penaeidae

krevety druhu Parapenaeus longirostris

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

3 995

— Ostatné druhy z čeľade Penaeidae

Mrazené, v pôvodných baleniach obsahujúcich rovnaké produkty

8 061


PRÍLOHA II

Druhy

Produkty uvedené v prílohe III nariadenia (ES) č. 104/2000

Obchodné špecifikácie

Výrobná cena Spoločenstva

(EUR/tona)

Žltoplutvý tuniak (Thunnus albacares)

Celý, kus vážiaci vyše 10 kg

1 207

Výrobné ceny Spoločenstva v prípade ostatných produktov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 104/2000 sa určujú prostredníctvom prevodných koeficientov stanovených v nariadení (EHS) č. 3510/82.


16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/5


NARIADENIE RADY (ES) č. 2133/2004

z 13. decembra 2004

o požiadavke na príslušné orgány členských štátov, aby sa systematicky pečiatkovali cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a s ňou súvisiaca spoločná príručka

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä jej článok 62 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska rada, ktorá sa konala v Seville 21. a 22. júna 2002, vyzvala k užšej spolupráci v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a vyzvala Komisiu a členské štáty, aby prijali operačné opatrenia na zabezpečenie rovnocennej úrovne kontrol a sledovania vonkajších hraníc.

(2)

Ustanoveniam dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (2) a ustanoveniam spoločnej príručky (3) o prekračovaní vonkajších hraníc chýba jasnosť a presnosť, pokiaľ ide o záväzok pečiatkovať cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri prekračovaní vonkajších hraníc. V dôsledku toho takéto opatrenia vedú k rozdielnym praktikám v členských štátoch a sťažujú kontrolu toho, či sú splnené podmienky súvisiace s dĺžkou krátkodobého pobytu takýchto štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov, najmä maximálnej dĺžky tri mesiace počas akéhokoľvek šesťmesačného obdobia.

(3)

Na svojom zasadnutí 27. a 28. februára 2003 vyjadrila Rada podporu úmyslu Komisie vyjasniť existujúce pravidlá v tejto oblasti najmä upresnením, prostredníctvom návrhu nariadenia Rady, záväzku členských štátov systematicky pečiatkovať cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri vstupe a výstupe na vonkajších hraničných prechodoch.

(4)

Rada vo svojich záveroch z 8. mája 2003 vyzvala k zavedeniu samostatných, znakmi rozlíšených kontrolných pruhov pre rôzne národnosti. Osobitné pravidlá Spoločenstva o malom pohraničnom styku by mali zlepšiť riadenie vonkajších hraníc zodpovednými službami tým, že uľahčia prekonávanie všetkých praktických ťažkostí, ktoré vyplývajú z požiadavky systematicky pečiatkovať cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín. Tieto opatrenia pomôžu tiež zabezpečiť, aby boli všetky opatrenia, ktoré zmierňujú kontroly osôb na vonkajších hraniciach, výnimočné.

(5)

Záväzok členských štátov systematicky pečiatkovať cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri vstupe na územie členských štátov poskytuje v spojení s obmedzeniami súvisiacimi s okolnosťami, za ktorých možno prijať opatrenia zmierňujúce kontroly osôb na vonkajších hraniciach, možnosť predpokladať, že ak na cestovných dokladoch chýba pečiatka, ich držiteľ nedodržiava alebo už nedodržuje podmienky súvisiace s dĺžkou krátkodobého pobytu.

(6)

Mala by však existovať možnosť, aby dotknutý štátny príslušník tretej krajiny vyvrátil tento predpoklad akoukoľvek formou príslušného a dôveryhodného dôkazu. V takýchto prípadoch by príslušné vnútroštátne orgány mali potvrdiť dátum a miesto príslušného hraničného priechodu, ako aj poskytnúť dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny dôkaz o dodržiavaní podmienok súvisiacich s dĺžkou krátkodobého pobytu.

(7)

Pečiatkovanie cestovných dokladov umožňuje s istotou stanoviť dátum a miesto prekročenia hranice bez toho, aby sa vo všetkých prípadoch určovalo, či boli vykonané všetky potrebné opatrenia požadované pri kontrole cestovných dokladov.

(8)

Toto nariadenie by malo vymedzovať aj kategórie osôb, ktorých dokumenty sa nemusia pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov systematicky pečiatkovať. V tomto kontexte by sa malo zdôrazniť, že sa pripravujú pravidlá Spoločenstva o malom pohraničnom styku, vrátane pravidiel pečiatkovania cestovných dokladov obyvateľov s pobytom v pohraničnom pásme. Do prijatia pravidiel Spoločenstva o malom pohraničnom styku by sa výnimka z povinnosti pečiatkovať cestovné doklady obyvateľov s pobytom v pohraničnom pásme mala zachovať v súlade s existujúcimi dvojstrannými dohodami o malom pohraničnom styku.

(9)

Podľa toho by sa mali meniť a dopĺňať ustanovenia Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a spoločnej príručky.

(10)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia a nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Za predpokladu, že toto nariadenie vychádza zo schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko, v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu, do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia zo strany Rady rozhodne, či ho vykoná v rámci svojho vnútroštátneho práva.

(11)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka pridruženia týchto dvoch štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (4), ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1, bod A rozhodnutia 1999/437/ES (5) o určitých vykonávacích predpisoch pre uplatňovanie tejto dohody.

(12)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorá sa týka pridruženia Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoja schengenského acquis (6), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1, bod A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutía Rady z 25. októbra 2004 o podpísaní v mene Európskej únie a o podpísaní v mene Európskeho spoločenstva a o dočasnom uplatňovaní určitých ustanovení tejto dohody (7).

(13)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (8). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(14)

Toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (9). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účelom tohto nariadenia je:

opätovne zdôrazniť záväzok príslušných orgánov členských štátov systematicky pečiatkovať cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov;

upresniť podmienky, na základe ktorých absencia vstupnej pečiatky v cestovných dokladoch príslušníkov tretích krajín môže zakladať domnienku, že oprávnená dĺžka krátkodobého pobytu takýchto štátnych príslušníkov na území členského štátu bola prekročená.

Článok 2

Ustanovenia Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda sa týmto menia a dopĺňajú takto:

1.

Článok 6 ods. 2 písm. e) sa nahrádza takto:

„e)

Ak tieto kontroly nie je možné, kvôli zvláštnym a nepredvídaným okolnostiam vyžadujúcim si okamžité opatrenia, vykonávať, je potrebné stanoviť priority. V takom prípade má kontrola pri vstupe obyčajne prednosť pred kontrolou pri výstupe.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 6a

Cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín uvedené v článku 5 ods. 1 písm. a) sa pri vstupe a výstupe systematicky pečiatkujú.

Článok 6b

1.   Ak cestovný doklad štátneho príslušníka tretej krajiny neobsahuje vstupnú pečiatku, príslušné vnútroštátne orgány môžu predpokladať, že držiteľ nespĺňa alebo už nespĺňa podmienky na dĺžku pobytu uplatniteľné v dotknutom členskom štáte.

2.   Túto domnienku možno vyvrátiť, ak štátny príslušník tretej krajiny akýmkoľvek dôveryhodným spôsobom, napríklad cestovnými lístkami alebo dokladom o svojej prítomnosti mimo územia členských štátov, poskytne dôkaz, že dodržal podmienky súvisiace s dĺžkou krátkodobého pobytu.

V takých prípadoch:

a)

ak sa štátny príslušník tretej krajiny nachádza na území členských štátov, ktoré plne uplatňujú schengenské acquis, uvedú príslušné orgány, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, do cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny dátum a miesto, kde táto osoba prekročila vonkajšiu hranicu jedného z týchto členských štátov;

b)

ak sa štátny príslušník tretej krajiny nachádza na území členského štátu, vo vzťahu ku ktorému nebolo prijaté rozhodnutie, ktoré predpokladá článok 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003, príslušné orgány, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou, uvedú do cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny dátum a miesto, kde táto osoba prekročila vonkajšiu hranicu tohto členského štátu;

c)

okrem údajov, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b), možno dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytnúť formulár uvedený v prílohe;

d)

členské štáty sa navzájom informujú a informujú aj Komisiu a Radu o svojich vnútroštátnych postupoch so zreteľom na uvádzanie údajov uvedených v tomto článku.

3.   Ak predpoklad uvedený v odseku 1 nebol vyvrátený, môžu príslušné orgány štátneho príslušníka tretej krajiny z územia dotknutého členského štátu vyhostiť.“

Článok 3

Časť II spoločnej príručky sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1.3.5 sa nahrádza takto:

„1.3.5.

Kontroly na pozemných hraniciach sa môžu v dôsledku výnimočných a nepredvídateľných okolností zmierniť. Stane sa tak v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré povedú k takej hustote premávky, že meškanie na dosiahnutie bodu pasovej kontroly sa stane neprimeraným a vyčerpajú sa všetky zdroje, pokiaľ ide o personál, zariadenia a organizáciu.“

2.

Dopĺňa sa tento bod:

„1.3.5.4.

Aj v prípade zmiernenej kontroly úradníci, ktorí sú miestne zodpovední za hraničné kontroly, musia pri vstupe ako aj pri výstupe opečiatkovať cestovné doklady štátnych príslušníkov tretích krajín.“

3.

Bod 2.1.1 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

úvodná veta prvého pododseku sa nahrádza takto:

„2.1.1.

Pri vstupe na územie alebo výstupe z územia členského štátu sa pečiatka dáva na: [...]“;

b)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Do dokladov občanov Európskej únie, štátnych príslušníkov krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, štátnych príslušníkov Švajčiarskej konfederácie sa vstupná ani výstupná pečiatka nedáva.

Vstupnou pečiatkou sa ďalej neopatrujú doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Európskej únie, štátnych príslušníkov krajín Ekonomického hospodárskeho priestoru alebo štátnych príslušníkov Švajčiarskej konfederácie za predpokladu, že predložia doklad o pobyte, ktorý vydal členský štát alebo jeden z týchto tretích štátov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/EC z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov na slobodný pohyb a pobyt na území členských štátov (10).“

(10)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77."

4.

V bode 2.1.5. sa dopĺňa táto zarážka:

„—

na cestovné doklady oprávnených subjektov dvojstranných dohôd o malom pohraničnom styku, ktoré neustanovujú pečiatkovanie týchto dokladov, ak tieto dvojstranné dohody sú v súlade s právom Spoločenstva.“

5.

V bode 3.4.2.3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Aj v prípade zmiernených kontrol musia zodpovední úradníci postupovať v súlade s bodom 1.3.5.4.“

Článok 4

Text k prílohe sa pripája k spoločnej príručke.

Článok 5

Komisia predloží Rade správu o fungovaní tohto nariadenia najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 13. decembra 2004

Za Radu

predseda

B. R. BOT


(1)  Stanovisko vydané 21. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 871/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29).

(3)  Ú. v. EÚ C 313, 16.12.2002, s. 97. Manuál naposledy zmenený a doplnený rozhodnutím 2004/574/ES (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 36).

(4)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  Dokument Rady 13054/04 dostupný na http://register.consilium.eu.int

(7)  Dokumenty Rady 1464/04 a 13466/04 dostupné na http://register.consilium.eu.int

(8)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(9)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA 16

Image

Image


16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2134/2004

z 15. decembra 2004,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2004

Za Komisiu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1947/2002 (Ú. v. ES L 299, 1.11.2002, s. 17).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 15. decembra 2004, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Kód „999“ označuje „iné miesto pôvodu“.


16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2135/2004

zo 14. decembra 2004

o zastavení rybolovu boreálnej krevety (Pandalus borealis) pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Poľska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1954/2003 (2), najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2287/2003 z 19. decembra 2003, ktorým sa na rok 2004 stanovujú príležitosti na rybolov a príslušné podmienky pre určité násadové ryby a skupiny násadových rýb, uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov, stanovuje kvóty na rok 2004 pre boreálnu krevetu (3).

(2)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení týkajúcich sa kvantitatívnych obmedzení výlovu zásob podliehajúcich kvóte, je potrebné, aby Komisia stanovila dátum, ku ktorému sa pridelená kvóta stanovená na výlov plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu, bude považovať za vyčerpanú.

(3)

Podľa informácií oznámených Komisii výlovy boreálnej krevety vo vodách oblasti NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska alebo plavidlami zaregistrovanými v Poľsku dosiahli kvótu pridelenú na rok 2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kvóta pridelená Poľsku na rok 2004 pre výlovy boreálnej krevety vo vodách oblasti NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska alebo plavidlami zaregistrovanými v Poľsku sa považuje za vyčerpanú.

Rybolov boreálnej krevety vo vodách oblasti NAFO 3L plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Poľska alebo plavidlami zaregistrovanými v Poľsku, ako aj ponechanie na palube, prekládka alebo vykládka zásob vylovených týmito plavidlami sa po dátume nadobudnutia platnosti tohto nariadenia zakazuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 344, 31.12.2003, s. 1.


16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2136/2004

zo 14. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších obmedzujúcich opatreniach vo vzťahu k Libérii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 z 29. apríla 2004 o ďalších obmedzujúcich opatreniach vo vzťahu k Libérii (1), a najmä na jeho článok 11 písm. b),

keďže:

(1)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 872/2004 je uvedený zoznam príslušných orgánov, ktoré majú špecifické funkcie týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia.

(2)

Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko pristúpili 1. mája 2004 k Európskej únii. Akt o pristúpení však nestanovuje zmeny a doplnenia tejto prílohy.

(3)

Príslušné orgány nových členských štátov by preto mali byť zahrnuté v tejto prílohe od 1. mája 2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1580/2004 (Ú. v. EÚ L 289, 10.9.2004, s. 4).


PRÍLOHA

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzi údaje Belgicka a Dánska sa vkladá:

 

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420-2) 24 06 27 20

Fax: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 57 04 45 01

Fax: (420-2) 57 04 45 02“

2.

Medzi údaje Nemecka a Grécka sa vkladá:

 

„ESTÓNSKO

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: (372-6) 68 05 00

Fax: (372-6) 68 05 01“

3.

Medzi údaje Talianska a Luxemburska sa vkladá:

 

„CYPRUS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τel.: (357-22) 30 06 00

Fax: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: (357-22) 30 06 00

Fax: (357-22) 66 18 81

 

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel.: (371) 701 62 01

Fax: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel.: (371) 704 44 31

Fax: (371) 704 45 49

 

LITVA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 92

Fax: (370-5) 231 30 90“

4.

Medzi údaje Luxemburska a Holandska sa vkladá:

 

„MAĎARSKO

Články 3 a 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: (36-1) 443 55 54

Článok 7

Ministry of Finance (len pokiaľ ide o fondy)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

1369 Budapest, Pf.: 481

Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: (356-21) 24 28 53

Fax: (356-21) 25 15 20“

5.

Medzi údaje Rakúska a Portugalska sa vkladá:

 

„POĽSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48-22) 523 93 48

Fax: (48-22) 523 91 29“.

6.

Medzi údaje Portugalska a Fínska sa vkladá:

 

„SLOVINSKO

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: (386-1) 471 90 00

Fax: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 478 20 00

Fax: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVENSKO

Pre finančnú a technickú pomoc týkajúcu sa vojenských činností:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel.: (421-2) 48 54 21 16

Fax: (421-2) 48 54 31 16

Pre fondy a hospodárske zdroje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 22 01

Fax: (421-2) 52 49 35 31“

7.

Po údajoch Spojeného kráľovstva sa pridáva:

 

„EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Komisia Európskych spoločenstiev

Generálne riaditeľstvo pre vonkajšie vzťahy

Riaditeľstvo SZBP

Oddelenie A.2: Právne a inštitucionálne záležitosti vonkajších vzťahov – Sankcie

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63“


16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2137/2004

zo 14. decembra 2004

o stanovení jednotkových hodnôt za účelom určenia colnej hodnoty určitých tovarov podliehajúcich skaze

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992 (1), ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu (EHS) č. 2913/92, a najmä jeho článok 173 ods. 1,

keďže:

(1)

Články 173 až 177 nariadenia (EHS) č. 2454/93 predpokladajú, že Komisia pravidelne stanoví jednotkové hodnoty pre tovary uvedené v klasifikácii obsiahnutej v prílohe č. 26 uvedeného nariadenia.

(2)

Uplatnenie pravidiel a kritérií stanovených vo vyššie uvedených článkoch na skutočnosti oznámené Komisii na základe článku 173 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2454/93 má za následok stanovenie jednotkových hodnôt pre dotknuté tovary v rámci prílohy k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotkové hodnoty, ktoré predpokladá článok 173 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93, sú stanovené v tabuľke prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v každom členskom štáte.

V Bruseli 14. decembra 2004

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2700/2000 (Ú. v. ES L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariedenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2286/2003 (Ú. v. EÚ L 343, 31.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Kód

Opis

Hodnota jednotných cien na 100 kg

Druhy, odrody, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nové zemiaky

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cibuľa (iná ako sadzačka)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Cesnak

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Kel

0704 10 00

1.80

Kapusta biela a kapusta červená

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Brokolica (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Čínska kapusta

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Hlávkový šalát

0705 11 00

1.130

Mrkva

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Reďkovka

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Hrach (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Fazuľa:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Fazuľa (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Bôby

ex 0708 90 00

1.190

Artičoky

0709 10 00

1.200

Asperges

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelená

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

ostatná

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Baklažán (ľuľok)

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Zeler rebrový (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Kuriatka

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Sladká paprika

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Fenikel

0709 90 50

1.270

Sladké zemiaky, celé, čerstvé (určené na ľudskú konzumáciu)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Jedlé gaštany (Castanea ssp.), čerstvé

ex 0802 40 00

2.30

Ananás, čerstvý

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Avokádo, čerstvé

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Guajavy a mangá, čerstvé

ex 0804 50

2.60

Sladké pomaranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Krvavé a polokrvavé

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Ostatné

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (vrátane druhov tangerines and satsumas), čerstvé; klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarínky a wilkingy

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines a ostatné

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

biele

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

ružové

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Stolové hrozno

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Vodové melóny

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melóny (iné ako vodové melóny):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Druhy Amarillo, Cuper, Honey Dew (vrátane Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vrátane Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

Ostatné

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Hrušky – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Ostatné

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marhule

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Čerešne

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Broskyne

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Slivky

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granátové jablká

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Kaki (vrátane tzv.Sharon fruit)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2138/2004

z 15. decembra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 14/2004, pokiaľ ide o predpokladanú bilanciu dodávok mlieka a smotany na Kanárske ostrovy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1454/2001 z 28. júna 2001, zavádzajúce zvláštne opatrenia pre určité poľnohospodárske produkty pre Kanárske ostrovy a zrušujúce nariadenie (EHS) č. 1601/92 (Poseican) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 14/2004 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú bilancie dodávok a pomoc Spoločenstva pre dodávky určitých základných výrobkov určených na ľudskú spotrebu, na spracovanie a na poľnohospodárske vstupy a pre dodávky živých zvierat a vajec do najvzdialenejších regiónov podľa nariadení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 (2), ustanovuje bilanciu dodávok a pomoc Spoločenstva pre produkty, na ktoré sa vzťahujú osobitné dojednania o dodávkach pre Azorské ostrovy, Madeiru a Kanárske ostrovy.

(2)

Zo súčasného plnenia ročnej bilancie dodávok mlieka a smotany, ktoré patria pod číselné znaky KN 0402 91 a 0402 99, na Kanárske ostrovy vyplýva, že množstvo týchto produktov určené na dodávky je menšie, ako je požiadavka, keďže dopyt je väčší, ako sa očakávalo.

(3)

Z tohto dôvodu by sa malo množstvo uvedených výrobkov prispôsobiť skutočným potrebám príslušného regiónu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 14/2004 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 14/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2004

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1690/2004 (Ú. v. EÚ L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1997/2004 (Ú. v. EÚ L 344, 20.11.2004, s. 28).


PRÍLOHA

V časti 11 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 14/2004 sa tabuľka nahrádza takto:

„Opis

Číselný znak KN

Množstvo

(v tonách)

Výška pomoci

(EUR/t)

I

II

III (1)

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlá (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Mlieko a smotana, koncentrované alebo s obsahom pridaného cukru alebo iných sladidiel, s hmotnostným obsahom beztukovej mliečnej hmoty 15 % alebo viac a hmotnostným obsahom tuku najviac 3 % (6)

0402 91 19 9310

97

Maslo a ostatné tuky a oleje získané z mlieka, mliečne nátierky (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Syr (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Odtučnené mliečne prípravky

1901 90 99

800

59

 (7)

Mliečne prípravky pre deti bez obsahu mliečneho tuku atď.

2106 90 92

45“


(1)  V EUR/100 kg čistej hmotnosti, ak nie je uvedené inak.

(2)  Výrobky a príslušné poznámky pod čiarou sú rovnaké ako tie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

(3)  Vrátane 1 300 ton na spracovateľský priemysel a/alebo baliarne.

(4)  Výška pomoci sa rovná výške náhrad za výrobky, ktoré patria pod rovnaký číselný znak KN, pridelený podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Ak náhrady pridelené podľa článku 31 tohto nariadenia majú viac ako jednu sadzbu podľa článku 2 ods. 1 písm. e) a 1) nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11), čiastka sa rovná najvyššej čiastke náhrady za výrobky, na ktoré sa vzťahuje rovnaký číselný znak KN [nariadenie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1)].

Pokiaľ však ide o maslo pridelené na základe nariadenia (ES) č. 2571/97, jeho množstvo zodpovedá tomu, čo je uvedené v stĺpci II.

(5)  Rozdelené takto:

7 250 ton, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0402 91 a/alebo KN 0402 99 na priamu spotrebu,

5 350 ton, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0402 91 a/alebo 0402 99 na spracovateľský priemysel a/alebo baliarne,

16 000 ton, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 0402 10 a/alebo 0402 21 na spracovateľský priemysel a/alebo baliarne.

(6)  Pomoc sa neposkytuje, ak obsah mliečnej bielkoviny (obsah dusíkatých látok x 6,38) v beztukovej mliečnej hmote výrobku podľa tejto pozície je nižší ako 34 %. Pomoc sa neposkytuje, ak hmotnostný obsah vody výrobkov v prášku podľa tejto pozície je vyšší ako 5 %. Žiadateľ musí po vypĺňaní colných formalít vo vyhlásení určenom na tento účel uviesť minimálny obsah bielkovín v beztukovej mliečnej hmote a maximálny obsah vody pre výrobky v prášku.

(7)  Čiastka sa rovná výške náhrady stanovenej v nariadení Komisie, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky, ktoré sa vyvážajú v podobe výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I, pridelené podľa nariadenia (ES) č. 1520/2000.


16.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2139/2004

z 8. decembra 2004,

ktorým sa upravuje a vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 a mení a dopĺňa sa rozhodnutie Komisie 2000/115/ES v súvislosti s organizáciou prieskumov Spoločenstva o štruktúre poľnohospodárskych podnikov v r. 2005 a 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho Spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 z 29. februára 1988 o organizácii prieskumov Spoločenstva o štruktúre poľnohospodárskych podnikov (1), najmä na jeho článok 8 ods. 1 a 4 a bod 5 prílohy II k tomuto nariadeniu,

keďže:

(1)

Pristúpenie Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenskej republiky 1. mája 2004 vyvolalo potrebu zmeniť a doplniť zoznam znakov ustanovených v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 571/88.

(2)

Nový politický cieľ dosiahnuť udržateľnú Spoločnú poľnohospodársku politiku vyžaduje viac informácií, najmä o rozvoji vidieka.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 1059/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej kategorizácie územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (2), všetky štatistické údaje členských štátov zasielané Komisii, ktoré sú rozčlenené podľa územných jednotiek, by mali používať klasifikáciu NUTS. V dôsledku toho na účely prieskumov štruktúry poľnohospodárskych podnikov (ďalej len „prieskumy štruktúry fariem“), regióny a obvody by sa mali definovať v súlade s klasifikáciou NUTS.

(4)

Komisia by mala stanoviť lehoty oznamovania platných jednotlivých údajov z prieskumov štruktúry fariem, s prihliadnutím na skutočnosť, že časový rozvrh vykonania prieskumnej práce sa v jednotlivých členských štátoch líši.

(5)

Preto by sa v súlade s tým malo zmeniť a doplniť jednak samotné nariadenie (EHS) č. 571/88 a jednak rozhodnutie ustanovujúce vymedzenia pojmov a vysvetlivky týkajúce sa tohto nariadenia, menovite rozhodnutie Komisie 2000/115/ES (3).

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre poľnohospodársku štatistiku ustanoveného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 571/88 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Rozhodnutie 2000/115/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa vypúšťa.

Článok 3

1.   Na účely štatistických zisťovaní štruktúry fariem 2005 a 2007 regióny sú územnými jednotkami úrovne NUTS 2 tak, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 1059/2003.

Ako výnimka platí, že pre Nemecko sú regióny územnými jednotkami úrovne NUTS 1 tak, ako je uvedené v tomto nariadení.

2.   Na účely zisťovaní štruktúry fariem 2005 a 2007, obvody sú územnými jednotkami úrovne NUTS 3 tak, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 1059/2003.

Ako výnimka platí, že pre Nemecko sú obvody územnými jednotkami úrovne NUTS 2 tak, ako je uvedené v tomto nariadení.

3.   Na účely zisťovaní fariem 2005 a 2007 sú obce menšie administratívne jednotky tak, ako je uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1059/2003. Členské štáty stanovia obec pre každý skúmaný poľnohospodársky podnik.

Článok 4

Členské štáty oznámia platné jednotlivé údaje z prieskumov štruktúry fariem 2005 a 2007 v súlade s časovým rozvrhom stanoveným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2004

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1435/2004 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 268, 16.8.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 38, 12.2.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z r. 2003.

(4)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

ZOZNAM ZNAKOV PRE ROKY 2005 A 2007 (1)

Vysvetlivky:

Znaky označené písmenami ‚NE’ v prílohe sa v príslušných členských štátoch považujú za nejestvujúce alebo blízke nule.

Znaky označené písmenami ‚NS’ sa v príslušných štátoch považujú za bezvýznamné.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Zemepisná poloha podniku

1.

Obvod štatistického zisťovania

kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

obec alebo obvod nižšieho štatistického zisťovania (2)

kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Menej výhodná poľnohospodárska oblasť (2)

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

horská oblasť (2)

áno/nie

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Poľnohospodárske oblasti s environmentálnymi obmedzeniami

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Právna subjektivita a vedenie podniku (ku dňu štatistického zisťovania

1.   

Nesie právnu a ekonomickú zodpovednosť za podnik:

a)

fyzická osoba, ktorá je výlučným vlastníkom, ak je podnik nezávislý?

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

jedna alebo viac fyzických osôb, ktorá je/sú partnerom/partnermi, ak je podnik skupinovým podnikom? (3)

áno/nie

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

právnická osoba?

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ak odpoveď na otázku B/1 znie ‚áno’, je táto osoba (vlastník) tiež riaditeľom?

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

ak odpoveď na otázku B/2 znie ‚nie’, je riaditeľ členom rodiny vlastníka?

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ak odpoveď na otázku B/2 a) je ‚áno’, je riaditeľ manželom/manželkou vlastníka?

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Poľnohospodárske vzdelanie riaditeľov (iba praktické skúsenosti, základné poľnohospodárske vzdelanie, úplné poľnohospodárske vzdelanie) (4)

kód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Typ držby (vo vzťahu k vlastníkovi) a systém obrábania pôdy

Obrábané poľnohospodárske plochy:

1.

Obrábané vlastníkom

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

V prenájme

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Podielové alebo iné spôsoby obrábania

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Systém a postupy obrábania:

a)

obrábaná poľnohospodárska plocha podniku, v ktorom sa uplatňujú výrobné metódy ekologického poľnohospodárstva v súlade s predpismi Európskeho spoločenstva

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

obrábaná poľnohospodárska plocha podniku, ktorý je v štádiu prechodu k výrobným metódam ekologického poľnohospodárstva

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

má podnik uplatňujúci výrobné metódy ekologického poľnohospodárstva tiež živočíšnu výrobu?

úplne, sčasti, vôbec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

priama investičná pomoc podniku v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky počas posledných piatich rokov:

i)

čerpal podnik výhody priamo zo štátnej pomoci v rámci výrobných investícií? (4)

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

čerpal podnik výhody priamo zo štátnej pomoci v rámci opatrení na rozvoj vidieka? (4)

áno/nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Určenie produkcie podniku:

a)

Spotrebuje domácnosť vlastníka viac ako 50 % hodnoty konečnej produkcie podniku? (4)

áno/nie

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

Predstavuje priamy predaj spotrebiteľom viac ako 50 % celkového predaja? (4)

áno/nie

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Orná pôda

Obilniny pestované na zrno (vrátane osiva):

1.

Mäkká a špaldová pšenica

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tvrdá pšenica

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Raž

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Jačmeň

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ovos

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kukurica na zrno

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ryža

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Ostatné obilniny na produkciu zrna

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Strukoviny na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho:

e)

hrach, fazuľa a vlčí bôb

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

šošovica, cícer a vika

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

iné strukoviny zberané v suchom stave

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Zemiaky (vrátane skorých a výsadbových zemiakov)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Cukrová repa (okrem osív)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Krmoviny a plodiny druhu Brassica (okrem osív)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Priemyselné rastliny:

23.

Tabak

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Chmeľ

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bavlna

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Repka olejná a repka

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Slnečnica

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Sója

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Ľanové semeno (ľan na produkciu oleja)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Ostatné olejnaté plodiny

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Ľan

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Konope

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Ostatné priadne rastliny

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Aromatické rastliny, liečivé a kuchynské byliny

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Priemyselné rastliny, inde neuvedené

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Čerstvá zelenina, melóny, jahody:

14.

Pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z toho:

a)

poľná produkcia

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

záhradná produkcia pre trh

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

V skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Kvetiny a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok):

16.

Pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

V skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Krmoviny:

a)

dočasný trávny porast

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

iné zelené krmivo

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho:

i)

kukurica na zeleno (kukurica na siláž)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

iné krmoviny

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Osivá a výsadba poľných plodín (okrem obilnín, strukovín, zemiakov a olejnín)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Ostatné poľné plodiny

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Pôda ležiaca úhorom bez akýchkoľvek dotácií

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Pôda ležiaca úhorom zahrnutá do stimulačných programov zámerného neobrábania pôdy, ktorá sa hospodársky nevyužíva

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Domáce záhradky

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Trvalé trávne porasty a lúky

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasienky a lúky, okrem extenzívnych pasienkov

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Extenzívne pasienky

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Úroda na trvalých porastoch

1.

Ovocné sady a plantáže bobuľovín

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

čerstvé ovocie a bobuľoviny mierneho klimatického pásma (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ovocie a bobuľoviny subtropického pásma

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

orechy

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Citrusové plantáže

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Olivové plantáže

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

bežne produkujúce konzumné olivy

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

bežne produkujúce olivy na výrobu oleja

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vinohrady

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

Z toho bežne produkujúce:

a)

akostné víno

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

ostatné vína

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

stolové hrozno

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

hrozienka

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Škôlky

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ostatné trvalé kultúry

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Trvalé skleníkové kultúry

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Ostatná pôda

1.

Nevyužitá poľnohospodárska pôda (poľnohospodárska pôda, ktorá sa už neobrába z ekonomických, sociálnych alebo iných dôvodov a ktorá sa nevyužíva v systéme striedania plodín)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Zalesnená plocha

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostatná pôda (pôda zabraná budovami, farmami, železničnými traťami, rybníkmi, kameňolomami, neúrodná pôda, skaly atď.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Následné druhotné plodiny, huby, zavlažovanie a orná pôda ponechaná ladom

1.

Následné druhotné plodiny (okrem záhradných a skleníkových plodín) (6)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Huby

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Zavlažovaná plocha

a)

celková zavlažovateľná plocha

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

obsiata zavlažovaná plocha

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Plocha zahrnutá do stimulačných programov na podporu zámerného neobrábania pôdy rozčlenená podľa:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

pôda ležiaca úhorom, ktorá sa hospodársky nevyužíva (už zaznamenaná pod D/22)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

plochy využívané na produkciu poľnohospodárskych surovín na nekŕmne účely (napr. cukrová repa, repka, nelesné stromy a kry atď. vrátane šošovice, cíceru a viky už zaznamenaných pod D a G)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

plochy premenené na trvalé pasienky a lúky (už zaznamenané pod F/1 a F/2) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

bývalé poľnohospodárske plochy premenené na zalesnené plochy alebo pripravované na zalesnenie (už zaznamenané pod H/2) (7)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

ostatné plochy (už zaznamenané pod H/1 a H/3) (7)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Hospodárske zvieratá (k referenčnému dňu zisťovania)

1.

Kone

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovädzí dobytok:

2.

Hovädzí dobytok, mladší ako rok, býky a kravy

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Býky, staršie ako rok, ale najviac dva roky staré

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kravy, staršie ako rok, ale najviac dva roky staré

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Býky, dvojročné a staršie

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Jalovice, dvojročné a staršie

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Dojnice

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ostatné kravy

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovce a kozy:

9.

Ovce (všetky vekové kategórie)

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

bahnice, plemenné

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ostatné ovce

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kozy (všetky vekové kategórie)

počet kusov

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

kozy, plemenné

počet kusov

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

ostatné kozy

počet kusov

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Ošípané

11.

Prasiatka so životu hmotnosťou menej ako 20 kg

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Chovné prasnice vážiace 50 kg a viac

počet kusov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ostatné ošípané

počet kusov